Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Ekim 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25613

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Ziraî Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği

— Ziraî Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Ziraî Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; ihraç ve ithal edilen, transit geçen ve yurt içinde bir yerden diğer bir yere taşınan bitki ve bitkisel ürünlerden ziraî karantina muayeneleri ve analizleri için gerekli numune alımlarının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; numune almaya yetkili kurumları, kişileri ve numune almanın esasları ile ilgili hususları kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun 8,10,11 ve 13 üncü maddeleri ile 6/8/1964 tarihli ve 6/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ziraî Karantina Tüzüğünün 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

(Ziraî Karantina Müdürlüğü, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü)

Lâboratuar: Kamu kuruluşları ile tüzel kişilere ait, gerekli muayene ve analizleri yapabilecek, Bakanlıkça onaylanan ve yetkili kılınan müesseseleri,

İnspektör: İthal edilen, ihraç edilen, transit geçen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrollerini, bunlarla ilgili işlemleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere eğitilen ve yetkilendirilen teknik personeli,

Bitki: Her türlü bitkilerle, bunların ürünleri olan tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını,

Bitkisel Ürün: Dane dahil, bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünleri,

Tohum: Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçalarını,

Bitkisel Sanayi Ürünü: Bitkisel ürünlerin, bir sanayi tesisinde herhangi bir işleme tâbi tutulması sonucu oluşan yeni ürünleri,

Numune: İthal edilen, ihraç edilen ve transit geçen bitki ve bitkisel ürünlerden bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde alınan örneği,

Paçal: Muayene edilecek ürünün tamamını temsil etmek üzere tesadüfi örnekleme metoduna göre seçilen ürün örneklerinin belli bir oranda karıştırılmasını,

Lot/Parti: Bir numunenin alınmasına esas olan, bir sertifikanın temsil ettiği tohumluğun cinsine göre tespit edilmiş azamî miktarı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Numune Alma Yetkisi, Genel Kontrolü ve Numune Alma Esasları

 

Numune Alma Yetkisi

Madde 5 — Ziraî karantina muayenesi ve analizi ile ilgili numuneleri, Bakanlığın ziraî karantina hizmetlerini yürüten müdürlüklerinde görevli inspektörler almaya yetkilidir.

Genel Kontrol

Madde 6 — İnspektör, öncelikle kontrolü istenen bitki ve bitkisel ürünler ile bunların bulundukları ortam ve ambalâjlarının genel makroskopik kontrolünü yapar.

Numune alınmasına ve herhangi bir işleme tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ve ambalâjlarının kontrolü yerinde yapılır. Ancak, bu materyallerin genel kontrolü esnasında Ziraî Karantina Yönetmeliğinin EK- I ve EK-II listelerine göre şüphe duyulması halinde bulaşık olduğu tahmin edilen kısımdan teşhis için numune alınır.

Numuneler, her parti, her lot ve her bitki grubu, gerektiğinde ise her çeşit için ayrı ayrı olmak üzere malın tamamını temsil edecek nitelikte ve tesadüfi olarak örnekleme metoduna göre hazırlanan paçaldan alınır.

Mal sahibi veya yetkili temsilcisi, numune almakla görevli inspektöre gerekli miktarda numuneyi vermek mecburiyetindedir.

Dökme Ürünlerden Numune Alma Esasları

Madde 7 — İnspektörün genel makroskopik kontrolünden sonra, lâboratuar kontrolü gerektiren dökme halindeki bitki ve bitkisel ürünlerden aşağıdaki esaslara göre numune alınır.

a) 25 tona kadar olan partilerin üst, orta ve alt kısımlarından sonda ile ürünün tamamını temsil edecek kadar birer kg alınarak yapılan paçaldan yaklaşık 1 kg numune alınır.

b) 25 - 100 ton arasındaki partilerin üst, orta ve alt kısımlarından sonda ile ürünün tamamını temsil edecek kadar ve en az 5-6 yerden ve en az birer kg alınarak yapılan paçaldan yaklaşık 2 kg numune alınır.

c) 100 - 1.000 ton arasındaki partilerin üst, orta ve alt kısımlarından sonda ile ürünün tamamını temsil edecek kadar ve en az 6-7 yerden ve en az birer kg olmak üzere numune alınarak yapılan paçaldan yaklaşık 3 kg numune alınır.

d) 1.000 tondan fazla olan partilerin üst, orta ve alt kısımlarından sonda ile ürünün tamamını temsil edecek kadar ve en az 8-9 yerden en az birer kg alınarak yapılan paçaldan ilk 1.000 ton için yaklaşık 3 kg daha sonraki her 1.000 ton için ise yaklaşık 1 kg numune alınır.

e) Gemi ile gelen dökme ürünlerden numune alınırken ambarlar ayrı ise her bir ambardan ayrı ayrı sonda ile üst orta ve alt kısımlardan 5 er defa en az 2 şer kg numune alınarak yapılan paçaldan ilk 1.000 ton için 3 kg daha sonraki her 1.000 ton için birer kg numune alınır.

Çuvallanmış Bitki ve Bitkisel Ürünlerden Numune Alma Esasları

Madde 8 — İnspektörün genel kontrolünden sonra şüpheli gördüğü hallerde;

A) İç ve kabuklu fındık, ceviz, badem ile kuru incir, üzüm, kayısı ve benzeri kuru meyvelerden;

      1 - 10 çuvala kadar            1-2

    10 - 25 çuvala kadar            3-4

    25 - 50 çuvala kadar            5-6

    50 - 100 çuvala kadar          7-8

  100 - 500 çuvala kadar          9-10

  500 - 1.000 çuvala kadar       10-19 çuval

1.000 çuvaldan fazlası için çuval sayısının % 2 si, ürünün durumuna göre tesadüfi olarak açılır ve en az birer kg numune alınır. Bu örneklerden yapılan paçaldan aşağıda belirtilen esaslara göre analiz yapılmak üzere numune alınır.

100 çuvala kadar yaklaşık 1 kg,

100 - 500 çuvala kadar yaklaşık          1,5 kg,

500 - 1.000 çuvala kadar yaklaşık       2 kg,

         1.000 çuvaldan fazlası için yaklaşık  2,5 kg numune alınır.

B) Hububat, bakliyat, un ve unlu maddeler, küspe, çiğit, kepek, tırnak, öğütülmüş palamut, harnup, ayçiçeği ve benzeri tohumlar ile bitki parçalarından;

       1 -   10 çuvala kadar           1-2

     10 -   25 çuvala kadar           3-4

     25 -   50 çuvala kadar           5-6

    50 -  100 çuvala kadar          7-8

  100 -  500 çuvala kadar          9-10

 500 -1.000 çuvala kadar 10-19 çuval

        1.000 çuvaldan fazlası için çuval sayısının % 2 si tesadüfi olarak açılarak en az birer kg numune alınır. Bu örneklerden yapılan paçallardan aşağıdaki belirtilen esaslara göre analiz yapılmak üzere numune alınır.

     100                çuvala kadar yaklaşık             1 kg,

     100 - 500      çuvala kadar yaklaşık             2 kg,

     500 - 1.000   çuvala kadar yaklaşık             3 kg,

  1.000 - 10.000 çuvala kadar yaklaşık             4 kg,

10.000 çuvaldan fazlası için en fazla               5 kg numune alınır.

C) Balyalı pamuk, tütün ve benzeri ürünlerden;

   100             balya veya denk için 3 balya veya denk,

   100 - 500    balya veya denk için 5 balya veya denk,

   500 - 1.000 balya veya denk için 10 balya veya denk,

            1.000 den fazla her 1000 balya veya denk için 5 balya veya denk açılarak yerinde muayene edilir.

İnspektörlerce şüpheli görüldüğü hallerde lâboratuar muayenesine tabi tutulur.

Karton-Tahta-Plâstik Kutu ile Ambalâjlanmış Ürünlerden Numune Alma Esasları

Madde 9 — İnspektörün genel kontrolünden sonra şüpheli gördüğü hallerde 500 kutuya kadar kutu sayısının % 2 si, ve 500 kutudan sonrası için % 1 i oranında kutu ürünün durumuna göre tesadüfi olarak açılır ve en az birer kg numune alınır. Bu örneklerden yapılan paçaldan aşağıda belirtilen esaslara göre analiz yapılmak üzere numune alınır.

100 kutuya kadar yaklaşık 1 kg,

500 kutuya kadar yaklaşık 1,5 kg,

500 - 1.000 kutuya kadar yaklaşık 2 kg,

 1.000 kutudan fazlası için yaklaşık 2,5 kg numune alınır.

Sandıklanmış ve Kasalanmış Bitki ve Bitkisel Ürünlerden Numune Alma Esasları

Madde 10 — Ürün menşeinde ya da işleme mahallinde ambalâjlanmadan önce inspektör tarafından kontrol edilir. Çeşitli nedenlerle ambalâjlanma sırasında kontrole tabi tutulamayan veya ihracı geciken partiler ile ithal edilen tüketim amaçlı sandıklanmış ve kasalanmış bitki ve bitkisel ürünlerde, 1000 kasaya kadar kasa sayısının % 2 si, 1000 kasadan sonrası için % 1 i oranında kasa açılır ve muayene edilir. İnspektörün şüpheli gördüğü hallerde, alınacak en az 1 er kg örneklerden yapılan paçaldan;

             100 sandık veya kasaya kadar yaklaşık     1 kg,

   100 - 500 sandık veya kasaya kadar yaklaşık     1,5 kg,

500 - 1.000 sandık veya kasaya kadar yaklaşık     2 kg,

         1.000 sandık veya kasadan fazlası için ise    2,5 kg numune alınır.

Yaş Meyve ve Sebzeler ile Kesme Çiçekten Numune Alma Esasları

Madde 11 — Ürün, işleme mahallinde ambalâjlanmadan önce kontrol edilir. Ambalâjlanma sırasında, çeşitli nedenlerle kontrole tabi tutulamayan veya ihracı geciken partiler ile ithal edilen tüketim amaçlı ürünlerde, her 100 ambalâjdan tesadüfi olarak 2 adedi açılarak kontrol edilir. İnspektörün şüpheli görmesi halinde teşhis amacıyla örnek alınır ve lâboratuara gönderilir. Ancak yemlik ve yemeklik patateslerin kontrolünde lâboratuar analizi için her 100 tonluk partiden 200 er adet yumru olacak şekilde numune alınır.

Kurutulmuş Sebzelerden Numune Alma Esasları

Madde 12 — Kontrolü istenen kurutulmuş sebzelerin ağırlığının % 1 i incelenir. Şüpheli görüldüğü hallerde incelenen materyalin % 2 si kadar numune alınır.

Üretim ve Çoğaltım Materyallerinden Numune Alma Esasları

Madde 13 — Tohumluk ve diğer üretim ve çoğaltım maddelerinden aşağıdaki esaslara göre numune alınır;

a) Tohumluklar:

Tohumluklar çuval, paket ve benzeri şekilde ambalâjlanmış ise dane büyüklüğü dikkate alınarak hazırlanan ve EK-1 in birinci sütununda belirtilen ağırlıkta partilere ayrılır. Her bir partiden ikinci sütunda belirtilen miktar kadar örnek alınır, paçal yapılarak yine ikinci sütundaki miktar kadar numune alınır, numuneler incelemeye tâbi tutulur. Ancak tohumluk patateslerin kontrolünde lâboratuar analizi için her 100 tonluk partiden 200 er adet yumru olacak şekilde numune alınır.

Eğer örnek yığın veya dökme ise her bir partiden EK-2 de belirtilen sayıda numune alınır. Alınan bu numuneler paçal haline getirilir, bu karışımdan EK-1 in ikinci sütunda belirtilen miktarda numune alınır ve incelemeye tâbi tutulur.

Yığın veya dökme hâlinde gelen tohumluğu taşıyan aracın birbirinden bağımsız bölümleri bulunduğu taktirde, bu bağımsız bölümlerin her birinden paçal yapılmak üzere EK-2 de belirtilen sayıda numune alınır. Bir partiyi temsil edecek şekilde alınan numuneler karıştırılarak yapılan paçaldan yine EK-1 in ikinci sütunda belirtilen miktar kadar numune alınarak incelemeye tâbi tutulur.

b) Çiçek soğanı, yumru, rizom, fidan, fide, aşı gözü, aşı kalemi ve benzerleri:

Küçük partilerin bütün orijinal ambalâjları açılarak muayeneye tabi tutulur. Büyük partilerde kasalı veya çuvallı olanların muayenesi için ambalâjların % 2 si açılarak muayene edilir. Muayene edilen miktarın % 2 si kadar numune alınarak lâboratuara analize gönderilir. Ancak % 2 oranında alınacak olan numuneler alt sınırın altındaki veya üst sınırın üstündeki miktarlarda olamaz. Bu sınırlar, çiçek soğanı, yumru, rizom, fide, aşı gözü ve benzeri için bunların çeşitlerinin alt türleri var ise bunlardan en az 10, en çok 100 adet alınıp paçal yapılır ve bu paçaldan yine en az 10, en çok 100 adet numune alınır. Fidan için ise en az 5, en fazla 25 adet numune alınır.

Büyük partilerde muayene edilecek ambalaj oranının parti büyüklüğüne göre % 2-5 i arası muayene edilir.

Tomruk, Kütük ve Keresteden Numune Alma Esasları

Madde 14 — Kütük, tomruk ve kerestenin, inspektörce yerinde muayenesi esastır. Lâboratuar kontrolü için örnek almak gerekirse, hastalık ve zararlı ile bulaşık kısmından kesilerek numune alınır.

Topraklı veya Saksılı Bitkilerden Numune Alma Esasları

Madde 15 — Vegetatif olarak gelişme göstermiş topraklı veya saksılı bitkilerde, hastalık belirtilerinin makroskopik olarak görülmesi nedeniyle kontroller makroskopik olarak yapılmalı, şüpheli hallerde ilgili enstitülere örnek gönderilmelidir. Topraklı getirilen bitkilerin toprak analizleri için numuneler alınır. Getirilen bitkiler çok tür ve çeşitten ise toprak numunelerinin alımında, Ziraî Karantina Yönetmeliğindeki özel şartı bulunan bitkiler hariç gerektiğinde bitkiler gruplandırılarak toprak numunesi alınır. İğne yapraklılar, palmiyeler, tek yıllık bitkiler, çalı formundaki bitkiler gibi bu gruptaki bitkilerden alınan toprak numunelerinden yapılan paçal o grubu temsilen analize gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Numunenin Alınması, İadesi, Saklanması , Değerlendirilmesi, İmhası ve

Son Hükümler

Numunenin Alınma, Gönderilme ve Muhafaza Esasları

Madde 16 — Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak alınan numuneler bu Yönetmeliğin EK-3 ünde belirtildiği şekilde etiketlenir. Ambalâjlanıp mühürlenerek en seri şekilde analize gönderilir. Yapılacak lâboratuar tetkiklerinden sonra karantinaya tâbi hastalık ve zararlılardan arî bulunan numuneler firma talep ettiğinde bozulmamış ise iade edilir. Bozulmuş numuneler ise tutanakla imha edilir. 15 gün içerisinde firması tarafından talep edilmeyen bozulmamış numuneler hayır kurumlarına bedelsiz olarak tutanakla devredilir.

İtiraz

Madde 17 — Mal sahibi veya temsilcisi, bu Yönetmelik esaslarına göre alınacak numunelerin muayene sonucuyla ilgili itirazlarını, sonucun kendisine bildirilmesinden sonra 7 gün içerisinde, numuneleri alan ilgili Müdürlüğe yazılı olarak yapar. Müdürlük itiraz konusunu testi yapan ilgili veya en yakın Ziraî Mücadele Araştırma Enstitüsünün konu ile ilgili uzmanlarından 2 ve müdürlükten 1 eleman olmak üzere 3 kişilik bir kurula inceletir. Analizi yapan uzman, kurula tüm bilgi belge, preparat ve fotoğrafları verir. Kurul gerek gördüğü taktirde yeniden analiz yaptırabilir. Bu kurulun vereceği karar kesindir ve itiraz edilemez. İtirazla ilgili olarak yapılacak analiz ücreti, harcırah gibi masraflar mal sahibince ödenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 18 — 10/3/1998 tarihli ve 23282 (Mükerrer sayılı) Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraî Karantina Numune Alma Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK – 1

NUMUNE ALMAYA ESAS OLACAK TOHUMLUK PARTİLERİNİN AZAMÎ AĞIRLIKLARI VE

ASGARÎ NUMUNE AĞIRLIKLARI

 

BİTKİ CİNSİNİN

DÁHİL OLDUĞU

GRUP İSMİ

 

TOHUMLUĞUN AİT OLDUĞU

BİTKİ CİNSİ

 

TOHUMLUK PARTİSİNİN

AZAMÎ AĞIRLIĞI (KG)

TOHUMLUK 

PARTİSİNİN         ASGARÎ

NUMUNE             AĞIRLIĞI

(GR)                                       

SERİN İKLİM TAH.

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

20.000

1.500

SICAK İKLİM TAH.

Mısır

50.000

1.000

 

Çeltik

10.000

1.000

 

Sorgum, Sudan Otu

5.000

1.000

YEMEKLİK DANE

Börülce

10.000

1.000

BAKLAGİLLER

Fasulye, Mercimek, Nohut

20.000

1.000

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Soya

20.000

1.000

 

Ayçiçeği

20.000

500

 

Şeker Pancarı, Yemlik Pancar

20.000

200

 

Aspir

10.000

1.500

 

Pamuk

10.000

750

 

Yer Fıstığı

5.000

1.500

 

Kolza, Kanola

5.000

100

 

Kenevir

1.000

500

 

Keten

1.000

350

 

Haşhaş

1.000

25

 

Susam

100

15

 

Tütün

50

2

ÇAYIR MER’A VE

Yem Bezelyesi

20.000

2.000

YEM BİTKİLERİ

Acı Bakla, Mürdümük

20.000

1.000

 

Üçgüller, Korunga

20.000

500

 

Fiğler, Burçak

20.000

100

 

Çayır Düğmesi

10.000

100

 

Çimler

2.000

100

 

Ayrıklar

2.000

40

 

Brom, Kanyaşlar,

Otlak Arpası, Yüksek Çayır Yulafı

2.000

30

 

Yumak Otları

2.000

20

 

Çayır Salkım Otu

2.000

10

 

Yonca

1.000

100

 

Gazal Boynuzu

1.000

60

 

Tilki Kuyruğu, Kelp Kuyruğu

15

30

SEBZELER

Bezelye

20.000

1.000

 

Taze Fasülye

10.000

1.500

 

Taze Börülce

10.000

1.000

 

Bakla

5.000

1.500

 

Pazı

1.000

500

 

Sebze Pancarı

1.000

150

 

Acur

1.000

150

 

Kuşkonmaz

1.000

100

 

Tere

1.000

60

 

Ispanak

1.000

50

 

Kereviz

1.000

25

 

Brokkoli

1.000

20

 

Sarımsak (Baş)

1.000

15

 

Kabak, Karpuz

500

250

 

Kavun

500

150

 

Hıyar

500

100

 

Havuç

500

10

 

Turp

100

60

 

Salatalar, Marullar

100

40

 

Patlıcan

100

30

 

Biber, Bamya, Karnabahar, Lahanalar,

100

20

 

Semizotu, Pırasa

100

15

 

Domates

100

10

 

Maydanoz, Roka, Dereotu

20

4

 

Şalgam

70

100

 

Soğan (Tohum)

100

15

 

Soğan (Arpacık)

500

1.000

 

EK - 2

 

 YIĞINDAN (DEPO, VAGON) NUMUNE ALINMASINA

ESAS OLACAK STANDART BÜYÜKLÜKLER

 

                                                                     Tohumluğun Ağırlığı:                                             Numune Adedi :

                                                                        50 Kg. dan küçük                                                  En az 3 adet numune

                                                                        50 - 500 Kg.                                                            En az 5 adet numune

                                                                      500 - 3.000 Kg.                                                         Her 500 Kg. için 1 numune alınır.

                                                                   3.000 - 20.000 Kg.                                                       Her 1.000 Kg. için 1 numune alınır.

                                                                               20.000 Kg.dan fazla ise                                  Her 2.000 Kg. için 1 numune alınır.

Yapılan paçallardan EK-1 ikinci sütunda belirtilen miktarlar kadar numune alınır.

EK - 3

NUMUNE ETİKETİ ÖRNEĞİ

 

1. Firma Kodu                                                    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ürünün Adı ve Çeşidi                                  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ürünün Ambalâj Şekli ve Adedi                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ürünün Miktarı                                              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. İthal/İhraç Edilen Ülke                                  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Menşei (İl, İlçe, Köy)                                    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Numune Alınan Yer                                      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Alınan Numune Miktarı                                : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Numune Alındığı Tarih                                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Numune Alanın Adı Soyadı                       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Numune Alanın İmzası                                : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. İthal Permisi Veren Makam ve tarih/sayı  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğine 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 4 üncü Maddesi Uyarınca Tayin ve İlan Edilen Bitki ve Bitkisel Ürün İhraç Kapıları başlıklı Ek X eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ek X

 

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4. MADDESİ UYARINCA

TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ KAPILARI

 

 

İLİ

İHRAÇ KAPISININ ADI

1

ADANA

Adana

2

AFYON

Afyon

3

AĞRI

Gürbulak

4

ANKARA

Ankara Tır,Ankara Posta, Esenboğa,

5

ANTALYA

Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya, Kaş, Finike

6

ARTVİN

Hopa, Sarp

7

AYDIN

Aydın, Kuşadası

8

BALIKESİR

Bandırma, Ayvalık

9

BURSA

Bursa, Mudanya, Gemlik

10

ÇANAKKALE

Çanakkale

11

ÇORUM

Çorum

12

DENİZLİ

Denizli

13

DİYARBAKIR

Diyarbakır

14

EDİRNE

Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule

15

ESKİŞEHİR

Eskişehir

16

ERZURUM

Erzurum

17

GAZİANTEP

Gaziantep, İslahiye, Karkamış

18

GİRESUN

Giresun

19

HAKKARİ

Esendere

20

HATAY

Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı

21

ISPARTA

Isparta

22

İSTANBUL

Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas

23

İZMİR

İzmir, İzmir Tır,İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge

24

KAYSERİ

Kayseri

25

KIRKLARELİ

Dereköy

26

KOCAELİ

İzmit, Derince, Gebze

27

KONYA

Konya

28

MALATYA

Malatya

29

K.MARAŞ

K.Maraş

30

MARDİN

Mardin, Nusaybin

31

MANİSA

Manisa

32

MERSİN

Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu

33

MUĞLA

Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum

34

NEVŞEHİR

Ürgüp

35

ORDU

Ordu

36

RİZE

Rize

37

SAMSUN

Samsun

38

SAKARYA

Sakarya

39

SİNOP

Sinop

40

TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı

41

TRABZON

Trabzon, Trabzon Serbest Bölge

42

TOKAT

Tokat

43

Ş.URFA

Ş.Urfa, Akçakale

44

UŞAK

Uşak

45

VAN

Van, Kapıköy

46

ZONGULDAK

Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi

47

AKSARAY

Aksaray

48

KARAMAN

Karaman

49

BATMAN

Batman

50

ŞIRNAK

Habur

51

BARTIN

Bartın

52

ARDAHAN

Ardahan

53

IĞDIR

Dilucu

54

YALOVA

Yalova

55

KİLİS

Öncüpınar

56

KARABÜK

Karabük

Sayfa Başı