Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Eylül 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25594

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

— Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/46)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/47)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (No: 2004/86 ) Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (No: 2004/88) Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Devlet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı

ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —28/12/1989 tarihli ve 20386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinin değişik 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 40 —Ödenecek aylık miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dörtyüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır. Aylık bağlanacak muhtaç ve özürlü sayısı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenir."

Yürürlük

MADDE 2 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

KARAR TARİHİ    : 16/09/2004

KARAR NO            : 2004/46

İŞYERİ                     : Kilim Mobilya ve Kanepe San. Tic. A.Ş.

                                    Hacılar Organize Sanayi Bölgesi Kuyucak Mevkii

                                    1. Cd. No: 26 KAYSERİ

B.M. DOSYA NO   : 23775.38

TESPİTİ İSTEYEN : Kilim Mobilya ve Kanepe San.Tic. A.Ş.

İNCELEME              : Kilim Mobilya ve Kanepe San. Tic. A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, işyerinin Kaynak+metal, Kanepe, Mobilya, Koltuk, Terzihane, Yatak, Modüler Mobilya, Teknik Servis, Depo, Yükleme, Yemekhane, Bakım, Arge, Güvenlik, Nakliye ve İdari bölümlerinin bulunduğu, üretimde ağırlıklı olarak ahşap kullanıldığı, bununla birlikte metal, sünger ve kumaş kullanıldığı, kumaş ve süngerin işletme dışından temin edildiği, ahşabın şekillendirilmesi, yay imalatı ve kumaş dikim işlerinin işyerinde yapıldığı, ürün olarak da ağırlık olarak koltuk takımı, kanepe, modüler mobilya ile birlikte yatak ve ev tekstili üretildiği, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 08 sıra numaralı "Ağaç" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR : Kilim Mobilya ve Kanepe San. Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 08 sıra numaralı "Ağaç" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

KARAR TARİHİ     : 17/09/2004

KARAR NO             : 2004/47

İŞYERİ                      : Myra Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

                                      Pınarlı Beldesi Çamköy-ANTALYA

TESPİTİ İSTEYEN  : Myra Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

İNCELEME               : Myra Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket ana tüzüğü'nün 3-A maddesinde şirketin amacının "her türlü kesme çiçek, süs bitkileri, meyve, sebze ve bunların tohum ve fidelerinin üretim, pazarlama, ithalat ve ihracatının yapmak..." olarak belirtildiği, şirkete ait Bostanlık Mevkii Kumköy Serik-ANTALYA adresinde faaliyet gösteren işyerinin 66 dönümü kapalı sera olmak üzere toplam 120 dönüm arazi ve eklentilerinden oluştuğu, işyerinde sebze üretimi (ekim, bakım, sulama, gübreleme, ilaçlama ve hasat) işlerinin yapıldığı ve üretilen sebzelerin herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan satıldığı ve yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 01 sıra numaralı "Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık" işkolunda, şirketin Pınarlı Beldesi Çamköy-ANTALYA adresinde bulunan merkez işyerinde de yönetim işlerinin yürütüldüğü, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR                    : Myra Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş'nin Serik/ANTALYA adresindeki işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 01 sıra numaralı "Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık" işkoluna, merkez işyerinde yapılan işlerin ise İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

 

TARİH

: 23.09.2004

 

KARAR NO

: 2004/86

 

KONU

: PETKİM Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası Arazisinin Satışı.

 Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 10/09/2004 tarih ve 8609 sayılı yazısına istinaden, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4.maddesi çerçevesinde, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'ne (PETKİM) verilen yetki gereğince PETKİM tarafından 10.08.2004 tarihinde yapılan ihale neticesinde;

– PETKİM'e ait Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 608 Ada, 308 no'lu parselde kayıtlı bulunan 11.550,33 m2 alanlı arsanın, ihalede en yüksek teklifi veren Başak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne 1.000.000.- ABD Doları peşin, bakiye 600.000.- ABD Doları 10 ay içerisinde ödenmek üzere toplam 1.600.000.- (birmilyonaltıyüzbin) ABD Doları bedelle satılmasına, bu Kararın tebliğinden itibaren verilecek 10 (on) günlük süre içerisinde Başak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, 400.000.- ABD Doları peşin, bakiye 1.170.000.- ABD Doları 12 ay içerisinde ödenmek üzere toplam 1.570.000.-(birmilyonbeşyüzyetmişbin) ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Çanakkale Ortak Girişim Grubuna satılmasına, bu Kararın tebliğinden itibaren verilecek 10 (on) günlük süre içerisinde Çanakkale Ortak Girişim Grubunun satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalede toplam 1.540.000.-(birmilyonbeşyüzkırkbin) ABD Doları peşin bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Ali Rıza Selçuk'a satılmasına, bu Kararın tebliğinden itibaren verilecek 10 (on) günlük süre içerisinde Ali Rıza Selçuk'un satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

– Bu karar çerçevesinde, satış bedelinin PETKİM Taşınmaz Satış Şartnamesi’nin "Ödeme Şekli" ile ilgili maddeleri çerçevesinde ödenmesine, satış bedelinin vadeli ödenmesi durumunda, vadeye bağlanan tutarlar için bahse konu Şartnamenin “Teminatlar” ile ilgili maddeleri çerçevesinde kesin teminat mektubu alınmasına,

– Satış Sözleşmesi ile ilgili diğer hususlar ve devir işlemlerinin PETKİM tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

 

TARİH

: 23.09.2004

 

KARAR NO

: 2004/88

 

KONU

: Sümer Holding A.Ş.'ye ait Çanakkale

   

Sentetik Deri İşletmesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 05/8/2004 tarih ve 7415 sayılı yazısına istinaden; Sümer Holding A.Ş.'ye ait Çanakkale Sentetik Deri İşletmesinin (İşletme) "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde;

– İşletmenin; 2.100.000 (ikimilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren İremsan Kağıtçılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Şirket) satılmasına, Şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

– Bu karar çerçevesinde sözleşme imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

Sayfa Başı