Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Aralık 2004

CUMA

Sayı : 25659

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5262  Organik Tarım Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/8110   Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

2004/8118   Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2004/8127   Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar

2004/8129   1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2005 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

2004/8141   Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yeşilmahalle-Boztepe Kümeevler-Uzunkaş Deresi Taşkın Koruma Kanalı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

2004/8116 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

— Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Bir Adet Karar

 

Yönetmelik

2004/8106 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 

Genelgeler

— 2005 Yılının “Özürlülerin İstihdamı Yılı” Olarak İlan Edilmesi ile İlgili 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Resmi Yazışma Kuralları ile İlgili 2004/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/57)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/58)

— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/6)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

 

Organik Tarım Kanunu

Kanun No: 5262

Kabul Tarihi : 1.12.2004

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, organik tarım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlığın denetim usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklara dair hususları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

c) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

d) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

e) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürün veya girdiyi, kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptıracağı analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

f) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

g) Kontrol: Organik tarım faaliyetlerinin bu Kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün organik niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesini,

h) Kontrolör: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına veya kontrol kuruluşu adına, organik tarım faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,

ı) Sertifiker: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına veya sertifikasyon kuruluşu adına, kontrolü tamamlanmış ürünün veya girdinin organik olduğunu onaylamak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,

j) Denetim: Organik tarım faaliyetlerinin, bu Kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşlar, işletmeler ve müteşebbisler ile kontrolör ve sertifikerlerin, Bakanlık veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi verilen kuruluşlarca yapılan her türlü denetimini,

k) İşletme: Yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolü altında, söz konusu kuruluşlarla sözleşme yapılmak suretiyle organik ürün üretilen, işlenen, depolanan ve pazarlanan yerleri,

l) Müteşebbis: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik ürünün ve girdinin mevzuata uygun olarak belgelendirilmesini,

n) Sertifika: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi,

o) Çalışma izni: Bu Kanuna göre çalışacak kontrolör, sertifikerler ile yetkilendirilmiş kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen izni,

p) Organik ürün: Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünü,

r) Organik girdi: Organik tarım faaliyetlerinde kullanılan materyali,

s) Organik ürün etiketi: Organik ürün veya ambalajı üzerinde yer alan, ürünü tanıtan veya içindekini belirten herhangi bir kelime, detay, ticarî marka, tescilli marka, paket üzerinde yer alan resim, sembol, doküman, ilân, tabela veya tasma gibi her türlü yazılı ve basılı bilgi ve materyali,

t) Organik ürün logosu: Nitelikleri ve kullanımı bu Kanun kapsamında çıkarılacak yönetmelikte tanımlanan basılı işareti,

u) Akreditasyon: Yeterliği onaylanmış kurum ve kuruluşlar tarafından; kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

v) Organik: Bu Kanunda geçen organik kelimesi ekolojik ve biyolojik kelimeleriyle eşdeğer anlamı,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komiteler, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ve Müteşebbis

Komitelerin oluşumu, yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; organik tarımın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve Bakanlık içi koordinasyon ve değerlendirme hizmetleri ile yetkilendirilmiş kuruluşların, işletmelerin, müteşebbislerin, kontrolör ve sertifikerlerin faaliyetlerini izlemek üzere Bakanlık bünyesinde Organik Tarım Komitesi kurulur.

Organik tarımın ticaretini, tanıtımını, araştırmalarını ve diğer organik tarım faaliyet stratejilerini belirlemek ve Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve izleme hizmetlerini yapmak üzere Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi kurulur. Bu Komite; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden olmak üzere en az on kişiden oluşur.

Bu komitelere bağlı olarak, yeter sayıda alt komite oluşturulabilir.

Organik Tarım Komitesi ve Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesinin oluşumu ve çalışma şekli ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar

Madde 5. — Bu Kanunun uygulanmasında; organik tarım faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri, Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yeterli ve tecrübeli personel ile teknik alt yapıya sahip olmak zorundadır.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmamış ürünler, organik ürün veya organik girdi adı altında satılamaz.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu organik olmayan tarımsal ürün ve girdilere, organik ürün veya organik girdi sertifikası veremez.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolör ve sertifikerler, Bakanlıktan çalışma izni almak zorundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma izni bittiğinde, Bakanlıktan süre uzatımı almadan tekrar faaliyette bulunamazlar.

Bakanlık tarafından verilen çalışma izni devredilemez.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol ve sertifikasyon olmak üzere iki ayrı birimden oluşur. Kontrol biriminde görev yapanlar sertifikasyon biriminde, sertifikasyon biriminde görev yapanlar da kontrol biriminde görev yapamazlar.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu Kanuna uygun olarak çıkarılacak yönetmelikte belirlenen dönemlerde Bakanlığa rapor vermek, bilgi ve belgelerini Bakanlık yetkililerine göstermek zorundadırlar.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolör ve sertifikerlerin; çalışma izni, izin süresi, süre uzatımı, izinlerinin iptali, görev ve yetkileri, yetki kullanımı, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile kontrolör ve sertifiker çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Müteşebbis

MADDE 6. — Müteşebbisler, yetkilendirilmiş kuruluş kontrolünde çalışmak zorunda olup, bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunamazlar.

Müteşebbisler, kontrol veya denetim amacı ile Bakanlık yetkilileri ile Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların yetkililerine; işletmeye giriş izni vermek ve muhasebe kayıtları ile diğer ilgili dokümanlarını göstermek zorundadırlar. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, elde ettikleri bu bilgi ve belgeleri, Bakanlık dışında üçüncü şahıslara veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Organik tarım faaliyetleri

MADDE 7. — Organik tarım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Orman sayılan yerlerde ürün toplanması ile ilgili usul ve esaslar, Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hammaddesi tarımsal kaynaklı olan organik ürünlerden elde edilen nihai ürünlerin, imalat veya sanayi ürünü olması halinde, bu nihai ürünlerin üretilmesi ve tüketiciye ulaşıncaya kadar olan aşamalar ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın olumlu görüşü alınarak, ilgili bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Organik ürünlerin satışı ve pazarlaması, 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi değildir.

Organik ürünlerin ve girdilerin reklam ve tanıtımı

MADDE 8. — Organik ürün ve girdilerin etiket ve logoları yalnızca organik ürünler ve girdiler için kullanılır. Organik ürünlerin ve girdilerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı veya ürünün yapısına, özelliklerine, içeriğine, kalitesine, orijinine ve üretim tekniklerine göre hatalı bir izlenim yaratacak, ürünün sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak biçimde olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonların, üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla organik tarımla ilgili ayda en az otuz dakika eğitici yayın yapmaları konusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Organik ürünlerin ve girdilerin ihracatı

MADDE 9. — İhracat sertifikası olmayan organik ürün veya girdiler, organik ürün veya organik girdi adı altında ihraç edilemez.

İhraç edilen fakat alıcısı tarafından iade edilen ürün ve girdiler, mahrecine iade olarak kabul edilir. Söz konusu ürünler ve girdiler, ithalatta yapılan kontrol ve belgelerden muaf olup, gümrük idareleri tarafından sadece ayniyat tespiti yapılarak, ilgili mevzuat çerçevesinde yurda girişlerine izin verilir.

Organik ürünlerin ve girdilerin ithalatı

MADDE 10. — İhracat sertifikası olmayan organik ürün veya girdiler, organik ürün veya organik girdi adı altında ithal edilemez. Gümrükler dahil yapılan kontrollerde, organik olmadığı tespit edilen ürün ve girdilerin, yurt içine organik ürün veya girdi adı altında sokulması, dağıtılması ve satışının yapılmasına izin verilmez. Bu ürün ve girdiler, sorumlu müteşebbise iade edilir ya da ilgili ulusal mevzuatına uygun olmaları halinde, yurt içinde organik olmayan ürün veya girdi olarak değerlendirilmesine izin verilir.

Denetim

MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanmasında; yetkilendirilmiş kuruluşlar, işletmeler ve müteşebbisler ile kontrolör ve sertifikerlerin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde denetim yetkisini kısmen veya tamamen, akreditasyonu yapılmış; kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör tüzel kişilerine ve üniversitelere devredebilir.

Denetim hizmetlerinde çalışacak personelin yetki ve sorumlulukları ile hizmet içi eğitimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Hükümleri, Cezaların Tahsili ve İtiraz

Ceza hükümleri

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onmilyar lira idarî para cezası verilir.

b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, ellimilyar lira idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, yetki ve izin belgeleri iptal edilir. Başka ad ve unvan altında olsa dahi, bu Kanun kapsamında çalışmalarına izin verilmez.

c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbeşmilyar lira idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve kendilerine bir daha çalışma izni verilmez.

d) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmimilyar lira idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, çalışma izinleri iptal edilir.

e) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden kuruluşlara, onbeşmilyar lira idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve çalışma izinleri iptal edilir.

f) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmimilyar lira idarî para cezası verilir.

g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onmilyar lira idarî para cezası verilir.

h) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmimilyar lira idarî para cezası verilir.

ı) 8 inci maddeye aykırı hareket edenlere, onbeşmilyar lira idarî para cezası verilir. Aykırılık etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar ürüne el konulur ve yukarıdaki para cezası uygulanıp ürün piyasadan toplattırılır. Toplatma masrafları müteşebbisten tahsil edilir.

j) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 10 uncu maddeye aykırı hareket edenlere, otuzmilyar lira idarî para cezası verilir.

k) Bu Kanuna göre denetimleri engelleyen kişi ve kuruluşlara, onmilyar lira idarî para cezası verilir.

Cezaların tahsili ve itiraz

MADDE 13. — Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, Bakanlık veya o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. İdarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur ve tahsil edilen para cezaları Hazineye gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/12/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/8110

Merkezi Ankara’da bulunan “Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı”nın izin almadan yardım toplayan kuruluşlardan sayılması; İçişleri Bakanlığının 21/7/2004 tarihli ve 135960 sayılı yazısı üzerine, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

C. ÇİÇEK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8118

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8/11/2004 tarihli ve 052626 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M.AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8127

Katma değer vergisinden istisna edilen bazı işlemlerle ilgili asgari tutarın ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 4/11/2004 tarihli ve 52390 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

11/11/2004 Tarihli ve 2004/8127 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 —3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar katma değer vergisi hariç 100 milyon Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8129

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 2005 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/11/2004 tarihli ve 49667 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ve 2926 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8141

Su baskını afetine maruz kalmış olması ve tekrar afete uğraması kuvvetle muhtemel olması nedeniyle Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yeşilmahalle-Boztepe Kümeevler-Uzunkaş Deresi Taşkın Koruma Kanalı Projesi kapsamında yer alan ve ekli Listede pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların taşkın koruma kanalına isabet eden kısımlarının Kayseri İli, Kocasinan Belediyesince acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 18/10/2004 tarihli ve 45943 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M.H.GÜLER

G.AKŞİT

G. AKŞİT

A.COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

18/11/2004 Tarihli ve 2004/8141 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

Sıra No

Bulunduğu Yer

Pafta

Ada

Parsel

1

Kötügöller Mevkii

204

1134

1,2

2

Kötügöller Mevkii

204

1158

3,4,5,8,9

3

Kötügöller Mevkii

204

1159

7,21,23

4

Kötügöller Mevkii

204

1171

1

5

Kötügöller Mevkii

202

1160

1,18,19,20,21,39

6

Kötügöller Mevkii

209

1175

8,10,15,16,32,33,37,38,39,40,42

7

Elagöz Köyü

2

-

278,279,280,303,374,375,377,378,380,381

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2004/8116

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 18/11/2004 tarihli ve 7770 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

22/11/2004 Tarihli ve 2004/8116 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

ADI-SOYADI

HALEN BULUNDUĞU GÖREV

ATANDIĞI GÖREV

Derya KANBAY

Nijerya Federal Cumhuriyeti Nezdinde

Merkeze

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Arslan Hakan OKÇAL

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Nijerya Federal Cumhuriyeti Nezdinde

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6600

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Edirne İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Abdullah BÜLBÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

2 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Karar Sayısı : 2004/8106

Ekli “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 10/9/2004 tarihli ve 8910 sayılı yazısı üzerine, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlemler ile denetim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait yurtların açılması, devri, nakli ve kapatılması, açılma izninin verilmesinde dikkate alınacak esaslar ile bunların yönetilmesi, işletilmesi, denetlenmesi ve öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtlar hakkında uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Yurt: Orta öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

c) Yurt yönetimi: Yurt müdürü, müdür yardımcısı ve yönetim memurundan meydana gelen oluşumu,

d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi içine alan süreyi,

f) Veli veya vasi: Ana/babası veya yasal olarak öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Açılması, Devir ve Nakli ile Kapatılma Hükümleri

Yurdun açılması

Madde 5 — Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla orta öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açabilir.

Yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlık, bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanabilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri belirtilir.

Açma izni valilikçe verilen yurdun, yurt açma izin belgesinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt binalarında aranacak şartlar

Madde 6 — Yurt binalarına açılma izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Orta öğretim yurdu binasının meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, kadehle veya açık olarak alkollü içki satılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile içki servisi yapılan yerlerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması esastır. Orta öğretim yurdunun açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Yüksek öğretim yurtlarında mesafe şartı aranmaz. Ancak, yurtlar ile yukarıda belirtilen iş yerleri aynı binada bulunamaz.

Bu bentte belirtilen mesafenin tespiti il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılır.

b) Binanın kagir, prefabrik veya betonarme olması, giriş ve servis kapılarının bulunması ve tamamının veya yeterli bir kısmının yurda tahsis edilmiş olması zorunludur.

c) Yurt binasında;

1) Yönetici odası,

2) Personel odası,

3) Orta öğretim yurtlarında belletici odası,

4) Ziyaretçi odası veya tahsisli bölümü,

5) Her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan, yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında etüt/çalışma odası,

6) Orta öğretim yurtları için öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık,

7) Bir öğrenci için en az 12 metreküp hacmi bulunan yatakhane,

8) Sekiz öğrenciye bir duş, lavabo ve tuvalet,

9) Yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında lokal /kantin/dinlenme odası,

10) Yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan yemekhane,

11) Binanın ihtiyacına uygun güçte jeneratör,

12) Yemekli yurtlarda mutfak ve erzak deposu,

13) Temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu,

14) Sağlık şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

15) Öğrenciler için ihtiyacı karşılayacak sayıda telefon,

16) Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,

17) En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odası,

18) Özürlü barındıran yurtlarda özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre özürlü rampası veya asansör,

bulunması zorunludur.

Aynı gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalışma odası, lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık, yemekhane gibi bölümler ortak kullanılabilir.

Yurt açacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler

Madde 7 — Yurt açmak ve işletmek isteyenler;

a) Müracaat dilekçesi,

b) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;

1) Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi,

2) Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ile kurucu temsilcisinin Cumhuriyet başsavcılığından alınan adli sicil kaydı,

3) Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge,

c) Kurucu gerçek kişi ise;

1) Nüfus cüzdanı örneği,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı,

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise tapu senedi,

e) Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi,

f) Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahip ise buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge,

g) Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi,

h) Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten ve belediye imar müdürlüğünden alınan belge,

ı) Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,

j) Yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge,

k) Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi,

l) Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı,

ile valiliğe müracaat ederler.

Tanzim edilecek belgeler

Madde 8 — Valiliklerce yurdun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair aşağıdaki belgeler tanzim edilir:

a) Bayındırlık ve iskan müdürlüğünce düzenlenecek teknik rapor,

b) Sağlık müdürlüğünce düzenlenecek rapor,

c) İtfaiye birimince düzenlenecek rapor,

d) Milli eğitim müdürlüğünce düzenlenecek sonuç raporu.

İşlem ve izin süresi

Madde 9 — Yurt açma müracaatları en geç üç ay içinde neticelendirilir. Yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, en geç bir yıl içinde yurdu faaliyete geçirmek zorundadır. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen yurtların açılma izin süreleri, bir yıllık süre bitmeden başvurulması halinde, bir yıl uzatılabilir.

Yurt açma izin belgesi almadan yurda öğrenci kaydı yapılamaz. İzinsiz açılan yurtlar ile valiliklerden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler hakkında valilikçe kapatma işlemi yapılır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Devir ve nakil

Madde 10 — Yurdun diğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine devri; bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre noterlikçe düzenlenecek devir veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle valiliğe müracaat tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.

Devir işlemlerinde, Bakanlıkça ve mülki idare amirliklerince yapılmış denetimler sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösteren rapor ve kurucusu özel hukuk tüzel kişisi olan yurtlar için ayrıca yönetim kurulu kararı esas alınır.

Yurdun nakli ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri göz önünde bulundurularak yurt açılmasında dikkate alınacak esaslar ve şartların uygunluğu halinde bu konuda alınan kararın ibrazı ile valilikçe yapılır. Nakil işlemleri, müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Devir veya nakil işlemi sonucunda yeniden yurt açma izin belgesi düzenlenir.

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde binanın tahliye zorunluluğu karşısında geçici bir binaya nakil işlemi, valiliğin bilgisi dahilinde yapılır ve gereken tedbirler alınır. Bu durumda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geçici nakil işlemleri en geç bir yıl içinde tamamlanır.

Binada yapılacak değişiklik

Madde 11 — Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kapasite değişikliği, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlara ve belgelere dayanılarak valilik izni ile yapılır. Binada yapılacak değişikliklerde sadece değişen kısımla ilgili yerler incelemeye tabi tutulur.

Faaliyete ara verilmesi veya yurdun kapatılması

Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, sahibi tarafından yurdun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir ders yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusunda tedbirler, yurt sahibi ile birlikte valilikçe alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşletme Esasları

Yurt ücretlerinin tespiti

Madde 13 — Yurt ücretinin; yurt sahibi veya işleticisi tarafından, yılda bir defa belirlenmesi esastır. Her yurt sahibi veya işleticisi, temmuz ayı içinde, odanın şekli, yemek hizmeti, taksit durumu ve sunacağı hizmet niteliklerine göre hazırlanmış olan ayrıntılı ücret tarifesi ile yapabilecekleri indirim ve indirim sebeplerini, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek ve ayrıca yurdun panosunda veya yurtta herkesin görebileceği bir yerde ilan etmek zorundadır.

Yurt sahibi veya işleticisince; temmuz ayından geriye dönük olarak Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) bir yıllık ortalama değişim oranı eklenerek belirlenen ücretin en fazla %10'u kadar ücret artışı yapılabilir.

Temmuz ayı içinde yurt ücreti belirlenmediği takdirde, bir önceki yılın ücreti uygulanır.

Öğrenci veya öğrenci velisi/vasisi ile yapılan sözleşmelerde fiyat ve verilen hizmetle ilgili diğer hususlar açıkça belirlenir.

Kuruculuk hakkının kaybedilmesi

Madde 14 — Kurucu gerçek kişinin, kuruculuk için aranan şartlardan birini kaybetmesi, bu şartları taşıyan başka bir kimsenin bir ay içinde kurucu temsilcisi olarak gösterilmemesi; kurucu özel hukuk tüzel kişisi olduğu takdirde, temsilcisinin ölümü veya bu şartları kaybetmesi halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmemesi veya özel hukuk tüzel kişiliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde kuruculuk hakkı kaybedilmiş sayılır.

Kurucu gerçek kişinin, devir veya başka nedenlerle değişmesi sonucunda yeni kurucunun bir ay içinde bildirilmemesi halinde de kuruculuk hakkı sona erer.

Defter ve kayıtlar

Madde 15 — Yurtlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur.

a) Öğrenci kayıt defteri veya dosyası,

b) Orta öğretim yurtlarında kitaplık defteri,

c) Öğrenci dosyaları ve yoklama defterleri,

d) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri,

e) Geçici barınanlara ilişkin kayıt defteri veya dosyası,

f) Gelen-giden evrak ve zimmet defterleri,

g) Revir defteri,

h) Yurt personeli dosyaları ve sözleşmeleri,

ı) Yazışma dosyaları,

j) Ücretli yurtlar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile diğer mali mevzuatın öngördüğü defter ve belgeler,

k) Yemekli yurtlar için tabela,

l) Nöbet defteri,

m) Denetim defteri.

Yurtlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında kayıtlanabilir. Bu kayıtların diske aktarımı sağlanır.

Öğrenci kayıt işlemleri

Madde 16 — Yurtlara alınacak öğrencilerin kayıt ve kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Müracaat formu veya dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge ile sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğuna dair sağlık raporu,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen belgelerle birlikte, yurt kurallarına uyulması ve ücretlere ilişkin sözleşme tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası öğrenciye veya öğrenci velisi/vasisine verilir.

Yurt ücreti ve depozito

Madde 17 — Yurt ücretleri, sözleşmede belirtildiği şekilde peşin veya taksitler halinde tahsil edilir. Alınacak ücretler, kayıt sırasında yapılan sözleşmelerde ayrıntılarıyla belirtilir. Doğal afetlerden zarar görenler ile şehit olanların çocuklarına, yurt ücretlerinde makul indirimler yapılır.

Sözleşmede şartları belirtilmek kaydıyla depozito alınması yurt işleticisinin isteğine bağlıdır. Alınacak depozito, bir aylık ücret tutarını geçemez. Depozitolar, iade edildikleri tarihteki bir aylık yurt ücreti tutarınca geri ödenir.

Öğrencilerden alınan depozito, öğrencilerin yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen haller için kullanılır.

Ücret ödeme yükümlülükleri

Madde 18 — Yurt ücretleri; aylık, peşin veya sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenir. Vadeli ödemeler karşılığında senet alınabilir. Sözleşmedeki esaslara göre yurt ücretlerini ödemeyen öğrencilerin varsa depozitolarından mahsup yapılabilir. Yurt ile ilişkinin kesilip kesilmemesinde sözleşme hükümlerine uyulur.

Öğrencinin veya öğrenci velisi/vasisinin yangın, sel, deprem, kaza gibi zorunlu bir mazeretinin olması ya da ağır bir hastalığa yakalanması halinde yurt ücretinin ödenmesi, önceden haber verilmek şartıyla ilgili ayı takip eden iki ay içinde yapılabilir. Ay içinde yurttan ayrılmak isteyenlerin bakiyelerinin iade edilip edilmeyeceği sözleşme hükümlerinde belirlenir. Ancak sağlık durumları yurttan daimi olarak ayrılmayı gerektirecek mazeretlerini sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerin kalan ücretleri iade edilir.

Yurda zarar verenlerin, zarar karşılığı ödeyecekleri miktar ile yurtla ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında sözleşmesindeki usullere göre işlem yürütülür.

Sözleşmeyi sunan ve kabul eden taraflar, ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmedikleri takdirde yasal faizi ile birlikte ödemeyi yapmak zorundadır.

Depozitoların iadesi

Madde 19 — Öğrencilere yurt ile tamamen ilişkilerini kesmedikçe depozito veya bakiyesi iade edilmez.

Öğrencilerin yurttaki yerlerinin muhafaza edilmesi, depozitolarını almamış olanların yurttaki yerlerinin öğretim dönemi sonuna kadar korunması, birinci veya ikinci dönem yurda dönmeyecek olanların depozitoları ile diğer ayrıntılar sözleşmede belirtilir. Ancak disiplin kurulu kararıyla yurttan çıkarılan öğrencilerin depozitoları, bir zarar ve ziyan karşılığı tahsil edilmemiş ise mutlaka iade edilir.

Ek ödeme isteme yasağı

Madde 20 — Öğrencilerden, yurt ücreti ile depozito, yemekli yurtlarda yemek ücreti ve sözleşmesinde açıkça belirtilen hizmet unsurları dışında, sonradan her ne ad altında olursa olsun ek ödeme talep edilemez.

Yurtlarda geçici barınma

Madde 21 — Orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarında sınavlara girmek veya kayıtlarını yaptırmak üzere yurda gelen, açıköğretim lisesi ve açıköğretim fakültesinin yüz yüze eğitimi gerektiren dersleri için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler ile yüksek öğrenime hazırlayıcı dershanelere devam edenler, yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barınabilirler.

İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yüksek öğretim yurtlarında orta öğrenim öğrencisi, orta öğretim yurtlarında ise yüksek öğrenim öğrencisi barındırılabilir. Ancak bunun için, yurdun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun hizmete uygun olması, aynı binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şarttır.

Geçici olarak barındırılanların kimlik, okul/kurum ve dershane bilgileri yurt müdürlüğünce en geç bir ay içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Yurt ile ilişik kesme

Madde 22 — Yurtlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edip etmediği, ilgili yurt müdürlüğünce her öğretim yılı başında veya lüzum görülen hallerde öğrenim gördükleri okullarından sorulur.

Öğrencilik hakları sona eren öğrencilerin yurt ile ilişkileri kesilir. Durum kendilerine ve velileri/vasilerine bildirilir.

Yurtlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenleme

Madde 23 — Öğrenciler, öğrencilik hakları devam ettiği sürece yurtta barınabilirler.

Yurtlarda kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalarda, ayrı bloklarda veya dıştan girişleri ayrı olmak üzere farklı katlarda yatakhane açılır.

Orta öğretim yurtlarındaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.

Hizmete açılma ve kapanma zamanı

Madde 24 — Yurtlar öğretim yılı/dönemi devamınca hizmete açık bulundurulurlar. Yurtların kapanış saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak yurt yönetimince tespit edilir.

Orta öğrenim öğrencileri yurt müdüründen izin belgesi almak, yüksek öğrenim öğrencileri ise yurt yönetimine kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler.

Nöbet hizmetleri

Madde 25 — Hizmete açık bulundukları sürece, yurtlarda günün her saatinde sorumlu bir yöneticinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak yurdun ilan panosuna asılır.

Yurt yönetimi personeli dışındakilere nöbet görevi verilmez.

Personelin nitelikleri

Madde 26 — Yurtlarda görevlendirilen personelde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak;

a) Müdür ve müdür yardımcısı için yüksek öğrenim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmenlik yapmış olanlar tercih edilir. Kayıtlı öğrenci sayısı yüz ve daha fazla olan yurtlarda yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurucu, genel ve özel şartları taşıdığı takdirde kendi yurduna müdür olabilir.

b) Belleticilik için yüksek öğrenim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmenlik yapmış olanlar tercih edilir. Belleticiler, orta öğretim yurtlarında görevlendirilir. Yüksek öğretim yurtlarında ise belletici görevlendirilmesi yapılmaz. Yurtlarda belletici sayısı, ihtiyaca göre yurt yönetimince belirlenir.

c) Yönetim memurluğu için en az orta öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır. Müdür yardımcısı bulunan yurtlarda, yönetim memurluğu görevlendirilmesi isteğe bağlıdır.

Yurtlarda öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir. Temizlik hizmetleri, hizmet satın alınarak da yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, yurt yönetimine karşı sorumludur.

Yemek hizmeti de veren yurtlarda aşçı ve ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ile kaloriferle ısıtılan yurtlarda ateşçi belgeli kaloriferci görevlendirilir. Yemek hizmetleri, hizmet satın alınarak da yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, yurt yönetimine karşı sorumludur.

Yurtlarda doktor, sağlık memuru, memur, şoför, ayniyat saymanı, bekçi, teknisyen ve benzeri personel görevlendirilebilir. Doktor, sağlık memuru, ayniyat saymanı ve teknisyen dışındaki personelde en az ilköğretim okulu mezunu olma şartı aranır.

Yurtlarda çalışacak personelin milli, ahlaki ve insani değerlere saygılı olması ve adli sicil kaydının bulunmaması şarttır.

Yurt personelinin çalıştırılmaya başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Mutfak hizmetlerinde görevli personelin periyodik olarak sağlık muayeneleri devam eder. Yurt personelinin, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta esaslarına bağlı olarak en az bir yıl süreli ve yazılı sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Sözleşme süresi sona erenlerden göreve devamı uygun görülen personelin sözleşmeleri zamanında yenilenir.

Çalıştırılan personel hakkında disiplin hükümleri ile bu Yönetmelikte hükme bağlanmayan hususlar için sözleşmelerinde de açıkça belirtilmek kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır. Yurt sahibi gerçek kişinin aynı zamanda yurt müdürü olması halinde bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

Madde 27 — Yurt müdürlüğüne görevlendirme, yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı üzerine il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin uygun görüşü alındıktan sonra yurt sahibi veya kurucu temsilcisi tarafından yapılır.

Yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin görevlendirilmeleri, yurt müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü alınarak yurt müdürü tarafından yapılır.

Yurt müdürüne ait görevlendirmenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt müdürünün görevleri

Madde 28 — Yurt müdürünün görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek,

b) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yurda öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını ve belgelerin saklanmasını sağlamak,

c) İlgili mercilerce yurt hakkında istenen bilgilerin ve belgelerin doğru bir şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlamak,

d) Yurtta kayıtlı olmayan öğrencilerin ve yabancıların barındırılmasını önlemek,

e) Hizmet satın alınması suretiyle sürdürülen görevlerin sözleşmelerine ve amaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Yurt ücretleri ile depozitoların zamanında tahsilini sağlamak,

g) Orta öğretim yurdu kitaplığının amacına uygun hizmet vermesini sağlamak,

h) Yurtta sağlık hizmetlerinin uygun şekilde yürümesini ve bu konuda gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

ı) Yurt personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

j) Yurt binasının, tesislerinin ve malzemesinin bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

k) Personelin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek,

l) Yurdun, yatakhane, yemekhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini tespit etmek ve bunların ilgililere duyurulmasını sağlamak,

m) Sivil savunma ve koruyucu güvenlikle ilgili görevler bakımından yurdun yangından korunması için gerekli tedbirleri almak ve bu husustaki talimat ve usulleri uygulamak,

n) Yurtta disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

Madde 29 — Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yurt hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardım etmek,

b) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak,

c) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,

d) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,

e) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

f) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

g) Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek,

h) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Belleticilerin görevleri

Madde 30 — Belleticilerin görevleri şunlardır:

a) Yurtta kalan öğrencilerin etüt saatlerinde eğitimleri ile ilgilenmek,

b) Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilere rehberlik ederek düzenli bir şekilde yemek yemelerini ve yatıp kalkmalarını sağlamak,

c) Çamaşır ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak,

d) Etütlerde yoklama yapmak,

e) Hastalanan öğrencilerin durumunu yöneticilere bildirmek,

f) Önemli disiplin olaylarında durumu yurt müdürüne zamanında bildirmek,

g) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim memurunun görevleri

Madde 31 — Yönetim memurunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak,

b) Boş yatakları tespit ederek yurt müdürüne bildirmek,

c) Yurt ücretlerini ve depozitoları zamanında tahsil etmek ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak,

d) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,

e) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,

f) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

g) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

h) Yazıları hazırlamak, dosyalamak ve arşiv işlerini yürütmek,

ı) Hizmetli, aşçı, aşçı yardımcısı ve kalorifercinin çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

j) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşleri

Disiplin hükümleri ve çeşitleri

Madde 32 — Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmesindeki hükümlere uymayan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere aşağıdaki disiplin hükümleri uygulanır;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Yurttan çıkarma.

Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun; kınama ise öğrenciye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınılması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Yurttan çıkarma, öğrencinin yurt ile ilişkisinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç yedi gün içinde yurdu terk etmek zorundadır. Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin velisi/vasisine ve kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir. Ancak; yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, yedi günlük süre beklenmeden, velisi/vasisine bildirildiği andan itibaren yirmidört saat içinde yurttan ayrılması sağlanır.

Uyarma cezası uygulanacak fiiller

Madde 33 — Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü etmek,

b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak,

c) Yatakhane, yemekhane, banyo, etüt odası ile diğer çalışma, dinlenme ve spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,

d)Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak,

e) Personele kötü davranmak,

f) Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek,

g) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak,

h)Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama cezası uygulanacak fiiller

Madde 34 — Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek,

b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek,

c) Özürsüz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek,

d) Küfür etmek ve arkadaşlarına sataşmak,

e) Orta öğretim yurtlarında sigara içmek,

f) İtaatsizlikte ısrarlı olmak veya yurt görevlilerine hakaret etmek,

g) Yurt yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek,

h) Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek,

ı) Yurt yöneticilerinin ve görevlilerin çalışmalarını güçleştirmek,

j) Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek,

k) Aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Yurttan çıkarma cezası uygulanacak fiiller

Madde 35 — Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,

c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek,

d) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,

e) Hırsızlık yapmak,

f) Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak,

g) Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek,

h) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık haline getirmek,

ı) Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak.

Ceza verme yetkisi

Madde 36 — Uyarma ve kınama cezası yurt müdürü tarafından, yurttan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.

Disiplin kurulunun teşkili

Madde 37 — Disiplin kurulu;

a) Orta öğretim yurtlarında; yurt müdürünün başkanlığında, yurt müdürünün asıl ve yedek olarak seçeceği yurtta görevli belleticilerden biri ve yurtta kalan öğrenci temsilcisinden,

b) Yüksek öğretim yurtlarında; yurt müdürünün başkanlığında, yurt müdürünün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı/yönetim memuru ve yurttaki öğrenci temsilcisinden,

teşekkül eder.

Üyelerin başkan tarafından kabul edilebilecek özürleri sebebiyle kurula yedekleri katılır.

Öğrenci temsilcisi, her yıl öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla yurtta kalan öğrenciler tarafından seçilir.

Yurt disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri yurt müdürünün havalesi üzerine ve en çok yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil, öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde yurttan çıkarma işlemi yirmidört saat içerisinde sonuçlandırılır.

Disipline ilişkin işlemler

Madde 38 — Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak yurdun düzen ve disiplini ile ilgili meseleleri inceler ve gerekli kararları alır.

Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler, yurt yönetimince yapılır.

Kurul, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı veya sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez, yahut kendisinin izinsiz olarak yurtta bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir. Gerekli karar kurulca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.

Yurt müdürü veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin yurt içinde ve yurt dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır veya yapıştırılır. Bu takdirde, yapıştırılan kağıdın köşeleri yurt mühürü ile mühürlenir.

Yurtlarda meydana gelen ve adli kovuşturmayı gerektiren her türlü olay, yurt yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri, adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme Hükümleri

Denetleme esasları

Madde 39 — Yurtların denetlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Denetleme, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır.

b) Yurtlar, bu Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare amirleri tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir.

c) Mülki idare amirlerince yapılan denetimler sonrasında, eksikleri tespit edilen yurtların denetleme raporları ile eksikleri bulunmayan yurtların listesi, denetlemenin sona ermesini müteakip 15 gün içinde valiliklerce Bakanlığa gönderilir.

Denetleme ekipleri

Madde 40 — Yurtların Bakanlık denetimleri, Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır.

Yurtların mülki idare amirlerince yapılan denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül eder.

İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması halinde ilde oluşturulan denetim ekibi denetlemeleri yapar.

Denetim sorumluluğu

Madde 41 — Denetleme sırasında yurt yönetimi; görevliler tarafından yurt binasının tamamının görülmesini sağlamak, istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıları göstermek, yurdun kasa ile veznesinin, para ve para hükmündeki evrakının, ayniyatının ve bunların hesaplarının kontrolüne müsaade etmek zorundadır.

Denetleme sonuçlarının yurda bildirilmesi

Madde 42 — Yapılan denetlemeler sonucunda alınacak tedbirler ve yapılacak işler yurt yönetimine bildirilir.

Bu bildirimde yapılacak işlerin tamamlanma zamanı mutlaka belirtilir.

Yurt yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alır, yapılacak işleri yerine getirir ve bu hususu denetlemeyi yapan makama yazılı olarak bildirir.

Görevden uzaklaştırma

Madde 43 — Bakanlığın veya mülki idare amirlerinin denetlemeleri sırasında;

a) Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı, bunların hesaplarını ve defterlerini göstermekten, sorulan sorulara cevap vermekten, yurt ve eklentilerine girme yolundaki talepleri yerine getirmekten kaçınan,

b) İşlemlerinde yolsuzluk olan, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve veya kaçakçılık suçlarını işleyen,

c) Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir başkaca suç işleyen,

d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrarlı olan,

e) Sözleşmelerde usulsüzlük yapan,

yurt personeli geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

Bakanlıkça yapılan denetimlerde görevden uzaklaştırma yetkisi ekip başkanınındır. Denetim, mülki idare amirlerinin görevlendirdiği ekip aracılığıyla yapıldığı takdirde görevden uzaklaştırma, ekip başkanının bildirimi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayı ile gerçekleşir.

Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiil suç teşkil ediyor ise mülki idare amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirilir.

Görevden uzaklaştırmada yapılacak işler

Madde 44 — Görevden uzaklaştırılan personelin yerine, hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almaktan yurt sahibi, yurdun bağlı olduğu özel hukuk tüzel kişiliği ve yurt yönetimi sorumludur.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin tabi olduğu mevzuata uygun olarak alınır ve fiil adli nitelikte ise mahkeme kararına göre hareket edilir. Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen veya hüküm giymeyenler ile tedbirin sürdürülmesine gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade edilirler.

Yurtların kapatılması

Madde 45 — Yapılan denetlemeler sonucunda;

a) Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı hareket eden, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan ve öğrencileri bu suçlara yönelten,

b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren,

c) Yapılan uyarılara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan,

d) Öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

yurtlar hakkında tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre kapatma işlemi Bakanlıkça/valilikçe yapılır. Valilikçe alınan kapatma kararı Bakanlığa bildirilir.

Yurtlar; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı süresiz, (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı da en az bir ay ve en fazla bir yıl süre ile kapatılır. Süreli kapatmaya sebebiyet veren durumların ortadan kalkması halinde yurdun yeniden açılmasına izin verilebilir.

Yıl içinde iki defa süreli olarak kapatılan yurtlar, kapatılmalarına sebep olan hali ortadan kaldırmadıkları takdirde süresiz olarak kapatılırlar. Hakkında kapatma kararı alınan yurtlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli bütün tedbirler valilikçe alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Faaliyetlerin bildirilmesi ve diğer işlemler

Madde 46 — Yurt müdürlerince yıllık çalışma raporları düzenlenerek her yıl ekim ayı içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Yurtlar, açılış izinlerinde belirtilen adlarını, binanın dışında giriş kapısı üstünde veya daha uygun bir yerde bulundurmak zorundadırlar.

Yurtlar bağlı oldukları tüzel kişiliğin adını kullanabilir. Siyasi bir partiyi veya siyasi bir görüşü sembolize eden ad ve işaretler kullanılamaz.

Yurtların resmi unvan ve adları kullanabilmeleri, özel mevzuatındaki hükümlere tabidir.

Orta öğrenim öğrencilerinin fikri ve bedeni gelişmelerini sağlayabilmeleri amacıyla her türlü imkan araştırılarak sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara katılmaları sağlanır. Yurt imkanlarının yetersiz olması halinde mahallin başka kurum ve kuruluşlarına ait tesislerinden yararlanmak için gerekli çalışmalar yapılır.

Yurt personelinin hizmet verimliliğini artırmak, mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminer ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça yürütülür.

Gıda maddelerinin muayene ve kontrolü

Madde 47 — Yemekli yurtlara gelecek gıda maddelerinin muayene, kontrol ve teslimi, yurt müdürü veya müdür yardımcısının/yönetim memurunun başkanlığında, yurt öğrencilerinin kendi aralarında seçecekleri bir öğrenci ile aşçıdan oluşan muayene komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyonda varsa bir doktorun bulunması sağlanır.

Yemek listeleri ve günlük tabelalar, onbeş günlük olarak bu komisyon tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Yemekler

Madde 48 — Verilecek yemeklerin türleri ve nicelikleri bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.

Yurt çalışma talimatı

Madde 49 — Yurtlar hakkında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yurt müdürlerince düzenlenecek yurt çalışma talimatı onaylanmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.

İlan ve reklam

Madde 50 — Yurtlar, tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Ancak reklam ve ilanlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. Yurtlar; reklam ve ilanların birer örneğini yayımından en az 15 gün önce valiliğe vermek zorundadırlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 51 — 13/1/1989 tarihli ve 89/13715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yurtlarda çalışmakta olan personelin hakları, görev yaptıkları sürece saklı tutulur.

Kendi isteğiyle görevden ayrılmış olup tekrar görev almak isteyen veya bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra sözleşme süresi sona eren ancak, bu Yönetmelikle belirlenen öğrenim şartını taşımayan personelden uygun görülenlerin, öğrenim durumlarına bakılmaksızın, yeniden görev almaları sağlanabilir veya sözleşme süreleri uzatılabilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmak üzere açma izni verilen yurtların umuma açık yerler ve içkili yerler ile arasındaki mesafeyle ilgili kazanılmış hakları saklıdır.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmete açılmış yurt binalarının fiziki şartları hakkında, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 52 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Genelgeler

Başbakanlıktan:

Konu: 2005 Özürlülerin İstihdamı Yılı

Genelge

2004/28

Özürlülerin toplumsal yaşama katılımları açısından gelir getirici bir işte çalışarak üretken olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özürlülerin istihdamı konusunda yapılması gerekenlerin sistemli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için 2005 yılının "Özürlülerin İstihdamı Yılı" olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşları özürlülerin istihdamı yılı olan 2005 yılı ve sonrasında özürlülerin iş gücü niteliklerini arttıracak önlemlerin alınması, istihdam düzeylerinin arttırılması ve çalışma yaşamında karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması konularına azami özeni göstereceklerdir.

Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan özürlülerin ve sorunlarının kamuoyunda gerçekçi bir şekilde algılanması ve bu alanda duyarlık yaratılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından geniş kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetlerde, sosyal tarafların desteği alınacak ve yazılı ve görsel basın etkin bir şekilde kullanılacaktır.

İlgili kurumlar ve yerel yönetimler tarafından özürlülerin vasıflarını geliştirmek amacıyla uygulanan işgücü programlarının (mesleki rehabilitasyon, mesleki eğitim, beceri kazandırma, meslek edindirme, korumalı istihdam vb.) yürütülmesinde bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacaktır. Bölgesel ihtiyaçlar belirlenirken, il istihdam politikasının oluşturulmasında etkinliği bulunan "İl İstihdam Kurulları"ndan yararlanılacaktır.

Ulusal ve uluslar arası fonların; özürlülerin mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamını hedef alan alanlarda etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüş ve önerileri alınacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü personel kontenjanlarını doldurmak için üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin yerine getirecektir.

Özürlü memur istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları uygun boş kadro bulunmadığı takdirde boş kadroda unvan değişikliği yaparak gerekli kadroları temin edeceklerdir.

Bu doğrultuda, süresi içinde yapılacak sınavlarda tüm özür gruplarının özellikleri göz önünde bulundurularak soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilmesi sağlanacaktır. Özellikle işitme ve zihinsel özürlülerin özel durumları ile başarı değerlendirme teknikleri esas alınarak sınav soruları ayrı ayrı hazırlanacaktır.

Özürlülere yönelik devlet memurluğu ve işçilik sınavlarında, ihtiyaç duyan özürlülerin refakatçi bulundurmasını sağlayacak önlemler alınacaktır.

Ülkemizdeki özürlülerin önemli bir kısmı eğitim durumu itibarıyla ilkokul mezunudur. İlkokul mezunu özürlülerin de memur olarak istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla sınav duyurularında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Devlet memuru olarak istihdam edilen özürlülerin 15 yıllık bir kamu hizmeti sonrasında emekli olabildikleri hususu da göz önünde bulundurularak, ilgili mevzuatlarında özel hüküm bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları alacakları özürlü memurların yaş sınırını bu durumu dikkate alarak en üst seviyede belirleyeceklerdir.

Özürlü memur istihdam etmek üzere sınav düzenleyen kamu kurum ve kuruluşları sınava başvuran adaylardan iş talep formu ve sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında başka hiçbir belge istemeyecek ve başvuru ücreti alınmayacaktır.

Özürlü memur ve işçi çalıştırmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları, çalışma yerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenleyecek, gerekli tedbirleri alacak ve özürlülerin çalışmaları ile ilgili özel yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin edeceklerdir.

Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmaları sağlanacaktır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılmayacak ve sağlıkları için gerekli tedbirler alınacaktır.

Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil edilmesi gereken idari para cezalarının tahsilinde yaşanan sorunların giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yapacaklardır.

Özürlüler bağımsız çalışmaları yönünde teşvik edilecek, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri kurabilmeleri ve rekabet güçlerini yükseltebilmeleri yönünde destekleneceklerdir. Özürlülerin kendi işlerini kurmaları ve işletebilmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Özürlüler İdaresi Başkanlığı, KOSGEB, BAĞ-KUR) çalışmalarını ilgili meslek kuruluşları (TESK, TOBB vb.) ile işbirliği içerisinde yürütecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları 2005 Özürlülerin İstihdamı Yılında özürlülerin de diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın her alanında var olan, çalışma hak ve sorumluluğu taşıyan, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilen bireyler olmaları ve toplumun da özürlüleri bu bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla yoğun bir çaba içerisinde olacaktır. Bu doğrultuda yürütülecek tüm çalışmalarda özürlülere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—— • ——

Başbakanlıktan:

Konu: Resmi Yazışma Kuralları

Genelge

2004/29

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu sebeple, 17.2.1994 tarih ve 1994/9 sayılı genelge ile ekinde gönderilen Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 25/11/2004

Karar No

: 2004/57

İşyeri

: İpsaş İstanbul Plastik San. ve Tic.A.Ş.

 

Ankara Cd. No: 66

 

Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 178272.34

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme : İpsaş İstanbul Plastik San. ve Tic.A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Büro Hizmetleri (Mali ve İdari İşler, Finans, Bilgi İşlem,İnsan Kaynakları,Raporlama) ve Üretim olmak üzere iki bölümden oluştuğu, işyerinde plastik ve plastik mamullerinin imali, satışı, ithalatı, plastik, polyester ve akrilik malzemelerinden imal edilen mamullerin imalatının yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol,Kimya ve Lastik” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : İpsaş İstanbul Plastik San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 03 sıra numaralı “Petrol,Kimya ve Lastik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 25/11/2004

Karar No

: 2004/58

İşyeri

: Hayat Gıda Sanayi A.Ş.

 

Ankara Cd. No: 66

 

Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 96997.34

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Hayat Gıda Sanayi A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Büro Hizmetleri (Mali ve İdari İşler, Finans, Bilgi İşlem,İnsan Kaynakları, Kalite Güvence,Raporlama),Üretim, Satınalma Hizmetleri, Sevkiyat, Pazarlama ve Satış, Lojistik Depo Teknik Müdürlük bölümlerinin bulunduğu, işyerinde puding, pirinç unu, nişasta, irmik, mısır unu, mama, kakao, kahve, sütlü ve unlu tatlılar, hazır çorbalık, karabiber, kimyon, yenibahar, kırmızı biber, tarçın, kekik, nane, kına, her çeşit baharat, kabartma tozu, vanilin ve jöle imalatının yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 04 sıra numaralı “Gıda Sanayii” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Hayat Gıda Sanayi A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra numaralı “Gıda Sanayii” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: İç Ticaret 2004/6)

MADDE 1 — Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 — 15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2003/4)” ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 milyar Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2005 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31.03.2006 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı