Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Aralık 2004

CUMA

Sayı : 25687

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/8289  4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/8306  Çek Cumhuriyeti Vatandaşlarına 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Tanınmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2004/8308  Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Üzerinden Alınmakta Olan Şans Oyunları Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2004/8318  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında V. Bölge Müdürlüğüne Bağlı İller Arasında Yer Alan Niğde İlinin, XI. Bölge Müdürlüğüne Bağlı İller Arasına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

2004/8321   Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

2004/8323  Bitlis İli Ahlat İlçesi Emniyet Amirliğinin,İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2004/8325  Çeşitli Kanunlara Göre Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

2004/8326  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

—  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

—  Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Genelge

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2004/32 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

—  30/4/2003 Tarih ve 25094 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2005 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2004/41)

—  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/21)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/1)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/2)

—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2005/3)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/4)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/5)

—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2005/6)

—  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/7)

—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 25)

—  Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 79)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/108 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı


      YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

          Karar Sayısı : 2004/8289

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 9/11/2004 tarihli ve 1384 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K.UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

20/12/2004 Tarihli ve 2004/8289 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 27 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             “Madde 27 — Envanterinde bulunan araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

             Madde 2 — Bu Karar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8306

             Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına 1/1/2005 tarihinden itibaren vize muafiyeti tanınmasına ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/12/2004 tarihli ve KVDB/493541 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8306 Sayılı Kararnamenin Eki

ESASLAR

 

             Madde 1 — Geçerli bir umuma mahsus pasaport hamili olan Çek Cumhuriyeti vatandaşları, 1/1/2005 tarihinden itibaren önceden vize almadan Türkiye'ye girmekte serbesttir.

             Madde 2 — Bu şekilde vize muafiyetinden yararlanarak Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de azami ikamet süresi 3 ayı geçemez.

             Madde 3 — Çek Cumhuriyeti pasaportu hamili kamyon sürücüleri vizeye tabidirler. Ancak, vizeleri 1/1/2005 tarihinden itibaren harçsız olarak verilir.

             Madde 4 — Bir sanat, meslek veya kazanç temin eden bir iş icrası maksadıyla Türkiye'ye gelmek arzusunda olan Çek Cumhuriyeti uyruklular, bu Esasların 1 inci maddesi hükmünden yararlanamaz. Bunlar dış temsilciliklerimizden gerekli vizeyi almak mecburiyetindedir.

             Madde 5 — Vize muafiyeti, Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını, yabancıların Türkiye'ye giriş, ikamet ve iş tutmaları hakkındaki Türk kanunlarına ve nizamlarına uymak vecibesinden muaf kılmaz.

             Madde 6 — Türk makamları, muzır addedilen şahısların ülkeye girişini ve ülkede ikametini menetmek hakkını mahfuz bulundurur.

             Geçici Madde — Halihazırda Türkiye'de bulunan ve vize sürelerini geçirmiş olan Çek Cumhuriyeti vatandaşları, bu Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içinde Türkiye  dışına çıktıklarında haklarında herhangi bir işlem yapılmaz.

             Madde 7 — Bu Esaslar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 8 — Bu Esasları İçişleri ve Dışişleri bakanları müştereken yürütür.

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8308

         Müşterek bahis ve şans oyunları üzerinden alınmakta olan şans oyunları vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/12/2004 tarihli ve 061503 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8308 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca, müşterek bahis ve şans oyunlarından alınan şans oyunları vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

             a) Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 3 Yeni Kuruş.

             b) Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 6 Yeni Kuruş, Sayısal-Loto oyununda her bir kolon için 12 Yeni Kuruş.

             c) At yarışlarında oynanan her bir bilet için 8 Yeni Kuruştan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10’u.

             Madde 2 — Bu Karar 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8318

             Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında V. Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasında yer alan Niğde İlinin, XI. Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasına dahil edilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1/6/2004 tarihli ve 24070 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8321

             1 —Ekli I sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanların turizm merkezi olarak ilanı,

             2 — Ekli II sayılı listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanların kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilanı,

             3 —Ekli III sayılı listede belirtilen turizm merkezinin sınırlarının, krokide gösterildiği şekilde değiştirilmesi;

             Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16/12/2004 tarihli ve 34588 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8321 Sayılı Kararnamenin Eki

 

             I SAYILI LİSTE

             1. Hirfanlı Baraj Gölü Turizm Merkezi

             2.Trabzon - Çakırgöl Turizm Merkezi

             II SAYILI LİSTE

             1.Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

             2. Mersin - Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

             III SAYILI LİSTE

             1.Antalya - Alanya – Çenger Turizm Merkezi

 

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8323

             Bitlis İli Ahlat İlçesi Emniyet Amirliğinin,İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmesi; Devlet Planlama  Teşkilatı  Müsteşarlığı  ve  Devlet Personel Başkanlığının   görüşlerine dayanan İçişleri Bakanlığının 20/12/2004 tarihli ve 224450 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8325

             Çeşitli kanunlara göre muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 22/12/2004 tarihli ve 32244 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8325 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1 — 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 1.830 YTL'ye yükseltilmiştir.

             b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 30/12/2003 tarihli ve 2003/6698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yükseltilmiş bulunan ve 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan 158 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca YTL'ye dönüştürülecek olan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri;

             1- 700 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6,

             2- 700 YTL'den 825 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.75,

             3- 825 YTL'den 950 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5,

             4- 950 YTL'den 1.075 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.25,

             5- 1.075 YTL'den 1.200 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5,

             6- 1.200 YTL'den 1.500 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.75,

             7-1.500 YTL'den 1.800 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.5,

             8-1.800 YTL'den 2.100 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.25,

             9-2.100 YTL'den daha fazla olanlar için %4,

             oranında artırılmıştır.

             c) Çeşitli statülerde 2004 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2005 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin, 2005 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına münhasır olmak üzere sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanuni işlemleri tamamlanıp yeni bir sözleşme imzalanıncaya kadar, 2004 yılında vize  edilmiş sözleşmelerine göre 2003/6698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş ve söz konusu Tebliğ uyarınca Yeni Türk Lirasına dönüştürülecek olan mevcut sözleşme ücretleri;

             1- 700 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6,

             2- 700 YTL'den 825 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.75,

             3- 825 YTL'den 950 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5,

             4- 950 YTL'den 1.075 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.25,

             5- 1.075 YTL'den 1.200 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5,

             6- 1.200 YTL'den 1.500 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.75,

             7- 1.500 YTL'den 1.800 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.5,

             8- 1.800 YTL'den 2.100 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.25,

             9- 2.100 YTL'den daha fazla olanlar için %4,

             oranında artırılmıştır.

             Madde 2 — 1/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 1.910 YTL'ye yükseltilmiştir.

              b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 1 inci maddenin (b) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri;

             1- 742 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6,

             2- 742 YTL'den 872 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.75,

             3- 872 YTL'den 1.002 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5,

             4- 1.002 YTL'den 1.131 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.25,

             5- 1.131 YTL'den 1.260 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5,

             6- 1.260 YTL'den 1.571 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.75,

             7- 1.571 YTL'den 1.881 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.5,

             8- 1.881 YTL'den 2.189 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.25,

             9- 2.189 YTL'den daha fazla olanlar için %4,

             oranında artırılmıştır.

             c) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri;

             1- 742 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6,

             2- 742 YTL'den 872 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.75,

             3- 872 YTL'den 1.002 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5,

             4- 1.002 YTL'den 1.131 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.25,

             5- 1.131 YTL'den 1.260 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5,

             6- 1.260 YTL'den 1.571 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.75,

             7- 1.571 YTL'den 1.881 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.5,

             8- 1.881 YTL'den 2.189 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4.25,

             9- 2.189 YTL'den daha fazla olanlar için %4,

             oranında artırılmıştır.

             Madde 3 — Bu Karar  1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

          Karar Sayısı : 2004/8326

             Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 23/12/2004 tarihli ve 79451 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

             Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 6 — a) Dövize ilişkin işlem yapmaya yetkili kuruluşlar

             i) Bu Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizler üzerinden Merkez Bankası, bankalar ve özel finans kurumlarınca yapılır.

             ii) Konvertibl olmayan dövizlerin alış ve satışında uygulanacak esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

             iii) PTT, yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşları efektif alım satımı yapabilirler.

             iv) PTT ile yetkili müesseselerin efektif alım satımı dışında yapacağı dövize ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir.

             v) İstanbul Altın Borsası üyeleri, Borsa bünyesindeki piyasalarda Borsa ile ilgili mevzuat kapsamında efektif alım satımı yapabilirler.

             b) Devir zorunluluğu

             Bankalar, özel finans kurumları, PTT, yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşları döviz mevcutlarını, Bakanlıkça belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına devrederler.

             c) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri

             i) Bankalar ve özel finans kurumları dövize ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi yapabilirler.

             ii) Dövize ve kıymetli madene dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş aracı kuruluşlarca Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde teşkilatlanmış borsalarda gerçekleştirilir.

             d) Düzenleme yetkisi

             i) Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası yetkilidir,          

             ii) Merkez Bankası bünyesinde bulunan döviz ve efektif piyasalarının kuruluş, katılım ve işlem esasları Bankaca belirlenir."

             Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

          Çevre ve Orman Bakanlığından:

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.

             Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

             Hukuki Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 ve 11 inci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 

             Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             Alıcı su ortamı: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile  yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, 

             Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi,

             Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları, 

             Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

             Atıksu altyapı tesisleri yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini,

             Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını, 

             Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır. Bunlardan;

             a) Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici atıksu kaynaklarını,

             b) Atıksu debisi 50 m3/gün den daha düşük olan ve içerdiği herhangi bir kirlilik parametresinin türü ve miktarı itibariyle önemli kirletici kaynak özelliğini taşımayan atıksu kaynakları ise küçük atıksu kaynaklarını,

             Atıksu toplama havzası: Atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce, ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alanların toplamını,

             Bağlantı kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait kanalı, 

             Balık biyodeneyi: Atıksuların indikatör organizma olarak kullanılan türden balıklar üzerindeki zehirlilik etkisini saptamaya yarayan, atıksuların değişik seyreltilerinde 48 saat, 72 saat, 96 saat gibi belirli süreler sonunda balıkların sağ kalma yüzdelerinin belirlenerek; zehirliliğin, seyrelti oranları ile ilişkili olarak ifade edilmesini sağlayan standart bir deneyi,

             Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini,

             Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını,

             Derin deniz deşarjı: Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesini, 

             Difüzör: Derin deniz deşarjlarında, alıcı ortamlara verilen atıksu bulutunun seyreltile-bilmesi amacıyla atıksu borusunun ucuna eklenen ve çoklu bir jet akımı sağlayarak birinci seyrelme (S1) değerinin öngörülen 40-100 veya daha büyük değerler almasını ve atıksuların alıcı ortama çıkışı sırasındaki akım özelliklerini kontrollu bir biçimde sağlayan özel bir donanımı,

             Ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri arıtma teknolojileri: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübeyle sabit olan, mukayese edilebilir metodlar,  düzenekler ve işletme şekilleriyle kontrolları yapılabilen, alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj kısıtlarını sağlayıcı tedbirleri pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ileri ve ülke şartlarında uygulanabilir teknolojik metodlar, düzenekler, işletme biçimleri ve arıtma metodlarını,

             Endüstriyel atıksu: Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük sanayi sitelerinden ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama artığı suları, proses suları ile karıştırılmadan ayrı olarak işlem görüp uzaklaştırılan kazan ve soğutma sularını,

             Evsel atıksu: Konutlardan ve okul, hastane, otel gibi küçük işletmelerden kaynaklanan, insanların günlük normal yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atıksuları,

             Fekal atıklar: Bir su kütlesinin özellikle bakteriyolojik açıdan kirlenmesine neden olan, insan veya sıcak kanlı hayvanların idrar, dışkı ve kalıntılarını,

             Haliç: Bir nehir ağzındaki tatlı su ile deniz kıyı suyu arasındaki geçiş bölgesini,

             Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,

             Havza koruma planları: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bütününü içeren su kalite koruma planını,

             Havza planları: Su kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için bu kaynakların sulama, taşkın kontrolü, nehir ulaşımı,  içme ve kullanma suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi, drenaj, akarsu havzası ıslahı ve benzeri amaçlarla yapılan çalışmaların bütününü içeren su kullanım planını,

             İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, sağlaması gereken özellikleri TS 266 ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan suları,

             İçme ve kullanma suyu rezervuarı: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal gölleri veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarını,

             İş termin planı: Atıksu kaynaklarının yönetmelikte belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamak için yapmaları gereken atıksu arıtma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan  yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma gibi  işlerin zamanlamasını gösteren planı,

             İdare: Yönetmelikte adı geçen idare,

             a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi  ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (j) bentleri uyarınca, atık, artık ve  yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile ilgili denetimlerde ve çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetin izlenmesi ve denetlenmesinde Çevre ve Orman Bakanlığını,

             b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin ifasında yetkili olmak üzere; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddelerine göre Sağlık Bakanlığını, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığını, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir ve şehir belediye başkanlıklarını,

             c) Atıksu altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izin belgelerini veren ve kontrol eden atıksu altyapı tesisleri yönetimini,

             d) Alıcı su ortamlarına deşarj izni için, mahalli çevre kurulunun uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki amirliğini,

             e) Derin deniz deşarj izni için, Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki amirliğini, 

             f) Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasında 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili kılınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

             g) 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığını, Çevre ve Orman Bakanlığını ve mahallin en büyük mülki amirlerini,

             h) 2872 sayılı Çevre Kanununun  20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezaların verilmesinde mezkûr Kanunun 24 üncü maddesinde yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarını, 

             ı) Bir çevre yönetim planının birden fazla mülki idareyi içine alan havza kapsamında oluşturulması gereği duyulduğu takdirde Çevre ve Orman Bakanlığını,

             Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

             Kirli balast: Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya diğer deniz araçlarından su üzerine bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin  görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda  katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyunu,

             Kıtaiçi su kaynağı: Karalarda bütün yapay ve doğal yeraltı ve yüzeysel suları, denizle bağlantısı olan su kaynaklarında ise, tatlı su sınır noktasına kadar olan suları,

             Kıyı çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

             Kıyı koruma bölgesi: Deniz ve göllerin kıyı sularının, plaj olarak veya benzeri bir amaçla kullanılmaları durumunda, kirlenme riski açısından korumaya alınması gereken bölümlerini,

             Kompozit numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında atıksu debisiyle orantılı olarak alınan karışık numuneyi,

             Koy ve körfezler: Açık denizle kütlesel su alışverişinin boğaz veya daha geniş bir açıklık aracılığıyla engellenmiş olarak sağlanabildiği ve kıyı çizgisinin girintili (içbükey) olduğu deniz bölümlerini,

             Kuşaklama kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacıyla inşa edilen ve çevreden gelen atıksuların kıyı boyunca toplandığı atıksu kanalını,

             Numune alma noktası: Atıksu numune alma noktası, atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını; alıcı ortam numune alma noktası ise, atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin alındığı noktayı, 

             Oluşan atıksu miktarı: Belirli bir oluşum periyodu için ölçümlerle veya su tüketiminden hareketle yapılan hesaplamalarla belirlenen atıksu miktarını,

             Organik atık: Karıştıkları su ortamında biyokimsayal olarak parçalanarak oksijen tüketimine yolaçan organik maddeleri,

             Ön arıtma tesisi: Atıksularının özellikleri nedeni ile;

             a) Kanalizasyon sistemi yardımıyla toplanan atıksular için bu sisteme kabul edilebilme sınırlarını sağlamak, 

             b) Atıksuların herhangi bir diğer taşıma aracı ile tekil, ortak, organize sanayi bölgesine veya kamuya ait atıksu arıtma ve bertaraf tesisine kabulü için, bu işletmelerin giriş suları için öngörülen sınır değerlere uymak,

             c) Derin deniz deşarjı ile alıcı ortamlara doğrudan yapılan atıksuların boşaltımından önce, bu konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere kadar arıtmayı sağlamak,

              amacıyla yapılması istenen  arıtma tesisini,

             Ötrofikasyon: Göl veya su hareketleri kısıtlı olan kapalı veya yarı kapalı koy, körfez, haliç, lagün, ve benzeri su ortamlarına özellikle karbon, azot ve fosfor gibi besin maddelerinin taşınması ile  ekolojik dengenin olumsuz yönde değişmesini,

             Özel çevre koruma bölgesi: Ülkenin doğal zenginlikleriyle tanınan özel bazı yörelerinde mevcut ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere bozulmadan intikal ettirilebilmesi için ayrılmış ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3/3/1988 tarihli ve 3416 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi gereğince belirlenmiş özel alanları,

             Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının başında numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için, içine girilebilen ve özel tipleri İller  Bankasınca belirlenmiş bacaları,

             Parsel atıksu drenaj tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolu ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi,

             Rezervuar: Doğal gölleri veya suyun bir sedde yapısı  arkasında biriktirilmesi ile oluşturulan su hacmini,

             Sanayi bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi bölgelerini; esnaf ve sanatkar siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan çeşitli küçük ve büyük sanayi kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve atıksularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri,

             Seyrelme: Bir alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun içerdiği bir kirletici parametrenin atıksudaki konsantrasyonunun deşarj sonucunda alıcı ortamda oluşan fiziksel, hidrodinamik olaylar veya çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimsayal reaksiyonlar sonucunda azalmasını ve atıksuyun alıcı ortama deşarj şekli ve alıcı ortamın taşıdığı özelliklere bağlı olarak hesaplanabilen bir büyüklüğü,

             Slaç: Gemilerin makine dairelerinde yakıtın ve yağın ayrıştırılması sonucu geride kalan, kullanılmayan atık kısmı (yakıt/yağ çamuru),

             Slop: Tankerlerde yükün boşaltılmasından sonra tanklarda kalan artık kısmı (yük çamuru),

             Sintine suyu: Gemilerin sintine bölümünde biriken makine dairelerinde olabilecek kaçak ve sızıntı su ve yağları,

             Su kalitesi karakteristik değeri: Ortam kalitesini belirlemek üzere alınan su numunelerinde herhangi bir parametre için yapılan ölçümlere ait % 90 yüzdelik  değerini,

             Su kalitesi kriterleri: Kullanım amaçlarının belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın bütün su kaynaklarının dengeli ve sağlıklı ortamlar olarak muhafazası esasına göre, su kaynaklarının korunmasına ve kullanım planlanmasına temel teşkil etmek üzere, yapılmış veya yapılacak kullanım sınıflarına uygunluk açısından su kaynaklarından beklenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, 

             Su kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasını,

             Su kirliliği kontrol standartları: Belirli bir amaçla kullanımı planlanan su kütlelerinin mevcut su kalite kriterleri uyarınca kalite denetimine tabi tutulabilmesi ve daha fazla kalite kaybının önlenmesi için konulmuş sınır değerlerini ve bu sınır değerlerinden;

             a) Atıksu boşaltımı dolayısı ile alıcı ortam sayılan su kütlelerinin kalite özelliklerini bozmasını engellemek üzere konulmuş olanları, alıcı ortam standartlarını,

              b) Aynı amaçla, boşaltılan atıksuların kalite özelliklerini kısıtlayanları ise deşarj standartlarını, 

             Su toplama havzası: Göllerde ve rezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir kesiti besleyen bölgenin memba kesimini, 

             T90 - değeri: Fekal kaynaklı indikatör mikroorganizmaların, deniz ve kıyı sularındaki ortam şartlarında, hidrodinamik ve dispersiv seyrelme şartları sabit tutulmak kaydıyla, ilk konsantrasyonlarının % 10 una düşünceye kadar geçecek süreyi,

             Tabakalaşma: Haliçler, koy ve körfezler başta olmak üzere, kıyı ve açık deniz bölümlerinde ve göllerde derinlik boyunca sıcaklık, tuzluluk ve bunlara bağlı yoğunluk farklılaşmasının aniden büyük değerler göstermesi sebebiyle, farklı özelliklerde birden fazla su kütlesinin bulunabilmesini,

             Tam karışım noktası: Atıksuyun alıcı ortamda dağılıp yeknesak bir konsantrasyona ulaştığı deşarj noktasına en yakın noktayı, 

             Tatlı su sınır noktası: Denizle bağlantısı olan kıtaiçi su kaynaklarında tuzluluk derecesinin hissedilir derecede arttığı ve tespitinde klorür iyonları konsantrasyonunun 250 mg/L olarak kabul edildiği noktayı, 

             Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel sularını kirletmemeleri için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri,

             Üretkenlik (prodüktivite): Brüt (gros) birincil üretkenlik, deniz ve göl gibi su kütlelerinde anorganik karbonun birim zaman ve yüzey alanı başına organik ürünlere dönüştürülerek, organizma bünyesine alınan miktarını; net birincil üretkenlik ise iç solunum ve diğer enerji kayıpları düşüldükten sonra kalan birincil üretkenlik miktarını,

             Yağmur suyu kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular, drenaj sularını taşıyan kanalları,

             Yeraltı suları (YAS): Toprak yüzeyinin altında, durgun veya hareket halinde olan bütün suları,

             Zehirlilik (toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesini; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğini, 

             ZSF (zehirlilik seyrelme faktörü): Atıksuların zehirlilik derecesini belirlemede kullanılan bir birimi, 

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

             Suların Korunması ile İlgili Esaslar

             Madde 4 — Suların korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;

             a) Su kirliliği kontrolu açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması,

             b) Evsel kaynaklı atıksular için, konuta giren temiz su miktarının atıksuya eşit olması,

             c) Kıta içi yüzeysel suların, yeraltı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin saptanması, su kaynaklarının en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi,

             d) Atıksu miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu  en aza indirerek kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması,

             e) Atık su arıtımında teknik ve ekonomik açıdan  uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi,

             f) Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması,

             g) Ötrofikasyon riski olan göl, gölet, koy, körfez gibi hassas alıcı su ortamlarına deşarj yapacak atık su  arıtım tesislerinin, gerektiğinde   azot ve fosfor giderimi gerçekleştirebilecek şekilde tasarımının yapılması, 

             h) Su ürünleri istihsal alanlarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması,

             ı) Bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan özel çevre koruma bölgeleri için standart listelerinde ayrıca alıcı ortam standardı verilmemiş olmakla beraber; Yönetmelikte verilmiş olan su ortamları kalite sınıflandırma listelerinde her grup için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek kaliteli sulara ait kalite parametrelerine uyulması ve özel tedbirler alınması,

             esastır.

             Havza Planı , Havza Koruma Planı

             Madde 5 — Kıta içi su kaynaklarının mevcut kalitesinin kullanım alanları için gerekli kalite kriterlerine uygunluğunun tespitinin ve havza planının ilgili kurumların görüşünü alarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılması esastır.

             Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılması esastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.

             Havza koruma planı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır ve/veya yaptırılır.

             Suların Korunacağı Kirletici Etkenler

             Madde 6 — Alıcı su ortamlarında evsel, endüstriyel, tarımsal, deniz trafiği ve benzeri kaynaklardan dolayı kirlenmeye neden olan başlıca etkenler aşağıda belirtilmiştir.

             a)  Fekal atıklar,

             b) Organik atıklar, 

             c) Kimyasal Atıklar,

             d) Aşırı üretim artışına neden olan besin  maddelerinin, alıcı ortamın dengesini bozacak şekilde aşırı boşaltımı,

             e) Atık ısı,

             f) Radyoaktif atıklar,

             g) Denizden dibinden taranan malzeme, çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boşaltımı,

             h) Gemi ve diğer  deniz araçlarından kaynaklanan petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ  ve benzeri atıklar),

             ı) Yukarıda sayılanların dışında kalan Tehlikeli ve Zararlı Maddeler  Tebliğinde sınır değerler getirilen maddeler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması

             Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması

             Madde 7 — Kıtaiçi yüzeysel suların kalitelerine göre yapılan sınıflama aşağıda verilmiştir.

             Sınıf I        : Yüksek kaliteli su, 

             Sınıf II       : Az kirlenmiş su,

             Sınıf III      : Kirli su,

             Sınıf IV      : Çok kirlenmiş su.

             Tablo 1 de sınıflandırma için geçerli su kalite parametreleri ve bunlara ait sınır değerleri Sınıf I, II, III ve IV için ayrı ayrı verilmiştir. Bir su kaynağının bu sınıflardan herhangi birine dahil edilebilmesi için bütün parametre değerleri, o sınıf için verilen parametre değerleriyle uyum halinde bulunmalıdır. 

             Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karşılık gelen suların, aşağıdaki su kullanım alanları için uygun olduğu kabul edilir. 

             a)  Sınıf I - Yüksek kaliteli su;

             1) Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini,

             2) Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil),

             3) Alabalık üretimi, 

             4) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı, 

             5) Diğer amaçlar. 

             b)  Sınıf II - Az kirlenmiş su;

             1) İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini,

             2) Rekreasyonel amaçlar,

             3) Alabalık dışında balık üretimi,

             4) Teknik Usuller Tebliği’nde verilmiş olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak, 

             5) Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar.

             c) Sınıf III - Kirlenmiş su; gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun bir arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılabilir.

             d) Sınıf IV - Çok kirlenmiş su; Sınıf III için verilen kalite parametrelerinden daha düşük kalitede olan ve üst kalite sınıfına  iyileştirilerek kullanılabilecek yüzeysel sulardır.

             Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

             Madde 8 — Su kaynağından alınan numuneler üzerinde yapılan analiz sonuçlarına göre Tablo 1 de görülen her parametre grubu için (A,B,C,D) ayrı ayrı kalite sınıfı tespit edilir. Ayrıca o grup içindeki her bir parametreye göre belirlenir. Bir gruba ait en düşük kalite sınıfı o grubun sınıfını belirler. Ölçülen kirlilik parametrelerinin değerlerinden hareketle karakteristik değeri bulabilmek için ortalama, standart sapma ve gerekli istatistiki  parametreler hesaplanır. Uygun olasılık dağılım tablosunda 0.90 olasılık değerine karşı gelen değişken değerine eşit standardize değişken veren parametre değeri karakteristik değeri ifade eder. Karakteristik değerin belirlenmesinde kaza sonunda oluşan durumları yansıtan ve bariz analiz hataları sonucu ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınmaz. Herhangi bir su kütlesinin bir noktasında ölçülen kıyaslama parametresinin belirlenecek karakteristik değeri, Tablo 1 de verilen üst sınırlara göre, hangi su kalite sınıfının üst değerinden daha küçük ise, numune alma noktası o sınıfa aittir.

             Kıyaslama; pH için o sınıfa ait aralık içinde kalınacağı, çözünmüş oksijen konsantrasyonu ve doygunluk yüzdesi için ise o sınıfta verilen sayılar alt sınır değer olacağı kabul edilerek yapılır.

             Göl Sularının Kalite Sınıflandırılması

             Madde 9 — Çeşitli amaçlarla kullanılan göl, gölet ve baraj rezervuarlarının kalite özellikleri ve sınıflandırılması 7 nci ve 8 inci maddede açıklanan şekilde Tablo 1 gereğince yapılır. Ancak, göller ve baraj rezervuarları için Tablo 1 de verilen çözünmüş oksijen konsantrasyonları ve oksijen doygunluk yüzdeleri sınıflandırmaya esas alınmaz.

             Göllerde Ötrofikasyon Kontrolü

             Madde 10 — Göl, gölet ve baraj rezervuarlarının ötrofikasyon kontrolü bakımından Tablo 2 de yer alan alıcı ortam standartlarına uyulması zorunludur. Ötrofikasyon riski olan bu tür kıtaiçi yüzeysel sularda su ürünleri üretimi söz konusu ise  Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile koordineli çalışır.

             Kıta içi yüzeysel Suların Kalitesine İlişkin Planlama Esasları

             Madde 11 — Kıtaiçi yüzeysel suların kalite sınıflarının tespiti aşağıdaki işlemler sonucunda yapılır.

             a) Yüzeysel suyun yan kol bağlantıları ve atıksu deşarj noktaları işaretlenir. Numune alma noktaları buna göre belirlenir. Numune alma noktası tespiti sırasında akım koşullarındaki sürekliliği bozan coğrafi ve hidrolojik olgular dikkate alınır.

             b) Numune alma sıklığı, minimum süresi ve numunelere uygulanacak analizler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğine göre yapılır.

             c) Yapılan analizler sonucunda numuneyi temsil edecek karakteristik değerler belirlenir.

             d) Alınan su numunelerinde yapılan analizler A,B,C,D parametre gruplarına göre sınıflandırılır.

             e) Numunenin A,B,C,D gruplarına göre seçilen kalite parametresine ait bulunan karakteristik değerleri Tablo 1 A,B,C,D gruplarında verilen sınır değerlerle kıyaslanır. Bu kıyaslamalardan sonra numunenin alındığı noktanın sınıfı (I,II,III,IV) belirlenir.

             f) Bir yüzeysel su ortamının çeşitli numune alma noktaları için belirlenen kalite sınıfları tablolar halinde veya harita ve plan üzerinde kalite  sınıflarını işaretleyerek gösterilir. Bu işaretlemeden hareketle akarsu parçası veya durgun su alanının kalite sınıfları belirlenir.

             g)  Su potansiyelini korumak  amacıyla, Sınıf I suların su toplama havzalarında, halen söz konusu su kaynağından herhangi bir biçimde içme suyu temin edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendinde belirlenen önlemler alınır. Sınıf II sulardan içme ve kullanma suyu olarak yararlanma imkanı bulunanların, su alma noktası menbaına atık veya atıksu boşaltımı yapılmaması esastır. Bunun dışında kalan amaçlarla, Sınıf II sularda mevcut kaliteyi korumak; teknik ve ekonomik açıdan tutarlı ise, Sınıf III sularda kaliteyi iyileştirmeye çalışmak esastır. Sınıf IV sularda ise amaç, uzun vadeli bir havza koruma planı çerçevesinde mevcut kaliteyi iyileştirmektir.

             h) Buraya kadar belirtilen kalite sınıfı belirleme çalışmaları zaman alacağından, bu süre içinde İdare, atık veya arıtılmış veya doğrudan atıksu boşaltımı söz konusu olan sularda, (g) bendinde amaçlanan hedeflerin zedelendiği kanaatine varırsa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurarak bilimsel kuruluş ve/veya uzman kişilere bir tespit yaptırabilir.

             ı) İçme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanan yüzeysel su havzalarında, bu  Yönetmelik hükümleri, su temin projesinin yatırım programına alınması ile birlikte uygulanmaya başlanır. 

             Yeraltı Sularının Sınıflandırılması

             Madde 12 — Yeraltı sularının kalitelerine göre tanımlanan sınıflar aşağıda verilmiştir.

             Sınıf YAS I: Yüksek kaliteli yeraltı suları, 

             Sınıf YAS II: Orta kaliteli yeraltı suları,

             Sınıf YAS III: Düşük kaliteli yeraltı suları.

             a) Sınıf YAS I - Yüksek kaliteli yeraltı suları;

             Sınıf YAS I sular içme suyunda ve gıda sanayiinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü kullanma amacına uygundur. Sınıf YAS I suları, gerektiğinde uygun bir dezenfeksiyon işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilirler. Sadece havalandırma ile gerekli oksijenin sağlanması şartıyla, Sınıf I yüzeysel sulara ait kalite parametrelerini sağlayan yeraltı suları Sınıf YAS I sular olarak kabul edilir.

             b) Sınıf YAS II - Orta kaliteli yeraltı suları;

             Sınıf YAS II sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir. Sınıf II yüzeysel sulara ait kalite parametrelerini sağlayan sular, Sınıf YAS II sular olarak kabul edilir. Ancak demir, amonyum, mangan ve çözünmüş oksijen için konulmuş sınırların bu sınıfa giren sularda sağlanması gerekli değildir.

             c) Sınıf YAS III - Düşük kaliteli yeraltı suları; 

             Sınıf YAS III sular (a) ve (b) bentlerindeki kalite parametreleri karşılamayan sulardır. Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesi ile belirlenir.

