Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Kasım 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25653

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

829 Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

— Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

— Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/10)

— Tunceli İlinde Basın Açıklamalarının Yapılamayacağı Yerlere Dair Karar (No: 2004/1)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar No: 829

Karar Tarihi: 23.11.2004

Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 23.11.2004 tarihli 20 nci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15993

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Kasım 2004 tarihinde Cezayir ve Tunus’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-327-2004-1241

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15993 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Kasım 2004 tarihinde Cezayir ve Tunus’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve 23/11/1993 tarihli ve 93/103/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Balıkçı Gemisi: Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamak veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan herhangi bir gemiyi,

Yeni Balıkçı Gemisi: Tam boyu 15 metre veya daha fazla olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya sonraki bir tarihte:

a) İnşa veya büyük dönüşüm sözleşmesi yapılmış ya da

b) Yapım veya büyük dönüşüm sözleşmesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ancak, bu tarihten 3 yıl ve daha fazla süre sonunda teslim edilecek olan ya da

c) Yapım sözleşmesi olmaması durumunda;

1) Omurgası kızağa konmuş,

2) İnşasına başlanmış veya

3) En az 50 tonluk kısmının ya da tahmini toplam kütlesinin en az %1 inin montajı (hangisi daha az ise), bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra yapılmış olan gemiyi.

Mevcut Balıkçı Gemisi: Yeni olmayan ve tam boyu 18 metre veya daha fazla olan balıkçı gemisini,

Gemi: Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,

İşçi: Yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dahil, limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, gemide çalışan kişiyi,

Gemi Sahibi/Donatan: Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan işçiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Genel Hükümler

Madde 5 — Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür.

a) Gemi sahibi, kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile geminin, özellikle öngörülebilir meteorolojik koşullarda işçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadan, kullanılmasını sağlar.

b) Kaptanın dışında kalan diğer işçilerin karşı karşıya kaldıkları ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda çalışma yerini veya tehlikeli bölgeyi veya gemiyi terk eden işçilerin bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri ve herhangi bir zarar görmeyecekleri tedbirleri alır.

c) Denizde işçilerin sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda bu olayı ayrıntılı olarak bir rapor halinde balıkçı gemisinin işyeri olarak bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu Liman Başkanlığına bildirir. Olay gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır.

Yeni Balıkçı Gemileri

Madde 6 — Yeni balıkçı gemileri Ek-I’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olacaktır.

Büyük Onarım, Dönüşüm ve Değişiklikler

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gemilerde yapılacak büyük onarım, dönüşüm veya değişiklikler Ek-I’de belirtilen asgari gereklere uygun olarak yapılır.

Ekipman ve Bakım

Madde 8 — Gemi sahipleri/donatanlar, kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması için, aşağıdaki önlemleri alır;

a) Gemilerin ve bunların özellikle Ek-I ve Ek-II’de belirtilen bütün aksam ve ekipmanının teknik bakımı yapılacak, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkileyecek herhangi bir arıza en kısa sürede giderilir.

b) Gemiler ve bunların bütün aksam ve ekipmanı düzenli olarak temizlenir, uygun hijyen koşullarında olması sağlanır.

c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır halde bulundurulur.

d) Ek-III’de belirtilen can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili olarak gerekli önlemler alınır.

e) Kişisel koruyucu ekipman, 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmelik Ek-IV’de belirtilen özelliklere uygun olur.

İşçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili olarak gemi sahibi kaptana, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli her türlü imkanı sağlar.

İşçilerin Bilgilendirilmesi

Madde 9 — Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan tarafından, gemilerde çalışan işçiler ve/veya temsilcileri, geminin tümü ile işçinin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, gemilerde alınacak sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında bilgilendirilir.

İşçilere verilen bu bilgiler kolay ve anlaşılır olmalıdır.

İşçilerin Eğitimi

Madde 10 — İşçilere, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi konusunda uygun eğitim verilir.

Bu eğitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddüte yol açmayacak şekilde net ve kolay anlaşılır olmalıdır.

Eğitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri de dahil çeşitli işaretlerin kullanılması hususlarını kapsar.

Gemideki çalışmalarda yapılan değişikliklerin gerektirmesi durumunda, işçilere verilecek eğitim güncellenir.

Gemiyi Sevk ve İdare Edecek Kişilerin Özel Eğitimi

Madde 11 — 23/6/2002 tarih ve 24794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gemiyi sevk ve idare edecek kişiye, aşağıdaki konularda ayrıntılı eğitim verilir.

a) Gemilerde meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda yapılması gereken işler,

b) Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin dengesinin ve güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması,

c) Radyo navigasyonu ve iletişimi ile bunlarla ilgili yöntem ve kurallar.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

Madde 12 — İş sağlığı ve güvenliği konularında ve özellikle bu Yönetmelikte ve eklerinde belirtilen konularda işçi ve/veya temsilcilerinin görüşleri alınır ve katılımları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde — Mevcut balıkçı gemileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Ek-II’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 2 (iki) yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK-I

YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

 

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Denize elverişlilik ve denge

1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulacak, kullanımına ve amacına uygun bir şekilde donatılacaktır.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunacak ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir.

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanacaktır.

Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulacaktır.

2. Mekanik ve elektrik donanım

2.1. Elektrik donanımı:

- Mürettebatın ve geminin elektriğin tehlikelerinden korunmasını,

- Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynağına gereksinim duymadan çalışmasını,

- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir durumda olmasını,

sağlayacak ve herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil elektrik güç kaynağı bulunacaktır.

Acil elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makina dairesinin dışına konulacak ve herhangi bir yangın veya ana elektrik donanımının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenecektir.

- Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

- Telsiz haberleşme donanımı,

- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynağı arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna bağlanacak ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji sağlayabilecek güçte olacaktır.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilecektir.

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenecek, sigortaların değerlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilecektir. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmayacaktır.

2.4. Elektrik bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılacaktır.

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilecek ve çalışır durumda olması sağlanacaktır.

2.6. Kaldırmada kullanılan tüm iş ekipmanının kontrol ve testleri düzenli aralıklarla yapılacaktır.

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılacak ve çalışır durumda olması sağlanacaktır.

2.8. Soğutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve testleri düzenli aralıklarla yapılacak ve çalışır durumda olması sağlanacaktır.

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanılacak ve tehlikeli gaz birikimi önlenecektir.

Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine uygun şekilde işaretlenecek ve açık güvertelerde istiflenecektir.

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunacaktır.

3. Telsiz haberleşme donanımı

Telsiz haberleşme donanımı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletişim kurulabilecek özellikte olacaktır.

4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar

4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunmayacak ve buralara kolayca erişilebilecek, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılacak ve oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olacaktır. Böylece işçilerin çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanacaktır.

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum işçi sayısına uygun olacaktır.

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, bir acil durumda herhangi bir işçi veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olacaktır.

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlevlerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olacaktır.

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olacaktır.

4.4. Acil durum yolları ve çıkışları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir.

Bu işaretler uygun yerlere konulacak ve dayanıklı olacaktır.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılacaktır.

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1. Geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak, yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil, uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılacaktır.

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulacak ve acil kullanım için kolay erişilebilir olacaktır.

İşçiler, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitilecektir.

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadığı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilecektir.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanına kolayca erişilebilecek ve kullanımı kolay olacak ve Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir.

Bu işaretler uygun yerlere konulacak ve dayanıklı olacaktır.

5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test edilecek ve bakımları yapılacaktır.

5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılacaktır.

6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması

Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır.

7. Ortam sıcaklığı

7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan çalışma yöntemleri, çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerlerdeki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek değişiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olacaktır.

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır.

8. Aydınlatma

8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı almalıdır. Ayrıca, çalışma yerleri, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılacaktır.

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki aydınlatma tesisatı, işçiler için kaza riski oluşturmayacak ve geminin seyri için engel yaratmayacaktır.

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak acil aydınlatma sistemi bulunacaktır.

8.4. Acil aydınlatmanın verimli çalışması sağlanacak ve düzenli aralıklarla test edilecektir.

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı

9.1. İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.

9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.

9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

10. Kapılar

10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olacaktır.

Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilmelidir.

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koşullarında işçiler için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilmelidir.

11. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar

11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları ve genel olarak bütün ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında işçilerin güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri araçlarla donatılacaktır.

11.2. Eğer işçilerin güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma sağlanacaktır.

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olacaktır.

11.3. İşçilerin, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir şekilde ulaşımları sağlanacaktır.

Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar sağlanır.

11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulan diğer araçlar uygun koşullarda tutulacaktır.

Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için firengi delikleri veya diğer benzer araçlar ile donatılacaktır.

11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst kısmı, işçilerin rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka bir koruyucu araç ile donatılacaktır.

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihan uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

12. Çalışma bölümlerinin düzeni

12.1. Çalışma alanları; temiz tutulmalı ve mümkün olduğunca denizden korunmalı ve işçilerin gemi üzerinde düşmeleri veya gemiden düşmelerine karşı yeterli koruma sağlamalıdır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımında yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır.

12.2. Eğer makinalar, makina dairesinden kontrol ediliyorsa, makina dairesinden izole edilmiş, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve buralara makina dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. Köprüüstü, belirlenen koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilmelidir.

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabilmeleri için uygun ve yeterli genişlikteki bir alanda tesis edilmelidir.

Çekme ekipmanı, aynı zamanda acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere, acil durumlar için uygun koruyucu donanımlara sahip olmalıdır.

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışan işçileri rahatça görebilecek bir görüş açısına sahip olmalıdır.

Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışan işçileri doğrudan veya başka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip olmalıdır.

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bulunmalıdır.

12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı yaklaşmakta olan ağır hava ve deniz koşullarının yaratacağı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulacaktır.

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halatlar, palamarlar ve ekipmanın hareketli parçaları ile temasın en az olması sağlanacaktır.

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilecektir. Bunun için;

- Bordadaki olta vb. balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,

donanım bulunacaktır.

13. Yaşam alanları

13.1. İşçilerin yaşam bölümlerinin ve tesislerinin yeri, yapısı, ses geçirmezliği, yalıtımı ve düzeni ve buralara ulaşım yolları; dinlenmeleri sırasında işçileri rahatsız edebilecek geminin diğer bölümlerinden gelebilecek kokulardan, gürültü ve titreşimden, hava ve deniz koşullarından koruyacak biçimde tesis edilecektir.

İşçilerin yaşam bölümleri; geminin tasarımı, ebatları ve/veya amacı doğrultusunda mümkün olduğu ölçüde, hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği yerlerde olacaktır.

Sigara içmeyenlerin sigara dumanından rahatsız olmalarını önlemek için uygun önlemler alınacaktır.

13.2. İşçilerin yaşam bölümleri, sürekli temiz hava girişini sağlayacak ve havanın ağırlaşmasını önleyecek biçimde havalandırılacaktır.

Yaşam bölümlerinde, aşağıda belirtilen biçimde uygun aydınlatma sağlanacaktır.

- yeterli genel aydınlatma,

- dinlenmekte olan işçileri rahatsız etmemek için azaltılmış genel aydınlatma,

- her ranzada lokal aydınlatma.

13.3. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış ve kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunacaktır.

14. Sıhhi tesisler

14.1. Gemilerin yaşam bölümlerinde, uygun malzeme ve ekipmanla donatılmış, soğuk ve sıcak akar suyu olan banyo, tuvalet ve el yüz yıkama yerleri bulunacak ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılacaktır.

14.2 Her işçinin elbiselerini koyabileceği uygun bir yeri olacaktır.

15. İlk yardım

Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin EK-II’de yer alan ilk yardım malzemesi bulunacaktır.

16. Borda ve giriş iskelesi

Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda iskelesi, giriş iskelesi veya benzer bir donanım bulunacaktır.

17. Gürültü

Geminin büyüklüğü dikkate alınarak, çalışma yerlerindeki ve yaşam bölümlerindeki gürültü düzeyini en aza indirmek için gerekli teknik önlemler alınacaktır.

 

EK II

MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

 

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, yapısının izin verdiği ölçüde, mevcut balıkçı gemisinin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Denize elverişlilik ve denge

1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulacak, kullanımına ve amacına uygun bir şekilde donatılacaktır.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunacak ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir.

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanacaktır.

Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulacaktır.

2. Mekanik ve elektrik donanım

2.1. Elektrik donanımı:

- Mürettebatın ve geminin elektriğin tehlikelerinden korunmasını,

- Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynağına gereksinim duymadan çalışmasını,

- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir durumda olmasını,

sağlayacak ve herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil elektrik güç kaynağı bulunacaktır.

Acil elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makina dairesinin dışına konulacak ve herhangi bir yangın veya ana elektrik donanımının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenecektir.

- Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

- Telsiz haberleşme donanımı,

- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynağı arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna bağlanacak ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji sağlayabilecek güçte olacaktır.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilecektir.

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenecek, sigortaların değerlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilecektir. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmayacaktır.

2.4. Elektrik bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılacaktır.

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilecek ve çalışır durumda olması sağlanacaktır.

2.6. Kaldırmada kullanılan tüm iş ekipmanının kontrol ve deneyleri düzenli aralıklarla yapılacaktır.

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılacak ve çalışır durumda olması sağlanacaktır.

2.8. Soğutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve deneyleri düzenli aralıklarla yapılacak ve çalışır durumda olması sağlanacaktır.

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanılacak ve tehlikeli gaz birikimi önlenecektir.

Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine uygun şekilde işaretlenecek ve açık güvertelerde istiflenecektir.

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunacaktır.

3. Telsiz haberleşme donanımı

Telsiz haberleşme donanımı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletişim kurulabilecek özellikte olacaktır.

4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar

4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunmayacak ve buralara kolayca erişilebilecek, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılacak ve oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olacaktır. Böylece işçilerin çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanacaktır.

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum işçi sayısına uygun olacaktır.

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, bir acil durumda herhangi bir işçi veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olacaktır.

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlevlerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olacaktır.

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olacaktır.

4.4. Acil durum yolları ve çıkışları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir.

Bu işaretler uygun yerlere konulacak ve dayanıklı olacaktır.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılacaktır.

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1. Geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak, yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil, uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılacaktır.

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulacak ve acil kullanım için kolay erişilebilir olacaktır.

İşçiler, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitilecektir.

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadığı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilecektir.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanına kolayca erişilebilecek ve kullanımı kolay olacak ve Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenecektir.

Bu işaretler uygun yerlere konulacak ve dayanıklı olacaktır.

5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test edilecek ve bakımları yapılacaktır.

5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılacaktır.

6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması

Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır.

7. Ortam sıcaklığı

7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan çalışma yöntemleri, çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerlerdeki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek değişiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olacaktır.

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır.

8. Aydınlatma

8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı almalıdır. Ayrıca, çalışma yerleri, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılacaktır.

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki aydınlatma tesisatı, işçiler için kaza riski oluşturmayacak ve geminin seyri için engel yaratmayacaktır.

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak acil aydınlatma sistemi bulunacaktır.

8.4. Acil aydınlatmanın verimli çalışması sağlanacak ve düzenli aralıklarla test edilecektir.

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı

9.1. İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.

9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, mümkün olduğunca ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.

9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

10. Kapılar

10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olacaktır.

Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilmelidir.

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koşullarında işçiler için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilmelidir.

11. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar

11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları ve genel olarak bütün ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında işçilerin güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri araçlarla donatılacaktır.

11.2. Eğer işçilerin güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma sağlanacaktır.

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olacaktır.

11.3. İşçilerin, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir şekilde ulaşımları sağlanacaktır.

Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar sağlanacaktır.

11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulan diğer araçlar uygun koşullarda tutulacaktır.

Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için firengi delikleri veya diğer benzer araçlar ile donatılacaktır.

11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde rampa, işçilerin rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka bir koruyucu araç ile donatılacaktır.

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihan uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

12. Çalışma bölümlerinin düzeni

12.1. Çalışma alanları; temiz tutulmalı ve mümkün olduğunca denizden korunmalı ve işçilerin gemi üzerinde düşmeleri veya gemiden düşmelerine karşı yeterli koruma sağlamalıdır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımında yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır.

12.2. Eğer makinalar, makina dairesinden kontrol ediliyorsa, makina dairesinden izole edilmiş, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve buralara makina dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. Köprüüstü, belirlenen koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilmelidir.

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabilmeleri için uygun ve yeterli genişlikteki bir alanda tesis edilmelidir.

Çekme ekipmanı, aynı zamanda acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere, acil durumlar için uygun koruyucu donanımlara sahip olmalıdır.

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışan işçileri rahatça görebilecek bir görüş açısına sahip olmalıdır.

Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışan işçileri doğrudan veya başka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip olmalıdır.

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bulunmalıdır.

12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı yaklaşmakta olan ağır hava ve deniz koşullarının yaratacağı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulacaktır.

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halatlar, palamarlar ve ekipmanın hareketli parçaları ile temasın en az olması sağlanacaktır.

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilecektir. Bunun için;

- Bordadaki olta ve benzeri balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,

donanım bulunacaktır.

13. Yaşam alanları

13.1. İşçilerin yaşam bölümleri, geminin diğer bölümlerinden gelebilecek koku, gürültü ve titreşim ile geminin hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği şekilde olacaktır.

Yaşam bölümlerinde, uygun aydınlatma sağlanacaktır.

13.2. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış ve kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunacaktır.

14. Sıhhi tesisler

Yaşam bölümleri bulunan gemilerde, banyo ve tuvalet ile mümkünse sıcak ve soğuk akar suyu bulunan duş yerleri bulunacak ve buralar uygun biçimde havalandırılacaktır.

15. İlk yardım

Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin EK-II’de yer alan ilk yardım malzemesi bulunacaktır.

16. Borda, kamara iskelesi ve giriş iskelesi

Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda kamara iskelesi, giriş iskelesi veya benzer bir donanım bulunacaktır.

 

EK III

CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ

 

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Gemilerde, gemideki kişi sayısı ve geminin çalışma alanı dikkate alınarak; işçileri sudan kurtarmak için gerekli araçların ve acil yardım isteme telsizinin, özellikle de acil konum gösteren hidrostatik tertibatlı telsiz vericisinin bulunduğu, yeterli hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı bulundurulacaktır.

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ve tüm kısımları, daima asıl yerlerinde, çalışır ve hemen kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

Bu parçalar gemi limandan ayrılmadan önce ve sefer sırasında işçiler tarafından kontrol edilecektir.

3. Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla kontrol edilecektir.

4. Bütün işçilere acil durumlarda yapılması gereken işlerle ilgili uygulamalı eğitim ve talimat verilecektir.

5. Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok işçi bulunan gemilerde; acil durumlarda görev alacak işçilerin listesi ile görevli her işçi için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanacaktır.

6. Limanda ve/veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılacaktır.

Bu tatbikatlar, işçilerin, can kurtarma ve hayat sürdürme ile ilgili tüm ekipmanın kullanılmasında yapacakları işleri tam olarak anlayıp uygulayabilmelerini sağlamalıdır.

Taşınabilir telsiz ekipmanı bulunuyor ise; işçiler, bu ekipmanın kurulması ve çalıştırılması konusunda da, eğitilecektir.

 

EK IV

KİŞİSEL KORUNMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. İşçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik riskler toplu veya teknik koruma yöntemleriyle önlenemediğinde veya yeterince azaltılamadığında, işçilere kişisel koruyucu ekipman sağlanacaktır.

2. Giysi şeklinde veya giysi üzerine giyilen kişisel koruyucu ekipman, deniz ortamıyla kontrast oluşturacak ve açıkça görülebilecek parlak renklerde olacaktır.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sicil Amirlerini Gösterir I Sayılı Cetvel

 

A - MERKEZ TEŞKİLATI

 

HAKKINDA SİCİL RAPORU

DÜZENLENECEK MEMURLAR

1. SİCİL

AMİRİ

2. SİCİL

AMİRİ

3. SİCİL

AMİRİ

1- GENEL MÜDÜRLÜK :

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

 

Bakan

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

 

-------

-------

Genel Müdür

 

2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ :

Hukuk Müşaviri

Avukat

Diğer Personel

 

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

Avukat

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

 

3- PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI :

Başkan

Şube Müdürü

Uzman, Şef ve Diğer Personel

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı

Şube Müdürü

 

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı

 

4- ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI :

Başkan

Şube Müdürü

Uzman, Şef ve Diğer Personel

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Şube Müdürü

 

.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

 

5- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI :

Başkan

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

Uzman, Şef ve Diğer Personel

Mimar, Mühendis

Tekniker, Teknisyen

 

Genel Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

Mimar, Mühendis

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

6- DAİRE TABİBLİĞİ :

Tabip

Hemşire

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

Tabip

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

7- SAVUNMA UZMANLIĞI :

Savunma Uzmanı

Diğer Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

İçişleri Bakanlığı Sivil

Savunma Genel Müdürlüğü

657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Sicil Amirlerini Gösterir

II Sayılı Cetvel

 

B - TAŞRA TEŞKİLATI

 

HAKKINDA SİCİL RAPORU

DÜZENLENECEK MEMURLAR

1. SİCİL

AMİRİ

2. SİCİL

AMİRİ

3. SİCİL

AMİRİ

1- OPERA VE BALE MÜDÜRLÜĞÜ :

Opera ve Bale Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

 

Vali

Opera ve Bale Müdürü

 

Genel Müdür

Vali

 

2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşaviri

Avukat

Diğer Personel

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

Avukat

 

Opera ve Bale Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

 

3- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK,

AYNİYAT SAYMANLIĞI :

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı,

Şef ve Diğer Personel

Mimar, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Tabip

Hemşire

 

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

Şube Müdürü

Tabip

 

Opera ve Bale Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü

 

4- SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma

Genel Müdürlüğü

 

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disiplin İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.9.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17949 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — 25.3.1987 tarihli ve 924 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Disiplin Amirlerini Gösterir

I Sayılı Cetvel

 

A - MERKEZ TEŞKİLATI

 

BİRİMLER

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1- GENEL MÜDÜRLÜK :

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

 

Bakan

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

 

-------

-------

Genel Müdür

2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ :

Hukuk Müşaviri

Avukat

Diğer Personel

 

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

Avukat

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

3- PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI :

Başkan

Şube Müdürü

Uzman, Şef ve Diğer Personel

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı

Şube Müdürü

 

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı

4- ARAŞTIRMA PLANLAMA VE

KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI :

Başkan

Şube Müdürü

Uzman, Şef ve Diğer Personel

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

Şube Müdürü

 

.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı

5- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI :

Başkan

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

Uzman, Şef ve Diğer Personel

Mimar, Mühendis

Tekniker, Teknisyen

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

Mimar, Mühendis

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

6- DAİRE TABİBLİĞİ :

Tabip

Hemşire

 

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

Tabip

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

İdare Sosyal İşler ve Protokol Şube Müdürü

7- SAVUNMA UZMANLIĞI :

Savunma Uzmanı

Diğer Personel

 

Genel Müdür Yardımcısı

Savunma Uzmanı

 

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

 

657 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Disiplin Amirlerini Gösterir

II Sayılı Cetvel

 

B - TAŞRA TEŞKİLATI

 

BİRİMLER

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1- OPERA VE BALE MÜDÜRLÜĞÜ :

Opera ve Bale Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

 

Vali

Opera ve Bale Müdürü

 

Genel Müdür

Vali

2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşaviri

Avukat

Diğer Personel

 

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

Avukat

 

Opera ve Bale Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

3- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK,

AYNİYAT SAYMANLIĞI :

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı,

Şef ve Diğer Personel

Mimar, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Tabip

Hemşire

 

 

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü, Sayman, Ayniyat Saymanı

Şube Müdürü

Tabip

 

 

Opera ve Bale Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü

4- SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

 

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

 

Opera ve Bale Müdürü

Sayfa Başı


Tebliğler

Devlet Bakanlığından:

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

Madde 1 — 22/12/2003 tarihli ve 25324 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nın “Azami Teminat Tutarı” başlıklı 2 nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı tüm yapı tarzları için 85 bin YTL (85 milyar TL)’dir.”

Madde 2 — Aynı Tarife ve Talimat’ın “Sigorta Bedelinin Tespiti” başlıklı 3 üncü bölümünde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Mektekare Bedeli

(TL)

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli

(YTL)

A-Çelik, Betonarme Karkas Yapılar

380.000.000

380

B-Yığma Kagir Yapılar

270.000.000

270

C-Diğer Yapılar

145.000.000

145

 

Madde 3 — Bu Tarife ve Talimat 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(İhracat: 2004/10)

MADDE 1 —02/07/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğin (İhracat 2004/4) 3'üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 (beş) KOBİ'nin en az 250 (ikiyüzelli) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir."

MADDE 2 —Aynı Tebliğin 4'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 —Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla, ortaklık payları münferiden %10'u aşmamak üzere, aşağıdaki unsurlar ortak olabilir;

a) Normal Yörelerde aynı üretim dalında, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde aynı veya farklı

üretim dalında faaliyette bulunan, 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketler,

b) Profesyonel yönetici olarak çalışmaları kaydıyla gerçek kişiler,

c) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ve ortaklarına mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirketler,

d) Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar."

GEÇİCİ MADDE 1 —96/39 ve 2004/4 sayılı Tebliğler kapsamında Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü devam eden şirketlerin, müteakip takvim yılı içerisinde bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirmeyen şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü geri alınır.

GEÇİCİ MADDE 2 —Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Müsteşarlığa intikal eden başvuru talepleri, 2004/4 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca incelenip sonuçlandırılır. Bu kapsamdaki şirketlere Geçici Madde 1 hükümleri uygulanır.

MADDE 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Tunceli Valiliğinden:

Basın Açıklamalarının Yapılamayacağı Yerlere Dair Karar

Karar Tarihi : 22/10/2004

Karar No : 2004/01

Amaç

Madde 1 — Bu Karar; Anayasanın 26 ncı maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde ilde siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler, ticari ortaklıklar, odalar ile diğer tüzel ve gerçek kişiler tarafından yapılacak olan basın açıklaması gibi demokratik faaliyetlerin kamu güvenliği açısından nerelerde yapılamayacağına dair esasları tespit etme amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar, basın açıklamasını düzenleyen yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi ve İçişleri Bakanlığının 11/06/2004 tarihli ve 2004/100 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 — İlde tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından açık havada yapılacak olan basın açıklaması faaliyetleri; tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tam sayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise 2908 sayılı Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarında ön görülen asgari asıl ve yedek üye tam sayısının beş katını aşmayacak sayıda insanın katılımı ile açık havada, toplu veya ferdi olarak, araç ve yaya trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, günlük hayatın doğal seyrini kesintiye uğratmadan, şiddete başvurmadan, düşünce ve görüşlerini açıklamanın konusu ile ilgili pankart-döviz açarak ve slogan atarak, megafon veya sınırlı alanda ses duyulmasını sağlayan cihazlar kullanarak, konusu suç teşkil etmemek ve 1 (bir) saati geçmemek kaydı ile Basın Açıklaması yapılabilir.

Basın Açıklamalarının Yapılamayacağı Yerler

Madde 5 — Hükümet konağı, adliye binası ve cezaevine 200 metre mesafe içerisinde, Emniyet Müdürlüğü ve binaları ile askeri birlik ve tesislerine 50 metre mesafe içerisinde, Basın Açıklaması yapılamaz.

Cezai Hükümler

Madde 6 —- Bu Karara uymayanlar hakkında, eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ve 66 ncı maddeleri gereğince, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ile yapılacak olan faaliyetin kanunsuz eyleme dönüşmesi durumunda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Kararı Tunceli Valisi yürütür.

Sayfa Başı