Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Kasım 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25642

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

5255 İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu

5256 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

5257 Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/8066 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Tüzük

2004/8061 Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Cangir ABI'nın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

Atama Kararı

— Başbakanlığa Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

— Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama

Şekli Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5252

 

Kabul Tarihi : 4.11.2004     

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa yapılan yollamaları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne suretle hüküm kurulacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin hükümleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Uyum Hükümleri

Yollamalar

MADDE 3. - (1) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış olan yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayılır.

Diğer kanunlardaki para cezalarının artırılması ve usulü

MADDE 4. - (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para cezalarından nispî nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispî para cezaları ve tazminat kabilinden değişen orana bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş bulunan para cezalarından (idarî ve disiplin para cezaları dahil);

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş bulunan bütün kanun ve tüzüklerde yazılı olup da, daha sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisince miktarına dokunulmamış para cezaları yüzkırkikibinsekizyüzaltmış katına,  

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da;

1. 31.12.1939 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları seksenbeşbinyediyüzonbeş katına,

2. 1.1.1940 tarihinden 31.12.1945 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları elliyedibinyüzkırkbeş katına,

3. 1.1.1946 tarihinden 31.12.1959 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları yirmisekizbinbeşyüzyetmiş katına,

4. 1.1.1960 tarihinden 31.12.1970 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları ondörtbinikiyüzseksenbeş katına,

5. 1.1.1971 tarihinden 31.12.1977 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekizbinbeşyüzyetmiş katına,

6. 1.1.1978 tarihinden 31.12.1980 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları ikibinsekizyüzaltmış katına,

7. 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları bindörtyüzotuz katına,

8. 1.1.1988 tarihinden 31.12.1993 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları kırkdört katına,

9. 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı kanunlarla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu istisna olmak üzere, 1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş kanunlardaki para cezaları yirmidokuz katına,

10. 1.1.1999 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları beş katına,

11. 1.1.2000 tarihinden 31.12.2000 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları dört katına,

12. 1.1.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları üç katına,

13. 1.1.2002 tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları iki katına,

Çıkarılmıştır.

Ağır para cezasının dönüştürülmesi

MADDE 5. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır para" cezaları, "adli para" cezasına dönüştürülmüştür. 

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, birinci fıkrada belirtilen kanunlarda alt ve üst sınırlarından birisi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz.

Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi

MADDE 6. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "ağır hapis" cezaları, "hapis" cezasına dönüştürülmüştür.

Hafif hapis ve hafif para cezalarının dönüştürülmesi

MADDE 7. - (1) Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen "hafif hapis" cezaları, "hapis" cezasına; "hafif para" cezaları, "adli para" cezasına dönüştürülmüştür. 

Yeni Türk Lirasının kullanılması

MADDE 8. - (1) Türk Ceza Kanununda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece, bu ibare kullanılır.

Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul

MADDE 9. - (1) 1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir.

(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Nisan 2005 tarihinden önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan hükümlerin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozularak mahkemesine gönderilen hükümler hakkında da uygulanır.

(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir. 

İnfazın ertelenmesi veya durdurulması

MADDE 10. - (1) 1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararları hakkında bu Kanunun lehe olan hükümleri öncelikle dikkate alınarak, 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 nci maddesi uyarınca infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11. - (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun çeşitli maddelerinde geçen "11 yaş" deyimi "12 yaş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12. - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,

a) 26.4.1926 tarihli ve 825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ına Müteallik Kanun,

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13. - (1) Bu Kanunun,

a) "İnfazın ertelenmesi veya durdurulması" başlıklı 10 uncu maddesi hükmü yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1 Nisan 2005 tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/11/2004

—— • ——

İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası 

Spor Oyunları (Universiade) Kanunu

Kanun No. 5255      

 

Kabul Tarihi : 10.11.2004      

Amaç ve kapsam

MADDE 1. - Bu Kanun, 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak olan 23 üncü Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının (Universiade), Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunun (FISU) kurallarına uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum ve kuruluşların teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.

Kurul ve Komite kurulması

MADDE 2. - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı Organizasyon Komitesi ve İcra Kurulu kurulur.

İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

MADDE 3. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Genel Müdürü, İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Oyunların yapılacağı illerin üniversite rektörlerinin aralarından seçecekleri bir rektörden teşekkül eder.

Kurul özel hukuk hükümlerine tâbi olup tüzel kişiliğe sahiptir.

Kurul gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Kurulun çalışma usulleri Kurul tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Kurul, İcra Kurulunun başkanı olarak bir genel koordinatör görevlendirir.

Organizasyon Komitesi

MADDE 4. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek, Oyunların organizasyonuna yönelik olarak ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Oyunlarla ilgili olarak Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu ve yurt dışı ile ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak üzere kurulan Organizasyon Komitesi; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının başkanlığında, Başkanın belirleyeceği iki üye, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı, Genel Koordinatör, Oyunların yapılacağı illerin üniversite rektörleri, spordan sorumlu İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü, İzmir Emniyet Müdürü, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü ve Üniversite rektörlerinin göstereceği üniversite öğrencisi bir sporcudan oluşur. 

İcra Kurulu

MADDE 5. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği görevleri yerine getirecek, hizmet ve faaliyetleri yürütecek İcra Kurulu; Genel Koordinatörün başkanlığında, spordan sorumlu İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Emniyet Müdürü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü ile Genel Koordinatörün ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının belirleyeceği ikişer üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. İcra Kurulu, Oyunların organizasyonu için gerekli tüm işlerin yürütülmesinden sorumludur.

İcra Kurulunun çalışma usul ve esasları, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 6. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yaptırmakla yetkili ve sorumludur. Kurul, yetki ve sorumluluklarının bir kısmını Organizasyon Komitesine ve İcra Kuruluna devredebilir.

Organizasyon Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sporcu, antrenör, idareci, teknik eleman veya diğer elemanların ülkemize giriş, çıkışlarında gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.

b) Oyunların süresi ile bağlı kalmak ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla her türlü talimat ve yönergeleri hazırlayarak İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun onayına sunmak ve uygulanmasını ilgili kurum ve kuruluşlardan talep etmek.

c) Oyunlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işlemleri koordine etmek.

d) Gerektiğinde bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere birim ve komisyonlar kurmak.

e) İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İcra Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Oyunlar ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mal ve hizmetleri satın almak ve kiralamak.

b) Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli  tüm yazışmaları yapmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlardan geçici olarak personel görevlendirilmesini ve Oyunlar için gerekli olan her türlü malzemenin teminini sağlamak veya satın almalarını istemek.

c) Oyunların organizasyonu için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli özel hukuk hükümlerine göre istihdam etmek ve ücretlerini tespit etmek.

d) İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Üçüncü fıkranın (b) bendine göre görevlendirilecek geçici personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara bu Kanun çerçevesinde yerine getirecekleri görevler nedeniyle (15000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere İcra Kurulunca belirlenen miktarda aylık ek ödeme yapılır.

Gelirler

MADDE 7. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır:

a) Konsolide bütçeden ayrılacak ödenek.

b) İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinden % 1 oranında aktarılacak pay.

c) Oyunların düzenlenmesi ile ilgili her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.

d) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak nakdî ve aynî bağış ve yardımlar.

e) Diğer gelirler.

Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve harcamalar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir.

Hizmet zorunluluğu

MADDE 8. - Bütün kamu kurum ve kuruluşları Oyunların hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Organizasyon Komitesi ve İcra Kurulunun taleplerini öncelikle karşılar.

Kurulun tasfiyesi

MADDE 9. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, tasfiye işlemlerini Oyunların kapanış töreninden sonra en geç altı ay içinde tamamlar. Ödeneklerden ve gelirlerden artan meblağ tasfiyeyi müteakip İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne irad kaydedilir.

Alım, satım ve ihale işleri

MADDE 10. - Bu Kanun kapsamında İcra Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak  alım, satım ve ihale işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tâbi değildir.

Alım, satım ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulacak yönergelerle belirlenir.

MADDE 11. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 34. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilir.

MADDE 12. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 66. - İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

MADDE 13. - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. - 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama ve ihale işleri ile bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

MADDE 14. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 22. - 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama, yapım ve ihale işleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

MADDE 15. - 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. - 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak  İcra Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca  yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden  yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerinden müstesnadır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek oyunlara yönelik olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilmiş tüm işlemler ve ileriye yönelik taahhütler, her türlü hak ve  yükümlülükleriyle birlikte ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tüzel kişiliğine devredilmiş sayılır. Bu suretle, Organizasyon Komitesinin yerini İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu alır.

Bu devir ve yerine alma işlemleri ile organizasyonla ilgili olarak yapılacak giderler Katma Değer Vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

16.7.2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde Organizasyon Komitesine yapılan atıflar, İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2. - İzmir Dünya Üniversitelerarası  Spor Oyunlarını (Universiade) izlemek üzere Devlete bağlı bütün üniversitelerden ve vakıf üniversitelerinden yarışma ile her alan için birer temsilci seçilir. Seçilen bu temsilciler en az iki ay önce İcra Kuruluna bildirilir. İzlemeye gelen üniversite temsilcileri İzmir'deki Devlet üniversitelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında barındırılır. 

Yürürlük

MADDE 16. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

12/11/2004

—— • ——

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

Kanun No. 5256      

 

Kabul Tarihi :10.11.2004      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar ve Görevler

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak üzere, Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilât, görev ve yetkilerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan, Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan vasıtasıyla kullanabilir.

Tanımlar

MADDE 2. - Bu Kanunda geçen;

a) Bakan

b) Genel Müdürlük

c) Genel Müdür

d) Kurul

: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

: Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunu,

İfade eder.

Görevler

MADDE 3. - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bu konularda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak.

b) Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

c) Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak. 

d) Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dışından kaynaklanan sorunları, aile içi şiddet ve istismarı, töre cinayetlerini, kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları, tüm bunları doğuran sebepleri, çevresel-sosyal etkilerini incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine, çözümlenmesine yönelik ve aileyi destekleyici eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Ailelerin maddî kaynaklarının rasyonel kullanımını temin maksadıyla çalışmalar yapmak, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak.

f) Ailedeki yapısal değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkilerini araştırmak.

g) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek millî bir politikanın oluşumuna katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak, bunların sosyal alandaki çalışmalarına destek sağlamak, müşterek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak.

ı) Nüfus yapısındaki değişimleri izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda millî bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak.

i) Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

j) Yurt dışında yaşayan ve/veya çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

k) Görev alanına giren konularda, gereken mal ve hizmet alımlarını sağlamak, enformasyon sistemleri, bilgi bankaları, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi kurmak, istatistikleri derlemek ve bu alandaki çalışmaları kurumsallaştırmak, elektronik, görsel, basılı yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şûra ve benzeri toplantılar düzenlemek.

l) Görev alanı ile ilgili kuruluş ve organizasyonlara 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde üye olmak ve katılmak, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve etkinliğe katılmak ve uluslararası sözleşmeler ile kararların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Teşkilâtı

Teşkilât

MADDE 4. - Genel Müdürlük teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

Genel Müdürlük teşkilâtı ek (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Genel Müdür

MADDE 5. - Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlüğün amaç ve politikalarına, stratejik plânına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler ve yürütür.

Genel Müdür, bu Kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Başbakan veya Bakana karşı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısı

MADDE 6. - Ana hizmet birimleri ile danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimi arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Genel Müdüre yardımcı olmak üzere bir Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Ana hizmet birimleri

MADDE 7. - Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Aile ve Sosyal Sorunları Araştırma Daire Başkanlığı.

b) Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

c) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

Aile ve Sosyal Sorunları Araştırma Daire Başkanlığı

MADDE 8. - Aile ve Sosyal Sorunları Araştırma Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ailenin bütünlüğünün korunması ve sosyal refahının artırılması için toplumun öncelikleri ve ilgili kurumların teklifleri dikkate alınarak bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunlara ilişkin şartname ve sözleşmeleri hazırlamak.

b) Aile ve sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına katkı sağlamak.

c) Aile ve sosyal sorunlar konusunda faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

d) Araştırma proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapmak.

e) Araştırma projelerini sözleşme esaslarına göre izlemek, değerlendirmek ve kabulüne onay vermek.

f) Nüfus artışı ile yapısının ve görev alanıyla ilgili mevzuatın toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, aile konusunda kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek.

g) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak.

Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

MADDE 9. - Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Toplumun birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla aile bütçesi, akraba evlilikleri, kayıtlı evlilikler, yaşlıların ve düşkünlerin toplumda ve ailedeki yeri, madde bağımlılığı, aile içi şiddet ve istismar gibi konularda eğitim faaliyetleri plânlamak ve uygulayıcı kurumlarla işbirliği yaparak bu plânların uygulanmasını sağlamak.

b) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda toplumsal duyarlılığı artırmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla görsel, basılı yayın ve eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda dokümantasyon hizmetleri yapmak ve istatistikleri derlemek.

d) Genel Müdürlüğün kütüphane ve araştırmalarla ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek.

e) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

MADDE 10. - Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda çalışmalarda bulunan uluslararası kuruluşların toplantıları sonucunda ortaya çıkan belge ve yayınları izlemek, alınan kararları Genel Müdürlük birimlerine ve ilgili kuruluşlara iletmek.

b) Genel Müdürlüğün uluslararası ilişkilerini yürütmek.

c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda uluslararası şûra, seminer, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmalarda diğer birimlerle koordinasyon sağlamak.

e) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak.

Danışma ve yardımcı hizmet birimleri

MADDE 11. - Genel Müdürlüğün danışma birimleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği; yardımcı hizmet birimi ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MADDE 12. - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

c) Genel Müdürlük bütçesini stratejik plâna ve yıllık hedeflere göre hazırlamak, Genel Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

d) Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

e) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

g)Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

h) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 13. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Genel Müdürlük birimlerinden gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlüğün hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

d) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 14. - İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Genel Müdürlük teşkilâtının eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

d) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

e) Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak.

f) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.

g) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu

MADDE 15. - Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu, Başbakan veya Bakanın başkanlığında;

a) Başbakan veya Bakan tarafından, ikisi üniversite öğretim üyelerinden olmak kaydıyla aile ile ilgili konularda çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilecek toplam beş üye,

b) Adalet Bakanı tarafından, aile hukuku sahasında temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek bir üye,

c) Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü,

d) Millî Eğitim Bakanı tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye,

e) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü,

f) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından seçilecek bir üye,

g) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

h) Diyanet İşleri Başkanı,

ı) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

i) Avrupa Birliği Genel Sekreteri,

j) Emniyet Genel Müdürü,

k) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

l) Özürlüler İdaresi Başkanı,

m) Kadının Statüsü Genel Müdürü,

n) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreteri, 

o) Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile ana hizmet birimleri daire başkanlarından,

Oluşur.

Seçilerek gelenler dışındaki Kurul üyeleri, birer yetkili görevlendirebilirler. Kurul üyeliğine seçimle gelenlerin görev süresi üç yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Kurul en az yılda bir kez toplanır.

Kurul üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

Kurulun çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16. - Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görevleri içinde yer alan araştırma projelerinin öncelik sırası ve uygulanacak projeler hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

b) Ulusal ve uluslararası sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması hususunda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri itibarıyla aile yapısına etkili olabilecek yayınlar konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren mevzuat konusunda görüş ve öneri oluşturmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 17. - Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü oldukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürün emir ve direktifleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlüğün amaç ve politikaları ile stratejik plânına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 18. - Genel Müdürlük, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki devri

MADDE 19. - Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Atama

MADDE 20. - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan memurlardan Hukuk Müşaviri ile Daire başkanları, Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan veya Bakan tarafından, diğer personel ise Genel Müdür tarafından atanır.

Kadrolar

MADDE 21. - Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı

MADDE 22. - Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren; siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve iletişim fakülteleri ile ev ekonomisi yüksekokulu, sosyal hizmetler yüksekokulu ve diğer yüksek öğretim kurumlarının sosyoloji, felsefe,  psikoloji ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

d) Kamu personeli dil sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak.

Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı

MADDE 23. - Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı unvanını alırlar. Başarılı olamayanlar bir yıl içinde ikinci kez sınava tabi tutulurlar. İki defa yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, Genel Müdürlükteki memur kadrolarına atanırlar.

Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı sınavı, tez hazırlama ile Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı sınavının şekli ve uygulama esasları ile eğitimlerinin süre, esas ve usulleri, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman yardımcıları ile Aile ve Sosyal Araştırma uzmanlarının eğitimleri yönetmelikle düzenlenir.

Personel rejimi

MADDE 24. - Genel Müdürlükte; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Genel Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

Genel Müdürlük kadrolarında çalışan memurlar, Başbakanlık personelinin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslara göre yararlanır.

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma

MADDE 25. - Genel Müdürlük, görevleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, etüt, film ve proje gibi işleri, üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda üniversiteler veya uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alabilir.

Bu konulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Görevlendirme

MADDE 26. - Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışanlar, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile Genel Müdürlükte görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu şekilde görevlendirilenler, görev süresince görevlendirilmeye ilişkin belgede belirtilmek kaydıyla, malî ve sosyal haklarını görevlendirildikleri kurumdan alabileceği gibi kadrolarının bulunduğu kurumdan da alabilirler.

Görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin yüzde onunu aşamaz.

 Değiştirilen hükümler

MADDE 27. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) Değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin değişik  (11) numaralı fıkrasına, "Özürlüler Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları" ve "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere  "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına" ibaresi,

b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin değişik "II-Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları" ibaresi,

c) Ek göstergelere ilişkin eki (I) Sayılı Cetvelin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Özürlüler Uzmanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları" ibaresi,

Eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 28. - 13.4.1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yayımlandığı tarihte, mülga 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile mülga 514 sayılı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 536 sayılı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğüne ait her türlü haklar, bütün döşeme ve demirbaş eşya, taşınır ve taşınmaz mallar ile taşıtlar, bu Kanunla kurulan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Genel Müdürlüğün 2004 Malî Yılı harcamaları, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun ilgili bölümünde Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 2004 yılı Başbakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 2. - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. - Mülga 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı personeli olup, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan 514 ve 536 sayılı Kanun Hükmünde kararnameler ile kurulmuş olan Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı kadrolarına atamaları yapılmış olanlardan yine aynı Müsteşarlığın Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü kadrolarına atamaları yapılmış olan personel ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı kadrolarına  atamaları  yapılan personelden,  bu Kanun ile yapılan düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanı değişmeyenler yeni kadrolarına hiçbir işlem yapmaya gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanı aynı olanların atamasında, ihdas edilen kadro sayısının personel sayısından az olması durumunda, Genel Müdürlükte geçen hizmet süresi fazla olanların öncelik hakkı vardır.

Bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı değişen veya kaldırılanlar ile kadro ve unvanı değişmediği halde yukarıdaki fıkra uyarınca atanmış sayılamayanlar, durumlarına uygun kadrolara altı ay içerisinde atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ataması yapılamayan personel, altı aylık sürenin bitiminden itibaren beş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına liste halinde bildirilir. Bu personel Devlet Personel Başkanlığınca 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin iki, üç, dört ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilirler. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Genel Müdürlük tarafından karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olup uzmanlık unvanını almaya hak kazananlar ile mülga 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 24 üncü maddesinin (b) bendi gereği uzmanlık kadrosuna atananlar, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı" kadrolarına atanmış sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunla öngörülen yönetmelikler altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Diğer mevzuatta Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına yapılmış olan atıflar Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 29. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/11/2004

 

EK – (I)   SAYILI CETVEL

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT YAPISI

 

 

Genel Müdür

Genel Müdür

Yardımcısı

Ana Hizmet

Birimi

Danışma

Birimi

Yardımcı Hizmet

Birimi

Genel Müdür

1. Genel Müdür

    Yardımcısı

1. Aile ve Sosyal Sorunları

    Araştırma Daire 

    Başkanlığı

2. Eğitim, Yayın ve

    Dokümantasyon Daire

    Başkanlığı

3. Dış İlişkiler Daire

    Başkanlığı

1. Hukuk Müşavirliği

2. Strateji Geliştirme

    Daire Başkanlığı

1. İnsan Kaynakları ve

    Destek Hizmetleri

    Daire Başkanlığı

 

EK - 1  SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

KURUMU   :   AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂT  :   MERKEZ

                                                                                                 

 

 

Sınıfı

 

 

Unvanı

 

 

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Tutulu

Kadro

Adedi

 

 

Toplam

GİH

Genel Müdür

1

1

 

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

1

 

1

GİH

Daire Başkanı

1

5

 

5

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

 

1

GİH

Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı

1

20

 

20

GİH

Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı

7

10

 

10

GİH

Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı

9

10

 

10

GİH

Şube Müdürü

1

3

 

3

GİH

Mütercim

7

1

 

1

GİH

Kütüphaneci

5

1

 

1

GİH

Ayniyat Saymanı

1

1

 

1

GİH

Çözümleyici

7

1

 

1

GİH

Programcı

7

1

 

1

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

3

3

 

3

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

4

6

 

6

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

6

2

 

2

GİH

Memur

6

2

 

2

GİH

Ambar Memuru

5

1

 

1

GİH

Santral Memuru

5

1

 

1

THS

Teknisyen

4

1

 

1

GİH

Şoför

5

1

 

1

GİH

Şoför

8

1

 

1

GİH

Gece Bekçisi

6

2

 

2

GİH

Gece Bekçisi

9

1

 

1

                                                                                                                                                     

                           T O P L A M                                                                                      77                                             77

—— • ——

Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5257      

 

Kabul Tarihi : 11.11.2004      

 

MADDE 1. - 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16.- Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanır.

Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik  ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddî katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Okul - aile birliklerinin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/11/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/8066

29 Eylül 2004 tarihinde Minsk’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/10/2004 tarihli ve KOEH/424389 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 20/5/1955 tarihli ve 6593 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin

Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belarus Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonra "Türk Tarafı" ve "Belarus Tarafı" ve birlikte "Taraflar" olarak adlandırılacaktır;

Devletleri arasındaki geleneksel dostane ilişkilerini daha da güçlendirme arzusu;

Devletlerinin diplomatik temsilcilikleri için uygun çalışma koşulları yaratma arzusu ile;

karşılıklılık ilkesinden hareketle;

aşağıdaki şekilde görüşbirliğine varmışlardır.

MADDE 1

Belarus Tarafı, Türk Tarafına, Minsk'te Gastello Caddesi No: 12'deki 3.681 m2 yüzölçümlü ve Orlovskaya Caddesinde 2.650 m2 yüzölçümlü arsaları, 99 yıllık uzun-vadeli kira dönemi için yılda 1 ABD Doları kira karşılığı verecektir.

Sözkonusu arsaların kullanım koşulları, uygun bir şekilde ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 2 ay içinde imzalanacak kira sözleşmesi ile belirlenecektir.

MADDE 2

Türk Tarafı, Belarus Tarafına, Ankara Oran'daki Diplomatik Sitede 25009/4 sayılı, 6.197 m2 yüzölçümlü arsayı, 99 yıllık uzun-vadeli kira dönemi için yılda 1 ABD Doları kira karşılığı verecektir.

Sözkonusu arsanın kullanım koşulları, uygun bir şekilde ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 2 ay içinde imzalanacak kira sözleşmesi ile belirlenecektir.

MADDE 3

Taraflar, bu Anlaşmanın geçerliliği süresince, 1. ve 2. Maddelerde belirtilen arsaların yüzölçümü, yeri ve kullanım koşulları ile ilgili birbirlerine yönelik taleplerinden vazgeçecektir.

MADDE 4

Taraflar, bu Anlaşmanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen arsalara ilişkin herhangi bir borç, mülkiyet iddiası, ipotek veya başka herhangi şerh olmadığını ve arsalara ilişkin irtifak hakkı veya iddiası bulunmadığını bildirirler. Eğer gelecekte herhangi bir hak talebi ortaya çıkarsa, arsaları tahsis eden Taraf bu talepleri kendi imkanları ile karşılayacaktır.

MADDE 5

Bu Anlaşmanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen arsalar, Minsk ve Ankara'da, Belarus Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin gereksinimlerine mahsus olmak üzere kullanılacak binaların yapımı için verilecektir.

Taraflar, yukarıda belirtilen arsalara yapılacak olan binaların, Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti'nin mülkü olarak onaylanacağını göz önünde tutacaklardır.

MADDE 6

Taraflar, bu Anlaşmanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen arsaları, arsayı tahsis eden Tarafın onayı olmaksızın üçüncü bir devlete, tüzel veya gerçek kişilere bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak devretmeme yükümlülüğü altındadırlar.

MADDE 7

Her bir Taraf, proje çalışmaları ile 1. ve 2. Maddelerde belirtilen arsalar üzerindeki binaların yapımına başlama zamanına bağımsız olarak karar verme hakkına sahiptir.

Her bir Taraf, kiralanan arsaların kullanımı süresince olduğu gibi, proje çalışmaları ve yukarıda belirtilen arsalar üzerindeki binaların yapımı ve bakımı sırasında da, arsaları tahsis eden Tarafın Devletinin ilgili yasa ve düzenlemeleri ile teknik zorunluluklarına uyacaktır.

MADDE 8

Arsalar ve üzerlerinde inşa edilen binalar, arsaları tahsis eden Tarafın Devletinin tüm vergi, harç ve diğer zorunlu ödemelerinden bağışık tutulacaktır.

MADDE 9

Taraflar, bu Anlaşma çerçevesinde kiralanan arsalar için altyapı bedeli ödemeyeceklerdir.

Bu Anlaşmada belirtilen arsaların bakım masrafları arsayı kullanan tarafça karşılanacaktır.

MADDE 10

Bu Anlaşma, Taraflarda yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili işlemlerin tamamlandığına ilişkin yazılı son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve 99 yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri diğer Tarafa, bu Anlaşmayı sona erdirme niyetine ilişkin bir yıl öncesinden yazılı bildirimde bulunmadıkça, Anlaşma 99 yıl için daha kendiliğinden yenilenecektir.

29 Eylül 2004 tarihinde Minsk'de İngilizce olarak iki örnek halinde düzenlenmiştir.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti

Belarus Cumhuriyeti

 

Hükümeti Adına

Hükümeti Adına

     
 

(imza)

(imza)

 

Büyükelçi

Dışişleri Bakan Yardımcısı

 

Ali Vural Öktem

Alexandr Gerasimenko

İngilizce Nüshası Resmî Gazete'nin Basıla Nüshasında Mevcuttur.

Sayfa Başı


Tüzük

Karar Sayısı : 2004/8061

Ekli “Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı’nın 11/5/2004 tarihli ve B100TSH0120011/07920 sayılı yazısı üzerine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

C. ÇİÇEK

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

G. AKŞİT

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzükte

Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

Madde 1 — 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 654 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 654 — Çamaşır suları ana solüsyonu yalnız orijinal ambalajlı kapalı kaplarda satılabilir. Orijinal ambalajlı kapalı kapların üzerinde yer alması gereken etiket yazılarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğe uygun olması zorunludur."

Madde 2 — Aynı Tüzüğün 655 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Deterjan; genel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ve sair temizleme işlerinde kullanılan ve içerisinde yüzey aktif maddeler, yoğunlaştırıcılar, dolgu malzemeleri ve diğer yardımcı maddeler bulunan sıvı, toz, krem, bar, granül, tablet ve benzeri şekillerde olan evlerde, sanayide ve işyerlerinde kullanılan madde veya karışımlardır.

Deterjanlarda, kullanımına Sağlık Bakanlığınca müsaade edilmeyen maddeler hariç olmak üzere, temizleme gücünü artıran ve yıkama suyunun sertliğini gideren çeşitli fosfat, zeolit, bentonit, karbonat, silikat bileşikleri, boraks ve perborat tuzları ile gelişen teknolojiye uygun olarak diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Deterjanların nitelikleri, ambalajları, etiketleri ile diğer hususlarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğlere uygun olması zorunludur.

Deterjan üreticileri ve ithalatçılarının, deterjanı ilk defa üretmek ve/veya piyasaya sunmak için Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğ ile belirlenen esaslara göre adı geçen Bakanlığa bildirimde bulunmaları zorunludur."

Madde 3 — Aynı Tüzüğün 658 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 658 — Çamaşır suları, deterjanlar ve mekanik temizleme tozları aşağıda yazılı hallerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar:

a) Bileşimleri ve vasıfları 651 inci maddeye uymayan çamaşır suları ana solüsyonları,

pH derecesi dışında 655 inci maddeye uymayan mekanik temizleme tozları ile görünüşleri, fiziksel özellikleri, aktif maddenin biyolojik parçalanabilirlik oranı ve fosfat oranı dışında taşıdıkları kimyasal özellikler bakımından Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğlere uymayan deterjanlar,

b) Açık olarak satılan deterjanlar, çamaşır suları ana solüsyonları ve mekanik temizleme tozları,

c) Ambalajları üzerinde yer alması gereken etiket yazıları Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğe uymayan çamaşır suları ana solüsyonları, deterjanlar, mekanik temizleme tozları,

d) 655 inci maddenin (a) fıkrasının son parağrafı gereği Sağlık Bakanlığına bildirimi yapılmadan piyasaya sunulan deterjanlar."

Madde 4 — Aynı Tüzüğün 659 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) 655 inci madde hükmü uyarınca, Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğde belirlenen orandan daha çok fosfat içeren ve aktif maddesinin biyolojik parçalanabilirliği tebliğde belirlenen orandan daha düşük olan ve sağlığa zararlı maddeler katılmış deterjanlar, sağlığa zararlı maddeler katılmış ve/veya boyanmış mekanik temizleme tozları,"

Madde 5 — Aynı Tüzüğün 678 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 678 — 677 nci madde hükmüne uygun olmayan kullanılacak eşya, sağlığa az veya çok zarar verecek derecede taklit veya tağşiş edilmiş sayılır."

Madde 6 — Aynı Tüzüğün 679 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 679 — 677 nci maddede belirtilen kullanılacak eşyadan muayene ve tahlil için alınacak numune miktarı, tahlile yetecek bir parçadan ibarettir. Tahlil sonunda Tüzüğe uygun evsafta bulunan kıymetli numuneler, 15 gün içinde talep edildiği takdirde sahiplerine iade olunur."

Madde 7 — Aynı Tüzüğün 695 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çocuk emzikleri, süt çekme aletleri, biberon gibi ürünlerde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunamaz. Söz konusu ürünlerin yapılarında bulunabilecek ağır metal miktarı ve N-Nitrozamin miktarı ile diğer hususlarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğe uygun olması zorunludur."

Madde 8 — Aynı Tüzüğün 707 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüzüğün 702 ila 706 ncı maddeleri, deterjanlar, mekanik temizleme tozları, çamaşır suları ve çocuk emzikleri hakkında uygulanmaz. Piyasa gözetim ve denetiminde bu ürünlerden numune alınması ve laboratuvarlara iletilmesi ile ilgili hususlar Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğ ile belirlenir."

Madde 9 — Aynı Tüzükte geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık Bakanlığı", "sentetik deterjan" ibaresi "deterjan", Tüzüğün OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM'ünün başlığı "Kullanılacak Eşya" olarak değiştirilmiş ve 677 nci maddesinde geçen "oyuncak maskeler" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 10 — Aynı Tüzüğün 671, 672, 673, 674, 675 ve 676 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Tüzükte öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu Tüzükle değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Madde 11 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15324

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Kasım 2004 tarihinde Lüksemburg’a gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-32-2004-1209

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15324 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Kasım 2004 tarihinde Lüksemburg’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15323

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 21. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere; 14 Kasım 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-315-2004-1208

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15323 sayılı yazınız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 21. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere, 14 Kasım 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15406

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Kasım 2004 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif  ŞENER

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-316-2004-1210

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15406 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Kasım 2004 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15407

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 09.11.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15146 sayılı yazımız.

b) 09.11.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-311-2004-1192 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Kasım 2004 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın yurt dışına çıkması sebebiyle, 16 Kasım 2004 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-317-2004-1211

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 09.11.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15146 sayılı yazınız.

(b) 09.11.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-311-2004-1192 sayılı yazımız.

(c) 12.11.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15407 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2004 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın, 16 Kasım 2004 tarihinde yurt dışına çıkacak olması nedeniyle, 16 Kasım 2004 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15408

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Kasım 2004 tarihinden itibaren Belçika, İngiltere ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-318-2004-1212

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15408 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Kasım 2004 tarihinden itibaren Belçika, İngiltere ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/54

Ruhsatsız silâh bulundurmak suçundan, Beytüşşebap Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25.06.2001 günlü, Esas No: 2001/23, Karar No: 2001/27 sayılı ilâmıyla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa'nın 13. maddesinin ikinci fıkrası ile Türk Ceza Yasası'nın 59. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 yıl 2 ay hapis ve 76.050.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası'nın 36. maddesi uyarınca suç eşyasının zoralımına karar verilen ve cezası kesinleşen, Şırnak İl'i, Beytüşşebap İlçesi, Ilıcak Köyü, Cilt No: 18, Hane No: 27, Birey Sıra No: 7'de nüfusa kayıtlı, Findi ve Rızu'dan olma, 1340 doğumlu, 19619842314 T.C. Kimlik Numaralı Cangir ABI'nın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun 23.09.2004 günlü, A.T.No: 190-20082004-45369/236 sayılı raporuyla saptanan kocama durumu nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

12 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6512

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdür Yardımcısı İrfan DİLSİZ’in atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

12 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları

Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

MADDE 1 — 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Çerçeve Statünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce özerklik kararı Resmi Gazete’de yayımlanan federasyonların ilk genel kurulu Çerçeve Statünün yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde, Çerçeve Statüsünün yayımlanmasından sonra özerklik kararı Resmi Gazete’de yayımlanan federasyonların genel kurulları ise özerlik kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

Özerk federasyonların ilk genel kurul üyelerinin Çerçeve Statüye uygun olarak belirlenmesi, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile diğer iş ve işlemler Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak bir kurul marifetiyle yerine getirilir. Başkanlık divanı oluşturulduktan sonra bu Kurulun görevi sona erer."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Çerçeve Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Çerçeve Statü hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sinema filmlerinin desteklenmesi kapsamında destekleme unsurları ile destekleme usul ve esaslarını belirlemek; Danışma ve Destekleme Kurullarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5224 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen Danışma ve Destekleme Kurulları ile sinema filmlerinin desteklenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri ile Geçici 1 inci ve Geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Kanun: 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu,

d) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen belgesel, kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,

e) Kurgu film: Yaratıcı bir fikre dayalı olarak, sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana getirilen konulu filmleri,

f) Belgesel film: Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve kurgulandığı filmleri,

g) Animasyon film: Ağırlıklı olarak canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil ve diğer teknik ve yöntemlerle meydana getirilen filmleri,

h) Kısa film: Yaklaşık süresi otuz dakikanın altında olan, kurgu, belgesel, animasyon veya diğer biçimlerdeki sinema filmlerini,

i) Ortak Yapım: Birden fazla yapımcının birlikte meydana getirdikleri sinema filmlerini,

j) Destekleme: Sinema sektöründe yapım, senaryo yazımı, arşiv, belgeleme, teknik alt yapı, eğitim, araştırma, geliştirme, tanıtım, dağıtım, pazarlama, gösterim alanlarına ilişkin projelerin değerlendirilerek Destekleme Kurulunca uygun görülenlerin desteklenmesini,

k) Doğrudan destek: Ödemesi Bakanlıkça sağlanan destekleri,

l) Dolaylı destek: Banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin anaparası dışında kalan faiz, vergi ve fon tutarlarının Bakanlıkça karşılanması biçimindeki destekleri,

m) Meslek birlikleri: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kurulan tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

n) Sektörel sivil toplum kuruluşları: Sinema sektöründe faaliyet gösteren dernek, vakıf, birlik ve sendika gibi kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Madde 5 — Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla, Bakanlık bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul yılda bir kez toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Kurul; ilgili alan meslek birlikleri ile sektörel sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci, Bakanlıkça belirlenecek üniversiteler tarafından önerilecek 5 öğretim elemanı ile sinema sektöründeki diğer meslek alanlarında temayüz etmiş ve Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşur. Bakanlıkça yapılan tebligattan itibaren otuz gün içerisinde Kurulda görev alacak temsilcilerin isimleri bildirilir. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Kurul üyelerinin kendi birlik, kuruluş veya bölümleri tarafından değiştirilmesi veya herhangi bir sebeple üyeliklerinin düşmesi halinde, görevlendirilen yeni üyeler bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.

Danışma Kurulu Çalışma Usulü

Madde 6 — Kurul, ilk toplantısında, toplantıların idaresini ve alınan kararların rapora bağlanmasını sağlamak üzere, üyeleri arasından, iki yıl süreyle görev yapacak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Kurul her yılın son üç ayı içinde toplanır ve bir sonraki yıla ilişkin tavsiye kararları alır. Kurul, en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kurulda alınan kararlar, toplantı bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde rapora bağlanarak Bakanlığa sunulur. Raporlar başkan, başkan yardımcısı ve raportör tarafından imzalanır.

Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Ayrıca, Kurula süresi içerisinde temsilci göndermeyen meslek birlikleri veya sektörel sivil toplum kuruluşları yerine Bakanlık resen temsilci seçebilir.

Bakanlık toplantılarda gözlemci bulundurabilir. Destekleme Kurulu üyeleri de bu toplantılara izleyici olarak katılabilir.

Danışma Kurulu Kararları

Madde 7 — Kurul, Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla:

a) Bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi, sinema sanatının sunduğu olanaklardan faydalanılabilmesi suretiyle çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim ortamının yaratılması,

b) Sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,

c) Sinema sektörü çalışanlarının desteklenmesi ile sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü,

hususlarında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Danışma Kurulu Sekreterya Hizmetleri

Madde 8 — Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Bu amaçla, Genel Müdürlük:

a) Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar,

b) Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür,

c) Sinema alanına ilişkin yıllık verileri toplantı öncesi üyelere gönderir,

d) Kurul toplantılarında rapor ve bildirge sunulmasına ilişkin talepleri inceler, uygun bulunanların gündeme alınmasına ilişkin işlemleri yürütür,

e) Kurul üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda geçici toplantı gündemini belirler,

f) Toplantı kararlarını içeren raporları kurul üyelerine gönderir,

g) Toplantı tutanak ve raporlarını yayımlar ve/veya elektronik ortamda erişime açar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Kurulu

Destekleme Kurulu

Madde 9 — Destekleme başvurusunda bulunulan projeleri değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, Bakanlık bünyesinde Destekleme Kurulu oluşturulur. Kurul, Bakanlık temsilcisi ile ilgili alan meslek birliklerinin üyeleri arasından seçtiği birer üye ve sinema ile ilişkili alanlarda temayüz etmiş uzman kişilerden Bakanlıkça belirlenecek üç üyeden oluşur. Kurul üye sayısı onbeş kişiyi geçemez. İlgili alanda faaliyet gösteren meslek birliği sayısının onbirden fazla olması halinde, üye gönderecek birlikler önce kurulmuş olmaları dikkate alınarak belirlenir. Kurulun oluşturulmasında üye bildirimi açısından ortaya çıkan eksiklikler Bakanlıkça giderilir.

Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bakanlık temsilcisi dışındaki üyeler iki dönem üst üste seçilemezler. Kurul toplantılarına iki defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer.

Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kendi belirlediği üyeleri değiştirebilir veya meslek birliklerinden seçtikleri üyelerin değiştirilmesini isteyebilir. Bu şekilde görevlendirilen veya üyeliği düşen üye yerine belirlenen yeni üye bir önceki üyenin kalan süresini tamamlar.

Bakanlık temsilcisi Kurulun başkanıdır. Kurul, üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Kurulun iki defa üst üste toplanamadığı veya karar veremediği durumlarda Bakanlık resen karar verir.

Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlük kazanır. Onaylanmayan kararlar otuz gün içinde yazılı gerekçesi ile birlikte yeniden gözden geçirilmek üzere Kurula iade edilir. Kurulun son kararı Bakan onayına tekrar sunulur, bu durumda da onaylanmayan kararlar geçersiz sayılır.

Kurul kararları yürürlüğe girene kadar hiçbir şekilde açıklanamaz. Kararlar, yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıkça elektronik ortamda ilgili tarafların erişimine açılır.

Kurul üyelerine, yılda on toplantıdan fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Destekleme Kurulu İlke Kararları ve Çalışma Usulü

Madde 10 — Destekleme Kurulu, her yıl ilk toplantısında, Danışma Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararlarını da dikkate alarak; Bakanlıkça sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılan kaynakların hangi destekleme biçimlerinde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullandırılacağına ilişkin ilke kararları alır ve bu kararları Bakanlığa ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra ilgili taraflara bildirir. Kurul, her yıl belirli sayıda, yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımların veya ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerin dahil olduğu yapımların desteklenmesi ile destekleme bütçesinden yapım destekleri için ayrılan tutardan bu amaçlar için kullanılacak oran ve limitlerin belirlenmesine ilişkin ilke kararları da alabilir.

Destekleme Kurulu yıllık toplantılarını planlarken; Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya, sinema alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kuruluşların diğer destekleme ve programlarının başvuru ve karar tarihlerini dikkate almaya ve toplantı tarihlerinin elektronik ortamda ilan edilmesi suretiyle başvuruların zamanında yapılmasını sağlamaya özen gösterir. Kurul; ayrıca, proje, yapım ve yapım sonrası destekler için yılda en az iki başvuru ve karar tarihi belirler.

Kurul gündemine aldığı başvurulardan gerekli gördüklerinin değerlendirilmesinin daha sonraki bir tarihte yapılmasına karar verebilir.

Destekleme Kurulu, yılın son toplantısında, aldığı ilke kararları çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. Raporda, Kurula ayrılan bütçenin kullanımı, başvuru sayısı, destek sağlanan proje sayısı ve bu projelerin mahiyeti gibi hususlar da yer alır. Söz konusu rapor, Bakanlıkça yayınlanır ve elektronik ortamda tarafların erişimine açılır.

Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca Kanunda öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar.

Destekleme Kurulu Sekreterya Hizmetleri

Madde 11 — Destekleme Kurulunun sekreterya hizmetleri Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çerçevede Genel Müdürlük:

a) Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar,

b) Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür,

c) Destek başvurularını kabul eder,

d) Başvurulara ilişkin ön inceleme yapılmasını, inceleme sonucu başvuru belgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlar,

e) Destek sağlanan projelerin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin süreci takip eder,

f) Destek sağlanan projelere ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, senaryo yazım destekleri için senaryonun bitmiş bir nüshasını, yapım destekleri için ise sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihlerinde teslim alır,

g) Proje aşamalarına ilişkin kabul veya red işlemlerini yapar ve bu işlemlere ilişkin Destekleme Kuruluna bilgi verir,

h) Yürürlük kazanan kurul kararlarını yayımlar ve elektronik ortamda erişime açar.

Destekleme başvurusunda bulunan projelere ilişkin ön incelemeleri yapmak üzere Bakanlık içerisinden yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Esasları

 

Destekleme

Madde 12 — Destekleme Kurulunca başvurusu uygun bulunan sinema filmleri, Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen destekleme alanlarından, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yararlandırılır.

Destekleme; proje desteği, yapım desteği ve yapım sonrası desteği olarak yapılır ve doğrudan veya dolaylı destek şeklinde olabilir.

Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde proje sahiplerinden, desteklenen projelere ilişkin yeminli mali müşavir raporu ile diğer tüm bilgi ve belgeleri isteyebilir.

Bir sonraki yıl sinema filmlerinin desteklenmesi amacıyla ayrılacak kaynaklar, bütçe uygulama ve imkanları çerçevesinde, her yıl Bakanlıkça belirlenir.

Dolaylı sağlanacak geri ödemeli desteklerin faiz, vergi ve fon tutarları toplamı, Türkiye Bankalar Birliğince ilan edilen ve bir önceki yılın aktif büyüklüğü açısından ilk beş sırada yer alan ticari bankalarca sağlanan kredi vadelerine uygun ticari kredi faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan tutarın toplamından fazla olamaz. Faiz tutarı bu orandan yüksek olan başvurular, ancak, aradaki farkın başvuru sahibince ödenmesi şartıyla desteklenebilir.

Dolaylı geri ödemeli yapım ve yapım sonrası destekleri, ancak, ulusal para birimi ile en fazla iki yıl vadeli alınmış kredilere ve kredinin geri ödeme planına uygun olarak ödeme yapıldığının belgelendirilmesi üzerine başvuru sahibine ödeme yapmak suretiyle sağlanır. Destek kararından sonra, banka veya finans kuruluşu tarafından kredi faiz oranlarında ve fer’ilerinde yapılacak değişiklikler ile kredinin kanuni takibe aktarılması nedeniyle oluşabilecek fark Bakanlıktan talep edilemez.

Destek Başvuruları

Madde 13 — Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilir. Yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yönetmenin yabancı olması halinde, başvuruda sözkonusu yönetmenin de imzası bulunur.

Yapım desteği ve yapım sonrası desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda bulunulamaz. Daha önce destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş veya geri ödemelerin tamamlanmış olması gerekir.

Başvurular, destek türlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak başvuru formlarının doldurulması ve bu Yönetmelik ekinde sayılan belgelerle birlikte Bakanlığa verilmesi suretiyle yapılır. Başvuru formlarında, talep sahibi ve sunulan projeye ilişkin bilgilerin yanı sıra talep edilen destek türü ve miktarına ilişkin bilgiler de yer alır.

Destek başvuruları öncelikle, Bakanlıkça görevlendirilen raportörler tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibariyle kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ise bu eksikliklerin en geç bir ay içinde giderilmesi için ilgililere iade edilir ve eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir.

Değerlendirme Kriterleri

Madde 14 — Destekleme Kurulu, başvuruları mahiyet ve bütçe açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeyi yaparken de:

a) Kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer ve özgünlük taşıması,

b) Ulusal kültür ve kültürel değerlerin tanıtımına katkısı,

c) Kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler,

d) Bütçe, finansal planın gerçekçiliği ve uygulama takviminin gerçekleştirilebilir olması,

e) Varsa önceki çalışmalar ile ulusal veya uluslararası başarılar

f) Yapım desteği başvurularında ayrıca, yapımcı, yönetmen ve yapıma katılan sanat ekibinin alanlarındaki deneyimi, projenin ulusal ve uluslar arası dolaşım potansiyeli, ayrıca yeni sanatçıların yetişmesine imkân sağlaması,

gibi kriterleri dikkate alır.

Destekleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, projenin niteliksel açıdan değerlendirilmesinin ve bütçe analizinin yaptırılmasını başvuru sahibinden isteyebilir.

Destekleme Kurulunun başvurunun reddine ilişkin gerekçeli kararları ilgililere Bakanlıkça yazıyla bildirilir. Reddedilen bir proje için ikinci kez başvuruda bulunulamaz.

Yükümlülükler

Madde 15 — Bu Yönetmelikte öngörülen destek şekillerinden faydalandırılanlar:

a) Pojelerini süresinde bitirmekle,

b) Eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde mali hak bedelleri ile diğer çalışanların kanuni sosyal güvenlik primlerini ödemekle,

c) Projelerin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin harcama bilgi ve belgeleri de dahil tüm bilgileri içeren izleme raporlarını, hak sahipleri ile çalışanlara yapılan ödemelerin belgelerini, senaryo yazım destekleri söz konusu olduğunda senaryonun bitmiş bir nüshasını, yapım destekleri söz konusu olduğunda da sinema filminin bitmiş bir kopyasını proje bitim tarihinde Bakanlığa vermekle,

d) Projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Destek şekillerinden faydalananların, kendilerinden istenen bilgi, belge, nüsha ve kopyaları süresinde Bakanlığa teslim ederek yükümlülüklerini yerine getirmeleri üzerine projeler tamamlanmış kabul edilir.

Süresinde teslim edilen ancak bilgi ve belgelerinde eksik bulunan projelerin sahiplerine, eksiklerin giderilmesi için bir ay süre tanınır. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen veya süresinde teslim edilmemiş projeler reddedilir ve gerçekleştirilmemiş sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destekleme Şekilleri ve Ödemeler

 

Proje Desteği

Madde 16 — Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla doğrudan ve geri ödemesiz olarak yapılır.

Proje desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o projenin toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz. Kurul, senaryo yazım projelerinde proje giderlerinin tamamının desteklenmesine de karar verebilir.

İki defa üst üste senaryo yazım desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için, senaryolardan birinin filme çekilmiş olması gerekir. İki defa üst üste yapım araştırma ve geliştirme desteği alanların, tekrar destek talebinde bulunabilmeleri için de, projelerden birinin film yapımı şeklinde gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Yapım Desteği

Madde 17 — Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı şekilde ve sadece geri ödemeli olarak sağlanır.

Kurgu filmler için yapım desteği sağlanması, yönetmen ve yapımcının ortak başvurusunun bulunması, yapımın sinema versiyonunun üretilecek olması ve sinema salonu gösteriminin önce yapılması koşullarına bağlıdır. Ancak, belgesel, canlandırma ve kısa filmler için bu koşullar aranmaz ve bu filmlere geri ödemesiz destek sağlanabilir.

Yapım desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı o yapımın toplam giderlerinin % 30’unu aşamaz.

Geri ödemesini tamamlayan filmin yapımcısına, sonraki başvurusunun kabul edilmesi halinde, Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarı Bakanlıkça % 50'sine kadar artırılabilir.

Geri ödemeli yapım desteği olarak sağlanan destekler, yapım maliyeti karşılandıktan sonra elde edilen gelirlerden Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yapımcı tarafından geri ödenir. Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde, film yapımcısının başvurusu üzerine Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak incelemede talebin yerinde görülmesi durumunda geri ödemeli destekler Bakanlıkça geri ödemesiz sayılır.

Geri ödemesi tamamlanamayan filmlerin yönetmeni proje için kararlaştırılan desteğe ilişkin Bakanlıkça yapılan ilk ödeme tarihinden itibaren üç yıl süreyle, yapımcısı ise bir daha, Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz. Ancak, Destekleme Kurulunca belirlenen uluslararası festivallere filmin vizyona girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde davet edilen veya bunlardan birinde ödül kazanan filmler için bu hüküm uygulanmaz.

Ayrıca, geri ödemesiz sayılan miktarın yapımcı tarafından yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri ödenmesi halinde, yapımcı ve yönetmen, desteklerden faydalanmak üzere tekrar başvuruda bulunabilir.

Desteklenen yapımlar, desteğin verilmesine ilişkin taraflar arasında yapılacak sözleşme çerçevesinde Bakanlık tarafından ticari amaç taşımayan kültürel faaliyet, festival ve benzeri etkinliklerde gösterilebilir.

Yapım Sonrası Desteği

Madde 18 — Yapım sonrası desteği; sinema filminin izleyiciye ulaştırılabilmesi amacıyla tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesine yönelik doğrudan veya dolaylı geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak yapılır.

Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı toplam giderlerin % 30’unu aşamaz.

Destek Miktarlarının Ödeme Tarihleri ve Şekli

Madde 19 — Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarının:

a) % 30’u projenin başlangıç tarihinde,

b) % 40’ı projenin başlangıç tarihinden itibaren ilk altı aylık dönemde, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu Bakanlıkça kabul edildikten sonra,

c) % 30’u projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte,

Bakanlıkça ilgililere ödenir.

Bakanlık, projenin özelliği itibarıyla uygun gördüğü durumlarda ödeme tarihleri ve yüzdelerinde değişiklik yapabilir.

Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sözleşmelerde, ödeme ve geri ödeme tarihleri ile şekli, yükümlülükler, geçerli bir sebep olmaksızın ödeme yapılmaması veya projelerin süresinde tamamlanmaması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer hususlar belirtilir.

Geri ödemeler

Madde 20 — Geri ödemeli olarak sağlanan:

a) Doğrudan yapım destekleri filmin vizyona girdiği,

b) Doğrudan yapım sonrası destekleri desteğin tamamının verildiği,

c) Dolaylı yapım ve yapım sonrası destekleri kredi veren kuruluşa yapılan ödemenin sona erdiği,

tarihten itibaren en geç iki yıl içinde geri ödenir.

Doğrudan geri ödemeli desteklerde, yerli yapımcının küçük ortak olduğu yabancılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda, yabancı yapımcının sebep olduğu gecikme, kesintiye uğrama ve benzeri hallerde, her iki taraf da durumu Bakanlığa bildirir. Bakanlık gerekçeli bildirim üzerine, geri ödeme sürelerini değiştirmek veya ertelemek konusunda karar alabilir.

Doğrudan veya dolaylı sağlanacak geri ödemeli yapım ve yapım sonrası desteklere uygulanacak geri ödeme faiz oranı, geri ödemenin başladığı tarihten itibaren uygulanmak üzere Devlet tarafından uygulanan yürürlükteki yasal faiz oranından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenir. Dolaylı sağlanan desteklerde, kredi sağlayan ilgili kuruluş Bakanlıktan hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler ve Müeyyideler

Yönetmenin Değişmesi

Madde 21 — Yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin yönetmeninin mücbir sebeplerle veya anlaşmazlık nedeniyle görevini sürdürememesi halinde, yapımcı ve yönetmenin bildirimi ile yeni yönetmenin söz konusu projeye sağlanan desteğe ilişkin hükümlerin muhatabı olduğunu kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunması üzerine Destekleme Kurulunun uygun görmesi ve Bakanlıkça kabul edilmesi halinde projeye devam edilebilir. Bu durumda, önceki yönetmenin desteğe ilişkin hak ve yükümlülükleri sona erer.

Devir Yasağı

Madde 22 — Yapımcı, Destekleme Kurulunca uygun görülen ve Bakanlıkça kabul edilen mücbir sebepler dışında yapım desteği sağlanan sinema filmini tamamlama ve bitirme sorumluluğu ve yükümlülüğünü üçüncü kişilere devredemez.

Tanıtıcı Faaliyetlerin Desteklenmesi

Madde 23 — Bakanlık; uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile ulusal ve uluslararası film festivallerini, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanlarını, Kanunun 8 inci Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Destekleme Kuruluna bildirilen meblağ dışındaki kaynaklardan doğrudan destekleyebilir. Bakanlık döner sermaye bütçesi ile Bakanlık bütçesinde yer alan diğer ödenekler de bu amaçla kullanılabilir.

Müeyyideler

Madde 24 — Desteklenen yapım projelerinin gerçekleştirilmesinden sonra meydana getirilen filmlerde değerlendirme ve sınıflandırma sonucu uyarı niteliğindeki işaret ve ibare kullanılmasının zorunlu tutulması halinde bu projelere sağlanan destek geri alınır.

Birinci fıkrada bahsi geçen hallerde veya destek sağlanan projelerin geçerli bir sebep olmaksızın; süresinde gerçekleştirilmemesi veya geri ödemelerin yapılmaması halinde, sağlanan destekler ve alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik ile oluşturulması öngörülen Danışma ve Destekleme Kurulları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde oluşturulur.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin Destekleme Kurulunun çalışma ve destekleme sürelerine ilişkin hükümleri, 2004 yılı itibarıyla bu Yönetmelikte öngörülen sürelere bakılmaksızın uygulanır ve Destekleme Kuruluna yapılacak ilk başvuru tarihleri Bakanlıkça belirlenir.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk Danışma Kurulu toplantısında, başkan, başkan yardımcısı ve raportör seçimi gerçekleştirilene kadar, Kurulun en yaşlı üyesi başkanlık ve en genç üyesi de raportörlük yapar.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

EK

 

 

I. PROJE DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

 

A. SENARYO VE DİYALOG YAZIM VE GELİŞTİRME BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu (Yazar İmzalı),

2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

3) Snopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

4) Film öyküsü ( En az 5 sayfa, en fazla 15 sayfa),

5) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

6) Kaynak eser sahibinin izni ( varsa),

7) Yazar görüşü,

8) Yazar özgeçmişi,

9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

10) Referanslar (varsa).

 

B. KURGU, KISA VE ANİMASYON FİLM YAPIM GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu (Yapımcı ve Yönetmen İmzalı),

2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,

3) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe ve hazırlık planı,

4) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

5) Tretman (En az 10, en fazla 15 Sayfa),

6) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 Sayfa),

7) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si,

8) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senaryo için),

9) Yönetmen görüşü,

10) Yapımcı özgeçmişi,

11) Yönetmen özgeçmişi,

12) Senarist özgeçmişi,

13) Proje takvimi,

14) Ticaret faaliyet Belgesi (Son Tarihli),

15) Sicil gazetesi (Son Tarihli),

16) Meslek birliği üyelik belgesi (Varsa),

17) İmza sirküleri,

18) Yapımcı belgesi,

19) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

20) Referanslar (varsa).

C. BELGESEL FİLM YAPIM GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu,

2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

3) Projenin konusu, amacı ve içeriği (En çok 3 sayfa),

4) Projede yapılmak istenen araştırma ve geliştirmenin aşamaları ve içeriği (En az 2, en çok 6 sayfa),

5) Proje takvimi,

6) Yönetmen (filmografya),

7) Yapımcı özgeçmişi,

8) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),

9) İmza sirküleri,

10) Taahhütname,

11) Yapımcı belgesi,

12) Ticari faaliyet belgesi (Son tarihli),

13) Sicil Gazetesi (Son tarihli),

14) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

15) Referanslar (varsa).

 

 

D. DİĞER PROJE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu,

2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

3) Başvuruda bulunanın özgeçmişi,

4) Projenin konusu, amacı, içeriği ve beklenen fayda,

5) Proje uygulama kadrosu ve referansları,

6) Proje uygulama yöntemi,

7) Hedef kitle,

8) Proje takvimi,

9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

10) İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar (varsa),

11) Referanslar (varsa),

12) Sponsorlar (varsa).

II. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI

 

 

A. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı),

2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,

3) Ticaret faaliyet belgesi (son tarihli),

4) Sicil gazetesi (son tarihli),

5) İmza sirküleri,

6) Yapımcı belgesi,

7) Talep edilen destek türü ve miktarı ile finans planı (en az %50 si kanıtlanmış),

8) Proje takvimi,

9) Geri ödeme takvimi, (geri ödemeli destek talep ediliyorsa),

10) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik

ve sanatsal katkı payları,

11) Yapımcı özgeçmişi,

12) Yönetmen özgeçmişi,

13) Senarist özgeçmişi,

14) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi,

15) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin

belgeleri, (başvurunun kabulü halinde noter tasdikli sözleşmeler),

16) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),

17) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa),

18) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa),

19) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 Sayfa),

20) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si,

post-prodüksiyonlar için iş kopyası,

21) Bütçe özeti,

22) Ayrıntılı bütçe,

23) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),

24) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

25) Dağıtımcı ile yapılan gösterim anlaşması (varsa),

26) Referanslar (varsa),

27) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

28) Sponsorlar (varsa),

29) Diğer (varsa),

30) Banka mektubu (kredi başvuruları için).

B. BELGESEL FİLM YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu,

2) Ticari faaliyet belgesi (Son tarihli),

3) Sicil gazetesi (Son tarihli),

4) İmza sirküleri,

5) Yapımcı belgesi,

6) Talep edilen destek türü ve miktarı ile finans planı (En az % 50’si kanıtlanmış),

7) Projenin konusu, amaç ve içeriği (En çok 3 sayfa),

8) Yaklaşım metni/snopsis/tretman, post-prodüksiyonlarda iş kopyası,

9) Proje araştırma sonrası aşamaları içeriyor ise araştırma sonuçları,

10) Proje yapım aşamaları ve takvimi,

11) Geri ödeme takvimi, (geri ödemeli destek talebi yapılıyorsa),

12) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik

ve sanatsal katkı payları,

13) Yapım aşamaları ve finans planı ile tutarlı ayrıntılı bütçe,

14) Yönetmen özgeçmişi (filmografya),

15) Yapımcı özgeçmişi,

16) Metin yazarının özgeçmişi,

17) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin

belgeleri, (başvurunun kabulü halinde noter tasdikli sözleşmeler),

18) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),

19) Metin yazarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

20) Referanslar,

21) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

22) Sponsorlar ve destekçi kuruluşlar var ise ilgili belgeler.

 

C. İLK FİLMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK YÖNETMENLERİN YER ALDIĞI YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

 

1) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı),

2) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol,

3) İmza sirküleri,

4) Talep edilen destek türü ve miktarı ile bütçe özeti,

5) Yönetmen özgeçmişi,

6) Senarist özgeçmişi,

7) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi,

8) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin

belgeleri, (başvurunun kabulü halinde noter tasdikli sözleşmeler),

9) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

10) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa),

11) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 sayfa),

12) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si,

post-prodüksiyonlar için iş kopyası,

13) Ayrıntılı bütçe,

14) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),

15) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname,

16) Proje takvimi,

17) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa),

18) Ortak yapımlar için, ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ve teknik

ve sanatsal katkı payları,

19) Referanslar (varsa),

20) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

21) Sponsorlar (varsa),

22) Ticari faaliyet belgesi (son tarihli), sicil gazetesi (son tarihli), yapımcı belgesi.

(Bu belgeler başvurunun Destekleme Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ibraz edilir.)

 

III. YAPIM SONRASI DESTEĞİ BAŞVURULARI

 

1) Başvuru formu,

2) Ticari faaliyet belgesi,

3) Sicil kaydı,

4) İmza sirküleri,

5) Talep edilen destek türü ve miktarı ile finansman planı,

6) Bütçe,

7) Proje takvimi,

8) Geri ödeme takvimi (geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa),

9) Destek başvurusunda bulunulan filmin:

a) Yapımcısı ile yapılan sözleşme (film yapımcısının dışında yapılan başvurularda),

b) Yapımcısı, yönetmeni, senarist ve başrol oyuncularına ilişkin bilgiler,

c) İzlenebilir bir kopyası,

10) Dağıtım, tanıtım veya gösterim anlaşmaları (varsa),

11) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),

12) Sponsorlar (varsa),

13) Referanslar (varsa).

 

IV. AMATÖR ÇALIŞMALAR

 

1) Başvuru formu,

2) Talep edilen destek türü ve miktarı ile giderler ve gerekçeleri içeren bütçe,

3) Başvuruda bulunanın özgeçmişi,

4) Projenin konusu, amacı, içeriği ve beklenen fayda,

5) Proje uygulama kadrosu ve referansları,

6) Proje uygulama yöntemi,

7) Hedef kitle,

8) Proje takvimi,

9) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler,

10) İşbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar (varsa),

11) Referanslar (varsa),

12) Sponsorlar (varsa).

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 567 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Süresini Aşarak Geri Getirilen Eşya ve Geri Getirilmeyen Eşya

Madde 567 — Eşyanın süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talebi olmaksızın Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrükçe uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Eşyanın, Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre aşılmaksızın, ek süreler dahil verilen sürelerin aşılarak geri getirilmesi halinde Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ı) bendi hükümleri uygulanarak gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur.

Geçici ihracat eşyasının, Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre ile varsa gümrükçe verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmiş olması halinde; ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergiler tahsil edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin 1 inci fıkra hükmü uygulanır. Ayrıca, Kambiyo takibinin yapılması için ilgili mercilere bildirimde bulunulur. Ancak, eşyanın daha sonra serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende

Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Satış belgeleri alındığı yıl için geçerli olup, satış belgesinde belirtilen işyeri ve dağıtım alanları dışında satış yapılamaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Kendi isteği ile satıcılığı bırakanlar ile satış belgesi iptal edilenler, otuz gün içerisinde satış belgelerini Kuruma iade etmek zorundadır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"A- Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1.000.000.000.TL, birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1.500.000.000.TL,

İlçe merkezlerinde 400.000.000.TL, birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 600.000.000.TL"

"Herhangi bir nedenle aynı yıl içinde yeniden satış belgesi düzenlenmesi halinde yukarıda belirtilen bedeller yüzde elli artırılarak uygulanır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu şekilde doğrudan iptal edilen satış belgeleri yerine, ilgililerin müracaatı halinde en erken üç ay sonra satış belgesi bedeli yüzde elli artırımlı olarak tahsil edilmek suretiyle yeniden satış belgesi verilebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Toptan ve perakende satıcılar ile açık içki satıcıları ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurumdan izin ve yetki almamış kişilerden ürün alamazlar ve bu kişilere ürün satamazlar."

"Piyasaya arz ambalajında satışa sunulan tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkiler ambalajı bozularak veya bölünerek satılamaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin başlığı "Denetim ve İdari Yaptırım" olarak üçüncü ve müteakip fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılan inceleme ve denetim sonucunda; kaçak ürün bulundurduğu tespit edilen belgeli satıcılar hakkında düzenlenecek olay tutanağının aslı 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılmak üzere, söz konusu Kanunda kaçağı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olduğu bildirilen en yakın ilgili mercie, sahte ürün bulundurduğu tespit edilenlerle ilgili tutanak ise ilgili kuruluşlara gönderilir.

Perakende satıcıların, yetkili olmadığı halde açık olarak içki satışı veya sunumu yapmaları satış belgelerinin iptal nedenidir.

Toptan ve perakende satıcılar ile açık içki satıcılarının kaçak veya sahte ürün bulundurmaları veya satmaları satış belgelerinin iptal nedenidir.

Toptan satıcıların belgesiz kişilere ürün satmaları veya bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin uygulanmasında Kurumca verilen görevleri yerine getirmemeleri halinde satış belgeleri üç ay süre ile askıya alınır. Fiilin tekerrürü halinde satış belgesi iptal edilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları belirlenen ve Kurum tarafından yapılan yazılı uyarıya rağmen belirtilen hususları yerine getirmeyen toptan ve perakende satıcıların satış belgeleri bir aydan üç aya kadar askıya alınır, aykırılığın tekerrürü halinde satış belgeleri iptal edilir. Kurum gerek gördüğü hallerde yazılı uyarı ve askı süresine uymaksızın satış belgesini derhal iptal edebilir.

Açık içki satıcılarının satış belgeleri ise, Kurum tarafından mülki amirliğe yapılan başvurunun uygun görülmesi veya diğer ilgili mevzuata aykırı hareketlerinin tespit edilmesi halinde, doğrudan mülki amirliğin başvurusu üzerine Kurum tarafından iptal edilir.

Askıya alınan satış belgesine istinaden, askı süresi içinde ürün satışı yapılması halinde satış belgesi iptal edilir.

Birden fazla işyeri bulunması sebebiyle adına birden fazla satış belgesi düzenlenmiş olan kişilerin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşullardan birini yitirmeleri veya bu koşulları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde uygulanacak idari müeyyideler, kişilerin adına düzenlenmiş satış belgelerinin tamamı için, aynı maddenin (d) bendindeki koşulun ihlali halinde ise sadece ihlale konu işyeri için uygulanır. Bu hallerin dışında kalan ihlallerde uyarı, askıya alma ve iptal işlemleri mevzuata aykırılığın tespit edildiği işyeri ile bağlantılı olmaksızın bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlara uygun olarak, aynı tanımdaki diğer belgeli işyerlerinin tamamı için uygulanır.

Satış belgesi iptal edilenlerin yeniden satış belgesi verilmesi talepleri Kurum tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İptal edilen belge yerine, iptal tarihinden itibaren üç ay geçmeden yeni satış belgesi düzenlenemez.

Kaçakçılıktan, sahtecilikten ve 4733 sayılı Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa karşı gelmekten mahkumiyeti olanlar ile konuya ilişkin mevzuatın ihlali nedeni ile iki defadan fazla aynı suçtan dolayı ön ödemede bulunarak, haklarında iki defadan fazla ön ödeme kapsamında karar verilmiş olanlara bir daha satış belgesi verilmez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Satış belgesinin iptal edilmesi veya satış belgesiz satış yapılması nedeniyle el konulan mevzuata uygun olarak üretilmiş veya ithal edilmiş güvenli ürünler; Kurumca belirlenecek kişi yada kuruluşlara yed-i emin olarak teslim edilir. Yed-i emin bu ürünleri alıcı ve fiyat konularında malikin mutabakatını sağlayarak bir başka belgeli satıcı, üretici veya ithalatçıya devrini yaparak yed-i eminliğinin kaldırılmasını Kurumdan talep eder. Kurumca verilen karar üzerine devir bedeli alıcı tarafından Kurum hesabına yatırılır ve adli mercilerce verilecek karara kadar Kurum hesabında bloke edilir.

Kendi istekleri ile satıcılığı terk edenlerin ürünleri ise, satışı yapan üretici, ithalatçı, dağıtıcı, toptan satıcı veya satış belgeli bir perakende satıcıya devredilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden:

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine görev yaptıkları dönemlerde yürürlükte olan asgari ücretin neti huzur hakkı olarak ödenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin değişik (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara yedek akçeden ayrılan hisseden alacağı pay ödenmez. Diğer alacaklarının tamamı ödenir. İstifa ettiği yıla ait yedek akçe de ilgiliye ödenmez."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Yeniden değerleme artışlarının %50 sinin emekli olan üyelere ödenmek üzere üye hesaplarına intikâl ettirilerek."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 ve 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik 25/4/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

Sayfa Başı