Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Ekim 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25619

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7898 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2004/7935 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bursa Polis Koleji Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2004/7956 177 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2004/7964 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelikler

2004/7955 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik’in Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

— Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği

— Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7898

Ekli “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/4/2004 tarihli ve 2510 sayılı yazısı üzerine, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare

İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde

İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar

 

Madde 1 — 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden (kapsamdışı personel hariç) iş akdi feshedilenlerden; müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin l, 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıyanlar, iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde kuruluşları kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, kamu kurumlarının ilgililerle yapacakları hizmet sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, her halükarda bir mali yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilirler.

Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanlardan, işletmelerinin özelleştirilmesi sonrasında, bu işletmelerde çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde iş akitleri özel sektör tarafından feshedilenler de bu maddedeki şartlar ve esaslar çerçevesinde istihdam edilirler. Bu türden personelin bu haktan yararlanabilmesi için, iş akitlerinin feshedilmesini müteakip 30 gün içinde bizzat veya çalıştıkları şirket kanalıyla EK-I'de yer alan formla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirerek makul bir süre içinde EK-II'de yer alan formu kullanmak suretiyle (disketle beraber) Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.

Bu kapsamda bildirilen personelin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarında Geçici Personel Statüsünde istihdamına ilişkin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılır. Söz konusu Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, kurumların geçici personel çalıştırılmasına izin veren Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde tespit edilen geçici personel pozisyonları göz önünde bulundurulur.

Yapılan atama teklifleri doğrultusunda kurumlarca 30 gün içinde ilgililerin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilmesi ve sonucundan Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.

Bu madde gereğince atama teklifi yapılan personel;

a) Teklif edildikleri yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (Geçici l inci madde kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün,

b) Başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün,

içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber altıncı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenlerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir.

Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.

Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar.

Madde 2 — Bu Esasların uygulanmasına ilişkin konularda tereddütlerin giderilmesi ve gerekli açıklamaların yapılabilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca tebliğ çıkarılabilir.

Madde 3 — Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle;

a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile

çarpımından elde edilecek tutar.

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

c) İlköğretim (İlkokul dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

brüt tavan aylık ücret olarak belirlenmiştir.

Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Bu kapsamda istihdam edilecek personele verilecek harcırah ve yapılacak ayni ödemeler ile suç ve disipline ilişkin yaptırımlar, çalışma saat ve süreleri, sosyal güvenlik yönünden tabi olunacak mevzuat, izin hakları ve buna benzer diğer hususlar her kurum için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilir.

Geçici Madde 1 — 1/1/1992 tarihinden bu Esasların Resmî Gazete'de yayımı tarihine kadar 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı kanunlar çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları neticesinde, l inci madde kapsamında sayılan kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı iş akdi kamu tarafından feshedilmiş olan veya yine l inci maddede tanımlandığı üzere altı ay içinde iş akdi özel sektör tarafından feshedilen İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsündeki personelden (kapsamdışı personel hariç), müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayanlar, bu Esasların Resmî Gazete'de yayımını takip eden 60 gün içinde EK-I'de yer alan formu tam olarak doldurmak suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri halinde bu Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde istihdam edilirler.

Madde 4 — Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7935

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa Polis Koleji Müdürlüğüne dönüştürülmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan İçişleri Bakanlığının 18/8/2004 tarihli ve 153105 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7956

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 177 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 23/9/2004 tarihli ve 34816 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bendlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

LİSTE I, LİSTE II ve LİSTE III İÇİN BAKINIZ.doc

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7964

Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

1 — Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

2 — Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 30/9/2004 tarihli ve 12352 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S. GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

(I) ve (II) SAYILI LİSTELER İÇİN BAKINIZ.doc

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14197

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ekim 2004 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-289-2004-1087

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14197 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2004 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14198

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ekim 2004 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-290-2004-1088

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14198 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ekim 2004 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6448

1 — Bu kararda kimlikleri yazılı bir askeri hâkim subayın Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığına ve bir askerî hâkim subayın Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına 23 Eylül 2004 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun EK-6 ve 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9 uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

19/10/2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    M. V. GÖNÜL

                Başbakan                        Milli Savunma Bakanı

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2 nci Daire Başkanlığından, Hâk.Kd.Alb., Osman ŞİMŞEK, AFYON, 1970-Yd-3, 30.08.1990, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılığına

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Turgut ARIBAL, HATAY, 1977-Yd-18, 30.08.1999, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2 nci Daire Başkanlığına

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6449

1 — Gümüşhane İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı İkisu Köyü ile Torul İlçesi Merkez Bucağına bağlı Cebeli Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

"Korum Deresinin yaklaşık 300 metre batısında üç yolun kesiştiği ve mahallen Zimera Sapağı denilen noktadan başlayarak, buradan batıya doğru Tonbala Kayalarından yaklaşık 700 metre güneyinde ve Güloba Kayalarının yaklaşık 650 metre kuzeydoğusunda bulunan ve mahallen İstavri Taşı denilen noktaya çekilen düz hat, buradan Ağaç yolunu kuzeybatı istikametinde takip ederek 1911 rakımlı Kayalarbaşı Tepesinin yaklaşık 125 metre güneyinde yolun üçe ayrıldığı noktaya çekilen hat, buradan Ağaç yolunu (Patika yolu) kuzeybatı istikametinde izleyerek 1939 rakımlı nirengi noktasından yaklaşık 375 metre kuzeyinde, 2106 rakımlı nirengi noktasından yaklaşık 775 metre güneyinde bulunan Balkaya Sırtındaki ve mahallen Mollahasankıranı Tepesi denilen isimsiz ve rakımsız tepede son bulan hat" olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

19/10/2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       A. AKSU

             Başbakan                                İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7955

Ekli “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 20/9/2004 tarihli ve 2387 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

A.ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların

Karşılanması Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin olarak;

a) Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona

yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi,

b) Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi,

c) Mahsup edilecek miktarların hesaplanması,

d) Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,

e) Ayni ifa tarzı,

ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar.

Aşağıda belirtilen zararlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar.

b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar.

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlal edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci maddesine göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan tazminatın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.

d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar,

e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar.

f) 3713 sayılı Kanunun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkum olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar.

İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmaz.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Kanun: 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu,

d) Komisyon: 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereğince oluşturulan Zarar Tespit Komisyonunu,

e) Vali: Komisyonun bulunduğu il valisini,

İfade eder.

Komisyonların kuruluşu

Madde 5 — Komisyon illerde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içinde vali onayı ile kurulur.

Komisyon üyeleri

Madde 6 — Komisyon valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında bir başkan ve altı üyeden oluşur. Vali tarafından o ilde görev yapan ve kurumlarında en az şube müdürü veya eşdeğer unvana sahip kamu görevlileri arasından seçilecek; maliye, bayındırlık ve iskan, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun ilk kuruluşunda baro yönetim kurulu, komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini Valiliğin talebi üzerine en geç bir hafta içinde Valiliğe bildirir.

Komisyon başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Baro yönetim kurulu komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini her yıl Aralık ayının sonuna kadar Valiliğe bildirir. Eski üyeler yeniden komisyonda görevlendirilebilir.

Komisyon üyelerinin başka bir yere atanma, hastalık, kaza, sakatlık gibi nedenlerle görevlerini yapamayacaklarının anlaşılması durumunda, vali tarafından seçilen üyelerin görevlerine vali onayı ile son verilir. Görevine son verilen üyenin yerine vali tarafından yeni üye tespit edilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen nedenlerin avukat üye hakkında gerçekleşmesi halinde, bu durumun vali tarafından baroya bildirilmesi üzerine baro yönetim kurulu yeni üye belirleyerek valiliğe bildirir.

İş yoğunluğu nedeniyle aynı ilde vali onayı ile birden fazla komisyon oluşturulabilir. Birden fazla komisyon oluşturulduğu takdirde komisyonların görev dağılımı vali tarafından tespit edilir.

Komisyonun görevleri

Madde 7 — Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin başvurusu halinde bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları; zarar görenin değerlendirilebileceği enkaz ve diğer yararlar; sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar ve her türlü ödemeler, tedavi ve cenaze giderleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanması amacıyla yapılan yardımların zarar miktarından mahsup edilmesi suretiyle belirlenen nakdi veya ayni ödeme miktarını içeren sulhname tasarılarını hazırlamak.

c) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hallerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek birer örneğini ilgiliye tebliğ etmek ve Bakanlığa göndermek.

d) Başvuru sahibinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi halinde, buna ilişkin karar tutanağı düzenleyerek birer örneğini ilgiliye tebliğ etmek ve Bakanlığa göndermek.

Komisyonlara yapılacak başvuruların süresi, şekli ve sonuçlandırılması

Madde 8 — Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve herhalde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde ilgili valiliğe veya kaymakamlığa başvurmaları halinde gerekli işlemlere başlanır. Kaymakamlığa yapılan başvurular ivedilikle, ilgili komisyona gönderilir. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında veraset ilamı ve noterden tasdikli vekaletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir.

İlgili valilik ve kaymakamlık dışında diğer valilik, kaymakamlık. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular ivedilikle ilgili valiliğe gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda ilk başvuru tarihi, dilekçenin diğer mercilere ulaştığı tarihtir.

Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgah adresi, zararın nev'i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir. Zararın tespitine ve ölçümüne esas olabilecek tüm bilgi ve belgeler de komisyonun takdirine sunulmak üzere başvuru dilekçesine eklenir.

Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur.

Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Komisyonu Başvuru Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.

Komisyonun toplanması ve gündem

Madde 9 — Komisyonun nerede, hangi gün ve sıklıkla toplanacağı, iş yoğunluğuna ve müracaat sayısına göre komisyon başkanının önerisi üzerine vali tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir. Komisyon belirlenen yer ve zamanlarda toplanır.

Komisyonun gündemi başkan tarafından tespit edilir.

Bilgi ve belgelerin toplanması

Madde 10 — Komisyon ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yardım isteyebileceği gibi, adli ve askeri teşkilat ile kolluk kuvvetleri dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş alabilir. Komisyon tarafından görevlendirilen kamu görevlileri öncelikli olarak komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

Komisyonun başkan ve üyeleri, kendilerinin, ailesinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili oldukları kişilerin zararları ile ilgili bulunan komisyon toplantılarına katılamazlar.

Komisyonca keşif yapılması

Madde 11 — Komisyon gerek görmesi halinde keşif yapabilir.

Komisyon başkanı belirlemiş olduğu keşif yeri ile gün ve saatini komisyon üyeleri ve/veya bilirkişi ile başvuru sahibine veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirir.

Başvuru sahibinin kendisi, veli veya vasisi veya yetkili temsilcisi ve varsa şahitleri keşif mahallinde hazır bulunurlar. Muhtar veya o yer mahallinden iki kişinin de keşifte hazır bulunması temin edilir.

Tespit edilen günde komisyon olay mahalline giderek zararı tespit eder. Bu tespitte;

a) Keşif tarihi,

b) Zarar görenin adı soyadı,

c) Zararın meydana geldiği yer,

d) Zararın meydana geldiği tarih,

e) Zararın nev’i,

f) Zararın miktarı,

g) Zarar gören bina, işyeri, arazi, taşıt ve ağaç gibi taşınır ve taşınmaz mallardan faydalanılma imkanının bulunup bulunmadığı,

h) Zarar görenin kendi ihmal, kusur ve kastının olup olmadığı,

ı) Zarardan mahsup edilmesi gereken miktarlar,

ile gerekli görülen diğer hususlar tutanağa bağlanarak hazır bulunanlarca imza altına alınır. (EK-B)

Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisinin keşif esnasında hazır bulunmaması halinde durum tutanakta belirtilir.

Komisyonun harcamaları ve bilirkişi ücretleri

Madde 12 — Komisyonun harcamaları Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilenlere her gün için (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödeme yapılır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Komisyonun kararları

Madde 13 — Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınamaz. Karara katılmayan üye gerekçesini yazarak imzalar.

Komisyon tarafından alınan kararlara sıra numarası verilir. Alınan kararların başvuru tarihi ile başvuru kayıt defterindeki sıra numarası, kararın tarih ve sayısı, zarar görenin adı-soyadı, kararın özeti, sulhnameye ilişkin bilgiler, ifa tarzı, ödenecek miktar ile ödeme tarihi gibi hususlar komisyon başkanı tarafından onaylanan komisyon karar defterine (EK-C) işlenir.

Sekreterya hizmetleri

Madde 14 — Komisyonun sekreterya hizmetleri il özel idarelerince yürütülür. İl özel idarelerince komisyonlara sekreterya hizmetleri için yeterli oda ve personel tahsis edilir.

Komisyonun cari harcamaları il özel idaresi bütçesinden de karşılanabilir.

Karşılanacak zararlar

Madde 15 — Sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır:

a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

b) Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze

giderleri.

c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.

Zararın tespiti

Madde 16 — 15 inci maddede belirtilen zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenir.

Taşınmaza ilişkin zarar tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kıymet takdiri esasları kıyasen uygulanır.

Zararın tespitinde komisyonca istenilecek belgeler

Madde 17 — Zarar tespit komisyonunca,

a) Yaralanmalarda;

1) Olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı,

2) Yaralanmayı müteakip gidilen sağlık kuruluşuna ait ilk müdahale raporları ile görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün iş ve gücünden geri kaldığını gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu,

3) Nüfus kayıt örneği,

b) Sakatlanmalarda;

1) Olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı.

2) Olayın meydana gelmesini müteakip gidilen sağlık kuruluşuna ait ilk müdahale

raporları ile görülen tedavilere ait kayıt, belge ve sağlık kurulu raporu,

3) Yaralanmalara bağlı sonradan meydana gelen sakatlanmalarda, bu sakatlığın ilk

yaralanmadan kaynaklandığına dair düzenlenecek sağlık kurulu raporu,

4) Nüfus kayıt örneği,

c) Ölüm halinde;

1) Olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı,

2) Ölü muayene ve otopsi tutanağı, bu tutanağın düzenlenemediği hallerde düzenlenememe sebeplerini açıklayan belgeler ve varsa defin ruhsatı,

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4) Veraset ilamı,

d) Taşınır ve taşınmaz malların zarar görmesi halinde;

1) Olayın meydana geliş tarzını ve taşınır ve taşınmaz malın zarardan etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı,

2) Zarar gören taşınır ve taşınmazların kendi tasarrufunda bulunup bulunmadığını gösterir her türlü kayıt ve belge,

3) Zararın tespitine ilişkin her türlü belge,

istenir.

Kamu görevlilerine ödenmiş olan tazminatların mahsubu

Madde 18 —19/7/1987 tarihinden Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihine kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Yönetmelikten farklı olanlardan, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuranlara, yapılan hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Yönetmeliğe göre almaları gereken tazminat arasında fark olması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat miktarı fazla ise iade talep edilmez.

Zararın karşılanma şekli

Madde 19 — 15 inci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar, aynî veya nakdî olarak karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında imkânlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. Aynî ifa, bireysel veya genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.

Ayni ifa tarzı

Madde 20 —Kişilerin konut, ahır ve benzeri yapılarında, tarımsal, sınai ve zanaat araç ve gereçlerinde, canlı hayvan ve ayni ifaya konu olabilecek mameleklerinde meydana gelen zararın karşılanmasında; Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret müdürlüklerinin hazırlamış oldukları hasar raporları, mahkemelerce karara bağlanmış olan hasar tespitleri esas alınarak öncelikli olarak ayni ifa yoluna gidilir. Kişi veya kişilerin uğradığı zarar ayni olarak sulhnamede ve komisyon kararında belirtilir.

Sulhnamenin onayını takiben ayni olarak karşılanacak mal ve malzemenin satın alınma ve tesliminde, ödeneğin aktarıldığı kurumun tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

Toplu projeler çerçevesinde karşılanan zararların ayni ifasında, uğranılan zarar proje bedelinden mahsup edildikten sonra kalan kısım 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde yapılacak ödemeler

Madde 21 — Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

a) Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda,

b) Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde (EK-D) belirlenen katı tutarında,

c) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,

nakdî ödeme yapılır.

Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.

Birinci fıkranın (c) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır.

Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.

Yaralanma ve sakatlık derecelerinin tespiti

Madde 22 — Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında sakat kalma durumlarında ödenecek tazminata esas çalışma gücü kayıplarının tespitinde 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Anılan Yönetmelik eki 3 sayılı listede belirlenen yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık kurulu raporları komisyona sunulur.

Yaralanma durumunda alınacak sağlık raporlarının, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması veya bunlar tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu durumda raporların verilme süreleri ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır.

Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden önce meydana gelen yaralanma ve sakatlanma halleri ile ilgili olarak resmi sağlık kuruluşlarından alınmış olan rapor ve sağlık kurulu raporları için ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Yaralanma ve sakatlanma dereceleri önceden verilmiş olan bu raporlara göre belirlenir.

Mahsup edilecek miktarlar

Madde 23 — a) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları,

b) Zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar,

c) Sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar ve her türlü ödemeler ile tedavi ve cenaze giderleri,

d) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanmasına yönelik olarak yapılan yardımlar,

hesaplanan gayri safi zarar miktarından mahsup edilir.

Mahsup edilecek miktarların hesaplanması

Madde 24 — Mahsup edilecek miktarların hesaplanmasında, mahsup edilecek değerlerin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak hesaplamalar ayni olarak ifa edilebilecek zararların karşılanmasında uygulanmaz.

Zararın karşılanmasına ilişkin sulhname

Madde 25 — Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile yaptığı tespitten sonra 16 ncı maddeye göre belirlenen zararı, 21 inci maddeye göre hesaplanan yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerindeki nakdî ödeme tutarını, 20 nci maddeye göre ifa tarzı ile 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca, bu esaslara göre hazırlanan sulhname tasarısının örneği (EK-E) davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.

Davet yazısında hak sahibinin sulhname tasarısını imzalamak üzere yirmi gün içinde gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme hakkının saklı olduğu belirtilir.

Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname tasarısını kabul ettiği takdirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi ve komisyon başkanı tarafından imzalanır.

Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya ikinci fıkraya göre kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek birer örneği ilgiliye ve Bakanlığa gönderilir.

Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna başvurma hakları saklıdır.

Zararın karşılanması

Madde 26 — Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Bakanlık, yirmimilyar Türk Lirasının üzerindeki aynî ifa veya nakdî ödemelerin Bakan onayı ile yapılmasını kararlaştırabilir. Bu miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Devletin ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlular hakkında rücu hakkı saklıdır.

Nakdî ödemenin şekli ve tutarı

Madde 27 — Sulhname tasarıları hak sahibi veya yetkili temsilcisi ile komisyon başkanı tarafından imzalandıktan sonra Vali veya Bakan tarafından onaylanır.

Ödemeler sulhname tasarılarının onay tarih ve sıraları dikkate alınarak yapılır. Nakdi ödemeler hak sahibi veya sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.

Denetim ve sorumluluk

Madde 28 — Komisyonlar, Valilik ve Bakanlık tarafından denetlenir.

• Bu Yönetmeliğe göre zarar tespit işlemlerinde görevlendirilen kişilere karşı bu görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen suçlara; bu kişilerin bu görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında ise Devlet memurlarının işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.

Tebligat

Madde 29 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yapılacak tebligatın memur vasıtasıyla yapılması esastır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemiz sınırları içerisindeki dağlara çıkacak dağcı ve doğa yürüyüşçülerine mihmandarlık yapacak kişilerin belirlenmesi ve eğitimlerine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğe bağlı dağ mihmandarlarının belirlenmesi, sınavı, eğitimi, görev, yetki ve sorumluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

 

Genel Müdür

: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

 

Federasyon

: Dağcılık Federasyonunu,

 

Federasyon Başkanı

: Dağcılık Federasyonu Başkanını,

 

Daire Başkanlığı

: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

 

Daire Başkanı

: Spor Eğitimi Dairesi Başkanını,

 

UIAA

: Uluslararası Dağcılık Birliğini,

 

Dağ Mihmandarı

: Dağlarda yol gösteren, çıkılan dağı bilen, olağanüstü durumlarda arama, kurtarma organizasyonu ve operasyonu yapabilen dağcıyı

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

Dağ Mihmandarı Olma Şartları

Madde 5 — Dağ mihmandarı eğitim kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az 25 yaşını bitirmiş olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Dağcılık sporcu lisansına sahip olmak,

e) 31/7/1999 tarihli ve 23772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağcılık Eğitimi Yönetmeliğine göre dağcılık eğitimlerini tamamlamış olmak,

f) Yaz ve kış arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış olmak,

g) Son 3 yıl içinde ilk yardım eğitimi verme yeterliliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

i) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

j) İngilizce, Fransızca veya Almanca yabancı dillerinin birinden KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 50 puan veya Federasyon tarafından dağ mihmandarı eğitimi öncesinde düzenlenen yabancı dil yeterlilik sınavından en az 70 puan almış olmak,

k) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile mâlül, engelli olmadığını belgelemek.

Dağ Mihmandarı Eğitimi

Madde 6 — Dağ mihmandarlığı eğitim kursu, Federasyon Başkanlığı ve Daire Başkanlığınca koordineli olarak düzenlenir.

Ders Konuları ve Saatleri

Madde 7 — Dağ mihmandarı eğitimi programında uygulanacak ders konuları ve saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir.

Dağ mihmandarı eğitim programı sonunda yapılacak sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alan başarılı sayılır.

Eğitimin Sürdürülmesi

Madde 8 — Dağ mihmandarı eğitiminde; yayınların temini, eğitmenlerin temini, seçimi ve görevlendirilmesi, sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz hakkında 31/7/1999 tarihli ve 23772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağcılık Eğitmenliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Belge Verilmesi

Madde 9 — Dağ mihmandarı eğitimi programını başarı ile bitirenlere Federasyon Başkanı, Daire Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Dağ Mihmandar Belgesi, ayrıca Federasyon tarafından dağ mihmandarı kimlik kartı düzenlenerek verilir.

Kütükleme İşlemleri

Madde 10 — Dağ mihmandarı belgesi almaya hak kazananların bilgi, belge ve ilgili evrakları Federasyon tarafından dağ mihmandarı kütük defterine kaydedilerek kişi özlük dosyasında saklanır. Dağ mihmandarına verilen lisans numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve bu numara; dağ mihmandarı belgesi, kimlik kartı ve kütük bilgilerine kayıt edilir.

Belgenin Geçerliliği

Madde 11 — Dağ mihmandarı belgesi, eğitimi başarı ile tamamlayıp kurs sonunda yapılan sınavı kazananlara bir defaya mahsus olarak verilir. Dağ mihmandarı kimlik kartı üzerinde bulunan ve her yıl yapılması gereken vizeler, Federasyona yaptırılmadığı taktirde geçerliliğini kaybeder. Vize işlemi her yıl ocak ayı içerisinde yapılır ve yapılan her vize işlemi dağ mihmandarı kütük defterine işlenir. Mihmandarlık yapıp yapamayacağı buradan takip edilir. Federasyon her yıl vize yaptıran dağ mihmandarları listesini yayınlar ve ilgili yerlere gönderir. Her yıl Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği vize ücretinin, Genel Müdürlük hesabına yatırılması halinde vize yapılır. Vizesini yaptırmayan mihmandarlara, o yıl için görev verilmez.

Belgenin İptali

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartlardan birinin kaybedilmesi durumunda veya mihmandarlık hizmeti alan kişilerin Federasyona yazılı olarak dağ mihmandarını şikayetleri sonrasında, Federasyon tarafından kurulan soruşturma komisyonunun yapacağı soruşturma neticesinde dağ mihmandarının kusurlu bulunması halinde veya Federasyon tarafından verilen üç görevi yerine getirmeyen dağ mihmandarlarının dağ mihmandarı belgesi ve kimlik kartı Federasyon Yönetim Kurulu kararı ve Genel Müdürün onayı ile iptal edilir.

Ayrıca, belgeleri iptal edilen kişilerin isimleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Yetki

Madde 13 — Dağ mihmandarı, dağda ekibi içerisinde, oluşabilecek acil durumlarda ve kriz yönetiminde tek yetkili kişidir. Yetki alanı, etkinliğin başladığı yerleşim alanında başlar ve yerleşim alanında biter. Dağda değişen hava şartları veya olumsuz nedenlerden dolayı ekibin güvenliği ve emniyeti için gerekli tüm önlemleri almak ve değişiklikleri yapabilme yetkisine sahiptir.

Sorumluluk

Madde 14 — Dağ mihmandarının sorumlulukları şunlardır;

a) Dağlarda, dağcı ve doğa yürüyüşçülerine mihmandarlık yaparak bu kişileri güvenli ve emniyetli olarak zirvelere ve doğaya çıkarmak,

b) Mihmandarlık yaptığı kişileri istedikleri yerlere güvenli olduğu taktirde ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla götürmek,

c) Hizmet verdiği kişilerin; kültürel, güvenlik, turistik ve ekolojik açıdan ülke menfaatlerine uygun olmayan hareketlerini engellemek için gerekli uyarıları yapmak ve en yakın güvenlik birimlerine bildirmek,

d) 3500 metre üstündeki dağlarda yapmış olduğu hizmetleri en fazla 12 kişiye, 4000 metre üstündeki dağlarda yapmış olduğu hizmetlerde ise en fazla 8 kişiye hizmet vermek,

e) Etkinlik öncesinde hizmet verdiği grubuna; planlanan programı, zaman cetvelini, rotadaki zorlukları ve gerekli olan malzemeleri bildirmek ve planlanan program dahilinde hareket etmek,

f) Milli park sınırları içerisinde kalan ve bunun gibi ücret ödenerek girilen yerlerde mihmandarlık yaptığı grubun, ödenmesi gerekli ücretlerinin ödenmesi veya ödetilmesini sağlamak,

g) Etkinliğe katılacak kişilerin malzeme ve teknik donanımını kontrol ederek eksiklerin tamamlanmasını sağlamak,

h) Ana ve ara kamp yer seçimlerini belirlemek,

ı) Dağ mihmandarı kimlik kartını, vizesi yapılmış olarak yanında bulundurmak,

i) Yaptırmış olduğu 3500 metre üzerindeki tüm tırmanışları, 12 kişinin üzerinde katılımcısı olan tırmanışları ve UIAA kriterlerine göre 5 inci derece zorluklarda yapmış olduğu mihmandarlıkları faaliyet sonrası 7 gün içerisinde Federasyona rapor etmek.

Dağ mihmandarının sorumluluk alanı, etkinliğin başladığı yerleşim yerinde başlar ve yerleşim yerinde biter. Dağ mihmandarı, oluşabilecek her türlü kaza ve olayda ekibinden sorumludur.

Tırmanış sırasında hizmet verdiği kişilerin onayı olmadan kendi isteğiyle mihmandarlık görevini bırakamaz. Ancak, faaliyetin başladığı yerde veya en az bir ilçe merkezinde bırakabilir.

Denklik İşlemi

Madde 15 — Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yurt dışından alınmış "Mihmandar" ve "Dağ Rehberi" gibi belgelere sahip olanlar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (g), (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları halinde, Federasyon ve Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyonca incelenir ve uygunluğu onaylanırsa denklik belgesi verilir. Yurt dışından alınmış belgenin denkliğinin verilebilmesi için UIAA üyesi olan ülkenin veya kulübün onaylı belgesi olmak zorunludur.

Denklik belgesi alan kişi, lisans numarası verilerek dağ mihmandarı kütük defterine kayıt edilir.

İstisnai Durum

Madde 16 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımayıp;

a) Tescilli bir dağcılık spor kulübünde veya üniversitelerin dağcılık topluluklarında son 5 yıl (eğitim süreleri hariç) eğitmenlik, rehberlik, dağ liderliği veya dağcılık sporunu yaptıklarını kulüplerinden ve üniversitelerinden alacakları resmi bir yazı ile belgelemeleri ya da,

b) Son 5 yıl içinde yapmış olduğu yüksek irtifa tırmanışları, zorluk derecesi UIAA standartlarında 3 üncü derecenin üzerindeki tırmanışlar olmak üzere, trans geçişleri ve katıldığı veya düzenlediği ekspedisyonlar tarihleri ile birlikte ve liste olarak belgelemeleri hallerinde,

5 inci maddede belirtilen diğer belgelerle birlikte Federasyona ibraz edenler, Federasyon tarafından oluşturulan komisyonca dağ mihmandarı eğitim kursundan bir ay önce belgeleri incelenerek, muaf tutulup tutulmayacağı ilgiliye bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Federasyonun bağlı bulunduğu UIAA kuralları uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyon tarafından verilmiş olan mihmandarlık belgesine sahip olanlar, iki yıl süre ile dağ mihmandarlığı yapabilirler. Bu süre içerisinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla mihmandarlık belgelerini ibraz edenlere Federasyonca denklik belgesi verilir. Belirtilen süre içerisinde denklik işlemini yaptırmayanların belgeleri iptal edilir.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

EK-1

DAĞ MİHMANDARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

Dersin Adı

Teorik Eğitim/Saat

Uygulama/Saat

Dağ Mihmandarlığı Etik Eğitimi

2

-

Türkiye Dağları Coğrafyası

5

-

Dağ Ekspedisyonu Planlama ve Uygulama

3

-

Doğa Koruma Bilgisi

3

1

İleri İlk Yardım Teknikleri

3

4

Acil Durum Yönetimi

2

2

Kamp Yönetimi

2

-

Dağcılık Liderliği Eğitimi

2

2

Meteorolojik Tahmin

1

-

Harita Kullanımı, Yön Bilgisi ve Elektronik Mevki Koyucuların Kullanılması

 2

 2

Yüksek İrtifa Hastalıkları ve Müdahale

3

-

Yüksek İrtifada Beslenme

2

-

Kazazede Taşıma ve Nakil

1

3

Buzul Emniyet Sistemlerinin Hazırlanması

1

4

Kaya Emniyet Sistemlerinin Hazırlanması

1

4

Çığ Bilgisi, Testi ve Çığda Arama Kurtarma

2

4

Türkiye Dağları Rota Bilgisi

6

-

Haberleşme

1

1

Dağcılık ve Emniyet Malzemelerinin Kontrol ve Bakımı

 2

 1

Psikoloji

2

1

Beceri Öğrenimi

2

1

Fizyoloji

     2     

    1   

Toplam

50

31

Teorik Ders         : 50 saat

   

Uygulama Dersi : 31 saat

   

Toplam                : 81 saat

   

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının

Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik

Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması için Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Hukuk fakültesi, siyasal bilgiler, işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,"

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen öğrenim grubundan mezun olanlar;

 

Genel Kültür

0.20

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

0.10

 

Hukuk

0.10

 

İktisat

0.20

 

İşletme

0.10

 

Maliye

0.10

 

Kamu Yönetimi

0.10

 

Muhasebe

0.10"

 Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı