Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Aralık 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25665

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5258 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

5263 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

5266 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Başbakanlık, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/64)

— İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/11)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/28)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/29)

— Afyon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 05)

— Gümüşhane İli Sınırları İçerisinde, Tütün ve Tütün Mamullerinin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/01)

— Iğdır İlinde Basın Açıklamaları ve İmza Standlarına Dair Karar (No: 2004/1)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması

Hakkında Kanun

 

 

Kanun No: 5258

Kabul Tarihi : 24.11.2004

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2. — Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

Aile sağlığı elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sağlık elemanıdır.

Personelin statüsü ve malî haklar

MADDE 3. — Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.

Aile sağlığı elemanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirebilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir.

Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personel, talepleri halinde eski görevlerine atanırlar ve sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilir. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.

Kadroya bağlı olarak veya sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelden Sağlık Bakanlığınca aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak görevlendirilenlere, 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunlara, aylıklarına ve ücretlerine ilaveten, çalıştıkları günler dikkate alınarak aşağıdaki fıkrada belirlenen miktarların yarısını aşmamak üzere tespit edilecek tutarda ödeme yapılır.

Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katını, aile sağlığı elemanı için (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlarının ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir.

Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanların, daha önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları bu fıkrada belirtilen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır. Bunlar önceki durumları çerçevesinde tedavi yardımlarından yararlanmaya devam ederler.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri ile aile hekimi tarafından karşılanmayan gider unsurları gibi kriterler esas alınır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulaması veya hasta sevk oranlarının yüksek olması halinde bu ödeme tutarından brüt ücretin % 20'sine kadar indirim yapılır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

Kamuya ait taşınmazların kullanımı

MADDE 4. — Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir.

Hizmetin esasları

MADDE 5. — Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgarî 1000, azamî 4000'dir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1000'den az olabilir.

Aile hekimliği hizmetleri ücretsizdir; acil haller hariç, haftada kırk saatten az olmamak kaydı ile ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde acil haller ve mücbir sebepler dışında, kişi hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tâbi olursa olsun, aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edenlerden katkı payı alınır. Alınacak katkı payı tutarı Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müştereken belirlenir. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, diğer kanunların aile hekimliği hizmetleri kapsamındaki hizmetlerin sunumu ile sevk ve müracaata ilişkin hükümleri uygulanmaz. Yabancılar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Aile hekimlerinin şahsî kayıtları ilgili il ve ilçe sağlık idare birimlerinde tutulur. Aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları ile raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmî kayıt ve evrak niteliğindedir. Bu kayıt ve belgeler, hekimin ayrılması veya kişinin hekim değiştirmesi halinde eksiksiz olarak devredilir. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce düzenlenmesi öngörülen her türlü rapor, sevk evrakı, reçete ve sair belgeler, aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde aile hekimleri tarafından düzenlenir.

Denetim, sorumluluk ve mal bildirimi

MADDE 6. — Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare ve sağlık idaresinin denetimine tâbidir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, görevleriyle ilgili ya da görevleri başında işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlarda Devlet memurları gibi kabul edilir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri

MADDE 7. — Kişilerin ağız ve diş sağlığını korumak ve bu hizmetlerin daha etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek illerde pilot uygulama yapılır.

Bu hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerin, hizmetten yararlananların ilgisine göre bağlı bulundukları kurum bütçelerinden veya sosyal güvenlik kuruluşlarından karşılanması ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından müştereken belirlenir.

Yönetmelikler

MADDE 8. — Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fizikî ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8 Aralık 2004

—— • ——

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

 

Kanun No: 5263

Kabul Tarihi : 1.12.2004

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Görev ve Yetkiler

 

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun uygulanmasını sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilâtı, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Başbakan, bu Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan vasıtası ile kullanabilir.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen;

a) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürünü,

c) Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

d) Fon Kurulu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunu,

e) Vakıf: İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını,

İfade eder.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 3. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idarî ve malî tedbirleri almak.

b) Fonun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak.

c) Vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının kriterlerini belirlemek.

d) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak araştırma ve etüt yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden, sivil toplum örgütlerinden destek almak, ortak projeler hazırlamak, gerektiğinde bunlarla sözleşmeler yapmak, hazırlanan projelere destek vermek, bu kurum ve kuruluşlardan proje uygulama, denetleme, danışmanlık ve değerlendirme konularında hizmet satın almak.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Fon Kurulu

Teşkilât

MADDE 4. — Genel Müdürlük, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Genel Müdürlük teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Fon Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5. — Fon Kurulu, Başbakanın görevlendireceği Bakanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.

Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Kurul Başkanının talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fonda toplanan kaynakların, vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.

b) Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak.

c) Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.

d) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.

e) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamak.

Fon Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Genel Müdür

MADDE 6. — Genel Müdür; Genel Müdürlüğün en üst amiri olup, Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlüğün amaç ve politikalarına, stratejik plânına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler ve yürütür.

Genel Müdür, Başbakana veya görevlendireceği Bakana karşı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısı

MADDE 7. — Ana hizmet birimleri ile danışma birimi ve yardımcı hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, bir Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Ana hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 8. — Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri; Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığından oluşur.

Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Fon kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak.

b) Fon kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c) Fon kaynaklarının Fon Kurulu kararlarına uygun şekilde ve yardım konularına göre dağıtımını sağlamak.

d) Fonun gelir ve giderlerine ait hesapları tutmak.

e) Fon gelirlerini takip ve tahsil etmek.

f) Fon giderlerinin takibini yapmak ve zamanında aktarılmasını sağlamak.

g) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen projeler ile sivil toplum örgütlerinin toplumsal amaçlı projelerini değerlendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek, bu konularda görüş oluşturmak.

b) Sosyal amaçlı projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulatmak.

c) Uygulanan projelerin takibini yapmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirerek uygulamanın verimliliğini izlemek, performans analizleri yapmak ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmak.

d) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yardımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yardım taleplerini değerlendirmek, uygunluk kriterleri oluşturmak ve bu çerçevede öneriler hazırlamak.

b) Yardımların yerinde, zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını izlemek, yönlendirmek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek.

c) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sosyal yardım amaçlı çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlarla ve sosyal yardım ve sosyal hizmet amaçlı uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler oluşturmak, uygulamak.

b) Sosyal yardım amaçlı gönüllü kuruluşların çalışmalarını takip etmek, desteklemek ve periyodik değerlendirmeler yapmak.

c) Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve resmî kurumlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.

d) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Genel Müdürlüğün ve vakıfların istatistikî çalışmalarını yapmak, bunlara ilişkin veri tabanlarını hazırlamak, çeşitli projeksiyonlar yaparak kararların alt yapısını oluşturmak.

b) Yoksulluk ve sosyal yardım konularında araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak, yaptırmak ve bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Üniversite ve benzeri akademik kuruluşlarla işbirliği içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili bilgi ortamları oluşturmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

d) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini ve davranışını geliştirmek üzere tanıtım programları hazırlamak, bunların ulusal ve yerel yazılı ve görsel medya kuruluşlarında yayımını sağlamak.

e) Sosyal yardım faaliyetlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar yapmak.

f) Sosyal yardım konulu bilimsel nitelikli yayınlar yapmak, sosyal yardım amaçlı kurum ve kuruluşların yayınlarını takip etmek ve bu amaçla yapılacak yayınları desteklemek.

g) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri yapmak, tutanakları tutmak.

h) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Danışma birimi ve görevleri

MADDE 9. — Genel Müdürlüğün danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri ve bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe hizmet satınalma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

Yardımcı hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 10. — Genel Müdürlüğün yardımcı hizmet birimleri; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b) Personelin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Teşkilâtın eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda mahalli idarelere dönük eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yerine getirmek.

b) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan yapım, satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

c) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.

d) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

MADDE 11. — Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Üst düzey yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri ilgililere duyurulur.

Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcılığı

MADDE 12. — Genel Müdürlük, Sosyal Yardım Uzmanı ve Uzman yardımcısı istihdam edebilir.

Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılan yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

d) Kamu personeli dil sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak.

Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlanacak tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar "Sosyal Yardım Uzmanı" unvanını alırlar. Uzmanlık yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve memur kadrolarına atanırlar.

Sosyal Yardım Uzman ve Uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Atama

MADDE 13. — Daire başkanları, Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamaları Genel Müdür tarafından yapılır.

Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Sosyal Yardım Uzmanı ve Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu surette çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Genel Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Genel Müdürlükte çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm malî ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır.

Başka kurumlardan personel görevlendirme

MADDE 14. — Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşlarında çalışan memurlar, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati alınmak şartıyla Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilebilir. Bunlar, kurumlarından ücretli izinli sayılır ve asıl kadrolarıyla ilgileri devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevleri süresince aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarından alırlar.

Kadrolar

MADDE 15. — Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

MADDE 16. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları," ibaresi; "Özürlüler Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzmanlığına," ibaresi,

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzmanları" ibaresi,

c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresi,

Eklenmiştir.

MADDE 17. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 18. — 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvele "55- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası maddeden çıkarılmıştır.

Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.

MADDE 20. — 3294 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir.

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

GEÇİCİ MADDE l. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler altı ay içinde Genel Müdürlükçe hazırlanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Genel Müdürlüğün kadrolarına atama yapılıncaya kadar hizmetler mevcut personelle yürütülmeye devam edilir. Bunlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında çalışanlar arasından yazılı istekte bulunanlar, Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Görevlerin aksamaması için her türlü personel ve idarî destek bir yıl süre ile Başbakanlıkça karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde sosyal yardım uzmanı olarak atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacakların sayısı sosyal yardım uzmanı kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

GEÇİCİ MADDE 4. — Vakıfların, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarına ilişkin borçları silinmiştir.

Yürürlük

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8 Aralık 2004

 

(I) SAYILI CETVEL

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

            

 

Genel Müdürlük

 

Genel Müdür Yardımcılığı   

 

Ana Hizmet Birimleri

 

Danışma Birimi

Yardımcı Hizmet

Birimleri

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

1.Kaynak Yönetimi

Dairesi Başkanlığı

2.Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı

3. Yardımlar Dairesi Başkanlığı

4. Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

5. İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

1.İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı


 

 (1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU     : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Genel Müdürlüğü   

TEŞKİLATI   : Merkez

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                                         

 

 

SINIFI

 

 

UNVANI

 

 

DERECESİ

SERBEST KADRO

ADEDİ

TUTULU

KADRO

ADEDİ

 

 

 TOPLAMI

GİH

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Genel Müdürü

1

1

 

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

1

 

1

GİH

Kaynak Yönetimi Dairesi  Başkanı

1

1

 

1

GİH

Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanı

1

1

 

1

GİH

Yardımlar Dairesi Başkanı

1

1

 

1

GİH

Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

1

1

 

1

GİH

İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanı

1

1

 

1

GİH

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

1. Hukuk Müşaviri

1

1

 

1

GİH

Hukuk Müşaviri

6

1

 

1

GİH

Sosyal Yardım Uzmanı

1

15

 

15

GİH

Sosyal Yardım Uzmanı

3

15

 

15

GİH

Sosyal Yardım Uzman Yrd.

8

20

 

20

GİH.

Müdür

1

1

 

1

GİH.

Müdür

2

3

 

3

GİH

Sosyolog

7

3

 

3

GİH

Sosyolog

4

2

 

2

GİH

Sosyal Çalışmacı

6

2

 

2

GİH

Memur

5

5

 

5

GİH

Memur

6

3

 

3

GİH

Memur

8

5

 

5

GİH

Programcı

4

1

 

1

GİH

Programcı

5

1

 

1

GİH

Çözümleyici

6

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

3

 

3

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

3

 

3

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

3

 

3

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

7

2

 

2

 

GİH

Mütercim

7

1

 

1

 

GİH

Sekreter

10

1

 

1

 

GİH

Ambar Memuru

5

1

 

1

 

GİH

Santral Memuru

9

1

 

1

 

GİH

Santral Memuru

10

1

 

1

 

GİH

Şoför

8

1

 

1

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7

1

 

1

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

10

1

 

1

 

TH

İstatistikçi

2

1

 

1

 

TH

İstatistikçi

4

1

 

1

 

TH

Teknisyen

7

1

 

1

 

YH

Kaloriferci

10

1

 

1

 

YH

Dağıtıcı

9

1

 

1

 

Toplam

 

 

113

 

113

—— • ——

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5266

Kabul Tarihi: 2.12.2004

MADDE 1. — 16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Yurt dışından ithal edilecek 3.000 DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemiler.

MADDE 2. — 4490 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gemilerin ve yatların sicil kaydının terkini ipotekli alacaklının iznine tâbidir.

MADDE 3. — 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12. — Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.

Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar.

Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların sahiplerinden aşağıdaki harçlar ayrıca tahsil olunur:

a) Kayıt harcı: 10.000 ABD Doları karşılığında Türk parasına ilave olarak, her bir net ton için 1 ABD Doları karşılığı Türk Lirası alınır. Bakanlar Kurulu bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı yatlar için alınacak maktu kayıt harcı, 5.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası kadardır.

b) Yıllık tonaj harcı: Gemilerden ve yatlardan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olduğu her takvim yılı için her bir net ton başına 1 ABD Doları karşılığı Türk Lirası alınır. Bu harç ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil olunur. Vadesi gelen yıllık tonaj harcı taksitleri ödenmedikçe sicilin terkini ve yeni sahibi adına tescili yapılmaz. Devir sırasında vadesi gelmeyen harç taksitleri tescil olunduğu yeni sahibi tarafından taksit süreleri içinde ödenir. Bakanlar Kurulu bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi veya yatın sicilden re'sen terkinini gerektiren sebeplerin meydana gelmesi halinde, sicil kaydı daha sonra terkin edilse bile tonaj harcı yükümlülüğü terkin sebebinin gerçekleştiği tarihi takip eden ay itibariyle sona erer.

c) Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yat doğrudan veya çift (dual) klas olarak Türk Loydu'na kayıtlı ise bu maddenin (a) ve (b) bendinde tespit edilen bedellerde %50 indirim yapılır.

d) Finansal kiralama firmaları adına Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların mülkiyetinin finansal kiralama sözleşmesi hükümleri gereğince kiracıya devri gerektiğinde, gemi ve yatı kendi adına tescil ettirecek kiracıdan kayıt harcı alınmaz.

ABD Dolarının Türk Lirası karşılığının hesabında; Türk Uluslararası Gemi Sicili tescillerinde tescil tarihi, yıllık tonaj harcına ilişkin taksitlerde ödemenin yapıldığı gün için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilân olunan döviz satış kuru esas alınır.

Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisi ve fonlardan müstesnadır.

Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca alınacak harçların tarh, tahakkuk ve tahsilinde aksine hüküm bulunmadıkça 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca tahsil edilen gelirler Maliye Bakanlığınca ayrı bir hesapta izlenir. Bu gelirlerin % 50'si altı ayda bir Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Bütçesine kaydedilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

MADDE 4. — 4490 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8 Aralık 2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16623

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-33-2004-1291

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16623 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Aralık 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16624

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“AB Ekonomisinde Türkiye Uzun Vadeli Kalkınma Perspektifleri” konulu seminere katılmak üzere; 9 Aralık 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-342-2004-1292

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16624 sayılı yazınız.

“AB Ekonomisinde Türkiye Uzun Vadeli Kalkınma Perspektifleri” konulu seminere katılmak üzere, 9 Aralık 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16625

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Aralık 2004 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-343-2004-1293

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16625 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Aralık 2004 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16626

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Aralık 2004 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-344-2004-1294

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16626 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Aralık 2004 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16627

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Aralık 2004 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-345-2004-1295

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16627 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Aralık 2004 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16628

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Aralık 2004 tarihinde Arnavutluk’a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2004

B.01.0.KKB.01-06-346-2004-1296

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16628 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Aralık 2004 tarihinde Arnavutluk’a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6673

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Bakanlar Kurulu Sekreteri Kemal BAŞAR’ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Bakanlar Kurulu Sekreterliğine Başbakanlık Uzmanı Mehmet ERGÜN’ün atanmaları,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

              Başbakan

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6674

1 — Açık bulunan Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (23894) Dr. Abdulvahap DARENDELİ’nin atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  C. ÇİÇEK

                Başbakan                                           Adalet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6648

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğüne, İzmir Bölge Müdürü Ata MUMCU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           K. UNAKITAN

           Başbakan                                             Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6649

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Batman Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şinasi SOYER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Doç. Dr. H. ÇELİK

            Başbakan                                       Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6659

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Remzi ÖZDOĞAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             A. COŞKUN

          Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6605

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, KadirKILIǒın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        O. PEPE

             Başbakan                           Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6668

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çorum İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Ziya ÇÖPÜR’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

8 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        O. PEPE

             Başbakan                           Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporu; bu rapor, Eczacı Odası yetkililerince ilgilinin odaya başvurusundan itibaren en geç 10 iş günü içinde ispatlayıcı belgelerle birlikte verilir. Belirtilen süre sonunda, rapor verilmediği takdirde, muvazaa konusu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 10 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılabilir. Eczanelerin bağımsız dükkanlarda açılması ve faaliyet göstermesi zorunludur. Eczanenin laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olmamak ve ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla, birden fazla kapısı olabilir. Ancak bu kapılardan hiçbiri başka dükkan veya mağaza içine açılamaz. Eczanenin güvenliği eczane sahip ve mesul müdürü eczacının sorumluluğu altındadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczanelerin bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uyması zorunludur. Ancak geceleri kapalı olan alışveriş merkezlerindeki eczaneler nöbetten muaf tutulur. Uluslararası uçuşa açık olan havaalanları içinde yer alan eczaneler, eczane çalışma gün ve saatleri dışında da 24 saat açık olabilirler. Bu durumda biri eczanenin sahibi olmak kaydıyla her 8 saat için bir eczacı bulundurulması zorunludur."

"Mülkiyeti özel hastane veya kamu kurum ve kuruluşuna ait olup içinde sağlık kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açılamaz. Üniversiteler; ticari nitelik taşımaksızın sadece eczacılık fakültesi öğrencilerinin eğitimi amacı ile açılacak uygulama eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere ticari amaç güden eczane açamazlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine, eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha konulur. Ayrıca eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı, rahatça okunabilecek şekilde vitrin camına yazılır."

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliği’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talassoterapi tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (h), (j), (k) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş (m), (r) ve (s) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"h) Talassoterapi: Deniz iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulanmasını,"

"j) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli suları,"

"k) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan suları,"

"o) İşletme İzni: Tesis izni alındıktan sonra, Bakanlıkça bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak sağlık amaçlı tesislere verilen izni,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları uygun ölçekli harita ve ayrıca imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler, plana dipnot olarak yazılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin (a) bendi, (b) bendinin birinci paragrafı ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi eklenmiştir.

"a) Tedavi havuzu birimi: Havuz, soyunma-giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluşur. Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre belirlenir. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç metrekare olacak şekilde düzenlenir. Havuzun derinliği en fazla net 150 santimetre olmalıdır. Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, ayrıca merdiven kenarına ve havuz iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya hareketli bir sistem kurulur. Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemlerin bulunması zorunludur. Havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçimde havuza verilir. Havuza girmeden duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Havuzun doldurulmasında, havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma ve taşırma sistemi kullanılır."

"Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare olmalıdır. Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği bulunmalıdır. Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı yer alır, tuvalet bulunmaz."

"c) İçme kürü birimi: İçme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenir. İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılır, kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez, kullanılacak su, içme yerine hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılır."

"f) Gaz banyosu birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda insan sağlığını koruyacak gerekli önlemler alınarak, uygun teknoloji kullanılarak kurulur ve denetlenir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Kaplıca tesislerinde asgari olarak;

a) Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı veya tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık dallarından hekim veya sertifika almış hekimler,

b) Fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru veya sağlık teknikerinden her hangi birisi bulundurulur."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kaplıca tesislerini işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Bakanlıktan önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. Kurulu ve faaliyette olan tesisler için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülür."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuvarlarda yapılır, pestisit analizleri ise kaplıca suyunun beslenme havzasının tarımsal veya endüstriyel bölgede bulunması halinde yaptırılır. Analiz sonuçları mineralli su için EK-2 ve EK-3, peleoid (çamur) için EK- 4 deki rapor formatına uygun olarak tanzim edilir. Radyoaktivite analizleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında yapılır. Analiz sonuçları ilgili valiliğe ve bilgi için Bakanlığa gönderilir."

"Analiz sonuçları ve inceleme ve tespit kurulunun raporu sağlık müdürlüğünce incelenerek valiliğin görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve EK-5’de bulunan rapor ile inceleme sonucu belgelenir. İnceleme sonucu valiliğe bildirilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafının (c) bendi ile ikinci paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Kaynak başında yapılması gerekli debi, su sıcaklığı ve pH ölçümünün yapılması,"

"c) EK-6 da belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kurulun Görevleri:

a) EK-1, EK-2 ve EK-4’teki raporların incelenmesiyle kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurunun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi,

b) Bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan önerilerin yer alacağı EK-5'teki raporun düzenlenmesi ve imza altına alınması,

c) İşletme izni aşamasında EK-3’teki analiz değerlerinde, tesis izni aşamasındaki değerlerden bir sapma olması halinde değerlendirme yapılmasıdır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tesis İzni ve Gereken Belgeler

Madde 21 — Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra istenilecek belgeler;

a) İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1),

b) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2),

c) Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5),

d) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor,

e) Talassoterapi tesisleri hariç olmak üzere kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası,

f) Tedavi bölümleri projeleri (1/50 ölçekli),

g) Kullanılacak doğal tedavi unsuru kaynağının kullanım hakkına sahip olduğunu belirten tahsis belgesi, kira kontratı ve benzeri belgeler,

h) Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü,

i) Tesisin kurulacağı alanın tapusu, tahsis belgesi veya kira kontratı.

Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya üç nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir ve belgelerin tamam olması halinde valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler Bakanlıkça onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile valiliğe bildirilir. Dosyaların iki nüshası il sağlık müdürlüğünde ve işletmecide muhafaza edilmek üzere ilgili valiliğe gönderilir.

İşletmeciler, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler.

Verilen tesis izninin geçerlilik süresi üç yıldır. İşletmecinin bu süre içerisinde tesisini tamamlayamaması ve Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre Bakanlıkça en fazla bir yıl uzatılır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşletme İzni ve Gereken Belgeler

Madde 22 — Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir.

a) Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3),

b) İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6’da örneği bulunan uygunluk bildirimi formu,

c) Mesul müdür sözleşmesi,

d) Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları,

e) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi,

f) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi.

Bu belgeler valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmelere işletme izni verilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller aylık olarak yapılır. Kaynaktan alınan numunelerde EK-2’ de belirtilen analizler üç yılda bir; kullanım yerinden alınan kimyasal analizler EK-3 de belirtilen formata uygun olarak her yıl yaptırılır. Kaplıca ortamının endüstriyel ve tarımsal kirliliğe maruz kalması durumunda tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda ek olarak bazı parametrelerin analizi de istenebilir. Alınan numuneler 18 inci maddede belirtildiği şekilde tesis sahibince analiz ettirilir, ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde numune alınabilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 — Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin EK-2, EK-3 ve EK-4’de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır, müteakip işlemlerde esas alınacak değerler ile peloidlerin üretim izinlerine ilişkin esaslar Bakanlıkça bilimsel gelişmeler doğrultusunda tebliğ ile belirlenir."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin EK 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 1 — Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin, bu durumlarını belgelemesi kaydıyla bu tesisler hakkında bu Yönetmelik hükümlerindeki yer fizik kriterler uygulanmaz."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Halen izinsiz olarak faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin sahip veya işletenlerince, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulan tesislerin dosyaları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve durumları uygun görülen kaplıca tesislerine tesis ve işletme izni verilir. Süresi içerisinde başvuruda bulunulmayan veya başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan kaplıca tesisleri kapatılır ve sorumluları hakkında kanunî işlem yapılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayan başvuru, sahibine birinci fıkradan faydalanma hakkı vermez. Birinci fıkralara göre yapılan başvurular iki ay içerisinde ilgili valilikçe Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 15 gün içerisinde sonuçlandırılır."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin Ekleri EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 5, 16, 23, 24, 27, 28 ve 30 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EKLER İÇİN BAKINIZ.doc

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1— 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanları ve muhafaza ormanları, yaban hayatı koruma, yaban hayatı geliştirme sahaları ve yaban hayatı üretme istasyonları ile özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları dahilinde ve orman doğal gençleştirme alanları, biyolojik bağımsızlığını kazanmamış suni gençleştirme ve ağaçlandırma alanlarından doğal çiçek soğanı sökümü yasaktır. Bu alanlarda yapılacak üretim çalışmaları için ilgili kuruluş ve kurullardan izin alınır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Oda Onur Kurullarınca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezaları Yüksek Onur Kurulunun kararıyla kesinleşir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek Onur Kuruluna aday olabilmek için daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetim, Yüksek Onur Kurullarından ya da Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarından en az birinde asil üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurulu kararları ile itirazları belgeler üzerinden inceler ve gerekçe bildirerek onaylar ya da bozar. Kararın bozulması durumunda dosyayı ilgili Odaya iade eder. Oda Onur Kurulu kararında ısrar ettiği takdirde gerekçeli son karar üç ay içinde Yüksek Onur Kurulunca verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Oda Onur Kurulunun yetkileri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir şikayet üzerine ve gerek doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

b) Oda Yönetim Kurulunca verilen soruşturmaya ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz eden kişi ve kuruluşlarca kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek,

c) Onur Kurulu kararlarından; Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamakla

yetkilidir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Yazılı uyarı cezası ilgili meslek mensubunun meslekdaşları, üçüncü kişiler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Oda birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması ve daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Ceza aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Bu Bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek,

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Oda birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Onur Kuruluna sevkedilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için mesleğini ve görevini TMMOB Kanunu ve Yönetmeliklerine, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Soruşturmaya; bildirim üzerine ya da Yönetim Kurullarınca resen başlanır.

Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren iki yıl geçmiş ise soruşturma başlatılamaz. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda genel kanuni bir suç oluşturuyor ve bu suç için, kanun daha uzun bir zaman aşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zaman aşımı süresi uygulanır ve bu durum soruşturma açılmasında belirtilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirimin yapılmasından itibaren en geç iki ay içinde konuyu inceleyerek:

a) Bildirimi soruşturmaya değer görmezse, soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararını bildirimde bulunan tarafa bildirir.

b) Bildirimi soruşturmaya değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu, bildirimi inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda bir ya da birkaç Oda üyesini soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı olarak atanan üyenin Oda Onur Kuruluna seçilme yeterliğinde olması gerekir. Soruşturmacının atandığına dair Yönetim Kurulu Kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan üye görevi kabul etmeyebilir. Eğer bildirimde bulunan kişi aynı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri ise bu atama kararında oylamaya katılamaz. Soruşturmacı raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Bildirimin Yönetim Kuruluna ulaşmasından itibaren iki ay içinde işlem görmemiş ya da Yönetim Kurulu tarafından ek süre tanınmamış dosyalar Onur Kuruluna aktarılır. Ek süre iki ayı geçemez."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder ve tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yazılı açıklamada bulunmasını ister. Soruşturmacı, hakkında suçlamada bulunulan kişiden savunmasını isterken, soruşturmacı olarak atandığına dair Yönetim Kurulu kararının içeriği hakkında bilgi vermek zorundadır. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek bir ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Oda Yönetim Kurulunun soruşturma ya da kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, şikayetçi, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde Oda Onur Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi, ilgili dosya ile birlikte Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile Oda Onur Kuruluna gönderilir.

Oda Onur Kurulu, dosya üzerinde yapacağı inceleme sonunda şikayet ya da istem konusunu soruşturma ve kovuşturmaya değer mahiyette görürse dosyayı incelemeye alır. Bu durumda soruşturma Oda Onur Kurulunca tamamlanır. Bu karara ilgililer uymak zorundadır.

Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna intikal ettirilen dosyalar hakkında, Onur Kurulunun kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı ilgililer, Yüksek Onur Kuruluna onbeş gün içinde itiraz edebilir.

Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulları itiraz üzerine kendilerine gelen dosyaları iki ay içerisinde karara bağlar."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Yüksek Onur Kurulu tarafından dosyaların görüşülmesi sırasında, Kurul tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, dosya hakkında bilgi verebilecek ilgili Oda Onur Kurulu temsilcisinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreterliği tarafından bir sonraki Yüksek Onur Kurulu toplantısına katılması için onbeş gün önce çağrı yapılır.

Çağrıya karşın ilgili Oda Onur Kurulu temsilcisinin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasına engel değildir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (b) bendinin 4 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Kurul kendisine sevkedilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren üç ay içinde karara bağlar. Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleriyle birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve ne zaman karar vereceğini açıklamak zorundadır. İşlenen suçla ilgili konu hakkında ceza davası açılmışsa ve Onur Kurulunun karar vermesinin ceza davasının sonucuna bağlı olduğu durumlarda disiplin soruşturması sürecinde zamanaşımı dava sonuna kadar kesilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Yüksek Onur Kurulu kararına karşı ilgililerin İdari Yargıya başvurmaları durumunda, TMMOB hukuk danışmanı, Yüksek Onur Kurulu ile ilgili Odanın hukuk danışmanı ve/veya Onur Kurulu üyelerinin görüşünü alarak savunmasını hazırlar."

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 02/12/2004

 

Karar No

: 2004/64

 

İşyeri

: Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğü

 

B.M. Dosya No

: 22779.10,47798.10

İnceleme : Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğünde Bakanlığımızca yapılan

incelemede; İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde çalıştırılmak üzere, il daimi encümen kararları uyarınca, geçici-muvakkat kadrolarda işe alınan 36 işçinin odacı, müstahdem, büro personeli, hizmetli, temizlikçi, kaloriferci, bekçi, elektrikçi ve tesisatçı gibi görevlerde istihdam edildiği ve ağırlıklı olarak büro hizmetlerinde çalıştırıldığı, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda, yine İl Özel İdare Müdürlüğünce adam/ay kadrosunda geçici/mevsimlik olarak ücret ve diğer özlük hakları İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından karşılanan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü işyerinde çalıştırılan 31 işçinin değişik şantiye ve inşaat işlerinde, köy içme suları, buz tesisleri, asfalt ekibi, konkasör şantiyesi ve atölyelerde düz işçi olarak görev yaptığı, işçilerin yaptıkları işler dikkate alındığında işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 15 sıra numaralı "İnşaat" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde yapılan işlerin

niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna, İl Özel İdare Müdürlüğünce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü işyerinde çalıştırılan işçiler tarafından yapılan işlerin ise İşkolları Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı

Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2004/11)

MADDE 1 — 14/1/2000 tarihli ve 23933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 4 — Süresi en geç 31/12/2003 tarihinde sona eren belgesiz ihracat kredisine ilişkin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firmanın grup firmaları yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya krediyi kullandıran kuruluş ile yapılan, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracatla da kapatılabilir."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/28)

Başvuru

Madde 1 — 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. firması Müsteşarlığımıza yaptığı başvurusunda, Hindistan, Tayland, Çin Tayvanı (Tayvan), Güney Kore, Malezya, Endonezya ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan poli(etilen tereftalat)"ın dampingli fiyatlarla Türkiye’ye ithal edilmesi sonucunda zarara uğradıklarını belirtmiş ve bu şekilde ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesi amacıyla İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde damping soruşturması açılmasını talep etmiştir.

Başvuru konusu madde

Madde 2 — Başvuru konusu madde, 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan "78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan poli(etilen tereftalat)"tır (Pet Resin-”Pet Cips”). Dampingli olduğu iddia edilen ürün IV (intrinsic viscosity) numarası 0,7 dl/g veya daha yüksek olan ve ambalaj sanayiinde kullanılan maddedir.

Polimerin genel yapısı teraftalik asit ile etilen glikolun esterleşmesi ile veya etilen glikol ile dimetil tereftalatın reaksiyonu sonucu elde edilen polimerlerdir. Enjeksiyon ve çekim teknikleriyle kurutma, eritme, kalıplama, gerdirme ve şişirme aşamaları sonucunda üretilmektedir. Söz konusu madde katı ve sıvı gıda ambalajına uygun olarak şişe, kutu, plaka ve benzeri eşyanın üretiminde kullanılır.

Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı olarak verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Başvurunun desteklenmesi

Madde 3 — Şikayetçi firma tek üretici konumundadır. Bu nedenle Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde şikayetçi firmanın yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

Madde 4 — Şikayete konu ülkelerde tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir iç piyasa satış fiyatları bu aşamada temin edilememiştir. Söz konusu ülkeler için normal değer tespitinde bu ülkelerdeki koşullar dikkate alınmak suretiyle oluşturulmuş değer yöntemi tatbik edilmiştir.

İhraç fiyatı belirlemelerinde DİE ithalat istatistikleri esas alınmıştır. Tespit edilen ortalama CIF değer üzerinden hesaplanan navlun ve sigorta giderleri düşülmek suretiyle FOB ihraç fiyatına ulaşılmıştır. Başka bir ayarlama yapılmamış ve bu fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

Fiyat karşılaştırması mümkün olduğu ölçüde aynı aşamada (fabrika çıkış), normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatları üzerinden yapılmıştır. Bu şekilde hesaplanan damping marjlarının önemli oranda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

Madde 5 — Şikayet konusu ülkelerin her birinden yapılan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı 2002 yılında başlayarak önemli oranda artış göstermektedir. Şikayet konusu ülkelerin ithalatı her geçen yıl nispi ve mutlak olarak artış gösterirken, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın payı ciddi oranda azalmaktadır. Aynı dönemde yerli üretimin pazar payı yarıya yakın bir oranda düşerken, bu pazar payı tamamen soruşturma konusu ülkeler tarafından ele geçirilmiştir.

Dampingli ithalatın etkisi ile yerli üreticinin 2002 yılından başlayarak ticari maliyetinin altında satış yapmaya başladığı görülmüştür. Bu durumda, yıpranan yerli üretici satış fiyatları göz önünde bulundurularak fiyat bastırılması hesaplanmış ve ithal fiyatlarının yerli üretici üzerinde önemli oranlarda fiyat baskısı oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bu durum sonucunda, başvuru aşamasında sunulan delillerden, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla şikayet konusu ülkelerden yapılan söz konusu madde ithalatının yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

Madde 6 — Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Hindistan, Tayland, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya, Endonezya ve ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

Madde 7 — Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada soruşturmaya tabi diğer ülkelerden birinin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC’de soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formu ve bilgilerin toplanması

Madde 8 — Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de gönderilecektir.

Süreler

Madde 9 — Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 10 — Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

Madde 11 — Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

Madde 12 — Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10 / 204 77 02 Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: damping@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 13 — Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/29)

İlgili mevzuat

Madde 1 — Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'ten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler

Madde 2 — Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir. Ancak, süre bitiminden evvel yerli üretim dalının destekleyici delilleri içeren talebi üzerine açılacak bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı yönünde bir belirleme yapılması halinde, bu belirlemeye ilişkin dampinge karşı önlem uygulamasına devam edilir.

 

G.T.İ.P.

 

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete

Tarih ve No'su

 

Tebliğ

No

 

Önlemin Bitiş Tarihi

5503.20

Poliesterlerden sentetik devamsız lifler

Güney Kore Endonezya

13/03/2000-23992

2000/2

13/03/2005

5402.33

Poliesterlerden tekstürize iplikler

Hindistan

Çin Tayvanı Güney Kore

27/06/2000-24092

2000/7

27/06/2005

7318.14.91.00.00

Demir veya çelikten ototaradöz sac vidaları

Çin Tayvanı

10/11/2000-24226

2000/10

10/11/2005

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

Madde 3 — Yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, üreticisi bulundukları ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümlerine göre, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilirler.

Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü,

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel : 0.312.204 77 02 veya 204 77 26

Faks: 0.312.212 87 65

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Yürürlük

Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Afyon Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 05

Karar Tarihi : 16/09/2004

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Karar Afyon il sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriteri ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Karar 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — Afyon İl sınırları içerisinde bulunan konutlarda, kamu kuruluşlarında ve sanayi tesislerinde ısınma ve sanayi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin ve sıvı yakıtların özellikleri aşağıdaki gibidir.

a) Isınma amaçlı yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Aranacak Kriterler

 

Alt ısıl değer (orijinalde)

min. 4000 kcal/kg ( - 200 kcal /kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (Kuru bazda)

% 2 max.

 

Boyut

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılır. Bu durumda torba üzerinde sadece Stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilir.

Kullanılan kömürün kalorifik değerinin 4000 kcal/kg’dan fazla olması durumunda daha üst kalorifik değerler için her 1000 kcal/kg başına % 0.1 toplam kükürt oranı eklenecektir.

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerde aşağıdaki özellikleri

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

En az 6200 kcal/kg ( - 400 kcal /kg tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

% 0.9 (max.)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

% 12-28 (+ %1 tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalde)

% 10 (max.)

 

Kül (kuru bazda )

%14 (max) (+ %1 tolerans)

 

Şişme Endeksi

%1 (max)

 

Boyut

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürde kalori değeri min 6000 kcal/kg olacaktır.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece Stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

c) Sanayi amaçlı ithal linyit ve taş kömüründe aşağıdaki özellikler aranır.

Alt Isıl Değeri (orijinalde) : min. 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda) : max. % 1 (+% 0.1 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda) : max. % 36 (+% 1 tolerans)

Boyut : 0-50 mm

d) Isınma amaçlı briket kömüründe aşağıdaki özellikler aranır.

Özellik

Sınıf l

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri (1) (kcal /kg), en az

5000

4000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

0.8

1.0

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

75

65

Kırılma Sağlamlığı      Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az

80

60

                                      Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2 ), en az

130

100

Suya Dayanım (2) (%), en az

70

70

Isıl Verimi (%), en az

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak melas/ nişasta ve /veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş olan, insan sağlığına zararlı olmayan benzer maddeler kullanılır.

Isınma amacıyla kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgeleriyle yasaklanan petrol kokunun tüketimi yasaktır.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 4 — a) Isınma amaçlı sıvı yakıt olarak, TÜPRAŞ tarafından üretilen %1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 Kalorifer Yakıtının kullanılmasına izin verilir.

b) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan bacagazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesisleri dışında 6 nolu fuel-oil’in kullanımının yasaklanmasına,

Yakıt Temin ve Satış Belgeleriyle İlgili Esaslar

Madde 5 — a) Afyon İl sınırları içerisinde ısınma amaçlı kullanılan kömürler için kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi, denetlemenin etkili uygulanabilmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması boşaltılması sırasında kömür kaybını ve oluşacak tozumayı engellemek açısından, her ne miktarda olursa olsun, açıkta ve torbasız kömür taşınması, satılması ve yakılması yasaktır.,

b) İlimiz sınırları içinde üretilen kömürler için Afyon Valiliği tarafından "Kömür Uygunluk Belgesi" verilir.

c) Afyon Valiliği tarafından verilmiş olan Uygunluk Belgesi bulunanlar dışında İl sınırları dahilinde kesinlikle torbalama yapılamaz.

d) İl sınırları dahilinde satılacak yerli ve ithal kömürler için torba üzerinde Ek 1 de verilen şekilde, Uygunluk Belgesi alan kömür üretici firma adı, satıcı firma adı, torbalayıcı firma adı ve adres/telefon bilgileri, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerde kullanılabileceği, cinsi, menşei (üretildiği ocak), kömür özellikleri ( toplam kükürt, alt ısıl değer, nem, boyut, diğer özellikler, ağırlık,), Uygunluk Belgesi veren Valiliğin yazısının sayısı bulunur.

e) Şehir merkezine girmeden diğer ilçe ve illere transit geçecek olan yakıt kamyonları, İzmir- Ankara, İzmir- Konya, İzmir- Şuhut istikametlerini kullanır, şehir içine giremez.

f) Havası birinci derecede kirli iller için diğer illerde torbalanan kömürler, uygunluk belgesi bulunması kaydı ile Afyon İl sınırları içerisinde kullanılır.

g) Belirtilen kriterlere uygun olan yakıtlar için İthal kömürlerde, İthalatçı firmalara Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kontrol belgesi kömür uygunluk belgesi olarak kabul edilir, yerli kömürler de ise, üretildiği ilgili Valiliğinin üretici firmalara vereceği uygunluk belgeleri ilimizde geçerli sayılır.

h) İlimizde satılacak Uygunluk Belgesi bulunan kömürler için alınacak "Kömür Satış İzin Belgesi" Afyon Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından düzenlenir.

i) Kömür üreticileri, ürettikleri kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün kalitesinden sorumlu sayılır.

j) Analiz ücretini kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmek üzere kömürlerin, ithal ve yerli kömür satış yerleri ile apartmanlardan numune alma esaslarına göre kömür numuneleri alınarak analizleri Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı, veya akredite edilmiş, yeterlilik belgesi bulunan laboratuvarlarda yaptırılır. Bu aşamada torbadaki her kömür parçası belirlenen özellikleri sağlamak zorunda olup, en az üç torbadan alınan birinci analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanır ve ikinci defada en az üç torbadan alınan analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda ise kömür üreticisi, ithalatçısı ve/veya satıcılarının izin belgeleri iptal edilir.

k) Analiz ücretleri, numune nereden alınırsa alınsın, torba üzerinde adı, adresi ve bilgileri bulunan kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından, numune alma tutanağı üzerinde yazılı bulunan analizi yapacak laboratuvar hesap numarasına 3 (üç) gün içinde yatırılır.

l) İlimiz Merkez ve mücavir alan sınırları içerisinde ve gerektiğinde il sınırları dahilinde, belirtilen özelliklere uygun kömür satış ve tüketimini sağlamak üzere, şehir giriş - çıkış güzergahları, depolar, satış yerleri ve şehir içinde (mesken, kurum, kuruluş ve benzeri) yakıt ve yakma sistemleriyle ilgili denetim yapmak ve şehrimize uygun olmayan yakıt girişini engellemek amacı ile daha önceki Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile oluşturulan "Hava Kirliliğini Önleme ve Kömür Denetim Kontrol Ekibinin" "Çevre Denetim Ekibi" olarak adlandırılarak, bu ekibin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda görevine devam eder ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından denetim ekibi oluşturulur.

m) İl sınırları içinde kaçak kömür girişini engellemek amacıyla il sınırları girişlerinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Defterdarlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin koordinasyonlu olarak, birlikte veya münferiden; Uygunluk Belgesi, Satış İzin Belgesi, Fatura veya Sevk İrsaliyesi kontrolü yapılarak uygun olmayan kömür girişleri önlenerek denetim sonuçları İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilir.

n) Alo Zabıta 153, Alo Polis 155, Alo Jandarma 156 telefonlarına gelen kömür ihbarları ve kömürlerle ilgili şikayetlerin; İl sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinde Merkez İlçede Çevre Denetim Ekibine, bağlı ilçelerde Kaymakamlık koordinasyonundaki denetim ekibine bildirilir.

o) Denetime tabi kuruluş ve işletmelerin denetim ile ilgili istenen her türlü bilgi ve belgeler, denetim elemanları ve idareye öngörülen sürede ve eksiksiz olarak verilir.

p) Denetimler esnasında belgesiz, eksik belgeli ya da uygun olmayan kömürlere el konulur, el konulan kömürler Belediye Başkanlığı tarafından, her türlü nakil, depolama, analiz ve benzeri masrafları kararı ihlal eden tarafından karşılanır. Gösterilen yerde emanete alınan kömür, gerekli izinler alınmadıkça il sınırları içerisinde kullanılmaz veya satışına müsaade edilmez.

r) İl’e kömür getiren nakliyeciler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği denetlenir.

s) Benzinli ve dizel motorlu araçlarda egzozundan siyah duman atan, istihap haddinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan ve yağ yakan motorlu taşıtlar trafikte denetlenerek, kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyide uygulanır ve gerektiği hallerde trafikten men edilir.

Tüketicilerin Uyacağı Esaslar

Madde 6 — a) Tüketiciler satış izin belgesi olan firmalardan torbalanmış kömür satın alabilir, kömürlerini aldıkları satıcıdan, fatura, satış fişi, sevk irsaliyesi ve benzeri belgeleri alarak denetleme sırasında bunları görevlilere ibraz eder.

b) İşyeri ve konutlarda resmi makamlarca verilmiş kalorifer kazanı veya sanayi kazanı işletme belgesine haiz ateşçiler görevlendirilir. Ateşçi Belgesi olmayan kişiler görevlendirilemez. Ateşçi diploması almak isteyenlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim verilir.

c) Afyon Valiliği tarafından basın yolu ile bildirilen tarihten önce ve dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15°C'nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılamaz.

d) Kalorifer ve sobalar; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18°C, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, kreşler ve konutlarda ise 20°C'den yukarı olmayacak şekilde yakılır.

e) Kış sezonu boyunca Kömür kullanılan kalorifer kazanları zorunlu olmadıkça söndürülmez, sürekli yanması sağlanır, ayrıca kaloriferlerin ilk yakışı ile kazanlara kömür doldurulması sabahları 06:00-08:00, akşamları 16:00-18:00 saatlerinin dışında yapılamaz.

f) Çöp, yanık yağ, plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların soba ve kalorifer kazanlarında yakılması yasaktır.

g) Isı yalıtımı ile ilgili 14/06/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı ile ilgili yeni binalarda gerekli tedbirler alınır. Mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" gereği uygulanır ve kamuoyunun bu Yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için teşvik edilir.

h) Kalorifer tesisatları iyi izole edilir, ısı kayıpları önlenerek, tüm ısıtma tesisatının bakım ve temizliği yapılır, kazan daireleri yeterince havalandırılır, işletme talimatlarına uygun olarak işletilir.

ı) Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve site yöneticileri, kış sezonu başlamadan önce kalorifer kazan kontrollerini, bakımlarını ve bacaların temizliğini her yıl yaptırır. Yakma sezonu boyunca kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının temizliği haftada an az iki kez yaptırılır, bacalarından kötü duman çıkan apartman ve işyerleri gerekli önlemleri alır.

j) Kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılabilmesi amacı ile soba ve kalorifer kazanlarında TSE standartlarına uygunluk aranır.

Stokerli (Cebri Yüklemeli Fanlı) Sistemlerle İlgili Esaslar

Madde 7 — a) Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olması sağlanarak tam yanma gerçekleştirilir, bu sistemler otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olur.

b) İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop) yanması sağlanır. Ayarları iyi yapılır, sürekli kontrol edilerek ehil kişilerce yakılır.

c) Stokerli yakma sistemine sahip siteler ve meskenlerde bacalardan kaynaklanan özellikle partikül madde kirliliğinin önüne geçilmesi amacı ile, bu yapıların bacalarında uygun filtre kullanılır.

d) Piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm. çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürler, sadece stokerli sistemlerde tüketilmek üzere kullanılır. Bu tip kömür torbalarının üzerinde boyut bilgisinin (10-18 mm) ve yalnızca stokerli sistemlerde kullanılmak için üretildiği belirtilir.

e) Bu yakma sistemleri için Türk Standartları Enstitüsünden Belge alınır.

Emisyon İzni ve Sanayi ile İlgili Esaslar

Madde 8 — a) Emisyon iznine tabi olmayan sanayi tesislerinden yayılan emisyonlar, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde olamaz.

b) Emisyon iznine tabi olan/olmayan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirler alınır. Uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Afyon Valiliğine sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir.

c) Sanayiciler tesislerinde kullanacağı kömürün özelliklerini Afyon Valiliğine bildirirler. Tozumayı önleyici tedbirler kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanmadan kullanılabilir.

d) Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak özelliklere sahip olması gerekir.

e) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan bacagazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı önlenerek, sıvı yakıt taşıyıcı ve satıcı firmaları bu konuda uyarılır.

f) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediyelerin teknik elemanları koordineli bir şekilde bölgelerindeki çevreyi kirleten sanayi tesislerini tespit eder ve denetler.

g) Bacasından siyah duman atan ev, işyeri ve sanayi tesisleri denetlenir.

h) Sanayi amaçlı ithal edilen ve sadece çimento ve modern teknoloji ile donatılmış Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen kireç fabrikaları dışında kullanılmasına izin verilmeyen kalsine edilmemiş petrol kokunun diğer sanayi tesislerinde kullanımı yasaktır.

Cezai Hükümler

Madde 9 — Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri-mesken sahipleri ve yöneticileri hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu kararı Afyon Valisi yürütür.

EK-1

 

                                                           KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

 

BELGE ALAN

ÜRETİCİ FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI :

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değer:

Toplam Kükürt Değeri:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler:

Ağırlık:……Kg

Birinci Derece İllerde Kullanılacağına Dair Uygunluk Belgesi veren Valilik

Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres, Tel:, Faks:, E-Mail:

—— • ——

Gümüşhane Valiliğinden:

Tütün ve Tütün Mamullerinin 18 Yaşından Küçüklere Satışının

Yapılamayacağına Dair Karar

 

Karar Tarihi : 9/11/2004

Karar No     : 2004/01

Amaç

Madde 1 — Ülkemizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin fizik ve ruh sağlığı ile okul önlerinde ve civarında öğrencilerin zararlı maddelerden korunması, kamu esenliğinin sağlanması, çocukların ve gençlerin alkol, sigara, uyuşturucu ve uçucu madde alışkanlığı gibi maddelerin etkisi ile suç işlemelerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, Gümüşhane İl sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışını yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce alınacak tedbirleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 — a) 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "On sekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışı yapılamaz" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, sigara satışı yapan tekel bayileri ve büfeler ile benzeri işyerlerinin satış mahallerinin görünen yerlerine "18 yaşından küçüklere sigara satışı yapılmaz" levhalarını asmaları zorunludur.

b) Sigaraların isim, marka ve alametleri kullanılarak reklam ve tanıtılması 4207 sayılı Kanuna göre yasak olduğundan Gümüşhane il hudutları dahilinde faaliyette bulunan kahvehane, internet cafe, kafeterya, çay bahçesi ve benzeri yerlerin önlerine asılan bez afişler ile camlarına veya sair yerlerine konulan sigara ve nargile kullanımını özendirici ilanların kaldırılması zorunludur.

c) 18 yaşın altında bulunanlara uçucu ve uyuşturucu madde, alkol, tütün mamulü ve bağımlılık yapan diğer maddelerin satışlarının denetlenmesi sonucunda mevzuata aykırı davranışta ısrar edenlerin tespiti halinde işyerlerinin faaliyetleri derhal durdurulur.

Cezai Hükümler

Madde 5 — Bu Karara uymayanlar hakkında hareketleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca adli ve idari işlem uygulanır.

Yürürlük

Madde 6- —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Kararı Gümüşhane Valisi yürütür.

—— • ——

Iğdır Valiliğinden:

Basın Açıklamaları ve İmza Standlarına Dair Karar

Karar Tarihi : 9/11/2004

Karar No      : 2004/1

Amaç

Madde 1 — Bu Karar, Anayasanın 26 ncı maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde; siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler, ticari ortaklıklar, odalar ve diğer tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından yapılacak olan basın/kamuoyu açıklaması ile imza standlarının açılması gibi demokratik faaliyetlerinin kamu güvenliği açısından nerelerde yapılıp/yapılamayacağına dair esasları tespit etme amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, basın açıklamasını ve imza standlarını düzenleyen yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ve 22 nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 11/6/2004 tarihli ve 2004/100 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Basın Açıklamaları ve İmza Standlarının Yapılıp/Yapılamayacağı Yerler

Madde 4 — Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin basın/kamuoyu açıklamaları yapabilmeleri ve imza standlarını açabilmeleri için kamu huzur ve esenliğini tehlikeye düşürmeden araç ve yaya trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, günlük hayatın doğal seyrini kesintiye uğratmadan, şiddete başvurmadan aşağıdaki hükümlere göre hareket etmeleri uygundur:

a) Tüm kamu kurum ve kuruluş binaları içinde, önünde ve bunlara ait müştemilatlar (otopark, bahçe, meydan ve benzeri) basın açıklaması yapılamaz ve imza standı açılamaz.

b) Siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler, ticari ortaklıklar, odalar ve diğer tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından kendi binaları içerisinde ve önlerinde açıklama yapabilirler. Ayrıca, Zübeyde Hanım Bulvarında, Atatürk Anıtı önünde, Tansu Çiller Parkında, Merkez Öğretmenevi önünde ve Tansu Çiller Caddesi (Vali Konağı Yolu) TEDAŞ Merkez Vezne binasını geçtikten sonraki yol güzergahından başlayarak Orhan Gazi Caddesine kadar olan yol güzergahında açıklama yapabilirler.

Cezai Hükümler

Madde 5 — Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ve 66 ncı maddeleri gereğince, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ile yapılacak olan faaliyetin kanunsuz eyleme dönüşmesi durumunda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda adlî ve idarî işlem uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Kararı Iğdır Valisi yürütür.

Sayfa Başı