Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Aralık 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25658

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2004/8109 Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

Geçici Taşra Teşkilatının Kaldırılması Kararı

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın XXI inci Bölge Müdürlüğü Sınırları Kapsamındaki Baraj İnşaatının Kontrollük Hizmetlerini Yürütmek Üzere Kurulan İnşaat Kontrol Başmühendisliği'nin Kaldırılması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

— Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

— Bingöl Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)

— Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/8)

— Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

— İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 2004/7)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı : 2004/8109

Ekli “Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 3/8/2004 tarihli ve 3029 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 997 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 8/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A.BABACAN

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Madde 1 — 18/5/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (A) bendine aşağıdaki (e) alt bendi eklenmiştir.

"d) Resmi belgeler (resmi senet, mahkeme kararı ve diğerleri),"

"e) Plan."

"Genel Müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya ve uygulatmaya yetkilidir."

Madde 2 — Aynı Tüzüğün 7 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bağımsız ve sürekli haklar."

Madde 3 — Aynı Tüzüğün 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bağımsız ve Sürekli Haklar

Madde 10 — Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlamayan veya izne tabi kılmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz mal olarak tescil edilir.

Tapu kütüğüne taşınmaz mal olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devir olunabilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü ayni ve kişisel hak kurulabilir."

Madde 4 — Aynı Tüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez."

Madde 5 — Aynı Tüzüğün 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, sol elin baş parmağı, yoksa sağ elin baş parmağı o da yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır."

Madde 6 — Aynı Tüzüğün 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda, mahkeme kararı,"

Madde 7 — Aynı Tüzüğün 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "921" rakamı "1011" olarak değiştirilmiştir.

Madde 8 — Aynı Tüzüğün 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

" Aynı bölge içinde ve aynı malike ait bulunan taşınmaz mallar birbirine bitişik olmasa bile Türk Medeni Kanununun 1000 inci maddesi uyarınca malikin istemiyle müşterek tapu kütüğü sayfasına tescil edilir."

Madde 9 — Aynı Tüzüğün 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bağımsız ve sürekli irtifak hakları ise, ilgili tapu kütüğünün en son sayfasına tescil edilir, taşınmaz mal ve üzerindeki hakların tapu kütüğü sayfalarında irtibatı sağlanır."

Madde 10 — Aynı Tüzüğün 32 nci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Bir rehin hakkı, müşterek tapu kütüğü sayfasına tescil edilmiş taşınmaz malların tamamını kapsamadıkça, bu sayfaya tescil olunamaz. Talep olunan rehin hakkı müşterek tapu kütüğü sayfasında tescilli bulunan taşınmaz mallardan bazılarını kapsamakta ise, rehin kapsamı dışında kalan taşınmaz mal, müşterek tapu kütüğü sayfasından çıkartılarak kayıtların nakli hükümleri dikkate alınmak suretiyle tapu kütüğüne re'sen nakledilir."

Madde 11 — Aynı Tüzüğün 51 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seri Halinde Senet Çıkarılmasında İstem"

"Türk Medeni Kanununun 931 inci maddesi uyarınca seri halinde senet çıkarılırsa, rehinle ilgili işlemlerden başka, çıkarılan senetlerin adedi, taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait düşünceler sütununda belirtilir."

Madde 12 — Aynı Tüzüğün 57 nci maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı,"

Madde 13 — Aynı Tüzüğün 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

" Ancak, yapılacak planlarla yola cepheli duruma gelen parseller üzerinde geçit hakkı bulunması halinde birleştirme işleminde geçit hakkı lehtarının muvafakatı aranmaz. Türk Medeni Kanununun 1026 ncı maddesi uyarınca yüklü taşınmaz mal malikinin talebine istinaden birleştirme sonucu yola cepheli hale gelen parsellerin lehine olan geçit hakkı terkin edilir."

Madde 14 — Aynı Tüzüğün 85 inci maddesinin başlığı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kütük, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Siciller Üzerinde Düzeltmeler"

"Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır."

Madde 15 — Aynı Tüzüğün 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 103 — Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği ile ipotek terkin işlemleri, liste halinde veya bilgisayar ortamında, işlemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde Genel Müdürlük merkez arşivine veya Genel Müdürlükçe belirlenen bölge arşivlerine gönderilir.

Genel Müdürlük, bölge arşivleri oluşturmaya ve diğer belgelerden hangilerinin sadece merkez arşivine gönderileceğini belirlemeye yetkilidir."

Madde 16 — Aynı Tüzüğün "Çeşitli Hükümler" başlıklı Ondördüncü Bölümüne geçici maddelerden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmelik

Ek Madde 1 — Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir."

Madde 17 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Geçici Taşra Teşkilatının Kaldırılması Kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6632

1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın XXI inci Bölge Müdürlüğü sınırları kapsamındaki baraj inşaatının kontrollük hizmetlerini yürütmek üzere 19.12.2000 gün ve 2000-1241 sayılı kararla kurulan İnşaat Kontrol Başmühendisliği’nin işlevini tamamlaması nedeniyle kaldırılması, 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (g) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/8125

Ekli “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,

b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,

c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,

d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,

f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,

g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi

Resmî yazışma ortamları ve güvenlik

Madde 5 — Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.

Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.

Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır.

Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Nüsha sayısı

Madde 6 — Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

Belge boyutu

Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.

Yazı tipi ve karakter boyutu

Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Yazıların Bölümleri

Başlık

Madde 9 — Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir.

Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.

İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek:1).

Sayı ve evrak kayıt numarası

Madde 10 — Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır.

Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.

Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2).

Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

Tarih

Madde 11 — Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.

Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

Konu

Madde 12 — Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

Gönderilen makam

Madde 13 — Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3).

İlgi

Madde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.

"İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.

İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır.

İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır.

İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4).

Metin

Madde 15 — Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır.

Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.

Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.

Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 5-A, B).

Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.

Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.

Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

İmza

Madde 16 — Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar.

Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.

Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.

Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.

Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek: 6-A).

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek: 6-B); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek: 6-C).

Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek: 6-D'de olduğu biçimde düzenlenir.

Onay

Madde 17 — Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır.

Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.

Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır (Örnek: 7-A).

Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B).

Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

Ekler

Madde 18 — Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.

Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır (Örnek: 8).

Dağıtım

Madde 19 — Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır.

Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.

"Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır (Örnek: 9-A, B).

Paraf

Madde 20 — Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.

Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.

Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek: 10).

Koordinasyon

Madde 21 — Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11).

Adres

Madde 22 — Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.

Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır (Örnek: 12).

Gizli yazılar

Madde 23 — Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek: 5-A, B).

İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı

Madde 24 — Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A, B).

Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

Sayfa numarası

Madde 25 — Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Aslına uygunluk onayı

Madde 26 — Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

Kayıt kaşesi

Madde 27 — Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.

Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.

Yazıların gönderilmesi

Madde 28 — Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.

Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.

Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

"Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması

Madde 29 — "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31— Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) (A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; üçüncü kademe yöneticiliğinde en az iki yıl veya ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam üç yıl ya da birinci kademe yöneticiliğinde dört yıl veya birinci ve ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam dört yıl görev yapmış olmak."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Kurum müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyerek, gerekli şartları taşıyanlar arasında EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde en yüksek puan alan ilk beş adayı sıralayarak Makama sunmak."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda;

a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için Bakanlıkça ülke genelinde,

b) Atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklerce il genelinde

duyuru yapılır.

Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının isimleri, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

Adaylar, en fazla 3 eğitim kurumu müdürlüğüne EK-1’deki Yöneticilik İstek Formu ile atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için valilikler aracılığıyla Bakanlığa, atama yetkisi valilikte olanlar için valiliklere başvuruda bulunurlar.

EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş aday atamaya yetkili makama sunulmaya hak kazanır.

Bu adaylardan uygun görülmesi halinde birinin ataması atamaya yetkili makamca yapılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Bulundukları eğitim kurumu müdürlüğünde en az beş yıl süreyle görev yapanların bu süreye ait çalışmaları dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili makamlarca görev yerleri aynı veya bir üst tip eğitim kurumu müdürlüğü olacak şekilde değiştirilebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyuru sonucu başvurusu alınmış olanların atamaları bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yapılır."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Tablosunu görmek için tıklayınız

—— • ——

—— • ——

Bartın Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 5/8/2004

Karar No : 2004/5

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Karar Bartın İl sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriteri ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Karar 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — a) Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

Toplam Kükürt

: %2.5 max (kuru bazda)

Alt Isıl Değer

: min 3000 kcal/kg orijinalde (-200 kcal/kg tolerans)

Boyut

: 18 – 150 mm 18 mm altında max %10 tolerans

 

150 mm üstü %10 tolerans

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilir.

b) Isınma Amaçlı İthal Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

Toplam Kükürt

: % 0,9 kuru bazda (max.)

Alt Isıl Değer

: 6200 Kcal/Kg Orijinalde (- 400 Kcal/Kg Tolerans)

Uçucu Madde

: %12-28 Kuru Bazda (+ 1 Tolerans)

Toplam Nem

: %10 Orijinalde (Max)

Boyut

: 18 –150 mm 18 mm altı max %10 tolerans

 

150 mm üstü max %10 tolerans

Şişme İndeksi

: 1 (Max)

Kül

: %14 max kuru bazda (+ %1 tolerans )

Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır. Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

c) Sanayi Amaçlı İthal Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

Toplam Kükürt

: %1 Kuru Bazda (%0,1 Tolerans)

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/Kg Orijinalde (- 500 Kcal/Kg Tolerans)

Uçucu Madde

: %36 Kuru Bazda (+%1 Tolerans)

Boyut

: 0 – 50 mm

İthal edilen kömürlerle ilgili olarak 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/3 sayılı "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" hükümleri uygulanır.

d) Briket kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi – Isınmada Kullanılan" Standartlarına uyulması gerekir.

Sadece briket kömürlerde geçerli olmak üzere sınıfına göre öncelikle TSE’den uygunluk belgesi almış ve tesisin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden satış izin belgesi alınan ve torbalanmış briket kömürleri kullanılacaktır.

Briket Kömürlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri;

 

 

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri (1) (kcal / kg), en az

 

5000

4000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

 

0,8

1

Düşme Sağlamlığı (%) m/m en az

 

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m en az

 

75

65

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya Yumurta şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az

80

60

 

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az

130

100

Suya Dayanım (2) (%), en az

 

70

70

Isıl Verimi (%), en az

 

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

 

8

12

(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanılmaz, bağlayıcı olarak melas–nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddeler kullanılır.

Katı Yakıtlara Dair Diğer Hükümler

Madde 4 — Katı yakıtlara ilişkin diğer hükümler şunlardır;

a) İlde hava kalitesini iyileştirmek amacıyla 2004-2005 kış sezonunda Bartın Merkez, Ulus, Amasra ve Kurucaşile İlçeleri mücavir alanı sınırları içerisinde satışa sunulacak tüm kömürler, iyileştirme (eleme) ve paketleme (torbalama) işlemine tabi tutulduktan sonra halkın tüketimine sunulacaktır.

b) Torbalama kömürün çıkarıldığı yerde yapılarak, pazarlamacıların üreticiden torbalı kömür satın almaları ve kömürün üretildiği yerde üreticilerin, pazarlamacı ve vatandaşa torbalı kömür satmaları gerekir.

c) Yerli kömür torbası üzerinde; kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerde kullanılacağı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer ve diğer özellikler) ve uygunluk ve satış izni veren Valiliğin yazısının sayısı (Ek-1) yazılması gerekir.

d) İthal kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-maili, Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısıl değer ve boyutu) yazılması (Ek-1) gerekir.

e) İl sınırları dahilinde 17/05/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı Başbakanlık yazısında üçüncü derece kirli iller için belirlenen özellikleri sağlayan kömürler konut ve işyerlerinin ısıtılmasında kullanılır.

f) Kalorifer kazanlarının ateşçi belgesi olmayan kişilerce yakılması yasaktır. İldeki Halk Eğitim Merkezinde ateşçi belgesi kursları açılarak, daha önce ateşçi belgesi almaya hak kazananların da kısa süreli eğitime alınması, konunun basın ve yayın aracılığı ile belediyeden duyurulması gerekir.

g) Açılacak olan ateşçi belgesi alma kurslarına tüm resmi ve özel bina yöneticileri, belgesi olmayan kalorifer yakıcılarını kursa göndermekle sorumludurlar.

h) İlimiz üçüncü dereceden kirli iller kapsamında yer aldığından dökme kömür temin etmek isteyenler bu yıl için en az bir kamyon olmak üzere yakıt programımızda belirtilen kriterlere uygun dökme kömür temin edebilirler.

i) Tozunmayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile, sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürler torbalanmadan satışa sunulabilir.

j) Yeni kurulacak kömür torbalama tesisleri meskun mahal dışında kurulur, kurulurken de yasal izin ve ruhsatları alınır; alınmamış olanların faaliyetlerine son verilir.

k) Tüketiciler ısınma amaçlı olarak bu yakıt programında belirtilen vasıflara haiz kömür almakla ve kullanmakla yükümlüdür. Isınma amaçlı olarak kullanılacak kömürler hiçbir şekilde sanayi kurumlarından satın alınmaz.

l) Tüketiciler satıcı firmalarda son tarihli fatura, satış fişi, sevk irsaliyesi, kömür menşei belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür. Kantar fişine kömür tonajı yazdırılır.

m) İl belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde sanayi amaçlı kullanılmak üzere getirilen ithal ve yerli kömürlerin, ısınma amacıyla kömür satışı yapan mahrukatçıların depolarına boşaltılması ve satılması yasaktır.

n) İlimizde Belediye sınırları içerisinde ısınma amaçlı kömür getiren, satan, depolayan (odun ve kömür satıcıları) ve/veya üretici/satıcı firmalar, taşıyıcı ve tüketicilere gerekli belgeleri (Sevk İrsaliyesi, Kantar Fişi, Fatura, Satış Fişi, Kömür Menşei Belgesi vb.) ibraz edememeleri durumunda "Kaçak Yakıt" muamelesi yapılacaktır.

Torbalanarak satışa sunulacak olan Yerli ve İthal kömür torbalarının üzerinde bulunması gereken bilgiler Ek-I’deki gibi olmalıdır.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 5 — Isınma ve Sanayide Kullanılacak Sıvı Yakıt Özellikleri;

İlimizde hava kirliliğine neden olan emisyonlar arasında yer alan kükürt dioksit (SO2) emisyonunun azaltılması için yaklaşık % 3,5 kükürt (S) içeren 6 nolu fuel-oilin ısınma ve sanayide ısınma ve üretim amaçlı kullanılması yasaktır. Bu çerçevede,

Isınma amaçlı sıvı yakıt olarak, TÜPRAŞ tarafından üretilen en fazla % 1,5 kükürt içeren Tüpraş 615 kalorifer yakıtının kullanılmasının sağlanması,

Okullarda ve resmi binalarda ısınma amaçlı olarak sıvı yakıt kullanılıyorsa, Tüpraş 615 kalorifer yakıtının veya benzer özelliğe veya daha iyi kaliteye sahip fuel-oilin kullanılması,

gerekir.

Sıvı yakıt satanlar bayilik belgesi, aylık sevk programı, tesis ile ilgili kapasite, iş akım ve işletme şeması, tesis kuruluş izni, noter tasdikli imza sirküleri, meslek kuruluşlarından alınan ticaret sicil kaydı, pazarladıkları yakıta ilişkin spesifikasyonları gösterir analiz raporu ve taahhütname ile Bartın Valiliğine başvuracaklardır.

Petrokok'un ilimiz sınırları içerisinde ısınma amacıyla konutlarda, işyerlerinde ve sanayi tesislerinde (Kireç ve Çimento Fabrikası hariç) bulundurulması, yakılması, taşınması ve depolanması yasaktır.

İzin ve Taahhüt İle İlgili Esaslar

Madde 6 — İlde her tür katı yakıt (kömür) ve sıvı yakıt satışı Bartın Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) iznine tabidir. İlde kömür ve sıvı yakıt pazarlaması yapacak olan kömür depo sahipleri ve sıvı yakıt bayileri aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

Kömür ve sıvı yakıt depolayan ve satanlar Bartın Valiliğinden "Kömür/Sıvı Yakıt Uygunluk Belgesi" almak zorundadırlar. Kömür Satış Uygunluk Belgesi almak için Bartın Valiliğine dilekçe ile başvurmak gerekir.

Dilekçe ekinde;

a) Firmanın Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) İmza sirküleri,

c) Vergi levhası,

d) Varsa bayilerin adı, adresi,

e) Depo yerini ve kapasitesini gösterir belge,

f) Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (kömür ithalatçıları için),

g) Kömürün menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

h) Belediyeden alınmış açılış ruhsatı,

i) Noter tasdikli taahhütname,

bulunmalıdır.

Taahhütname ise;

a) Doğrudan veya sözleşmeli olarak bayiler aracılığıyla pazarlayacakları kömürlerle ve briket kömürlerin Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olacağı,

b) Valilikçe görevlendirilen personel ve kurul tesiste üretim ve laboratuvar çalışmalarını denetleyerek, istenilen bilgi ve belgelerle satılan kömürlerin listesini talep edeceği,

c) Üretim yerinden, taşınma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağı,

d) Satış ve pazarlamasını yaptığı kömürlerin nakliyesini, mutlaka üzeri branda örtülü araçlarla yapacağı,

e) Sevk edecekleri her parti kömür için bayi ve tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömürün tesis/depo çıkış belgesi, kömürün menşeini belirtir yazıyı nakil aracına vereceği,

f) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere uygulanacak olan idari para cezasını kabul ettiğini, tüketiciye intikal etmiş işlem yapılan kömür olduğunda, tüketicinin zararını karşılamayı kabul edeceği,

g)Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde üç kez menşei belgesiz, kantar fişsiz, faturasız ve kömür satış uygunluk belgesi örneği olmadan kömür sevki yapıldığı tespit edildiği takdirde, kömür satış uygunluk belgesinin iptalini kabul edileceği,

h) Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden türetilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği belgelenmiş, insan ve çevre sağlığına zararı olmayan benzer maddeleri kullanacağı,

i) Satışların yalnızca sözleşmeli bayilere ve doğrudan tüketiciye yapılacağı, kömür pazarlamak üzere kömür satış belgesi olmayan kamyon sahipleri ve sürücülerine paketlenmiş kömür satışı yapmayacağı,

j) Torbalanmış kömürlerin üzerindeki etikette yazılı bilgileri kabul edeceği, aksine bir durum tespit edildiğinde yapılacak kanuni müeyyidelere razı olacağı,

hususlarını kapsar.

Denetleme ve Yaptırımlara Ait Hususlar

Madde 7 — Denetleme elemanları İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Belediye, Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından oluşturulacaktır. Denetleme ekibine güvenliği sağlamak amacıyla yerel mülki amir tarafından polis ve jandarmadan mevzuatlarına göre eleman görevlendirilecektir.

Yapılacak denetimlerde;

a) İl sınırları içerisinde (köy yerleşimleri hariç) satışa sunulacak kömürler her aşamada denetlenecektir. (Üretim yerinde, depoda, taşınırken, satış yerinde ve tüketim esnasında)

b) Yerli ve ithal kömür pazarlamacıları sadece izinli kömürleri satacaktır. Analiz ücreti kömür ithalatçıları ve satıcıları tarafından ödenmek üzere, ithal kömürlerin gümrük sahalarından ve/veya ithalatçılara ait depolardan ithal ve yerli kömür satış yerleri ile apartmanlardan, kömür numuneleri alınarak analizleri yaptırılacak. Analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacaktır. İkinci defa alınan kömür numunesinin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda ise, kömür üreticileri, ithalatçıları ve/veya satıcıların izin belgeleri iptal edilecektir. Analiz bedelleri vatandaşlara yansıtılmayacaktır.

c) Valilikçe verilen ceza ve satış izin belgesi iptal edilmiş kömür ithalatçı, üretici ve/veya satıcıların isimleri, adresleri ve markaları Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilecektir.

d) Katı ve sıvı yakıt analizleri Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans laboratuvarında yaptırılacaktır. Ancak ihtilaf halinde şahit numune analizleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş herhangi bir laboratuvarda yapılacaktır.

e) Açıkta dökülmüş olarak yakalanan kömürler hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına muhalefetten idari para cezası uygulanacaktır.

f) Tüketicilerin 2004-2005 kış sezonu yakıt programına uygun özelliklerdeki yakıtları kullanmaları gerekmektedir.

g) Tüketiciler satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi, kantar fişi ve kömür uygunluk belgesinin onaylı bir suretini alarak denetleme sırasında denetçilere ibraz etmekle yükümlüdür.

h) İlde kamu kurum ve kuruluşları, işyerleri ile meskenlerin kalorifer tesisi ve bacalarının bakım ve temizliklerinin kış sezonu öncesinde yapılıp yapılmadığına bakılacaktır.

i) Yakma sistemlerinin ehliyetli usta ateşçiler tarafından yakılıp yakılmadığına bakılacaktır.

j) İl meteorolojik verileri ve topografik yapısı dikkate alınarak sis ve inversiyonun şehir merkezinde daha çok sabah saatlerinde ve akşamları ileri boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle tüm kamu kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin sürekli yanması ideal olmakla birlikte, sönen kaloriferlerin ilk yakma saatlerine, her yılın 15 Kasım –15 Nisan tarihleri arasında,

İlk Yakma Saati : Sabah 05:45 – 06:30 arası

İlk Yakma Saati : Akşam 16:00 – 16:45 arası

uyulacaktır.

k) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 13/10/1987 tarihli Kalorifer Yakma Talimatnamesine uyulacaktır. (Ek-2)

l) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda iç ortam sıcaklığının 15 0C üzerinde olması halinde kaloriferler yakılmayacaktır. Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, huzur evi, terminal binası, kreşler ve kolluk binalarında kaloriferlerin iç ortam sıcaklığı 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde devamlı, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.

Cezai Hükümler

Madde 8 — Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri, apartman sahipleri ve yöneticileri hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Kararı Bartın Valisi yürütür.

EK-1

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

BELGE ALAN

ÜRETİCİ FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değer:

Toplam Kükürt Değeri:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler:

AĞIRLIK:

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI

UYGUNLUK BELGESİNİ VEREN VALİLİK

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres:, Tel:, Faks:, E-mail:

 

 

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHAL EDEN FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değer:

Kükürt Değeri:

Uçucu Madde:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler:

AĞIRLIK:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN KONTROL BELGESİ SAYISI:

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kaloriferli/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres:, Tel:, Faks:, E-mail:

 

EK – II

KALORİFER KAZAN SUYU SICAKLIĞININ, DIŞ HAVA SICAKLIĞINA GÖRE AYAR ÇİZELGESİ

(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 13/10/1987 tarihli Kalorifer Yakma Talimatnamesi)

 

Dış Hava Sıcaklığı (°C)

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0                                           1

45 47 49 51 53 55 57 58 60 62 64 66 68

Kazan Suyu Sıcaklığı (°C)

 

Dış Hava Sıcaklığı (°C)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12                               1

70 72 73 75 77 79 81 83 84 86 88 90

Kazan Suyu Sıcaklığı (°C)

—— • ——

Bingöl Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30/7/2004

Karar No : 2004/7

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Karar Bingöl il sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriter ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Karar 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — a) Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

İkinci Derece Kirli İller İçin

Alt Isıl Değer

: Min. 3500 Kcal/Kg (-200 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: % 2.3 max

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max

 

% 10 Tolerans)

Üçüncü Derece Kirli İller İçin

Alt Isıl Değer

: Min. 3000 Kcal/Kg (-200 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: % 2.5 max

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max

 

% 10 Tolerans)

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10 -18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde toplam kükürt oranları;

1) İkinci derece illerde en az 3.500 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına %0.2 değerlerini geçmez.

2) Üçüncü derece illerde en az 3.000 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına %0.3 değerlerini geçmez.

c) Isınma Amaçlı İthal Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: En az 6200 Kcal/Kg (-400 kcal/kg tolerans )

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0.9 max

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: %12-28 (+ 1 tolerans)

Toplam Nem (Orijinalde)

: %10 (max)

Kül (Kuru Bazda)

: %14 (max) (+ 1 tolerans) (1)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max

 

% 10 Tolerans

Şişme İndeksi

: 1 (Max)

(1) Eğer Kül Oranı max %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min.6000 kcal/kg olacaktır.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10 -18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilir.

d) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: Min.6000 Kcal/Kg (-500 Kcal/Kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: Max %1 (+ % 0.1 tolerans)

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: Max. %36 (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

 

e) Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinde Aşağıdaki Özellikler Aranır.

Özellik

 

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri 1) (kcal/kg), en az

 

5.000

4.000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

 

0.8

1.0

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

 

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

 

75

65

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (kgf), en az

80

60

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (kg/cm2) en az

130

100

Suya Dayanım 2) (%), en az

 

70

70

Isıl Verimi (%) en az

 

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

 

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Katı Yakıtların Temini, Satışı, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar

Madde 4 — a) Yerli veya ithal kömür satış ve pazarlaması yapan gerçek ve tüzel kişilerin Bingöl İl sınırları içerisinde satış yapmak için Bingöl Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’nden "Yakıt Satış İzin Belgesi" almaları, Yakıt Satış Belgesi bulunmayan satıcıların satış yapmalarına izin verilmemesi, Yakıt Satış Belgesi almak için başvurunun Bingöl Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerle yapılması gerekmektedir.

1) Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (şirketler için),

2) İş yeri açma ruhsatı ve Depo yerini gösterir belge,

3) İthal Kömürü satışı yapacak firmaların Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış İthalat Kontrol Belgesini, Yerli Kömür satışı yapan firmaların ise, kömürün çıkarıldığı ilden almış oldukları uygunluk belgesi,

4) Varsa bayilerinin adı ve adresi (Ana üreticiler için),

5) Bayilik belgesi ve ana firmanın yakıt satış belgesi örneği (Bayiler için),

6) Yakıtın menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

7) Noterden tasdikli taahhütname.

b) İl sınırları dahilinde ya da il sınırları dışında bulunan ocak işletmelerinin bu kurul kararı ile belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü ilimizdeki satıcı, pazarlayıcı, torbalayıcı firmalara veya nihai tüketiciye satmamaları gerekir.

c) İl sınırları içerisinde ve il sınırları dışında ilimize kömür satışı veya torbalaması yapan tüm firmalar ile sendika, vakıf ve derneklerin, Bingöl Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) taahhütname vererek Yakıt Satış İzin Belgesi alması gerekir.

1) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılaması,

2) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan Kömürleri satacağı, Yakıt Satış İzin Belgesi alacağı, sevk edecekleri her parti kömür için tüketiciye yakıt analiz raporu (Son altı aya ait olacaktır.) Sevk irsaliyesi veya fatura vereceği, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere denetim esnasında el konulması gerekeceğini,

3) Denetim esnasında analiz edilmek üzere alınan kömür numunelerine ait analiz ücreti ve kargo ücretinin karşılanacağı, analiz sonucunun olumsuz çıkan kömürlerden dolayı sorumlu olacağını,

4) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceği,

5) Kömür torbasının yakılmasının önlenmesi amacıyla geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağı ayrıca bu konuda tüketicilere bilgi vereceğini,

6) Merkez ilçe sınırları içerisinde üzerinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen bilgilerin yer aldığı torbalanmış kömür satacağını (Ek-1),

7) Gerek satış noktasında ve kömür deposunda gerekse tüketicinin deposunda Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürün yakalanması halinde, uygun nitelikte olmayan kömürü tahliye ederek il sınırları dışına çıkaracağı, tüketicinin zararını ve masrafları karşılayacağını,

8) Yapılacak analizler ile Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilmiş olan kömür özellikleri dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde; Çevre Kanunu uyarınca idari ceza verilmesini, fiilin ikinci defa tekrarı halinde, fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari para cezası ile birlikte yakıt satış izin belgesinin iptali hususlarını,

kabul ve taahhüt edecekler.

d) Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömürün menşeinin açıkça belirtilmesi,

e) Kömür satışlarının yetkili mercilerden ilgili mevzuatlar gereği izin almış olan ve yukarıda belirtilen taahhütnameyi vererek ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi alan satıcılar tarafından yapılması, bunun dışında kömür satışının yapılmaması,

f) Tüzük ve ana sözleşmesinde, üyelerine kömür temin etme mükellefiyeti olan dernek, sendika vakıf vs. gibi kuruluşların sadece üyelerinin ihtiyacı kadar kömürü İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi alan firmalardan satın almalarına, ayrıca söz konusu kuruluşların üyelerine tahsis ettiği kömür miktarını ve üye adreslerini gösteren listeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermeleri,

g) Tüzük ve ana sözleşmesinde, üyelerin dışındaki tüketicilere de kömür satışı yapabilme hükmü yer alan dernek, sendika vakıf ve benzeri gibi kuruluşların kömür ticareti yapan diğer firmalar İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi almaları,

h) İlimiz sınırları dahilinde torbalama tesisi kurmak isteyen faaliyet sahibinin; mücavir alan dışında il Sağlık müdürlüğüne, mücavir alan içinde ise belediye başkanlığına bir dilekçe ile ekinde aşağıda yazılı belgelerle birlikte başvuruda bulunması,

1) Firmanın kuruluşu ile ilgili ticaret sicil gazetesi örneği,

2) Firmayı temsile, belgeleri imzalamaya yetkili olanları noterden tasdikli imza sirküleri,

3) Aylık sevk programı, sözleşmeli bayilerin adı ve adresi,

4) Depo yerleri ve depolama kapasitelerini gösterir belge.

i) İl sınırları içinde kurulacak kömür torbalama tesislerinin aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak kurulmasına, torbalanan kömürlerden TS-4744 ve TS-2390 kömürden numune alma standardına göre numune alınarak analiz ettirilmesi,

j) Sanayi bölgeleri içerisinde kurulacak kömür torbalama tesisleri için yerleşim biriminden uzaklık şartı aranmaması; sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları içerisinde yer alması halinde "sanayi bölgesidir" belgesinin Belediye Başkanlığından, sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları dışında yer alması halinde ise "sanayi bölgesidir" belgesinin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınması,

k) Torbalama ünitesinden itibaren inceleme kurulu tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı oluşturulması,

zorunludur.

Sıvı Yakıtlarla ilgili Esaslar

Madde 5 — a) Hava kirliliğine neden olan emisyonlar arasında yer alan kükürtdioksit (SO2) emisyonunun azaltılması için yaklaşık % 3.5 Kükürt (S) içeren 6 nolu Fuel-oilin ısınma ve sanayide ısınma ve üretim amaçlı kullanılması yasaklanmıştır. Bu çerçevede, ısınma amaçlı olarak sıvı yakıt olarak, TÜPRAŞ tarafından üretilen en fazla % 1.5 Kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının kullanılmasının sağlanması,

b) Okullarda ve resmi binalarda ısınma amaçlı olarak sıvı yakıt kullanılıyorsa, TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının veya benzer özelliğe veya daha iyi kaliteye sahip Fuel-oilin kullanılması,

gerekir.

Sıvı Yakıtların Satışı ve Pazarlanması ile ilgili Esaslar

Madde 6 — a) Yakıt Satış Belgesi bulunmayan satıcıların satış yapmalarına izin verilmez. Yakıt Satış İzin Belgesi almak için başvurular İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapılır ve başvuru dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler aranır.

1) Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (şirketler için),

2) İş yeri açma ruhsatı ve depo yerini gösterir belge,

3) Bayii listesi (Ana üreticiler için),

4) Bayilik belgesi ve ana firmanın yakıt satış belgesi örneği (Bayiler için),

5) Yakıtın analiz raporu,

6) Noterden tasdikli taahhütname.

b) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecek taahhütnamede aşağıdaki hususların yer alması ve taahhütname örneğinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek başvuru sahiplerine verilmesinde,

1) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

2) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan sıvı yakıtları satacağını, Yakıt Satış izin Belgesi alacağını, sevk edecekleri her parti sıvı yakıt için tüketiciye yakıt analiz raporu (Son altı aya ait olacaktır.) Sevk irsaliyesi veya fatura vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki Sıvı Yakıt denetim esnasında el konulmasını kabul edeceğini,

3) Denetim esnasında analiz edilmek üzere alınan sıvı yakıt numunelerine ait analiz ücreti ve kargo ücretinin karşılanacağı, analiz sonucunun olumsuz çıkan sıvı yakıtlardan dolayı sorumlu olacağını,

4) Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında sıvı yakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

5) Sıvı yakıt torbasının yakılmasının önlenmesi amacıyla geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağı ayrıca bu konuda tüketicilere bilgi vereceğini,

6) Gerek satış noktasında ve deposunda gerekse tüketicinin deposunda Mahalli Çevre Kurulunun belirlenen özelliklere sahip olmayan sıvı yakıt yakalanması halinde, uygun nitelikte olmayan sıvı yakıtı tahliye ederek il sınırları dışına çıkaracağını, tüketicinin zararını ve masrafları karşılayacağını,

7) Yapılacak analizler ile Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilmiş olan sıvı yakıt özellikleri dışında sıvı yakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde; İdari ceza verilmesini, fiilin ikinci defa tekrarı halinde: idari para cezası verilmesini, fiilin üçüncü defa tekrarı halinde; idari para cezası ile birlikte yakıt satış izin belgesinin iptal edileceği hususlarını,

kabul ve taahhüt ederler.

Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi ile İlgili Esaslar

Madde 7 — a) Tüketicilerin, yakıtlarını Bingöl Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) Yakıt Satış İzin Belgesi bulunan firmalardan almaları,

b) 03/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre ateşçi işverenlerinin, sanayi kazanı işletme ehliyet belgesine haiz ateşçileri ateşçilikle görevlendirmesine, bunun dışında ateşçi ehliyet belgesi olmayanların kesinlikle ateşçilikle görevlendirilmemesi,

c) Yakıt olarak kömür kullanan binalarda, bir ateşçinin bir binada veya birden fazla binada toplam en fazla 2(iki) kalorifer kazanı yakabilmesi,

d) Tüm konut ve işyerinin bacalarını 31/10/2004 tarihine kadar temizlettirmelerine, buna ilişkin belgeleri denetimler sırasında ibraz etmeleri,

e) Tüm konut ve işyeri kalorifer kazanlarının ve tesisatın işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına ,TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılması,

f) Dış ortam sıcaklığının 15 C° daha altında olması durumunda; kalorifer ve sobaların işyerinde iç ortam sıcaklığının 18 C°, konutlarda ise 20 C°’den yukarı olmayacak şekilde yakılması,

g) Hastaneler yatılı ve gündüzlü okullarda, öğrenci yurtlarında ,kreşlerde ,terminallerde ve kolluk binalarında kalorifer veya binaların iç ortam sıcaklığı 20 C°’den yukarı olmamak üzere ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılması,

h) Kömür kullanılan kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ve sıvı yakıt kullanılan kazanların ilk işletme saatlerinin sabah 05-06 arası olmasına ve sönen kazanların (kömür kullanılan) ise ilk yakma saatinin ise gece 24-01saatleri arasında olması, (kış dönemi içerisinde yakma saatleri meteorolojik özelliklere ve hava kirlilik durumuna göre Valilik tarafından belirlenebilecek ve basın yoluyla duyurulur.)

i) Yakıtın ateşçi tarafından yakma talimatnamesine göre yakılmasına ve bunun sağlanması için ateşçi iş verenin gözetimi ve denetiminde bulunması,

j) İşverenin ateşçileri kazan dairelerinde yakıt depolarında veya ocak gazlarının sızabileceği yerlerde yatırmamasına ve barındırmaması,

k) Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasına, yeterli miktarda yangın söndürme cihazlarının kazan dairesinde kolay ulaşabilecek yerlerde bulundurulması

gerekmektedir.

Çeşitli Hükümler

Madde 8 — a) İthal kömür satışı yapacak firmaların taahhütname ve analiz teminatı dışında ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak olan İthalat İzin Belgesini de vermeleri,

b)Yeni inşa edilecek binalarda Belediye sınırları içinde belediye başkanlıklarınca Belediye sınırları dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce binalar için inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verilirken;

1) 03/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt ve Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltması Yönetmeliği",

2) 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik",

3) 08/05/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği", hükümleri göz önüne alınarak ruhsatlandırma yapılması,

c) Sanayi amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile sanayi için belirlenmiş özellik ve şartlara uygun olması halinde kullanılmasına ayrıca lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanması,

d) Sanayi tesislerinde toz kömür kullanılabilmesi için; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne tabi tesisler listesi" başlıklı Ek – 8 de yer alan tesislerden emisyon izni bulunmayanların emisyon iznine esas belgelerle müracaatı kaydıyla toz kömür kullanım talebinin emisyon izni vermeye yetkili mercii (Belediye Başkanlığı ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Denetim ile İlgili Esaslar 

Madde 9 — a) Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, yakıt analiz raporunu, baca temizlik belgesi ya da baca temizliğinin yapıldığına dair tutanağı, yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmeleri,

b) Bu kararda belirtilen hususlara uyulup, uyulmadığının denetimini yapmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ( veya Jandarma Komutanlığı) dan birer elemanın katılımı ile denetim ekibi oluşturulması,

c) Gerekli görüldüğü takdirde denetim ekiplerine defterdarlık, ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden birer eleman katılımının sağlanması,

d) Denetimlere ait tutanakların değerlendirilmek üzere her gün düzenli olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi,

gerekir.

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Esaslar

Madde 10 —İl sınırları dahilinde egzoz emisyon ölçümlerinin kontrol altına alınması ve daha etkin bir denetimin sağlanması amacıyla İl Merkezinde, İl Emniyet Müdürlünce belirlenecek muhtelif güzergahlar üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü iş birliği dahilinde emisyon ölçüm pulu kontrolü ve egzoz gazı ölçümünün yapılması gerekmektedir.

Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler

Madde 11 — Hava Kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği durumlarda , Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin (HKKY ) 53 üncü maddesinde belirtilen uyarı kademeleri uygulanır. Bu amaçla 24 saatlik meteorolojik durumda bir düzelme beklenmemesi halinde HKKY’ de belirlenen uyarı kademeleri için aşağıda belirtilen önlemler Valilik tarafından alınır.

Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri

KADEME NO

SO2 (µg/m3)

Havadaki Asılı Partikül Madde(µg/m3)

1.

700

400

2.

1000

600

3.

1500

800

4.

2000

1000

Nispi nem miktarının %90 ın üstüne çıkması halinde yukarıdaki değerler %10 eksiğiyle uygulanır. SO2 ve duman miktarının hızla artma eğilimi göstermesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak bir sonraki kademe önlemleri veya özel önlemler uygulanır.

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değerlere ulaşması halinde uyarı planı uygulanır.

a) Birinci Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 =700 µg/m3 ve duman 400 µg/m3 ise;

1) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların ilk yakış işlemi 05:00-06:00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında olacaktır. Bu saatler dışındaki yanmalar ise kamu bina ve tesislerin iç hacimlerinde 18 0C, konut ve özel işyerlerinde 20 0C yi aşmayacak şekilde ayarlanması,

2) Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, terminaller ve kolluk binaları hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında kömür kullanan kalorifer ve sobaların yakılmaması, teknik bakımdan söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının en az düzeyde yakılması,

3) Mevzuata göre egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan ve egzozundan siyah duman atan, atık yağ veya yanmamış gaz çıkaran araçların trafikten men edilmesi,

4) Çöp ve diğer atık maddelerin bahçe, sokak ve caddelerde yakılmasının yasaklanması, gerekmektedir.

b) İkinci Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler ;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre 24 saat ortalaması SO2 =1000 µg/m3 ve duman = 600 µg/m3 ise;

1) Birinci kademedeki önlemlere ilave olarak 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerden kesif duman emisyonları % 50 azaltacak şekilde çalışmaların ayarlanması,

2) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa toplam 6 saat, söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının en az düzeyde yakılması, zorunludur.

c) Üçüncü Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre 24 saat ortalaması SO2 =1500 µg/m3 ve duman = 800 µg/m3 ise; bir ve ikinci kademelerdeki önlemlere ilaveten;

1) Haftanın çift sayılı günlerinde plakaların son rakamı çift numara ile biten özel otoların, haftanın tek sayılı günlerinde plakaların son rakamı tek sayı ile biten özel otoların sefere çıkması,

2) İlk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi,

3) Birinci sınıf GSM lerin faaliyetlerinin %50 azaltılması,

4) Kalorifer ve sobaların günde bir defa, üç saat süre ile yakılması

gerekir.

d) Dördüncü Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre 24 saat ortalaması SO2 =2000 µg/m3 ve duman = 1000 µg/m3 ise; bir, iki ve üçüncü kademelerdeki önlemlere ilaveten;

1) Tüm okul ,resmi daire ve işyerlerinin tatil edilmesi,

2) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edilmesi,

3) Zaruri ihtiyaç maddeleri üreten ve halkın sağlığı ile direkt ilgili bulunan işyerleri dışındaki birinci, ikinci ve üçüncü GSM’ lerin tatil edilmesi,

4) Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesi,

5) Tüm özel ve kamu hastaneleri ile tedavi kurumlarında kullanılmak üzere dumandan hasıl olabilecek rahatsızlıkların tedavisi için gerekli yatak, ilaç ve malzemelerin baştabiplerce sağlanması,

gerekmektedir.

Cezai Hükümler

Madde 12 — Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri ve apartman sahipleri ve yöneticileri hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Kararı Bingöl Valisi yürütür.

 

Ek-1

 

 

a) Yerli Kömür Torba Örneği

b) İthal Kömür Torba Örneği

BELGE ALAN

 

ÜRETİCİ FİRMA ADI:

İTHAL EDEN FİRMA ADI

SATICI FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI:

 

 

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

 

 

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

 

Alt Isıl Değer:

Alt Isıl Değer:

Kükürt Değeri:

Toplam Kükürt Değeri:

Nem:

Nem:

Boyut:

Boyut:

Uçucu Madde:

Diğer Özellikler

Diğer Özellikler

 

 

AĞIRLIK:

AĞIRLIK:

 

 

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN

 

 

UYGUNLUK BELGESİ VEREN VALİLİK

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

 

 

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

 

 

 

Torbalayan Firma Adı:

Torbalayan Firma Adı:

Adres, Tel:, Fax:, E-Mail

Adres, Tel:, Fax:, E-Mail

—— • ——

Erzincan Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 05/08/2004

Karar No : 2004/8

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Karar Erzincan il sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriteri ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Karar 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — Erzincan İli sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin özellikleri:

a) Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

Alt ısıl değer (orijinalde)(1)

: min. 3500 kcal/kg (- 200 kcal /kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru bazda)

: % 2.3 max.

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

(1) En az 3500 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına % 0.2 değerlerini geçmeyecektir.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: En az 6200 kcal/kg ( - 400 kcal /kg tolerans)

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max.)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-28 (+ 1 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max.)

Kül (kuru bazda )

: % 14 (max) (+ 1 tolerans)1)

Şişme İndeksi

: 1 (max)

Boyut

: 18-150 mm 18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

(1)Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: min. 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: max. % 1 (+% 0.1 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: max. % 36 (+% 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

d) Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri;

Özellik

 

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri (1) (kcal /kg) en az

 

5000

4000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

 

0.8

1.0

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

 

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

 

75

65

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az

80

60

 

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2 ), en az

130

100

Suya Dayanım (2) (%), en az

 

70

70

Isıl Verimi (%), en az

 

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

 

8

12

(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

 

Not: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddeler de, bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.

e) Katı Yakıtlara Dair Diğer Hükümler;

Katı yakıtlara ilişkin diğer hükümler şunlardır.

1) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin Erzincan ili sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesi yasaktır.

2) İl sınırları içerisinde satışa sunulacak kömürler için, kömür iyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde üretim, taşıma, depolama, pazarlama ve tüketim aşamalarında bu esaslarla belirlenen ilke ve kurallara uygunluğun sağlanması ve denetlenmesi için izin sistemi uygulanır.

Yerli kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden kömürlere uygunluk belgeleri alınacak ve bu kömürlerin ilimizde kullanıldığında ise uygunluk belgesi göz önüne alınarak Valiliğimizce (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce) satış izin belgesi düzenlenir.Yerli kömür üreticileri ürettikleri kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uyulması gerekir.

Briket kömürlerde geçerli olmak üzere sınıfına göre öncelikle TSE‘den Uygunluk Belgesi almış ve tesisin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden satış izin belgesi alınan ve torbalanmış briket kömürlerinin ilimizde kullanımı uygundur. Briket kömür üreticileri ürettikleri kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Yerli ve briket kömürlerde, zaman zaman numune alınmak suretiyle analize tabi tutulur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanır.

3) İl sınırları içerisinde ısınma amaçlı petrol koku kullanımı yasaktır. Sadece modern teknoloji kullanan (reküperasyonlu) çimento ve kireç fabrikalarında kullanıma taahhütlü olarak izin verilir.

4) İl sınırları içinde dökme kömür satışı yasaktır. Açıkta kömür satışı yapılması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılır.

5) İlde 2004-2005 yılı kış sezonunda tüm kömürler torbalanarak satılır. Yerli kömür üreticileri ve ithal kömür ithalatçıları kömürleri pazarlamacılara ve vatandaşa torbalı olarak satar. Hiç bir surette ve her ne miktarda olursa olsun ısınma amaçlı açıkta ve torbasız yerli ve ithal kömür satamaz.

6) Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ne ait kömür ocaklarından ya da il dışındaki kömür ocaklarından, ilde satış yapmak üzere kömür satın alan pazarlamacılarda üretici gibi mütalaa edilerek satış izin sistemine tabi tutulurlar.

7) İl ve ilçe mutemetleri olarak görevlendirilen kuruluşların, resmi kurum ve kuruluşlara satacakları kömürlerde torbalanarak satılabilir.

8) Kömür paketleme tesisleri kural olarak meskun mahal dışında kurulur. Meskun mahal dışında kurulan paketleme tesisleri çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek biçimde çalıştırılmak zorundadır.

9) İl sınırları içerisinde transit geçiş yapan kömür nakliye araçlarının, taşıdığı kömürlerin genel standartlara uymadığının tespiti halinde, kömür üretimi ve imalatı yapanlara 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılır.

10) Kömür denetimlerinde ihtiyaç duyulduğunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kolluk kuvveti verilir.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 4 — İlimiz sınırları içerisinde gerek mesken gerekse sanayi tesislerinde sıvı yakıt olarak %1,5 kükürt içeren kalorifer yakıtının (Kal-Yak) kullanılır, bu kükürt değerinin üzerinde olan sıvı yakıtların satışı ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu konuda kamuoyu bilinçlendirilir.

İlde hava kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde;

a) Gerek duyulduğunda veya şüpheli her türlü yakıttan her noktada (Üretim, taşıma, satış, tüketim aşamalarında) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından numune alınıp, uygunluğunun tespiti için yetkili laboratuarlarda analizleri yaptırılır. Numune alımından analiz raporunun teminine kadar olan süreçte yapılan tüm masraflar yakıt sahibi tarafından karşılanır.

b) Her tanker, bina ve tesiste en az 1 metre sapı olan numune alma kepçesi (kaşığı) bulundurulur. Numunelerin mümkünse tanker, bina ve tesis depolarının üst kapağından ve bütün bölümlerinden alınması, numunenin alınacağı yer hakkında tanker bina ve tesis sorumlu ve yöneticiler şoför yada görevli personelini eğitir, bilgilendirir. Düzenlenen tutanaklara numunenin alındığı yerin (Pot depo, üst kapak, seviye hortumu, tanker boşaltım vanası ve benzeri.) adı mutlaka yazılır. Bina, tanker yada tesis adına hazır bulunan personelin imzası alınır. Bina ve tesis depolarının tahliye vanasından numune alınmaması, numunenin alınma yeriyle ilgili olarak yapılacak itirazların aynı tarih dışında ve analiz yapıldıktan sonra kabul edilmemesi gerekir.

c) Özellikle sıvı yakıtlarda, inceltici ve kükürt oranını düşürmek amacıyla çeşitli yabancı maddeler kullanıldığında bu yakıtların rafinelerce belirlenmiş standartların değişebildiği tespit edilmiştir. Bu standartlardan alevlenme noktası düştüğünde yakıtın parlama ve patlama ihtimali gündeme gelmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından, şüpheli durumlarda kalori ve kükürt değeri normal olsa dahi yapılan analizde alevlenme noktası (Flash Point) düşük olduğu tespit edilen yakıta el konulur. Derhal yasal işlem yapılır.

d) Tanker sahiplerinin 6 nolu fuel-oil getirdikleri tankerlerle KAL-YAK getirmemeleri aksi durumda ordinosunda KAL-YAK yazmasına rağmen kükürt oranı % 1.5 dan fazla çıkan yakıt hakkında yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

e) Bina ve tesis yöneticisi ve sorumluları yaz sezonu içerisinde depolarını temizlettirir. Aksi durumda KAL-YAK aldıklarını belgelendirseler dahi depolarından alınan numunenin kükürt oranı %1.5 dan fazla çıktığı takdirde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

Kömür Satışı Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacağı Esaslar

Madde 5 — Kömür satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki hususlara uymaları zorunludur.

a) Kömür satışı yapacak olan üretici, ithalatçı ve bunların anlaşmalı, sözleşmeli bayilerinin Erzincan il sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde Erzincan Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) "Kömür Satış İzin Belgesi" almaları zorunludur.

b) İzin başvurusu Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) verilecek dilekçe ile yapılacaktır.

Dilekçe ekinde;

1) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi,

2) Firmanın Ticaret Sicil gazetesinde yayınlandığına dair fotokopi,

3) Firmanın Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge,

4) Ana bayilik yazısı,

5) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

6) Vergi Levhası,

7) Depo yerini ve kapasitesini gösterir belge,

8) Taahhütname (Noterden Tasdikli),

9) Analiz raporu,

bulunması gerekir.

c) Erzincan İli sınırları içerisinde satışına izin verilen kömürlerin, satış esnasında, tüketiciye veya şehir dışından nakli sırasında araçlar üzerinde Valiliğimizce verilen kömür satış izin belgesinin onaylı suretlerinin bulundurulması gereklidir.

d) İlimizde tüketilecek kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şartlara uyup, uymadığı kontrol edilerek şartlara uymayan kömürlerin satışının engellenmesi amacıyla el konularak (oto kantarlarında tartılacak), 2872 sayılı Çevre Kanununa göre yasal işlem yapılacak, el konulan kömürlerin yediemin deposuna boşaltılarak muhafaza altına alınıp, mahkeme kararına göre de meskun mahal (il dışı) dışına çıkartılır.

e) Kömür satışlarının, satış izin belgesi bulunan kişi ve firmalar tarafından satışı yapılacak, arsalarda ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmez.

f) Kömür satıcılarının adreslerinde değişiklik olması durumunda, yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatının getirilmesi halinde satış izin belgesi üzerinde değişiklik yapılır.

g) Satış izin belgesi alan kömür satıcılarının, firma isminde veya sahibinde değişiklik olması durumunda, satış izin belgesi kendiliğinden iptal olmuş sayılacak ve firma yeniden satış izin başvurusunda bulunmaları gerekir.

h) İl sınırları içinde, kömür satışı yapacak olan firmalar, kömür satışı ile ilgili uygunluk belgesi alabilmek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile alarak, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerini Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya yetki belgesi olan laboratuvarlarda yapılır.

i) Analiz ücretini kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmek üzere ithal kömürlerin gümrük sahalarından ve/veya ithalatçılara ait depolardan, ithal ve yerli kömür satış yerleri ile apartmanlardan numune alma esaslarına göre kömür numuneleri alınarak analizlerinin yapılır, torbadaki her kömür parçası belirlenen özellikleri sağlamak zorunda olup, en az üç torbadan alınan birinci analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlemin uygulanır ve ikinci defa en az üç torbadan alınan analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda ise, kömür üreticileri, ithalatçıları ve/veya satıcıların izin belgeleri iptal edilerek, analiz bedelleri vatandaşlara yansıtılamaz.

j) Yerli kömür torbası üzerinde; kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerde kullanılacağı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (Toplam kükürt, nem, alt ısıl değeri, boyut, ağırlık ve diğer özellikler) ve yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-maili, uygunluk belgesi veren Valilik yazılır.

k) İthal kömür torbası üzerinde; İthal eden firma ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer, uçucu madde, boyut, ağırlık ve diğer özellikler) ve Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belge sayısı, yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-maili yazılır.

l) İthalatçı firmalar, ithalatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Tüketicilerin Uyması Gereken Esaslar

Madde 6 — Tüketiciler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirirler.

a) Tüketiciler, kömürlerini "Kömür Satış İzin Belgesi" olan satıcılardan almakla yükümlüdür.

b) Tüketiciler, satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, kantar fişi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdür.

c) İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayanlar kaloriferci olarak çalıştırılmaz. Aksi halde, işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılır.

d) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketicilere 2872 Sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanır ve kömüre el konulur.

e) Tüketiciler, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren kalorifer yakma kılavuzunu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edebilirler. Yakma kılavuzu, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilmesi gerekir.

f) Resmi kurum ve kuruluşlar hakkında da bu kararlardaki yasaklar uygulanır.

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar

Madde 7 — 8/7/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ" de belirlenen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimler yapılır.

a) Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu ve yük taşıyan ve yağ yakan motorlu taşıtlar trafikte denetlenerek kurallara uymayan taşıt sahipleri için İl Çevre Orman Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanır ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gerektiği hallerde araçlar trafikten men edilir.

b) Benzinli ve dizel motorlu araçlarda egzoz gazlarının kontrolü için İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimlerin yapılarak araçların sürekli bakımları sağlanır.

c) Servis araçları ile ilgili kuralların getirilmesi ve egzozundan siyah duman atan servis araçlar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafikten men edilir.

d) Trafiğin aksamasına neden olan araçlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetlenerek, gerekirse trafikten men edilir.

e) Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanları (park, bahçe ve benzeri.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanarak yapılır.

Soba ve Kalorifer Kazanları İle İlgili Esaslar

Madde 8 — Mahalli Çevre Kurullarınca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında, TSE standartlarına uygunluk aranacak ve gerekli denetimler İl Sanayi Ticaret Müdürlüğünce yapılır.

a) Plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların soba ve kalorifer kazanlarında yakılması yasaklanmıştır. Yakıldığının tespiti halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce cezai müeyyideler uygulanır.

b) Çevre kirliliğinin azaltılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının soba ve kalorifer kazanı verim yönetmelikleri ve tebliğlerine uygun olarak üretim yapılması sağlanır ve gerekli denetimler Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünce yapılır.

c) Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçi Kursları" düzenlenmesine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışmalar yapılır ve bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticileri eğitilerek Belediye Zabıta Müdürlükleri tarafından denetlenir.

d) TSE Standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışı yasaktır.

e) Yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda ısınma amaçlı olarak kullanılamaz.

f) Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenerek, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliği gereği gibi yapılacak, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik temizliğinin yapılıp yapılmadığı düzenli olarak Belediye Zabıta Müdürlükleri tarafından denetlenecektir.

g) Bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği konusunda Valilikler, Belediyeler ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile, eğitim programları düzenlenir ve küçük broşürler hazırlanarak halka dağıtılır.

Isı Yalıtımı İle İlgili Esaslar

Madde 9 — Yeni binalar ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin" uygulanması ve kamuoyunun bu yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün, ilgili Belediyelerin ve Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının kontrolleri ve denetimleri artırılır.

Resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projeleri uygulanır.

Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri ile İlgili Esaslar

Madde 10 — a) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 C0 nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmaz.

b) Kalorifer ve sobalar işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 C0, konutlarda ise 20 C0 dan yukarıda olmayacak şekilde yakılır.

c) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10’dan sonra ve akşam en geç saat 16’dan önce yakılır.

d) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları, iç ortam sıcaklığı 20 C0 dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak , ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılır.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin kontrol ve denetimler İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlükleri tarafından yapılır.

Cezai Hükümler

Madde 11 — Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri, apartman sahipleri ve yöneticileri hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Kararı Erzincan Valisi yürütür.

 

EK

 

VALİLİK MAKAMINA

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

 

ERZİNCAN

 

TAAHHÜTNAME

 

1) Erzincan ili sınırları içerisinde satacağımız kömürlerin, …/…/200… tarih ve 200…/… karar nolu İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklere haiz olacağını,

2) Valilikçe görevlendirilmiş personelin/kurulun istemesi halinde, kömürün tesiste üretimini ve laboratuvar çalışmalarını izleyip, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vereceğimizi,

3) Yetkililerce istenmesi durumunda; satışını yaptığımız kömürün, her aşamada istenilen süre içerisinde laboratuvara göndererek analizlerini yaptırmaya, analizler sonuçlanıncaya kadar bekletmeye ve analiz neticesinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun çıkmayan yakıtlar ile bayii-tüketiciye intikal etmiş olup da denetim ve/veya analizler sonrasında Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşımadığı tespit edilen kömürleri geri alacağımıza bayii ve tüketiciden iade olunan kömür ile kendi iş yerlerimizdeki (depo, ocak, satış noktaları vs.) kömürleri satışa sunmayacağımızı ve bundan dolayı bayii-tüketicinin zararlarını karşılayacağımızı,

4) İhtiyaç hissedilmesi durumunda üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerimizden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderlerin tarafımızdan karşılanacağını,

5) Sevk edilecek her parti kömür için bayii ve/veya tüketiciye iletilmek üzere fatura, sevk irsaliyesi, kömürün tesis-depo çıkış belgesi, kömürün menşeini belirtir yazıyı yakıt nakil aracına vereceğimizi,

6) Satışını yaptığımız her parti kömüre ait sevk irsaliyesi ve faturanın üzerine "Satışını yaptığımız kömür …………….………. sahadan/bölgeden çıkarılmış olup, …./…./……….. tarih ve ……… nolu "Yakıt Uygunluk Belgesi/Satış İzin Belgesi"nde belirtilen özelliklere haizdir." metnine yer vereceğimizi,

7) Kömür deposunu "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" hükümlerine göre ruhsatlandıracağımızı,

8) Satışını yaptığımız her parti kömürün nakliyesinin mutlaka üzeri branda ile örtülü araçlarla yapılmasının sağlanacağını,

9) Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde 2 (iki) kez menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü sattığımız, naklettiğimiz veya başka kişi/kuruluşlara naklettirdiğimiz tespit edildiğinde "Yakıt Uygunluk Belgesi ve/veya Satış İzin Belgesi"nin iptalini itirazsız kabul edeceğimizi,

10) Yukarıda belirtilen maddelerin tarafımıza yapılmış tebliğ ve uyarı niteliğinde olduğunu, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Kişi/Şirket Kaşesi

—— • ——

Gaziantep Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/6/2004

Karar No : 2004/05

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Karar Gaziantep il sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriter ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Karar 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — a) Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

Alt ısıl değer (orijinalde)

min. 4000 kcal/kg (- 200 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru bazda)

% 2 max.

Boyut

18-150 mm

 

(18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

En az 4000 kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına % 0.1 değerlerini geçmeyecektir.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Isınma Amaçlı İthal Edilen Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: En az 6200 kcal/kg (- 400 kcal/kg tolerans)

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max.)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-28 (+ %1 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max.)

Kül (kuru bazda )

: %14 (max) (+ %1 tolerans)

Şişme İndeksi

: 1 (max)

Boyut

: 18-150 mm

 

(18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Eğer Kül oranı max.%14+2 ise kömürdeki kalori değeri min.6000 kcal/kg olacaktır.

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: min. 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: max. % 1 (+% 0.1 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: max. % 36 (+% 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

d) Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri;

Özellik

 

Sınıf 1

Alt Isıl Değeri (1) (kcal/kg) en az

 

5000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

 

0.8

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

 

90

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

 

75

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az

80

 

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az

130

Suya Dayanım (2) (%), en az

 

70

Isıl Verimi (%), en az

 

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

 

8

(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Not: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddeler de, bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.

e) Katı Yakıtlara Dair Diğer Hükümler

Katı yakıtlara ilişkin diğer hükümler şunlardır;

1) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklerine haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin Gaziantep ili sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesi yasaktır.

2) Yerli kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden kömürlere uygunluk belgeleri alınacak ve bu kömürlerin ilimizde kullanıldığında ise uygunluk belgesi göz önüne alınarak izin belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Yerli kömür üreticileri ürettikleri kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Briket kömürlerde geçerli olmak üzere sınıfına göre öncelikle TSE’den Uygunluk Belgesi almış ve tesisin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden satış izin belgesi alınan ve torbalanmış briket kömürlerinin ilimizde kullanımı uygundur. Briket kömür üreticileri ürettikleri kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Yerli ve briket kömürlerde, zaman zaman numune alınmak suretiyle analize tabi tutulur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması halinde cezai işlem uygulanır.

3) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı petrol koku kullanımı yasaktır. Sadece modern teknoloji kullanan (reküperasyonlu) çimento ve kireç fabrikalarında kullanıma taahhütlü olarak izin verilir.

4) İl sınırları içinde dökme kömür satışı yasaktır. Tüm kömürler torbalanarak satılır. Yerli kömür üreticileri ve ithal kömür ithalatçıları, kömürleri pazarlamacılara ve vatandaşa torbalı olarak satılır. İl ve ilçe mutemetleri olarak görevlendirilen kuruluşların, resmi kurum ve kuruluşlara (resmi daire, eğitim öğretim kuruluşları, askeri kuruluşlar) satacakları kömürler de torbalanarak satılır.

5) Kömür paketleme tesisleri kural olarak meskun mahal dışında kurulur. Meskun mahal dışındaki paketleme tesisleri, çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek biçimde çalıştırılmak zorunludur.

6) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne belgelenmesi kaydıyla metalurjik kok kömürün ilimizde satışı serbest olup, herhangi bir izne tabi değildir. Metalurjik kok pazarlayacak firmalar, Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirimde bulunmak suretiyle metalurjik kok kömürü satışı yapabilir.

7) İl sınırları içerisinde transit geçiş yapan kömür nakliye araçlarının, taşıdığı kömürlerin genel standartlara uymadığının tespiti halinde, kömür üretimi ve imalatı yapanlara, uygulanacak kuralların ilgili maddesine göre yasal işlem yapılır.

8) Kömür denetimlerinde ihtiyaç duyulduğunda mülki amir tarafından yeterli güvenlik personeli verilir.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 4 — Büyükşehir Belediyesi meskun mahal sınırları içerisinde gerek mesken, gerekse sanayi tesislerinde (kükürt dioksit arıtma tesisi olan sanayi tesisleri hariç) sıvı yakıt olarak %1,5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (kal-yak) kullanılır. Bu kükürt değerinin üzerinde olan sıvı yakıtların satışı ve kullanılması yasaktır.

Kömür Üretimi ve İthalatı Yapanlara Uygulanacak Esaslar

Madde 5 — a) Kömür ve kömür briketi üretimi yapan ve kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler Gaziantep il sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde Gaziantep Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) izin alınır.

b) İzin başvurusu Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) verilecek dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler istenir;

1) Firmadan

a) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi,

b) Firmanın Ticaret Sicil gazetesinde yayınlandığına dair fotokopi,

c) Firmanın sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge,

d) Ana bayilik yazısı,

e) Aylık sevk programı,

f) Kömürün menşeini belirtir yazı,

g) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

h) Taahhütname,

i) Varsa analiz raporu,

j) Analiz için numune kömür.

2) Ana Bayiden

a) Müracaat dilekçesi,

b) Mahrukatçılar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Aylık sevk programı,

e) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

f) Taahhütname.

c) Gaziantep sınırları içerisinde satışına izin verilen kömürlerin, tüketiciye nakli sırasında araçlar üzerinde Valilikçe verilen kömür satış izin belgesinin onaylı suretlerinin bulundurulması zorunludur.

d) İlde tüketilecek kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şartlara uyup, uymadığı kontrol edilerek şartlara uymayan kömürlerin satışının engellenmesi amacıyla el konularak 2872 sayılı Çevre Kanununa göre yasal işlem yapılır. El konulan kömürler Mahrukatçılar Odasının yediemin deposuna boşaltılır ve muhafaza altına alınarak, mahkeme kararına göre de meskun mahal (il dışı) dışına çıkartılır.

e) Kömür satışlarının, satış izin belgesi bulunan kişi ve firmalar tarafından Mahrukatçılar Sitesinde satışı yapılacak, arsalarda ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmez.

f) İl sınırları içinde, kömür satışı yapacak olan firmalar, kömür satışı ile ilgili uygunluk belgesi alabilmek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile alarak, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizleri, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans laboratuvarı veya yetki belgesi olan laboratuvarlarda yapılır.

g) Analiz ücretini kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmek üzere ithal kömürlerin gümrük sahalarından ve/veya ithalatçılara ait depolardan, ithal ve yerli kömür satış yerleri ile apartmanlardan numune alma esaslarına göre kömür numuneleri alınarak analizleri yapılır. Torbadaki her kömür parçası belirlenen özellikleri sağlamak zorunda olup, en az üç torbadan alınan birinci analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlemin uygulanması ve ikinci defa en az üç torbadan alınan analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda ise kömür üreticileri, ithalatçıları ve/veya satıcıların izin belgeleri iptal edilecek, analiz bedelleri vatandaşlara yansıtılamaz.

Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işi, aynı ekip marifetiyle ve sadece bir kez tekrarlanabilir.

h) Yerli kömür torbası üzerinde; kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerde kullanılacağı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (Toplam kükürt, nem, alt ısıl değer ve diğer özellikler) ve yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-maili, uygunluk belgesi veren Valiliğin ismi yazılması zorunludur.

i) İthal kömür torbası üzerinde; İthal eden firma ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer, uçucu madde, boyut, ağırlık ve diğer özellikler) ve Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belge sayısı, yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-maili yazılır.

j) İthalatçı firmalar, ithalatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Tüketicilerin Uyacağı Kurallar

Madde 6 — Tüketiciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar.

a) Tüketiciler, kömürlerini izin belgeli pazarlamacılardan almakla yükümlüdür.

b) Tüketiciler, satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, menşe denetim belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdür.

c) İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Aksi halde, işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılır.

d) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketiciler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır ve kömüre el konulur.

e) Tüketiciler, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren yakma kılavuzunu, satıcılardan talep eder. Yakma kılavuzu, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilir.

f) Resmi kurum ve kuruluşlar bu kararlara uymak zorundadırlar.

Soba ve Kalorifer Kazanları ile İlgili Esaslar

Madde 7 — Mahalli Çevre Kurullarınca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında, TSE standartlarına uygunluk aranarak gerekli denetimler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılır.

Plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların soba ve kalorifer kazanlarında yakılamaz.

Enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufuna gereken önem verilerek, çevre kirliliğinin azaltılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının soba ve kalorifer kazanı verim yönetmelikleri ve tebliğlerine uygun olarak üretim yapılması sağlanarak, gerekli denetimler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılır.

Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" düzenlenmesine yönelik tedbirler alınır.

TSE Standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışı yasaktır.

Kalorifer tesisatları iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenecek, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliği gereği gibi yapılacak, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilecek, bacaların periyodik temizliğinin yapılıp yapılmadığının düzenli olarak Büyükşehir Belediyesi ile, ilgili Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri tarafından denetlenmesi yapılır.

Bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği konusunda Valilikler, Belediyeler ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile eğitim programları düzenlenebilir.

Isı Yalıtımı ile İlgili Esaslar

Madde 8 — Yeni binalar ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufunun Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" uygulanır. Kamuoyunun bu yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün, ilgili Belediyeler ve Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının kontrolleri ve denetimleri artırılır.

Motorlu Taşıtlar ile İlgili Esaslar

Madde 9 — 8/7/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ"de belirlenen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için, İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimler yapılır.

Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri ile İlgili Esaslar

Madde 10 — Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 C0 nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmaz.

Kalorifer ve sobalar; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 C°, konutlarda ise 20 C° dan yukarıda olmayacak şekilde yakılır.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10’dan sonra ve akşam en geç saat 16’dan önce yakılmaz.

Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 C0 dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılması zorunludur.

Yukarıda belirtilen maddelerin kontrol ve denetimleri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri tarafından yapılır.

Cezai Hükümler

Madde 11 — Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri, apartman sahipleri ve yöneticileri hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Kararı Gaziantep Valisi yürütür.

—— • ——

İzmir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurul Kararı

Karar Tarihi : 29/07/2004

Karar No : 2004/07

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Karar, İzmir İl sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2004-2005 yılında uygulanacak yakıt kriter ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Karar, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — İzmir İl sınırları içinde yer alan tüm katı yakıtlı kaloriferli binalarda, sobalarda aşağıdaki özellikleri sağlayan kömürler kullanılır.

a) Isınma amaçlı yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.(1)

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: 4000 Kcal/kg (-200 Kcal/kg)

Toplam Kükürt Oranı (kuru bazda)

: En Fazla % 2

Boyut

: 18-150 mm.(18 mm.altı ve 150 mm. üstü max. %10 tolerans)

(1) Kalorifik değerin en az 4000 kcal/kg olması durumunda daha üst her kalori için her 1000 kcal/kg başına toplam kükürt oranı % 0.1 dır.

b) Isınma amaçlı ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.(1)

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: en az 6200 Kcal/Kg (-400 kcal/kg tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-28 arası (+ 1 tolerans)

Kükürt (kuru bazda)

: % 0,9 (max.)

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max.)

Kül (kuru bazda)

: % 14 (max.) (+1 tolerans)

Şişme İndeksi

: 1 ( max)

Boyut

: 18-150 mm. (18 mm. altı ve 150 mm. üstü için max. %10 tolerans)

(1) Eğer kül oranı max. % 14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

c) Sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: min. 6000 Kcal/Kg (-500 tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: max. % 1 (+ % 0.1 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: max. %36 (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

d) Isınma amaçlı briket kömürlerde (TS 12055) aşağıdaki özellikler aranır.

Özellik

 

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri(1) (Kcal/kg en az )

 

5000

4000

Baca Gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla

 

0.8

1.0

Düşme Sağlamlığı (%), m/m, en az

 

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%), m/m, en az

 

75

65

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya yumurta şeklindeki briketlerde (kgf), en az

80

60

Kırılma Sağlamlığı

Tabanı Düzgün Geometrik şekilli briketlerde (kg/cm2), en az

130

100

Suya Dayanım(2) (%), en az

 

70

70

Isıl Verimi (%), en az

 

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

 

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

 

Yakıtların Temini, Satışı, Pazarlaması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar

Madde 4 — a) Yakıtların üretimi ile ilgili esaslar;

1) Uygunluk belgesi: İzmir İl sınırları içinde faaliyet göstermekte olan ocakların veya briket kömür tesislerinin kömürlerine uygunluk belgesi alabilmeleri için başvurular İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapılır.

2) Başvuru: Yerli kömürler için; ocak izin ve ruhsatları, torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler (Tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzeri) başvuru dilekçesine eklenir.

Briket kömürler için; Briket kömür üreticilerinin kullandıkları kömür tozunun cinsi, özellikleri, kullanılan bağlayıcı türü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneği ve tesis ile ilgili tanıtıcı bilgileri (Tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzeri) başvuru dilekçesine eklenir,

Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilir.

3) Numune Alımı: Numuneler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numuneleri menşeinde örnekleme metodu ile alınır. Maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizleri MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuvarı, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarlarından (herhangi) ikisine yaptırılır.

Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işi, aynı kurumların temsilcilerinden oluşan komisyon marifetiyle sadece bir kez daha tekrarlanır.

MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuvarı, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarlarından gelen analiz neticelerinin standartları sağlaması halinde, derecesi belirtilerek, ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilir.

b) Yakıtların satışı, pazarlanması ve torbalanması ile ilgili esaslar;

1) Satış izin belgesi: İlgili Valilik tarafından uygunluğu onaylanmış yerli kömür ve/veya briket kömür ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığından izni bulunan ithal kömürleri İzmir İl sınırları içerisinde satmak isteyen resmi ve özel kömür işletmeleri, ithalatçılar ve pazarlamacılar "Satış İzin Belgesi" alır.

2) Başvuru: İzmir İline kömür satışı yapacak olanların satış izin başvurusunu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne; firma adı, adresi ve irtibat telefonu, faks numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adres bilgilerinin yer aldığı dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekinde;

a) Pazarlamacıların, ilgili meslek kuruluşundan alınma ticaret sicil kaydına havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği),

b) Ticaret sicil gazetesinin örneği,

c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

d) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

e) Vergi levhası örneği ,

bulundurur.

Yerli Kömür Üreticileri; pazarlamacıların belgelerine ilave olarak üretimin yapıldığı ilin valiliğinden alınmış Uygunluk Belgesinin bir örneği, Ek-1’e uygun hazırlanmış "Torba Örneği" bulundurur.

Uygunluğu TSE tarafından onaylanmış olan briket kömür üreticilerinin; pazarlamacıların belgelerine ilave olarak;

1) Üretimin yapıldığı ilin valiliğinden alınmış Uygunluk Belgesinin bir örneği,

2) Ek-1’e uygun hazırlanmış "Torba Örneği",

bulundurur.

İthalatçıların pazarlamacıların belgelerine ilave olarak;

1) Çevre ve Orman Bakanlığından izin alan firmaların ithal edilen kömüre ilişkin gerekli evrakları "Noter" ya da "Aslı Gibidir" onaylı olmak kaydıyla (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma fatura, analiz sertifikası, uluslararası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait Resmi Analiz Raporu, gümrük giriş beyannamesi),

2) Ek-1’e uygun hazırlanmış "Torba Örneği",

bulundurur.

İzmir İli sınırlarında torbalama tesisi bulunan ithalatçılar için ayrıca torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler (Tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzeri.) bulundurur.

2003- 2004 kış sezonu için İzmir Valiliğinden alınmış "Satış İzin Belgesi" bulunan ve 2004-2005 sezonu için belgesini yenilemek isteyen firmalar müracaatlarını, Valilik tarafından aksi belirtilmediği taktirde geçen yıl hazırlanan müracaat dosyalarında bulunan belgelerdeki değişiklikleri bildirerek (imza sirküleri, bayi listesi ve benzeri ) ve eksiklikleri tamamlayarak (torba örneği gibi) yaparlar.

Bu kararda belirtilmeyen, ancak başvuru aşamasında yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeler Valilik Oluru alındıktan sonra usulüne göre işleme konulur.

Uygunluk ve Satış İzin Belgesi için, her ayın 15 ine kadar evrakları tam olarak yapılan başvurular o ay içerisinde, sonraki başvuruların müteakip ay başvuruları ile birlikte değerlendirilir.

c) Tüketiciler ile ilgili esaslar;

1) Tüketiciler kömürlerini izin belgeli satıcılardan almakla yükümlüdürler.

2) Tüketicilerin satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.

3) İşyerlerinde ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kişiler kaloriferci olarak çalıştırılmaz.

4) Tüm binaların baca temizlikleri her yıl düzenli olarak yapılır.

5) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan, kömür torbalarını yaktığı belirlenen ve yakma saatlerine uymayan, kazan bakımlarını ve en az yılda bir kez baca temizliğini yaptırmayan tüketicilere 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanır.

d) Isı yalıtımı ile ilgili esaslar;

Yeni binalar ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Şehir içinde kömür taşıyan araçların, binaların ve depoların denetimi; Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere metropol alandaki her ilçe belediyesinden görevlendirilecek bir eleman ile talep edildiği takdirde İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilecek ekipler aracılığıyla yapılır.

Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler

Madde 5 — Yakma saatleri ile ilgili esaslar; soba ve kaloriferler hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu durumlarda yakılmaz, 15 derecenin altına düştüğü durumlarda ise aşağıda yer alan koşulları sağlayacak şekilde yakılır.

a) Kapı numaraları çift olan daire ve apartmanlarda sabahları 6.30’da, akşamları 17.00’de, tek olan daire ve apartmanlarda sabahları 5.30’da akşamları 16.00’da yakılır.

b) Kalorifer kazanlarının ve sobaların, yanma saatinden itibaren sabahları 5 saat, akşamları 6 saat yanar vaziyette tutulur.

c) İç ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul ve benzeri yerlerde 20 derece, diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18 dereceyi geçmeyecek şekilde yakılır ve gerekli düzenlemeler sorumlu kişilerce takip edilir.

d) İşyerlerinde sabahları 07.00 de yakılmasına ve çalışma saatlerine bağlı olarak gün içerisindeki toplam yanma süresi 6 saati geçmeyecek şekilde yanar vaziyette tutulur.

e) Yaz sezonu boyunca, sıcak su temini amacıyla, haftada iki günü geçmeyecek şekilde kalorifer kazanları yakılır.

f) Gözle görülür siyah duman çıkmayacak şekilde baca ve kazan bakımları yapılır, aksi takdirde yöneticileri hakkında yasal işlem yapılır.

Katı ve Sıvı Yakıtların Denetimi ile İlgili Esaslar

Madde 6 — Katı ve sıvı yakıtların denetimi aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Şehir içinde kömür taşıyan araçların, binaların ve depoların denetimi Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere metropol alandaki her ilçe belediyesinden görevlendirilecek bir eleman ile talep edildiği takdirde İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilecek ekipler aracılığıyla yapılır.

b) Bütün şehir girişlerinde ayda en az birer kez olmak üzere kömür taşıyan araçların denetimi; Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kaymakamlığından alınacak emniyet gücünden oluşan ekip ile yapılır. Denetim programı ve yapılan çalışmalar sürekli olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenerek Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirilir. Lüzumu halinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce çalışmalara destek sağlanır.

Çeşitli Hükümler

Madde 7 — a) Belgelerin teslim alınması: Uygunluk belgeleri ve uygunluğu onaylanmış olan kömürlere ilişkin satış izin belgelerinin hazırlanmasını takiben 15 gün içerisinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden teslim alınır. Teslim alınmayan belge sahibi firmaların satış yaptığının tespit edilmesi halinde bu Karar uyarınca yasal işlem yapılır.

b) Belgelerin Geçerlilik Süresi: 2004-2005 kış sezonu için düzenlenecek olan Uygunluk ve Satış İzin Belgeleri, 31 /07/2005 tarihine kadar geçerlidir.

c) Üretimin yapıldığı ilin valiliğinden alınmış uygunluk belgesi ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne kömür torba örneği sunulmuş kömürler satılır.

d) Torbalanan kömürün Çevre ve Orman Bakanlığının 2004/4 sayılı Genelgesinde belirtilen özelliklere uygunluğundan kömür üreticisi /ithalatçı ve/veya pazarlamacı kişi veya firmalar ve bayiler müştereken ve müteselsilen sorumludur.

e) Uygunluk ve satış izin belgelerini denetimler esnasında ibraz etmeyenlere yasal işlem uygulanır. Uygunluk belgesi bulunmayan firmaların kömürlerinin niteliği uygun olsa dahi İzmir İl sınırları içinde satışına izin verilmez.

f) Stokerli sistemlerde, 10-18 mm boyutlarındaki elenmiş ve yıkanmış kömürler torbalanmış şekilde kullanıcı tarafından alınır. Toz kömür kullanılmaz ve bu sistemler için olan kömür torbalarının üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılır.

g) Kömür torbaları Ek-1 de yer alan ifadelere ve boyutlara uygun olarak hazırlanır. Bu Karara aykırı olan torbaları kullananlara yasal işlem uygulanır.

h) Her ayın 5 i ile 10 u arasında, bir önceki ay içerisinde İzmir İl Merkezine sevk edilen tüm kömürlere ait bilgiler (Yakıt satılan yerin ismi, hangi tür kömürün verildiğini ve miktarını) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilir. Sevk programının eksik bildirilmesi durumunda bu Karar uyarınca yasal işlem uygulanır.

Cezai Hükümler

Madde 8 — Bu Karara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri-mesken sahipleri ve yöneticileri hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Kararı İzmir Valisi yürütür.

 

a) Yerli Kömür Torba Örneği

b) İthal Kömür Torba Örneği

BELGE ALAN

ÜRETİCİ FİRMA ADI:

SATICI FİRMA ADI:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değer:

Toplam Kükürt Değeri:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler

AĞIRLIK:

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI

UYGUNLUK BELGESİ VEREN VALİLİK

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres, Tel:, Fax:, E-Mail

İTHAL EDEN FİRMA ADI

SATICI FİRMA ADI:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Alt Isıl Değer:

Kükürt Değeri:

Uçucu Madde:

Nem:

Boyut:

Diğer Özellikler

AĞIRLIK:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN KONTROL BELGESİ SAYISI:

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

Torbalayan Firma Adı:

Adres, Tel:, Fax:, E-Mail

Sayfa Başı