Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Aralık 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25667

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

5264 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

— Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Vatandaşlık Kararı

— Bir Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelik

— Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5264

Kabul Tarihi : 2.12.2004

MADDE 1. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (E) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki yılı geçemez. Bu süre içerisinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalığın dışındaki hastalıklar için tedavi ücreti ödenmez. Bu tedavi için süre uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, dış temsilciliklerce Kuruma gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır ve Kurumca sigortalılar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paraları ile tedavi ve zarurî masrafları Kurumca ödenir.

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 49. — Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen hastalıkları için ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gideceği kimseyle birlikte;

a) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az üçyüz gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla sigortalının, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, ana ve babası,

b) Bu Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bu kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası,

c) Hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve baba,

Yurt dışına gönderilir.

Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki yılı geçemez. Bu süre içerisinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalığın seyriyle bağlantılı olan hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için süre uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, dış temsilciliklerce Kuruma gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır ve Kurumca sigortalılar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paraları ile tedavi ve zaruri masrafları Kurumca ödenir. Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulunca verilen rapora karşı Kurum veya ilgili sigortalıca yapılacak itiraz, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar kesindir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10 Aralık 2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6664

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Tayfun BÜYÜKKÜPÇܒnün atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

10 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         O. PEPE

             Başbakan                          Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6695

1 — Van İli Çatak İlçesi Sözveren Köyüne bağlı Topaç Mezrasının Çatak Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

10 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         A. AKSU

              Başbakan                                   İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Vatandaşlık Kararı

İçişleri Bakanlığından:

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 27/10/2004 tarih ve 2004/15 sayılı Kararı ile Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen kişi ile ilgili listedir.

 

 

SOYADI

ADI

BABA ADI

DOĞ.YERİ/TARİHİ

 

AKBABA

Derviş

Veyis

Ulaş 15/04/1961

Sayfa Başı


Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve

Sakatlananlara Ödenecek Tazminata

İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 71 inci maddesine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tesbitine, sakatlık dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranlarına ve ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak, bu çalışmalar esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalananları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

Bölge Müdürlüğü: Tazminat ödenmesini gerektiren orman yangının meydana geldiği orman bölge müdürlüğünü,

İşletme Müdürlüğü: Tazminat ödenmesini gerektiren orman yangının meydana geldiği orman işletme müdürlüğünü,

Tazminat : Orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında ölenlerin kanuni mirasçıları ile malül olan, sakatlanan veya yaralananlara ödenecek tazminatı,

Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları : Ormanlarda veya ormanlara dört kilometre mesafedeki diğer açık alanlarda çıkıp ormana sirayet ihtimali olan yangınların söndürülmesi amacıyla, ihbarın alındığı andan itibaren ilk hareket yerine dönünceye kadar bilfiil yapılan ulaşım, yangına müdahale, söndürme ve soğutma çalışmalarının tümünü,

Sakatlık Dereceleri : 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan, 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vazife Malüllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilen derecelenmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tazminatın Ödeme Usulü ve Şekilleri

Tazminatın Tesbitinde Esas Alınacak Aylık

Madde 5 — Tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

Ölüm Halinde Ödenecek Tazminat Miktarı

Madde 6 — Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında tazminat ödenir.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.

Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı ile aile nüfus kayıt örneği esas alınır.

Sakatlanma Halinde Ödenecek Tazminat Miktarı

Madde 7 — Sakatlanma halinde ilgili sosyal güvenlik kurumunca belirlenecek sakatlık derecesine göre;

a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen aylığın yüz katı,

b) Diğer sakatlanma hallerinde ise; (a) bendindeki tutar esas alınarak aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlarda,

ödeme yapılır.

Sakatlık derecelerine göre ödenecek tazminat oranları aşağıda belirtilmiştir:

 

Sakatlık Derecesi:

Ödenecek Tazminat Oranı:

 

6

%25,

 

5

%35,

 

4

%45,

 

3

%55,

 

2

%65,

 

1

%75.

 

(a) bendinde belirtilen malüllere, ayrıca (b) bendine göre tazminat ödenmez.

Yaralanma Halinde Tazminat Miktarı

Madde 8 — Sakatlık derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen aylığın yüz katının % 20’sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, işgöremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Devlet memurları bu madde hükmünden yararlanamaz.

Kesintiler

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tazminat Komisyonu ve Tazminatın Ödenme Usulü

Tazminat Komisyonu

Madde 10 — Bu Yönetmelikte belirtilen tazminatların ödenip ödenmemesi hususu, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ile Bakan onayıyla belirlenen sağlık merkezinden bir doktor ve konuyla ilgili diğer yetkililerden oluşan komisyon tarafından incelenir. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır ve kararlar Genel Müdürün onayına sunulur.

Tazminatın Ödenme Usulü

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan karar ve diğer belgeler, ödemeye konu kişinin özlük haklarının bağlı olduğu veya diğer ilgililerin tazminatını almak istediği yerdeki orman işletmelerine gönderildikten sonra bu kuruluşların döner sermaye saymanlıklarınca nakdi tazminat hak sahiplerine ödenir. Bu ödemeler hiçbir gerekçe ile geciktirilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Yardımı Esasları, Tazminat Tahakkukuna Esas Belgeler,

Tahakkuku Yapacak Birim ve Tazminat Ödenmeyecek Haller

Sağlık Yardımı Esasları

Madde 12 — Orman yangınını söndürme çalışması esnasında hastalanan, sakatlanan ve yaralananlar hastahanelere nakledilerek tedavilerinin yapılması sağlanır ve bununla ilgili her türlü harcamalar işletme müdürlüğünce karşılanır.

Tazminatın Ödenmesinde Aranılacak Belgeler

Madde 13 — Tazminat ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır:

Tazminat Komisyonu kararına ek olarak,

a) Yaralanmalarda;

1) Olayın cereyan tarzını ve yaralanma nedenini açıklayan ayrıntılı olay tutanağının,

2) Yaralanma durumunu, araz bırakıp bırakmadığını, yaralının kaç gün işinden geri kaldığını içeren, işletme müdürlüklerince sevk edildikleri hastanelerden verilen kesin sağlık raporları veya sağlık kurulu raporlarının,

b) Sakatlanmalarda; (a) bendinde belirtilen belgelere ek olarak; tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca verilen ve ilgili sosyal güvenlik kurumunca sakatlık derecesi tespit edilmiş kesin raporun,

c) Ölüm halinde;

1) Olayın cereyan tarzını açıklayan ayrıntılı olay tutanağının,

2) Ölü muayene ve otopsi tutanağı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilamının,

3) Yaralanma veya sakatlanmalardan sonra meydana gelen ölümlerde ise ölümün daha önce meydana gelen olay nedeni ile ortaya çıkan yaralanmaya ve sakatlanmaya bağlı olduğunu gösteren tam teşekküllü hastane sağlık kurulu kararının,

d) Sonradan meydana gelen sakatlanmalarda; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak;

1) Sakatlanmanın evvelce ifa edilen görev nedeniyle meydana geldiğini belgeleyen mahkeme ilamının,

2) Mahkeme ilamı alınamayan hallerde, savcılıklardan bu durumu açıklayan yazılı belgenin,

bulunması gereklidir.

Tahakkuk Birimi

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ödemelere ilişkin tahakkuk işlemleri işletme müdürlüğünce yürütülür.

Tazminat Ödenmeyecek Haller

Madde 15 — Bu Yönetmeliğin tazminat ödenmesiyle ilgili hükümleri; kişinin kendi kastı sonucu ölüm, sakatlanma ve yaralanmanın meydana geldiğinin işletme müdürlüğünce tesbiti halinde uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 16 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 3/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa Başı