Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Aralık 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25686

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

— 2004/8300 Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

Vatandaşlık Kararları

—  2962 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

—  3107 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

—  31 Kişi ile İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

—  Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

—  Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

—  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2004/2)

—  Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)

—  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat : (2004/13)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2004/30)

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

—  Elektronik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ


29/12/2004 Tarihli ve 25685 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de, 2004/8248 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


      YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

          Karar Sayısı : 2004/8300

             Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından teklif edilen adaylar arasından ekli listede adları yazılı kişilerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmaları; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8300 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

Adı ve Soyadı

Alanı

1 - İhsan Cafer ELHAN

Elektronik

2 - M. Emin KUZ

Hukuk

3 - Doç.Dr.Dursun Ali ALP

İşletme veya Ekonomi

4 - Dr.Lütfü ŞAHSUVAROĞLU

Sanat ve Kültür

 

Sayfa Başı


 

Vatandaşlık Kararları

İçişleri Bakanlığından:

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının  8/12/2004 gün ve 2004/17 sayılı kararı ile Türk Vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen 2962 kişi ile ilgili listedir.

 

Vatandaşlık Kararını görmek için tıklayınız

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının  8/12/2004 gün ve 2004/16 sayılı kararı ile Türk Vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen 3107 kişi ile ilgili listedir.

 

Vatandaşlık Kararını görmek için tıklayınız

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 7/12/2004 gün ve 2004/16 sayılı kararı ile 31 kişi hakkında verilen düzeltme listesidir.

 

Vatandaşlık Kararını görmek için tıklayınız

Sayfa Başı


Yönetmelikler

          Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 20/8/1999 tarihli ve 23792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 7 — Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen komisyon oluşturulur.”

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kontenjan tespiti

             Madde 8 — Hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

             Açılacak hazırlık sınıfı şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayısın son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilân edilir.

             Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra hazırlık sınıfı kontenjanında değişiklik yapılmaz.

             Ayrıca seviye belirleme sınavı, alanlara yönelme ve nakil sebepleriyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30’u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek duyurulur.”

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav ve tercih için başvuru

             Madde 9 — Bu okullara merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; Kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.

             İlköğretimin 8 inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir.

             Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.

             İlgili mevzuatlara göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.”

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 11 — Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

             Genel orta öğretim programı uygulayan ve merkezî sınav sistemi ile öğrenci alan okullardan bu okullara kontenjan bulunması durumunda puan üstünlüğüne göre öğrenci nakli yapılabilir. Bunların dışındaki okullardan bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.

             Bu okullardan resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş, “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.”

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Nakil için başvuru

             Madde 12 — Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır. (EK-1)”

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Nakil başvurularının değerlendirilmesi

             Madde 13 — Nakil başvuruları, Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesinin nakil gidilecek okulun evrak kaydına girişini izleyen üç iş günü içinde komisyonca; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre değerlendirilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

             Naklin yapılmasının uygun bulunması hâlinde öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir.”

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 14 — Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, önceki okullarına veya bu Yönetmeliğe tâbi diğer okullara 11 inci madde hükümlerince yapılır.”

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 16 — Bu okulların hazırlık sınıflarında seviye belirleme ve 9 uncu sınıfa devam işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Başarının değerlendirilmesi

             Madde 17 — Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğretim programları ve hazırlık sınıfı ile ilgili esaslar

             Madde 18 — Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Yabancı dil dersi dışındaki derslerin öğretimi Türkçe yapılır.

             Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

             a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme anlama, okuma anlama, konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirtilen hedeflere uygun olarak hazırlanır.

             b) Yabancı dil derslerinde dinleme anlama, okuma anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.

             c) Türkçe’nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.

             d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.”

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 19 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             Geçici Madde 1 — Bu okullar ile merkezî sınav sistemiyle öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan okullarda hâlen öğrenim görmekte olan öğrencilerin mezun oluncaya kadar nakilleri; nakil yapılmak istenen okulda açık kontenjan bulunması, nakil isteğinde bulunan öğrencinin diploma notunun, okula aynı yıl kaydedilen en son öğrencinin diploma notundan düşük olmaması ve diploma notu üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

             Geçici Madde 2 — Daha önce bu okullara devam etmemiş olup bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan Bakanlıkça denkliği tanınan bir okula en az iki ders yılı devam eden öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yabancı dil ağırlıklı lise programına denk bir program uygulayan okullara bir ders yılı devam etmiş olduklarını belgelendirenlerin nakilleri, açık kontenjan bulunması durumunda yabancı dil ağırlıklı bir liseye yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 13 — Bu Yönetmeliğin;

             a) 11 inci maddesi 2005-2006 Öğretim Yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

             Yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

 

…………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             ……./……. Öğretim Yılında okulunuz…………sınıfı…………nolu öğrencisi ……………….’ı naklen Yabancı Dil Ağırlıklı Program uygulayan............................Lisesine kaydettirmek istiyorum.

                Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin yazılı olarak verilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                            Öğrenci Velisinin

                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                          İmza

ADRES:

 

Tel:

 

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

 

Sayı   :

Konu :

....................................................... Müdürlüğüne

             ............. nolu .....................sınıfı ....................... alanı öğrencisi............................nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

             Gereğini arz ederim.

                                                                                                              .................................

                                                                                                                  Okul Müdürü

Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

 

1) ………/……. Öğretim  Yılı  Orta  Öğretim  Kurumları Öğrenci Seçme Sınavında aldığı Puanı:…………..

2) Halen öğrenime devam ettiği Alanı/Bölümü:………………

3) Disiplin cezası alıp almadığı (Aldığı cezanın türü yazılacak) : ..............................................

 

                                                                                                                 ……/…../……..

                                                                                                         Kayıtlarımıza uygundur

                                                                                                                  Okul Müdürü

                                                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                                                        Mühür

 

             Not: Bu bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce okulun resmî kayıtlarına uygun olarak doldurulur ve velisine kapalı-mühürlü zarf içinde imza karşılığı teslim edilir. Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne, başvuruda değerlendirilmek üzere öğrenci velisine verilir. İkinci nüshası, naklin uygun bulunması hâlinde, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.

—— • ——

          Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğe 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen 26 ncı  maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

             "Madde 26 — Ahşap ambalaj malzemesi ile yurtdışından ülkemize gelen ürünlerde ISPM 15 şartları 1/1/2006 tarihinden itibaren aranacaktır."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

          Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun yeri, zamanı, başvuru evrakının düzenlenmesi, tescili ve diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

             Kanun: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunu,

             Entegre devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü,

             Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü,

             Sicil: Entegre Devre Topoğrafyaları Sicilini,

             Bülten: Sicile kaydedilen entegre devre topoğrafyalarının yayımlandığı Resmi Patent Bültenini,

             Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Şartları ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

             Koruma Şartları

             Madde 5 — Orijinal niteliğe sahip entegre devre topoğrafyaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur.

             Korumadan Yararlanacak Kişiler

             Madde 6 — Entegre devre topoğrafyası koruma hakkından, Kanunun öngördüğü şekilde,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan ve sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

             Birinci fıkra kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin  uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de bu haktan yararlanırlar.

             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının entegre devre topoğrafyalarını, diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Başvurunun İncelenmesi

             Başvuru Mercii ve Tarihi

             Madde 7 — Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için yapılacak tüm başvurular, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden başvuru dilekçesi ile birlikte Enstitüye yapılır.

             Başvuru tarihi, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakikadır.

             Başvuru Dilekçesi ve İhtiva Edeceği Bilgi ve Belgeler

             Madde 8 — Entegre devre topoğrafyasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, bu Yönetmeliğe ekli Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun, A4 kağıdına bilgisayar ile yazılmak suretiyle hazırladığı imzalı başvuru dilekçesini  Enstitüye verir.

             Başvuru dilekçesi aşağıdaki bilgi ve ekli belgeleri ihtiva eder;

             a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresi,

             b) Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, entegre devre topoğrafyasının kopya veya net çizimleri, 

             İbraz edilen kopya veya çizimler entegre devre topoğrafyasının tanınmasına yeterli ise entegre devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir.

             Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kalın olamaz.

             c) Entegre devre topoğrafyasının kısa ve açıklayıcı tanımını içeren ve yazılı bir metin olan özet,

             Özette, topoğrafyanın veya topoğrafyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topoğrafyasının diğer topoğrafyalardan veya topoğrafyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir.

             Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir.

             Entegre devre topoğrafyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir.

             d) Entegre devre topoğrafyasının ilk ticari kullanım tarihi veya böyle bir kullanımın gerçekleşmediğine dair beyan,

             e) Tebliğde belirtilen başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,

             f) Entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu vekil vasıtası ile yapılıyor ise başvuru sahibinin başvuruyu ve sair tescil işlemlerini yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin vekaletname,

             Başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi taleplerinin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekaletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekâletname olması gerekir.

             Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, kendilerini Sicile kayıtlı patent vekili vasıtasıyla temsil ettirmek  zorundadırlar.

             Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası  diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili patent vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde yetkili patent vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye’de ikâmetgâhı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler başvuru sahibi adına yürütülür.

             g) İmza sirküleri,

             Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri verilir. Başvuru dilekçesi ve diğer belgeler, imza sirkülerine göre yetkili olan kişi veya kişilerce imzalanır.                      

             h) Tasarlayıcının kimliği,

             Eğer başvuruda bulunan kişi tasarlayıcı değil  veya tasarlayıcılar birden çok ise başvuruda bulunan kişinin tescil isteme hakkını, tasarlayıcı veya tasarlayıcılardan ne şekilde elde ettiğinin Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun olarak  beyan edilmesi gerekir.

             Başvurunun İncelenmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

             Madde 9 — Konusu ve kapsamı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlara uymayan bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu Enstitü tarafından geri çevrilir. Her entegre devre topoğrafyası için tescil başvurusu ayrı ayrı yapılır.

             Enstitü, başvurunun Kanunun 14 üncü ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

             Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

             Madde 10 — Bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun bir şekilde yapılmaması halinde, Enstitü eksikliklerin giderilmesi için tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre verir. 

             Ancak; başvuru sahibinin adı ve soyadını içeren Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun dilekçe ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendinde belirtilen belgenin başvuru anında verilmiş olması halinde, başvuru bu bilgi ve belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Bu bilgi ve belgeler, başvuru anında verilmez ise bu eksikliklerin giderilmesi için Enstitü tarafından birinci fıkrada belirtilen süre verilir. Bu durumda tescil başvurusu, öngörülen eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır.

             İkinci fıkrada belirtilenler dışında kalan, ancak  bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre verilmesi gereken sair bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde de, eksiklikler birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmelidir. Ancak bu eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesine etki etmez.

             Verilen süre içinde eksikleri tamamlanmayan entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil, Yayımlama, İtiraz

             Tescil ve Yayımlama

             Madde 11 — Başvuru şartları eksiksiz  şekilde yerine getirilen entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu, Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, entegre devre topoğrafyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış entegre devre topoğrafyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir.

             Sicil kaydında yer alacak ve Bültende yayımlanacak unsurlar şunlardır;

             a) Başvuru numarası ve tarihi,

             b) Tescil numarası ve tarihi,

             c) Koruma başlangıç tarihi,

             d) Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve adresi,

             e) Tasarlayıcı veya  tasarlayıcıların adı, soyadı ve adresi,

             f) Özet,

             g) Varsa vekilin adı, soyadı ve adresi.

             İtiraz

             Madde 12 — Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde;

             a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe,

             b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ile birlikte başvurularının

             işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler.

             Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

             Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir.

             İtirazın İncelenmesi

             Madde 13 — Yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Adres, Unvan Değişiklikleri, Nev’i Değiştirme, Birleşme Devir, İntikal, Rehin ve Lisans

             Adres, Unvan Değişiklikleri, Nev’i Değiştirme ve Birleşme

             Madde 14 - Entegre devre topoğrafyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev’i değiştirme ve birleşme  hallerini  Enstitüye bildirmek zorundadır.

             Birinci fıkrada belirtilen hallere ilişkin yapılacak değişiklik, entegre devre topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı bulunan bütün tescillere uygulanır.

             Birinci fıkrada belirtilen hallere ilişkin değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi ve  Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, entegre devre topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev’inin değiştirildiğini veya birleşmeyi gösterir

             Ticaret Sicil Gazetesi,

             d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

             Devir

             Madde 15 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına devredilebilir.

             Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi,

             c) Tescil belgesi aslı,

             d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.  

             İntikal

             Madde 16 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Mahkeme kararı,

             c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

             Lisans

             Madde 17 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya  tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

             Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil  numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,

             c) Tescil belgesi aslı,

             d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

             Rehin

             Madde 18 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya  tescilinden doğan haklar rehne konu olabilir. Rehnin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi,

             c) Tescil belgesi aslı,

             d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

             Tescil Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi

             Madde 19 — Adres, unvan değişiklikleri, nev’i değiştirme, birleşme, devir, intikal,  tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek entegre devre topoğrafyası hak sahibine veya vekiline  gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Ücret, Tescil Belgesi Sureti, Sicil Sureti

             Ücret

             Madde 20 — Enstitü, Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen işlemler için ücret tahakkuk ettirir. Ücretler, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun  6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulamaya konulacak olan Tebliğde yayımlanır.

             Bu ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücretin ödenmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

             Tescil Belgesi Sureti

             Madde 21 — Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin veya vekilinin talebi halinde tescil belgesi sureti verilir.

             Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

             c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

             Sicil Sureti

             Madde 22 — Talep edilmesi halinde entegre devre topoğrafyasının Sicil sureti verilir.

             Sicil sureti verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Talep dilekçesi,

             b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.

YEDİNCİ BÖLÜM

    Hakkın Sona Ermesi, Hükümsüzlüğün Etkisi, Zorunlu Lisans ve Kullanım Bedeli

             Hakkın Sona Ermesi

             Madde 23 — On yıllık koruma süresinin dolması veya entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sahibinin bu hakkından vazgeçmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sona erer. Bu durumda, sona erme sebebinin gerçekleştiği andan itibaren hakkın konusu kamu malı sayılır ve bu husus Bültende ilan edilir.

             Vazgeçme

             Madde 24 — Entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sahibi, başvuru veya tescilden doğan hakkından vazgeçebilir. Ancak, Sicile kayıt edilmiş rehin, lisans gibi haklar varsa, bu hak sahiplerinin izni olmadıkça, hak sahibi hakkından vazgeçemez. Ayrıca, entegre devre topoğrafyası koruma hakkı üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise onun izni olmadıkça bu haktan vazgeçilemez.

             Vazgeçme isteğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi gerekir. Vazgeçmenin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

             a) Vazgeçme dilekçesi,

             b) Talep eden hak sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri,

             c) Talep eden hak sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

             d) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vazgeçme yetkisini havi noter tasdikli vekaletname,

             e) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.

             Vazgeçme, Sicile kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.

             Hükümsüzlüğün Etkisi

             Madde 25 — Hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

             Kanunun 20 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller müstesna, hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş karar geçmişe etkili sonuçlar doğurur.

             Zorunlu Lisans ve Kullanım Bedeli

             Madde 26 — Bir entegre devre topoğrafyasını, hak sahibinin izni olmaksızın bir kamu kurumunun veya üçüncü bir kişinin kullanmasına, Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşullardan birinin mevcudiyeti halinde Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.

             Entegre devre topoğrafyası hak sahibinden sözleşmeye dayalı lisans talebinde bulunan bir kamu kurumu veya üçüncü kişi, makul ticari koşullar dahilinde ve makul bir süre içinde talebinin kabul edilmemesi durumunda, sözleşmeye dayalı lisans talebinde bulunulduğunu tevsik eden bilgi ve belgeler ile birlikte kullanım hakkı için Enstitüye yaptığı başvuruda, Tebliğde belirtilen zorunlu lisans talep ücreti ile zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı karşılamak üzere teminat ücretinin ödendiğini gösterir belgeleri de Enstitüye vermek zorundadır.

             Bakanlar Kurulu kararı ile zorunlu lisans verilerek kullanım hakkı tanınması halinde, entegre devre topoğrafyası hak sahibine ödenecek gerçek değere esas kullanım bedeli Enstitüce belirlenir. Kullanım bedeli Bakanlar Kurulunun verdiği yetkinin ekonomik değeri ve uygulandığı yerde rekabeti ortadan kaldırıcı uygulamaları telafi etme ihtiyacı göz önüne alınarak,  tasarım ücreti, üretim maskesi ücreti ve toplu üretim parça bedeli gibi esaslar dikkate alınarak belirlenir.

             Kullanım bedelinin belirlenmesinde Enstitüce ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümlerinden görüş alınabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

—— • ——

          Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 15/04/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

             "g) Döner sermaye hizmetleri ile ilgili olarak mevzuatı uyarınca yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görev, toplantı, sempozyum ve panellere katılan personelin katılım-kayıt ücreti ile harcırah giderlerinden,"

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

          Başkent Üniversitesinden:

Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi birimlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve  sınav esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans, lisans ve Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.

             Ancak;

             a) İngilizce Hazırlık (Yoğun İngilizce) Sınıfı ile birimlerin ders programlarındaki "Mesleki Amaçlı İngilizce" derslerinin eğitim-öğretim ve sınavları "Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre yapılır.

             b) Tıp Fakültesi ile özelliği olan diğer fakültelerin lisans eğitim-öğretimi ve sınav esasları, gerektiğinde bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine de atıf yapılarak, ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesinin kuruluşuna ilişkin 13/01/1994 tarihli ve 3961 sayılı Kanun ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

             Üniversite           : Başkent Üniversitesini,

             Mütevelli Heyet      : Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             Rektör                 : Başkent Üniversitesi Rektörünü,

             Senato                 : Başkent Üniversitesi Senatosunu,

             Yönetim Kurulu : Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             Dekan                  : Fakülte Dekanını,

             Müdür                 : Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

             Birim                    : Başkent Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş ve Kayıt

             Kontenjanlar

             Madde 5 — Her akademik yılda Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından saptanır ve daha sonra Yükseköğretim Kuruluna teklif edilir.

             Öğrenci Kabulü

             Madde 6 — Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

             Yatay Geçiş Yolu ile Kabul

             Madde 7 — Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans-Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından çıkarılacak yönergeyle saptanır.

             Öğretim Ücreti

             Madde 8 — Öğretim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyet tarafından saptanır. Öğretim ücretinin ilk taksiti akademik yılın birinci (güz), ikinci taksiti ise ikinci (bahar) yarıyılın başında, ders kaydı yaptırılmadan veya yenilenmeden önce ödenir. Burslu öğrenciler dışında öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

             Öğretim ücreti, yaz okulu ve ek sınav ücretlerini kapsamaz.

             Üniversiteye Kayıt Yaptırma

             Madde 9 — Üniversiteye yeni kayıtlar ilân edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Rektörlük tarafından yapılır.

             Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

             Kayıt Yenileme

             Madde 10 — Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldığı derslere ekleme veya silme (ekle-sil) yapabilirler. Sadece mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç ekle-sil süresi sonuna kadar yenilenebilir.  Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Kayıt Sildirmek

             Madde 11 — Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile Rektörlüğe başvururlar. Kayıt silme işlemleri tamamlanan öğrencinin durumu, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe bildirilir.

             Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

             Eğitim-Öğretim Dili

             Madde 12 — Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölüm ve programlar dışında Üniversitede eğitim-öğretim Türkçe yapılır. İlgili birim yönetim kurulunun kararıyla bazı dersler İngilizce yapılabilir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde İngilizce kitaplar izlenebilir; ödev, proje ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir.

             Üniversiteye kabul edilen öğrenciler önce "İngilizce Yeterlik Sınavı"na girerler. Bu sınavda İngilizce bilgilerinin yetersiz olduğu saptanan öğrenciler, "İngilizce Hazırlık (Yoğun İngilizce) Sınıfı"na devam ederler. Öğrenciler öğrenimleri süresince de ders programlarında belirtilen mesleki amaçlı İngilizce derslerini almaya devam ederler.

             Eğitim-Öğretim Süreleri

             Madde 13 — Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da 16 haftadan oluşur. Bu sürelere, sınav günleri de dahildir.

             Gerektiğinde, Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar, ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Yaz  öğretimi ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

             Fakülte ve yüksekokulların normal eğitim-öğretim süreleri dört yıl (sekiz yarıyıl), beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarının ise on yarıyıldır. Meslek yüksekokulları iki yıl (dört yarıyıl) esasına göre eğitim-öğretim yaparlar. Bu sürelere İngilizce Hazırlık Sınıfında geçen süreler dahil değildir. Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli nedenlerden biri olmaksızın, normal eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programları dört yılda, dört yıl olan programları yedi yılda, beş yıl olan programları sekiz yılda tamamlamak zorundadır.

             Ders Programlarının Tespit Edilmesi

             Madde 14 — Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm ya da programın ders programları, seçimlik dersler, var ise derslerin önkoşulları, ders saatleri ve kredi değerleri, bölüm başkanları veya müdürler tarafından ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarına önerilir. Fakülte veya yüksekokul kurullarınca kabul edilen programlar, Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlarda yapılacak değişiklikler de aynı esaslara bağlıdır. Gerektiğinde ilgili fakülte veya yüksek-okul yönetim kurulu kararıyla, bazı dersler, her iki yarıyılda da açılabilir.

             Kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilere, aynı zamanda ikinci lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla, "Çift Anadal Lisans Programı"na devam etme hakkı verilebilir. Çift anadal programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11/11/2002 tarihli toplantısında alınan kararı çerçevesinde, Senato tarafından çıkarılan bir yönerge ile belirlenir.

             Kayıtlı olduğu lisans/önlisans programını başarıyla yürüten öğrencilere, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, "Yan Dal Programı"na devam etme hakkı verilebilir. Yan dal programlarına ilişkin hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

             Ders Yükü

             Madde 15 — Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal ders yükü, o öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programında, söz konusu yarıyıl için belirtilen ders adedi veya kredi toplamıdır. Normal programlarından herhangi bir nedenle geri kalmış olanlar için normal ders yükü ise, içinde bulundukları yarıyılda açılan ve almaları gereken en alt yarıyıl derslerinin yer aldığı yarıyıl programındaki yüktür.

             Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredi değeri cinsinden ders yükünün üst sınırı, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

             Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı durumlarda veya genel not ortalaması 2,00’dan az olan bir öğrencinin istemesi halinde, danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının onayıyla en çok iki ders azaltılabilir. Bırakılan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur.

             Bir önceki yarıyılda başarılı olmak koşuluyla, normal programlarından herhangi bir nedenle geri kalmış olanlardan derslerini tamamlamak isteyen,  fazladan ders almak isteyen veya not yükseltmek amacıyla dersi tekrarlamak isteyen öğrencilerin ders yükü, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayıyla, genel not ortalaması en az 2,00 olanlar için bir; genel not ortalaması 2,50 ve daha yüksek olan öğrenciler ile kayıtlı bulunduğu yarıyılda mezun olabilecek öğrenciler için en fazla iki ders arttırılabilir.

             Bir programın ilk yılındaki birinci veya ikinci yarıyılı ilk kez okuyan öğrenciler yarıyıl normal ders yükünü aşamaz.

             Ders Alma ve Dersten Çekilme

             Madde 16 — Öğrencilerin ders alma işlemleri, akademik danışmanların yardımı ile her yarıyıl başında yapılır. 

             Öğrenciler zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Bir önceki yarıyıldan başarısız olunan veya bırakılan ders varsa, açıldığı ilk yarıyılda  öncelikle o dersin alınması zorunludur.

             Önkoşullu bir dersin alınabilmesi için, ilişkilendirilen ders veya derslerden en az

             "D-",  "Y" veya "T" başarı notu alınmış olması gerekir.

             Seçmeli derslerin öğrencilere verilmesinde öğrencinin isteği de göz önüne alınır.

             Haftalık ders programında, diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul, tekrar edilen dersler için de geçerlidir.

             Ders  programlarında  çakışma  olmaması halinde öğrenciler, kayıtlı olduğu bölüm veya programın ders programında yer almayan derslere kredisiz "program dışı seçmeli ders" olarak kayıt yaptırabilir. Bu dersler, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sözü edilen normal ders yükü kapsamında sayılmaz.  Öğrencinin bu derslerdeki başarı durumları, mezuniyette göz önüne alınmaz, ancak, başarılı olunan dersten alınan not, not döküm belgesinde belirtilir. 

             Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları ve dersin öğretim elemanı ile danışmanın onaylamaları halinde, kayıtlı oldukları bir dersten çekilebilirler. Bir öğrenci; kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce "K" notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrenim süresince iki yıllık programlarda ikiden, dört yıllık programlarda da dörtten fazla dersten çekilme olamaz. Kayıtlı dersten çekilme sonucu normal ders yükünün altına inilebilmesi için, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşullar aranır. "K" notu alan öğrenciler, o dersi, verildiği ilk yarıyılda alırlar.