             Yeraltı Sularının Sınıflarının Belirlenmesi 

             Madde 13 — Numune alma noktalarının sınıflarının belirlenmesi aşağıdaki şekilde yapılır; 

             a) Yeraltı sularının sınıflandırılması için numune alma noktalarının seçimi  yapılır. Bu belirleme işlemi yapılıncaya kadar, yeraltı suyu çekilen bütün kuyular numune alma noktalarıdır. Numune alma sıklığı, minimum süresi, uygulanacak analizler ve karakteristik değer belirlemesi, Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğine göre yapılır.

             b) Numune alma noktalarının sınıflandırılmasında, yalnızca üç sınıf (YAS I, YAS II, YAS III) göz önüne alınır.

             Deniz ve Kıyı Sularının Sınıflandırılması

             Madde 14 — Deniz ve kıyı suları kullanım amaçlarına göre aşağıdaki sınıflamaya tabi tutulur;

             Sınıf D I: Su ürünleri üretimi alanları,

             Sınıf D II: Rekreasyon  alanları,

             Sınıf D III: Ticari, endüstriyel ve diğer kullanımlar  sonucu etkilenen alanlar.

             Yukarıda verilen sınıflamaya göre deniz suyu kullanım alanları ve özellikleri aşağıda belirlenmiştir;

             a) Sınıf D I - Su ürünleri üretimi  alanları;

             1) Yoğun ticari balıkçılık, su ürünleri avcılığı yapılan açık denizler, 

             2) Yoğun kıyı balıkçılığı ve kabuklu su ürünleri yetiştirme alanları,

             3) Dalyancılık alanları.

             Bu alanlardan beklenen deniz ve kıyı suları kalitesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen alıcı ortam standartlarına uyulur.

             b) Sınıf D II - Rekreasyon alanları;

             Bu sınıfta plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine  bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan deniz suları ve estetik mülahazalar için gerekli deniz ve kıyı sularının sağlanması gereken standart değerler Tablo 3 de verilmektedir.

             c) Sınıf D III – Gemi ve deniz araçları ile ticari, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucu etkilenen alanlar.

             Bu sularda genelde Tablo 4 teki kalite kriterleri aranırsa da bu kalitenin altına düşülmesiyle bu sınıftaki kullanım imkanı aksamaz. Bununla beraber bu sularda kalite düşmesine sebep olanlar dahi kirletme yasağı nedeniyle takibe alınır ve 2872 sayılı Çevre Kanununda ki müeyyidelere tabi tutulurlar.

             Deniz ve Kıyı Sularının Kalite Kriterleri

             Madde 15 — Herhangi bir amaçla kullanım açısından sınıflamaya alınmış olsun ya da olmasın tüm kıyı ve deniz sularının sağlıklı bir ortam halinde muhafazası için, deniz sularının genel kalite kriterlerine uymak esastır. Bu kriterler Tablo 4 te verilmiştir. Su ürünleri üretimi yapılan deniz ve kıyı sularının alıcı ortam standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Rekreasyon amaçlı deniz ve kıyı sularının sağlanması gereken standart değerler Tablo 3 de verilmektedir.

             Su ürünleri üretimi  alanları alıcı ortam standartları ile Tablo 3 ve 4 te yer alan değerlerin bozulmasına neden olan faaliyetlere 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yaptırım uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

             İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları

             Madde 16 — İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar aşağıda verilen genel ilkeler ve koruma alanları geçerlidir. Özel hükümler Bakanlıkça veya Bakanlıkla koordineli olarak ilgili valiliklerce yapılır/yaptırılır. Özel hükümlerin ilgili imar planlarında ve çevre düzeni planında aynen yer alması ve idare tarafından uygulanması esastır.

             a) İçme ve kullanma suyu rezervuarına atık su deşarj edilemez. Su kaynağını besleyen akar ve kuru derelere ise su kalitesini değiştirecek şekilde atık su deşarjına izin verilmez.

             b) Her türlü katı atık ve artıklar bu tür su kaynaklarına atılamaz ve atılmasına izin verilemez.

             c) Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilebilir.

             Ancak, göl yüzey alanının çok büyük olması nedeniyle yöre halkının; güvenlik, toplu taşıma, su ürünleri çıkarılması gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akaryakıt ile çalışacak su  araçlarının kullanılmasına su alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır. 

             d) İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının su toplama havzaları içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara tabidir.

             Ancak askeri tesisler için bu kısıtlamalar, Millî Savunma Bakanlığı ile Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

             e) Yüzme, balık tutma, avlanma, piknik yapmaya, su alma noktasına 300 metreden daha yakın olan yerlerde izin verilemez.

             f) İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda ihale yoluyla balık avı yapılması,  su ürünleri çıkarılması ve yetiştiriciliğinin yapılması yasaktır.  Ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan rezervuarlarda Bakanlık ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından olumlu görüş almak kaydıyla, ihale  yoluyla balık avı yapılmasına ve su ürünleri çıkarılmasına izin verilebilir. 

             g) Derelerden kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına  izin verilmez.

             Mutlak Koruma Alanı 

             Madde 17 — Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 100 m genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. Bu alanda aşağıda belirtilen koruma tedbirleri alınır, 

             a) Koruma alanı içinde kalan bölge, su tutma yapısını halihazırda yapan veya yapacak idarece kamulaştırılır. Doğal göllerde ise kamulaştırma suyu kullanan idare/idarelerce yapılır. Mevcut içme ve kullanma suyu amaçlı yapay ve doğal göllerin mutlak koruma alanının kamulaştırılması suyu kullanan idare veya idarelerce  yapılır.

             b) İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur.

             c) Çevre düzeni planına uyularak, bu alan içinde gölden faydalanma, piknik, yüzme, balık tutma ve avlanma ihtiyaçları için cepler teşkil edilir. Bu cepler su alma yapısına 300 metreden daha yakın olamaz. 

             d) Kamulaştırmayı yapan idarece gerekli görülen yerlerde alan çitle çevrilir veya koruma alanı teşkil edilir.

             Kısa Mesafeli Koruma Alanı

             Madde 18 — Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 900 m genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama havzası sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde; 

             a) Turizm, iskan ve sanayi yerleşmelerine izin verilemez.

             b) Her türlü katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez.

             c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendinde anılan mecburi teknik tesisler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında hafriyat  yapılamaz. 

             d) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut oturma alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve dış cephede mimari değişiklik yapmamak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir.

             e) Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı ve günü birlik turizm ihtiyacına cevap verecek, sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara, suyu kullanan idarece onanmış çevre düzeni ve uygulama planlarına ve plan kararlarına uygun olarak izin verilebilir.       

             f) Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 10000 m2 den küçük olamaz. (e) bendinde belirtilen nitelikteki yapıların kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 m2 yi geçemez.

             g) (e) bendinde belirtilen yapıların atık suları, Sağlık Bakanlığının 13/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki  fosseptiklerde toplanır ve atıksu altyapı tesisine verilir.

             h)  Suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla, hayvancılık ile ilgili yapılar hariç olmak üzere kontrollü otlatmaya ve diğer tarımsal faaliyetlere Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir. Ayrıca erozyonu azaltıcı metodların uygulanması esastır.

             ı) Zorunlu hallerde, imar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartı ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

             j) Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu  kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır.

             Orta Mesafeli Koruma Alanı

             Madde 19 — Orta mesafeli koruma alanı içme ve kullanma suyu rezervuarlarının kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 kilometre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Bu alandaki koruma tedbirleri aşağıda belirtilmiştir;

             a) Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskana izin verilemez.

             b) Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu ve kadastro veya tapulama haritasında bulunan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesi bulunması mecburidir.        

             c) Bu alanda bulunan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde; parsel sathının %5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 m2 yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h = 6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri yapılmasına izin verilebilir.

             Bu alanda ayrıca, yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler  ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılara, mahreç aldığı yola 10 metreden, parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak ve inşaat alanı kat sayısı % 40 ı ve yapı yüksekliği h = 6.50 metreyi geçmemek şartı ile suyu kullanan idarece izin verilebilir. Beton temel ve çelik seralar yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

             Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Bu tesisler hakkında başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince Valiliğe noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması ve uygun görüşünün  alınması gerekmektedir. Bu maddede anılan yapılar ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden yapılabilir. Ayrıca tüm yapıların imar mevzuatına uygun olarak yapılması gerekir.

             d) (c) bendinde belirtilen tesislerin atıksuları, ancak teknik usuller tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulamada kullanılabilir.    

             e) Bu alanda galeri yöntemi ile patlatmalar, kırma, eleme, yıkama, cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su miktar ve kalitesini bozmayacak ve alıcı ortama atıksu deşarjı oluşturmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince noter tasdikli, yazılı taahhütte bulunulması şartları ile Bakanlıkça izin verilebilir.

             f) Bu  alanda suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz.

             g) Bu alanda hiçbir surette katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez.

             h) İmar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçirilecek kısımlarında sadece ulaşımla ilgili fonksiyonlarına izin verilir. Akaryakıt istasyonu yapılamaz.

             ı) Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu  kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır.

             Uzun Mesafeli Koruma Alanı

             Madde 20 — İçme ve kullanma suyu rezervuarının yukarıda tanımlanan koruma alanlarının  dışında kalan su toplama havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanıdır. Bu alanda aşağıda belirtilen tedbirler alınır.                                  

             a) Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve hava emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir. Çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez. Turizm ve iskana 19 uncu maddede belirlendiği şekilde izin verilir.

             Bu alanda galeri yöntemi patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemileri yapılamaz.  Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince Bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebilir.

             Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atıksuların; Yönetmelikteki ilgili sektörün alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılması  ya da geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir. Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılıp Sınıf I su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına Bakanlığın uygun görüşü alınarak izin verilebilir.

             b) (a) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlere, oluşan atıksuların Yönetmelikteki Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar olan deşarj  standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir.   Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda,  atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılarak Sınıf II su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına  izin verilebilir.

             Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması  Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kaynağı kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan, uzun mesafeli koruma alanındaki  yerleşimlerin atıksularının ileri arıtma teknolojileri kullanarak Sınıf III su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına  izin verilebilir.

                İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının  su toplama alanlarının çok büyük olması veya akış yukarısında başka bir baraj bulunması gibi sebeplerden dolayı uzun mesafeli koruma alan sınırı Bakanlıkça kısıtlanabilir.

             Göllerle İlgili Kirletme Yasakları 

             Madde 21 — İçme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan rezervuarlar ile bu amaçlar dışında kullanılan göl ve göletlere, arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular verilemez.

             Ayrıca, göllere atıksu deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen esaslar uyarınca derin deniz deşarjı kriterleri uygulanamaz. 

             Arıtılmış evsel atıksuların tam arıtma ilkelerine göre sağlamaları gereken deşarj standartları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde verilmiştir. Toplam koliform ve ötrofikasyona yol açan azot ve fosfor elementlerinin ayrıca alıcı göl ortamındaki tolere edilebilen sınırlara uyması esastır. Özellikle kirlilik ve ötrofikasyon kontrolu açısından göllere verilecek  evsel ve endüstriyel atıksuların bu Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri uyarınca gerekli deşarj standartlarını sağlamak amacıyla yapılacak olan bir ileri arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra göllere deşarj edilmesini Bakanlık ister. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması halinde, ekonomik kıyaslaması yapılmak kaydıyla, atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör veya kapalı kanal sistemleri tahliyesi yapılır. Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, alıcı ortam olarak göl sularının kalitesi Tablo 2 de istenen düzeylere ulaşmadığı takdirde, su kalitesinin düzenlenmesi amacıyla bir havza koruma planı hazırlanır. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.

             Yeraltı Suları ile İlgili Kirletme Yasakları ve Düzenlemeler

             Madde 22 — Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasına ilişkin 16 Aralık 1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilen yetki ve sorumluluklar saklı kalmak üzere, yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir;

             a)  Yeraltı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirleticilere 2872 sayılı Kanunun 20, 21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır. 

             b)  Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yeraltı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişimini önleyecek emniyetli çekim tesbitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yolaçan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer.

              c)  Kalıcı nitelikteki kirleticilerin uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya çıkması muhtemel olduğundan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde adı geçen ve hiçbir şekilde çevresel ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddeleri kullanan faaliyetler yasaktır.

             d)  Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yeraltı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerilerinin toplu içme suyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilmez. Bu koruma tedbirini uygulayabilmek için yeraltı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilir.

             e)  Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlar dikkate alınarak idarece azaltılabilir ya da arttırılabilir. Gerektiği hallerde ikinci bir koruma bandı oluşturularak, bu alanın yapılaşmaya izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi amaçlarla kullanımına izin verilebilir.  

             f)  Koruma bantlarının oluşturulmasına halihazırdaki durum, yukarıda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa, bu durumda yapıların kamulaştırılmasına çalışılır. Bunun mümkün olmaması halinde, koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır. 

             g)  Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.

             h)  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde belirtilen STS3 ve STS4 sınıflarındaki maddeleri ihtiva eden atıklar, ancak Tebliğde bahsedilen özel tedbirler alınarak depolanabilir.

             ı)   Yeraltı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.

             j) Atıksularla sulama yapıldığı takdirde, sulama suyu miktarı ve sulama programı bu suların yeraltı suyuna sızarak kalıcı bir kirlenmeye yol açma tehlikesini en aza indirecek şekilde düzenlenir.

             k) Özellikle yeraltı sularının içme suyu amacıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının doğal şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden izin alınır.

             l) Gübrelemede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince gerekli miktar hesapları detaylı olarak belirlenir ve fazla gübre kullanılmamasına ilişkin denetlemeler yapılır. 

             m) Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde, su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır.

             n) Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali gözönüne alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Meselâ perlit, talaş gibi maddeler bu amaçla stokta bulundurularak, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur.

             o) Yer altı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak Yer altı suyu beslenme havzalarından malzeme teminine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak izin verilebilir.

             p) Yeraltı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atık su deşarjı yapılamaz. Yeraltı suyuna yapay besleme, yeraltı sularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

             Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları

             Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde verilen kirletici etkileri doğuran her türlü deniz ve kıyı suyu kullanımı ile boşaltımlar tamamen yasaklanmış veya izne bağlanmıştır. Türkiye’nin karasularına doğrudan yapılacak deşarj ve atık boşaltımlarının izinsiz yapılmasına getirilen yasaklama hükümleri, ülkenin ekonomik kullanım hakkı olan sulara dışardan gelecek dolaylı etkileri de ihtiva eder. Bu tür durumlarda İdare, bu etkileri yaratan veya yaratma tehdidini oluşturanlara karşı gerekli tedbirleri alır. Buna göre; 

             a)  Hiç kimse gerekli izni almadıkça yukarıda belirlenmiş sulara veya bu suları etkileyebilecek yakın sulara yasaklanmış veya izne tabi kılınmış maddeleri, Türkiye’den veya Türkiye dışından getirerek boşaltamaz ve atamaz. 

             b) Türkiye’nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıkların (sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ, çöp,  pissu ve benzeri atıklar) ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının söz konusu denizlere boşaltılması yasaktır.

             c) Kıyı sularının kirlenmesinin önlenmesi için sahillerin kum bandı üzerinde veya burayı etkileyecek yakınlıkta inşa edilen fosseptikler sızdırmasız olmalı ve oluşan atıksu arıtma tesisi ya da kanalizasyon sistemine verilmelidir.

             d) Petrol ve türevlerini işleyen, doldurup- boşaltan, depolayan işletmeler kaza sonucu ve istenmeyen özel durumlar nedeniyle su ortamlarına petrol boşalması ihtimali göz önünde bulundurularak, gerekli petrolle mücadele örgütü, ekipman ve malzemesini her an hazır bulundurmakla yükümlüdürler.

             e) Kaza nedeniyle yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, Bakanlığın uygun görüşü alınmadan su ortamına dağılmış petrolün dibe çöktürülmesi veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesi yasaktır.

             f) Hafriyat artıkları, moloz, arıtma ve proses artığı çamurlar ve benzeri atıkların bertaraf amacıyla deniz ve kıyı sularına boşaltımı yasaktır.

             g) Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan, su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde  Bakanlığın uygun  görüşü alınmadan yapılması yasaktır.

             h) Kıyı-açık denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği ve buna bağlı olarak yer belirleme çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur.

