Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Ekim 2004

CUMA

Sayı : 25621

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7979 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2005 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine Danıştay Üyesi Emine Işın ESEN’in Seçilmesine Dair Karar

Atama Kararları

— Başbakanlık, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Genelge

— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 8 Eylül 2004 Tarihli Toplantısı ile İlgili 2004/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (No: 2004/1)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/15)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/16)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/17)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/481, (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/91 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7979

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2005 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Devlet Bakanlığı’nın 15/10/2004 tarihli ve 64057 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14343

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2004 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-292-2004-1094

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14343 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2004 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/52

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 159. maddesi ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın 5. ve 6. maddeleri gereğince, Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından, Danıştay Üyesi Emine Işın ESEN seçilmiştir.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6452

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına, Halilullah ÖZCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6453

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanı Hüsnü GÜRSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6454

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliklerine;

Mülkiye Müfettişleri; Mustafa ÇİÇEK, Yılmaz KURT, Ferda İLERİ, Adil KIR, Bahadır KARAKAYA ve İsmail ÇETİNKAYA’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        A. AKSU

               Başbakan                                 İçişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6456

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa Defterdarlığına, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KİLCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    K. UNAKITAN

             Başbakan                                  Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6457

1 — Bakanlık Müşaviri Cumali TEKİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    Doç. Dr. H. ÇELİK

             Başbakan                                   Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6458

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Çorum Millî Eğitim Müdürlüğüne, Abdurrahim KÖKSAL’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     Doç. Dr. H. ÇELİK

             Başbakan                                  Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6459

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Düzce Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Necati ALKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Z. ERGEZEN

              Başbakan                         Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6460

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Dt. Yavuz YENİDÜNYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Prof. Dr. R. AKDAĞ

                Başbakan                                       Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6463

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Barış TOZAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      B. YILDIRIM

              Başbakan                                 Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6465

1 — Denizcilik Müsteşarlığında;

1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli İzmir Bölge Müdürlüğüne Antalya Bölge Müdürü A. Selçuk SERT’in,

1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya Bölge Müdürlüğüne İzmir Bölge Müdürü Süleyman UZUNÇAKMAK’ın atanmaları,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   B. YILDIRIM

               Başbakan                             Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6472

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mustafa KONUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           M. BAŞESGİOĞLU

                 Başbakan                          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6473

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Nazmi GÜLEYÜPOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         M. BAŞESGİOĞLU

               Başbakan                            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6474

1 — Tekirdağ İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Halit ŞİŞMAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              A. COŞKUN

               Başbakan                                   Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6480

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Hasan KAPLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      E. MUMCU

           Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6487

1 — Giresun Orman Bölge Müdürü Fethi DEMİREL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     O. PEPE

              Başbakan                       Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6489

1 — Kastamonu Orman Bölge Müdürü Ali AKGÜN’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Yılmaz ÖZCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

21 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       O. PEPE

           Başbakan                            Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Genelge

 

Başbakanlıktan:

Konu: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 8 Eylül 2004 tarihli toplantısı

 

Genelge

2004/24

 

"Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması" amacıyla, 4 Ekim 1983 gün ve 18181 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 8 Eylül 2004 tarihinde yapılan 10. toplantısında, daha önce alınmış kararlarla ilgili gelişmeleri gözden geçirmiş ve altı yeni karar almıştır. Yeni kararlar ve daha önce alınmış BTYK kararları ile ilgili gelişmeler ektedir.

ARGE ve bilim ve teknoloji faaliyetleri belirli bir katma değer ve refah etkisi yaratmak üzere desteklenmesi gereken, ekonomik ve sosyal hayatın temel bir alanını oluşturmaktadır. Ülkemizde bu alanda kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları önemli aşamalar kaydetmişlerdir. Ancak ARGE alanında ulusal önceliklerin net olarak ortaya konmaması, amaçlar ve hedefler konusunda farklı algılamaların olması ve yürütülen faaliyetlerin kamu, özel sektör ve üniversite bağlantılarının bütünleşik bir şekilde tanımlanmaması sonucu, ülkemizin hala dünyada hak ettiği yerde olmadığı da açıktır.

Cumhuriyetin 100. yılına çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış bir ülke olarak girebilmemiz için, nasıl bir yol haritasını takip etmemiz gerektiğini ve bu güzergahta bilim ve teknoloji alanındaki ulusal önceliklerimizin neler olduğunu belirlemek üzere yapılan Vizyon 2023 çalışması son safhasındadır. Bu çalışma sonucunda hazırlanan "Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi", BTYK'ya üye kurumların resmi görüşlerinin alınmasından sonra, TÜBİTAK tarafından kalkınma planları ve yıllık programlar ışığında nihai hale getirilerek bir sonraki toplantıda BTYK'nın onayına sunulacaktır.

TÜBİTAK'ın, Vizyon 2023 çalışmasını nihai hale getirmesini takiben ve bu çalışmaya dayanarak, 2005-2010 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı hazırlayıp BTYK'ya sunmasına karar verilmiştir. Ana hedefleri ARGE'ye olan talebi, bilim insanı, mesleki ve teknik eleman sayısını ve niteliğini arttırmak ve ARGE harcamalarının GSYİH içindeki payını yükseltmek olan bu Uygulama Planı hazırlanırken stratejik yaklaşım, sonuç odaklılık, kamu - özel sektör işbirliği, etkinlik, katılımcılık, hesap verebilirlik, yetki ve görevler arasında uyum ve esneklik gözetilecek temel ilkeler olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, Plan'ın ulaşmaya çalışacağı temel amaçlar bilim ve teknoloji kültürünü topluma mâl etmek ve yaygınlaştırmak, ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek, toplumsal sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak olacaktır.

ARGE faaliyetlerini gerçekleştiren (üniversiteler, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları, vb.), bunların sonuçlarını talep eden (özel ve kamu kurumları, STK'lar, vb.) ve bu faaliyetlere kaynak sağlayan (kamu ve özel sektör) tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve stratejik odaklanma içinde etkinlik göstereceği bir Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) tanımlanmıştır. Kaynakların, stratejik önceliklerimize göre ve katma değer yaratacak faaliyetlerle yönlendirilmesi, bu faaliyetlerin izlenmesi ve performansının değerlendirilmesi işlevleri, mevcut mekanizmalar ve TÜBİTAK'ın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlayacağı yeni mekanizmalar ile gerçekleştirilecektir.

Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşebilmek; ulusal önceliklerimiz doğrultusunda stratejik olan teknoloji alanları ve bunları destekleyecek bilimsel araştırma alanlarına odaklanmanın yanı sıra, ARGE ve ARGE'yi yapacak insan gücünün yetiştirilmesi için kaynak ayrılmasına bağlıdır. Bu toplantıda, ülkemizdeki ARGE harcamalarının GSYİH içindeki payının 2010 yılına kadar %2'ye yükseltilmesi için gerekli ek kamu kaynaklarının 2005 yılı bütçesi ile başlamak üzere tahsis edilmesine karar verilmiştir.

Toplantıda alınan diğer bir önemli karar da ülkemizdeki tam-zaman eşdeğer bilim insanı sayısının 2010 yılına kadar 40.000 kişiye ulaşması hedefinin gerçekleştirilmesi ve buna paralel olarak mesleki ve teknik ara eleman gücünün geliştirilmesi için gereken tedbirlerin alınmasıdır.

Bu toplantıda, ayrıca, BTYK'nın bundan sonra Mart ve Eylül aylarının ilk haftalarında olmak üzere senede iki defa düzenli olarak toplanması karara bağlanmıştır.

Son olarak, savunma araştırmaları, uzay araştırmaları, bilim insanı, mesleki ve teknik ara eleman yetiştirme ve geliştirme ve bilim parkları programları da himayem altında gerçekleştirilecektir.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, Kurul'ca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kurum ve kuruluşlar, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek insan, yaşam ve üretim kalitesini arttırma yolunda önemli adımlar oluşturduğuna inandığım bu kararların gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa

Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, konut yapı kooperatiflerinin anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılacağı ve dağılacağı, ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hükmün uygulanmayacağı, mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulunun yapacağı hükme bağlanmıştır.

Konut yapı kooperatiflerinde, ferdi mülkiyete geçilerek, konutların tapuda ortaklar adına tescil edilmesinden sonra kooperatif tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde, konut sahipleri ile kooperatifler arasında çeşitli hukuki sorunların meydana geldiği gözlenmektedir.

Bu nedenle;

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (m.81) ve konut yapı kooperatifi örnek anasözleşmesi (m.85) hükümleri çerçevesinde, bütün ortakların tapularının dağıtılmış olması halinde kooperatifin amacının gerçekleştiğinin ve ferdileşmenin tamamlandığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Böylece ferdileşmesini tamamlamış bir konut yapı kooperatifi, son ortağın tapusunun verildiği tarihten itibaren altı ay içinde amacı değiştirilerek başka bir kooperatif türüne dönüştürülmediği takdirde, herhangi bir genel kurul kararına gerek kalmaksızın dağılma durumuna gireceğinden, yönetim kurulunca anılan Kanunun 81'inci maddesinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak derhal anasözleşmede öngörülen tasfiye işlemlerine başlanması zorunludur. Genel kurul toplantıya çağrılmak suretiyle tasfiye kurulu üyelerinin genel kurulca seçilmesi de mümkündür. Bu durumdaki kooperatiflerin organlarının görev ve yetkileri tasfiyenin yürütülmesi ile sınırlı olup, yeni taahhütler içeren bir tasarruf yapma ehliyetleri bulunmamaktadır.

2- İşletme kooperatiflerine dönüşen konut yapı kooperatifinin ise site işletme kooperatifi anasözleşmesi hükümleri kapsamında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmeleri mümkün olabilecektir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/6)

Kapsam

Madde 1 — 28/05/2003 tarihli ve 25121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve bağlı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18/04/2004 tarihli ve 25437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/9 sayılı Tebliğ ile başlatılan gözden geçirme soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bu Tebliğ, anılan soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Soruşturma konusu madde

Madde 2 — Soruşturma konusu maddeler, 90.03 (9003.90.00.00.00 hariç) Gümrük Tarife Pozisyon'lu (GTP) "gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler" ile 90.04 (9004.90.10.00.12-9004.90.10.00.19-9004.90.90.00.12- 9004.90.90.00.19 hariç) GTP'lu "gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler)"nin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarıdır.

Bilgilerin toplanması ve kamu dinleme toplantısı

Madde 3 — İlgili taraflar, konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile görüşlerini iletmeleri ve Genel Müdürlük tarafından dinlenebilmeleri için öngörülen 30 (otuz) günlük süre içerisinde görüşlerini yazılı olarak iletmişlerdir. Ayrıca, 21/06/2004 tarihinde ilgili tarafların soruşturmaya ilişkin görüşlerini ilettiği bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

Kurul kararı

Madde 4 — İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 28/09/2004 tarihinde yapılan toplantıda soruşturma konusu maddelerin ithalatında uygulanmakta olan miktar kısıtlaması uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir. Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren soruşturma konusu maddelerin ithalatında ithal lisansı aranmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

Madde 5 — 24/09/2002 tarihli ve 24886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/6 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı

Tebliğ’de Değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ

MADDE 1 — 18/07/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğ’in EK I’inde yer alan tabloda, 5701.90.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu "el yapımı olanlar (TEXT 58)"ın karşısında gösterilen CIF kıymet 500 ABD Doları/M2 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/15)

Kapsam

Madde 1 — Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2'de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2 — Gözetim uygulaması 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan "granit"lerin CIF kıymeti 300 ABD Doları/ton (brüt ağırlık)'un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt ağırlığı 250 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3 — Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4 — Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Madde 2'de belirtilen kıymet Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I/1

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/15 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

 

İmza-Kaşe  

İsim-Ünvan

1-İthalatçının;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi, telefon ve faks numaraları:

c) E-posta adresi:

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:

e) Son iki yılda gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları):

2-Beyan sahibinin;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi, telefon ve faks numaraları:

c) E-posta adresi:

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır):

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler):

c) Menşe ülkesi:

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Kg. ve adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler:

b) Liman/Gümrük Kapısı:

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi:

c) Telefon ve faks numaraları:

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi:

c) Telefon ve faks numaraları:

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:

 

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam kg. olarak gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CIF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proforma faturalarda CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

EK I/2

 

 

Taahhütname Örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Firma Unvanı    

 

Yetkili İmzalar    

 

 

Damga Pulu

 

 

 

 

 

Firmanın adresi                      :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı               :

 

Firmanın vergi sicil no.su    :

 

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/16)

Kapsam

Madde 1 — Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2 — Gözetim uygulaması, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen hoparlörlerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 50 Kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

   

(ABD Doları/Ton*)

8518.21.90.00.00

Diğerleri

4500

8518.22.90.00.00

Diğerleri

5000

8518.29.80.00.00

Diğerleri

4000

*Ton: Brüt ağırlık

 

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3 — Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4 — Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Madde 2’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

Madde 5 — 28/8/2004 tarihli ve 25567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I/1

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/16 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

 

İmza-Kaşe  

İsim-Ünvan

1-İthalatçının ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

e) Son iki yılda gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları) ve ilgili yıllarda ödediği kurumlar vergisi miktarı (TL) :

2-Beyan sahibinin ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır) :

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri, marka, model, üretim tarihi ve kullanım alanına ilişkin bilgiler):

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Kg ve adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası :

 

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam kg. olarak gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CIF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proforma faturalarda CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

 

EK I/2

 

Taahhütname Örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Unvanı    

 

Yetkili İmzalar    

 

 

Damga Pulu

 

 

 

 

Firmanın adresi                    :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı             :

 

Firmanın vergi sicil no.su  :

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/17)

Kapsam

Madde 1 — Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2 — Gözetim uygulaması 8210.00.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus cihazlar"ın CIF kıymeti 6.000 ABD Doları/ton (brüt ağırlık)’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 25 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3 — Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4 — Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Madde 2’de belirtilen kıymet Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

Madde 5 — 28/8/2004 tarihli ve 25567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/10 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I/1

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/17 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

 

İmza-Kaşe

İsim-Ünvan

1-İthalatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

e) Son iki yılda gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları) ve ilgili yıllarda ödediği kurumlar vergisi miktarları (TL):

2-Beyan sahibinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır) :

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler):

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Kg. ve adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin ünvanı ve vergi kayıt tarihi ve numarası :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin ünvanı ve vergi kayıt tarihi ve numarası :

 

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam kg. olarak gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CIF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proforma faturalarda CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

 

EK I/2

 

Taahhütname Örneği

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Firma Unvanı    

 

Yetkili İmzalar    

 

 

Damga Pulu

 

 

 

 

 

Firmanın adresi                    :

 

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı             :

 

Firmanın vergi sicil no.su :

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Esas Sayısı : 2001/481

Karar Sayısı : 2004/91

Karar Günü : 30.6.2004

 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Menemen Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 4.4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 302. ve 386. maddeleri ile 390. maddesinin üçüncü fıkrasının, Anayasa’nın 36. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Silahtan sayılan aletle etkili eylem suçundan düzenlenen ceza kararnamesine sanığın itirazını inceleyen Mahkeme, itiraz konusu kuralların, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“CMUK’nun 386. maddesi Sulh Ceza Mahkemelerinin görevi içinde bulunan suçlara Sulh Hakimi duruşma yapmaksızın bir ceza kararnamesiyle karar verebilir.

Bu ceza kararnamesiyle ancak hafif veya ağır para cezasına veya nihayet 3 aya kadar hafif hapis veya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan bir kaçına veya hepsine hükmedilebilir.

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif hapis cezası yerine cezaların infazı hakkında kanun gereğince para cezası da hükmolunabilir.

Aynı Kanunun 390/3. maddesi ise ceza kararnamesiyle hafif veya ağır para cezasına ya da muayyen bir meslek veya sanatın tatiline veya müsadereye yahut bunlardan bir kaçına veya hepsine hükmedilmiş ise itiraz üzerine, Asliye Mahkemesi başkan veya hakimi 301, 302 ve 303 madde hükümlerine göre itirazı inceler.

CMUK’nun 302. maddesi ise kanunda yazılı olan haller müstesna olmak üzere itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Şu kadar ki icabında Cumhuriyet Savcısı dinlenir.

İtiraz varit görülürse bunu tetkik eden merci aynı zamanda itirazın mevzuu olan mesele hakkında da karar verir.” Biçimindedir.

CMUK’nun ceza kararnameleriyle ilgili düzenlemesine göre ceza kararnamesiyle hafif hapis cezasına hükmedilmiş ise itiraz üzerine duruşma yapılacaktır. Ceza kararnamesiyle para cezasına bir meslek veya sanatın tatiline zor alıma bunlardan bir kaçına veya hepsine hükmedilmiş ise itiraz üzerine Asliye Ceza Mahkemesince itiraz CMUK’nun 301., 302. ve 303. maddeleri hükümlerine göre incelenip kesin olarak sonuçlandırılacaktır.

CMUK’nun 390/3. maddesindeki CMUK’nun 302. maddesine yapılan yollama gereğince Asliye Ceza Mahkemesi itiraz hakkında duruşma yapmaksızın evrak üzerinde karar verecek aynı maddenin 2. fıkrası gereğince itirazı yerinde görürse itirazın konusu olan mesele hakkında da karar verecek, verdiği bu karar CMUK’nun 303. maddesi gereğince kesin olacaktır.

Yargıtayın pek çok kararında vurguladığı ve yasada açıkça hükme bağlandığı gibi ceza kararnamesine itirazda Asliye Ceza Mahkemesince itirazın haklı bulunması halinde ceza kararnamesinin kaldırılması Sulh Ceza Mahkemesinde sanığa duruşma açılarak yargılama yapılması yolunu açması mümkün değildir. Çünkü Asliye Ceza Mahkemesi itirazı yerinde görürse itirazın konusu hakkında da kesin olarak karar vermek zorundadır.

Görüldüğü gibi gerek Sulh Ceza Mahkemesinde gerekse itiraz üzerine Asliye Ceza Mahkemesince evrak üzerinde inceleme sonuçlandırılmakta sanığın savunması elinden alınmaktadır.

CMUK’nun 163. maddesi gereği kamu davası açılabilmesi için yeterli delil kafidir. Uygulamada hazırlık soruşturmasında kamu davası açmak için toplanan ve yeterli delil olarak değerlendirilen deliller ile Sulh Ceza Mahkemeleri ceza kararnamesiyle hiçbir delil toplamadan ceza kararnamesi düzenlemekte dava açmak için yeterli olan deliller mahkumiyete de esas alınmaktadır ve Asliye Ceza Mahkemelerince de itiraz evrak üzerinde kesin olarak sonuçlandırılmaktadır.

4709 sayılı Yasanın 14. maddesiyle Anayasanın 36. maddesine adil yargılanma hükmü eklenmiş bulunmaktadır.

Adil yargılanmanın ne olduğu ülkemizin de taraf olduğu Anayasanın 90. maddesi gereği iç hukuk kuralı olarak uygulanması gereken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu maddeye göre herkes cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan mahkeme önünde davasının açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir. Suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda ayrıntılı olarak haberdar edilir. Savunmasını hazırlaması için gerekli zaman ve kolaylıklar sağlanır. Gerekirse müdafinin yardımından yararlandırılır. Duruşmanın bir kısmı sözleşmede sayılan sınırlayıcı sebeplerle gizli yapılabilir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde tanımı yapılan ve Anayasamızın 36. maddesine 4709 sayılı Kanunun 14. maddesiyle eklenen adil yargılanma ilkesine CMUK’nun 302., 386. maddeleri, CMUK 390/3. maddesindeki aynı Yasanın 301., 302. ve 303. maddelerine yaptığı yollama sanığın savunma hakkını, suçlamalar konusunda karar verecek olan mahkeme önünde davasının açık olarak görülmesini isteme hakkını, hükmünün açık oturumda verilmesini istemek hakkını, suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda ayrıntılı olarak haberdar edilme hakkını, müdafinin yardımından yararlanma hakkını, elinden alınmakta ve böylece Anayasanın 36. maddesindeki savunma hakkı ile adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir.

Anayasamızda yapılan bu düzenleme karşısında CMUK’nun 302., 386. maddesiyle 390/3. maddesinin Anayasanın 36. maddesindeki düzenleme karşısında geçerliliğini savunmak olanaksızdır.

KARAR

1 - Anayasanın 36. maddesine aykırı görülen 1412 sayılı CMUK’nun 302., 386. ve 390/3. maddelerinin Anayasaya aykırılığı hususunun incelenerek iptali ve uygulamadan kaldırılmasına karar verilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına.

2- Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar itiraz incelemesinin geri bırakılmasına karar verildi. 21.11.2001”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralları

4.4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun itiraz konusu 302. ve 386. maddeleri ile 390. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kurallar şöyledir:

“Madde 302.- Kanunda yazılı olan haller müstesna olmak üzere itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Şukadar ki, icabında Cumhuriyet Müddeumumisi dinlenir.

İtiraz varit görülürse bunu tetkik eden merci aynı zamanda itirazın mevzuu olan mesele hakkında da karar verir”.

“Madde 386.- Sulh mahkemelerinin görevi içinde bulunan suçlara sulh hakimi, duruşma yapmaksızın bir ceza kararnamesi ile karar verebilir.

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif veya ağır para cezasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis veya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan bir kaçına veya hepsine hükmedilebilir.

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif hapis cezası yerine “Cezaların infazı hakkında Kanun” gereğince para cezası da hükmolunabilir”.

“Madde 390.- Ceza kararnamesi ile hafif hapis cezasına hükmedilmişse itiraz üzerine duruşma yapılır. Şu kadar ki, sanık duruşmadan evvel itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal kalmaz.

Duruşmada sanığı müdafii temsil edebilir. Hakim itiraz üzerine vereceği hükümde evvelki karar ile bağlı değildir.

Ceza kararnamesiyle hafif veya ağır para cezasına ya da muayyen bir meslek veya sanatın tatiline veya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hepsine hükmedilmişse itiraz üzerine asliye mahkemesi başkan veya hakimi 301, 302 ve 303 ncü madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu halde itiraz dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza kararnamesinin icrasını durdurur”.

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararında, Anayasa’nın 36. maddesine dayanılmıştır.

IV- İLK İNCELEME KARARI

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılmalarıyla 20.12.2001 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Uygulanacak Kural Sorunu

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, iddiasına dayanak olarak ceza kararnamesi ile hafif hapis cezası dışındaki ceza ve müeyyidelere karar verilmesi halinde, bu kararnameye itiraz üzerine itirazı incelemekle görevli üst mahkemenin duruşma açılmaksızın, evrak üzerinden yapacağı inceleme ile itirazı kesin olarak karara bağlamasına ilişkin düzenlemenin savunma hakkını kısıtladığını ve adil yargılanma hakkını ihlâl ettiğini ileri sürmüştür.

Olayda, sanık hakkında ceza kararnamesiyle ağır para cezasına hükmedilmiş ve suç aletinin müsaderesine karar verilmiştir. Bu duruma göre, sanığın itirazını inceleyen Asliye Ceza Mahkemesi’nin uygulayacağı kural, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 390. maddesinin üçüncü fıkrasıdır. Anılan Kanun’un, itiraz müessesesi konusunda genel hükümleri içeren 302. maddesi ile sulh hakimlerinin ceza kararnamesi düzenlemelerine ilişkin esasların belirlendiği 386. maddesinin, bakılmakta olan davada uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu kurallara ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

Başvuru kararında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 390. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrasının, aynı Kanun’un 301., 302. ve 303. maddelerine yaptığı yollama nedeniyle, ceza kararnamesi ile hafif hapis cezası dışındaki yaptırım ve tedbirlere karar verilmesi halinde itiraz üzerine duruşma açılmaksızın dosya üzerinden inceleme yapılmasının, sanığın, suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda ayrıntılı olarak haberdar edilmek, suçlamalar konusunda karar verecek olan mahkeme önünde davasının açık olarak görülmesini ve hükmün açık oturumda verilmesini istemek, savunma ve müdafiinin yardımından yararlanmak haklarını elinden aldığı ve bunun da Anayasa’nın 36. maddesinde belirtilen savunma hakkı ile adil yargılanma hakkını ihlâl ettiği ileri sürülmüştür.

Ceza kararnameleri ile ilgili esaslar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 386 ila 391. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’un 386. maddesine göre, suçun sulh ceza mahkemesinin görevine girmesi verilen cezanın üç aya kadar hafif hapis, hafif veya ağır para cezası, bir meslek veya sanatın tatili cezası ile müsadereye ilişkin olması halinde, ceza kararnamesi düzenlenmesi olanaklıdır. Ceza kararnamesi ile bu ceza ve yaptırımlardan birine, birkaçına veya hepsine hükmedilebilir. Ayrıca, hükmedilecek hafif hapis cezasının 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun gereğince para cezasına çevrilmesine de bir engel bulunmamaktadır. Kararnameye, 388. madde uyarınca tebliğinden itibaren sekiz gün içerisinde itiraz hakkı tanınmıştır.

Ceza kararnamesine itiraz başlıklı 390. maddeye göre, hafif hapis cezasını içeren ceza kararnamesine itiraz halinde duruşma açılarak genel usullere göre yargılama yapılması gerekmektedir. Ceza kararnamesi ile hafif veya ağır para cezası, meslek ve sanatın tatili ve müsadereden birisine veya bir kaçına karar verilmesi halinde ise, itiraz üzerine dosya asliye ceza mahkemesine gönderilecek, bu mahkemenin hakimi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 301., 302. ve 303. maddelerine göre duruşma açmaksızın evrak üzerinde inceleme yaparak, itiraz hakkında karar verecektir. İtirazın yerinde görülmesi halinde ceza kararnamesinin kaldırılmasına, aksi halde itirazın reddine karar verilecektir. Her iki halde de verilen kararlar kesindir.

Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu öngörülmüştür.

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında, niza yahut suçlamanın aleni surette dinlenilmesi, yani davanın tarafların huzurunda yapılacak açık duruşma ile görülmesi kurala bağlanmış, üçüncü fıkrasında da, yargılamada sanığa tanınması gereken asgari haklar belirtilerek adil yargılanma hakkının kapsamı belirlenmiştir.

Değişen ve gelişen toplum koşulları nedeniyle çağdaş devletlerde, basit suçlarda, cezanın hafif ve ispatın kolay olduğu bazı hallerde ceza kararnamesi veya benzeri adlarla hakimlerin ve hatta idarenin ceza vermesinin ve bunu kabul etmeyen kişinin de yargıya başvurmasına olanak sağlanmasının gittikçe yaygınlaşan bir suç ve ceza politikası haline geldiği görülmektedir. Ceza kararnamesine itiraz edilmesi halinde ise, duruşma yapılması ve o duruşmada sanığın da hazır bulunabilmesi veya bir müdafi gönderebilmesi, adil yargılanma ve savunma hakkının doğal sonucudur.

Olağan yasa yolu olan itiraz, mahkemelerin son karar niteliğinde olmayan ve temyiz edilemeyen kararlarına karşı kabul edilmiş bir yasa yoludur. İtiraz üzerine inceleme, kural olarak evrak üzerinde ve duruşmasız yapılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 390. maddesinde ceza kararnamelerinin özelliği gereği farklı bir düzenleme yapıldığı görülmektedir. Bu maddenin birinci fıkrasında, ceza kararnamesi ile hafif hapis cezasına hükmedilmişse itiraz üzerine duruşma yapılacağı öngörülmüştür. Bu durumda genel usul kurallarının uygulanacağı açıktır. Maddenin üçüncü fıkrasında ise, diğer ceza ve yaptırımlar yönünden bu olanak ortadan kaldırılarak itirazın duruşma yapılmaksızın evrak üzerinden karara bağlanması kabul edilmiştir. Bu düzenlemeden, ceza kararnamesiyle hükmedilebilecek hafif hapis dışındaki ceza ve yaptırımların, özgürlüğü bağlayıcı ceza kadar önemli görülmediği anlaşılmakta ise de, para cezalarının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmesi, ayrıca, bunlara cezalandırma amacıyla hükmedilmesi, bu ceza ve yaptırımlara muhatap olan ve bunu kabul etmeyerek itiraz hakkını kullanan sanıklara hafif hapis cezasını içeren ceza kararnamelerinde olduğu gibi duruşma açılarak adil yargılanma ve savunma hakkının tanınmasını zorunlu kılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nın 36. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

VI- KARARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU

Anayasa’nın 153. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesi uyarınca, kanun, kanun hükmünde kararname veya TBMM İçtüzüğü ya da bunların belirli madde veya hükümleri iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlükten kalkar. Ancak, Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile meydana gelecek hukuksal boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlâl edici nitelikte görürse, boşluğun doldurulması için iptal kararının yürürlüğe gireceği günü ayrıca kararlaştırabilir.

İtiraz konusu kuralın iptaline karar verilmesi ile meydana gelen hukuksal boşluk kamu yararını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğundan, yeni düzenleme yapması için yasama organına süre tanımak amacıyla iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştur.

VII- SONUÇ

A- 4.4.1929 günlü, 1412 sayılı “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”nun 390. maddesinin 2369 sayılı Yasa ile değiştirilen son fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- İptal edilen fıkranın doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

30.6.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

 

Üye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Sayfa Başı