Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Kasım 2004

CUMA

Sayı : 25641

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

827 Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

828 Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

2004/8057 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/8065 Erzurum İli, Yenişehir Belediyesi’nin Adının “Palandöken” Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

— Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 158) (Aylık ve Ücretlere İlişkin Yeni Türk Lirası İşlemleri)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-42 Sayılı Kararı

— Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/156 (4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/98 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın

Yüce Divana Sevkine İlişkin

 

Karar No: 827

Karar Tarihi: 9.11.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.1.2004 tarihli ve 792 numaralı Kararı ile kurulan (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 21.10.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ:9/8-226, Karar: 8 sayılı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.11.2004 tarihli 15 inci Birleşiminde görüşülerek Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray AYDIN'ın;

Bakanlığı döneminde, ihalelerin tamamına yakınının istisnai bir usul olan davetiye usulüyle yapıldığı, böylelikle istisnai ihale usulünün uygulanmasının kural haline getirildiği, önceleri asgari 20 veya daha fazla firma ihaleye çağrıldığı halde bu dönemde 3 ila 10 firmanın davet edildiği, davet edilen firmalar arasında ortaklık ve akrabalık ilişkileri ile adres birlikteliklerinin olduğu, ihalelerde yapılan kırımların (daha önceki ve sonraki dönemlerde ortalama % 20'nin altına düşmediği halde) ortalama % 10'lara düştüğü, niteliği gereği ancak belli nitelikteki firmalardan birine verilmesi gerekli işlerin istenilen nitelikleri taşımayan firmalara verildiği, ayrıca sair nedenlerle 2886 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık ilkesine aykırılık oluşturulduğu, kanunların tanıdığı takdir hak ve yetkisinin Kanunun amacına uygun kullanılmadığı, Bakanlıkta meydana gelen haksızlık, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme noktasında gerekli ve yeterli önlemleri almayıp denetimleri yapmadığı ve bu nedenlerle kamunun zararına sebebiyet verdiği,

Belli istekliler arasında davetiye usulüyle yapılan ihalelerin bazılarında "bu firma ile ilgilenin" diye Müsteşar Yardımcısı Sedat ABAN ile Danışmanı Sadrettin DİNÇER'e talimat verdiği ve ilgili ihalenin bilahare ismi verilen firmalara verildiği, Bakanlıktaki uygulamaların ihalelerle ilgili gizli ittifak oluşumuna sebebiyet verdiği ve bu suretle de kamunun zararına neden olduğu,

Sayın Bakan'ın çeşitli dönemlerinde verdiği mal bildirimlerinde özellikle döviz varlıkları yönünden büyük farklılıklar bulunduğu, 1995 yılındaki mal bildirimi ile Komisyonumuza verdiği mal bildirimi arasındaki farklılık ve artışların -özellikle 29.05.1999 ile 05.09.2001 tarihi arasındakilerin- izah edilemediği,

Bu nedenlerle; adı geçenin bu fiil ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 366 ncı maddeleri ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 13 üncü maddesini ihlal ettiği kanaat ve sonucuna varılarak, bu maddelerden muhakeme edilmek üzere,

Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana sevkine 2 geçersiz, 8 boş, 3 çekimser ve 9 red oyuna karşılık 408 kabul oyuyla karar verilmiştir.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun

Yüce Divana Sevkine İlişkin

 

Karar No: 828

Karar Tarihi: 10.11.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.1.2004 tarihli ve 793 numaralı Kararı ile kurulan (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 27.10.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ:9/9-175, Karar: 10 sayılı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.11.2004 tarihli 15 inci Birleşiminde görüşülerek Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun;

İhale usul ve esaslarının 7 aşamada 7 ayrı düzenlemeyle belirlenmesi ile ihale usul ve esaslarında belirtilen kriterlere uygun çok sayıda (otuzu aşkın) firma var iken 15 firmanın belirlenerek davet edilmesi suretiyle ihalelerde rekabeti engellediği,

Üç proje halindeki işleri altı parçaya bölerek ve birbirleri ile ilişkilendirerek, ihaleye katılımı sınırlandırdığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin verilmesini engellediği,

Davet edilen firmaların gizli tutulması gerekirken gizli tutulmak bir yana ihalelerde bu firmaların birbirleriyle ortak girişimler oluşturmasını teşvik edecek mahiyette usul ve esaslar belirlediği,

Müteahhitlerin ihale öncesinde anlaştıklarını gösteren bir çok bulgu olmasına rağmen bu bulguların dikkate alınmadan ihalelerin sonuçlandırılmasına göz yumduğu,

Yine şartnameler gereği ihalelerde kabul edilmemesi gereken teklif mektuplarının ihale komisyonu tarafından geçerli sayılmasına göz yumduğu,

Bu hususların "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun hile unsurunu teşkil ettiği,

İhale şartnamesinin, müteahhitlerin ihaleye davetinden sonra hazırlanması, zeyilname ile fiyatlarda değişiklikler yapılması, projelerin tamam olmadan işlerin ihaleye çıkarılması, sağlıksız keşifler hazırlanması suretiyle %142'lere varan keşif artışlarına sebep olması, yüksek taşıma katsayıları ve köprü inşaat zamları uygulanmak suretiyle daha sonra yapılan benzer ihalelerde olduğu gibi taşıma katsayısı A=l ve köprü zamsız olması durumunda nakliye fiyatı olarak ödenecek miktarın toplam 147,1 Milyon $ daha az olacağı ve bu tutarda fazla ödeme yapılmasına neden olduğu,

Soruşturma konusu ihalelerin %30 üzeri keşif artışı ihale indirim oranlarının %32 olarak belirlendiği gözönüne alındığında soruşturma konusu ihalelerde gerçekleştirilen %16,80 ile %20,30 arasında değişen ihale indirim oranları ile yukarıda belirtilen indirim oranları arasındaki fark kadar fazla ödemelere sebep olduğu,

Bu fazla ödemelerin haksız menfaat unsurunu teşkil ettiği ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine göre muhakeme edilmek üzere, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana 5 çekimser ve 10 red oyuna karşılık 391 kabul oyuyla karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı : 2004/8057

Ekli “TekelDışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 25/5/2004 tarihli ve 1252 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

C.ÇİÇEK

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

G. AKŞİT

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin

Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı,

Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve

Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik

Yapılmasına Dair Tüzük

 

Madde 1 — 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 82 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeleri kullanmak veya satmak üzere depolayacak olanların valiliklerden patlayıcı madde depolama izin belgesi almaları zorunludur."

Madde 2 — Tüzüğün 96 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Satıcılar, tüketiciler, maden işletmesi sahipleri ile stok amacıyla kurulmuş olan büyük dağıtım merkezi sahipleri, bu Tüzüğün 5 inci maddesinin A, B, C, D, E, F, G, L, M ve O bentlerinde belirtilen ve depo yapım işine göre hazırlanan belgelerin eklendiği dilekçe ile valiliğe başvurarak patlayıcı madde depo yapımı için izin belgesi almak zorundadırlar."

"Yapım izni doğrultusunda depo inşaatının bitiminden sonra, deponun plan ve projelerine, bu Tüzüğün ilgili hükümlerine ve bu konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşılan depolar için valiliklerce patlayıcı madde depolama izin belgesi verilir."

"Gezici depo yapım izni valiliklerce verilir. İzin belgesi almak için (Ek-4)' deki örneklere uygun projelerle birlikte valiliğe başvurulması gerekir. Tüzüğün ilgili hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşılan gezici depolar için depolama izin belgesi valiliklerce verilir."

"Depo yapım ve depolama izin belgesi verilenlerin kimlikleri ile izin belgelerinin tarih ve sayıları valiliklerce İçişleri Bakanlığına bildirilir."

Madde 3 — Tüzüğün 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 113 — Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeleri toptan ve/veya perakende olarak satmak isteyenler, bir dilekçeyle başvurarak satışın yapılacağı il valiliğinden satış izin belgesi almak zorundadırlar.

Başvuru dilekçesine;

A - Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde deposunun bulunduğu veya birinci grupta yer alan perakende satıcıların dükkanlarında 93 üncü maddeye uygun düzenlemenin yapıldığına,

B - Satılacak patlayıcı maddelerin cinsine,

C - On sekiz yaşını tamamlamış bulunduğuna,

ilişkin belgeler eklenir.

Satış izin belgeleri, başvuru ve eki belgeleri tamamlayan ve durumu uygun görülenlere valiliklerce 1-3 yıl süreli olarak verilir ve aynı sürelerle yenilenebilir.

Satış izin belgesi verilenlerin kimlikleri ve izin belgelerinin tarih, sayı ve süreleri valiliklerce İçişleri Bakanlığına bildirilir."

Madde 4 — Tüzüğün 118 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Patlayıcı madde satın almak ve kullanmak isteyen kişi ve kuruluşlar ikametgahlarını, işlerini veya sanatlarını, patlayıcı maddeyi hangi işte ve nerede kullanacaklarını bildiren beyanname ve aşağıdaki belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle başvurarak, patlayıcı maddelerin kullanılacağı il valiliğinden satın alma ve kullanma izin belgesi almak zorundadırlar."

"Satın alma ve kullanma izni belgeleri, başvuru ve eki belgeleri tamamlayan ve durumu uygun görülenlere valiliklerce 1-3 yıl süreli olarak verilir ve aynı sürelerle yenilenebilir. Satın alma ve kullanma izin belgesi verilenlerin kimlikleri ve izin belgelerinin tarih, sayı ve süreleri valiliklerce İçişleri Bakanlığına bildirilir."

Madde 5 — Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8065

Erzurum İli, Yenişehir Belediyesi’nin adının “Palandöken” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 22/10/2004 tarihli ve 55343 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15319

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın cenaze törenine katılmak üzere; 12 Kasım 2004 tarihinde Mısır’a gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-31-2004-1201

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15319 sayılı yazınız.

Filistin Devlet Başkanı Yaser ARAFAT’ın cenaze törenine katılmak üzere, 12 Kasım 2004 tarihinde Mısır’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Kasım 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-15320

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın cenaze törenine katılmak üzere; 12 Kasım 2004 tarihinde Mısır’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Kasım 2004

B.01.0.KKB.01-06-314-2004-1202

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Kasım 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15320 sayılı yazınız.

Filistin Devlet Başkanı Yaser ARAFAT’ın cenaze törenine katılmak üzere, 12 Kasım 2004 tarihinde Mısır’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Ağustos 2004 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerine ait sıra defterleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

 

ADLÎ YARGI

A - HÂKİM SINIFI

2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

Sıra 

No      :

Sicil No      :

Adı Soyadı                                                        :

Memuriyeti                                                         :

1

33338

Recep KINALI

Diyarbakır Hâkimi

2

34764

Hasan ATEŞ

Söke Hâkimi

3

33461

Şuayip ŞEN

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

4

33285

Kamuran DAMAR

Silifke Hâkimi

5

33319

Sadık ÖZKAN

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

6

33296

Güler METİN

Bakırköy Hâkimi

7

33542

Süleyman DEMİREL

Alanya Hâkimi

8

33454

Mustafa ÇAĞATAY

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

9

33459

Muhammet GÜNEY

Seferihisar Hâkimi

10

31403

Gülümser ATEŞ

Konya Hâkimi

11

33278

Nezihat AKÇADIRCI

Ceyhan Hakimi

12

33262

Halil ÖZDEMİR

Konya Hâkimi

13

34501

Seyit Ali KARATOMAS

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

14

33304

Osman PARLAK

Polatlı Hâkimi

15

32888

Ömer KÖROĞLU

Kahramanmaraş Hâkimi

16

37523

Hatın KARATAŞ

Aydıncık (Silifke) Hâkimi

17

33554

İsmail ULUKUL

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

18

33243

Birol KÜÇÜK

Sivas Hâkimi

19

33471

Orhan BALBAL

Turgutlu Hâkimi

20

34220

Hakkı AYDOĞAN

Eskişehir Hâkimi

21

33367

Bekir AKKALE

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

22

34507

Orhan BULGURCU

Sivas Hâkimi

23

33210

Vedat YILDIRIM

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

24

33271

Nesrin BULDAĞ

Aksaray Hâkimi

25

33358

Hikmet KANIK

Turgutlu Hâkimi

26

33491

Şevki ULUÇAM

Aksaray Hâkimi

27

33309

Fahrettin BAŞ

Tire Hâkimi

28

33409

Eyüp SARICALAR

Körfez Hâkimi

29

33287

Fulya BAŞARAN

Muğla Hâkimi

30

33197

Nuriye ÖZDEMİR YILMAZ

Batman Hâkimi

31

33245

Şükrü Onat TEKİNALP

Sakarya Hâkimi

32

33315

Ayhan YILMAZ

Eskişehir Hâkimi

33

33276

Filiz YENİPINAR

Gaziantep Hâkimi

34

33291

Seval YILDIRIM

Beyoğlu Hâkimi

35

33510

Ayhan AYAN

Kırklareli Hâkimi

36

33553

Ömer Faruk HERDEM

Merzifon Hâkimi

37

33313

Derya GİRGİN

Karaman Hâkimi

38

34763

Mehmet Adnan HACIKASIMOĞLU

Bursa Hâkimi

39

33435

Mehmet Emin OKUMUŞ

Kocaeli Hâkimi

40

33198

Funda BAŞTIMAR

Çorum Hâkimi

41

33521

Oktay AÇAR

İstanbul Hâkimi

42

33270

Atilla ÖZEMRE

Manisa Hâkimi

43

33280

Gül YİĞİTBAŞI

İstanbul Hâkimi

44

33536

Zafer GEÇER

İskenderun Hâkimi

45

33347

Ergün TEPE

Erdemli Hâkimi

46

33241

Kenan ÇETİN

Şanlıurfa Hâkimi

47

35316

Yurdanur FİDAN

Marmaraereğlisi Hâkimi

48

33870

Berrin AKSOYAK

Kırıkkale Hâkimi

49

33227

Ercan CİNOĞLU

Gebze Hâkimi

50

33404

Mehmet Akif ÖNDAŞ

Çorum Hâkimi

51

33298

Aliye SAAT KAÇAR

Oltu Hâkimi

52

33414

Mehmet Yusuf DALGIÇ

Soma Hâkimi

53

33206

Bülent KATAR

Yozgat Hâkimi

54

33531

Suat SUBAŞI

Kemalpaşa Hâkimi

55

33234

Mustafa KARABİNA

Ayancık Hâkimi

56

33407

Okan BEĞAR

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

57

33387

Hakkı Hakan ALANUR

Marmaris Hâkimi

58

33331

Tuncay ÖZMEN

Serik Hâkimi

59

33453

Deniz GÜL

Salihli Hâkimi

60

33281

Şenay CENGİZ

Turgutlu Hâkimi

61

34774

Orhan YILMAZ

Karaman Hâkimi

62

38612

Arzu Kadriye YURTSEVEN

Muğla Hâkimi

63

33529

Tamer ŞAHİN

Kahramanmaraş Hâkimi

64

33283

Ayşe ERKAN

Erzurum Hâkimi

65

33321

Mehmet GÖVLER

Ünye Hâkimi

66

33252

Nuri KOÇER

Salihli Hâkimi

67

33322

Metin BOYRAZ

Giresun Hâkimi

68

33458

Ali Yücel ERDOĞDU

Batman Hâkimi

69

33395

Mehmet Mutlu BARTAN

Kemalpaşa Hâkimi

70

37616

İrfan EGE

Saruhanlı Hâkimi

71

34274

Atilla OĞUZ

Bodrum Hâkimi

72

33274

Selda KUTLUATA

Ordu Hâkimi

73

33375

Ümit MÜDERRİSOĞLU

Alanya Hâkimi

74

33257

Ali YILDIZ

Adalet Müfettişi

75

33416

Akın SİDELİ

Yozgat Hâkimi

76

33337

Bilal KARADAĞ

Adalet Müfettişi

77

33360

Remzi DOĞAN

Adalet Müfettişi

78

33432

Ramazan OLPAK

Adalet Müfettişi

79

33449

Cengiz GÜLER

Adalet Müfettişi

80

33452

Fevzi YILDIRIM

Adalet Müfettişi

81

33189

Sevil KARTAL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

82

33202

Sultan GÖKALP GÜNAY

Yargıtay Tetkik Hâkimi

83

33218

Muhittin GÜNAYDIN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

84

33239

Osman YURDAKUL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

85

33297

Türkan ZENGİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

86

33550

Seracettin GÖKTAŞ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

87

33915

Mine KAYA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

88

33942

Mehmet Ali KARASEYFİOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

89

34224

Aydın İPEK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

90

34390

Salih ÖZAYKUT

Yargıtay Tetkik Hâkimi

91

33903

Sevil YÜKSEL

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

92

33992

Vehbi Kadri KAMER

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

93

34817

Mustafa Kemal ÖZÇELİK

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı

94

37551

Filiz ERCAN COŞKUN

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

95

33295

Hatice KARA

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

 

2 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

34778

Yusuf AYCANOĞLU

Adana Hâkimi

2

38597

Gülhan KITAY

Eyüp Hâkimi

3

33496

Adem TAŞLI

Kahramanmaraş Hâkimi

4

36643

Şenay TOPRAK

Zonguldak Hâkimi

5

33445

Ali ÜNAL

İskenderun Hâkimi

6

33289

Yasemin ERKAN KIRCALI

Eskişehir Hâkimi

7

33477

Murat ÇIRAKOĞLU

Edirne Hâkimi

8

38396

Nuran Nurcan KILIÇ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

9

33191

Selma ÇALIŞGAN

Ümraniye Hâkimi

10

33190

Şükran CİNOĞLU

Gebze Hâkimi

11

33396

Salih SÖNMEZ

Sincan Hâkimi

12

30379

Ayşe SOYLU GÜNDÜZ

Ayvalık Hâkimi

13

33194

Neslihan ŞENER TAMÖZ

Çubuk Hâkimi

14

33426

Metin TURAN

Bağcılar Hâkimi

15

33259

Halit ERİŞ

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

16

33493

Bülent GÜNAYDIN

İnegöl Hâkimi

17

34003

Nuray ŞANDA

Bozyazı Hakimi

18

34504

Emin RUSUM

Konya Hâkimi

19

33456

Feridun ÇAKIR

Fethiye Hâkimi

20

33284

Hatice YILMAZ

Milas Hâkimi

21

33415

Mustafa ÇÜRÜK

Gaziosmanpaşa Hâkimi

22

33532

Yusuf ÇERÇİ

Çeşme Hâkimi

23

38607

Seval (SEYHUN) VİDİNLİ

Gazipaşa Hâkimi

24

34445

Mehmet KARAGÖZ

İskenderun Hâkimi

25

33377

Rüstem ERYILMAZ

Kocaeli Hâkimi

26

33393

Bayram EROL

Çorum Hâkimi

27

34828

Mustafa Saim ÖZKAN

Eyüp Hâkimi

28

33282

Mehtap DİNÇER YÜCEER

Seferihisar Hâkimi

29

32859

Mehmet DURGUN

Karaisalı Hâkimi

30

37590

Ayşe ÇİÇEK ERBAY

İstanbul Hâkimi

31

34380

Hilmi ŞEKER

İstanbul Hâkimi

32

33199

Selma DURDU

Kızılcahamam Hâkimi

33

33346

Yalçın BODUR

Fethiye Hâkimi

34

34323

Sadettin SALTIK

Erdemli Hâkimi

35

33288

Ayşe SARISU PEHLİVAN

Çubuk Hâkimi

36

33219

Mesut KUNDAKÇI

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

37

33272

Dilek SELEKOĞLU

Sultanbeyli Hâkimi

38

33355

Ali Can APAYDIN

Şişli Hâkimi

39

34120

Musa GÜLNAR

Üsküdar Hâkimi

 

2 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

32398

Derya KONAK

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

2

33232

Nezihi UĞUR ŞANLI

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

3

33500

Fazıl AKSOY

Kemer ( Antalya ) Hâkimi

 

3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

33462

Necat YEŞİLALİOĞLU

Kastamonu Hâkimi

2

35119

Zeynep KELEŞ

Lüleburgaz Hâkimi

 

3 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

37544

Abdulkadir ÇAKIR

Kula Hâkimi

2

38862

Güler DEMİREL

Saruhanlı Hâkimi

3

35172

Songül AÇAR

İstanbul Hâkimi

4

37547

Selma EKER

Dörtyol Hâkimi

5

36103

Rağıp KARATEPE

Akhisar Hâkimi

 

3 üncü derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

34781

Uğur KALKAN

İskenderun Hâkimi

2

35307

Buket AKINCI

Sakarya Hâkimi

3

40297

İhsan KERÇİN

Çıldır Hâkimi

 

3 üncü derecede intibak terfisi yapan;

 

4

35903

Gülten MATUR

Sakarya Hâkimi

 

4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

35160

Semra KANLI

Cihanbeyli Hâkimi

2

35237

Cüneyt AYSAN

Şile Hâkimi

3

35098

Nesrin ASLAN

Karacabey Hâkimi

4

35228

Gül Melek SUBAŞI

Ergani Hâkimi

5

35087

Mustafa DURAN

Bafra Hâkimi

6

34915

Ahmet BADALI

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

7

35974

Dündar ÖRSDEMİR

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

8

40299

Yunus ALKAÇ

Seydişehir Hâkimi

9

36053

Bilal SAYDAM

Nazilli Hâkimi

10

34894

Nuray DURMAZ

Yalvaç Hâkimi

11

35159

Süleyman KUL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

12

35076

Sefa BİLAK

Mudanya Hâkimi

13

34998

Ünal YALÇINKAYA

Rize Hâkimi

14

40329

Durmuş ÖZCAN

Çivril Hâkimi

15

35258

Ömer Faruk TEZEL

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

16

35226

Şuayip KILIÇARSLAN

Körfez Hâkimi

17

38431

Fatma ALBAY

Çivril Hâkimi

18

35047

Ertan KIYAK

Sivrihisar Hâkimi

19

35109

Türker TERZİ

Tarsus Hâkimi

20

35048

Hüseyin KOVAN

Ondokuzmayıs Hâkimi

21

35012

Hatice DEMİREL

Rize Hâkimi

22

35080

Şevkiye KAPAN

İstanbul Hâkimi

23

35260

Hakan ÖZER

Sakarya Hâkimi

24

35311

Aysel ÇAKIR

Bakırköy Hâkimi

25

34959

İzzettin DUMAN

Zonguldak Hâkimi

26

34976

Abdurrahman BALDIRAN

Niksar Hâkimi

27

35357

Erol TEKMEN

Silifke Hâkimi

28

35070

Selma Nilhan TEKİNALP

Sakarya Hâkimi

29

34985

Hüseyin Avni TURGUT

Bayburt Hâkimi

30

35111

Songül YILMAZ

Ünye Hâkimi

31

36671

Nihat POSTACI

Kuşadası Hâkimi

32

40257

Seyfettin ATICI

Bozova Hâkimi

33

35265

Elif EFE CANATAN

Bursa Hâkimi

34

35105

Necati EYVAZ

Yozgat Hâkimi

35

35023

Aydın TEKDOĞAN

Sürmene Hâkimi

36

35029

Gülay AYDIN

Adana Hâkimi

37

35271

Mehtap ORHAN KORKMAZ

İstanbul Hâkimi

38

35100

Gündüz GÜNEŞ

Erzurum Hâkimi

39

35274

Ramazan ACAR

Küçükçekmece Hâkimi

40

34993

Şule BULAT

Seydişehir Hâkimi

41

35114

Enver PAKYÜREK

Yenişehir Hâkimi

42

35068

Doğan ŞAHİN

Ereğli (Konya) Hâkimi

43

35211

Mehmet AKSU

Kahramanmaraş Hâkimi

44

35330

Fikran AZKIN

Ayvalık Hâkimi

45

35253

Seher YILMAZ

Zeytinburnu Hâkimi

46

35126

Fatma ÖZEN

Erzincan Hâkimi

47

35050

Mehmet Halit TEKİŞ

Adalar Hâkimi

48

35223

Nadir ÖZSOY

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

49

35101

Abdullah DOĞANAY

Boyabat Hâkimi

50

35019

Necat EDE

İstanbul Hâkimi

51

35285

Yeşim SANSAK

Samsun Hâkimi

52

37315

Yunus SÜER

Of Hâkimi

53

34760

Önder GÜVEN

Kars Hâkimi

54

34992

Gülay AKPINAR

Bartın Hâkimi

55

34872

Yaşar SUSMAZ

Adalet Müfettişi

56

35088

Şenel ALTINAY

Adalet Müfettişi

57

35236

Mustafa BAYSAL

Anayasa Mahkemesi Raportörü

58

34891

Sevinç TÜRKÖZMEN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

59

34903

Necla YILMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

60

34905

Mehmet Tevfik ELMAS

Yargıtay Tetkik Hâkimi

61

34906

İzgen TOK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

62

34911

Hüseyin EROL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

63

34919

Zeynep (YILMAZ) AYDIN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

64

34925

Figen CENGİZ

Yargıtay Tetkik Hakimi

65

34931

Yüksel ÖDEMİŞ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

66

34940

Emel Çiğdem DEMİRSOY

Yargıtay Tetkik Hâkimi

67

34968

Mert Asker YÜKSEKTEPE

Yargıtay Tetkik Hakimi

68

35055

Mutahhar KELEŞOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

69

35104

Şule Füsun ÇELİK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

70

35153

Mustafa Hakkı ÇETİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

71

35218

Nesrin ŞENGÜN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

72

35290

Fatma Seyhan KELEŞ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

73

35297

Nazile DEMİRCİLER

Yargıtay Tetkik Hâkimi

74

35344

Nursema GEÇGEL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

75

35480

Muktedir LALE

Yargıtay Tetkik Hâkimi

76

35942

Nurten MURSAL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

77

35968

Bülent EKİCİ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

78

36848

Yasemin METİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

79

36929

Hilal KILIÇ KIRATLI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

80

34913

Aykut Hüseyin KOCA

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

81

34941

Zekiye ÖZTÜRK

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

82

34991

İbrahim ZENGİN

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

83

34994

Mehmet POLAT

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

84

35059

Nalan ÖZCAN ŞİMŞEK

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

85

36813

Engin DURNAGÖL

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

 

4 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

34934

Cafer POLAT

Giresun Hâkimi

2

35071

Şükran GÖLLÜ

Bartın Hâkimi

3

35232

Emine KAHRAMAN

Malatya Hâkimi

4

37351

Ali KÜÇÜKOĞULLARI

Batman Hâkimi

5

35002

İsmail YILDIRIM

Gerede Hâkimi

6

35212

Süleyman ARSLAN

Dörtyol Hâkimi

7

35354

Alparslan KESKİN

Kırklareli Hâkimi

8

35262

Gülcan ÖZCAN TAVRİS

Fethiye Hâkimi

9

35231

Hatice DÖNMEZ

Çubuk Hâkimi

10

42158

Ferhan ACAR

Havran Hâkimi

11

35224

Songül COŞKUN

Edremit Hâkimi

12

35962

Erdoğan TOST

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

13

35235

Bülent ACUNSÖZ

Akşehir Hâkimi

14

36674

Durmuş ÇETİN

Alaşehir Hâkimi

15

35261

Halil SERİN

Turgutlu Hâkimi

16

35044

Fethiye DİZİM

Gölcük Hâkimi

17

35031

Zahide MUTLU

Niğde Hâkimi

18

35157

Sema AYDIN

Şişli Hâkimi

19

40293

Şener YILDIRIM

Çamlıhemşin Hâkimi

20

35245

Şenel ÖZATEŞ

Kuşadası Hâkimi

21

34889

Fatma MEŞE

Bafra Hâkimi

22

35296

Hüsamettin OTÇU

Bafra Hâkimi

23

35294

Göksal KAYAPINAR

İstanbul Hâkimi

24

35005

Fahri ÇELİK

Yozgat Hâkimi

25

35213

Ferda DEMİREL

Alanya Hâkimi

26

35103

Murat SÖZVER

Rize Hâkimi

27

35013

Orhan ÖZDEMİR

Köyceğiz Hâkimi

28

35149

Tülay TAŞ

Marmaris Hâkimi

29

35336

Ferhan BÜYÜKELÇİ

Karabük Hâkimi

30

35094

Gülen AKYÜREK

Ümraniye Hâkimi

31

34883

Haydar ÇINAR

Adıyaman Hâkimi

32

35333

Melahat ASLAN

Silivri Hâkimi

33

35278

Nuray YILMAZ

Kadıköy Hâkimi

34

35289

Ayfer PAMUKÇU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

 

4 üncü derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

36812

Kubilay KURT

Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

2

35170

Bilge BERKMAN

Bakırköy Hâkimi

3

35156

Arzu DERME

Akçaabat Hâkimi

4

35287

Bedia ARIKAN

Dörtyol Hâkimi

5

37069

Mustafa Turgut AŞKAN

Erzincan Hâkimi

6

34664

Ali GEDİK

Korkuteli Hâkimi

 

4 üncü derecede intibak terfisi yapan;

 

7

37457

Günay KARACABEY

Yığılca Hâkimi

8

37462

Dilek ÖZBEN BULUÇ

Ilgın Hâkimi

9

38091

Murat ERTEMLİ

Akçaabat Hâkimi

 

5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

38490

Mustafa Özgür ERGENÇ

Şırnak Hâkimi

2

38264

Sermin ERTEM

Elbistan Hâkimi

3

38188

Cengiz SAYILGAN

Şuhut Hâkimi

4

37367

Nazmiye COŞKUN

Burdur Hâkimi

5

37146

Cüneyt AKDENİZ

Çivril Hâkimi

6

38801

Dilek (YARIMÇELİK) BİNİCİ

Şarkikaraağaç Hâkimi

7

38056

Ayfer PİRDAL

Suluova Hâkimi

8

38494

Halil TOMA

Erzin Hâkimi

9

38200

Saim Can ÇAYCOŞAR

Çine Hâkimi

10

38196

Mustafa Taner UYAR

Çumra Hâkimi

11

38281

Remzi GEMİCİ

Gömeç Hâkimi

12

38496

Salih ERŞENEL

Ilgaz Hâkimi

13

40298

Hatice ALTINÖZ

Tunceli Hâkimi

14

38226

Ali ÇETİN

Aybastı Hâkimi

15

38102

Ahmet YILMAZ

Reşadiye Hâkimi

16

38067

Şamil İNAN

Mahmudiye Hâkimi

17

37499

Ahmet ATAŞ

Zile Hâkimi

18

35041

Hüseyin PALTA

Bucak Hâkimi

19

38198

Abdurrahman YILMAZ

Kumluca Hâkimi

20

38119

Abdulkadir GÜLTEKİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

21

38554

Nejdet COŞKUN

Karaburun Hâkimi

22

37244

Murat SEKMEN

Tunceli Hâkimi

23

38239

Serpil COŞKUN BAYAZIT

Beypazarı Hâkimi

24

38257

Süheyla YILDIRIM

Siirt Hâkimi

25

38072

Halil İbrahim KEBEŞOĞLU

Feke Hâkimi

26

38210

Mehmet ÇELEBİ

Yüksekova Hâkimi

27

37583

Fahri UZUN

Güdül Hâkimi

28

38110

Kemal KURT

Cide Hâkimi

29

38060

Levent USTA

Arhavi Hâkimi

30

36070

Aydın MENGÜLLÜOĞLU

Erdemli Hâkimi

31

37246

Mustafa AKIN

Şarköy Hâkimi

32

41372

Gökhan ŞİMŞEK

Saray (Van) Hâkimi

33

38267

Aynur TEKİN GÜL

Alanya Hâkimi

34

37182

Ali İhsan YILMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

35

37149

Okan ERDOĞAN

Çınar Hâkimi

36

38703

Hüseyin ŞAHİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

37

38504

Ahmet BAYAZITOĞLU

Gülnar Hâkimi

38

38146

Ceylan ARZİK

Zile Hâkimi

39

38296

Yaşar Sevim DURMAZ

Balâ Hâkimi

40

38728

Kadir GEZİCİ

Viranşehir Hâkimi

41

38645

Niyazi AKDOĞAN

Koçarlı Hâkimi

42

38194

Kemal VARAN

Yeşilova Hâkimi

43

38278

Sema BAHÇECİ

Tunceli Hâkimi

44

38178

Ali Yusuf BAŞARAN

Nallıhan Hâkimi

45

38175

Sabri Lider ŞENGÜL

Silivri Hâkimi

46

38197

Fatih AKSOY

Datça Hâkimi

47

37559

Cevdet ÖZCAN

Akçakoca Hâkimi

48

38303

Hakan MACAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

49

38081

Bayram DEMİRCİ

Başkale Hâkimi

50

38156

Emine (ÖZDEMİR) BAYRAM

Amasya Hâkimi

51

38263

Sema USTA ASLAN

Ardahan Hâkimi

52

38168

Melek Mine KALAYCI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

53

38174

Emine KÜÇÜKSÖZEN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

54

38246

Ebru PAKİN AKIN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

55

38259

Burçin ÇETİNER

Yargıtay Tetkik Hâkimi

56

38143

Leman TOSUN

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

 

5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

38287

İsmet GÜLBİÇİM

Pınarhisar Hâkimi

2

38092

Hakan TAT

Korkuteli Hâkimi

3

42186

Mustafa SAVAŞ

Gerger Hâkimi

4

41375

İsmail YOĞURTÇU

Uludere Hâkimi

5

38179

Tamer YALÇIN

Gömeç Hâkimi

6

36951

Celal DURSUN

Cumayeri Hâkimi

7

38071

Yusuf GÖRÜR

Genç Hâkimi

8

38305

Sevinç EREN BAYRİ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

9

38088

Elmas DOĞAN

Siirt Hâkimi

10

38314

Aynur MUTLU ALTIN

Bismil Hâkimi

11

38183

Hava ÇARIKCI

Çerkeş Hâkimi

12

38137

Avni Kağan KAYTANCI

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

13

35037

Arzum BELLER ARSLAN

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

14

37365

Dilek DİK

Bandırma Hâkimi

15

38274

Nebahat BAYSAL GÜL

Tunceli Hâkimi

16

38155

Nuran TORLAK

Niğde Hâkimi

17

38161

Mustafa DURAN

Mesudiye Hâkimi

18

37160

Murat GÖKÇEL

Emirdağ Hâkimi

19

38722

Esin ÇULHA

Gümüşhane Hâkimi

20

38130

Kayhan YILDIRIM

Kuyucak Hâkimi

21

37294

Mustafa KARATAY

Pasinler Hâkimi

22

38207

Mehmet Emin ÖZER

Sarıveliler Hâkimi

23

38122

Mehmet ÖZKAN

Ürgüp Hâkimi

24

37280

Mehmet TÜFEKÇİBAŞI

Pasinler Hâkimi

25

38068

Mevlüt ÇIRAK

Sandıklı Hâkimi

26

38147

Berrin ŞEKER

İpsala Hâkimi

27

37464

Oktay DAYİ

Akyazı Hâkimi

28

38304

Nehare MECİT

Çumra Hâkimi

29

38234

Mehmet Ali GÜRBÜZ

Kandıra Hâkimi

30

38173

Ayşe BARUTCU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

31

38199

Mehmet KESKİN

Balâ Hâkimi

32

37222

Mustafa BOZ

Bingöl Hâkimi

33

38484

Nihat ZİNCİRLİ

Çifteler Hâkimi

34

38569

Atilla TANRIVERMİŞ

Güroymak Hâkimi

35

38313

Seher AK

Kula Hâkimi

36

37052

Cemil UZUN

Ereğli (Zonguldak) Hâkimi

37

37311

Tahir İNAN

Pazaryeri Hâkimi

 

5 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

38125

Abdurrahman Orkun DAĞ

Şereflikoçhisar Hâkimi

2

38062

Oktay KAHYAOĞLU

Fındıklı Hâkimi

3

38138

Ali BELEN

Tekman Hâkimi

4

42180

Necmettin KAFALI

Hayrabolu Hâkimi

 

5 inci derecede intibak terfisi yapan;

 

5

39634

Burhan UYKUN

Bünyan Hâkimi

6

40054

Mustafa BAŞER

Oğuzeli Hâkimi

7

42704

Rüstem SEZGİN

Sandıklı Hâkimi

 

6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

40446

Yusuf ALTUN

Saimbeyli Hâkimi

2

40259

Ahmet Kerem ŞAMLI

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

3

40296

Kadir KURU

Siverek Hâkimi

4

40145

Şükrü GÖKOĞLU

Şiran Hâkimi

5

40130

Mehmet Nuri ÖZBEY

Yazıhan Hâkimi

6

40234

Rifat İNANÇ

Durağan Hâkimi

7

39472

Önder KARAVAİZOĞLU

Muratlı Hâkimi

8

39774

Mehmet KÖYLÜ

Şereflikoçhisar Hâkimi

9

39800

Ali Efendi PEKSAK

Ulus Hâkimi

10

41378

Adem ARSLAN

Türkeli Hâkimi

11

40178

Nahit KÖSEOĞLU

Kulp Hâkimi

12

40166

Ali KÖŞÜM

Mardin Hâkimi

13

40055

Mehmet UĞURBAŞ

Kiğı Hâkimi

14

39696

Osman Burhaneddin TOPRAK

Zara Hâkimi

15

39902

Canel RÜZGAR

Hüyük Hâkimi

16

39928

Mustafa ÇORUMLU

Bismil Hâkimi

17

40109

Celalettin DÖNMEZ

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

 

6 ncı derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

39585

Mehmet GÜVEN

Devrekâni Hâkimi

2

41541

Sultan KAÇAR

Silopi Hâkimi

3

39954

Serdar MUTTA

Türkoğlu Hâkimi

4

41037

Cemalettin ŞAHAN

Altıntaş Hâkimi

5

40274

Murat ÇOLAK

Siverek Hâkimi

6

40230

Hüseyin TURAN

Silvan Hâkimi

7

39670

Yusuf DOĞAN

Kofçaz Hâkimi

8

39647

Erkan TIMBIL

Çelikhan Hâkimi

9

38208

Yahya AYYILDIZ

Uluborlu Hâkimi

10

39979

Fatma TÜRKER

İslâhiye Hâkimi

11

39545

Nutullah SUBAŞI

Espiye Hâkimi

12

38111

Ender KÖSE

Darende Hâkimi

 

6 ncı derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

37350

Arzu CANİKOĞLU

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

 

6 ncı derecede intibak terfisi yapan;

 

2

40986

Serpil BAKIR

Silopi Hâkimi

 

7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;

 

1

40967

Funda KÖSE

Arguvan Hâkimi

2

42690

Özlem KAYHAN

Kırklareli Hâkimi

3

41369

Ahmet ÇAMOĞLU

Bozova Hâkimi

4

40868

Yakup DOKGÖZ

Eskil Hâkimi

5

41107

Emel BİLGİN ÇELEBİ

Sultandağı Hâkimi

6

40785

Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL

Orta Hâkimi

7

40968

Mahmut CEVİZLİKOYAK

Gercüş Hâkimi

8

40871

Faruk FİDAN

Durağan Hâkimi

9

40900

Mustafa ŞAHİN

Hekimhan Hâkimi

10

40831

Nilay BAHÇECİ YILDIZBAKAN

Devrekâni Hâkimi

11

41061

Harun YILDIZ

Selendi Hâkimi

12

40874

Hasan ÖZCAN

Bahçe Hâkimi

13

40931

Yasemin POLAT

Patnos Hâkimi

14

41051

Mehmet KÖSE

Sütçüler Hâkimi

15

41098

Fatma Betül ÖRER

Banaz Hâkimi

16

41072

İlker YILMAZ

Nurdağı Hâkimi

17

40935

Cemal KÖK

Vezirköprü Hâkimi

18

40827

Fetiye (ÇOLAK) HAKGEÇİRMEZ

Çamardı Hâkimi

19

39950

Yıldıray ÖĞÜT

Ulubey (Uşak) Hâkimi

20

41043

Kenan GÜNEY

Yüksekova Hâkimi

21

40850

Mustafa Ümit ÇOKRAK

Tomarza Hâkimi

22

40991

Namık GENEL

Aşkale Hâkimi

23

40989

Yeşim KAYALI GÖNEN

Karapınar Hâkimi

24

41050

İsmigül ÇIRPI

Sarıkaya Hâkimi

25

40998

Figen BİÇKİN

Hakkâri Hâkimi

26

40781

Züriyet AKGÜL

Muş Hâkimi

27

40996

Afife (DİLEK) KELEŞ

Akpınar Hâkimi

28

40897

Mehmet TAŞDEMİR

Osmancık Hâkimi

29

41094

Hüseyin ÇELEBİ

İkizce Hâkimi

30

40949

Mustafa ALKAN

Çat Hâkimi

31

40970

Ramazan ÖZER

Şarkışla Hâkimi

32

41122

Cengiz ATAŞ

Siverek Hâkimi

33

40984

Murat ÖZADENÇ

Yıldızeli Hâkimi

34

40961

Ali Ramazan BİLGİSİÇOK

Havran Hâkimi

35

40838

Filiz ÖZDEMİR

Marmaraereğlisi Hâkimi

36

40175

Pınar VARDAR UYGUR

Kırkağaç Hâkimi

37

40759

Aydın KARABIYIK

Gemerek Hâkimi

38

41071

Zülfikar ALTINYÜZÜK

Akçadağ Hâkimi

39

41120

Saime CAN

Bayat (Çorum) Hâkimi

40

40994

Dilek DOĞAN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi ./...

 

7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

42206

Pürzan KARAHAN

Keşap Hâkimi

2

40817

Lütfullah Sami ÖZCAN

Kahta eski Hâkimi hâlen Karapınar Cumhuriyet Savcısı

3

40842

Vedat YALÇIN

Iğdır Hâkimi

4

41844

Osman ÇAĞUN

Pertek Hâkimi

5

40872

Türkay SAĞLAM

Dursunbey Hâkimi

6

40985

Gürdal ERGÜN

Ovacık (Karabük) Hâkimi

7

42173

Murat TOLAN

Taşova Hâkimi

8

41129

Neşet KOCAMAN

Tortum Hâkimi

9

40835

Kutlu YAMAN

Alaplı Hâkimi

10

41067

Ali Osman SAMSA

Yayladağı Hâkimi

11

40885

Necla DOĞAN

Sarıgöl Hâkimi

12

40950

Numan ACAR

Karakoçan Hâkimi

13

40841

Suzan YALÇIN KUTLU

Tavas Hâkimi

14

41091

Işıl KÜTÜK

Kâhta Hâkimi

15

41064

Hulusi Tahir İLGENLİ

Çiçekdağı Hâkimi

16

41062

Adnan TOSUN

Ula eski Hâkimi hâlen Karacasu Cumhuriyet Savcısı

17

40913

Ayşe BOLAÇ YALÇIN

Oğuzeli Hâkimi

18

41006

Abdullah TANRIVERDİ

Tufanbeyli Hâkimi

19

40958

Sezer SÖYLEMEZ

Gerze Hâkimi

20

41116

Ruhi KOYUNCU

Bitlis Hâkimi

21

40815

Nimet AKBABA

Çaldıran Hâkimi

22

41855

Murat AZAKLI

İdil Hâkimi

23

41048

Bilâl UYSAL

Çayırlı Hâkimi

24

40844

Şengül ELİŞ BİÇİCİOĞLU

Suruç Hâkimi

25

41021

Pınar TAŞKIRAN

Boyabat Hâkimi

26

41068

Seher ÇINAR DEMİREKİN

Korkuteli Hâkimi

27

40922

Servet SAĞLAM

Kâhta Hâkimi

28

40933

Bülent KOÇ

Hassa Hâkimi

29

40960

Selçuk ALTUN

Tomarza Hâkimi

30

41040

Cemil Kürşat TÜRKMEN

Kadışehri Hâkimi

31

42079

Özlem UĞUR EKİNCİ

Bigadiç Hâkimi

32

41133

Feramuz TEKBIYIK

Yahyalı Hâkimi

33

40811

Şuayıp ARSLAN

Torul Hâkimi

34

40833

Deniz CABBAROĞLU

Çamlıhemşin Hâkimi

35

41046

İhsan SARTIK

Araç Hâkimi

 

7 nci derecede yükselmeye lâyık olan ;

 

1

41876

Şükrü DURMUŞ

Afşin Hâkimi

2

40840

Hasan KÜÇÜKOSMAN

Of Hâkimi

3

42666

Necdet ÖZTÜRK

Osmaniye Hâkimi

4

40845

Şükrü ULUYOL

Gürün Hâkimi

5

41084

Mustafa DİBA

Kiğı Hâkimi

6

41014

Oğuzhan TÜRKOĞLU

Özalp Hâkimi

7

42703

Menevşe UYAR

Perşembe Hâkimi

8

40796

Ahmet YILDIZELİ

Baykan Hâkimi

9

42170

Şentürk BULUT

Hacıbektaş Hâkimi

10

40904

Erhan KÖSE

Mudanya Hâkimi

11

40801

Rukiye KARAKAŞ

Oltu Hâkimi

12

40873

Nihat DEMİR

Düziçi eski Hâkimi halen Eflâni Cumhuriyet Savcısı

13

40800

Levent YÜKSEL

Siirt Hâkimi

14

41125

Murat GÜLER

Kavak Hâkimi

15

42184

Mehmet ARSLAN

Çamlıyayla Hâkimi

 

7 nci derecede intibak terfisi yapan;

 

16

40767

Doğan AĞIRMAN

Çekerek Hâkimi

17

40879

Murat SAZ

Bozcaada Hâkimi

18

42692

Fahrettin KAYA

Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi

 

8 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

42488

Yasemin KARABİDEK

Afşin Hâkimi

2

42472

İbrahim CANSIZ

Balıkesir Hâkimi

3

42362

Zafer Gökhan MIHÇI

Bergama Hâkimi

4

42445

Bayram ALBAYRAK

Gaziantep Hâkimi

5

42389

Ahmet TÜRKERİ

Alanya Hâkimi

6

42678

İdris BERBER

İskilip Hâkimi

7

42421

Zeynel Umut YILMAZ

Şanlıurfa Hâkimi

8

42588

Kerim KIRIM

Manisa Hâkimi

9

42366

Ayça Beyza İKİBAŞ

Iğdır Hâkimi

 

8 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

42668

Filiz ÖNAL

Refahiye Hâkimi

2

42418

Aslı SAYDAM

Çameli Hâkimi

3

42387

Aynur (ALTUN) ÇELİK

Kavak Hâkimi

4

42390

Timur DEMİR

Suluova Hâkimi

5

42619

Salih Emre NUROĞLU

Ergani Hâkimi

6

42640

Nuriye TAŞDEMİR

Uşak Hâkimi

7

42401

Bülent ALTUN

Keles Hâkimi

8

42614

Ulaş MENGÜLOĞLU

Karaman Hâkimi

9

42534

Suat SONAY

Antalya Hâkimi

10

42570

Ali AKPINAR

Şuhut Hâkimi

 

8 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

42364

Kadir AYKAÇ

Ordu Hâkimi

2

42508

Selma SÜLE

Derik Hâkimi

3

42482

Naim ATAN

Borçka Hâkimi

4

42403

Nurcan ÖZKAN

Delice Hâkimi

5

42647

Fatma BABAYİĞİT

Hınıs Hâkimi

6

42461

Tülin KALOĞLU

Sinanpaşa Hâkimi

7

42470

Erdem ODABAŞIOĞLU

Gölhisar Hâkimi

8

42514

Yalçın KARATAŞ

Mardin Hâkimi

9

42505

Rahmi KURT

Bolvadin Hâkimi

10

42503

Durmuş ÖZDEMİR

Buldan Hâkimi

11

42442

Oğuzhan AKKURT

Ezine Hâkimi

12

42583

Ömer SİVRİKAYA

Şırnak Hâkimi

13

42455

Gülşah HACIÖMEROĞLU ÖZTOPRAK

Akçadağ Hâkimi

14

42572

Salih BENLİ

Gediz Hâkimi

15

42679

Abdullah MURAT

Sivrice Hâkimi

16

42510

Üzeyir ŞENDİL

Şarköy Hâkimi

17

42516

Mehmet KÜSMÜŞ

Mut Hâkimi

18

42371

Sançar Sefer SÜER

Keşap Hâkimi

19

42524

Yavuz PARLAK

Kahramanmaraş Hâkimi

20

42497

İsa ÇELİK

Çan Hâkimi

21

42448

Esra Seden ÇİVİ

Kurtalan Hâkimi

22

42465

Zühal (KAMA) İŞGÖREN

Boğazlıyan Hâkimi

23

42471

Emrah APAYDIN

Silifke Hâkimi

24

42584

Bilal ÇAL

Pazar (Rize) Hâkimi

25

42670

Fatma AYDEMİR

Şarkışla Hâkimi

26

42452

Mesut UZUNTOK

Tatvan Hâkimi

27

42650

Ulvi ALTINIŞIK

Tirebolu Hâkimi

28

42400

Hamit YELKEN

Dalaman Hâkimi

29

42590

Hüseyin UĞURLU

Reşadiye Hâkimi

30

42710

Erdem DOĞAN

Sultanhisar Hâkimi

31

42643

Ayfer AKDEMİR ÇALIŞIR

Iğdır Hâkimi

32

42612

Pınar KABAOĞLU KILIÇ

Bingöl Hâkimi

33

42381

Emin KAYA

Bayramiç Hâkimi

34

42629

Mustafa Kemal KIZILELMA

Adilcevaz Hâkimi

35

42658

Burak KILIÇ

Kargı Hâkimi

36

42347

Yusuf BABAYİĞİT

Hınıs Hâkimi

37

42667

Tubanur KARAKURT AKKAYA

Zile Hâkimi

38

42372

Kürşat KÖYLÜ

Söğüt Hâkimi

39

42577

Asiye KAHYA

Nizip Hâkimi

40

42500

Ali Erdem SEVDİM

Kaş Hâkimi

41

42529

Abdullah ÖZTÜRK

Karacabey Hâkimi

42

42399

Mustafa ÇOLAKER

Gümüşhacıköy Hâkimi

43

42646

Hande Burçin GÜLAYMAN

Niğde Hâkimi

44

42648

Fatma DEMİRCİ

Ergani Hâkimi

45

42354

İbrahim KAYABAŞI

Saray (Van) Hâkimi

46

42367

Galip BÜTÜN

Oltu Hâkimi

47

42374

Adem YEŞİLKAYA

Sinanpaşa Hâkimi

48

42385

Aliye YILDIZ VARSIN

Taraklı Hâkimi

49

42411

Mustafa KARABAY

Hekimhan Hâkimi

50

42429

Hülya AVCI DAĞ

Altınekin Hâkimi

51

42446

Mehmet KAHRAMAN

Refahiye Hâkimi

52

42450

Yavuz AYDIN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

53

42474

Güliz OKYAR ÇALIŞKAN

Yenice (Çanakkale) Hâkimi

54

42487

Hatice ÖZTÜRK

Doğanhisar Hâkimi

55

42532

Aydın ÇOLAK

Çaykara Hâkimi

56

42567

Seçkin ÜRKMEZ

Kırkağaç Hâkimi

57

42576

Emir Erdem ŞİMŞEK

Karapınar Hâkimi

58

42581

Ali Rıza BAYIR

Datça Hâkimi

59

42582

Vedat YALÇIN

Adıyaman Hâkimi

60

42597

Mehmet DUMAN

Ilgın Hâkimi

61

42601

Sevda ACARÖZMEN

Arhavi Hâkimi

62

42606

Mümin ŞEN

Körfez Hâkimi

63

42607

Bahattin AKKAN

Alaca Hâkimi

64

42644

Melahat ŞAHİN

Uzunköprü Hâkimi

65

42671

Arzu KARAKÜLAH

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi

66

42673

Hülya ÖZKAN

Ceylanpınar Hâkimi

 8 inci derecede intibak terfisi yapan;

67

42020

Özcan KUŞATAN

Mesudiye Hâkimi

68

42058

Taner ERDOĞAN

Şanlıurfa Hâkimi

69

42357

Özgür KUZULU

Hınıs Hâkimi

70

42405

Selçuk TELLİ

Hatay Hâkimi

71

42479

Selçuk Barış BOYBEYİ

Ardeşen Hâkimi

72

42559

Vedat B. KURT

Dinar Hâkimi

73

42635

Mehmet TURAN

Bigadiç Hâkimi

74

42734

Mücahit GÖKER

Araklı Hâkimi

75

42396

Yücel ARSLAN

Ereğli (Konya) Hâkimi olup Kamu İhale Kurumunda görevli

76

42477

Erdem BAFRA

Çal Hâkimi olup Kamu İhale Kurumunda Görevli

 

 

B - SAVCI SINIFI

 

2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;

 

1

33376

Ergün BERBER

Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

2

34293

Osman GÖĞEBAKAN

Isparta Cumhuriyet Savcısı

3

34807

Ejder Oğuz ÖZDEMİR

Alanya Cumhuriyet Savcısı

4

33383

Ercan ŞAFAK

Çatalca Cumhuriyet Savcısı

5

33389

Emin EKMEKÇİOĞLU

İzmir Cumhuriyet Savcısı

6

33317

Veli ÖZDEK

Tire Cumhuriyet Savcısı

7

30878

Mustafa GÖKAY

Kozan Cumhuriyet Savcısı

8

33341

Süleyman PEHLİVAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

9

37005

Ayhan YILMAZ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

10

34490

Neyzen ÖZCAN

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı

11

33380

Zekeriya ÇAKAR

Bergama Cumhuriyet Savcısı

12

33507

Mustafa YALÇIN

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı

13

33534

Çetin Sözer DOĞAN

Sincan Cumhuriyet Savcısı

14

33363

Ramazan ÇETİN

Muğla Cumhuriyet Savcısı

15

33526

Sabahattin ÖZTEMİZ

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

16

33320

Ahmet GÜVEN

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

17

33513

Birol ÇENGİL

Salihli Cumhuriyet Savcısı

18

33419

Yılmaz AMİL

Malatya Cumhuriyet Savcısı

19

33314

Nuri KATLANDUR

Ayancık Cumhuriyet Savcısı

20

33440

Sadık BAYINDIR

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

21

33246

Ahmet YAVUZ

Polatlı Cumhuriyet Savcısı

22

34149

Ömür BORAZAN

Batman Cumhuriyet Savcısı

23

33230

Mehmet ALTAŞ

Dinar Cumhuriyet Savcısı

24

33503

Serhat TÜTÜNCÜ

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

25

33450

Kadir GÜLCÜ

Nazilli Cumhuriyet Savcısı

26

33501

Ali ÇAKMAK

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

27

33261

Mehmet KIRAN

Sivas Cumhuriyet Savcısı

28

33516

Muhammet Murat ÜLKÜ

Çorum Cumhuriyet Savcısı

29

33494

Muharrem AKKAYA

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

30

33952

Mustafa Safa ÖZGELEN

Samsun Cumhuriyet Savcısı

31

33417

Nihat EROL

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı

32

33551

Abdüsselam GÜRCÜ

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

33

33350

Alim ÇALIŞKAN

Manisa Cumhuriyet Savcısı

34

33444

Hakan ÖREN

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı

35

33498

Taner AKPINAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

36

33361

Ümüt CEYHAN

Samsun Cumhuriyet Savcısı

37

34019

Abdi CENGİZ

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

38

33495

Ayhan ALTUN

Nevşehir Cumhuriyet Savcısı

39

34598

Mehmet Sait DEMİRÖZ

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

40

33323

Okan KILINÇ

Çatalca Cumhuriyet Savcısı

41

34783

Cemal Gürsel SARICA

İnebolu Cumhuriyet Savcısı

42

33306

Muzaffer SAYIN

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

43

33406

Halil İbrahim MARİFET

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı

44

37554

Hasan EMİROĞLU

Besni Cumhuriyet Savcısı

45

33379

Erhan POLAT

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

46

34659

Mustafa BİLGİLİ

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

47

33505

Alper Şevket ATİKALİOĞLU

Kartal Cumhuriyet Savcısı

48

34809

Mehmet ÖZEL

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

49

33405

Cumali TÜLÜ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

50

33433

Süleyman BAL

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı

51

33490

Hayreddin AKÇİL

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı

52

33359

Cevat İŞLEK

Bilecik Cumhuriyet Savcısı

53

33506

Ömer Faruk GÜNGÖR

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

54

32236

Adnan Menderes YILMAZ

Silifke Cumhuriyet Savcısı

55

33528

Erdoğan YILDIRIM

Ordu Cumhuriyet Savcısı

56

33225

Muhittin ÇİÇEK

Ünye Cumhuriyet Savcısı

57

33427

Mustafa SARIÇAM

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

58

33316

İbrahim Tufan ATAMAN

Adalet Müfettişi

59

33386

Hasan KANLI

Adalet Müfettişi

60

33236

Naci HATİBOĞLU

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

61

33242

Erkan BUYRUK

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

62

33250

İbrahim DOLU

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

63

33352

Bahattin AZİZAĞAOĞLU

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

64

33563

Bekir ÖZENİR

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

65

33988

Ali YAĞCI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

66

34073

Aydın BOŞGELMEZ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

67

33325

Yener YILDIRIM

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

68

33948

Ramazan KAYA

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

69

33365

Aydın BOZTAŞ

Giresun Cumhuriyet Savcısı

70

33508

Bilgin AKPINAR

Bartın Cumhuriyet Savcısı

71

34808

Mehmet YÜCESOY

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

 

2 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

33514

Erdoğan ŞİMŞEK

Kozan Cumhuriyet Savcısı

2

37118

Mustafa ÇİÇEK

Havran Cumhuriyet Savcısı

3

33330

Erkal ÖZKAN

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

4

33371

İskender GÖRGÜLÜ

Üsküdar Cumhuriyet Savcısı

5

33268

Hami ŞİMŞEK

Selçuk Cumhuriyet Savcısı

6

33397

Lütfi KARABACAK

Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı

7

33332

Abdülkadir EROL

Muğla Cumhuriyet Savcısı

8

33543

Ali Can ÇILDIR

Salihli Cumhuriyet Savcısı

9

33448

Yekta ÇOBANOĞLU

Van Cumhuriyet Savcısı

10

33226

Sabri KESKİN

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

11

33308

İzzettin NAMAL

Manisa Cumhuriyet Savcısı

12

33548

Erdal KÜTÜKÇÜ

Amasya Cumhuriyet Savcısı

13

37539

İrfan SERT

Bahçe Cumhuriyet Savcısı

14

33394

Hasan ÖZ

Adana Cumhuriyet Savcısı

15

33233

Abdulgafur GÜNDOĞDU

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

16

33832

Kazım ŞİNGAR

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

17

33267

Bayram KUŞ

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

18

33303

Yücel KILINÇ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

 

2 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

33492

Yusuf Ziya ATAŞ

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

 

3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

35441

Mustafa ERDAL

Mersin Cumhuriyet Savcısı

2

34900

Süleyman KÖKSALDI

Iğdır eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Kayseri Hâkimi

 

3 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

35144

Abdullah YURTSEVER

Eyüp Cumhuriyet Savcısı

2

38561

Soner KAYA

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı

3

37410

Mahmut SAVAŞÇI

Mut Cumhuriyet Savcısı

 

3 üncü derecede yükselmeye lâyık olan ;

 

1

34371

Ahmet AYKUŞ

Ordu Cumhuriyet Savcısı

 

3 üncü derecede intibak terfisi yapan;

 

2

35934

İbrahim KAYAPINAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

 

4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

34954

Leyla MALKONDU

Gemlik Cumhuriyet Savcısı

2

35288

Mustafa Kemal YILMAZ

Niğde Cumhuriyet Savcısı

3

35077

Ömür TOPAÇ

Bandırma Cumhuriyet Savcısı

4

34923

Çınar SAY

Ula Cumhuriyet Savcısı

5

41366

Oğuz KARABUĞA

Hüyük Cumhuriyet Savcısı

6

35166

Hakan SAKMAK

Çumra Cumhuriyet Savcısı

7

34973

Hasan AYDOĞDU

Kumluca Cumhuriyet Savcısı

8

35283

İbrahim GÜL

Alanya Cumhuriyet Savcısı

9

34945

Mustafa KARAMIK

Sinop Cumhuriyet Savcısı

10

35152

Hakan YÜKSEL

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

11

35183

Vahdettin TAŞKIRAN

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

12

35091

Hüseyin ÖZ

Gönen Cumhuriyet Savcısı

13

35250

Erol DEMİRTAŞ

Buldan Cumhuriyet Savcısı

14

35252

Muhammet DOĞRAMACI

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

15

35200

Murat İNCİ

Şarköy Cumhuriyet Savcısı

16

35179

Ertan ÜNSAL

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı

17

35018

Hasan Ali AYDIN

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı

18

34877

Mehmet Murat YÖNDER

Görele Cumhuriyet Savcısı

19

35484

Türkan YABANCI

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

20

34970

Haydar MEMİŞ

Düzce Cumhuriyet Savcısı

21

35011

Hakan UMUT

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

22

35049

Cevat ÖZCAN

Çorum Cumhuriyet Savcısı

23

35161

Pircan Barut EMRE

Düzce Cumhuriyet Savcısı

24

35039

Sıttık TEMÜR

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı

25

36958

Hüsamettin BİNİCİ

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı

26

35281

Faik ATEŞ

Bandırma Cumhuriyet Savcısı

27

35329

Ersin TURAN

Eğirdir eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Yargıtay Tetkik Hâkimi

28

35191

Güler ÖZMEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

29

34884

Yıldırım BAYYURT

Hacıbektaş Cumhuriyet Savcısı

30

34865

Feridun SÜZER

Karaburun Cumhuriyet Savcısı

31

34922

Ayhan AY

Sorgun Cumhuriyet Savcısı

32

34990

Mustafa Haluk BAYDİLLİ

Karaman Cumhuriyet Savcısı

33

36829

Murat ÖKSÜZ

Amasra Cumhuriyet Savcısı

34

35072

Orhan UZUN

Görele Cumhuriyet Savcısı

35

35151

Bünyamin ÖZEN

Erzincan Cumhuriyet Savcısı

36

34927

Vedat SOĞUKPINAR

Burdur Cumhuriyet Savcısı

37

35280

Bayram KÖROĞLU

Erdek Cumhuriyet Savcısı

38

35030

Ali ÇAĞIR

Mersin Cumhuriyet Savcısı

39

35239

Tahsin YARALI

Bayburt Cumhuriyet Savcısı

40

34975

Bülent GÜMÜŞ

İncirliova Cumhuriyet Savcısı

41

35053

Erdal KURUÇAY

Manisa Cumhuriyet Savcısı

42

35286

Erkan GÖZKAYA

Kemer (Antalya) Cumhuriyet Savcısı

43

35238

Adnan TABAR

Sorgun Cumhuriyet Savcısı

44

35210

Hacı Murat GÖKŞEN

Silivri Cumhuriyet Savcısı

45

35099

Adem YAZAR

İnegöl Cumhuriyet Savcısı

46

34875

Arif KAVASOĞLU

Adalet Müfettişi

47

34928

Adem KARTAL

Adalet Müfettişi

48

34949

Bülent SAVTOK

Adalet Müfettişi

49

35009

Mustafa KARA

Adalet Müfettişi eski halen Elmadağ Hâkimi

50

35276

Mehmet Hakan EVGİN

Adalet Müfettişi

51

35282

Numan EROĞLU

Adalet Müfettişi

52

34874

Salih ÇİMEN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi 

53

35342

Burhanettin ESER

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi 

54

34864

Ali ÜNSAT

Ağrı Cumhuriyet Savcısı 

55

35052

Vahittin AYGÜN

Karacabey Cumhuriyet Savcısı

 

4 üncü derece tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

34939

Mehmet GÜNDÜZ

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

2

35146

Ersoy ÜLGER

Yenişehir Cumhuriyet Savcısı

3

34974

Haluk TEKİN

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

4

37408

Ali ÇAM

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

5

35054

Metin DURGUN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

6

35230

Faruk Erşen YILMAZ

Eyüp Cumhuriyet Savcısı

7

35195

Ufuk Abbas ULUTÜRK

Kuşadası Cumhuriyet Savcısı

8

35112

Nevzat SARGIN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

9

35131

Ayhan METİN

Nallıhan Cumhuriyet Savcısı

10

37565

Ramazan HANÇER

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

11

35150

İsmail EKİCİ

Dikili Cumhuriyet Savcısı

12

32319

Ali İlker DÜLGER

Havza Cumhuriyet Savcısı

13

41399

Tufan ARSLANTAŞ

Karasu Cumhuriyet Savcısı

14

34876

Mehmet Akif ERKAN

Sakarya Cumhuriyet Savcısı

15

35003

Mehmet Ali KARAASLAN

Samsun Cumhuriyet Savcısı

16

35205

Ufuk ERMERTCAN

Kars Cumhuriyet Savcısı

17

35375

Abdülkadir BAŞARİ

Sultanbeyli Cumhuriyet Savcısı

18

35242

Aytekin CENİKLİ

Keşap Cumhuriyet Savcısı

19

34981

Mesut ÖZTÜRK

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı

20

35022

Serhan EROĞLU

Batman Cumhuriyet Savcısı

21

35209

İbrahim Taner ÖZKESER

Ardeşen Cumhuriyet Savcısı

22

35189

Aydın ÇEVİK

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı

23

36965

Alparslan KARABAY

Rize Cumhuriyet Savcısı

24

35255

Abdulkadir Cem GÖKMEN

Dinar Cumhuriyet Savcısı

25

35069

Sait KARA

Çardak Cumhuriyet Savcısı

26

35338

Necmi ŞAHDALAMAN

Van Cumhuriyet Savcısı

27

35207

Sezgin KANMAZ

Van Cumhuriyet Savcısı

28

35267

Hüseyin KİLİS

Anamur Cumhuriyet Savcısı

29

35032

Münür BÜYÜKELÇİ

Karabük Cumhuriyet Savcısı

30

35199

Ahmet PALALI

Rize Cumhuriyet Savcısı

31

35128

Arif BAŞKESEN

Aksaray Cumhuriyet Savcısı

32

34898

Emine ŞAHAN ÖĞÜŞ

Körfez Cumhuriyet Savcısı

 

4 üncü derece yükselmeye lâyık olan;

 

1

35353

Hakan TEKİN

Tarsus Cumhuriyet Savcısı

2

35219

Emine AVCIOĞLU

Edirne Cumhuriyet Savcısı

3

35016

Evrim UZUNSOY

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı

4

37461

İsmail Ersin AĞCA

Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı

5

34935

Volkan YÜCESOY

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

 

4 üncü derecede intibak terfisi yapan;

 

6

37030

Abbas TEMİZ

Kozan Cumhuriyet Savcısı

 

5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

38201

Bora ALPAN

Gölcük Cumhuriyet Savcısı

2

36938

Mehmet Faik VAYİSOĞLU

Ilgın Cumhuriyet Savcısı

3

38805

Mustafa USLU

Senirkent Cumhuriyet Savcısı

4

36904

Arif Ramazan GÜR

Çorlu Cumhuriyet Savcısı

5

38797

Muammer TAŞAN

Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı

6

38063

Aydın TORLAK

Niğde Cumhuriyet Savcısı

7

38073

İsmail DEĞİRMENCİ

Gülşehir Cumhuriyet Savcısı

8

38213

Cüneyt Gülabi VURUCU

Küre Cumhuriyet Savcısı

9

38309

Hidayet KAYA

Çivril Cumhuriyet Savcısı

10

38820

Bilgehan ERTAN

Birecik Cumhuriyet Savcısı

11

37194

Hasan HENDEK

İscehisar Cumhuriyet Savcısı

12

38222

Hüseyin GÜMÜŞ

Keles Cumhuriyet Savcısı

13

38065

Şaban YILMAZ

Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı

14

38231

Mustafa ERCAN

Manyas Cumhuriyet Savcısı

15

37204

Halim GÖKSU

Yomra Cumhuriyet Savcısı

16

37207

Salih İlkin DOLUNAY

Boyabat Cumhuriyet Savcısı

17

38141

Tarık FIRAT

Sason Cumhuriyet Savcısı

18

38121

Hasan KAYA

Eğil Cumhuriyet Savcısı

19

38098

Rifat ERTÜRKMEN

Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı

20

36822

Ferhat SARIKAYA

Van Cumhuriyet Savcısı

21

37395

Yaşar Sadık TAŞKIN

Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı

22

38117

Ömer Faruk YURDAGÜL

Turhal Cumhuriyet Savcısı

23

36885

Mehmet ÖNER

Fethiye Cumhuriyet Savcısı

24

38157

Turgay TALAS

Sındırgı Cumhuriyet Savcısı

25

38225

Gökhan ŞEN

Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

26

38489

Kenan ASTAN

Dereli Cumhuriyet Savcısı

27

38086

Özden DOĞAN

Germencik Cumhuriyet Savcısı

28

38312

Yaşar BOYRAZ

Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı

29

38555

Burhanettin ÜNÜVAR

Bismil Cumhuriyet Savcısı

30

37172

Zafer KOÇ

Osmaneli Cumhuriyet Savcısı

31

37334

Tuncay DEMİRCİ

Alaşehir Cumhuriyet Savcısı

32

38079

Ertan KUNT

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

33

38100

Cemal DUMAN

Yeşilova Cumhuriyet Savcısı

34

38219

Akın KARAKAŞ

Oltu Cumhuriyet Savcısı

35

38780

Hasan GÖNEN

Çerkeş Cumhuriyet Savcısı

36

38124

Orhan ELBEYLİ

Cide Cumhuriyet Savcısı

37

38181

Ayhan ÇELİK

Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı

38

38116

Ahmet KARACA

Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı

39

38248

Özkan Levent TAŞKOPARAN

Susurluk Cumhuriyet Savcısı

 

5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

38070

Yakup ÖZDEMİR

Dargeçit Cumhuriyet Savcısı

2

38205

Olcay AKSOY

Avanos Cumhuriyet Savcısı

3

37401

Cengiz TURAK

Gölyaka Cumhuriyet Savcısı

4

37580

Mehmet Cabbar ÜLGEN

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

5

37534

Hasan CUMBUL

Aydıncık (Mersin) Cumhuriyet Savcısı

6

37537

Savaş DÜZGÜN

Finike Cumhuriyet Savcısı

7

38096

Ersin AKDERE

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı

8

38294

Mehmet ARAN

Arsin Cumhuriyet Savcısı

9

38076

Ömer Fatih TAZE

Çermik Cumhuriyet Savcısı

10

38166

Celal TEKİN

Çine Cumhuriyet Savcısı

11

37323

Muhittin BUYRUK

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

12

37314

Orhan OZAN

Sivas Cumhuriyet Savcısı

13

38240

Ergün TOKGÖZ

Şaphane Cumhuriyet Savcısı

14

38189

İhsan Kamil AKÇADIRCI

İskilip Cumhuriyet Savcısı

15

38297

Ekrem BEYAZTAŞ

Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı

16

37192

Metin ATEŞ

Şile Cumhuriyet Savcısı

17

37177

Sacit AKDAĞ

Ilgaz Cumhuriyet Savcısı

18

36922

Mustafa DEMİR

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

19

38106

Ramazan ŞEREMET

Kalkandere Cumhuriyet Savcısı

20

38145

Önder YENİÇERİ

Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı

21

37506

Mustafa DURMUŞ

Patnos Cumhuriyet Savcısı

22

38498

Özcan ÖZDEMİR

Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

23

38550

Aziz ANGAY

Hadim Cumhuriyet Savcısı

24

38103

Mete ERCOŞGUN

Simav Cumhuriyet Savcısı

25

37584

Onur OĞUZER

Çifteler Cumhuriyet Savcısı

26

37150

Sefa ERTUNÇ

Ünye Cumhuriyet Savcısı

27

38212

Selahattin KANBUR

Mutki Cumhuriyet Savcısı 

28

37018

Muhsin YILDIZ

Akşehir Cumhuriyet Savcısı

29

38701

Bilal YILDIZ

Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı

30

36896

İsa ÇELİK

Çifteler Cumhuriyet Savcısı

31

37359

Mesut GENÇTÜRK

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

32

37512

Zekayi SARIBAY

Güdül Cumhuriyet Savcısı

33

36818

Gündoğan ÖZTÜRK

Sivas Cumhuriyet Savcısı

34

38152

Yaşar ŞEN

Domaniç Cumhuriyet Savcısı

35

37241

Ersel ERTÜRK

Eynesil Cumhuriyet Savcısı

36

38149

Hüseyin Erkan ÖZKURT

Hani Cumhuriyet Savcısı

37

38308

Salih TÜRKYILMAZ

Osmaneli Cumhuriyet Savcısı

38

38127

Evliya ÇALIŞKAN

Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı

39

38113

Mehmet İlhan KÖMÜRCÜGİL

Dinar Cumhuriyet Savcısı

 

5 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

42169

Kamil ALTINTAŞ

Perşembe Cumhuriyet Savcısı

2

38216

Murat KAYANÇİÇEK

Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı

3

38819

Osman OZAN

İpsala Cumhuriyet Savcısı

4

34597

Numan ERGÖL

İznik Cumhuriyet Savcısı

5

37188

Lütfi GÜNER

Erzincan Cumhuriyet Savcısı

6

38185

Orhan GÜNGÖR

Akseki Cumhuriyet Savcısı

7

38511

Ayhan AKTUĞ

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı

8

42156

Mesut ARKUNTAŞ

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

9

42196

Cebrail Cem ALICI

Bozova Cumhuriyet Savcısı

 

5 inci derecede intibak terfisi yapan;

 

10

40044

Ali ORHAN

Yığılca Cumhuriyet Savcısı

 

6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

41359

Mehmet Ersin BERBER

Yerköy Cumhuriyet Savcısı

2

40015

İsmail UÇAR

Elmalı Cumhuriyet Savcısı

3

39514

Ali AĞAÇDAN

Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı

4

39915

Mehmet SEVİM

Nurdağı Cumhuriyet Savcısı

5

39917

Remzi DEVECİ

Kelkit Cumhuriyet Savcısı

6

40139

Miktat BAŞARAN

Kadirli Cumhuriyet Savcısı

7

39598

Levent KENT

Yazıhan Cumhuriyet Savcısı

8

39825

Harun MERT

Eynesil Cumhuriyet Savcısı

9

40098

Ömer KARİŞİT

Çatak Cumhuriyet Savcısı

10

41365

Faruk MERT

Delice Cumhuriyet Savcısı

11

40100

Ahmet YAVUZ

Gölova Cumhuriyet Savcısı

12

40165

Hafız Yüksel ÜNAL

Karahallı Cumhuriyet Savcısı

13

39656

Burhanettin GÜL

Dicle Cumhuriyet Savcısı

14

39612

Ahmet BEYTAR

Gökçebey Cumhuriyet Savcısı

15

40077

Mustafa TARSUSLU

Keban Cumhuriyet Savcısı

16

39564

Yılmaz AKINCI

Hilvan Cumhuriyet Savcısı

17

40243

Yılmaz KISTI

Hazro Cumhuriyet Savcısı

18

39482

Muhammet Ali KARAKAYA

Başkale Cumhuriyet Savcısı

19

39619

Mehmet ÖZDEMİR

Harran Cumhuriyet Savcısı

20

39970

Niyazi YAR

Felâhiye Cumhuriyet Savcısı

 

6 ncı derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

42155

Ali İŞGÖREN

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı

2

39843

Gökhan ELMALI

Yayladağı Cumhuriyet Savcısı

3

39788

Hakan Ali ERKAN

Kulp Cumhuriyet Savcısı

4

39914

Uğur UZUN

Siirt Cumhuriyet Savcısı

5

39906

Tugay TARIMCI

Turhal Cumhuriyet Savcısı

6

39713

Vahit KAYADUMAN

Kula Cumhuriyet Savcısı

7

39685

Salim DURAN

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

8

39554

Mehmet VELİCAN

Keşap Cumhuriyet Savcısı

9

39968

Mehmet BADEM

Elbistan Cumhuriyet Savcısı

10

39578

Hasan KOL

Muradiye Cumhuriyet Savcısı

11

39750

Derya KARSLIOĞLU

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı

12

42152

M. Veysi AKTAŞ

Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

13

39987

Levent KANDEMİR

Horasan Cumhuriyet Savcısı

14

39678

İlyas ÖZBEK

Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı

15

39837

Zafer KILINÇ

Şuhut Cumhuriyet Savcısı

16

38748

Metin SARIHAN

Arsin Cumhuriyet Savcısı

 

6 ncı derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

37111

Abdullah İNCE

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı

2

42065

Fahrettin KOÇ

Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı

3

39773

Fatih ÖZKUL

Göle Cumhuriyet Savcısı

4

42691

Necat BATUR

Çal Cumhuriyet Savcısı

 

6 ncı derecede intibak terfisi yapan;

 

5

40043

Sait Ramazan TİYEK

Gürpınar Cumhuriyet Savcısı

 

7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

41055

Hatice TÜLÜOĞLU

Kütahya eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Hakkâri Hâkimi

2

40812

Melih UÇAR

Kaman Cumhuriyet Savcısı

3

41151

Hasan DALAK

Ergani Cumhuriyet Savcısı

4

41112

Mehmet Tufan YAĞCI

Olur Cumhuriyet Savcısı

5

40976

Mehmet FANSA

Hozat Cumhuriyet Savcısı

6

41013

Murat ATAN

Ulubey (Ordu) Cumhuriyet savcısı olup Kamu İhale Kurumunda görevli

7

40953

Atilla Fahri TÜFEKÇİ

Gemlik Cumhuriyet Savcısı

8

40894

Metin Kaan BARAN

Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı

9

41079

Gürkan KÜTÜK

Kâhta Cumhuriyet Savcısı

10

41077

Sadi DOĞAN

Ulaş Cumhuriyet Savcısı

11

41093

İlker ÜNAL

Develi Cumhuriyet Savcısı

12

40992

Ali YALÇIN

Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı

13

41540

Kenan KAÇAR

Silopi Cumhuriyet Savcısı

14

42201

İbrahim YALÇIN

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı

15

40907

Erdal ARAZ

Reşadiye Cumhuriyet Savcısı

16

40813

Orhan AYDIN

Şavşat Cumhuriyet Savcısı

17

41025

Tamer ÜNÜVAR

Doğanhisar Cumhuriyet Savcısı

18

40826

Mehmet Ali ŞELLİ

Aşkale Cumhuriyet Savcısı

19

41451

Tuncay ÇOBAN

Türkeli Cumhuriyet Savcısı

20

40893

Recep BENLİ

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

21

40791

Çiğdem ÖNGEÇ

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

 

7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

42208

Sümer KÖYBAŞI

Elmalı Cumhuriyet Savcısı

2

40939

Levent KAYA

Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı

3

40855

Fikret GÖNEN

Karapınar Cumhuriyet Savcısı

4

40819

Tamer BAYRAKTAR

Taraklı Cumhuriyet Savcısı

5

40870

Ahmet ALTUN

Yahyalı Cumhuriyet Savcısı

6

40814

Şükrü UYSAL

Hanak Cumhuriyet Savcısı

7

40902

Durdu ÖZER

Ermenek Cumhuriyet Savcısı

8

40839

Hüseyin TUNCEL

Güroymak Cumhuriyet Savcısı

9

40859

Hakan KARAGÖZ

Kâhta Cumhuriyet Savcısı

10

41075

Gülay KEKLİK

Altıntaş Cumhuriyet Savcısı

11

40755

Abdullah GÜDENDEDE

Savur Cumhuriyet Savcısı

12

41430

Abdülkerim ÇALIŞKAN

Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 

13

40881

Mehmet BAYRAM

Siverek Cumhuriyet Savcısı

14

40981

Emin Kamil ÖZALP

Ardanuç Cumhuriyet Savcısı

15

40834

Mesut ÇALIŞKAN

Orta Cumhuriyet Savcısı

16

40853

Ümit ARSLAN

Gediz Cumhuriyet Savcısı

17

40947

Hatice YAŞAR

Kemaliye Cumhuriyet Savcısı

18

41069

Orhan IRMAK

Arpaçay Cumhuriyet Savcısı

19

42294

Barbaros ARSLAN

Selendi Cumhuriyet Savcısı

20

40793

Hamza ÖZEY

Kiraz Cumhuriyet Savcısı

21

40878

Ahmet KAR

Yusufeli Cumhuriyet Savcısı

22

40832

Ramazan AKYILDIZ

Diyadin Cumhuriyet Savcısı

23

40856

Mevlüt YALÇIN

Kozluk Cumhuriyet Savcısı

24

40810

Nihat KARPINAR

Göynücek Cumhuriyet Savcısı

25

40942

Celal PEKER

Nazımiye Cumhuriyet Savcısı

26

42664

Ramazan KEKLİK

Karayazı Cumhuriyet Savcısı

27

41039

İrfan YILDIZ

Delice Cumhuriyet Savcısı

28

40857

Musa TAŞKIN

Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı

29

40825

İbrahim BAYTEKİN

Kaman Cumhuriyet Savcısı

30

41972

Yalçın ŞAHİNKAYA

Afyon Cumhuriyet Savcısı

31

40925

Alaadtin AKDERE

Kavak Cumhuriyet Savcısı

 

7 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

40818

Ali EĞRİ

Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı

2

42202

İbrahim KESKİN

Yatağan Cumhuriyet Savcısı

3

42204

Kenan DOĞAN

Ula Cumhuriyet Savcısı

4

41058

Maruf TÜRKER

İslâhiye Cumhuriyet Savcısı

5

40988

Atalay AYGEÇ

Gölcük Cumhuriyet Savcısı

6

42553

Erol ÇELİK

Yeşilyurt (Malatya) Cumhuriyet Savcısı

7

42663

Hasan Fatih DEMİRER

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı

8

40980

Meltem ADAŞIROĞLU

Çaykara Cumhuriyet Savcısı

9

41088

Sırrı YÜCEL

Eskipazar Cumhuriyet Savcısı

10

41042

Resul KÖSE

Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı

11

40905

Sinan TÜR

Kars Cumhuriyet Savcısı

12

40805

Hamza YOKUŞ

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

13

40762

Osman ÖZDAMAR

Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı

14

42172

Hasan BAĞRIAÇIK

Midyat Cumhuriyet Savcısı

 

7 nci derecede intibak terfisi yapan;

 

15

42689

Enver TUNÇ

Batman Cumhuriyet Savcısı

16

40895

Mahmut PEKDEMİR

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı

 

8 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

42502

Mustafa ŞEN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

2

42407

Mehmet SAY

Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

 

8 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

 

1

42645

Erdem DALKILIÇ

Samsun Cumhuriyet Savcısı

2

42605

Nurullah YAMALI

Niğde Cumhuriyet Savcısı

3

42633

Neslihan Havva KARAKAYIŞ

Hatay Cumhuriyet Savcısı

4

42627

Şener DALYAN

Van Cumhuriyet Savcısı

 

8 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

 

1

42398

Serkan TAŞ

Konya Cumhuriyet Savcısı

2

42402

Sabri ÇELİK

Erciş Cumhuriyet Savcısı

3

42353

Yücel YAYLA

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

4

42544

Erşan BÖLÜKBAŞ

Salihli Cumhuriyet Savcısı

5

42604

Özlem Pınar HAKTANIR

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı

6

42466

Tuğba Zülbiye SUCU

Ordu Cumhuriyet Savcısı

7

42463

Bekir BAKAY

Hınıs Cumhuriyet Savcısı

8

42388

Orçun ARILAR

Mersin Cumhuriyet Savcısı

9

42609

Yücel DAĞDELEN

Manisa Cumhuriyet Savcısı

10

42355

Alparslan KOÇAK

Sürmene Cumhuriyet Savcısı

11

42531

Barış SOĞUKPINAR

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

12

42501

Ali Çetin YILMAZ

Demirköy Cumhuriyet Savcısı

13

42680

Ahmet GÜLER

Sultandağı Cumhuriyet Savcısı

14

42434

Fatih CAN

Susurluk Cumhuriyet Savcısı

15

42496

Ali ARSLAN

Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

16

42460

Osman KARAKOÇ

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

17

42537

Yunus Abdullah TOKGÖZ

Ünye Cumhuriyet Savcısı

18

42602

Gülben (CANITEZ) DURAN

Marmara Cumhuriyet Savcısı

19

42483

Volkan KAVUKÇU

Gevaş Cumhuriyet Savcısı

20

42554

Ulaş YILMAZ

Kaman Cumhuriyet Savcısı

21

42438

Başak (YÜKSEL) KORKMAZ

Meriç Cumhuriyet Savcısı

22

42513

Mustafa DEMİRCAN

Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı

23

42617

Ömer POLAT

Hadim Cumhuriyet Savcısı

24

42587

Şükrü İLCİ

Ağrı Cumhuriyet Savcısı

25

42543

Burhan BÖLÜKBAŞI

Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı

26

42593

Mustafa ARDAL

Altunhisar Cumhuriyet Savcısı

27

42454

Nihan ÇETİN

Balıkesir eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Digor Hâkimi

28

42420

Yasemin AKTAŞ

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

29

42611

Yusuf DEMİRCİ

Kurtalan Cumhuriyet Savcısı

30

42356

Tülin ERDOĞDU

Sarıcakaya eski Cumhuriyet Savcısı halen Aşkale Hâkimi

31

42365

Utku Salih DİNÇER

Gebze Cumhuriyet Savcısı

32

42419

Mehmet Ali AZARKAN

Dikili Cumhuriyet Savcısı

33

42425

Hacer DAĞ

Boztepe eski Cumhuriyet Savcısı halen Enez Hâkimi

34

42439

Doğan KOCABEY

Erbaa Cumhuriyet Savcısı

35

42467

Mehmet Zülfü ÖTLEGEN

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

36

42486

Tolgahan ÖZTOPRAK

Akçadağ Cumhuriyet Savcısı

37

42518

Güngör KARAKOÇ

Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı

38

42523

Ömer YILMAZ

Torul Cumhuriyet Savcısı

39

42542

Necip DOĞAN

Atabey Cumhuriyet Savcısı

40

42550

Oğuzhan DÖNMEZ

Çekerek Cumhuriyet Savcısı

41

42556

Ümit OCAK

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı

42

42589

Ümit Şafak KOÇAK

İmranlı Cumhuriyet Savcısı

43

42592

Ali ÖZDEMİR

Ardahan Cumhuriyet Savcısı

44

42655

Bülent AĞKOÇ

Gemerek eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Kızıltepe Hâkimi

45

42676

Fatih KAYINGÜL

Bozcaada Cumhuriyet Savcısı

46

42685

Osman KÖSE

Durağan Cumhuriyet Savcısı

 

8 inci derecede intibak terfisi yapan;

 

47

42370

İbrahim IŞIKTAŞ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

48

42386

Seyfullah İRK

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı

49

42414

Ahmet KURT

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı

50

42449

Tayfun ATAK

Bigadiç Cumhuriyet Savcısı

51

42519

Hasan Tarkan GÜLBAHAR

Akşehir Cumhuriyet Savcısı

52

42522

Hasan KIDIL

Hafik Cumhuriyet Savcısı

53

42547

Nazmi EMİRHASANOĞLU

Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı

54

42548

Hasan KÜÇÜKOSMANOĞLU

Düziçi Cumhuriyet Savcısı

55

42561

Mehmet AYAZ

Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı

56

42622

Ömer SÖMELİ

Saray (Van) Cumhuriyet Savcısı

57

42660

Mehmet Adil SARAÇOĞLU

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

 

İDARÎ YARGI

2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

33256

Yalçın EKMEKÇİ

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

2

33590

Nurten ÇOLAKOĞLU

Manisa İdare Mahkemesi Üyesi

3

33838

Çağatay KARAMAN

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

4

33804

Fatih TERZİ

Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı

5

33301

Ali ÖZGÜR

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

6

33205

Mesut GÜNGÖR

Adana İdare Mahkemesi Başkanı

7

33779

Koray NAZİK

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

8

32645

Ayşe (BAŞARAN) SEVİNÇ

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

9

33778

Abdullah ARTUNÇ

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

10

32647

Elmas MUCUKGİL

Danıştay Tetkik Hâkimi

11

33238

Mehmet Oğuz ULAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

12

33273

Aylin BAYRAM

Danıştay Tetkik Hâkimi

13

33606

Bülent SEYİTDANLIOĞLU

Danıştay Tetkik Hâkimi

14

33607

Vahit KINALITAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

15

33635

Yunus ÇETİN

Danıştay Tetkik Hâkimi

 

3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

34641

Yıldırım KILIÇKIRAN

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

2

38450

Gönül (ÇEKER) SAYIN

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

 

3 üncü derecede intibak terfisi yapan;

 

38012

Ayfer PARMAKSIZ

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

 

4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

38456

Cengiz MASYAN

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

2

38002

Mesude GÜNDÜZ

Danıştay Tetkik Hâkimi

 

4 üncü derecede intibak terfisi yapan;

 

1

37892

Deniz LEVENT

Danıştay Tetkik Hâkimi

 

5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

 

1

37837

Rabia BAŞER

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi

2

37914

Abdullah ŞAHİN

Adalet Müfettişi

3

37775

Yusuf ÖZDEMİR

Aydın İdare Mahkemesi Üyesi

4

37989

Kemal YEMİŞEN

Edirne İdare Mahkemesi Üyesi

5

37890

Safiye Canan TURAN

Malatya İdare Mahkemesi Üyesi

6

37848

Ayşegül ÖZHAMARATLI

Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi

7

37756

Nuray (ÖZTÜRK) TEKİN

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

8

37842

İshak SAĞIR

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi

9

37988

Murat YEŞİN

Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi

10

37838

Ferhat METİN

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

11

37839

Şebnem ERDOĞAN

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi

12

37834

Hamdi ŞENLER

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi

13

37986

Melike ALPER

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

14

37885

Hürriyet ŞAHİN

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

15

38422

Hannan YILBAŞI

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

16

37810

Yılmaz ACER

Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi

17

37807

Numan ŞAHİN

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi

18

38440

Edat Yücel SEYHAN

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi olup Kamu İhale Kurumunda görevli

19

37784

Yaşar KÜÇÜKERGÜLER

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

20

37742

Kemalettin İŞLEK

Van İdare Mahkemesi Üyesi

21

37778

Levent Barış TÜFENKÇİ

Konya İdare Mahkemesi Üyesi

22

37782

Abdurrahman BEŞER

Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi

23

37841

Kemal AÇIKGÖZ

Antalya İdare Mahkemesi Üyesi

24

37840

Cavit ERDEM

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi

25

37781

Merih DİNÇER

Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi

26

37736

Necdet BAYRAM

Danıştay Tetkik Hâkimi

27

37755

Aylin (ERSOY) GÜLER

Danıştay Tetkik Hâkimi

28

37765

Ülkü KÖSE

Antalya İdare Mahkemesi Üyesi

29

37774

Enis SİVİŞOĞLU

Danıştay Tetkik Hâkimi

30

37813

Tülay ŞERAN BALABAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

31

37814

Tanju KIZILKUŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

32

37850

İhsan SAÇMALI

Danıştay Tetkik Hâkimi

33

37884

Safiye COŞKUN

Danıştay Tetkik Hâkimi

34

37904

Hasan Gazi BUYURAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

35

37979

Kamber AYIK

Danıştay Tetkik Hâkimi

36

38445

Harun Hakan BAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

37

38461

Nihat TOKTAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

38

37747

Ahmet İMİRZALIOĞLU

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

39

37785

Mehmet Ali DURAN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

40

37786

Mithat ÖZCAN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

41

37812

Pınar KARA

Danıştay Tetkik Hâkimi

 Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin; AT Tip Onay Belgesi, Ulusal Tip Onay Belgesi ile ilk muayene ve damgalama işlemlerine dair usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) kapsamındaki ölçü aletleri hariç, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

AT Tip Onay Belgesi Verilmesine İlişkin İşlemler

 

Müracaat

Madde 4 — Üretici veya yetkili temsilcisi tarafından Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğin (71/316/AT) EK-1 Tip Onay Başvurusu maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte muayene kuruluşuna başvurulur. Muayene kuruluşundan alınacak muayene raporlarına aşağıdaki belgeler eklenerek Bakanlığa müracaat edilir.

a) Aşağıda belirtilen doğalgaz sayaçları, mekanik elektrik sayaçları ve su sayaçları dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterden yapılmış en az üç adet servis bakım sözleşmesi.

Doğalgaz sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Mekanik elektrik sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Su sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Mekanik elektrik sayaçları, doğalgaz sayaçları ve su sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde kurulması zorunludur. Bu süre zarfında söz konusu sayaçlar için Bakanlık merkez/taşra teşkilatından yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla yapılmış noter sözleşmeli üç adet tamir ve ayar istasyonu yeterlidir.

Mekanik elektrik sayaçları, su sayaçları ve doğalgaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarına ait kriterler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenir.

Bant baskülleri ve otomatik teraziler için bir merkez servisi yeterlidir.

Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletlerinde bu madde hükümleri aranmaz.

Kullanım özelliği ve niteliğinden dolayı servis kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça kararlaştırılır.

b) Üreticinin kendisinin müracaat etmemesi halinde, temsilcisinin yetkili olduğunu gösterir belge.

c) Garanti Belgesi.

Müracaatın Değerlendirilmesi

Madde 5 — Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde AT Tip Onay Belgesi düzenlenerek üreticiye veya yetkili temsilcisine verilir. Uygun bulunmaması halinde ise, durum gerekçeleri ile birlikte bir yazıyla ilgiliye bildirilir.

Muayene ve Damgalama İşlemleri

Madde 6 — AT Tip Onay Belgesini alan firma muayene kuruluşuna tekrar müracaat ederek Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelikte (71/316/AT) belirtilen AT İlk Muayenesi ile ilgili işlemleri yaptırır.

AT Tip Onay Belgesi alınmış ve AT İlk Muayene işlemleri tamamlanmış olan ölçü ve ölçü aletleri, piyasaya arz edilmeden önce Bakanlıkça damgalanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Tip Onay Belgesi Verilmesine İlişkin İşlemler

 

Ulusal Tip Onay Belgesi

Madde 7 — Ölçü ve ölçü aletlerinden;

AB Direktiflerini uyumlaştıran ürüne münhasır yönetmelik kapsamına girmeyen, ancak elektrik/elektronik aksamı nedeniyle Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) ve/veya ilgili diğer yönetmelikler kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri,

Konuyla ilgili bir EN veya Türk Standardı bulunan ölçü ve ölçü aletleri,

Konuyla ilgili bir EN veya Türk Standardı bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri,

için Ulusal Tip Onay Belgesi verilir.

Müracaat

Madde 8 — Üretici veya yetkili temsilcisi tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat edilir.

a) Firmanın adı ve adresi,

b) Her model ve tip için ayrı ayrı hazırlanmış katalog, şema ve teknik resimler,

c) Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu,

d) Garanti Belgesi,

e) Damga planı,

f) AB direktiflerini uyumlaştıran Yönetmeliklerden herhangi birinin kapsamına girmeyen; ancak bu konuda bir EN standardı veya Türk Standardı bulunan ölçü aletleri için Standarda Uygunluk Belgesi. Bu belge standardın en son revizyonuna göre olur ve bu bilgiler belgenin üzerinde de belirtilir.

g) Ön ödemeli sayaçlarda olduğu gibi sistemin tamamı itibarıyla AB direktiflerini uyumlaştıran bir yönetmelik kapsamına girmeyen, ancak bütünü veya sistemi oluşturan herhangi bir bölümü AB direktiflerini uyumlaştıran herhangi bir yönetmelik, AB teknik düzenlemesi, EN Standardı veya Türk Standardı kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin, söz konusu mevzuat kapsamındaki bölümlerinin belgelendirilmesi gereklidir. Ayrıca, bir bütün olarak sistemin tüm ilâve ve/veya bağlantılarıyla birlikte uyumlu ve doğru çalıştığının muayene kuruluşu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.

h) Aşağıda belirtilen doğalgaz sayaçları, elektronik elektrik sayaçları ve su sayaçları dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterden yapılmış en az üç adet servis bakım sözleşmesi.

Doğalgaz sayaçlarında, en az ikisi iki değişik coğrafi bölgede üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Elektronik elektrik sayaçlarında, en az üçü üç değişik coğrafi bölgede üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer ikisi de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Su sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Elektronik elektrik sayaçları, doğalgaz sayaçları ve su sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde kurulması zorunludur. Bu süre zarfında elektronik elektrik sayaçları için üç değişik coğrafi bölgede üretici veya yetkili temsilcisi tarafından en az üç adet tamir ve ayar istasyonunun kurulması; su ve doğalgaz sayaçları için ise Bakanlık merkez/taşra teşkilatından yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla yapılmış noter sözleşmeli üç adet tamir ve ayar istasyonu yeterlidir.

Elektronik elektrik sayaçları, su sayaçları ve doğalgaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarına ait kriterler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenir.

Bant baskülleri ve otomatik teraziler için bir merkez servisi yeterlidir.

Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletlerinde bu madde hükümleri aranmaz.

Kullanım özelliği ve niteliğinden dolayı servis kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça kararlaştırılır.

Müracaatın Değerlendirilmesi

Madde 9 — Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde ölçü ve ölçü aletleri için Ulusal Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgili firmaya verilir. Uygun bulunmaması halinde, gerekçeleriyle birlikte bir yazıyla ilgiliye bildirilir.

Ulusal Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, piyasaya arz edilmeden önce Bakanlıkça damgalanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Avrupa Birliğine Üye Bir Ülkeden AT Tip Onay Belgesi Alınmış Ölçü ve Ölçü

Aletleri ile İlgili İşlemler

 

Müracaat

Madde 10 — Avrupa Birliğine üye bir ülkeden AT Tip Onay Belgesi alınmış ve muayene kuruluşuyla işlemleri tamamlanmış olan ölçü ve ölçü aletleri için AT Tip Onay Belgesine aşağıdaki belgeler eklenerek Bakanlığa müracaat edilir.

a) AT Tip Onay Belgesi,

b) Damga planı (gerektiren ürünlerde),

c) Katalog, teknik resim ve Türkçe Kullanma Kılavuzu,

d) Aşağıda belirtilen doğalgaz sayaçları, mekanik elektrik sayaçları ve su sayaçları dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterden yapılmış en az üç adet servis bakım sözleşmesi.

Doğalgaz sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Mekanik elektrik sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Su sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulması, diğer üçü de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu.

Mekanik elektrik sayaçları, doğalgaz sayaçları ve su sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde kurulması zorunludur. Bu süre zarfında söz konusu sayaçlar için; Bakanlık merkez/taşra teşkilatından yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla yapılmış noter sözleşmeli üç adet tamir ve ayar istasyonu yeterlidir.

Mekanik elektrik sayaçları, su sayaçları ve doğalgaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarına ait kriterler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenir.

Bant baskülleri ve otomatik teraziler için bir merkez servisi yeterlidir.

Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletlerinde bu madde hükümleri aranmaz.

Kullanım özelliği ve niteliğinden dolayı servis kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça kararlaştırılır.

e) Muayene kuruluşundan alınacak ilk muayene bilgileri,

f) Garanti Belgesi.

Müracaatın Değerlendirilmesi

Madde 11 — Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde kayıtları yapılır, uygun bulunmaması halinde durum gerekçeleriyle birlikte bir yazıyla ilgiliye bildirilir.

AT Tip Onay Belgesine sahip ve muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olan ölçü ve ölçü aletleri, Bakanlıkça kaydı yapıldıktan sonra piyasaya arz edilmeden önce damgalanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Ticarette Kullanılmayan Ölçü ve Ölçü Aletleri

Madde 12 — Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletleri için tip onay şartı aranmaz, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

AT Tip Onayından Muaf Olup, AT İlk Muayene İşlemine Tâbi Olan Ölçü ve Ölçü Aletleri İçin Müracaat

Madde 13 — İlgili yönetmeliğinde AT Tip Onayından muaf, ancak AT İlk Muayene işlemine tâbi olan ölçü ve ölçü aletleri için ürünün teknik özelliklerini belirten belgeler ile birlikte muayene kuruluşunca AT İlk Muayenesi için gerekli işlemlerin yaptırılacağına dair beyanla Bakanlığa müracaat edilir.

Müracaatın Değerlendirilmesi

Madde 14 — Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde kayıtları yapılır, uygun bulunmaması halinde durum gerekçeleriyle birlikte bir yazıyla ilgiliye bildirilir.

Muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olan ölçü ve ölçü aletleri, piyasaya arz edilmeden önce Bakanlıkça damgalanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15 — 21/2/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış bulunan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip ve Sistem Onay Belgeleri, 30/6/2006 tarihine kadar geçerlidir. 30/6/2004 – 1/7/2006 tarihleri arası vizesi dolan belgelerin vize işlemleri yapılır; ancak son vize geçerlilik tarihi 30/6/2006 tarihini geçemez.

Halen kullanımda olan ve eski tip ve sistem onay belgeleriyle üretilen ölçü ve ölçü aletleri için söz konusu belgelerin verilişine esas olan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik, 1/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik Avrupa Birliği Direktiflerinin uyumlaştırıldığı yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerine uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 1/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

 

TARİH

: 04/11/2004

 

KARARNO

: ÖİB-K-42

 

KONU

: Sümer Holding A.Ş.'ye ait gayrimenkullerin satışı.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) muhtelif strateji Kararları gereğince özelleştirme çalışmaları devam eden Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding), Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 4046 sayılı Kanunun 4. maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Holding tarafından gerçekleştirilen ve değer tespit sonuçları gözönünde bulundurularak Holding Yönetim Kurulunun 13.10.2004 tarih ve 14/47 sayılı kararı ile neticelendirilerek Holdingin 20.10.2004 tarih ve 1158-9111 sayılı yazısı ile İdaremize onaylanmak üzere intikal ettirilen ihalelerin sonuçları dikkate alınarak, ÖYK'nın 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Holdinge ait;

1 — Adana İli, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 2476 ada, 1 parselde kayıtlı 3.404 m2 alanlı gayrimenkul ve üzerindeki taşınmazların Mahmut SARPKAYA'ya 80.000.000.000.-TL bedelle %50'si peşin kalanı 10 ay vadeli olarak satılmasına,

2 — Adana İli, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 2476 ada, 2 parselde kayıtlı 18.465 m2 alanlı gayrimenkul ve üzerindeki taşınmazların Ali KAYACI, Battal KAYACI, Mehmet BEKRAT, Mahmut KUŞDEMİR, Hüseyin KAYACI, Naci TÜRKMENOĞLU, Ali Fuat TUNCER, Aytaç SAVCI ve Ali AK'a 240.000.000.000.-TL peşin bedelle satılmasına,

3 — Adana İli, Ceyhan İlçesi, GOP Mahallesi, 1060 ada, 5 parselde kayıtlı 15.083 m2 alanlı gayrimenkul ve üzerindeki taşınmazların Mehmet ÇETİN'e 475.000.000.000.-TL bedelle %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak satılmasına,

4 — Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Çobanbeyli Köyü, bilâ ada, 3193 parselde kayıtlı 18.500 m2 alanlı taşınmazın Ali MERT'e 4.550.000.000.-TL bedelle %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli olarak satılmasına,

5 — Karabük İli, Eflani İlçesi, Yalacık Mahallesi, 254 ada, 62 parselde kayıtlı 234 m2 alanlı taşınmazın Nihat CÖMERT'e 1.000.000.000.-TL peşin bedelle satılmasına,

6 — Vadeli teklif verenlerden, ihale şartnamesinin 12. ve 13. maddeleri hükmü uyarınca; ihale bedelinin peşin kısmı tahsil edildikten sonra, bakiye borca TL bazında (aylık %2,5) yıllık %30 basit faiz (vade farkı) tahakkuk ettirilerek, bakiye borç ve faizinin eklenmesiyle bulunacak meblağ kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin banka teminat mektubunun alınmasına,

7 — Alıcıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya sözleşme imzalamaktan

imtina etmesi halinde, Alıcılar tarafından verilmiş olan teminatların nakde çevrilerek irat kaydedilmesine,

8 — Kararda adları zikredilen Alıcılar dışında kalan teklif sahiplerinin teminatlarının

iade edilmesine,

9 — Taşınmazların devir işlemlerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan (Kültür ve Turizm

Bakanlığı vb. kamu kurum ve kuruluşlardan) gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılmasına,

10 — Söz konusu satışlara ilişkin devir işlemlerinin Holding tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan:

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının

Uygulanmasına Dair Tebliğ

2005 yılı hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülecek olan kasap ve aşçı niteliğine sahip işçiler ile çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalarda aranacak şartlar ile bu konuda ilgili kuruluşlar ve firmalarca yapılacak diğer iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Madde 1 — 2005 yılı hac mevsiminde geçici işçi vizesi alarak Suudi Arabistan'a gidecek yukarıda belirtilen meslek dallarındaki işçiler ile vasıfsız işçilerin çıkışları kara ve hava yolundan yapılacaktır.

Madde 2 — Hac mevsiminde geçici işçi olarak Suudi Arabistan'a gideceklerde;

a) 22-50 yaş sınırı dahilinde olunması (Daha önce Türkiye İş Kurumu kanalı ile geçici işçi olarak Suudi Arabistan'a götürülen ve orada çalıştırılan kasap ve aşçılar için yaş sınırı 55 olarak uygulanacaktır.),

b) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmaması,

c) Kasap ve aşçı olarak gideceklerin bu mesleklerde, en az 1 (bir) yıl sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olması şartları aranacaktır. (Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında kasap ve aşçı olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgeleyenler dahil, önceki yıllarda Türkiye İş Kurumu kanalıyla bu maksatla Suudi Arabistan'a gidenlerden mesleki belge istenmeyecektir.)

Madde 3 — Hac mevsimi süresince Suudi Arabistan'a bu kişileri götürecek firmalar, Türkiye İş Kurumu'nca aranan şartları yerine getirmek kaydıyla:

a) Götürülecek işçi başına, Türkiye İş Kurumu'nca belirlenecek şartlar çerçevesinde işçi ücreti karşılığı olmamak kaydıyla Kuruma 25O.-(ikiyüzelli) USD limit içi kat'i ve süresiz dövize endeksli teminat mektubu vereceklerdir.

Firmalar, bu kişilere sağlık koşullarına uygun iaşe ve ibate sağlamak ve ücretlerini zamanında eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Bu husustaki tespitler Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nca değerlendirilir. Yatırılan teminat, Türkiye İş Kurumu'nca gerekli incelemenin yapılmasıyla elde edilecek bilgiler (teftiş raporu ve şikayetler) çerçevesinde hac dönüşlerinin tamamlandığı en son tarihten itibaren en geç iki ay sonra, ya iade edilir ya da Türk Lirası'na çevrilerek gelir kaydedilir.

Firmalar;

b) Vergi dairelerinden vergi borçları olmadığına dair alacakları belgeyi ibraz edeceklerdir.

c) Götürülecek işçilere hac mevsimi süresince geçerli olmak üzere 10.000.000.000.- (on-milyar) TL. tutarında ferdi veya toplu kaza ve ölüm sigortası yaptıracaklardır.

d) Hava yolu ile gidecek her işçi adına düzenlenmiş kati rezervasyonlu gidiş-dönüş NONREF uçak bileti, karayolu ile gidecek işçiler için gidiş-dönüş taşıma sözleşmesi ibraz edeceklerdir.

e) Geçici işçilerin Cidde-Mekke-Meşair ile Meşair-Mekke-Medine arası intikallerini temin edecekler veya intikal ücretlerini karşılayacaklardır.

f) Götürülecek işçilere uygulanacak olan ACW135Y Menenjit aşısı ilgili firma tarafından temin edilecektir.

Madde 4 — Suudi Arabistan'a geçici işçi götürmek isteyen firmalardan, hakkında idari soruşturma yapılmış ve denetçilerce tespit edilmiş olumsuz sicili veya adli takibat bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek, ayrıca bahse konu firmalar hakkında gerekli görülen kurum ve kuruluşlar nezdinde Türkiye İş Kurumu'nca yapılacak araştırmada işçi götürmesine engel durumu bulunduğu tespit edilenlere izin verilmeyecektir.

Madde 5 — Türkiye İş Kurumu'nca pasaportlara işçi işlemi yapılması sırasında işçilerden;

a) Savcılıktan trafik cezaları hariç adli sicil belgesi,

b) Sağlık raporu, (tek resmi tabip)

c) Ria grafısi,

d) Aşçı ve kasaplarda portör muayenelerini yaptırdıklarına dair belge,

e) ACW135Y Menenjit aşısı yaptırdığına dair belge,

istenecektir.

İşçi işlem belgeleri tamam olanların pasaportlarına Türkiye İş Kurumu tarafından "2005 yılı hac mevsiminde geçici işçidir" kaşesi basılacaktır.

Madde 6 — Firma; istediği takdirde, bu kapsamda götürülecek her 50 kişi için bir idareci personel veya tercüman götürebilecek ve bu personel için 2'nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmayacaktır.

Madde 7 — 2005 yılı hac mevsiminde ülkemizden bu esaslar dahilinde Suudi Arabistan'a gidecek olanlardan, havaalanları veya karayolu hudut kapılarından çıkışta; Türkiye İş Kurumu'nca hazırlanıp imzalanarak, mühürlenen "Geçici İşçi Kimlik Kartı" aranacaktır.

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında Suudi Arabistan'a en fazla 6.000 (altıbin) kişinin çıkışına izin verilecektir. Bu sayının 2.000 (ikibin) kişisi çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler için kullanılacaktır.

Madde 9 — Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararlarına muhalefet eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Madde 10 — Hac mevsiminde Cidde Hava Limanı yer hizmetlerinde çalıştırılacak olan Türk Hava Yolları (THY) personeli ile çalıştırılmak üzere Suudi Arabistan'a boş olarak götürülecek otobüslerin şoförleri ve bu otobüslerin bakım ve onarımını yapmak üzere her 100 otobüs için görevlendirilecek en fazla beş teknik eleman bu Tebliğ kapsamı dışında tutulacaktır.

Madde 11 — İslam Kalkınma Bankası veya ilgili Suudi Arabistan firmaları tarafından doğrudan Türkiye İş Kurumu kayıtlarından götürülecek geçici işçiler için bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddesinde belirtilen şartlar aranmayacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Esas Sayısı   : 2002/156

Karar Sayısı : 2004/ 98

Karar Günü  : 14.7.2004

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER :

1- Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi (Esas : 2002/156)

2- Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi (Esas : 2002/168)

3- Muş Ağır Ceza Mahkemesi (Esas : 2003/6)

İTİRAZLARIN KONUSU : 3.8.2002 günlü, 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin “Türk Ceza Kanunu”nun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102, 112, 451, 452, 462 ve 463 üncü maddeleri ile ... saklıdır …” bölümünün, Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Bakılmakta olan davalarda, 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun’un 1. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin itiraz konusu bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan ya da tarafların Anayasa’ya aykırılık savlarını ciddi bulan mahkemeler, iptali için başvurmuşlardır.

II- İTİRAZLARIN GEREKÇELERİ

İtiraz yoluna başvuran mahkemeler, başvuru gerekçelerinde özetle;

Anayasa’nın 38 inci maddesinde 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonucu, savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemeyeceği hükmünün getirildiği, bu Anayasa değişikliği doğrultusunda çıkartılan 3.8.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanun’un 1/A-a maddesi ile de Anayasa’da işaret edilen istisnalar hariç olmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan idam cezalarının müebbet ağır hapis cezasına dönüştürüldüğü, ancak itirazlara konu Türk Ceza Kanunu’nun tahrik hükümlerini düzenleyen 51 inci maddesi ile takdiri indirim nedenlerini düzenleyen 59 uncu maddesine ilişkin hükümlerin saklı tutulduğu, bu durumda, idam cezası kaldırılmasına karşın Türk Ceza Kanunu’nun bu hükümleri (itiraza konu olmayan diğer istisnalar belirtilmemiştir) yönünden idam cezasının esas alınarak indirim nedenlerinin uygulanmasının, sanıklar yönünden eşitliğe aykırı sonuçlar doğuracağı, örneğin haksız tahrik altında kalmadan aynı kasıt altında birden fazla kişiyi öldüren sanıkla, tahrik altında aynı suçu işleyen sanık hakkında nihai ceza yönünden herhangi bir fark olmayacağı, başka bir deyişle Türk Ceza Kanunu’nun 51 inci maddesinin bu suçlar yönünden uygulamadan kalkmış duruma geleceği, keza hükümlü olunan müebbet ağır hapis cezası Türk Ceza Kanunu’nun 59 uncu maddesi tatbikiyle tekrar müebbet hapis cezasına dönüştürülemeyeceğinden, böyle bir durumda Türk Ceza Kanunu’nun 59 uncu maddesinin uygulanma şartlarını taşıyan bir sanıkla, bu maddenin uygulanamayacağı başka bir sanık arasında hiç bir fark kalmayacağı ve her iki sanığın da müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edileceği, böylece iki kişiyi öldüren ve hakkında takdiri indirim sebebi uygulanan sanık ile takdiri indirim sebebi uygulanmayan sanığa hükmedilecek cezalarda fark olmayacağı, Anayasa’nın 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle belli şartlar altında idam cezasının kaldırıldığı, ancak yasakoyucunun 4771 sayılı Kanun’la idam cezasını kaldırdığı halde yerine yeni bir ceza ihdas etmediği, dolayısıyla 4771 sayılı Kanun’un 1/A-a maddesiyle getirilen düzenlemenin Anayasa’nın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesine ve 38 inci maddesine aykırı olduğu savında bulunmuşlardır.

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralları

3.8.2002 günlü, 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un itiraz konusu ibareleri de içeren 1. maddesinin (A) fıkrası hükmü şöyledir.

“MADDE 1.- A) Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, … 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür.

Şu kadar ki,

a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102, 112, 451, 452, 462 ve 463 üncü maddeleri ile 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin idam cezasına ilişkin hükümleri,

b) Türk Ceza Kanunun 17 nci maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlere ilişkin hükümleri,

Saklıdır.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

İtiraz konusu kuraların Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 8. maddesi gereğince birleştirilen dosyalarla ilgili, değişik tarihlerde yapılan ilk inceleme toplantıları sonunda, dosyalarda eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararları ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Birleştirme Kararı

3.8.2002 günlü, 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin “Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102, 112, 451, 452, 462 ve 463 üncü maddeleri ile … saklıdır” bölümünün iptali istemiyle yapılan itiraz başvurularına ilişkin 2002/168 ve 2003/6 esas sayılı davaların aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2002/156 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esaslarının kapatılmasına, esas incelemenin 2002/156 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

B- Uygulanacak Kural Sorunu

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

İtiraz başvurusunda bulunan mahkemelerden Muş Ağır Ceza Mahkemesi ile Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarda, ağır tahrik altında birden çok adam öldürme fiillerinin söz konusu olduğu, her iki mahkeme bakımından da, itiraz konusu kuralda belirtilen Türk Ceza Kanunu’nun sayılan maddelerinden yalnız 51. ve 59. maddelerinin uygulanacağı, diğer maddelerin ise bu mahkemelerin önündeki davalarda uygulanma olanağı bulunmadığı, buna karşın Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4771 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin tamamı yönünden; Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4771 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendindeki Türk Ceza Kanunu’nun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 102, 112, 451, 452, 462 ve 463 üncü maddeleri yönünden itiraz başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda 3.8.2002 günlü, 4771 sayılı Kanun’un 1. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin “Türk Ceza Kanununun ...51,... 59,...” dışında kalan bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan mahkemelerin bakmakta oldukları davalarda uygulanma olanağı bulunmadığından; bu bölüme ilişkin başvuruların anılan mahkemelerin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiştir.

C- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

3.8.2002 günlü, 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin (A) fıkrası hükmü ile savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç, kimi kanunlarda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüş; ancak, aynı maddenin (a) bendi ile itirazlara konu Türk Ceza Kanunu’nun 51. ve 59. maddelerinin idam cezasına ilişkin hükümleri saklı tutulmuştur.

İtiraz başvurularında, Anayasa’nın 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle, bazı istisnai haller dışında idam cezasının kaldırılmasından sonra 4771 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme sonucu idam cezalarının müebbet ağır hapis cezasına çevrilmesine karşın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kimi genel ve özel hükümlerdeki, bu bağlamda aynı Kanunun 51 ve 59 uncu maddelerindeki indirim oranları yönünden idam cezasının baz alınmaya devam edilmesinin Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.

4771 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının ve alt bentlerinin bir bütün olarak incelenmesinden, savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezaları hariç olmak üzere, diğer tüm fiiller için çeşitli kanunlarda öngörülen idam cezalarının kaldırıldığı ve bu cezalar yerine müebbet ağır hapis cezası verileceği esasının benimsendiği, ancak Türk Ceza Kanunu’nun 11 inci maddesinde cürümlere mahsus cezalar arasında sayılan “müebbet ağır hapis” cezası ile bu Kanun (4771 s. K) uyarınca idam cezası yerine hükmedilecek müebbet ağır hapis cezası arasında bir nitelik farkı gözetildiği, diğer bir deyişle Türk Ceza Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen müebbet ağır hapis cezası ile “idam cezasından dönüşen” müebbet ağır hapis cezası arasında, Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu düzenlemesinde belirtilen genel ve özel hükümleri yönünden bir ayırıma gidildiği, keza aynı kuralda sayılan özel yasalar bakımından da bir ayırımın gözetildiği, ayrıca infaz hukuku yönünden bu iki cezanın farklı rejimlere tabi tutulduğu, böylece sonuçları ve uygulaması itibariyle birbirinden farklı iki cezanın ihdas edildiği görülmektedir.

Cezanın caydırıcılığı ve suçlunun toplumla uyum sağlayabilmesi, ceza politikasının temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Bu politikaya etken olacak kriterler ise toplumun suça verdiği önem ve suçun ağırlığı ile yakından ilgilidir. Demokratik toplum düzeninin gerekleri ile kamu yararı düşüncesi, yasakoyucunun suçlar ve cezalar konusunda Anayasa’nın 17. ve 38. maddeleriyle kendisine tanınan takdir yetkisini sınırlayan başlıca etmenlerdir. Sayılan bu iki etmen ayrık tutulursa, yasakoyucu, kendisine tanınan takdir yetkisi içinde, kamusal düzeni, güven ve huzuru bozan eylemlerden öngördüklerini suç olarak belirleyebilir, bunlara verilecek cezaları tür ve ağırlık olarak saptayabilir ve yine benimsediği ilkeler doğrultusunda bunlar için farklı cezalar tayin edebilir. Yasakoyucu, kimi suçların niteliğini, işlenme biçimini, kişi, toplum ve Devletin uğraması mümkün zararların içerik ve yoğunluğunu, toplumsal barışın ihlâl derecesini, suçtan zarar görenlerin kimliğini, cezaların caydırıcılığını ve toplumun değer yargılarını dikkate alarak düzenleme yapabilir.

Türk Ceza Kanunu’nda cürüm ve kabahatlar için değişik ve sonuçları birbirinden tamamen farklı cezalar benimsenmiş, bu bağlamda ölüm cezasının dışındaki hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden müebbet ağır hapis, ağır hapis, hapis ve hafif hapis cezaları öngörülmüştür. 4771 sayılı Kanun’la, idamdan çevrilmiş müebbet ağır hapis cezası da ihdas edilmiş ve evvelce idam cezası verilmesini gerektiren eylemlerdeki ağırlık ve ayrılık dikkate alınarak, yeni ihdas edilen bu cezanın yerine getirilmesinin, idam cezası verilmesini gerektiren eylemlere nazaran daha hafif kabul edilen eylemler için öngörülen müebbet ağır hapis cezasına nazaran farklı biçimde olması esası benimsenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da, yukarıda özetlenen ayrık hükümlerdeki durumlar saklı tutulmak suretiyle, idam cezasından dönüştürülen müebbet ağır hapis cezası ile normal olarak hükmedilen müebbet ağır hapis cezası farklı hukuki rejime tâbi tutulmuş, böylece ihlâl edilen hukuki değerlerdeki farklılık nedeniyle, bu iki ceza bakımından farklı hükümler getirilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 448, 449 ve 450 nci maddelerinde düzenlenen adam öldürme fiillerinin farklılığı nedeniyle, bu fiillere verilecek cezalar muvakkat ağır hapis, müebbet ağır hapis ya da idam cezası şeklinde belirlenmişken, Anayasa’nın 38. maddesindeki değişikliğe koşut olarak 4771 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle idam cezasından dönüştürülen müebbet ağır hapis, müebbet ağır hapis ve muvakkat ağır hapis şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. Yasakoyucunun, Türk Ceza Kanunu’ndaki adam öldürme fiillerinin ağırlık ve yoğunluğunu, ceza siyaseti ilkelerini de gözeterek Türk Ceza Kanunu’nun 449 uncu maddesi ile 450 nci maddesindeki fiilleri aynı kapsamda tutmadığı, bu konudaki takdir yetkisini kullanmak suretiyle 4771 sayılı Kanun’daki düzenlemeyi yaptığı anlaşılmaktadır.

Anayasa’nın 10 uncu maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesi, eylemli eşitliği değil, hukuksal eşitliği ifade eder. Eşitlik, her yönüyle aynı hukuksal durumda bulunanlar arasında söz konusu olabileceğinden, benzer suçları işlemeyenler bakımından, öngörülen cezaların farklılığı bir eşitsizliğe yol açmaz. Müebbet ağır hapis cezasını gerektiren fiiller ile idam cezasından dönüştürülen müebbet ağır hapis cezasını gerektiren fiillerin nitelik ve ihlâl ettikleri değerler birbirinden tamamen farklı olduğundan, hukuki durumların farklılığını gözeten yasakoyucunun 4771 sayılı Kanun’la öngördüğü itiraz konusu düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı bir yönü görülmemiştir.

Yasakoyucunun takdirini yukarıda açıklanan biçimde ortaya koyduğunun anlaşılması karşısında, konunun Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen suç ve cezalara ilişkin buyurucu ilkelere aykırı bir yönü görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu bölüm, Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

VI- SONUÇ

3.8.2002 günlü, 4771 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 1. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin “Türk Ceza Kanununun ... 51, ... 59, ... saklıdır.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 14.7.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Sayfa Başı