             Deniz Dibi Tarama Faaliyetlerinin Kontrolü 

             Madde 24 — Deniz dibi taraması faaliyeti ve deniz dibinden taranan tarama maddesinin cinsi, miktarı ve dökülecek yerin özellikleri dikkate alınarak Bakanlıktan izin alınması mecburidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atıksuların Boşaltım İlkeleri

             Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım 

             Madde 25 — Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkeler şunlardır;

             a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.

             b) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

             c) Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, kanalizasyon sisteminden, arıtma ve/veya bertaraf amacıyla kurulmuş arıtma ve deşarj tesislerinden yararlanmalarının doğuracağı bütün harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

             d) Atıksu miktarının  belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine  belgelemek  ve  bedeli karşılığında  kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır.

             e) Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanabilmesi, ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için; 

             1) Kanalizasyon sisteminin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

             2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

             3) Kanalizasyon sisteminin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

             4) Biyolojik arıtma tesisinde arıtılamayacak maddeler  içermemesi,

             5) Atıksu arıtma tesisinde oluşacak çamur ve benzeri artıkların uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol  açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması,

             gerekir.

             Alıcı Su Ortamına Doğrudan Boşaltım Esasları

             Madde 26 — Atıksuların nitelik ve niceliklerinin kontrolu, kirliliğin azaltılması ve arıtılması, verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun uygun aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Standartlara uyumun kontrolu açısından, kirleten tarafından yaptırılan bu ölçümler üç yıl süreyle saklanır. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

             Alıcı su ortamlarında kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir; 

             a) Atıksu altyapı tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla, atıksularını kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkanları incelenir ve değerlendirilir.

             b) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır. 

             c) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde yer alan maddelerin atıksularda bulunması ve alıcı ortamlara deşarjları için, bu Tebliğde öngörülen şartlar ve sınır değerler geçerlidir. 

             d) Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. 

             e) Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Tehlikeli ve zararlı maddelerle ilgili olarak ayrıca yukarıda (c)  bendindeki hükümlere uymak; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği uyarınca gerekli belgeleri temin etmek mecburidir. 

             f) Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün alt sektörlerinin bulunması  halinde, endüstriyel nitelikli atık su debisi en yüksek olan sektörün  alıcı ortama deşarj standartlarının verildiği tablodaki parametre değerleri esas alınır. Ancak  atıksu debisi düşük olan sektör için Yönetmelikte verilen parametrelerden bazıları, alıcı ortama deşarj için esas alınan tabloda bulunmuyor ise, bulunmayan parametrelerde dikkate alınır.

             Sanayi kuruluşlarının endüstriyel nitelikli atıksuları, bu kuruluşa ait evsel nitelikli atıksularla birlikte arıtılıyorsa; evsel nitelikli atıksuyun miktarına bakılmaksızın, ilgili sanayi kuruluşu için verilen deşarj standartları uygulanır.

             g) Sulama  ve drenaj kanallarına arıtılmış atıksu deşarjında, alıcı su ortamına doğrudan boşaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Ancak sulama kanallarına arıtılmış atık su deşarjında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması gereklidir.

             Alıcı Su Ortamına Doğrudan Boşaltım

             Madde 27 — Türkiye’de kurulu halde bulunan endüstri tipleri, küçük sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve diğer küçük işletmeler gözönüne alınarak, standartlar endüstri bazında ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeşitli endüstriyel atıksular karışımı ise, karışık endüstriler sektörü olarak ayrıca grup standartlarıyla temsil edilmektedir.

             Evsel nitelikli atıksuların alıcı su ortamlarına deşarjlarında uyulması gereken standart değerler de Tablo 21 de verilmiştir.

             Doğal olarak kendiliğinden çıkan sıcak ve mineralli sulardan veya herhangi bir su ortamından alarak kullandıkları suyun kalitesini hiçbir şekilde değiştirmeden aynı su ortamına deşarj ettiklerini belgeleyen kurum, kuruluş ve işletmeler, bu kapsama giren su miktarı için deşarj standartlarını ihlal etmemiş sayılırlar. Ancak bu işletmelerin yukarıda belirtilenden başka kalitede ayrı bir su kaynağını kullanmaları veya atıksu üretmeleri halinde bu istisna hükmü, kalitesi değiştirilerek atılan miktardaki sular için geçersizdir.

             Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi gruplarına ait deşarj standartlarına kıyasla daha kirli suları alıp kullandıklarında, boşalttıkları atıksuyun kullanıma aldıkları sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlü tutulurlar.

             Yer altından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının debisi 50 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı formasyona reenjeksiyon  ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere işletme ruhsatı verilemez. Reenjeksiyonun mümkün olmadığı bilimsel olarak ispatlanmış bu tür termal suların  bertaraf yöntemi yapılacak bir çevresel etki değerlendirmesi sonucu belirlenir.

             Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı

             Madde 28 — Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, sulama suyu olarak kullanılması teşvik edilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve yapılması gereken incelemeler Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır. Bir atıksu kütlesinin bu tür kullanımlara uygunluğu, valilikçe il çevre ve orman müdürlüğü, il tarım müdürlüğü ve  devlet su işleri bölge müdürlüğünden  oluşturulacak komisyonca belirlenir. 

             Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları 

             Madde 29 — Atıksuların alıcı su ortamlarına doğrudan deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte getirilmiş olan standart değerler, alınan kompozit atıksu numunelerinde aşılmaması gereken sınır değerleri ifade etmektedir.

             Atıksu kaynakları gerekli deşarj standartlarını sağlamak için  arıtma tesislerinin çıkış sularını deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

             Alıcı su ortamına atıksu deşarj standartları için üç ayrı sınır verilmiştir. Bunlar; anlık, iki saatlik ve yirmidört saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları ifade etmektedir.

             Denetlemelerde  normal işletme şartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması mümkün olmayan, arıtılmış atık sularını iki saatten daha kısa sürede alıcı ortama deşarj eden atıksu arıtma tesislerinde, arıtılmış atık su deşarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit numune değeri iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır.

             Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerle ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden  % 20 daha fazla çıkarsa, işletmeden takip eden beş gün içerisinde iki saatlik kompozit numune alınarak cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır. İdare, gerekli görürse, yirmidört saatlik kompozit numunelerin sonuçlarının da bu Yönetmelikte verilen sınır değerleri sağlayıp sağlamadığını denetleyebilir. Kirleten, yapacağı çalışmalarda her iki sınır değeri de izlemek ve belgelemek yükümlülüğündedir.

             Denetlemelerde Balık Biyodeneyi (ZSF) parametresine ilgili idare tarafından gerekli görülmesi durumunda bakılır.

             Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında BOİ5  parametresi dikkate alınır.

             Özellikle kurulacak arıtma tesislerinin tasarımında, işletilmesinde ve deşarj izni verilmesinde  iki veya yirmidört  saatlik kompozit numuneler için verilen standartlar esas alınmalıdır. İki saatlik çalışma düzeni bulunmayan tesislerde, deşarj süresi boyunca alınan kompozit numune, iki  saatlik kompozit için verilen standartla kıyaslanır.

             Atık su debisi 500 m3 /gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma  ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur.

             Atık sular veya arıtılmış sulardan numune alınması Numune Alma ve Analiz  Metodları Tebliğine göre yapılır.

             Atıksu Miktarını ve Zararlarını Azaltmak için Alınabilecek Tedbirler

             Madde 30 — Atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde tanımlanır. Atıksu arıtım metodları seçilirken, alıcı su ortamının dışında kalan hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, katı artıklar gibi çevre sorunlarına neden olmamak üzere gerekli tedbirler alınır.

             Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları

             Madde 31 — Endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur. Bu sektörlere giren tesislerden tamamen kuru tipte çalışanlar için Tablo 5-20 arasındaki atıksu standartları uygulanmaz. Bu sektörler ve sektörlerin içerdiği endüstri tipleri aşağıda verilmiştir;

             a) Gıda sanayii sektörü; un fabrikaları, makarna fabrikaları, maya sanayii, süt ve süt ürünleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması ve sıvı yağ rafinasyonu, zeytin yağı ve  sabun üretimi, katı yağ rafinasyonu, mezbahalar ve entegre et tesisleri, balık ve kemik unu üretimi, havyan kesimi yan ürünleri işleme, sebze ve meyve yıkama ve işleme, bitki işleme, şeker sanayii, tuz işletmeleri, tarla balıkçılığı, su ürünleri değerlendirme ve buna benzer sanayi kuruluşları.

             b) İçki sanayii sektörü; alkolsüz içkiler (meşrubat) sanayii, alkol ve alkollü içki sanayi, bira ve malt üretimi, melastan alkol üretimi.

             c) Maden sanayii sektörü; demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli, bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna benzer sanayi kuruluşları.

             d) Cam sanayii sektörü; cam eşya, düz cam ve pencere camı imali, cam yünü hazırlama, gümüş kaplamalı ve kaplamasız ayna imali.

             e) Kömür hazırlama işleme ve enerji üretimi sektörü; taş kömürü ve linyit kömürü hazırlama, kok ve havagazı üretimi, termik santraller, nükleer santraller, jeotermal santraller, soğutma suyu ve benzerleri, kapalı devre çalışan endüstriyel soğutma suları, fuel-oil ve kömürle çalışan buhar kazanları ve benzeri tesisler. 

             f) Tekstil sanayii sektörü; açık elyaf, iplik üretimi ve terbiyesi, dokunmuş kumaş terbiyesi, pamuklu tekstil ve benzerleri, çırçır sanayii, yün yıkama, terbiye, dokuma ve benzerleri, örgü kumaş terbiyesi ve benzerleri, halı terbiyesi ve benzerleri, sentetik tekstil terbiyesi ve benzerleri.

             g) Petrol sanayii sektörü; petrol rafinerileri, petrol dolum tesisleri ve benzerleri.

             h) Deri ve deri mamülleri sanayi.

             ı)  Selüloz, kağıt, karton sanayii sektörü; yarı selüloz üretimi, ağartılmamış selüloz üretimi, ağartılmış selüloz üretimi, saf selüloz üretimi, nişasta katkısız kağıt üretimi, nişasta katkılı kağıt üretimi, saf selülozdan elde edilen çok ince dokulu kağıt üretimi, yüzey kaplamalı-dolgulu kağıt üretimi, kırpıntı kağıt yüzdesi yüksek olmayan kağıt üretimi, kırpıntı kağıttan kağıt üretimi, parşömen kağıdı üretimi ve benzerleri.

             j) Kimya sanayii sektörü; klor alkali sanayii, perborat ve diğer bor ürünleri sanayii; zırnık üretimi ve benzerleri, boya ve mürekkep sanayii; boya ham madde ve yardımcı madde sanayii; ilaç sanayii; gübre sanayii; plastik sanayii; boru, film, hortum, kauçuk sanayii; taşıt lastiği ve lastik kaplamacılığı, tıbbi ve zirai müstahzarat sanayii (laboratuvarlar, tanenli maddeler, kozmetik); deterjan sanayii; petrokimya ve hidrokarbon üretim tesisleri, soda üretimi, karpit üretimi, baryum bileşikleri üretimi, dispers oksitler üretimi ve benzerleri.

             k) Metal sanayii sektörü; demir çelik işleme tesisleri, genelde metal hazırlama ve işleme, galvanizleme, dağlama, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, çinko kaplama, su verme-sertleştirme, iletken plaka imalatı, akü imalatı, emayeleme, sırlama, mineleme tesisleri, metal taşlama ve zımparalama tesisleri, metal cilalama ve vernikleme tesisleri, laklama-boyama, demir dışı metal üretimi, alüminyum oksit ve alüminyum izabesi, demir ve demir dışı dökümhane ve metal şekillendirme ve benzerleri. 

             l) Ağaç mamülleri ve mobilya sanayii sektörü; kereste ve doğrama, sunta, kutu, ambalaj, mekik, duralit ve benzerleri.

             m)  Seri makina imalatı, elektrik makinaları ve teçhizatı, yedek parça sanayii sektörü.

             n) Taşıt fabrikaları ve tamirhaneleri sanayi; motorlu ve motorsuz taşıt tamirhaneleri, otomobil, kamyon, traktör, minibüs, bisiklet, motosiklet ve benzeri taşıt aracı üreten fabrikalar, tersaneler ve gemi söküm tesisleri.

             o) Karışık endüstriler; büyük ve küçük organize sanayi bölgeleri ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler. 

             p) Endüstriyel nitelikli atıksu üreten diğer tesisler; içme suyu filtrelerinin geri yıkama suları, endüstriyel soğutma suları, hava kirliliği kontrol amacıyla kullanılan filtre su ve çamurları, benzin istasyonları, yer ve taşıt yıkama atıksuları, katı artık değerlendirme ve bertaraf tesislerinden gelen atıksular, benzin istasyonlarından gelen atıksular, tutkal ve zamk üretimi atıksuları, su yumuşatma, demineralizasyon ve rejenerasyon, aktif karbon yıkama ve rejenerasyon tesisleri.

             Yukarıda verilen endüstriyel atıksu kaynakları için belirlenen atıksu deşarj standartları Tablo 5 ten Tablo 20 ye kadar düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikte yer almayan endüstri tipleri için işletmenin proses türü, kullanılan hammaddeler, kimyasallar ve benzeri hususlar dikkate alınarak deşarj parametreleri ve bu parametreler için benzer sektörler ve  Tablo 19 esas alınarak   deşarj standartları ilgili idarece belirlendikten sonra Bakanlığın uygun görüşü  alınarak uygulanır.

             Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları

             Madde 32 — Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı su ortamlarına deşarjında istenen standart değerler Tablo 21 de verilmiştir.

             Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

             a)  Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 5-60 kg/gün arasında (Eşdeğer nüfus 84 -1000 arasında).

             b) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 60-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 1000-10 000 arasında). 

             c) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 600-6000 kg/gün (Eşdeğer nüfus 10 000-100 000 arasında).

             d) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 6000kg/gün’den büyük ( Eşdeğer nüfus 100 000 veya daha fazla).

             Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerleşim yerleri  için;  Valilikçe kirliliğe karşı korunması gerekli görülen alanlarda,   nüfus seksendört kişinin altında ise evsel nitelikli atık sular  Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki  fosseptiklerde toplanır ve atıksu altyapı tesisine taşınır.    Bu alanların dışında ise nüfusu  beşyüz kişiye kadar olan yerleşim yerlerinde, yukarıda bahsedilen Yönetmelik  hükümleri uygulanabilir.

             Evsel atık sularını sızdırmaz nitelikteki  fosseptikte toplayan ve vidanjör  vasıtası ile atıksu  altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri üç yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek  zorundadırlar.

             Derin Deniz Deşarjlarıyla Alıcı Ortamlara Boşaltım

             Madde 33 — Denize kıyısı olan yerleşimler ve kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması halinde, atıksuların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Bu durumlarda evsel ve endüstriyel atıksular için alıcı ortama doğrudan deşarj için belirlenmiş olan deşarj standartları uygulanmaz. Arıtılmamış evsel nitelikli atıksuların ve soğutma sularının değişim ve seyreltme potansiyeli düşük olan yarı kapalı koy ve körfezlere, Coğrafi şartlar nedeniyle derin deniz deşarjı yapılması zorunlu olursa, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ve özellikle ağır metaller, nütriyentler ve Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde belirtilen diğer maddelerin birikim yapmayacağı, bir çevresel etki değerlendirme çalışması ile ispat edilirse, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi uyarınca izin verilir.

             Derin Deniz Deşarjına İzin Verilebilecek Atıksuların Özellikleri 

             Madde 34 — Derin deniz deşarjından önce sadece sınırlı düzeyde bir arıtma yapıldığı için, deniz ortamının korunabilmesi amacıyla, derin deniz deşarjıyla alıcı ortama verilebilecek atıksu özellikleri sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalar aşağıda belirtilmektedir;

             a) Alıcı sulara derin deniz deşarjının yapılabilmesi için atıksuların Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde sözü edilen maddeleri aynı Tebliğde belirtilen sınır değerlerin ötesinde içermemesi gerekir.

             b) Derin deniz deşarjına 33 üncü madde uyarınca izin verilebilecek atıksuların özellikleri Tablo 22 de verilmiştir. Bu tablodaki sınır değerlerden fazla kirletici özellikler ihtiva eden suların denize boşaltımına izin verilmez.

             Derin Deniz Deşarj Kriterleri

             Madde 35 — Atıksuların derin deniz deşarjlarıyla bertaraf edilmesi durumunda, alıcı ortamlar için uygulanacak olan derin deniz deşarj kriterleri Tablo 23 te düzenlenmiştir. Deşarj sistemlerinin tasarımında ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;

             a) Denize bu Yönetmelikle verilebileceği kabul edilen atıksuların deşarj edilebilmesi için projedeki ilk seyrelme S1 değeri 40 ın altında bulunmamalı, tercihen S1 = 100 olmalıdır. Bu seyrelmelerin tesbiti Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır.

             b) Minimum deşarj derinliği 20 metre olmalı, eğer 20 metre derinliğe inmek ekonomik olarak mümkün değilse, difüzör hariç deşarj boru boyu ortalama kıyı çizgisinden itibaren Tablo 24 te gösterilenden az olmamalıdır. Tablodaki nufus değerlerinden daha büyük yerleşim, faaliyetler ve sanayi kuruluşlarından "önemli kirletici kaynak" sınıfına girenler için deşarj boru boyu, ön veya tam arıtma alternatifleri ile birlikte ele alınarak bulunur.

             c) Yaz aylarında T90 değeri Ege ve Akdeniz’de en az 1.5 saat, Karadeniz’de ise 2 saat alınabilir. Kış aylarında T90 değerlerinin daha yüksek olacağı ve ortalama 3-5 saat civarında bulunacağı gözönünde tutulmalıdır.

             İstisna Hükümleri

             Madde 36 — Belirli bir deniz ortamına deşarj yapmış olan ve yapabilecek diğer atıksu kaynaklarının topluca deniz suyu kalitesi üzerinde olumsuz etkileri göz önüne alınarak izin için gerektiğinde 35 inci maddede öngörülenden daha sıkı kriterler ve tedbirler Bakanlığın görüşü alınarak Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ve  mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile  istenebilir.

             Derin deniz deşarjına 33 üncü madde uyarınca izin verilebilecek atıksuların özellikleri Tablo 22 de verilmiştir. Bu tabloda verilen parametrelerin dışında kirletici özellikler ihtiva eden suların denize boşaltımına, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ayrıntılı bilimsel çalışmalar ile kanıtlandığı taktirde izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Boşaltım İzni Esasları

             Alıcı Su Ortamına Atıksu Deşarj İzni 

             Madde 37 — Bu Yönetmelik esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği yetkilidir.

             Alıcı su ortamının çok yoğun bir şekilde kirletilmiş olduğu yörelerde alıcı su ortamı deşarj standartları, yer ve sınır belirlemeleri ve uygulanacak diğer işlemlerin, havza koruma planı ile tesbit edilmesi esastır.

             Deşarj izninin verilmesine ilişkin esaslar aşağıdadır;

             a) Atıksu deşarjı için İdare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir.

             b) Bakanlıkça bir alıcı su ortamının, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya kalitesini düzeltmek amacı ile alıcı su ortamına, bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulan Havza Koruma Planı çalışması yapılıncaya kadar alıcı ortamdaki su kaynaklarının minumum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alınarak mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar yapılabilir. Tablo-1 deki limit değerler dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda atıksu deşarj limitlerinde gerekli oranda kısıtlama yapılır. Yapılan kısıtlamalar tebliği tarihinden itibaren oniki ay içerisinde faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilir.

             c) Alıcı su ortamında renk parametresi 300 birim (Pt –Co) den fazla ölçülür ise ortama deşarj yapan ilgili işletmelerin sektör tablolarındaki analizler yeniden yapılır. Yapılan analiz sonucunda sektör tablosunda belirtilen parametrelerde istenilen limitlerin sağlanmaması halinde gerekli işlem yapılır.

             Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğünün Devamı

             Madde 38 — Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı su ortamına izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamaya ve atıksu deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdür. İzin sahibi olmak cezai ve hukuki müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez.

             Deşarj İzninin Sınırlandırılması veya İptali

             Madde 39 — Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

             a) Deşarjın izin verildiği şekilde kullanımı esnasında alıcı su ortamının mevcut veya ileriye yönelik kullanım amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edildiğinde deşarj limitleri sınırlandırılır.

             b) Atıksu deşarj izni verilirken idare tarafından konulmuş hükümlere uygun şekilde deşarj yapılmadığı tespit edilerek bir yıl içerisinde iki defa cezai işleme tabi tutulan işletmelerin faaliyeti belirli bir süre  durdurulur, bu süre sonunda  da idarece istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda  deşarj izni iptal edilir.

             Deşarj İzin İşlemi

             Madde 40 — Alıcı su ortamına deşarj için izin talep eden kişi veya kuruluş izin başvurusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdür.

             Endüstriyel atıksu kaynaklarının izne bağlanabilmesi için endüstrinin tipi, üretim miktarları, kullanılan ham maddeler, çalıştırılan işçi sayısı, su ve enerji tüketimi, üretim akış şemaları ve üretim sırasında çıkan atıksuların kaynakları, katı ve sıvı atıkların miktar ve özellikleri ve tehlikeli atıkların bulunup bulunmadığı konularındaki bilgiler endüstri kuruluşu tarafından idareye bildirilir.

             Alıcı su ortamına deşarj izni başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanması ve alınan atık su analiz sonuçlarının, bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması  durumunda müracaat tarihinden itibaren en geç iki  ay içerisinde deşarj izin başvurusu sonuçlandırılır.

             İzin belgeleri periyodik olarak yenilenir. Bu yenileme işlemi sırasında idarece tesisin daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı, atıksu miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği, daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı tahkik edilir.  Bu hususların herhangi birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde mükellefin izin işlemine yeni baştan başlaması ve bu Yönetmeliğin 26 ve 37 nci maddelerinde belirtilen ilkelere göre yeniden izin belgesi alması zorunludur.

             Deşarj İznine İtiraz

             Madde 41 — Bir alıcı su ortamında atıksu deşarjından dolayı bazı olumsuz etkilerin oluştuğunun belirlenmesi halinde veya bu deşarjdan dolayı zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan üçüncü kişiler izni veren idareye delilleriyle birlikte başvurarak, deşarj iznine itiraz etme hakkına sahiptirler. Yasal yollardan yapılacak bu itirazların uygun bulunması halinde, deşarjı yapanlar gerekli iyileştirme tedbirlerini almak mecburiyetindedirler.

             Derin Deniz Deşarjı İzni 

             Madde 42 — Derin deniz deşarj izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir;

             a) Derin deniz deşarjı için derin deniz deşarjı izin belgesi alınması esastır. 34 ve 35 inci maddelerde açıklanan hususlar esas alınarak hazırlanan derin deniz deşarj projeleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra derin deniz deşarjı izni Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile en geç altı ay içinde verilir. Başvuruda hazırlanan derin deniz deşarjı projesi sureti, amaçlanan ve gözetilen deniz kalite özelliği, tesislerin kurulacağı deniz bölgesinin ekonomik, topoğrafik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri ile acil durumlarda ve elektrik kesintilerinde alınacak tedbirler, ileriye ait gelişme, genişleme ve proje değişiklik tahminleri izin başvurusunda yer alır.

             Derin deniz deşarjı için izin talep eden kişi veya kuruluş izin başvurusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve derin deniz deşarjı izin formlarını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdür.

              b) İzin 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yükümlülüklerin yerine getirilmediği tesbit edildiği takdirde daha önce verilmiş olan derin deniz deşarjı izni mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile veya gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından geri alınır. Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile izin alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da projede öngörülenin ötesinde kirletici atmamakla ve gerek alıcı ortam, gerekse deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar

             Atıksu Toplama ve Bertaraf  Yükümlülüğü

             Madde 43 — Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler.  Bu yönetimler, toplanan atıksuların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür.

             Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, yetki sınırları içindeki kanalizasyon sistemleri ile toplanan atıksuları, atıksu arıtma ve bertaraf tesisleri kuruluncaya kadar arıtma yapmadan uzaklaştırmak isterlerse, bu uygulama için Bakanlığa  bilgi vermek ve uygun görüşünü almak mecburiyetindedirler. İlgili başvuru atıksu arıtma tesisi ile ilgili iş termin planı hazırladıktan sonra mülki amir kanalıyla yapılır. Belediyeler  atık su arıtma tesisinin kurulması ile ilgili iş termin planında ki  taahhütlerini mücbir sebepler dışında yerine getirmedikleri takdirde belediye başkanları görev  ihmali yapmış  sayılırlar.

             İş termin planını süresi içerisinde vermeyen ve iş termin planında ki taahhüt ettikleri işleri zamanında yerine getirmeyen belediyelerin kanalizasyon sistemlerine bağlantı yapılması ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin  (h) ve (ı)  bentlerinde belirlenen hususlarda Bakanlık kısıtlama yapabilir.

             Bu yönetimlerin yetki sınırları içindeki taşınmaz mal sahipleri için atıksularını bu tür ortak atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.

             Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi 

             Madde 44 — Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir. Bu izin ve belgeler   45, 46, 47 ve 48 inci maddelerde açıklanan hususlara uyulması şartıyla verilir.

             Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları

             Madde 45 — Atıksu altyapı tesisleri kapsamında inşa edilen ve işletilen kanalizasyon sistemlerine yapılacak bağlantılar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir;

             a) Kanalizasyonun ayrık sistemde olması halinde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz.

             b) Birleşik ve ayrık sistemlerde, izne esas olacak atıksu miktarları ve özellikleri yağışsız havalarda belirlenir.

             c) Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin atıksu debileri ve kaliteleri bu dengeleme havuzu çıkışında belirlenir. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde izne esas olacak atıksu miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu miktar ve kalitesi dikkate alınarak tespit edilir.

             d) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, yetkili atıksu altyapı tesisleri yönetiminin özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır.

             e) Endüstriyel atıksular ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere kirletilmemiş sularla seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez.

             f) Atıksu altyapı tesislerine deşarj edilmiş olan atıksular, atıksu altyapı tesisleri yönetimlerinin yazılı izni olmadıkça herhangi bir amaç için kullanılamaz.

             g) Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın  evsel atık sular kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapabilir.

             h) Küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine Tablo 25 te verilen standart değerleri sağlayarak veya doğrudan bağlanıp bağlanamayacağına  toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

             ı) Tehlikeli madde içermeyen, ancak  kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine Tablo 25 te verilen standart değerleri veya alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına  toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

             Atıksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler

             Madde 46 — Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur tesislerinin işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirilmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler; atıksu tesislerini tahrip eden, fonkisyonlarını ve bakımlarını engelleyen, zorlaştıran, tehlikeye sokan veya tesislerde çalışan personele zarar veren maddelerin atıksu altyapı tesislerine verilmesi yasaktır. Sanayi ve endüstri tesislerinde çöp ve katı maddelerin öğütülerek kanalizasyona verilmesini sağlayan çöp öğütücülerinin kullanılması yasaktır. Konut, işyeri ve sanayii tesislerinde kullanılan bitkisel ve madeni atık yağların kanalizasyona verilmesi yasaktır.

             Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların Özellikleri

             Madde 47 — Önemli kirletici atıksu kaynağı tanımına giren endüstri atık sularının atıksu altyapı tesislerine kabul edilmesi için Tablo 25 te verilen standart değerlere uyum göstermesi şarttır.

             Küçük atıksu kaynakları  tanımına giren endüstri atık sularından Tablo 25 te verilen standart değerleri aşanların atıksu altyapı tesislerine doğrudan bağlanabilmesi, atıksu altyapı yönetimlerinin iznine bağlıdır. 

             Ön Arıtma Tesisleri 

             Madde 48 — Atıksularının özellikleri nedeni ile, atıksu altyapı tesisine doğrudan bağlantıları, atıksu altyapı tesisleri yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler; kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedirler. 

             Ayrıca ilgililer, herhangi bir atıksu toplama havzasında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait Tablo 5 - Tablo 20 arası grup standartlarında verilen her bir parametre itibariyle kirlenme yükü, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 10 undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri bağlantı kalite kontrol izin belgesinde belirtilen ve 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir ve ayrıca bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca taşınmaz mal sahibi ilgili idareden izin alır.

             Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni 

             Madde 49 — Atıksu üreten kurum, kuruluş ve işletmelerin kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde veya ön arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa edilir. Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde gösterilerek ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetiminin bilgisine sunulur. Yönetimin gerekli gördüğü kurum, kuruluş ve işletmelerin bağlantı yerinde veya ön arıtma tesisi çıkışında, atıksuların özelliklerinin tespiti, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde tanımlandığı şekilde yapılır. Kontrol düzeninin tesbit edemeyeceği ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar için atıksu altyapı tesisleri yönetimi ilave tedbirler belirtir. Bu tedbirlere ilişkin detaylı bilgi, bağlantı kalite kontrol izin belgesinde yer alır.

             Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar 

             Madde 50 — Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, Yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışlar aşağıda belirtilmiştir;

             a) Taşınmaz mal sahibi, atıksu altyapı tesislerinden yararlanma şartlarına ilişkin 43 üncü maddedeki yükümlülüklere rağmen, verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmıyorsa, 

             b) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa,

             c) Atıksular, bağlantı sınırlamaları ile ilgili 47 ve 48 inci maddelerin aksine, ön arıtmasız olarak atıksu altyapı sistemine veriliyorsa,

             d) Yeraltı suyu veya arıtılmasına gerek ve mecburiyet olmayan sular, bağlantı ile ilgili kısıtlamaları belirleyen 45 inci maddenin (d) bendinin aksine, onay alınmadan atıksu altyapı tesisine veriliyorsa,

             e) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin 49 uncu maddenin aksine, atıksu miktarları ve özelliklerini ölçebilmek amacıyla gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis çıkışında kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel tayin edilmemişse veya kayıt defteri üç yıl boyunca saklanmamışsa ya da resmen denetimle görevli kişinin talebine rağmen ibraz edilmemişse, 

             f) Kontrol düzeni ile ilgili 49 uncu maddenin aksine, parsel atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

             yukarıdaki davranışların görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından tanzim edilecek tutanağa göre 2872 sayılı Kanunun 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Denetim 

             Madde 51 — Bu Yönetmelik uyarınca  kanalizasyon sistemlerine ve alıcı ortamlara yapılacak olan her türlü atıksu deşarjı denetimi ve deşarj izni verilmesinde 2872 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık yetkilidir. Ancak  mahallin en büyük mülki amirliği, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, atıksu alt yapı tesislerini tamamlamış il ve ilçe belediye başkanlıkları mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim yaparlar. Bu kapsamda:

             a) Kıta içi alıcı su ortamına yapılacak her türlü atıksu deşarjı denetiminde;

             1) Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırı  içerisinde ve büyükşehire içme ve kullanma suyu sağlayan su havzalarında büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresi,

             2) Büyükşehir, il ve ilçe belediyesi mücavir alan sınırı dışında mahallin en büyük mülki amirliği,

             3) İl ve ilçe belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde belediye başkanlığı,

             4) Büyükşehir belediyesi haricindeki yerleşimlere içme ve kullanma suyu temin edilen  su havzalarında mahallin en büyük mülki amirliği,

             b) Büyükşehir, il ve ilçe belediyesi merkezi atıksu arıtma tesislerinin denetiminde ve deşarj izni verilmesinde mahallin en büyük mülki amirliği,

             c) Derin deniz deşarj izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminde  mahallin en büyük mülki amirliği,

         d) Kanalizasyona bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının  kontrolünde atıksu altyapı tesisleri yönetimi,

             e) 2872 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığı, Bakanlık ve mahallin en büyük mülki amirliği,

             yetkilidir.

             Haber Verme Yükümlülüğü

             Madde 52 — Atıksu kaynakları mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak ve atık sularını deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtmak zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayanlar, arızalananlar, çalıştığı halde standartları sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite artırımına gidenler, faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduranlar ilgili idareye derhal haber vermekle yükümlüdürler.

             Atıksu Arıtma Tesisi  Proje Onayı

             Madde 53 — Bu Yönetmelik çerçevesinde, tesisler için kurulacak atıksu arıtım sistemleri projelerinin onaylanmasında Bakanlık yetkilidir. Atıksu arıtma tesisi proje onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkca belirlenir.

             Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan atıksu arıtma tesisi projeleri Bakanlık tarafından onaylanır. Arıtma sistemi, derin deniz deşarjı ile sonuçlanıyor ise 34 ve 35 inci maddelerde belirtilen derin deniz deşarjına izin verilebilecek atıksuların özellikleri ve derin deniz deşarjı kriterleri ile 42 nci maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar dikkate alınarak ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler etüd ve tatbikat projelerini Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

             İzleme

             Madde 54 — Atıksu arıtma tesisi işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak  çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Atıksuların özellikleri ve miktarları düzenli olarak Bakanlıkca belirlenecek bir formatta ve dijital ortamda kaydedilir. İşletmeler atıksularının çıkış sularında deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle, atıksuların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İşletmeciler tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçları raporların asılları ile birlikte dijital ortamda da en az üç  yıl süreyle saklanmak zorundadır.

             Derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler en az (4) aylık periyotlar halinde Tablo 4 de verilen deniz suyu kalite kriterleri ile ilgili izleme yapıp mahallin en büyük mülki amirine rapor etmekle yükümlüdürler. Mahallin en büyük mülki amirince gerekli gördüğü durumlarda izleme süresi artırılabilir.

             Göl, kıyı ve açık denizlerde su ürünleri üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler tesis kurulmadan önce su kalitesi ile ilgili ölçümleri yapmakla yükümlüdür. Bu işletmeler işletme aşamasından itibaren, kirliliğin izlenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçlarını en az 6 aylık periyotlar halinde mahallin en büyük mülki amirine rapor etmekle yükümlüdürler. Mahallin en büyük mülki amirince gerekli görülen durumlarda izleme süresi artırılabilir.

             Yaptırım

             Madde 55 — Bu Yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere;  ek süre verilmesi ve bu süre sonunda da yerine getirmediği takdirde faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması 2872 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen makamlar tarafından, aynı Kanunun 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar ise yine aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen yetkili makamlar tarafından verilir.

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 56 — 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılan ve aşağıda isimleri verilen tebliğlerin yenileri çıkartılıncaya kadar uygulanmasına devam edilir.

             a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

             b) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği

             c) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

             d) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği

             Geçici Madde 2 — Atık su debisi 500 m3 /gün üzerinde olan işletmeler, 29 uncu madde de öngörülen atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde kurmakla yükümlüdür.

             Geçici Madde 3 — Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan bütün  atıksu arıtma tesislerinin çıkış noktasında numune alma bacası, atıksu  debisi 1000 m3 /gün üzerinde olan işletmeler, ayrıca otomatik numune alma  ve debi ölçme cihazlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay  içerisinde kurmakla yükümlüdür.

             Geçici Madde 4 — Belediye ve organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri atıksu arıtma tesisi iş termin planlarını bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir  yıl içerisinde hazırlayarak mülki amir kanalıyla Bakanlığa sunmak zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlanmayan mevcut organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri ortak arıtma tesislerini iş termin planı onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde arıtma tesisi inşaat ihalesini gerçekleştirmek ve takip eden üç yıl içerisinde de işletmeye almakla yükümlüdürler. Organize sanayii bölgesi içerisinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren atıksu deşarj eden tesisler derhal gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

             Atıksu arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlamayan belediyeler; iş termin planı ve atık su arıtma tesislerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  yapmakla yükümlü oldukları süreler aşağıda verilmiştir.

             İş termin planı hazırlanması ve atıksu arıtma tesisi  işletmeye alma için aşılmaması gereken süreler

 

            Nüfus            İş termin planı hazırlama    Atıksu arıtma tesisi işletmeye Toplam süre

                                                  süresi                                    alma süresi

     > 100 000                              1 yıl                                            3 yıl                               4 yıl

         100 000  -  50 000              1 yıl                                            4 yıl                               5 yıl

           50 000 -    0 000              1 yıl                                            5 yıl                               6 yıl

           10 000 -     2000              1 yıl                                            6 yıl                               7 yıl

             Yürürlük

             Madde 57 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Yürütme 

             Madde 58 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.


Ekleri görmek için tıklayınız

—— • ——

          Çevre ve Orman Bakanlığından:

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adaylarının eğitimine dair kurs, seminer ve benzeri etkinliklerin planlama, programlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme ile avcılık belgesinin verilmesi usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

             Genel Müdürlük : Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

             Millî Eğitim Müdürlüğü : İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

             İl Müdürlüğü : İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

             Şube Müdürü : İl Müdürlüğünde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürünü veya bu görevi yürüten Şube Müdürünü,

             Başkanlık : İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,

             Merkez : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini,

             Kurs : Avcı ve avcı adayı kurslarını,

             Kursiyer : Kursa katılan kişiyi,

             Uzman ve Usta Öğretici : Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere 21 inci maddede sayılan özelliklere sahip kişilerden mülki amirlikçe yeterli görülen kişiyi,

             Mühendislik : İllerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliklerini,

             Dernek : İl Konfederasyonlarını, bölge ve ülke düzeyinde örgütlü avcı derneklerini,

             Gönüllü Kuruluş : Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum örgütlerini,

             Belge : Kursları başarı ile bitirenlere verilen kurs bitirme belgesini,

             Avcılık Belgesi : Onsekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avcı Eğitim Kurslarının Açılması

             Avcı Eğitim Kursu

             Madde 5 — Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde sertifika vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere il müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir.

             Şartların uygun olması halinde kurs, yaygın eğitim aracılığıyla da yapılabilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

             Kursların Planlanması

             Madde 6 — İl müdürlüğü, faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, avcı potansiyelini ve özel avcı eğitim kurslarını dikkate alarak kursları planlar.

             Kurslarla ilgili duyurular il müdürlüğü ve dernekler tarafından yapıldığı gibi merkez müdürlüklerince de yapılır.

             Kursların Açılması

             Madde 7 — Kurslar en az otuz kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Çevre şartları, zorunlu haller, imkanlar, fiziki şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu sayı yirmibeş kişiye kadar indirilebilir. Bir sınıftaki toplam kursiyer sayısı kırk kişiyi aşamaz.

             İl müdürlükleri, mühendislikler ve dernekler tarafından yapılan aday kursiyer kayıtları tamamlandıktan sonra liste hâlinde merkezlere ulaştırılır. Merkezler, kursiyer listesi, eğiticiler ve niteliklerine dair liste ile kurs programını mülki amirliklere sunmak suretiyle öğretime başlama izni alır. Öğretime başlama izninden sonra kurslar başlatılır. Özel avcı eğitim kurslarında görev alacak eğiticiler veya usta eğiticiler için mülki amirlikten onay alınır.

             Özel Kurs Açma

             Madde 8 — Özel avcı eğitimi kursu açmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Millî Eğitim Bakanlığınca kurs açma izni verilir. Bununla ilgili iş ve işlemler 625 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru, Kayıt, Kabul ve Devam İşlemleri

             Kurslara Başvuru

             Madde 9 — Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;

             a) Onsekiz yaşını doldurmuş olmak,

             b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak,

             şartları aranır.

             Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.

             Başvuru İçin Gerekli Belgeler

             Madde 10 — Kurslara başvuruda bulunan;

             a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;

             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

             2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

             3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

             4) Öğrenim belgesi,

             5) İkametgâh belgesi,

             b) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;

             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

             2) Kimlik belgesi sureti,

             3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

             4) Türkiye’deki ikamet yeri ile ilgili ikametgah belgesi,

             5) 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge,

             c) Batı Trakyalı Türklerden;

             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

             2) Kimlik belgesi sureti,

             3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

             4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,

             5) Türklük belgesi,

             d) Yabancı uyruklu adaylardan;

             Mütekabiliyet esasları çerçevesinde uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye’de geçerli olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;

             1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

             2) Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

             3 Türkiye’de ikamet iznine dair belge,

             4) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

             5) Sağlık raporu,

             istenir.

             Başvuruların Kabulü

             Madde 11 — Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan belgelerle birlikte, kursun açılacağı yerin il müdürlüğü, mühendislik, merkez müdürlüğüne ve başkanlığa veya özel avcı eğitimi kursuna başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan adayların kayıtları yapılır.

             Kursa Devam

             Madde 12 — Kurslara devam zorunludur. Kurs süresinin beşte biri kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir. Her ders için yoklama yapılması zorunludur. Derslerin bir bölü ikisine devam etmeyenlere devamsızlık işlemi yapılır.

             Disiplin

             Madde 13 — Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir. Kurstan herhangi bir sebepten dolayı ayrılanların veya kaydı silinenlerin evrakı istekleri halinde iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslarda Eğitim, Öğretim ve Programlar

             Kurslarda Eğitim-Öğretim

             Madde 14 — Kurslarda eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı olarak iki bölümde yapılır. Teorik dersler tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitime başlanır.

             Kurs Programları

             Madde 15 — Kurslarla ilgili eğitim programları Genel Müdürlük ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü konu uzmanları tarafından birlikte hazırlanır. Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur.

             Programda Değişiklik ve Uyarlama

             Madde 16 — Program süresi, konusu ve dersler üzerindeki değişiklikler veya uyarlamalar Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına önerilir. Öneri üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra gerekli onay alınarak, değişiklik veya uyarlama gerçekleştirilir.

             Haftalık Ders Saati

             Madde 17 — Haftalık kurs programı merkezin şartları, imkanları, kursiyerlerin katılım durumları ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle haftada en az onbeş en fazla yirmi saat olmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Zorunlu hallerde mülki amirliklerin onayı alınmak suretiyle haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir.

             Çalışma Saatleri

             Madde 18 — Kurslar, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına, çevre şartları, imkanlar ve kursa katılacakların özelliklerine göre cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere günün yedi ile yirmidört saatleri arasında düzenlenir.

             Ders Saati Süresi

             Madde 19 — Bir ders saati süresi kırk, iki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Atış eğitimi dersinin üç saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir.

             Ders Notları

             Madde 20 — Derslerde kurs programına uygun olarak hazırlanan yayınlar kullanılır. Yayınların basımı ve satış işlemleri, il müdürlüklerine bağlı döner sermaye saymanlıkları tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Usta Öğreticiler, Nitelikleri ve Görevlendirilmeler

             Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar

             Madde 21 — Kursta eğitici olarak görev yapacak uzman ve usta öğreticiler;

             a) Yörede konuyla ilgili üniversite öğretim elemanları,

             b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapıp, avcı eğitimi programındaki derslere uygun branş öğretmenleri ve diğer personel,

             c) İl müdürlüğü personelinden konularında uzman olanlar,

             d) Ekoloji dersi için, üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri ile üniversitelerin biyoloji bölümünü bitirenler,

             e) İlk yardım derslerine üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi mezunu olanlar, bulunmadığı takdirde ilkyardım dersi verme konusunda yetki belgesi sahibi olanlar,

             f) Mevzuat dersi için, üniversitelerin hukuk fakültesi mezunları ve Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla av ve yaban hayatı konusunda çalışan teknik elemanlar,

             g) Av ve yaban hayatı ile ilgili faaliyette bulunan dernek ve gönüllü kuruluşların üyeleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı lisanslı atıcılar ile resmî ve serbest olarak çalışıp, kurs programındaki derslere uygun branşlarda öğreticilik yapabileceklerini belgelendiren en az lise mezunu kişiler,

             arasından seçilir.

             Kurs ve Ders Ücretleri

             Madde 22 — Kursa katılacak kursiyerler, kurs katılım payı olarak kursun açıldığı il müdürlüğünün döner sermaye hesabına elli Yeni Türk Lirası veya elli milyon Türk Lirası yatırmak zorundadır. Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Kursta görev alacak uzman ve usta öğreticilerin ders ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi çerçevesinde ödenir. Ödemeler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, il müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye saymanlıklarınca, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından yapılır.

             625 sayılı Kanun kapsamında açılan kurslar hariç, yaygın eğitim kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yerlerde ve halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurslarda görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısı, aranacak nitelikler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir.

             Kurs ve Usta Öğreticilerin Giderleri

             Madde 23 — Kurslarda il ve ilçe dışından görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, kursa katıldıkları süreler dikkate alınarak yapılacak yolluk ve yevmiye giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli hükümleri çerçevesinde yapılır ve bu ödemeler Bakanlıkça karşılanır.

             Kurslarda Kullanılacak Araç Gereçler

             Madde 24 — Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler il müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali ise il müdürlüğünce sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kursların Denetimi, Kayıtların Tutulması ve Yeterlilik Sınavı

             Kursların Denetimi

             Madde 25 — Kursların denetimi, kurs faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi merkezde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe, taşrada ise İl ve İlçe Millî Eğitim müdürlükleri, başkanlık ve merkez müdürlüklerince müştereken yapılır.

             Kayıtların Tutulması

             Madde 26 — Kursa ve kursiyerlere ait tutulması gereken defterler ile bütün kayıtların kütüğe işlenmesi, başvuruların ve kursa ait belgelerin saklanması işleri başkanlık veya merkez tarafından yapılır.

             Yeterlilik Sınavı   

             Madde 27 — Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere sınav yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere örneği ekli (Ek-1) Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi verilir.

             Sınavlar merkez müdürünün başkanlığında, şube müdürü, mühendis ve kursta görev yapan en az iki uzman ve usta öğreticiden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilir.

             Başarı Değerlendirmesi

             Madde 28 — Başarı değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden ve tüm dersleri içerecek şekilde çoktan seçmeli test usulü ile yapılır. Yanlış cevaplar doğruları etkilemez. En az atmış puan alan başarılı sayılır. Uygulama sınavı için gerekli eğitim ortamı merkez müdürlüğü, mühendislik ve il müdürlüğü tarafından sağlanır.

             Belgenin Hazırlanması

             Madde 29 — Belge düzenlenirken, başkanlık veya merkez tarafından belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, kütüğe işleniş sırasına göre sıra numarası verildikten sonra il müdürü ve başkanlık veya merkez müdürü tarafından imzalanır. Soğuk damgası yapılır. Kursiyerlere imza karşılığı teslim edilir.

             Sınav Hakkı

             Madde 30 — Sınavlarda başarısız olan kursiyerlere, kurslara devam etmeksizin tamamlanan kurslar sonrası üç defa sınava girme hakkı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Avcılık Belgelerinin Verilmesi

             Avcılık Belgesi Başvurusunda Bulunan Yerli Avcılardan İstenen Belgeler

             Madde 31 — Avcı eğitimi kurslarına katılarak başarılı olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklulara avcılık belgesi verilmesinde;

             a) Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslı,

             b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

             c) Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi,

             d) Nüfus cüzdan fotokopisi,

             e) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı,

             f) Sabıka kaydı olmadığına dair belge,

             g) Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu,

             istenir.

             Yerli Avcılara Avcılık Belgesi Verme Yetkisi ve Belge Düzenlenmesi

             Madde 32 — Avcılık belgesi, 31 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran yerli avcılara, il müdürlüklerince verilir.

             Avcılık belgesinin şekli ve ebadı Bakanlıkça belirlenir. Belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, fotoğraf yapıştırılır, kütüğe işleniş sırasına göre, sıra numarası verildikten sonra şube müdürünce parafe edilir, il müdürü tarafından mühürlenerek imzalanır ve belge sahibine imza karşılığı teslim edilir. Avcılık belgesi verilirken, 492 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırılan harç makbuzunun ibrazı zorunludur.

             Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara Yabancı Avcılık Belgesi Verilmesi

             Madde 33 — Türkiye’de ikamet eden ve avcı eğitimi kursu bitirme belgesi almış olan;

             a) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere,

             b) Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere,

             c) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen yabancı uyruklulara ve uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,

             d) 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçilik görevlilerine ve birinci sınıf diplomatik kimlik hamili başkonsoloslar ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi konsolosluk görevlilerine,

             e) Uluslar arası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere,

             4915 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi verilir.

             Tutulması Gereken Defter ve Cetveller

             Madde 34 — Avcılık belgelerine ilişkin kayıt ve dosyalar şube müdürlüklerince, yabancı avcılık belgeleri ile ilgili kayıt ve dosyalar Genel Müdürlükçe saklanır. Avcılık belgesi kayıt defteri (Ek-2) örneğine uygun olarak bastırılır. Avcılara verilen belgeler, veriliş tarihi itibari ile seri numarasına göre sıralanacak şekilde işlenir.

             Açıklamalar kısmına, avcının varsa 4915 sayılı Kanun çerçevesinde işlemiş olduğu suçlar yazılır.

             Avcılık belgesi kayıt defterindeki bilgileri içeren cetvel, il müdürlüklerince her ayın başında Genel Müdürlüğe gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Avcılık Belgesinin İptali ve Vize Edilmesi

             Avcılık Belgesinin İptali

             Madde 35 — 4915 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde suç işleyenlerin avcılık belgesi, belgeyi veren makam tarafından iptal edilir. Avcılık belgesi iptal edilen yerli avcılar il müdürlüğü tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

             Avcılık Belgelerinin Vize Edilmesi, Kaybolması ve/veya Yıpranması

             Madde 36 — Avcılık belgeleri 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılması ve makbuzun ibraz edilmesi şartıyla il müdürlüklerince vize edilir. Vize harçları 492 sayılı Kanun gereğince Ocak ayı içerisinde vergi dairelerine ödenir.

             Avcılık belgelerinin vize yerlerinin dolması, kullanılamayacak halde yıpranması veya kaybolması durumunda, belge sahibince bir dilekçe ile iki adet fotoğraf ve o yıla ait avlanma harcının yatırıldığına dair makbuz karşılığında, avcılık belgesi yenisiyle değiştirilir. Eski belge il müdürlüğünce teslim alınarak imha edilir. Belgenin yenilendiği yıla ait harcın ödenmiş olması halinde yeniden düzenlenecek belge için harç ödenmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Kurs Açma Yerleri

             Madde 37 — Kurslar halk eğitim merkezlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde mesleki eğitim merkezlerinde de açılabilir.

             Güvenlik Tedbirleri

             Madde 38 — Kurslarda iş kazalarına yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik tedbirleri başkanlık veya merkez müdürü tarafından alınır ve sürekli uygulanması sağlanır.

             Kurs Bitirme Belgesinin Kaybolması ve Yıpranması

             Madde 39 — Avcı eğitimi kursu bitirme belgesinin kaybedilmesi ve yıpranması durumunda dilekçe ile müracaat eden belge sahibine avcı eğitimini bitirdiğine dair kursiyerin belge aldığı yerin başkanlığı veya merkez müdürlüğü tarafından belge verilir.

             Daha Önce Alınan Avcı Eğitimi Belgeleri

             Madde 40 — Mülga Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 1/5/2000 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereğince yapılan kurslarda alınan avcı eğitim kursu bitirme belgesi sahiplerinin hakları saklıdır.

             Hüküm Bulunmayan Haller

             Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alım Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

             Avcı Eğitiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Giderilmesi

             Madde 42 — Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen kursların yıllık değerlendirmesini yapmak, uygulamada karşılaşılan ve/veya karşılaşılacak güçlüklerin giderilmesi için, görüş alış verişinde bulunmak amacıyla Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün başkanlığında, her iki bakanlığın belirleyeceği uzmanların katılımı ile her yıl Kasım ayının son haftası içerisinde değerlendirme toplantısı yapılır. Alınan kararlar uygulamaya konulur.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 43 — Bu Yönetmelik 1/4/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri görmek için tıklayınız  (Ek-1)  (Ek-2)

—— • ——

          Özel Finans Kurumları Birliğinden:

Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları  Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılması Hakkında Yönetmelik

             MADDE 1 — 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 7 — Güvence Fonu prim tutarları, özel finans kurumlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Temel prim oranı üçer aylık dönemler itibariyle, özel finans kurumlarının yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hesapların güvenceye tabi olan kısmının onbinde onbeşidir.

             Bu orana;

             a) Konsolide ve konsolide edilmemiş malî tablolar esas alınarak hesaplanan Sermaye Yeterliliği Standart Oranlarından en düşük olanı dikkate alınmak suretiyle, sözkonusu   oranları;

             1) yüzde sekiz veya yüzde sekizden büyük ancak yüzde onikiden küçük olan özel finans kurumlan için onbinde iki,

             2) yüzde sekizden küçük olan özel finans kurumları için onbinde beş,

             b) İlgili üç aylık dönemdeki konsolide olmayan haftalık Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranlarının basit aritmetik ortalaması mutlak değer olarak yüzde yirmiden büyük olan özel finans kurumları için onbinde bir,

             c) Özel Finans Kurumunun dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler toplamı ilgili mevzuatla belirlenen sınırların üzerinde olan Özel Finans Kurumları için onbinde beş,

             d) Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan bilançonun aktifinde görülen kredilerinin ayrılan özel karşılıklar indirildikten sonraki net tutarları toplamının sözkonusu Yönetmelik hükümleri uyarınca sınıflandırılan, bilançonun aktifinde görülen tüm kredilerinin toplam tutarına oranı yüzde beşten büyük olan özel finans kurumları için onbinde bir,

             e) İlgili dönem bilançosunda görülen iştirakler, bağlı ortaklıklar, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde kiralayan sıfatıyla edinilenler hariç olmak üzere maddi duran varlıklar, peşin ödenen giderler ve vergi aktifi tutarlarının net toplamı özkaynak tutarına eşit ya da bu tutardan büyük olan özel finans kurumları için onbinde bir

             eklenir.

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, mali bünyesini etkileyen diğer etkenleri de dikkate alarak, her bir özel finans kurumunun temel prim oranını bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Kurul tarafından alınan bu husustaki kararlar gereği yapılmak üzere Birliğe ve ilgili özel finans kurumuna bildirilir.

             Fona ödenecek güvence primlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı kâra katılma oranlarında söz konusu hesaplara yansıtılır."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik 30/9/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Finans Kurumları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.  

Sayfa Başı


Genelge

          Başbakanlıktan:

          Konu: Görev Dağılımı

Genelge

2004/32

             Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı 20.03.2003 tarih ve 2003/16 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

             09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Devlet Bakanlığına (Beşir Atalay) bağlanması uygun görülerek, 2003/16 sayılı Genelgenin ilgili bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

             DEVLET BAKANI  BEŞİR ATALAY

             BAĞLI KURULUŞLAR

                      1. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

                      2. Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

                      3. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

                      4. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

                      5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

             İLGİLİ KURULUŞLAR

                      1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

                      2.Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü

             İLİŞKİLİ KURULUŞLAR

                      1. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı

                      Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                      Başbakan          

Sayfa Başı


Tebliğler

          Maliye Bakanlığından:

30/04/2003 Tarih ve 25094 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

             MADDE 1 –tarifenin 2.4 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             b) Ücret Birimi:

             Tarifenin ücret birimi Yeni Türk Lirasıdır. Her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen kesirlerin atılması veya tama iblağı hükümleri Tarife ile tespit edilen ücretlerde de dikkate alınır.

             MADDE 2 —Tarifenin 2.8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             2.8. DİĞER KURULUŞLARA TAHSİS EDİLEN YERLERDE VERİLEN HİZMETLER:

             Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine ait sahada diğer kuruluşlara tahsis edilen bölüme alınan vasıtalar için araç başına 7,50 YTL giriş-çıkış ücreti alınır.

             MADDE 3 —Tarifenin 3.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

—— • ——

          Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2005 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No: 2004/41)

             Madde 1 — 4041 sayılı Kanunla uygun bulunarak, 20/6/1996 tarihli 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/4/1996 tarihli 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesi, 27/12/2001 tarih ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 21/2/2003 tarihli 25027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/1 Sayılı “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracına İlişkin” Tebliğ gereği aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilenTıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) için karşısında gösterilen miktarda kota belirlenmiştir.

G.T.I.P.                        Madde ismi              Latince ismi                         Kota Miktarı (kg)               Kota Tahsisi Dönemi

0301.93.00.00.00          Tıbbi sülük               Hirudo medicinalis              6000                                       2005

             Madde 2 —Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 15/1/2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat ederek ihracat için kota talebinde bulunması gerekmektedir.

             Madde 3 —Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte:

             2004 yılında gerçekleştirilen Tıbbi Sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin noter tasdikli suretleri ve icmal cetveli,

             İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi, (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir.)

             Şirketlerini tanıtıcı bilgileri,

             Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermek zorundadır.

             Madde 4 —İhracat kotaları aşağıda belirtilen puanlama kriterleri esas alınarak,Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

             Puanlama sistemi

             a) Son iki yılda yapılan Tıbbi Sülük ihracat miktarı, (en fazla tam puan)                                  (30 puan)

             b) Son iki yılda tahsis edilen kotanın fiili kullanımı, (tam kullanım tam puan)                          (30 puan)

             c) Talep edilen miktarın ülke kotasına oranı, (en düşük talep tam puan)                                 (20 puan)

             d) Faaliyetlerinin değerlendirilmesi, (konu ile ilgili faaliyet)                                                       (20 puan)

             Madde 5 —Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kotalar Bakanlık müsaadesi olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredilemez.

             Madde 6 —Tahsis edilen kotaların kullanılmaması halinde, kota alan firmalar 5/11/2005 tarihine kadar kalan kotayı kullanıp kullanmayacağını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirmeyenlerin kalan kotalarının kullanılmayacağı kabul edilip talep sahiplerine dağıtılır. Tahsisler uygulandığı yıl için geçerli olup bir sonraki yıla devredilemez.

             Madde 7 —Tebliğin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde ve bu çerçevede idari müeyyedilerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

             Madde 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması  Hakkında Tebliğ

      MADDE 1 – 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/4 sayılı Tebliğ’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması 3802.90.00.90.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer”in ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Sözkonusu madde ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili  gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2  – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

                MADDE 1 – 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğ’in 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması EK I’de belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, belirtilen fiyatın altında kalsa bile bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan  brüt ağırlığı 50 kg ve 500 adetten daha az miktarda (her iki koşulu birden sağlayarak) yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.”

                MADDE 2 – Anılan Tebliğ’in EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

 G.T.İ.P.

 Madde Adı

CIF Kıymet             

9603.29.30

Saç fırçaları

4.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.29.80

Diğerleri

2.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.30

Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

0.15 (ABD Doları/Adet)

9603.40

Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya yastık ve ruloları

2.000 (ABD Doları/Ton*)

9603.90

Diğerleri

2.000 (ABD Doları/Ton*)

*Ton: Brüt ağırlık

 

MADDE 3  – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

            Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21)

Kapsam

                Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde EK I’de gösterilen Vietnam, Özbekistan ve Türkmenistan menşeli tekstil ürünlerinin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Bu Tebliğ’in 1 inci Maddesinde belirtilen ürünler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca  düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Madde 1’de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda  ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, EK II-A’da yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgeler ile birlikte eksiksiz olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgesinin gerçerlilik süresi 6 (altı) aydır. 

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Bildirim

Madde 5- İthalatçılar gözetim belgesi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, gözetim belgesinde belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın  gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 10 (on) işgünü içinde, gözetim belgesi üzerinde belirtilen bilgiler bazında Genel Müdürlüğe iletir.

Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, belgenin kullanılması halinde ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi) geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur. Gözetim belgesini bu süre içinde iade etmeyen ithalatçıların müteakip gözetim belgesi talepleri söz konusu gözetim belgesi iade edilinceye kadar değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

GÖZETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ     

   

Menşe Ülke

Grup

Kategori*

Birim

 Vietnam

 

 

 

 

 

GRUP I A

1

ton

2

ton

3

ton

GRUP II A

22

ton

23

ton

32

ton

GRUP II B

16

1000 adet

17

1000 adet

19

1000 adet

24

1000 adet

27

1000 adet

GRUP III A

33

ton

36

ton

37

ton

GRUP III B

90

ton

GRUP IV

115

ton

117

ton

GRUP V

136

ton

156

ton

157

ton

159

ton

160

ton

Özbekistan

GRUP I A

1

ton

3

ton

GRUP I B

4

1 000 adet

5

1 000 adet

6

1 000 adet

7

1 000 adet

8

1 000 adet

GRUP II B

26

1 000 adet

Türkmenistan

GRUP I A

1

Ton

 

* Kategori tanımları “Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin” IA ve IB Nolu Eklerinde gösterilmiştir.

 

 

EK II-A

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

 

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

                İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2004/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali gözetime tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına Gözetim Belgesi düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

 

                                                                                                                             (imza-kaşe)

1-    İthalatçının

a)  Adı/Ünvanı:

b)  Açık adresi:

c)  Telefon:                                           Faks no:

d)  Vergi numarası:

2-   Beyan sahibinin

a)  Adı/Ünvanı:

b)  Açık adresi:

3-  İlgili tedarikçi ülkedeki ihracatçının

a)  Adı:

b) Açık adresi: 

4-  İthal edilecek ürünlerin

a) Menşe ülkesi:

b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

5-    İthal edilecek ürünlerin

a) Ticari tanımı

b) G.T.İ.P.’na göre ürün tanımı :

c) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

6-   İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori

7- İthal edilcek ürünün miktarı (EK I’de gösterilen ilgili birim cinsinden)

a) Rakam ile:

b) Yazı ile:            

8- Ürünlerin değeri

 

Ekler:   

1- Beyan  sahibine ait imza sirkülerinin örneği.

2- Taahhütname

3- Proforma fatura.

4- İlgili menşe ülke makamlarınca düzenlenen ihraç lisansı’nın aslı (Bu belge sadece Vietnam menşeli olan ürünler için yapılan başvurularda eklenecektir)

 

 

EK II-B

 
Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

               

                Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, gözetim belgesi kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 10 (on) işgünü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, belgenin kullanılması halinde ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi) geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

İmza ve Kaşe

Damga Pulu

                                                              

Firmanın adı/unvanı

:

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı

 

:

Firmanın vergi numarası

:

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 18/4/2004 tarihli ve 25437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 sayılı Tebliğ’in EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

G.T.İ.P.