             Derslere Devam

             Madde 17 — Derslere, laboratuvarlar ile uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin ilke ve kuralları ilgili yönetim kurulları belirler.

             Sınavlar

             Madde 18 — Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir.

             Yarıyıl başarı notları ilgili Dekanlık veya Müdürlükler tarafından Rektörlüğe verilir ve  ilân edildikten sonra kesinleşir.

             Notlar

             MADDE 19 — Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları şöyledir :

               Verilen Not                   Katsayısı

                      A                                  4,0

                      A-                                 3,7

                      B+                               3,3

                      B                                   3,0

                      B-                                 2,7

                      C+                               2,3

                      C                                   2,0

                      C-                                 1,7

                      D+                                1,3

                      D                                  1,0

                      D-                                 0,7

                      F                                   0,0

             Not olarak verilen katsayısız harfler ise; Y, Z, E, T, K ve P’dir.

             Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciye “Y”, bu derslerden başarısız olan öğrenciye de “Z” notu verilir.

             Hastalık veya ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanı tarafından geçerli bulunan başka zorunlu nedenlerle bir ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere “E” notu verilir.

             Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapan öğrencilere eşdeğer dersler için “T” notu verilir. Ancak öğrenciye “T” notu verilebilmesi için, bu derslerin eşdeğer olduğuna dair ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarının bu görüşü Kabul etmeasi gerekir.

             “K” notu, öğrencinin yazılı başvurusu ve dersin öğretim elemanı ile öğrencinin akademik danışmanının onayları ile kayıtlı olunan bir dersten çekilen öğrenciye verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz. Ancak, not döküm belgesinde belirtilir.

             Bir yarıyıldan daha fazla süren derslere, birinci yarıyılın sonunda “P” notu verilir.

             Ders Tekrarı

             MADDE 20 — “F” veya “Z” notu öğrencinin o dersten başarısız olduğunu gösterir. Bir dersten (program dışı seçmeli dersler hariç) “F” veya “Z” notu alan öğrenciler, o dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak “C-”, “D+”, “D” veya “D-” notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler.

             Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders veya programdan çıkarılan ders ise, bu dersler yerine öğrencilere fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarının uygun gördüğü eşdeğer dersler verilir.

             Maddi Hataların Düzeltilmesi

             MADDE 21 — İlân edilen sınav sonuçları ve notlar kesindir. Notlarda veya sınav sonuçlarında maddi hatala olduğunun öne sürülmesi halinde, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından Dekanlığa veya Müdürlüğe yazılı başvuruda bulunulur. Başvuruların, sonuçların ilânını takip eden bir hafta içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca bir hafta içinde sonuçlandırılır. Sonuçlar, ilgililere yazılı olarak bildirilir.

             Mazeret Sınavları

             Madde 22 — Haklı ve geçerli bir nedeni olan öğrenciye, talep etmesi halinde, ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü ile mazeret sınavına girme hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının ilkelerini  ilgili yönetim kurulları belirler.

             Mazereti nedeniyle "E" notu alan öğrenci, notların ilânını izleyen 10 (on) gün içinde, o ders için gerekli çalışmaları tamamlayarak mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir. Belirlenen süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan ve mazeret sınavına girmeyen öğrencilerin "E" notları kendiliğinden "F"  veya "Z" notuna dönüşür.

             Sınavlarda Kopya

             Madde 23 — Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda 0 ( sıfır)  verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

             Not Ortalamalarının Hesabı

             Madde 24 — Bir dersten alınan kredi; o dersin kredi değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

             Yarıyıl not ortalaması; o yarıyıl kayıt olunan derslerden alınan krediler toplamının, kayıt olunan derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

             Genel not ortalaması; fakülte veya yüksekokula girişten itibaren kayıt olunan derslerden alınan krediler toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

             Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde (yaz okulu dahil), önceki not ne olursa olsun  en son not esas alınır.

             Ortalamaların hesaplanmasında  sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

             Öğrencilerin Başarı Durumları

             Madde 25 — Yarıyıl not ortalaması 4,00-3,50 arasında olan öğrenciler "Yüksek Onur Öğrencisi"; 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler "Onur Öğrencisi"; 2,00-2,99  olan öğrenciler "Başarılı Öğrenci" sayılır. Yarıyıl not ortalaması 2,00’dan az olan öğrenciler ise "Sınamalı Öğrenci" olur. Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. O yarıyıl not ortalamasının da 2,00’dan az olması durumunda ise, öğrenci tekrar durumuna düşer. Tekrar durumundaki öğrenciler, son iki yarıyılda "C"nin altında not aldıkları tüm dersleri tekrarlarlar. Bu öğrenciler, ders yüklerinin uygun olması ve ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının onayı ile programda bulunan diğer derslerden de alabilirler.

             Birinci yarıyıl hariç, kayıtlı bulunduğu yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’den düşük olan bir öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için, öncelikle genel not ortalamasını 1,80’e yükseltmesi gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye yükseltinceye kadar sadece daha önce aldıkları dersleri tekrarlarlar. Daha önce kayıt olunup "K" notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler, bu durumdaki öğrenciler tarafından alınamaz. Bu durumdaki öğrenciler için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki ders yükü azaltma koşulu aranmaz. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğretim süresi hesabına dahil edilir.

             Ek Sınavlar

             Madde 26 — Bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, azami öğretim sürelerinin sonunda bulunan son akademik yıl öğrencilerine, mezun olabilmeleri için, daha önce alıp başarısız oldukları derslerin her biri için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan) ders sayısını en fazla 5 (beş) derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl; ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört yarıyıl, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız süre ile, başarısız oldukları derslerden o yarıyıl açılmış olanların sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek yarıyıl sonu notları, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.

             Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’dan az olduğu için azami öğretim süresi sonunda ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son dört yarıyıl derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır.

             Söz konusu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

             Her bir dersin sınavı için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sınav ücreti alınır. Ek sınavlara gireceklerin, yarıyıl sonu sınav tarihinden en geç bir ay önce, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri dersleri belirtir yazılı başvurularını Rektörlüğe vermeleri gerekir. Söz konusu sınav haklarını kullananlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınava girmeyenler için mazeret sınavı yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinler

             İzinli Sayılma

             Madde 27 — Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler dekanlıklara veya müdürlüklere başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Öğrencilere izinler, İngilizce Hazırlık Sınıfındaki öğrenciler için İngilizce Hazırlık Bölümü Başkanlığının görüşü de alınarak, Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile verilir ve Rektörlüğe bildirilir.

             İzinler, bir keresinde en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresinde de toplam dört yarıyıl verilebilir. 

             İzinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. İzin istekleri; zorunlu nedenler dışında, gerekçeleri ve belgeleriyle, her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır.

             İzinli Sayılamayacaklar

             Madde 28 — Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya resmî makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

             İzinden Dönüş

             Madde 29 — İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.                   

             Sağlık kurulu raporu ile izin alan öğrenciler, sağlık durumlarının düzeldiğini, yine kurul raporuyla belgelerler. 

             İki yarıyıl izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde (İngilizce Hazırlık Programındakiler hariç), bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüklere başvurmaları gerekir.

             Hastalıklar

             Madde 30 — "Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kuralları"nda gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, süresinin bitiminden itibaren 3  (üç) iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince verilen veya onaylanan raporunu ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir.

             Bir yarıyılda beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilirler.

             Rapor süreleri, öğretim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz.

             İzinli veya Raporlu Geçen Sürede Ücret Ödeme

             Madde 31 — İzinli sayılan, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sona eren veya rapor alan öğrencilerin izinli veya raporlu olduğu sürece öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğretim ücretlerinin yarısını öderler. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar

             Diploma Verilme Şartı

             Madde 32 — Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve son yarıyılda tekrar durumuna düşmeyen öğrencilerden genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olanlar, diploma almaya hak kazanırlar.

             Önlisans Diploması

             Madde 33 — Yönetmelik hükümlerine uygun dört yarıyıllık önlisans programlarını tamamlayan öğrencilere önlisans  diploması verilir. Ayrıca, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, ilk dört yarıyılı en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlamış olmaları ve ilk dört yarıyıl derslerinden  en az "D-" veya "Y" notu almış olmaları koşuluyla önlisans diploması verilir.

             Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/04/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

             Lisans Diploması

             Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

             Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

             Madde 35 — Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim "alan" öğretmenliği programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 36 — 02/06/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilişiği kesilen veya ilişiği kesilme durumuna gelmiş olan öğrenciler isteklerini; yazılı olarak Rektörlük tarafından belirlenen tarihler içinde Rektörlüğe bildirmeleri halinde, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Bu durumda bulunanların intibakları, ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. Ancak, Rektörlük tarafından belirlenen ve ilân edilen süre içinde isteklerini yazılı olarak bildirmeyenlerden eski Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden yararlanarak sınav hakkı elde etmiş olanların hakları saklıdır. 

             Yürürlük

             Madde 37 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 38 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

          Maliye Bakanlığından:

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 45)

             Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir. 210 sayılı Kanun kapsamındaki değerli kağıtlar ise 01/01/2005 tarihinden itibaren yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları ve bu meyanda değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

             Yukarıda belirtilen Kanun maddelerinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 01/01/2005 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.45 YTL. olarak belirlenmiştir. Buna göre, emsal sayılar 492 sayılı Kanuna bağlı;

             (2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                       10

             (5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                         1,8

             (6) sayılı tarifedeki miktarlar için                                         0,20

             (7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için             1,3

             olarak uygulanacaktır.

             210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli değerli kağıtlar tablosundaki miktarlar için ise emsal sayı 0,94 olarak tespit edilmiştir.

             Tebliğ ve ilan olunur.

—— • ——

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

          Karar Tarihi :  28/12/2004

          Karar No      :  2004/2

             22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18/11/2004 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2004 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

             1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

             2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında 16,29 (onaltıyirmidokuz) Yeni Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

             3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında 13,86 (onüçseksenaltı) Yeni Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

             4) İş bu Kararın, 4857 sayılı  Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle,

             karar verilmiştir.

GEREKÇE

             Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

             Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

             Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2005 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

             İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için, 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında uygulanmak üzere günlük asgari ücreti 16,29 (onaltıyirmidokuz) Yeni Türk Lirası olarak belirlemiştir.

             16 yaşını doldurmamış işçiler için, 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında uygulanmak üzere günlük asgari ücretin 13,86 (onüçseksenaltı) Yeni Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

             Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücretler, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KARŞI OY GEREKÇESİ

             İnsanın, insan olma özelliğinden dolayı sahip olduğu temel haklara kavuşması ve kendi onuruna sahip çıkması uzun mücadeleler gerektirmiş, bu çerçevede, kendileri ve aileleri için insanca bir yaşam düzeyi sağlayacak bir ücret düzeni sağlanması uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır.

             Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasasının girişinde de, evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı olması nedeniyle, içinde yoksulluk ve yoksunluk bulunan çalışma şartlarının iyileştirilmesi gereğine işaret edilmektedir.

             Avrupa Birliği (AB), insan haklarının ve temel özgürlüklerinin gözetilmesi ve daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi yoluyla sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması olduğunu göz önüne alarak Avrupa Sosyal Şartı'nı imzalamış ve "tüm çalışanların, kendilerine ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak için adil ücret alma hakkı" bulunduğunu kabul etmiştir.

             T.C. Anayasası'nın "Ücrette Adalet Sağlanması" başlıklı 55'inci maddesinde "ücret emeğin karşılığıdır" denilmekte ve devlete "çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma" görevi vermektedir. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde "çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur" denilerek; insanın yaşaması, varlığını sürdürmesi için gerekli asgari gelirin sağlanması gereği vurgulanmaktadır.

             Asgari Ücret Yönetmeliği, asgari ücreti "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret" biçiminde tanımlamaktadır.

             Asgari ücret, çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesine yönelik etkin bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında, çalışanların düşük ücretlere karşı korunması ve çağdaş bir toplum içinde yaşayan işçinin, ailesi ile birlikte olağan ihtiyaçlarının karşılanması esastır.

             Ancak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy çokluğu ile belirlenen asgari ücret, işçinin ailesiyle birlikte geçimini sağlayacak yeterlilikte olmamıştır. İnsanca bir yaşama düzeyi sağlamaktan uzak "yoksulluk ücreti" düzeyindedir.

             2005 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında göz önünde tutulması gereken temel husus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır.

             Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, geçim koşullarını hesaplaması için Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)'ye görev vermiş ve DİE tek işçi için bu tutarı Aralık 2004 itibariyle net 422.059.064.- lira olarak tespit etmiştir.

             Asgari ücret pazarlık ücreti değildir.

             Ancak 2005 yılının başında yürürlüğe girecek asgari ücret - önceki yıllarda olduğu gibi-işveren ve hükümet tarafından yine pazarlık konusu yapılmıştır, daha da aşağıya çekilmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından net 422.- YTL olarak hesaplanmasına karşılık asgari ücret net 350.- YTL olarak ilan edilmiştir.

             Komisyonun işveren-hükümet oy çoğunluğu, devletin resmi rakamlarına itibar etmek yerine "ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum" gerekçe gösterilerek çok daha düşük bir asgari ücret tutarını kabul ve ilan etmiştir. Böylece asgari ücret, tespit edildiği andan itibaren yetersiz, çelişkili ve tutarsız olmaktadır.

             Asgari ücret ile en düşük kamu çalışanının maaşı arasında yapılacak kıyaslama, bu alanda yıllardır sürdürülen haksız ve yanlış uygulamaları ortaya koymaktadır.

             Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, en düşük devlet memuru maaşı Ocak 2005'den geçerli olmak üzere net 509,49 YTL olmaktadır. Bu tutarın asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında dikkate alınmaması ciddi bir çelişki olmaktadır.

             Asgari ücret belirlenmesi çalışmalarında, işveren-hükümet kesimi temsilcileri ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu öncelikle değerlendirmiş ve fakat çalışanların içinde bulunduğu durum ve yaşama şartları göz ardı edilmiştir.

             Türkiye'de rekabet şartları düşük ücret temelinde olmamalıdır. Ekonomide istikrar, çalışan kesimlerin yoksulluğu pahasına sürdürülemez. Asgari ücreti belirlerken "ekonomik dengeleri" ön planda tutan yaklaşım "sosyal dengeleri" yerle bir etmekte, yoksulluğu artırmaktadır.

             İşçinin ailesinin asgari ücret hesaplamalarında dikkate alınmaması bir eksikliktir ve ülkenin sosyal şartlarıyla bağdaşmamaktadır.

             Asgari ücret seviyesinde gelir elde eden işçiden yapılan kesintilerin makul bir oranda olmasını işçi kesimi yıllardır savunmaktadır. Türkiye, ücretten yapılan kesintilerin yüksekliği bakımından OECD üyesi ülkelerin başında gelmektedir. Bugün ücretliler üzerinde taşınmaz boyutlarda vergi yükü bulunmaktadır. Aynı şekilde, sosyal güvenlik için kesilen prim asgari ücretli için yüksektir ve mutlaka devletin, sosyal devlet olma gereğinin bir sonucu olarak, katkısı gerekmektedir. İşgücü maliyetindeki artış, diğer şartlarla birlikte kayıtdışı istihdamın yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Bu olumsuz ve çarpık yapı asgari ücreti belirleme çalışmalarına da olumsuz yansımaktadır.

             Ülkemizde, istihdam vergisine dönüşen ücretler üzerindeki ilave yükler elbette düşürülmeli ve AB ülkeleri düzeyine getirilmelidir. Ancak kıyaslama yapılırken, gerek milli gelir içindeki ücretlilerin payı ve gerek toplam satış hasılatı içinde işgücü maliyetinin  oransal ağırlığı ile ücret düzeyi de dikkate alınmalıdır.

             Hükümet geçtiğimiz yıl ücretlilere özel indirim uygulamasını, yaptığı düzenleme ile ortadan kaldırmış ve çalışana yaklaşımını ortaya koymuştur. Asgari ücretten vergi alınmaması yönünde sosyal kesimler arasında görüş birliği oluşmasına rağmen bu konuda bir düzenleme yapılmamış, çalışanların vergi yükü azaltılmamış ve fakat 155 milyar lirayı aşan gelire uygulanan vergi oranını 5 puan indirmek doğrultusunda yasa tasarısı hazırlamıştır.

             TÜRK-İŞ asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında bazı temel ilkelerin çıkış noktası yapılması gerçeğini savunmuş ve bunu ilk toplantıda kamuoyuna açıklamıştır. İşçi kesimi asgari ücretin:

             • Anayasa'da yer alan "geçim şartları" dikkate alınarak belirlenmesi;

             • işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını

mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması;

             • işçinin ve ailesinin harcama kalıbının esas alınması ve hesaplamalarda Devlet

İstatistik Enstitüsü verilerinin kullanılması;

             • belirlenen tutarın işçinin eline net geçmesinin sağlanması;

             • sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan ulusal düzeyde tek olması;

             • işçilerin arasında nitelik, kıdem, işin  mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınması, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmesi;

             • işçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak korunabilmesi için gerekli bir iyileştirmenin ayrıca ilave edilmesi;

             • en düşük devlet memuru maaşının dikkate alınması;

             • adil gelir dağılımını sağlamaya yönelik olarak refahtan pay içermesi;

             gereğini çalışmalarında ileri sürmüş ve görüşünü gerekçeleriyle ortaya koymuştur.

             Savunduğumuz bu görüşlerin büyük bir bölümü Komisyon çalışmalarında dikkate alınmamıştır. Bunun sonucu, belirlenen asgari ücret düzeyi yetersiz ve ülkenin bugünkü koşullarında "insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi" sağlamaktan uzak kalmıştır.

             Görülen odur ki, asgari ücret belirleme çalışmalarına geçmiş ekonomik kriz döneminde yansıyan Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası politikaları, ekonomide düzelmenin ifade edildiği dönemde de devam ettirilmek istenmektedir.

             Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işveren-hükümet kesimi temsilcileri oy çoğunluğuyla belirlenen asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme yöntemi açısından katılmadığımızdan işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

 (Sigortacılık Muhasebe Sistemi

Tebliğ No: 1)

Amaç

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı; sigortacılık sektöründe tek tip mali tablolar hazırlanmasına imkan tanınması, şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesinin ve mali güçlerinin izlenebilmesi, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarında tekdüzelik sağlanması, sağlıklı ve mukayese edilebilir bilgi üretimi ve akımını sağlayacak bir alt yapı oluşturup gerek sigortacılık sektörünün, gerekse sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mali durumunun ve gelişiminin mümkün olan en iyi şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmesidir.

Kapsam

Madde 2- Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı şirketlerin şubeleri ve emeklilik alanında Türkiye’de faaliyet gösteren bütün şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketler ayrıca şirketlerince kurulan emeklilik yatırım fonlarının muhasebeleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulamaya konulan muhasebe standartlarında öngörülen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.

            Hukuki dayanak

            Madde 3- Bu Tebliğ, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine  ve Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

                Tanımlar

                Madde 4-  Bu Tebliğde geçen;

a)       Kanun; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

b)       Bakan veya Bakanlık; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı,

c)       Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığını,

                d) Şirket; Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki şubelerini ve emeklilik şirketlerini

                ifade eder.

                Sigortacılık Hesap Planı Yapısı

Madde 5- Sigortacılık Hesap Planı, Hesap sınıfları 1-9 arasında kodlanmış olup, hesap kod ve sınıfları aşağıdaki gibidir.

 

 

SINIF KODU

HESAP SINIFLARI

1

 CARİ VARLIKLAR

2

 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

3

 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4

 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5

 ÖZSERMAYE

6

 GELİR TABLOSU HESAPLARI

7

 HAYAT DIŞI BRANŞLARI TEKNİK KISIM GELİR TABLOSU

8

 -

9

 NAZIM HESAPLAR

 

 

 

 

 

 

Hesap Numaralama Sistemi

Madde 6- Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç 3 haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise 5 veya 6 haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2  3   4  5  6       7  8  9 

A  B  C  D  E  F     G H  I

A            - Hesap sınıfını tanımlar,

B             - Grup numarasını tanımlar,

C             - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE          - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F             - Alt hesap numaralarını tanımlar,

GHI        - Tali hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik

Madde 7-  Sigortacılık Hesap Planı’nda;

a) Müsteşarlığın izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.

b) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketlerin ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.

c) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Müsteşarlığın izniyle mümkündür. 

d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler gerek duyacakları alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

e) “Diğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. Bir işlem bu niteliği taşımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür işlemler için Müsteşarlıktan izin alınarak özel bir hesabın açılması şarttır.

Bu madde uyarınca Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesinde yapılan değişiklikler, Müsteşarlıkça sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine duyuru yapılmak suretiyle yürürlüğe girer.

Sigortacılık Hesap Planı

Madde 8- Sigortacılık Hesap Planı detayı aşağıda belirtildiği şekildedir;

 

1

CARİ VARLIKLAR

 

10                           NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

100                          KASA

100.01     TÜRK PARASI

100.02     YABANCI PARA

101                                         ALINAN ÇEKLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

101.01          TÜRK PARASI

101.02     YABANCI PARA

102                          BANKALAR

102.01     VADESİZ

102.01.1                  TÜRK PARASI

102.01.2                  YABANCI PARA

102.02     VADELİ

102.02.1                  TÜRK PARASI

102.02.2                  YABANCI PARA

103                          VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

103.01     TÜRK PARASI

103.02     YABANCI PARA

109                          DİĞER NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

109.01     TÜRK PARASI

109.02     YABANCI PARA

11                           FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 

110                          SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR

110.01     HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

110.01.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

110.01.2                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.02     HAZİNE BONOLARI

110.02.1                  HAZİNE BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ  

110.02.2                  HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

110.03     DEVLET TAHVİLLERİ

110.03.1                 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ 

110.03.2                 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.04     ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

110.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

110.04.2                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

110.05     DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

110.05.1 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ   110.05.2 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.06     YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

110.06.1                            YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

110.06.2                                          YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.07     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

110.07.1                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

110.07.2                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

110.99                                DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

110.99.1                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

110.99.2                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

111                          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR

111.02     HAZİNE BONOLARI

111.02.1                 HAZİNE BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

111.02.2                 HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

111.03     DEVLET TAHVİLLERİ

111.03.1 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.03.2                 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

111.04     ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

111.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

111.04.2                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

111.05     DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

111.05.1                  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.05.2                  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

111.07     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

111.07.1                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.07.2                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

111.99                   DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

111.99.1 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

111.99.2                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ(+/-)

112                          ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR

112.01     HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

                                                    112.01.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

                                112.01.2                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.02     HAZİNE BONOLARI

112.02.1 HAZİNE BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

112.02.2                 HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

112.03     DEVLET TAHVİLLERİ

112.03.1                 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.03.2                 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.04     ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

112.04.1                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN  ALMA DEĞERİ

112.04.2                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

112.05     DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

112.05.1                  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.05.2                  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.06     YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

112.06.1                 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.06.2 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.07     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

112.07.1                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.07.2                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

112.99     DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

112.99.1                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN  ALMA DEĞERİ

112.99.2                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ(+/-)

115                          KREDİLER

115.01     İŞTİRAKLER

115.01.1                 İPOTEKLİ

115.01.2 İPOTEKSİZ

115.02     BAĞLI ORTAKLIK

115.02.1                 İPOTEKLİ

115.02.2 İPOTEKSİZ

115.03     MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER

115.03.1                 İPOTEKLİ

115.03.2 İPOTEKSİZ

115.99                                DİĞER KREDİLER

115.99.1 İPOTEKLİ

115.99.2 İPOTEKSİZ

116                          KREDİLER KARŞILIĞI (-)

116.01     İŞTİRAKLER KARŞILIĞI (-)

116.02     BAĞLI ORTAKLIKLAR KARŞILIĞI (-)

116.03     MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER KARŞILIĞI (-)

116.99     DİĞER KREDİLER KARŞILIĞI (-)

117                          RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

117.01     HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

117.01.1              HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

   117.01.2               HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.02     HAZİNE BONOLARI

                                117.02.1                 HAZİNE BONOLARININ SATIN ALMA DEĞERİ

                                117.02.2 HAZİNE BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.03     DEVLET TAHVİLLERİ

                                117.03.1 DEVLET TAHVİLLERİNİN SATIN ALMA DEĞERİ

                                117.03.2                 DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.04     ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

                                117.04.1 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ SATIN ALMA DEĞERİ

                                117.04.2                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.05     DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR

                                117.05.1                 DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

                                117.05.2                  DİĞER SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.06                     YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

                                117.06.1                  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN SATIN ALMA DEĞERİ

                                117.06.2                  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.07     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

117.07.1                  REPO  İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.07.2  REPO  İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ (+/-)

117.08     VADELİ MEVDUAT HESABI

117.08.1 VADELİ MEVDUAT HESABI

117.08.2 VADELİ MEVDUAT HESABININ DEĞERLEMESİ (+/-)

117.99                       DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

117.99.1 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN SATIN ALMA DEĞERİ

117.99.2                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLARIN  DEĞERLEMESİ (+/-)

118                                         ŞİRKET HİSSESİ

119                          FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.01                     SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.02                     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.03                     ALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

119.04                     RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL YATIRIMLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

12           ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

120                          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

120.01     SİGORTALILARDAN ALACAKLAR

120.02     SİGORTALILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.03     ARACILARDAN ALACAKLAR

120.03.1 ACENTELERDEN ALACAKLAR

120.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

120.04     ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

120.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

120.08                     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

120.09     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR      

120.10                     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

120.98     DİĞER ALACAKLAR

120.99     DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

121                          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.01     SİGORTALILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.03     ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.03.1                 ACENTELERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

121.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

121.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

121.98     DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

122                          REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

122.03     ARACILARDAN ALACAKLAR

122.03.1                 BROKERLERDEN ALACAKLAR

122.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

122.04     ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

122.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

122.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

122.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

122.08                     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

122.09     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR

122.10                     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

122.98     DİĞER ALACAKLAR

122.99     DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

123                          REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.03     ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.03.1                 BROKERLERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

123.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

123.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

123.98     DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

124                          SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR    

124.01 SİGORTA ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

124.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

125                          SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR)

125.01                     İPOTEKLİ

125.02                     İPOTEKSİZ

126                          SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR) KARŞILIĞI (-)

127                           EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

127.01                     KATILIMCILARDAN ALACAKLAR

                                127.01.1                 GİRİŞ AİDATLARI

                                127.01.2                 DİĞER ALACAKLAR

127.02 SAKLAYICI ŞİRKETTEN ALACAKLAR

127.02.1 .... FONU

127.02.2 .... FONU

127.03                     EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA YAPILAN SERMAYE AVANSI TAHSİSİ

127.04           SATIŞ EMİRLERİ HESABI

                                127.04.1 .... FONU

                                127.04.2                 .... FONU

127.05            FONLARDAN FON İŞLETİM GİDERİ KESİNTİSİ ALACAKLARI

                                              

128              ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.01 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.03 İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

128.04 EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

129                          ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

129.01          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

129.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLARI KARŞILIĞI (-)

129.03 İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

129.04 EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

13                           İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

131                          ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132                          İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133                          BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134                          MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN ALACAKLAR

135                          PERSONELDEN ALACAKLAR

136                          DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

137                          İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)

138                          İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

139                          İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

14                           DİĞER ALACAKLAR

141                          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

142                          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

145                          VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

146                                         DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

146.03     ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDEN BORÇLU ACENTELER

146.07     DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) CARİ HESABI

147                                         DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR REESKONTU (-)

148                                         ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

149                                         ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

                                

18                           GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180                          GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181                          TAHAKKUK ETMİŞ FAİZ VE KİRA GELİRLERİ

183                          GELİR TAHAKKUKLARI

189                          GELECEK AYLARA AİT DİĞER GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

19                                           DİĞER CARİ VARLIKLAR

192                                         GELECEK AYLAR İHTİYACI STOKLAR

193                          PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

194                                         ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI

195                          İŞ AVANSLARI

196                          PERSONELE VERİLEN AVANSLAR

197                          SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198                          DİĞER ÇEŞİTLİ CARİ VARLIKLAR

199                          DİĞER CARİ VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

2

CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

 

22           ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

220                          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

220.01     SİGORTALILARDAN ALACAKLAR

220.02     SİGORTALILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.03     ARACILARDAN ALACAKLAR

220.03.1                 ACENTELERDEN ALACAKLAR

220.03.3                 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

220.04     ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

220.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

220.08                     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

220.09     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR      

220.10                     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

220.98     DİĞER ALACAKLAR

220.99     DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

221                          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.01     SİGORTALILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.03     ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.03.1                 ACENTELERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

221.03.3 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

221.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

221.98     DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

222                          REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

222.03     ARACILARDAN ALACAKLAR

222.03.1                 BROKERLERDEN ALACAKLAR

222.03.2                 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR

222.04     ARACILARDAN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

222.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

222.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

222.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR

222.08                     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU (-)

222.09     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR      

222.10                     RÜCU VE SOVTAJ YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

222.98     DİĞER ALACAKLAR

222.99     DİĞER ALACAKLAR ALACAK SENEDİ REESKONTU(-)

223                          REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.03     ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.03.1                 BROKERLERDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI

223.03.2 DİĞER ARACILARDAN ALACAKLAR KARŞILIĞI

223.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

223.98     DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

224                          SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR    

224.01 SİGORTA ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

224.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİ NEZDİNDEKİ DEPOLAR

225                          SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR)

225.01                     İPOTEKLİ

225.02                     İPOTEKSİZ

226                          SİGORTALILARA KREDİLER (İKRAZLAR) KARŞILIĞI (-)

227                           EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR

227.01                     KATILIMCILARDAN ALACAKLAR

                                227.01.1                 GİRİŞ AİDATLARI

                                227.01.2                 DİĞER ALACAKLAR

227.02 SAKLAYICI ŞİRKETTEN ALACAKLAR

227.02.1 .... FONU

227.02.2 .... FONU

227.03                     EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA YAPILAN SERMAYE AVANSI TAHSİSİ

227.04           SATIŞ EMİRLERİ HESABI

                                227.04.1 .... FONU

                                227.04.2                 .... FONU

227.05     FONLARDAN FON İŞLETİM GİDERİ KESİNTİSİ ALACAKLARI

 228                         ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.01 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.03           İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

228.04     EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

229                         ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

229.01 SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

229.02 REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLARI KARŞILIĞI (-)

229.03 İKRAZLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

229.04                     EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

23                           İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

231                          ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232                          İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233                          BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

234                          MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN ALACAKLAR

235                          PERSONELDEN ALACAKLAR

236                          DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

237                          İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)

238                          İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR

239                          İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

24                           DİĞER ALACAKLAR

241                          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

242                          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

245                          VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

246                          DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

247                                         DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR REESKONTU (-)

248                          ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

249                          ŞÜPHELİ  DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

25                                           FİNANSAL VARLIKLAR

250                          BAĞLI MENKUL KIYMETLER

251                          İŞTİRAKLER

252                          İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

253                          BAĞLI ORTAKLIKLAR

254                          BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

255                          MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER

256                          MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

257                          FİNANSAL VARLIKLAR ve RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

257.02     VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FİNANSAL VARLIKLAR

257.07     RİSKİ HAYAT POLİÇESİ SAHİPLERİNE AİT FİNANSAL VARLIKLAR

258                          DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

259                          FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.01 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.02 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.03                     BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.05 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.07 FİNANSAL VARLIKLAR ve RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

259.08 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

26                                           MADDİ VARLIKLAR

260                          YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

260.01     ARAZİ VE ARSALAR

260.02     BİNALAR

260.99     DİĞER GAYRIMENKULLER

261                          YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

261.01     ARAZİ VE ARSALAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

261.02     BİNALAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

261.99     DİĞER GAYRIMENKULLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)

262                          KULLANIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER

262.01     ARAZİ VE ARSALAR

262.02     BİNALAR

262.99     DİĞER GAYRIMENKULLER

                               

263                          MAKİNE VE TEÇHİZATLAR

264                          DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR

265                          MOTORLU TAŞITLAR

266                          DİĞER MADDİ VARLIKLAR (ÖZEL MALİYET BEDELLERİ DAHİL)

267                          KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MADDİ  VARLIKLAR

267.01     GAYRİMENKULLER

267.02                     MAKİNE VE TEÇHİZATLAR

267.03     DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR

267.04     MOTORLU TAŞITLAR

267.05                     DİĞER MADDİ VARLIKLAR

268                          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

268.01     YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI  (-)

                                268.01.1                 YATIRIM AMAÇLI ARAZİ VE ARSALAR  AMORTİSMANI

268.01.2 YATIRIM AMAÇLI BİNALAR AMORTİSMANI 

268.01.9                 YATIRIM AMAÇLI DİĞER GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI

268.02     KULLANIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI (-)

                               268.02.1                 KULLANIM AMAÇLI ARAZİ VE ARSALAR  AMORTİSMANI

268.02.2                 KULLANIM AMAÇLI BİNALAR AMORTİSMANI 

268.02.9                 KULLANIM AMAÇLI DİĞER GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI

268.03     MAKİNE VE TEÇHİZATLAR AMORTİSMANI (-)

268.04     DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR AMORTİSMANI (-)

268.05     MOTORLU TAŞITLAR AMORTİSMANI (-)

268.06     DİĞER MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

268.07                     KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.1                 GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI (-)

268.07.2                 MAKİNE VE TEÇHİZATLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.3                 DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.4                 MOTORLU TAŞITLAR AMORTİSMANI (-)

268.07.5                  DİĞER MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

269                          MADDİ VARLIKLARA İLİŞKİN VERİLEN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHİL)

27                                           MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

270                          HAKLAR

271                          ŞEREFİYE

272                          FAALİYET ÖNCESİ DÖNEME AİT GİDERLER

273                          ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

277                          DİĞER MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

278                          BİRİKMİŞ İTFALAR (AMORTİSMANLAR) (-)

278.01     HAKLAR İTFASI (AMORTİSMANI)

278.02     ŞEREFİYE İTFASI (AMORTİSMANI)

278.03     FAALİYET ÖNCESİ DÖNEME AİT GİDERLER İTFASI (AMORTİSMANI)

278.04     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ İTFASI (AMORTİSMANI)

278.05     DİĞER MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR İTFASI (AMORTİSMANI)

279                          MADDİ OLMAYAN VARLIKLARA İLİŞKİN AVANSLAR

28                                           GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

280                          GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

283                          GELİR TAHAKKUKLARI

289                          GELECEK YILLARA AİT DİĞER GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

29                                           DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

290                                         EFEKTİF YABANCI PARA HESAPLARI

290.01     EFEKTİF YABANCI PARA ALIM SATIM HESABI TÜRK PARASI

290.02     EFEKTİF YABANCI PARA DURUM HESABI YABANCI PARA

291                                         DÖVİZ HESAPLARI

291.01     DÖVİZ ALIM SATIM HESABI TÜRK PARASI

291.02     DÖVİZ DURUM HESABI YABANCI PARA

292                                         GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

293                          PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

294                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI

297                          DİĞER ÇEŞİTLİ CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

298                                         DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

299                          DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

 

3

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

30                                           FİNANSAL BORÇLAR

300                          KREDİ KURULUŞLARINA BORÇLAR

301                                         FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

302                                         ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

303                          UZUN VADELİ KREDİLERİN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

304                          ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSİT VE FAİZLERİ

307                          ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR 

308                          ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR İHRAÇ FARKI (-)

309                          DİĞER FİNANSAL BORÇLAR (YÜKÜMLÜLÜKLER)

32                                           ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

320                          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

320.01     SİGORTALILARA BORÇLAR

320.02     SİGORTALILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

320.03     ARACILARA BORÇLAR

320.03.1                 ACENTELERE BORÇLAR

320.03.3                 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

320.04     ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

320.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

320.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

320.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

320.08     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

322                          REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

322.03     ARACILARA BORÇLAR

322.02.1                 BROKERLERE BORÇLAR

322.02.3                 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

322.04     ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

322.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

322.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

322.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

322.08     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

324                          SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

324.01 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

324.02 REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

327                          EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

327.01     KATILIMCILARA BORÇLAR

                               327.01.1 .... FONU

                               327.01.2 .... FONU

327.02                     BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARINA BORÇLAR

327.03                     SAKLAYICI ŞİRKETE BORÇLAR

327.04 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNE BORÇLAR

327.05 ALIM EMİRLERİ

327.06 KATILIMCILAR GEÇİCİ HESABI

327.07 EGM’ye BORÇLAR

328                          DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

329                          DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

33                                           İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

331                          ORTAKLARA BORÇLAR

332                          İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333                          BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

334                          MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERE BORÇLAR

335                          PERSONELE BORÇLAR

338                          DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

34                                           DİĞER BORÇLAR

345                          ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

347                          DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

347.03     ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KOMİSYONUNDAN ALACAKLI ACENTELER

349                                         DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR REESKONTU (-)

35                                           SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI

350                          KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – NET

350.01                     KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – BRÜT

350.02                     KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – REASÜRÖR PAYI (-)

351                          DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - NET

351.01                     DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - BRÜT

351.02                     DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

352                          HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - NET

352.01                     HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - BRÜT

352.02                     HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

353                          MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - NET

353.01                     MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - BRÜT

353.01.1                 TAHAKKUK EDEN

353.01.2                 RAPORLANMAYAN

353.01.3 GİDER PAYI

353.02 MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

353.02.1                 TAHAKKUK EDEN

353.02.2                 RAPORLANMAYAN

353.02.3 GİDER PAYI

354                          İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - NET

354.01                     İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - BRÜT

354.02                     İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

355                          YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - NET

355.01                                    YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - BRÜT

355.02                                    YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - REASÜRÖR PAYI (-)

359                          DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - NET

359.01                     DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - BRÜT

                                359.01.1 DENGELEME KARŞILIĞI

                                359.01.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI

                                359.01.9 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR

359.02                     DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - REASÜRÖR PAYI (-)

                                359.02.1 DENGELEME KARŞILIĞI

                                359.02.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI

                                359.02.9 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR

36                           ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI

360                           ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361                           ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

362                          VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

363                          ÖDENECEK DİĞER VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

364                          DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

365                          DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

369                          DİĞER VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

37                           DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR

371                          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

372                                         SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

373                          MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

38                                           GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

380                           GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

383                          GİDER TAHAKKUKLARI

384                          GELECEK AYLARA AİT DİĞER GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

39                                           DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

394                                         ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

397                          SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI

399                          DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

40                                           FİNANSAL BORÇLAR

400                          KREDİ KURULUŞLARINA BORÇLAR

401                                         FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

402                                         ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

404                          ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

407                          ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR 

408                          ÇIKARILMIŞ DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR İHRAÇ FARKI (-)

409                          DİĞER FİNANSAL BORÇLAR (YÜKÜMLÜLÜKLER)

42                                           ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

420                          SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

420.01     SİGORTALILARA BORÇLAR

420.02     SİGORTALILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

420.03     ARACILARA BORÇLAR

420.03.1                 ACENTELERE BORÇLAR

420.03.2                 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

420.04     ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

420.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

420.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

420.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

420.08     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

422                          REASÜRANS FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

422.03     ARACILARA BORÇLAR

422.03.1                 BROKERLERE BORÇLAR

422.03.2                 DİĞER ARACILARA BORÇLAR

422.04     ARACILARA BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

422.05     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

422.06     SİGORTA ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

422.07     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR

422.08     REASÜRANS ŞİRKETLERİNE BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

424                          SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

424.01                     SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

424.02     REASÜRANS ŞİRKETLERİNDEN ALINAN DEPOLAR

427                          EMEKLİLİK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR

427.01                     KATILIMCILARA BORÇLAR

427.02                     SAKLAYICI ŞİRKETE BORÇLAR

427.03 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNE BORÇLAR

428                          DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN  BORÇLAR

429                          DİĞER ESAS FAALİYETLERDEN  BORÇLAR BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

43                                           İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

431                          ORTAKLARA BORÇLAR

432                          İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433                          BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

434                          MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERE BORÇLAR

435                          PERSONELE BORÇLAR

438                          DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

44                                           DİĞER BORÇLAR

445                          ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

447                          DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR             

449                           DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR REESKONTU (-)

45                                           SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI

450                          KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – NET

450.01                     KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – BRÜT

450.02                     KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI – REASÜRÖR PAYI (-)

451                          DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - NET

451.01                     DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - BRÜT

451.02                     DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

452                          HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - NET

452.01                     HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - BRÜT

452.02                     HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

453                          MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - NET

453.01                     MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - BRÜT

453.01.1                 TAHAKKUK EDEN

453.01.2                 RAPORLANMAYAN

453.01.3 GİDER PAYI

453.02 MUALLAK HASAR VE TAZMİNAT KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

453.02.1                 TAHAKKUK EDEN

453.02.2                 RAPORLANMAYAN

453.02.3 GİDER PAYI

454                          İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - NET

454.01                     İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - BRÜT

454.02                     İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI - REASÜRÖR PAYI (-)

455                          YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - NET

455.01                                    YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - BRÜT

455.02                                    YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK - REASÜRÖR PAYI (-)

459                          DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - NET

459.01                     DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - BRÜT

                                459.01.1 DENGELEME KARŞILIĞI

                                459.01.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI

                                459.01.3 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR

459.02                     DİĞER TEKNİK KARŞILIKLAR - REASÜRÖR PAYI (-)

                                459.02.1 DENGELEME KARŞILIĞI REASÜRÖR PAYI

                                459.02.2 FİNANSAL RİSKLER KARŞILIĞI REASÜRÖR PAYI

                                459.02.3 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR REASÜRÖR PAYI

46                                           DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI

460                           ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

461                          VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

469                          DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

47                                           DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR

471                          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

472                          SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

48                                           GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

480                          GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

483                          GİDER TAHAKKUKLARI

489                          GELECEK YILLARA AİT DİĞER GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

49                                           DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

494                                         ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

499                          DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5

ÖZSERMAYE

 

50                                           ÖDENMİŞ SERMAYE

500                          (NOMİNAL) SERMAYE

501                          ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

502                                         SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

503                                         SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)              

52                                           SERMAYE YEDEKLERİ

520                          HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

521                          HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

524                          SERMAYEYE EKLENECEK SATIŞ KARLARI

525                          YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARI

529                          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

54                                           KAR YEDEKLERİ

540                          YASAL YEDEKLER

541                          STATÜ YEDEKLERİ

542                          OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

543                          ÖZEL FONLAR (YEDEKLER)

545                          FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

549                          DİĞER KAR YEDEKLERİ

57                                           GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

570                          GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

58                                           GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

580                          GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

59                                           DÖNEM NET KARI

590                          DÖNEM NET KARI

591                          DÖNEM NET ZARARI (-)

 

6

GELİR TABLOSU HESAPLARI

 

60                                           HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR

600                          YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

600.01                                    BRÜT YAZILAN PRİMLER

600.02                                    REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

601                          KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

601.01                     BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

601.01.1                 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

601.01.2                 DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

601.02 BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

601.02.1                 KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

601.02.2                  DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

602                                         DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

 

602.01                     BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

602.01.1                 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

602.01.2                 DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

602.02 BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

602.02.1 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

602.02.2                  DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

603                                         TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

603.01                     FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 603.01.1                 HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

 603.01.2                HAZİNE BONOLARI

 603.01.3                DEVLET TAHVİLLERİ

 603.01.4                ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

 603.01.5                DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

 603.01.6                YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

 603.01.7                REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

 603.01.8                VADELİ MEVDUAT HESABI

 603.01.9                DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

 603.02                                   FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

603.02.1                  HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

603.02.2 HAZİNE BONOLARI

603.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ

603.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

603.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

603.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

603.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

603.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

603.03                     FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

603.02.1                  HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

603.02.2 HAZİNE BONOLARI

603.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ

603.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

603.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

603.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

603.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

603.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

603.04           KAMBİYO KARLARI

603.05                     İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

603.05.1 TEMETTÜ

603.05.2                 DİĞER

603.06                     BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

603.06.1 TEMETTÜ

603.06.2 DİĞER

603.07                     ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

603.07.1 KİRA

603.07.2 SATIŞ KARI

603.07.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI

603.08                                    TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

603.09                                    DİĞER YATIRIMLAR

603.09.1                 DÜZENLİ GELİRLER

603.09.2 NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

603.09.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI

604                                         DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

604.01                     BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

604.02 BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

61                                           HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)

610                                         ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

610.01 BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

610.02                                    ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

611                          MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

611.01                     BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

611.01.1                 MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

611.01.2                 DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

611.02 BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

611.02.1                 MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

611.02.2                  DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

612                          İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

612.01 BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

612.01.1                 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

612.01.2                 DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

612.02                     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

612.02.1                 İKRAMİYE VE İNDIRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

612.02.2                  DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

613                          DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.01 DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.01.1                  BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                613.01.2                  BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.02 MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.02.1                  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.02.2                  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.99 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

613.99.1                  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

613.99.2                  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

614                                         FAALİYET GİDERLERİ (-)

              

614.01                                    ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

614.02                                    PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

614.03                     YÖNETİM GİDERLERİ (-)

614.04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

614.05                                    PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

614.06 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

614.07                                    REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

614.08                                    DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

62                                           HAYAT TEKNİK GELİR

620                          YAZILAN PRİMLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

620.01                     BRÜT YAZILAN PRİMLER

620.02                     REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

621                          KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

621.01                     BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

621.01.1                 KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

621.01.2 DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

621.02      BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

621.02.1 KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

621.02.1                  DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

622                          DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

622.01                     BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

622.01.1                 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

622.01.2 DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

622.02 BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

622.02.1                 DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

622.02.2                  DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

623                                         HAYAT BRANŞI YATIRIM GELİRİ

623.01                                    FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

623.01.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

623.01.2 HAZİNE BONOLARI

623.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ

623.01.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

623.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

623.01.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

623.01.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

623.01.8 VADELİ MEVDUAT HESABI

623.01.9                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

623.02                                    FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

623.02.1                  HİSSE SENETLERI VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

623.02.2 HAZİNE BONOLARI

623.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ

623.02.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

623.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

623 02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

623.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

623.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

623.03                     FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

623.03.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

               623.03.2  HAZİNE BONOLARI

               623.03.3  DEVLET TAHVİLLERİ

               623.03.4  ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

               623.03.5  DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

               623.03.6  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

623.03.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

623.03.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

623.04                     KAMBİYO KARLARI

623.05                     İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

623.05.1 TEMETTÜ

               623.05.2 DİĞER

623.06                                    BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

623.06.1                 TEMETTÜ

               623.06.2 DİĞER

623.07                     ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

               623.07.1 KİRA

               623.07.2 SATIŞ KARI

               623.07.3.                DEĞERLEME ARTIŞLARI

623.08                     TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

623.99                     DİĞER YATIRIMLAR

               623.99.1  DÜZENLİ GELİRLER

               623.99.2  NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

               623.99.3  DEĞERLEME ARTIŞLARI

624                          YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ KARLAR

625                                         DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

625.01                     BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

625.02                     BRÜT DİĞER TEKNIK GELİRLER REASÜRÖR PAYI (-)

             

63                                           HAYAT TEKNİK GİDER (-)

630                                         ÖDENEN TAZMİNATLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (-)

630.01 BRÜT ÖDENEN TAZMİNATLAR (-)

630.02 BRÜT ÖDENEN TAZMİNATLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

631                          MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

631.01                                    BRÜT MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

               631.01.1  MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI (-)

               631.01.2 DEVREDEN MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞI (+)

631.02                     BRÜT MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

631.02.1                 MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

631.02.2                  DEVREDEN MUALLAK TAZMİNATLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

632                          İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

632.01                     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

632.01.1 İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

632.01.2                 DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

632.02 BRÜT İKRAMİYE  VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

632.02.1                 İKRAMİYE VE İNDIRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

632.02.2                  DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

633                          HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

 

633.01                     BRÜT HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

633.01.1                 HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI (-)

633.01.2                 DEVREDEN HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI (+)

633.02                     BRÜT HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

 633.02.1                HAYAT MATEMATIK KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

 633.02.2                DEVREDEN HAYAT MATEMATİK KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

634                          YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

 

634.01                     BRÜT YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

634.01.1                  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK (-)

634.01.2                  DEVREDEN YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIK (+)

634.02                     BRÜT YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

634.02.1                  YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKTA REASÜRÖR PAYI (+)

634.02.2                  DEVREDEN YATIRIM RİSKİ HAYAT SİGORTASI POLİÇE SAHİPLERİNE AİT POLİÇELER İÇİN AYRILAN KARŞILIKTA REASÜRÖR PAYI (-)

635                          DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.01 DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.01.1                  BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                635.01.2                  BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.02 MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.02.1                  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.02.2                  BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.99 DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

635.99.1                  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

635.99.2                  BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

636                                         FAALİYET GİDERLERİ (-)

              

636.01                                    ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

636.02                                    PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER (-)

636.03                     YÖNETİM GİDERLERİ (-)

636.04                     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

636.05                                    PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

636.06                                    DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ (-)

636.07                                    REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

636.99                                    DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

637                                         YATIRIM GİDERLERİ (-)

        

637.01                                    YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ – FAİZ DAHİL (-)

637.02                                    YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ (-)

637.03                     YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)

637.04 KAMBİYO ZARARLARI (-)

637.05                     DİĞER YATIRIM GİDERLERİ (-)

638                                         YATIRIMLARDAKİ GERÇEKLEŞMEMİŞ ZARARLAR (-)

639                                         TEKNİK OLMAYAN BÖLÜME AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-)

                              

639.01                                    FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

639.01.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)

               639.01.2 HAZİNE BONOLARI (-)

               639.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

639.01.4                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

               639.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

               639.01.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

639.01.7                 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

639.01.8                 VADELİ MEVDUAT HESABI (-)

639.01.9          DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

639.02                                    FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR (-)

639.02.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)

               639.02.2 HAZİNE BONOLARI (-)

               639.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

639.02.4                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

               639.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

               639.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

               639.02.7  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

               639.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

639.03                     FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ (-)

639.03.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

               639.03.2 HAZİNE BONOLARI (-)

               639.03.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

               639.03.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

               639.03.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

               639.03.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

               639.03.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

639.03.9                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

639.04 KAMBİYO KARLARI (-)

639.05                     İŞTİRAKLERDEN GELİRLER (-)

               639.05.1 TEMETTÜ (-)

639.05.2                 DİĞER (-)

639.06                                    BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER (-)

               639.06.1 TEMETTÜ (-)

               639.06.2 DİĞER (-)

639.07                     ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

639.07.1                 KİRA (-)

               639.07.2 SATIŞ KARI (-)

               639.07.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI(-)

639.08                     TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

639.99                                    DİĞER YATIRIMLAR (-)

639.99.1                 DÜZENLİ GELİRLER (-)

               639.99.2 NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

               639.99.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI (-)

                      

64                                           EMEKLİLİK TEKNİK GELİR

640                                         FON İŞLETİM GELİRLERİ

641                                         YÖNETİM GİDERİ KESİNTİSİ

642                                         GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ

 

643                                         ARA VERME HALİNDE YÖNETİM GİDERİ KESİNTİSİ

644                                         ÖZEL HİZMET GİDERİ KESİNTİSİ

645                                         SERMAYE TAHSİS AVANSI DEĞER ARTIŞ GELİRLERİ

649                                         DİĞER TEKNİK GELİRLER

65                                           EMEKLİLİK TEKNİK GİDER(-)

650                                         FON İŞLETİM GİDERLERİ(-)

651                                         SERMAYE TAHSİS AVANSLARI DEĞER AZALIŞ GİDERLERİ(-)

652                                         FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               

652.01 ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

652.02                     PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER (-)

652.03                     YÖNETİM GİDERLERİ (-)

652.04                     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

652.05                                    PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

652.06                     DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET  GİDERLERİ (-)

653                                         DİĞER TEKNİK GİDERLER (-)

66                                           YATIRIM GELİRLERİ

660                                         FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

660.01                                    HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

660.02                                    HAZİNE BONOLARI

660.03 DEVLET TAHVİLLERİ

660.04                     ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

660.05                                    DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

660.06                                    YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

660.07                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR 

660.08 VADELİ MEVDUAT HESABI

660.99           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

661                                         FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

                                                                                           

661.01                                    HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

661.02                                    HAZİNE BONOLARI

661.03                                    DEVLET TAHVİLLERİ

661.04                                    ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

661.05                                    DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

661.06                                    YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

661.07                      REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

661.99           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

662                                         FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

                                                                                           

662.01                                    HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

662.02                                    HAZİNE BONOLARI

662.03                                    DEVLET TAHVİLLERİ

662.04                                    ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

662.05                                    DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

662.06                                    YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

662.07                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

662.99                     DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

663                                         KAMBİYO KARLARI

664                                         İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

                              

664.01                                    TEMETTÜ

664.02 DİĞER

665                                         BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

                              

665.01                                    TEMETTÜ

665.02                     DİĞER

666                                         ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

                              

666.01                     KİRA

666.02                                    SATIŞ KARI

666.03                                    DEĞERLEME ARTIŞLARI

667                                         TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

668                                         DİĞER YATIRIMLAR

                              

668.01                                    DÜZENLİ GELİRLER

668.02                                    NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

668.03                                    DEĞERLEME ARTIŞLARI

669                          HAYAT TEKNİK BÖLÜMÜNDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                                                                           

669.01                     FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.01.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.01.2                 HAZİNE BONOLARI

669.01.3                 DEVLET TAHVİLLERİ

669.01.4                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

669.01.5                 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

669.05.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

669.01.7                 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR              669.01.8   VADELİ MEVDUAT HESABI

669.01.9                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

669.02                     FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

669.02.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.02.2 HAZINE BONOLARI

669.02.3 DEVLET TAHVILLERI

669.02.4                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

669.02.5 DIĞER SABIT GETIRILI MENKUL KIYMETLER       

669.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

669.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

669.02.9                 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

669.03 FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

669.03.1                  HİSSE SENETLERİ VE DİĞER DEĞİŞKEN GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

669.03.2                  HAZİNE BONOLARI

669.03.3                  DEVLET TAHVİLLERİ

669.03.4                  ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

669.03.5                  DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER      

669.03.6                  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

669.03.7                  REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

669.03.9                  DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

669.04 KAMBİYO KARLARI          

669.05                     İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

                                669.05.1 TEMETTÜ

                                669.05.2 DİĞER

669.06                     BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

669.06.1                  TEMETTÜ

669.06.2                  DİĞER

669.07 ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.07.1                  KİRA

669.07.2                  SATIŞ KARI

669.07.3                  DEĞERLEME ARTIŞLARI

669.08 TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.99 DİĞER YATIRIMLAR

669.99.1                  DÜZENLİ GELİRLER

669.99.2                  NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

669.99.3                  DEĞERLEME ARTIŞLARI

  

67                                           YATIRIM GİDERLERİ (-)

670                                         YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ – FAİZ DAHİL (-)

671                                         YATIRIMLAR DEĞER AZALIŞLARI (-)

672                                         YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)

673                                         HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜMÜNE AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-)

             

673.01                     FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.01.1                  HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

               673.01.2 HAZİNE BONOLARI (-)

               673.01.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

               673.01.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

               673.01.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

               673.01.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

               673.01.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)             673.01.8               VADELİ MEVDUAT HESABI (-)

               673.01.9  DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

673.02                     FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR (-)

673.02.1                  HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

673.02.2                 HAZİNE BONOLARI (-)

673.02.3 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

673.02.4                 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

               673.02.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

               673.02.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

               673.02.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

               673.02.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

673.03                                    FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ (-)

673.03.1                  HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER (-)

               673.03.2 HAZİNE BONOLARI (-)

673.03.3                 DEVLET TAHVİLLERİ (-)

               673.03.4 ÖZEL SEKTÖR BONOLARI (-)

               673.03.5 DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER (-)  

               673.03.6 YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ (-)

               673.03.7 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR (-)

               673.03.9 DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR (-)

673.04                                    KAMBİYO KARLARI (-)

673.05                     İŞTİRAKLERDEN GELİRLER (-)

               673.05.1 TEMETTÜ (-)

               673.05.2 DİĞER (-)

673.06                     BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER (-)

               673.06.1 TEMETTÜ (-)

673.06.2                 DİĞER (-)

673.07                     ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.07.1                 KİRA (-)

               673.07.2 SATIŞ KARI (-)

               673.07.3 DEĞERLEME ARTIŞLAR(-)

673.08                                    TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.99 DİĞER YATIRIMLAR (-)

               673.99.1  DÜZENLİ GELİRLER (-)

               673.99.2  NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (-)

673.99.3 DEĞERLEME ARTIŞLARI(-)

674                                         TÜREV ÜRÜNLER SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)

675                                         KAMBİYO ZARARLARI (-)

676                                         AMORTİSMAN GİDERLERİ(-)

676.01 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI (-)

676.02  KULLANIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI (-)

676.03     MAKİNE VE TEÇHİZATLAR AMORTİSMANI (-)

676.04     DEMİRBAŞ VE TESİSATLAR AMORTİSMANI (-)

676.05     MOTORLU TAŞITLAR AMORTİSMANI (-)

676.06     DİĞER MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

676.07     KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMİŞ MADDİ VARLIKLAR AMORTİSMANI (-)

676.09     MADDİ OLMAYAN VARLIKLARA İLİŞKİN AMORTİSMANLAR (-)

677                                         DİĞER YATIRIM GİDERLERİ (-)

68                                           DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR

680                                         KARŞILIKLAR HESABI (+/-)

680.01                    KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

680.02                    KARŞILIK GİDERLERİ (-)

681                                         REESKONT HESABI (+/-)

681.01                    REESKONT FAİZ GELİRLERİ

681.02                    REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

682                                         ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HESABI(+/-)

                              

682.01                    ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KOMİSYON GELİRLERİ

682.02                    ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GİDERLERİ (-)

683                                         ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI(+/-)

683.01                    ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

683.02                    ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)

                              

684                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI(+/-)

684.01                    ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRİ

684.02                    ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERİ(-)

685                                         ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİDERİ (-)

686                                         DİĞER GELİR VE KARLAR

687                                         DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

688                                         ÖNCEKİ YIL GELİR VE KARLARI

689                                         ÖNCEKİ YIL GİDER VE ZARARLARI (-)

69                                           DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

690                                         DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691                                         DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

                                                                                                                                                                                        

692                                         DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

693                          ENFLASYON DÜZELTME HESABI

                   

7

HAYAT DIŞI BRANŞLARI TEKNİK KISIM GELİR TABLOSU HESAPLARI

 

701                          YANGIN

701.01     YANGIN TEKNİK GELİR

701.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                701.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                701.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

701.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                701.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

701.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                701.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                701.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                701.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                701.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                701.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                701.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                701.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                701.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

701.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

701.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

701.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

701.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

701.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

701.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

701.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                701.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

701.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

701.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

701.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

701.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

701.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

701.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

701.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                701.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

701.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

701.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

701.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

701.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

701.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

701.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

701.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

701.01.4.3.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                701.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                701.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

701.01.4.5.1           TEMETTÜ

701.01.4.5.2           DİĞER

                                701.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

701.01.4.6.1           TEMETTÜ

701.01.4.6.2           DİĞER

                                701.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.7.1           KİRA

701.01.4.7.2           SATIŞ KARI

701.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                701.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                701.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

701.01.4.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

701.01.4.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

701.01.4.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                701.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                701.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                701.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

701.02 YANGIN TEKNİK GİDER

                                701.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                701.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                701.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                701.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                701.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                701.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                701.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                701.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                701.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        701.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

701.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

701.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

701.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                701.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                701.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                701.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                701.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                701.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

701.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

701.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               701.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               701.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               701.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               701.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               701.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               701.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               701.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               701.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

                               701.02.5.9              DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

702                          KAR KAYBI

702.01     KAR KAYBI TEKNİK GELİR

702.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                702.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                702.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

702.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                702.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

702.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                702.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                702.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                702.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                702.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                702.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                702.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                702.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                702.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

702.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

702.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

702.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

702.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

702.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

702.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

702.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                702.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

702.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

702.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

702.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

702.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

702.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

702.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

702.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                702.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

702.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

702.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

702.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

702.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

702.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

702.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

702.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

702.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                702.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                702.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

702.01.4.5.1           TEMETTÜ

702.01.4.5.2           DİĞER

                                702.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

702.01.4.6.1           TEMETTÜ

702.01.4.6.2           DİĞER

                                702.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.4.7.1           KİRA

702.01.4.7.2           SATIŞ KARI

702.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                702.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                702.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

702.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

702.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

702.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                702.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                702.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                702.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

702.02 KAR KAYBI TEKNİK GİDER

                                702.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                702.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                702.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                702.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                702.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                702.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                702.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                702.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                702.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        702.02.3.1    BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

702.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

702.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

702.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                702.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                702.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                702.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                702.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                702.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

702.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

702.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               702.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               702.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               702.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               702.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               702.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               702.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               702.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               702.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

702.02.5.9              DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

710                          EMTEA

710.01     EMTEA TEKNİK GELİR

710.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                710.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                710.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

710.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                710.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

710.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                710.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                710.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                710.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                710.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                710.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                710.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                710.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                710.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

710.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

710.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

710.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

710.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

710.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

710.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

710.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                710.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

710.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

710.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

710.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

710.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

710.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

710.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

710.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                710.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

710.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

710.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

710.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

710.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

710.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

710.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

710.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

710.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                710.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                710.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

710.01.4.5.1           TEMETTÜ

710.01.4.5.2           DİĞER

                                710.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

710.01.4.6.1           TEMETTÜ

710.01.4.6.2           DİĞER

                                710.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.4.7.1           KİRA

710.01.4.7.2           SATIŞ KARI

710.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                710.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                710.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

710.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

710.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

710.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                710.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                710.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                710.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

710.02 EMTEA TEKNİK GİDER

                                710.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                710.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                710.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                710.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                710.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                710.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                710.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                710.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                710.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        710.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

710.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

710.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

710.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                710.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                710.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                710.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                710.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                710.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

710.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

710.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               710.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               710.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               710.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               710.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               710.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               710.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               710.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               710.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

                        710.02.5.9      DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

711                          KIYMET

711.01     KIYMET TEKNİK GELİR

711.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                711.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                711.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

711.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                711.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

711.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                711.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                711.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                711.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                711.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                711.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                711.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                711.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                711.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

711.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

711.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

711.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

711.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

711.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

711.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

711.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                711.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

711.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

711.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

711.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

711.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

711.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

711.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

711.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                711.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

711.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

711.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

711.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

711.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

711.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

711.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

711.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

711.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                711.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                711.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

711.01.4.5.1           TEMETTÜ

711.01.4.5.2           DİĞER

                                711.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

711.01.4.6.1           TEMETTÜ

711.01.4.6.2           DİĞER

                                711.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.4.7.1           KİRA

711.01.4.7.2           SATIŞ KARI

711.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                711.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                711.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

711.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

711.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

711.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                711.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                711.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                711.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

711.02 KIYMET TEKNİK GİDER

                                711.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                711.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                711.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                711.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                711.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                711.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                711.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                711.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                711.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        711.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

711.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

711.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

711.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                711.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                711.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                711.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                711.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                711.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

711.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

711.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               711.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               711.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               711.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               711.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               711.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               711.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               711.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               711.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

711.02.5.9                      DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

712                          TEKNE

712.01     TEKNE TEKNİK GELİR

712.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                712.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                712.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

712.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                712.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

712.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                712.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                712.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                712.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                712.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                712.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                712.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                712.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                712.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

712.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

712.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

712.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

712.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

712.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

712.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

712.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                712.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

712.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

712.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

712.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

712.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

712.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

712.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

712.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                712.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

712.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

712.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

712.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

712.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

712.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

712.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

712.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

712.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                712.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                712.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

712.01.4.5.1           TEMETTÜ

712.01.4.5.2           DİĞER

                                712.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

712.01.4.6.1           TEMETTÜ

712.01.4.6.2           DİĞER

                                712.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.4.7.1           KİRA

712.01.4.7.2           SATIŞ KARI

712.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                712.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                712.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

712.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

712.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

712.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                712.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                712.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                712.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

712.02 TEKNE TEKNİK GİDER

                                712.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                712.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                712.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                712.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                712.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                712.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                712.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                712.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                712.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        712.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

712.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

712.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

712.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                712.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                712.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                712.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                712.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                712.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

712.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

712.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               712.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               712.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               712.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               712.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               712.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               712.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               712.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               712.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

                        712.02.5.9      DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

714                          ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK

714.01     ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

714.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                714.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                714.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

714.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                714.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

714.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                714.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                714.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                714.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                714.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                714.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                714.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                714.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                714.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

714.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

714.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

714.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

714.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

714.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

714.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

714.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                714.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

714.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

714.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

714.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

714.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

714.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

714.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

714.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                714.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

714.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

714.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

714.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

714.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

714.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

714.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

714.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

714.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                714.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                714.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

714.01.4.5.1           TEMETTÜ

714.01.4.5.2           DİĞER

                                714.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

714.01.4.6.1           TEMETTÜ

714.01.4.6.2           DİĞER

                                714.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.4.7.1           KİRA

714.01.4.7.2           SATIŞ KARI

714.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                714.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                714.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

714.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

714.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

714.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                714.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                714.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                714.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

714.02 ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER

                                714.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                714.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                714.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                714.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                714.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                714.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                714.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                714.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                714.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        714.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

714.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

714.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

714.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                714.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                714.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                714.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                714.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                714.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

714.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

714.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               714.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               714.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               714.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               714.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               714.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               714.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               714.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               714.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

714.02.5.9                      DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

715                          ZORUNLU TRAFİK ( ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK)

715.01                     ZORUNLU TRAFİK (ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK) TEKNİK GELİR

715.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                715.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                715.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

715.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                715.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

715.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                715.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                715.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                715.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                715.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                715.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                715.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                715.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                715.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

715.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

715.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

715.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

715.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

715.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

715.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

715.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                715.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

715.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

715.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

715.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

715.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

715.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

715.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

715.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                715.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

715.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

715.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

715.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

715.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

715.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

715.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

715.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

715.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                715.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                715.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

715.01.4.5.1           TEMETTÜ

715.01.4.5.2           DİĞER

                                715.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

715.01.4.6.1           TEMETTÜ

715.01.4.6.2           DİĞER

                                715.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.4.7.1           KİRA

715.01.4.7.2           SATIŞ KARI

715.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                715.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                715.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

715.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

715.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

715.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                715.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                715.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                715.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

715.02                     ZORUNLU TRAFİK (ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK) TEKNİK GİDER

                                715.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                715.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                715.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                715.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                715.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                715.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                715.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                715.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                715.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        715.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

715.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

715.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

715.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                715.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                715.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                715.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                715.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                715.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

715.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

715.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               715.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               715.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               715.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               715.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               715.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               715.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               715.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               715.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

715.02.5.9                       DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

716                          MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK

716.01                     MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEKNİK GELİR

716.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                716.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                716.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

716.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                716.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

716.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                716.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                716.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                716.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                716.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                716.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                716.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                716.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                716.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

716.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

716.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

716.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

716.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

716.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

716.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

716.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                716.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

716.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

716.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

716.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

716.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

716.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

716.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

716.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                716.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

716.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

716.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

716.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

716.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

716.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

716.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

716.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

716.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                716.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                716.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

716.01.4.5.1           TEMETTÜ

716.01.4.5.2           DİĞER

                                716.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

716.01.4.6.1           TEMETTÜ

716.01.4.6.2           DİĞER

                                716.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.4.7.1           KİRA

716.01.4.7.2           SATIŞ KARI

716.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                716.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                716.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

716.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

716.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

716.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                716.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                716.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                716.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

716.02                     MOTORLU KARA TAŞIT. ARAÇ. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEKNİK GİDER 

                                716.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                716.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                716.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                716.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                716.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                716.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                716.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                716.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                716.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        716.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

716.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

716.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

716.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                716.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                716.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                716.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                716.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                716.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

716.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

716.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               716.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                               716.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               716.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               716.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               716.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               716.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               716.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               716.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

716.02.5.9              DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

717                          MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇ. KASKO 

717.01                     MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇ. KASKO  TEKNİK GELİR

717.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                717.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                717.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

717.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                717.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

717.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                717.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                717.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                717.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                717.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                717.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                717.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                717.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                717.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

717.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

717.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

717.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

717.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

717.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

717.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

717.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                717.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

717.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

717.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

717.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

717.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

717.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

717.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

717.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                717.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

717.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

717.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

717.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

717.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

717.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

717.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

717.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

717.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                717.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                717.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

717.01.4.5.1           TEMETTÜ

717.01.4.5.2           DİĞER

                                717.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

717.01.4.6.1           TEMETTÜ

717.01.4.6.2           DİĞER

                                717.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.4.7.1           KİRA

717.01.4.7.2           SATIŞ KARI

717.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                717.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                717.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

717.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

717.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

717.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                717.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                717.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                717.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

717.02                     MOTORLU KARA TAŞITLARI ARAÇ. KASKO  TEKNİK GİDER 

                                717.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                717.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                717.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                717.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                717.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                717.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                717.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                717.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                717.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        717.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

717.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

717.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

717.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                717.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                717.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                717.02.4.1.2            BRÜT DENGELEME KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                717.02.4.2               MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.2.1            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.2.2            BRÜT MALİ RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                717.02.4.9               DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

717.02.4.9.1            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

717.02.4.9.2            BRÜT DİĞER ÇEŞİTLİ KARŞILIKLAR DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                               717.02.5 FAALİYET GİDERLERİ (-)

                                717.02.5.1              ÜRETİM KOMİSYONU GİDERLERİ (-)

                               717.02.5.2              PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER(-)

                               717.02.5.3              YÖNETİM GİDERLERİ (-)

                               717.02.5.4              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

                               717.02.5.5              PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (-)

                               717.02.5.6              DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ(-)

                               717.02.5.7              REASÜRANS KOMİSYONLARI (+)

717.02.5.9                       DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

718                          OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

718.01                     OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA TEKNİK GELİR

718.01.1                  YAZILAN PRİMLER  (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                718.01.1.1              BRÜT YAZILAN PRİMLER

                                718.01.1.2              REASÜRÖRE DEVREDİLEN PRİMLER (-)

718.01.2                  KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                718.01.2.1               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.2.1.1           KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (-)

718.01.2.1.2           DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI (+)

                                718.01.2.2               BRÜT KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.2.2.1           KAZANILMAMIŞ PRIMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.01.2.2.2            DEVREDEN KAZANILMAMIŞ PRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                718.01.3                  DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                718.01.3.1               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                718.01.3.1.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (-)

                                718.01.3.1.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI (+)

                                718.01.3.2               BRÜT DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.01.3.2.1            DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.01.3.2.2            DEVREDEN DEVAM EDEN RİSKLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                718.01.4 TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ

                                718.01.4.1              FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.4.1.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

718.01.4.1.2           HAZİNE BONOLARI

718.01.4.1.3           DEVLET TAHVİLLERİ

718.01.4.1.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

718.01.4.1.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

718.01.4.1.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

718.01.4.1.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.1.8           VADELİ MEVDUAT HESABI

718.01.4.1.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                718.01.4.2               FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR

718.01.4.2.1            HİSSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

718.01.4.2.2           HAZİNE BONOLARI

718.01.4.2.3           DEVLET TAHVİLLERİ

718.01.4.2.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

718.01.4.2.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

718.01.4.2.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

718.01.4.2.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.4.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                718.01.4.3              FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ

718.01.4.3.1            HISSE SENETLERI VE DIĞER DEĞIŞKEN GETIRILI MENKUL KIYMETLER

718.01.4.3.2           HAZİNE BONOLARI

718.01.4.3.3           DEVLET TAHVİLLERİ

718.01.4.3.4           ÖZEL SEKTÖR BONOLARI

718.01.4.3.5           DİĞER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER       

718.01.4.3.6           YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

718.01.4.3.7           REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

718.01.3.2.9           DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR

                                718.01.4.4       KAMBİYO KARLARI

                                718.01.4.5              İŞTİRAKLERDEN GELİRLER

718.01.4.5.1           TEMETTÜ

718.01.4.5.2           DİĞER

                                718.01.4.6               BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER

718.01.4.6.1           TEMETTÜ

718.01.4.6.2           DİĞER

                                718.01.4.7              ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.4.7.1           KİRA

718.01.4.7.2           SATIŞ KARI

718.01.4.7.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                718.01.4.8              TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

                                718.01.4.9              DİĞER YATIRIMLAR

718.01.3.9.1           DÜZENLİ GELİRLER

718.01.3.9.2           NAKDE ÇEVRİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

718.01.3.9.3           DEĞERLEME ARTIŞLARI

                                718.01.5                  DİĞER TEKNİK GELİRLER (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                718.01.5.1              BRÜT DİĞER TEKNİK GELİRLER

                                718.01.5.2              BRÜT DIĞER TEKNIK GELIRLER REASÜRÖR PAYI (-)

718.02                     OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA TEKNİK GİDER 

                                718.02.1 ÖDENEN HASARLAR (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ OLARAK)

                                718.02.1.1              BRÜT ÖDENEN HASARLAR (-)

                                718.02.1.2              ÖDENEN HASARLARDA REASÜRÖR PAYI (+)

                                718.02.2                  MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                718.02.2.1               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

                                718.02.2.1.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (-)

                                718.02.2.1.2           DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞI (+)

                                718.02.2.2               BRÜT MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.2.2.1           MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.02.2.2.2            DEVREDEN MUALLAK HASARLAR KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                718.02.3                  İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                        718.02.3.1     BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.3.1.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (-)

718.02.3.1.2           DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI (+)

718.02.3.2               BRÜT İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞI DEĞİŞİMİNDE REASÜRÖR PAYI   (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)

718.02.3.2.1           İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (+)

718.02.3.2.2            DEVREDEN İKRAMİYE VE İNDİRİMLER KARŞILIĞINDA REASÜRÖR PAYI (-)

                                718.02.4                  DİĞER TEKNİK KARŞILIKLARDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

                                718.02.4.1               DENGELEME KARŞILIĞINDA DEĞİŞİM (REASÜRÖR PAYI VE DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ OLARAK) (+/-)

718.02.4.1.1            BRÜT  DENGELEME KARŞILIKLARINDA DEĞİŞİM (DEVREDEN KISIM DÜŞÜLMÜŞ)