Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Eylül 2004

CUMA

Sayı : 25593

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hak kındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

— Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2002/1 No'lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madenî Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/19)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/20)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin, E: 2002/100 (4756 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/9 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12964

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Eylül 2004 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN

Başbakan V.        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-267-2004-1022

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12964 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Eylül 2004 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —23/3/2002 tarihli 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki unvanlar için eğitimin başlayacağı tarih itibariyle en az iki yıl süreyle Müsteşarlıkta çalışmış olmaları şarttır."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —27/9/2002 tarihli ve 24889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Özel kütükler; aile kütüklerine işlenen kayıtların hukuki dayanağını teşkil eden form, tutanak ve resmi belgelerin, olayın türüne göre her takvim yılı sonunda gün ve sayı sırasına göre bir araya getirilip dosyalanmasından oluşur. Özel kütükler doğum, ölüm, evlenme, boşanma, kayıt düzeltme ve diğer kişisel hal değişikliklerine ait olmak üzere altı çeşittir. Bu kütüklerin bir örneği olayı tescil eden nüfus idaresinde, bir örneği de Genel Müdürlükte Merkez Arşivinde tutulur.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bayilik gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişilerin bayilik talep ettikleri işyerlerinde en az bir yıldır faaliyet gösterdikleri hususu vergi levhası ve İdarece uygun görülen resmi belgelerle kanıtlanmalıdır."

"İdarece yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40 ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa

Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulamasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan yahut yurt dışında komple yeni olarak azami bir yıl içinde inşa ettirilecek gemiler (balıkçı tekneleri ile römorkörler hariç, balıkçı fabrika gemileri dahil), deniz araçları ve yüzer havuzlar ile, yurt içinde inşa veya tadil edilen yahut onarılan gemi veya deniz aracının (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yahut gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların ithalinde uygulanır.

Turizm amaçlı olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek yatların bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmaları gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan yatların tadilat veya onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar da bu Yönetmelik kapsamında ithal edilebilirler.

Kullanılmış gemi, deniz aracı ve yüzer havuzlar ile makine, teçhizat ve demirbaşlar İthalat Rejim Kararı gereğince izne tabidir.

Sigorta ve Klas Zorunluluğu

Madde 3 —Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek gemilerin; Denizcilik Müsteşarlığınca kabul edilen,

a) P&I klüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,

b) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,

zorunludur.

Bu şekilde ithal edilen gemiler, ithal tarihinden sonra P&I sigortası ve klas şartlarından birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar. Balıkçı fabrika gemileri ve turizm amaçlı yat ithallerinde P&I sigortası aranmaz. Denizcilik Müsteşarlığınca kabul edilen P&I ve klas kuruluşlarının listesi tebliğ halinde Resmî Gazete’de yayımlanır.

Başvuru Esasları

Madde 4 —Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda bulunan malları 14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal etmek isteyenler; aşağıdaki belgelerle birlikte Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler:

a) Talep konusu mallarla ilgili bir adet orijinal fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte) veya talep konusu mal yurt dışında inşa ettirilecek gemi veya deniz aracı ise, orijinal fatura yerine proforma fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte).

b) Gemi inşa, tadil, tevsi ve onarım tesisleriyle (yüzer havuzlar dahil) ilgili talepler için son yıla ait tasdikli kapasite raporu.

Faturaların Onaylanması

Madde 5 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak

a) Orijinal faturalara "İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR" şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.

b) Yurt dışında tamamen yeni olarak inşa ettirilecek gemi veya deniz vasıtaları ile ilgili proforma faturalara "İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL, İŞ BU TARİHTEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE BAYRAK ŞAHADETNAMESİ ALINMASI VE ŞAHADETNAME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ) FİİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMASI VE FİİLİ İTHALAT SIRASINDA DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINCA KABUL EDİLEN DEVAMLI BİR P&I SİGORTASI İLE ŞARTSIZ BİR KLAS SERTİFİKASINA SAHİP OLMASI KAYDIYLA, 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR" şerhi koyarak tasdik eder ve faturanın bir suretini muhafaza eder ve diğerini de ilgiliye verir.

Yeni İnşa Gemilerin Fiili İthali

Madde 6 —Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendine göre proforma faturasını onaylatmış bulunan talep sahibi, yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemisinin/deniz aracının aynı bentte belirtilen süreler içinde fiili ithalini sağlamak için gemiye/deniz aracına ait orijinal kati faturayı, bunun iki sureti ve tercümelerini, P&I sigortası poliçesini, şartsız klas sertifikasını ve bu belgelere ilişkin suret ve tercümeler ile birlikte proforma faturayı onaylattığı Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğü fatura ve belgeleri kontrol eder. Bütün belgelerin tamam olduğunu tespit etmesi halinde orijinal fatura ve suretlerine "İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2851 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR" şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.

Bu maddeye göre fiili ithali gerçekleştirilmek istenilen ancak, daha önce proforma faturası ibraz edilmemiş olan gemi ve deniz araçlarına, P&I sigortası ve klas şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen hazır gemi/deniz aracı ithali işlemi uygulanır.

Gümrük İşlemleri

Madde 7 —Gümrük İdaresi, talep sahibi firmanın ilgili merciden aldığı üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı malların gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.

Gümrük İdaresi, talep sahibi gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemi/deniz aracının Türk limanlarına gelmesini müteakip ibraz ettiği ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca üzerine şerh düşülmüş orijinal kati faturasına istinaden gemi/deniz aracının gümrük muafiyeti ile ithal edilmesini sağlar.

Hazine Müsteşarlığına Bildirim

Madde 8 —Geminin/deniz aracının geçici ve/veya kesin ithalini müteakip ilgili ithalatçı en geç bir ay içerisinde; kullanılan krediler döviz alım ve satış bilgileri, yaş, tip, boyutlar ve tonaj gibi gemiye ilişkin bilgileri ve istenecek diğer gerekli bilgileri Hazine Müsteşarlığına verir. Hazine Müsteşarlığı bu bilgiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapar.

Diğer Bildirimler

Madde 9 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamında yapılan ithalat ile ilgili faturaları tasdik ettikten sonra, yatlar ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer gemiler/deniz araçları ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri de Dış Ticaret Müsteşarlığına tasdik tarihinden itibarin en geç 30 gün içerisinde bildirirler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 10 —21/6/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2002/1 No'lu Tebliğde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

MADDE l — Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2002/1 No'lu Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Turizm Tesisleri Yönetmeliği hükümleri gereğince "iklim koşullarına göre" klima sistemi bulundurulması öngörülen tesislerden aşağıda ismi yer alan il merkezleri ile bağlı ilçelerinde bulunanlarda klima bulundurulması zorunludur.

1) Adana

12) Edirne

23) Muğla

2) Adıyaman

13) Gaziantep

24) Osmaniye

3) Ankara

14) Hatay

25) Sakarya

4) Antalya

15) Mersin

26) Siirt

5) Aydın

16) İstanbul

27) Şanlıurfa

6) Balıkesir

17) İzmir

28) Şırnak

7) Batman

18) Kahramanmaraş

29) Tekirdağ

8) Bursa

19) Kilis

30) Yalova

9) Çanakkale

20) Kocaeli

 

10) Denizli

21) Manisa

 

11) Diyarbakır

22) Mardin

 

 

Kış turizmi, termal ve yayla turizmine yönelik faaliyet gösteren tesislerde klima şartı aranmaz."

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madenî Ufaklık

Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

Madde l — 5083 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile 1264 sayılı Kanunun 5. maddesi hükümleri uyarınca halen tedavülde bulunan 50.000, 100.000, 250.000-TL.'lık madeni ufaklık paralar 31.12.2005 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılacaktır.

31.12.2005 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar bu paralar sadece Mal Sandıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecek ve değiştirilecektir.

Madde 2 — Bu Tebliğ 31.12.2005 tarihinde yürürlüğü girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

Değeri

Metali

Çapı (mm)

Kalınlığı (mm)

Ağırlığı (gr.)

50.000 TL.

Cu 65

17,75

1,65

3,200

 

Zn l7

     
 

Ni 18

     

100.000 TL.

Cu 65

21,00

1,75

4,600

 

Zn l7

     
 

Ni 18

     

250.000 TL.

Cu 65

23,50

2,00

6,400

 

Zn l7

     
 

Nİ 18

     

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/19)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Soruşturma

Madde 1- Betareks Metalize İplik ve Ambalaj San. A.Ş. (Betareks) ve Doksan Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doksan) tarafından yapılan başvurular üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Çin Tayvanı (Tayvan) ve Hindistan menşeli ve 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” için 07/02/2004 tarih ve 25366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülen damping soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3- Soruşturma açılmasına ilişkin Tebliğ’in yayımlanmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesi amacıyla ÇHC, Güney Kore ve Hindistan Büyükelçilikleri ile Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi’ne soru formları gönderilmiştir. Bununla birlikte soruşturmaya konu hiçbir ülke üreticisi ve ihracatçısından soru formlarına yanıt alınamamıştır.

Yerli üreticiler soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Bu firmalar, ayrıca, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

Soruşturma döneminde ÇHC, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan’dan soruşturma konusu metalize iplikleri ithal ettiği belirlenen 17 ithalatçı firmaya "ithalatçı soru formu" gönderilmiştir. Bununla birlikte toplam 11 ithalatçı firmadan yanıt alınmıştır.

Hindistan’ın ilgili makamları aracılığıyla soru formuna ulaştığı müracaatından anlaşılan Mumbai şehrinde yerleşik P.B.Traders firması ve bu firmanın temsilciliğini üstlenen Sentetik ve Suni İpek Tekstil İhracatı Geliştirme Kurulu (The Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council-SRTEPC), hem doğrudan hem de Hindistan Büyükelçiliği aracılığıyla damping soruşturmasının açılmasına itiraz etmiş, aynı zamanda soru formlarının cevaplanması için ek süre istemiş; ancak işbirliğinde bulunmamıştır.

Yerinde doğrulama soruşturması

Madde 4- Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde, İstanbul’da yerleşik şikayetçi firmalar nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

İthalatçılar tarafından sunulan bilgiler ile görüşlerin yeterli delillerle desteklenenleri doğru kabul edilmiş olup, ithalatçılar nezdinde ayrıca bir yerinde inceleme soruşturmasına gerek görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

Madde 5- Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca bu ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen söz konusu ülkelerin Ankara’daki büyükelçilik ve temsilciliklerine şikayetin gizli olmayan metni ve açılış Tebliği’nin bir örneği gönderilmiştir.

netmelik’in 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil eden nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim”, yerli üreticilere, soru formuna cevap veren ithalatçılara, işbirliği yapan ihracatı geliştirme kurulu ile soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki büyükelçilik ve temsilciliklerine iletilerek, görüş bildirmeleri için makul süre tanınmıştır.

Yönetmelik’in 24 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili tarafların görüşlerini karşılıklı olarak dile getirebilmesini teminen ve ithalatçı firmaların talebi üzerine yerli üreticilerin de katılımıyla bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

Nihai Bildirimin ilgili taraflara gönderilmesini müteakip, SRTEPC’nin talebi üzerine bir dinleme toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda SRTEPC temsilcileri daha önce yazılı olarak sunulan görüş ve iddiaları bir kez de sözlü olarak belirtmişlerdir.

Soruşturma sırasında süre uzatımı verilmesine karşın işbirliği yapmayan P.B. Traders firması da nihai bildirim sonrasında konuyla ilgili görüş ve iddialarını Müsteşarlığa iletmiştir.

Tüm tarafların soruşturma boyunca yazılı olarak ortaya koyduğu tüm bilgi, belge, görüş ve iddialar incelenmiş, nesnel olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Soruşturma dönemi

Madde 6- Damping belirlemesi için 01/01/2003–30/09/2003 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-30/09/2003 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7- 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” (metalize iplikler) soruşturma konusu üründür.

Soruşturma konusu ürünün yaygın olarak bilinen ticari tipleri M, MX ve ST olarak adlandırılmakta olup, bu tipler esas olarak metalize polyester filmden üretilmektedir. Söz konusu ürün, parlak olması sebebiyle tekstil sektöründe çok farklı alanlarda kumaş imalatı ve dikişinde kullanılabilmektedir. En yaygın kullanım alanları dokuma, dar dokuma, triko, örgü, yuvarlak örgü, nakış ve dikiş ipliğidir.

Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üretici tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı incelenmiştir. Anılan madde uyarınca benzer ürün, dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir mal şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, yerli ve ithal ürünlerin “benzer ürün” olup olmadığı hususu tespit edilirken, öncelikle aynı özelliklerin olup olmadığı, daha sonra da kullanım alanları ve özellikleri itibariyle benzer olup olmadığı hususu incelenmiştir.

Sonuç olarak, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilenlerin, teknik özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip oldukları ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünlerin yerli üretim dalının ürünüyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

 

Normal değerin belirlenmesi

Madde 8- Soruşturmaya konu ülkelerden işbirliğine gelen üretici/ihracatçı bulunmamaktadır. Bu itibarla, normal değer belirlemeleri için Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükmü uyarınca mevcut veriler kullanılmıştır. Ayrıca, ÇHC piyasa ekonomisi uygulayan ülke olarak kabul edilmemektedir.

Bu bağlamda, soruşturma konusu ürünün, eldeki mevcut veriler kullanılarak hesaplanan üretim maliyetine makul kâr marjı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer, normal değer olarak alınmıştır.

SRTEPC tarafından normal değerin belirlenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddialarda normal değerin hesaplanması yönteminin tam anlaşılamadığı belirtilmektedir. Ancak, nihai bildirimde de belirtildiği üzere incelemelerde dikkate alınan ve en çok ticareti yapılan iki tip metalize iplik (M ve MX tipleri) için çok ayrıntılı bir normal değer hesaplama tablosu verilmiş olup, gizlilik nedeniyle tablodaki kalemlere ilişkin değerler kapatılmıştır.

İhraç fiyatı

Madde 9- İhraç fiyatı, ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında fiilen ödenen fiyat bazında belirlenmiştir.

Bu bağlamda soruşturma konusu metalize iplikler için ÇHC, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan’dan soruşturma döneminde ithalat gerçekleştiren firmaların Müsteşarlığa gönderdikleri ithalat faturaları kullanılmak sureti ile ağırlıklı ortalama FOB ihraç fiyatı tespit edilmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 10- Yönetmelik’in 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, ağırlıklı ortalama tip bazındaki normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmış, bu şekilde ağırlıklı ortalama damping marjı belirlenmiştir.

Damping marjı hesaplamasında ihraç fiyatlarından CIF bazda olanlar, ithal faturalarından yararlanılarak hesaplanan ortalama navlun ve sigorta bedelinin düşülmesi sureti ile FOB baza indirgenmiş olup, ayrıca fabrika çıkış aşamasına getirmek için bir ayarlama yapılmamıştır. Normal değerler için ise fabrika çıkış aşamasında oluşan fiyat esas alınmıştır. Böylece ihraç fiyatları ve normal değerlerin aynı aşamada karşılaştırıldığı kabul edilmiştir.

Buna göre damping marjı, CIF bedelinin yüzdesi olarak ÇHC için %74,57, Çin Tayvanı için %94,78, Güney Kore için %123,22, Hindistan için de %74,64 oranlarında, mutlak olarak ise ÇHC için 3,53 ABD Doları/kg, Çin Tayvanı için 4,68 ABD Doları/kg, Güney Kore için 5,32 ABD Doları/kg, Hindistan için de 3,74 ABD Doları/kg tutarlarında tespit edilmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

Genel açıklama

Madde 11- Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çerçevede soruşturma dönemi için Gümrük Müsteşarlığı’nın menşe esasında hazırlanmış verileri esas alınmıştır.

SRTEPC, yerli üreticilerin başvuru aşamasında Hindistan’dan dampingli fiyatlarla ithalat yapıldığı konusundaki iddialarının, yeterli veri ve bilgiye dayanmadığını iddia etmiştir. Buna karşın, yerli üreticiler başvuru aşamasında Yönetmelik’in 19 uncu maddesinde ve DTÖ Antidamping Anlaşması’nda belirtildiği şekilde, ithalatta mutlak ve nispi artış, fiyat kırılması ve ilgili ekonomik faktör ve göstergelere ilişkin verileri Müsteşarlığa göndermiş olup, bunların Müsteşarlıkça soruşturma açılabilmesi için yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Malın bilinen ihracatçıları, bilinen ithalatçıları, Türkiye’de metalize iplik tüketimi ve diğer ülkelerin Türkiye’ye şikayet konusu ürün ihracatı da bu bilgilere dahildir.

Ayrıca SRTEPC’nin Müsteşarlığımıza yaptığı itirazın aksine, Antidamping Anlaşması’nın 3.1 ve 3.2 maddelerine göre dampingli ithalatın mutlak ve nispi artışı ve bu artışla bağlantılı fiyat kırılması konuları incelenmiştir. Buna ek olarak, anılan Kurul tarafından, soruşturmanın başlangıç aşamasında yapılan itirazlarda eksik olduğu iddia edilen karlılık, stoklar, yatırımlar vb. gibi pek çok bilginin, taraflara gönderilmiş gizli olmayan özette yer aldığı da görülmektedir.

İthalatın etkisinin toplu değerlendirilmesi

Madde 12- ÇHC, Çin Tayvanı, Hindistan ve Güney Kore’den yapılan ithalat için hesaplanan damping marjlarının ve ithalat miktarlarının ihmal edilebilir oranlardan fazla olduğu, soruşturma döneminde her dört ülkeden gerçekleşen dampingli ithalatın yerli üreticilerin fiyatlarını kırdığı görülmüştür.

Yapılan incelemeler sırasında, bazı ithalatçı firmaların, soruşturma konusu ürünü soruşturma döneminde soruşturmaya konu farklı ülkelerden ithal ettiği tespit edilmiştir. Her dört ülke kaynaklı ürünün aynı dağıtım kanalından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede her dört ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürünlerin kendi aralarında ve yerli benzer ürünle rekabet ettiği sabit görülmüştür.

Bu çerçevede, Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümlerine dayanarak, soruşturmaya eş zamanlı konu olan ÇHC, Çin Tayvanı, Hindistan ve Güney Kore’den yapılan ithalatın etkilerinin toplu değerlendirilmesine karar verilmiştir. Aşağıdaki maddelerde zarar incelemesinde dampingli ithalat ifadesi ÇHC, Çin Tayvanı, Hindistan ve Güney Kore’den yapılan soruşturma konusu madde ithalatının toplamına karşılık gelmektedir.

Maddenin genel ithalatı

Madde 13- 2000 yılında 179.688 kg olan soruşturma konusu metalize iplikler genel ithalatı, 2001 yılında 326.855 kg, 2002 yılında 224.900 kg ve SD’de 190.954 kg olarak gerçekleşmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

Madde 14- 2000 yılında 114.182 kg olan soruşturma konusu metalize ipliklerin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı, 2001 yılında 264.503 kg, 2002 yılında 149.708 kg ve SD’de 164.392 kg olarak gerçekleşmiştir.

2000 yılı ile SD karşılaştırıldığında, soruşturmaya konu ülkelerden ithalatta hem mutlak, hem de nispi anlamda büyük bir artış gözlenmektedir. Bu çerçevede, miktar bazında genel ithalat %6,3 artarken soruşturma konusu ülkelerden ithalat toplamı %44 artmış, diğer ülkelerden ithalat ise %59,5 oranında azalmıştır.

Aynı dönemde Hindistan, Çin Tayvanı ve Güney Kore’den gerçekleştirilen dampingli ithalatta görülen azalmanın, ÇHC’nin pazar payını artırması ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.

SRTEPC tarafından Hindistan menşeli iplik ithalatının soruşturma döneminde gerilediği ve neredeyse %3 eşik sınırın altına indiği ve mevcut şartlarda yerli üretim dalı üzerinde bir zarar oluşturmayacağı, asıl zararın ÇHC kaynaklı ithalattan kaynaklandığı iddia edilmiştir. SRTEPC tarafından da belirtildiği üzere Hindistan’ın ithalat içindeki payının %3 düzeyinin üzerinde bulunması, Hindistan’ın dünyadaki en önemli metalize iplik üreticilerinden birisi olması, zarar incelemesine esas dönemde en önemli tedarikçilerden birisi olması ve Hindistan’ın ithalat payının azalmasının damping fiyatlı diğer ihracatçılarla yaşanan rekabet sonucu ortaya çıkması nedeniyle, toplu zarar incelemesine dahil edilmemesi talebi uygun görülmemiştir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

Madde 15- Soruşturma konusu metalize ipliklerin yurtiçi tüketimi, yerli üreticilerin yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

Soruşturmaya konu ülkeler pazar payını üçüncü ülkeler ve yerli üreticiler aleyhine genişletmektedir. Söz konusu ülkeler toplam pazar payı 2000 yılında %23,9 iken SD’de %33,3’e yükselmiştir. Aynı dönem içerisinde yerli üretimin pazar payı %62,4’ten %61,4’e düşerken diğer ülkelerin payı %13,7’den %5,4’e düşmüştür.

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

Madde 16- DİE kayıtlarına göre soruşturmaya konu ülkelerin metalize iplik ortalama birim ihraç fiyatları, 2000 yılından SD’ye kadar bir düşme eğilimi göstermiştir. Bu çerçevede ÇHC’nin birim fiyatı 11,72 ABD Doları/kg’den 5,22 ABD Doları/kg’ye, Çin Tayvanı’nın birim fiyatı 9,53 ABD Doları/kg’den 5,18 ABD Doları/kg’ye, Güney Kore’nin birim fiyatı 11,69 ABD Doları/kg’den 7,08 ABD Doları/kg’ye, ve Hindistan’ın birim fiyatı 7,04 ABD Doları/kg’den 5,18 ABD Doları/kg’ye gerilemiştir.

Fiyat kırılması

Madde 17- Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

Soruşturmaya konu ülkeler menşeli metalize iplikler ithalatının ithal faturaları esasına göre belirlenen, gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının satış fiyatları ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalat fiyatının, yerli üretim dalı fiyatının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir. Buna göre soruşturma döneminde, ÇHC menşeli metalize iplikler için fiyat kırılması CIF bedelin %33,87’si, Çin Tayvanı için %63,61’i, Güney Kore için %88,38’i ve Hindistan için %61,97’si oranında hesaplanmıştır.

SRTEPC Hindistan’ın piyasa payının düşük olması nedeniyle yerli üretimin fiyatlarını kırmayacağı iddia edilmiş; ancak yapılan hesaplamalarda Hindistanlı firmalar için fiyat kırılmasının önemli ölçüde olduğu bulunmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 18- Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Betareks ve Doksan’ın ekonomik göstergeleri esas alınmıştır.

Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır. Karşılaştırma yaparken önceki yıllara ait 12 aylık veriler ile soruşturma dönemine ait 9 aylık gerçekleşmiş veriler kullanılmıştır.

a) Üretim

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2001 yılında 118’e çıkmış, 2002 yılında 87’ye gerilemiş ve SD’de ise 55 olarak gerçekleşmiştir.

b) Satışlar

Yurtiçi satış miktar endeksi, 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 63’e gerilemiş, 2002 yılında 81 ve SD’de 102 olarak gerçekleşmiştir.

c) Piyasa payı

Yerli üretim dalının metalize ipliklerde yurtiçi pazar payı 2000 yılında % 62,4 iken, 2001 yılında %36,5, 2002 yılında %51,8 ve SD’de %61,4’olarak gerçekleşmiştir.

d) Kapasite Kullanımı

2000 yılında yerli üretim dalının %94 olan kapasite kullanım oranı, 2001 yılında %73’e, 2002 yılında %54’e gerilemiş ve SD’de %45 olarak gerçekleşmiştir.

e) Yurtiçi Fiyatlar

Yurtiçi birim satış fiyatları endeksi, 2000 yılında 100 ve 2001 yılında 127 olarak gerçekleşmiş iken, yerli üreticilerin fiyatlarını dampingli ithalat fiyatlarıyla rekabet etmek amacıyla indirmeleri neticesinde, gittikçe azalarak 2002 yılında 73 ve SD’de 57 olarak gerçekleşmiştir.

f ) Stoklar

Dönem sonu stok miktar endeksi, 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 358, 2002 yılında 635 ve SD’de 577 olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu stok değer endeksi de aynı dönemler itibariyle 100’den 430’a çıkmıştır.

g) İstihdam

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan idari personel ve işçi sayısı endeksi 2001 yılında 105’e yükselmiş, 2002 yılında 98’e gerilemiş ve SD’de 89 olarak gerçekleşmiştir.

h) Ücretler

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerin aylık ücretleri endeksi, 2001 yılında 68, 2002 yılında 60 ve SD’de de 50 olarak gerçekleşmiştir.

i) Verimlilik

İşçi başına verimlilik endeksi 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 112, 2002’de 89 ve SD’de ise 83 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

Yerli üretim dalının aktif büyüklüğü reel olarak 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 116, 2002 yılında 118 ve SD’de ise 105 olarak gerçekleşmiştir.

k) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan öz sermayesi 2001 yılında 113, 2002 yılında 124 ve SD’de ise 116 olarak gerçekleşmiştir.

l) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının 2000 yılında faaliyetleri dolayısıyla yarattığı gerçel nakit akışı (Kâr+amortisman) 100 iken, 2001 yılında 127 olarak gerçekleşmiş, 2002 yılında ise 48’e gerilemiş ve SD’de 24 olarak gerçekleşmiştir.

m) Yatırımlar

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan tevsi yatırımları, 2001 yılında 619, 2002 yılında 37 ve SD’de 43 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan yenileme yatırımları ise, 2001 yılında 243’e yükselmiş, 2002 yılında 36’ya gerilemiş ve SD’de 100 olarak gerçekleşmiştir.

n) Kârlılık

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan birim kârlılığı, 2001 yılında 156’ya çıkarken 2002 yılında 79’a gerilemiş ve soruşturma döneminde ise 47 olarak gerçekleşmiştir.

o) Maliyetler

Yerli üretim dalının 2000 yılında gerçel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2001 yılında 113’e yükselmiş, 2002 yılında 84, SD’de ise 78 olarak gerçekleşmiştir.

p) Yatırımların geri dönüş oranı

Yerli üretim dalının yatırım hasılatı (kar/özkaynak) oranı 2000 yılı ve SD’de, sırasıyla %33 ve %3 olarak gerçekleşmiştir.

r) Damping marjının büyüklüğü

Damping marjı, CIF bedelinin yüzdesi olarak ÇHC için %74,57, Çin Tayvanı için %94,78, Güney Kore için %123,22, Hindistan için de %74,64 oranlarında tespit edilmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Madde 19- 2000 yılından soruşturma dönemi sonuna kadar geçen süre incelendiğinde, yerli üretim dalının kapasite kullanımının gerilediği, yurtiçi satış fiyat ve değerlerinin dampingli ithalattan kaynaklanan rekabet nedeniyle düştüğü, dönem sonu stokların yükseldiği, satılan malların birim sınai ve ticari maliyetlerinin yurtiçi satış birim fiyatlarından daha az düştüğü, kârlılığın belirgin bir şekilde azaldığı, istihdam ve verimliliğin olumsuz etkilendiği, aylık işçi ücretleri ve yatırımların geri dönüş oranında önemli düşüşler olduğu tespit edilmiştir. Metalize iplikler ihracatında soruşturmaya konu ülkelerin önemli oranlarda damping yaptığı, 2000 yılından soruşturma dönemine kadar geçen sürede bu ülkelerin pazar paylarını artırdığı tespit edilmiştir. Fiyat kırılmalarının yüksek oranlarda olduğu dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin imkansız olduğu anlaşılmaktadır.

ÇHC, pazar payını hem Hindistan, Çin Tayvanı ve Güney Kore, hem de diğer ülkeler aleyhine artırmış olup; Hindistan, Çin Tayvanı ve Güney Kore’den yapılan dampingli ithalatın her ne kadar pazar paylarında bir azalma görülse de, fiyat kırılmalarının önemli miktarda olması ve ithalat istatistiklerine göre 2000 yılından bu yana soruşturmaya konu tüm ülkelerden ortalama ithalat fiyatlarının düşüyor olması nedeniyle, yerli üretim dalı üzerindeki olumsuz etkinin bu ülkelerin ayrı ayrı her birinden gerçekleştirilen dampingli ithalat sonucunda oluştuğu tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuz gelişmeler ışığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle iç piyasada metalize iplik üretim ve satımıyla ilgili ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

 

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 20- Zarar inceleme döneminde soruşturmaya konu ülkeler menşeli metalize iplikler ithalatının soruşturma döneminde nispi ve mutlak olarak arttığı, söz konusu ithalatın fiyatlarının düştüğü ve yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı belirlenmiştir.

Yerli üreticiler, ÇHC, Çin Tayvanı, Güney Kore ve Hindistan menşeli dampingli ürünlerle rekabet edebilmek amacıyla fiyatlarını düşürmüş ve bazı tiplerde zararına satış yapmaya başlamış olsalar da, fiyat kırılması oranlarının çok yüksek olması nedeniyle dampingli ürünlerle fiyat rekabetine girmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Aynı dönemde yerli üretim dalının genel ekonomik göstergelerinde çeşitli olumsuzluklar tespit edilmiştir. Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle, ÇHC, Çin Tayvanı, Güney Kore ve Hindistan’dan dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 21- Üçüncü ülkelerden yapılan metalize iplikler ithalatı, fiyatlarının 2000-2003 yılları arasındaki dönemde soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürün fiyatlarının üzerinde seyretmesi ve soruşturma döneminde farkın iyice açılmış olması ya da miktarının ihmal edilebilir düzeyde düşük olması sebebiyle, bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

Diğer unsurların etkisi

Madde 22- 2001 yılında yurtiçinde yaşanan ekonomik kriz ortamı, yerli üretim dalının iç piyasaya dönük satışlarında ve genel ithalat miktarında azalmaya yol açmıştır. Ancak, dampingli ithalatın 2000 yılına göre mutlak ve nisbi olarak arttığı ve hem yerli sanayinin hem de üçüncü ülkelerin pazar payı aleyhine genişlediği görülmüştür. Dampingli ithalatın fiyatlarının düşmesi, ithalatın da buna bağlı olarak artması ve dampingli ithalatın pazar payının genişlemesi dikkate alındığında, dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği ve diğer unsurların dampingli ithalat ile zarar arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldırmadığı tespit edilmiştir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 23- Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında nedensellik bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen maddenin Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen tutarlarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin H. Cum.

2,2 ABD Doları/kg

Çin Tayvanı

2,2 ABD Doları/kg

Güney Kore

2,2 ABD Doları/kg

Hindistan

2,2 ABD Doları/kg

 

Uygulama

Madde 24- Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen maddenin ithalatında karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

Yürürlük

Madde 25- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/20)

 

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler

Madde 1- Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihte sona erecektir. Ancak, süre bitiminden evvel yerli üretim dalının destekleyici delilleri içeren talebi üzerine açılacak bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı yönünde bir belirleme yapılması halinde, dampinge karşı önlem uygulamasına devam edilir.

 

G.T.P.

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı

Resmi Gazete

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi

7307.19

Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları

Brezilya

27/04/2000, 24032

2000/3

27/04/2005

Çin. Halk Cum.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

Madde 2- Yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, üreticisi bulundukları ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilirler.

Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en az üç ay önce;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü,

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel : 0.312.204 77 02 veya 204 77 22

Faks : 0.312.212 87 65

E-posta: damping@dtm.gov.tr

adresine ulaştırılması gerekmektedir

İlgili mevzuat

Madde 3- Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik'ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yürürlük

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2002/100

Karar Sayısı : 2004/9 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 21.9.2004

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Yasin HATİPOĞLU ve Mehmet Ali ŞAHİN ile 117 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 15.5.2002 günlü, 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kimi maddelerinin, Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ

23.5.2002 günlü dava dilekçesinde, 15.5.2002 günlü, 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kimi maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı ve uygulanmaları durumunda giderilmesi olanaksız zararlar doğurabileceği gözetilerek yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, esas inceleme raporu, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kurallarıyla, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

15.5.2002 günlü, 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un; 3. maddesiyle 13.4.1994 günlü, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un değiştirilen 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; 12. maddesiyle 3984 sayılı Yasa’nın değiştirilen 28. maddesinin sekizinci fıkrasının dördüncü tümcesinde yer alan “... tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere...” ibaresi; 13. maddesiyle 3984 sayılı Yasa’nın değiştirilen 29. maddesinin (d) ve (e) bentleri; Geçici 4. maddesinin “Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş üyesi, siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, ... Siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca işaret oyuyla ayrı ayrı oylanmaları suretiyle seçimleri yapılır. Seçilemeyen adaylar yerine ilgili siyasî parti gruplarınca yeni adaylar bildirilir.” bölümü, 21.9.2004 günlü, E. 2002/100, K. 2004/109 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu maddelerin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yasa’nın; 2. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin “...veya toplumda nefret duyguları oluşturan...” bölümünün; (r) bendinde yer alan “...ana program ile...” ibaresinden sonra gelen “...ilgili...” sözcüğünün; 16. maddesiyle 3984 sayılı Yasa’nın başlığı ile birlikte değiştirilen 33. maddesinin beşinci fıkrasının, “...uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur.” bölümünün, “...İhlâlin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.” bölümünün yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

15.5.2002 günlü, 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un:

A- 1- 3. maddesiyle 3984 sayılı Yasa’nın başlığı ile birlikte değiştirilen 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

2- 12. maddesiyle 3984 sayılı Yasa’nın 28. maddesinin değiştirilen sekizinci fıkrasının dördüncü tümcesinde yer alan “... tazminat miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere...” ibaresi,

3- 13. maddesiyle değiştirilen 3984 sayılı Yasa’nın 29. maddesinin (d) ve (e) bentleri,

4- Geçici 4. maddesinin “Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş üyesi, siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, ... Siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca işaret oyuyla ayrı ayrı oylanmaları suretiyle seçimleri yapılır. Seçilemeyen adaylar yerine ilgili siyasî parti gruplarınca yeni adaylar bildirilir.” bölümü,

21.9.2004 günlü, E. 2002/100, K. 2004/109 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu kuralların uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B- 1- 2. maddesiyle değiştirilen 13.4.1994 günlü, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının,

a- (b) bendinin “... veya toplumda nefret duyguları oluşturan ...” bölümünün,

b- (r) bendinde yer alan “... ana program ile ...” ibaresinden sonra gelen “ ... ilgili ...” sözcüğünün,

 

2- 16. maddesiyle 3984 sayılı Yasa’nın başlığı ile birlikte değiştirilen 33. maddesinin beşinci fıkrasının,

a- “... uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur.” bölümünün,

b- “...İhlâlin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.” bölümünün,

YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

21.9.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Cafer ŞAT

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Sayfa Başı