Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Ekim 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25620

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 19 Haziran 1998 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme’nin Onaylanması Hakkında Karar

2004/7950 Türkiye-Belçika Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

2004/7905 Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/8021 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Türk Kodeksi Hakkında Karar

— "TÜRK FARMAKOPESİ I-Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004"ün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/41)

— Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2004/7949

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 19 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/9/2004 tarihli ve KOYT/370519 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti

Arasında 19 Haziran 1998 Tarihinde Ankara’da

İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının

Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti arasında 19 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının XIV. Maddesine uygun olarak, yetkili makamlar:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

 

Kanada Hükümeti adına,

İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanı;

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

 

KISIM I

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

Tanımlar

 

1. Bu İdari Düzenlemede kullanılan "Anlaşma", 19 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kanada Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması anlamına gelmektedir.

2. Herhangi bir diğer terim, Anlaşma' da ona verilen anlamı taşır.

 

Madde 2

İrtibat Büroları

Anlaşmanın XIV. Maddesi gereğince, aşağıda belirtilen kuruluşlar irtibat büroları olarak belirlenmişlerdir.

Kanada bakımından;

(a) Anlaşmanın II. Kısmı ile bu İdari Düzenlemenin II. Kısmının uygulanması hariç, (uygulanacak mevzuatla ilgili hükümler) tüm hususlarla ilgili olarak,

Uluslararası İşlemler Bölümü, Gelir Güvenliği Programları Şubesi, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Departmanı; ve

(b) Anlaşmanın II. Kısmı ve bu İdari Düzenlemenin II. Kısmının uygulanması ile ilgili olarak,

Kaynak Azaltımı Bölümü, Ulusal Gelirler Departmanı;

Türkiye bakımından;

(a) Sosyal sigortalara ilişkin mevzuatın ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinin uygulanmasında;

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü - ANKARA

(b) Devlet memurlarını kapsayan T.C. Emekli Sandığı'na ait mevzuatın uygulanmasında;

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü - ANKARA

(c) Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanları kapsayan sosyal sigorta mevzuatı uygulanmasında;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü - ANKARA

KISIM II

UYGULANACAK MEVZUATLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 3

1. Anlaşmanın VI. Maddesinin sırasıyla 2, 4, ve 5. Paragraflarında öngörüldüğü üzere, görevlendirme, tercih veya değişiklikleri kapsayan durumlarda, mevzuatı uygulanan Tarafın irtibat bürosu, istenmesi halinde, sözkonusu iş ile ilgili olarak, istihdam edilen işçi ile bu kişinin işvereninin o mevzuata tabi olduğunu gösteren belirli süreli bir belge tanzim edecektir.

2.

(a) Anlaşmanın VI. Maddesinin 2. Paragrafında değinilen muvafakatın, kapsanan mevcut sürenin sona ermesinden önce talep edilmesi gerekmektedir.

(b) Anlaşmanın VI. Maddesinin 4. Paragrafında değinilen tercihin, görevlere başlanılmasından sonraki altı ay içinde veya istihdam edilmekte olan şahsın Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, bu görevleri yürütüyor olması halinde, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki altı ay içinde talepte bulunması suretiyle yapılması gerekmektedir.

(c) Bu taleplerin mevzuatı uygulanan Tarafın irtibat bürosuna yapılması gerekmektedir.

3. Anlaşmanın VI. Maddesinin 4. paragrafında tanımlandığı üzere, Hükümet tarafından istihdam edilme durumunda, sözkonusu işveren uygulanan mevzuatın tüm diğer işverenler için öngördüğü şartlara uyacaktır.

4. Paragraf 1'de değinilen belgeler, diğer Tarafın irtibat bürosunca kabul edilecek formülerler şeklinde tanzim edilecektir. Sözkonusu istihdam edilen şahısla birlikte, bu şahsın işvereni ile diğer Tarafın irtibat bürosu bir kopya alma hakkına sahip olacaktır.

 

KISIM III

YARDIMLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 4

Talep Yöntemi

1. Bir Tarafın irtibat bürosu diğer Tarafın mevzuatına göre bir yardım talebi aldığında, geciktirmeksizin, talebin alındığı tarihi de belirterek, bu talebi diğer Tarafın irtibat bürosuna gönderecektir.

2. Talep ile birlikte, birinci Tarafın irtibat bürosu, diğer Tarafın yetkili kurumuna, talep sahibinin yardıma hak kazanmasını belirlemek için gerekli olabilecek mevcut herhangi bir belgeyi de gönderecektir.

3. Talepname içinde, talepte bulunan şahısla ilgili kişisel bilgiler, bilgilerin belgelerle de doğrulandığını teyit edecek olan birinci Tarafın irtibat bürosunca onaylanacaktır. Bu şekilde onaylanmış formülerin karşı Tarafa iletilmesinde irtibat bürosu doğrulayıcı belge göndermekten muaf tutulacaktır. Bu Paragrafın atıfta bulunduğu bilgi türü üzerinde Tarafların irtibat bürolarınca mutabık kalınacaktır.

4. Paragraf 1 ve 2’de değinilen talep ve belgelemeye ilave olarak, birinci Tarafın irtibat bürosu diğer Tarafın irtibat bürosuna, özellikle, birinci Tarafın mevzuatına göre kredilendirilebilir süreleri gösteren bir birleştirme formüleri gönderecektir. Tarafların irtibat büroları, birlikte anlaşarak, her biri bu amaç için kullanılacak olan birleştirme formülerlerini belirleyeceklerdir.

5. Diğer Tarafın yetkili kurumu, bilahare talep sahibinin yardıma hak kazanabilirliğini belirleyecek ve kendi irtibat bürosu vasıtasıyla, şayet hak kazanılmış ise, talep sahibine verilecek yardımı birinci Tarafın irtibat bürosuna bildirecektir.

6. Tarafların irtibat büroları, birlikte anlaşarak, 1. paragrafta tanımlanan talebin sunulacağı formülerleri belirleyeceklerdir. Bu talebin formülerle yapılmaması halinde, bir Tarafın irtibat bürosu, diğer Tarafın mevzuatına göre yapılan bir yardım talebini kabul etmeyi reddedebilir. Böyle bir durumda, irtibat bürosu diğer Tarafın irtibat bürosunu derhal bundan haberdar edecektir.

Madde 5

Tıbbi Muayeneler

 

1. Bir Tarafın irtibat bürosu, istek halinde, kendi uyguladığı mevzuatın izin verdiği ölçüde, bir talep sahibinin veya yardımdan yararlanan kişinin maluliyeti ile ilgili mevcut tıbbi bilgi ve belgeyi diğer Tarafın irtibat bürosuna sağlayacaktır.

2. Bir Tarafın yetkili kurumunun, diğer Tarafın ülkesinde ikamet eden talep sahibi veya yardımdan yararlanan kişinin tıbbi muayeneye tabi tutulmasını istemesi halinde, birinci Tarafın irtibat bürosunun talebi üzerine, ikinci Tarafın irtibat bürosu, tıbbi muayeneleri yapan irtibat kurumunun uyguladığı kurallara göre ve masrafları bu tıbbi muayeneyi isteyen kurumdan karşılanmak üzere bu muayeneyi yapmak için düzenlemelerde bulunacaktır.

3. Yapılan masrafların ayrıntılı dökümünün alınması üzerine, birinci Tarafın irtibat bürosu, geciktirmeksizin, Paragraf 2'nin hükümlerinin uygulanması sonucu meydana gelen meblağa ilişkin ödemeyi diğer Tarafın irtibat bürosuna yapacaktır.

 

Madde 6

İstatistiklerin değişimi

 

Tarafların yetkili kurumları, Anlaşma' ya göre yapılmış olan her bir ödemeyle ilgili yıllık istatistiki bilgileri karşılıklı bildireceklerdir. Bu istatistikler yardım türleri itibariyle, hak sahiplerinin sayısı ve ödenen toplam yardım miktarlarına ilişkin verileri kapsayacaktır.

 

KISIM IV

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 7

Formülerler ve Ayrıntılı İşlemler

 

Bu İdari Düzenlemeye tabi olarak, Tarafların irtibat büroları, Anlaşmanın uygulanması için gerekli olan formülerler ve ayrıntılı işlemler üzerinde mutabakata varacaklardır.

 

Madde 8

Yürürlük

 

Bu İdari Düzenleme, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecek ve Anlaşma sürecince geçerli olacaktır.

Her bir metin aynı derecede geçerli olmak üzere 19 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde ikişer nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

KANADA HÜKÜMETİ

 

YETKİLİ MAKAMI ADINA

YETKİLİ MAKAMI ADINA

     
 

Prof. Dr. Nami ÇAĞAN

Michael MACE

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Kanada Büyükelçisi

 

NOT : İngilizce ve Fransızca Olan Yazılı Metin Resmî Gazete'nin Basılasında Mevcuttur

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7950

Ekli “Türkiye-Belçika Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/9/2004 tarihli ve EİGY/367756 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Türkiye-Belçika Kara Ulaştırması Karma

Komisyonu Toplantısı Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında imzalanan Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın 18. maddesinde öngörülen Belçika-Türkiye Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısı, 26-27 Nisan 2004 tarihlerinde Brüksel'de yapılmıştır.

Her iki Heyet (üyelerin listesi ektedir), hoş geldin dileklerinden sonra aşağıdaki gündem üzerinde mutabık kalmışlardır:

1. İkili ticarete ilişkin istatistiki verilerin teati edilmesi;

2. İkili Anlaşma'nın uygulanma durumu;

3. Eşya taşımacılığı.

Eşya taşımacılığı ikili izin belgesi kotasının kullanımına ilişkin verilerin teati edilmesi ve 2004 ve 2005 yıllarına ait kotaların tespit edilmesi;

4. Yolcu Taşımacılığı;

5. Diğer Hususlar.

1. İstatistiki Bilgilerin Teati Edilmesi

Her iki heyet, ticari mübadelenin her iki ülkenin lehine geliştiğini müşahede etmiştir. Heyetler bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirmiş ve ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

2. Anlaşma'nın Uygulanma Durumu

Her iki heyet, Anlaşma'nın uygulanmasında özel hiçbir problemin ortaya çıkmadığını müşahede etmişlerdir.

Türk Heyeti, izin belgesi kotalandırma sisteminin_devam ettirilmesinin artık ideal olmadığı üzerinde durmuştur. Belçika heyeti, kotaların uluslararası taşımacılığın sayısal kısıtlaması olarak telakki edilmediğini, daha ziyade pazara girişin bir kontrolü olarak değerlendirildiğini ifade etmiştir. Türk tarafı, bu yaklaşımı anlayışla karşılamış ve kabul etmiştir.

Her iki Heyet, Türk ve Belçikalı taşımacıların taşıma paylarında saptanan dengesizliğe neden olabilecek hiçbir engelin Türk makamları tarafından getirilmediği konusunda mutabık kalmışlardır.

Sonuç olarak Belçika Heyeti, mevcut İkili Anlaşma'nın taşıma piyasasının gelişmelerine artık uygun olmadığını müşahede etmiştir.

Belçika Tarafınca Türk Tarafına iletilen yeni anlaşma taslağı, Türk Tarafınca incelenecektir. Olası düşünce veya değerlendirmeler Belçika Tarafına bildirilecektir.

3. Eşya Taşımaları

Her iki heyet, ticari ilişkilerin gelişiminin eşya taşımalarının kolaylaştırılmasına bağlı olduğunu düşünmektedirler.

2004 yılında transit taşıma için "süre sınırlı" izin belgesi kotasının oluşturulmasıyla bu yönde ilk adım atılmıştır.

Her iki heyet, izin belgesi kotasının farklılaştırılmasından memnuniyet duymaktadır. Türk Tarafınca tavsiye edilen böyle bir sistemin avantajları, 2005 yılı kotasının tamamının "süre sınırlı" izin belgesinden oluşturulması yönünde heyetleri anlaşmaya götürmüştür.

2005 yılı kotası, ikili, üçüncü ülke ve transit taşımalar için geçerli 5000 adet süre sınırlı izin belgesi olarak tespit edilmiştir.

Aynı şekilde, az taşıma yapan taşımacıların ihtiyacını karşılamak amacıyla üç taşıma tipi için geçerli 500 adet sefer sınırlı izin belgesi kotası öngörülmüştür.

Heyetler, ihtiyaç olması halinde olası ek izin belgesi kotası konusunda fikir teati etme konusunda anlaşmışlardır. Kısa süreli izin belgelerinin geçerlilik süresinin, verildikleri yılı takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasına karar verilmiştir.

2004 yılı için sefer sınırlı izin belgesi kotası 9.000 adete çıkarılmıştır. Eğer, bu kotanın yetersiz kaldığı ortaya çıkarsa, ilave talepler Belçika Tarafınca iyi niyet çerçevesinde incelenecektir.

4. Yolcu Taşımacılığı

Türk Parlamentosu, INTERBUS Anlaşması'nı kısa bir zaman önce onaylamıştır: Bildirim süreci devam etmektedir. Sonuç olarak her iki Taraf, otobüs ve otokarlarla yapılan taşımaların gelişmesini görmeyi arzu ettiklerini ifade etmişlerdir. Uluslararası hatlar arızi seferlerde (otokar turizmi) yetersiz işletilmekte ve düzenli seferler de (uluslararası düzenli otobüs hatları) boş yapılmaktadır. Belçika ve Türkiye, taşıma hacminde olduğu kadar kalitede de, ülkeleri arasında yolcu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü uygulamayı gerçekleştirmeyi arzu etmektedirler.

5. Diğer Hususlar

Türk Tarafı, ülkesinin AB'ne hızlı bir şekilde girmesini görme arzusunda olduğunu beyan etmiştir. Türkiye, mevzuatını AB mevzuatı ile uyumlaştırarak aktif bir şekilde AB'ne hazırlanmaktadır.

Bu uyumlaştırma, Ulaştırma Bakanlığı yetkisinde olan karayolu taşımacılığı piyasasına ve mesleğine giriş şartlarını içermektedir. Türk Tarafı, özellikle taşımacıların mesleki yeterlilik eğitimi olmak üzere Belçika'nın taşımacılık mesleğine giriş belgesine oldukça ilgi duymaktadır.

Türkiye, bu alanda Belçika ile Türkiye arasında bir işbirliğinin oluşturulmasını arzu etmektedir.

Belçika Heyeti, Türkiye-Yunanistan sınırındaki oldukça uzun bekleme sürelerinden endişe duymaktadır.

Türk Heyeti, bu sorun hakkında bilgi edinecektir. Belçika Tarafının talebi üzerine Türk Heyeti, 1996 yılından beri Türkiye'nin artık Carnet de Passage istemediğini de bildirmiştir.

Her iki heyet, toplantının dostane bir tutum ve karşılıklı anlayış içerisinde geçmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Türk Heyeti, gelecek Karma Komisyon toplantısının 2005 yılında Ankara'da yapılması için Belçika Heyetini davet etmiştir.

Bu Protokol Türkçe ve Fransızca ikişer orijinal nüsha halinde yapılmıştır.

 

 

Türk Heyeti Adına

Belçika Heyeti Adına

   

Talat AYDIN

Yves PARMENTIER

 

EK

Heyetlerin Oluşumu.

 

Türk Heyeti

Talat AYDIN, Heyet Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürü;

Sadettin ONAY, Gümrük Müsteşarlığı, Genel Müdür Yardımcısı;

 

Belçika Heyeti

Yves PARMENTIER, Heyet Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşımacılığı Müdürü;

Johan VANDEKERKHOF, Ulaştırma Bakanlığı, Müşavir Yardımcısı;

Jean-Paul OTJACQUES, Ulaştırma Bakanlığı, Müşavir Yardımcısı;

Jean-Paul NOEL, Ulaştırma Bakanlığı, Müşavir Yardımcısı;

Guido D'HAENENS, Dışişleri Bakanlığı, Müşavir Yardımcısı;

Luc VAN DER MAELEN, Maliye Bakanlığı, Birinci Ateşe;

Marleen DEZITTER, Meslek Kuruluşları Temsilcisi;

Peter VAN DER LINDEN, Meslek Kuruluşları Temsilcisi;

 

NOT : Fransızca Olan Yazılı Metin Resmî Gazete'nin Basılasında Mevcuttur

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/7905

31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin ilişik çekincelerle birlikte onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/9/2004 tarihli ve ÇEGY/352281 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

B. ATALAY

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Baka

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Geçici İthalat Sözleşmesi

Giriş

Gümrük İşbirliği Konseyi'nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin akit tarafları;

Geçici ithalata ilişkin mevcut uluslararası Gümrük Sözleşmelerinin giderek artan sayıda ve dağınık olmasının tatmin edici olmadığını kaydederek;

Yeni geçici ithalat kategorilerinin uluslararası alanda düzenlenmesi gereğinin ortaya çıkması halinde, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini göz önüne alarak;

Geçici ithalat formalitelerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılmasının önemi hususunda ticaret çevrelerinin ve diğer ilgili tarafların isteklerini dikkate alarak;

Gümrük rejimlerinin basitleştirilmesinin ve uyumlaştırılmasının ve özellikle geçici ithalata ilişkin mevcut bütün sözleşmeleri birleştiren tek bir uluslararası belgenin kabulünün, geçici ithalatı yürüten uluslararası hükümlerin benimsenmesini kolaylaştıracağını ve uluslararası ticaretin ve diğer uluslararası mübadelelerin geliştirilmesine etkili şekilde katkıda bulunacağını göz önüne alarak;

Geçici ithalat konusunda yeknesak hükümler öngören uluslararası bir belgenin, uluslararası mübadeleye esaslı yararlar getireceğine ve Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ana amaçlarından biri olan gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasını azami ölçüde sağlayacağına inanarak;

Geçici ithalat rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması sureti ile ekonomik, insani, kültürel, sosyal veya turizm amaçları için geçici ithalat rejiminin teşvik edileceğini varsayarak;

Bir gümrük belgesinin ve teminatının istendiği hallerde, standart bir geçici ithalat belgesinin uluslararası gümrük belgesi ve uluslararası teminat olarak kabul edilmesinin geçici ithalat rejiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunacağını göz önüne alarak;

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Tanımlar

Madde 1

Bu sözleşmede geçen:

(a) "Geçici ithalat" deyimi; belirli eşyanın (taşıma araçları dahil) gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden şartlı olarak vazgeçilerek ve ekonomik nitelikli ithalat yasakları veya kısıtlamaları uygulanmaksızın, gümrük hattına girmesini sağlayan gümrük rejimi; bu eşyanın (taşıma araçları dahil) belirli bir amaçla ithal edilmiş olması, belirli bir süre içinde yeniden ihraç edilmesi ve kullanılmasından meydana gelen normal değer kaybı dışında hiçbir değişikliğe uğramamış olması gerekir.

(b) "gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler" deyimi; sağlanan hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlı ücret ve masraflar dışında, eşyanın (taşıma araçları dahil) ithalinde veya ithali dolayısı ile tahsil edilen gümrük vergi ve resimleri ile ücret ve harçlar;

(c) "Teminat" deyimi; gümrük idaresine karşı bir yükümlülüğün, gümrük idaresini tatmin edecek şekilde yerine getirilmesi; Teminat, çeşitli işlemlerden doğan yükümlülükleri kapsadığı takdirde "global" olarak tanımlanır.

(d) "Geçici ithalat belgeleri" deyimi; eşyanın (taşıma araçları dahil) ayniyet tespitine yarayan ve gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası bir gümrük belgesi;

(e) "Gümrük birliği veya ekonomik birlik" deyimi; bu Sözleşme'nin 24 (1) maddesinde belirtilen üyelerin tesis ettiği ve bu üyelerden oluşan; bu Sözleşmeyle düzenlenen hususlarda üyelerini bağlayıcı düzenlemeleri yapabilme ve kendi iç mevzuatı uyarınca bu Sözleşme için imza, onay ve katılma kararı verebilme yetkisine sahip bir birlik;

(f) "Kişi" deyimi; metinde aksi belirtilmedikçe gerçek ve tüzel kişiler;

(g) "Konsey" deyimi; 15 Aralık 1950'de Brüksel'de düzenlenen bir Gümrük İşbirliği Konseyi teşkiline ilişkin Sözleşme ile kurulan örgüt;

(h) "Onay" deyimi; onay, kabul veya uygun bulma;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Sözleşmenin Kapsamı

Madde 2

 

1. Her Akit Taraf, bu Sözleşme'nin eklerinde belirtilen eşyaya (taşıma araçları dahil) bu Sözleşme'nin hükümlerine göre geçici ithalat işlemi uygulamayı taahhüt eder.

2. Ek E'de yer alan hükümlere halel getirmeksizin, geçici ithalat, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin tamamına şartlı olarak muafiyet tanınması ve ekonomik nitelikli ithalat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmaksızın sağlanır.

Eklerin Yapısı

Madde 3

Bu Sözleşme'nin her Ek'i ilke olarak aşağıdaki kısımlardan meydana gelmiştir:

(a) Ek'te kullanılan başlıca gümrük terimlerinin tanımları;

(b) Ek'in konusunu teşkil eden eşyaya (taşıma araçları dahil) uygulanacak özel hükümler.

BÖLÜM III

Özel Hükümler

Belge ve Teminat

Madde 4

1. Sözleşme'nin herhangi bir Ek'inde aksine hüküm bulunmadıkça her Akit Taraf eşyanın (taşıma araçları dahil) geçici kabulünü bir gümrük belgesi ibrazı ve teminat gösterilmesine bağlı olarak yapma hakkına sahiptir.

2. Yukarıdaki 1 inci paragrafta belirtildiği üzere, bir teminat istendiği hallerde sürekli olarak geçici ithalat işlemi yapan kişilere global teminat verme hakkı tanınabilir.

3. Sözleşmenin herhangi bir Ek'inde aksine hüküm bulunmadıkça, teminatın tutarı, şartlı olarak muafiyet tanınan eşyanın (taşıma araçları dahil) gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin tutarını geçmemelidir.

4. Ulusal mevzuat gereğince, ithalat yasakları veya kısıtlamalarına tabi olan eşya (taşıma araçları dahil) için, ulusal mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, ek bir teminat istenebilir.

Geçici İthalat Belgeleri

Madde 5

Ek E kapsamındaki geçici ithalat faaliyetlerine halel getirmeksizin, her Akit Taraf kendi ulusal gümrük belgeleri yerine ve Ek A'nın 8 inci maddesinde belirtilen miktarların teminatı olmak üzere, söz konusu Ek'te konulan şartlara uygun olarak düzenlenen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini, bu Sözleşmenin bu Akit Tarafça kabul edilen diğer Ek'lerine göre geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil) için kendi topraklarında geçerli sayar.

Ayniyet Tespiti

Madde 6

Her Akit Taraf, geçici ithalat sona erdiğinde, ayniyetinin tespit edilebilir olması kaydı ile, eşyanın (taşıma araçları dahil) geçici ithaline izin verebilir.

Yeniden İhraç Süresi

Madde 7

1. Geçici ithalattan yararlandırılan eşya (taşıma araçları dahil), geçici ithalattan beklenen amaca ulaşılması için belirli bir süre içinde yeniden ihraç edilir. Bu süre her Ek'te ayrı ayrı belirtilmiştir.

2. Gümrük makamları, her Ek'te tanınan süreden daha uzun bir süre tanıyabilirler veya ilk süreyi uzatabilirler.

3. Geçici ithalattan yararlandırılan eşyanın (taşıma araçları dahil) özel kişilerin talebi üzerine el konulması nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tekrar ihraç mükellefiyeti el koymanın devamı süresince ertelenir.

Geçici İthalatın Devri

Madde 8

Her Akit Taraf, geçici ithalat işleminin sağladığı olanakların, talep üzerine, başka bir şahsa devrine izin verebilir. Böyle bir devir için devralan şahsın;

(a) Bu Sözleşme'de öngörülen koşulları yerine getirmesi, ve

(b) Geçici ithalat işleminden yararlanan daha önceki şahsın yükümlülüklerini kabul etmesi gerekir.

Geçici İthalatın Sona Ermesi

Madde 9

Geçici ithalat, normal şartlarda, geçici ithalden yararlandırılmış eşyanın (taşıma araçları dahil) yeniden ihracı sureti ile sona erer.

Madde 10

Geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), bir veya daha fazla sevkıyat halinde yeniden ihraç edilebilir.

Madde 11

Geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), ithalinin gerçekleştirildiği gümrük idaresinin dışında diğer bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilebilir.

Geçici İthalatın Diğer Muhtemel Sona Erme Halleri

Madde 12

Geçici ithalat uygulaması, yetkili makamların mutabakatı ile aynı eşyanın (taşıma araçları dahil) daha sonra ihraç edilmek veya izin verilmiş bir kullanıma tabi tutulmak amacıyla bir serbest liman veya serbest bölgeye konması veya gümrük antreposuna alınması veya bir gümrük transit rejimine tabi tutulması halinde sona erebilir.

Madde 13

Geçici ithalat, durumunun gerektirmesi ve ulusal mevzuatın izin vermesi halinde, bu tür durumlarda uygulanacak gerekli şart ve formaliteleri yerine getirmek kaydı ile yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması suretiyle sona erebilir.

Madde 14

1. Eşyanın (taşıma araçları dahil) kaza veya mücbir sebep sonucu ciddi olarak hasar görmesi halinde geçici ithalat sona erebilir. Bu durumda eşyanın (taşıma araçları dahil);

(a) Geçici ithalinin sona ermesi amacıyla, hasarlı olarak gümrük idaresine sunulduğu anda ödenmesi gereken gümrük vergi ve resimlerine tabi olmasına;

(b) Geçici ithalattan yararlanan şahsın ödemesi gereken bütün gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesinden muaf tutularak hiç bir masraf yüklenilmeksizin geçici ithalat ülkesinin yetkili makamlarına terk edilmesine; veya

(c) Masrafı ilgili tarafa ait olmak kaydı ile resmi gözetim altında imha edilmesine; imhadan sonra geriye kalan artık ve döküntülerin yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, bunların kaza veya mücbir sebepten sonra gümrük idaresine sunuldukları durumlarında ve o anda ödenmesi gereken ithal vergi ve resimlerine tabi tutulmalarına;

gümrük makamlarınca karar verilebilir.

2. Geçici ithalat, ilgili şahsın isteğiyle ve gümrük makamlarının eşyanın (taşıma araçları dahil) yukarıda 1 inci paragrafın (b) ve (c) fıkralarında öngörülen usullerden birine tabi olmasına karar vermesi ile sona erebilir.

3. Geçici ithalat, ilgili şahsın gümrük makamlarını eşyanın (taşıma araçları dahil) kaza veya mücbir sebep nedeniyle tümüyle kullanılmaz hale geldiği veya tamamen kaybı konusunda ikna etmesi halinde de sona erer. Bu durumda geçici ithalattan yararlanan şahıs ödemesi gereken gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden muaf tutulur.

BÖLÜM IV

Diğer Hükümler

Formalitelerin Azaltılması

Madde 15

Her Akit Taraf, bu Sözleşme'de öngörülen kolaylıklara ilişkin olarak gereken gümrük formalitelerini asgariye indirir. Bu formalitelerle ilgili tüm mevzuat anında yayınlanır.

Ön İzin

Madde 16

1. Geçici ithalat ön izne tabi olduğunda, bu izin yetkili gümrük idaresi tarafından en kısa zamanda verilir.

2. İstisnai hallerde, eğer gümrük idaresinin dışındaki bir idarenin izni gerekiyorsa, bu izin en kısa zamanda verilir.

Asgari Kolaylıklar

Madde 17

Bu Sözleşmenin hükümleri, uyulması gereken asgari kolaylıkları tespit eder. Bu hükümler, tek taraflı düzenlemeler veya iki ya da çok taraflı anlaşmalar gereğince Akit Tarafların tanıdıkları veya ileride tanıyabilecekleri daha geniş kolaylıkların uygulanmasına mani teşkil etmez.

Gümrük Birlikleri veya Ekonomik Birlikler

Madde 18

1. Bir gümrük birliği veya ekonomik birlik oluşturan Akit Taraf toprakları, bu Sözleşmenin uygulanmasında tek bir ülke addedilebilirler.

2. Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, bir gümrük birliği veya bir ekonomik birlik oluşturan Akit Tarafların bu birlik toprakları içinde geçici ithalat işlemlerine, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıkları azaltmaması şartıyla, özel hükümler uygulamalarını engellemez.

Yasaklama ve Kısıtlamalar

Madde 19

Bu Sözleşmenin hükümleri, kamu ahlakı veya düzeni, kamu güvenliği ve kamu hıfzısıhha sağlığı, bitki veya hayvan sağlığı veya nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvanların korunması gibi gayri iktisadi mülahazalarla, telif hakları ve sınai hakların korunması gibi mülahazalarla ulusal mevzuat tarafından konmuş yasakların ve kısıtlamaların uygulanmasını engellemez.

Suçlar

Madde 20

1. Bu Sözleşme hükümlerinin ihlali, topraklarında suçun işlendiği Akit tarafın mevzuatında öngörülen cezalara, suçlunun tabi olmasını gerektirir.

2. İhlalin hangi ülkede yapıldığının tespit edilemediği hallerde, bu ihlal hangi Akit Tarafın topraklarında tespit edilmiş ise, orada yapılmış sayılır.

Bilgi Alışverişi

Madde 21

Akit Taraflar, talep üzerine ve ulusal mevzuatlarının izin verdiği ölçüde bu Sözleşme hükümlerini yerine getirmek için gerekli bilgiyi birbirlerine iletirler.

 

BÖLÜM V

Son Hükümler

İdari Komite

Madde 22

1. Bu Sözleşmenin uygulanmasını, yorum ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması için alınması gereken önlemlerle, değişiklik önerilerini değerlendirmek üzere bir İdari Komite kurulur. İdari Komite, bu Sözleşmeye yeni Ekler konulmasına karar verir.

2. Akit Taraflar, İdari Komite'nin üyeleri olurlar. İdari Komite, bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinin Sözleşmeye Akit Taraf olmayanların yetkili idareleri veya uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Komite toplantılarına kendilerini ilgilendiren sorunları görüşmek üzere gözlemci olarak katılabilmelerine karar verebilir.

3. Konsey, Komite'ye Sekretarya hizmeti sağlar.

4. Komite, her toplantı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

5. Akit Tarafların yetkili idareleri, bu Sözleşme hükümlerinin değişikliği konusundaki tekliflerini ve nedenlerini ve Komite toplantısı gündemine dahil edilmesini istedikleri maddeleri Konseye bildirirler. Konsey, bunları Akit Tarafların ve bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen ve Akit Taraf olmayan üye, devlet veya gümrük bölgesi yetkili idarelerinin dikkatine sunar.

6. Konsey, Komiteyi, Komite'nin belirlediği bir zamanda veya en az iki Akit Tarafın talebi üzerine toplar. Konsey, Komite toplantısından en az 6 hafta önce, toplantı gündemini Akit tarafların; bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde sözü edilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinden Akit Taraf olmayanların yetkili idarelerine iletir.

7. Bu maddenin 2 nci paragrafındaki hükümler çerçevesinde Komite kararıyla, Konsey bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinde bahsedilen üye, devlet veya gümrük bölgelerinden Akit Taraf olmayanların yetkililerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Komite toplantısına gözlemci olarak davet eder.

8. Teklifler oylamaya tabi tutulur. Toplantıya katılan her Akit Taraf temsilcisinin bir oy hakkı vardır. Bu Sözleşme hükümlerinin değişikliği konusundaki teklifler, Komite tarafından, mevcut ve oy kullananların üçte iki çoğunluğunun oyuyla; diğer teklifler ise toplantıda mevcut olan ve oy kullananların salt çoğunluğunun oyuyla kabul edilir.

9. Bu Sözleşmenin 24 üncü maddesinin 7 nci paragrafının uygulanması halinde bu Sözleşmenin tarafı olan gümrük birliklerinin veya ekonomik birliklerin, oylama esnasında, sadece, bu Sözleşmeye Akit Taraf olan kendi üyelerinin toplam oylarına eşit sayıda oy hakkı vardır.

10. Komite, toplantıyı kapatmadan önce bir rapor kabul eder.

11. Bu maddede ilgili bir hüküm bulunmaması durumunda, Komite aksine karar vermedikçe, Konsey iç tüzüğü uygulanır.

Anlaşmazlıkların Halli

Madde 23

1. İki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkan Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar, mümkün olduğu kadar kendi aralarında yapılacak görüşmelerle çözümlenir.

2. Görüşmelerle çözümlenmeyen anlaşmazlıklar, aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflarca, anlaşmazlığı inceleyerek çözümü için tavsiyelerde bulunmak üzere İdari Komiteye götürülür.

3. Aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflar, İdari Komite tarafından yapılacak tavsiyelerin bağlayıcılığını kabul etmek konusunda önceden anlaşabilirler.

İmza, Onay ve Katılma

Madde 24

1. Konseyin, Birleşmiş Milletlerin veya onun ihtisas kuruluşlarının herhangi bir üyesi,

a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak,

b) Onaylama kaydıyla imzaladıktan sonra bir onay belgesi tevdi ederek, veya

c) Katılmak,

suretiyle bu Sözleşmeye taraf olabilirler.

2. Bu Sözleşme, kabul edildiği Konsey toplantılarında veya daha sonra, Brüksel'deki Konsey Merkezinde 30 Haziran 1991 tarihine kadar imzalanmak üzere, bu maddenin 1 inci paragrafında bahsi geçen üyelerin imzasına açık tutulur. Bu tarihten sonra, Sözleşme sözü edilen üyelerin katılmasına açık bulundurulur.

3. Bir gümrük bölgesine dahil olup; resmi diplomatik ilişkilerinin yürütülmesinden bir Akit Tarafın sorumlu olduğu; ancak kendi ticari ilişkilerini kurmakta serbestiye sahip, bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen teşkilatlara üye olmayan bir devlet veya ayrı bir gümrük bölgesi hükümeti, İdari Komitenin talebi üzerine, Konsey Genel Sekreterinin davetiyle bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra katılmak suretiyle Akit Taraf haline gelebilir.

4. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü paragrafında sözü edilen herhangi bir üye, devlet veya gümrük bölgesi, bu Sözleşmeyi, onay kaydı olmaksızın imzalama, onaylama veya katılma anında, Ek A ile en az bir diğer Eki kabul etmek şartıyla, kabul ettiği Ekleri belirler. Konsey Genel Sekreterine bir veya daha fazla Ek'in kabul edildiği, sonradan bildirilebilir.

5. İdari Komitenin bu Sözleşmeye eklenmesine karar verdiği yeni bir Ek'i kabul eden Akit Taraflar bu durumu, bu maddenin 4 üncü paragrafına göre Konsey Genel Sekreterine bildirirler.

6. Akit Taraflar, uygulama şartlarını veya bu sözleşmenin 8 inci maddesi ve 24 üncü maddesi, 7 nci paragrafı; Ek-A, 2 nci madde, 2 ve 3 üncü Paragraf; Ek-E, 4 üncü maddesi hükümleri gereğince, vermeleri gereken bilgileri veya uygulama şartlarını Konsey Genel Sekreterine iletirler. Bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak değişiklikler de iletilecektir.

7. Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü paragraflarına göre, bir gümrük birliği veya ekonomik birlik, bu Sözleşmeye Akit Taraf olabilir. Bu gümrük birliği veya ekonomik birlik, Konsey Genel Sekreterine bu Sözleşmenin düzenlediği konulara ilişkin yetkisini bildirir. Bu Sözleşmenin Akit Tarafı olan gümrük birlikleri veya ekonomik birlikler, yetki alanlarına giren konularda, kendi adlarına, Akit Taraf olan üyelerine bu Sözleşmeyle tanınan hakları kullanır ve sorumlulukları yerine getirirler. Bu durumda, bu birlik üyeleri, oy kullanma hakkı dahil olmak üzere bu hakları tek başlarına kullanamazlar.

Tevdi Merci

Madde 25

1. Bu Sözleşme, Sözleşmeye onay kaydı olsun veya olmasın tüm imzalar ile onay ve katılmaya ilişkin tüm belgeler Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.

2. Genel Sekreter;

(a) Bu Sözleşmenin orijinal metinlerini alır ve muhafaza eder;

(b) Bu Sözleşmenin orijinal metinlerinin onaylı kopyalarını hazırlar ve 24 üncü Maddenin 1 inci ve 7 nci paragraflarında sözü geçen üyelere ve gümrük birliklerine veya ekonomik birliklere iletir;

(c) Bu Sözleşmeye onay kaydı ile olsun veya olmasın tüm imzalar ile onay veya katılmaya ilişkin tüm belge, bildirim ve yazışmaları alır ve muhafaza eder.

(d) Bu Sözleşmeye ilişkin her türlü imza veya belge bildirim ya da yazışmaların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder; eğer gerekiyorsa konuyu ilgili Akit Tarafın dikkatine sunar.

(e) Bu Sözleşmenin Akit Taraflarına, diğer imzacı ülkelere bu Sözleşmenin Akit Tarafı olmayan Konsey üyesi ülkelere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine;

- Bu Sözleşmenin 24 üncü maddesine göre Ek'lerin imza, onaylama, katılma ve kabulünü;

- İdari Komitenin bu Sözleşmeye ilave etmeye karar verdiği yeni Ekleri;

- Bu Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre; Sözleşmenin ve her bir Ekinin yürürlüğe gireceği tarihi;

- Bu Sözleşmenin 24 üncü, 29 uncu, 30 uncu ve 32 nci maddelerine uygun olarak alınan bildirimleri;

- Bu Sözleşmenin 31 inci maddesine göre yapılan çekilme bildirimlerini;

- Bu Sözleşmenin 32 nci maddesi uyarınca kabul edilmiş sayılan herhangi bir değişikliği ve yürürlük tarihini;

bildirir.

3. Bir Akit Tarafla Konsey Genel Sekreteri arasında, Genel Sekreterin görevini yerine getirmesi konusunda görüş ayrılığı olması halinde, Genel Sekreter veya Akit Taraf, sorunu diğer Akit Tarafların ve imzacı ülkelerin veya gerekiyorsa Konseyin dikkatine sunar.

Yürürlüğe Giriş

Madde 26

1. Bu Sözleşme, 24 üncü maddesinin 1 inci ve 7 nci paragraflarında sözü geçen üyelerden veya gümrük birlikleri veya ekonomik birliklerden beşinin onay kaydı olmaksızın Sözleşmeyi imzalamalarından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

2. Beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzalanmasından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden sonra, onay kaydı olmaksızın imzalayan, onaylayan yahut katılan her Akit Taraf için bu Sözleşme, adı geçen Akit Tarafın onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

3. Bu Sözleşmenin her Ek'i, beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin bu Ek'i kabul etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

4. Bir Ek'i beş üyenin veya gümrük birliği veya ekonomik birliğin kabul etmesinden sonra kabul eden her Akit Taraf için bu Ek, adı geçen Akit Tarafın kabulünü bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Bununla beraber, bir Akit Taraf için Sözleşme yürürlüğe girmeden hiç bir Ek yürürlüğe giremez.

Kaldırılan Hükümler

Madde 27

Bu Sözleşme'nin bazı sözleşmeleri yürürlükten kaldırmaya ilişkin hükümler ihtiva eden bir Ek'i yürürlüğe girince; bu Ek; bu Ek'i kabul eden Akit Taraflar ile bu Ek'in yürürlükten kaldırdığı Sözleşmelerin Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde, bu Sözleşmeleri veya bu Sözleşmelerin hükümlerini yürürlükten kaldırır ve onların yerine geçer.

Sözleşme ve Ekler

Madde 28

1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, bir Akit Taraf için yürürlükte olan Ek veya Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil eder ve o Akit Tarafla ilgili olarak Sözleşmeye yapılan herhangi bir atıf bu Ekleri de kapsar.

2. İdari Komitedeki oylamada, her Ek ayrı bir Sözleşme olarak ele alınır.

 

Çekinceler

Madde 29

1. Bir Ek'i kabul eden Akit Taraf bu Ek'in içerdiği bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Ancak, söz konusu Ek'te çekinceye imkan veren bir hükmün yer alması şartıyla, ulusal mevzuatı ile mevcut hükümler arasındaki farkı belirtmek suretiyle kabul anında veya daha sonra, çekince koyacağı hükümleri Konsey Genel Sekreterine bildirir.

2. Her Akit Taraf her beş yılda en az bir kez çekince koyduğu hükümleri gözden geçirir ve ulusal mevzuat hükümleri ile karşılaştırarak sonucu Konsey Genel Sekreterine bildirir.

3. Çekince koyan herhangi bir Akit Taraf çekincesini tamamen veya kısmen her zaman kaldırabilir; çekincenin hangi tarihten itibaren kaldırıldığı Konsey Genel Sekreterine bildirilir.

Sözleşmenin Başka Topraklara Teşmili

Madde 30

1. Her Akit Taraf bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği sırada veya sonradan Konsey Genel Sekreterine, bu Sözleşmenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan hepsini veya bir kısmını kapsamına aldığını bildirebilir. Bu bildirim, Konsey Genel Sekreteri tarafından alındıktan üç ay sonra geçerli olur. Bununla beraber bu Sözleşme söz konusu Akit Taraf için yürürlüğe girmeden önce bildirimde belirtilen bölgelere uygulanmaz.

2. Bu maddenin 1 inci paragrafına göre bu Sözleşmenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan herhangi birini kapsadığını bildirmiş olan Akit Taraf, bu Sözleşmenin 31 inci maddesinde öngörülen koşullar altında artık söz konusu topraklarda uygulanmayacağını Konsey Genel Sekreterine bildirebilir.

Çekilme

Madde 31

1. Bu Sözleşme sınırsız bir süre için akdedilmiştir. Fakat, herhangi bir Akit Taraf bu Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra her zaman Sözleşmeden çekildiğini bildirebilir.

2. Çekilme, Konsey Genel Sekreterine verilen yazılı bir belge ile yapılır.

3. Çekilme, Konsey Genel Sekreterinin çekilme belgesini almasından altı ay sonra geçerli olur.

4. Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü paragrafları bu Sözleşmenin Eklerine de uygulanır. Sözleşmeye Akit Taraf olmaya hak kazanan bir üye, bir veya bir kaç Ekle ilgili kabulünü Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre tespit etmiş olan yürürlüğe giriş tarihinden sonra her zaman geri alabilir. Bütün Ekler için kabulünü geri alan bir Akit Taraf Sözleşmeden çekilmiş olur. Ayrıca, Ek A için kabulünü geri alan Akit Taraf diğer Ekleri kabule devam etse bile Sözleşmeden çekilmiş sayılır.

Değişiklik Prosedürü

Madde 32

1. Bu Sözleşmenin 22 nci Maddesine göre toplanan İdari Komite, bu Sözleşme ve Ekleri için değişiklik önerisinde bulunabilir.

2. Bu şekilde önerilen değişiklik metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından bu Sözleşmenin bütün Akit Taraflarına, Sözleşmenin diğer imzacı ülkelerine ve Sözleşmeye Akit Taraf olmayan Konsey üyelerine gönderilir.

3. Önceki paragrafa göre bildirilen bir değişiklik teklifi, bütün Akit Taraflar için, herhangi bir Akit Tarafın Konsey Genel Sekreterine itirazda bulunmaması halinde teklif edilen değişikliğin bildirim tarihini takip eden 12 aylık sürenin bitiminden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

4. Bir Akit Taraf bu maddenin 3 üncü paragrafında belirtilen 12 aylık sürenin bitiminden önce, Konsey Genel Sekreterine, teklif edilen değişiklikle ilgili olarak bir itirazda bulunursa, değişiklik kabul edilmemiş ve geçersiz sayılır.

5. İtirazın bildiriminde her Ek ayrı bir sözleşme kabul edilir.

Değişikliğin Kabulü

Madde 33

1. Bu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan bir Akit Taraf onay veya katılma belgesinin verildiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

2. Bir Ek'i kabul eden Akit Taraf bu Sözleşmenin 29 uncu maddesine göre çekince koymadığı takdirde, Ek'i kabulünü Konsey Genel Sekreterine bildirdiği tarihte yürürlükte bulunan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Orijinal Metinler ve Tescil

Madde 34

Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102 nci maddesi gereğince, bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil edilecektir.

Yukarıdaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan tam yetkililer bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Bu Sözleşme İstanbul'da 26 Haziran 1990 tarihinde, metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. Genel Sekreterlikten bu Sözleşmenin Arapça, Çince, Rusça ve İspanyolca dillerinde tercümesinin yapılarak dağıtılması talep edilir.

 

 

EK-A

Geçici Kabul Belgelerine İlişkin

Ek (ATA Karneleri ve CPD Karneleri)

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen:

a) "Geçici İthalat Belgeleri" deyimi;

Eşyanın (taşıma araçları dahil) ayniyetinin tespitine yarayan ve ithal vergi ve resimlerinin uluslararası geçerliliği olan bir teminat altına alındığını belirten, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası gümrük belgesi;

b) "ATA Karnesi" deyimi;

Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyaların geçici ithali için kullanılan geçici ithalat belgesi,

c) "CPD Karnesi" deyimi;

Taşıma araçlarının geçici ithali için kullanılan geçici ithalat belgesi;

d) "Teminat Zinciri" deyimi;

Teminat kurumlarının bağlı oldukları bir uluslararası kuruluş tarafından yürütülen bir teminat sistemi;

e) "Uluslararası Örgüt" deyimi;

Teminat ve geçici ithalat belgesi verme yetkisine sahip ulusal kuruluşların üyesi olduğu bir örgüt;

f) "Kefil Kuruluş" deyimi;

Bir Akit Taraf ülkesinde bu Ek'in 8 inci maddesinde öngörülen miktarı garanti etmeye o Akit Taraf Gümrük Makamlarınca yetkili kılınan ve teminat zincirine bağlı olan kuruluş;

g) "Belge Veren Kuruluş" deyimi;

Gümrük makamlarınca geçici ithalat belgelerini vermeye yetkili olduğu kabul edilen ve doğrudan ya da dolaylı olarak bir teminat zincirine bağlı olan kuruluş;

h) " Mütekabil Belge Veren Kuruluş" deyimi;

Bir diğer Akit Tarafta kurulmuş ve aynı teminat zincirine bağlı belge veren kuruluş;

i) "Gümrük Transiti" deyimi;

Eşyanın gümrük kontrolü altında bir gümrük idaresinden diğerine taşındığı gümrük rejimi;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

1. Bu Sözleşmenin 5 inci maddesi uyarınca, her Akit Taraf kabul ettiği bu Sözleşmenin Eklerine göre geçici olarak ithal edilen eşya için, (taşıma araçları dahil) kendi ulusal gümrük belgeleri yerine ve bu Ek'in 8 nci maddesinde öngörülen meblağın teminatı olmak üzere, kendi ülkesinde geçerli bulunan ve bu Ek'te yer alan şartlara göre verilen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini kabul eder.

2. Her Akit Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini, kendi ulusal mevzuatına göre yapılan geçici ithalat işlemleri için de kabul edebilir.

3. Her Akit Taraf, aynı şartlara uygun olarak verilen ve kullanılan geçici ithalat belgelerini gümrük transiti için kabul edebilir.

4. Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşya (taşıma araçları dahil) geçici ithalat belgeleri ile ithal edilmez.

Madde 3

1. Geçici ithalat belgeleri bu Ek'in eklerinde belirtilen modellere uygun olacaktır. (Ek I ATA Karnesi için, Ek II CPD Karnesi içindir.)

2. Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.

BÖLÜM III

Teminat ve Geçici İthalat Belgelerinin Verilmesi

Madde 4

1. Her Akit Taraf, tespit edeceği teminata ve belirleyeceği şartlara uygun olarak, kefil kuruluşları, doğrudan doğruya veya belge veren kuruluşlar aracılığı ile teminat ve geçici ithalat belgesi vermeye yetkili kılabilir.

2. Bir kefil kuruluşun vereceği teminat, mütekabil belge veren kuruluşlarca verilecek geçici ithalat belgeleriyle o ülke içinde yapılacak işlemlerden doğacak yükümlülükleri kapsamadıkça, hiç bir Akit Tarafça kefil kuruluş olarak onaylanamaz.

Madde 5

1. Belgeyi veren kuruluşlar, geçerlik süresi, verdikleri tarihten itibaren bir yılı aşan geçici ithalat belgeleri veremezler.

2. Geçici ithalat belgelerine, belgeyi veren kuruluş tarafından konulan kayıtlarda yapılacak herhangi bir değişiklik, belge veren kuruluş veya kefil kuruluş tarafından tasdik olunabilir. Geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca kabul edildikten sonra, belgeler üzerinde bu makamların rızası olmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

3. ATA Karnesi verildikten sonra karnenin ön kapağının iç sayfasında veya ekli sayfalarda (Genel Liste) sayılan eşya listesine yeni herhangi bir kalem ilave edilemez.

 

Madde 6

Geçici ithalat belgelerinde aşağıda sayılan hususlar:

- Belgeyi veren kuruluşun adı;

- Uluslararası teminat zincirinin adı;

- Geçici ithalat belgelerinin geçerli olduğu ülkeler veya gümrük bölgeleri ile;

- Söz konusu ülkelerin kefil kuruluşlarının veya gümrük bölgelerinin adları;

yer alır.

Madde 7

Geçici ithalat belgesi ile ithal edilen eşyaların (taşıma araçları dahil) tekrar ihracı için tespit olunan süre, her halükarda, o belgenin geçerlik süresini aşmaz.

BÖLÜM IV

Teminat

Madde 8

1. Her kefil kuruluş, kurulduğu ülkenin gümrük makamlarına, mütekabil belge veren kuruluş tarafından çıkarılan geçici ithalat belgeleri ile o ülkeye ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil) konusunda geçici ithalat veya gümrük transiti için tespit edilmiş şartlara uyulmamış olması halinde, Sözleşmenin 4 üncü maddesinin, 4 üncü paragrafında sözü edilenler hariç olmak üzere, ithal vergi ve resimleri ile ödenmesi gereken sair meblağı ödemeyi taahhüt edecektir. Bu kuruluş yukarıda sözü edilen meblağın ödenmesi konusunda, bu meblağları ödeyecek olan kişilerle müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

2. ATA Karnesi;

Kefil kuruluşun sorumluluğu, ithal vergi ve resimleri tutarının % 10 fazlasını aşmayacaktır.

CPD Karnesi;

Kefil kuruluştan ithal vergi ve resimleri ile varsa uygulanacak faiz toplamından daha fazla bir ödeme yapılması talep edilmez.

3. Geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca bazı eşya, (taşıma araçları dahil) hususunda geçici ithalat belgelerinin kayıtsız ve şartsız olarak mükellefiyetinden ibra edilmiş olması halinde, bu eşya (taşıma araçları dahil) için, bu maddenin l inci paragrafında yer alan meblağın ödenmesi hususunda, mezkur makamlar kefil kuruluştan artık talepte bulunamazlar, bununla beraber, belgenin gayri nizamî veya hileli olarak mükellefiyetten ibra olduğu ya da geçici ithalat veya transit şartlarının ihlal edilmiş bulunduğu sonradan anlaşılırsa, kefil kuruluştan yine bir talepte bulunabilirler.

4. ATA Karnesi;

ATA Karnesinin geçerlik süresinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde talepte bulunulmamışsa, gümrük makamları, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen meblağın ödenmesini kefil kuruluştan hiç bir suretle isteyemez.

CPD Karnesi;

Karnenin geçerlik süresinin dolmasından itibaren 1 yıl içinde CPD karnesinin ibra edilme bildirimi kefil kuruluşa verilmemişse, gümrük makamlarınca, kefil kuruluştan bu maddenin 1. paragrafında belirtilen ödemeleri yapması hiçbir şekilde istenemez. Ayrıca gümrük makamları kefil kuruluşa ithal vergi ve resimlerin ayrıntılı olarak hesaplanışını, ibra edilmemenin bildirilmesinden itibaren 1 yıl içinde bildireceklerdir. Bu bir yıllık süre içinde, kefil kuruluşun borcu bildirilmezse, kuruluşun bu tutarlara ilişkin mükellefiyeti kalkar.

BÖLÜM V

Geçici İthalat Belgelerinin Tanzimi

Madde 9

1. ATA Karnesi;

a) Kefil kuruluş bu Ek'in yukarıdaki 8 inci maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen meblağ hakkında, bu Ek'de öngörülen şartlara göre eşyanın yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnelerinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olduğuna dair delil vermek hususunda, gümrük makamlarınca yapılan talep tarihinden itibaren altı aylık bir süreye sahip olacaktır.

b) Bu deliller müsaade edilen sürede verilmezse kefil kuruluş bu meblağları, derhal depozito olarak yatırır veya geçici olmak kaydıyla öder. Bu depozito veya ödeme yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık bir süreden sonra nihai ödeme halini alır. Bu sonuncu süre zarfında, kefil kuruluş, depozito olarak yatırılan veya geçici olmak kaydıyla ödenen meblağın geri alınması maksadıyla, yukarıdaki (a) alt paragrafında öngörülen delilleri ibraz edebilir.

c) İthal vergi ve resimlerinin depozito olarak veya geçici olmak kaydıyla ödenmesi kanun ve sair mevzuatlarında öngörülmeyen Akit Taraflar için, yukarıdaki (b) alt paragrafı hükümlerine uygun olarak yapılan ödemeler nihai ödeme addedilir. Ancak bu maddenin (a) alt paragrafında belirtilen delil, ödeme tarihinden itibaren üç ay içerisinde ibraz edilirse ödenen meblağ iade olunur.

2. CPD Karnesi:

a) Kefil Kuruluş, CPD karnesinin ibra edilmediğinin bildirilmesinden itibaren bu Ek'de öngörülen şartlara göre tekrar ihracın gerçekleştiğini veya CPD karnesinin diğer bir surette mükellefiyetten ibra edildiğini ispat için öngörülen bir yıllık bir süreye sahiptir. Ancak bu süre, CPD Karnesinin geçerlik süresinin dolmasından itibaren işler, gümrük makamları, sunulan delillere itiraz ederse, kefil kuruluşu bir yılı geçmeyen bir süre içinde haberdar etmek zorundadırlar.

b) Verilen süre içinde deliller sağlanmazsa, kefil kuruluş, ödenecek ithal vergi ve resimlerini en fazla üç ay içinde depozito olarak yatırır veya geçici olmak kaydıyla öder. Bu depozito veya ödeme yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde nihai ödeme halini alır. Bu sonuncu süre zarfında, kefil kuruluş, depozito olarak yatırılan veya geçici olmak kaydıyla ödenen meblağın geri alınması maksadıyla, yukarıdaki (a) alt paragrafında öngörülen delilleri ibraz edebilir.

c) İthal vergi ve resimlerinin depozito olarak veya geçici olmak kaydıyla ödenmesi kanun ve sair mevzuatlarında öngörülmeyen Akit Taraflar için, yukarıda (b) alt paragrafı hükümlerine uygun olarak yapılan ödemeler nihai ödeme addedilir. Ancak bu maddenin (a) alt paragrafında belirtilen deliller, ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilirse, ödenen meblağ iade olunur.

Madde 10

1. Geçici ithalat belgeleri ile ithal edilen eşyanın, (taşıma araçları dahil) yeniden ihracı, geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarınca bu belgeye ekli, eşyanın yeniden ihracına ait kısmın doldurulması ve tasdikiyle tevsik edilir.

2. Şayet yeniden ihraç, bu maddenin 1. paragrafına göre tasdik edilmemişse, belgenin geçerlik süresi evvelce bitmiş olsa dahi, geçici ithalat ülkesi gümrük makamları:

a) Eşyanın veya taşıma aracının ithaline veya yeniden ithaline dair, diğer bir Akit Tarafın Gümrük Makamlarınca, geçici ithalat belgelerinde verilen husus ya da eşyanın taşıma aracının kendi ülkesine ithalinde veya yeniden ithalinde belgeden koparılan koçan üzerinde bulunan hususlara dayanılarak bu makamlarca verilen bir belgeyi; (bu hususun, ispatı istenen tekrar ihracattan sonra vuku bulmuş olduğu teyit edilebilen bir ithalat veya yeniden ithalata taalluk etmesi şarttır.),

b) Eşyanın (taşıma araçları dahil) bu ülke dışında bulunduğunu doğrulayan diğer herhangi bir belgeyi;

yeniden ihraç delili olarak kabul edebilir.

3. Bir Akit Taraf Gümrük Makamlarınca, geçici ithalat belgesi ile kendi ülkesine kabul edilen belirli eşyanın (taşıma araçları dahil) yeniden ihraç yükümlülüğünün kaldırılması halinde kefil kuruluş, ancak eşyanın (taşıma araçları dahil) durumunun usulüne uygun olduğu bu makamlarca belge üzerinde tasdik edildiği takdirde yükümlülüklerinden kurtulmuş olur.

Madde 11

Bu Ekin 10 uncu maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen hallerde, gümrük makamlarının düzenleme hakkı saklıdır.

BÖLÜM VI

Çeşitli Hükümler

Madde 12

Bu Ek'de yer alan şartlara göre kullanılan geçici ithalat belgeleri üzerinde gümrüklerce yapılan tasdikler, işlemin gümrük idarelerinde normal çalışma saatleri içinde yapılması halinde ücrete tabi değildir.

Madde 13

Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan eşyaya (taşıma araçları dahil) ait belgelerinin tahribi, zayi veya çalınması halinde bu Akit Taraf Gümrük Makamları, belgeyi veren kuruluşun talebi üzerine ve bu gümrük makamlarınca konulan şartlara tabi olarak, geçerlik süresi aynı tarihte sona eren ve onun yerine geçen bir belgeyi kabul ederler.

Madde 14

1. Geçici ithalat belgesi sahibinin eşyayı (taşıma araçları dahil) süresi içinde yeniden ihraç edememesi nedeniyle, geçici ithalat işleminin geçici ithalat belgesinin geçerlik süresini geçmesi ihtimali ortaya çıktığında, belge veren kuruluş, bu belgenin yerine geçen bir belge verebilir. Bu belge, kontrolü yapacak Akit Tarafın Gümrük Makamlarına ibraz edilir, söz konusu gümrük makamları yeni belgeyi kabul ederken, eskisini ibra ederler.

2. CPD karnesinin geçerlik süresi bir defa için bir yıldan fazla olmamak üzere uzatılabilir. Bu süre sonunda, eski karnenin yerine geçecek yeni bir karnenin verilmesi ve gümrük makamlarınca kabul edilmesi gerekir.

Madde 15

Bu Sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 üncü paragrafının uygulandığı hallerde, gümrük makamları, kefil kuruluşça garanti edilen geçici ithalat belgesi ile kabul olunan eşyanın (taşıma araçları dahil) bu gümrük makamları tarafından veya onlar namına el koymaları halinde, durumu mümkünse o kuruluşa bildirir ve alacağı tedbirler hakkında malumat verir.

Madde 16

Kaçakçılık, kanuna muhalefet veya suiistimal hallerinde, Akit taraflar, geçici ithalat belgelerini kullanan kişilere karşı bu Ek hükümlerini nazara almaksızın, ithal vergi ve resimlerinin ve ödenecek diğer meblağların tahsili ve keza bu kişilerin tabi olduğu herhangi bir cezanın verilmesi hususunda işlem yapabilirler. Bu hallerde, bu Ek'de sözü edilen kuruluşlar gümrük makamlarına yardımda bulunurlar.

Madde 17

İthal edilecekleri ülkede verilen veya verilecek olan ve teminat zincirini yöneten uluslararası bir kuruluş veya bir Akit Taraf Gümrük Makamı tarafından, belgeyi veren kuruluşa gönderilen geçici ithalat belgeleri veya bu belgelerin parçaları ithal vergi ve resimleri ile her türlü ithal yasak veya kısıtlamalardan muaftır. Aynı muafiyet ihracat halinde de tanınır.

Madde 18

1. Akit Taraflar bu Sözleşmenin 29 uncu maddesine uygun olarak ATA Karnelerinin posta trafiğinde kabulüyle ilgili ihtirazı kayıt koyabilirler.

2. Bu Ek'e başka hiç bir ihtirazı kayıt konamaz.

Madde 19

1. Bu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle, bu Ek, bu Eki kabul eden Akit Taraflar ile "Eşyanın Geçici İthali için ATA Karnelerine ilişkin (6 Aralık 1961 tarihli) Gümrük Sözleşmesi (ATA Sözleşmesi)'nin Akit Tarafları arasında ATA Sözleşmesini yürürlülükten kaldırarak onun yerine geçer.

2. İşbu 1 inci maddenin düzenlenmesine karşılık, 1961 tarihli Eşyanın Geçici Kabulü için ATA Karnelerine İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ne dayanılarak, işbu Ek'in yürürlüğe girişinden önce verilmiş ATA Karneleri, veriliş nedenleri olan işlemler sonuçlanıncaya kadar kabul edilirler.

 

 

2004-7905 ANDLAŞMANIN CETVELLERİ.doc

EK B-1

Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde

Teşhir Edilecek Veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek

BÖLÜM I

Tanım

Madde I

Bu Ek'te geçen: "Etkinlik deyimi;

Özel amaçlarla dükkan veya işyeri müştemilatında yabancı ülkelere ait eşyanın satışı amacıyla yapılan sergiler hariç olmak üzere;

1. Ticari, sınai, tarımsal veya el sanatı ile ilgili sergi, fuar veya benzeri gösterimler veya teşhir;

2. Esasen hayır amacıyla düzenlenen sergi veya toplantılar,

3. Öğrenim, sanat, el sanatı, spor veya bilimsel, eğitsel veya kültürel alanlarda bilgi arttırmak, dinsel bilgi veya ibadeti geliştirmek veya turizmi ilerletmek, halklar arasındaki dostluğu güçlendirmek amacıyla yapılan sergi veya toplantılar;

4. Bir uluslararası kuruluş veya uluslararası kuruluşlar grubunun temsilcilerinin yapacağı toplantılar; veya

5. Resmi veya anma niteliğindeki temsil toplantıları;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

1. Aşağıda yer alan eşya, bu Sözleşmenin 2 nci maddesine uygun olarak geçici ithalden yararlanır:

(a) Eğitsel, bilimsel ve kültürel malzemelerin ithaline ilişkin anlaşmanın, (UNESCO, New York, 22 Kasım 1950 ve buna ilişkin Protokol, Nairobi, 26 Kasım 1976) eklerinde yer alan malzemeler dahil olmak üzere, bir etkinlikte sergilenecek ve gösterimde kullanılacak eşya;

(b) Aşağıda sayılanlar dahil olmak üzere bir etkinlikte, yabancı ülkelere ait ürünlerin sergilenmesi ile ilişkili olarak kullanılacak eşya,

(I) Yabancı makine ve aletlerin gösteride kullanılması için gereken eşya,

(II) Sergiye katılacak yabancıların geçici standlarında kullanılmak üzere, elektrik

donanımı dahil olmak üzere, inşaat ve dekorasyon malzemesi,

(III) Sergide yer alan yabancı menşeli eşyanın reklamının yapılabilmesi için açıkça bu amaca uygun reklam ve gösteri malzemeleri, örneğin; ses ve görüntü kayıtları, simültane film ve projeksiyon makinaları ile bunların kullanımı için gerekli aletler.

(c) Tercüme cihazları, ses ve görüntü kaydedici araçlar ile eğitsel, bilimsel veya kültürel nitelikteki filmler dahil olmak üzere, uluslararası toplantı, konferans ve kongrelerde kullanılacak malzeme.

2. Bu Ek'te yer alan kolaylıklardan yararlanılabilmesi için;

(a) İthal edilen her malzemenin ithalat amacına uygun sayı veya miktarda olması;

(b) Geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarının bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirileceği kanaatinde olması gerekir.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Geçici ithalat ülkesinin ulusal mevzuatı izin vermesi durumu hariç olmak üzere, geçici olarak kabul edilen eşya, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıklardan faydalandıkları müddetçe;

(a) ödünç verilemez, hiçbir kiralama veya ödül amacıyla kullanılamaz,

(b) etkinliğin yer aldığı alanın dışına çıkarılamaz.

Madde 4

1. Gösteri, sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde kullanılmak ve sergilenmek üzere ithal edilen eşyanın yeniden ihracı, geçici ithalat tarihinden itibaren en az altı ay içinde yapılır.

2. Bu Maddenin 1 inci paragraf hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük makamları eşyanın söz konusu ülkenin yasa ve düzenlemeleri ile de uyumlu olmak koşuluyla aynı geçici ithalat ülkesi içinde başka etkinliklerde sergilenmesine veya kullanılmasına ve geçici ithalat tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden ihraç edilmesi koşuluyla izin verirler.

Madde 5

1. Bu Sözleşmenin 13 üncü Maddesinde yer alan şartlara göre, aşağıdaki eşyaya ithal vergi ve resimleri alınmaksızın ve ithal yasak ve kısıtlamaları uygulanmaksızın yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması izni verilir.

(a) Bir etkinlik sırasında sergilenen yabancı eşyayı temsil eden küçük numuneler -yiyecek ve içecek maddelerinin bulundukları durumda veya dökme olarak ithal olunan maddelerden etkinlik sırasında elde edilen numuneleri dahil- ancak bunlar:

(I) Bedelsiz temin edilmiş yabancı mamuller olmalı ve dağıtılacakları şahıslar tarafından şahsen kullanılmak veya tüketilmek üzere, münhasıran etkinlikte ziyaretçilere parasız dağıtılmalıdır;

(II) Her birinin reklam niteliğinde ve cüz'i kıymette numuneler oldukları anlaşılabilmelidir;

(III) Ticari amaçla kullanılmaya müsait olmamalı ve mümkünse perakende satışa müsait en küçük ambalajdan daha küçük miktarda ambalajlanmış bulunmalıdır.

(IV) Yukarıda (III) üncü bentte belirtilen şekilde ambalajlanmış olarak dağıtılmayan yiyecek ve içecek maddelerine ait numuneler etkinlik sırasında tüketilmiş olmalıdır ve,

(V) Numunelerin toplam kıymeti ve miktarı, etkinliğin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre, geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca makul görülmelidir;

(b) Münhasıran etkinlik için veya bir sergide teşhir edilen bir yabancı makine veya cihazın işleyişini göstermek için ithal olunan ve bu gösteri sırasında tüketilen veya imha edilen eşya, ancak, bu eşyanın toplam kıymeti ve miktarı, etkinliğin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre, ithal ülkesinin gümrük makamlarınca makul görülmelidir;

(c) Bir sergide yabancıların geçici standlarının inşa, tefriş veya dekorasyonunda kullanılan ve kullanılmaları ile tüketilen boya, cila ve duvar kağıdı gibi, düşük kıymette ürünler;

(d) Yabancı eşya için reklam olarak kullanılacağı belli olan basılı evrak, kataloglar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam afişleri, resimli veya resimsiz takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar, ancak;

(I) Bunlar bedelsiz temin edilmiş yabancı mamuller olmalı ve sergide, ziyaretçi halka münhasıran ikram mahiyetinde bedelsiz dağıtılmalıdır ve,

(II) Bunların toplam kıymeti ve miktarı, etkinliğin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca makul görülmelidir.

(e) Milletlerarası toplantılarda, konferans veya kongrelerde veya bunlar münasebetiyle kullanılmak üzere ithal edilen dosya, evrak, formlar ve sair belgeler;

2. Bu maddenin 1 inci paragrafı hükümleri alkollü içkilere, tütün ve mamulleri ile yakıtlara uygulanmaz.

Madde 6

1. Bir etkinlik sırasında sergilenen veya kullanılan veya sergilenecek veya kullanılacak olan eşyanın ithalinde ve yeniden ihracında gümrük muayenesi ve gümrük işlemlerinin tamamlanması, mümkün ve uygun olduğu hallerde, o etkinlik mahallinde yapılır.

2. Her Akit Taraf, etkinliğin önemi ve büyüklüğünü göz önüne alarak, uygun gördüğü hallerde, kendi ülkesinde düzenlenen bir etkinlik mahallinde makul bir süre için bir gümrük idaresi açmaya gayret edecektir.

Madde 7

Sergilenen makine ve cihazların gösterimi sebebiyle, geçici ithal eşyasından gösteri sırasında elde edilen ürünler, bu Sözleşme hükümlerine tabi olurlar.

Madde 8

Her Akit Taraf, bu Sözleşmenin 29 uncu Maddesi hükümlerine göre, bu Ek'in 5 inci Maddesinin 1 (a) paragrafı için çekince koyabilme hakkına sahiptir.

Madde 9

Bu Sözleşmenin 27 nci Maddesi uyarınca, bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle, bu Ek, bu Ek'i kabul eden Akit Taraflar ile, Sergi, Fuar, Toplantı veya Benzeri Gösteride Sergilenecek veya Kullanılacak Eşyanın İthalindeki Kolaylıklarla İlgili Gümrük Sözleşmesinin (Brüksel, 8 Haziran 1961) Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde adı geçen Sözleşmeyi kaldırarak onun yerine geçer.

EKB-2

Mesleki Malzemeye İlişkin Ek

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen "Mesleki Malzeme" deyimi aşağıdaki hususları:

1. Belirli programlar için materyal kaydetmek veya nakletmek için veya muhabirlik amacıyla başka bir ülkeye giden televizyon kuruluşları veya basın yayın temsilcileri için gerekli televizyon, radyo ve basına mahsus malzeme. Bu Ek'e ilave Ek I'de bu tür malzemeyi gösteren liste yer almaktadır;

2. Belirli film veya filmler yapma amacıyla bir başka ülkeye giden bir şahıs için gerekli sinematografik malzeme. Bu Ek'e ilave Ek II'de bu tür malzemeyi gösteren liste yer almaktadır.

3. Belirli bir görevi icra etmek üzere bir başka ülkeye giden bir şahsın mesleğini ve ticaretini icra etmesi için gerekli her tür diğer malzeme. Endüstriyel imalâtta veya ambalajlamada (el aletleri hariç) veya doğal kaynakların kullanımında, binaların korunmasında, tamirinde veya inşasında, toprak naklinde veya benzeri projelerde kullanılan malzemeyi kapsamaz. Bu Ek'e ilave Ek III'de bu malzemeyi gösteren liste yer almaktadır;

4. Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü paragraflarında bahsedilen malzemenin yardımcı cihazlar ve bunların aksesuarları;

Kapsar.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Geçici ithalat, bu Sözleşme'nin 2 nci maddesine uygun olarak, aşağıdaki eşyaya uygulanır.

(a) Mesleki Malzeme;

(b) Yukarıdaki (a) paragrafı gereğince, geçici olarak ithal edilen mesleki malzemenin tamiri için ithal edilen yedek parçalar.

BÖLÜM III

Muhtelif Hükümler

Madde 3

1. Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan yararlanmak için, mesleki malzemenin:

(a) Geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik bulunan veya ikamet eden bir kişiye ait olmalı;

(b) Geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik bulunan veya ikamet eden bir kişi tarafından ithal edilmeli;

(c) Sadece, geçici ithalat ülkesine giden şahıs tarafından veya onun denetiminde kullanılmalıdır.

2. Bu Madde'nin 1 (c) paragrafı, bir hükümetler arası anlaşma çerçevesinde o ülkenin yetkili mercileri tarafından onaylanan ve geçici ithalat ülkesinde yerleşik bir şahsın taraf olduğu ortak yapım sözleşmesi kapsamında film, televizyon programı veya görsel ve işitsel çalışma yapımı için ithal edilen malzemeye uygulanmaz.

3. "Sinematografik" malzeme ve basın veya ses, televizyon yayınına mahsus malzeme, geçici ithalat ülkesinde yerleşik bir şahsın taraf olduğu kira sözleşmesi veya benzer bir düzenlemeye, bu koşul ortak ses ve televizyon yayın programlarının yapımında uygulanmamak kaydıyla, tabi değildir.

Madde 4

1. Geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarınca, amaca uygunluğu onaylanmış kamu veya özel kurumlarca ithal edilen radyo, televizyon üretim ve yayın malzemesi ile, özel olarak uyarlanmış ve televizyon program arabaları ve malzemelerine, gerekli teminat ve gümrük belgeleri olmaksızın, geçici ithalat müsaadesi verilir.

2. Gümrük makamları, yeniden ihracata ilişkin yazılı bir taahhüt ile birlikte, bu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen malzemenin bir listesinin veya detaylı envanterinin sunulmasını isteyebilir.

Madde 5

Mesleki malzemenin yeniden ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az 12 aydır. Araçların yeniden ihraç edilme süresi, ülkesinde tasarlanan kalma süresine ve amaca göre tespit edilebilir.

Madde 6

Her Akit Taraf, bu Ek'in I ila III no'lu eklerinde yer alan geçici ithalattan yararlanan araçların, arızi olarak bile olsa aynı bölgede para karşılığı insan veya yük taşıması yük alıp boşaltması veya karaya çıkarması halinde, geçici ithalattan faydalanmasını reddetme veya geri alma hakkına sahiptir.

Madde 7

Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.

Madde 8

Bu Sözleşme'nin 27 nci maddesi hükümlerine uygun olarak, bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle, bu Ek'i kabul eden ve bu Sözleşmeye taraf olan Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde, 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de yapılan Mesleki Malzemenin Geçici ithaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi yürürlükten kalkar ve onların yerine geçer.

EK B-2'NİN

1 NO.LU EKİ

Ses veya Televizyon Yayın ya da Basın Malzemesi

Liste

A- Basın Malzemeleri, örneğin;

- Kişisel bilgisayarlar;

- Faks cihazları;

- Daktilolar;

- Her çeşit kamera (film kameraları ve elektronik kameralar);

- Ses ve görüntü iletmeye, kaydetmeye veya kaydedilen sesi veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset ve video kaydedici cihazlar ve video okuyucular, mikrofonlar, miksaj masaları, hoparlörler);

- Boş veya kayıtlı ses ve görüntü kayıt mesnetleri;

- Test ve ölçü aletleri ve aksamları (osilograflar, kaset ve video kayıt test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve çantaları, vektörskoplar, video jeneratörleri v.b);

- Aydınlatma cihazları (projektörler, konvertörler, fotoğraf sehpaları);

- Aksesuarlar (kasetler, fozometreler, objektifler, fotoğraf sehpaları, akümülatörler, transmisyon kayışları, batarya yükleyiciler, monitörler).

B. Ses yayın malzemesi örneğin;

- Yayın alıcıları-vericileri veya vericiler; şebekeye veya kabloya bağlanabilir terminaller; uydu hatları (linkler) gibi telekomünikasyon cihazları;

- Ses dalgaları frekansı üretici cihazları (ses alma, kayıt etme ve sesi tekrar vermeye mahsus cihaz);

- Test ve ölçü aletleri ve cihazları (osilograflar, kaset ve video kayıt test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve çantaları, vektörskoplar, video sinyal jeneratörleri v.b.);

- Aksesuarlar (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, miksaj masaları, ses kasetleri, elektrojen grupları, transformatörler, bataryalar, akümülatörler, batarya yükleyiciler, ısıtma, klima ve havalandırma sistemleri cihazları v.b.);

- Boş veya kayıtlı ses kayıt mesnetleri.

C. Televizyon yayın malzemeleri örneğin;

- Televizyon kameraları;

- Telesinema;

- Test ve ölçü aletleri ve cihazları;

- Nakil ve yeniden nakil cihazları;

- İletişim cihazları;

- Ses ve görüntü kaydetmeye veya kaydedilen sesi veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset ve video kayıt cihazları ve video okuyucular, mikrofonlar, miksaj masaları, hoparlörler);

- Aydınlatma cihazları (projektörler, konvertörler, fotoğraf sehpaları);

- Montaj malzemesi;

- Aksesuarlar (saatler, kronometreler, pusulalar, objektifler, fozometreler, fotoğraf sehpaları, batarya yükleyiciler, kasetler, elektrojen grupları, transformatörler, bataryalar ve akümülatörler, ısıtma, klima ve havalandırma sistemleri);

- Boş veya kayıtlı ses ve görüntü kayıt mesnetleri( Jenerikler, istasyon çağrı sinyalleri, müzik ekleyiciler v.b.);

- Film hileleri ("film rushes");

- Müzik aletleri, kostümler, sahne ve diğer tiyatro dekorları, pedestallar, makyaj malzemesi, saç kurutma makineleri.

D. Yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanan veya özel olarak uyarlanan araçlar, örneğin;

- Televizyon yayın araçları;

- Televizyon aksesuarları için araçlar;

- Video sinyallerinin kaydı için araçlar;

- Ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi vermeye mahsus araçlar;

- Yavaşlatılmış hareketler için araçlar;

- Aydınlatma araçları.

EKB-2'NİN

2 NO.LU EKİ

"Sinematografik" Malzeme

Liste

A. Araç, örneğin;

- Her türden kameralar (film ve elektronik kameralar);

- Test ve ölçü alet ve cihazları (osilograflar, kaset ve video kayıt test sistemleri, multimetreler, alet kutuları ve çantaları, vektörskoplar, video sinyal jenaratörleri vb.);

- Kamera "dollies ve booms";

- Aydınlatma cihazları (projektörler, konvertörler, fotoğraf sehpaları);

- Montaj malzemesi;

- Ses ve görüntü kaydetmeye veya kaydedilen sesi veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset ve kaydedici video cihazları ve video okuyucular, mikrofonlar, miksaj masaları, hoparlörler);

- Boş veya kayıtlı ses ve görüntü kayıt mesnetleri( Jenerikler, istasyon çağrı sinyalleri, müzik ekleyiciler);

- Film hileleri (Film rushes);

- Aksesuarlar (saatler, kronometreler, pusulalar, mikrofonlar, miksaj masaları, kasetler, elektrojen grupları, transformatörler, bataryalar ve akümülatörler, ısıtma, klima ve havalandırma cihazları vb.);

- Müzik aletleri, kostümler, sahne ve diğer tiyatro dekorları, pedestallar, makyaj malzemesi, saç kurutma makineleri.

B. Yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanan veya özel olarak uyarlanan araçlar.

EK B-2'NİN 3 NO.LU EKİ

Diğer Malzeme Liste

A. Makinelerin, fabrikaların, taşıma araçlarının kurulması, denenmesi, hizmete girmesi, muayenesi, kontrolü, bakım veya tamiri için gerekli malzeme, örneğin

- Aletler;

- Ölçü, muayene veya test alet ve cihazları (ısı, basınç, mesafe, yükseklik, satıh, hız, vb. ölçmeye mahsus aletler) elektrik cihazları (voltmetreler, ampermetreler, ölçü kabloları, komparatörler, transformatörler, kayıt cihazları, vb.) ve gabariler;

- Kuruluş sırasında veya kurulduktan sonra makine ve fabrikaların fotoğrafını çekmeye yarayan cihazlar ve teçhizat;

- Gemilerin kontrolünde kullanılan cihazlar.

B. İş adamları, iş etkinliğini arttırma danışmanları, verimlilik uzmanları, muhasebeciler ve benzeri meslek üyeleri için gerekli olan teçhizat, örneğin;

- Kişisel bilgisayarlar;

- Daktilolar;

- Ses ve görüntü nakletme, kaydetme veya kaydedilen ses ve görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar;

- Hesap makineleri ve aletleri.

C. Arazi incelemeleri, jeofizik arama işleri için gerekli teçhizat, örneğin;

- Ölçü alet ve cihazları; Sondaj teçhizatı; - Transmisyon ve haberleşme cihazları.

D. Kirlilikle mücadele uzmanları için gerekli teçhizat

E. Doktorlar, cerrahlar, veterinerler, ebeler ve benzeri meslek üyeleri için gerekli alet ve cihazlar.

F. Arkeologlar, paleontologlar, coğrafyacılar, zoologlar ve diğer bilim adamları için alet ve cihazlar.

G. Özel veya halka açık gösterilerde kullanılan her türlü eşya dahil, halkı eğlendirenler, tiyatro kumpanyaları ve orkestralar için gerekli teçhizat (müzik aletleri, kostümler, dekorlar, vb.)

H. Konferans verenlerin, konferanslarını açıklamaları için gerekli teçhizat.

I. Fotoğraf seyahatlerinde gerekli teçhizat (her türden kameralar, kasetler, fozometreler, objektifler, fotoğraf sehpaları, akümülatörler, transmisyon kayışları, batarya yükleyiciler, monitörler, aydınlatma malzemesi, modacılıkta kullanılan parçalar ve model aksesuarları, vb.)

J. Gezici kontrol üniteleri, gezici atölyeler ve gezici laboratuarlar gibi yukarıda belirtilen amaçlar için hazırlanmış veya özel olarak uyarlanmış taşıtlar.

EKB-3

Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir

İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek

BÖLÜM I

Madde 1

Bu Ek'te geçen:

(a) "Bir ticari işlemle ilgili olarak ithal edilen eşya" deyimi;

İthalatı tek başına bir ticari işlem ihtiva etmeyen ancak bir ticari işlemle ilgili olarak ithal edilen konteynerler, paletler, ambalajlar, numuneler, reklam filmleri ve herhangi diğer eşya,

(b) "Ambalaj" deyimi,

Dökme halinde ithal edildiğinde, saman, kağıt, cam yünü, yonga v.s.gibi ambalaj malzemesi hariç olmak üzere,eşyayı ambalajlamak, korumak, istiflemek veya ayırmak maksadı ile ithal edildikleri anda kullanılan veya kullanılacak olan her tür madde ve malzemeler. Bu Maddenin sırasıyla (c) ve (d) paragraflarında tanımlandığı şekliyle konteynerler ve paletler de bunların dışındadır.

(c) "Konteyner" deyimi; taşıma işlerinde kullanılan (büyük sandık, hareketli tank ve diğer benzer yapılar) ve,

(i) İçerisine eşya koymak için bir kompartıman oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kapatılmış, (ii) Sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam,

(iii) Ara yeniden yüklemesi yapılmaksızın, bir veya daha fazla taşımacılık türü ile eşyanın taşınmasını kolaylaştıracak şekilde özel olarak imal edilmiş,

(iv) Özellikle bir taşıma türünden diğerine transfer halinde pratik kullanım özelliğine sahip biçimde imal edilmiş,

(v) Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiş, ve

(vi) İç hacmi 1 m3 veya daha fazla olan bir taşıma aracı

anlamındadır.

"Konteyner" deyimi, üzerinde taşınması koşulu ile söz konusu tip ve cinsine uygun konteynerin kendisini ve aksamlarını içerir. Bu deyim, taşıtları, taşıtların aksam ve yedek parçalarını, ambalajlar ya da paletleri kapsamaz. "Ayrılabilir karoserler" konteyner sayılır.

(d) "Palet" deyimi;

Mekanik cihazların yardımıyla eşyanın taşınması veya elleçlenmesi ya da istiflenmesi amacıyla bir miktar eşyanın bir yük birimi teşkil edecek şekilde toplanılabilecek taban üzeri bir araç. Bu araç, iki taşıyıcı blokla birbirine bağlanmış iki tabandan veya ayaklar tarafından desteklenen tek bir tabandan oluşur. Tüm yüksekliği, fork-lift (çatallı makine) arabalarla veya paletli arabalarla elleçlenmeyi sağlayacak şekilde asgari uygunluğa indirilmiştir. Paletin üst yapısı bulunabilir veya bulunmayabilir.

(e) "Numuneler" deyimi; halihazırda imal edilmiş eşyanın muayyen bir kategorisinin örneğini veya imali tasarlanan eşyanın örnek kalemlerini ifade eder, fakat aynı şahıs tarafından getirilen veya bir bütün olarak dikkate alındığında miktar itibari ile normal ticari teamüllere göre, numune oluşturmayacak miktarda tek bir konsinyeye (alıcıya) gönderilen benzeri eşyayı kapsamaz.

(f) "Reklam Filmleri" deyimi; filmler halka açık genel teşhire değil de, eşyanın muhtemel tüketicisine teşhire uygun cinsten olmak ve her filmin bir kopyasından daha fazlasını içermeyen ye büyük bir film sevkıyatının bir bölümünü teşkil etmeyen bir koli halinde ithal edilmek şartıyla, geçici ithalat ülkesinin dışında kurulu veya ikamet eden bir şahıs tarafından satışa veya kiraya çıkarılmış, esasında ürünlerin veya cihazın özelliğini ya da işlemini gösteren görüntülerden oluşan sesli veya sessiz kayıtlı görsel medya;

(g) "İç Ticaret" deyimi; Bir Akit Taraf gümrük bölgesinde yüklemesi yapılan eşyanın aynı Akit Taraf gümrük bölgesindeki bir yerde boşaltılmak üzere taşınması;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Ticari bir işlemle ilgili ithal edilen aşağıdaki eşyaya bu Sözleşmenin 2 nci maddesine uygun olarak geçici ithalat uygulanır:

a) Boş veya dolu olarak yeniden ihraç edilmek üzere dolu olarak ithal edilen, veya dolu olarak yeniden ihraç edilmek üzere boş olarak ithal edilen ambalajlar;

b) Eşya ile yüklü olsun olmasın konteynerler ve geçici olarak kabul edilen konteynerler için, ya ayrı ayrı veya başka bir konteynerle tekrar ihraç edilmek üzere bir konteyner ile birlikte ithal edilen ya da bir konteynerle yeniden ihraç edilmek üzere ayrı olarak ithal edilen geçici olarak kabul edilen konteynerlerin aksam ve parçaları;

c) Bu Maddenin (b) paragrafı kapsamında geçici ithalattan yararlanan konteynerlerin tamiri amaçlı yedek parçalar;

d) Paletler;

e) Numuneler;

f) Reklam filmleri;

g) İthalatı tek başına ticari bir işlem oluşturmayan fakat ticari bir işlemle ilişkili olarak bu Ek'in I nolu ekinde sıralanan amaçlardan herhangi biri için ithal edilen herhangi diğer eşya.

Madde 3

Bu Ek hükümleri, konteynerler veya ambalajlar içinde ya da paletler üzerinde taşınan eşyanın ithaline ilişkin Akit Tarafların gümrük mevzuatını etkilemez.

Madde 4

1. Bu Ek'te sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için:

a) Ambalajlar, sadece geçici ithalat müsaadesinden yararlanan şahıs tarafından yeniden ihraç edilmelidir. Bu ambalajlar, arızi olarak dahi, iç ticarette kullanılamazlar.

b) Konteynerler, bu Ek'in II nolu ekinde öngörülen şekilde işaretlenir. Konteynerler iç ticarette eşya taşınmasında kullanılabilir. Bu durumda ise her Akit Taraf aşağıdaki şartları koymaya yetkilidir:

- Güzergah, konteyneri ihraç kargosunun yükleneceği veya konteynerin boş olarak ihraç edileceği yere makul bir tarzda doğrudan güzergaha ya da daha yakınına getirmelidir.

- Konteyner, yeniden ihraç edilmeden önce sadece bir kez iç ticarette kullanılacaktır.

c) Paletler veya aynı tip ve esasen aynı kıymette eşit sayıdaki paletler önceden ihraç-edilmeli veya müteakiben ihraç ya da yeniden ihraç edilmelidir.

d) Numuneler ve reklam filmleri, geçici ithalatın yapıldığı ülke sınırları dışında yerleşik veya ikamet eden bir kişinin mülkiyetinde olmalı ve sadece geçici ithalatın yapıldığı ülke sınırları içerisinde sipariş almak için o ülkeye ithali yapılacak eşyanın gösterilmesi amacıyla ithali yapılmalıdır. Bu eşya, ithal ülkesi topraklarında iken, satılamaz, gösteri amaçları dışında normal kullanıma konulamaz veya kiralanmaz ya da ödül olarak kullanılamaz.

e) Bu Ek'in 1 nolu 1 ve 2 nci maddelerinde verilen eşya kazanç amacıyla kullanılamaz.

2. Her Akit Taraf, ülke içerisinde yerleşik veya ikamet eden bir kişi tarafından satın alınan, satın alma amacıyla kiralanan, fınansal kiralama (leasing) veya benzeri bir anlaşmaya konu konteyner, palet veya ambalajların geçici ithalini reddetme hakkını saklı tutar.

Madde 5

1. Konteyner, palet ve ambalajların geçici ithali gümrük belgesi ve teminat istenilmeden sağlanır.

2. Konteyner için bir gümrük belgesi ve bir teminat yerine, geçici ithalattan yararlanan kişi, yazılı olarak

i) gümrük idarelerinin talebi üzerine, geçici ithalat ülkesine giriş ve çıkış yerleri ve tarihleri de dahil olmak üzere, geçici ithalat altındaki her bir konteynerin hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler veya yeniden ihraç taahhüdü altındaki konteynerlerin listesini yetkili idareye vermeyi,

ii) geçici ithalat şartlarının yerine getirilmemiş olması durumunda tahsil edilmesi gereken ithal vergi ve resimlerinin ödenmesi taahhüt etmekle yükümlüdür

3. Palet ve ambalajlar için gümrük belgesi ve teminat yerine, geçici ithalattan faydalanan kişi, gümrük idaresine tekrar ihraç edeceğine dair yazılı taahhüt verir.

4. Düzenli olarak geçici ithalatı kullanan kişiye global teminat verme yetkisi tanınır.

Madde 6

Ticari bir işlem çerçevesinde ithal edilen eşyanın yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az altı aydır.

Madde 7

Her Akit Taraf bu Sözleşmenin 29 uncu Maddesinde öngörülen şartlarda, aşağıdaki hususlarda çekince koyma hakkına sahiptir:

Bu Ek'in

a) 2 nci Maddesinde yer alanlar arasından azami üç grup eşya,

b) 5 inci maddesinin 1 inci paragrafına

Madde 8

Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.

Madde 9

İşbu Ek yürürlüğe girişiyle, işbu Sözleşme'nin 27 nci Maddesine uygun olarak:

- 9 Aralık 1960 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan, Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ni,

- 6 Ekim 1960 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Ambalajların Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ni,

- 2 Aralık 1972 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan, Konteynırlara ilişkin Gümrük Sözleşmesinin 2 ilâ 11 inci maddeleri ile 1 (1 ve 2. Fıkralar) ilâ 3 üncü Eklerini,

- 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan Ticari Numuneler ile Reklam Malzemesinin İthalini Kolaylaştıran Uluslararası Sözleşme'nin 3, 5 ve 6.(1.b ve 2) maddelerini,

sözkonusu Sözleşmelere taraf olan ve işbu Ek'i kabul eden Akit Taraflar arasındaki ilişkiler bakımından mülga eder ve onların yerine geçer.

EKB-3'ÜN

1 NO.LU EKİ

2 (g) maddesi kapsamındaki eşya listesi

1. Test, kontrol, deney veya gösteri amaçlı ithal edilen eşya.

2. Test, kontrol, deney veya gösteride kullanılacak eşya.

3. Ticari kullanımından önce gösterilmek amacıyla basılmış ve tab edilmiş sinematografik film, pozitifler ve diğer kayıtlı görüntülü medya.

4. Ses, dublaj veya yeniden kopyalama amaçlı filmler, manyetik kasetler, manyetize edilmiş filmler ve diğer sesli veya görüntü mesnetleri (medyaları).

5. Ücretsiz olarak gönderilen otomatik veri işlemede kullanılmaya mahsus veri taşıyıcı mesnetler (medya),

6. Yapıları itibariyle belirli nesnelerin reklamının veya belirli bir amaçla propagandasının dışındaki herhangi bir amaca uygun olmayan eşya (taşıtlar dahil)

EK B-3'ÜN

2 NO.LU EKİ

Konteynerlerin işaretlenmesine ilişkin hükümler

1. Aşağıdaki bilgiler konteynerlerin üzerine uygun ve açıkça görülebilecek bir şekilde kalıcı olarak işaretlenir:

(a) Eşya sahibinin veya baş operatörün kimliği

(b) Eşya sahibi veya operatör tarafından verilen konteynerın ayniyat işaretleri ve numaraları ve

(c) Sürekli bir şekilde sabitlenmiş tüm ekipmanı dahil konteynerın dara ağırlığı.

2. Konteynerın ait olduğu ülke ya tam olarak ya da Uluslararası Standart ISO 3166 ta belirtilen ISO Alpha-2 ülke kodu aracılığıyla veya uluslararası karayolu trafiğinde motorlu aracın tescil ülkesini göstermek için kullanılan ayırıcı işaret yoluyla gösterilebilir. Her bir ülke, ulusal mevzuatına göre konteyner üzerinde adının kullanımına veya ayırıcı işarete konu olabilir. Eşya sahibinin veya operatörün kimliği, amblem veya bayraklar gibi semboller dışında ya tam adıyla veya kullanıma uygun bir işaretle gösterilebilir.

3. Plastik film kullanıldığında konteynerlerin üzerinde yer alan ayniyat marka ve numaralarının kalıcı bir şekilde işaretlendiğinin kabul edilmesi için aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur:

(a) Yüksek kaliteli bir bant yapışkan kullanılır. Bir kez uygulandığında bant, tahrip etmeksizin bandın kaldırılmasının imkansız olmasını sağlayacak türden yapışkanlığından daha düşük çekme gücüne sahip olmalıdır. Kalıba dökme üretim metodu ile üretilen bant bu icaplara uyacaktır. Kalenderleme üretim metodu ile üretilen bant kullanılmaz.

(b) Ayniyat işaretleri ve numaralarının değiştirilmek zorunda olunduğu hallerde değiştirilecek bant yeni bandın sabitleştirilmesinden önce tamamıyla kaldırılır. Mevcut bir filmin üzerine yeni bir filmin yerleştirilmesine müsaade edilmez.

4. Bu Ek'in 3 üncü paragrafında sayılan konteynerlerin işaretlenmesi için plastik film kullanımına ilişkin özel şartlar diğer kalıcı işaretleme yöntemlerinin kullanılması olanağını ortadan kaldırmaz.

EKB-4

İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

BÖLÜM I

Tanım

Madde 1

Bu Ek'te geçen:

"imalat amacıyla ithal edilen eşya" deyimi;

1. İmalat süreci esnasında kullanılmak üzere ithal edilen:

a) Matris, klişe, madeni baskı kalıpları, çizim, plan, model ve diğer benzeri maddeler,

b) Ölçüm, kontrol ve inceleme aletleri ve diğer benzeri maddeler,

c) Özel alet ve edevat, ile

2. "Yedek üretim araçları";

Tedarikçinin veya tamircinin müşterisine eşyanın teslimat veya tamiri süresince kullanılmak üzere sağlayacağı, alet, cihaz ve makineler;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

İmalat amacıyla ithal edilen eşya, bu Sözleşme'nin 2 nci Maddesi uyarınca geçici ithalattan yararlanır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan yararlanabilmek için;

a) İmalat amacıyla ithal edilen eşya, geçici ithalat bölgesi dışında ikamet eden bir şahsa ait olmalı, bu bölge içinde ikamet eden bir şahsa gönderilmelidir.

b) Bu Ek'in 1 nci Maddesinin, 1 nci paragrafı hükmüne göre imalat amacıyla ithal edilen eşyanın, kullanılması sonucu elde edilen ürünün, ulusal mevzuatın öngördüğü şekilde kısmen ya da tamamen, geçici ithalat bölgesinden ihracı gerekir.

c) Yedek üretim araçlarının, geçici ithalat bölgesinde ikamet eden şahsa, teslimi geciken veya tamir edilen eşyayı tedarik eden şahıs tarafından veya bu şahıs aracılığıyla, geçici ve bedelsiz olarak, sağlanması gerekir.

Madde 4

1. Bu Ek'in 1 nci Maddesinin 1 nci paragrafında yer alan eşyanın yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.

2. Yedek üretim araçlarının yeniden ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az altı aydır.

EK B-5

Eğitsel, Bilimsel Veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek

BÖLÜM I

Tanım

Madde 1

Bu Ek'in amaçlarına yönelik olarak:

a) Eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşya kavramı:

Eğitsel, bilimsel veya kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak gemiciler için ithal edilen bilimsel ekipman, pedagojik malzeme, ayni yardım malzemeleri ve diğer eşya anlamına gelir.

b) Yukarıdaki (a) paragrafında:

i) "Bilimsel ekipman ve pedagojik malzeme" kavramı:

Bilimsel araştırma veya mesleki eğitim veya öğretim amacıyla kullanılan her türlü model, araç, aparat, makine veya aksesuarları kapsar.

ii) "Denizciler için ayni yardım" kavramı:

Uluslararası denizyolu trafiğine bağlı yabancı bir geminin denizde çalışması veya hizmeti sırasında görevlendirilen gemicilerin kültürel, eğitsel, eğlence kabilinden, dinsel ve sportif faaliyetlerinin sağlanması amacına yönelik malzemeyi kapsar.

"Pedagojik malzeme", "ayni yardım" ve "eğitsel, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak ithal edilen her türlü malzeme"ye ilişkin açıklayıcı listeler, bu Ek'in Ek I,II,II'ünde sırasıyla verilmiştir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Aşağıda sıralanan eşyaya işbu Antlaşmanın 2 nci Maddesi uyarınca geçici ithalat izni verilecektir.

a) Münhasıran eğitsel, bilimsel ya da kültürel amaçlar için ithal edilen eşya.

b) Yukarıda yer alan (a) paragrafı kapsamında geçici ithalat belgesi verilen bilimsel ekipman ve pedagojik malzemenin yedek parçalarıyla bu malzemelerin bakımı, kontrolü, ölçümü veya tamiri için özel olarak imal edilmiş aletler.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Bu Ek uyarınca kolaylıkların sağlanabilmesi için:

a) Eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşyanın, geçici ithalat ülkesi dışında ikamet eden bir şahsa ait olması ve bunların ithalat amaçlarına uygun makul miktarlarda onaylanmış kurumlarca ithal edilmiş olması gerekir. Bu eşya, ticari amaçlarla ithal ediliyor olmamalıdır.

b) Gemiciler için ayni yardım malzemelerinin uluslararası deniz ticaretinde seyir halinde kullanılıyor olması, veya mürettebat tarafından karada geçici olarak kullanılmak amacıyla gemiden karaya çıkarılmış olması, veya gemicilere düzenli hizmet vermek amacıyla resmi kuruluşlar, veya dini ya da benzer kâr amacı gütmeyen kuruluşlarca işletilen gemiciler için yurt, klüp veya eğlence merkezlerinde ve ibadet yerlerinde kullanılmak üzere ithal edilmiş olmaları gerekir.

Madde 4

Seyir halindeki gemilerde gemicilerin kullanımına yönelik ithal edilen bilimsel ekipman, pedagojik malzeme ve ayni yardım malzemelerine gümrük belgesi veya teminat istenmeden geçici ithalat sağlanır. Gerekli olduğu hallerde, bilimsel ekipman ve pedagojik malzeme için yazılı yeniden ihraç teminatıyla birlikte bir envanter istenebilir.

Madde 5

Eğitsel, bilimsel veya kültürel amaçlarla ithal edilen eşyanın yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki ay olmalıdır.

Madde 6

Bilimsel ekipman ve pedagojik malzemeye ilişkin bu Ek'in 4 ncü maddesinin hükümleriyle uyumlu olarak ve işbu antlaşmanın 29 ncu maddesi uyarınca her akit taraf çekince koyma hakkına sahiptir.

Madde 7

Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.

Madde 8

İşbu Ek'in yürürlüğe girişiyle, işbu Sözleşme'nin 27 nci maddesine uygun olarak, 1 Aralık 1964 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Gemiciler İçin Ayni Yardım Malzemelerine İlişkin Gümrük Sözleşmesini, 11 Haziran 1968 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Bilimsel Donanımın Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ni ve yine 8 Haziran 1974 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan, Pedagojik Malzemenin Geçici ithaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ni, söz konusu Sözleşmelere taraf olan ve işbu Ek'i kabul etmiş olan Akit taraflar arasındaki ilişkiler bakımından mülga eder ve onların yerine geçer.

EK B-5'İN

1 NO.LU EKİ

Pedagojik Malzeme

Açıklayıcı Liste

(a) Ses veya görüntü kaydetmeye ve kaydedilen ses veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar, örneğin:

- Slayt veya sabit film projektörleri;

- Sinematografik projektörler;

- Retroprojektörler ve episkoplar;

- Manyetofonlar, manyetoskoplar ve video cihazları;

- Kapalı devre televizyon cihazları;

(b) Ses ve görüntü araçları, örneğin:

- Slaytlar, sabit filmler (film şeritleri) ve mikrofilmler,

- Sinema filmleri,

- Ses kayıt malzemeleri (manyetik bantlar, diskler),

- Video bantları.

(c) Özel malzemeler, örneğin:

- Kütüphaneler için bibliyografik ekipman ve görsel-işitsel (audiovisual)malzemeler,

- Seyyar kütüphaneler,

- Dil laboratuarları,

- Simültane çeviri ekipmanları,

- Programlanan mekanik veya elektronik öğretim makineleri,

- Özürlülerin öğretimine veya mesleki eğitimine yönelik özel olarak tasarlanmış malzemeler.

(d) Diğer malzemeler, örneğin:

- Duvar tabloları, maketler, grafikler, modeller, haritalar, planlar, fotoğraf

ve çizimler,

- Sergilenmek üzere tasarlanan alet, cihaz, aparat ve modeller;

- Bir konunun öğretilmesi için hazırlanan görsel veya işitsel (audiovisual)pedagojik bilgi veren eşya koleksiyonları (Eğitim setleri)

- Bir zanaatın öğrenilmesi sırasında kullanılan araç, gereç, makineler,

- Yardım operasyonlarında görev alacak kişilerin eğitilmesi sırasında kullanılmak üzere yardım operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar dahil benzer ekipmanlar.

EK B-5'İN

2 NO.LU EKİ

Açıklayıcı Liste

(a) Kitaplar ve matbuat, örneğin,

- Her tür kitap,

- Uzaktan (mektupla)eğitim malzemeleri,

- Gazeteler, dergiler ve süreli yayınlar,

- Limanlardaki yardım imkanlarıyla ilgili broşürler.

(b) Görsel-işitsel malzemeler, örneğin:

- Ses ve görüntüyü tekrar vermeye mahsus cihazlar,

- Teypler,

- Radyolar, televizyonlar,

- Sinema cihazları ve diğer projektörler,

- Manyetik bant (kaset) veya disk kayıtları (dil kursları, radyo programları, kutlamalar, müzik ve eğlence),

- Baskı yapılmış ve tab edilmiş filmler,

- Film slaytları;

- Video kasetler;

(c) Spor malzemeleri, Örneğin:

- Spor giysileri,

- Toplar,

- Raket ve fileler,

- Kağıt oyunları,

- Atletik malzeme,

- Jimnastik malzemeleri.

(d) Oyun veya hobi malzemeleri, örneğin:

- Toplu halde oyun salonlarında oynanan oyunlar için malzeme,

- Müzik aletleri,

- Amatör tiyatrolar için malzemeler,

- Resim, heykel, ahşap işi, metal işi, halıcılık vb. için malzemeler.

(e) Dinsel faaliyetler için malzemeler.

(f) Ayni yardım malzemelerinin aksam, parça ve teferruatı.

EK B-5'İN

3 NO.LU EKİ

Açıklayıcı Liste

Bu eşya, örneğin:

1. Tiyatro topluluklarına ücretsiz ve ödünç olarak gönderilen kostümler ve sahne malzemeleri,

2. Orkestra veya konser salonlarına ücretsiz ve ödünç olarak gönderilen müzik partitisyonları (notaları);

EKB-6

Yolcu Zati Eşyası Ve Sportif Amaçlarla İthal

Edilen Eşyaya İlişkin

Ek

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen:

a) "Yolcu" deyimi;

Turizm, spor, iş, mesleki toplantı, sağlık, eğitim gibi bir amaçla, normal şartlarda ikamet etmediği bir Akit Tarafın toprağına geçici olarak giren herhangi bir kişi;

b) "Zati eşya" deyimi;

Bir kişinin seyahati sırasında, her tür seyahat şartları göz önüne alınarak, kişisel kullanımı için makul olarak gereken yeni veya kullanılmış, ancak ticari amaçlarla ithal edilen herhangi eşya hariç olmak üzere, tüm maddeler. (Zati eşyaya ilişkin açıklayıcı liste bu Ek'in Ek Finde yer almaktadır.)

c) "Zati eşya ve sportif amaçla ithal edilen eşya" deyimi;

Geçici ithalat ülkesinde antrenman amacıyla, spor müsabakaları veya gösterileri ya da eğitim için yolcular tarafından kullanılmaya mahsus spor aletleri ve diğer malzemeler. (Bu tür eşyaya ilişkin açıklayıcı bu Ek'in Ek E'sinde yer almaktadır.)

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Zati eşya veya sportif amaçla ithal edilen eşya, bu Sözleşmenin 2 nci maddesine uygun olarak geçici ithalattan yararlanır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Bu Ek'te sağlanan kolaylıklardan faydalanabilmek için:

a) Zati eşya, kişinin üzerinde veya (yanında taşısın veya taşımasın) yolcunun bagajında ithal edilmelidir;

b) Sportif amaçla ithal edilen eşya, geçici ithalat ülkesi dışında kurulu veya ikamet eden bir şahsa ait olmalı ve kullanım amacının gerektirdiği makul miktarda zati eşyanın geçici ithalatı.

Madde 4

1. Zati eşyanın geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat istenmeksizin yapılır. Ancak, yüksek miktarda ithalat vergi ve resmi ödenmesi gereken eşya için, bir gümrük belgesi veya teminat öngörülebilir.

2. Mümkün olan durumlarda, sportif amaçlarla ithal edilen eşya için gümrük belgesi ve teminat yerine tekrar ihraca ilişkin yazılı taahhütname ile birlikte eşyanın envanteri kabul edilebilir.

Madde 5

1. Zati eşya en geç söz konusu zati eşyayı ithal eden şahsın geçici ithalat ülkesinden ayrıldığı tarihte tekrar ihraç edilir.

2. Sportif amaçla ithal edilen eşyanın tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.

Madde 6

Bu Ek'e ilave olan ekler bu Ek'in ayrılmaz parçalarını teşkil ederler.

Madde 7

Bu Ek'in yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, New York, 4 Haziran 1954 tarihli "Turizm için Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi"nin 2 nci ve 5 inci Maddeleri bu Ek'i kabul eden Akit taraflar ile bu Sözleşmenin Akit Tarafları arasındaki ilişkilerde yürürlülükten kalkar ve bu Ek'teki hükümler kalkan hükümler yerine geçer.

EK B-6'NIN

1 NO.LU EKİ

Açıklayıcı Liste

1. Giyim Eşyası,

2. Tuvalet eşyası,

3. Şahsi mücevherat,

4. Makul miktarlarda film ve aksesuarları ile birlikte fotoğraf makineleri ve film kameraları,

5. Makul miktarlarda slayt ve projeksiyon filmleri ile birlikte taşınabilir slayt veya film projektörleri ve aksesuarları,

6. Video kameralar ve taşınabilir video kayıt cihazları ile makul miktarda bantları,

7. Taşınabilir müzik aletleri,

8. Plakları ile, taşınabilir pikaplar,

9. Bantları ile birlikte taşınabilir ses kayıt cihazları ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (diktafonlar dahil)

10. Taşınabilir radyo alıcıları,

11. Taşınabilir televizyonlar,

12. Taşınabilir daktilo (yazı) makineleri,

13. Taşınabilir hesap makineleri,

14. Taşınabilir kişisel bilgisayarlar, (P.C.)

15. Dürbünler,

16. Çocuk arabaları,

17. Sakatlar için tekerlekli sandalyeler,

18. Spor malzemesi, çadırlar ve diğer kamp malzemesi, balık avlama malzemesi, dağa tırmanma malzemesi, dalma malzemesi, sportif av tüfekleri ve mühimmatı, motorsuz bisikletler, uzunluğu 5.5 m'den az olan kanolar veya kayaklar, tenis raketleri, sörf tahtası, rüzgar sörfleri, iniş planörleri ("hang-glider") ve delta kanatlar, golf malzemesi,

19. Taşınabilir diyaliz cihazları ve benzeri tıbbi malzeme ve bunların kullanımları için ithal edilen tek kullanımlık malzeme,

20. Tamamen kişisel nitelikli diğer eşya.

EK B-6'NIN

2 NO.LU EKİ

Açıklayıcı Liste

A. Yarışmalarda kullanılan engel veya çit, cirit, disk, sırık, gülle, çekiç gibi atletizm malzemesi,

B. Her çeşit top, raket, sopa, golf sopası, sopa ve benzeri her çeşit ağ, kale direkleri gibi top oyunu malzemesi,

C. Kayak ve kayak sopası, kızak, dönme aracı gibi kış spor malzemeleri,

D. Her türlü spor karşılaşmaları için spor elbisesi, ayakkabıları, eldiveni, şapka ve benzeri malzeme,

E. Kano, yelkenli ve kürekli kayıklar, yelken, kürek, sörfler gibi su sporları malzemesi,

F. Otomobil, motosiklet, deniz motorları gibi motorlu araçlar,

G. Spor silah ve mühimmatı, motorsuz bisiklet, yay ve oklar, eskrim malzemesi, jimnastik malzemesi, pusula, güreş minderi, halter malzemesi, binicilik malzemesi, "sulky" türü yarış arabası, iniş planörleri ("hang-glider"), delta kanadı, rüzgar sörfü, dağcılık malzemesi, icra için gerekli müzik kasetleri gibi çeşitli etkinliklere ait malzeme,

H. Ölçme ve skor gösterme malzemesi, kan ve idrar tahlil araçları gibi yardımcı malzeme.

EK B-7

Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin Ek

BÖLÜM I

Tanım

Madde 1

İşbu Ek'te geçen:

"Turistik tanıtım malzemesi" deyimi;

Halkı, özellikle de kültürel, dinsel, turistik, sportif veya mesleki toplantı veya gösterilere katılmak için yabancı bir ülkeyi ziyaret etmeye teşvik etmek amacıyla ithal edilen eşya. Bu tür eşyaya ilişkin açıklayıcı liste bu Ek'in Ek'inde verilmiştir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Bu Ek'in 5 inci maddesinde değinilen gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerden muaf olarak doğrudan ithalatı sağlanan eşya dışında, bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca turistik tanıtım malzemesine geçici ithalat izni tanınır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Bu Ek'te belirtilen kolaylıklarından faydalanabilmek için turistik tanıtım malzemelerinin geçici ithalat ülkesinin dışında ikamet eden bir kişiye ait olması ve kullanılış amacı dikkate alınarak makul miktarlarda ithal edilmiş olması gerekir.

Madde 4

Turistik tanıtım malzemelerinin tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.

Madde 5

Aşağıdaki turistik tanıtım malzemelerine, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer tüm vergilerden muaf olarak, doğrudan ithal olanağı sağlanır:

a) Genel tanıtım amacıyla tasarlandığı açıkça belli olması ve %25'inden fazlası özel ticari reklamdan oluşmaması kaydıyla ücretsiz olarak dağıtılacak belgeler (dosyalar, broşürler, kitaplar, dergiler, rehberler, çerçeveli veya çerçevesiz posterler, çerçevesiz fotoğraflar, büyütülmüş fotoğraflar, haritalar, basılmış saydamlar)

b) Resmi turist acentalarınca finanse edilen veya basılan yabancı otellerin listeleri veya yıllıkları ve yurtdışında faaliyet gösteren ulaşım hizmetlerinin zaman çizelgeleri. Bu belgelerin ücretsiz dağıtılması ve %25'ten fazlasının özel ticari reklamdan oluşmaması gerekmektedir.

c) Ulusal resmi turist acentalarınca atanan yetkili temsilcilere veya muhabirlere gönderilen, dağıtım amacı taşımayan yıllıklar, telefon rehberleri, otel listeleri, fuar katalogları, ihmal edilebilir kıymette el sanatları örnekleri, müze, üniversite, kaplıca ve benzer kurumlarla ilgili belgeler.

Madde 6

Bu Ek'e ilave Ek, Ek'in ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

Madde 7

Yürürlüğe girmesinden itibaren bu Ek, işbu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca 4 Haziran 1954'te New York'ta imzalanan Turizm İçin Sağlanacak Gümrük Kolaylıklarına İlişkin Sözleşme'nin turistik tanıtım belge ve malzemelerini ilgilendiren Ek Protokol'ü, bu protokolün Akit Tarafları ile işbu Ek'i kabul eden Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde sona erer ve bunun yerine geçer.

EK B-7'NİN

1 NO.LU EKİ

Açıklayıcı Liste

1. Resmi ulusal turist acentaları tarafından atanan yetkili temsilciler veya muhabirlerin ofislerinde veya geçici ithalat ülkesinin gümrük makamlarınca onaylanan yerlerde gösterilmesi amaçlanan resim ve çizimler, çerçeveli fotoğraflar ve büyütülmüş fotoğraflar, sanat kitapları, tablolar, oyma veya kakmalar, heykeller ve duvar panolarıyla benzer sanatsal eserler;

2. Sergi malzemeleri standlar, gösteri malzemeleri ve benzeri malzemeler ile bu sergi malzemelerinin çalıştırılmasında kullanılacak elektrikli veya mekanik ekipman.

3. Konuları ticari reklama dayanan ve geçici ithalat ülkesinde satılanlar dışında kalan gösterilmesi karşılığında ücret talep edilmeyen belgesel filmler, kayıtlar, ses ve görüntü kayıtları;

4. Makul sayıda bayrak,

5. Maketler, ölçekli modeller, dialar, baskı klişeleri, fotoğraf negatifleri,

6. Ulusal el sanatları ürünlerinin, yerel giysilerin ve benzeri folklorik malzemelerin makul sayıdaki örnekleri.

EK B-8

Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya ilişkin Ek

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen;

(a) "Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşya" deyimi;

- Sınır bölgesinde ikamet edenlerce icra ettikleri iş veya meslekleri (doktor, zanaatkar vs.) kapsamında taşınan eşya;

- Sınır bölgesinde ikamet edenlerin, tamiri, üretimi ya da işlenmesi amacıyla yanlarında getirdikleri kişisel veya hane halkı eşyası;

- Geçici ithalat ülkesinin sınır bölgesi içinde yer alan arazide çalışmaya mahsus ekipman;

- Resmi bir kuruluşa ait olup bir kurtarma operasyonunda (yangın, sel vs.) kullanılmak üzere ithal edilen ekipman;

(b) "Sınır bölgesi" deyimi;

Sınır topraklarına komşu olan gümrük topraklarında, genişliği ulusal yasalarca belirlenen ve limitleri, sınır ticaretinin diğer ticaretlerden ayrılmasına hizmet eden bölge;

(c) "Sınır bölgesinde ikamet eden kişiler" deyimi;

Bir sınır bölgesinde yerleşik bulunan veya ikamet eden kişiler;

(d) "Sınır ticareti" deyimi;

İki komşu sınır bölgesi arasında sınır bölgesinde ikamet edenlerce yapılan ithalatlar;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyaya bu Sözleşme'nin 2 nci maddesi uyarınca geçici ithalat izni tanınır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

İşbu Ek'te öngörülen kolaylıklardan faydalanabilmek için:

(a) Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyanın, geçici ithalatın yapıldığı sınır bölgesinde ikamet eden bir şahsa ait olması gerekmektedir.

(b) Arazide çalışmaya mahsus ekipmanın, geçici ithalatın yapıldığı sınır bölgesine komşu sınır bölgesinde yaşayan ve bu bölgedeki toprakları işleyen sınır bölgesi halkınca kullanılması gerekmektedir. Bu ekipman, kerestenin boşaltılması veya taşınması ya da balık yetiştiriciliği gibi zirai veya ormancılık çalışması için kullanılmalıdır.

(c) Tamir, üretim veya işleme amacıyla yapılan sınır ticaretinin kesinlikle ticari amaçlı olmaması gerekmektedir.

Madde 4

1. Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyanın geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat istenmeden yapılır.

2. Her Akit Taraf, sınır ticareti kapsamında ithali yapılan eşyaya geçici ithalat verirken eşyanın envanterini ve yazılı tekrar ihraç taahhütnamesini zorunlu kılabilir.

3. Geçici ithalat aynı zamanda gümrük idaresinde tutulan basit bir kayıt esasıyla da verilebilir.

Madde 5

1. Sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyanın tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.

2. Arazide çalışmaya mahsus ekipman, faaliyet sona erir ermez tekrar ihraç edilir.

EK B-9

İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen:

(a) "İnsani amaçlarla ithal edilen eşya" deyimi;

Tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanıyla yardım malzemeleri;

(b) "Yardım malzemeleri" deyimi;

Doğal afet ve benzer felaketlerinden etkilenenlere yardım olarak gönderilen taşıma aracı ve diğer ulaşım araçlarıyla battaniye, çadır, prefabrik evler veya öncelikli öneme sahip diğer eşya gibi her türlü eşya;

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

İnsani amaçlarla ithal edilen eşyaya, işbu Sözleşme'nin 2 nci maddesi uyarınca geçici ithalat tanınır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

İşbu Ek'te öngörülen kolaylıkların faydalanabilmek için:

(a) İnsani amaçlarla ithal edilen eşya, geçici ithalatın yapıldığı ülke dışında ikamet eden bir kişiye ait olmalı ve ücretsiz olarak ödünç verilmelidir.

(b) Tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanlarının, olağanüstü durum nedeniyle geçici ithalatın yapıldığı ülkede yeterli miktarda bulunmaması şartıyla, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının kullanımı amacına mahsus olması gerekir.

(c) Yardım malzemeleri, geçici ithalat ülkesinin yetkili makamlarınca onaylanan kişilere sevk edilmelidir.

Madde 4

1. Mümkün olduğunda, tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanı için gümrük belgesi ve teminat yerine eşyanın bir envanteriyle yazılı tekrar ihraç taahhütnamesi kabul edilebilir.

2. Yardım malzemelerinin geçici ithalatı, bir gümrük belgesi veya teminat istenmeden verilir. Ancak, gümrük makamları, eşyanın envanteriyle birlikte yazılı tekrar ihraç taahhütnamesi talep edebilirler.

Madde 5

1. Tıbbi, cerrahi ve laboratuar ekipmanının tekrar ihraç süresi, ihtiyaçlara göre belirlenir.

2. Yardım malzemelerinin tekrar ihraç süresi, geçici ithalat tarihinden itibaren en az 12 aydır.

EK-C

Taşıma Araçlarıyla İlgili Ek

BÖLÜM I

Tanım

Madde 1

Bu Ek'te geçen:

a) "Taşıma araçları" deyimi;

Herhangi bir gemi (gemi üstü olsun veya olmasın mavnalar, filikalar ve "hydrofoils" dahil) "hovercraft", hava taşıtı, motorlu kara taşıtları (motosiklet, römorklar, yarı- römorklar ve taşıt kombinasyonları dahil) ve demiryolu lokomotif ve vagonları, taşıma araçları bordasında taşınan normal yedek parça, aksesuar ve ekipmanlar (kargonun yüklemesi, boşaltılması, elleçlenmesi ve korunmasıyla ilgili özel ekipmanlar dahil),

b) "Ticari kullanım" deyimi;

şahısların ücretli olarak taşınması ya da Ücret karşılığı olsun olmasın eşyanın endüstriyel veya ticari amaçlı taşınması;

c) "Özel kullanım" deyimi;

Ticari kullanım hariç, ilgili kişi tarafından kişisel kullanıma münhasıran yapılan taşıma.

d) "Dahili Trafik" deyimi;

Geçici ithalat ülkesinde bindirilen kişilerin veya yüklenen eşyanın, aynı bölgede bir yerde indirilmesi veya boşaltılması amacıyla taşınması.

e) "Normal tank" deyimi;

Söz konusu taşıma araçlarında aynı türden tüm taşıma araçlarına göre üretici tarafından tasarlanan ve daimi olarak takıldıkları yerden doğrudan yakıt kullanımına ve hem çekiş kuvveti sağlayan ve hem de gerektiği durumda taşıma sırasında soğutucu sistemlerin ve diğer sistemlerin çalıştırılmasına olanak sağlayan tanklar.

Diğer yakıt türlerinin doğrudan kullanımı için tasarlanıp taşıma araçlarına takılan tanklar ve taşıma araçlarının donatılabilen diğer sistemlerine takılmış tanklar da normal tank olarak kabul edilir.

Anlamına gelir.

Bölüm II

Kapsam

Madde 2

Bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca aşağıda sayılan eşyaya geçici ithalat tanınır:

a) Ticari veya özel kullanım amaçlı taşıma araçları;

b) Halihazırda geçici olarak kabul edilmiş bir taşıma aracının tamiratı için ithal edilen yedek parçalar ve ekipmanlar. Yeniden ihraç edilmemiş değiştirilen parçalar ve ekipmanlar, bu Sözleşmenin 14 üncü maddesindeki istisnaları dışında, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilere tabi olacaktır.

Madde 3

Geçici ithalat ülkesine veya bu ülkedeki yolculuk esnasında zaruri olan ve geçici ithalat süresi içerisinde gerçekleştirilen taşıma araçlarıyla ilgili rutin bakım işlemleri ve tamiratları, bu Sözleşmenin 1 inci maddesi paragraf (a) uyarınca bir değişiklik yaratmış sayılmayacaktır.

Madde 4

1. Geçici ithalatı yapılan taşıma araçlarının normalde tanklarında bulunan yakıt ile bu tür taşıma araçlarında her zaman kullanılan yağlama yağları, ithalat yasak ve kısıtlamalarına tabi olmadan, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin ödenmesinden muaf kabul edileceklerdir.

2. Yine de ticari kullanımlı motorlu karayolu taşıtlarında, her bir akit taraf, geçici ithalat yapılmış motorlu karayolu taşıtlarının normal tankların ithalat yasak ve kısıtlamaları uygulanmaksızın, ithalat vergi ve resimlerden muaf tutulacak yakıt miktarı için kendi ülkesinde bir üst sınır (azami miktar) belirleme hakkına sahiptir.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 5

Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için:

a) Ticari kullanıma mahsus taşıma araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı olmalı, böyle bir ülkede faaliyet gösteren kişilerce ithal edilip, kullanılmalıdır.

b) Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı olmalı, böyle bir ülkede ikamet eden kişilerce ithal edilip, kullanılmalıdır.

Madde 6

Taşıma araçlarının geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat aranmaksızın yapılır.

Madde 7

Bu Ek'in 5 inci maddesi hükümlerine rağmen,

a) Kendisine geçici ithalat hakkı tanınmış ve kendi hesabına ticari faaliyette bulunan kişiler tarafından yasalara göre usulünce yetkilendirilmiş üçüncü şahıslar geçici ithalat ülkesinde yerleşik veya ikamet ediyor olsalar bile ticari kullanımlı taşıma araçlarını kullanabilirler.

b) Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, kendisine geçici ithalat hakkı tanınmış kişiler tarafından usulünce yetkilendirilmiş üçüncü şahıslarca kullanılabilir. Her bir Akit taraf, özellikle kendi hesabına ve geçici ithalat hakkı tanınmış kişinin talimatları doğrultusunda taşıma aracının kullanılması halinde, kendi ülkesinde ikamet eden bir kişiye kullanım izni verebilir.

Madde 8

Her bir Akit Taraf, aşağıda yer alan taşıma araçları için geçici ithalat hakkını reddetme veya bunu geri alma hakkına sahiptir:

a) Dahili trafikte kullanılan ticari kullanıma mahsus taşıma araçları.

b) Dahili trafikte ticari amaçla kullanılan özel kullanıma mahsus taşıma araçları.

c) İthalat sonrası kiralanan veya kiradayken ithal edilmesi halinde derhal yeniden ihracat dışındaki bir amaç için yeniden kiralanan veya kiralama hakkı devredilen taşıma araçları.

Madde 9

1. Ticari kullanıma mahsus taşıma araçları, ithal edildikleri taşıma işlemleri tamamlanır tamamlanmaz yeniden ihraç edilirler.

2. Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, sürekli olsun olmasın, her on iki ayda bir altı ay süreyle geçici ithalat ülkesi sınırları içerisinde bulunabilir.

Madde 10

Bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Akit Taraflar bu Ek'in:

a) Ticari kullanıma mahsus motorlu karayolu taşıtları ve demiryolu lokomotif ve vagonlarının geçici ithaliyle ilgili 2a) maddesine;

b) Ticari kullanıma mahsus, motorlu karayolu taşıtları ve özel kullanıma mahsus taşıma araçlarının geçici ithaliyle ilgili 6 ncı Maddesine;

c) 9 uncu maddenin 2 nci paragrafına;

çekince koyma hakkına sahiptir.

Madde 11

Bu Ek yürürlüğe girmesiyle, bu Sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, 4 Haziran 1954 tarihinde New York'ta imzalanan, Özel Yol Taşıtlarının Geçici İthaliyle İlgili Gümrük Sözleşmesini, 18 Mayıs 1956 tarihinde Cenevre'de imzalanan Ticari Yol Taşıtları Geçici İthaliyle İlgili Gümrük Sözleşmesini ve 18 Mayıs 1956 tarihi Cenevre'de imzalanan Özel Kullanıma mahsus Uçak ve Gezinti Teknelerinin Geçici İthaliyle İlgili Gümrük Sözleşmesini, bu eki kabul eden ve iş bu Sözleşmelere taraf olan Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde sona erdirir ve onların yerine geçer.

Ek-D

Hayvanlara İlişkin Ek

Bölüm I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen;

a) "Hayvanlar" deyimi;

Herhangi türe ait canlı hayvanlar;

b) "Sınır bölgesi" deyimi;

Kapsamını ulusal mevzuatın belirlediği ve sınırlarının, sınır ticaretini diğer ticaretlerden ayırmaya yaradığı sınır bölgesine bitişik gümrük bölgesinin oluşturduğu bir alan;

c) "Sınır bölgesi mukimleri" deyimi;

Bir sınır bölgesinde yerleşik veya ikamet eden şahıslar;

d) "Sınır ticareti" deyimi;

İki komşu sınır bölgesi arasında sınır bölgesi mukimlerince gerçekleştirilen ithalatlar; Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca, bu Ek'e ilave ekte belirtilen amaçlarla ithal edilen hayvanlar geçici ithalattan yararlanır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için;

a) Hayvanlar, geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik veya ikamet eden bir kişiye ait olmalıdır.

b) Geçici ithalat ülkesi sınır bölgesinde bulunan kara parçasında çalışma amacıyla kullanılacak yük hayvanları geçici ithalat ülkesine bitişik sınır bölgesi yaşayanlarınca ithal edilmelidir.

Madde 4

1) Bu Ek'in 3 (b) maddesinde bahsedilen yük hayvanlarının ve sınır bölgesinde bulunan kara parçasında otlatma ve yetiştirme amacıyla ithal edilen hayvanların bir gümrük belgesi ve teminatı talep edilmeden yapılır.

2) Her bir Akit taraf, bir envanter ve bununla beraber yazılı bir yeniden ihraç taahhütnamesinin bulunması koşuluyla, bu Ek'in 1 inci paragrafında sözü geçen hayvanlara geçici ithalat izni verebilir.

Madde 5

1. Her bir Akit taraf, bu Ek'in 4 üncü Maddesinin, 1 inci paragrafına göre, bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesi uyarınca çekince koyma hakkına sahiptir.

2. Her bir Akit taraf, bu Ek'e ilave Ek'in 12 nci ve 13 üncü fıkralarında belirtilen kalemleri için, bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesi uyarınca, rezerv koyma hakkına sahiptir.

Madde 6

Hayvanların yeniden ihraç süresi geçici ithalat tarihinden itibaren en az on iki aydır.

Madde 7

Bu Ek'e ilave Ekin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

 

EK D'NİN

1 NO.LU EKİ

Madde 2'de belirtilen liste

1. Terbiyesi,

2. Eğitimi,

3. Damızlık yetiştirilmesi,

4. Nallama veya tartma,

5. Veterinerlik hizmetleri,

6. Deneme (örneğin satın almadan önce bakma),

7. Şov, panayır, yarışma veya tanıtımlara katılım,

8. Eğlence (sirk hayvanları vs.),

9. Seyahat (yolcuların ev hayvanları dahil),

10. İşlevsel kullanımlar (polis köpekleri veya atları, uyuşturucu bulan köpekler, görme engelliler için köpekler vs.),

11. Kurtarma çalışmaları,

12. Yaylaya çıkarma veya otlatma,

13. İş veya taşımada kullanma,

14. Tıbbi amaçlar (yılan zehrinin alınması vs.) için kullanma.

 

Ek-E

İthalat Vergi ve Resimlerinden Kısmi Muafiyetle

İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

BÖLÜM I

Tanımlar

Madde 1

Bu Ek'te geçen;

a) "Kısmı muafiyetle ithal edilen eşya" deyimi;

Bu Sözleşmenin diğer Eklerinde bahsedilen ancak gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerden tam muafiyetle geçici ithalat rejiminden yararlanmak için öngörülen tüm şartları yerine getirmeyen eşya ve bu Sözleşmenin diğer Eklerinde belirtilmeyen eşya ile proje üretimi veya proje çalışması gibi amaçlarla geçici olarak kullanmaya mahsus eşya;

b) "Kısmi muafiyet" deyimi;

Geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte eşyanın yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde alınacak olan gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin toplam tutarının bir kısmının ödenmesinden muafiyet tanınması,

Anlamına gelir.

BÖLÜM II

Kapsam

Madde 2

Bu Ek'in 1 inci maddesinin (a) paragrafında atıfta bulunulan eşya, bu Sözleşmenin 2 nci maddesi uyarınca kısmı muafiyetle geçici ithalattan yararlanır.

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

Madde 3

Bu Ek'le tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için, kısmi muafiyetle ithal edilen eşya, geçici ithalat ülkesi dışında yerleşik veya ikamet eden bir kişiye ait olmadır.

Madde 4

Her bir Akit Taraf, kısmi muafiyetle geçici ithalat hakkı vereceği veya bunun haricinde tutacağı eşyanın listesini düzenleyebilir. Bu listenin içeriği, Genel Sekretere bildirilmelidir.

Madde 5

Bu Ek kapsamında ödenmesi gereken gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergilerin miktarı, eşyanın kısmi muafiyetle geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu her ay veya bir ayın bir kısmı için, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte yurtiçi kullanım için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde tahsil edilecek ithal vergi ve resimlerinin tutarının %5'ni geçmemelidir.

Madde 6

Tahsil edilecek gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin miktarı, eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte eşyanın serbest dolaşıma girişi için gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde tahsil edilecek tutarı hiç bir zaman geçemez.

Madde 7

1. Bu Ek kapsamında ödenmesi gereken ithalat vergi ve resim tutarı rejim sona erdirildiğinde yetkili makamlarca tahsil edilecektir.

2. Bu Sözleşmenin 13 üncü Maddesine uygun olarak, geçici ithalat rejiminin eşyanın serbest dolaşıma girişi için gümrük işlemlerinin tamamlanması ile sona erdirilmesi halinde, kısmi muafiyetle halihazırda tahsil edilmiş ithal vergi ve resimlerinin tutarı, eşyanın serbest dolaşımı için gümrük işlemlerinin tamamlanması sonucunda ödenecek ithal vergi ve resimlerinin tutarından düşülecektir.

Madde 8

Kısmi muafiyetle ithal edilen eşyanın yeniden ihraç süresi, bu Ek'in 5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümleri dikkate alınarak, belirlenir.

Madde 9

Her Akit Taraf, ithalat vergilerinden kısmi muafiyetle ilgili olduğu sürece, bu Sözleşme'nin 29 uncu maddesine uygun olarak bu Ek'in 2 nci maddesine çekince koyma hakkına sahiptir.

 

CONVENTION

On Temporary Admission

(Istanbul, 26 June 1990)

 

Body of the Convention

Annexes A, B.l. to B.9., C, D and E

 

 

ÇEKİNCELER

 

Türkiye, aşağıdaki çekincelerle birlikte, İstanbul Sözleşmesi'nin Eklerini kabul eder:

- Ek A

Madde 18(1) uyarınca, ATA karnelerinin kullanımında posta trafiği Türk mevzuatının dışında tutulacaktır.

- Ek B.3

Madde 7 uyarınca, Madde 5 (1) ile ilgili olarak, Türk mevzuatı, bazı durumlarda konteynerler, paletler ve ambalajlar için bir gümrük belgesi veya teminat belgesi düzenlenmesini gerektirir.

- Ek B.5

Madde 6 uyarınca, Madde 4 ile ilgili olarak, bilimsel ekipman ve pedagojik malzemenin Türk mevzuatı uyarınca, geçici ithalat düzenlemelerine tabi tutulmasında, gümrük belgesi veya teminat istenmeden işlem yapılması yerine, normal işlemler uygulanmaktadır.

- Ek C

Madde 10 uyarınca, Madde 6 Ulusal Programın Uygulanmasının Değerlendirilmesi ile ilgili olarak, ticari kullanıma yönelik motorlu kara taşıtları ve özel taşıt araçları için, Türk mevzuatı uyarınca bazı durumlarda gümrük belgesi ile birlikte gerektiğinde teminat da alınabilmektedir.

- Ek E

Madde 9 uyarınca, Madde 2 çerçevesinde, Türk mevzuatı bu Ek'te yer alan ithalat vergilerinden kısmi muafiyete imkan tanımakla birlikte, ithalatta alınan tüm vergi ve resimler için kısmi muafiyet tanınmamaktadır.

 

NOT : İngilizce ve Fransızca Olan Yazılı Metin Resmî Gazete'nin Basılasında Mevcuttur

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/8021

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 5/10/2004 tarihli ve 046631 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S. GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14261

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2004 tarihinde Norveç’e gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-291-2004-1092

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14261 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2004 tarihinde Norveç’e gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

 

Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

 

KARAR: 13.10.2004/112

 

1- Kartal Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 17543 Ruşen SAĞIROĞLU,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 18796 Zekeriya ÜNAL,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 19242 Sezai AKSOY,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Akşehir Hâkimi 19337 Şerafettin KILIÇ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bağcılar Cumhuriyet Savcısı 19392 İbrahim Ethem EŞSİZ,

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20200 İsmail Halit AKIN,

Kartal Hâkimliğine, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20593 Aynur TUNÇ,

Ankara Hâkimliğine, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 20740 Ayşe İnci ÖZDEN,

Bakırköy Hâkimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 20974 Lütfi İŞBULAN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 21862 Cuma DOĞAN,

Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Mengen Hâkimi 21912 Sabri ÇOBANOĞLU,

Kayseri Hâkimliğine, Yalova Hâkimi 21952 Ömer HANÇERLİOĞLU,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 22021 Fahri YILDIRIM,

Tuzla Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 22026 Elif ŞANLI,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 22037 Veysel YILMAZ,

Antalya Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 22272 Abdullah ÇETİNER,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 22487 Ali BALCI,

Diyarbakır Hâkimliğine, Adana Hâkimi 23127 Abdulkadir EREN,

Bağcılar Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 23359 Mahir ACER,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 23448 Zaim TUNÇ,

İzmir Hâkimliğine, Bağcılar Hâkimi 23592 Zafer YAĞCI,

Bayındır Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 23600 Alper ŞEREN,

Kars Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 23738 Mehmet HAMURLU,

Eskişehir Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 23775 Şenol PEKER,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 24594 İbrahim ÖCALAN,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 24770 Mustafa NARGÜL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Afyon Cumhuriyet Savcısı 24773 Musa Selman ÜNSAL,

Malatya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 25467 Vedat SANSAR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 25474 Süleyman KARACA,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Başmüfettişi 25565 Hasan GÜL,

Ankara Hâkimliğine, Zeytinburnu Hâkimi 25963 Erdal SÜMBÜL,

Erzincan Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 25986 Erdem MİRİCİ,

Zeytinburnu Hâkimliğine, Tuzla Hâkimi 25998 Özen UYSAL,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 26163 Recai Aytaç AKBAY,

Şişli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 26199 Yıldız ACAR,

Afyon Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 27668 Hüseyin UYAR,

İzmir Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 27729 Ali YÜCER,

Ankara Hâkimliğine, Afyon Hâkimi 28127 Cafer Cem AKIN,

Ankara Hâkimliğine, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı 28160 Birdane ŞİMŞEK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Anayasa Mahkemesi Raportörü 28228 Dr.Uğurcan SEVİNÇ ÇINAR,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 28285 Ahmet Faik KAPLUHAN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 28306 Burhanettin ÖKSÜM,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 28312 Mehmet BARUT,

Ümraniye Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 28325 Ömer Faik SAZAK,

Gaziantep Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29216 Cemal EKEN,

Aksaray Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 29260 Yaşar Kemal ALTINTAŞER,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 29263 Adviye Füsun AYAZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 29360 Vedat KANGAL,

Ankara Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29655 Mustafa YÜKSEL,

Kumluca Hâkimliğine, Edirne İnfaz Hâkimi 29851 Hüseyin CUMAGİL,

Şile Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 29893 Hasan HÜRBEN,

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı 30010 Atilla CEYLAN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 30114 Tülay APAYDIN,

Antalya Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 30603 Atilla HAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Afyon Cumhuriyet Savcısı 30626 Mustafa ÇOLAK,

Fatih Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 30711 Halim AKTAŞ,

Ankara Hâkimliğine, Gölbaşı (Ankara) Hâkimi 30771 Mehmet Akif TUTUMLU,

Kocaeli Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 30869 Aysel GÖKÇE,

Edirne Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 30891 Akif KÖYLÜ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 30923 Fuat HAZER,

Bulancak Hâkimliğine, Yeşilyurt (Malatya) Hâkimi 30935 Atalay DÖNMEZ,

Trabzon Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 31118 Yaşar GÜNEŞ,

Karşıyaka Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31120 Selçuk TÜRKMEN,

Afyon Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 31129 Mustafa KAPLAN,

Antalya Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 31448 Ali ÇOLAK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 31451 Abdülmelik PEKER,

Ankara Hâkimliğine, Adana Hâkimi 31455 Ekrem Ali GÖRAR,

Üsküdar Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 31475 Abdurrahman BULDAĞ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 31519 Necdet Yalçın ŞEN,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 31527 Eyüp YAPICI,

Söke Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı 31536 Gürmen İLHANOĞLU,

Afyon Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 31544 Muhammet GÖKTAŞ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 31549 Bekir SOYFİDAN,

Gebze Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 32022 Şükrü İLGAR,

Bursa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32149 Fatma TURHAN,

Kartal Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 32150 Hacer BAŞAĞAOĞLU,

İstanbul Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 32154 Seval ÖZCAN,

Yeşilyurt (Malatya) Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 32155 Eser CEYLAN,

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Seferihisar Hâkimi 32183 Devlet DEMİRBİLEK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32192 Mehmet Yücel KURTOĞLU,

Zonguldak Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 32218 Ömer TAÇYILDIZ,

Beykoz Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 32230 İsmail TEZER,

Adana Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 32295 Mustafa GÖKMEN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 32304 Turgay ÖZCAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Savcısı 32369 Ali DOĞAN,

İstanbul Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 32374 İdris ASAN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 32414 Mehmet Atik ARAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 32490 Muharrem DURSUN,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 32499 Yusuf Kenan ÖZTEMEL,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 32524 Aziz DOĞAN,

İskenderun Hâkimliğine, Karaisalı Hâkimi 32859 Mehmet DURGUN,

Kocaeli Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 32869 Abdurrahman Serdar GÖKÇE,

Gölbaşı (Ankara) Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33218 Muhittin GÜNAYDIN,

Üsküdar Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 33271 Nesrin BULDAĞ,

Zonguldak Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 33335 Ahmet GÖNEN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Foça Cumhuriyet Savcısı 33340 Salih YILDIRIM,

Aydın Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 33347 Ergün TEPE,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı 33401 Cemalettin ŞİMŞEK,

Bağcılar Hâkimliğine, Biga Hâkimi 33413 Abdunnasır ŞENGÜL,

Beyoğlu Hâkimliğine, Soma Hâkimi 33414 Mehmet Yusuf DALGIÇ,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 33448 Yekta ÇOBANOĞLU,

Trabzon Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 33491 Şevki ULUÇAM,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 33495 Ayhan ALTUN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 33503 Serhat TÜTÜNCÜ,

Kayseri Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 33510 Ayhan AYAN,

İstanbul Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 33511 Ali KAYAOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı 33519 Mustafa ÖZTÜRK,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 33525 Nurettin ULUTAŞ,

Ankara Hâkimliğine, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33554 İsmail ULUKUL,

İzmir Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 33769 Nafi SOLAK,

Ayaş Hâkimliğine, Kazan Cumhuriyet Savcısı 33866 Melek YARDIMCI,

Rize Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 33874 Aslıhan AKÇAY KARABULUT,

Edirne Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 33945 Hicret YEŞİLÖZ,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 33953 İbrahim ŞAHİN,

Nevşehir Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 33959 İfaket DAŞİK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 33966 Murat YILMAZ,

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 33970 Hüsnü Hakan YAĞIZ,

Zonguldak Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 33978 Tümer Türkeş GENÇ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 33981 Özcan Ahmet YILMAZ,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 34049 Uğur YİĞİT,

Bakırköy Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 34050 İzzet YEŞİLKAYA,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 34054 Selahattin ÇATAKLI,

Eskişehir Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 34076 Erol ÖZDEMİR,

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bodrum Hâkimi 34086 Zekeriya ERDOĞAN,

Afyon Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 34089 Ali GÜNDAL,

Of Hâkimliğine, Van Hâkimi 34101 İsmail GÜLTEKİN,

Yalova Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 34116 Gündaş ALAŞAHAN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 34131 İdris KİZİR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 34149 Ömür BORAZAN,

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34160 Süleyman ÇEKİLMEZ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 34208 Abdurrahman KIVRAK,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Cumhuriyet Savcısı 34236 Mustafa ÇAVUŞ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gelibolu Cumhuriyet Savcısı 34242 Oğuz YÖNTEM,

Mardin Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 34263 Necmi ARSLAN,

Isparta Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34289 Abdulgafar KORKMAZ,

Afyon Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 34337 Muhlis YALÇIN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 34395 Ali İrfan YILMAZ,

Malatya Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 34408 Suat GÖK,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 34429 Mehmet Kaya ZAİM,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 34456 Hakan TAŞ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 34459 Abdullah VERMEZ,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 34478 Cengiz TURAN,

Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34485 Ömer ERDOĞMUŞ,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 34642 Burhan ÖZKAN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 34644 İlhami BAŞKURT,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Savcısı 34703 Orhan KAPICI,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, İnebolu Cumhuriyet Savcısı 34783 Cemal Gürsel SARICA,

Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34818 Turan Ahmet TAŞKAYA,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 34824 Ender COŞKUN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 34864 Ali ÜNSAT,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çorlu Hâkimi 34867 Abdurrahman KAVUN,

Muğla Hâkimliğine, Van Hâkimi 34921 Gül ALTINOK,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 34923 Çınar SAY,

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Marmaris Hâkimi 34952 Gökmen DEMİRCAN,

İskenderun Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 35017 Nurcan KILINÇ,

Mardin Hâkimliğine, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35037 Arzum BELLER ARSLAN,

Edremit Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 35048 Hüseyin KOVAN,

Hacıbektaş Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Hâkimi 35051 Derviş TANDOĞAN,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Alaca Cumhuriyet Savcısı 35116 Özden Yusuf KILINÇ,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Şarköy Cumhuriyet Savcısı 35200 Murat İNCİ,

Adana Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 35224 Songül COŞKUN,

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığına, Buldan Cumhuriyet Savcısı 35250 Erol DEMİRTAŞ,

Urla Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 35261 Halil SERİN,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Savcısı 35267 Hüseyin KİLİS,

Çorlu Hâkimliğine, Marmara Ereğlisi Hâkimi 35316 Yurdanur FİDAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 35420 Ferhat ÇETİN,

Kartal Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 35824 Reşat BAŞAĞAOĞLU,

Bergama Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 35844 Evrim BAYTEKİN,

Van Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 35917 Bayram TEMİZ,

Zonguldak Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 36050 Bilgin ŞEN ALTINPINAR,

Erdek Cumhuriyet Savcılığına, Kulu Cumhuriyet Savcısı 36110 Hacı Mehmet TÜLÜ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 36614 Erol UÇARLI,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Sarayköy Cumhuriyet Savcısı 36915 Abdulvahap YILMAZ,

Bodrum Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 36939 Mehmet Oğuz YAMAN,

Erdek Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 36943 Müberra TÜLÜ,

Milâs Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 36980 Mehtap ŞEN,

Aksaray Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi 36985 Zeynep DURDU AK,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Ürgüp Hâkimi 37010 Ramazan ÇINAR,

Amasya Hâkimliğine, Yenipazar (Aydın) Hâkimi 37022 Bahattin ÇELİK,

Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37059 Ercan YALÇINKAYA,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 37082 Metin AĞCA,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 37105 Alican KARAKAŞ,

Ayvalık Hâkimliğine, Finike Hâkimi 37114 Veli ŞENGÜN,

Serik Cumhuriyet Savcılığına, Balâ Cumhuriyet Savcısı 37137 İrfan SAZ,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı 37156 Fırat Sinan KANDEMİR,

Amasya Cumhuriyet Savcılığına, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı 37172 Zafer KOÇ,

İnegöl Hâkimliğine, Ergani Cumhuriyet Savcısı 37184 Zekeriya SAMANCI,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Yomra Cumhuriyet Savcısı 37204 Halim GÖKSU,

Söke Hâkimliğine, Senirkent Hâkimi 37209 Erdal ÇİFTÇİ,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 37228 Mustafa ERTÜRK,

Marmaris Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 37248 Serpil ŞAKAR,

Akhisar Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 37259 Şükriye ERTÜRK,

Kars Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 37264 Sevim KİLİS,

Bartın Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 37267 Fatma KANDEMİR,

Ödemiş Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 37275 Şebnem ÇULFAOĞLU TUNA,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Gökçeada Cumhuriyet Savcısı 37305 Nakip ÖZDEMİR,

İznik Hâkimliğine, Havza Hâkimi 37326 Aylin BADEMCİ,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 37360 Tarık TUNA,

Safranbolu Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 37368 Sevim ÇAKICI,

Manavgat Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 37377 Elife Selma SÖZEN,

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına, Eşme Cumhuriyet Savcısı 37383 Hasan ÇAKICI,

Osmaniye Hâkimliğine, Güney Cumhuriyet Savcısı 37391 Mehmet KARACA,

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 37414 Mithat KUTANOĞLU,

Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Akyazı Hâkimi 37464 Oktay DAYİ,

Çorum Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 37466 Aydın ACAR,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı 37476 Baki İNCE,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı 37518 Hüseyin PARLAKKILIÇ,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Artova Cumhuriyet Savcısı 37570 İsmail SEVİNÇ,

Fatih Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 37614 Hülya AKTAŞ,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Çine Cumhuriyet Savcısı 37662 Kemal Selçuk KILIÇ,

Karaisalı Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 38081 Bayram DEMİRCİ,

Sivrice Hâkimliğine, Çelikhan Hâkimi 38131 Sevil KARATAŞ,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Bolvadin Cumhuriyet Savcısı 38225 Gökhan ŞEN,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Düziçi Cumhuriyet Savcısı 38273 Tayfun KAYA,

Mersin Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 38384 Güventürk KIZILYEL,

Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 38515 Sedat TAŞ,

Ardahan Hâkimliğine, Altınözü Hâkimi 38532 Aytekin YAKAR,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Hadim Cumhuriyet Savcısı 38550 Aziz ANGAY,

Çorum Hâkimliğine, Cizre Hâkimi 38635 Nilgün ŞENER,

Lâdik Hâkimliğine, Şenkaya Hâkimi 38664 Hasan ULAŞ,

Dinar Hâkimliğine, Harran Hâkimi 38675 Nermin SOMAN ÖZDEMİR,

Şarkışla Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 38726 Nihal USLU,

Bitlis Hâkimliğine, Hizan Hâkimi 38765 Sunel ÖNER TÜRKÖZ,

Mihalgazi Cumhuriyet Savcılığına, Hazro Cumhuriyet Savcısı 38769 Ahmet TAŞYURT,

Osmaneli Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı 38776 Ali Rıza SAN,

Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Cumhuriyet Savcısı 39464 Esat Faruk BENLİ,

Hanak Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı 39482 Muhammet Ali KARAKAYA,

Sorgun Hâkimliğine, Şirvan Hâkimi 39507 Abdurranman KÖKVER,

Erbaa Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 39514 Ali AĞAÇDAN,

Haymana Hâkimliğine, Dereli Hâkimi 39517 Turan YILDIRIM,

Çelikhan Hâkimliğine, Susuz Cumhuriyet Savcısı 39518 Kerem KÜÇÜK,

Cide Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 39566 Handan DURMUŞ,

Çumra Hâkimliğine, Şenkaya Hâkimi 39593 Hasan ÇALDIR,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Digor Cumhuriyet Savcısı 39622 İsmail TANDOĞAN,

Karasu Cumhuriyet Savcılığına, İdil Cumhuriyet Savcısı 39640 Nevzat ARSLAN,

İpsala Hâkimliğine, Çelikhan Hâkimi 39647 Erkan TIMBIL,

Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı 39650 Mehmet Hakkı GÜRPINAR,

Devrek Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 39688 Cengiz SARI,

Dursunbey Hâkimliğine, Posof Hâkimi 39719 Cengiz ARDAK,

Dursunbey Cumhuriyet Savcılığına, Hizan Cumhuriyet Savcısı 39755 İbrahim KÖSTEKÇİ,

Mut Hâkimliğine, Taşova Hâkimi 39776 Ahmet KORKMAZ,

Amasra Hâkimliğine, Şemdinli Hâkimi 39842 İbrahim Halil ŞUA,

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 39849 İrfan FİDAN,

Cizre Hâkimliğine, Marmara Ereğlisi Hâkimi 39855 Özgür ÖZGÜN,

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığına, İspir Cumhuriyet Savcısı 39891 Sezai BİLİCİ,

Türkoğlu Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 39926 Hasan AKDEMİR,

Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 39927 Mustafa İhsan DURSUN,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Bitlis Cumhuriyet Savcısı 39945 Hasan ŞAKRAK,

Sarıveliler Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 39946 Cihan YILDIZ,

Marmara Ereğlisi Hâkimliğine, Kıbrısçık Hâkimi 39960 İshak KILAVUZ,

Mengen Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 39999 Ayfan PISIL,

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ergani Cumhuriyet Savcısı 40011 Kemalettin ÜNLÜ,

Orhaneli Hâkimliğine, Eleşkirt Hâkimi 40017 Cem BOZTAŞ,

Karapınar Hâkimliğine, Yusufeli Hâkimi 40032 Uğur AKBULUT,

Keşap Hâkimliğine, Şirvan Cumhuriyet Savcısı 40046 İsmail ÜNLÜ,

Bigadiç Hâkimliğine, Pülümür Hâkimi 40059 Kemal Emre GÜRGÖR,

Manyas Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Van) Cumhuriyet Savcısı 40083 Veysel YILDIZ,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 40090 Nurhüda AYDIN,

Ula Cumhuriyet Savcılığına, Narman Cumhuriyet Savcısı 40110 Mahmut Bora EKİCİ,

Azdavay Cumhuriyet Savcılığına, Ağın Cumhuriyet Savcısı 40131 İsmail AYTAÇ,

Bor Hâkimliğine, Hilvan Hâkimi 40134 Oya CANPOLAT,

Kula Hâkimliğine, Dargeçit Hâkimi 40136 Hidayet KOCATEPE,

Şenkaya Hâkimliğine, Sarız Hâkimi 40150 Savaş ŞAHİNBAY,

Enez Hâkimliğine, Uludere Hâkimi 40242 Necati KILIÇ,

Altınekin Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 40316 Habip ATAK,

Çaycuma Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 40317 Mithat DOKUR,

Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı 40320 Cengiz AKGÜL,

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına, Savur Cumhuriyet Savcısı 40755 Abdullah GÜDENDEDE,

Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı 40765 Cafer AY,

Şemdinli Hâkimliğine, Finike Hâkimi 40769 Hasan KAHYAOĞLU,

Şirvan Hâkimliğine, Söğüt Hâkimi 40787 Oktay BURAKGAZİ,

Şenkaya Cumhuriyet Savcılığına, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 40793 Hamza ÖZEY,

Elbistan Hâkimliğine, Kaman Cumhuriyet Savcısı 40812 Melih UÇAR,

Ula Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı 40814 Şükrü UYSAL,

Göle Cumhuriyet Savcılığına, Kaman Cumhuriyet Savcısı 40825 İbrahim BAYTEKİN,

Eleşkirt Hâkimliğine, Of Hâkimi 40840 Hasan KÜÇÜKOSMAN,

Suluova Cumhuriyet Savcılığına, Karapınar Cumhuriyet Savcısı 40855 Fikret GÖNEN,

Hafik Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 40864 Ayben İYİSOY,

Sandıklı Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 40867 Özgül KAYA DALAK,

Nurhak Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 40872 Türkay SAĞLAM,

Küre Cumhuriyet Savcılığına, Gölhisar Cumhuriyet Savcısı 40895 Mahmut PEKDEMİR,

Salıpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 40902 Durdu ÖZER,

Çine Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 40905 Sinan TÜR,

Ovacık (Tunceli) Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 40935 Cemal KÖK,

Patnos Cumhuriyet Savcılığına, Gemlik Cumhuriyet Savcısı 40953 Atilla Fahri TÜFEKÇİ,

Hassa Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 40958 Sezer SÖYLEMEZ,

Yenice (Karabük) Hâkimliğine, Havran Hâkimi 40961 Ali Ramazan BİLGİSİÇOK,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 40962 Murat FIRAT,

Şirvan Cumhuriyet Savcılığına, Gölcük Cumhuriyet Savcısı 40988 Atalay AYGEÇ,

Suluova Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 40989 Yeşim KAYALI GÖNEN,

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 40997 Şahin DOĞAN,

Selim Hâkimliğine, Ardeşen Hâkimi 41008 Ahmet EVLİ,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Develi Cumhuriyet Savcısı 41093 İlker ÜNAL,

Datça Cumhuriyet Savcılığına, Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı 41105 Üzeyir KARAKÜLAH,

Demirköy Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 41116 Ruhi KOYUNCU,

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, Ergani Cumhuriyet Savcısı 41151 Hasan DALAK,

Hizan Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 41206 Alparslan YANIKOĞLU,

Çine Hâkimliğine, Kars Hâkimi 41370 Gülpınar TÜR,

Elbistan Hâkimliğine, Kaman Hâkimi 41386 Aysun BAYGÜN UÇAR,

Şırnak Hâkimliğine, Develi Hâkimi 41414 Gamze BALTA ÜNAL,

İspir Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 41464 Aslan USLU,

Elmalı Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 41467 İbrahim ÖNAL,

Akyaka Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 41478 Mehmet Hanifi YALÇINKAYA,

Solhan Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi 41561 Yusuf KUYUPINAR,

Finike Cumhuriyet Savcılığına, Şenkaya Cumhuriyet Savcısı 41815 Yavuz YÜZLÜ,

İliç Cumhuriyet Savcılığına, Yığılca Cumhuriyet Savcısı 41826 Hakan CERAN,

Hadim Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Savcısı 41836 Süleyman KARAÇÖL,

Hilvan Hâkimliğine, Alanya Cumhuriyet Savcısı 41850 Mehmet EKİZ,

Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 41880 Serdal YILDIRIM,

İspir Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 41882 Fehmi KURNAZ,

Özalp Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 41894 Orhan GÜLMEZ,

Şenkaya Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 41901 Burak Şahap DALGAR,

Harran Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 41902 Hasan GÖZGÖZ,

Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 41903 Ahmet Yaşar AL,

Oltu Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41906 Öznur UZUN FIRAT,

Göynücek Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 41911 Aysun GÜDER,

Pütürge Hâkimliğine, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 41914 Emine Çiğdem YILMAZ,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 41922 Selin KOŞU,

Şuhut Hâkimliğine, Arsin Hâkimi 41937 Mehmet KAYMAZ,

Tefenni Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Cumhuriyet Savcısı 41941 Ömer YURDUSEV,

Tonya Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 41947 Abdülkadir POLAT,

Pervari Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 41955 Kamil YAŞAR,

Yığılca Cumhuriyet Savcılığına, Afyon Cumhuriyet Savcısı 41972 Yalçın ŞAHİNKAYA,

Kaman Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi 41983 Arzu ÖZKAN,

İskilip Hâkimliğine, Selim Hâkimi 41986 Feride KORKUT KURT,

Finike Hâkimliğine, Şenkaya Hâkimi 41995 Nigar DEMİR YÜZLÜ,

Suruç Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 41996 Nihat KEBİÇ,

Muş Hâkimliğine, Yerköy Hâkimi 41999 Hatice DURAN APAYDIN,

Refahiye Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 42003 Öznur AKİL,

Kemah Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 42006 Uğur Selma UZUN,

Narman Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 42009 Enver YURTEN,

Hizan Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 42010 İbrahim YILDIRIM,

Ergani Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi 42012 Gönül AY,

İdil Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 42015 Ercan ATEŞ,

Sarız Hâkimliğine, Bigadiç Hâkimi 42023 Meral ÖZKANOĞLU,

Yerköy Hâkimliğine, Bitlis Hâkimi 42027 Nuray ŞAKRAK,

Keles Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 42029 Ahmet GÖÇMEN,

Artova Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 42040 Erşan AYTEMİZ,

Bolvadin Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 42041 Şükran YILDIRIM,

Refahiye Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 42043 Samim SARAÇ,

Kaman Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 42060 Ümit ÖZKAN,

Yayladağı Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 42063 Ali ASLANTAŞ,

Uludere Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 42064 Yılmaz ÇİMŞİR,

Aşkale Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 42065 Fahrettin KOÇ,

Eruh Cumhuriyet Savcılığına, Erdek Cumhuriyet Savcısı 42067 Recep BAKIRCI,

Pazarcık Hâkimliğine, İskilip Hâkimi 42068 Hatice BENLİ,

Akpınar Cumhuriyet Savcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı 42069 Fatih YILMAZ,

Susuz Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 42094 Erkan ŞİMŞEK,

Selim Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 42110 Ramazan DEMİRYÜREK,

Torul Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 42111 Necati DAŞTAN,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 42112 Tahir APAYDIN,

Besni Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 42120 Zeynep KURNAZ,

Başkale Cumhuriyet Savcılığına, Datça Cumhuriyet Savcısı 42129 Mehmet Şirin ACAR,

Çatak Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 42132 Salih UÇAR,

Şenkaya Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 42133 Abdullah AYDIN,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Haymana Hâkimi 42134 Rıza TİRYAKİ,

Lalapaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ürgüp Cumhuriyet Savcısı 42137 Zühal ŞİNOFOROĞLU,

Ağrı Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 42141 Arzu AL,

Tekman Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 42142 Abdulhalim SAĞLAM,

İkizce Cumhuriyet Savcılığına, Ilgın Cumhuriyet Savcısı 42143 Fatih ER,

Çaldıran Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi 42148 Ali DAŞ,

Seben Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 42149 Murat Gökhan TAHTAKILIÇ,

Başkale Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 42151 Mehmet Zeki AYDIN,

Kuluncak Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 42157 İsmail ERMİŞ,

Malazgirt Hâkimliğine, Havran Hâkimi 42158 Ferhan ACAR,

Ağın Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 42164 Mustafa ADIYAMAN,

Göle Hâkimliğine, Keçiborlu Hâkimi 42166 Ayşe Öznur YİĞİTER,

Güney Cumhuriyet Savcılığına, Perşembe Cumhuriyet Savcısı 42169 Kamil ALTINTAŞ,

Karacasu Hâkimliğine, Harran Hâkimi 42175 Necdet AKBAL,

Şiran Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 42179 Mesut KONUK,

Güroymak Cumhuriyet Savcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı 42181 Şükran AĞAMOLA,

Susuz Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 42201 İbrahim YALÇIN,

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığına, Yatağan Cumhuriyet Savcısı 42202 İbrahim KESKİN,

Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 42204 Kenan DOĞAN,

Dargeçit Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 42205 Cem ŞEN,

Mazıdağı Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 42206 Pürzan KARAHAN,

Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığına, Elmalı Cumhuriyet Savcısı 42208 Sümer KÖYBAŞI,

Varto Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 42210 Sefer GÜMÜŞ,

Kulp Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 42254 Nihat DÖNMEZ,

Pülümür Hâkimliğine, Bulancak Hâkimi 42255 Esat ELMA,

Dereli Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 42256 Eyüp MERGEN,

Genç Hâkimliğine, İvrindi Hâkimi 42257 Cengiz OCAK,

Andırın Hâkimliğine, Mihalıççık Hâkimi 42260 Mustafa SÖYLEN,

Erciş Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 42362 Zafer Gökhan MIHÇI,

Kıbrısçık Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 42371 Sancar Sefer SÜER,

Yusufeli Hâkimliğine, Gümüşhacıköy Hâkimi 42399 Mustafa ÇOLAKER,

İskilip Cumhuriyet Savcılığına, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı 42414 Ahmet KURT,

Çelikhan Hâkimliğine, Sinanpaşa Hâkimi 42461 Tülün KALOĞLU,

Savur Cumhuriyet Savcılığına, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı 42556 Ümit OCAK,

Posof Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 42570 Ali AKPINAR,

Kandıra Hâkimliğine, Marmara Cumhuriyet Savcısı 42602 Gülben DURAN,

Şiran Hâkimliğine, Cide Hâkimi 42638 Mehmet Alper BOSTANCI,

Erciş Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 42646 Hande Burçin MIHÇI,

Elmalı Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 42668 Filiz ÖNAL,

Datça Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 42671 Arzu KARAKÜLAH,

Ovacık (Karabük) Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 42679 Abdullah MURAT,

Naklen,

2- 4 üncü derecenin 1 inci kademesi olan 915+2300 gösterge karşılığı aylıkla,

Çerkeş Hâkimliğine, Balâ eski Hâkimi 35057 Servet KAYA,

3- 5 inci derecenin 1 inci kademesi olan 835+2200 gösterge karşılığı aylıkla,

Lâdik Hâkimliğine, Göksun eski Hâkimi 34250 Osman KİPER,

Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,

Atanmışlardır.

Sayfa Başı


Türk Kodeksi Hakkında Karar

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6451

1 — 7608 sayılı karar ile 09 Eylül 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan “Türk Farmakopesi 1974” yürürlükten kaldırılarak, 03 Mart 1926 tarih ve 767 sayılı Kanun ile 10 Ekim 1993 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme” gereğince “TÜRK FARMAKOPESİ I-Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004”ün yürürlüğe konulması, sözü geçen Kanunun 5 ve 6’ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

19 Ekim 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          R. AKDAĞ

            Başbakan                                     Sağlık Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorluluğunu yerine getirmek üzere, tadil aşamasında ve Tip Onayı Yönetmelikleri (MARTOY, TORTOY, MOTOY) kapsamı dışında kalan araçların yapım aşamasında uyması gereken hükümleri, bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri tespit etmek, Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamındaki araçlar için Ulusal Tip Onayı verilmesi durumunda, gerekli ilave hükümleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca karayollarında kullanılması amaçlanan motorlu araçların ve bunların römorklarının;

1) Tek tek tam araç onayını,

2) Tek tek çok aşamalı araç onayını,

3) Seri tadilat tip onayını,

4) Münferit tadilat onayını,

5) MARTOY, TORTOY ve MOTOY uygulamaları dahilinde olan, ancak yayımlanarak yürürlüğe girmemiş yönetmeliklerin yerine yapılacak uygulamaları,

6) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamı dışında kalan ve seri olarak imal edilen motorlu araçlar veya römorklara tip onayı verilebilmesi için uyulması gereken hükümleri,

kapsar.

b) Bu Yönetmelik; Ulusal Tip Onayı için gerekli ilave hükümler hariç olmak üzere, MARTOY, TORTOY ve MOTOY’a göre;

1) Tam araç tip onayı,

2) Çok aşamalı araç tip onayı,

3) Sınırlı sayıda tam araç tip onayı,

4) Sınırlı sayıda çok aşamalı araç tip onayı,

verilebilmesi için uyulması gereken hükümleri kapsamaz.

Ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçlar, iş makinaları, yol süpürme araçları ve cezaevi araçları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Ancak, araçların bu amaçlar dışında kullanılması veya 3 üncü şahıslara devredilmeleri halinde, kullanıcıdan aranacak şartlar, Onay Kuruluşu tarafından belirlenir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) Onay Kuruluşu: Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, sistem, aksam, ayrı teknik ünite ve Araç Tip Onayı, AİTM Onayı ve AİTM Uygunluk Belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, bu konuda yapılacak uygulamaları belirleyen, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu ve yetkili kuruluş olan Bakanlığı, (Bakanlık, AİTM Uygunluk Belgesiyle ilgili uygulamaları kendisi yapacağı gibi, başka bir kuruluşu bu konuda yetkilendirebilir.)

ç) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşu adına deney veya kontrolleri yürütecek bir deney laboratuarı olarak atanmış bir kurum veya kuruluşu, (Bu görev Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilir.)

d) İmalatçı: Onay işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın veya tadilatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşu’na karşı sorumlu olan ve en az bir sözleşmeli veya kadrolu makine mühendisi istihdam eden kişi veya kuruluşu, (bu kişi veya kuruluşun, onay işlemine tabi olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatının veya tadilatının bütün aşamalarıyla doğrudan ilgili olması şartı yoktur.)

e) AİTM: Bu Yönetmeliğin kısaltılmış adını,

f) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

g) TORTOY: Avrupa Topluluğunun 74/150/AT Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

h) MOTOY: Avrupa Topluluğunun 92/61/AT İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

ı) Tadilat: İmalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlemi,

i) AT Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Bakanlıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili yönetmelikleri,

j) ECE - R: Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemelerini (Regülasyonları),

k) Araç: Raylı araçlar ve iş makineleri haricinde, karayollarında kullanılmak üzere tasarlanmış, MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmeliklerinde ayrı ayrı tarifleri yapılan motorlu araçlar ve römorkları, tarım ve orman traktörleri ve römorkları ve iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopedler ile bunların römorklarını,

l) Tam Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, bir aşamada tip onayı veya AİTM uygunluk onayı alarak imal edilen aracı,

m ) Tamamlanmamış Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uyabilmek için en az bir aşamada daha tamamlanması gereken ve buna uygun tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi alarak imal edilmiş aracı,

n) Tamamlanmış Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, çok aşamalı tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi alarak imal edilen aracı,

o) İş makinası: Yol inşaat makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları,

ö) Aksam: Bir aracın parçası olarak ayrı bir yönetmelik hükümlerine tabi olan ve söz konusu yönetmelik tarafından bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen örneğin far gibi bir üniteyi,

p) Sistem: Fren, emisyon kontrol tertibatı, iç donanım gibi ilgili yönetmeliklerdeki şartlara uygun olması gereken herhangi bir araç sistemini,

r) Ayrı Teknik Ünite: İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, örneğin arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi gibi, aracın bir parçası olarak hazırlanan üniteyi,

s) Araç Tip Onayı Belgesi: Araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY yönetmeliklerine göre Onay Kuruluşlarınca verilen belgeyi,

ş) Aksam Tip Onayı Belgesi: Araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerin ilgili AT Yönetmeliklerine veya ECE Regülasyonlarına uygunluğu sonucunda Teknik Servis tarafından düzenlenen rapora göre Onay Kuruluşlarınca verilen belgeyi,

t) AİTM Onayı: Araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda yapılan işlemleri,

u) AİTM Tip Onayı Belgesi: Bu Yönetmeliğe göre seri olarak imal edilen araçlar ile seri tadilatlarda, her bir araç tipi için AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda Onay Kuruluşunca verilen belgeyi,

ü) AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, tek tek araçlar ve münferit tadilat için Onay Kuruluşunca veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşça verilen belgeyi,

v) AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, seri imal edilen araçlar ve seri tadilatlar için imalatçı tarafından verilen belgeyi,

y) Tanıtım Bildirimi: Başvuru sahibi tarafından sunulan ve bu Yönetmeliğin EK-V’inde belirtilen belgeyi.

z) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Onay Kuruluşuna veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşa Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

ab) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Onay Kuruluşunun veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklenmiş olan deney raporları ve diğer belgeleri,

ac) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

Ayrıca, bu Yönetmelikte geçen diğer terim ve tarifler bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

AİTM Onayına İlişkin Esaslar

AİTM Onayı Başvurusu

Madde 5 — AİTM onayı başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki araçların seri imalatı ve tip onayı bulunan araçların seri tadilatında her bir tip araç için ayrı bir başvuru yapılır.

b) Münferit imalat ve tadilatlarda her bir araç için ayrı bir başvuru yapılır.

c) Araç AİTM Tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi başvuruları, imalatçı tarafından onay kuruluşuna veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşa yapılır. Başvuruya, ilgili araca göre Ek V’de belirtilen bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII’ de belirtilen ilgili yönetmeliklerden uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri, eğer yoksa, yetkili Teknik Servislerden o araç için ilgili yönetmeliklere göre alınmış deney raporları ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir.

d) Çok aşamalı AİTM onayı başvurusunda;

1) Birinci aşamada, tamamlanmamış araç ve aracın tamamlanma durumuna göre Ek V’de belirtilen bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII’ de belirtilen ilgili yönetmeliklerden uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgelerini, eğer yoksa, yetkili Teknik Servislerden o araç için ilgili yönetmeliklere göre alınmış deney raporlarını ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir,

2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda, tamamlanmamış aracın bir önceki aşama uygunluk belgesi veya AİTM uygunluk belgesinin bir sureti ile aracın tamamlanma durumuyla ilgili olarak Ek V’de belirtilen bilgileri içeren ve bu yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler, ilgili yönetmeliklerden uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri, eğer yoksa, yetkili Teknik Servislerden o araç için ilgili yönetmeliklere göre alınmış deney raporları, tanıtım dosyası, tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristi yer alır.

e) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamı dışında kalan araçların seri imalatı ve bu yönetmeliklerin kapsamındaki araçların seri tadilatında her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

AİTM Onayı İşlemlerine İlişkin Onay Kuruluşu

Madde 6 — AİTM Onayı işlemlerine ilişkin Onay Kuruluşunun yapacağı işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan, imal veya tadil edilmiş her bir araç için 7 nci maddede belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM Uygunluk Belgesi,

b) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan seri imalat ve seri tadilatta her bir tip için 7 nci maddede belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM Tip Onayı Belgesi,

verir.

Ancak, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olmakla birlikte, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunun belirlenmesi halinde, Onay Kuruluşu veya Onay Kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluş AİTM Tip Onayı Belgesi veya AİTM Uygunluk Belgesi vermeyi reddedebilir.

AİTM Onayı Sırasında İzlenecek İşlemler

Madde 7 — AİTM Onayı sırasında izlenecek işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) 5 inci maddenin (b) bendine göre bir başvuru yapıldığı taktirde İmalatçı onaylatılacak münferit araç için örneği Ek V/A3’te verilmiş olan AİTM Uygunluk Belgesini düzenler ve tanıtım dosyasıyla birlikte Onay Kuruluşunun onayına sunar.

b) 5 inci maddenin (a) bendine göre bir başvuru yapıldığı taktirde Onay Kuruluşu, onaylanacak araç üzerinde araç tanıtım belgesinde bulunan, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek aracın orijinal tanıtım paketindeki ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili yönetmelik şartları için teyit eder.

c) 5 inci maddenin (d) bendine göre bir başvuru yapıldığı taktirde Onay Kuruluşu;

1) Birinci aşamada; tamamlanmamış araç için araç tanıtım belgesinde bulunan, aracın; aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek, aracın orijinal tanıtım paketindeki ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili yönetmelik şartları için teyit eder,

2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda; aracın tamamlanma durumuna göre Ek V’te belirtilen bilgileri sağladığını, araç tanıtım dosyasındaki detaylara ve ilgili yönetmeliklerin her birinin gerektirdiği teknik koşullara uygunluğunu teyit ve daha önceden alınmış onayı geçersiz kılacak şekilde değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

d) Bu Yönetmeliğin ekleri ilgili araçlarda zorunlu olarak uygulanır.

e) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedlerin münferit imalat ve tadilatlarında başvurular ancak imalatçı adına, aracı projelendiren, Bakanlık veya Bakanlık adına görevlendirilmiş kuruluşlar tarafından yetki belgesi verilmiş makine mühendisleri tarafından yapılır. Yetkili mühendisler, imalatçı firmanın personeli veya Makine Mühendisleri Odası Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu personeli olacaktır.

Tarım veya orman traktörleri ile römorkları için ise başvurular, makine mühendisleri yanı sıra tarım makineleri dalında eğitim görmüş, Bakanlık veya Bakanlık adına görevlendirilmiş kuruluşlar tarafından yetki belgesi verilmiş ziraat mühendisleri tarafından da yapılabilir. Bu durumda, yetkili ziraat mühendisleri, imalatçı firmanın personeli veya Ziraat Mühendisleri Odası Büro Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu personeli olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil ve Trafiğe Çıkma, Alternatif İşlemler

Tescil ve Trafiğe Çıkma

Madde 8 — Bu Yönetmeliğe göre tek tek onaylanmış yeni araçların tesciline veya trafiğe çıkmasına, sadece Onay Kuruluşu veya Onay Kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluş tarafından tasdik edilmiş uygunluk belgeleri taşımaları halinde izin verilir. Tamamlanmamış araçların sürekli tescillerine ve trafiğe çıkmalarına tamamlanmadıkları sürece izin verilmez. Seri imalat nedeni ile AİTM onayı olan araçlar, üretici firmanın düzenleyeceği uygunluk belgesi ile tescil edilirler. Tadilatlar yasal süre içerisinde aracın kayıtlarına, bu Yönetmelik uyarınca verilen seri tadilat veya tadilat uygunluk belgelerine göre işlenir.

Alternatif İşlemler

Madde 9 — Özgün niteliklerinden dolayı, bir veya daha fazla sayıda ilgili yönetmeliğin bir veya daha fazla şartına uyması mümkün olmayan, ileri teknoloji ve kavramları bünyesinde bulunduran araçlar için, imalatçının talebi üzerine Onay Kuruluşu araca ait özgün niteliklerin açıkça belirtildiği bir Uygunluk Belgesi verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Düzenlemeler

Madde 10 — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerini yapar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11 — 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce alınmış İmalat Yeterlilik Belgeleri vize süreleri sonuna kadar sahiplerince bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmemeleri halinde geçerlilikleri sona erer.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EKLER İÇİN BAKINIZ.doc

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilmiş ve maddeye (g) bendi eklenmiştir.

"f) Kayıt sırasında varsa çocuğun aşılarının yapıldığına dair belge istenir."

"g) Özel ilköğretim kurumlarında kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilirler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi veli olur. Ancak gündüzlü, yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde oturan, öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek ve okulca kabul edilebilecek nitelikleri taşıyan bir kişi de veli olabilir. Veli gösteremeyen yatılı öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi ile son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere velilerinin de istemeleri hâlinde en çok dört öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir. Bu dört yıllık süre sonunda da ilköğretimi bitiremeyenlere öğrenim durumunu gösteren Öğrenim Belgesi verilir. Ek-1"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (l) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır."

"l) Öğrenci başarı düzeyinin ölçülmesi ve eğitim-öğretimde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülke genelinde Bakanlıkça merkezî sınavlar yapılıncaya kadar 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bütün öğrencilerin katılımıyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinden mayıs ayı içinde il genelinde valiliklerce başarı değerlendirme sınavları yapılabilir. Sınavda dereceye giren öğrenciler valilikçe ödüllendirilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kopya çeken öğrenciye not olarak sıfır (0) verilir. Ayrıca durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir. Öğrencinin durumu, öğrenci değerlendirme kuruluna gitmeden müdür yardımcısı, ders öğretmeni, rehber öğretmen, veli ve öğrencinin katılımıyla değerlendirilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı ve sözlü notlarının birbiri ile uyumlu ve aralarındaki farkın izah edilebilir olması gerekir. Sözlü notlarının ortalamasının, yazılı notlarının ortalamasının altında veya aralarında izah edilemeyecek bir farkın bulunması durumunda ders öğretmeni, rehber öğretmen ve okul yönetimince bu farkın nedenleri araştırılarak gerekli önlemler alınır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli öğrencinin sınava katılamama, ödev ve projesini zamanında teslim edememe gerekçesini en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

Özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden veliye ve öğrenciye duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya ödev ve projesini belirlenen süre içinde ders öğretmenine teslim etmeyen öğrencilere not olarak sıfır (0) verilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — Bir dersin yarıyıl notu, o yarıyıla ait yazılı ve uygulamalı sınavlarla sözlü, ödev veya projelere verilen puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir. Ancak bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrencilere yarıyıl notunun bir not fazlası öğretmen tarafından takdir edilebilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 47 — İlköğretim kurumlarında öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici çalışmaların ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

Öğrencinin yıllık başarısı her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve ders dışı eğitici çalışmalarındaki durumu, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev ve projeler, Türkçe’yi doğru güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak bir bütün olarak tespit edilir.

Buna göre;

a) Başarılı olan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

b) 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek olanların durumu, ders yılı sonunda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından görüşülerek sınıf geçmelerine veya yetiştirme kursuna alınmalarına karar verilir.

c) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ders yılı sonunda başarısız ders/dersleri bulunan öğrencilerin durumu şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde ise okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından;

1) Öğrencinin başarısız olduğu ders/derslerden bir üst sınıfa devam etmesine veya sınıf tekrarına,

2) Öğrencinin başarısız olduğu ders/derslerden bir üst sınıfı başarabileceği değerlendirilen ders/derslerden sınıf geçmesine, diğer ders/derslerden ise yetiştirme kursuna alınmasına

karar verilir.

Ancak bir öğrencinin yetiştirme kursuna alınacağı ders sayısı üçten (3) fazla olamaz.

Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek-9/1)

Yetiştirme kursu sonunda 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencileri için sınav yapılmaz. Bu öğrencilerin bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşıp karşılaşmayacaklarına, okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından öğrenci başarısının değerlendirilmesi esasları doğrultusunda görüşülerek karar verilir. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda yetiştirme kursu sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir, başarısız ders/dersleri bulunan öğrencilerin durumu ise yetiştirme kursu sonunda şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek-9/2)

Yurt dışında olması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili maddeleri gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır.

Birleştirilmiş sınıflardaki 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Öğrenme yetersizliği nedeniyle kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

Devlet konservatuvarlarına bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden, meslek derslerinden başarısızlığı nedeniyle ilköğretim okullarında öğrenimini sürdürecek olanlar, diğer derslerinden başarılı olmaları hâlinde bir üst sınıfa kaydedilirler."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 48 — İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2’den aşağı olamaz. Ders yılı sonunda ve yetiştirme kursu bitiminde başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ifadesi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir.

"İlköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler için öğretim yılının ikinci yarıyılında; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında ders/derslerden ikinci yarıyıl sonunda yetersizliği görülen öğrencilere ise ders yılı bitimini izleyen ilk iş gününden başlamak üzere yetiştirme kursları düzenlenir."

"a) Kurslar, ders yılı bitimini izleyen ilk iş günü başlar ve haziran ayının son iş günü biter. Kurs ve sınav süresi azamî 10 iş günüdür. Öğrencinin başarısız olduğu her bir dersin kurs süresi, o dersin haftalık ders dağıtım çizelgesindeki ders saati sayısı göz önüne alınarak bir oran dahilinde belirlenir."

"g) Kursa katılan 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul müdürünün başkanlığında zümre öğretmenlerinden oluşturulan komisyonlarca sınava alınırlar. Komisyonlar, derslerin özelliğine göre sınavların, yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak uygun olan birisiyle yapılmasına karar verir. Bu sınavlar, kursun tamamlayıcısı niteliğinde olup bağımsız sınav olarak değerlendirilemez.

Okul yönetimince kursun son haftasında, öğrencilerin başarısız olduğu ders sayısı da dikkate alınarak yapılacak planlamaya göre sınavlar yapılır ve bu öğrencilerin durumunu görüşmek üzere şube öğretmenler kurulu toplanır."

"ı)Yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenler, ders kesimindeki meslekî çalışmalarla ilgili görevlerini yapmış sayılırlar."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 52 nci ve 58 inci maddeleri ile Ek-2’de geçen Okul Değiştirme Belgesi ibaresi, Nakil Belgesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi başlıklı BEŞİNCİ BÖLÜM’ü, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, aylık karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenleri ya da sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmetiçi eğitim sertifikası almış öğretmenler veya yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan diğer sınıf öğretmenleri tarafından ders mübadelesi yoluyla okutulabilir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ibaresi, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında, yıl sonunda ve yetiştirme kurslarının bitimini izleyen ilk iş gününde okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça şube rehber öğretmeni veya rehber öğretmenin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde toplanabilir."

"a) Yetiştirme kurslarının bitimini izleyen ilk iş gününde yapılacak toplantıda bu Yönetmeliğin 47 ve 48 inci maddelerine göre yapılması gereken görevler yerine getirilir."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Okul meclisleri temsilcisi de öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara katılır."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) nolu alt bendi ve (c) bendinin (4) nolu alt bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimi, planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar."

"4) Okul gelişim ve yönetim ekibi, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yıl sonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, değerli bulunan projelerle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha ise meslekî çalışma dosyasına konur. İl millî eğitim müdürlükleri, raporları ve projeleri değerlendirir ve ortak bir rapor hâlinde Bakanlığa gönderir."

"Okullarında yetiştirme kursu açılmayan öğretmenler, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını yaz tatilini geçirdikleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışmayı yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazı ile birlikte hazırladıkları raporları 1 eylül tarihinde görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim ederler. Bu raporlar, yönetici ve öğretmenlerle birlikte incelenir."

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 79, 85, 86, 87, 89 ve 101 inci maddelerinde geçen İç Hizmetler Şefi ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda not ortalaması Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2'den aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 3,50-4.00 olanlar "Teşekkür","

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde geçen "ilçe öğrenci disiplin kurulu" ibaresi "ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında; öğretmenler kurulunca seçilen bir sınıf ve bir şube rehber öğretmeni, varsa okulun rehber öğretmeni, bir önceki öğretim yılında "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirilen öğrencilerden bir temsilci ile okul gelişim yönetim ekibi veli temsilcisi ve okul öğrenci kurulu başkanının katılımıyla öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulur."

MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu; müdür başyardımcısının, bulunmadığı hâllerde müdür yardımcısının başkanlığında, her ders yılının ilk ayında öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki asil ve iki yedek öğretmen ile okul rehber öğretmeni ve okul aile- birliği başkanından oluşur."

MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinde geçen "okul koruma derneği" ibaresi ile 143 üncü maddesinde geçen "vakıflar" ve "okul koruma derneği" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 — Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 1/9/2005 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

YÖNETMELİK EKLERİ İÇİN BAKINIZ.doc

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2004/41)

 

MADDE 1 — 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

“

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

10850

PorselenSofra Eşyası

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

   

6911.10.00.00.19

Diğerleri

   

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

   

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

   

6911.90.00.00.19

Diğerleri

   

”

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; üretilen veya ithal edilen etil alkolün kullanım amacına uygun ve güvenli bir şekilde depolanması, denatürasyonu, dağıtılması ve piyasaya sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, piyasaya arz ambalajında tüketime ve özel kullanıma sunulan, dökme veya ambalajlı şekilde üretim girdisi olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilen etil alkolü kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Gıda alkolü: Piyasaya denatüre edilmemiş olarak arz edilen Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan tarımsal kökenli etil alkolü,

Sanayi tipi etil alkol: Piyasaya denatüre edilmiş olarak arz edilen tarımsal kökenli veya sentetik etil alkolü,

Analitik saflıkta etil alkol: Analizlerde kullanılmak amacıyla analitik saflıkta üretilen, kullanım amacına uygun hassasiyette üretildiği garanti edilen, ilgili teknik düzenlemesine veya standardına uygun olarak üretilen ve ambalajlanan, etiketi üzerinde garanti edilen kimyasal spesifikasyonları, kullanım amacı ve üreticisi belirtilerek piyasaya arz edilen etil alkolü,

Denatürasyon: Etil alkolün içine, içilmesini ve içki imalinde kullanılmasını önlemek amacıyla, renk ve/veya koku ve/veya tat veren, ancak girdi olarak kullanılacağı imalata zarar vermeyen maddelerden bir veya birkaçının katılması işlemini,

Denatüran: Denatürasyon amacıyla ve bu Tebliğin öngördüğü şekilde etil alkole katılan maddeleri,

Yakıt biyoetanolü: Tarımsal ürünlerin, atık ve kalıntılarının, ormancılık, sanayi ve belediye atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarından elde edilen ve taşımacılıkta kullanılan yakıtı,

Dökme alkol:Yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından, 250 litreden büyük hacimli kap veya tankerler ile, üretiminde girdi olarak etil alkol kullandığı belirlenen imalatçılara satışı yapılan alkolü,

Yetkili alkol dağıtım firması: Kurumdan ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak yetki almış firmaları, Etil alkolün mutlak alkol cinsinden değeri: Etil alkolün içerdiği alkol miktarının hacmen % 100 alkol miktarı üzerinden karşılığını,

ifade eder.

Etil Alkolün Piyasaya Arzı

Madde 5 — Etil alkol, kullanım amacına uygun olarak aşağıdaki şekillerde piyasaya arz edilir:

a) Evsel kullanım alkolü: Gıda hazırlanması gibi kullanımlar için; gıda alkolü olarak tüketime sunulan denatüre edilmemiş alkoller, sadece alkol üretim tesisinde veya bu konuda gerekli üretim iznini almış uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam şişelerde ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili alkol veya söz konusu alkollü içki dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu alkol, dağıtım zincirinde yer alan Kurumdan alınmış satış belgesini haiz toptan ve perakende satıcılar eliyle tüketime sunulur.

b) Genel amaçlı kullanım alkolü: Temizlik malzemesi, evsel yakıt gibi genel amaçlı kullanımlar için; tam denatüre edilmiş, 1, 5, 10 ve 20 litrelik kaplarda ambalajlanmış sanayi tipi etil alkol olarak tüketime sunulan bu alkoller, sadece alkol üretim tesisinde veya denatürasyon tesislerinde ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili alkol dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu alkol, dağıtım zincirinde yer alan satış belgesini haiz toptan ve perakende satıcılar eliyle tüketime sunulur. Bu alkollerden, toplam 10 litreyi geçmemek üzere ambalajlı olanlar, alkol dağıtım yetkisini haiz firmanın hazırladığı sevk irsaliyesini ekinde bulunduran taşıma irsaliyesi eşliğinde, yolcu taşıyan araçlar hariç genel sevkiyat imkanlarından yararlanılarak sevk edilebilir.

c) Tıbbi amaçlı kullanım alkolü: Eczanelerde majestral ilaç yapımı, hastahanelerde tıbbi cihazların ve tıbbi sahaların temizliği gibi kullanımlar için; gıda alkolü ya da tam veya T tipi denatüre edilmiş, eczaneler için en fazla 20 litre, hastahaneler için en fazla 250 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak özel kullanıma sunulan alkoller, sadece alkol üretim tesisinde veya denatürasyon tesislerinde 5, 10, 20 ve 250 litrelik kaplarda ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili alkol dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu alkollerin, 250 litrelik ambalajlarda gıda alkolü olanı hariç, ecza depoları gibi özel dağıtım kanalları vasıtasıyla da hastahane, eczane gibi yerlerin kullanımına sunulabilir. 250 litrelik ambalajlardaki gıda alkolü, sadece alkol dağıtım yetkisini haiz firmalar eliyle hastahanelere teslim edilir.

Bu kapsamda kalan ve toplamı 10 litreyi geçmemek üzere ambalajlı etil alkoller, alkol dağıtım yetkisini haiz firmanın hazırladığı sevk irsaliyesini ekinde bulunduran taşıma irsaliyesi eşliğinde, yolcu taşıyan araçlar hariç genel sevkiyat imkanlarından yararlanılarak sevk edilebilir.

d) Analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol: Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere, analitik saflıkta üretilen, kullanım amacına uygun hassasiyette üretildiği garanti edilen, ilgili teknik düzenlemesine veya standardına uygun olarak ambalajlanan, etiketi üzerinde garanti edilen kimyasal spesifikasyonları, kullanım amacı ve üreticisi belirtilen bu alkoller, yetkili alkol dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilerek sadece kimyasal ve tıbbi madde pazarlama zincirinde yer alan firmalar eliyle kullanım amacına uygun kuruluşların tüketimine sunulur.

Bu kapsamda kalan ve toplamı 10 litreyi geçmemek üzere ambalajlı etil alkoller, alkol dağıtım yetkisini haiz firmanın hazırladığı sevk irsaliyesini ekinde bulunduran taşıma irsaliyesi eşliğinde, yolcu taşıyan araçlar hariç genel sevkiyat imkanlarından yararlanılarak sevk edilebilir.

e) Sanayi girdisi olan alkol: İçki, gıda ve ilaç sanayii kullanımına yönelik ambalajlı veya dökme gıda alkolü olarak imalatçının üretim yaptığı yere teslim edilen denatüre edilmemiş alkoller ile kozmetik, kimya, ilaç, gıda ve diğer üretim sanayiinin kullanımına yönelik denatüre edilmiş ambalajlı veya dökme sanayi tipi etil alkol yetkili alkol dağıtım firmaları eliyle ve geçerli kapasite raporu aranarak imalatçının üretim yaptığı yere teslim edilir.

Sanayi girdisi alkollerin kullanıcı firmalarına ait kapasite raporları, düzenli olarak güncellenir ve kullanıcı tarafından yetkili alkol dağıtım firmasına firma mührü ve firma yetkili imzalarını taşır şekilde teslim edilir. Kapasite raporunu, içerdiği ticari bilgiler nedeniyle yetkili alkol dağıtım firmasına teslim etmek istemeyen firmalar, kapasite raporlarını ve temin etmek istedikleri alkol miktarı ile yetkili alkol dağıtım firmasının adını belirterek, Kuruma yazılı olarak müracaat edebilirler.

Sanayi girdisi alkol satışlarında, dağıtım yetki belgesini haiz firma tarafından, o parti malın kullanıcısına ait imzalı ve mühürlü kapasite raporu daha önce Kuruma teslim edilmiş ise, kapasite raporu yerine sadece Ek-1’de gösterilen formata uygun olarak imza altına alınmış bir ön anlaşma ibraz edilebilir.

Denatüre edilmemiş olarak içki ve gıda sanayiine teslim edilecek alkoller, kullanıcı firmanın Kurumdan alacağı yıllık tahsis üzerinden takip edilerek satılır. Bu amaçla, alkollü içki sektörü için Kurum tarafından tahsis çıkarılır ve alınan alkol miktarı üç aylık işletme raporları üzerinden takip edilir. Gıda sanayinde ise, Ek-2/1 ve 2’de kayıtlı talep formları ile kullanıcı firma tarafından Kuruma müracaat edilmesi üzerine, konu incelenerek ve konu bazında şartları belirlenerek tahsis çıkarılır ve aylık olarak alınan alkol miktarı, kullanıcı tarafından da Ek-3’de kayıtlı form ile Kuruma bildirilir.

Kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılabilecek olan sentetik etil alkoller, sadece bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (a) veya (d) bendi uyarınca denatüre edilmiş olarak piyasaya arzedilir.

f) Yakıt biyoetanolü: Sadece taşımacılık yakıtı veya taşımacılık yakıt katkısı amacıyla ve kullanım sahasına uygun denatürasyon yapılarak yetkili alkol dağıtım firması eliyle piyasaya arz edilebilir ve piyasa arzına ilişkin kurallar konu bazında belirlenir.

Alkol Denatürasyon İşlemleri Ve Bu Amaçla Tesis Kurulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

Madde 6 — Etil alkolün depolanması, denatürasyonu ve bu Tebliğde belirlenen şekilde ambalajlaması yapılmak üzere, alkol üretim tesisinde, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak işleticisi ve/veya kullanıcısı yetkili alkol dağıtım firması olan genel veya özel antrepolarda veya serbest bölgelerde faaliyeti bulunan yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak alkol denatürasyon tesisi kurulabilir.

Alkol denatürasyon tesisleri, alkollerin hammaddeleri ve denatürasyon tipi bazında stok durumunun, denatürasyonun ve günlük mal sevkıyatının izlenmesine ve işleme sırasında her türlü kütle dengesi hesabının yapılabilmesine imkan verecek şekilde projelendirilmelidir.

Alkol depolama ve denatürasyon kapları, uygun malzemeden yapılmalı, gereken kaplarda karıştırma sistemi, her bir kapta uygun hacim ölçüm sistemi bulunmalı; kaplar temizlenmeye ve numune almaya uygun şekilde dizayn edilmeli; varsa, ambalajlama ünitesi otomatik sayaç ve silinemez kayıt sistemine sahip olmalıdır.

Tesise giriş, tesis içi ve tesis çıkışını düzenleyen sıvı nakil sistemleri, uygun hacim ve ağırlık ölçüm sistemleri bulunmalı; parlama, patlama ve yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınarak, gerekli ikaz/uyarı ve soğutma/söndürme üniteleri kurulmalıdır.

Bu madde hükümlerinde tanımlanan özellikler, Tesis Kurma İzni, Üretim İzni ve Dağıtım Yetki Belgesi başvurularının değerlendirilmesi aşamasında aranır.

Denatürasyon, etil alkolün mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine, aşağıdaki denatüranların katılması suretiyle gerçekleştirilir.

Katılacak denatüran miktarı, maddenin saflık derecesi dikkate alınarak hesaplanır ve katı olanlar haricen etil alkolde veya suda çözülerek katılır.

Alkol denatüre edilirken, homojen bir karışım sağlanıncaya kadar uygun yöntemle karıştırma yapılır ve kullanım sırasında gerek duyuldukça karıştırma işlemi tekrarlanır.

Denatürasyon kullanım amaçlarına göre aşağıdaki şekillerde yapılır.

a) Genel amaçlı kullanıma sunulacak etil alkoller için, yapılacak tam denatürasyonda

- 125 gram tiyofen

- 0,8 gram denatonyum benzoat

- 3 gram CI (Colour Index) Reaktif Kırmızı 24 (Ağırlık olarak % 25 sulu çözelti)

- 2 litre metil etil keton

dan oluşan denatüranlar en az % 90 derecede etil alkolün mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine birlikte ilave edilir.

b) Kolonya dahil kozmetik sanayiinde kullanılacak etil alkoller için, aşağıdaki denatüran gruplarından biri seçilerek ilave edilir.

K-1 tipi denatürasyonda: 0.8 gram denatonyum benzoat ve 78.0 gram tersiyer butanol veya

K-2 tipi denatürasyonda: 0.5 kg dietilfitalat ve 78.0 gram tersiyer butanol

c) Tıbbi amaçlı kullanılan etil alkol için yapılacak T tipi denatürasyonda

1.0 litre petrol eter ilave edilir.

d) Diğer sanayi girdisi kullanımlar için yapılacak D tipi denatürasyonda

5.0 kg isopropanol ve 78.0 gram tersiyer butanol ilave edilir.

e) İhracatta özel denatürasyon uygulamaları Kurul Kararı ile düzenlenir.

Piyasaya Arz Ambalajındaki Alkollerin Etiketlenmesi

Madde 7 — Alkol ambalajında, 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği"ne uygun olarak, ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalı, tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam bir şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

Sadece ithal edilen analitik saflıkta etil alkol ambalaj etiketlerinin üzerindeki İngilizce/Almanca/Fransızca bulunan teknik spesifikasyon bilgilerinin ayrıca Türkçeleştirilmesi gerekmez. Ancak, bu ürünlerin etiketlerinin üzerinde ithal eden firmanın açık ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır.

Etiketlerin boyutları, ambalaj kaplarının hacimlerine göre 0,7 ve 1 litre olanlar için en az 52 mm X 74 mm; 5, 10 veya 20 litre olanlar için en az 74 mm X 105 mm, 250 litre olanlar için en az 105 mm X 148 mm olacak ve etiketler, ambalajın bir veya birkaç yüzüne, ambalaj normal konumunda dururken etiketteki bilgiler okunabilecek şekilde yapıştırılır.

Etiket bilgilerinde; ürünün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, "tarımsal kökenli" veya "sentetik" şeklinde köken bilgisi, uygulanan denatürasyon şekli, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır.

Etiket üzerinde ayrıca Ek-4’de yer alan tehlike sembolü ile risk ve güvenlik ibarelerinin açık ifadesi de yer almalı; tehlike sembolü, portakal sarısı zemin üzerine siyah baskı ile, en az 1 cm2 alana sahip veya sembolün konulacağı yüzeyin en az onda birini kaplayacak şekilde ve her ambalajda bulunmalıdır.

Analitik saflıkta etil alkollerin ambalajında, tehlike sembolü ile risk ve güvenlik ibarelerinin bulunması yeterlidir.

Alkol etiketleri, ürün piyasaya sunulmadan önce, "Üretim İzni" veya "İthalata Uygunluk Belgesi" alınması sırasında Kurumca onaylanmalı; etiketi onaylanan ürünlere ilişkin bilgilerde değişiklik olması halinde Kurumdan izin alınarak ürünün etiketinde gerekli düzeltmeler yapılmalı ve etiketin her zaman ürünün gerçek verilerini yansıtması sağlanmalıdır.

Alkol Dağıtım Yetkisini Haiz Firmaların Sorumlulukları

Madde 8 — Üretim İzni veya denatürasyon tesisi iznine sahip ya da yalnızca kendi üretiminde girdi olarak kullanmak üzere alkol ithal eden yetkili alkol dağıtım firmaları, bilişim teknolojilerinden yeterli düzeyde yararlanarak Kurum ile sürekli iletişim sağlayacak şekilde bilişim altyapısı kurmak, faaliyetlerinin kontrolünü sağlayacak yeterlilikte muhasebe ve stok takip programı kullanmak ve tüm kayıtlarını girdi/çıktı dengesinin izlenmesine imkan verecek şekilde tutmak zorundadır.

Etil alkol, alkol üreticisinin üretim tesisinde veya yetkili alkol dağıtım firmasının bu amaca uygun olarak kurulmuş denatürasyon tesislerinde depolanabilir ve bu tesislerden yüklenerek, alkolü girdi olarak kullanan firmanın imalat yerine, alkol nakline uygun araçlar ile, gerekli uyarı işaretlerini, emniyet mühürlerini ve ilgili teknik düzenlemesinde kayıtlı ve Ek-5’de yer alan bilgileri içeren sevk evraklarını taşıyacak şekilde teslim edilir. Teslim alınan alkolün sevk evrakı, üzerine kullanıcı tarafından eksiksiz teslim alındığına dair kayıt düşülerek karşılanır ve bir kopyası kullanıcıda, bir kopyası da yetkili alkol dağıtım firmasında saklanır. Alkol sevkinde Ek-6’da yer alan kontrol ve uygulamaların yapılması zorunludur.

Dökme alkol sevkiyatı yapan alkol dağıtım yetkisini haiz firmalarda ve dökme alkol kullanan firmalarda alkol derecesi ölçümlerinin yapılabilmesi için, uygun aralıklarda ve uygun hassasiyette seçilmiş 20°C ye ayarlı alkolometreler ve ölçülen alkol derecesinin 20°C de karşılığının bulunmasında kullanılacak OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale-Uluslararası Yasal Ölçüler Teşkilatı) tarafından R-22 International Alcoholometric Tables-1975’de yayımlanmış "Uluslararası Alkolometrik Tablolar"ı bulundurulacak ve her türlü evrakın düzenlenmesinde 20°C deki alkol derecesi dikkate alınacaktır.

İlgili mevzuat uyarınca örnek alınabilmesini teminen, yetkili alkol dağıtım firmalarının üretim veya denatürasyon tesislerinde ve kullanıcı firmaların etil alkolü depoladıkları imalat tesislerinde, dökme alkol örneği alınmasına imkan verecek şekilde Kurum tarafından belirlenmiş "Örnek Alma Şişesi" ve "Örnek Toplama ve Hazırlama Kabı" ve "Örnek Kabı" bulundurulur.

Alkol üreticilerinin, Ek-7’de yer alan formatta düzenlenmiş işletme raporunu 3 ayda bir, yetkili alkol dağıtım firmalarının, Ek-8’de yer alan formatta düzenlenmiş satış raporunu her ay Kuruma elektronik ortamdan iletmesi ve imzalı bir örneğini göndermesi; ayrıca, hizmet bedellerinin, diğer kullanıcılara satılan ve kendi üretiminde kullanılan dahil piyasaya arz edilen toplam miktar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Yetkili alkol dağıtım firmaları arasında etil alkol satışı yapılamaz

Denetim

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerine ilişkin denetimler Kurum tarafından, 4733 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 4619 sayılı Kanun ile değişik 4250 sayılı "İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu" ve 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ve bu Kanunlara dayanılarak Kurum tarafından çıkarılan Yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler uyarınca, öncelikle bu alkollerin sahte ve izinsiz alkollü içki üretiminde kullanılma riski göz önünde bulundurularak yapılır.

İdari Yaptırımlar ve Cezai Hükümler

Madde 10 — Bu Tebliğde yer alan ürünlerin üretimini ve/veya ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilerin, üretim, ithalat, piyasaya arz faaliyetlerinde bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Bu Tebliğ hükümlerinin ihlali halinde Kurum tarafından, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" ile "Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"de düzenlenen idari yaptırımlar uygulanacağı gibi; ayrıca ilgililer hakkında 4250, 4733, 4703 ve 4926 sayılı Kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Geçici Madde — Bu Tebliğin yayımlandığı tarihte serbest bölgeler dahil piyasada faaliyet gösteren firmalar, tebliğin yayımını izleyen 6 ay içinde işlem ve tesislerini Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

ETİL ALKOLÜN PİYASAYA ARZI HAKKINDA TEBLİĞİN EKLERİ.doc

Sayfa Başı