Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Aralık 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25657

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/8105 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

2004/8122  Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

— Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Genelgeler

— Yöneticilerin Fotoğraflarının Asılması Uygulamasına Son Verilmesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004/26)

— Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi ( 2004/27)

 

Tebliğler

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/24)

— Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/35)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5259

Kabul Tarihi : 24.11.2004

MADDE 1. — 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 6. – Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,

d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

MADDE 2. — 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. - Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.

Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir.

Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3. — 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. - Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde;

A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller,

B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler,

C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,

D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,

E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,

Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.

Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

MADDE 4. — 2559 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "8 inci" ibaresi "6 ncı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5. — 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelere il özel idareleri.

MADDE 6. — 26.6.1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüşü alınarak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafından" ibaresi "bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7. — 8.6.1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Açık olarak alkollü içki, bira, şarap ve ispirto ile her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler, belediye veya il özel idaresinden ruhsat almaya mecburdurlar. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.

MADDE 8. — 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafında yer alan "inzibati sebeplere nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 8 inci maddesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülkî amirliklerce verilen izinle faaliyette bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işlem dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir.

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/11/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8105

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 3/11/2004 tarihli ve 67573 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. BABACAN

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

8/11/2004 Tarihli ve 2004/8105 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 13/10/2003 tarihli ve 2003/6287 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 — 2004 yılı içerisinde meydana gelen olağanüstü koşullar nedeniyle hizmetlerin aksamaması ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla maaş ve ücret ödemeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılandığı için bu Kararname çerçevesinde yeni personel istihdam edemeyen ulaştırma sektöründeki kuruluşlara, talepleri halinde Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden Devlet Personel Başkanlığınca, 2004 yılında verilen geçici işçi izinlerinin en fazla % 15’i kadar ilave geçici işçi izni verilebilir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-16197

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Aralık 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-335-2004-1257

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16197 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Aralık 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2004/8122

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 9/11/2004 tarihli ve 7609 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

12/11/2004 Tarihli ve 2004/8122 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

ADI-SOYADI

HALEN BULUNDUĞU GÖREV

ATANDIĞI GÖREV

İnci TÜMAY

Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Erdal TÜMER

Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde

Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Mehmet Burhan ANT

Büyükelçi, Genel Müdür

Lüksemburg Büyük Dükalığı

 

 

Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

 

 

 

Reşit UMAN

Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Mehmet Kemal ASYA

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı

Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli suların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ve onaylanması, üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan ve ülkemize ithaline Bakanlık tarafından izin verilen doğal mineralli suların onaylanması, satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile Avrupa Birliğine üye devletlerin yetkili kuruluşları tarafından doğal mineralli su olarak onaylanan suların ülkemizde satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti topraklarından çıkartılan doğal mineralli suların niteliklerini, hidrojeolojik, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve tıbbi özelliklerini, kaptaj, isale, depo, dolum yeri gibi ünitelerinin haiz olacağı teknik ve hijyenik şartlar ile onaylama, ruhsatlandırma, ambalajlama, etiketleme, satış ve denetimini, üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan Bakanlık tarafından onaylanarak ülkemize ithaline izin verilen doğal mineralli sular ile Avrupa Birliğine üye devletlerin yetkili kuruluşları tarafından doğal mineralli su olarak onaylanan suların ülkemizde satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesini kapsar.

Termal ve hidromineral tesislerde tedavi edici amaçlar için kaynağında kullanılan mineralli ve tıbbi ürün niteliği taşıyan sulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200, 201, 202 ve 206 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d) Bilimsel Değerlendirme Komisyonu: Doğal mineralli suların kimyasal, fiziko kimyasal, mikrobiyolojik, farmakolojik, fizyolojik ve klinik değerlendirilmesi ve onaylanması için Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

e) Doğal mineralli su: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme risklerine karşı korunmuş bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen özellikleri haiz olan ve 8 inci madde gereği onaylanan yeraltı sularını,

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluşturulan inceleme kurulunu,

g) Tesis izni: Doğal mineralli su işletmelerinin inşası için bu Yönetmelik uyarınca verilen izni,

h) İşletme izni: Doğal mineralli su işletmelerine bu Yönetmelik uyarınca verilen işletme belgesini,

ı) Otomatik makine: İmlahanede yer alan ve yıkama, doldurma ve kapaklama işlemlerini el değmeden otomatik olarak yapan makineyi,

j) Otomatik sistem: İşletmede üretimi yapılan ambalajın temizlenmesi, dolum ve kapaklanma işlemlerini el değmeden otomatik olarak uyum içinde yapan sistemi,

k) Geri dönüşlü kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılan ve su ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel ve benzeri kapları,

l) Geri dönüşsüz kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak pet, cam, metal, krom-nikel ve benzeri kapları,

m) Kurul ön raporu: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doğal mineralli su kaynağı ve tesis yeri ile ilgili olarak Kurulca hazırlanan ilk raporu,

n) Kurul son raporu: Tesis izni aşamasında sunulan projelere ve bu Yönetmelik esaslarına göre doğal mineralli su tesisinin tamamının inşa edilip tamamlandığına dair Kurulca hazırlanan son raporu,

o) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

p) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri,

r) Üçüncü ülkeler: Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Doğal Mineralli Suların Özellikleri

Genel Özellikler

Madde 5- Doğal mineralli sular aşağıda belirtilen genel özellikleri taşımalıdır:

a) Doğal mineralli suların muhteviyatına ilişkin parametre değerleri, 6 ncı maddede belirtilen sınırları aşmamalıdır.

b) Şişelenmiş doğal mineralli suyun mineral içeriği, sıcaklığı, elektrik iletkenliği ve karakteristik özellikleri, doğal dalgalanmalar dahilinde suyun kaynak yerindeki yapısı ile aynı olmalıdır.

c) Doğal mineralli suya karbondioksit dışında kimyasal maddeler ilave edilmez. İlave edilen karbondioksit, suyun doğal yapısını bozmamalıdır.

d) Doğal mineralli suya dolum esnasında doğal veya dışarıdan temin edilmiş sıhhi evsafı uygun karbondioksit katılabilir. Yapılan bu işlem suyun mikrobiyolojik özelliklerinde değişikliğe yol açmamalıdır. Böyle durumlarda doğal mineralli sular;

1) Ayırma işleminden ve şişelemeden sonraki karbondioksit miktarının suyun kaynağındaki ile aynı olması ya da suyun çıkartılması, ayrıştırılması ve şişelenmesi sırasında kaybolan karbondioksitin, kaynaktan elde edilen karbondioksit ile tamamlanarak sudaki karbondioksit miktarının kaynağındaki karbondioksit miktarına eşitlenmesi halinde “doğal karbondioksitli doğal mineralli su”,

2) Ayırma işleminden ve şişelemeden sonra doğal mineralli suların yalnızca kaynağındaki karbondioksit ile güçlendirilmesi halinde ve karbondioksit miktarının suyun kaynağındaki miktarından fazla olması durumunda “kaynağındaki karbondioksit ile zenginleştirilmiş doğal mineralli su”,

3) Ayırma işleminden ve şişelemeden sonra doğal mineralli suların kaynağından gelmeyen karbondioksit ile güçlendirilmesi halinde ve karbondioksit miktarının suyun kaynağındaki miktarından fazla olması durumunda “karbondioksit ile zenginleştirilmiş doğal mineralli su”,

şeklinde ifadelendirilir.

e) Doğal mineralli suların yapısından karbondioksitin ayrıştırılmak istenmesi halinde yalnızca fiziki yöntemler kullanılabilir. Fiziki yöntemlerle ayrıştırma işlemine tabi tutulan doğal mineralli sular “tamamen karbondioksitten arındırılmış” veya “kısmen karbondioksitten arındırılmış doğal mineralli su” şeklinde ifadelendirilir.

f) Doğal mineralli sulara, kendisine karakteristik özellik veren önemli elementlere ilişkin suyun kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla uygulanan muhtemelen oksijenlemeyi takiben demir ve kükürt gibi kalıcı olmayan elementlerin filtrasyon ve boşaltma yoluyla ayrıştırılması, ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak demir, mangan, kükürt ve arseniğin ayrıştırılması ve tamamen fiziksel yollarla serbest karbondioksidin kısmen veya tamamen ayrıştırılması işlemleri dışında herhangi bir işlem uygulanmaması esastır. Ayırma işleminde zenginleştirilmiş ozonlu havanın kullanılması halinde 27 nci madde hükümleri uygulanır.

g) Doğal mineralli sulardan diğer su ve sulu içeceklerin üretimi de yapılabilir.

Kimyasal Özellikler

Madde 6- Doğal mineralli suların ihtiva edebilecekleri maddelerin üst sınır değerleri aşağıda gösterilen miktarları aşamaz. Bu maddede sayılan parametrelerden Ek-2 de yer alanların analizi için Ek-2’deki tabloda belirtilen performans karakteristiklerine uyulur.

a) İstenmeyen Maddeler:

Parametre

Sembol

Bulunabilecek maksimum miktar

mg/L

Antimon

(Sb)

0.005

Arsenik

(As)

0.01

Bakır

(Cu)

1

Baryum

(Ba)

1

Bor

(B)

(*)

Civa

(Hg)

0.001

Florür

(F)

5.0

Kadmiyum

(Cd)

0.003

Krom

(Cr)

0.05

Kurşun

(Pb)

0.01

Mangan

(Mn)

0.5

Nikel

(Ni)

0.02

Nitrat

(NO3)

50

Nitrit

(NO2)

0.1

Selenyum

(Se)

0.01

Siyanür

(CN)

0.07

Organik madde

için sarf edilen

oksijen miktarı

 

5.0

Pestisitler ve benzeri

Maddeler

 

0.0001

Polisiklik aromatik

Hidrokarbonlar

 

0.0002

(*): Maksimum limit 01 Ocak 2006 tarihinden sonra yayımlanacak olan Avrupa Birliği Gıda Mevzuatına göre tespit edilir. Bor parametresinin maksimum limiti tespit edilene kadar bu parametre yerine Borat (B2O3) parametresine bakılır ve bulunabilecek maksimum miktar 30 mg/L olarak aranır.

 

b) Anyon ve Katyonlar:

 

Anyonlar

Sembol

Bulunabilecek maksimum miktar mg/L

Florür

F-

5.0

Fosfat

PO4

 

Bikarbonat

HCO3

 

Karbonat

CO3

 

Klorür

Cl-

 

Nitrat

(NO3)

50

Nitrit

(NO2)

0.1

Silikat

SiO2

 

Sülfat

SO4

 

Sülfit

SO3

0.05

Katyonlar

 

 

Alüminyum

Al

0.2

Amonyum

NH4

 

Kalsiyum

Ca

 

Magnezyum

Mg

 

Potasyum

K

 

Sodyum

Na

 

Demir

Fe+2

 

 

c) Radyoaktivite:

Doğal mineralli suyun radyoaktif özellikleri aşağıdaki değerleri geçemez:

 

Alfa yayıcılar litrede en çok: 40.5 picocürie (1.5 Bq/Lt)

Beta yayıcılar litrede en çok: 54 picocurie (2.0 Bq/Lt)

 

Mikrobiyolojik Özellikler

Madde 7- Doğal mineralli sular mikrobiyolojik özellikleri bakımından aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır:

 

Kaynaktan alınan numunede maksimum:

Koloni sayısı (20-22 oC’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında): 20 / Mililitrede

(37 oC’de 24 saatte agar-agar karışımında) : 5 / Mililitrede

 

Şişelenmiş doğal mineralli sularda maksimum:

Koloni sayısı (20-22 oC’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında): 100 / Mililitrede,

(37 oC’de 24 saatte agar-agar karışımında): 20 / Mililitrede

 

Şişelenmiş doğal mineralli sularda total koloni sayısı, şişelenmeyi takip eden 12 saat içerisinde alınır. Numune alınan su 12 saatlik süre içerisinde 4oC ± 1 oC ’de saklanmış olmalıdır.

 

37 oC’ de 250 ml’lik numunede, koliform bakteriler, fekal koliformlar, pseudomonos aeruginosa, fekal stereptekoklar ile 50 ml’lik numunede sulfat redükleyen sporlu anaeroplar bulunmamalıdır.

Doğal mineralli sularda total mezofilik aerobik bakteri (total jerm) sayısı, kaynaktan alınan numunelerde bir mililitrede 20’den fazla, şişelenmiş olarak tüketime verilen sularda ise bir mililitrede 100’den fazla olamaz. Ayrıca, bu sularda parazitler, protozoerler, crustealar, yosun türleri ve diğer patojen mikroorganizmalar bulunmamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doğal Mineralli Suların Onaylanması, İlk Başvuru, İşletilmesi ve Yapılacak İşlemler

Onaylanması

Madde 8- Doğal mineralli sular jeolojik ve hidrojeolojik, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik yönden Ek-1’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunca incelenir ve komisyonun görüşü dikkate alınarak Bakanlıkça onaylanır. Doğal mineralli su hem kaynakta hem de şişelendikten sonra özellikle 1000 mg/L veya üzeri katı madde ya da 250 mg/L veya üzeri karbondioksit içeriyorsa veya etikette suyun niteliklerine ilişkin 25 inci maddede zorunlu kılınanların dışındaki bilgilere yer verilmek isteniyorsa, üreticinin talebi üzerine ya da Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde farmakolojik, fizyolojik ve klinik yönden de incelenir.

Üye ülkelerden ithal edilen doğal mineralli suların herhangi bir üye ülkenin yetkili mercii tarafından onaylandığına dair belgenin Bakanlığa ibrazı gerekir.

Üçüncü bir ülkede yer altından çıkarılan doğal mineralli suyun bu maddeye istinaden onaylanmasını isteyen gerçek veya tüzel kişi 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen nitelikleri kapsayacak şekilde doğal mineralli suya ait analiz raporları ile birlikte Bakanlığa yazılı müracaatta bulunur. Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate alınarak uygun görülmesi halinde Bakanlıkça onaylanır. Bu nitelikteki doğal mineralli sularda da 25 inci madde hükümleri doğrultusunda etiketleme gereklilikleri aranır.

Üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan ve Bakanlıkça verilen onay üzerine ülkemize ithal edilen doğal mineralli sulara verilen onay bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin bitiminden önce onay belgesi yenilenir.

Bu madde gereği doğal mineralli su olarak onaylanan suyun, doğal mineralli su niteliğini kesin ve sürekli olarak kaybettiği tespit edilirse ve bu durum 10 uncu maddede sayılan laboratuarların raporları ile tevsik edilirse, Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate alınarak söz konusu suyun doğal mineralli su onayı ve bu onaya bağlı olarak tanzim edilmiş herhangi bir izin var ise, bu izin iptal edilir.

Bu madde gereğince onaylanan doğal mineralli sular Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça onaylanan ve onayı iptal edilen doğal mineralli suların listesi Bakanlıkça Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından talep edilmesi halinde onaylama veya iptal gerekçeleri de bildirilir.

İzin Alma Mecburiyeti

Madde 9- Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre onaylanmış doğal mineralli suları işletmek isteyenler Bakanlıktan önce tesis izni, sonra da işletme izni almak zorundadır. Bu Yönetmelik hükümlerini karşılamayan, Yönetmelik gereği istenilen şartları taşımayan ve Bakanlıkça izin verilmeyen doğal mineralli suların pazara arzı, satışı ve tüketime sunulması yasaktır.

Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuatı uyarınca diğer kuruluşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz

Madde 10- Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan ve 8 inci madde hükümleri doğrultusunda onaylanan doğal mineralli suları işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. İşletmeciler kaynakta hiçbir işlem yapmadan, kaynağın yerini ve tesisin inşa edileceği araziyi tereddütlere meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun müdürlüğe intikali üzerine; doğal mineralli suyun kaynağı, müdürlük elemanları kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. İnceleme Kurulu, kaynağı ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın tanımına uygunluğunun tespit edilmesi halinde müdürlük, tekniğine uygun olarak kaynaktan gerekli numuneleri alır; debi ve sıcaklık gibi mahallinde yapılması gereken ölçümleri yapar; kaptaj ve kaynağın yeri ile kaynağın etrafında bırakılacak koruma alanı mesafesi ve tesisin inşa edileceği arazinin yeri ve gerekli olan diğer hususlara da yer verilerek ön raporu detaylı şekilde hazırlar.

Alınan numuneler Bakanlıkça, tercihen akredite olmuş laboratuarlar arasından yeterli ve uygun görülerek yetki verilen laboratuarlarda analiz ettirilir.

Tesis izni ve işletme izni için yaptırılan analizler ile Kurul üyelerinin yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesine ilişkin masraflar doğal mineralli su sahibi tarafından karşılanır.

Kurul

Madde 11- Kurul; il sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden teşkil edilir:

a) Gıda ve çevre kontrol şube müdürü,

b) Kimya mühendisi veya kimyager veya gıda mühendisi veya biyolog,

c) Jeoloji mühendisi veya hidro-jeoloji mühendisi,

d) Makine mühendisi,

e) İnşaat mühendisi,

f) Tıbbi teknolog veya sağlık memuru veya çevre sağlık teknisyeni,

g) İlgili imar müdürlüğünü temsilen bir yetkili.

Tesis izni aşamasında Kurul, bu maddenin birinci fıkrasının (a, c, e, f ve g) bentlerinde sayılan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde toplanır.

İşletme izni aşamasında ise, bu maddenin birinci fıkrasının (a, b, d, e ve f) bentlerinde sayılan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde toplanır.

Gerekli görülür ise, diğer ilgili teknik elemanlar da kurula dahil edilir. Ayrıca, Kurula konusunda uzman ilgili sivil toplum örgütü temsilcisi gözlemci olarak katılabilir. Söz konusu temsilcinin Kurula katılımı zorunlu değildir.

Kurul üyelerinin görüşleri arasında ihtilaf doğması halinde Bakanlık, konu ile ilgili uzmanın görüşünü dikkate alabilir veya yeniden Kurul oluşturabilir.

Projelerin Hazırlanması

Madde 12- Kurulun olumlu ön raporundan sonra işletmeye ait kaynak, kaptaj ve koruma bölgesi, isale hattı, toplama odası, depo, imlahane ve diğer sosyal tesislere ait ünitelerin projeleri işletmeci tarafından aşağıda belirtilen ölçeklerde yetkili mühendislere hazırlattırılır:

a) 1/500 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri,

b) 1/20-1/50 ölçekli kaptaj projesi,

c) Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üniteleri de gösteren 1/200-1/2000 ölçekli isale plan ve profili,

d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20-1/50 ölçekli foseptik projesi ve açıklama raporu,

e) Depo kullanılacak ise 1/50-1/100 ölçekli depo projesi,

f) 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi, (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterilir.)

g) Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema ve açıklama raporu,

h) Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli proje,

ı) Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı.

Dosya Tanzimi

Madde 13- Tesis izni için iki nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur:

a) Dilekçe,

b) Suyun 8 inci madde hükümleri doğrultusunda ve Ek–1’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre doğal mineralli su olarak kabul edilebileceğine dair Bilimsel Değerlendirme Komisyonu Raporu ve Bakanlık onayı,

c) Madde 12’de belirtilen projeler,

d) Madde 6 ve 7’ de yer alan parametrelere ait analiz raporları,

e) Su ile ilgili Kurul ön raporu,

f) Ek-4’ de yer alan Doğal Mineralli Sular İçin Tesis İznine Esas Değerlendirme Formu,

g) Valilik Oluru,

h) Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu,

ı) Hidrojeolojik katmanın stratigrafisini de içeren hidrojeolojik inceleme raporu,

i) Suyun bulunduğu arazinin, Kurulca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar,

j) Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler,

k) Suyun, 10/6/1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak Ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun gereği İl Özel İdaresinden kiralandığına dair belge,

l) İsale hattı için kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler,

m) Alınmış ise diğer kuruluşlara ait belgeler.

Hazırlanan dosyalar ve projeler, müdürlükçe incelenir, uygun görülmesi halinde onaylanır. Müdürlükçe incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanılarak düzenlenen EK-4’de yer alan form, Valilik Oluru, Kurul Raporu ve analiz raporları Bakanlığa gönderilir. Dosyalardan bir nüshası müdürlükte, bir nüshası işletmecide muhafaza edilir.

Tesis İzni

Madde 14- Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgeler tetkik edilir; gerektiğinde mahallinde incelemede bulunulur. Uygun görülmesi halinde işletmeye tesis izni verildiği bir yazı ile Valiliğe bildirilir.

Doğal mineralli su sahipleri veya işletmecileri, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapı ve tesislerden dolayı hak talep edemezler.

Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme sahibinin 3 yıllık sürenin bitiminden evvel Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması halinde, bu süre Bakanlıkça en fazla iki yıl uzatılabilir.

İşletme İzni

Madde 15- Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve Yönetmelikte istenilen hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe ile Valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar.

Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması halinde, ruhsata esas olmak üzere suyun tüketime sunulacağı en son nokta olan nihai dolum yerinden mineralli su örnekleri alınarak madde 6 ve 7’de yer alan parametrelerin analizleri yaptırılır. Doğal mineralli suların etiket bilgisinde de bu analiz sonuçları esas alınır.

İşletme izni için tanzim edilecek dosyada, Ek-5’de yer alan Doğal Mineralli Sular İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formunda istenilen bilgi ve belgeler bulunur.

Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, üç adet firma kaşe ve imzasını taşıyan etiket örneği ve Ek -5’de yer alan Doğal Mineralli Sular İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu Bakanlığa gönderilir.

Gerektiğinde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanın tetkikini müteakiben Bakanlıkça işletme izni verilir.

Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Bakanlıkça bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir eksiklik yok ise tesis izni ile işletme izni aynı anda verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesislere Ait Hükümler

Kaynak Koruma Alanı

Madde 16- Kaynak koruma alanı, Kurul tarafından kaynağın yer aldığı jeolojik formasyon, topoğrafik ve hidrojeolojik şartlar göz önüne alınarak tayin edilir.

Koruma alanı ile ilgili hususlar projesinde gösterilir ve gerekçesi ayrıntılı olarak Kurul ön raporunda belirtilir.

Koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların girmesi önlenerek her türlü kirlenmeye karşı tedbirler alınır. Bu bölgede doğal mineralli suyun niteliğini etkileyecek faaliyetlere izin verilmez.

Kaptaj

Madde 17- Doğal mineralli suyun kaptaja alınması şarttır. Kaptaj, suyun kaynağından teknik ve sağlıklı şekilde alınarak isaleye hazır duruma getirilip, her türlü kirlenmeye mani olacak ve dışardan içine hiçbir şey sızmayacak ve kaynağın çıkış noktasına gelecek şekilde yapılır.

Kaptaj, camdan veya doğal mineralli suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapılmış açılır kapanır şekilde ayrılmış, biri suların toplandığı oda ve diğeri manevra odası olmak üzere iki bölümden oluşur.

Kaptajın manevra odasında, doğal mineralli suyun isalesi, doğal mineralli su kaynağını tamamen ortaya çıkaracak şekilde tahliyesi, numune alınması, debisinin ölçülmesi, manevra odasına dökülecek doğal mineralli suların boşaltılması için gerekli tertibat yer alır. Ayrıca, her iki bölümün birlikte veya ayrı ayrı havalandırılması için, doğal mineralli suyun dışarıdan kirlenmesini önleyecek şekilde gerekli tertibat yapılır. Bu özellikler, toplama odası ile benzeri yapılarda da göz önünde bulundurulur ve bu gibi ünitelerin tahliye uçlarına uygun tertibat konur.

Her kaynak için ayrı bir kaptaj yapılması zorunludur. Birbirinden ayrı kaynaklardan çıkan doğal mineralli suların her ne surette olursa olsun aynı kaptajda toplanması yasaktır.

İsale

Madde 18- Kaptajda toplanan doğal mineralli suyu depoya akıtmak için kurulan isale hattı, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini bozmayacak bir malzemeden yapılır.

İsale projesi, isale hattı borusunda daima basınçlı doğal mineralli su bulunacak şekilde tanzim edilir.

Doğal mineralli su kaptajdan depoya, gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe ile akıtılır. Topografik bakımdan buna imkan olmayan hallerde, doğal mineralli suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte pompa kullanılarak ve doğal mineralli su yükseltilerek isale sağlanabilir.

Depo

Madde 19- Depo, aşağıda belirtilen özellikleri taşır:

a) Depo iç yüzeyleri fayans veya doğal mineralli suyun niteliğini bozmayacak bir madde ile kaplanan ve en az iki göz oda ile bir manevra odasından oluşan depolar olacağı gibi suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirmeyecek özelliğe sahip krom-nikel ve benzeri depolarda kullanılabilir.

b) Depo gözlerinin içine girişler manevra odasından yapılır ve depo içine sabit merdiven konmaz.

c) Depoya giren ve çıkan doğal mineralli sudan numune almak ve giren doğal mineralli suyun debisini ölçmek için gerekli tertibat bulunur.

d) Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısı bulunmaz; ancak, gerekli durumlarda imlahane ile bitişik olabilir.

e) Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunur.

f) Depo manevra odasında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve bunların birbiri ile olan bağlantıları bir şemada gösterilerek, bu şema manevra odasının görülebilir yerine asılır.

İmlahane

Madde 20- İmlahane, aşağıdaki bölümleri kapsar:

a) Boş kapların depolandığı bölüm,

b) Doluma girecek kapların yıkandığı bölüm,

c) Doldurma ve kapaklama bölümü,

d) Karbondioksit gazlama yeri ile karbondioksit depolama yeri.

İmlahane tabanı, kir tutmayan yıkanabilir bir malzeme ile döşenir ve her bölüm tabanında kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı, sifonlu ve ızgaralı tertibat bulunur. Bütün bölümlerin tabanları, suların çabuk ve kolay akabileceği şekilde sifon tertibatına doğru eğimli olur.

Yapılacak septik çukurlar, hela çukurlarından ayrı olup, suların kirlenmesine neden olmayacak şekilde ve 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmeliğe uygun olarak ayrı bir yerde yapılır.

İmlahane duvarlarının iç yüzeyleri tabandan tavana kadar fayans gibi kolay temizlenebilir sıhhi malzeme ile döşenir.

İmlahane içinde bulundurulan her türlü araç ve gereçler kolay temizlenebilir malzemeden yapılır. Temizlik için kullanılan çöp kabı ve diğer temizlik malzemesi doğal mineralli suyu kirletmeyecek bir yerde bulundurulur. Genel temizlik, çalışma saatleri dışında yapılır. Çalışmanın devamlı olduğu hallerde ise çalışma durdurularak yapılır.

İmlahaneye her türlü haşarat ve kemiricilerin girmesini önleyecek sıhhi ve fenni tedbirler alınır. Tesiste, gerektiğinde tekniğine ve usulüne uygun olarak yetkili personel tarafından ilaçlı mücadele yapılır. İlaçlamada yetkili makamlarca izne bağlanmış ürünler kullanılır ve bunlar imlahanede bulundurulamaz.

İmlahanede, personelin şahsi temizliğini yapması, kap, kapak ve benzeri malzemelerin özel bölümleri dışında depolanması, kedi, köpek ve kümes hayvanları ile benzerlerinin beslenmesi ve bulundurulması yasaktır.

Sosyal tesislere ait kapılar, doğrudan imlahaneye açılamaz.

Doğal mineralli su tesislerinde aynı makine ve dolum hattının kullanılması suretiyle diğer su ve sulu içeceklerin dolumu da yapılabilir.

Sosyal Tesisler

Madde 21- Tesiste, çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemekhane, soyunma-giyinme ve dinlenme yeri, duş, tuvalet, lavabo, gerektiğinde yatakhane gibi sosyal tesisler ihtiyaca cevap verecek özellik ve sayıda uygun sıhhi niteliklerde yapılır.

Doğal Mineralli Su ile Temas Eden Yüzeyler

Madde 22- Kaynaktan doluma kadar doğal mineralli su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine doğal mineralli su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, doğal mineralli suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özellikleri haiz malzemeden yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaplar, Kapaklar ve Etiketler

Kaplar

Madde 23- Doğal mineralli suyun dolumunda kullanılacak kaplar ilgili Bakanlığın iznine tabidir.

Doğal mineralli su dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilir:

a) Geri dönüşlü kaplar: En az 55-70 oC sıcaklıktaki su ve uygun temizlik maddesi ile tam otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ayrıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi bir deformasyona uğramayacak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteliğinin değişmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Geri dönüşlü kapların tutma yerleri kabın iç hacmine dahil olmamalıdır.

b) Geri dönüşsüz kaplar: Doğal mineralli su dolumunda, cam, metal, krom-nikel dışında malzemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kaplar imlahanenin ilgili bölümlerinde otomatik olarak hammaddeden ve preformdan hareketle imal edilir. Kaplar dolumdan önce basınçlı su ve hava ile temizlenir, el değmeden otomatik sistemle doluma alınır. Geri dönüşsüz kaplar tekrar doğal mineralli su dolumunda kullanılamaz.

Kapaklar

Madde 24- Doğal mineralli su kaplarında kullanılacak kapaklar ilgili Bakanlığın iznine tabi olup, aşağıdaki özellikleri taşımalıdırlar:

a) Kapaklar doğal mineralli su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik veya metalden yapılır. Yalnızca imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılır. Kapaklar, tesiste hijyenik şartlarda muhafaza edilir.

b) Doğal mineralli suyun ambalajında kullanılan kapaklar kullanılmış veya bozulmuş olmamalıdır. Kullanılmış veya bozulmuş kapakların kullanılması yasaktır.

Etiket Bilgileri ve Reklam

Madde 25- Doğal mineralli suların etiketinde suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin adresi, Bakanlıkça verilen iznin tarih ve sayısı, Bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Bakanlığın izni ile doğal mineralli suya uygulanan işlemler ve doğal mineralli suyun sahip olduğu parametreler yer alır. İmal ve son kullanma tarihi, parti seri numarası etikete veya kabın üzerine görünür bir şekilde yazılır. Doğal mineralli suların ticari tanımlaması veya ticari ismi, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıtmıyorsa; kaynağın ismi veya kaynağın bulunduğu yerin ismi, bu ticari tanımlama veya ticari isim için kullanılan puntonun bir buçuk kat büyüklüğünde puntoyla yazılır. Doğal mineralli suyun cinsi, adının hemen altında okunabilecek şekilde yazılır; bu yazı sembollerle kapatılamaz. Etiket üzerinde yer alması gerekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde olabileceği gibi kağıt etiket şeklinde de olabilir.

Kağıt etiketin, doğal mineralli suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde kalmasını sağlayıcı, bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir işletmeci tarafından alınır.

Doğal mineralli suyun adı mutlaka kapak üzerine de yazılır.

Kap, kapak, ambalaj, etiketlerde ve reklamlarda tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilemez. Doğal mineralli suyun menşei, ruhsat tarihi, analiz sonuçları ve sahipliğine ilişkin diğer veriler hakkında gerçekte doğal mineralli suyun sahip olmadığı özelliklerin doğal mineralli suya atfedilmesi halinde veya ambalajlanmış kaynak ve içme sularının bu Yönetmelik hükümlerini karşılamadığı halde doğal mineralli su olarak nitelendirilmeleri yasaktır. Bu suların doğal mineralli sularla karıştırılma ihtimalinin var olduğu durumlarda kap üzerine mülkiyet adı, ticari marka, marka isimleri, amblem olsa bile resim ve diğer işaretler kullanılamaz.

Doğal mineralli suyun ozonla zenginleştirilmiş hava ile işleme tabi tutulması durumunda, doğal mineralli suyun bu türden bir işleme tabi tutulduğunun etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur.

Kap, kapak, etiket üzerinde, ambalajda veya reklamlarda hastalıkların önlenmesi, tedavisi veya bakımına ilişkin doğal mineralli su niteliklerine atfedilen bütün bilgilerin kullanılması yasaktır. Ancak, sindirimi kolaylaştıran, çocukların beslenmesi için doğal mineralli suyun uygunluğuna ilişkin bilgilere ait özel ifadelere Bakanlık tarafından oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilmesi durumunda yer verilebilir. Böyle durumlarda Bakanlık önceden Dış Ticaret Müsteşarlığını bilgilendirir.

Piyasada veya reklamlarda doğal mineralli suyun ihtiva ettiği maddelerin veya doğal mineralli suyun önemli bir niteliğinin vurgulanması açısından aşağıda belirtilen hususlara uyulur ve etiket üzerinde belirtilir:

a) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 1500 mg/L den fazla ise “zengin mineralli”,

b) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 500 mg/L den az ise “düşük mineralli”,

c) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 50 mg/L den az ise “çok düşük mineralli”,

şeklinde uyarılar etikette belirtilir.

Ayrıca doğal mineralli sular, sudaki;

a) Bikarbonat miktarı 600 mg/L den fazla ise bikarbonatlı,

b) Sülfat miktarı 200 mg/L den fazla ise sülfatlı,

c) Klorür miktarı 200 mg/L den fazla ise klorürlü,

d) Kalsiyum miktarı 150 mg/L den fazla ise kalsiyumlu,

e) Magnezyum miktarı 50 mg/L den fazla ise magnezyumlu,

f) Çift değerli demir miktarı 1 mg/L den fazla ise demirli,

g) Florür miktarı 1 mg/L den fazla ise florürlü,

h) Sodyum miktarı 200 mg/L den fazla ise sodyumlu,

ı) Sodyum miktarı 20 mg/L den az ise sodyum diyetine uygun doğal mineralli su,

olarak nitelendirilir.

Ancak doğal mineralli suların fiziko-kimyasal incelenmeleri ve gerekli olduğu hallerde fiziksel, kimyasal ve fiziko-kimyasal araştırmalar için öngörülen metoda uygun olarak kabul edilmiş bilimsel yöntemlere göre gerçekleştirilmiş farmakolojik, fizyolojik ve klinik incelemeler ile belirlenmesi şartı ile etikette doğal mineralli suyun niteliklerine ilişkin diğer bilgiler bulundurulabilir.

Doğal mineralli sular, 1.0 mg /L den fazla florür ihtiva ediyorsa “ florür ihtiva eder”, 1.5 mg/L den fazla florür ihtiva ediyorsa “0-7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir” ibaresi etikete yazılmalıdır.

Etikette, bu maddede belirtilen bilgilerin haricinde bilgi bulundurulamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mesul Müdür

Madde 26- Doğal mineralli su tesislerinde, mesul müdür bulundurulması zorunludur ve mesul müdüre ait bilgi ve belgeler sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe uygun görülürse mesul müdür belgesi düzenlenir.

Mesul müdür, konuyla ilgili sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim almış lisans ve ön lisans mezunlarından olur.

Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ayrıştırma ve Filtrasyon

Madde 27- Doğal mineralli sulara, kendisine karakteristik özellik veren önemli elementlere ilişkin suyun kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla uygulanan muhtemelen oksijenlemeyi takiben demir ve kükürt gibi kalıcı olmayan elementlerin filtrasyon ve boşaltma yoluyla ayrıştırılması, ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak demir, mangan, kükürt ve arseniğin ayrıştırılması ve tamamen fiziksel yollarla serbest karbondioksidin kısmen veya tamamen ayrıştırılması işlemleri dışında herhangi bir işlem uygulanmaması esastır. Ancak savaş, deprem ve sel gibi doğal afetlerde Bakanlığın özel izni ile diğer işlemler uygulanabilir.

Ayırma işleminde ozonla zenginleştirilmiş havanın kullanılması halinde;

a) Bakanlık önceden bilgilendirilir.

b) Ayırma işleminde ayırım işleminin etkinliğinin sağlanması, zararlı etkilerinin önlenmesi ve suyun fiziksel ve kimyasal bileşimlerinin değişmemesi esas alınır.

c) Ayırma işleminden önce doğal mineralli su, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen mikrobiyolojik kriterleri sağlamalıdır. Ozonla zenginleştirilmiş hava kullanımı ile işleme tabi tutulmuş doğal mineralli suların kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir ve maksimum limit değeri ozon için 50 m g/L, bromat için 3.0 m g/L ve bromoform için ise 1.0 m g/L olarak belirlenir. Bu maddelerin maksimum limitlerini aşması veya maksimum limitlerin altındaki miktarlarının halk sağlığı için risk teşkil edecek çökelti oluşumuna neden olması durumunda Bakanlık 40 ıncı madde hükümleri uyarınca gerekli tedbirleri alır.

Kapların Yıkanması, Doldurulması ve Kapaklanması

Madde 28- Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine veya otomatik sistemle yapılır. Geri dönüşlü kaplar her seferinde dolumdan önce yıkanır. Otomatik yıkama ünitelerinde yıkama işlemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapılır. Doğal mineralli su dolumunda hijyen şartlarına uyulmalı ve özellikle dolumda kullanılan kaplar doğal mineralli suların mikrobiyolojik ve kimyasal niteliklerini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.

Yıkama suyunda kullanılan ürünün aktivitesinin devamlılığı sağlanır.

Temizlikte Bakanlıktan izinli ürünler kullanılır. İşlem dosyasında temizleyici ile ilgili bilgiler yer alır.

Tesisteki yıkama suyu hijyenik yıkamaya imkan vermeyecek derecede kirlendiğinde ve her gün değiştirilir.

Dolum yerinde dolum yapılan ve kapların yıkamasında kullanılan sular dışında başka su bulundurmak yasaktır.

Personele Ait Kıyafet ve Sağlık Kontrolleri

Madde 29- İmlahanede çalışan personel, uygun iş elbisesi ve başlık giymek, dolum makinelerinin başında duranlar ağız ve burunlarına maske takmak zorundadırlar.

İşyerinde çalışan personelin temizliğine dikkat edilir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı maddesi gereğince çalışanların sağlık kontrolleri ve portör muayeneleri yapılarak sağlık karnelerine işlenir. Bu işlemden işveren ve mesul müdür sorumludur.

İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Analizler

Madde 30- İşletmeciler Müdürlük tarafından alınacak doğal mineralli su numunelerinin analizlerini, Ek-3 de ve 7 nci maddede yer alan parametreler yönünden 3 ayda bir, 6 ve 7 nci maddelerde yer alan parametreler yönünden senede bir, 10 uncu madde belirtilen laboratuvarlarda analiz ettirmek ve alacakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamakla ve Müdürlük kanalıyla Bakanlığa bildirmekle mükelleftir. Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde işletmeci, suyun niteliklerine göre farklı parametrelerin analizlerini de yaptırmak zorundadır.

İşletmede Bulundurulacak Belgeler

Madde 31- İşletmede Bakanlıkça verilen işletme izni belgesi, mesul müdüre ait fotoğraflı ve Valilikçe onaylı belge, yaprakları numaralanmış ve sonu Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış denetleme defteri, işçilere ait sağlık karneleri ve portör muayenesi raporları ve 30 uncu maddeye göre işletmeci tarafından yaptırılmış analizlerin sonuç raporları bulundurulur. Ayrıca, doğal mineralli suların üçüncü ülkelere ihracatı amacıyla 34 üncü madde uyarınca Bakanlıktan izin alınmışsa, alınan izin belgesi de işletmede bulundurulur.

İşletme İzninin Geçerliliği, İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması

Madde 32- İzin, kimin adına ve hangi doğal mineralli su için alınmış ise; o gerçek veya tüzel kişi ve doğal mineralli su için geçerlidir.

Birden fazla ticari isim ile aynı kaynaktan doğal mineralli su dolumuna izin verilmez.

İzin belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin değişmesi veya işletme izni belgesinin kaybolması, okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde bozulması halinde, su sahibi veya işletmecisince bir dilekçe ile Valiliğe müracaat edilir. Dilekçeye değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin belgesinin aslı ilave edilir.

Müracaat üzerine müdürlük elemanlarınca gerekli inceleme yapılır ve tesiste iznin verildiği şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde müdürlükçe hazırlanacak rapor, Valiliğin konuya ilişkin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucu söz konusu talebin uygun görülmesi halinde, gerekli düzeltme yapılır veya eski tarih ve sayı ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve gerekli açıklama yapılarak onaylanır.

İzin verme sırasındaki mevcut şartlarını kaybettiği tespit edilen işletmeler ile izin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen işletmecilerin adlarına düzenlenen izinler iptal edilir. Ayrıca yapılan denetimlerde faaliyet göstermediği tespit edilen ve tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmeyen tesislerin işletmecilerinin adlarına düzenlenen izinler iptal edilir.

Tesiste Yapılacak İlave veya Değişiklik

Madde 33- Yeni kaynak ilave edilmek veya tesiste fiziki yapıyı değiştirecek şekilde tadilat veya ilave yapılmak istenmesi halinde Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri doğrultusunda Bakanlıktan izin alınması şarttır.

Yeni kaynak ilave edilmesi suretiyle doğal mineralli suyun izninde belirtilen niteliğinin değişmesi halinde, mevcut izin iptal edilerek yeni tarih ve sayı ile izin belgesi tanzim edilir.

İthal ve İhraç İzni

Madde 34- Bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve şartlara uygun olan doğal mineralli suların ithalinde ve ihracında bu konulardaki düzenlemelere göre hareket edilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan doğal mineralli suların ithaline, yurt içinde satışına ve tüketime sunulmasına izin verilmez.

Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereği birden fazla ticari isim ile aynı kaynaktan doğal mineralli su dolumu yapılmaması esastır. Ancak, Bakanlığın özel izni ile doğal mineralli sulardan üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum yapılabilir. Bu madde uyarınca dolum yapacak üreticilerin Ek 6 da yer alan form doğrultusunda Bakanlığa bildirimde bulunarak izin alması zorunludur.

İsim Karışıklığının Önlenmesi

Madde 35- Doğal mineralli su kontrollerinde herhangi bir karışıklığa meydan vermemek ve tüketicinin yanılmasını veya aldatılmasını önlemek için, ayrı işletmelerde üretilen doğal mineralli sulara aynı isim altında satış izni verilmemesi esastır. Ancak aynı işletmeci tarafından ayrı yerlerde üretilen doğal mineralli sulara tek bir ticari isim ile satış izni talep edilirse, etiket üzerinde suyun ismini, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıtan bir ticari tanımlama ilave edilmesi veya 25 inci madde uyarınca, kaynağın isminin veya kaynağın bulunduğu yerin isminin, suyun ticari isminin veya eklenen ticari tanımlamanın en az bir buçuk kat büyüklüğünde yazılması şartı ile izin verilebilir.

İsim karışıklığının önlenmesi için suyun adıyla ilgili olarak marka tescil belgesinin, marka tescil belgesi yok ise Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına müracaatına dair belgenin noter onaylı suretinin işletme izni aşamasında ibrazı gerekir.

Tesislerin Dezenfeksiyonu

Madde 36- Doğal mineralli su tesislerinin genel hijyen kaidelerine uyması esas olup, gerekli dezenfeksiyonun işletmecilerce Bakanlıktan izinli dezenfektanlar kullanılarak yaptırılması zorunludur. Gerekli görülürse, mahalli sağlık teşkilatının gözetiminde doğal mineralli su tesisleri dezenfekte ettirilir.

Ambalaj Atıkları

Madde 37- Doğal mineralli su dolumunda kullanılan kap ve kapakların atıkları bağımsız bir ünitede muhafaza edilir, ilgili mevzuatına göre toplanır ve bertaraf ettirilir.

Plastik ve benzeri dönüşsüz kaplara dolum yapılan işletmelerde kullanılmış kapların bulundurulması ve depolanması yasaktır.

Her ne amaçla olursa olsun, imlahanede kullanılmış kapak bulundurulamaz.

Denetim

Madde 38- İzinli doğal mineralli suya ait bütün tesisler Bakanlık ile müdürlük denetimine tabidir.

Bu Yönetmelik uyarınca izin verilmiş doğal mineralli suların kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiği 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarların raporu ile tevsik edildiğinde verilen izin geri alınır ve tesis kapatılır.

Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altında izin almış bir doğal mineralli suya başka bir doğal mineralli su veya niteliği dışındaki sular katılamaz. Bunu yaptıkları tespit edilen işletmelerin izinleri geri alınır.

Doğal mineralli su tesisleri, senede bir defa Bakanlıkça, üçer aylık periyotlarla da müdürlüklerce denetlenir. Bakanlıkça ve müdürlükçe yapılan denetimlerde alınan numunelerin analiz ücretleri, işletmeci tarafından ödenir. Müdürlükçe 3 ayda bir yapılan kontrollerde, suyun tüketime sunulmak üzere doldurulacağı nihai dolum yerinden Ek- 3’ de ve 7 nci maddede yer alan parametreler için numuneler alınır. Bakanlıkça senede bir yapılan denetimlerde ise, suyun tüketime sunulacağı nihai dolum yerinden müdürlükçe 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan parametreler için numuneler alınır. Alınan numuneler 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda ilgili parametreler açısından analiz ettirilir. Gerekli görülen hallerde de tesislerin kontrolü yapılabilir ve nihai dolum yerinden numune alınabilir. Ancak herhangi bir kontaminasyonun olması halinde dolum yerinin dışındaki noktalardan da gerekli önlemler aldırılarak numuneler alınabilir. Doğal mineralli suyun dolumu sırasında kirletildiği ve 7 nci maddede belirtilen mikrobiyolojik özellikleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde kirlilik nedenleri yok edilinceye ve 7 nci maddede belirtilen nitelikler sağlanıncaya kadar tesisin faaliyeti durdurulur ve doğal mineralli su dolumuna izin verilmez. Denetimler sonucu uygun çıkmayan sular, 40 ıncı madde uyarınca takibe alınır.

Bakanlıkça yapılan denetimler sonucu eksiklikleri tespit edilen tesislere, eksikliklerinin giderilmesi için en az 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamayan tesisler hakkında yasal işlem yapılır.

Bakanlık, denetim sonuçlarını ve doğal mineralli suya ait bilgileri herhangi bir üye Devletin veya Komisyonun talep etmesi halinde Müsteşarlık aracılığı ile sağlar.

Laboratuvar

Madde 39- Doğal mineralli su tesislerinde dolumu yapılan doğal mineralli suyun günlük analizini yapmak amacıyla laboratuvar teknisyeni veya laboratuvar konusunda eğitim almış ön lisans veya lisans düzeyinde bir personelin sorumluluğunda koliform, F. koliform, total jerm, E. coli, nitrat, nitrit parametreleri yönünden analizleri yapılacak bir laboratuvar bulunur. İşletmeciler doğal mineralli suya ait analiz raporlarını her parti için dosyalarda saklamakla mükelleftir. Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır.

Bu laboratuvarda günlük analizleri kaydetmek üzere müdürlükçe mühürlenmiş ve onaylanmış bir defter bulundurulur.

Yapılan denetimlerde bu defter incelenir ve ruhsata esas analiz sonuçları ile günlük analiz sonuçları karşılaştırılır.

Uygun Çıkmayan Doğal Mineralli Suların Takibi

Madde 40- Doğal mineralli suların 10 uncu maddede zikredilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde analiz sonuçlarının bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının görülmesi halinde, işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır. Bu numunenin analizinde de aykırılık bulunması halinde uygun çıkıncaya kadar tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur ve gerekli tedbirler aldırılır. Alınan tedbirler sonrasında tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde üretime izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan denetim ve analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde, normal izleme periyoduna dönülür.

Tesis sahipleri, aykırılık tespit edilen parti ve seri numaralı doğal mineralli sularını toplatıp sağlık teşkilatının denetiminde imha etmekle yükümlüdür.

Doğal mineralli suların bu Yönetmelikte belirtilen hükümleri taşımadığının veya bir veya daha fazla üye ülkelerde serbestçe tüketime sunulsa dahi, halkın sağlığını tehdit ettiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık bu doğal mineralli suyun satışını ve tüketimini geçici olarak durdurur ve bu konuda Komisyon ile diğer üye ülkeleri gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi

Madde 41- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak bilimsel gelişme ve çalışmalar da dikkate alınarak Bakanlıkça tebliğ, yönerge ve genelge ile düzenleme yapılır.

Müeyyideler

Madde 42- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeler ile sahip ve mesul müdürleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Uyumlaştırma

Madde 43- Bu Yönetmelik Doğal Mineralli Suların Çıkartılması ve Pazarlanmasına İlişkin Üye Devletlerin Kanunlarının Uyumlaştırılması Hakkındaki 15/7/1980 tarihli ve 80/777/EEC Sayılı Konsey Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava İle İşleme Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC Sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlık bu Yönetmelikte belirtilen tanımlara ve kurallara uyan doğal mineralli suların pazarlanmasını, niteliklerini, bileşimini, işletim şartlarını, ambalajlanmasını ve etiketlenmesini düzenleyen hükümler ile uyumluluğun sağlanmasına yönelik uygulamaların geciktirilmemesini temin etmek için gerekli önlemleri alır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 44- 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan doğal maden suyu ve oligometalik sularla ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda izin verilen doğal maden suları ve oligometalik sular için bu suların işletmecileri bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan parametreler için 31/12/2005 tarihine kadar, florür ve nikel parametreleri için ise 31/12/2007 tarihine kadar uyumlarını tamamlamak zorundadırlar. İşletmeciler bu Yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uyarak gerekli onay ve izinleri 31/12/2007 tarihine kadar almak zorundadırlar.

Geçici Madde 2 -18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi uyarınca verilen fason dolum izinleri, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 45 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1

DOĞAL MİNERALLİ SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN KRİTERLER

1.1. Jeolojik ve Hidrojeolojik Araştırmalar İçin;

1.1.1. 1:1000’den daha fazla olmayan ölçümle harita üzerinde, yükseklik göstergesi ile havzanın tam konumu

1.1.2. Suyun bulunduğu arazinin menşei ve doğası üzerine ayrıntılı olarak hazırlanmış hidrojeolojik etüd raporu

1.1.3. Hidrojeolojik katmanın stratigrafisi

1.1.4. Kirlenmeye karşı kaynağın koruma alanı ve alınan tedbirler

1.1.5 Havza işleminin tanımı

1.2 Fiziksel, Kimyasal ve Fiziko-kimyasal Araştırmalar İçin;

1.2.1.Suyun debisi,

1.2.2. Kaynaktaki suyun sıcaklığı,

1.2.3. Arazinin yapısı ile sudaki minerallerin yapısı ve aralarındaki ilişki,

1.2.4. 180 oC ve 260 oC’de kuru çöküntüyü,

1.2.5. İletkenliği,

1.2.6. Hidrojen iyon konsantrasyonunu (pH),

1.2.7. Anyon ve katyonlar,

1.2.8. İyonlaşmamış elementler,

1.2.9. Kalıntı elementleri,

1.2.10. Kaynaktaki radyo-aktinolojik özellikler,

1.2.11. Uygun olduğu yerde, suyun bileşen elementlerinin göreceli izotop değerlerini, oksijen (16O-18O) ve hidrojen (protium, deuterium ve tritium),

1.2.12. Her biri için belirlenen sınırları göz önüne alan suyun belirli bileşen elementlerinin toksisitesi tayin edilir.

1.3. Kaynaktaki Mikrobiyolojik İncelemeler İçin;

1.3.1 Parazitler ile patojen mikroorganizmalar bulunmamalıdır.

1.3.2. Fekal kirlenmenin yenilenebilir içerik miktarı göstergesinin sayısal tespitini,

a) 37 oC ve 44.5 oC’de 250 mililitrede E. coli ve diğer koliformların belirlenmesini,

b) 250 mililitrede fekal streptekok bulunmamalıdır.

c) 50 mililitrede sülfatları indirgeyen anaearop bakteriler bulunmamalıdır.

d) 250 mililitrede Pseudomonas aeruginosa bulunmamalıdır.

1.3.3. Suyun mililitrede yenilenebilir toplam içerik miktarının tespitini,

a) 72 saatte 20-22 oC’de agar-agar veya agar-jelatin karışımını,

b) 24 saatte 37 oC’de agar-agarı kapsamalıdır.

1.4. Klinik ve Farmakolojik İncelemeler İçin;

1.4.1 Bilimsel olarak kabul edilen yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken incelemeler, doğal mineralli sularının belirli niteliklerine; diuresis, mide ve bağırsaklara ait işlevleri ve mineral eksikliğinin telafisi gibi insan organizması üzerine yapacağı etkileri tespit edilmelidir.

1.4.2 Yeterli sayıda klinik gözlemlerin yeterlilik ve uygunluğunun belirlenmesi, uygun olması halinde 1.4.1’de atıfta bulunulan incelemelerin yerini alabilir. Klinik incelemeler, uygun durumlarda, yeterli sayıda klinik gözlemler yeterlilik ve uygunluğu elde edilecek benzer sonuçları sağlaması şartıyla 1.4.1’de atıfta bulunulan incelemelerin yerini alabilir.

 

EK-2

PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENDİĞİ PARAMETRELER

 

Aşağıdaki parametreler için, kullanılan analiz metodunun belirli performans karakteristikleri en azından parametre değere eş konsantrasyonları doğru, hassas ve belirlenen tespit limiti dahilinde ölçülebilmelidir.

Kullanılan analiz metodunun hassasiyeti ne olursa olsun sonuç en azından Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimyasal parametre değerleri için aynı desimal sayısını kullanarak ifade etmelidir.

 

Parametreler

Parametrik değerin doğruluk yüzdesi

(Not 1)

Parametrik değerin hassasiyet yüzdesi

(Not 2)

Parametrik değerin deteksiyon limiti

(Not 3)

Notlar

Antimon

25

25

25

 

Arsenik

10

10

10

 

Baryum

25

25

25

 

Bor

 

 

 

 

Kadmiyum

10

10

10

 

Krom

10

10

10

 

Bakır

10

10

10

 

Siyanür

10

10

10

Not 4

Florür

10

10

10

 

Kurşun

10

10

10

 

Mangan

10

10

10

 

Civa

20

10

20

 

Nikel

10

10

10

 

Nitrat

10

10

10

 

Nitrit

10

10

10

 

Selenyum

10

10

10

 

 

Not 1) Doğruluk sistematik bir hatadır ve tekrarlanan ölçümün büyük sayısının ortalama değeri ile hassasiyet değeri arasındaki farkı ifade eder.

Not 2) Hassasiyet, rast gele bir hatadır ve genellikle ortalamadan elde edilen sonuç numunesinin saptama standardı olarak ifade edilir. Kabul edilebilir doğruluk, relatif sapma standardının iki katına eşittir.

Not 3) Deteksiyon limiti, ya parametrenin düşük konsantrasyonunu kapsayan sonuç numune sayısının sapma standardına yönelik üç zamanlı; ya da işlenmiş numune sayısında sapma standardına yönelik beş zamanlıdır.

Not 4) Analiz metodu siyanürün diğer formları altında total siyanürü belirlemeye imkan sağlamalıdır.

 

EK-3

 

KONTROL İZLEMESİ İÇİN ANALİZLERİ YAPTIRILACAK PARAMETRELER

Doğal Mineralli Suların 30 uncu ve 38 inci madde gereği yapılan kontrol izlemeleri tablo (a) ya göre yapılır. Eğer doğal mineralli sularda 27 nci madde uyarınca ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayırma işlemi uygulanırsa yapılan kontrol izlemelerine tablo (b) ilave edilir.

a)

 

Nitrat

(NO3)

50 mg/l

Nitrit

(NO2)

0.1 mg/l

 

Florür

F-

5.0 mg/l

Mangan

(Mn)

0.5 mg/l

Arsenik

(As)

0.01 mg/l

Siyanür

(Cn)

0.07 mg/l

b)

 

Ozon

(O3)

50 m g/L

Bromat

     

3.0 m g/L

Bromoform

     

1.0 m g/L

 

 

EK-4

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN TESİS İZNİNE ESAS

DEĞERLENDİRME FORMU

İli:

 

Suyun adı

Tarih:

Suyun sahibi:

Kaynak sayısı:

Suyun işleticisi:

Debisi:

Kaynak adresi:

İmla şekilleri:

Tesis adresi:

 

Sıra
No

Bilgi, Belge

Uygun

1

İşletmeciye ait Dilekçe (var / yok) *

*

2

Su ile İlgili İl İnceleme Kurulu Ön Raporu

*

3

1/500 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri, koruma ve kaptaj yeri plan koteleri

*

4

1/20 - 1/50 ölçekli kaptaj projesi,

*

5

Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi ünitelerini de gösteren 1/200 - 1/2000 ölçekli isale plan ve profili,

*

6

İsale hattı için kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler

7

Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu,

*

8

Depo kullanılacak ise 1/50 - 1/100 ölçekli depo projesi,

*

9

1/50 –1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir.)

*

10

Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema,

*

11

Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli proje,

*

12

Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı,

*

13

Suyun kaynağından/çıkış noktasından veya kaynaklarından/çıkış noktalarından alınacak numunelerin 6 ve 7 nci maddelere göre yapılmış analiz raporları (var/yok)

*

14

Suyun analiz raporları mevzuata uygun mu? (Evet / Hayır)

*

15

Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu,

16

Hidrojeolojik katmanın stratigrafisini de içeren hidrojeolojik inceleme raporu,

*

17

Alınmışsa ilgili kuruluşların görüşlerine dair belgeler

*

18

Suyun bulunduğu arazinin, Kurul’ca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar,

*

19

Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler,

*

20

Valiliğin uygun görüşünü belirtir Valilik Oluru (var/yok)

*

21

Suya ilişkin Bakanlık Bilimsel Komisyon Raporu ve Bakanlık Onayı (var/yok)

*

22

927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun gereği İl Özel İdaresinden Kiralandığına Dair Belge (var/ yok)

*

a) İl İnceleme Kurulu Ön Raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru'nun birer nüshası Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.

b) Formdaki tüm bilgiler Müdürlükte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

c) Tesislerin dosyaları Bakanlığın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulur.

d) Formda yer alan ve ilgili firma tarafından temin edilen bilgi, belge ve projeler işletmeci ve tanzim edenlerce tasdik edilmelidir.

Tesiste Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; tesis izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Gıda ve Çevre Kontrol

İlgili Sağlık

Şube Müdürü

Müdür Yrd.

 

 

İl Sağlık Müdürü

Mühür

 

 

 

 

EK-5

 

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME İZNİNE ESAS DEĞERLENDİRME FORMU

 

İli:

 

Suyun adı

Tarih:

Suyun sahibi:

Kaynak sayısı:

Suyun işleticisi:

Debisi:

Kaynak adresi

İmla şekilleri:

İşletme adresi:

 

 

Sıra No

Bilgi, Belge

Uygun

1

İşletmeciye ait Dilekçe ? (var/yok)

       

2

İmlahaneden alınan su örneklerinin 6 ve 7 nci maddelere göre analiz raporu var mı? (var/yok)

    

3

İmlahaneden alınan su örneklerinin analiz raporu mevzuata
uygun mu? (Evet/Hayır)

    

4

İmlahanede kullanılacak deterjan ve dezenfektanların Bakanlıktan İzinli bir üreticiden alındığına dair hizmet sözleşmesi örneği veya hizmet alımına ilişkin fatura örneği

     

5

İmlahanede kullanılacak deterjan ve dezenfektanların Bakanlıktan İzinli olduğuna dair Belgenin bir sureti ( var/yok)

     

6

Kullanılacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanlıktan izinli bir üretici ile yapılan
hizmet sözleşmesi örneği veya hizmet alımına ait fatura örneği, ( var/yok)

    

7

Kullanılacak kap ve kapaklara ait İlgili Bakanlığından alınmış izin belgelerinin sureti (var/yok)

    

8

İnceleme Kurulu Raporu

    

9

Valilik Uygun Görüşü

    

10

Etiket Örnekleri ( Son Analiz Sonuçlarını İçeren)

    

11

Marka Tescil Belgesi yoksa Türk Patent Enstitüsüne Başvuru Belgesi

    

a)  İnceleme Kurulu Raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, dört adet etiket örneği Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.

b) Formdaki tüm bilgiler Müdürlükte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.        

c) Tesislerin dosyaları Bakanlığın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulur.

d) Formda yer alan ve ilgili firma tarafından temin edilen bilgi, belge ve projeler işletmeci ve tanzim edenlerce tasdik edilir.

Tesiste Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; işletme izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Gıda ve Çevre Kontrol

İlgili Sağlık Müdür Yrd.

Şube Müdürü

 

 

 

İl Sağlık Müdürü

Mühür

 

 

 

EK-6

DOĞAL MİNERALLİ SULARIN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE İHRACAT AMACI İLE KENDİ ADINA VEYA BAŞKA FİRMA ADINA FARKLI BİR TİCARİ İSİM İLE DOLUM

BİLDİRİM FORMU

 

İli:

Suyun adı: 

Suyun sahibi: 

Suyun işleticisi: 

Suyun adresi:

Ruhsatlı suyun imla şekli:

Suyun ihraç edileceği ülke:

Tarih:

Kaynak sayısı:

Debisi:

 

 

 

 

Sıra No

Bilgi, Belge

Uygun

1

İşletmeciye ait dilekçe ? ( var/yok)

     

2

Dolum yaptıracak firma ile yapan firma arasında yapılmış Dolum Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti

    

3

Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu

     

4

Valilik Oluru

     

5

Etiket Örneği

      

a) Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Valilik Oluru, etiket örneğinin birer nüshası Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.

b) İzin verilen şirket, ruhsat sahibi şirketse sözleşmeye gerek yoktur.

c) Formdaki tüm bilgiler Müdürlükte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

d) Tesislerin dosyaları Bakanlığın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulur.

e) Formda yer alan ve ilgili firma tarafından temin edilen bilgi, belge ve projeler işletmeci ve tanzim edenlerce tasdik edilir.

Tesiste Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

 

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Gıda ve Çevre Kontrol

İlgili Sağlık Müdür Yrd.

Şube Müdürü

 

 

 

İl Sağlık Müdürü

Mühür

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumca Bildirilmeyen Sağlık Tesislerindeki Tedavi Masraflarının Ödenmeyeceği Haller

Madde 54 — Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılan, ancak Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri ile hekimlere başvurmadan muayene ve tedavilerini, başka hekim veya sağlık tesislerinde yaptıranların bu tedavileri dolayısıyla yaptıkları masraflar ödenmez."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 55 — Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılanların, Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri ile hekimlerin bulunmadığı yerlerde hastalanmaları halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri tabibi veya belediye tabibine yahut resmi bir sağlık tesisine, bunların bulunmadığı yerlerde ise özel bir hekime veya sağlık tesisinde yaptıracağı muayene ve tedavilerine ait masraflar, belgeleri karşılığında Kurumca ödenir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 56 — Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların, muayene ve tedavi için Kurum sağlık tesislerine başvurmaları üzerine, boş yatak bulunmaması veya hastalığın Kurum sağlık tesislerinde tedavisinin mümkün olmaması hallerinde, Kurumca resmi bir sağlık tesisine yahut Kanunun 123 üncü maddesi hükmüne istinaden Kurumca sözleşme yapılan özel sağlık tesislerine, buralarda da boş yatak bulunmadığı veya tedavinin yapılamayacağı raporla tevsik edildiği takdirde diğer özel sağlık tesislerine sevk edilmek suretiyle gereken muayene ve tedavileri Kurum tarafından sağlanır.

Kurum dışı sağlık tesislerine sevk edilmeksizin tedavilerini Kurum harici resmi sağlık tesislerine başvurarak yaptıran Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların, tedavilerinin Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisi ile hekimlerince sağlanamadığı yer veya hallerde de, tedavi giderleri Kurumca karşılanır.

Şu kadar ki, Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisi ile hekimlerince sağlanamayan tedavilerin doğrudan başvuru veya hastanın kendi isteği ile sevk edilmek suretiyle Kurum dışı sağlık tesislerinde yaptırılması halinde, Kurumca karşılanacak olan tedavi giderleri, Kanunun 123 üncü maddesi hükmüne göre o yerde sözleşme yapılmış aynı tedavinin sağlanabileceği sağlık kuruluşu bulunuyor ise, bu kuruluşla yapılan sözleşmeye göre, böyle bir sağlık kuruluşu yoksa, başka bir ilde bu nitelikteki sağlık kuruluşuyla yapılan sözleşmeye göre ödenmesi gereken tutarı aşamaz.

Ancak, geçirilen kaza sonucu kopan organları nedeniyle yapılan tedavilerde, Kurumca ödenecek olan masraf tutarı, başvurulan sağlık tesisi ile Kurum arasında bu konuda "paket program" sözleşmesi varsa onun üzerinden, bu konuda "paket program" sözleşmesi yoksa Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 57 — Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılanların ani ve acil hastalığı dolayısıyla Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri dışında bir sağlık tesisine yatırılması halinde, bu husus raporla tevsik edilmek ve Kurum tarafından kabul olunmak şartıyla;

a) Resmi sağlık tesislerinde yapılan tedavi masrafları aynen,

b) Tedavi özel sağlık tesislerinde yapılmış ise, Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle,

ödenir.

Resmi sağlık tesislerinde özel nitelikte tedavi görmüş olanların masrafları, o sağlık tesisinin normal ücret tarifesi üzerinden, yatak ücretleri ise Kurumca belirlenecek yatak ücret tarifesi üzerinden ödenir.

Kurumca olaya el konulabilmesi için durumun ilgililer tarafından mümkün olan en kısa zamanda Kuruma bildirilmesi şarttır."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Genelgeler

Başbakanlıktan:

Konu: Yöneticilerin Fotoğraflarının Asılması Uygulamasına Son verilmesi.

Genelge

2004/26

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili bakandan başlamak üzere genel müdür, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü, ilçe müdürü gibi sıralı amirlerin veya kurumun eski yöneticilerinin fotoğraflarının, binaların çeşitli yerlerinde oluşturulan bölümlere asıldığı görülmektedir.

Yasal bir dayanağı bulunmayan söz konusu uygulama, her yönetici değişikliğinde ayrı bir harcama gerektirmekte, kaynak ve emek israfına neden olmaktadır.

Bu itibarla; kamu hizmetlerinin yürütülmesine hiçbir yararı bulunmayan bu uygulamaya son verilmesi, ancak; tarihe mal olmuş Türk Büyüklerine ait resim ve fotoğrafların, gereken özen gösterilerek bakımlı bir şekilde sergilenmeye devam edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—— • ——

Başbakanlıktan:

Konu: Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Genelge

2004/27

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel değişim, kamuoyunun eleştirisine açıklık ve değişim talebi, hızlı ve etkili iletişim olanakları ile sivil toplumun gelişimi; toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine bağlı yeni bir kamu hizmeti anlayışının doğmasına yol açmıştır.

Yeni kamu hizmeti anlayışında, yönetimi, organizasyonları ve bireyleri yönlendiren temel ilkeler olan etik değerlere büyük önem verilmekte, bu değerlere bağlı bir yönetimin yolsuzlukları önlemede, kaliteli kamu hizmeti sunmada ve kamu yönetimine ve kurumlarına güveni sağlamada daha etkin ve başarılı olacağı kabul edilmektedir.

Nitekim, yeni kamu hizmeti anlayışına paralel olarak, gerek OECD ve Avrupa Konseyi gibi ülkemizin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşların, gerek kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi yerel dinamiklerin araştırma ve çalışmaları sonucunda ‘kamu yönetiminde etik’ konusu ülkelerin gündemine girmiş ve bir çok ülkede bu konuda faaliyet göstermek üzere kurum veya kurullar oluşturulmuştur. Bu kurum ve kurullar, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun işleyişi sağlamak ve etik kuralların ihlali halinde, yargısal ve idari denetimin yanında, dış denetim yapmakla görevli bulunmaktadır.

Ülkemizde de, kamu görevlilerinin uyacakları meslekî ve etik ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak ve etik kültürü ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla, 5176 sayılı Kanunla Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş ve 10.8.2004 tarih ve 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Başkanlık ve Üyeliklerine atama yapılan Kurul çalışmalarına başlamıştır.

Kurulun görev alanı içerisinde, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personel bulunmakta, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler kapsam dışında yer almaktadır.

Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görevli personel, seçilerek ya da atanarak getirildikleri görevleri güven verici bir şekilde, hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek zorunda olmanın yanısıra etik davranış ilkelerine uygun davranma sorumluluğuyla da bağlı olacaktır.

5176 sayılı Kanunun 3. maddesine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

- Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,

- Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek,

- Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

- Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan başvuru konusu ile ilgili olarak bilgi ve belge istemek, ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak,

- Gerektiğinde mal bildirimlerini incelemek (Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlar -bankalar ve özel finans kurumları dahil- talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.),

- Hediye alma yasağının kapsamını belirleme ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemek,

görev ve yetkilerine sahip bulunmaktadır.

Kurul, vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmeti sunulmasında büyük önem taşıyan etik davranış ilkelerinin, kamu yönetimi, iş dünyası ve toplumsal yapıda benimsenmesi ve ülkemizde etik kültürün yerleşmesi amacıyla çalışmalarda bulunacaktır. Kurul çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecektir.

Kamu yönetiminde etik davranış ilkelerine uygunluğun iyi yönetişimin temeli olduğu bilinciyle, kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış kuralları ve hediye alma yasağının kapsamı ile bu kuralların ihlali iddiasıyla yapılacak başvurularda izlenecek yönteme ilişkin yönetmelikler Kurul tarafından hazırlanacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Bu itibarla, tüm kurum ve kuruluşlar tarafından, Kamu Görevlileri Etik Kurulu çalışmalarında ihtiyaç duyulacak konularda etkin işbirliği içinde bulunulması, Kurul tarafından istenen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde verilmesi ve Kurul’un etkin ve verimli çalışmasını teminen her türlü destek ve katkının sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/24)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

Madde 1 — Çelik Tel ve Halat Sanayi Ltd. Şti. tarafından yapılan; Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.Ş. ile İzmit Çelik Tel ve Halat Sanayi Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu menşeli "halat ve kablolar" (kapalı halatlar dahil) için 03/06/2004 tarih ve 25481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/12 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3 — Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına ve ÇHC’nde yerleşik bilinen ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. Ayrıca, ilgili ülkelerde yerleşik diğer üretici-ihracatçılara iletilebilmesini teminen, söz konusu soru formunun birer örneği soruşturmaya taraf olan ülkelerin Ankara’daki temsilciliklerine de gönderilmiştir.

Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Yerli üretici ve ithalatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır. Öte yandan, diğer ilgili taraflardan süre uzatımına ilişkin bir talep gelmemiştir.

ÇHC ve Rusya Federasyonu’nda yerleşik firmalardan verilen süre içerisinde herhangi bir cevap alınamamıştır.

Yerli üreticiler soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuştur. Yerli üreticilerden Çelik Tel ve Halat Sanayi Ltd. Şti. ile İzmit Çelik Tel ve Halat Sanayi Ltd. Şti. soru formlarına usulüne uygun şekilde yanıt vermiş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. Diğer yerli üretici Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. ise soruşturmayı desteklemesine karşın, soruşturma dönemine ilişkin verileri gerektiği şekilde sağlamamıştır.

Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan altı tanesi ithalatçı soru formuna cevap vermiştir. Bu firmalardan alınan yanıtlarda, yerli ürün ile ithal edilen ürün arasındaki en önemli tercih sebebinin fiyat ve kalite farklılığı olduğu ve bazı tiplerde yerli sanayi tarafından üretilen ürünlerin yetersiz kaldığı iddia edilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

Madde 4 — Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Çelik Halat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının İzmit’teki üretim tesislerinde yerinde doğrulama incelemesi yapılmıştır.

İthalatçılar tarafından sunulan bilgiler ile görüşlerin yeterli delillerle desteklenenleri doğru kabul edilmiş olup, ithalatçılar nezdinde ayrıca bir yerinde inceleme soruşturmasına gerek görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

Madde 5 — Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca bu ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen söz konusu ülkelerin Ankara’daki büyükelçilik ve temsilciliklerine şikayetin gizli olmayan metni ve açılış Tebliği’nin bir örneği gönderilmiştir.

Yönetmelik’in 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil eden nitelikteki bilgi ve bulguları içeren "Nihai Bildirim"; yerli üreticilere, soru formuna cevap veren ithalatçılara, ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki büyükelçilik ve temsilciliklerine iletilerek, görüş bildirmeleri için makul süre tanınmıştır.

Tüm tarafların soruşturma boyunca yazılı olarak ortaya koyduğu tüm bilgi, belge, görüş ve iddialar incelenmiş, nesnel olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Soruşturma dönemi (SD)

Madde 6 — Damping belirlemesi için 01/01/2003–31/12/2003 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-31/12/2003 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7 — Başvuru konusu madde, genellikle madencilik, teknecilik, inşaat v.b. alanlarda, her türlü ulaşım araçlarında, asansörlerde ve vinçlerde çekme ve kaldırma amacıyla kullanılan (kapalı halatlar dahil) "halat ve kablolar"dır. Söz konusu ürünler, 7312.10.82.00.00, 7312.10.84.00.00, 7312.10.86.00.00, 7312.10.88.00.00, 7312.10.99.00.00, gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılmaktadır.

Şikayet konusu ürün çelik halat, iki veya daha fazla telin sıkı bir şekilde kıvrılmasıyla elde edilen demetlenmiş telleri, kabloları ve bunların kıvrılmasıyla elde edilen her ölçüdeki halatları kapsamaktadır. Ürün farklı çaplarda ve tiplerde olabilmektedir. Ayrıca, kapalı halatlar teknik özelliklerine göre inşaat, otomotiv, balıkçılık sektörlerinde, asansörler ve vinçler gibi farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Tipler halat kalınlığı, kullanılan telin özellikleri ve örgü kompozisyonlarına göre çeşitlenmektedir. Teller, demetler ve özler değişik kompozisyonlarda örülerek değişik halat çeşitleri meydana getirilmektedir. İç piyasada en fazla tüketime konu olanlar 2 mm’den başlayıp 40 mm’ye kadar uzanan değişik çaplarda kapalı halatlardır. En çok ticareti yapılan ürünler; 10 mm, 16 mm ve 18 mm çapındaki kapalı halatlardır.

Tip çeşitliliğinin ithal ile yerli ürünlerin birbirlerinin yerine geçebilme özelliği açısından bir engel teşkil etmediği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde, ÇHC ve Rusya Federasyonu’ndan ithal edilen soruşturma konusu kapalı halatlar ile yerli üretim dalı tarafından üretilen kapalı halatların, teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünlerin gerek birbirleriyle gerekse yerli üretim dalının ürünleriyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

Bazı ithalatçı firmalar oval damarlı halatlarla kilometre halatı olarak anılan tiplerin yurtiçi üretimlerinin bulunmayışı nedeniyle soruşturma kapsamı dışında tutulmaları gerektiğini iddia etmişlerdir. Ancak, yerli üretici nezdinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yerli üreticilerin de bu tür halatları ürettiği veya üretebileceği anlaşılmış; dolayısı ile bu yöndeki talepler makul bulunmamıştır.

Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Normal değerin belirlenmesi

Madde 8 — Soruşturmaya konu ülkelerden işbirliğine gelen üretici-ihracatçı bulunmamaktadır. Bu itibarla, normal değer belirlemeleri için Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükmü uyarınca mevcut veriler kullanılmıştır.

Mevcut veriler çerçevesinde her iki ülke için oluşturulmuş değer yöntemine başvurulmuştur. Bu amaçla, soruşturmaya tabi ülkelerden ÇHC için bu ülkeden en fazla ithalatı yapılan enine kesitinin en geniş yeri 3 mm’yi geçen fakat 12 mm’yi geçmeyen 7312.10.82.00.00 pozisyonunda yer alan kapalı halat tipinin; Rusya Federasyonu için ise yine bu ülke ile en çok ticarete konu olan enine kesitinin en geniş yeri 12 mm’yi geçen fakat 24 mm’yi geçmeyen 7312.10.84.00.00 pozisyonunda yer alan kapalı halat tipinin 2003 Aralık ayı üretim maliyetlerine makul bir kâr marjı eklenmesi suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer, normal değer olarak alınmıştır.

İhraç fiyatı

Madde 9 — ÇHC için ihraç fiyatı olarak, enine kesitinin en geniş yeri 3 mm’yi geçen fakat 12 mm’yi geçmeyen ve 7312.10.82.00.00 pozisyonunda yer alan kapalı halat tipinin, 2003 yılı Aralık ayına ait fiili CIF ithal fiyatları kullanılmıştır.

Rusya Federasyonu için ise en geniş yeri 12 mm’yi geçen fakat 24 mm’yi geçmeyen ve 7312.10.84.00.00 pozisyonunda yer alan kapalı halat tipinin, 2003 yılı Aralık ayı ortalama CIF fiyatları baz alınmıştır.

CIF ihraç fiyatı, navlun ve sigorta değerleri verilen ithalat faturalarından hesap edilen ortalama navlun ve sigorta değerinin düşülmesi sureti ile FOB baza indirgenmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 10 — Karşılaştırmaya esas tiplerin damping marjı hesaplanırken ihraç fiyatı, CIF bazdan navlun ve sigorta değerleri düşülmek sureti ile FOB baza indirgenmiş ayrıca fabrika çıkış aşamasına getirmek için bir ayarlama yapılmamıştır. Normal değer için ise fabrika çıkış aşamasında oluşan fiyat esas alınmıştır. Böylece, ihraç fiyatı ve normal değer aynı aşamada karşılaştırıldığı kabul edilmiştir.

ÇHC menşeli çelik halatlar için taşıma ve sigorta masrafları, işbirliğinde bulunan ithalatçılardan gelen veriler doğrultusunda CIF değerin %14,2’si olarak hesaplanmıştır.

Rusya Federasyonu menşeli çelik halatlar için taşıma ve sigorta masrafları, işbirliğinde bulunan ithalatçılardan gelen veriler doğrultusunda CIF değerin %5,8’i olarak hesaplanmıştır.

Damping marjları, ÇHC için CIF ihraç fiyatının %181,5’i ve 1,65 ABD Doları/kg, Rusya Federasyonu için ise CIF ihraç fiyatının %89,6’sı ve 0,65 ABD Doları/kg tutarında belirlenmiştir. Tespit edilen damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

Genel açıklama

Madde 11 — Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

İthalatın etkisinin toplu değerlendirilmesi

Madde 12 — ÇHC ve Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat için hesaplanan damping marjlarının ve ithalat miktarlarının her iki ülke içinde ihmal edilebilir oranlardan fazla olduğu, soruşturma döneminde her iki ülkeden gerçekleşen dampingli ithalatın yerli üreticinin fiyatlarını kırdığı görülmüştür.

Her iki ülke kaynaklı ürünün aynı dağıtım kanalından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, her iki ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürünlerin kendi aralarında ve yerli benzer ürünle rekabet ettiği sabit görülmüştür.

Bu çerçevede, Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümlerine dayanarak, soruşturmaya eş zamanlı konu olan ÇHC ve Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalatın etkilerinin toplu değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Aşağıdaki maddelerde zarar incelemesinde dampingli ithalat ifadesi ÇHC ve Rusya Federasyonu’ndan yapılan soruşturma konusu madde ithalatının toplamına karşılık gelmektedir.

Maddenin genel ithalatı

Madde 13 — 2000 yılında 1.827.302 kg olan soruşturma konusu kapalı halatların genel ithalatı 2001 yılında 2.289.561 kg, 2002 yılında 1.525.575 kg ve soruşturma döneminde 2.889.684 kg olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalat

Madde 14 — Soruşturma konusu kapalı halatların dampingli ithalatı 2000 yılında 1.374.525 kg iken, 2001 yılında 1.717.781 kg, 2002 yılında 1.212.975 kg ve 2003 yılında 2.175.912 kg seviyesine çıkmıştır. 2000-2003 yılları arasında dampingli ithalat %58 oranında artış göstermiştir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

Madde 15 — Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları hesaplanırken Çelik Halat A.Ş. ve İzmit Çelik Tel ve Halat San. Ltd. Şti.’nin yurtiçi satış rakamları dikkate alınmıştır. Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi, söz konusu iki yerli üreticinin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi, kapalı halatlar için 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 90, 2002 yılında 89 ve 2003 yılında 127 olarak gerçekleşmiştir. 2000-2003 döneminde yerli üreticinin pazar payı ise %65’ten %56’ya düşerken dampingli ithalatın pazar payı ise %26’dan %33’e çıkmıştır.

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

Madde 16 — Soruşturma konusu kapalı halatların dampingli ithalatının ağırlıklı ortalama birim fiyatı CIF bazda 2000 yılında 0,78 ABD Doları/kg iken, SD olan 2003 yılında 0,75 ABD Doları/kg’a düşmüştür. Aynı dönemde, soruşturma konusu ürün için ÇHC ihraç fiyatları 1,13 ABD Doları/kg’dan 0,88 ABD Doları/kg’a düşerken, Rusya Federasyonu ihraç fiyatları 0,63 ABD Doları/kg’dan 0,71 ABD Doları/kg’a yükselmiştir.

Fiyat kırılması

Madde 17 — Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

ÇHC menşeli 7312.10.82.00.00 GTİP’indeki ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.84.00.00 GTİP’indeki çelik halatlar için SD’deki ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları ile yerli üretim dalının satış fiyatları mukayese edilmiş ve ağırlıklı ortalama fiyat kırılması hesaplanmış olup, dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir.

Buna göre, SD’ye ilişkin ağırlıklı ortalama fiyat kırılması, ÇHC için %83 ve Rusya Federasyonu için %99 oranında hesaplanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 18 — Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretimin önemli bir kısmını temsil eden Çelik Tel ve Halat Sanayi Ltd. Şti. ile İzmit Çelik Tel ve Halat Sanayi Ltd. Şti.’nin kapalı halatlara ilişkin verileri esas alınmıştır.

Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2001 yılında 92’ye, 2002 yılında 76’ya düşmüş, SD’de 80 olarak gerçekleşmiştir.

b) Satışlar

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2001’de 70’e, 2002 yılında 93’e düşmüş, SD’de ise 110 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 100 olan satış hasılası ise müteakip yıllarda sırasıyla 68, 72 ve 73 olarak gerçekleşmiştir.

c) Piyasa payı

Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payı 2000 yılında %65, 2001 yılında %51, 2002 yılında %67 ve SD’de %56 olarak gerçekleşmiştir.

d) Kapasite Kullanımı

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı, 2001 yılında 92’ye, 2002 yılında ise 72’ye düşmüş, SD’de 77 olarak gerçekleşmiştir.

e) Yurtiçi Fiyatlar

Yerli üreticinin ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2000 yılında reel bazda 100 iken, 2001 yılında 97’ye, 2002 yılında 78’e ve SD’de 66’ya gerilemiştir.

f ) Stoklar

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2001 yılında 86’ya gerilemiş, 2002 yılında 150’ ye çıkmış ve SD’ de ise 113 olarak gerçekleşmiştir.

g) İstihdam

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2001 yılında 72’ye, 2002 yılında 63’e gerilemiş, ve SD’de 62 olarak gerçekleşmiştir.

h) Ücretler

Üretimde çalışan işçilerin aylık ücret endeksi 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 99’a, 2002 yılında 92’ye gerilemiş ve SD’de ise 57 olarak gerçekleşmiştir.

i) Verimlilik

Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 128, 2002 yılında 120 ve SD’ de 130 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

Yerli üretim dalının aktif büyüklüğü reel olarak 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 90, 2002 yılında 75 ve SD’de 61 olmuştur.

k) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan öz sermayesi 2001 yılında 83’e düşmüş, daha sonra tekrar yükselişe geçerek 2002 yılında 91 ve SD’nde 96 olarak gerçekleşmiştir.

l) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının faaliyetleri dolayısıyla yarattığı reel nakit akışı, 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 43’e, 2002 yılında 41’e inmiş, ve SD’de (-)50 olarak gerçekleşmiştir.

m) Yatırımlardaki Artış

Firma, ekonomik göstergelerinde ortaya çıkan bozulmalara bağlı olarak yeni yatırımlar yapabilme yeteneğini gittikçe kaybetmiş, 2000 yılında 100 birim olan tevsi yatırımları, 2001’de 60’a, 2002’de 5’e ve SD’de 0 (sıfır)’a düşerken; 2000 yılında 100 birim olan yenileme yatırımları, 2001’de 84’e, 2002’de 72’ye ve SD’de 71’e düşmüştür.

n) Kârlılık

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 birim olan kârlılığı, 2001 yılında (-)1 düzeyinde zarara dönüşmüş, 2002 yılında 38 ve SD’de ise yine (-)87 düzeyinde zarar olarak gerçekleşmiştir.

o) Maliyetler

Yerli üretim dalının 2000 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2001 yılında 121’e yükselmiş, 2002 yılında 74'e düşmüş ve SD’de 85 olarak gerçekleşmiştir.

p) Yatırımların geri dönüş oranı

Yerli üretim dalının yatırım hasılatı (Kar/Öz kaynak) oranı 2000 yılında %14 iken zarar inceleme döneminin sonunda (2003) bu oran (-)%13’e inmiştir.

r) Damping marjının büyüklüğü

Damping marjı, ÇHC için CIF bedelin %181,5’i, Rusya Federasyonu için de %89,6’sı oranlarında bulunmuştur.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Madde 19 — Soruşturmaya konu ülkelerin önemli oranlarda damping yaptığı, söz konusu ürünlerde ithalat hacimlerinin ihmal edilebilir düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerden yapılan dampingli ithalatın, özellikle SD’de, yerli üretim dalı üzerindeki ekonomik etkisi incelendiğinde üretim, yurtiçi satış değeri ve fiyatları ile stoklar ve kârlılığa ilişkin göstergelerin olumsuz etkilendiği, damping marjlarının önemli oranlarda olması ve fiyat baskısı nedeniyle toplam kârlılığın zarara dönüştüğü tespit edilmiştir. Fiyat kırılmalarının yüksek oranlarda olduğu dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin mümkün bulunmadığı görülmüştür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 20 — Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu kapalı halatların damping fiyatlı ithalatının, nispi ve mutlak olarak arttığı, dampingli ithalatın fiyatlarının düştüğü ve yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir. Aynı dönemde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edilmiştir. Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 21 — Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın 2000-2003 yılları arasındaki dönemde mutlak olarak arttığı, ancak genel ithalat ve tüketim içindeki payının önemli ölçüde değişmediği görülmüştür. Gerek miktarı, gerek birim fiyatlarının yerli üreticinin birim fiyatlarına yakın oluşu, gerekse piyasa payındaki eğilim, bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

Diğer unsurların etkisi

Madde 22 — Dampingli ithalatın, talep daralmasının olduğu 2001 yılı ve tüketimde artışın görüldüğü 2002 ve 2003 yılları da dahil olmak üzere 2001 yılından beri nispi ve mutlak olarak sürekli arttığı ve pazar payını arttırdığı görülmüştür.

Dampingli ithalatın fiyatlarının düşmesi ve ithalatın da buna bağlı olarak sürekli artması ve pazar payını arttırması dikkate alındığında 2001 yılında yaşanan talep daralmasının, dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği ve nedensellik bağının mevcut olduğu gerçeğini değiştirmediği tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 23 — Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında nedensellik bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen maddenin Türkiye’ye ithalatında karşılarında belirtilen tutarlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7312.10.82.00.00

7312.10.84.00.00

7312.10.86.00.00

7312.10.88.00.00

7312.10.99.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler,

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler,

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler,

Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler,

Diğerleri

ÇHC

1 ABD

Doları/kg

Rusya

Federasyonu

0,5 ABD

Doları/k

Uygulama

Madde 24 — Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları, tanımları ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Tebliğ No: (2004/35)

Madde 1 — 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın, 1/12/1997 tarihli ve 97/10308 sayılı Karar ile değişik 2 nci maddesinin j bendine istinaden, dış ticarette gözetime konu malların kalitesinin, miktarının, döviz kuru ve mali şartlar da dahil olmak üzere fiyatının ve/veya gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere, firma ve kuruluşlara "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ile bu şirketlerin sorumlulukları bu Tebliğ’de düzenlenmektedir.

Madde 2 — Dış ticaretle ilgili gözetim faaliyetinde bulunmak amacıyla "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü almak isteyen anonim veya limited şirketlerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının, EK 1’de yer alan Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite oldukları takdirde bu durumlarını gösteren belgelerle, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmayanların ise aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleriyle birlikte, şirket merkezinin yerleşik olduğu bölgedeki Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

a) Hizmet sözleşmesi veya diğer belgeler ile istihdam edildiği kanıtlanan, yürütülecek gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, üniversite mezunu personelin listesi,

b) Şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

c) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri.

Madde 3 — Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerince yapılacak inceleme sonucunda, "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilmesi uygun görülen şirket, kurum veya kuruluşlar, yetkilendirildikleri Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle Bölge Müdürlüklerince kendilerine yazılı bildirim yapıldığı tarihten itibaren söz konusu statüyü almaya hak kazanırlar ve bu şirket veya kuruluşlara bir örneği EK 2’de yer alan "Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi" verilir.

Madde 4 — Uluslararası gözetim şirketleri, faaliyetleriyle ilgili olarak laboratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, söz konusu analizi, bünyelerinde bulunan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan alınmış Laboratuvar Yeterlilik Belgesi’ni haiz laboratuvarlarında veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarında, bu belgelere sahip özel laboratuvarlarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından faaliyet izni almış Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarında veya üniversite ve kamu laboratuvarlarında yaptırırlar. Laboratuvar analizlerinin bu laboratuvarlarda yapılması, uluslararası gözetim şirketlerinin laboratuvar analizleri ile ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 5 — Uluslararası gözetim şirketleri, ihtiyaç duymaları halinde, yetkilendirildikleri alanlarda diğer bir uluslararası gözetim şirketini veya gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip kişileri taşeron olarak kullanabilirler. Taşeron olarak görevlendirilecek kişilerde, uluslararası gözetim şirketleri bünyesinde istihdam edilen personelin nitelikleri aranır. Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü, gerek gördüğü takdirde taşeron firma ve kişilere ilişkin bilgi ve belgeleri talep edebilir.

Gözetim faaliyetinde taşeron kullanılması, şirketlerin bu alandaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Taşeronlar tarafından düzenlenen rapor ve belgelerden uluslararası gözetim şirketleri sorumludur.

Madde 6 — Geçerlilik süresi sona eren personel istihdamına ilişkin hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi halinde bu sözleşmelerin ve bu Tebliğ'in 2 nci maddesi ile ekli Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu'nda belirtilen hususlarda meydana gelecek değişikliklerin, en geç 15 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gereklidir.

Madde 7 — Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmemiş uluslararası gözetim şirketleri, sürekli istihdam edilen personele ilişkin belgeler ile tüm personelin listesini her yıl Ocak ayı sonuna kadar ve faaliyet raporlarını Ocak ayından başlamak üzere üç ayda bir Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünce inceleme yapılmasını teminen ibraz etmek zorundadır.

Madde 8 — Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi nezdinde yapılacak inceleme ve denetleme sonucunda bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edildiğinin veya Tebliğ'de öngörülen koşulların kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 5 inci maddesinin, uluslararası gözetim şirketlerine ilişkin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır.

Uluslararası gözetim şirketleri nezdinde yapılacak inceleme ve denetim, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinde görevli Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bu inceleme ve denetime Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünde ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinde görevli personel de iştirak eder.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen gözetim şirketleri bu kapsamdaki inceleme ve denetimden muaf tutulur.

Madde 9 — Uluslararası gözetim şirketleri, yetkilendirildikleri Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle belirlenen malların dışında gözetim faaliyetinde bulunamazlar.

Madde 10 — Uluslararası gözetim şirketleri, kendileri tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracatları için gözetim faaliyetinde bulunamazlar.

Madde 11 — Uluslararası gözetim şirketleri, verecekleri rapor ve belgelerden doğrudan sorumludurlar.

Madde 12 — Uluslararası gözetim şirketlerinin radyasyon ölçümü de yapabilmeleri için, sahip oldukları donanım, eğitim, tehlike durum planı ve diğer ekipmanın radyasyon güvenliği açısından uygun olduğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından belge ile tespiti gerekir.

Madde 13 — Bu Tebliğ'de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 14 — 18/6/2000 tarihli ve 24083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2000/10 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ, 26/4/2002 tarihli ve 24737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2002/11 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile 20/3/2003 tarihli ve 25054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/14 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 97/17 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ’i ve 2000/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ’i kapsamında alınmış bulunan "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde devam eder. Ancak bu şirketlerin mevcut yetkilerinin devamını teminen uzman personel istihdamlarını ve şirket şekillerini, 31/1/2005 tarihine kadar, bu Tebliğ ve ilgili Genelgeye uygun hale getirmeleri gerekir.

Madde 15 — Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

Madde 16 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK 1-  Uluslararası Gözetim Şirketi Başvuru Formu

EK 2 - Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi

Sayfa Başı