Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Aralık 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25672

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/8188  Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, Kayapınar Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışa Çıkarılması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

—  Devlet Bakanlığı ile Adalet, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

—  Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

—  Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin   (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

—  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

—  Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Türk Patent Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/65)

DÜZELTME (Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8188

Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, Kayapınar Beldesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 38 parsel numaralı ve 2.896.250 m2 yüzölçümlü taşınmazın 59.374.000.000.000.– (Ellidokuztrilyonüçyüzyetmişdörtmilyar) TL. tahmini bedel üzerinden satışa çıkarılması; Maliye Bakanlığı’nın 25/11/2004 tarihli ve 40850 sayılı yazısı üzerine, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

M.H.GÜLER

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-17021

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in  vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-357-2004-1331

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17021 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi  uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-17022

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Aralık 2004 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

                                      —————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-358-2004-1332

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17022 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Aralık 2004 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi  uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-17020

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 10.12.2004 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-16781 sayılı yazımız.

           b) 10.12.2004 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-349-2004-1310 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Aralık 2004 tarihinde Hollanda’ya giden Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın yurt dışına çıkması nedeniyle, 15 Aralık 2004 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

                                      —————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-359-2004-1333

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 10.12.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16781 sayılı yazınız.

           (b) 10.12.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-349-2004-1310 sayılı yazımız.

           (c) 15.12.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17020 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Aralık 2004 tarihinde Hollanda’ya giden Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın yurt dışına çıkması nedeniyle, 15 Aralık 2004 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6675

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İzmir Bölge Müdürlüğüne, Teknik İşler Dairesi Başkanı Rıdvan YAKA’nın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               B. ATALAY                                         

                 Başbakan                                           Devlet Bakanı                               

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6676

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Mehmet AÇIKEL’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

  Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             A. BABACAN                                       

                 Başbakan                                           Devlet Bakanı                               

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6677

1 — Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) İbrahim SEPİCİ’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             A. BABACAN                                       

                 Başbakan                                           Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6678

1 — Açık bulunan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı (24870) Ahmet FIRAT’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            C. ÇİÇEK                                     

                 Başbakan                                       Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6679

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliği görevini yürütmek üzere, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki GÜZEL’in görevlendirilmesi,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            C. ÇİÇEK                                     

                 Başbakan                                       Adalet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6680

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

— İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Ahmet Süha UMAR’ın,

— İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Selahattin ALPAR’ın,

 — Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Oğuz ÖZGE’nin,

— Protokol Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Oya TUZCUOĞLU İNKAYA’nın,

— İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Ahmet Oğuz ÇELİKKOL’un,

— Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Ramazan Tomur BAYER’in,

— İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Hayati GÜVEN’in,

2 —Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Birinci Hukuk Müşavirliğine;

— Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Mehmet Çınar ALDEMİR’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                                                  A. GÜL                                        

                 Başbakan                                   Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6681

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılıklarından;

— İkili Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Ayhan ASYA’nın,

— Yurtdışı Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına, İkili Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ethem TOKDEMİR’in,

— Avrupa Birliği Siyasi İşler GenelMüdür Yardımcılığına, Bilim Dairesi Başkanı Ömer Kaya TÜRKMEN’in,

— Balkanlar Genel Müdür Yardımcılığına, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Haluk ILICAK’ın,

— Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Hayri Hayret YALAV’ın,

— Konsolosluk, Yurtdışında Yaşayan Türkler Genel Müdür Yardımcılığına, Akif AYHAN’ın,

— Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Kaya SAVUT’un,

— İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına, Hüseyin Avni BIÇAKLI’nın,

— Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Bülent MERİǒin,

— Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Mithat RENDE’nin,

— Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Hüseyin Avni KARSLIOĞLU’nun

atanmaları, 657 sayılı Kanunun  76 ncı  ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                                          A. GÜL                                        

                 Başbakan                                Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6682

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Büyükelçi Rafet AKGÜNAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                                           A. GÜL                                        

                 Başbakan                             Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6685

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Samsun 16 ncı Bölge Müdürlüğüne Kayseri 9 uncu Bölge Müdürü Fehmi İMAMOĞLU’nun atanması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kayseri 9 uncu Bölge Müdürlüğüne A. Seyfi KÜÇÜKGÖNCܒnün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Z. ERGEZEN                                   

                 Başbakan                           Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6687

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına, İbrahim ÇETİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            S. GÜÇLÜ                                     

                 Başbakan                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6697

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Necdet Gürol AYDINLIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile  4958 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                    M. BAŞESGİOĞLU                             

                 Başbakan                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6688

1 — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ahmet AKÇAY’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Dr. M. H. GÜLER                               

                 Başbakan                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6690

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Nursen GÜNGÖR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           E. MUMCU                                     

                 Başbakan                              Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6691

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ökkaş DAĞLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           E. MUMCU                                     

                 Başbakan                              Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6692

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Haluk ÖZDER’in atanması, 657 sayılı Kanun’un  76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             O. PEPE                                      

                 Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6693

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Nevşehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Eren BİRCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un  68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             O. PEPE                                      

                 Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6694

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hatay İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Bilal DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un  71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

15 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             O. PEPE                                      

                 Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

          Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından:

Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez

Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç  

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre  Millî Eğitim Bakanlığınca açılan diş protezciliği meslek dalında  kalfalık belgesi sahibi olanlar ve çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenlere, müracaatları hâlinde Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi verilmesi için düzenlenecek  eğitim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5/6/1986 tarihli ve  3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalında kalfalık belgesi sahibi olanlar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar ve hâlen  bu eğitime devam edenler ile bunların eğitim ve sınavlarını kapsar.

Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli  ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 2/6/2004 tarihli ve 5181 sayılı Kanun ile eklenen  Geçici 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Usta Öğretici: Ustalık yeterliliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğretici/kursiyerlerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi,

b) Teorik Sınav: 256 saatlik teorik eğitim sonunda yapılan yazılı test sınavını,

c) Pratik Sınav: 1024 saatlik uygulamalı eğitimin sonunda yapılan uygulamalı  sınavı,

 ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim  ve Sınavlarla İlgili Esaslar

 

Eğitime Alınacaklar

Madde 5 — Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı meslekî eğitim merkezlerinde diş protezciliği dalında eğitim görerek Kalfalık Belgesi sahibi olanlar, Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitime katılırlar. Bunlar, müracaatlarını il  sağlık müdürlüklerine yaparlar.

Eğitime Alınacaklardan İstenecek Belgeler

Madde 6 — Adaylardan  başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a)  Dilekçe,

b)  Kalfalık belgesi aslı,

c)  Nüfus cüzdanı örneği,

d)  İkametgâh belgesi,

e)  Tek hekim tarafından verilmiş sağlık raporu,

f)  Eğitim ve sınav ücretlerinin yatırıldığına dair dekont.

Eğitim ve Sınav Komisyonları

Madde 7 — Eğitim ve sınav komisyonları; Sağlık Bakanlığında  oluşturulacak  Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu ile eğitim yapılacak illerde oluşturulacak Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarından oluşur.

Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunun Oluşumu 

Madde 8 — Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu;7 üyeden oluşur. Bu üyeler Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tedavi Hizmetleri, Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlükleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Diş Protez Teknisyenleri Odası tarafından belirlenen birer temsilciden oluşur.

Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu en az 5 üye ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunun  Görevleri

Madde 9 — Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim verilecek iller ile sınav yerlerinin tespitini yapmak ve ilgililere bildirilmesini sağlamak.

b) Eğitim ve sınav programı dahilinde sınav sorularını hazırlamak, sınavların yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

c) Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Adayların teorik sınav sonuçlarına karşı yapmış oldukları itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Komisyonun sekreterya hizmetleri Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarının Oluşumu

Madde 10 — Eğitim ve sınav yapılacak illerde oluşturulacak Eğitim ve Sınav İl Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyeler; il sağlık müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında, il millî eğitim müdürünün belirleyeceği meslekî eğitim merkezi müdürü veya müdür yardımcısı, sağlık müdürlüğü ağız ve diş sağlığı şube müdürü, o ildeki  Diş Hekimleri Oda Temsilcisi, Diş Protez Teknisyenleri Odası veya Derneği Temsilcisi  ile teorik ve pratik eğitimleri veren bir diş hekimi ve bir usta öğreticiden oluşur.

Komisyon en az 5 üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarının Görevleri

Madde 11 — Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonundan aldığı bilgileri zamanında ilgililere duyurmak.

b) Eğitim verecek öğreticileri seçerek  görevlendirilmelerini sağlamak.

c) Eğitim programının  uygulanmasını sağlamak.

d) Sınav giriş belgelerini vermek.

e) Sınavları değerlendirerek  sonuçlarını yazılı olarak adaylara bildirmek.

f) Adayların teorik sınav sonuçlarına karşı yapmış oldukları itiraz dilekçelerini Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonuna iletmek.

Komisyonun sekreterya hizmetleri il sağlık müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim ve Sınavların Yapılacağı Yerler

Madde 12 — Eğitim ve sınav yerleri  Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca belirlenir. Bu yerler, eğitim ve sınavların eksiksiz ve güvenli yapılabileceği teknik imkânlara sahip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri veya Diş Tedavi ve Protez Merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına veya kişi ve kişilere ait Diş Protez Laboratuvarlarıdır.

Eğitimin Yapılma Şekli

Madde 13 — Eğitim ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Eğitim süresi 32 haftadır. Bu eğitimin 256 saati teorik, 1024 saati de pratik eğitim olmak üzere toplam 1280 saat olarak yapılır.

b) Teorik eğitim,  Eğitim ve Sınav İl Komisyonunun belirleyeceği eğitime uygun  mekânlarda diş hekimleri tarafından verilir.

c) Pratik eğitim, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri veya Diş Tedavi ve Protez Merkezlerinde olabileceği gibi Eğitim ve Sınav İl  Komisyonunca belirlenecek  Özel Diş Protez Laboratuvarlarında da diş hekimleri veya usta öğreticilerin sorumluluğunda yaptırılabilir.

d) Eğitim programını tamamlayanlar sınavlara katılırlar.

e) Eğitim  yapılması için gerekli olan giderler adaylar tarafından karşılanır.

f) Eğitim programındaki  teorik dersler ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Haftada

Toplam

    

1) Hareketli Protez

2 Saat   x  32    =

64 saat

    

2) Sabit Protez

2 Saat   x  32    =

64 saat

    

3) Özel Amaçlı Protez

1 Saat   x  32    =       

32 saat

    

4) Ortodonti 

1 Saat   x  32    =       

32 saat

   

 5) Diş Morfolojisi ve Manüplasyon

1 Saat   x  32    =       

32 saat

    

6) Temel Meslek Bilgisi

1 Saat   x  32    =       

32 saat

 g) Eğitime devam zorunludur. Devamsızlık her ders için haftalık ders saatinin 4 katını geçemez. Doğal afet, yangın, sel, savaş gibi olağanüstü hallerde  devamsızlık süresinin aşıldığı durumlarda ilgili kişiler bir sonraki eğitim döneminde telâfi eğitimine alınırlar.

h) Bu maddenin (f) bendinde belirlenen derslerin içeriği Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde diş teknisyenleri ve diş hekimlerince kalfaların eğitim seviyesi göz önüne alınarak hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayına sunulur.

ı) Bir ilde teorik eğitim verilebilmesi için  en az 10 (on)  adayın başvurusu şarttır. Ancak bu sayının altında müracaat yapılması durumunda eğitim yapılmasına, coğrafî ve ulaşım şartları dikkate alınarak Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca karar verilir.

Eğitim ve Sınavlara İlişkin Giderler

Madde 14 — Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak eğitim ve sınavlara katılacak ilgililer, bunların gerektirdiği giderleri kendileri karşılarlar.

Sınavların Yapılma Şekli

Madde 15 — Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve pratik  eğitimi tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanır. Eğitime katılanlara eğitimin bitiminden itibaren iki yıl içinde teorik eğitimden 3 (üç), pratik (uygulama) eğitimden 3 (üç) kez sınav hakkı tanınır.

b) Sınav soruları, Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca belirlenir. Adaylar, eğitim ve sınav il komisyonlarınca verilen sınav giriş belgeleri ile kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.Teorik sınavlar test usulü, pratik sınavlar ise uygulamalı olarak yapılır.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Madde 16 — Adayların teorik ve pratik (uygulamalı) sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için her birinden  100 puan üzerinden en az 50 (elli) puan almaları zorunludur. Sınavlar, Eğitim ve Sınav İl Komisyonları tarafından  değerlendirilir ve sonuçları ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonunda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi verilir (Ek-1). Başarılı olamayanlara ise sınav tarihleri ayrıca bildirilir.

Yazılı Sınavlara İtiraz

Madde 17 — Adaylar teorik sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından itibaren 10 (on) gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav İl Komisyonuna yapılır. Eğitim ve Sınav İl Komisyonu itirazları 3 (üç) gün içinde Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonuna iletir. Bu Komisyon itirazları 10 (on) gün içinde inceleyerek karara bağlar ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınavlara Katılmama Hâli

Madde 18 — Adaylar 2 (iki) yıl içinde  3 (üç) sınava katılabilirler. Sağlık, askerlik ve benzeri sebeplerle sınava katılamayanlar mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde tekrar sınava alınırlar. Bu sınava da katılmayanlar, sınav haklarından birini kullanmış sayılırlar.

Adayın Sınavını Geçersiz Kılan Hâl ve Davranışlar

Madde 19 — Sınavlarda, kopya girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya veren ve kendi yerine başkasını sınava sokan veya sınav düzenine aykırı davranışta bulunan adaylar başarısız sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini,  Sağlık Bakanı  ile  Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

 

 

 

 EK 1

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ

MESLEK BELGESİ

 

 

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanuna 2/6/2004 tarihli ve 5181 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 5 inci  Madde gereği Diş Protez Teknisyeni Unvanını kullanmaya hak kazanan   .... / .... / 19 ..   doğumlu    ............................................... oğlu / kızı  ............................................................................................ aynı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde mesleki faaliyette bulunmak üzere iş bu belge verilmiştir.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/3/1996 tarihli ve 22569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) ve (p) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Gemi: Tahsis edildiği  gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek  küçük olmayan her türlü tekneyi,"

"p) Vize: Yetkili memurlar tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol ve denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; sefer durumuna göre sağlık resmi alınması gerekiyor ise noksansız olarak makbuz düzenlenmesini, makbuz bilgilerinin ve diğer bilgilerin düzenlenmesi gereken ilgili belgelere resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli  olarak işlenmesini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gemi Sağlık Cüzdanı

Madde 19 — Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Kabotaj hakkına sahip olmayan gemiler ile liman içerisinde çalışan gemiler yıllık gemi sağlık cüzdanından  muaftır.

Yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı kadardır. Ancak, bu miktar 100 net tonluk bir geminin ödemesi gereken miktardan az olamaz.

Yıllık gemi sağlık cüzdanı alma mecburiyeti olan gemilerde 50 net tondan fazla tonaja sahip olanlar ayrıca sefer durumlarına göre sağlık resmi öderler."

Yürürlük

MADDE 3 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin

(g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin

                        Satınalma ve İhale Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı,  kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, serbest rekabet yoluyla ve en uygun fiyatla, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün  yararını göz önünde bulundurmak suretiyle ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde ve istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün diğer alımları ile  4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen tutarı aşan ve istisnaya tabi tutulmayan mal ve hizmet alımları,  bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4734 sayılı  Kanunun 2 nci maddesi, 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici  4 üncü maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

a) İdare: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü (TÜLOMSAŞ’ı),

b) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunca yetki devri yapılmış görevlilerini,

c) Ünite: Daire Başkanlıkları, Fabrika Müdürlüklerini,

d) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

f) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

i) İstekli: Mal veya hizmet alımlarının ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

j) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

k) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

l) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

m) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

ö) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

p) Belli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

r) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

s) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

t) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ü) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

v) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 4 — Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde İdare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak, süreklilik arz edenler ile müteakip yıl iş programı kapsamındaki mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

İhale Komisyonu ve Görevleri

Madde 5 — İhale Komisyonu;

a) İhale Yetkilisinin onayı ile en az 5  ve tek sayıda kişiden oluşur. Görevlendirmede yedek üyeler de belirlenir. Komisyonun toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat katılması esastır. Ancak, asil üyelerin izinli, raporlu ve geçici görevli bulunmaları halinde, ihale yetkilisi onayında belirtilen yedekler toplantıya katılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

Başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler, İhale Komisyonu tarafından yapılır.

İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

b) Kurulacak ihale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

1) TÜLOMSAŞ  İhale  Komisyonu,

2) Gerekli ve zorunlu görülen hallerde, kuruluş şekli ve yetkileri belirtilmek suretiyle, (a) bendindeki esaslar doğrultusunda Genel Müdürlükçe kurulacak olan ihale komisyonları.

c) İhale Komisyonlarının Görevleri:

1) Yapılan ihale kapsamına ve Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi açarak inceler, değerlendirir ve istekliler ile yükleniciler tarafından yapılan veya yapılacak talepleri  inceleyerek karara bağlar.

2) Teklifleri incelerken veya vereceği kararlar için, gerektiğinde ilgili birimlerden veya diğer idarelerden yazılı görüş alarak, istişari mahiyette çalışmalar yapar.  Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden görüş isteyebilir. İsteklilerden bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, yazılı olarak firmalardan istenebilir. Yeniden fiyat,  tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi ise isteyemez. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği, alınan bilgi ve belgeler komisyon raporunda belirtilir.

3) Çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması komisyon üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğundadır.

4) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha uygun olacağına kanaat getirildiği taktirde, gerekçesini belirtmek suretiyle, alım konusu mal ve hizmetlerin niteliğine ve günün piyasa şartlarına göre; ihale dosyasında öngörülen ihale usulünün değiştirilerek, diğer ihale usullerinden birine ihale yetkilisinin onayı ile dönülmesi yönünde karar alabilir.

Yetkiler

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde,

a) Yönetim Kurulu bütün ihale komisyonlarına,

b) Genel Müdür, Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Satınalma İkmal

Daire Başkanı, her yıl yetki devriyle belirlenen parasal tutarlar çerçevesinde  ihale izni vermeye, kararları onaylamaya ve sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidir.

Verilen yetkiye ait kararın tasdiki ve değişiklik sadece yetki veren ihale yetkilisi veya üst ihale yetkilisince yapılır.                                                                                                   

İhale İşlem Dosyası

Madde 7 — İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyet cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık Maliyet

Madde 8 — Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

Madde 9 — İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir.

 İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 10 — Aşağıda sayılan kişi veya kuruluşlar doğrudan, dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İdare tarafından açılan ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kanun veya diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İdarenin ihale yetkilisi ve bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

c) (b) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 11 — İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Teknik şartnameler, ilgili Ünitelerce en az 3 (üç) uzmandan oluşan bir heyet tarafından hazırlanır ve ilgili Ünite amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul uygulanır.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 12 — Açık İhale Usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usullerinde ise ilan yapılmaz. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınmak suretiyle;

a) Mali değeri satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarı kadar olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce, idarenin ilan panosunda veya yayımlanmakta olan mahalli gazetelerin birinde,

b) Mali değeri satınalmadan  sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yetki tutarının üzerinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Resmî Gazete’de veya Kamu İhale Bülteninde, en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslar arası ilan ve yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslar arası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine 10 (on) gün eklenir. Ayrıca, ihale konusu ile iştigal ettiği bilinen isteklilere posta yolu ile de ihale duyurusu gönderilebilir. İhalenin sadece idarenin ilan panosunda ilan edildiği durumlarda, ayrıca ihale ilan metninin ihale konusu işle iştigal ettiği idarece bilinen isteklilere posta yoluyla da gönderilmesi zorunludur.

Ancak zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir. Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi gerekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği bilinen bütün ilgililere yazılı olarak duyurulur.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 13 — İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 14 — İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 15 — Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı meblağın üzerinde kalan ihalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır. Açık ihale usulünde, ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda, ihaleye katılımın artırılması amacıyla 12 nci maddede belirtilen diğer yöntemlerle ihale ilanı konusunda isteklilere bilgi verebilir. Bu usulde teklifler kapalı zarf olarak verilir. İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp zarfladıktan sonra, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde postalarlar veya elden verirler. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmaz. Teklif zarfının ağzı kapatılır. Zarfın üzerine ihale dosya numarası, hangi işe ait olduğu, İdarenin adı ve açık adresi ile isteklinin adı ve açık adresi yazılır. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Teklif mektubunda kazıntı ve silinti bulunması durumunda teklif geçersiz kabul edilir. Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılan esas alınır.

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda, önceden alınan yetki çerçevesinde komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.

İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler için de aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında doğrudan temin yoluyla alım yapılabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal ve hizmet bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalınmaksızın temin edilebilir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 16 — İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.

Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlilikleri İdare tarafından bilinen 1 (bir) den fazla istekliden, ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilmesi suretiyle teklif alınarak, değerlendirilmesi yapılır.

Bununla beraber; bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü takdirde, ilan edilerek istekliler bir ön yeterlik değerlendirmesine tabi tutulabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 17 — Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hallerden en az birinin bulunması zorunludur:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya sonuç alınamaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

e) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,  

f) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibariyle, kalitenin sağlanması yönünden satın almanın belirli bir marka veya firmadan  yapılmasında fayda görülmesi,

g) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

h) İdarenin gerekli görmesi durumunda, yaklaşık maliyeti 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meblağ kadar olan mal veya hizmet alımları,

Pazarlık yönteminde istekli/istekliler ilan yapılmaksızın davet edilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayının alınması kaydıyla geçici teminat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı ve kapalı şeklinde verilir. İstenilen belgelerin tamam olmasını müteakip teknik konular görüşülür ve son fiyat alınarak  ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan Temin

Madde 18 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulur.

a) İdarenin, yaklaşık maliyeti Satınalma Daire Başkanına tanınan mali yetkiyi aşmayan günlük ihtiyaçları, (Bu tutar her yıl idarece güncellenir.)

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

d) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek ve ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetler,

e) Üretim ve onarım faaliyetlerini aksatacak şekilde acil olan mal ve hizmet alımları ile bu tür malzemelerin ve ithal malzemelerin nakliyesi,

f) Acele temini gereken ve satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısına tanınan mali yetkiyi aşmayan mal ve hizmet alımları.

g) Borsaya tabi mal alımı,

h) Gümrük ve nakliye işlemleri ile ilgili hizmet alımlarında,

i) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, idareyi temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

(a) ve (g) bentlerine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurulmadan, teminat alınmadan ve sözleşme yapılmadan Satınalma ve İkmal Dairesi mutemetlerince ve/veya  diğer ünitelerdeki mutemetlerce piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlemlerde yazılı satınalma kararı ve/veya yazılı sipariş şartı aranmaz, yapılan işlemler bir tutanakla tespit edilir.

(b), (c), (d), (e), (f), (h) ve (i)  bentlerine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(b), (c), (d), (e), (f), (h) ve (i) bentlerine göre yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliğine              göre ihtiyaç olması halinde ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir ve teminat alınabilir.

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 19 — Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluşlarca yalnızca protokol düzenlenir. Kamu kuruluşlarından yapılacak alımlarda  parasal yetkiler 3 katı olarak uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 20 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Uygulanacak ihale usulü.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

g) Teklif edilen bedelin en az % 3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

h) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 21 — Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

d) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

f) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

İlânın Uygun Olmaması

Madde 22 — Bu Yönetmeliğin; 12, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilânlar, bu maddelere uygun hale getirilmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İhalenin İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 23 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı ile alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.

m) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

o) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

v) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

y) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi

Madde 24 — İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir.

İlan veya Teklif İstenildikten Sonra İlan ve İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 25 — İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğu hallerde, son durum gerekirse yeniden ilan edilir ve şartname alanlara, teklif istenenlere ve ilgililere mutlaka yazılı olarak bildirilir ve icap ediyorsa yeterli süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

      Tekliflerin Dili, Geçerli Para Birimi, Hazırlanması ve Sunulması

Madde 26 — Tekliflerin dili, geçerli para birimi, hazırlanması ve sunulması işlemi;

a) Tekliflerin Dili ve Geçerli Para Birimi:

1) Teklifin Dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Ancak, yabancı isteklilerin teklifleri kendi dillerinde verilebilir.

2) Tekliflerde Geçerli Para Birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir.

b) Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması: Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.

Geçici Teminat

Madde 27 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3' ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 28 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Teklifteki Para Cinsinden nakit.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka Teminat Mektupları

Madde 29 — Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Kesin teminat mektuplarının süresi, sözleşmenin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 30 — Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 31 — Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır.

Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli tespit edilir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden , tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden , işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale dokümanında belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 10 (on) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya imzası alınmak suretiyle bildirilir.

