Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Ekim 2004

PAZAR

Sayı : 25623

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

—  Badminton Müsabaka Yönetmeliği 

— Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Badminton Müsabaka Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; badminton müsabakalarının düzenlenmesi, kurullarının teşkili, çalışmaları, müsabakaların tescili ile bunlara ilişkin usul ve esasların tespiti ve yönetimi konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; uluslar arası oyun kurallarına uygun olarak Ülkemizde düzenlenecek badminton müsabakalarının usul ve esasları ile bu müsabakalara katılan spor kulüplerini, yöneticileri, antrenörleri, hakemleri, sporcuları ve diğer görevlileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

 

Genel Müdür

: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

 

Federasyon

: Badminton Federasyonunu,

 

Federasyon Başkanı

: Badminton Federasyonu Başkanını,

 

İl Başkanı

: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

 

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

 

İlçe Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

 

İl Temsilcisi

: Badminton spor dalı il temsilcisini,

 

IBF

: Uluslararası Badminton Federasyonunu,

 

EBU

: Avrupa Badminton Birliğini,

 

BBU

: Balkan Badminton Birliğini,

 

COMEBA

: Akdeniz Badminton Konfederasyonunu,

 

Turnuva

: Federasyonca tescilli kuruluşların ve/veya lisanslı sporcuların bir buluşmada karşılaşıp sıralandıkları müsabakaları,

 

Etap

: Lig veya grup müsabakalarının bölümlerini,

 

Müsabaka

: Kişi veya takımlar arasında sıralamayı belirlemek amacıyla yapılan faaliyeti,

 

Sezon

: 1 Ağustos-31 Temmuz tarihleri arasındaki badminton müsabakalarının yapıldığı dönemi,

 

Lig-Grup

: Belirli sayıda  tescilli kulüplerin  bir sezon boyu birbirleri ile karşılaşıp sıralandıkları müsabakaları,

 

Lig Sezonu

: Aynı lig içindeki ilk resmi lig-grup müsabakalarının başladığı tarih ile oynanan son resmi lig  müsabakalarının arasındaki geçen süreyi,

 

Şampiyona

: Türkiye veya il unvan müsabakalarını,

 

Kulüp

: Genel Müdürlükçe tescili yapılmış dernekleri,

 

Sporcu

: Badminton oynayan lisanslı kişiyi,

 

Tekler

: Karşılıklı birer oyuncunun oynadığı müsabakayı,

 

Çiftler-Karışık Çiftler

: Karşılıklı ikişer oyuncunun oynadıkları müsabakayı,

 

Ralli

: Servisle başlayan ve topun oyun dışında kalana kadar bir veya daha fazla vuruşları,

 

Averaj

: Kazanılan set ve sayı ile kaybedilen set ve sayı arasındaki farkı,

 

Set-Oyun

: Bir müsabakanın sonucunu belirleyici sayılardan oluşan bölümü,

 

Temsilci

: Federasyon veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,

 

Gözlemci

: Hakemlerin müsabaka esnasında kurallara uygun, tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla, Federasyon veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,

 

Hakem

: Müsabakaların kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen lisanslı kişiyi,

 

Turnuva Başhakemi

: Müsabakaların kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen sorumlu ve yetkili hakemi,

 

 ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müsabakalarla İlgili Hususlar

 

Müsabaka Dönemi

Madde 5 — Badminton müsabaka dönemi, uluslar arası federasyonların programlarına uygun olarak  1 Ağustos tarihinde başlar, bir sonraki yılın 31 Temmuz tarihinde sona erer.

Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

Madde 6 — Federasyon müsabakalarına katılacak kulüpler  ve katılma şartları şunlardır;

a) Badminton branşında faaliyet gösteren kulüpler, katılma taleplerini merkezde Federasyona, taşrada il müdürlüğüne bildirirler. Federasyon ve il müdürlüklerince belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular, o yıl için değerlendirmeye alınmaz.

b) Lig ve/veya gruplarda yer alan kulüpler; sezon öncesi Federasyon tarafından ilan edilecek tarihe kadar bir sonraki sezon müsabakalarına katılacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Lig-gruplar için belirtilen; minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki müsabakalara katılmayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüplerle ilgili kararı,  Federasyon Yönetim Kurulu verir.

Lig-grup uygulamaları ile ilgili usul ve esaslar sezon öncesi yayınlanacak talimatla belirlenir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 7 — Müsabakalara katılacak sporcularda aranacak şartlar şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine uygun lisanslı olmak, (Yabancı uyruklu sporculardan uluslar arası transfer kurallarına uygun lisans istenir.)

c) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre ceza almamış olmak,

d) Aynı sezon içerisinde lisanslı bulunduğu kulübünden başka bir kulüp adına badminton branşında resmi  müsabakalara iştirak etmemiş olmak, (Silah altına alınıp askeri kulüplerde oynayanlar hariç)

e) 15 yaş  ve altı erkek sporcuların fiziksel görümünün nüfus cüzdanında yazılı olan yaş gurubuna uygun olmak.

Müsabakalara Katılacak Antrenörlerde Aranacak Şartlar

Madde 8 — Resmi müsabakalarda görev alacak antrenörlerin, o yıl için vizesi yapılmış antrenörlük lisansına sahip olması gerekir. Aksi taktirde, müsabakalarda yer alamazlar.

Antrenörler, müsabaka cetvelinde isimleri yazılı olması ve  lisanslarını başhakeme ibraz etmesi sureti ile sporcularının başında müsabaka alanına girebilirler.       Antrenörler istedikleri taktirde kendi sporcu lisanslarını vize yaptırıp müsabakalara antrenör sporcu olarak katılabilirler.

Müsabaka dönemi içinde faal antrenörler; hakemlik, faal hakemler de  antrenörlük ve sporculuk  yapamazlar.

Federasyon kurullarının herhangi birinde görev alan antrenörler, antrenör sporcu kapsamı dışında tutulurlar.

Müsabaka Çeşitleri

Madde 9 — Badminton müsabakaları; resmi ve özel müsabakalar olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

a) Resmi müsabakalar:

1) İl  müsabakaları; il müdürlüklerince, o ile ait takımlar arasında veya ferdi olarak organize edilen müsabakalardır.

2) Lig, grup ve ferdi müsabakalar; Türkiye birinciliklerine varan ve Federasyonca yıllık faaliyet programına uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

3) Türkiye şampiyonaları; Federasyon tarafından hazırlanan talimatlara uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

4) Uluslar arası  müsabakalar; IBF ve EBU ile bu kuruluşlar  tarafından tanınan  organizasyonlar ve ülkelerce  düzenlenen müsabakalardır.

5) Kupa müsabakaları; Federasyon tarafından hazırlanan talimatlara uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

6) Yaz aktiviteleri; açık veya kapalı alanlarda yapılan organizasyonlar olup, Federasyonun denetim ve gözetiminde yapılan müsabakalardır.

b) Özel müsabakalar; resmi müsabakaların dışında kalan müsabakalardır. Bu müsabakalar, kulüpler,  resmi ve özel kuruluşlar tarafından organize edilir. Müsabakalar için faaliyetin yapıldığı ilin il müdürlüğünden izin alınır. Yapılacak müsabakaların gözetim ve denetimi ile ceza uygulaması müsabakaların yapıldığı il temsilciliğine, yönetimi ise müsabakayı düzenleyenlere aittir. Gerekli görüldüğü durumlarda, müsabakalar için gözlemci görevlendirilebilir.

İzne Tabi Müsabakalar

Madde 10 — İzne tabi müsabakalar, Federasyondan izin alınarak yurt içinde veya yurt dışında  yabancı takımlarla yapılan her türlü müsabakalardır. Bu  müsabakaların izni için en az 20 gün önceden Federasyona başvurulur. İzinsiz müsabaka  düzenleyenler ve müsabakalara katılanlar ceza kurullarına sevk edilir. Müsabakalarla ilgili her türlü ödül, müsabakayı düzenleyenlere aittir. Özel ve izne tabi müsabakalarda hakem görevlendirilmesi Federasyon veya il müdürlüğünce yapılır. Hakem tazminatları, müsabakayı düzenleyen kişi veya kuruluşa aittir.

Kulüplerin yurt içinde  veya yurt dışında yabancılarla yapacakları müsabakalarda;

a) Yurda davet edilen yabancı ülke takımlarıyla yapılacak müsabakalarla ilgili organizasyon programı, mali şartlar ve ağırlama programı, izin istemi ile birlikte Federasyona gönderilir.

b) Yabancı ülke takımları ile özel müsabaka yapacak olan Türk takımları, diğer Türk takımlarından takviye alabilir. Bu durumda, sporcuların isimleri ve kulüpleri Federasyona bildirilerek izin alınır.

c) Yurt dışında müsabaka yapacak olan Türk takımları; seyahat programlarını, karşılaşacakları takımların adlarını, davet eden kuruluşun davet belgesini, kafileyi oluşturacak sporcu, antrenör ve yöneticilerin açık kimliklerini, isim listeleri ile vasıta ve yol güzergahlarını Federasyona bildirerek izin alırlar.

Yabancı ülke takımlarıyla yurt içinde veya yurt dışında yapılacak müsabaka sonuçları ile teknik ve idari konuları içeren Federasyon temsilcisi raporu, müsabaka bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde Federasyonda olacak şekilde gönderilir.

İzne tabi müsabaka yapmak üzere yurt dışına çıkacak olan takım kafilelerinde Federasyon temsilcisi bulundurulması zorunludur. Federasyon temsilcisinin tüm masrafları ilgili kulüp tarafından karşılanır. İzne tabi müsabakalarda yurt içindeki hakem görevlendirilmesi Federasyon veya il müdürlüğünce yapılır. İl faaliyetlerinde; il temsilcisi  Federasyon temsilcisi olarak görev yapar. Temsilci, gözlemci ve hakem tazminatları ilgili kulüp tarafından karşılanır.

Müsabaka Usulleri

Madde 11 — Badminton müsabakaları, takım ve ferdi müsabakalar olmak üzere her yaş kategorisinde tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık çiftler dallarında IBF oyun kurallarına göre yapılır.

a) Takım müsabakaları:

1) Karma takım müsabakaları;

5 müsabaka oynanıyor ise 1 takım en az 2 kız, 2 erkek oyuncudan oluşur,

7 müsabaka oynanıyor ise 1 takım en az 3 kız , 3 erkek oyuncudan oluşur,

9 müsabaka oynanıyor ise 1 takım en az 4 kız, 4 erkek oyuncudan oluşur.

2) Bayanlar ve erkekler takım müsabakaları;  Türkiye kupası olarak düzenlenir. Her takım en az 4 sporcudan oluşur. Müsabakalar;  üç tekler, iki çiftler müsabakası olmak üzere 5 müsabaka olarak yapılır. Karşılaşmalarda müsabakaların sıralaması tertip kurulunca kararlaştırılır. İki takım arasında oynanan müsabakaların sonucu 3 tekler ve 2 çiftler karşılaşmasının sonucuna göre belirlenir. Oyuncular, 1 tek ve 1 çift karşılaşmasından fazla müsabaka yapamazlar.

b) Ferdi müsabakalar;

1) Ferdi müsabakalar eleme usulü ile oynanır. Çiftlerde her oyuncu ikinci eşini seçmekte serbest olup, kendi ilinden seçme zorunluluğu yoktur. Zorunlu olmadıkça aynı kulübün iki oyuncusu ilk turda karşılaştırılmaz.

2) Fikstür hazırlanırken varsa resmi puan sıralaması, oyuncuların bir önceki yıl dereceleri, en yakın resmi müsabakalardan aldıkları dereceler esas alınır.

3) Ferdi müsabakalara, kulüp veya ferdi lisansı (yaş kategorisine göre)  bulunan tüm sporcular katılabilirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı hariç, yabancı uyruklu sporcular, ferdi müsabakalara katılabilir. Ancak, sıralamaya dahil edilmez.

Listeler verildikten sonra, oyuncu  değişikliği yapılamaz.

Lig Sistemi ve Puan Hesaplanması

Madde 12 — Lig sistemi ile oynanan takım müsabakalarında galip gelen takım iki puan alır. Hükmen galip gelen takım iki puan, mağlup ve hükmen mağlup olan takımlar puan alamaz. Hükmen mağlup olan takımların iki puanı silinir. Puanların eşitliği halinde averaj sistemi uygulanır.

a) İki takımın puanlarının eşit olması durumunda, kendi aralarında yapılan müsabaka ve/veya müsabakaların galibine bakılır. Eşitliğin devamı halinde, takımlar arasındaki kazanılan ve kaybedilen setlerin averajına; Eşitliğin devamı halinde kendi aralarındaki kazanılan ve kaybedilen sayı averajına bakılarak sıralama belirlenir.

b) Üç veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması durumunda, bu takımlar arasındaki müsabakaların averajlarına bakılır. Müsabaka averajlarının eşitliği halinde takımlar arasındaki kazanılan ve kaybedilen setlerin averajına;  eşitlik durumunun devamında ise, bu takımlar arasındaki müsabakalardan elde edilen sayı averajına bakılarak sıralama belirlenir.

Bütün bunlara rağmen eşitlik devam ediyor ise, kura çekimi sonucu sıralama belirlenir.

Mazeretsiz müsabakaya çıkmayan takımlar, hükmen mağlup sayılır.

Lig sistemine göre oynanan müsabakaların herhangi bir dalında müsabakaya çıkmayan takım, o müsabakasında mağlup sayılır. Rakip takım müsabakayı 5-0, 7-0, 9-0, setleri 2-0, sayıları da tek bayanlarda 11-0, diğer dallarda 15-0 kazanır. Ancak, sakatlık durumu doktor raporu ile belgeli  sporcunun mazereti, tertip kurulunca uygun görüleceği  durumlarda takımın, o müsabakada o ana kadar aldığı sonuçlar geçerliliğini korur. Takım müsabakalarının eleme sistemine göre oynandığı organizasyonlarda bir takımın galibiyeti kesinleştikten sonra kalan müsabakaların oynatılmasına tertip kurulu karar verir.

Kategori

Madde 13 — Ülkemizdeki yaş kategorileri IBF ve EBU kurallarına göre uygulanır. Federasyon, gerek duyulması halinde yaş kategorilerinde düzenleme yapabilir.

Müsabaka Tertip Kurulu

Madde 14 — Düzenlenen her tür müsabaka için tertip kurulu  kurulması zorunludur.

a) İl tertip kurulu; İl temsilcisi hariç kulüplerce seçilecek en az 3, en çok 5 üye  ile müsabaka başhakeminden oluşur. İl temsilcisi tertip kurulunun  başkanıdır.

b) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda tertip kurulu; Federasyon Başkanı ve/veya Federasyon temsilcisi, Federasyon gözlemcisi, müsabaka başhakemi, müsabakanın oynandığı ilin il müdürü veya görevlendireceği şube müdürü ile il temsilcisinden oluşur. Federasyon Başkanı yoksa,  Federasyon temsilcisi,  tertip kurulunun  başkanıdır. Tertip kurulu, müsabakaların Federasyon tarafından belirlenen statüye uygun  oynatılmasından sorumludur.

c) Uluslar arası Tertip Kurulu; Yurt içinde yapılan uluslar arası müsabakalarda IBF ve EBU kurallarına uygun olarak oluşturulur. Organizasyon için alt kurullar oluşturulabilir.

d) Özel müsabakalar tertip kurulu, Müsabakalara katılan kulüp temsilcileri ile il temsilcisinden oluşur.

Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 15 — Tertip kurulunun göre ve yetkileri şunlardır;

a) Müsabakaların, yıllık faaliyet programına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b) Müsabakaların yapılacağı tarih, yer ve salonları tespit etmek, gerektiğinde değişiklik yapmak,

c) Müsabakalarda çıkabilecek idari anlaşmazlıkları çözümlemek ve itirazları karara bağlamak,

d) Badminton sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapmak,

e) 15 yaş  ve altı kategorilerinde fiziksel görünümü nüfus cüzdanında yazılı olan yaşından daha büyük olduğu gözlenen  erkek sporcularla ilgili inceleme yaparak karar vermek, yaşıtlarından büyük gösteren erkek sporcuların ana yaşının büyük olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, bu sporcuları yarışmalara almamak,

f) Nihai karar verilecek konuları Federasyona havale etmek,

g) Federasyon tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müsabakaların Ertelenmesi veya Yerinin Değişmesi

Madde 16 —  Badminton müsabakaları, belirtilen yerde, ilan olunan tarih ve saatte yapılır. Takımlar aralarında anlaşarak erteleme veya değişiklik kararı veremezler.

Mücbir sebeplerden dolayı, müsabakanın ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesine müsabaka tertip kurulu karar verir. Ertelenen müsabakalar yeniden oynanır.

Federasyon zorunlu hallerde, müsabakaların ertelenmesine veya yerlerinin değiştirilmesine karar verebilir. Milli takımların en  iyi şekilde hazırlanabilmesi amacıyla hazırlık kampları ve müsabakalar süresince lig ve diğer  faaliyetlere Federasyon tarafından ara verilebilir.

Müsabaka Tescili

Madde 17 — İl müsabakalarının tescili ve ilanı il tertip kurulu tarafından, Federasyon müsabakalarının tescili ve ilanı ise Federasyon tarafından yapılır. Uluslar arası oyun kurallarına göre sona eren müsabakaların teknik sonuçları, hakem raporları ile belli olur. Hakem raporlarına göre tertip kurulları, müsabaka cetvellerini inceleyerek sonuçlarını tasdik ve ilan eder. Federasyon tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakalar,  sonuçları tescil edilmedikçe geçerli sayılmaz.

Hakemlerin Tayini

Madde 18 — Federasyon müsabakalarında, turnuva başhakemi ve müsabaka için gerekli hakemlerin sayısı Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. Müsabakanın yapılacağı ilin hakemlerinden veya diğer illerden hakem davet edilebilir.

İl müsabakalarında, turnuva başhakemi ve müsabaka için gerekli  hakemlerin sayısı il hakem kurulu, il hakem kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi tarafından belirlenir.

Müsabakalarda Hakemlerin Görevlendirilmesi

Madde 19 — Müsabakalar için yeterli sayıda hakem, hakem kurulları tarafından görevlendirilir. Hakemlerin, müsabakada görev dağılımı turnuva başhakemi tarafından yapılır. Turnuva başhakemi, müsabaka ile ilgili raporunu en geç 3 gün içinde Federasyona bildirmek zorundadır.

Müsabakalarda Kayıt ve Kura Çekimi

Madde 20 — Takım ve ferdi müsabakalarda kura çekimi ve eşleştirmelerle ilgili teknik toplantı; müsabakalardan bir gün önce müsabakanın yapılacağı yerde takım ve/veya sporcuların yöneticileri nezaretinde müsabaka tertip kurlunca düzenlenir.

Kura çekiminde; onaylı isim listeleri ve sporcuların bulunduğu kategoride bir önceki müsabakalarda aldığı sonuçlar ile sporcuların ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda elde ettikleri derece ve puanlar dikkate alınır.

Temsilci ve Gözlemci Görevlendirilmesi

Madde 21 — Resmi ve özel müsabakalarda, temsilci ve gözlemci görevlendirilir. Temsilci ve gözlemciler müsabakalarla ilgili raporu en geç 3 gün içinde Federasyona vermek zorundadır.

Kıyafet

Madde 22 — Hakemlerin ve sporcuların kıyafetleri, IBF kurallarına uygun olarak Federasyon tarafından belirlenir.

Ödüller

Madde 23 — Federasyonca düzenlenen lig, terfi müsabakaları ve diğer organizasyonlarda dereceye giren kulüplere kupa, sporcularına madalya, ferdi müsabakalarda ise; kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verilebilir.

İtirazlar

Madde 24 — Müsabakalarda itirazlar için günlük  yevmiyenin 5 katı  itiraz bedeli ödenir. İtiraz eden takım belirlenen bedeli, tutanak karşılığı temsilci veya gözlemciye teslim eder. İtiraz parası yatırılmadan yapılacak itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

İtirazlar, ferdi müsabakalarda sporcu veya antrenör, takım müsabakalarında ise kulübün yetkili kıldığı kişi tarafından müsabaka sona erdiğinde bir sonraki tura geçilmeden dilekçeyle tertip kuruluna yapılır.

Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar; il müsabakalarında, il tertip kurulu, Federasyon müsabakalarında Federasyon Tertip Kurulu tarafından görüşülür ve karara bağlanır. İtiraz edenin haklı bulunması halinde yatırılan bedel iade edilir. Aksi halde Genel Müdürlük hesabına gelir olarak kaydedilir.

İtiraz usulüne uygun olarak yapılmamışsa; bu durum itiraz eden takımlar için değerlendirilmez. Ancak, itiraz ihbar olarak kabul edilerek tertip kurulu veya Federasyon tarafından  değerlendirilebilir. İtiraza konu olan husus haklı bulunursa takım için bir hak doğmaz. İtiraza neden olan ilgili kişiler Ceza Kuruluna sevk edilir.

İtirazlar, kural hatasından kaynaklanıyor ve tertip kurulu tarafından haklı bulunuyor ise, oynanmış müsabaka tekrarlanır. Kural hatası dışındaki durumlarda oynanmış müsabaka tekrar edilemez.

Cezalar

Madde 25 — Müsabakalarda cezayı gerektiren davranışlarda bulunanlar hakkında 7/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yabancı Sporcular

Madde 26 — 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sporcu  Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmiş yabancı uyruklu sporcular, resmi ve özel takım müsabakalarına katılabilirler. Kulüpler bir sezon içinde iki bay ve iki bayan yabancı uyruklu sporcu ile tescil, vize ve transfer işlemi yaptırabilirler. Ancak, takım müsabakalarında  en fazla bir bay, bir bayan sporcu oynayabilir.

Türkiye Ligleri

Madde 27 — Türkiye ligleri, her sezon oynanabilir. Liglerin takım sayılarının, kategorilerinin belirlenmesi, grupların oluşturulması, yükselecek ve düşecek takım sayılarının belirlenmesi ve  liglerle ilgili her türlü düzenleme Federasyon tarafından talimatla belirlenir.

Lig faaliyetlerinde yer alacak kulüpler, Federasyon tarafından belirlenen tarihe kadar, o sezon müsabakalara katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadırlar.

Lig Tamamlama Zorunluluğu

Madde 28 — Ligden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya ligden çekilen kulüpler, ligde oynadıkları müsabakalarda ödenen kanuni yolluk ve yevmiyelerin tutarını Federasyona geri vermekle yükümlüdürler.

Uluslar Arası Müsabakalara Katılma

Madde 29 —Liglerde, Türkiye şampiyonalarında dereceye giren takımlar uluslar arası şampiyonalara katılma hakkı elde ederler. Uluslar arası şampiyonalara katılmayı taahhüt eden kulüpler, ilgili müsabakalara katılmadığı takdirde Uluslar arası Federasyonlarca verilen her türlü cezayı karşılamakla yükümlüdür.

Kulüplerin, uluslar arası müsabakalara katılmaları için gerekli kriterlerin tespiti Federasyon tarafından yapılır. Tespit edilen esaslara göre katılma hakkını kazanan kulüplerin IBF ve ilgili uluslar arası kuruluşlara  bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi Federasyona aittir. Uluslar arası karşılaşmalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler, spor disiplini içerisinde Türk Ulusu ve badmintonunu en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdür.

Salonların Müsabakalara Hazırlanması

Madde 30 — Müsabakalar ve diğer faaliyetler,  il  müdürlükleri ile kulüplerin kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları uluslar arası oyun kurallarına uygun salonlarda oynanır. Kulüpler, kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları tüm giderleri kendileri tarafından karşılanan müsabakanın yapılacağı salonu hazırlamak zorundadır.

Müsabakaların oynanacağı salonlarda bulunması gereken teknik özellik ve ekipman aşağıda belirtilmiştir.

a) Uluslar arası oyun kurallarına ait teknik donanım;

1) Uluslar arası ölçülere göre tavan yüksekliği olan, çizilmiş veya serme oyun sahası,

2) Skor board,

3) Ses düzeni,

4) Kurallara uygun hakem kulesi, müsabaka direkleri ve file,

5) Mola kartları ve benzeri teknik donanım,

b) Müsabakaların oynanacağı salonlarda seyirci sayısı ile bağlantılı sayıda emniyet görevlisi ile müsabakalarda ilk müdahaleyi yapabilecek doktor veya sağlık görevlisi, ambulans ve kullanılacak sağlık malzemeleri,

c) Oynanacak müsabaka adedi ile orantılı sayıda sporcu ve hakemler için,

1) Her birinde bağımsız ve içerisinde duş, tuvalet, sıcak su bulunan soyunma odaları,

2) Yer siliciler,

3) Basın, protokol ve takımlar için tribün,

4) Gerekli teknik eleman,

5) Diğer hizmet  personeli.

Sponsor

Madde 31 — Federasyon faaliyetleri 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümlerine göre sponsorlarla desteklenebilir.

TV ve Radyo Yayınları

Madde 32 — Lig ve Türkiye şampiyonalarına  katılan kulüplerin müsabakaları  ile ferdi müsabakaların TV ve radyodan yayın ücreti ve esasları Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir ve uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 33 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Federasyonun bağlı bulunduğu IBF kuralları uygulanır.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:                                 

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personelin, disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Ek-1 de yer alan kadrolu personel ile (c) bendinde belirtilen ve Ek-2 de yer alan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak 

Madde 3 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

Yönetim Kurulu: Türkiye  Vagon Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

Kadrolu Personel: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Ek-1 de yer alan personeli,

Sözleşmeli Personel: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev  yapan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve Ek-2 de yer alan personeli,

Disiplin Amiri: Ek-1 ve Ek-2 de gösterilen disiplin amirlerini,

ifade eder.          

Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik; sözleşmeli personel için ise, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin 44 üncü maddesi çerçevesinde Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi  Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı