Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Aralık 2004

CUMA

Sayı : 25687

1. Mükerrer

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5277

2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu

 

Cumhurbaşkanlığı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

 

Yargıtay Başkanlığı

 

Danıştay Başkanlığı

 

Sayıştay Başkanlığı

 

Başbakanlık

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

 

Hazine Müsteşarlığı

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Gümrük Müsteşarlığı

 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Adalet Bakanlığı

 

Milli Savunma Bakanlığı

 

İçişleri Bakanlığı

 

Jandarma Genel Komutanlığı

 

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

Dışişleri Bakanlığı

 

Maliye Bakanlığı

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

Sağlık Bakanlığı

 

Ulaştırma Bakanlığı

 

Denizcilik Müsteşarlığı

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Çevre ve Orman Bakanlığı

 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü


      YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu

Kanun No. 5277

Kabul Tarihi : 28.12.2004

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

             Gider bütçesi

             MADDE 1. — Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 153.928.792.910 Yeni Türk Lirası ödenek verilmiştir.

             Gelir bütçesi

             MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 124.330.000.000 Yeni Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

             Denge

             MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinde belirtilen tahmin edilen gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma hasılatı ile karşılanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler

             Bölüm düzeni ve deyimler

             MADDE 4. — Gider cetvelinin bölümleri, Analitik Bütçe Sınıflandırmasında fonksiyonlar şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.

             26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;

             a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini,

             b) "Kesim" deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini,

             c) "Madde" deyimi, fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini,

             d) "Tertip" deyimi; kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini,

             e) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri,

             İfade eder.

             Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın  dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir; Kesinhesap Kanunu tasarıları ise ikinci düzeyde hazırlanır.

             1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya  Maliye Bakanı yetkilidir.

             Bağlı cetveller

             MADDE  5. — a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneğin dağılımı (A),

             b) Özel hükümlerine göre 2005 yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri (B),

             c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler (C),

             d) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet aylıkları (Ç),

             e) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E),

             f) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G),

             g) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat miktarları (H),

             h) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar (İ),

             i) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı (K),

             j) 11.8.1982 tarihli ve 2698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M),

             k) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Kanun uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak;

             1. Hayvanların alım değerleri (O),

             2. Motorlu taşıtların ortalama alım değerleri  ile günlük kira bedelleri (P),

             l) Kurumların 2005 yılında 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun uyarınca edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azamî satın alma bedelleri (T),

             İşaretli cetvelde gösterilmiştir.

             Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması

             MADDE 6. — İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde bütçenin ekli (A) işaretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) işaretli cetvellerinde yeni gelir kodları açmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Politikaya İlişkin Hükümler

             Bütçe politikası ve malî kontrol

             MADDE 7. — Maliye Bakanı tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek, belirlenen makro ekonomik hedefler çerçevesinde istikrarı temin etmek ve malî kontrol sağlamak amacıyla;

             a) Kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye,

             b) Harcamalarda azamî tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri tespit etmeye,

             c) Giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belli esaslara bağlamaya,

             d) Gelir ve giderlere ilişkin kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya,

             e) Yukarıda belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya,

             Yetkilidir.

             Kamu kurum ve kuruluşlarına üstlendikleri görevleri yerine getirmede katkı sağlayan dernek ve vakıflar, mevcut mevzuat çerçevesinde tâbi oldukları denetimin yanı sıra hizmet niteliği itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli görülmesi halinde ayrıca Maliye Bakanlığınca da denetlenir.

             Ayrıntılı harcama programları ve ödeneklerin kullanımı

             MADDE 8. — a) Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır.  

             Kamu kurum ve kuruluşlarının yıl içinde gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetler için bütçelerinde yer alan ödeneklerin kullanımının önceden plânlanabilmesi amacıyla ödenek kullanımının ayrıntılı bir harcama programına bağlanması Maliye Bakanlığı tarafından istenebilir.

             Maliye Bakanı tarafından ödenek kullanımının ayrıntılı harcama programına bağlanmasının uygun görülmesi halinde, belirlenen serbest bırakma oranları üzerinde ve bu harcama programı dışında harcama yapılamaz.

             İdareler, bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde, Kalkınma Plânı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde kullanmakla yükümlüdürler.

             b) Bütçeden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kurumları, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını, vize edilmek üzere en geç 31.1.2005 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Bu programlar vize edilmeden Maliye Bakanınca izin verilenler dışındaki ödenekler kullanılamaz. Kurum ve kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlığına bildirirler. Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık harcama programını göz önünde bulundurarak kontrol eder ve buna göre uygulamaya yön verir.

             c) Hazine  yardımı almayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel  Müdürlüğü bütçelerinde yer alan ödenekler hariç, Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerden;

             1 - Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1  tertibinde yer alan ödeneklerin  26.000.000 Yeni Türk Lirası,

             2 - "05- Cari Transferler"e ilişkin tertiplerde yer alan ödeneklerin yüzde 0,12'si,

             3 - "06- Sermaye Giderleri"ne ilişkin tertiplerde yer alan ödeneklerin yüzde 3,65'i,

             4 - "07- Sermaye Transferleri"ne ilişkin tertiplerde yer alan ödeneklerin yüzde 0,96'sı,

             5 - "08- Borç Verme"lere  ilişkin tertiplerde yer alan ödeneklerin yüzde 0,36'sı,

             İptal edilmiştir.

             Bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Bu fıkra hükümleri gereğince yapılan iptaller sonucunda ilgili tertiplerde kalan ödeneklerin Yeni Kuruş tutarları dikkate alınmaz. Bu konuda çıkacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

             Gelir ve giderlerin izlenmesi, analitik bütçe sınıflandırması ve performans esaslı bütçe uygulaması

             MADDE 9. — a) Devletin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespiti, takibi ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, il özel idareleri, bütçeden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadî teşebbüsleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personele ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve süreler dahilinde vermekle yükümlüdürler.

             Maliye Bakanı, bu fıkra kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan her türlü malî işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya, bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkânları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan ya da bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kurum ve kuruluşların bütçe ödenekleri ile ilgili gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

             b) Döner sermayeler, bütçe içi ve dışı fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer kurum ve kuruluşların (kamu iktisadî teşebbüsleri hariç) uygulayacakları analitik bütçe sınıflandırması ile muhasebe sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve standartların geliştirilmesine ve birlikte veya ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yaptırmaya ve pilot uygulama yapacak kurum ve kuruluşları veya bunların birimlerini tespite Maliye Bakanı yetkilidir.

             c) Performans esaslı bütçe uygulamasının gerçekleştirilebilmesi bakımından, kamu kurum ve kuruluşlarında pilot uygulamalar yapmaya, bu amaçla tahsis edilen ödeneklerin kullanımında yeni esas ve usuller tespit etmeye ve ilgili malî mevzuatın uygulanması konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

             Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler

             MADDE 10. —  a) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:

             Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerine konulan  ödeneklerin  yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeniden açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,

             b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten, 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 2005 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya,

             c) Kur Farklarını Karşılama Ödeneği:

             Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (01), (02), (03) ve (05) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere ilişkin ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31.12.2004 tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.2 tertibinde yer alan ödenekten ilgili kuruluşların mevcut tertiplerine aktarma yapmaya,

             d) Yedek Ödenek:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan  ödenekten, bütçelerin mevcut veya yeniden açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan tertiplere aktarma yapmaya,

             e) İlâma Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarını karşılamak maksadıyla gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya,

             f) Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin  12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, mahkeme harç ve giderleri, belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak maksadıyla genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya,

             g) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan bu ödeneği, yatırım nitelikli harcamalar açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla kuruluşların her türlü doğal afet harcamalarını karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya,

             h) Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.8 tertibinde yer alan bu ödeneği, mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla gerek görülecek hizmet ve kuruluşlara aktarmaya veya ödemeye,

             i) Belediyelere Yardım Ödeneği:

             Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan bu ödeneği, belediyelere yardım olarak kullanmaya,

             Maliye Bakanı yetkilidir.

             Yatırım harcamaları

             MADDE 11. — a) 2005 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sarî işlere (finansmanı ikili işbirliği çerçevesinde dış proje kredisi ile sağlanacak olan projelerden kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve hidroelektrik santral projeleri hariç) 2005 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2005 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin % 10'undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

             Silahlı Kuvvetler bütçesinin programlarında (03) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef plânı içinde yer alan alım ve hizmetler Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, 2005 Yılı Yatırım Programına ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.

             b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümleri uygulanır.

             c) 2005 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.

             Bu şekilde yürütülecek projelerin etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri, ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün il teşkilâtlarınca ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi valinin onayı ile il özel idarelerince gerçekleştirilir.

             d) 2005 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" da yer alan usullere uyulur.

             Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı

             MADDE 12. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, yıl sonunda Hazine Müsteşarlığı ile mutabakat sağlanmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Bakanınca iptal edilir.

             Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.

             Resmî taşıtlar, demirbaş eşya  ve levazım

             MADDE  13. — a) 1. Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar ancak çok acil ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili kurumun talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.    

             2. 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, binek veya station-wagon cinsi taşıt ihtiyaçlarını yabancı menşeli taşıt kullanılmamak kaydıyla hizmet alımı suretiyle de karşılayabilirler. Bu durumda, söz konusu kurumların mülkiyetlerinde bulunduracakları ile hizmet alımı yoluyla temin edecekleri binek veya station-wagon cinsi taşıtların toplamı, 31.12.2004 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulundurdukları ile hizmet alımı yoluyla kullandıkları binek veya station-wagon cinsi taşıtların toplam sayısını hiçbir surette aşamaz. Ancak, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arz eden hallerde, bu sayıyı aşan taşıtların hizmet alımı yoluyla temin edinilebilmesi için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır.

             Kurumlar, 237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu veya bakım-onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurları dikkate alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyetinin,  hizmet alımı suretiyle temin edilecek taşıtların yıllık hizmet alım maliyetinden yüksek olacağı tespit edilen binek ve station-wagon cinsi taşıtlarını yetkili tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edebilirler.

             3. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup (2) numaralı bent kapsamındaki kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

             4. Kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına ait taşıt sayısını azaltmak ve taşıt bakım-onarımı ile akaryakıt giderlerinde israfa yol açmamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, önlemleri almaya, sınırlamalar getirmeye Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan; kamu görevlilerinden kimlerin resmî taşıtlar yerine ticarî taşıtlardan yararlanacağına ve ticarî taşıtlardan yararlanacaklara yapılacak ödemeler ile bunlara ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             5. Emniyet Genel Müdürlüğüne kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

             4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi İçişleri Bakanının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın mübadele yoluyla yenileri ile değiştirilebilir. Aradaki fiyat farkı, bütçeden veya Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden karşılanır.

             b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerindeki ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın tespiti ile bunların kuruluşlar arasında bedelsiz olarak devredilmesine veya tasfiye edilmesine ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 3.7.2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü saklıdır. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

             Sağlık ödemelerinin tetkiki

             MADDE 14. — Tedavi kurum veya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla saymanlara yardımcı olmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek saymanlıklarda Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında tabip ve eczacı kadrolarında çalışan personel, bu personelin bulunmadığı durumlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu unvanlarda çalışan personel, asli görevlerinin yanında talep üzerine Sağlık Bakanlığının ya da ilgili kurum veya kuruluşun izni ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilebilirler.

             Söz konusu tetkikin yapılacağı saymanlıklar, görevlendirilecek personelin sayıları ile bunların çalışma esas ve usûlleri Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler

             Aktarma

             MADDE 15. — a) Maliye Bakanı;

             1. Aynı kuruluş bütçesi içinde "Personel giderleri" ile "Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri" tertipleri arasında fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın aktarma yapmaya,

             2. Kuruluş bütçelerinin "Personel giderleri" ile "Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekler ile Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" tertibinde yer alan ödeneklerden gerekli görülen tutarları Maliye Bakanlığı bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya,

             3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle fonksiyonel sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,

             4. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında carî yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine, ilgili bütçeler arasında karşılıklı aktarma yapmaya,

             5. (4) numaralı  bentte belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmâl ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya,

             6. "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun olarak yılı yatırım programında yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili her türlü aktarmayı yapmaya,

             7. Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yüksek okulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksek okulların bağlandığı üniversite bütçelerine aktarmaya, 

             8. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilâtlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile gerekli düzenlemeleri yapmaya,

             9. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın aktarma yapmaya veya kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertiplerine aktarma yapmaya,

             Yetkilidir.

             Yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan daire veya idare sorumludur.

             b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin "Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ile ilgili tertiplerine (kamulaştırmadan doğan tezyid-i bedel ödemeleri için yapılan aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz. Ancak, zorunlu hallere münhasır olmak üzere, kuruluşların bütçelerinde yer alan "Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ile ilgili tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin "Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" veya "Yedek Ödenek" tertibinden aktarma yapılabilir.

             c) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (07.82.36.00-01.1.2.00-1-08.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-07.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6), (07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2) tertipleri arasında herhangi bir sınırlandırmaya tâbi olmaksızın aktarma yapmaya veya bu tertiplerde yer alan ödenekleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yeni açılacak bir tertibe aktarmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Aktarılan bu ödeneklerin kullanımına ilişkin mevcut usûl, esas ve şartları değiştirmeye ve yeni usûl, esas ve şartları tespit etmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanı yetkilidir. 

             d) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesinin 21.01.33.00  kurumsal kod, 08.2.0.00  fonksiyonel kod ve (6) finansman koduna ilişkin tertiplere  kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarlara kadar, 2005 Malî Yılı Bütçesinin 21.01.33.00 kurumsal kod, 08.2.0.00  fonksiyonel kod ve (1)  finansman kodunda yer alan (05) ekonomik koda ilişkin tertiplerine  ödenek eklemeye Maliye  Bakanı yetkilidir.

             Geçen yıllar borçları

             MADDE 16. — Yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertiplerden yapılır.

             Ödenek devir ve iptal işlemleri

             MADDE 17. — a) 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca tahsil edilen miktarları bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden kullandırmak üzere bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ilgili tertibe ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri  belirlemeye,

             b) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânının yıllık programlarının gerektirdiği ödeneklerden yılı içinde harcanmayan ödenekleri, hizmetin devamlılığını sağlamak maksadıyla ödeneklerinin %30'unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

             c) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 yılı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.64 kurumsal kod altında yer alan (03) ekonomik koda ilişkin tertiplerinden harcanmayan tutarları, 2005 yılı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kod altında bulunan (03) ekonomik koda ilişkin tertiplerine kısmen veya tamamen devren ödenek kaydetmeye, bu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine kısmen veya tamamen devren ödenek kaydetmeye,

             d) Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.04-01.4.1.02-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine kısmen veya tamamen devren ödenek kaydetmeye,

             Maliye Bakanı yetkilidir.

             e) 1. 14.7.2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun 26 ncı,

             2. 30.5.1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanunun 4 üncü,

             3. 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanunun 3 üncü,

             4. 22.4.1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 2 nci,

             5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 131 inci,

             6. 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci,

             Maddelerine dayanılarak tahsil edilen tutarları, kurum bütçelerinde bu kanunlarda belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Sermaye ödenekleri, "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

             Yukarıda sayılan kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri ile 5217 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulanmaz.

             f) Şartlı bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere özel ödenek ve özel gelirlerden;

             1. Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları,

             2. (1) numaralı bentte yazılı olanlar dışında kalıp da onbin Yeni Türk Lirasını aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları,

             İptal ederek bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Savunma Sanayii Destekleme Fonu

             MADDE 18. — a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef plânı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.

             b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden (a) fıkrası gereğince tespit edilecek miktarları, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden motorbot alımına yönelik miktarları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik miktarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savunma, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

             c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paraları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları

             MADDE 19. — Maliye Bakanı;

             a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

             b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları,

             c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları,

             Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.

             Bağış, hibe ve yardımlar

             MADDE 20. — a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkânların Yeni Türk Lirası karşılıklarını Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye,

             b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken  işlemleri yapmaya,

             c) 2005 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye,

             Maliye Bakanı yetkilidir.

             d) Türkiye-Avrupa Birliği Malî İşbirliği kapsamında sağlanacak malî imkânların karşılığı olarak ilgili kurum bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödeneklerin Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu ödenekler başka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ulusal Fona ödeme işlemi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının talebi üzerine ve projelerin finansman plânlamasına uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekleştirilir. Malî işbirliği kapsamındaki projelerin yürütülmesi esnasında kur farkları ve benzeri türden doğabilecek ilave ödenek ihtiyacı Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30.1.2003 tarihli ve 4802 sayılı Kanun kapsamında onaylanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan hükümler çerçevesinde kullanılır.

             Fonlara ilişkin hükümler

             MADDE 21. — a) Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri T.C. Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler T.C. Merkez Bankası tarafından yapılır.

             Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlar üzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Bu Fon, hizmetlerini bütçenin (A) işaretli cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir.

             b) Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.

             Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatlarına göre yapılan kesinti ile fonlar arası aktarmalardan sonra kalan tutar, T.C. Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabına aktarılır.

             c) Tasfiye edilen fonların her türlü gelirleri, tasfiye edilmelerine ilişkin mevzuatta özel bir düzenleme bulunmaması halinde, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve genel bütçeye gelir kaydedilir.

 

İKİNCİ KISIM

Devlet Borçları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine

İlişkin Hükümler

             Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlanmaya ilişkin hükümler

             MADDE 22. — a) 2005 yılı içinde, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna göre sağlanacak;

             1. Garantili imkân limiti 2 milyar ABD Dolarını,

             2. Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar ABD Dolarını (Bu tutarı bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.),

             Aşamaz.

             b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları, Maliye Bakanlığınca 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez.

             c) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin %1'ine kadar ikrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir.

             Görev zararları

             MADDE 23. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca, doğmuş ve doğacak görev zararı alacakları ile 12.12.2001 tarihli ve 2001/3372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki yıllar kararları kapsamında üretilen şekerin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan, dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışları ile ihracatından doğan ve/veya doğacak görev zararları ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usûller kapsamında doğmuş ve doğacak görev zararı alacakları avans olarak (TMO'nun 2004-2005 kampanya döneminde dahilde işleme rejimi kapsamında doğan/doğacak görev zararları avans olarak ödenmez.) Hazine Müsteşarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden karşılanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu Personeline İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Özlük Hakları

             Katsayılar, yurt dışı aylıklar, ücret ve sözleşme ücreti

             MADDE 24. — a) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 1.1.2005-30.6.2005 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,0401), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,486), yan ödeme katsayısı (0,0126) olarak, 1.7.2005-31.12.2005 döneminde ise aylık katsayısı (0,0416), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,52075), yan ödeme katsayısı (0,0132) olarak uygulanır.

             399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı 1.1.2005-30.6.2005 döneminde 1.982 Yeni Türk Lirası olarak, 1.7.2005 - 31.12.2005 döneminde ise 2.088 Yeni Türk Lirası olarak uygulanır.

             5272 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı 1.1.2005-30.6.2005 döneminde 1.830 Yeni Türk Lirası olarak, 1.7.2005-31.12.2005 döneminde ise 1.910 Yeni Türk Lirası olarak uygulanır.

             Yeni Türk Lirası kullanımına geçiş nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait aylık ve ücret farklarının hesaplanmasına yönelik oluşabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             b) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca çocuklardan herbiri için uygulanmakta olan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 15.1.2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş (72 nci ay dahil) grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır.

             c) 657 sayılı Kanunun 207 nci maddesindeki (75) olan doğum yardımı ödeneği gösterge rakamı (1.000) olarak uygulanır.

             d) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 2.4.2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam Esasları

             Kadroların kullanımı     

             MADDE 25. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları memur nakilleri toplamı 48.000 adedi geçemez. Ancak, hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, yükseköğretim kurumları öğretim üyeliklerine ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar, Tıpta  Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri bu sayıya dahil edilmez. Söz konusu toplam sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi halinde bu toplam sayının belirli bir oranda tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar ve yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak açıktan atamalara ilişkin  esaslar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. 

             Döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların serbest memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile aşağıdaki paragraf kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları memur nakilleri (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri hariç) toplamı ile bunların kullanımı ve diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçeden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre açıktan vekil atanması Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine tâbidir. Açıktan atama izni, personel ödeneğinin yeterli olması şartıyla verilebilir.

             Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları açıktan veya naklen atamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uymanın yanında, mevcut personelinin rasyonel dağılımı yoluyla daha verimli şekilde kullanımını sağlamak ve azamî tasarruf anlayışı ile hareket etmek zorundadırlar.

             Kurumlar, yıl içinde gerçekleştirdikleri açıktan ve naklen atamalara ilişkin bilgileri, emeklilik, istifa ve ölüm gibi sebeplerle serbest kadrolarında meydana gelen değişiklikleri ve kadrolarının dolu ve boş durumunu gösterir cetvelleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla doldurarak ilgili ayları izleyen ayın yirmisine kadar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderirler.

             b) (a) fıkrasının üçüncü paragrafında sayılan kurumların boş sürekli işçi kadrolarından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakanın onayı ile  iptal edilir.

             c) Norm kadro çalışmaları sonuçlandırılmış olan belediyeler hariç olmak üzere, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.2004 tarihi itibarıyla boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.

             d) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin döner sermaye saymanlıklarına ait sayman ve saymanlıklarda görevli her unvandaki memur kadrolarından Maliye Bakanınca uygun görülenler, döner sermaye kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakanlığının kadro cetveline eklenir.

             Tenkis edilen kadrolarda istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığının kadro cetveline eklenen bu kadrolara atanmış sayılırlar.

             e) (a) fıkrasının üçüncü paragrafı kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, personel ödeneği ile kadrolarının önceden temini amacıyla, mevcut teşkilât kanunları uyarınca kuracakları yeni birimler için Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerinin alınması zorunludur.

             f) Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, (a) fıkrasının üçüncü paragrafında belirtilen kurum ve kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar.

             Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde  ve sermayesinin %  50'sinden fazlası kamuya ait olan  diğer ortaklıklarda  herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

             Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre alınmış Bakanlar Kurulu kararları 2005 yılında uygulanmaz.

             Bu fıkranın ikinci  ve üçüncü paragraf hükümleri;

             1) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

             2) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

             3) Yasama Organı üyeliğine  seçilenler, mahallî idareler  seçimleri  sonucuna göre görev alanlar,

             4) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği  ücreti karşılığında görevlendirilenler,

             5) Yaş haddini aşmamış olmaları  kaydıyla her  derece  ve  türdeki örgün ve  yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders  görevi verilenler (Öğretim üyeliğinden emekli olanlardan üniversitelerde ders ücreti  karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları  kaydı aranmaz.),

             6) Vakıf  üniversitelerinde görev alanlar,

             7) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya  görev  yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından  atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan  veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, 

             Hakkında uygulanmaz.

             Sözleşmeli personel

             MADDE 26. — Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden  yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

             Belediyeler hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlar, 657 sayılı Kanun dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini gösterir cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 2005 yılı Mart ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere göndermek zorundadırlar. Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tâbi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 2005 yılı Mart ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere göndermek ve bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, kadro derecesi, sayısı ve sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri de Şubat, Ağustos ve Aralık ayları itibarıyla düzenleyerek ilgili ayları izleyen ayın yirmisine kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorundadırlar.

             Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek sayı, unvan, nitelik ve ücretleri gösterir ek cetvellerin ve farklı hükümler içermesi halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. İlgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır.

             Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

             657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 2004 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2005 yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanunî işlemleri tamamlanıncaya kadar, 2004 yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, anılan aylarda mevzuat uyarınca sözleşme ücretlerinde artış yapılması halinde bu artışlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın Yeni Türk Lirasına dönüştürülmek suretiyle ödenir.

             İlgili mevzuatı uyarınca kadro karşılıksız veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası (il özel idareleri ile il özel idarelerinin kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde teknik, sağlık ve avukatlık hizmetlerine ilişkin pozisyonlar hariç) ile ek geçici 16 ncı maddesi çerçevesinde; kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programıyla kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için ve yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında, 2004 yılında vize edilmiş olan sözleşmeli personel pozisyon sayıları hiçbir şekilde aşılamaz.

             İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonları

             MADDE 27. — a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile otuz iş gününden fazla süreyle çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01-3) ile (02-3) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak sayıda ve süreyle istihdam edebilirler.

             Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgarî ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile "Yedek Ödenek" tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Birinci fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez.

             Söz konusu kurum ve kuruluşların birim amirleri fazla çalışma için öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilâma bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz.

             Kurumlar, bütçelerinin geçici işçiler için öngörülen ödenekleri ile sınırlı olmak üzere yıl içinde aylar itibarıyla çalıştıracakları geçici işçi pozisyon sayıları ile bunların çalıştırılacakları birimlere göre dağılımını (merkez teşkilâtında birimler, taşra teşkilâtında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek zorundadır. Vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam edilemez ve ödeme yapılamaz.

             Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile ödenek üstü harcama yapan saymanlar sorumludur.

             b) Döner sermayeler ve bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.2005 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçi pozisyon sayıları ile aylar ve birimler itibarıyla dağılımı, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.2005 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize ettirilir.

             c) (a) ve (b) fıkraları kapsamındaki kurum ve kuruluşların kanun, uluslararası anlaşmalar, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programı ile kurulması  veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için yapılacak yeni vizeler dışında, 2004 yılında vize edilmiş toplam adam/ay miktarlarını aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonlarında, yıl içinde kurumların ihtiyaç duyduğu pozisyon, yer, birim, aylık dağılım değişiklikleri ile pozisyon iptalleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yapılabilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

             d) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1.1.2005 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın ve Hazine Müsteşarlığının (özelleştirme programına alınanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının) onayı alınmak suretiyle 31.1.2005 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

             e) Norm kadro çalışmaları sonuçlandırılmış olan belediyeler hariç olmak üzere, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.

             f) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin kamu işverenleri sendikalarına ödemeleri gereken 2005 yılına ait üyelik aidatları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertipten ödenir. Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu tertibe bütçenin diğer tertiplerinden hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

             Geçici görevlendirme

             MADDE 28. — 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve 13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanuna göre görevlendirilenler, 29.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumunda uzman tabip, tabip, eczacı, anestezi ve röntgen teknisyeni olarak görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtında bağımsız daire başkanı veya daha üst unvanlarda görevlendirilenler hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla mesai ve diğer ödemelerden yararlanamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

             Muhtelif gelirler

             MADDE 29. — a) Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla;

             1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının % 10’u,

             2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının  % 10'u,

             3. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün  mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının % 10'u,

             4. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları ürün nevileri itibarıyla gayrisafi hasılatının % 10'una kadarı,

             En geç takip eden ayın yirmisine kadar (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayın sonuna kadar) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır.

             Bu fıkrada belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar, gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

             b) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedelleri ile yabancı ülke meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere veya yurt içi kişi ve kurumlara, yabancı ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün meteorolojik ürünlerini diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken miktarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile T.C. Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlüğün talimatı ile T.C. Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez Saymanlık hesabına yatırılır. Saymanlık hesabına yatırılan bu tutarlar, bütçeye gelir kaydedilir.

             c) 5.4.1973 tarihli ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolunur.

             d) 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamındaki tabiî kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devirlerinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir. 

             Ödeme aracı ve teminat olarak kabul edilecek değerler

             MADDE 30. — a)  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ödeme aracı olarak kabul edilir. Söz konusu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş olması halinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.  

             b) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak alınabilir.

             Kişi borçları

             MADDE 31. — a) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050  sayılı  Kanunun 133 üncü maddesi  uyarınca silinmesi  Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından tutarı 12.000 Yeni Türk Lirasına kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilir.

             b) 13.12.1983  tarihli  ve  178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi uyarınca, mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler, Malî Danışma Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Maliye Bakanının onayı ile terkin edilen zimmetlerden 12.000 Yeni Türk Lirasını aşanların terkin listesi Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir.

             c) 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Kefalet Sandığına ilişkin Maliye Bakanlığınca takip edilecek hak ve alacaklardan zarurî ya da mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânının kalmadığı veya takip ve tahsil masraflarının asıl miktarı geçtiği Sandık İdare Heyeti tarafından tespit edilenlerden 12.000 Yeni Türk Lirasına kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.   

             d) 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve saymanlık kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 25 Yeni Türk Lirasına kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu tutarların saymanlık kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

             Saymanlık görev ve sorumluluklarının devri

             MADDE 32. — 1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde yardımcılarına devrettirmeye, devirle ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır.

             Uluslararası kuruluşlara üyelik

             MADDE 33. — a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve mahalli idarelerin, uluslararası kuruluşlara üye olabilmesi ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara katılma paylarını ödeyebilmeleri için mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanı sıra bağlı veya ilgili bulunulan bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin almaları zorunludur. Mahallî idareler için Maliye Bakanlığının görüşü aranmaz.

             b) Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz.

             Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler

             MADDE 34. — Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz.

             Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2005 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

             Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler

             MADDE 35. — Kurumlar;

             a) Arızî nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri,

             b) Kısmî zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,

             c) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri,

             d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri,

             Bütçelerinin (01-4) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik koda, bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarılamaz; ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde istihdam edilecek personel için gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

             Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur.

             Vergi, fon ve payların zamanında yatırılması

             MADDE 36. — 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların ve döner sermayelerin yöneticileri ve malî işlerinden sorumluları, bu Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ödenecek paylar da dahil olmak üzere bu  kuruluşların mükellef veya sorumlu sıfatıyla üçüncü kişilerden tahsil ettikleri vergi, fon ve diğer payların tahsil dairelerine zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlamak zorundadırlar. Aksine davrananlar bu tutarların ödenmesinden şahsen ve müteselsilen  sorumlu tutulurlar.

             Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler

             MADDE 37. — a) 1. 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 48, 53 ve 63 üncü maddeleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası,

             2. 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

             3. 9.5.1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası,

             4. 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası,

             5. 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 11 inci maddesi,

             6. 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi,

             7. 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrası, (3) numaralı bendinde yer alan  hükümler hariç, 15.1.2005 tarihinden geçerli olmak  üzere, 

             8. 5272 sayılı Belediye Kanununun 87 nci maddesinin (b) fıkrası, ilgili kanunlarda düzenleme yapılıncaya kadar, il özel idareleri ile il özel idarelerinin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler açısından,

             2005 yılında uygulanmaz.

             b) 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanuna göre alınan ruhsat ve kullanım ücretleri, 2005 yılında oniki eşit taksitte ödenir.

             c) Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarında aksine hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca toplam personel sayısının % 2'sini geçmemek üzere belirlenir.

             d) 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelen hükümleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

             Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre çalışanlardan döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan personel ile bu kurum ve kuruluşlarda 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline, mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile usûl ve esasları; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

             Yukarıdaki fıkraya göre personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlara % 250'sini, serbest çalışmayanlara % 500'ünü, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlara % 350'sini, serbest çalışmayanlara % 700'ünü, serbest çalışmayan klinik şef ve şef yardımcılarına % 800'ünü, diğer personele ise % 150'sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel için % 150 oranı, % 200 olarak uygulanır. 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. Ancak,  söz konusu Kanun uyarınca istihdam edilen  pratisyen tabip  ve uzman tabiplerden, Devlet Memurlarının Yer  Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde bulunan illerden Bakanlıkça belirlenen yerlerde  çalışanlara, görev  yaptıkları birimlerin  döner sermaye gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle üst limitin altında ek ödeme yapılması halinde, merkeze aktarılan % 2 oranına kadar olan paya ilave olarak alınacak paydan karşılanmak ve görev yapılan birimin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme ile birlikte hiçbir şekilde bu fıkrada belirlenen üst sınırı  geçmemek üzere Maliye  Bakanlığının  uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca  belirlenecek usûl ve  esaslara göre ayrıca ilave ek  ödeme yapılabilir.

             Personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında, ilgili birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin % 50'sini, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise, ilgili birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin % 65'ini aşamaz.

             Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmeleri; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, birinci basamak sağlık kuruluşlarının desteklenmesi ve Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan memurlar ile  sözleşmeli personele ek ödemede bulunulması amacıyla Bakanlıkça yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın % 2'sini geçmemek üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar. Bu hesapta toplanacak tutarların dağılım ve sarfına ilişkin kriterler ile personele yapılacak ek ödemenin oran, usûl ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Personele yapılacak ek ödemenin miktarı,  en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçemez. Ek ödeme miktarı; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterler ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mevzuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler dikkate alınarak belirlenir. Merkez teşkilatında görev yapan personele bu fıkra kapsamında yapılacak toplam ek ödeme, döner sermaye işletmelerinden carî yılda aktarılan tutarın % 50'sini geçemez ve bu ödemeler gelir vergisine tâbi tutulmaz.

             Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtında bağımsız daire başkanı veya daha üst unvanlı kadrolara görevlendirilenlere, bu kadro unvanları için öngörülen tutarda ek ödeme yapılır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtı ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşunda görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılır.

             Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, döner sermayeli işletmelerden uygun görülenlerin merkeze aktaracağı payı % 4'e kadar yükseltmeye Sağlık Bakanı yetkilidir. Merkeze aktarılan % 2 oranına kadar olan paya ilave olarak alınacak tutarlar, bu fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

             e) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanunî faiz oranı, aylık % 1 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.

             f) Belediyeler ile büyükşehir belediyelerince kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak su tarife bedelleri, özel işyerlerine uygulanan en düşük tarife bedelini aşamaz.

             g) 13.3.1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78 inci maddesinin (16) numaralı bendinin ikinci paragrafı,  2005 yılı için "Yatırım nitelikli katkı tutarlarına ilişkin bilgiler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." şeklinde uygulanır.

             h) 2004 yılına ilişkin elde edilen kârlardan 2005 yılında dağıtılacak üretimi teşvik primi ödemelerinde, 21.12.1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında, 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrasında, 9.5.1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "iki katını geçmemek üzere" ibareleri "bir katını geçmemek üzere" şeklinde uygulanır ve 29.5.1926 tarihli ve 867 sayılı Kanun kapsamındaki döner sermaye işletmelerinde 2004 yılına ilişkin elde edilen kârlardan, kârın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Kanuna tâbi çalışan personele, asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemek üzere 969 sayılı Kanun uyarınca çıkarılmış olan Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde teşvik primi ödenebilir.

             i) 24.7.2003 tarihli ve  4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi ile aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde geçen "1.1.2005" tarihleri ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen "1.1.2005" tarihi "1.1.2006" şeklinde uygulanır.

             2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılardan; 2005 yılı içinde aynı Kanunun 33 üncü maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları basamak gösterge tutarının % 20'si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir.

             j) 1. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun bütçe uygulamasına ilişkin hükümleri ve 81 inci maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin hükümleri 2005 yılında uygulanmaz.

             2. 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (f) bendi gereğince yürürlükten kalkması gereken hükümlerden yukarıdaki (1) numaralı bendin uygulanabilmesi için yürürlüğünün devamı zorunlu olanlar hakkında da (1) numaralı bent hükümleri uygulanır. 

             3. 5018 sayılı Kanunun geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelerinde geçen "31.12.2004" tarihleri "30.6.2005", geçici 5 inci maddesinde geçen "31.12.2004" tarihi ise "31.12.2005" şeklinde uygulanır.

             4. 5018 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi, "Diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bütçe hazırlığına ilişkin hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır." şeklinde uygulanır.

             Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 38. — Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 39. — Bu Kanunun;

             a) Türkiye Büyük  Millet  Meclisi  ile  ilgili  hükümlerini  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

             b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

             c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,

             d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

             Yürütür.

29 Aralık 2004

 

Malî Bütçenin tablolarını Resmî Gazete'nin mevcut baskısında bulunmaktadır.

Sayfa Başı