Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Aralık 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25683

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

—  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

—  Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ


   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-17549

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Gürcistan Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı’na katılmak üzere; 27 Aralık 2004 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                          Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-366-2004-1365

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17549 sayılı yazınız.

             Türkiye-Gürcistan Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı’na katılmak üzere, 27 Aralık 2004 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

          Beykent Üniversitesinden:

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 21/6/2004 tarihli ve 25499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Madde 8 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ders sorumlusunun görüşü, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, mevcut yönetmeliklerdeki esaslara göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bunlardan daha sonra lisansüstü öğrenciliğine kayıt hakkı kazananlar, özel öğrenci statüsünde iken başarılı oldukları dersler için, ilgili enstitü yönetim kuruluna başvururlar. Enstitü yönetim kurulunun  olumlu görüş bildirmesi halinde, bu dersleri başarmış sayılırlar."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

          Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 28/7/1989 tarihli ve 20235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kayıt Yenileme ve Öğrenci Katkı Payı

             Madde 5 —  Öğrencilerin kayıt yenileme ve katkı payları aşağıdaki şekilde belirlenir:

             a) Her öğretim yılı başında öğrencinin; bir önceki dönem başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırmasından sonra yeniden kaydı yapılır. Kaydını zamanında yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             b) Öğrenciler, her öğretim yılında ilgili kanunlara uygun olarak yapılacak düzenlemelerle belirlenen miktarda ve zamanda katkı payını ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.”

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra ve bu maddeye 30/9/1995 tarihli ve 22420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Ayrıca Dönem I ve Dönem II’de, her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenen seçmeli dersler ile “Bilgisayar Okur-Yazarlığı” dersi açılır. Öğrenci o yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden en az ikisini seçmek zorundadır. Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer bir ders ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Ayrıca yapılacak olan “Bilgisayar Okur-Yazarlığı Muafiyet Sınavı”nda başarılı olamayan Dönem I ve Dönem II öğrencileri bilgisayar dersini zorunlu olarak alırlar. Bu derslerde eğitim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve akademik yıl güz ve bahar olmak üzere 2 (iki) yarıyıldan oluşur.

             Seçmeli dersler ile bilgisayar okur-yazarlığı dersine devam zorunluluğunda bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki hükümler geçerlidir.

             Seçmeli derslerde ve bilgisayar okur-yazarlığı dersinde bu Yönetmeliğin 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen genel ve bütünleme sınavları yapılır, ara sınav yapılmaz.”

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Seçmeli dersler ile bilgisayar okur-yazarlığı dersinin genel sınavı her yarıyılın son haftasında yapılır.”

             MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Seçmeli dersler ile bilgisayar okur-yazarlığı dersinin bütünleme sınavı, seçmeli ders ile bilgisayar okur-yazarlığı dersinin genel sınavının bitiminden en erken 15 (onbeş), en geç 21 (yirmibir) gün içinde yapılır.”

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             “c) Seçmeli dersler ile bilgisayar okur-yazarlığı dersinden başarılı olabilmek için; öğrenci, seçmeli ders ile bilgisayar okur-yazarlığı dersinin genel veya bütünleme sınavında tam notun en az %50’sini almak zorundadır.”

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 21 — Sınavlarda 100 (yüz) üzerinden alınan puanlar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki sınırlara göre nota çevrilir. Dönem geçme puanı %50’dir. Sınav sonuçları öğrenciye Dönem I, II ve III’de puan ve not olarak, Dönem IV, V ve VI’da sadece not olarak bildirilir.”

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 23 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             “c) Seçmeli dersler ile bilgisayar okur-yazarlığı dersinin genel ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmaksızın o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem III’ün sonuna kadar seçmeli derslerden ve/veya bilgisayar okur-yazarlığı dersinden başarılı olamayan öğrenci Dönem IV’e başlayamaz.”

             Yürürlük

             MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

          Türk Diş Hekimleri Birliğinden:

Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

             Amaç ve kapsam

             Madde 1 —Bu Tebliğin amacı, Türk Diş Hekimleri Birliğine kayıtlı diş hekimlerinin bir yıl boyunca yapacakları muayene ve tedavilere uygulanacak ücretlerin asgari hadlerini belirlemektir.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Tebliğ, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Uygulanacak ücretler

             Madde 3 — 2005 yılında il gruplarına göre il ve ilçelerde uygulanacak olan katsayılar (Ek-1) sayılı listede gösterilmiştir.Bu katsayıların (Ek-2) sayılı listede gösterilen muayene ve tedavi birimleriyle çarpılması sonucu elde edilecek rakamlar, muayene ve tedavi için diş hekimlerinin alacağı katma değer vergisi hariç asgari ücreti gösterir.

             Çalışma saatleri dışında veya gece uygulanacak ücretler

             Madde 4 —Çalışma saatleri dışında veya gece yapılacak tüm uygulamalarda ücretler % 50 oranında artırılır.

             Belirtilmeyen tedavi ücretleri

             Madde 5 — (Ek-2) sayılı listede belirtilmeyen tedaviler için,Türk Tabipleri Birliği’nin asgari ücret tarifesi uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 6 —Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 7 —Bu Tebliğ hükümlerini Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı yürütür.

 

 

 

2005 Yılına Ait Birim Listesini görmek için tıklayınız

Sayfa Başı