Sözleşmeye Davet

Madde 32 — İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde (yabancı istekliye 15 gün içinde) kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye yerli alımlarda 10 (on) gün, yabancı  alımlarda 15 gün  ilave edilebilir.

Kesin Teminat

Madde 33 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 34 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Durum İstekliye yazılı olarak bildirilir.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 35 — Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşme imzalandıktan sonra devredilemez.

İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.

Ancak, garanti öngörülmeyen mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 36 — Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar;

a) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

2) İdarenin adı ve adresi.

3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

5) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.

7) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

9) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

10) Varsa montaj, işletmeye alma , eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

11) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

12) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

13) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

14) Gecikme halinde alınacak cezalar.

15) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

16) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

17) İdarenin bu sözleşmede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.

18) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

19) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

20) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

21) Anlaşmazlıkların çözümü.

b) Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi:

1) Fiyat Farkı Verilebilmesi: Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla, sözleşmesinde fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, Bakanlar Kurulu Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının %6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

 2) Sözleşmede Belirtilen İşin Artışı: Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşmelerinde %20’sine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

3) İşin Eksilişi: Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır.

Mücbir Sebepler

Madde 37 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 38 — Bu Yönetmelik kapsamında alınan mal veya hizmetlerin kabul işlemleri, Denetim-Muayene-Kabul prosedürüne-Tip Şartname ve Tip sözleşmeye göre yapılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 39 — Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir. İdare içerisinde eleman çalıştırılmak suretiyle gerçekleştirilen hizmet alımı veya benzer işlerde kesin teminat iadesi öncesi ilaveten Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi istenir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Feshi

Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 40 — Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında, bu Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.

Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında, bu Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 41 — Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 42 — Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler

Madde 43 — Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Bu Yönetmeliğin 41 ve 42 nci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, gelir kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemez ve İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Madde 44 — Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 45 — İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

Alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

Tedarikçilerin Sorumluluğu

Madde 46 — Tedarikçiler; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu

Madde 47 — Hizmet sunucuları; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 48 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 49 — 29/12/1995 tarihli ve 22508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜLOMSAŞ Alım ve Satım Yönetmeliğinin mal ve hizmet alımlarına ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 50 —  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 51 —  Bu Yönetmelik hükümlerini  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.  Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

       Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:                                       

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve  endüstri bölgesi işletme müdürlüğünün teşkili, görevleri ve çalışmaları, endüstri bölgelerinin yer seçimi,  kamulaştırılması, ihalesi, altyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, yönetim ve işletilmesi, tahsis edilen ödeneklerin harcanması, yatırım izninin verilmesi, münferit yatırımlar için izlenecek yol, mevcut organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi, özel endüstri bölgelerinin kuruluşu, Bakanlıkça yapılan denetim ve irtifak hakkı tesis bedelinin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri  Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 22/6/2004 tarihli ve 5195 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilen 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Genel Müdürlük :  Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünü,

Kanun : 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununu,

Endüstri bölgesi (Bölge) : Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını     Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere  4737 sayılı Kanun uyarınca kurulacak üretim bölgelerini,

Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu (Kurul) : Endüstri bölgesi kurulacak alanları belirlemek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak üzere oluşturulan kurulu,

Oda: Endüstri bölgesinin kurulduğu il sınırları içindeki ilgili sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odasını,

Endüstri bölgesi işletme müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü) : Her bölge için il sınırları içindeki ilgili sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odası bünyesinde kurulacak ve endüstri bölgesinin yönetim ve işletilmesini yürütmekle görevli kuruluşu,

Organize sanayi bölgesi (OSB) : 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş mal ve hizmet üretim bölgelerini,

Özel endüstri bölgesi : Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, gerçek ya da tüzel kişilere ait  ve 4737 sayılı  Kanun hükümlerine göre ilan edilebilecek endüstri bölgelerini,

İhtisas endüstri bölgesi : Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji  sektörlerinden birini  kullanan ve araştırma geliştirmeye imkan tanıyan, bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve tarımsal endüstri gibi aynı alanlarda faaliyet gösteren bölgeleri,

Münferit yatırım yeri : Yerli ve /veya yabancı yatırımcılar tarafından talep edilmesi durumunda, kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji  sektörlerinden birini  kullanan ve belli kriterleri karşılayan yatırımlar için tahsis edilebilecek alanı,

Sağlık koruma bandı : 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, endüstri bölgesi mülkiyet sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı,

Bilgi formu: Formatı Bakanlık tarafından belirlenen ve endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile kurulmuş bir endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından doldurulması gereken formu,

Fizibilite raporu: Formatı Bakanlık tarafından belirlenen ve endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşların doldurması gereken, endüstri bölgesi kurulması durumunda yatırım yapacak olan firmaların üretim konuları, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katma değer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, endüstri bölgesinin o yörede kurulmasının gerekçelerine ilişkin bilgileri içeren raporu,

Eşik analizi : Endüstri bölgesi kurulabilecek alternatif alanların belirlenmesi amacıyla çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların mevcut/inşaat/proje safhasındaki bilgilerinin ve/veya yatırımlarının 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine boyama usulüyle işaretlenmesi ile yapılan analizi,

Alternatif alan : Endüstri bölgesi kurulabilecek nitelikleri taşıyan alanı,

Belirlenen alan : Endüstri bölgesi yeri olarak  Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna önerilen alanı,

Yer seçimi etüd raporu     : Endüstri bölgesi kurulabilecek nitelikleri taşıyan alanların tespiti için mahallinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporu,

Özet değerlendirme raporu: Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşların hazırlayacağı bilgi formu ve fizibilite raporu ile Bakanlıkça hazırlanan yer seçimi raporu bilgilerinin özetlendiği, Kurula önerilebilecek özellikteki en uygun alanı ve yerleşim birimini tanıtıcı bilgileri içeren ve Bakanlıkça Kurula sunulan raporu,

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu:  9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca hazırlanması gereken raporu,

Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi: Endüstri bölgesi olarak belirlenen alan içinde yapılacak imar planı çalışmalarında kullanılacak emsal, yapı çekme mesafesi, yükseklik, parsel düzeni, cephe genişliği, parsel derinliği gibi yapılaşma koşullarını standart olarak belirleyen Bakanlıkça çıkarılacak talimatnameyi,

Yatırımcı : Endüstri bölgesinde faaliyet göstermeyi planlayan gerçek ya da tüzel kişileri,

Katkı payı : Bölgede faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunan yatırımcının, yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarı,

Sabit yatırım tutarı: Yatırıma ilişkin olarak hazırlanacak bilgi formunda belirtilen arsa bedeli, etüd, proje giderleri, arazi düzenlenmesi ve hazırlık yapıları, bina inşaat giderleri, ana fabrika makine ve teçhizat giderleri, yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, montaj giderleri, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri, genel giderler ve diğer giderler kalemlerinden yatırım gereği harcama yapılan kalemlerin toplam tutarını,

YG-AG:Yüksek gerilim, alçak gerilimi,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Yer Seçimi, İlan ve Ödenek Temini

Başvuru

Madde 5 - Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişini artırmak ve Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek amacıyla; Bakanlık, kurum ve kuruluşların başvurusuna istinaden veya re’sen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir.

Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar, Bakanlık tarafından formatı belirlenen detaylı bilgi formunu ve endüstri bölgesi kurulması durumunda yatırım yapacak olan firmaların üretim konuları, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katma değer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi,endüstri bölgesinin o yörede kurulmasının gerekçelerine ilişkin bilgileri içeren fizibilite raporunu, valiliğin uygun görüşü ve bölge kurulması durumunda ilgili odanın bu Yönetmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ile birlikte  Bakanlığa sunarlar.

Sunulan başvuru formlarının ve fizibilite raporlarının Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda, Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu bilgi formları ve fizibilite raporunun uygun bulunmaması durumunda, başvurunun uygun bulunmadığı, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Bakanlıkça re’sen endüstri bölgesi kurulması durumunda, söz konusu fizibilite raporu Bakanlıkça hazırlanır ya da hazırlattırılır. Fizibilite raporu sonucunda Bakanlıkça endüstri bölgesi kurulması kararının verilmesi durumunda yer seçimi etüdü yapılır. Fizibilite raporu sonucuna göre endüstri bölgesi kurulmasının uygun bulunmaması halinde yer seçimi etüdü yapılmaz.

Yer Seçimi ve Safhaları

Madde 6-Yer seçimi aşağıda belirtilen safhalardan oluşur, çalışmanın gerektirdiği diğer safhalar eklenebilir;

a) Eşik analizi haritası hazırlanması ve mahallinde yer seçimi etüdü yapılması,

b) Alternatif alanların değerlendirilmesi,

c) Bölge yeri olarak Kurula alan önerilmesi.

Eşik Analizi Haritası Hazırlanması

Madde 7- Bölge kurulması planlanan yerler için ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler temin edilerek 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara boyama usulüyle işaretlenmesi suretiyle eşik analizi haritası hazırlanır.

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 1/7/1992 tarihli ve 3830 sayılı Kanunla değişik  4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca kıyı kenar çizgisi, dolgu planları, mücavir alan, çevre düzeni planı ve imar planı ile yapılaşma yasağı getirilen alanlar, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet risk ve tehlikesine maruz alanlar, bulunduğu deprem kuşağı, ilgili bilgi ve/veya harita; uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan alan ve bölgeler, yürütülmekte olan plan ve projeler,

b) Sağlık Bakanlığından; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan yönetmelikler ve diğer mevzuat uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunmasına yönelik hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

c) Ulaştırma Bakanlığından; Mevcut, proje veya inşaat halindeki demiryolları, limanlar ile hava alanı, havaalanı mania planları ile hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

ç) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Su ürünleri üreme ve istihsal sahaları, 1. ve 2. sınıf kuru tarım alanları ile 1., 2., 3. ve 4. sınıf sulu tarım alanları, toplulaştırma parselasyon planları mera, özel mahsul alanları, gölet, sulama alanları ve drenaj tesisleri ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

d )Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden; Maden Kanununa tabi ruhsatlı alanlar ile taş, kum ve bunun gibi yapı malzemesi alanları ile ilgili bilgi ve/veya harita, 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfatit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki bor tuzu ile ilgili bilgi ve /veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığından: Mevcut doğal, kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanları, kültür ve turizm  koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile turizm potansiyeli taşıyan alanlar ile ilgili bilgi,

f) Çevre ve Orman Bakanlığından: 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli orman ve ağaçlandırılacak alanlar, milli parklar, mevcut yasalar ve  uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış tür, alan ve bölgeler, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde tanımlanan hassas kirlenme bölgeleri, stratejik çevresel değerlendirme yapılmış alanlar, varsa çevre düzeni planları ile hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve  projeler,  

g) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: mevcut, inşaat ve proje halindeki sulama alanları, göl, gölet, baraj, baraj rezervuarı, akarsular, yeraltı su kaynakları, 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve bunun dışındaki yönetmeliklerde belirtilen içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan su kaynaklarının su toplama havza sınırı ile mutlak, kısa, orta ve birinci ve ikinci kısım uzun mesafeli koruma alanlarının sınırları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

ğ) Karayolları Genel Müdürlüğünden: mevcut, proje ya da inşaat halindeki yollar, çevre yolları, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

h) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden; hakim rüzgar yönü ve diğer meteorolojik veriler, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,  

ı) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüklerinden ve bunların bağlı ortaklıkları veya görev şirketlerinden: mevcut, inşaat ve proje halindeki enerji nakil hatları, enerji tesisleri ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

i) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: ruhsatlı olmayan maden yataklarının bulunduğu alanlar, jeotermal su kaynakları, jeolojik yapı, fay hattı, diğer benzersiz jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

j) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünden: mevcut, inşaat ve proje halindeki boru hatları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

k) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından: Özel çevre koruma bölgeleri ile bu bölgelerle ilgili çevre düzeni planı ve plan notları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

l) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından; GAP kapsamındaki illerde yapılmış nazım imar planı, çevre düzeni planı, plan notları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

m) İlgili valilik ve/veya belediyelerden; idari, imar, mücavir alan sınırları, imar planı ve plan notları, mevcut, inşaat ve proje halindeki sanayi tesisleri ve tesislerin yerleştiği alanlar için hazırlanan plan ve notları, atıksu arıtma tesisi, katı atık depolama tesisi, diğer mevzuatla getirilen yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle hiçbir sanayi tesisinin kurulmasına izin verilmeyen alanlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar ile özel kurum ve kuruluşlara belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

n) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünden: Yürütülen baraj ve hidroelektrik santral projeleri ve diğer plan ve projelerle ilgili bilgiler.

Eşik analizi haritasının hazırlanmasında ihtiyaç duyulan bilgi, belge, harita, plan ve paftalar Bakanlık elemanlarının yazılı veya sözlü başvurusu üzerine ilgili kamu ve özel kurum kuruluşları tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin 3 (üç) işgünü içinde temin edilir.

Eşik analizi haritasından yararlanılarak, Bölge kurulabilecek alternatif alanlar belirlenir ve yerinde incelenir.

Alternatif Alanların Değerlendirilmesi

Madde 8- 5 inci maddeye dayanılarak, genişleme alanı ve sağlık koruma bandı alanı dahil olmak üzere ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte alternatif alanlar tespit edilir ve aşağıdaki başlıklar halinde özellikleri belirtilir, uygun ölçekte haritası hazırlanır, bu haritaya 7 nci maddede geçen bilgilerden içinde yer alanlar işlenir, fotoğrafları çekilir veya video kamera ile görüntülenir.

a) Mevkii,

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin (köy, kasaba) neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,

ç) Büyüklüğü,

d) Mülkiyet ve kadastro durumu ve tahmini arazi maliyeti,

e) Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım alt yapısına göre durumu, en yakın karayolu bağlantısının tahmini maliyeti,

f) İhtiyaç duyulabilecek tahmini içme ve kullanma suyu ile elektrik gücü, temin kaynakları ve tahmini temin maliyetleri,

g) Tahmini atıksu ve katı atık miktarı, bertarafına ilişkin alıcı ortam varlığı, bertarafına ilişkin  tahmini maliyetler, 

ğ) Arazi kullanma kabiliyet sınıfları, mevcut arazi kullanım durumu, çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,

h) İdari, imar ve mücavir alan sınırlarına göre konumu,

ı) Varsa çevre düzeni planına göre kullanım fonksiyonu,

i) Eğimi ve yönü,

j) Bulunduğu deprem kuşağı,

k) Hakim rüzgar yönü itibariyle, yakınındaki yerleşim merkezlerine, tarım sahalarına ve su kaynaklarına  etkisi,

l) Genişleme olanağının bulunup bulunmadığı, çevresinde konut ve yan sanayi, diğer ihtiyaç duyulabilecek destek ve hizmet birimlerinin yerleşimine uygun alan bulunup bulunmadığı,

m) Özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,

n) Drenaj durumu,

o) Taşkına maruz kalma durumu,

ö) Yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu.

Alternatif alanların özelliklerine göre bir değerlendirme yapılarak Kurula önerilebilecek özellikteki en uygun alanı ve yerleşim birimini tanıtıcı özet değerlendirme raporu hazırlanır.

Bölge Yeri Olarak Kurula Alan Önerilmesi

Madde 9- Bakanlıkça istenen fizibilite etüdü, bilgi formu ile diğer bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte eksiksiz olarak Bakanlığa intikalinin ardından, Bakanlıkça uygun görülen talepler ile ilgili yer seçimi işlemleri en geç üç ay içinde neticelendirilerek Kurula gönderilir ve Kurul üyeleri tarafından gerekli inceleme yapılır.

Bölge İlanı

Madde 10- Önerilen alan, Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Bakan onayıyla Bakanlar Kuruluna sunulur ve endüstri bölgesi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ile endüstri bölgesi alanı kesinleşir. Kurul tarafından belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulan alanın sınırı, bölge sınırı olarak kabul edilir.

Önerilen Alanın Kurul Tarafından Uygun Görülmemesi

Madde 11- Kurul yaptığı değerlendirmeler sonucunda önerilen alanı veya talepte bulunulan yerleşim biriminde Bölge kurulmasını uygun bulmayabilir.

Önerilen alanın Kurul tarafından bölge olarak uygun bulunmaması durumunda, yer seçimi etüdü sırasında incelenen diğer alternatif alanlar  Bakanlıkça değerlendirmeye alınır. Talepte bulunulan yerleşim biriminde bölge kurulmasının uygun bulunmaması halinde ise bu durum, uygun bulunmama gerekçelerini açıklayıcı Kurul kararı ile birlikte talepte bulunan kurum veya kuruluşa bildirilir.

Ödenek Temini

Madde 12- Bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesinin ardından, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Bakanlık yatırım programına ödenek konulur. Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli,  alt yapı ile ilgili giderler ve 47 nci maddede sayılan kalemlerle ilgili harcamalar,  Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamulaştırma ve İhale

Kamulaştırma

Madde 13- Bölgeler içinde kalan özel mülkiyete ait arazi ve arsalar kamulaştırma yolu ile elde edilir. Bakanlık işlemlerini yapar ya da yaptırır. Elde edilen araziler Hazineye devredilir. Gerektiği hallerde, 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunla değişik 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı  Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir. Bu şekilde kamulaştırılan taşınmaz mallar tapuda Hazine adına tescil edilir.

Bölge içinde kalan Hazine adına tapu kaydı bulunan taşınmaz mallar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler Kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca endüstri bölgesi olarak tahsis edilir. Ayrıca Bölge sınırları dışında kalan, ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir.            

Endüstri Bölgesi içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmaz mallar ile bedeli Bakanlık bütçesinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar üzerinde  sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine bedeli karşılığında; kamulaştırma bedeli yatırımcılar tarafından karşılanarak Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar üzerinde ise sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilebilir. İrtifak hakkına ilişkin tüm işlemler Maliye Bakanlığınca yapılır.

İhale

Madde 14- Endüstri Bölgeleri ile ilgili etüd, proje ve altyapı işlerinin gerçekleşmesine yönelik her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve  5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile  bu Kanunlar kapsamında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak Bakanlıkça gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İmar Planı Yapımı Esasları

Planlama Sınırı

Madde 15- Endüstri Bölgesi imar planı sınırı, 10 uncu maddede belirtilen ve ölçeği 1/5000 ölçekli kadastral pafta veya tapulama paftaları üzerine adapte edilerek kesinleşen sınırdan geçirilir.

Halihazır Harita Yapımı

Madde 16- Halihazır haritalar halen yürürlükte bulunan 31/1/1988 tarihli ve  19711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, İller Bankası tarafından hazırlanan haritaların yapımına ait “Özel Teknik Şartname”ye göre dört nüsha olarak hazırlanır. Yer kontrol noktalarına ait belgelerin büro ve zemin kontrolleri Bakanlıkça yapılır; uygun bulunması halinde ilgili Kadastro Müdürlüğü veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili kıldığı elemanlar tarafından kontrolleri yapılır. Halihazır haritalar, teknik kontrolleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkça onaylanır.

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt

Madde 17- Endüstri Bölgelerinin halihazır haritası yapıldıktan sonra Bakanlıktan temin edilecek Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Teknik Şartnamesi doğrultusunda hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüd raporu ilgili kurum tarafından onaylanır.  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu imar planına esas teşkil eder.

İmar Planı Ölçeği

Madde 18- Endüstri Bölgesi imar planı 1/5000 ölçeğinde nazım imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olmak üzere iki aşamada hazırlanır. İmar planları plan açıklama raporu ve ekleri ile bir bütündür. 1/1000 ölçekli imar planı uygulamaya esastır.

İmar Planı Hazırlama Çalışması

Madde 19- Planların hazırlama sürecinde Bölgenin seçilmesine altlık oluşturan eşik analizi paftaları ile Kurula katılan kurum görüşleri, bölgenin coğrafi, demografik özellikleri, Bölgede yatırım yapacak yatırımcıların belli olması halinde planlanan yatırım özellikleri etüd edilerek plan müellifi tarafından, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen teknik esaslar çerçevesinde ön bilgi ve belgeler hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.

İmar Planı Yapımı

Madde 20- Endüstri bölgelerinde yapılaşma koşulları Bakanlık tarafından hazırlanan “Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi” çerçevesinde belirlenir. Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokol çerçevesinde belirlenen sağlık koruma bandı 1/5000  ile 1/1000 ölçekli imar planlarına ve plan notlarına işlenir.

Münferit Endüstri Bölgelerinde bölge ilanı ve ilan edilen alanın Hazine adına tescilinin ardından yatırımcı Bakanlığa başvurur. Halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planına esas gerekli ön bilgi-dokümanlar ile nazım ve uygulama imar planları yatırımcı tarafından plan müellifine hazırlattırılarak Bakanlık onayına sunulur.

OSB’lerden dönüşen endüstri bölgelerinde; onaylı ve yürürlükte olan imar planlarıyla kazanılmış haklar, revizyon imar planıyla iptal edilmedikçe korunur. Gerekli hallerde bırakılacak sağlık koruma bandı Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol esaslarına göre tespit edilerek imar planlarına ve plan notlarına işlenir.

İmar Planı Onayı

Madde 21- Plan müellifi tarafından Bölgenin yapılaşma koşulları hakkında “Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi” ile plan yapım tekniği 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan imar planları, Bakanlık onayına sunulur.

Bakanlık tarafından uygun görülen planlar, onaylanarak yürürlüğe girer. Kesinleşmiş imar planlarının birer kopyası ilgili kurumlara bilgi için gönderilir.

İmar Planı Değişiklikleri ve Onayı

Madde 22- İmar planı değişikliklerinin onaylama ve dağıtımı konusunda 21 inci maddede belirtilen yol izlenir.

Parselasyon Planı Düzenleme Sınırının Geçirilmesi

Madde 23- Bakanlık tarafından onaylanmış uygulama imar planına uygun olarak imar planı bütününde veya varsa etap sınırı esas alınarak düzenleme sınırı belirlenir.

Tapu Kayıtlarının ve Haritalarının Elde Edilmesi

Madde 24- Düzenleme sahasına giren kadastro ve varsa imar parsellerinin tapu sicil kayıtları Tapu Sicil Müdürlüğünden proje müellifi tarafından çıkarılır. Pafta örnekleri teknik bilgi ve belgeler ise Kadastro Müdürlüğünden temin edilir.

İmar Uygulama Yapım Yöntemleri

Madde 25- Kamulaştırma işlemleri tamamlanarak Hazine adına tescil edilen endüstri bölgelerinde kesinleşmiş imar planına uygun olarak imar planı içine giren arazinin düzenlenmesi 3194 sayılı imar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılır.

Parselasyon Planının Onayı ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 26- Parselasyon planları ve ekleri 31/1/1988 tarihli ve  19711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ve 6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tescile Konu Haritalar ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanarak Bakanlık onayıyla yürürlüğe girer.

Kontrol ve Tescil İşlemleri

Madde 27- Parselasyon planları mahalli Kadastro Müdürlüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli Tapu Sicil Müdürlüklerince tescil edilir. Tescili tamamlanan parselasyon planlarının onaylı birer nüshası Bakanlığa gönderilir.

Parselasyon Planı Değişiklikleri, Tevhid ve İfraz

Madde 28- Yatırımcıya tahsisi yapılan iki veya daha fazla sanayi parseli tevhid edilebilir. İfraz sonucu oluşacak sanayi parsellerinin büyüklüklerinde endüstri bölgesinin onaylı imar planıyla getirilen minimum parsel büyüklüğünün dikkate alınması şarttır. Parsel tevhid ve ifraz işlemleri Bakanlığın onayıyla yürürlüğe girer.

  Belirtilmemiş Hususlar

Madde 29- İmar planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri, parselasyon yapımı ve değişiklikleri hakkında bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde, mekansal standartlar hariç, belirtilen esaslar ile, bölgelerde yapılacak yapılarda 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununda belirtilen hususlar geçerlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

          Projelerin Hazırlanma ve Uygulama Esasları

Projelerin Hazırlanması ve Onayı

Madde 30- Endüstri bölgeleri ile ilgili yol, atıksu, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu gibi altyapı projeleri, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanır. YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, haberleşme, doğalgaz ve atıksu arıtma tesisi projeleri, yetkili kurumun onayını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

   Münferit Endüstri Bölgelerindeki Projeler

   Madde 31-Münferit endüstri bölgelerinde altyapı ve üstyapı projeleri başvuru sahibi tarafından hazırlattırılır ve Bakanlıkça onaylanır. Bunlarla ilgili ruhsat ve izinler, projelerin onayını takiben Bakanlıkça hazırlanan ruhsat ve izin işlemlerine ait usul ve esaslara göre verilir.

YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, haberleşme, doğalgaz, atıksu arıtma ve tersane projeleri, yetkili kurumun onayını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

 Organize Sanayi Bölgelerden Dönüşen Endüstri Bölgelerindeki Projeler

Madde 32- OSB’lerden dönüştürülen endüstri bölgelerinde yol, atıksu, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu gibi altyapı projeleri ve tadilatları Bakanlıkça onaylanır.

Yapım İşleri 

Madde 33-  Endüstri bölgeleriyle ilgili altyapı yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşık maliyet ihale işlemleri, yer teslimi, iş programı, işe başlama ve bitirme, hakediş düzenlenmesi ve ödemeler, fiyat farkı, süre uzatımı ve ödenek aktarımı, işlerin artması veya eksilmesi, cezalar, teminatlar, işin teslimi, muayene ve kabul işlemleri, yapı denetimi, devir, fesih ve tasfiyeye ilişkin hususlar, kesin hesap işleri gibi iş ve işlemler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

Kontrollük Hizmetleri

Madde 34- Endüstri bölgelerinde projelerin arazi kontrolü ile altyapı inşaatlarının kontrolü Bakanlıkça yapılır ya da hizmet alımı şeklinde yaptırılır.

 ALTINCI BÖLÜM

Kurul ve İşletme Müdürlüğü

Kurulun Teşkili

Madde 35- Kurul, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında; Maliye, Bayındırlık ve İskân, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman bakanlıkları, Hazine ve Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarlıklarından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisinden oluşur.

  Kurulun Görevleri

Madde 36- Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça sunulan endüstri bölgesi kurulmasına dair her türlü raporu ve belgeyi incelemek,

 b) Talebin uygun görülmesi halinde endüstri bölgesi kurulmasını Bakanlar Kuruluna teklif etmek, uygun görülmemesi halinde ise 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde işlemlerin yapılmasını sağlamak,

c) Kurul Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 37- Kurulun çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurul toplantılarının yeri, tarihi, gündemi, önerilen alana ait özet değerlendirme raporu ve gündem ile ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler Kurul Başkanı tarafından  yazılı olarak üyelere ve ilgililere, toplantı tarihinden en az on beş gün önceden bildirilir,

b) Kurul üyeleri, Kurul başkanının çağrısıyla belirtilen gün ve saatte toplanır,

c) Kurul gerektiğinde önerilen alan hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, görüş, belge ister ve bunların temsilcilerini toplantılara davet eder,

ç) Kurul üyelerinin raporlu, izinli veya görevde olmaları halinde toplantıya vekilleri , ya da temsil ettikleri kurumun diğer yetkili temsilcisi katılır,

d) Bölge yerinin belirlenmesi   kararı oy birliği ile alınır,

e) Toplantıda çekimser oy kullanılmaz,

f) Gerektiğinde müteakip kurul toplantısı için toplantıda karar alınır  ise yazılı çağrıya gerek kalmaz,

g) Her üye toplantıya, önerilen alana ilişkin tüm bilgileri araştırmış, gerekli etüdleri yaptırmış, teknik görüşleri edinmiş olarak katılır ve mensubu olduğu kurum veya kuruluşun görüşünü  toplantıda bildirir. Daha sonra kurum görüşü bildirilemez. On beş günlük sürenin, kurumların gerekli araştırmayı yapması için yetmemesi durumunda, Bakanlığa yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, Kurul toplantısından önce Bakanlıkça ek süre verilebilir. Usulüne uygun olarak bildirimde bulunulduğu halde toplantıya katılmayan, yazılı görüş bildirmeyen ya da toplantıya temsilcisini gönderdiği halde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşleri olumlu kabul edilir,

ğ) Toplantılara üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan temsilci, Kurul başkanlığınca uyarılır. Tekrarında ise ilgili bakanlıkça bu temsilci değiştirilir.

 Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından  yürütülür.

Kurul Sekreteryasının Görevleri

Madde 38 - Kurul sekreteryasının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurula ait toplantı tutanaklarını düzenlemek, takip  ve muhafaza etmek,

b) Kurul faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

İşletme Müdürlüğünün Teşkili

Madde 39- Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bakanlığın, endüstri bölgesinin kurulduğu il sınırları içindeki ilgili sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odasına yazacağı  talimatla oda bünyesinde,  oda yönetim kurulu kararı ile endüstri bölgesi işletme müdürlüğü kurulur.

İşletme müdürlüğü, işletme müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur. İşletme  müdürü ve personel, oda yönetim kurulu kararı ile atanır ve aynı şekilde görevden alınır.

Oda bölgeyi, kendi mevzuatı çerçevesinde işletir.

Personelin Niteliği ve Özlük Hakları

Madde 40– İşletme müdürlüğünde  görev alacak personelde Oda personel mevzuatında belirtilen şartlar aranır. Personelin özlük hakları, Oda tarafından sağlanır. İşletme müdürlüğünün teşkilat şeması Bakanlık onayına tabidir.

İşletme Müdürlüğü Gelirleri

Madde 41- İşletme müdürlüğünün idari ve sosyal giderleri, 42 nci madde uyarınca Oda bütçesinden karşılanır. Yönetim ve işletme giderlerinin karşılanması için, Oda ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında yapılacak protokol  çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden destek alınabilir. 

Bölgelerin yönetim ve işletmesinde kullanılmak üzere gerçekleştirilecek  her türlü mal ve hizmet alımı ile genel idare giderleri Oda ve protokol yapılmışsa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından karşılanır. Altyapı ile ilgili bakım ve onarım harcamaları için, bölgede yer alan yatırımcılardan 42 nci madde uyarınca işletme müdürlüğü tarafından katılım payı alınır.     

İşletme Müdürlüğünün Görevleri

Madde 42- İşletme müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Altyapı ihalesini takiben Bakanlığın belirleyeceği kontrol mühendisleri ile koordinasyon içinde çalışmak ve bu kontrol mühendislerinin çalışma ortamını temin etmek,

b) Altyapı inşaatının seyri ile ilgili Bakanlığa rapor sunmak,

c) Bölgeyi yönetmek ve işletmek,

ç) Bakanlığın talimatı üzerine yatırımcıya arsa tahsis işlemlerini yürütmek,

d) Yatırımcının Maliye Bakanlığı ile faaliyetini yürüteceği arazi için irtifak hakkı sözleşmesi imzalamasından sonra, yatırımcıya yer teslimini yapmak,

e) Katkı payının yatırılmasından sonra yatırımcının sabit yatırım miktarının artması durumunda, artan miktara isabet eden katkı payının ilgili hesaba yatırılmasını sağlamak,

f) Bölgenin yönetimi ve işletimine ait her türlü harcamayı, Oda yönetim kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde yapmak,

g) Bölgede sunulan genel hizmetlerin bedellerini yatırımcılardan tahsil etmek ve bölgenin yönetim ve işletilmesi için harcamak,

ğ) Kanunda belirtilen sürede izin ve ruhsatların verilmesini sağlamak,

h) Belirli dönemlerde hazırlayacağı faaliyet raporları ile yıllık planları, bütçeyi, gelir-gider hesaplarını Odaya ve Bakanlığa rapor etmek,

ı) Bakanlığın  Bölge için vereceği diğer görevleri yapmak.

Bakanlık Denetimi

Madde 43-Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikayet üzerine, bölgelerin her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yatırım İzni

Yatırımcının Başvurusu

Madde 44- Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen  yerli ve/veya yabancı yatırımcı,  yatırım yapmak istediği Bölgeyi ve talep ettiği parsel büyüklüğünü içeren talep  yazısı ve bilgi formu ile Bakanlığa başvurur.

  Bakanlık, yatırımcının talebini değerlendirerek, uygun bulması durumunda, yatırımı gerçekleştirme süresi ile ön yer tahsisi onayı verir. Yatırımcı faaliyeti ile ilgili olarak, 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında kalması durumunda, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesi gereği hazırlayacağı raporu Çevre ve Orman Bakanlığına sunmakla yükümlüdür. Ancak  Bölgedeki faaliyetler, yer tetkik kararından muaftır.

Yatırım İzninin Verilmesi

Madde 45- Çevre ve Orman Bakanlığına sunulan rapor, ÇED Mevzuatı uyarınca değerlendirilir.

ÇED Mevzuatına göre hazırlanacak olan Raporun Çevre ve Orman Bakanlığına intikal tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süresi iki aydır. Bu süreye faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir.

Faaliyet sahibi, düzeltilmesi istenen raporu on beş gün içerisinde düzelterek Çevre ve Orman Bakanlığına vermek zorundadır.

Yatırımcının faaliyeti ile ilgili olarak ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı almasını takiben yatırımda kullanılacak sabit yatırım tutarının binde beşini  geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına  yatırılmasından sonra, arsa tahsisi işlemlerinin yürütülmesi için yatırımın yapılacağı Endüstri Bölgesinin İşletme Müdürlüğüne  Bakanlık tarafından talimat verilir.

ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen faaliyetler hakkında ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilir. Bütün bu işlemler üç ay içerisinde tamamlanır.

Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için, alınması gereken izin ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca on beş gün içinde verilir.

Katkı payının yatırılmasından sonra yatırımcının sabit yatırım miktarının artması durumunda; artan miktara isabet eden katkı payı yatırımcı tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ödenek  Harcama Usul ve Esasları

Ödenek

Madde 46-  Endüstri Bölgelerinin kurulması için gerekli arsa veya arazi temini ve altyapı ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 12 nci maddede belirtildiği üzere Bakanlık Bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ve verilecek ek ödeneklerden karşılanır.

Endüstri bölgesi içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine tespit edilecek irtifak haklarına ilişkin bedeller Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar; Kurul başkanının onayı ile Bakanlıkça  Sayıştaya altı aylık  dönemler halinde gönderilir.

Harcama Kalemleri

Madde 47- Bölgelerin kurulması amacıyla Bakanlık bütçesine konan ödenekler, aşağıdaki harcamalar için kullanılır:

a) Bölgenin yer seçimi etüt raporunun hazırlanması için gerekli olan,

1) Fizibilite etüdü hazırlattırılması,

2) Çeşitli ölçekte topoğrafik harita alımı,

3) Meteorolojik veri alımı,

4) Toprak etüt raporu hazırlattırılması,

5) Maden sahalarını gösterir harita ve belge alımı,

6) Jeolojik ve jeoteknik etüt yapımı,

bedelleri ve  bu belgelerin renkli fotokopi veya  ozalit ile çoğaltılmasına ilişkin harcamalar.

b) Kamulaştırma bedeli ve kamulaştırma masrafları,

c) İhale giderleri,

ç) Bilirkişi ücretleri,

d) Ruhsat bedelleri,

e) Halihazır harita, imar planı , imar planının araziye aplikasyonu, parselasyon planı ve aplikasyonu, tapu tescil işlemleri, zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulamaları, altyapı zemin araştırma raporu, altyapı avan ve uygulama projeleri, keşif ve metraj,  arıtma tesisi avan ve uygulama proje ve fizibilite giderleri ve benzeri işler,

f) Bölgeye ait, idari hizmet binaları ile yol, içme suyu, kanalizasyon, YG-AG elektrik şebekesi, enerji nakil hattı, drenaj, istinat ve ihata duvarı, köprü, gölet, arıtma, sondaj, isale ve terfi hatları, su depoları, haberleşme hatları, boru iletim hattı, dekopaj, tünel, viyadük, demiryolu hemzemin geçidi, su sondaj kuyusu, imalat, ihzarat, nakliye, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri,

g) Yapım işlerine ait kontrollük ve müşavirlik hizmetleri,

ğ) Bölge kurulması ile ilgili diğer mal ve hizmet alımları.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Münferit Yatırımlar

Başvuru

Madde 48– Münferit bir sanayi yatırımı gerçekleştirmek amacıyla,  yatırımı gerçekleştirecek yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine Bakanlığın uygun gördüğü alanların,   Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulunca  münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilebilir.

Münferit yatırım yeri talebinde bulunan yatırımcı, Bakanlık tarafından formatı belirlenen detaylı bilgi formunu ve kurulacak tesisin üretim konusu, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katma değer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, yatırımın o yörede gerçekleştirilmek istenmesinin gerekçelerine ilişkin bilgileri ve yatırımı gerçekleştirme süresini de içeren  fizibilite raporunu, Bakanlığa sunar.

Sunulan başvuru formunun ve fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda, yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu bilgi formu ve fizibilite raporunun uygun bulunmaması halinde, başvurunun uygun bulunmadığı, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Başvuruda Aranacak Şartlar

Madde 49- Münferit yatırım yeri tahsis talebiyle Bakanlığa başvuracak olan yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırımlarda, en az yetmiş beş trilyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım yapılacak olması,  kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji  yatırımlarından birinin yapılması, kurulacağı alanın en az yüz elli bin metre kare  büyüklüğünde olması koşulları aranır. Sabit yatırım tutarı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Yer Seçimi ve Kamulaştırma

Madde 50- Başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan yatırımlar için, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde açıklandığı şekilde yer seçimi etüdü ve değerlendirme raporu hazırlanır ve Kurul’a sunulur. Münferit yatırım yerinin belirlenmesi amacıyla toplanacak Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Dış Ticaret müsteşarlığının görüşünün alınması zorunludur.

Sunulan değerlendirme raporu üzerine söz konusu alanın Kurul tarafından yatırıma uygun bulunması durumunda, ÇED mevzuatı uyarınca ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararının alınmasının ardından alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunla değişik 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma yapılabileceği kaydıyla münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verilir.

Ayrıca Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, münferit yatırım yeri olarak ilan edilen arazi, bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle de kamulaştırılabilir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmalarda Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.          

Yer Tahsisi

Madde 51-  Belirlenen alanın kamulaştırılmasının ardından alan, Hazine adına tescil edilir ve sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarın, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılmasını takiben yatırımcı lehine, Kanunun 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak bedelli veya bedelsiz olarak Maliye Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilir. Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünce tahsil edilen bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

İmar Planları

Madde 52- Münferit yatırım yerine ait imar planları, 20 nci madde uyarınca başvuru sahibi tarafından hazırlattırılarak Bakanlık tarafından onaylanır.

Altyapı ve Üstyapı Projeleri ve Uygulama

Madde 53- Münferit yatırım yerine ait altyapı ve üstyapı projeleri başvuru sahibi yatırımcı tarafından hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanır. YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, haberleşme ve doğalgaz projeleri, yetkili kurumun onayını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

   Üstyapı projeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Mimari Proje Düzenleme Esasları”nın, “Tatbikat projesi” bölümünde belirtilen kriterler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından hazırlattırılır. Proje müellifi, Bakanlıkla görüşerek projeyi hazırlar ve Bakanlığa sunar. Üstyapı projeleri Bakanlıkça onaylanır.

İzin ve Ruhsatlar

Madde 54- Her ölçekte imar planları, alt yapı ve üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler Bakanlık onayı ve denetimine tabidir. YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, haberleşme ve doğalgaz projeleri, yetkili kurumun onayını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

Yukarıda sayılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın, on beş gün içinde verilir.

Münferit tesislerin yönetim ve işletmesinden yatırımı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur.

Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için, alınması gereken izin ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca on beş gün içinde verilir.

 

 ONUNCU BÖLÜM

İhtisas Endüstri Bölgeleri

İhtisas Endüstri Bölgeleri

Madde 55- Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji  sektörlerinden birini  kullanan ve araştırma geliştirmeye imkan tanıyan, bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve tarımsal endüstri gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere, ihtisas endüstri bölgeleri oluşturulabilir.

İhtisas endüstri bölgelerinin  kuruluş ve işletilmesi ile yararlanılacak teşvikler, diğer endüstri bölgelerinde uygulanan usul ve esaslara tabidir.

İhtisas endüstri bölgelerinin kurulması için başvuru, yer seçimi, bölge ilanı, tüm etüd plan, projeler ile bunların uygulamaları, kontrolü, ödenek ve harcama usulleri, diğer endüstri bölgelerindeki gibidir. İmar planları için 20 nci madde hükümleri uygulanır.

  ON BİRİNCİ BÖLÜM

Organize Sanayi Bölgelerinin Endüstri Bölgeleri Olarak İlanı

  

Başvuru

Madde 56- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı OSB Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden, Bakanlıkça uygun görülenler, Bakanlar Kurulunca kısmen ya da tamamen endüstri bölgesi olarak ilan edilebilir. Bölge kurulması talep edilen yerlerde, OSB’lerin bulunması durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi gündeme getirilir.

OSB’nin endüstri bölgesi olarak ilanı için OSB’nin müteşebbis heyet kararı ile yazılı talepte bulunması, talebinin ekinde, OSB’nin tamamının Bölge ilan edilmesi talep ediliyorsa, OSB’de yer alan sanayicilerin tamamının bu talebe katıldığına dair belge; OSB’nin kısmen bölge olarak ilanının talep edilmesi halinde, talep edilen alanda bulunan sanayicilerin tamamının bu talebe katıldığına dair belge, talep edilen alan sınırlarının işaretlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar planı, bölge ilan edilmesi durumunda ilgili odanın bu Yönetmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ve OSB tarafından hazırlattırılacak fizibilite etüdü ile birlikte Valilik kanalıyla Bakanlığa başvurması gerekir.

Organize Sanayi Bölgelerinin Endüstri Bölgesine Dönüşmesi İçin Aranacak Kriterler

Madde 57- Kanunun yürürlük tarihinden önce 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden, 59 uncu Maddede belirtilen şekilde Bakanlığa başvuruda bulunan ve aşağıdaki kriterleri sağlayanlar, Bakanlık tarafından Kurula önerilebilir:

a) Kanunun yürürlük tarihinden önce 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması,

b) Sanayi parsellerinin tahsis oranı yüzde elliden düşük olması,

c) Tahsisi yapılmamış parsellerin bütünlük arz edecek şekilde bir arada bulunması,

ç)Yol kaplaması ve /veya atıksu arıtma tesisi hariç diğer alt yapı inşaatının tamamlanmış olması,

d) Karayolu, demiryolu, liman, havaalanı yakınlığı gibi, yatırımcı için cazip olacak alt yapı avantajı bulunması.

 İlan

Madde 58- Endüstri bölgesi olarak önerilecek mevcut OSB’ler için yer seçimi işlemi yapılmaz. Ancak, Bakanlığa sunulan fizibilite etüdü incelenir ve  57 nci maddede belirtilen, endüstri bölgesine dönüştürülme kriterleri yönünden inceleme yapılır.

Yapılan inceleme sonucunda talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Kurula önerilir. Kurulun teklifi üzerine alınan bölge ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve bölge ilan edilen alanın kamulaştırması yapılarak Hazine adına tescil edilir.

Organize Sanayi Bölgelerinden Dönüştürülen Endüstri Bölgelerinde Arsa Değer Tespiti

Madde 59- Endüstri bölgesi ilan edilen OSB’lerde kamulaştırma bedeli, Bakanlık tarafından ilgili OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki toplam yatırım harcamalarının toplam sanayi alanına bölümü ile elde edilen yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır.

Endüstri bölgesi ilan edilen OSB arazisi üzerindeki ipotekler endüstri bölgesi alanı dışında kalan organize sanayi bölgesi parsellerine; yetmemesi halinde müteşebbis heyette yer alan kurum ve kuruluşların göstereceği diğer gayrimenkule kaydırılır.

OSB’lere ödenecek kamulaştırma bedelleri, varsa Bakanlık tarafından kredi borcuna mahsup edilir.

Uygulama

Madde 60- Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiş organize sanayi bölgelerinde   aşağıdaki esaslara göre uygulama yapılır:

a) Tahsisi yapılmış veya tesisi kurulmakta ya da kurulmuş olan parsellerin kamulaştırması yapılmaz,

b) Sadece organize sanayi bölgesi mülkiyetinde olan parsellerin kamulaştırması yapılır ve bu araziler, endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere Hazine adına tescil edilir,

c) Endüstri bölgesi olarak ilan edilen organize sanayi bölgelerinin yönetim ve işletmesinden, il sınırları içindeki ilgili sanayi odası ya da sanayi ve ticaret odası bünyesinde kurulacak Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü sorumlu olur. OSB’nin tamamının bölge ilan edilmesi halinde OSB yönetimi, endüstri bölgesi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını takiben bir yıl içinde, bölge yönetimini Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne devreder. OSB’nin kısmen endüstri bölgesi ilan edilmesi durumunda, bölge ilan edilen kısım İşletme Müdürlüğünce yönetilir ve işletilir; bölge ilan edilmeyen kısım için 4562 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir,

ç) Endüstri bölgesi ilan edilen OSB alanında tahsisini almış yatırımcılardan katkı payı alınmaz. Ancak bu yatırımcıların alması gereken izin, onay ve ruhsatlarda bu yönetmelik hükümleri uygulanır,

d) Bölge alanında yer alan tahsisini OSB’den almış yatırımcılar; OSB kısmen bölge ilan edilmişse kalan arsa borçlarını OSB yönetimine ödemeye devam ederler; alanın tamamı endüstri bölgesi ilan edilmişse, kalan arsa borçlarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırırlar ve yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Organize Sanayi Bölgelerinden Yönetiminin İşletme Müdürlüğüne Devri

Madde 61- OSB’nin kısmen endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi durumunda; Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede ilanını takiben, Bakanlıkça Oda’ya yazılacak talimatla İşletme Müdürlüğü kurulur. Endüstri bölgesi ilan edilen alana ait tüm bilgi ve belgeler, hazırlanan devir protokolü çerçevesinde OSB yönetimi tarafından bir yıl içinde işletme müdürlüğüne devredilir.

OSB’nin tamamen endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi durumunda; Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, Bakanlıkça Oda’ya yazılacak talimatla İşletme Müdürlüğü kurulur. OSB Müteşebbis Heyetini meydana getiren kurum ve kuruluşlar yetkili organlarından alacakları bir kararla, OSB Müteşebbis Heyete katılım için taahhüt ettikleri katılma payları nedeniyle şimdi veya ileride herhangi bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler. Müteşebbis Heyet, yönetimin işletme müdürlüğüne devrine  oy birliği ile karar verir.

Tamamen Bölge İlan Edilen Organize Sanayi Bölgelerin Devir İşlemleri

Madde 62- Tanzim edilecek devir protokolünün  taraflarca imzalanmasını müteakip, OSB’nin alacakları ve borçları ile  tüm mal varlığının işletme müdürlüğüne devredilmesi ve devrin ilan edilmesi ile devir gerçekleşir.

Devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından Müteşebbis Heyetin Bakanlığa yazılı  başvurusu üzerine, OSB’nin yetki belgesi iptal edilerek OSB Sicil Defterindeki kaydı terkin edilir.

 ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 63- 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Endüstri Bölgelerinde Başvuru, Yer Seçimi ve Bölge İlanı

Geçici Madde 1- Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan ve Geçici 2 nci maddede belirtilen şartları sağlayan alanın özel endüstri bölgesi ilan edilmesi talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler Bakanlığa başvurarak, formatı Bakanlıkça belirlenen başvuru formlarını ve fizibilite etüdünü, Geçici 2 nci madde uyarınca istenecek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa sunarlar. Bakanlık Geçici 2 nci madde hükümlerine göre incelemede bulunur ve başvuruyu uygun bulması durumunda Kurul’a önerir. Talep konusu tesisler, Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulu kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilebilir.

Talep edilen tesis alanının Bakanlık tarafından uygun bulunmaması durumunda, alan Kurula önerilmez. Kurula sunulan alanların Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde, uygun bulunmama gerekçesiyle birlikte talep sahibine yazılı olarak bildirilir.

Özel Endüstri Bölgesi için Aranacak Koşullar

Geçici Madde 2- Bir alanın özel endüstri bölgesi ilan edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Üzerinde kurulu sanayi tesisleri bulunması,

b) Mevcut ve tevsi arazi alanının yüz elli  bin metre kareden büyük olması,

c) Sanayi tesislerinin kurulduğu dönemde yürürlükte olan imar planlarına ve ilgili imar mevzuatına göre yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile diğer izinleri alarak faaliyete geçmiş olması,

ç) Arazi mülkiyetinin tümüyle yatırımcılara ait olması,

d) Kanunun yürürlük tarihinden önce yatırımını gerçekleştirmiş olması,

e) Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvuruda bulunması,

f) Müracaat tarihi itibariyle 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş en az yetmiş beş trilyon Türk Lirası tutarında sabit yatırımı bulunması,

g) Mevcut yatırımın veya teknolojinin geliştirilmesine yönelik fizibilite etüdü hazırlattırılması,

ğ) Teknik ve ekonomik ömrünün yeterli olduğunun ve araştırma geliştirme çalışmalarına yer verildiğinin, fizibilite raporunda belirtilmesi,

h) Söz konusu faaliyet için kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji  yatırımlarından birinin yapılması,

ı) Yatırıma geçtiği tarihte ÇED mevzuatının yürürlükte olması durumunda, ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararı almış olması,

i) Arıtma tesisi bulunması ve arıtma tesisi için ISO 14000 belgesine sahip olunması,

j) Mülkiyet sınırları içinde tevsii imkanı da göz önüne alınarak gerekli alanın bırakılması.

Başvuru konusu sanayi tesislerinin yukarıda sayılan şartları taşıyıp taşımadığı, Bakanlık tarafından incelenir. Başvuru sahibi, bu şartların sağlandığına yönelik tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar. Bakanlık gerektiğinde yatırımcıdan ek bilgi ve belge isteyebilir.

Özel Endüstri Bölgeleri ile İlgili Diğer Hususlar

Geçici Madde 3- Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanların kamulaştırması yapılmaz. Bölgenin yönetim ve işletmesinden mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur. Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda tesisi bulunan gerçek ya da tüzel kişilerden katkı payı alınmaz. 

Özel endüstri bölgelerinin her ölçekteki imar planları ve değişiklikleri ilgili kurum tarafından onaylanır. Daha önce konulmuş sağlık koruma bandı varsa, bu mesafe geçerli olur.  Bu bölgelerdeki her türlü altyapı, üst yapı proje ve inşaatları, mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişilerce karşılanır.

Bakanlar Kurulu kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları  yenilenir. Yeni alınacak  izin, onay ve ruhsatlar, yatırımcının başvurusu üzerine ilgili kurumlar tarafından on beş gün içinde verilir.

Özel endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımları, endüstri bölgelerinde uygulanacak Devlet yardımlarından ayrı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlendikden sonra uygulanır.

Yürürlük

Madde 64- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  65- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bakanlık iç ticaret hizmetlerini geliştirmek, yeni kurulan ve mali yönden yetersiz bulunan oda ve borsaları teşvik etmek ve desteklemek, oda ve borsalarca verilen hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak mesleki eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, eleman yetiştirmek, ticaret şirketlerine ilişkin envanter çalışması yapmak, istatistiki bilgiler toplamak ve değerlendirmek, sektörel dış pazar araştırmaları yapmak ve araştırma geliştirme desteğinde kullanmak üzere odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden ayrılan payın kullanma esasları ve uygulaması bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık

: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

 

Birlik

: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

 

Oda

: Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Deniz Ticaret Odasını,

 

Borsa

: Ticaret Borsasını,

 

Pay

: Odalar, Borsalar ve Birlik bütçelerinden her yıl binde beş oranında ayrılan payı

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Payın Oluşumu ve Kullanımına İlişkin Genel Hükümler

 

Payın Kaynakları, İşleyişi ve Değerlendirilmesi

Madde 4 — Payın kaynakları; odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden her yıl binde beş oranında ayrılan tutarlardan, bunların değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan ve diğer gelir ve kazançlardan oluşur.

Odalar, borsalar ve Birlik her yıl bütçelerinin binde beşini, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Birlik adına açılacak bir banka hesabına Ocak ve Eylül aylarında eşit iki taksitte yatırırlar.

Söz konusu payın değerlendirilmesinde Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

Muhasebe

Madde 5 — Payın muhasebesi, Birliğin bütçe ve muhasebe esaslarına göre Birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

Payın Kullanım Yerleri

Madde 6 — Pay, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda;

a) Hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyaları, hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği mal ve malzeme alımlarını, makine ve teçhizat alımı, bakımı, onarımı ve benzeri her türlü giderlerini ve hizmet alımlarını,

b) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, donanım, yazılım ve diğer birimlerinin satın alınması, kiralanması, bakım, onarım ve bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi sırasında yapılması gereken her türlü harcamaları,

c) Matbu kağıt, belge, broşür, afiş, poster, kitap, dergi ve benzeri yayınların bastırılması ve bunlarla ilgili olarak hak sahiplerine ve basın yayın organlarına yapılacak ödemeler, tercümanlık hizmetleri ile diğer harcamaları,

d) Personele ödenecek yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile geçici görev gündeliğini, yolculuğun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderlerini, kurs, okul, çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye ve aidat giderlerini, personelin yetiştirilmesi amacıyla ödenecek yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleri ile kurslara katılma giderlerini,

e) Teknik inceleme ve araştırma giderlerini,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak harcamalarla ilgili ilan, keşif bedeli ve benzeri her türlü giderleri karşılamak amacıyla kullanılır. 

Harcama Usulü

Madde 7 — Paydan harcamalar Birlik tarafından yapılır. Harcamalarda, Bakan Onayı aranır. Satın almalarda Birliğin satın alma usulleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 31/8/1995 tarihli ve 22390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Patent Enstitüsü personelinin ücret ve mali haklar dışında, hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve diğer özlük işlerini düzenlemektir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 —Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Patent Enstitüsünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilen personeli kapsar.

Enstitüde görev yapan kariyer uzman ve uzman yardımcısı personel hakkında, ilgili yönetmeliklerinde ve diğer düzenlemelerde yer almayan hususlarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. "

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 —Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 6 ncı ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer  bentler teselsül ettirilmiştir.

"d) Atamaya Yetkili Makam: Yönetim Kurulu,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — İlk kez veya yeniden Enstitü’de işe alınacaklar ile başka kurumlardan naklen atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 11/8/2004 tarihli ve 25550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan "544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "5000 sayılı Kanun" , (a) bendinde yer alan "5 yıl" ibaresi "3 yıl" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Enstitü’de bir göreve ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlardan gerekli nitelikleri taşıyan ve atanması uygun görülenlere bu durum yazılı olarak bildirilir.

Bu kişilerden;      

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar ise, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan, belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yukarıda belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamaya engel hali iki ayı aştığı takdirde, atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal edilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan "düzenlenen Enstitümüz Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "birinde" ibaresi, "her birinde", "amirin" ibaresi ise "makamın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "organ tarafından asaleti onaylanır." ibaresi, "makam tarafından asaleti onaylanır ve onay tarihi itibariyle asli memurluğa atanır." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yukarıda belirlenen şartları taşıyan her sınıf ve derecedeki personel,  hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileriki kademeye ilerlemiş sayılır. Ancak, kademe ilerlemesine hak kazanamayan personel her ay toplu onayla belirlenir. Bu personel arasında, kademe ilerlemesi yapmış sayılan personel varsa, bunların kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Kademe ilerlemesinde onay mercii, atamaya yetkili makamdır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "amir ve mercilerdir." ibaresi, "makamdır." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren yükseldiği  derecenin 657 sayılı Kanunun 161 inci maddesine göre hak kazandığı kademesine ait aylığa,

2) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılan derece yükselmesinde ise, göreve başladığı tarihi takip eden ay sonu itibariyle ve göreve başladığı günden itibaren atandığı derecenin hak kazandığı kademesine ait aylığa,"

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Yer değiştirme; personelin görev, sorumluluk ve aylık dereceleri bakımından bir kadrodan daha üst, aynı veya başka bir yerdeki benzer diğer bir kadroya atanmasıdır. Yer değiştirmeler, görevde yükselme suretiyle, personelin istemiyle veya hizmet gereği atamaya yetkili makamın onayı ile yapılır. Görevde yükselme dışındaki atamalarda personelin bağlı bulunduğu birim amirinin muvafakatı gerekir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine "amacıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "kadroları üzerinde kalmak şartıyla geçici görevlendirme şeklinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin İstemi ve Görevde Yükselme Suretiyle Kurum İçi Yer Değiştirme

Madde 26 — Enstitü birimlerinde bir kadro boşaldığında, gerekli özellikleri taşıyan ve bu kadroya yer değiştirmek suretiyle gelmek isteyenler, birimlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili makamın onayı ile atanabilir.

Enstitü kadrolarında görev yapmakta olan personelin görevde yükselme suretiyle üst unvanlı kadrolara atanmaları 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü  Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda girmiş oldukları sınav sonucuna göre atamaya yetkili makamın onayı ile yapılır."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "amir veya merciinin" ibaresi "makamlarının", "amirin" ibaresi "makamın", ikinci fıkrasında yer alan "Devlet Lisan Kurslarına katılan Enstitü personelinin" ibaresi  ise "Enstitü tarafından yabancı dil kurslarına gönderilen personelin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 28 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "amir ve merciler" ibaresi "makam" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan "544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "5000 sayılı Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (f) bendinde yer alan "amirce" ibaresi "Enstitü Başkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Enstitü personelinin yıllık izin süresi, toplam hizmeti (hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri ile askerlik süresi dahil) 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür."

"Zorunlu hallerde, ikinci fıkrada yer alan sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık izin kullanacak olan personel gerek duyulması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir.

Hizmet süresi bir yıldan az olan personel yıllık izin kullanamaz.  Personel, bir yıllık hizmet süresini tamamladığı tarihte, içinde bulunulan yıl için yıllık izne hak kazanır. Bir sonraki yıl için ise, ilk izne hak kazanılan tarihi izleyen Ocak ayının ilk gününden itibaren hak kazanılır. İzleyen yıllara ait izinlere de aynı şekilde hak kazanılır.

Ayrıca, özürsüz veya izinsiz olarak göreve gelmeyen veya izin süresini geçiren personelin görevi başında bulunmadığı günler disiplin cezası uygulanmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yıllık izinlerden mahsup edilir."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Yıllık izinler personelin talepleri göz önüne alınarak, Enstitü’nün hizmetlerinin aksamaması kaydıyla ve yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Yıllık izine ayrılmak isteyen personel önce iznini geçireceği adresi belirten bir dilekçe ile ilk amirine başvurur. İlk amir, talebi uygun görüşle izin vermeye yetkili makama iletir. Personel, izin talebi yetkili makamca onaylanıp kendisine duyurulmadan görevinden ayrılamaz. Enstitü personeli yıllık izinlerini kullanırken, zorunlu hallerde, izin veren amirleri tarafından görevlerine çağrılabilirler. Bu durumda personel, hastalık, yolların kapanması, doğal afetler gibi elde olmayan ve resmi belge ile kanıtlanan nedenler dışında göreve dönmek zorundadırlar.

Yıllık izinlerin kullanılmasında işin aksamaması esastır. Birbirini izleyen iki yıla ait yıllık izinlerin tümü ya da bir bölümü birleştirilerek kullanılabilir. Ancak, önceki yılın izni ile birleştirilerek kısmen ya da tamamen kullanılmamış olan izinlerden yalnız cari yıla ait olan izin bir sonraki yıla aktarılır.

Yıllık izinde iken usulüne uygun olarak alınan tabip veya sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan hastalık izin süreleri yıllık izni böler. Ancak, hastalık izin süresi ile kullanılmış olan yıllık izin süresi toplamının, yıllık izin onayında belirtilen toplam izin süresini aşması halinde, hastalık izninin bitiminde göreve başlanılması gerekir.

Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hallerde yıllık iznin kullanılmayan kısmı, yetkili amirin uygun göreceği zamanlarda kullanılabilir."

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 34 — Enstitü personelinin yıllık izinleri ile bir günden fazla mazeret izinleri Enstitü Başkanınca veya yetkili kıldığı makamlarca, bir gün veya bir günden daha az izinler ise Daire başkanları veya uygun göreceği amirler tarafından verilir.

Yıllık ve mazeret izin belgeleri ile bir gün veya bir günden daha az izinlere ait belgeler aynı gün, personelin göreve başlama yazıları ise göreve başladığı gün Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir."

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yıllık izin hakkı bulunmayan veya aday olan personele Enstitü Başkanınca bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle 10 gün mazeret izni verilebilir.

Zorunlu durumlarda aynı usulle 10 gün daha izin verilebilir. Ancak, bu ikinci 10 günlük mazeret izni hak edilecek yıllık izinden mahsup edilir. Aday memurların mahsup edilecek yıllık izin hakları olmadığından dolayı bunlara ikinci 10 günlük mazeret izni verilmez. Mazeret izni kullanmakta iken usulüne uygun olarak alınan raporla kullanılacak sıhhi izin süresi mazeret iznini bölmez.

Mazeret izni, personelin izin talep dilekçesinde belirttiği adreste kullanılır."

MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Enstitü Başkanlığınca" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Enstitü hekimleri tarafından veya sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarında tek hekim tarafından kısım kısım veya toptan 20 güne kadar rapor verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevine başlayamayan personelin almış olduğu raporun 20 günü aşan kısmının geçerli sayılabilmesi için alınan son raporun resmi sağlık kurullarınca onaylanmış olması,"

MADDE 27 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan  "amir ve merciler" ibaresi, "makam" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan "Enstitü içinde veya dışında giyim, tutum davranış ve yaşayış biçimleri Enstitü mensubuna yakışmayacak nitelikte olanlara," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin (d) bendinin ikinci alt bendinde yer alan "ve hizmet içi eğitim kurslarına katılabilmesini" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 — Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Enstitü Başkanlığının" ibaresi, "Enstitü Başkanının" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 — Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 50 — Olumsuz sicil alan personel yazı ile uyarılır. İki yıl üst üste olumsuz sicil alan personel, başka bir sicil amirinin yanında denenir. Son sicil amirinde de olumsuz sicil alan personelin atamaya yetkili makamın onayı ile görevine son verilerek, hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilik hükümleri uygulanır."

MADDE 32 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "Enstitü Başkanlığının" ibareleri, "Enstitü Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde yer alan "amir veya mercii" ibaresi "makam" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yer alan "Enstitü Başkanlığının" ibaresi, "atamaya yetkili makamın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

"b) Enstitü’ce işe alınanlardan istenen belgeler,"

MADDE 36 — Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 56 — Her personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına; sicil raporları, müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve mal beyannameleri konulur."

MADDE 37 — Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan  "atamaya yetkili amirler" ibaresi "Enstitü Başkanı ve Başkan yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 — Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 61 — Personele Enstitü’ce, hem kimlik belgesi olarak kullanılmak hem de hizmet binasında tanıtım kartı olarak kullanılmak üzere kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden, çaldıran veya zayi eden personel, durumu kimlik kartının cinsi, seri numarası ve diğer bilgileri ile birlikte mahallin genel güvenlik (polis-jandarma) gücüne bildirdikten ve mahalli güvenlik güçlerinden de kayda geçtiğine dair bir belge aldıktan sonra yeni kimlik kartı almak üzere Personel Dairesi Başkanlığına başvurur. Bu personele talebi üzerine Personel Dairesi Başkanlığınca ikinci defa kimlik kartı verilir. Bu karta ikinci defa verildiğine dair not düşülür ve bu husus İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir."

MADDE 39 — Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinde yer alan "Başkanlığınca" ibaresi, "Başkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 — Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde yer alan "Başkanlığına" ibaresi, "Başkanına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41 — Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 80 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5000 sayılı Kanun, Enstitü tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış bulunan diğer mevzuat hükümleri uygulanır."

Yürürlük

MADDE 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"  kararı alınmadıkça bu projelere  hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra ilgili mevzuat uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatlar ile yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporlarını valiliğe iletmekle yükümlüdür. Valilik halkı bilgilendirir ve Bakanlığa bilgi verir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 3 — 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin (25) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (26) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

"25- Madencilik projeleri. Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;

a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,

b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarılması,

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,

d) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun değişik 2 nci maddesinde yer alan 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin EK- II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin (35) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"35- Madencilik projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;

a) Her türlü madenin çıkarılması (EK-I’de yer almayanlar),

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m2  ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması,

d) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,.

e) Maden Kanununun değişik 2 nci maddesinde yer alan 1inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri)  (25.000 m3/yıl ve üzeri),

f) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri,

g) Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri (EK-I’ de yer almayanlar),"

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin (a) bendine "9- Dava ve Takip Dairesi Başkanlığı"ve "10- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı" alt bentleri eklenmiş ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

" c) Danışma birimleri

1 — Fon Danışmanlığı"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Hukuk Dairesi Başkanlığı             

Madde 15 — Hukuk Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Fonun menfaatlerini koruyucu tedbirleri almak üzere, gerektiğinde toplantı ve görüşmelerde hazır bulunmak, görüş bildirmek ve sözleşmelerin Fonun menfaatlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlardan, Fon Kurulundan veya Fonun diğer dairelerinden gönderilen kanun tasarısı, kanun teklifi, yönetmelik, tebliğ ve yönergeler hakkında mütalaa vermek,

c) Fonun diğer daireleriyle işbirliği yapmak suretiyle yönetmelik, tebliğ ve yönerge hazırlayarak Fon Kurulunun onayına sunmak veya hazırlanan yönetmelik, tebliğ ve yönergelerle ilgili olarak hukuki mütalaa vermek,

d) Fonun ana hizmet, iç denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimleri tarafından hazırlanan önergeler hakkında ve talep edilen sair hukuki konularda talep edilmesi halinde hukuki mütalaa vermek,

e) Yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık yapma ve mevduat Kabul etme izin ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılan bankaların eski hakim ortaklarından olan Fon alacaklarının tahsilini teminen yapılan görüşmelere ilgili dairenin talebi halinde iştirak etmek ve görüş bildirmek,

f) Tasfiye Dairesi Başkanlığı nezdinde Kanunun 16 ncı maddesinin (4) ve (9) numaralı fıkraları gereğince atanan iflas idarelerince tasfiyeleri yürütülen müflislere ilişkin işlemler hariç olmak üzere, henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla, ilgili dairelerin görüşü de alınmak suretiyle iç düzenlemeler doğrultusunda işlem yapmak,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Bankalar Kanununun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam ve benzeri suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

h) Daireye ait çalışma düzenini ve yöntemini belirlemek,

ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe, 15 inci maddeden sonra gelmek üzere 15/A ve 21 inci maddeden sonra gelmek üzere 21/A maddeleri eklenmiştir.

"Dava ve Takip Dairesi Başkanlığı

Madde 15/A — Dava ve Takip Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Fonun taraf olduğu yurtiçi ve yurtdışı her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icra-iflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

b) Tasfiye Dairesi Başkanlığı nezdinde Kanunun 16 ncı maddesinin (4) ve (9) numaralı fıkraları gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile atanan iflas idarelerince tasfiyeleri yürütülen müflislere ilişkin işlemler hariç olmak üzere, takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda, ilgili tahsilat dairesinin görüşlerini alarak hukuk dairesi ile birlikte Fon Kuruluna önerge sunmak,

c) Fon Kurulu tarafından açılmasına karar verilen davaları açmak, diğer dairelerden dava açılmak üzere gönderilen dosyalarla ilgili olarak inceleme yaparak dava açılmasını gerekli gördüğü hallerde davayı açmak, ilgililer hakkında alınması istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek, ilgili Dairece bildirilen Kanunun 14,15,16 ve 17 nci maddeleri uyarınca Fon Kurulunca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanması veya uygulanmaması, dava açılması veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince kısmen veya tamamen durdurulmasını mahkemeden istemek, hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Fon Kurulunca uygun görülenlerle ilgili işlemleri ve takibini ilgili daire ile koordineli olarak yürütmek,

d) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan, sigorta kapsamındaki mevduatı Fon tarafından ödenen bankanın iflasının istenmesi ile ilgili davaların açılması için gerekli işlemleri Tasfiye Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek, Tasfiye Dairesi Başkanlığına gerekli hukuki desteği sağlamak,

e) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan ve kanuni ve/veya külli halef sıfatıyla Fon tarafından izlenen dava ve takipler hakkında Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına bilgi vermek ve bu davalar sonucunda alınan ilamları takip ve tahsil işlemleri için Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına göndermek,

f) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların her türlü kredi alacakları ve diğer alacaklarından kaynaklanan takipteki alacak dosyaları, kredi dışı işlemlerden kaynaklanan derdest dava dosyalarının devralınacak /üstlenilecek olanları sorumluluklarına göre Birinci veya İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak temlik ve üstlenme işlemlerini ifa etmek,

g) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden bir veya ikisinin, göstereceği iki kat aday arasından icra hakimliği tarafından seçilmesini talep etmek,

h) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında periyodik olarak İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek bilgi ve belgelere göre gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak, safahatı hakkında ilgili daireye bilgi vermek,

ı) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında ilgili daireler ile koordineli olarak Fon Kuruluna ve gerek duyulduğunda ilgili makamlara üçer aylık dönemlerde raporlar sunmak,

j) Fonun taraf olduğu adli ve idari takip ve davaların manyetik ortamda takibi amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak ve ilgili dairelerin kullanımına sunmak,

k) Fon alacakları ile ilgili olarak takip ve dava dosyalarında yapılan tahsilatların, Fon hesabına transferini temin etmek ve ilgili dairelere bilgi vermek,

l) Avukatlık ücretinin dağıtılması hususunda Kurum içi düzenlemeler yapmak ve Fon Kurulunun onayına sunmak,

m) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarının tespiti, tevzii edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınması ile dava ve takiplerin Fonun belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak,

n) Hazine alacağı haline gelen alacakların ihtiyaç olması halinde hazine avukatlarınca da takibini sağlamak üzere, ilgili dairelerle koordineli olarak, Fon Kuruluna öneri götürmek ve gerekli işlemleri tesis etmek,

o) Kanunda belirtilen suçlarla ilgili olarak Fon tarafından yapılacak suç duyurularına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, açılacak ceza davalarını takip etmek, gerektiğinde bu davaların sözleşmeli avukatlar aracılığıyla yürütülmesini sağlamak ve hüküm giyenler hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi vermek,

p) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,

r) Birinci ve İkinci Tahsilat Daireleri ile birlikte, Fon alacaklarının tahsiline ilişkin önergeleri Fon Kuruluna sunmak, 

s) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerini belirlemek,

t) Mali hususları ilgilendiren konular ile yapılan tahsilatları, kullandırılan avansları, alınan ve iade edilen teminat mektuplarını düzenli olarak Finansman Dairesi Başkanlığına bildirmek,

u) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

"Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Madde 21/A — Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ulusal strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Fonun uzun ve orta vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) Fonun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda gerekli araştırmaları yapmak,

c) Ekonomik gelişmeleri takip etmek, özellikle Fonun görev alanı ile ilgili olarak bankacılık sektörü ve varlık şirketleri konusunda çalışmalar yapmak, öneriler hazırlamak ve çalışmaların sonucundan ilgili makamları bilgilendirmek,

d) Fon bütçesinin hazırlanmasında stratejik planlama ve yıllık hedeflerin gözetilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, Fon faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

e) Fon yönetimi ile Fon hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve bunlarla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

f) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

g) Fonun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

h) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

ı) Fon Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fon Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Harran Üniversitesinden:

Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 41 — 16/5/2002 tarihli ve 24757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “HarranÜniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 2004-2005 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi    : 09/12/2004

Karar No         : 2004/65

İşyeri                      : Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

                                   Büyükdere Cd. No: 175 Levent/İSTANBUL

Tespiti İsteyen      : Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

İnceleme                : Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Levent/İSTANBUL'da bulunan Genel Müdürlük işyeri dışında aynı adreste faaliyet gösteren İstanbul Şube Müdürlüğü, Pamukkale Anamur Sk. No: 5 Soğanlık-Kartal/İSTANBUL'da İstanbul Renault Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cd. No: 4 Nilüfer/BURSA'da Bursa Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa Yolu Üzeri 3. Km . DİYARBAKIR'da Diyarbakır Şube Müdürlüğü, Ceyhan Yolu Üzeri 5. Km . Yüreğir/ADANA'da Adana Şube Müdürlüğü, Eskişehir Yolu No: 4 Söğütözü/ANKARA'da Ankara Şube Müdürlüğü, Üniversite Cd. No: 41 Bornova/İZMİR'de İzmir Şube Müdürlüğü ve Oto Plaza İş Merkezi İçerisi 2821 Sk. No: 86/A Mersinli/İZMİR'de Oto Plaza Teşhir Salonu işyerlerinin bulunduğu, işyerlerinin idare, satış ve servis bölümlerinden oluştuğu, İdari Bölümde; büro hizmetlerinin, Satış Bölümünde; araç satış işlemlerinin ve Servis Bölümünde de; daha önce satılmış olan araçların mutat bakımlarının yanı sıra, arızalarının giderilmesi, parça değişimi, karoseri, mekanik, boyama, arızalı araç kabul ile araç teslim işlemlerinin yürütüldüğü, Genel Müdürlük ve İstanbul Renault Eğitim Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Adana, Ankara ve İzmir Şube Müdürlükleri ile İzmir Oto Plaza Teşhir Salonu işyerlerinde yapılan işlerin ise niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar     : Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İstanbul Renault Eğitim Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Adana, Ankara ve İzmir Şube Müdürlükleri ile İzmir Oto Plaza Teşhir Salonu işyerlerinde yapılan işlerin ise İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı


DÜZELTME

4/12/2004 tarihli ve 25660 sayılı Resmî Gazete’de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alındığı şekliyle yayımlanan, 2004/ÖİB-K-45 sayılı Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafında “21.01.2032” şeklinde yer alan tarih (Resmî Gazete Sayfa: 18); Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15/12/2004 tarihli ve B.B2.1.ÖİB.0.63.00.00/14314 sayılı yazısı üzerine, “16.12.2031” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı