Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Ekim 2004

SALI

Sayı : 25604

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7878 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Karma Ekonomik Komite 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etme İşleminin Kaldırılması Hakkında Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmelik

— Tarım Şûrası Yönetmeliği

— Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

— Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: ÖSG - 2004/38)

—Aksaray İlinde,  Basın Açıklamasının ve İmza Standlarının Nerelerde Yapılamayacağı ve Açılamayacağına Dair Karar (No: 2004/02)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7878

15 Temmuz 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Karma Ekonomik Komite 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/8/2004 tarihli ve İEGY/348573 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

B. ATALAY

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Baka

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Karma Ekonomik Komite 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü'nün daveti üzerine, İsrail Devleti Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret, Çalışma ve Komünikasyon Bakanı Sayın Ehud Olmert, beraberinde üst düzey resmi heyet ile birlikte, 14-15 Temmuz 2004 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Sözkonusu ziyaret vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasındaki Karma Ekonomik Komite (KEK) 2.Dönem Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir

İki Ülke heyetlerine Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Sami Güçlü ve İsrail Devleti Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret, Çalışma ve Komünikasyon Bakanı Sayın Ehud Olmert başkanlık etmiştir.

Her iki heyetin üye listeleri sırasıyla Ek I ve Ek II'de yer almaktadır.

Ankara'da bulunduğu süre zarfında, İsrail Devleti Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret, Çalışma ve Komünikasyon Bakanı Sayın Ehud Olmert, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından kabul edilmiş ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun ile görüşmelerde bulunmuştur.

Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 2.Dönem Toplantısı vesilesiyle, İsrail Devleti Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret, Çalışma ve Komünikasyon Bakanı Sayın Ehud Olmert'e İsrail İhracat ve Uluslararası İşbirliği Enstitüsü Başkanı Bay Shraga Brosch'un başkanlık ettiği İsrail işadamları heyeti eşlik etmiş ve ticari işbirliği için yeni imkanlar geliştirmek amacıyla Türk muhatapları ile görüşmeler yapmışlardır.

Heyetler, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme yöntem ve araçlarına ilişkin ayrıntılı görüşmelerde bulunmuşlar ve Türkiye ile İsrail'in ticari, ekonomik ve sınai kapasitelerinden daha fazla yararlanmanın önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirdikten ve iki ülkenin karşılıklı yararına olan konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduktan sonra aşağıda yer alan hususlarda mutabakata varmışlardır:

1.           Taraflar, ekonomik kalkınma ve ülkelerinde hakim politikalar ile ilgili  kapsamlı sunuş yapmışlar ve ekonomilerinin   geleceğine yönelik tahminlere ilişkin fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

2.     İsrail tarafı, yürüttükleri uluslararası ticaret müzakereleri politikalarına ilişkin özet bilgi vermiştir. İsrail tarafı, uluslararası ticaret politikalarını çok taraflı, iki taraflı ve tek taraflı olmak üzere üç yönden, iyi koordine edilmiş şekilde yürüttüklerine ilişkin açıklamada bulunmuştur. İsrail tarafı bu üç yönü, ticarette liberalizasyonu artırmak için tamamlayıcı ve önemli bir araç olarak görmektedir.

Türk tarafı, iki taraflı veya bölgesel girişimlerin tamamlayıcılığına ilişkin görüşleri paylaşırken,  bunların hiçbirinin  çok  taraflı  ticaret  sistemine  alternatif olmadığını vurgulamıştır. Türk tarafı ayrıca, Doha Gündeminin kalkınma boyutunu vurgulayarak, çok taraflı ticaret müzakerelerinin ticaretin genişlemesi ve küresel refah yolunu açacağına olan inancını ifade etmiştir.

3.           Taraflar, son Karma Ekonomik Komite Toplantısından buyana karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gelişmeleri gözden geçirmişler ve son yıllarda iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmindeki önemli artışı ve ekonomik işbirliğinin derinleşmesini memnuniyetle not etmişlerdir.

4.     Taraflar, Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, temel ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretindeki tavizlerin karşılıklı genişletilmesini müzakere etme konusunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede, taraflar pazara girişi kolaylaştırmak için başlangıç talep listelerini birbirlerine sunmuşlardır. Taraflar, bu işlemi takip etmek için  Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kurulmuş olan Ortak Komite'nin 2004 yılının Sonbaharında, Ankara'da toplanması hususunda anlaşmışlardır.

5.     Taraflar, ikili ticaretin geliştirilmesinin gerekliliğinin önemini vurgulayarak, standardların ve uygunluk değerlendirmelerinin karşılıklı tanınması da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı tutulmamak üzere, farklı yöntemleri incelemeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar bu incelemenin, diğerlerinin yanısıra, her iki tarafın standardlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin Barcelona Süreci ve Palermo Eylem Planına katılımı çerçevesinde yapılması hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, iki ülke arasında malların serbest dolaşımını teşvik etmeye yönelik imkanları araştırmak amacıyla ortak bir çalışma grubu oluşturulmasını ve bu grubun Ortak Komite toplantısının tarihinden itibaren üç ay içerisinde İsrail'de toplanmasını kararlaştırmışlardır.

6.     Taraflar, iki ülke arasındaki   karşılıklı ticaret ve işbirliğini geliştirmeye ve Akdeniz havzasındaki  diğer  ülkeler  ile  birlikte,  Avrupa ile ticaretlerini  arttırmaya katkıda bulunacak bir araç olan Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu kurallarının önemini vurgulamışlardır. Taraflar, AB tarafından teknik çalışmaların tamamlanmasını takiben Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olmak amacıyla Pan-Avrupa Protokolünün Serbest Ticaret Anlaşmasına dahil edilmesini de kapsayacak, dahili ve ikili hazırlıklara başlamayı kararlaştırmışlardır.

7. Taraflar, karşılıklı ticari heyet ziyaretlerini ve her iki ülkede düzenlenecek ticari fuar ve sergilere  işadamlarının katılımını  teşvik etmek konusunda anlaşmışlardır. İsrail tarafı, özellikle Türk ticari heyetlerinin 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan Telekom Fuarına ve Tel Aviv'de Başbakan'ın himayesinde düzenlenecek İş Konferansı'na katılımlarını beklediklerini ifade etmiştir.

8. Türk tarafı, Türk Firma temsilcileri için   vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını, İsrail tarafından istemiştir.

İsrail tarafı, bu talebi not etmiş ve İsrail yönetiminin ilgili birimleri ile konuyu inceleme hususunu kabul etmiştir.

9.   21 Aralık 2003 tarihinde Kudüs'te toplanan Îsrail-Türkiye Ortak Komitesinin Mutabakat Zaptının 2. Maddesine atıfta bulunarak, Türk tarafı, Ambarlı ve Gemlik limanları ile ilgili devam eden sorunu 31 Temmuz 2004 tarihine kadar çözeceğini taahhüt etmiştir.

 

10. Taraflar, firmalarını, müteahhitlik, danışmanlık ve mühendislik alanlarında işbirliğini güçlendirmek için Türkiye ve İsrail'de açılacak ihalelere katılımlarını sağlamak amacıyla, teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

Bu çerçevede/Türk tarafı, İsrail'de proje üstlenmiş Türk müteahhitlik firmalarının istihdam etmek istedikleri Türk işçiler için vize elde etmekte karşılaştıkları güçlüklere dikkati çekmiş ve soruna çözüm bulmak için İsrail yetkililerinin yardımını talep etmiştir.

İsrail tarafı, iki ülke arasında karşılıklı işbirliğini güçlendirmede inşaat projelerinin önemini vurgulayarak, sorunu İsrail'deki ilgili kuruluşlara iletmeyi kabul etmiştir.

11. Türk tarafı, 1 Haziran 2003 tarihinden buyana yürürlükte olan yabancı işçiler için istihdam vergisi ile ilgili sorunu gündeme getirmiş ve anılan verginin 14 Mart 1996 tarihinde İsrail ile Türkiye arasında imzalanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasına aykırı olduğunu açıklamıştır.

İsrail tarafı, bu meseleyi ilgili kuruluşlar ile dikkatle inceleyeceğini ve Bu Mutabakat Zaptının imzalandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde cevap vereceğini taahhüt etmiştir

12. İsrail tarafı, İsrail firmalarının ilgilendikleri GAP Projelerinin 2005 yılı bütçesinde uygulamaya konulmasını Türk yetkililerden talep etmişlerdir.

Türk tarafı, Türkiye ve İsrail arasındaki karşılıklı ekonomik işbirliğini güçlendirmede GAP kapsamındaki yukarıda bahsedilen projelerin önemini vurgulayarak, konuyu Türkiye'deki ilgili kurumlara iletmeyi kabul etmiştir.

13. Türk   tarafı,   Orta  Anadolu'da  yürütülen  Konya   Ovası   Projesinin (KOP)   önemini vurgulayarak, su kaynaklarının geliştirilmesi alanında işbirliği imkanlarını değerlendirmek için ortak çalışma önermiştir. İsrail tarafı, bu teklifi incelemeyi kabul etmiştir.

Türk tarafı, Tuz gölü yakınlarında seçilmiş Orta Anadolu köyleri civarındaki kuru bölgelerde damlama ve diğer modern sulama tekniklerinin fizibilitesi konusunda ortak çalışma önermiştir. İsrail tarafı, bu teklifi incelemeyi kabul etmiştir.

14. Taraflar, bölgedeki üçüncü ülkelerde üretmek ve ürünlerini pazarlamak için   Türk ve İsrailli  firmalar arasında işbirliğini geliştirecek    yeni alanlar araştırma hususunda arzularını  beyan etmişlerdir.  Sonucunda taraflar,  temas noktaları  olarak aşağıdaki kurumlan görevlendirmişlerdir.

 - Türkiye için: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi.

- İsrail için: İsrail İhracat ve Uluslararası İşbirliği Enstitisü, Uluslararası Projeler Dairesi

15. Taraflar, tarımsal işbirliğini geliştirmek amacı ile, aşağıdaki alanlarda, firmalar ve kendi
kuruluşlarını işbirliği başlatmaya teşvik etmek için anlaşmışlardır;

- Türkiye'de özellikle GAP bölgesi  kapsamındaki  sulama  sektöründe   İsrailli yatırımcıları teşvik edecek tanıtım faaliyetleri düzenlemek,

- Sığır ve koyun geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması ile ilgili ortak çalışmalar yürütmek,

- Sera sebze tohumculuğu üretimi ve pazarlanması,

- Bitki hastalıklarına karşı biyolojik mücadelede geliştirme ve uygulama,

- Hayvan hastalıklarına karşı mücadele.

16. Taraflar, özellikle, tarım, kimya, telekomünikasyon, güvenlik, çevre teknolojileri ve turizm alanlarında işbirliği ve ticareti geliştirmeye yönelik yol ve araçları araştırma hususundaki taahhütlerini vurgulamışlardır.

17. Taraflar, Türkiye ve İsrail tarafından sunulan taslak metin esas alınmak üzere, Sınai Alanında  Araştırma  ve   Geliştirme   işbirliği  Anlaşmasını   tamamlamak  konusunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede, taraflar, diplomatik kanallarca belirlenecek bir tarihte İsrail'de toplantı düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

18. İki ülkenin turizm sektörlerinin gelişmesinde işbirliğinin önemini vurgulayan taraflar bu amaçla, iki ülkenin Turizm Bakanları tarafından 19 Mayıs 2000 tarihinde imzalanan İstanbul Deklarasyonunda yer alan taahhütlerini yinelemişlerdir.

19. Türk tarafı, çevresel etki değerlendirmesi, özel koruma gerektiren alanların yönetimi, sanayi kirliliğini  önlemeye yönelik tekniklerin geliştirilmesi ve su kaynakları, su değerlendirme,   su   yönetimi   ve   su   kirliliği konusunda   ortak   araştırma  projeleri uygulanması hususlarında işbirliğini geliştirme konusundaki arzusunu açıklamıştır.

20. Taraflar, karşılıklı çıkarları ile ilgili önemli ekonomik ve ticari konulara ilaveten düzenli olarak birbirlerini bilgilendirme hususunda mutabakata varmışlardır.

Karma Ekonomik Komite ikinci Dönem görüşmeleri, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması ve çeşitlendirilmesi yönündeki samimi arzuyu yansıtan tam bir karşılıklı anlayış ortamı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Taraflar Karma Ekonomik Komite'nin gelecek dönem toplantısının kesin tarihleri diplomatik kanallardan belirlenecek tarihte Kudüs'te yapılmasını kararlaştırmışlardır.

15 Temmuz 2004 tarihinde Ankara'da, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA

İSRAİL DEVLETİ

HÜKÜMETİ ADINA

 

 

SAMİ GÜÇLÜ

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI

 

 

EHUD OLMERT

BAŞBAKAN YARDIMCISI,  SANAYİ,  TİCARET, ÇALIŞMA VE KOMÜNİKASYON BAKANI

 

 

 

EKI

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı,

Heyet Başkanı

 

 

 

Mehmet ÇAĞIL

 

Müsteşar Vekili

 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

 

 

Haşim ÖĞÜT

 

Müsteşar Yardımcısı Vekili,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

 

 

Doç.Dr. Hasan EKİZ

 

Müsteşar Yardımcısı Vekili,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

 

 

Tevfik MENGÜ

 

Genel Müdür,

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

Teknik Heyet Başkanı

 

 

 

Cüneyt DÜZYOL

 

Genel Müdür,

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

 

 

 

Osman Necip KOCATÜRK

 

Genel Müdür Yardımcısı,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

 

Şevket ILGAÇ

 

Genel Müdür Yardımcısı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

 

 

Hüsamettin KILIÇKAYA

 

Daire Başkanı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

 

 

Akif AYHAN

 

Daire Başkanı,

Dışişleri Bakanlığı

 

 

 

Serdar GÜZEY

 

Daire Başkanı,

Hazine Müsteşarlığı

 

 

 

Tulu GÜRAKAN

 

Daire Başkanı,

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

 

 

Cemalettin YEŞİLYURT

 

Daire Başkan Vekili,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

 

 

Alev ARKAN

 

Genel Müdür Yardımcısı,

Eximbank

 

 

 

Akif ÖZKALDI

 

Daire Başkanı,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

 

Beratiye ÖNCÜ

 

Genel Sekreter Yardımcısı,

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

 

 

 

Levent ÇAMLIBEL

 

Daire Başkanı,

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

 

EK II

İSRAİL HEYETİ LİSTESİ

 

Ehud OLMERT

 

Başbakan Yardımcısı, Sanayi, Ticaret,

Çalışma ve Komünikasyon Bakanı,

Heyet Başkanı

 

 

 

Pinhas AVIVI

 

İsrail’in Ankara Büyükelçisi

 

 

 

Ronit KAN

 

Genel Müdür Yardımcısı,

Dış Ticaret İdaresi

 

 

 

Yair SHIRAN

 

Anlaşmalar Müdürü,

Dış Ticaret İdaresi,

Teknik Heyet Başkanı

 

 

 

Uri BERNSTEIN

 

Genel Müdür, İsrail Dış Ticaret Risk

Sigorta Şirketi-IFTRIC

 

 

 

Gil EREZ

 

Müdür, Batı Avrupa,

Dış Ticaret İdaresi

 

 

 

Talia Lador PRESER

 

Müdür, Ekonomik Daire,

Dışişleri Bakanlığı

 

 

 

Arie CAL

 

Ekonomi Müşaviri

 

 

 

Mayor ADMON

 

Müdür Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler

Dairesi , Maliye Bakanlığı

 

 

 

Sharon BAR-Li SAAR

 

Sözcü,

İsrail Büyükelçiliği

 

 

 

Tsahi SELZER

 

Dış Ticaret İdaresi

 

 

 

Haya PERI

 

Sözcü,

Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı

 

Yabancı Dil metni Resmî Gazete'nin mevcut baskısında bulunmaktadır.

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-13462

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-27-2004-1043

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13462 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-13464

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-275-2004-1045

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13464 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-13465

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ekim 2004 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-276-2004-1046

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13465 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2004 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-13466

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ekim 2004 tarihinde Küba’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-277-2004-1047

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13466 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2004 tarihinde Küba’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-13463

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 01.10.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13345 sayılı yazımız.

b) 01.10.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-273-2004-1040 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Ekim 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekalet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler, program değişikliği nedeniyle Yunanistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06/C-7-2004-1044

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 01.10.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13345 sayılı yazınız.

(b) 01.10.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-273-2004-1040 sayılı yazımız.

(c) 04.10.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-13463 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Ekim 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER, program değişikliği nedeniyle Yunanistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan bina, arazi ve arsa niteliğindeki tüm taşınmaz mallardan, Şirket tarafından hizmette kullanılmayanların kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne bağlı tüm üniteler bu Yönetmelik kapsamındadır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ni,

Ünite: Genel Müdürlük birimleri ile İşletme Müdürlüklerini,

Taşınmaz mal: Bina, arazi ve arsa niteliğindeki taşınmazları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kiraya Verilecek Taşınmaz Malların Tespiti, Kiraya Verme İşlemleri, Kiraların Tahsili ve İzlenmesi

Kiraya Verilecek Taşınmaz Malların Tespit Edilmesi

Madde 4 — Her ünite, halen hizmette kullanmadığı, gelecekte de hizmette kullanılmasını mümkün görmediği taşınmaz malın yerini, vasfını, alanını; kat, bölüm, oda adedi ve diğer niteliklerini; mevcut tesisatın durumunu ve kiraya verilmesi halinde nasıl bir amaçla kullanılabileceğini; taşınmaz malın vaziyet planı ve krokisinin bir örneğini; ayrıntılı bir raporla İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’na bildirir ve kiralanmasını teklif edebilir.

a) İlgili ünitesince kiraya verilmesi teklif edilen taşınmaz malların, mülkiyet ve tasarruf konuları bakımından durumları, bir kez de İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca incelenerek kiraya verilmesinde bir sakınca bulunmayanların durumu, Genel Müdürlüğe sunulur. Konu Genel Müdürlükçe incelenip kiralanmasına izin verildiği takdirde, kiraya verme işlemine başlanır.

Kiralama talebinin, ilgili ünitenin dışından 3 üncü kişiler veya Şirketin diğer ünitelerinden gelmesi halinde ise ilgili ünitenin görüşü alınır.

Kiraya Verme İşlemlerinin Yürütülmesi

Madde 5 — Şirketin sahibi bulunduğu taşınmaz malların kiraya verilmesi, kira süresi, kira bedeli artışı, sözleşmeye uygun kullanılıp kullanılmadığının takibi ve ilgili diğer işlemler, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca; kiraların tahsili ve gecikenlerin yasal takibe intikali ise Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülür.

a) İstanbul dışındaki işletmelere ait taşınmaz malların kiraya verilmesi ve diğer takip işlemleri; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nın görüşü alınarak ünitesince yürütülür. Gerektiğinde bu taşınmaz malların kiraya verilmesi işlemleri, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

b) Gemilerde kiraya verilecek yerlerin, kiraya verilmesi işlemleri; "Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

c) Kiraya verilmesine karar verilen taşınmaz mallar için tahmini aylık kirayı, kiracılık durumu devam edenler için ise yeni dönemde geçerli olacak kira bedelini tespit etmek amacıyla; Kira Takdir Komisyonu oluşturulur.

1) Kira Takdir Komisyonu; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanı veya ilgili Müdür başkanlığında; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığından bir teknik personel ve kiralama işleri ile görevli bir personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Başmüşavirliğinden bir hukukçu ve taşınmaz malın emrine tahsisli ünitesince görevlendirilecek ilgili bir personelin iştiraki ile kurulur.

2) İstanbul dışındaki işletmelerde, Kira Takdir Komisyonu; İşletme Müdürünce, başkan ve üyeler olarak tespit edilir. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az iki üyenin hazır bulunması gereklidir.

3) Kira Takdir Komisyonu kararlarında, oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır.

4) Kira bedeli, Kira Takdir Komisyonlarınca taşınmaz malın bulunduğu yere gidilerek gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, günün rayicine ve yasal mevzuata uygun olarak bir tutanakla tespit edilir.

d) Kiraya verme işi, Şirket menfaatine uygun olarak kapalı zarfla teklif alınarak ihale yoluyla yapılır.

1) Kiralanacak taşınmaz malın özelliği ve konumu da gözönüne alınarak gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen yıllık kira muhammen bedelin mali yetki limitleri dahilinde olması ve Makam'dan Olur alınması koşulu ile taşınmaz malın kiralanması, davet usulü ile ihale edilebilir. Bu durumda, talipli sayısı üçten az olamaz.

2) Sadece belli amaçlarla ve sınırlı kişi/kurumlarca kiralanması mümkün ve ihale yoluyla kiralanmaya müsait olmayan bankamatik yerleri, depo, geçiş yeri gibi mahaller; emsallerine uygun rayiçlerle, yetki sınırları dahilinde, yetkili makamların olurlarıyla kiraya verilebilir.

3) Genel, katma ve özel bütçe ile yönetilen idarelerle, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların iştirakleri ile yapılacak kiraya verme işlemlerinde; ihale yoluna başvurulmadan anlaşma usulü uygulanabilir.

Bu kuruluşlarla anlaşma usulü ile kiraya verme işlemleri; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca yürütülür. Bu konuda kiraya vermeye yetkili organ, yetki limitleri içinde Genel Müdürlük; yetki limitlerinin aşılması halinde Yönetim Kurulu'dur.

e) Kiraya verilmesi uygun görülen taşınmaz mallar için İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi" taslağı hazırlanır.

1) Bu taslakta, kiraya verilecek taşınmaz malın yeri, vasfı, alanı, hangi amaçlar için kullanılabileceği; aylık ve yıllık tahmini kirası; kiradan ayrı olarak alınması gerekli, yıllık Muhammen Bedelin %25'i kadar ihale teminatı; kira ve hasar teminatı; su-elektrik, ısıtma, tamir bakım masrafları ile kira müddeti; kiranın nasıl ödeneceği; kira bedelinin geç ödenmesi halinde tahakkuk ettirilecek gecikme faizi; kiraya verme usulü; kiraya verme ihalesinin yapılacağı yer, gün ve saati; kiraya verme ihalesine iştirak şartları; teklif mektuplarının nasıl verileceği; Şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbest olduğu ve gerekli görülecek diğer ön şartlar açık ve anlaşılır bir ifade ile mutlaka belirtilir.

2) İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi" taslağı, gerek görülmesi halinde ihale hazırlık safhasında, Hukuk Başmüşavirliği'nin tetkik ve onayından geçirilir.

3) İstanbul dışındaki işletmelere ait taşınmaz malların kiraya verme işlemlerinde; "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi" taslağı, ilgili ünitesince hazırlanarak İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’na iletilir. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca incelenmesini takiben, gerekli görülmesi halinde incelenmek üzere Hukuk Başmüşavirliği'ne intikal ettirilir.

f) "Kiraya Verme ve İhale Şartnamesi"nin düzenlenmesini takiben, tespit edilen ihale gününden en az 10 gün önce, kiraya verilecek taşınmaz mal, büyük şehir hudutları dahilinde ise yüksek tirajlı ulusal; diğer yerlerde ise en yüksek tirajlı yerel; bir ya da iki gazetede bir ya da birden fazla defa ilan edilir.

1) Gazete çıkmayan yerlerde, durum bir tutanakla tespit edilerek mutat vasıtalarla 10 gün süre ile duyurulması sağlanır.

2) İstanbul dışındaki işletmeler, ilan verme işlemlerini kendileri yürütürler.

3) Ayrıca, kiraya verilecek taşınmaz malın herkes tarafından görülebilecek uygun bir yerine; ihale yoluyla kiraya verileceğini, ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi nereden sağlayabilecekleri konusunda rahatlıkla okunabilecek büyüklükte bir ilan asılır.

g) Kiraya verme ihalesi, bir komisyon tarafından yapılır.

1) İstanbul'da bulunan ünitelerin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmaz mallar için, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanı veya ilgili Müdür başkanlığında, en az beş üyeden kurulan komisyona; Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Başmüşavirliğinden bir hukukçu, emrine tahsisli ünitesinden bir personel, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan biri teknik olmak üzere ilgili iki personel görevlendirilir.

2) İstanbul dışındaki işletmelerin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmaz mallara ait kiraya verme işlemleri için kurulacak İhale Komisyonu; Genel Müdürlükçe başkaca bir usul öngörülmediği takdirde, İşletme Müdürü tarafından başkan ve üyeler olarak tespit ve tayin edilir. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az üç üyenin hazır bulunması gereklidir.

3) İhale Komisyonu kararlarında, oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır.

4) Oluşturulan İhale Komisyonları Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlük gerek görmesi halinde, komisyonun bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulmasını onaylayabilir. Komisyon onayının bir örneği, komisyon üyelerine bildirilmek üzere ilgili ünitesine gönderilir.

5) İhale Komisyonu, kendilerine önceden tebliğ edilmiş ihale günü, belirtilen yer ve saatte hazır bulunur. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az dört üyenin hazır bulunması gereklidir.

h) Tekliflerin sunulması, alınması ve değerlendirilmesi;

1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi kiralama ihalesine ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. İhale taliplisi şirket statüsünde ise ayrıca kaşelenir.

2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, tekliflerin sunulacağı yere teslim edilir. İlan olunan saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

3) İhale şartnamesinde posta ile teklif kabul edileceği yazılı ise; posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

Teklifler, şartnamede belirtilen ihale gün ve saatine kadar tekliflerin sunulacağı yere verilir.

4) İhale Komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

5) Tekliflerin değerlendirilmesi;

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde; Komisyonca belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

6) Değerlendirme sonucunda düzenlenen tutanak, komisyon üyelerince imzalandıktan sonra ihale evrakı ile birlikte, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı yetkilisine teslim edilir.

ı) İhale tespit tutanağı ve ekleri, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca bu konudaki görüşleri ile birlikte en kısa zamanda Genel Müdürlüğün onayına sunulur. İhalenin Genel Müdürlükçe onaylanmasından sonra kira sözleşmesi imzalanır.

1) İstanbul dışındaki işletmelerin ihale komisyonlarınca, işletme müdürlüğüne iletilen ihale tutanak ve ekleri; işletme müdürlüğünce, bu konudaki ünite görüşünü de ilave ederek İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’na iletilir. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca, gerekli inceleme yapılarak konu en kısa zamanda Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

2) Genel Müdürlük yetki limitleri aşıldığı durumlarda, bu işlemler Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

j) Genel Müdürlükçe aksine karar verilmedikçe kiralama müddeti 1 yıldır. Isıtma, temizleme, sözleşme damga resmi gibi giderler ile sayaç konulamayan yerlerde su, elektrik bedelleri, dönem başında nakden ve peşinen alınır. Ancak damga resmine tabi olmayan kamu kuruluşları için yapılan sözleşmelerde bu ücret Şirketimizce ödenir.

1) Yıllık kiradan başka, hasar zararı ile kiradan ve ilave alacaklardan herhangi bir nedenle eksik kalacak borçları karşılamak üzere, yıllık kiranın KDV dahil, % 25'i oranından aşağı olmamak şartıyla nakit; devlet tahvili ve hazine bonosu ile Türkiye'de faaliyet gösteren banka veya özel finans kuruluşlarının kesin ve süresiz banka teminat mektubu; alınabilir. Ancak, teminat olarak devlet tahvili verilmek istendiğinde; verilen tahvilin üzerinde yazılı nominal değere itibar edilmeyip, kabul tarihindeki rayiç bedel, nominal değerin altında ise rayiç bedel; aksi halde nominal bedel esas alınır. Şirketçe tahvilin nakde çevrilmesi gerektiğinde, nakde çevirme tarihindeki rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır. Bu işlemden dolayı kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Daha önce mukavele akdedilip kiracılığı devam edenlere de bu hüküm uygulanır. Bu hükümler şartnamede belirtilir.

2) Teminat, kiracılığın devamı süresince ve taşınmaz mal boşaltıldığında kiracı ibra oluncaya kadar muhafaza edilir.

3) Genel, Katma ve Özel Bütçe ile yönetilen idarelerle, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu iştiraklerinden teminat alınmaz.

l) Kira sözleşmeleri, kira şartnamesindeki özel şartları da içerecek şekilde, üç nüsha olarak düzenlenir. Sözleşmenin bir nüshası, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’ndaki dosyasında, diğeri Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na, bir nüsha da kiracıya verilir. Kira sözleşmesinin bir sureti, emrine tahsisli ünitesindeki dosyasında muhafaza edilir.

k) Kiracı isterse harç, resim ve diğer harcamaları kendine ait olmak üzere pullu veya damga resmi ödenmiş ikinci bir kopyası düzenlenerek kendisine verilir.

2) İstanbul dışındaki işletmelerin taşınmaz malları ile ilgili kira sözleşmeleri; üç nüsha olarak düzenlenir. Asıl nüsha ilgili ünitesindeki dosyasında muhafaza edilir. Suretlerden biri, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza edilir, diğeri de kiracıya verilir.

3) Düzenlenen kira sözleşmelerini imzaya Genel Müdürlük yetkilidir. Ancak İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı ve üniteler, yetki limitlerini aşmamak şartı ile kira sözleşmelerini imzalamaya yetkilidirler.

l) Kiraya verilen taşınmaz mal; tahsisli ünitesince yerinde düzenlenecek bir tutanakla, kiracıya teslim edilir. Üç suret olarak hazırlanan tutanak, taşınmaz malı teslim eden görevli personel ve kiracı tarafından imzalanır. Asıl nüsha, İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’ndaki dosyasında, suretlerden biri emrine tahsisli ünitesindeki dosyasında muhafaza edilir, diğeri kiracıya verilir.

Kiraların Tahsili ve İzlenmesi Usulü

Madde 6— Her kira dönemi başlangıcında İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca, Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve ilgili üniteye tahakkuk yazısı gönderilir. Kiracıya da su, elektrik, ısıtma gibi giderlerle birlikte kira borcu bildirilerek, süresi içinde ödenmesi hususu yazılı olarak tebliğ edilir. Kiracıya yapılan tebligatta; kiranın en geç bir haftalık süre içinde ödenmesi, zamanında ödenmediği takdirde gecikme faizi alınacağı, tahsil edilmezse yasal yollara başvurulacağı belirtilir.

İstanbul dışındaki İşletmelere ait kiraların tahakkuk ve tahsili; ünitelerin kendileri tarafından yapılır.

a) Kira bedeli yıllık peşin ödenmek üzere tahakkuk ettirilir. Ancak, kiranın aylık, üç aylık, dört aylık olarak tahsil edilmesine Genel Müdürlük yetkilidir.

b) İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca yapılan tahakkuka göre; Mali İşler Dairesi Başkanlığı gerekli tahsilatı yapar.

c) Süresi içinde kira borçlarını ödemeyen kiracıların borçları, Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yasal yollardan tahsil edilmek üzere Hukuk Başmüşavirliğine intikal ettirilir. Dava konusu ve davanın seyri hakkında İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

d) Kira süreleri sona erecek olan taşınmaz malların, Kira Kanununda belirtilen süre içersinde Kira Takdir Komisyonunca tespit edilen yeni dönem kira bedeli; noter yoluyla kiracıya tebliğ edilir. Kendine tebliğ edilen kira bedeli, kiracı tarafından kabul edildiği takdirde bu yönetmelikte belirtilen şartlarla yeniden kira sözleşmesi yapılır.

1) Kiracı kendisine tebliğ edilen kira bedelini kabul etmediği takdirde kira; kiraya ilişkin su, elektrik, ısıtma gibi alacaklar, eski kira sözleşmesine göre tahsil edilir. Tahsilat Makbuzuna; ilgili kiracı aleyhine açılacak olan kira tesbiti davası sonucunda meydana gelecek kira farkı, alacağımızın tahsili haklarımız saklı kalmak şartıyla tahsil edilmiştir şerhi konulur.

2) Kiracı, Kira Takdir Komisyonunca tespit edilen kira bedelini kabul etmediği takdirde yasal yollara başvurulmak üzere, konu Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Hukuk Başmüşavirliğine iletilir.

Mahkeme sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, kira ve kiraya ilişkin elektrik, su, ısıtma gibi alacaklar, kiracıdan tahsil edilir.

e) Gerek görülmesi halinde, kiraya verilmiş bulunan taşınmaz malların kira sözleşmelerinde yazılı şekil, amaç ve adına sözleşme düzenlenen kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığı; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulacak bir heyet tarafından incelenerek, durum bir tutanakla tespit edilir.

1) İstanbul dışındaki İşletmelerde ise heyet, ünite Müdürünce tespit edilir. Yasal işlem uygulanmak üzere Hukuk Baş Müşavirliğine intikal ettirilir. İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

2) Kiraya verilen taşınmaz malların sözleşmede yazılı şekil, amaç ve adına sözleşme düzenlenen kişi dışında kullanılması halinde; yasal işlem uygulanır.

f) Kira sözleşmesinin devam ettiği süreçte kiracıdan gelmesi muhtemel, kiralanan mahallerde faaliyet değişikliği; özel kişilerce kullanılan mahalde şirket olarak faaliyete devam edilmesi; kiralanan mahallin müsait ise genişletilmesi; faaliyet konusuna göre inşaat, tamir ve tadilat; kira sözleşmesi haklarının devir ve temliki; kiracının yanına ortak alarak faaliyetini sürdürmesi, alt kiracı alması gibi talepler; İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca; İstanbul dışındaki İşletmelerde ise ilgili işletme yetkililerince tetkik edilerek, bu taleplere ilişkin görüşlerle birlikte konu, Genel Müdürlüğe sunulur. Bu gibi talepleri kabul etme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

Bu gibi taleplerin kabul edilmesi halinde, kira bedelinde artış yapılmasının gerekli olup olmadığı veya ne kadar artış yapılmasının uygun olacağı İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı’nca veya ilgili birimlerden oluşacak komisyon marifetiyle; İstanbul dışındaki işletmelerde ise; ilgili ünitesince kurulacak komisyonca değerlendirilerek, Genel Müdürlük oluruna sunulur.

g) Kira sözleşmesi süresi bitmeden kiracının, kiralanan mahalli tahliye talebinin kabulüne Genel Müdürlük yetkilidir.

h) Taşınmaz mal tahliye edildiğinde, bir tutanakla teslim alınır. Boşaltma ve teslim tutanağı kiracı ile teslim alan görevli tarafından birlikte düzenlenip imza edilir. Bir sureti kiracıya bir sureti Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilir, bir sureti de ilgili ünitedeki dosyasında saklanır.

Dava konusu olup icra yoluyla boşalttırılan taşınmaz mallar için de teslim anında tutanak düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Mal Kiralanması

Şirket Üniteleri İhtiyacı İçin Taşınmaz Mal Kiralanması

Madde 7 — Kuruluşumuz ihtiyacı için taşınmaz mal kiralanması işlemleri, 4734 sayılı Kanun kapsamında yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan tüm gemilerdeki büfe, bar, kafeterya, lokanta ve benzeri yerlerin hasılat kirası hükümlerine göre kiralanması işlemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlük teşkilatı ve işletmelerini,

Genel Müdürlük: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünü,

Kira mahalleri: Gemilerdeki büfe, bar, kafeterya, lokanta, oyun salonu, tuvalet ve benzeri nitelikteki yerleri;

Kiracı: Bu Yönetmelikte belirtilen yerlerin işletilmesi hakkını alan özel veya tüzel kişileri;

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kira Mahallerinin Kiralanması ile İlgili İşlemlerin Yürütülmesi

Madde 3 — Şirketin sahibi bulunduğu gemilerdeki kira mahallerinden hangisinin kiraya verileceğinin tespiti ile yapılacak ihaleye ait ön işlemler; ilgili işletmeler tarafından görev tanımlarında belirtilen servislerince; aylık kira bedellerinin tahsilinin izlenmesi ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılır.

İlgili işletmeler, kira mahalleri kiraya verilecek gemileri tespit ederek, bağlı oldukları daire başkanlığına intikal ettirir. Daire başkanlığınca, bir ihale komisyonu teşkil edilerek Genel Müdürlük onayına sunulur.

İhale Komisyonları

Madde 4 — İlgili daire başkanlığınca, ihale ile kiraya verilecek her yer için; bir başkan, en az beş üyeden oluşan ihale komisyonu oluşturulur. Komisyona, Hukuk Başmüşavirliği, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile ilgili işletme ve daire başkanlığından yetkili personel; komisyon başkanlığı için; Genel Müdürlükten, ilgili Daire Başkanlığından veya ilgili işletmesinden uygun görülecek bir yetkili önerilir.

İhale Komisyonları için tespit olunan başkan ve üyeler, ilgili daire başkanlığınca Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Kesinleşen onayın bir örneği komisyon üyelerine bildirilmek üzere ilgili işletmesine gönderilir.

İhale Komisyonunun kararlarında, oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır.

Kapalı Zarfla Teklif İsteme Usulü ile İlgili İşlemler

Madde 5 — Gemi kira mahallerinin üçüncü şahıslara kiralanması, kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılır.

a) İhale şartnamesi, ilgili daire başkanlığının da görüşü alınarak işletmesi tarafından hazırlanır. Bu şartname Hukuk Başmüşavirliği ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının tetkikinden sonra, ilgili başkanlıkça Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

b) İhale şartnamesinde, akdedilecek kira sözleşmesinin hasılat kirası hükümlerine tabi olduğu; kira mahallerinin özel veya tüzel kişilere mi kiralanacağı; ortaklaşa tekliflerin kabul edilmeyeceği; ihaleye konu olan geminin adı, ihale olunacak kira mahallinin niteliği ve kapsamı; varsa satışı yasaklanan maddeler; yetkililerce yapılacak denetlemelerde kurallara aykırı uygulamaların tespiti halinde sözleşmenin fesh edilebileceği; aylık muhammen kira bedeli; bir aylık muhammen bedel kadar ihale teminatı; ihale neticesinde ise aylık nakit peşin kira bedeli ile ayrıca beş aylık kira bedeli tutarında nakit, kesin ve süresiz veya yeterli süreli (asgari 60 gün) banka teminat mektubu veya devlet tahvili olmak üzere, kesin teminat alınacağı; sözleşme süresinin azami iki yıl olacağı; ikinci yıl uygulanacak olan aylık kira artış oranı; iki yıl sonunda yeniden ihale suretiyle kiracının belirleneceği; kiracının kira mahallini sözleşme sonunda boş olarak teslimle mükellef olduğu; sözleşmenin akdi ve uygulanması sırasında ödenmesi gereken vergi, resim ve harçların kime ait olacağı; ihaleye iştirak şartları; teklif mektuplarının nasıl ve nereye verileceği; Şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbest olduğu ile gerekli görülecek diğer ön şartlar açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

c) İhale ilanları, Resmî Gazete’de ilan edilir. Ayrıca, ulusal baskılı bir veya iki gazetede, birer gün arayla iki defa ve tespit edilen ihale gününden en az 10 gün önce yayımlanır. Bu ilanlarda; ihaleye konu olan gemilerin adları, ihale şekli, şartnamelerin alınacağı adres, zamanı ve bedeli, ihalenin günü ve saati, Şirketimizin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, bu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest olduğu; tekliflerin kabul edileceği gün ve saat, teklif zarflarında hangi ihaleye ait olduğunun belirtilmesinin gerekli olduğu, açık ve kısa olarak ifade edilir.

d) İhale ilanları ayrıca ilgili işletme binası, iskele, acente gibi uygun görülecek yerlere asılmak suretiyle de ilan edilir.

Teklif Zarflarının Açılması ve Değerlendirilmesi

Madde 6 — İhale komisyonu, kendilerine önceden tebliğ edilmiş ihale gününde belirtilen yer ve saatte hazır bulunur. Komisyonun toplanabilmesi için başkan hariç en az dört üyenin hazır bulunması gereklidir. Başkanın bulunmadığı durumlarda komisyon, kendi içinden bir başkan seçer.

a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak, şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi gemi ihalesine ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale gün ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında tekliflerin sunulacağı yere teslim edilir. İlan olunan saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

2) İhale şartnamesinde posta ile teklif kabul edileceği yazılı ise posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar şirkete ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

Gemide kiralanan bir mahallin sözleşmesi herhangi bir nedenle fesh edilirse veya yeni bir gemi servise alınırsa bu mahal, diğer gemilerle birlikte yapılacak kiralama ihale tarihine kadar; kira müddeti bir yıldan fazla ve kira bedeli bir önceki bedelden az olmamak kaydıyla, davet usulü ile ihale edilebilir.

3) İhale Komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

İhale Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksiksiz olması, teklif mektubunun kapalı zarfta olması ile geçici teminatların usulüne uygunluğu kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler, tutanakla tespit edilir.

b) Tekliflerin değerlendirilmesi;

Teklif verenler talepleri halinde, kimliklerini ibraz etmeleri koşuluyla, evrakların tespiti ve teklif mektuplarının açılması aşamasına gözlemci olarak katılabilirler.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, komisyonca belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. İstenen belgelerin tamam olup olmadığı Komisyonca tespit edilir.

1) Evvelce şirket kiracısı olup, borçlarını süresinde ödemeyen, kiracılık şartlarını yerine getirmemeyi alışkanlık haline getiren ve Şirkete hukuki ve idari anlaşmazlık yaratmış olan başvuru sahipleri ve evlilik bağı ile bağlı bulunduğu eşi ile usul ve furüuna ait teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Bu durum ihale tutanağında belirtilir. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında eş, usul ve füruunun tespitinde; teklif sahibinin, "İştirakçi Bilgi Formu"nda verdiği bilgilere itibar edilir.

2) İstenen belgelerin tamam olup olmadığı komisyonca tespit edilir. Eksik belgeli teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale sonuçlandıktan sonra, herhangi bir safhada, ihaleyi kazananın Şirketimizde eş, usul ve füruunun çalışıyor olmasının tespiti halinde, ihaleyi kazananın teminatı irat kaydedilerek ikinci, gerekirse sırayla diğer teklifler dikkate alınır.

3) İhale tutanağına sıra ile iştirak edenlerin kimliği, ihale teminatının vezneye yatırılma tarihi ve numarası, meblağı, teklif edilen aylık miktar, var ise açıklayıcı diğer bilgiler yazılır.

4) Tekliflerin şartnameye uygun olup olmadığı değerlendirilir. Teklif mektuplarında rakamla ve yazı ile yazılan meblağlarda farklılık varsa yazılı olan teklif bedeli değerlendirmeye alınır. Bu durum tutanakta ayrıca belirtilir.

5) Değerlendirme sonucunda düzenlenen tutanak, komisyon üyelerince imzalandıktan sonra ihale evrakı ile birlikte ilgili daire başkanlığı yetkilisine teslim olunur.

6) İhale tespit tutanağı ve ekleri, ilgili daire başkanlığınca bu konudaki görüşleri ile birlikte en kısa zamanda Genel Müdürlüğün onayına sunulur. İhalenin Genel Müdürlükçe onaylanmasından sonra sözleşme imzalanır. Genel Müdürlük yetki limitleri aşıldığı durumlarda bu işlemler, Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Hususlar

Madde 7 — Sözleşme tasarısı, ihale şartnamesindeki özel şartları da kapsayacak şekilde ilgili daire başkanlığının da görüşü alınarak işletmesi tarafından hazırlanır. Hazırlanan sözleşme tasarısı; gerek görülmesi halinde, Hukuk Başmüşavirliği ile Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın incelemesinden sonra, Yönetim Kurulunca onaylanır. İhaleyi kazanan ile imzalanacak sözleşme hazırlıkları işletmesi tarafından yapılır. Kira sözleşmesi, taraf olarak Genel Müdürlükçe imzalandıktan sonra bir nüsha asıl, iki nüsha suret olarak noter tasdiki yaptırılır. Sözleşmenin aslı işletmede muhafaza edilir. Suretlerden biri Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir, diğer suret ise kiracıya verilir.

a) Geminin kiraya verilmesi, başka işletmeye devri, satılması veya herhangi bir sebepten dolayı seferden alınması halinde; sözleşmenin feshi Şirket tarafından istenebilir. Bu durumlarda kiracının tazminat talebi söz konusu olamaz.

b) Gerek seferde ve limanda, gerekse bakım tutumda iken kiracı, kendi demirbaş ve malzemesini korumakla mükelleftir. Gemi adamlarının kusuru ile olsa dahi geminin kazaya uğraması, batması, kısmen veya tamamen yanması halinde dahi kiracının demirbaş eşya ve malzemesinin kayıp ve hasarından Şirket mesul tutulamaz.

c) Kiracı, Şirketin bildireceği yiyecek içecek maddelerini satışa arz edecek, bunun dışında herhangi bir madde satamayacaktır. Yiyecek ve içecek maddeleri işletme veya işletmenin kabul edeceği bir resmi kuruluş tarafından verilecek tarifeye uygun olarak satışa arz edilecek, tarifeler yolcunun görebilecekleri yerlere asılacaktır.

d) Kiracı, kira mahallini temiz tutacağı gibi satış yaptığı mahallerin temizliğini de üstlenir. Deniz ve çevre temizliği ile ilgili tüm önlemleri alır.

e) Kira mahallerinde yalnız yolculara satış yapılacaktır. Bunun dışında gemi limandayken iskelede bulunan şahıslara satış yapılamaz.

f) Kiracının gemide çalıştıracağı personel sayısı işletme tarafında tespit edilir. Şehirlerarası taşımacılık yapan gemilerde sefer durumuna göre, bu personel için kamara veya yatacak yer ayrılır. Ücreti kiracıdan alınmak şartıyla kiracı personelin yemeği, işletme tarafından karşılanabilir.

1) Kiracı, istihdam edeceği personelin her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerinden sorumludur. Kiracının istihdam edeceği personelce ve personelden kaynaklanacak sebeplerle 3 üncü kişilerce şirkete herhangi bir mükellefiyet yüklenirse, bu mükellefiyetler kiracı tarafından karşılanır.

2) Kiracı, kendisinin ve çalıştırdığı personelin tüm iş, eylem ve davranışlarından doğacak zararlar ile gemi ve Şirkete yüklenecek mükellefiyetleri, karşılamakla yükümlüdür.

3) Kiracı ve çalıştırdığı personel, kaptanın emir ve idaresinde olup kaptan tarafından verilecek emir ve talimatlara aynen uymak zorundadır.

4) Kiracı ve çalıştırdığı personelin giyimleri Şirketçe tespit edilir. Esnafın tabi olduğu sağlık muayenesi sonucuna göre, çalıştırılması uygun görülmeyen personelin iş akdinin feshi, Şirket tarafından kiracıdan istenir. Kiracı bu isteğe uymak zorundadır.

g) Kiracıdan, liman tekel tarifelerine göre kullandığı miktar kadar su ücreti alınır.

h) Kiracı, kira mahallinde zorunlu da olsa Şirketin rızası olmadan hiç bir tadilat ve ilave yapamaz.

ı) Geminin revizyon veya tamir maksadıyla tersane veya fabrikaya alınması halinde kiracı, kira mahallini derhal tahliyeye ve kendisine ait bütün malzeme ve eşyayı gemiden çıkarmaya zorunludur.

j) Kira bedeli, ilk sene için ihale bedelidir. Sözleşme daha uzun süreli ise sonraki senenin kira bedeli; ilk sene ihale bedeline ihale şartnamesinde belirtilen artış oranının uygulanması suretiyle bulunur. Bu artış oranı tespit edilirken muhtemel enflasyon artışı gözönüne alınır. Sözleşmeler azami iki yıllık yapılır.

1) Kira bedeli aydan aya işlemiş olarak ödenir. Geminin revizyon tamir ve sis maksadıyla bağlı kalması, ihtiyata çekilmesi, gezi seferlerine tahsis edilmesi gibi sebeplerle kira mahalli en az bir gün veya daha fazla müddetle kiracının istifadesinden alındığı takdirde; her gün için aylık ücretin 30'da biri nispetinde eksik ücret tahakkuk ettirilir. Kira tahakkukunun devri çark saatlerine göre yapıldığı durumlarda, bu uygulama yapılmaz.

2) Gemi büfesinin kiracıya tesliminden sonra meydana gelebilecek bakım ve onarımda geçen sürenin yıllık toplamının 45 (kırkbeş) günü aşması durumunda; 45 günü aşan süre, kiracının talebi üzerine sözleşme süresine eklenir.

k) Şirket hiç bir sebep göstermeden sözleşmeyi, bir ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle fesh edebilir. Bundan dolayı kiracı hiç bir hak ve talepte bulunamaz.

l) Kiracı İşletme tarafından satılmasına izin verilen maddeleri, izin verilen yerlerde ve yolcuları rahatsız etmeyecek bir şekilde satmak mecburiyetindedir. Bu duruma aykırı hareket eden veya gemi disiplinine uymayan kiracı veya yanında çalıştırdığı personele, İşletme Müdürlüğünce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bir yıl içinde iki kez ihtarda bulunulan kiracıya üçüncü defa ihtarda bulunulmaz ve ihbar mükellefıyeti de olmaksızın sözleşmesi fesh edilir. Bu gibi durumlarda kiracının tazminat talep hakkı bulunmaz.

m) Yetkililerce yapılacak denetlemelerde, kurallara aykırı uygulamaların tespiti halinde sözleşme fesh edilir.

n) Kiracının kiralama hakkını bir başkasına devretme yetkisi yoktur.

Kira mahalli, hasılat kirası hükümlerine tabidir. Sözleşme sonunda kiracı, kira mahallini terk ederek Şirkete teslim aldığı şekilde ve boş olarak teslimle mükelleftir. Sözleşmenin bitimini takiben 7 gün içinde terk ve teslim edilmeyen kira mahallindeki kiracıya ait teçhizat, Şirket tarafından gemi dışına çıkarılır ve bundan doğan masraflar kiracının teminatından tahsil edilir. Bu uygulama karşısında kiracı Şirketten herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

Yukarıdaki maddeler dışında, gerekli görülen ve bu maddelere aykırı düşmeyen diğer hususlar da sözleşmeye ilave edilir.

Tutanak

Madde 8 — Kira mahalleri, kiracıya; yerinde düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım Şûrası Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik Tarım Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Tarım Şûrasının oluşumu, hedefleri, işleyişi ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 16 ncı maddesinin (b) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Bakan : Tarım ve Köyişleri Bakanını,

Şûra : Tarım Şûrasını,

Kurul : Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulunu,

Sekreterya : Tarım Şûrası Genel Sekreterliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Hedefleri, Kuruluşu, İşleyişi ve Görevleri

Şûranın Hedefleri

Madde 5 — Ülke tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık kesimine yönelik hizmetlerde karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi için, yetkililer ve temsilciler seviyesinde görüşmelerin yapılabilmesine imkan sağlamak ve tarımsal kalkınmaya yönelik stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olacak kararları almaktır.

Şûranın Kuruluşu ve İşleyişi

Madde 6 — Şûra istişari bir organdır. Şûranın Başkanı Bakandır. Şûra, tabii üyeler, seçimle gelecek üyeler ve Bakanlık tarafından uygun görülen davetlilerden oluşur.

a) Tabiî Üyeler :

1) Bakanlık Yetkilileri; Bakan, Müsteşar ve Yardımcıları,Teftiş Kurulu Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ile bu kuruldan üç Daire Başkanı, Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürleri ile bu Genel Müdürlüklerden birer Genel Müdür Yardımcısı, ikişer Daire Başkanı, üçer Şube Müdürü ile Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı ve iki Şube Müdürü, Bağlı Kuruluşların Genel Müdürleri ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Daire Başkanları ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürü, İlgili Kuruluşların Genel Müdürleri ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Daire Başkanları, Personel Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile iki Bakanlık Müşaviri, yedi coğrafi bölgeden Bakanlıkça seçilecek üçer İl Müdürü ile yirmibeş Araştırma Enstitüsü Müdürü, Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürü.

2) Şûra Yürütme Kurulu üyeleri,

3) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Sekreterlik teknik personeli,

4) Çalışma Komisyonları üyeleri,

5) Diğer Kurum, Kuruluş ve Kurullarca Görevlendirilecek Personel;

aa) Başbakanlık’tan: Ekonomik ve Mali İşler Başkanı, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü, İdareyi Geliştirme Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü ve ilgili Daire Başkanı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü ve ilgili Daire Başkanı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü ve ilgili Daire Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı, Tarım ve Ormancılık Grubu Yürütme Sekreteri, Veterinerlik ve Hayvancılık Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri, Gümrük Müsteşarı, Gümrükler Genel Müdürü, Dış Ticaret Müsteşarı, İhracat Genel Müdürü, İthalat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü, Sigortacılık Genel Müdürü, Yabancı Sermaye Genel Müdürü, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Güney Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı ve bir uzman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Başkanı ve bir uzman, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve iki temsilci, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürü, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı,

ab) Bakanlıklardan: Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığından Mahalli İdareler Genel Müdürü, yedi coğrafi bölgeden üçer Vali veya Vali Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Maliye Bakanlığından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca seçilecek on Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulundan bir Daire Başkanı, Teşkilatlandırma Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve iki Daire Başkanı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Çevre ve Orman Bakanlığından Devlet Meteoroloji Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, ÇED ve Planlama Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığından Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı,

ac) Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı,

ad) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı,

ae) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

af) Kurullardan: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı, Şeker Kurumu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,

ag) Özerk Kurum ve Kuruluşlardan: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Ziraat Fakülteleri Dekanları, Veteriner Fakülteleri Dekanları, Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları, Mühendislik Fakülteleri Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığınca belirlenen Toprak Hukuku alanında iki öğretim görevlisi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulları Müdürleri, Ev Ekonomisi Yüksek Okulları Müdürleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Gübre Sanayi Genel Müdürü, Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve iki uzman,

ah) Meslek Kuruluşlarından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve üç uzman, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve bir temsilci, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Başkanı ve bir temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ve on uzman, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı, Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı, Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Federasyonu Başkanı, İstanbul Haller Müdürü, Ankara ve Antalya Hal Müdürü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Başkanı, Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı, Türkiye Tarım İşçileri Sendikaları Genel Başkanları, Tütün Eksperleri Derneği Başkanı,

ai) Vakıflardan: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Kaynakları Koruma Vakfı Başkanı, Genel Müdür ve iki uzman, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı, Tarım Sigorta Vakfı Başkanı ve Vakıf Genel Müdürü,

b) Seçimle Gelecek Üyeler: Türkiye Muhtarlar Derneğince her coğrafî bölgeden seçilen üçer Köy Muhtarı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince seçilecek üç Bölge Birliği Müdürü, Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek Ziraat Odaları Birliği Bölge Başkanları, Bakanlıkça seçilecek tarımsal faaliyetlerle ilgili dernekler, kooperatifler, birlik ve şirketlerinden kırk temsilci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilecek; tarım girdisi ithali, üretimi ve pazarlaması yapan on firma temsilcisi, tarıma dayalı sanayicilerden on firma temsilcisi, tarım ürünü ihracatçısı on firma temsilcisi, Bakanlıkça seçilecek değişik ürün gruplarından tarıma girdi sağlayan, tarımsal üretim yapan, işleyen, ihraç eden on beş kooperatif temsilcisi.

c) Bakanlık tarafından davet edilen üyelerden

oluşur.

Şûra Yürütme Kurulunun Kuruluşu

Madde 7 — Şûra Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında; Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dekanlıklarınca görevlendirilecek profesör unvanlı birer öğretim görevlisinden oluşur.

Şûra Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Şûra Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Şûra çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Şûra gündemine esas teşkil edecek konuları belirleyerek, Çalışma Gruplarını oluşturmak,

c) Çalışma gruplarının sayısı, toplantı esasları ve sürelerini belirlemek,

d) Şûranın tarih ve gündemini belirlemektir.

Şûra Genel Sekreterliği

Madde 9 — Şûra Genel Sekreterliği, Bakan tarafından görevlendirilen, tarımla ilgili konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış ve en az on beş yıl kamu hizmeti bulunan Bakanlık personeli arasından bir Genel Sekreter ile en az on yıl kamu hizmeti bulunan iki Genel Sekreter Yardımcısı ve yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur.

Şûra Genel Sekreterliğinin Görevleri

Madde 10 — Şûra Genel Sekreterliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Şûranın oluşumu için Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,

b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ve çalışma gruplarının oluşturulmasına yardımcı olmak,

c) Çalışma Gruplarının hazırladıkları dokümanların, çalışma belgesi olarak düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Şûra Yürütme Kurulunca belirlenen, Şûra tarih ve gündemini Bakanın onayına sunmak,

e) Şûra gündemi ile hazırlanan çalışma belgesinin Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

f) Çalışma Grupları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve Şûra Başkanlık Divanı tarafından oluşturulan Çalışma Komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

h) Şûra kararlarının, şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Çalışma Gruplarının Kuruluşu

Madde 11 — Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Grup üyeleri konusunda uzman ve en az on kişiden oluşur.

Çalışma Gruplarının Görevleri

Madde 12 — Çalışma gruplarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki raportör seçer. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılır.

b) Çalışma grupları, Şûra Yürütme Kurulunun belirlediği çalışma esaslarına uygun olarak gerektiğinde alt çalışma grupları kurar.

c) Her bir çalışma grubu kendi konularında çalışma belgesi hazırlayarak, doksan gün içerisinde bu çalışma belgesini Genel Sekreterliğe sunar.

Şûranın Toplanması

Madde 13 — Şûra, Bakanın uygun gördüğü tarihler arasında en geç beş yıl içinde toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları Müsteşarın Başkanlığında yapılır. Gerektiğinde Bakan, Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu iki oy sayılır.

Şûra Çalışma Usul ve Esasları

Madde 14 — İlk oturumda toplantıları idare etmek amacıyla tabiî üyeler arasından, biri Bakanlık mensubu olmak üzere, iki başkan vekili ve üç raportör seçilerek Şûra Başkanlık Divanı oluşturulur.

Şûra çalışmaları sırasında gündemdeki konularla ilgili olarak çalışma komisyonları kurulur. Komisyon üyeleri en az beş kişiden oluşur ve Başkanlık Divanı tarafından şûra üyeleri arasından seçilir.

Çalışma Komisyonları ilk toplantılarında, kendi üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer.

Çalışma komisyonları, çalışmalarını Şûra programı ve gündemine uygun olarak;

a) Her komisyon, kendi konusuyla ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar.

b) Komisyonlar, kararlarını oy çokluğu ile alır ve tutanağa bağlar.

c) Hazırlanan bu raporlar başkan, başkan yardımcıları ve raportörler tarafından imzalanır.

d) Komisyonlar hazırladıkları raporları Şûra Başkanlık Divanına sunar.

Hazırlanan raporlar, Komisyon Başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya sunulur. Bu raporlar Şûra tarafından incelenir, görüşülür ve karara bağlanır.

Şûrada alınan bu kararlara göre komisyonlar; sonuç raporlarını düzenler ve toplantı tutanakları ile birlikte Şûra Başkanlık Divanına teslim eder.

Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları özeti Başkanlık Divanınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları, oy çokluğu esasına göre kabul edilir. Kabul edilenler şûra kararına dönüştürülür.

Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer Bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili Bakanlıklara önerilerde bulunulur.

Şûra Kararlarının Yayımlanması

Madde 15 — Şûra Kararları, Şûra toplantı bitimini takip eden en geç altı ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Sekretarya tarafından bir program hazırlanır ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 16 — 25/2/1992 tarihli ve 21153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şûrası Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 2/12/1993 tarihli ve 21776 sayılı Yönetmelik ve 6/9/1997 tarihli ve 23102 sayılı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışı kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkanlık: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürünü ve Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı: Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığını,

Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı: Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığını,

Eğitim Görevlisi: Personelin eğitiminde, kurum içinden veya kurum dışından görevlendirilen kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Hedef ve İlkeleri

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5 — Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için ön görülen amaçlar doğrultusunda;

a) Personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimleri düzenlemek,

b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

e) Kurumu bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimleri vermek,

g) Yurt dışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı Kurumun ve personelin gelişmesini sağlayacak alanlara yönlendirmek,

h) İnsan kaynakları planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak,

i) İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda, Kurumun ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmektir.

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Madde 6 — Hizmet içi eğitimin hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

b) Eğitimin, Kurumun amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

e) Hizmet hiyerarşisinin her kademesindeki amirlerin, birlikte çalıştıkları memurların yetiştirmelerinden sorumlu olması,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

g) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

h) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı

Madde 7 — Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri;

a) Eğitim Kurulu,

b) Merkezdeki eğitim birimleri,

c) Merkez ve taşra teşkilatı birimleri,

tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu

Madde 8 — Kurumun eğitim faaliyetleri ile ilgili genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Başkan veya görevlendireceği bir Genel Müdürün başkanlığında Başkana doğrudan bağlı birimler Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatı Birimlerinin Daire başkanlarından oluşur. Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Kasım ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Gerektiğinde Eğitim Kurulu Başkanı tarafından, sigorta ve sağlık tesisleri yetkilileri ile toplam kalite çalışmalarını yürüten yetkililer de toplantıya davet edilir.

Eğitim Kurulu’nun kararları öneri niteliğindedir. Eğitim Kurulu’nun kararları Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Kurulun sekreterya görevleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Eğitim Kurulunun, hizmet içi eğitim konularına ilişkin görevleri şunlardır:

a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,

b) Merkezdeki eğitim birimleri tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak,

d) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

e) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Kurula yararlı olabilecek imkân ve kaynakları saptamak,

f) Yurt içinde yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

g) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi, tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak,

h) Eğitim programlarında okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,

i) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim önceliklerini ve ihtiyacını saptamak,

j) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek,

k) Toplam kalite eğitim faaliyetlerinin plan ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek.

Merkezdeki Eğitim Birimleri

Madde 10 — Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı eğitim birimlerince yürütülür.

Başkana bağlı birimlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Merkezdeki Eğitim Birimlerinin Görevleri

Madde 11 — Merkezdeki eğitim birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) Yıllık eğitim planını hazırlamak,

c) Eğitim Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,

d) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

e) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında; Kurumun eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire başkanlıklarının önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak,

f) Hazırlanan eğitim programına göre Kurum personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak organize etmek ve izlemek,

g) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini puantajlarını tutmak,

h) Eğitim programı ile ilgili araç-gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

i) Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil belgelerini arşivlemek,

l) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç-gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

m) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

n) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,

o) Kurum hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, yerli ve yabancı yayınları izlemek.

Taşra Birimlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Madde 12 — Sigorta ve sağlık üniteleri, hizmet içi eğitime ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Sigorta ve sağlık ünitelerinde çalışan personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık eğitim planında yer almasını istedikleri hizmet içi eğitim faaliyetleri konusundaki önerilerini ilgisine göre Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına veya Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına her yıl Eylül ayı içinde bildirmek,

b) Birimlerinde yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerini ilgili Genel Müdürlükçe verilecek talimat ve program çerçevesinde yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

Eğitim Görevlilerinin Seçimi

Madde 13 — Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Kurum bünyesinden olmak üzere, diğer kurumlardan da personel görevlendirilebilir.

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

Madde 14 — Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip en az yüksek öğretim mezunu olması, Kurum dışından çağrılacakların ise öğretim üyesi veya yardımcısı olması gereklidir.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15 — Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili plan yapmakla,

b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp, programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirler almakla,

d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

e) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

f) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

g) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,

yükümlüdürler.

Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

Program Yöneticisi ve Görevleri

Madde 16 — Kurum personeli arasından eğitim konularında deneyime sahip bir personel, merkez eğitim birimince program yöneticisi olarak görevlendirilir.

Program yöneticisi;

a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,

b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,

c) Lüzumlu araç-gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla,

d) Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,

e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

f) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla,

yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları

Madde 17— Merkezdeki eğitim birimleri, diğer birimlerle işbirliği yaparak, en geç Ekim ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar, Kasım ayında Eğitim Kurulu’nda görüşüldükten sonra Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Başkanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 18 — Hizmet içi eğitim;

a) Memurluk süresi içerisinde, yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik,

b) Adaylık süresi içerisinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik",

hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitim Programları

Madde 19 — Hizmet içi eğitim programları;

a) Adaylık eğitimi (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj),

b) İntibak eğitimi,

c) Bilgi tazeleme eğitimi,

d) Üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi,

e) Eğiticilerin eğitimi,

f) Görevde yükselme eğitimi,

g) Yabancı dil eğitimi,

olmak üzere, kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurt içi ve yurt dışı incelemeler gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim Konuları ve Süresi

Madde 20 — İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere;

a) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

b) Programların süreleri, programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

Madde 21 — Hizmet içi eğitim Kurumun eğitim merkezlerinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

Programın özelliğine göre Kurumun uygun gördüğü ünitelerinde bölgesel eğitim de yapılabilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

Yurt Dışında Eğitim

Madde 22 — Personelin yurt dışında yetiştirilmesi, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

Hizmet İçi Eğitim Programında Değişiklik

Madde 23 — Hizmet içi eğitim programında, program yöneticisi ve eğitim görevlilerinin, taşra birimlerinde ünite amirlerinin, merkezdeki eğitim birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında ise ilgili Daire başkanlığının teklifi ile değişiklik yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma

Madde 24 — Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup; bağlı oldukları birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdür.

Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8’ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

Başka kurumlarda eğitime katılanlar eğitime katıldıkları kurumun özel hükümlerine tabidirler.

Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime Kurum Başkanının onayı ile katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususlar içeren bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde eğitim birimine vermekle yükümlüdürler.

Sınavlar

Madde 25 — Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak ayrı ayrı ya da birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya eğitimin sonunda da yapılabilir.

Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

Yazılı sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır.

Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir Sınav Komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır. Ayrıca bunlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 26 — Yazılı sınav kağıtları, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlemek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 27 — İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 15 gün içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Sınav kağıtları merkezdeki eğitim birimlerince;

a) Soruların cevap anahtarları ve cevap kağıtları bir yıl,

b) Tutanaklar ve değerlendirme fişleri iki yıl,

c) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar,

saklanır.

Bu şekilde yargı yoluna başvuranların durumu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirilir.

Değerlendirme

Madde 28 — Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

Sınavlarda;

a) 0-59 başarısız,

b) 60-69 orta,

c) 70-89 iyi,

d) 90-100 pekiyi,

olarak değerlendirilir. Kesirli puanlar tam puana tamamlanır.

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların aritmetik ortalaması alınır.

Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

Disiplin

Madde 29 — Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel, hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetine düzenli bir şekilde katılmak zorundadır.

Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

İzinler

Madde 30 — Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde hastalık izni ve kanuni mazeretler dışında yıllık izin kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Eğitim Giderleri

Madde 31 — Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Kurum bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri

Madde 32 — Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Saklı Hükümler

Madde 33 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

25/7/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı",

21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik",

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik",

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 34 — 10/11/2001 tarihli ve 24579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/4/ 2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “kamulaştırma yetkisi ile birlikte” ifadesi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki “bir yıl sonraki genel kurula kadar göreve devam eder.” ifadesi “her yıl genel kurul yapmak kaydıyla iki yıl süre ile göreve devam eder.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Beşinci üye, bölge müdürü dışında, ihtiyaca göre teknik ve idari birikimi olan müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların mensupları arasından görevlendirilebilir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Görev bölümü en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile yapılır.’’

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 146 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için varsa tevsi alanlar da dahil OSB’de kayıtlı katılımcıların veya temsilcilerinin en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda gerekli nisap aranmaz.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yönetim Kurulu, genel kurulun üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. İstifalar ve eksilmeler halinde yerine birinci sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.’’

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev bölümü yaparlar. Görev bölümü en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile yapılır. Yönetim kurulunun sekreterya görevini bölge müdürü yürütür.’’

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 188 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“İlk toplantıda yeterli katılımcının bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda gerekli nisap aranmaz.’’

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 210 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Kooperatif sayısının organ oluşturmaya yetmemesi halinde Genel Kurulda her bir kooperatif en fazla beşer kişi ile temsil edilir.’’

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Aksaray Valiliğinden:

Basın Açıklamasının ve İmza Standlarının Nerelerde Yapılamayacağı ve Açılamayacağına Dair Karar

Karar Tarihi : 31/08/2004

Karar No : 2004/02

Madde 1 — Bu Karar; Anayasanın 26 ncı maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde; İlimizde, siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler, ticari ortaklıklar, odalar ve diğer tüzel veya gerçek kişiler tarafından yapılacak olan basın açıklamasının yapılması ve imza standlarının açılması gibi demokratik faaliyetlerin kamu düzeni ve güvenliği açısından nerelerde yapılıp yapılamıyacağı amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar; basın açıklamasını ve imza standlarını düzenleyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Karar; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi ve İçişleri Bakanlığının 11/06/2004 tarih ve 2004/100 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 — İlimizde, siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, vakıflar, dernekler, ticari ortaklıklar, odalar ve diğer tüzel veya gerçek kişiler tarafından açık havada yapılacak olan basın açıklaması ve imza standlarının açılması gibi faaliyetler, tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tam sayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise 2908 sayılı Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarında ön görülen asgari asil ve yedek üye tam sayısının beş katını aşmayacak sayıda kişinin katılımı ile kamu güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi için bu Kararda belirtilen yerlerin en az 100 metre uzağında, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, açık havada toplu veya ferdi olarak araç trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatın doğal seyrini kesintiye uğratmadan, şiddete başvurmadan, konusu suç teşkil etmemek ve herhangi bir ses yayın cihazı kullanmaksızın 1 (bir) saati geçmemek kaydı ile yapılabilir.

Basın Açıklamasının Yapılamayacağı ve İmza Standlarının Açılamayacağı Yerler

Madde 5 — Valilik, Adliye ve Cezaevi, Güvenlik Kuruluşlarına ait bina ve tesisler ile Ulu Caminin en az 100 metre yakınında ve Bankalar Caddesinde basın açıklaması yapılamaz ve imza standı açılamaz.

Cezai İşlemler

Madde 6 — Bu Karara uymayanlar hakkında, eylemleri başka suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddeleri gereğince, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ile yapılacak olan faaliyetlerin kanunsuz eyleme dönüşmesi durumunda 2911 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve ilgili kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Kararı Aksaray Valisi yürütür.

Sayfa Başı