Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Eylül 2004

PAZAR

Sayı : 25595

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hak kında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/ 11)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere Açık İlköğretim Okulundan yararlanma hakkı verilir.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 38 — Sınıf geçmede başarının tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doğrudan sınıf geçme:

1) Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

2) Türkçe dersinden başarılı olmak şartıyla en fazla iki dersten başarısız olduğu hâlde, derslerin yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması en az 2.00 olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçerler veya mezun olurlar.

Ancak, yıl sonu aritmetik ortalamasıyla bir üst sınıfa geçilebilmesi için o sınıftaki derslerin yıl sonu başarı notlarının bulunması ya da derslerin sınavlarına katılmış olunması şartı aranır.

b) Sorumlu olarak sınıf geçme: En fazla üç dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler.

Ancak, sorumlu geçilen bu derslerin birinden, önceki sınıfta da başarısız olan öğrencilerle bulunduğu sınıfta üçten fazla başarısız dersi olanlar, bir üst sınıfa geçemezler. Bu gibi öğrenciler başarısız oldukları derslerden sınavlara katılırlar."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kaydını yenileyen öğrenciler, aritmetik ortalama ile bir üst sınıfa geçme veya mezun olma hakkından yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden derslerin sınavlarına katılmış olma şartı aranmaz."

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç

Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Uludağ Üniversitesinden:

Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim

Yönetmeliğinin 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 41 —7/8/2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 9/8/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/ 11 )

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması EK I’de belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt ağırlığı 50 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/11 sayılı Tebliğ kapsamında ithal lisansı düzenlenmiş maddeler için ithal lisansının ibraz edilmesi durumunda gözetim belgesi aranmaz.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim uygulaması, EK I’de belirtilen kıymetlerin altında veya üstünde fiyatları haiz maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

Madde 5- 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/5 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EKLER.doc

Sayfa Başı