Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Aralık 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25671

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5273  Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun

5274  Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun                                                              

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

—  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

—  Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/126 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün

Kaldırılması Hakkında Kanun  

 

Kanun No. 5273

Kabul Tarihi: 8.12.2004

             MADDE 1. — 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı "Arsa Ofisi Kanunu"nun adı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teşkilâtı ile birlikte kaldırılmıştır.

             MADDE 2. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Döner Sermaye İşletmesi Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usûllere göre tasfiye edilir. Döner Sermaye İşletmesinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki nakit parası, 19.11.2003 tarihli ve 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun amaçlarında kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü adına açılmış olan hesaba aktarılır. Her türlü araç-gereçleri ve mevcut hizmet binaları ile lojman binalarının bulunduğu taşınmazlar tapuda re’sen Maliye Hazinesi adına tescil edildikten sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Döner Sermaye İşletmesinin bunların dışında kalan tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş sayılır.

             Bu Kanun uyarınca yapılacak devir işlemleri ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.

             MADDE 3. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devredilmiştir. Bu Kanunun yayımı tarihinde, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Bu Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır.

             Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde; genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, daire başkanı, başmüfettiş, bilgi işlem şube müdürü, APK şube müdürü, idarî işler şube müdürü, şube müdürü, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve avukat unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını aynen almaya devam eder ve devredildikleri kurumda ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Kadro ve görev unvanları değişmeyenler Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

             İhdas edilen kadro unvanlarından ilgili kurum tarafından ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalışan personel ile ikinci fıkra uyarınca görevleri sona erenler, bu Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde kurumca ihtiyaç duyulan, derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Genel müdür yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve daire başkanları ile avukat kadrolarında istihdam edilen personel ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmış sayılırlar. Ancak, bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması halinde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca ihtiyaç duyulan kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

             Üçüncü fıkra uyarınca atanan personelin atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının (fazla çalışma ücreti hariç) net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı (fazla çalışma ücreti hariç) net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

             Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bağlı kuruluşlarına devredilir. Bu fıkra hükümlerinden faydalanmak istemeyenlerin her türlü yasal hakları ödenerek kurumlarıyla ilişkileri kesilir. Anılan Genel Müdürlüğün, bu Kanunun yayımı tarihinde boş bulunan sürekli işçi kadroları ve geçici işçi pozisyonları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

             MADDE 4.— 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun Birinci Bölüm başlığı "Amaç ve Görevler" olarak ve 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 1. — Bu Kanunun amacı; arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim alış ve satışı yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamaktır.

             Bu Kanunda yazılı görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu Kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılır.

             MADDE 5. — 1164 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Ek Madde 4. — 28.12.1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.

             MADDE 6. — 1164 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d), (e), (g) ve (h) bentleri ile 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 19 uncu, 20 nci ve ek 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7. — 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan "40- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" ibaresi cetvelden çıkarılmıştır.

             MADDE 8. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilave edilen ek 1 inci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gelen ek maddeler ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6, ek 7 ve ek 8 inci maddeler olarak teselsül ettirilmiştir.

             ı) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,

             MADDE 9. — 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             EK MADDE 9. — Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir.

             GEÇİCİ MADDE 1. — Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.

             GEÇİCİ MADDE 2. — 1164 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca daha önce Hazine tarafından Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilen arsa ve arazilerden kamu hizmeti için gerekli olması nedeniyle Hazine tarafından devri talep edilenler, bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.

             MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14 Aralık 2004

 

(1) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

             KURUMU      : BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

             TEŞKİLÂTI    : MERKEZ

 

 

 

 

SERBEST

TUTULAN

 

 

 

 

KADRO

KADRO

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

TOPLAM

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

 

1

GİH

Uzman

1

9

 

9

GİH

Uzman

2

1

 

1

GİH

APK Uzmanı

1

2

 

2

GİH

Şef

3

7

 

7

GİH

Şef

5

1

 

1

GİH

Memur

5

1

 

1

GİH

Memur

8

1

 

1

GİH

Anbar Memuru

5

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

3

14

 

14

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

4

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

5

7

 

7

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

6

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

7

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

8

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

9

3

 

3

GİH

Şoför

9

1

 

1

THS

Mühendis

1

2

 

2

THS

Mühendis

3

3

 

3

THS

Mühendis

5

2

 

2

THS

Mimar

3

1

 

1

THS

Mimar

6

1

 

1

THS

Şehir Plâncısı

3

1

 

1

THS

Şehir Plâncısı

5

1

 

1

THS

Tekniker

1

1

 

1

THS

Tekniker

2

3

 

3

THS

Tekniker

3

2

 

2

THS

Tekniker

7

3

 

3

THS

Teknisyen

3

3

 

3

THS

Teknisyen

4

2

 

2

THS

Teknisyen

7

2

 

2

SHS

Daire Tabibi

1

1

 

1

SHS

Hemşire

6

1

 

1

YHS

Teknisyen Yrd.

7

1

 

1

YHS

Hizmetli

5

1

 

1

YHS

Bekçi

7

2

 

2

 

TOPLAM

 

86

 

86

 

 

(1) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

             KURUMU     : BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI        

             TEŞKİLÂTI   : TAŞRA                                                                

 

 

 

      SERBEST       

KADRO 

 

 

 

 

KADRO

 TUTULAN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ADEDİ

TOPLAM

GİH

Şef

3

1

 

1

GİH

Memur

9

1

 

1

GİH

Mutemet

5

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

3

4

 

4

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

4

1

 

1

GİH

Veri Haz.ve Kont.İşl.

5

3

 

3

GİH

Şoför

9

1

 

1

THS

Başmühendis

1

1

 

1

THS

Mühendis

1

1

 

1

THS

Mühendis

3

1

 

1

THS

Mimar

3

1

 

1

THS

Mimar

4

1

 

1

THS

Şehir Plâncısı

1

1

 

1

THS

Şehir Plâncısı

5

1

 

1

THS

Tekniker

2

2

 

2

THS

Tekniker

3

2

 

2

THS

Tekniker

4

1

 

1

THS

Tekniker

5

1

 

1

THS

Tekniker

7

1

 

1

THS

Fen Memuru

3

1

 

1

THS

Teknisyen

7

1

 

1

YHS

Hizmetli

8

1

 

1

 

TOPLAM

 

29

 

29

(2) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

             KURUMU    : BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

             TEŞKİLÂTI  : MERKEZ

 

                                                                                                                                                    

 

 

SINIFI          

 

 

UNVANI 

 

 

DERECESİ

SERBEST

KADRO ADEDİ

TUTULAN

KADRO ADEDİ

   

 

TOPLAM

 

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

12

 

12

GİH

Hukuk Müşaviri

1

3

 

3

GİH

Hukuk Müşaviri

3

1

 

1

GİH

Hukuk Müşaviri

6

3

 

3

GİH

Memur

9

36

 

36

 

TOPLAM

 

55

 

55

 

—— • ——

Türk Ticaret Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 5274

Kabul Tarihi : 9.12.2004

             MADDE 1. — 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Hisse senetlerinin itibarî kıymeti en az bir Yeni Kuruştur. Bu kıymet ancak en az birer Yeni Kuruş olarak yükseltilebilir. Bu fıkrada belirtilen miktar Bakanlar Kurulunca yüz katına kadar artırılabilir.

             Şirketin müşkülleşmiş olan malî vaziyetinin ıslahı için hisse senetlerinin itibarî kıymeti en az bir Yeni Kuruşa kadar indirilebilir.

             MADDE 2. — 6762 sayılı Kanunun 524 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Mukavelede aksine hüküm olmadıkça, her bölümü yirmibeş Yeni Türk Lirasından aşağı olmamak şartıyla bir payın bölünmesi ve bölünmüş payların devri caizdir.

             MADDE 3. — 6762 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1. - Hisse senetlerinin itibarî kıymeti bir Yeni Kuruş ve katları şeklinde olmayan anonim şirketler 31.12.2009 tarihine kadar 399 uncu maddeye intibak edecektir. Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beş yıla kadar uzatılabilir. İntibak süresince anonim şirket hissedarlarının itibarî değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket yönetim kurulu, payların 399 uncu maddeye intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlüdür.

             Birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda bir Yeni Kuruşa tamamlanmamış paylar için kesir makbuzu düzenlenir.

             Bu madde kapsamında intibak amaçlı olarak yapılacak sermaye artırımı ve esas mukavele değişikliklerinde, şirket esas mukavelesinde aksine hüküm bulunsa dahi 372 nci maddede yer alan nisaplar uygulanır ve imtiyazlı paylar genel kurulu yapılması şartı aranmaz.

             Bu madde kapsamında intibak amaçlı olarak 400 üncü madde çerçevesinde yapılacak işlemlerde her pay sahibinin muvafakati aranmaz.

             5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince münhasıran intibak amaçlı yapılacak anasözleşme değişikliklerinin tescili, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             MADDE 4. — Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                     

14 Aralık 2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16962

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

 Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-34-2004-1321

 

  BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16962 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16963

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-354-2004-1322

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16963 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in  vekâlet etmesi  uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16976

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ : a) 10.12.2004 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-16782 sayılı yazımız.

                        b) 10.12.2004 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-350-2004-1311 sayılı yazınız.

             “Türkiye-Sudan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı”na katılmak üzere; 13 Aralık 2004 tarihinde Sudan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına,Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın yurt dışına çıkacak olması nedeniyle, 15 Aralık 2004 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-355-2004-1323

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : (a) 10.12.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16782 sayılı yazınız.

                        (b) 10.12.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-350-2004-1311 sayılı yazımız.

                        (c) 14.12.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16976 sayılı yazınız.

             “Türkiye-Sudan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı”na katılmak üzere, 13 Aralık 2004 tarihinde Sudan’a giden Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın yurt dışına gidecek olması nedeniyle, 15 Aralık 2004 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16977

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-356-2004-1324

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16977 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi  uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

          Ulaştırma Bakanlığından:

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir." 

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen "Lojistik İşletmecisi" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Lojistik işletmecisi: Taşımacılık faaliyetinin yanısıra; bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri,"

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13 — Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları belge türlerine göre aşağıda belirtilmiştir.

             A Türü yetki belgeleri için;

             a) A1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil  edilmiş en az 4 adet özmal  ticari otomobil ile  20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

             b) A2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal ticari otomobil ile 40 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             c) A3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10  adet özmal ticari taşıt ile 80 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             sahip olmaları  şarttır.

             Ayrıca, A1, A2 ve A3  yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan  bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.

             A3 yetki belgesi sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin asgari şartları, Bakanlıkça belirlenir ve sözleşmeler Türkçe ve İngilizce yapılır.

             A2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın A1 yetki belgesini de alabilirler.

             B Türü yetki belgeleri için;

             a) B1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil  en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari  otobüs olmak üzere toplam 150 adet  koltuk kapasitesi ile 100 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,

             2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği  varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olması,

             Buralarda faal taşımacı olduklarını mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemesi,

             3) Herhangi bir ülkenin en az bir taşımacısıyla o ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış, Bakanlıkça şekil ve şartları belirlenen  düzenli hat sözleşmesine sahip olması,

             şarttır.

             B1 yetki belgesi sahiplerinden;

             150-200 özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 2 adet taşıma  hattında,

             201-250 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 3 adet taşıma  hattında,

             251-350 adet özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 4 adet taşıma  hattında,

             351-500  adet özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla  6  adet taşıma  hattında,

             501 adet ve üzeri özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  sınırsız taşıma  hattında,

             düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler.

             Yetki belgesi sahibinin, bir ülkeye yönelik hatlarda yapacağı birden fazla seferler için, faaliyette bulunacağı hattın mesafesi veya uzunluğu, taşıt belgesinde kayıtlı taşıt sayısı ve sefer başına ortalama yolcu sayısı veya doluluk oranı dikkate alınarak günlük ve/veya haftalık toplam sefer sayısı belirlenir.

             B1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  B2, D1 ve D2 yetki belgelerini  de alabilirler.

             b) B2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal  ticari  otobüs ile  50 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

             B2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  D2 yetki belgesini de  alabilirler.

             c) B3 yetki belgesi almak için başvuranların;  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

             C Türü yetki belgeleri için;

             a) C1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş   bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta sahip olmaları şarttır.

             b) C2  yetki belgesi  almak için başvuranların,  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10  birim olmak üzere, toplam 300 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal  ticari taşıt filosu ile 100 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

             C2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  C3,  K1 yetki belgelerini de  alabilirler.

             c) C3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş    en az 3 adet olmak üzere toplam 50 ton istiap  haddinde  eşya taşımaya mahsus özmal  ticari taşıt filosu ile 25 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

             C3 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  K3 yetki belgesini  de alabilirler.

             D Türü yetki belgeleri için;

             a) D1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil  en az 25  koltuk kapasiteli  özmal  ticari  otobüs olmak üzere toplam 150 adet  koltuk kapasitesi ile 60 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             2) Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği  varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları, ayrıca buralarda faal taşımacı olduklarını da mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemeleri,

             3) Taşımacıların kalkış ve varış noktaları dışında yolcu indirip bindirebilmeleri için ara durak tanımına uygun bir yere sahip olmaları,

              şarttır.

             D1 yetki belgesi sahiplerinden;

             150-200 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 4 adet taşıma  hattında,

             201-300 adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 6 adet taşıma  hattında,

             301-400  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 8 adet taşıma  hattında,

             401-500  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 10 adet taşıma  hattında,

             501-1000  adet  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  en fazla 20 adet taşıma  hattında,

             1001 adet ve üzeri  özmal  koltuk kapasitesine sahip olanlar  sınırsız taşıma  hattında,

             düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilirler.

             D1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın D2 yetki belgesini de  alabilirler.

             b) D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, sürücüsü dahil  en az 25  koltuk kapasiteli  özmal ticari  otobüs olmak üzere toplam 75 adet  koltuk kapasitesi ile 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

             c) D3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

             E Türü yetki belgeleri için;

             a) E1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) İlgili kamu kurum ve kuruluşu  adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25  koltuk kapasiteli   ticari  otobüs olmak üzere toplam 100 adet  koltuk kapasitesi ile 60 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             2) Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin veya acentesinin seferlerin başladığı kalkış ve bittiği  varış noktalarında en az bir tane müstakil yolcu terminaline veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkına,

             3) Düzenli yolcu taşımacılığı yapacak E1 yetki belgesi sahibinin,  ara duraklarda taşımacının yolcu alıp taşıta bindirebilmesi için taşımacının kendisine veya acentesine ait yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yere,

             sahip olması şarttır.

              E1 yetki belgesi sahipleri uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunamazlar.

             b) E2 yetki belgesi almak için başvuranların, ilgili kamu kurum ve kuruluşu adına  kayıt ve tescil edilmiş en az 8  birim olmak üzere toplam 200 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 70 milyar Türk Lirası  sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

             F Türü yetki belgeleri için;

             F1 ve F2 yetki belgesi alabilmek için başvuranların;

             a) Faaliyette bulunduğu  yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı D1, E1, B1  yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde  yeterli bir alanın kullanım hakkına,

             b) F1 yetki belgesi için, D1 ve E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,  faaliyet gösterilen yer, ilçe ise 2 milyar Türk Lirası,  il  ise 6 milyar Türk Lirası  sermaye veya işletme sermayesine,

             c) F2 yetki belgesi için, B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş  bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             sahip olmaları şarttır.

             F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri,  en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler.

             F1 ve F2 yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin,  açacakları her şube için  sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı  miktarda katlanarak artar.

             Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunan F1 yetki belgesi sahiplerinden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz.

                Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlamak zorundadırlar.

             G  Türü yetki belgeleri için;

             a) G1, G2, G3 ve G4   yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) G1 yetki belgesi almak  için; mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 15 milyar Türk Lirası  kati ve süresiz Banka teminat mektubu vermeleri, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 20  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca  L1, N1 ve N2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az biri ile yapılan Bakanlıkça asgari şartları belirlenen bir acentelik sözleşmesine,    

             2) G2 yetki belgesi almak için; mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 30 milyar Türk Lirası  kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 30 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca C2, L2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan Bakanlıkça asgari şartları belirlenen bir acentelik sözleşmesine,    

             3) G3 yetki belgesi almak  için; mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 15 milyar Türk Lirası  kati ve süresiz Banka teminat mektubu vermeleri, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de  20 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan Bakanlıkça asgari şartları belirlenen bir acentelik sözleşmesine,    

             4) G4 yetki belgesi almak için; mali yeterlilik şartı olarak  Bakanlığa 30 milyar Türk Lirası  kati ve süresiz Banka teminat mektubu vermeleri, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 30  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca M3 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan Bakanlıkça asgari şartları belirlenen bir acentelik sözleşmesine,    

             5) G1 ve G2 yetki belgesi  almak isteyenlerin; yetki belgeleri süresince en az 30 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir  taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

             6) G3 ve G4 yetki belgesi almak isteyenlerin; yetki belgeleri süresince en az 20 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı  3,5  ton olan  bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

             sahip olmaları şarttır.

             b) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri;  en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri ise,  en fazla 2 adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilir.

             c) G1 yetki belgesi sahipleri, N1 ve N2 yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece bir N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi ile sözleşme yapamaz.

             d) Belediye/Büyükşehir belediyesi mücavir alanı dışındaki köy, kasaba, belde ve ilçelerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerin, mali yeterlilik şartı olarak 5 milyar Türk Lirası kati ve süresiz teminat mektubu vermeleri, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 7 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, ayrıca M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biriyle yapılan Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesine sahip olmaları şarttır.

             H Türü yetki belgeleri için;

             H1 ve H2 yetki belgesi almak için başvuranların;

             a) H1 yetki belgesi için Bakanlığa 40 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve  20 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             b) H2 yetki belgesi için Bakanlığa 50 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 40 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             c) Bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına,

             sahip olmaları şarttır.

             K Türü yetki belgeleri için;

             a) K1  yetki belgesi almak için başvuran,  gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta,

             c) K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

             sahip olmaları şarttır.

             L Türü yetki belgeleri için;

             a) L1  yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  100  ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosuna sahip olması,

             2) Bu işe elverişli, en az  1000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı  10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olması,

             3) İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 150  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,

             şarttır.

             L1 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın K3  yetki belgesini alabilir.

             b)  L2  yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  150  ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal  ticari taşıt filosuna sahip olmaları,

             2) Bu işe elverişli en az  2500 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı  10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

             3) İşletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 300  milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

             şarttır.

             L2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3, K1, K3 ve L1 yetki belgelerini alabilirler.

             M Türü yetki belgeleri için;

             a) M1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş  en az üç adet   eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 12  milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

             2) Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı  3,5  ton olan  bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına,

             sahip olmaları şarttır.

             b) M2 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş  en az 30 adet   eşya taşımaya mahsus  özmal ticari taşıt ile 250  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

             2) Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları,

             3) Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5  ton olan  bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

             şarttır.

             M2 yetki belgesi sahipleri  bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  M1 yetki belgesini  alabilirler.

             c) M3 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş  en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap haddinde  eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

             2) Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10  ton olan  bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

             3) Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması,

             şarttır.

             M3 yetki belgesi sahipleri, M2 yetki belgesi almak için başvuranların (2) numaralı alt bendindeki   şartları yerine getirmeleri ve bedelini ödemeleri  kaydıyla M2 yetki belgesini, yine bedelini ödemeleri  kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın M1 yetki belgesini de alabilir.

             N Türü yetki belgeleri için;

             a) N1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet   eşya taşımaya mahsus özmal  ticari taşıt ile 15 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

             2) Merkezde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir  taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

             şarttır.

             b) N2 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş istiap  hadleri toplamı 100 ton olan en az 10 adet  eşya taşımaya mahsus özmal  ticari taşıt ile 50 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

             2) Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde üç coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 6 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları,

             3) Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı  10  ton olan bir  taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

             şarttır.

             N2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  N1 yetki belgesi alabilirler.

             P Türü yetki belgeleri için;

             a) P1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Bakanlığa 10  milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 12 milyar Türk Lirası  sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,             

             2) Bu işe elverişli 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, istifleme ile depolama ve benzeri hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan  bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

             3) En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,

             4) En az 5 adet kendi adına kayıtlı iki tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olmaları,

             şarttır.

             b) P2 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Bakanlığa 50  milyar Türk Lirası  kati ve süresiz  banka teminat mektubu vermeleri  ve 125 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine sahip olması,

             2) Aynı unvanla, şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması,

             3) Merkezde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan  bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olması,

             4) En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olması,

             5) En az 30  adet kendi adına kayıtlı iki tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal taşıta sahip olması,

             şarttır.

             P2 Yetki belgesi sahipleri, yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde M türü ve K1 yetki belgesi sahiplerinin imkan, kabiliyet ve kapasitelerinden yararlanabilirler.

             P2 Yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  P1 yetki belgesi alabilirler.

             R Türü yetki belgeleri için;

             a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Sermayelerinin en az 150 milyar Türk Lirası  olması,   

             2) Bakanlığa 100 milyar Türk Lirası  tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri,

             şarttır.

             b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların;

             1) Sermayelerinin en az 300 milyar Türk Lirası  olması,

             2) Bakanlığa 200  milyar Türk Lirası  tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri,

             şarttır.

             R2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  R1 yetki belgesi alabilirler.

             T yetki belgesi almak için başvuranların;

             a) Sermayelerinin T1 yetki belgesi için en az 300  milyar Türk Lirası, T2 ve T3 yetki belgeleri için en az 100 milyar Türk Lirası olması,

             b) T1 yetki belgesi almak isteyenlerin  Bakanlığa 100  milyar Türk Lirası, T2 ve T3 yetki belgesi almak isteyenlerin 25  milyar Türk Lirası  tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri,

             şarttır.

             Terminal mülkiyetinin terminal işletmecisine ait olması halinde yukarıdaki teminat mektubu şartı aranmaz.

             Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye ve banka teminatı şartları aranmaz.

             Bakanlık, gerektiğinde bütün yetki belgesi türleri ile ilgili sermaye ve işletme sermayesi miktarlarını günün şartlarına göre düzenleyebilir.

             2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün tekelinde bulunan gönderilerin taşınması ve dağıtımı,  bu Yönetmelik kapsamındaki yetki belgeleriyle yapılamaz."

             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü  maddesinin sonuna  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep edenlerden, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgelerini ibraz etme şartı aranmaz."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 16 — 17 nci maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, yurt içinde ve uluslararası taşımalarda kullanılacak bütün taşıtlar;

             A) Yurt içi yolcu taşımalarında,          

              a) A1, A3, D3 ve E1  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

             b) D1 ve D2   yetki belgesi sahipleri,

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları,

             taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.   

             B) Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında,

             a) K1, K2, K3, E2, P1 ve P2  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             b) L1 yetki belgesi sahipleri,

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının elli katını geçmemek üzere sözleşmeli

taşıtları,

             taşıt belgelerine kaydettirerek,

             c) M1 ve M2  yetki belgesi sahipleri,

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının on katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları,

             taşıt belgelerine kaydettirerek,

             d) N1 ve N2 yetki belgesi sahipleri,

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının yirmi katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları,

             taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

             C) Uluslararası yolcu taşımalarında,

             a) A2, A3, B3 ve E1   yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları uluslararası taşımalarda kullanabilirler.

             b) B1 ve B2  yetki belgesi sahipleri,

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıtları,

             taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

             D) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında,

             a) C1, C3 ve E2  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             b) C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri,

             1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,

             2) Avrupa’ya yönelik taşımalarda, sahip oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar, Avrupa’ya yönelik olmayan taşımalarda sahip oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları,

             taşıt belgelerine kaydettirerek  kullanabilirler.

             Taşıt belgelerine kayıt ettirilecek sözleşmeli taşıt sayıları C2, L2 ve M3 yetki belgeleri için herhalükarda özmal taşıt sayısının iki katını geçemez.

             10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde özmal ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama tarihinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi zorunludur. Bunun sağlanamaması veya  finansal kiralama tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden düşülür.

             Herhangi  bir yetki belgesinin eki taşıt belgesine, sözleşmeli taşıt  kayıt ettirmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin, en az 3 adet taşıta sahip olmaları şarttır.”

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı  ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak, 16 yaşından büyük taşıtlar, otomotivle ilgili teknik bölümleri olan üniversitelerce verilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak teknik yeterlilik raporuna göre 20 yaş dahil kullanılabilir."

             "Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 12 yaşından; diğer taşıtların ise 20 yaşından büyük olmaması şarttır."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

             " ı) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, Bakanlığa beyan ettikleri merkez ve şube adreslerinde yürütmek zorundadırlar. Bakanlığa beyan edilmeyen yerlerde faaliyette bulunulamaz."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu  maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep edenler dışındaki adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez."

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 43 — a) Karoserinde, fabrikasınca imal edilmiş standart yakıt depolarında ve görünümünde değişiklik veya tadilat yapılan ve koltuk kapasitesi tadilat yapılmak suretiyle artırılmış  taşıtlar yurt içi ve uluslararası yolcu taşımalarında kullanılamaz.

             b) Fabrikasınca imal edilmiş standart yakıt depolarında değişiklik veya tadilat yapılan ve dingil eklenerek tadilat yapılmak suretiyle yük kapasitesi artırılmış olan taşıtlar yurt içi ve uluslararası eşya taşımalarında kullanılamaz.

             c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine aykırı davranan yetki belgesi sahibinin bu taşıtları, durumun tespitinden sonra re’sen taşıt belgesinden düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde; düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin,  26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,

             g) Eşya ve kargo  taşımacılığında çalışacak sürücülerin,  63 yaşından gün almamış olmaları,"

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 68 — Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Karayolu Yolcu Taşımacılığı  Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar."

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki İhtarlar bölümüne aşağıdaki hüküm eklenmiş, "43 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar" hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar,"

             "43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar,"

             MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen suçları işleyenler hakkında, bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilen görevliler tarafından suç, para cezası ve ihlal tespitine dair  tutanak düzenlenir."

             MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. İlgilisine tebliğ edilmeyen tutanakların tebliğinde 13/10/1983 tarihli ve  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uygulanır."

             MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu madde kapsamında K türü yetki belgeleri hariç olmak üzere ilk defa yetki belgesi alacak olanların yetki belgesi alma tarihlerine göre yetki belgesi ücretleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

             İlk üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 40,

             İkinci ve üçüncü üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 25,

             Dördüncü üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 20,

             oranlarında indirimli olarak uygulanır."

             MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, K türü yetki belgelerini ilk dokuz aylık dönem içinde alacak olanların yetki belgesi ücretlerinde % 90, son üç aylık dönem içinde alacak olanların yetki belgesi ücretlerinde ise % 89 oranında indirim uygulanır.’’

             MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 11 inci madde eklenmiştir.

             "Geçici Madde 11 — a) Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25/2/2007 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz.

             b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bununla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odasına kayıt belgesini ibraz eden adi komandit şirketler ile K1 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklara,  24/2/2005 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla istedikleri yetki belgesi verilir. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan adi ortaklıklar durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

             İki yıllık süre içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeyen K1 yetki belgesi sahibi adi ortaklıklara verilen yetki belgeleri iptal edilir. 

             c) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ve 73 üncü maddesinde yer alan, "Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır" hükmü, 2005 yılı için uygulanmaz.

             d) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendindeki hüküm, şehir içi ve il içi taşımalarda kullanılan taşıtlar için 1/1/2009 tarihine kadar uygulanmaz.

             e) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (b) bendindeki hüküm, yurt içi  taşımalarda kullanılan taşıtlar için 1/1/2009 tarihine kadar uygulanmaz.

             f) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; fiilen uluslararası lojistik işletmeciliği yaptığını belgeleyen C2 yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde L2 yetki belgesi ücreti 25/2/2005 tarihine kadar % 40 oranında indirimli olarak uygulanır.

             g) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yaptığını belgeleyen C5 yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde R2 yetki belgesi ücreti 25/2/2005 tarihine kadar % 40 oranında indirimli olarak uygulanır."

             Yürürlük

             MADDE 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin

Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

                Amaç ve Kapsam

                Madde 1 — 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tâbi esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için düzenlenmesi, uygulamaya konulması ve denetimi ile diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmiştir. 

                Dayanak

                Madde 2 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;              

                Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

                Oda: Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Deniz Ticaret Odasını

                ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ücret Tarifelerinin Hazırlanması ve Tarifelere İtiraz

 

                Tarife Tespit Esasları

                Madde 4 — Odalar, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebilir. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerce üretilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler, üretilen mal ve hizmetin tacir, deniz taciri ve sanayici vasfıyla bağlantısı dikkate alınarak ilgili oda tarafından tanzim edilir.

                Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.

                Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu, meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır.

                Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

                Tarifelerin Hazırlanması

                Madde 5 —Odalar, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar.            

                Odalar, tarifelerin hazırlanmasında uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine başvurabilir.

                Odalar, çalışma alanı içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlayabilir.

                Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer.

                Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde o yer belediye ve mülki idare amirliği ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine bildirilir.

                Komisyon

                Madde 6 — Odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, o yerin mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, ilgili belediyenin konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye ile tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir komisyon oluşturulur.

                Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlar. 

                Komisyon, başkanın yazılı çağrısı üzerine üyelerin çoğunluğuyla toplanır.   Kararlar oy çokluğu ile ve gerekçeli olarak alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

                Tarifelere İtiraz

                Madde 7 — Belediyeler ve o yerin mülki idare amiri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda ilgili odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz edebilir. 

                Komisyona yapılan itirazlar, tarifelerin uygulanmasını durdurmaz.

                Komisyon tarifeyi onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, ilgili oda ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının kendisine yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesindir.

                Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelerin Düzenlenme Şekli ve Bulundurulacağı Yerler

 

                Tarifelerin Düzenlenme Şekli

                Madde 8 — Üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifelerini içeren belge, tabela, levha, pano ve benzerleri Birlik tarafından belirli tip ve standart ölçülerde hazırlanan örneklerine uygun olarak ilgili odaca bastırılır.

                Tarifelerin satış bedeli oda tarafından belirlenir. Üyeler, ücret tarifelerini üyesi bulundukları odalardan temin ederler.

                Tarifelerin Bulundurulacağı Yerler

                Madde 9 — Tespit edilen tarifeye ilişkin belge, tabela, levha, pano ve benzerleri bu tarifede ücreti belirlenmiş mal ve hizmetin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, mal ve hizmetin sunulduğu iş yerinde veya doğrudan üretilen mal üzerinde, tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek biçimde asılır, takılır, bulundurulur veya yapıştırılır.

                Tarifelerin Yazıldığı Belge, Tabela, Levha, Pano ve Benzerleri Üzerinde Yer Alması Gerekli Bilgiler

                Madde 10- —Tarifelerin üzerinde yazıldığı belge, tabela, levha, pano ve benzerleri üzerinde;

                a) Odanın amblemi, unvanı ve soğuk damgası,

                b) Üyenin adı, soyadı, unvanı, oda sicil kayıt numarası ile ticaret sicil numarası,

                c) Odanın tarifeyi tespit tarihi,

                d) Tarifede belirlenen fiyatların azami haddi 

                yer alır.

                Tarifenin yazıldığı belge, tabela, levha, pano ve benzerleri üzerine ilan veya reklam konulamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yaptırım ve Çeşitli Hükümler

                Tarifelerin Denetimi

                Madde 11— Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.

                Yaptırım

                Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nci maddelerinde öngörülen disiplin cezalarına ilişkin hükümler ile 93 üncü maddesinde belirlenen para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

                Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

                Madde 13 — 13/9/1995 tarihli ve 22403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tacir ve Sanayicilerce 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Üretilen Mal ve Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

                Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları

Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

                 MADDE 1 — 15/3/1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1’in (a) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

                "a) Koleksiyonda belgesiz kültür ve tabiat varlığının bulunduğunun tespit   edilmesi."

                MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

             Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine aşağıdaki geçici  8 inci madde  eklenmiştir.

             "Geçici Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 706-713 üncü maddeleri gereğince 2005 yılı içerisinde yapılması gereken Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları, Müsteşarlıkça belirlenecek usül ve esaslar çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlık tarafından yapılır."

             Yürürlük

             MADDE 2 —  Bu  Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

          Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bölgeleri gösterir değişik Alfabetik Adlî Yargı Adalet Teşkilâtı listesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

 

 

 

 

Ağır Ceza

"Mahalli

Bölgesi

Teşkilâtı

Mahkemesi

Rize

2

Müstakil ağır ceza

Rize

Ardeşen

3

Tek hâkimli

Rize

Çamlıhemşin

5

Tek hâkimli

Rize

Çayeli

2

Tek hâkimli

Rize

Fındıklı

3

Tek hâkimli

Rize

İkizdere

4

Tek hâkimli

Rize

İyidere

4

Tek hâkimli

Rize

Kalkandere

4

Tek hâkimli

Rize

Pazar

3

Çift hâkimli

Rize"

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

            Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

                MADDE 1 — 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan idarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinin bölgeleri gösterir değişik Alfabetik İdarî Yargı Adalet Teşkilâtı listesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

                                                                                                                             

"Bölge İdare Mah.

Bölgesi

Bağlı Mahkemeler

Bölgesi

Yargı Çevresine

Dahil Olan İller

Kırıkkale

1

Kırıkkale Vergi

1

Çorum, Kırşehir

Kırıkkale

1

Kırıkkale İdare

1

Kırşehir

Kırıkkale

1

Çorum İdare

3

---

Zonguldak

3

Kastamonu İdare

3

Çankırı

Zonguldak

3

Zonguldak İdare

3

Bartın-Karabük

Zonguldak

3

Zonguldak Vergi

3

Kastamonu-Bartın-

 

 

 

 

Karabük-Çankırı

Ankara

1

Ankara İdare

1

---

Ankara

1

Ankara Vergi

1

---                   "

         Yürürlük

         MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

         Yürütme

         MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

          Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

             TARİH    : 07.12.2004

             KARAR  : 2004/126

            KONU                                    KONU    :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait

                                                                               taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması.

         Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

         1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait; Erzurum İli, Merkez İlçesi, Çiftlik Köyünde bulunan 194,195,196,197,198,1844 ve 1846 no.lu parsel ve üzerindeki taşınmazlar, Erzurum İli, Merkez İlçesi, Tuzcu Köyünde bulunan 870, 905 ve 907 no.lu parsel ve üzerindeki taşınmazlar ve Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Kıbrıs Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parsel ve üzerindeki taşınmazların, Özelleştirme kapsam ve programına alınarak, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş.'ne devredilmesine,

         2) Söz konusu taşınmazların satış, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı kullanılması suretiyle özelleştirilmelerine,

         3) Özelleştirme işlemlerinin 18 (onsekiz) ay içerisinde tamamlanmasına,

         karar verilmiştir.

Sayfa Başı