 Madde Adı

Birim CIF Kıymet 

 (ABD Doları/Adet)

8509.10.10.00.00

Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar

20

8509.10.90.00.19

Diğerleri

10

8509.40.00.00.12

Mikserler

8

8509.40.00.00.14

Meyva ve sebze presleri

5

8509.40.00.00.15

Komple setler

15

8509.40.00.00.19

Diğerleri

9

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

6

8516.10.19.00.00

Diğerleri

6

8516.10.90.00.00

Daldırma tipi ısıtıcılar

5

8516.31.10.00.00

Kurutma başlıkları

6

8516.31.90.00.00

Diğerleri

4

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

12

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

9

8516.60.90.00.19

Diğerleri

7

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

13

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

6

 

MADDE 2  – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğ’in değişik EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

G.T.İ.P.

 Madde Adı

CIF Kıymet              (ABD Doları/ Metrekare)

5701.10.10.00.12

Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar

150

5701.10.10.00.13

Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar

200

5701.10.90.00.11

Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar  

100

5701.10.90.00.12

Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar

150

5701.10.90.00.13

Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar

200

5701.10.90.00.14

Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar

200

5701.90.10.00.12

Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar

500

5701.90.10.00.13

Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar

1.000

5701.90.10.00.21

El yapımı olanlar 

100

5701.90.10.00.31

El yapımı olanlar 

100

5701.90.10.00.41

El yapımı olanlar 

100

5701.90.90.10.11

El yapımı olanlar 

100

5701.90.90.90.11

El yapımı olanlar 

100

5701.90.90.90.21

El yapımı olanlar 

100

5702.10.00.10.00

Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler

30

5702.10.00.90.11

Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler

30

5702.10.00.90.19

Diğerleri

30

5805.00.00.00.00

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın)

100

 

MADDE 2  – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ’in değişik EK I’inde yer alan Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Maddeler Listesi isimli tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN MADDELER LİSTESİ

G.T.İ.P.

Madde Adı

Birim CIF Kıymet              (ABD Doları/Çift)

6401.10.10.00.00

 Yüzü kauçuktan olanlar

11,00

6401.10.90.00.00

 Yüzü plastik maddeden olanlar

8,4

6401.91.00.00.00

 Dizi örtenler

22,00

6401.92.10.00.00

 Yüzü kauçuktan olanlar

15,00

6401.92.90.00.00

 Yüzü plastik maddeden olanlar

11,00

6401.99.00.00.00

 Diğerleri

11,00

6402.12.10.00.00

 Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları 

22,00

6402.12.90.00.00

 Kar sörfü için ayakkabılar

22,00

6402.19.00.00.00

 Diğerleri

10,80

6402.20.00.00.00

 Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar

6,00

6402.30.00.00.00

 Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burunlu olanlar)

12,00

6402.91.00.00.00

 Bileği örtenler

9,00

6402.99.10.00.00

 Yüzü kauçuktan olanlar

12,00

6402.99.31.00.00

 Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

9,00

6402.99.39.00.00

 Diğerleri

6,00

6402.99.50.00.00

 Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6,00

6402.99.91.00.00

 İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

7,20

6402.99.93.00.00

 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

9,00

6402.99.96.00.00

 Erkekler için

9,00

6402.99.98.00.00

 Kadınlar için

9,00

6403.12.00.00.00

 Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar

25,00

6403.19.00.00.00

 Diğerleri

14,40

6403.20.00.00.00

 Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar

16,80

6403.30.00.00.00

 Tabanı ahşap olan ayakkabılar (iç tabanı veya metalden koruyucu burnu olmayanlar)

10,00

6403.40.00.00.11

 Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar

22,00

6403.40.00.00.12

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar

17,00

6403.40.00.00.13

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

14,00

6403.51.11.00.00

 24 cm. den az olanlar

13,20

6403.51.15.00.00

Erkekler için

24,00

6403.51.19.00.00

 Kadınlar için

24,00

6403.51.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

20,00

6403.51.95.00.00

 Erkekler için

32,00

6403.51.99.00.00

 Kadınlar için

32,00

6403.59.11.00.00

 Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

23,00

6403.59.31.00.00

 24 cm. den az olanlar

17,00

6403.59.35.00.00

 Erkekler için

23,00

6403.59.39.00.00

 Kadınlar için

23,00

6403.59.50.00.11

 Erkekler için

14,00

6403.59.50.00.12

 Kadınlar için

14,00

6403.59.50.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

10,00

6403.59.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

15,00

6403.59.95.00.00

 Erkekler için

18,00

6403.59.99.00.00

 Kadınlar için

18,00

6403.91.11.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

12,00

6403.91.11.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

11,00

6403.91.13.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

21,00

6403.91.13.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

18,00

6403.91.16.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

20,00

6403.91.16.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

15,00

6403.91.18.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

20,00

6403.91.18.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

14,40

6403.91.91.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

16,80

6403.91.91.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

14,40

6403.91.93.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

21,60

6403.91.93.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,40

6403.91.96.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

21,60

6403.91.96.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,40

6403.91.98.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

20,40

6403.91.98.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

18,00

6403.99.11.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

22,80

6403.99.11.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

19,20

6403.99.31.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden  olanlar

15,60

6403.99.31.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

12,00

6403.99.33.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

24,00

6403.99.33.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,40

6403.99.36.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

24,00

6403.99.36.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,40

6403.99.38.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

18,00

6403.99.38.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

14,00

6403.99.50.00.11

 Erkekler için

11,00

6403.99.50.00.12

 Kadınlar için

11,00

6403.99.50.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

7,00

6403.99.91.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

10,00

6403.99.91.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

10,00

6403.99.93.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

24,00

6403.99.93.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

15,00

6403.99.96.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

18,00

6403.99.96.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

15,00

6403.99.98.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

18,00

6403.99.98.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

16,00

6404.11.00.00.00

 Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri

8,50

6404.19.10.00.11

 Erkekler için

6,00

6404.19.10.00.12

 Kadınlar için

6,00

6404.19.10.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

5,00

6404.19.90.00.11

 Erkekler için

7,50

6404.19.90.00.12

 Kadınlar için

7,50

6404.19.90.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

5,00

6404.20.10.00.11

 Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

15,00

6404.20.10.00.12

 Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

12,00

6404.20.10.00.13

 Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar

15,00

6404.20.10.00.14

 Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

12,00

6404.20.10.00.15

 Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

8,50

6404.20.10.00.16

 Çocuk ve bebekler  için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

7,50

6404.20.90.00.11

 Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

21,00

6404.20.90.00.12

 Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

14,00

6404.20.90.00.13

 Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar

21,00

6404.20.90.00.14

 Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

17,00

6404.20.90.00.15

 Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

12,00

6404.20.90.00.16

 Çocuk ve bebekler  için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

8,50

6404.20.90.00.17

 Erkekler, kadınlar ve çocuklar için bale ayakkabıları

17,00

6405.10.00.00.11

 Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

15,00

6405.10.00.00.12

 Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

12,00

6405.10.00.00.13

 Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

12,00

6405.10.00.00.14

 Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

9,00

6405.10.00.00.15

 Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

14,40

6405.10.00.00.16

 Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

12,00

6405.10.00.00.17

 Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

10,00

6405.10.00.00.18

 Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

10,00

6405.10.00.00.21

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

8,00

6405.10.00.00.22

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

6,00

6405.10.00.00.23

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

6,00

6405.10.00.00.24

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

6,00

6405.20.10.00.11

 Erkekler için dış tabanı ahşap olanlar

9,00

6405.20.10.00.12

 Erkekler için dış tabanı mantardan olanlar

8,00

6405.20.10.00.13

 Kadınlar için dış tabanı ahşap olanlar

9,00

6405.20.10.00.14

 Kadınlar için dış tabanı mantardan olanlar

8,00

6405.20.10.00.15

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap olanlar

8,00

6405.20.10.00.16

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan olanlar

5,00

6405.20.91.00.11

 Erkekler için

8,00

6405.20.91.00.12

 Kadınlar için

8,00

6405.20.91.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

6,00

6405.20.99.00.11

 Erkekler için

12,00

6405.20.99.00.12

 Kadınlar için

12,00

6405.20.99.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

6,00

6405.90.10.00.11

 Erkekler için

10,80

6405.90.10.00.12

 Kadınlar için

10,80

6405.90.10.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

7,20

6405.90.90.00.11

 Erkekler için

10,80

6405.90.90.00.12

 Kadınlar için

10,80

6405.90.90.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

7,20

 

MADDE 2 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

            Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2005/1)

Madde 1- 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur.

Madde 2- Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi; listelerde yer alan ilgili standart, mevzuat, teknik belge veya ithalatçının talebi halinde, ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara göre Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Ürünün, uygunluk değerlendirmesine esas tutulan standart veya mevzuata göre olumsuz çıkması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, ürün başvuru formunda (Ek 4) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. 

Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2) yer alan ürünlerin uygunluk değerlendirmesine esas testlerine, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilir. Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenlenir.

Uygunluk değerlendirmesinde esas alınan testlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu testlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış bulunan test raporlarının Türk Standartları Enstitüsü’ne ibrazı gereklidir.

Ekli listede (Ek 2) yer alan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen testlerden  olumlu sonuç alan  ürünler; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.  Ancak,  ithalatçının  test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle  aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur.  Bu şekilde yapılan uygunluk değerlendirmesinden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçıları tarafından daha sonra ithal edilecek aynı  G.T.İ.P. numaralı ürünler, arka arkaya gelecek partilerden alınacak numuneler uygun çıkıncaya kadar kontrole tabi tutulur. Bu uygunluk sağlandıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.  

Ekli listede (Ek 3) yer alan ürünlerin uygunluk değerlendirmesi, evrak üzerinden, gerekirse test yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Testlerin yapıldığı durumlarda bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler bu ürünler için de uygulanır.

Madde 3- Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu (Ek 4) tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.

Başvuru formunda, uygunluk değerlendirmesinde esas alınacak standart belirtilir.

Madde 4- Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Uygunluk değerlendirmesinden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

Madde 5- AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgenin ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ayrıca ekli taahhütnamenin  (Ek 5) verilmesi halinde gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi mal veya hizmet üreten firmaların, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurmaları halinde; anılan Enstitü tarafından yapılacak inceleme neticesinde düzenlenecek, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olacak ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirtecek yazının, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ile birlikte gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapılacak ithalatta; TSE veya TSEK markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve marka kullanım sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan; uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” veya “Kalite Uygunluk Belgesi” ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 6) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz

Madde 6- Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla;

a. e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,

b. CE ve diğer işaretli ürünler için; uygunluk beyanının

ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

Madde 7- Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlere, ithalattan önce, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir.

Madde 8- Gümrüklerde numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki ve bazı ürünlerde, deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi teknik problemlerle karşılaşılması halinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, bu raporda belirtilen süre zarfında deneyin yapılması kaydıyla,  ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek 7) alınarak, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya “İthal Malı Belgesi” verilir ve söz konusu belgenin münhasıran “Teknik Problem” nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

 Türk Standartları Enstitüsü tarafından, bilahare yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde “Uygunluk Belgesi” verilir. Uygunluk değerlendirmesinden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet, ilgili  firmaya olumsuz test raporunun onaylı bir örneği ile birlikte taahhütlü yazı ile bildirilerek, olumsuz nihai test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığına (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Madde 9-  Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden,  10/10/2000 tarihli ve 24196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 2) kapsamında ithal edilecek maddeler için “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, parti oluşturmayan Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya gerekirse mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, sağlık, emniyet ve çevrenin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı yönünde yapılacak değerlendirme sonucuna göre “Uygunluk Belgesi” verilir.  

Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatına, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük  idareleri tarafından doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, ürünlerin ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Madde 10- Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzni ve D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ithalat ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından AQAP Belgeli Kurum ve Kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

Madde 11- 5, 6 ve 7 inci maddeler kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 8) düzenleyerek aylık olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 12- Türk Standartları Enstitüsü, ekli Aylık Uygunluk Değerlendirmesi Cetveli’ni (Ek 9) düzenleyerek her ayın ilk 10 günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 13- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 14- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 15- 31/12/2003 tarih ve 25333 sayılı (3. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon  (2004/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Madde 16- Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17-Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

Ek 1

 

 

 

 

  İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

 

 

 

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

 

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

21

Çimento Beyaz Portland

 

 

TS 22-1 ENV 413-1

Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler

2523.21.00.00.19

Diğerleri

21

Çimento Beyaz Portland

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

 

 

TS 22-1 ENV 413-1

Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler

 

 

10157

Çimento-Sülfatlara Dayanıklı

2523.29.00.00.19

Diğerleri

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

2523.30.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 22-1 ENV 413-1

Çimento-Harç Çimentosu Bölüm 1: Özellikler

2523.90.10.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS EN 197-1

Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

2523.90.10.00.19

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2523.90.80.00.11

Ambalajlanmış olanlar

 

 

2523.90.80.00.19

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

TS EN 228

Otomotiv Yakıtları-Kurşunsuz Benzin-Özellikler ve Deney Metotları

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

 

 

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

 

 

2710.11.51.00.00

 Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2885

Otomotiv Yakıtları-Kurşunlu Benzin-Özellikler ve Deney Metotları

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin

TS 3082 EN 590

Otomotiv Yakıtları-Dizel-Özellikler ve Deney Metodları

2710.19.45.00.11

Motorin

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin

 

 

2713.20.00.00.11

Penetrasyon asfalt

1081

Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Çimentoları

3204.20.00.00.00

Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler

655

Trafik İşaretleri Boyası

3208.90.91.00.22

Trafik yol boyaları

TS EN 1871

Yol işaretleme Malzemeleri - Fiziksel Özellikler

3208.90.91.00.23

Yapı (inşaat) son kat boyaları

39

Boyalar-Organik Çözücü Esaslı-Son Kat

3208.90.91.00.29

Diğer sentetik boyalar

10284

Boyalar-Astar-Anakardiyum Reçine Esaslı

 

 

10556

Boyalar-Aminoalkid Reçine Esaslı-Parlak

 

 

11377

Boyalar-Vinil Klorür Reçine Esaslı

 

 

11589

Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı-Katranlı

 

 

11590

Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı-Çelik Yapılarda Kullanılan

 

 

11650

Boyalar-Ftalik Reçine Esaslı

3209.10.00.00.11

Yapı son kat boyaları (su bazlı)

5808

Su Bazlı (Emülsiyon Esaslı) Yapı Son Kat Boyaları

3210.00.10.00.11

Yağlı boyalar

11651

Astar Boya ve Macun-Yağ Reçine Esaslı

3214.90.00.00.12

Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva

7847

Hazır Sıva-Dış Cepheler İçin, Sentetik Emülsiyon Esaslı

3306.10.00.00.00

Diş macunları veya tozları

3922

Diş Macunu

3605.00.00.00.00

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

TS 3778 EN 1783

Kibritler-Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

3820.00.00.00.00

Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

3582

Antifriz

3917.32.99.90.00

Diğerleri

10827

Borular-Polietilen (PE)-Gaz Yakıtların Taşınması İçin-Yer Altına Döşenen-Metrik-Seri

3917.33.90.00.00

Diğerleri

TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar

 

 

TS ISO 7375-2

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

3918.10.10.00.11

PVC yer kaplamaları

TS 624-1 EN 649

Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC) Homojen ve Heterojen-Özellikler

 

 

TS 624-2 EN 654

Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler

 

 

TS EN 651

Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Köpük Altlıklı - Özellikler

 

 

TS EN 653

Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Genleştirilmiş – Özellikler

3918.10.90.00.00

Diğerleri

TS 624-1        EN 649

Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC) Homojen ve Heterojen-Özellikler

 

 

TS 624-2 EN 654

Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler