Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Eylül 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25591

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

2004/7830 Türk Hava Kurumu Tüzüğü

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Milli Savunma ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelik

— İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği

Tebliğ

— 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2004/36)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

Karar Sayısı : 2004/7830

Ekli “Türk Hava Kurumu Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/6/2004 tarihli ve 01018 sayılı yazısı üzerine, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun değişik 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türk Hava Kurumu Tüzüğü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Türk Hava Kurumunun Kuruluşu, Amaç ve Çalışma Konuları

Kuruluş

Madde 1 — Türk Milleti ve Vatanının kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder ATATÜRK'ün yol göstericiliğinde 16 Şubat 1925 tarihinde "Türk Tayyare Cemiyeti" adı altında kurulan Türk Hava Kurumu;

a) Büyük Türk Milletinin maddi ve manevi desteği ile yaşayan, havacılığı benimsetmek, sevdirmek ve ilerletmek için görev yapan bir kurumdur.

b) Siyasi faaliyette bulunmayan; havacılık, uzay ve bunların eğitimi ile ilgili alanlarda çalışan bir kuruluştur.

c) Çağdaşlık ve Cumhuriyete hizmeti en kutsal amaç olarak benimsemiştir.

d) 5 Ağustos 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

e) Türkiye'yi temsilen 1929 yılından bu yana Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI)'nun üyesi olup Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yetkisini taşır.

Yüce Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda, Devleti sonsuza kadar yaşatacak amacı "çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak" olarak belirlemiştir.

Havacılığı; olanaksızı olanaklı hale dönüştüren, yeni teknolojiyi yaratmayı, anlamayı, kullanmayı ve benzerlerinden öne geçmeyi sağlayan öncü ve itici bir güç olarak gören Atatürk, Cumhuriyet'i emanet edeceği gençliği yetiştirmek üzere, devrimlerinden önce Türk Hava Kurumunu kurmuştur. Atatürk, Cumhuriyet'i geleceğe taşıyacak gençliğin havacılık ile iç içe yaşamasını istemiştir. Günümüzde gelişmiş olarak isimlendirilen ülkelerin havacılık teknolojisinin yaratılması ve kullanılmasında da en üst sırada yer aldıkları tartışılmaz bir gerçektir.

Yüce Atatürk, 1936 yılında Eskişehir Tayyare Alayını ziyareti esnasında, uzay faaliyetleri konusundaki;

"Kanatlı gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar ayda ayaklarının izlerini bırakacaklarsa bunların arasında bir de Türkün bulunması için çalışmalara girişmek gerekir.

Geleceğin en etkili silahı da, aracı da hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insan-oğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir." ifadeleri ile Türk gençliğinin uzay ve havacılık konusundaki uzun vadeli hedefini göstermiştir. Gerçekten de insanoğlu, 1969 yılında aya ayak basmıştır. Türk Hava Kurumu amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak, havacılıkla ilgili bilgi birikimine sahip personel ve yöneticileri yetiştirmek ve görevlendirmek zorundadır. Bu konudaki en büyük destekçisi ve yakın iş birliği içinde çalışacağı kurum Hava Kuvvetleri Komutanlığıdır.

Atatürk'ün eseri olan Türk Hava Kurumu, onun ilkeleri ve bu Tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda, değerbilir Türk Milleti ve geleceği göklerde arayan ve havacılığa gönül veren Türk gençliğine hizmet etmeye devam edecek ve onların desteği ile daima yükselecektir.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, Türk Hava Kurumunun manevi koruyucularıdır. Kurumun Genel Merkezi Ankara'dadır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen;

a) Kurum; Türk Hava Kurumunu,

b) THK; Türk Hava Kurumunu,

c) Merkez; Türk Hava Kurumunun Ankara'daki genel merkezini,

d) Şube; Kurumun, il ve ilçelerde temel görevlerini yürüten alt birimlerini,

e) Organ; Kurumun yönetim, denetim ve disiplin ile ilgili işlevlerini yerine getirmek üzere oluşturulan kurullarını,

f) FAI; Uluslararası Havacılık Federasyonunu,

ifade eder.

Amaç

Madde 3 — Kurumun amaçları şunlardır:

a) Başta Türk gençliği olmak üzere Türk milletine; havacılığın ve uzayın askeri, siyasi, ekonomik, sportif ve turistik önemini anlatmak, tanıtmak, sevdirmek; kitleleri havacılık ve uzay alanlarında ilgilenmeye telkin ve teşvik etmek, eğitmek, havacılık ve uzayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek.

b) Milli havacılık potansiyelinin bir parçası olarak halihazır ve gelecekteki havacılık gelişmelerini takip etmek ve uygulayacak seviyelere ulaşmak, havacılık konusunda ülke alaka ve menfaatlerinin korunması, kollanması, desteklenmesi ve üretilmesinde gereken rolleri üstlenmek.

c) Havacılıkla ilgili tüm alanlarda menfaattar olabilmeyi sağlamak ve bu hedefleri gerçekleştirecek biçimde yurt içi ve yurt dışında sosyal, kültürel, sportif, bilimsel, ekonomik ve ticari faaliyet, iş birliği ve işlemleri planlamak ve yapmak.

Örgüt ve çalışma konuları

Madde 4 — Türk Hava Kurumu, mevcut örgüt yapısı ile 3 üncü maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışmalar yapar:

a) Tüzükte belirlenen amaç ve amacı gerçekleştirmek için hazırlanan vizyon ve planları Genel Merkez örgütlerinin genel koordinatörlüğünde icraya koyar, takip eder ve denetler.

b) Amatör havacılık çalışmalarını, Türkkuşu Genel Müdürlüğü ve bağlıları ile yürütür. Bu kapsamda;

1) İzcilik ve havacılık kollarının kurulmasını özendirir, eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve tüm istemleri karşılayacak kabiliyete kavuşmak için çalışmalar yapar.

2) Bünyesinde bulunan Model Uçak, Paraşüt, Planör, Çok Hafif Hava Araçları, Uçuş Okulları ve Sanal Havacılık ve benzeri okullar ile izcilik, havacılık kolları ve havacılık kulüplerinin üyesi olan gençlere ücretsiz veya ücretli eğitim verir, eğitimi başarıyla tamamlayanlara FAI ve THK'ye ait sertifika, lisans, diploma ve bröve verir.

3) Başlangıç eğitiminde yetenekli, başarılı ve istekli olan öğrencileri geliştirme kurslarına alarak öğretmen ve milli takım adayı olarak eğitir.

4) Daha fazla öğrenciye eğitim vermek ve onların havacılığı bir yaşam biçimi olarak benimsemesini sağlamak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde, eğitim merkezlerinin sayısını tüm yurt düzeyini kapsayacak şekilde artırır.

5) FAI'nin temsilcisi ve tek yetkilisi olarak Türkiye'deki havacılık kulüplerinin kurulmasını destekler, eğitim programlarının ve yönergelerinin hazırlanmasına yardımcı olur, kulüplerin denetimini yapar ve çalışma programlarını onaylar, çalışmalarını denetler ve koordine eder. Amaca aykırı çalışma yaptıkları saptanan kulüplerin desteklenmesi onaylarını kaldırır.

6) Uluslararası yarışmalara katılacak milli takımların oluşturulması ve eğitimini planlar,

koordine eder.

7) Havacılık spor gösterileri, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler, yurt dışında düzenlenen yarışmalara katılır.

8) Havacılık alanında ulusal ve uluslararası rekorları tescil eder, onaylanmak üzere FAI'e bildirir ve yayınlar.

9) Gerekli yasal izinleri almak suretiyle, yurt dışında kurulmuş havacılık kurumlarına üye olur.

10) Havacılıkla ilgili gelişmeleri izler, milli yayınlar hazırlar, hazırlanan yayınları denetler, arşiv oluşturur ve araştırmacıların hizmetine sunar.

11) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimleri, havacılık eğitimi veren fakülteler ve diğer ilgili havacılık kuruluşları ile iş birliği yaparak, havacılığın her dalında eğitim birliğini sağlar, gerektiğinde eğitim verir veya eğitim alır. Uçuş emniyetini sağlayıcı çalışmalarda bulunur.

c) Atmosferin dışındaki havacılık çalışmaları ile ilgilenmek üzere birim kurabilir. Bu kapsamda;

1) Türkiye'de uzay çalışmalarını yönlendiren kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre; Devlet, üniversite ve özel kurumlar ile iş birliği içinde çalışır. Bu alanda kendisine verilecek muhtemel görevlere hazır olur.

2) Uydu, roket ve fırlatma merkezinden oluşan çalışma alanlarında ülkenin gelişen bilimsel ve teknolojik alt yapısını izleyerek, olanakları ölçüsünde uzaya yönelik çalışmalarda koordine, yönlendirme anlamında girişimlerde bulunur.

3) Türkiye'de uzay merkezinin oluşturulmasında istekli ve katılımcı olur.

d) Türk Hava Kurumu, amaçlarını gerçekleştirmede en önemli unsur olan kaynaklarını artırmak ve çeşitlendirmek için yeni yatırımlar yapar. Mevcutları daha da geliştirir. Bu amacı yakalamak için gerekli örgüt değişikliklerini yapar. Bu kapsamda;

1) Kurban ve bağırsak, fitre ve zekat, bağış, pul satışı gelirlerinin artırılmasını sağlayacak önlemler alır.

2) Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'deki ilgili havacılık kuruluşlarının görüşlerini almak kaydıyla; uçak, helikopter, planör, yamaç paraşütü, yelkenkanat, microlight, balon, paraşüt ve benzeri hava araçlarının üretimi, bakımı ve işletilmesi için yatırım yapar, tesisler açar, bu alanda vakıf ve ticari ortaklıklar kurar, kurulmuş olan ortaklıklara katılır.

3) Hava Taksi, Dropzone paraşüt eğitim/yarışma merkezi, turistik amaçlı uçuş çalışmaları (Uçak, helikopter, planör, yamaç paraşütü, yelkenkanat, microlight, balon, paraşüt) ve benzer alanlarda yatırım yapar, işletme ve şirketler kurar veya mevcutlara ortak olur.

4) Taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, taşınmazlar üzerine ayni hak tesis ettirir.

5) Yasaların verdiği yetkiye dayanarak yardım toplama çalışmalarını yürütür, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul eder, bu amaçla ihtiyaç duyulması halinde bağlantı büroları kurar.

6) Yurt içi ve yurt dışında şubeler açar, gerektiğinde şube kapatır.

7) Her yılın 16 Şubat tarihini "Türk Hava Kurumunun Kuruluş Günü", 3 Mayıs tarihini "Türkkuşunun Kuruluş Günü" olarak törenlerle kutlar.

e) Havacılık alanında bilimsel, çağdaş ve ulusal olabilmek için havacılıkla ilgili değer yargıları oluşturur. Bu kapsamda;

1) Türk Hava Kurumu bünyesinde bu amacı gerçekleştirecek birimler kurabilir.

2) Kurum aracılığı ile; Türkkuşu Genel Müdürlüğü bünyesindeki okulları daha da geliştirerek, havacılık alanında üniversitelerde öğretilen kuramsal çalışmaların, Türkkuşu bünyesindeki okullarda uygulamaya dönüştürülmesini sağlar.

3) Ekonomik ve bilimsel olarak amaçlanan koşulların oluşması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Kurum bünyesindeki okulların fakülte ve yüksek okul çatısı altında birleştirilmesini amaçlar.

4) Türkiye'nin değişik kamu ve özel kurumlarında havacılık konusunda yetişmiş ve emekli olan tüm personelin, kayıt altına alınması ve milli servet yaklaşımı ile gereksinim duyulan yerlerde tekrar bilgi birikimlerinden yararlanılabilmesi için, iş birliği görevini üstlenir.

5) Türkiye'de havacılığı destekleyecek, geliştirecek ve koruyacak değişik meslek dallarında görev yapan 'havacılık gönüllülerini' bir araya getirir, ortak bir amaç için çalışmalarını sağlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Hava Kurumunun Üyeleri

Üyelik

Madde 5 — Kurumun üç türlü üyesi vardır. Bunlar; onursal üyeler, doğal üyeler ve asıl üyelerdir.

a) Onursal üyeler: Kuruma büyük maddi ve manevi yardımları bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, Büyük Genel Kurul kararı ile onursal üyelik sıfatı verilenlerdir. Onursal üyeler dilerse Büyük Genel Kurala katılırlar, ancak oy hakları yoktur. Ödenti ödemek zorunda değildirler. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Kurumun ilk onursal üyesidir.

b) Doğal üyeler:

— Cumhurbaşkanı,

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

— Başbakan,

— Genelkurmay Başkanı,

— Başbakan yardımcıları,

— Spordan Sorumlu Devlet Bakanı,

— Milli Savunma Bakanı,

— İçişleri Bakanı,

— Dışişleri Bakanı,

— Maliye Bakanı,

— Milli Eğitim Bakanı,

— Ulaştırma Bakanı,

— Tarım ve Köyişleri Bakanı,

— Kültür ve Turizm Bakanı,

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,

— Çevre ve Orman Bakanı,

— Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı,

— Genelkurmay Başkanlığından; Genelkurmay İkinci Başkanı, Personel Başkanı, Plan Prensipler Başkanı, ATASE Başkanı, Adli Müşavir,

— Milli Savunma Bakanlığından; Bakanlık Müsteşarı, Personel Daire Başkanı, Askeralma Daire Başkanı, Kanunlar Kararlar Daire Başkanı,

— Kara Kuvvetleri Komutanlığından; Kurmay Başkanı, Personel Başkanı, Kara Harp Okulu Komutanı, Kara Havacılık Okul ve Eğitim Merkez Komutanı ve Kara Havacılık Daire Başkanı,

— Deniz Kuvvetleri Komutanlığından; Kurmay Başkanı, Personel Başkanı ve Deniz Hava Şube Müdürü,

— Hava Kuvvetleri Komutanlığından; Kurmay Başkanı, Değerlendirme ve Denetleme Başkanı, Lojistik Komutanı, Hava Kuvvetleri Karargahı başkanları, Hava İkmal Bakım Merkezi komutanları, Hava Kuvvetleri Karargahı daire başkanları, Genel Sekreter, Hava Harp Okulu Komutanı, Adli Müşavir, Uçuş Emniyet Denetleme Şube Müdürü, Personel Yönetim Şube Müdürü, Uçuş Eğitim Şube Müdürü, Hava Trafik Şube Müdürü, Ulaştırma Şube Müdürü,

— Jandarma Genel Komutanlığından; Kurmay Başkanı, Personel Başkanı, Havacılık Daire Başkanı,

— Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

— Ankara Valisi,

— Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

— Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü,

— Emniyet Genel Müdürü,

— Sivil Havacılık Genel Müdürü, bu Genel Müdürlüğün Uçuş Standartları Daire Başkanı ve Seyrüsefer Daire Başkanı,

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü,

— Türk Hava Kurumu genel başkanlığı yapanlar,

— Gençlik ve Spor Genel Müdürü,

— Bünyesinde havacılık/uçak mühendisliği bölümleri bulunan üniversitelerin rektörleri, fakülte dekanları veya ilgili bölüm başkanları,

— Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği Başkanı,

— Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı,

— Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı,

— T.C. Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Genel Başkanı,

— Türk Hava Kurumunun desteklediği havacılık kulüplerinden, Kurumun Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığının raporları doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından değişik dallarda seçilecek en fazla beş adedinin başkanları.

— Doğal üyeler büyük genel kurulda oy hakkına sahiptir. Ödenti ödemek zorunda değildirler.

c) Asıl üyeler: 2908 sayılı Dernekler Kanununun 16 ncı maddesinde derneklere üye olabilecekleri belirtilen gerçek kişilerden Türk Hava Kurumu şubelerinden birine kaydını yaptırıp yükümlendiği ödentiyi ödeyenlerdir.

Üyeliğin kazanılması

Madde 6 — Üye olmak isteyen kişi, yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki şube başkanlığına yerleşim yerinin bulunduğu yerde şube yoksa en yakın yerdeki şube başkanlığına dilekçe ile başvurur. İlgiliye, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul edildiği veya üyelik isteğinin reddedildiği yazı ile bildirilir. Üyelik isteği reddedilirse ret gerekçesi gösterilir.

Üyelik isteğinin reddi halinde, başvuru sahibinin, yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. İtirazı Merkez Yönetim Kurulunca da uygun görülmeyen ilgili, durumunun ilk yapılacak Büyük Genel Kurulda görüşülmesini ve üyelik isteğinin reddine ilişkin kararla, itirazı üzerine verilen kararın kaldırılmasını isteyebilir.

Büyük Genel Kurulun verdiği kararlar kesindir.

Başvurunun kabul edildiğinin yazı ile bildirilmesi ve yıllık ödentinin yatırılmasıyla üyelik hakkı kazanılmış olur.

Üyelik hakları

Madde 7 — Üyelerin;

a) Kayıtlı oldukları şubenin genel kuruluna katılma, seçme ve seçilme,

b) Büyük Genel Kurula delege olabilme,

c) Katıldığı genel kurullarda tek oy hakkını bizzat kullanabilme,

d) Yerleşim yerinin değişmesi halinde, üyelik kaydının, yeni yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki şubeye naklini isteme,

hakları vardır.

Üyelik yükümlülükleri

Madde 8 — Üyeler;

a) Üyelik ödentisini düzenli biçimde ödemek,

b) Kurum çalışmalarında, kendilerinden istenecek görevleri, istenen sürede ve eksiksiz yerine getirmek,

c) Kurumun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, Kurumun Tüzük ve diğer düzenleyici işlemlerde belirlenen düzene uymak ve Kuruma sadakat göstermek,

zorundadırlar.

Üyelik ödentileri

Madde 9 — Belirlenen asgari ücretin 200 sayısına bölümü ile elde edilecek miktar, en yakın tam sayıya tamamlanarak, o yılın üyelik ödentisi olarak kabul edilir. Üyelik ödentisi, ekonomik koşullara uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu kararıyla artırılıp eksiltilebilir. Şube yönetim kurulu, kendi sorumluluk sahasındaki üyelerin aidat miktarını artırmaya yetkilidir.

Her yılın ödentisi, şube genel kurul tarihlerinden en az iki ay önce ödenir.

Üyeliğin sona ermesi

Madde 10 — Üyelik;

a) Üyenin kayıtlı bulunduğu şube başkanlığına, üyelikten ayrıldığını yazılı olarak bildirmesi,

b) Üyenin iki yıl üst üste üyelik ödentisini ödemediğinin saptanması veya 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde, şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılması,

c) Merkez veya şube disiplin kurulları tarafından verilen üyelikten ihraç kararının kesinleşmesi,

hallerinde sona erer.

Haklarında (c) bendi uyarınca ihraç kararı verilenler, yeniden Kurum üyesi olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Hava Kurumunun Organları

Organlar

Madde 11 — Kurumun Organları şunlardır:

a) Büyük Genel Kurul,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Denetleme Kurulu,

d) Merkez Disiplin Kurulu.

Büyük Genel Kurulun yapısı

Madde 12 — Büyük Genel Kurul;

a) 5 inci maddede yazılı doğal üyelerden,

b) Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun asıl üyelerinden,

c) Şube başkanları veya özürleri halinde yetki verecekleri bir şube yönetim kurulu üyesinden,

d) Şubelerin gelir durumlarına göre, şube genel kurulları tarafından seçilen delegelerden,

oluşur.

Delege sayısı ve delege tespiti

Madde 13 — Büyük Genel Kurulda, Tüzüğe uygun şekilde genel kurullarını yapmış olan şubeler temsil edilirler.

Büyük Genel Kurulda şubeleri temsil edecek delegeler aşağıdaki ilkelere göre belirlenir:

a) Kira gelirleri hariç, şubelerin son iki yıllık net gelirlerinin toplamının 100'e bölünmesi ile elde edilen ortalama gelir, bir delege sayısını belirler. Ortalama gelirin altında geliri olan şubelerde delege seçilmez. Bu şubeler, Büyük Genel Kurulda sadece şube başkanlarınca temsil edilir. Ortalama gelirin üstünde geliri olan şubelerde ise, ortalama gelirin katları oranında delege sayısı belirlenir. Kesirler dikkate alınmaz.

b) Belirlenecek delege sayıları, büyük genel kurulun yapılmasından en az bir ay önce şube başkanlarına bildirilir. Bildirilen sayıda delege, şube genel kurulu tarafından seçilir ve seçilenlerin ad ve soyadları, seçim tutanakları da eklenmek suretiyle Kurum Genel Başkanlığına gönderilir.

Büyük Genel Kurulun toplanması

Madde 14 — Büyük Genel Kurul iki şekilde toplanır:

a) Olağan toplantı, iki yılda bir, çift yıllarda, en geç Ekim ayı sonuna kadar yapılır.

b) Olağanüstü toplantı;

1) Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulunun oy çokluğu ile alacağı kararla,

2) Ödenti borcu olmayan üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile,

3) Merkez Yönetim Kurulu üye sayısındaki boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde,

yapılır.

Üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapılabilmesi için, istekte bulunan üyelerin imzalarının noter tarafından onaylanmış olması şarttır.

Olağanüstü toplantı koşullarının gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine, Merkez Yönetim Kurulu, bir ay içinde Büyük Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya mecburdur. Merkez Yönetim Kurulunun yedeklerle dahi tamamlanamaması halinde, toplantı çağrısı mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun hiç üyesi kalmamışsa Merkez Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Olağanüstü toplantıda, yalnız toplantı yapılmasına neden olan gündem görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü toplantı, doğal üyelerin, mevcut şube başkanlarının ve bir önceki genel kurula katılma hakkı olan delegelerin katılımları ile yapılır.

Toplantıya çağrı

Madde 15 — Büyük Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Listede adı bulunan üyeler, toplantı gününden en az on beş gün önce, ülke çapında yayın yapan en az bir gazetede ilan edilmek suretiyle ve ayrıca yazı ile Büyük Genel Kurula çağrılırlar. İlan ve çağrı mektubunda toplantı günü, saati, yeri, gündemi ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. Ayrıca çağrı mektubuna, Merkez Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile bilanço ve tahmini bütçenin örnekleri eklenir. Birinci toplantının yapılamaması halinde iki toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

Büyük Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bilgi verilir. Ayrıca toplantıda hükümet komiserinin hazır bulundurulması istenir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir. Hükümet komiserinin bulunmaması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Büyük Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun sağlanamaması nedeninden başka bir nedenle geri bırakılırsa, ikinci toplantının iki ay içinde yapılması zorunludur.

Büyük Genel Kurul toplantısı aynı nedenle bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeter sayısı

Madde 16 — Toplantı, Büyük Genel Kurula katılma ve oy hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı usulü

Madde 17 — Büyük Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

a) Büyük Genel Kurula katılma hakkı olanlar, düzenlenen listedeki adlarının karşısını imza ederek toplantı yerine girerler.

b) Toplantı, gerek gördükleri takdirde Cumhurbaşkanı tarafından açılır. Aksi halde açılışı Genel Başkan yapar. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve ikisi yedek olmak üzere dört yazman üye seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar, divan başkanı ve divan üyeleri tarafından imzalanır.

c) Büyük Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular sıra ile görüşülür ve karara bağlanır. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, toplantıya katılan üyelerin en az 1/10'u tarafından önerilen konular da gündeme alınır.

d) Büyük Genel Kurulda kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

e) Büyük Genel Kurulda seçimler, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde divan başkanlığı tarafından dağıtılan damgalı boş veya damgasız basılı oy pusulaları kullanılır.

Oylar, Büyük Genel Kurul tarafından seçilen beş kişilik tasnif komisyonu tarafından sayılır ve sayım sonucu bir tutanakla saptanarak divan başkanlığına sunulur. Ancak, Büyük Genel Kurul kararı ile Divan Başkanlığı ve gerektiğinde oluşturulacak komisyonların seçimleri açık oylama ile yapılabilir.

f) Toplantı, çağrı yazısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Büyük Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 18 — Büyük Genel Kurul, Kurumun en üst organıdır. Bu sıfatla aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir:

a) Kurumun, hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar hesapları ile çalışma raporunu, Merkez Denetleme Kurulu raporunu görüşür ve karara bağlar. Merkez Yönetim Kurulunun ve Merkez Denetleme Kurulunun ibra edilmesini oylar.

b) Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini seçer.

c) Merkez Yönetim Kurulu tarafından Büyük Genel Kurula sunulacak, Kurum mevcutlarının işletilmesi, Kuruma taşınmaz mal alınması, gerekli görülen Kurum taşınmaz mallarının satılması, gelir kaynaklarının artırılması için vakıf ve şirketler kurulması, kurulmuş olan şirketlere ortak olunması ve benzeri kararları alır, gerektiğinde bu konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir.

d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yapılacak işlerle ilgili raporu inceler ve iki yıllık tahmini bütçeyi karara bağlar.

e) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurt içinde ve yurt dışında yeni şubeler açılmasına, çalışmaları etkin olmayan şubelerin kapatılmasına karar verir ya da bu konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir.

f) Ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara katılma ve ayrılma kararlarını verir ya da bu konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir.

g) Onursal üyelik önerilerini inceleyerek karara bağlar.

h) Üyelik başvurularının reddi kararlarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlar.

ı) Merkez Disiplin Kurulunun, organlardan ve üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

i) Büyük Genel Kurula sunulan Tüzük değişikliği önerilerini görüşerek karara bağlar.

j) Büyük Genel Kurul toplantılarında, Merkez Denetleme Kuruluna ek görevler verebilir.

k) Yasal koşulların gerçekleşmesi halinde fesih kararı alır.

Genel Başkan seçimi

Madde 19 — Türk Hava Kurumu Genel Başkanı; Büyük Genel Kurul tarafından, en az on delegenin göstereceği Kurum üyesi adaylar arasından, iki yıllık süre için seçilir. Genel Başkanlığa, 1 inci ve 3 üncü maddelerde belirtilen esas ve amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte; eğitim, bilgi birikimi ve Kurum ilgi alanında yönetim tecrübesine sahip, tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler aday gösterilir.

Süresi biten Genel Başkan yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Ancak, Genel Başkanlık süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez. Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Merkez Yönetim Kurulu, kendi arasından, ilk Büyük Genel Kurula kadar görev yapacak bir Genel Başkan Vekili seçer.

Genel Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 20 — Genel Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Türk Hava Kurumunu temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulunu en geç iki ayda bir toplantıya çağırır.

c) Kurumun hizmet ve çalışmalarını; ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve Kurum yönergeleri hükümlerine, Büyük Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

d) Kurumun ita amiridir. Kurumun yıllık ve iki yıllık bütçe önerilerini hazırlatır. Merkez Yönetim Kurulu ve takiben Büyük Genel Kurulun onayına sunar. Onaylanan bütçeyi uygular. Şubelerin bütçelerini onaylar, şube gelirlerinin yetmediği durumlarda ek ödenek bütçesine onay verir.

e) Müdür ve daha üst düzeydeki personel hariç, Kurumun gereksinimi olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir veya yer ve görevini değiştirebilir.

f) Personel kadro giderleri ile üst sınırı Merkez Yönetim Kurulu tarafından saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar.

g) Merkez Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek konulması ve kaldırılması işlemlerini yapar, Kurum taşınmazlarını kiraya verir ve Kurum için taşınmaz kiralar.

h) Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan davalarda ve icra takiplerinde Kurumu temsil eder. Bu sıfatla başkalarını veya şube başkanlarını vekil tayin eder.

ı) Kurumun merkez örgütlerini, bağlı kurumları ve şubeleri denetler veya denetlettirir.

i) Havacılık kulüplerinin çalışmalarını denetler veya denetlettirir. Kurumun amacına uygun olmayan çalışmalarda bulunan kulüplere yapılan desteğin kaldırılmasını Merkez Yönetim Kuruluna önerir.

j) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Kurum çalışmalarının gerektirdiği yönergeleri hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

k) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinden personel isteyebilir.

1) Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği diğer işleri yapar.

Merkez Yönetim Kurulunun yapısı, işleyişi ve üyelerde aranan nitelikler

Madde 21 — Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri; Büyük Genel Kurulun en az on delegesi tarafından gösterilecek, Türk Hava Kurumu üyesi adaylar arasından iki yıllık süre için seçilir. Seçimde, 19 uncu maddede Genel Başkan için belirtilen kriterlere uygun aday gösterilir.

Süreleri bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler. Ancak, Merkez Yönetim Kurulu toplam üyelik süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez.

Kurumun faaliyet alanında ticari çalışma yapanlar ile ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları, aynı alanda kurulmuş ticari şirketlerin kurucu ortağı, yöneticisi olanlarla her ne nam altında olursa olsun bu tür firma veya şirketlerden ücret alanlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler.

Merkez Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından Genel Başkanın önerisi ile bir Genel Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Ayrıca Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının yokluğunda, Genel Başkanlığa vekalet edecek Merkez Yönetim Kurulu üyesini belirler.

Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde meydana gelecek boşalmalar, oy sırasına göre yedeklerin çağrılmasıyla doldurulur.

Merkez Yönetim Kurulunun toplantıları, toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 22 — Merkez Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısının, bunların yokluğunda daha önce belirlenmiş Merkez Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, üye tam sayısının yarısından fazlası ile toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Başkanın çağrısı ile daha kısa sürede de toplanabilir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri, yetki ve sorumlulukları

Madde 23 — Merkez Yönetim Kurulu;

a) Kurumun çalışmalarını, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge hükümlerine ve Büyük Genel Kurul kararlarına uygun şekilde yönetir.

b) Genel Başkanlık tarafından hazırlanan Türk Hava Kurumu örgüt yapısını ve kadroları inceler, onaylar, müdür ve daha üst düzeydeki personelin işe alınma ve gerektiğinde işine son verilme işlemlerini yapar.

c) Genel Başkanlıkça hazırlanan yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyip uygunluğu halinde onaylar; dönem içinde yapılan ve sonraki dönemde yapılacak işlere ait raporlarla birlikte Büyük Genel Kurula sunar.

d) Kurum adına imza yetkisi verilecekleri ve bunların yetki sınırını belirler, imza sirkülerlerini hazırlatır, usulünce tescil eder, yayınlar ve ilan eder.

e) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini belirler.

f) Genel Başkanın önerisi üzerine Kurum çalışanlarının ücretlerini ve ücretlerine ek olarak verilecek tazminat, prim, ikramiye ve diğer özlük haklarını saptar.

g) Kurumun iç işlemleri için Genel Başkanlıkça hazırlanacak yönergeleri inceleyerek onaylar.

h) Büyük Genel Kurulun verdiği yetki doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında yeni şubeler açılmasına, çalışmaları etkin olmayan şubelerin kapatılmasına karar verir, açılacak şubelerin girişimlerini yapacak heyetleri görevlendirir.

ı) Büyük Genel Kurulun verdiği yetki doğrultusunda, Kurumun gelir ve etkinliğinin artırılması amacıyla şubelerin il veya bölge bazında yeniden organize edilmesine karar verir.

i) Şubelerde görevlendirilebilecek sayman ve diğer personelin görevleri, nitelikleri ve çalışma koşulları ile ilgili temel prensipleri, şube başkanlarının önerilerini de dikkate alarak belirler.

j) Üye sayısını ve Kuruma kalan net geliri artıran şubelere verilecek temsil ödeneğinin esaslarını belirler.

k) Onursal üyeliği hak edenleri saptayarak bunlarla ilgili üyelik önerilerini Büyük Genel Kurula sunar.

1) Kurumun disiplinine uymadıkları görülen merkez ve şube organlarında görevli üyeleri, gerektiğinde tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk eder. Merkez Disiplin Kurulunun tedbir kararlarını ve sonuç kararlarını uygular.

m) Büyük Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı gündemini, çalışma raporunu, denetleme raporunu, bilançoyu ve tahmini bütçeyi, Büyük Genel Kurul üyelerine, Büyük Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderir.

n) Genel Başkan ile gerekli gördüğü diğer üyelerin ve görevlilerin harcama yetkilerini belirler.

o) Genel Başkan için belirlenen harcama yetkisinin üstünde olan harcamaları yapar ve sözleşmeleri imzalar; gerektiğinde bu konularda Genel Başkana yetki verir.

p) Büyük Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, her türlü taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, inşa edilmesi, satılması, kiralanması, ipotek alınması, tevhit, ifraz, kamuya bedelli veya bedelsiz terk ve benzeri işlerle ilgili kararlar alır.

r) Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşmaya, vazgeçmeye ve tahsilatı sağlamak ve hızlandırmak için gerekli önlemleri almaya ve bunlara rağmen tahsil imkanı kalmamış alacakların silinmesine karar verir. Alacakların tahsilinde; taksit adedini azaltıp artırabilir, peşin ödemelerde tespit edilecek oranlarda indirim yapar, alacakların ertelenmesinde uygulanacak vade tarihlerini ve vade farkı oranını belirler.

s) Kurumun amacına ve görevlerine uygun havacılık tesislerinin kurulmasına karar verir.

ş) Amatör havacılık kulüplerinin Kurum merkezinde tutulan kütüğe kaydedilerek desteklenmelerine; ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve Kurum yönergelerine aykırı davranan kulüplerin desteklenmelerinin iptaline karar verir.

t) Üyeliğe kayıtları kabul edilmeyenlerin itirazlarını inceler ve karara bağlar, itirazın reddi kararlarına karşı verilen dilekçeleri Büyük Genel Kurula sunar.

u) Büyük Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, Kurum amaçlarının gerçekleştirilmesi, mevcutların işletilmesi ve nemalandırılması için gerekli ve yararlı gördüğü takdirde, vakıf ve şirketler kurar; kurulmuş bulunanlara katılır,

v) Yürürlükteki kanunların gerektirdiği her türlü görevi yapar ve Büyük Genel Kurul tarafından verilecek kararları yerine getirir.

y) Tüzükte yapılacak değişiklikleri hazırlar ve Büyük Genel Kurulun onayına sunar.

Merkez Denetleme Kurulunun yapısı ve üyelerinin nitelikleri

Madde 24 — Merkez Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Büyük Genel Kurulun en az on delegesi tarafından gösterilecek, Türk Hava Kurumu üyesi adaylar arasından iki yıllık süre için seçilir. Seçimde, 19 uncu maddede Genel Başkan için belirtilen kriterlere uygun aday gösterilir. Süreleri bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler. Ancak, Merkez Denetleme Kurulunun toplam üyelik süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez.

Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 25 — Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri, Büyük Genel Kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar.

Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, aday göstermedeki usule uyularak sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde, yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

Merkez Denetleme Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararını oy çokluğu ile alır.

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler; söz hakları vardır, ancak oy kullanamazlar.

Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 26 — Merkez Denetleme Kurulu, Büyük Genel Kurul adına, altı ayı geçmeyen aralıklarla Kurum Genel Merkezinin ve bağlı kuruluşların her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Gerekli durumlarda şubelerde de denetim yapar. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan yararlanır.

Denetlemelerde istenen her türlü defter, kayıt ve belgeler bulunduğu yer dışına çıkartılmamak koşuluyla ilgililer tarafından ibraz edilir.

Denetleme sırasında soruşturulmasına gerek görülen konular hemen yazı ile Genel Başkanlığa bildirilir.

Merkez Denetleme Kurulu, her yapılan denetleme sonucunu denetlemenin bitiminde, iki yıllık denetleme sonuçlarını Büyük Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir ay önce yazılı bir rapor halinde Genel Başkanlığa sunar.

Merkez Disiplin Kurulunun yapısı ve üyelerinin nitelikleri

Madde 27 — Merkez Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Büyük Genel Kurulun en az on delegesi tarafından gösterilecek Türk Hava Kurumu üyesi adaylar arasından iki yıllık süre için seçilir. Seçimde, 19 uncu maddede Genel Başkan için belirtilen kriterlere uygun aday gösterilir. Süreleri bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler. Ancak, Merkez Disiplin Kurulu toplam üyelik süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez.

Merkez Disiplin Kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 28 — Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Büyük Genel Kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan, bir yazman seçerler ve görev bölümü yaparlar.

Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, aday göstermedeki usule uyularak sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın veya yazmanın ayrılması halinde, yeni başkan veya yazman seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır. Merkez Disiplin Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

Merkez Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ve disiplin işlemleri

Madde 29 — Merkez Disiplin Kurulu, şube disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı, ilgililerce ya da Merkez Yönetim Kurulunca yapılan itirazları inceler ve karara bağlar. Merkez Disiplin Kurulu ayrıca, disiplin suçu işledikleri iddiası ile, Merkez Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen Kurum ve şube organlarındaki yöneticilerle ilgili inceleme ve soruşturmayı yaparak sonuçlandırır.

Merkez Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç onbeş gün içinde başkanın çağrısı ile toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görevi yazman üye yürütür.

Şube disiplin kurulu kararlarına itirazlar belge üzerinden incelenir. Ancak ilgili, itiraz dilekçesiyle, Merkez Disiplin Kurulunda ayrıca savunma yapmak isteğinde bulunursa, belli bir gün saptanarak ilgiliye yazı ile bildirim yapılır ve sözlü açıklamaları dinlenir.

Merkez Disiplin Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

Kurum ve şube organlarındaki yöneticilerle ilgili olarak, Merkez Disiplin Kurulunda doğrudan yapılan disiplin kovuşturmasında, gerekli görülen her türlü araştırma yapılır, tanık dinlenebilir, bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

Merkez Yönetim Kurulunca, tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Kurum ve şube organlarındaki yöneticilerle ilgili olarak yapılan ilk toplantıda tedbir işlemi hakkında da karar verilir. Bu karar ya tedbirin kaldırılması veya ilgilinin disiplin kovuşturması sonuçlanıncaya kadar geçici olarak organdaki görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin olur.

Merkez Disiplin Kurulunda yazılı savunma alınmadan disiplin cezası verilmez. Ancak, ilgili, üzerine atılan suçun ve verilmesi önerilen disiplin cezasının kendisine bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde savunma yapmadığı takdirde, savunma yapma hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

Merkez Disiplin Kurulunca, disiplin suçunun niteliği dikkate alınarak; uyarı, kınama, organlardaki görevden çıkarma, üyelikten geçici ve kesin çıkarma cezalarından birisi verilir. Üyelikten geçici çıkarma cezası altı ay ile iki yıl arasındadır. Kararda bu süre açıkça gösterilir.

Organlardaki görevden çıkarma ile üyelikten geçici çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılanlar ve bu cezaları kesinleşenler, bir daha Kurum ve şube organlarına aday olamazlar. Kesin çıkarma cezası alanların, cezanın kesinleşmesinden sonra üyelik kayıtları silinir. Bunların organlardaki görevleri de sona erer.

Merkez Disiplin Kurulunun kararları ilgililere yazı ile bildirilir. Kararlar, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.

Karardan önce üyelikten ayrılan kişiler hakkında da hüküm verilir.

Merkez Disiplin Kurulunun, organdaki görevden çıkarma, üyelikten geçici ve kesin çıkarma cezaları dışında verdiği cezalar kesindir. Organlardan ve üyelikten çıkarma cezalarına, ilgili tarafından, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilk Büyük Genel Kurulun gündemine alınır ve karara bağlanır.

Merkez Disiplin Kurulu kararlarının Büyük Genel Kurulda kaldırılması halinde, geçmişe ilişkin hak iddia edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türk Hava Kurumu Şubeleri

Şubelerin kuruluşu

Madde 30 — Kurum, Büyük Genel Kurulun aldığı karar ve verdiği yetkiye göre gerekli yerlerde şube açar. Şube açılmasına karar verildiğinde yetkilendirilen en az beş kişi şubenin açılacağı yerin mülki amirine gerekli başvuruyu yapar.

Şubeler doğrudan Genel Başkanlığa bağlıdır. Mülki amir şubenin onursal başkanıdır. Mülki amir gerektiğinde veya istendiğinde genel kurul ve yönetim kuruluna başkanlık eder. Mülki amir, ihtiyaç halinde, Genel Başkanın isteği üzerine şubede ek görevli personel çalıştırabilir ve Tüzükte belirtilen gelirlerin toplanmasında şubeye destek verir.

Şubenin organları

Madde 31 — Şubelerin organları şunlardır;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

d) Disiplin Kurulu.

Şube genel kurulunun yapısı

Madde 32 — Şube genel kurulları, genel kurul tarihinden en az iki ay öncesinden üyelik hakkını kazanmış ve üyelik ödenti borçlarının tümünü ödemiş üyelerden oluşur.

Şube genel kurulunun toplantıları

Madde 33 — Şube genel kurulu iki şekilde toplanır.

a) Olağan toplantı; iki yılda bir, tek yıllarda, Mart veya Nisan aylarında yapılır.

b) Olağanüstü toplantı;

1) Genel Başkanın teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla,

2) Şube yönetim kurulunun veya şube denetleme kurulunun oy çokluğu ile alacağı kararla,

3) Ödenti borcu olmayan üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile,

4) Şube yönetim kurulu üye sayısının boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde,

yapılır.

Üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapılabilmesi için, istekte bulunan üyelerin imzalarının noter tarafından onaylanmış olması şarttır.

Olağanüstü toplantı koşullarının gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine, yönetim kurulu, bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur. Yönetim kurulunun yedeklerle dahi toplanamaması halinde, toplantı çağrısı mevcut yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi hiç kalmamışsa denetleme kurulu tarafından yapılır.

Olağanüstü toplantıda, yalnız toplantı yapılmasına neden olan gündem görüşülür ve karara bağlanır.

Şubelerin genel kurul toplantıları ve sonuçları Genel Başkanlık tarafından incelenerek onaylanır veya ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge hükümlerine uymayan hususların düzeltilmesi istenir.

Toplantıya çağrı

Madde 34 — Şube yönetim kurulu tarafından, genel kurula katılma hakkı olan üye listesi hazırlanır ve toplantı gününden en az on beş gün önce ellerine geçecek şekilde çağrı yazısı ile üyeler genel kurula çağrılırlar. Çağrı yazısında toplantı günü, saati, yeri ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. Ayrıca çağrı yazısına gündem, yönetim kurulunun çalışma raporu ile denetleme kurulu raporu örnekleri eklenir.

Genel kurul toplantısı, yukarıda gösterilen süreye uyularak yerel bir gazetede ilan edilir. İlan metninde de toplantının günü, saati, yapılacağı yer, hangi gündemle toplanacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı açıkça belirtilir. Yerel gazetenin bulunmadığı yerlerde, ilan, şube binasındaki ilan panosuna asılarak yapılır.

15 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümler, şube genel kurulunun toplantıya çağrısında da uygulanır.

Toplantı yeter sayısı

Madde 35 — Toplantı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı usulü

Madde 36 — Şube genel kurul toplantısı, toplantıya çağrı yazısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı olanlar, düzenlenen listedeki adlarının karşısını imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantı, şube başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki yazman üye seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar, divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular sırasıyla görüşülür ve karara bağlanır. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, toplantıya katılan üyelerin en az 1/10'u tarafından önerilen konular da gündeme alınır.

Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir.

Şube genel kurulunun görev ve yetkileri

Madde 37— Şube genel kurulu;

a) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşür ve karara bağlar. Yönetim ve denetleme kurullarının ibrasını oylar.

b) Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer.

c) 13 üncü maddedeki esaslara uygun olarak Büyük Genel Kurul delegelerini seçer.

Seçimler, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde divan başkanlığınca dağıtılan damgalı boş veya damgasız basılı oy pusulaları kullanılır. Oylar, genel kurulca seçilen üç kişilik tasnif komisyonu tarafından sayılır. Sayım sonucu tutanakla saptanarak divan başkanlığına verilir.

Şube yönetim kurulunun yapısı

Madde 38 — Şube yönetim kurulu iki yıllığına genel kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Süresi bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler.

Şube yönetim kurulu, ilk toplantıda, kendi arasından bir başkan, bir sekreter üye seçer. Saymanı olmayan şubelerde sekreter üye saymanlık görevini de yürütür.

Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde meydana gelecek boşalmalar, sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde, yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

Üye sayısı, yedeklerin tümünün çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, bir ay içinde şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube yönetim kurulunun toplantıları, toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 39 — Şube yönetim kurulu, en az iki ayda bir, şube başkanının başkanlığında, üyelerinin en az yarısından bir fazlası ile toplanır. Şube yönetim kurulu, gerektiğinde, şube başkanının çağrısı ile daha kısa sürede de toplanabilir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Geçerli bir engeli olmaksızın üst üste üç toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

Şube yönetim kurulunun görevleri, yetki ve sorumlulukları

Madde 40 — Şube yönetim kurulu;

a) Şubeyi, kanun, tüzük, yönetmelik, şube genel kurul kararları ve Genel Başkanlık yönerge, genelge ve emirlerine uygun olarak yönetir.

b) Genel Başkanlık ve Merkez Yönetim Kurulunun plan, prensip ve direktifleri doğrultusunda, bölgesinde havacılık çalışmalarını düzenler.

c) Kurumu tanıtıcı, havacılığı özendirici ve şubenin üye sayısı ve gelirini artırıcı her türlü çalışmayı yapar.

d) Yüklendiği görev ve çalışmaları sürdürürken, mülki amirle, bölgesinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı birimi ve/veya diğer askeri birimlerle ve ilgili havacılık kuruluşlarıyla düzenli ilişkiler kurar, iş birliği yapar, yardım alır.

e) Şube denetleme kurulunun raporlarını inceler ve gerekli işlemleri yapar.

f) Üyelik için yapılan başvuruları karara bağlar ve sonucunu en geç otuz gün içinde başvuru sahibine yazı ile bildirir. Üyeliğin reddi kararlarından Genel Başkanlığa bilgi verir.

g) Üye kayıtlarını tutar.

h) Şubede çalışacak personel sayısını belirler ve işe alınacak personeli Genel Başkanlığa önerir.

ı) Genel kurul tarihini belirler ve genel kurul öncesi gereken işlemleri yapar.

i) Organlara seçilenlerle Büyük Genel Kurul delegelerini yedi gün içinde Genel Başkanlığa ve mülki amire bildirir.

j) Kurum disiplinine uymayanları şube disiplin kuruluna sevk eder. Organlarda görevli olup disiplin dışı davranışlarda bulunanların dosyalarını, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

k) Şube disiplin kurulunun kararlarını yerine getirir.

l) Bütçeyi hazırlar, gelir-gider hesaplarını inceler.

m) Genel kurula sunulmak üzere, döneme ait çalışma raporu ve hesap raporunu hazırlar.

n) Şubenin alacaklarını ve kira ilişkilerini takip eder.

Şube başkanının görevleri, yetki ve sorumlulukları

Madde 41 — Şube başkanı;

a) Şubeyi temsil eder.

b) Her yıl üye sayısını artırarak Kurumun daha geniş bir halk tabanına yayılmasını ve dayanmasını sağlar.

c) Her yıl şube gelirlerinin artırılması için çalışır. Bu amaçla bölgedeki mülki, askeri ve kamu görevlileri ile iş birliği tesis ederek mümkün olan en yüksek orandaki maddi ve manevi desteği sağlar.

d) Şubenin net gelir gider durumuna göre şube saymanının değerlendirmesini yapar. Genel Merkeze saymanın göreve devamı veya kategorisi konusunda tavsiyede bulunur.

e) Yönetim kurulu toplantılarının süresinde yapılmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder.

f) Şubenin tüm idari ve mali işlerinin, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

g) Şube hesaplarının günü gününe tutulmasını sağlar. Para ile ilgili işlemlerde gerekli belgeleri saymanla birlikte imzalar.

h) Şubede çalışan ücretlilerin yıllık sicillerini düzenler.

ı) Genel Başkanlıktan verilen yetki ile yürüttüğü işlerin her aşamasından ve sonucundan Genel Başkanlığa bilgi verir.

i) Üye kayıt defterine kayıtlı üyelerin tam listesini her yılın sonunda, yıl içindeki değişiklikleri ise her üç ayda bir Genel Başkanlığa bildirir.

j) Genel Başkanın verdiği yetki üzerine Kurumu, yargı organları ile icra dairelerinde ve gerekli görülen iş ve işlemler nedeniyle diğer kurum ve kuruluşlarda temsil eder.

Şube denetleme kurulunun yapısı

Madde 42 — Şube denetleme kurulu, genel kurul tarafından iki yıllığına seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Süresi bitenler yeniden aday olabilir ve seçilebilirler.

Şube denetleme kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 43 — Şube denetleme kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar.

Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde, yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

Şube denetleme kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Şube denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Söz hakları vardır, ancak oy kullanamazlar.

Şube denetleme kurulunun görev ve yetkileri

Madde 44 — Şube denetleme kurulu, genel kurul adına, yılda en az iki kez olmak üzere, şubenin her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde istenilen her türlü defter, kayıt ve belgeler, bulunduğu yer dışına çıkartılmamak kaydıyla ilgililer tarafından ibraz edilir.

Denetleme sırasında soruşturulmasına gerek görülen hususlar hemen yazı ile şube başkanına ve Genel Başkanlığa bildirilir.

Denetleme kurulu, her yapılan denetleme sonucunu, denetimin bitiminde, iki yıllık denetleme sonuçlarını, genel kurulun yapacağı tarihten en az bir ay önce yazılı bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve Genel Başkanlığa sunar.

Şube disiplin kurulunun yapısı

Madde 45 — Şube disiplin kurulu, genel kurul tarafından iki yıllığına seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Süresi bitenler yeniden aday olabilir ve seçilebilir.

Şube disiplin kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 46 — Şube disiplin kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerler. Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, sırası ile yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

Şube disiplin kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır.

Şube disiplin kurulunun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile disiplin işlemleri

Madde 47 — Şube disiplin kurulu; disiplin suçu işledikleri iddiası ile şube yönetim kurulu tarafından sevk edilen üyelerle ilgili inceleme ve soruşturmayı yaparak sonuçlandırır.

Şube disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç on beş gün içinde başkanın çağrısıyla toplanır. Kurulda gerekli görülen her türlü araştırma yapılır, tanık dinlenebilir, bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

Şube disiplin kurulunca, disiplin suçunun niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak uyarı, kınama, üyelikten geçici veya kesin çıkarma cezalarından birisi verilir. Üyelikten geçici çıkarma cezası altı ay ile iki yıl arasındadır. Kararda süre açıkça gösterilir.

Şube disiplin kurulu kararları, ilgilisine yazı ile bildirilir. İlgili ve Merkez Yönetim Kurulu bu karara, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Türk Hava Kurumunun Gelir ve Giderleri

Kurumun gelirleri

Madde 48 — Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Üye ödentileri,

b) Kurban derisi ve bağırsak, fitre ve zekat toplama çalışmalarından elde edilen gelirler,

c) Pul satışından elde edilen gelirler,

d) Kurumun varlıklarının işletilmesinden elde edilecek gelirler,

e) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni, taşınır ve taşınmaz mal bağışları,

f) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının kiralanması ve satımı yoluyla elde edilen gelirler,

g) İktisadi işletme ve ticari girişimlerden elde edilecek gelirler,

h) Düzenlenen piyango çekilişlerinden elde edilecek gelirler,

ı) Diğer gelirler.

Bütçe

Madde 49 — Kurumun bütçe yılı 1 Ocak'ta başlar.

Kurumun bir yıllık gelir ve giderleri, bu süre için yapılacak bir bütçe ile düzenlenir. Genel merkez ve şubeler çalışmalarını bu bütçeye göre yürütürler.

Şubelerin bütçeleri, şube yönetim kurulları tarafından hazırlanıp onaylanmak üzere Genel Başkana sunulur.

Geçici görev giderleri ve ödemeler

Madde 50 — Kurum bütçesinden karşılanmak üzere, yönergede belirlenecek esaslara göre, Genel Başkana temsil ödeneği verilir ve Büyük Genel Kurula Ankara dışından katılanlara, yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilen merkez ve şube organlarındaki üyeler ile diğer görevlilere harcırah ödenir.

Merkez Yönetim Kurulu tarafından şubelerin başkanlarına kullanma esasları yönergede belirlenecek şekilde temsil ödeneği verilir.

Şube giderleri ve harcamalara ilişkin esaslar

Madde 51 — Personel giderleri ile diğer zorunlu giderler, şubelerce elde edilen Kurum gelirlerinden karşılanır.

Şubelerin, Kurumun amaçları doğrultusunda önceden izin alarak yürüttükleri çalışmalar için yapacakları harcamalar, Genel Başkanlıkça ödenek tahsisi suretiyle karşılanır.

Şubeler sosyal yardım harcaması yapabilirler. Bu harcama Genel Başkanlıktan gönderilen ödenekten yapılır. Bu ödenek, şubenin gelir gider hesaplamasından sonra Kurum payına düşen net gelirinin % 12'sini geçemez.

Elde ettikleri gelirlerle giderlerini karşılayamayan şubelerin durumu Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyelerin görev ve çalışma yasağı

Madde 52 — Kurum ve şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile ikinci derece kan ve sıhri hısımları dahil, Kurumda ücretli bir görev alamazlar; Kurumun faaliyet alanına giren işlerde ticari çalışmalarda bulunamazlar; aynı çalışma alanında kurulmuş ticari şirketlerin kurucu ortağı, yöneticisi olamazlar; her ne ad altında olursa olsun bu tür firma ve şirketlerden ücret alamazlar. Bu yasağa uymayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve haklarında disiplin kovuşturması yapılır.

Kiralama yasağı

Madde 53 — Kurumun merkez ve şube organlarında görevli üyelere, Kurumun taşınır ve taşınmaz malları kiraya verilemez.

Birlikte görev yasağı

Madde 54 — Birinci dereceden kan ve sıhri hısım olanlar, Kurum organlarında birlikte görev alamazlar.

Kurum çalışanlarının tabi olduğu yasaklar

Madde 55 — Kurumda ücretli olarak çalışanlar Kuruma üye olabilir, ancak delege olamazlar ve Kurum organlarında görev alamazlar.

Tüzük değişikliği

Madde 56 — Tüzük değişikliği;

a) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile yapacakları,

b) Doğal üyelerin yarıdan fazlasıyla,

c) Asıl üyelerin 1/5'inin,

önerisi üzerine Büyük Genel Kurulun gündemine alınır ve karara bağlanır. Büyük Genel Kurul tarafından kabul edilen Tüzük değişiklikleri Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

Fesih halinde tasfiye

Madde 57 — Şubenin kapatılması halinde şubenin taşınır ve taşınmaz malları ile para ve hakları, Türk Hava Kurumu Genel Merkezine; Türk Hava Kurumunun feshi halinde, tüm mal varlığı Türk Hava Kurumu Vakfına intikal eder.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 58 — 18/10/1994 tarihli ve 94/6127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Hava Kurumu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren, en geç 6 ay içinde, önce şube genel kurulları ve takiben Büyük Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Yürürlük

Madde 59 — Bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 60 — Bu Tüzük hükümlerini Türk Hava Kurumu Genel Başkanı ve Kurumun yetkili organları yürütür.

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12832

 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Eylül 2004 tarihinde Belçika’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-25-2004-1010

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12832 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Eylül 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12833

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Eylül 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-265-2004-1011

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12833 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Eylül 2004 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6367

1 — Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı Hakim Tuğg. Hıfzı ÇUBUKLU (1976-P.19), 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince, Genelkurmay Adli Müşavirliğine (ANKARA), 16 Eylül 2004 tarihinden geçerli olarak atanmıştır.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

21 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    M. V. GÖNÜL

             Başbakan                           Milli Savunma Bakanı

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6368

1 — Bu kararda kimlikleri yazılı bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Başsavcılığına, bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığına ve iki askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Daire Başkanlıklarına 1 Eylül 2004 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun EK-5 inci maddesi ile 1600 Sayılı Askerî YargıtayKanununun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

21 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN M. V. GÖNÜL

Başbakan Milli Savunma Bakanı

Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığından, Hâk.Kd.Alb., İsmail Zeki ÇAĞATAY, ÇORUM, 1970-Yd-9, 30.8.1990 Askerî Yargıtay Başsavcılığına

Askerî Yargıtay 2 nci Daire Başkanlığından, Hâk.Kd.Alb., Suat SOYKAN, NİĞDE, 1971-Yd-5, 30.8.1991 Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığına

Askerî Yargıtay 2 nci Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., İbrahim Halil ALŞAN, MERSİN, 1972-Yd-2, 30.8.1992 Askerî Yargıtay 2 nci Daire Başkanlığına

Askerî Yargıtay 1 inci Daire Üyeliğinden, Hv.Hâk.Kd.Alb., Necmettin ÖZKAN, SAKARYA, 1970-Y-2, 30.8.1992 Askerî Yargıtay 1 inci Daire Başkanlığına

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6384

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KARAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    B. YILDIRIM

             Başbakan                                Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6385

1 — Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi A. Kemal ERGÜLEǒin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

21 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    B. YILDIRIM

             Başbakan                                Ulaştırma Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

 

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6381

1 — Sinop İli Gerze İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çakıldak Köyünün, aynı İlin Merkez İlçe Kabalı Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    A. AKSU

              Başbakan                           İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Dernekler Denetçiliği ve Denetçi Yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Denetçi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarını, bunların yetiştirilmelerini, çalışma esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Bakan: İçişleri Bakanını,

Başkanlık: Dernekler Dairesi Başkanlığını,

Başkan: Dernekler Dairesi Başkanını,

Denetçi: Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcılarını,

Dernek: 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan dernek, şube, federasyon, konfederasyonlar, Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışındaki şubeleri ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki şubeleri ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan teşekkül, birlik ve federasyonları,

Dernekler Birimi: İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğini,

Sınav Kurulu: Giriş ve yeterlik sınavını yapan kurulu,

Eleme Sınavı: Merkezi usulle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS),

Giriş Sınavı: Dernekler Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenecek taban puan üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı veya sözlü sınavını,

Denetim Raporu: Bir derneğin faaliyet, kayıt ve işlemlerinin tamamının ya da bir kısmının denetlenmesi sonucu düzenlenecek raporu,

İnceleme Raporu: Bir veya birden fazla dernekle ilgili olarak belli bir konunun araştırılması sonucu düzenlenecek raporu,

Araştırma Raporu: Dernekler hukuku veya uygulamasıyla ilgili bir konunun ya da Başkanlığın görev alanına giren başka bir konunun araştırılması sonucu düzenlenecek raporu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dernekler Denetçilerinin Yönetimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Denetçilerin Görev ve Yetkileri

Madde 5- Denetçiler, Bakanlık Makamının onayı ve Başkanın görev emri üzerine, derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri, iktisadi işletmeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri ile tüzüklerinde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini denetlemekle, verilen inceleme ve araştırma görevlerini yerine getirmekle görevlidir ve Denetçiler doğrudan Başkana bağlıdır.

Denetçiler, denetleme sırasında gerekli gördükleri defter, evrak ve belgeleri istemek; bunların onaylı örneklerini veya yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak; kasa, depo ve ambarlarını incelemek, saymak ve gerektiğinde mühürlemek yetkisine sahiptir. Denetçiler, görevleriyle ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir.

Denetçiler; yönetmelik, genelge ve diğer alt düzenlemelerle görev ve yetki alanları dışında görevlendirilemezler. Denetçiler, mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın denetim görevi dışı tutulamaz.

Denetçiler, kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı, disiplin kurulu kararı, mülkiye müfettişi raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilenler, Dernekler Dairesi Başkanın görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile Denetçilik mesleğinden çıkarılarak, öğrenim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yönetim

Madde 6- Denetçilerin çalışmaları, Başkan tarafından düzenlenir. Başkanın teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile iki Denetçi, Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilir.

Görev Merkezi

Madde 7- Denetçilerin görev merkezi Ankara’dır. Ancak, ihtiyaca göre Başkanın teklifi Bakanlık Makamının onayı ile İstanbul ve İzmir illerinde Grup Başkanlıkları oluşturulabilir.

Grup Başkanlıkları; doğrudan Başkanlığa bağlı olup, Grup Başkanlığının yönetim ve çalışmaları Grup Başkanı tarafından düzenlenir. Grup Başkanları ve Denetçilerin gruplarda görevlendirilmesi Başkanın teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile yapılır.

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 8- Başkan aşağıdaki görevleri yapar;

a) Çalışma yöntemlerini düzenlemek,

b) Denetim ve çalışma programlarını hazırlamak ve uygulanmalarını sağlamak,

c) Bakanlık Makamının denetleme, inceleme ve araştırma emirleri üzerine Denetçilerin görevlendirilmesini sağlamak,

d) Denetçilerin raporlarının incelenmesini, usul yönünden eksikliklerin giderilmesini ve ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak, gönderilen raporlar ile ilgili işlemlerin sonuçlarını takip etmek,

e) Denetçi yardımcılarının üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

f) Gerektiğinde kanun, tüzük, yönetmelik ile talimatların uygulanması konusunda genel durum raporları düzenlemek ve üst makamlara sunmak,

g) Denetçilerin hizmet içi eğitimlerini, Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak sağlamak, Denetçileri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, mesleki ve genel bilgilerin arttırılması için seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını, araştırma ve inceleme yapmalarını sağlamak,

h) Yurt dışına gönderilecek Denetçileri ilgili mevzuat çerçevesinde önermek,

ı) Denetçilerin ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Denetçilere İlişkin Yasaklar

Madde 9- Denetçiler;

a) Görevin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

b) Üyesi veya yönetiminde bulundukları derneklerin denetimini yapamazlar.

c) Denetimini yaptıkları derneklerde ve bunlara ait müessese ve eklentilerinde görevlilerin işlerine karışamazlar.

d) İnceledikleri evrak ve defterler üzerinde denetim yapıldığını belirten işaret ve yazılar hariç, düzeltme yapamazlar ve yazı yazamazlar.

e) Görev için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına bildiremezler.

f) Görevleri sebebiyle muttali oldukları bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

g) Denetimle ilgili kişilerin doğrudan veya dolaylı hizmet ve ikramlarını kabul edemezler; bunlarla alışveriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernekler Denetçiliğine Giriş

 

Denetçiliğe Giriş

Madde 10- Dernekler Denetçiliğine, Dernekler Denetçi Yardımcısı olarak girilir. Dernekler Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen eleme ve giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

Madde 11- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

b)En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk yapmaya elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

f) Bakanlar Kurulunun 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, A grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavda Denetçi Yardımcılığı için her sınav döneminde ve puan türünde Bakanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmak,

gerekir.

Giriş Sınavı

Madde 12- Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı olarak yapılır.

Sınavın şekli, tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, sınav konuları, sınavın yeri ve zamanı, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete’de veya Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

Sınavın iki aşamalı yapılması halinde; başvurular tamamlandıktan sonra, ilanda yer alan KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen boş kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday puan sıralamasına tabi tutularak, ilanda belirtilen sayı kadar aday yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.

Sınavın tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen sayı kadar aday, listedeki KPSS puan sıralamalarına göre sözlü sınava alınırlar.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça ilan edilir.

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Şekli ve Yerleri

Madde 13- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Yazılı sınav bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan konuları, sözlü sınav bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen konuları ihtiva eder. Yazılı sınav ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılabileceği gibi sınav kurulu tarafından da yapılabilir.

Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

Yazılı Sınav Konuları

Madde 14- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan yapılır.

a) Ekonomi;

1) Ekonominin Genel Esasları,

2) Makro Ekonomi,

3) Türkiye'nin Ekonomik Yapısı.

b) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

4) Borçlar Hukukunun Genel Esasları,

5) Ceza Hukuku; Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler,

6) Ticaret Hukuku; Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli Evrak,

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku; Genel Esaslar ve Soruşturma Usullerine Ait Hükümler,

8) Dernekler Hukuku.

c) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,

2) Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları,

3) Bütçe,

4) Türk Vergi Sisteminin Genel Hükümleri.

d) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Şirketler Muhasebesi,

3) Envanter ve Bilanço,

4) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

e) Yabancı Dil;

1) İngilizce,

2) Almanca,

3) Fransızca,

dillerinden biri.

Sınav Kurulu

Madde 15- Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek olan sınav kurulu Personel Genel Müdürünün başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı, Dernekler Dairesi Başkanı ve iki Denetçinin katılımı ile teşekkül eder. Sınav kurulu sınav tarihinden en çok 15 gün önce Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.

Sınav kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Bakanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, değerlendirilmesi ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin işleri yürütür.

Sınavlarla ilgili iş ve işlemler Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Soruların Hazırlanması

Madde 16- Yazılı sınavın sınav kurulu tarafından yapılması halinde; sınav kurulu, sınavı klasik veya test usullerinden birini veya her ikisini de kullanarak yapar. Bu durumda yazılı sınav soruları sınav kurulunca hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sorular ve cevapları ayrı zarfta olmak üzere mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir. Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir.

Yazılı Sınavın Yapılma Şekli

Madde 17- Sınav, ilan olunan yerde ve saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav gözlemcilerine ibraz etmek zorundadır.

Sınava; içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılmasından sonra, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılmasıyla başlanır. Sınavda, sınav kurulu başkanınca yeteri kadar gözlemci görevlendirilir.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar, sınava kabul edilmezler.

Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, varsa sınav disiplinini bozucu davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi gibi hususları içeren bir tutanak düzenlenir.

Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konulur, zarf kapatılıp mühürlendikten ve sınav gözlemcilerince imzalandıktan sonra tutanakla sınav kurulu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılması halinde; adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulurlar.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 18- Yazılı sınavın sınav kurulunca yapılması halinde, değerlendirme sınav kurulunca yapılır. Her konu grubu için tam not 100 dür. Klasik yazılı sınavda; adayların her konu grubundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınır. Test usulü ile yapılan sınavlarda ise değerlendirme önceden hazırlanan cevap anahtarına göre yapılır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için not ortalamasının 70 den aşağı olmaması gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda; en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan yazılı sınav sonuçları, liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınavın ÖSYM veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılması halinde; değerlendirme sınavı gerçekleştiren kurumca yapılır.

Yazılı sınavda 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş kadronun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağırılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağırılır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 19- Yazılı sınav sonuçları, sınav bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlıkça ilan edilir ve adaylara yazı ile bildirilir. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sınavı kazanan adayların adreslerine sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavın ÖSYM ye veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılması durumunda sınav sonuçları bu kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde adaylara duyurulur.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 20- Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen sayı kadar aday, listedeki KPSS puan sıralamalarına göre sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav kurulu tarafından en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 21- Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından her aday için alınan aritmetik ortalamalar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak sözlü sınavının başarı listesi oluşturulur.

Kesin başarı puanı, sözlü sınavda alınan nottur.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 22- Sınavı kazananlar, sözlü sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Puanların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik alır. Durum, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

İlan edilen kadro sayısının üzerinde 70 veya daha fazla puan almış olanlar için giriş sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

Denetçi Yardımcılığına Atanma

Madde 23- Giriş sınavını kazananlar Bakanlığın belirleyeceği tarihte başarı puan sıralamasına göre Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile Dernekler Denetçi Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Ataması yapılan adaylar, atama emrinin tebliğinden itibaren kanuni süresi içinde işe başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Giriş sınavını kazandığı halde atamaları yapılmadan önce, Bakanlığa başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren aday, atanma hakkını kaybeder.

Giriş sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin giriş sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise, atamaları iptal edilir.

Giriş sınavını asil olarak kazanan adayların, atamaları tamamlandıktan sonra, tebligata rağmen göreve başlamayanların yerine, yedek olarak ilan edilmiş listeden başarı puan sıralamasına göre adayların atamaları yapılabilir.

İtiraz

Madde 24- Giriş sınavına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Belgelerin Saklanması

Madde 25- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında başarı gösteren adayların, sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirme

Madde 26- Denetçi Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Çalışma alanına giren mevzuat ile uluslararası denetim standartları ve yöntemleri konularında bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Kişiliklerini görevlerinin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

c) Bilimsel çalışma ve araştırmalarla, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını özendirmek,

d) Raporlama usül ve teknikleri konusunda bilgilendirmek,

e) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini özendirmek.

Yetiştirme Programı

Madde 27- Denetçi Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

Birinci aşamada, Denetçi Yardımcılarının, derneklerle ilgili yürürlükteki mevzuat ve uygulaması, denetleme, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla Başkanlıkça hizmet içi eğitim programları ve kurslar düzenlenir.

İkinci aşamada, Denetçi Yardımcıları, denetim, inceleme ve araştırmada görevli denetçilerin refakatinde çalıştırılmak suretiyle bu konularda tecrübe kazanırlar. Denetçiler, Denetçi Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktan sorumludur. Denetçiler, yanlarında çalışan Denetçi Yardımcılarının kaydettikleri gelişmeler ile genel tutum ve davranışları hakkında bir rapor düzenler. Bu aşamada Denetçi Yardımcıları denetim, inceleme ve araştırma konularında yetiştirilmek üzere mülkiye müfettişlerinin refakatinde iki ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. İkinci aşamayı tamamlamayan ve yetki verilmeyen Denetçi Yardımcıları başlarında bir Denetçi olmadan tek başına denetim görevi yapamaz.

Üçüncü aşamada, araştırma yeteneğini geliştirme ve derneklerle ilgili belli bir konuda detaylı bilgi sahibi olmaları için Denetçi Yardımcılarına Başkanlıkça belirlenecek konularda tez hazırlattırılır. Tezlerin yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Başkanlığa verilmesi gerekir. Tezler, Başkan ve iki Denetçiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir ve komisyon huzurunda Denetçi Yardımcıları tarafından savunulur. Tezler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yetki Verilmesi

Madde 28- Birinci ve ikinci aşama çalışmaları iki yıl içinde tamamlanır. Birinci ve ikinci aşama çalışmalarını başarı ile tamamlayan Denetçi Yardımcılarına Başkanın teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile denetim, inceleme ve araştırma yetkisi verilebilir.

Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

Madde 29- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışları tespit edilen Denetçi Yardımcıları, refakatine verilen Denetçilerin düzenleyecekleri raporlar da dikkate alınarak, Dernekler Dairesi Başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeterlik sınavı beklenmeksizin Denetçilik mesleğinden çıkarılarak, öğrenim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 30- Dernekler Denetçi Yardımcılığı yetiştirme programını başarı ile tamamlayanlar, Denetçi Yardımcısı olarak çalıştıkları her üç yıl için olumlu sicil almış olmak kaydıyla yeterlik sınavına çağrılır. Yeterlik sınavının tarihi en az iki ay önce belirlenerek Denetçi Yardımcılarına bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Dernekler Denetçiliğine Atanma

Yeterlik Sınavı

Madde 31- Denetçi Yardımcılarının, görev alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulamasını, denetleme, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği bilgi ve davranışlar ile diğer nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölüm olarak yapılır.

Denetçi Yardımcılarının 3 yıllık süredeki tutum ve davranışları ile çalışmaları, refakatinde görev yaptıkları Denetçilerin raporları, hazırladıkları tezden aldıkları puan gibi hususlar Başkan ve iki Denetçiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilerek 100 üzerinden bir puana bağlanır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 32- - Dernekler Denetçiliği yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre oluşturulan kurul yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 33- Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır;

a) Mevzuat ve uygulaması; Anayasa, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Yardım Toplama Kanunu ve Tebligat Kanununun Denetçilik mesleğini ilgilendiren hükümleri ile Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkarılan yönetmelikler,

b) Muhasebe; genel muhasebe, şirketler muhasebesi, envanter ve bilanço, bilanço analizi ve teknikleri,

c) İnceleme ve araştırma usulü; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri.

Yeterlik Sınavlarının Değerlendirilmesi

Madde 34- Yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notu ile Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki değerlendirme puanından meydana gelir. Yazılı sınavda her konu grubu için, tam not 100 dür ve bunların ortalaması alınarak yazılı sınav notu belirlenir. Sözlü sınavda ise tek olmak üzere, tam not 100 dür. Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Denetçi Yardımcılarının başarı derecesi yazılı ve sözlü sınav notları ile değerlendirme puanının ortalaması alınarak belirlenir. Bu ortalamanın 70 ten aşağı olmaması zorunludur. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

Madde 35-Yeterlik sınavında başarısız olanlara en geç bir yıl içinde yeni bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavda da başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler Denetçi Yardımcılığı unvanını kaybederler. Sözkonusu kişiler durumlarına ve kadro derecelerine uygun başka kadrolara Dernekler Dairesi Başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile atanırlar.

Dernekler Denetçiliğine Atanma

Madde 36- Yeterlik sınavında başarı gösteren Denetçi Yardımcıları, boş olan Denetçi kadrolarına başarı sırasına göre atanır.

Mesleki Kıdem

Madde 37- Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Askerlik, hastalık, yurt içi ve dışındaki eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir. Mesleğe aynı tarihte atananlardan yeterlik sınavındaki puanı yüksek olan daha kıdemli sayılır. Puanın eşitliği halinde kıdem, kamu hizmetinde geçen süreye göre belirlenir.

Denetçilikten Ayrılanların Tekrar Kabulleri

Madde 38- Yeterlik sınavını kazanarak Denetçiliğe atandıktan sonra, istifa veya naklen başka bir göreve atanmak suretiyle ayrılanların tekrar mesleğe kabulü, Bakanlık Makamının iznine bağlıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Denetçilerin Çalışma Esas ve Usulleri

Denetçilerin Çalışma Esasları

Madde 39- Denetçiler, denetleme, araştırma ve incelemenin niteliğine ve hizmet ihtiyaçlarına göre tek başına veya gruplar halinde görevlendirilebilir.

Denetçiler başladıkları denetleme ve inceleme işlerini ara vermeden yaparlar. Denetimin süresi içinde tamamlanamayacağı veya başka yerlerde de çalışmayı gerektirdiği anlaşıldığında durum Başkanlığa bildirilir. Bu durumda Başkanlıkça verilen talimata göre hareket edilir.

Müşterek Çalışma

Madde 40- Denetleme, araştırma ve inceleme çalışmalarının gruplar halinde yürütülmesinde gruptaki Denetçilerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Grup sorumlusu, işe başlarken ve çalışmaların devamı süresince, uygun yöntemi belirlemeye ve çalışmaları yönlendirmeye yetkilidir.

Müşterek çalışmalarda raporlar grup sorumlusu Denetçinin gözetiminde düzenlenir ve çalışmaya katılan Denetçiler tarafından imzalanır. Raporda belirtilen eleştiri ya da öneriye katılmayan Denetçi karşı görüşünü raporun altına yazar. Diğer yazışmalar sadece grup sorumlusu Denetçi tarafından imzalanır.

Yazışma ve Haberleşme

Madde 41- Denetçiler denetleme, inceleme ve araştırma görevleri sırasında, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilir. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve bağlı birimleri ile yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Bakanlık aracılığıyla yerine getirilir.

Birlikte görevlendirmelerde, yazışma ve haberleşmeler kıdemli Denetçi tarafından yerine getirilir.

Acele ve gizli olmayan yazışmalarda duruma göre, telgraf, teleks ve faks kullanılabilir.

Yazılar, ulaştırılacak birim sayısından bir fazla olarak hazırlanır.

Denetçiler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını faks, teleks ya da telgrafla Başkanlığa bildirirler. Denetçiler, denetim mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde işlerini tamamlamadan görevli bulundukları yerlerden ayrılamazlar.

Yerler belirtilmek şartıyla görevli olarak günübirlik birden fazla yerlere gidiş ve gelişlerin bildirimi bir defada yapılır.

Resmi tatil günlerini ve çalışmalarına halel gelmemek şartı ile hafta tatillerini Başkanlığa önceden bilgi vermek suretiyle istedikleri yerlerde geçirebilirler.

Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi

Madde 42- Denetçiler denetim sırasında, denetim konusuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgili dernekten isteme yetkisine sahiptir. Bir suça delil teşkil eden belgelerin asılları alındığında, Denetçinin mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere iade edilir. Denetçiler, görevleri nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir.

Denetçilere Yardım

Madde 43- Dernekler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mülki idare amirleri, Dernekler Denetçilerine denetim görevini yaparken gerekli yardım ve kolaylığı gösterir.

Derneklerin Yükümlülüğü

Madde 44- Denetim gören derneklerin yöneticileri ile bunların müessese ve eklentilerindeki görevliler;

a) Denetçi tarafından istenen her türlü bilgi, belge, defter ve kayıtları göstermek veya vermek; gerekli görülen hallerde bunların tasdikli suretlerini veya Denetçi mührü ile onaylanmış suretleri alıkonmak şartıyla asıllarını vermek,

b) Denetim hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, denetim süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

c) Denetçilerin yazılı ve sözlü sorularını geciktirmeden cevaplandırmak,

ile yükümlüdür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetime İlişkin Esasları

 

Denetimin Kapsamı

Madde 45- Denetim, onayda belirtilen konu ile sınırlıdır. Ancak denetleme onayında konu belirtilmemiş ve derneğin genel denetiminin yapılması istenmiş ise, veznesi, kasası, kıymetli evrakı ve ambarı bulunan derneklerin denetimine bunlardan başlanır. Daha sonra derneğin defter ve kayıtlarını usulüne uygun tutup tutmadığı, faaliyetlerinin tüzüğünde gösterilen amaçlara uygun olup olmadığı incelenir.

Önceki Denetleme Sonuçlarının Araştırılması

Madde 46- Denetleme sırasında, önceki denetlemelerdeki eleştiri ve tavsiyelerin ne ölçüde yerine getirildiği araştırılır. Bir sonraki denetim tarihine kadar tamamlanmayan veya düzeltilmeyen hususlar ve bunlar hakkında yapılacak kanuni işlem raporda belirtilir.

Gelir Gider Hesaplarının Denetlenmesi

Madde 47- Derneklerin gelir ve gider kayıtları ile bunlara ilişkin diğer evrak incelenir. Ayrıca, taşınır ve taşınmaz malların dernek amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, iyi korunup korunmadığı araştırılır, sorumluluğu gerektiren hususlar denetim raporunda belirtilir.

Denetleme Sonu İşlemleri ve Düzenlenecek Raporlar

Madde 48- Denetleme sonucunda görev emrine göre; denetim raporu ya da inceleme veya araştırma raporu düzenlenir. Denetim raporunda özellikle onayda yer alan konular açıklığa kavuşturulur. Denetim raporları, denetlenen derneğin mali durumu, defter ve kayıtlarının mevzuata ve usule uygunluğu, dernek gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kaydedilip edilmediği, faaliyetlerin dernek amacına uygun olup olmadığı gibi hususları kapsar. Ayrıca tamamlanması ve düzeltilmesi gereken hususlara raporda yer verilir. Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz.

Denetim raporu ve dizi pusulasına bağlanmamış eklerinin bütün sayfaları raporu tanzim edenler tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Raporları Saklama Süresi

Madde 49- İşlemleri tamamlanmış olan raporlardan kovuşturma konusu olanlar on yıl, diğerleri 5 yıl arşivde muhafaza edildikten sonra İçişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir.

Zamanaşımı Hali

Madde 50- Denetleme sırasında, zamanaşımı sebebiyle kamu hukukunun zarar göreceği hallerde, denetlemenin sonu beklenmeksizin konu bir raporla ilgili makama bildirilir ve bu raporun bir örneği Başkanlığa gönderilir.

Denetim Raporlarının Değerlendirilmesi

Madde 51- Denetçiler tarafından üç nüsha olarak düzenlenen denetim raporları Başkanlığa sunulur. İncelenen raporlar gereği yapılmak üzere, Başkanlıkça ilgili birime gönderilir.

Denetim sırasında, bir derneğin faaliyetten alıkonulmasını gerektirecek hallere rastlandığında durum gecikmeksizin ilgili valiliğe; suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, durum Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Bu durumlarda valiliğe ya da ilgili mülki idare amirliğine yazılan yazıların bir sureti vakit geçirilmeden Başkanlığa gönderilir.

Denetim Sonuçlarının Yerine Getirilmesi

Madde 52- Denetim raporlarında belirtilen hata ve noksanlıklar, valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak bildirimler üzerine 30 gün içinde dernek yönetim kurulu başkanlığınca giderilir ve sonucu ilgili mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Denetim raporlarında belirtilen eksikliklerin derneklerce tamamlanması ve yanlışlıkların giderilmesi ile ilgili işlemler Dernekler Birimlerince takip edilir.

Denetim Sonuçlarından Bakanlığa Bilgi Verilmesi

Madde 53- Valilikler, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre kendilerine yapılan bildirimlerin sonuçları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilen konularla ilgili adli kararların neticelerini Bakanlığa bildirirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Denetleme, Araştırma ve İnceleme İsteklerinin Bakanlığa İletilmesi

Madde 54- Bakanlıkların merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların ve valiliklerin denetim, araştırma ve inceleme istekleri ile doğrudan İçişleri Bakanlığına gönderilen ihbar ve şikayetler Başkanlıkça incelenir. İhbar ve şikayetin mahiyetine göre konunun incelenmesi ya da ilgili derneğin denetlenmesi için Bakan onayı alındıktan sonra Denetçi görevlendirilir. Denetçi görevlendirilmesine lüzum görülmeyen ihbar ve şikayetler valiliklere intikal ettirilir.

Yurtdışına Gönderilme

Madde 55- Denetçiler bilgi ve görgülerini artırmak, denetim alanındaki gelişmeleri incelemek, bilimsel araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek veya Bakanlıkça uygun görülecek diğer konularda araştırma yapmak üzere, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Kimlik Belgesi

Madde 56- Denetçilere, bağlı olduğu kurumu, yetkilerini, unvanını, kimlik bilgilerini gösteren kimlik belgesi verilir.

Resmi Mühür

Madde 57- Denetçilere, denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere, numaralı resmi mühür verilir. Denetçiler bunu başkasının eline geçmeyecek şekilde muhafaza etmek zorundadır.

Araç ve Gereç

Madde 58- Denetçilere yazı ve hesap makinesi, çanta gibi mesleki araç ve gereçler Başkanlık tarafından sağlanır. Denetçiler, kendilerine verilen araç ve gereçleri görevleri süresince iyi ve temiz kullanmak; meslekten ayrıldıklarında bunları geri vermekle yükümlüdür.

Kayıt Esasları

Madde 59- Denetçiler teslim aldıkları, teslim ettikleri veya gönderdikleri bütün yazılarla tanzim ettikleri raporları Evrak Kayıt Defterine günlük olarak kaydeder.

Denetçiler, yazdıkları her türlü yazıya ve düzenledikleri raporların her bir grubuna ayrı ayrı, takvim yılı başından itibaren birden başlamak üzere sayı ve numara verirler.

Denetçiler yazılarına verdikleri sayıların önüne mühür numaralarını da yazarlar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 60- 9/11/1992 tarihli ve 21400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Özel Denetleme Grubunun Kuruluşu ve Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik değişikliği ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 9 uncu maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi kadrolarına atanmış olanların mesleki kıdemleri, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenir. Mesleki kıdemlerin hesaplanmasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcılığında geçirilen süreler, anılan maddedeki meslekte geçirilen süreden sayılır.

Yürürlük

Madde 61- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 62- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola,

Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

(Tebliğ No: 2004/36)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2004 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağının satışı karşılığında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ 11/09/2004 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2004/7828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kararname: 2004 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır Ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 06/09/2004 tarihli ve 2004/7828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ni,

d)Destekleme Primi veya Prim: Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı üreticilerine kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

e) İlgili Merci: İl ve İlçe Komisyonu’nu,

f) Üretici: 2004 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiği İl/İlçe Tarım Müdürlüklerince 2004/22 no’lu Tebliğin hükümlerine göre tespit edilen gerçek kişi çiftçileri,

g)DGD ve ÇKS Tebliği: Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sistemi’nin Oluşturulmasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2004/22 no’lu Uygulama Tebliğini,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): DGD ödemeleri için esas teşkil edecek, Bakanlık Merkez Teşkilatı, İl/İlçe Müdürlükleri ve çiftçi bileşenlerinin DGD ve ÇKS Tebliği hükümleri doğrultusunda müşterek çalışmaların gerçekleştiği ve Bilgi İşlem Merkezinde veri tabanının oluşturulduğu kayıt sistemini,

ı)Prim Kayıt Sistemi (PKS): ÇKS kayıtları esas olmak üzere, üreticilerin prime esas tüm bilgilerinin yer aldığı Bakanlık Bilgi İşlem Merkezince oluşturulan veri tabanını,

j)Prim Kayıt Formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, prime esas üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve prime esas değerlendirmenin yer aldığı örneği Ek-1’de belirtilen belgeyi,

k)Tasiriye Faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

l) Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu: Tarım sektöründe politikaları belirlemek ve faaliyetleri yönlendirmek üzere, 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı,

Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Yer ve Zamanı, Ödeme Şekli

Madde 4- Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı (ham rafinajlık veya naturel) üreticileri prim ödemelerinden yararlanır.

Çiftçiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları için de 6 ncı maddede belirtilen belgelerin düzenlenmesi kaydıyla çiftçilere prim ödenir. Kamu kuruluşlarına tüccar tarafından yapılan satış ve teslimatlarda

kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim edilir.

2004 yılı kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim miktarları, son başvuru tarihi ve ödemeye ait işlemler Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunca Karar alınarak belirlenir. Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Tebliğ ile bildirilir.

Üreticiler, bu Tebliğin 6. maddesinde istenen belgeler ve farklı İl/İlçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri sadece ÇKS’ye başvurduğu ilçenin ilgili merciine ibraz eder.

Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 20’si oranında fazla ödeme yapılacaktır.

İl Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben PKS’den aldıkları ve onayladıkları İl icmal listelerini Bakanlığa gönderir. Bakanlık ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarını ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda Bankaya gönderir. Gerekli kaynağın Banka Şubelerine aktarılmasından sonra prim ödemeleri yapılır.

Ödemelere İlişkin Görev ve Yetkiler

Madde 5- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kooperatifler, Ziraat Odaları ve Birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulur.

İl Komisyonu; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinden,

İlçe Komisyonu; Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, bulunan yerlerde Kooperatifler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası temsilcilerinden oluşturulur.

İl/İlçe Komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır.

İlçe Komisyonları;

-Her üretici bazında bir dosya açar.

-Üretici ve ürün bazında arazi miktarlarını belirlemek için, Bakanlık tarafından yürütülen 2004/22 no’lu ÇKS ve DGD Tebliği gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas arazileri dikkate alır. Bu tespitler ayrıca tutanağa bağlanır.

-Başvuru Dilekçesi (Ek-2) ve 2004 yılı ÇKS kayıtlarında farklı İl ve İlçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, prime esas alınan ortalama verimleri ve dekara kullanılan sertifikalı tohum miktarlarını (kütlü pamuk ve soya fasulyesinde) üretimin yapıldığı yerin ilgili merciinden isteyerek değerlendirmede dikkate alır.

-Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün için prime esas alınabilecek verimleri ve/veya bu verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım oranlarını ilçe bazında belirler.

-Komisyon prime esas üretim yapılan arazi ve bu arazide üretim ile ürün satışlarına ait belgelere dayalı bilgilerin yer aldığı Prim Kayıt Formu (Ek-1) üzerindeki kriterleri dikkate alarak karşılaştırma yapar. Ayrıca, zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate alır. Bu karşılaştırmada rakamlar arasında uyumsuzluk görülür ise sertifikalı tohumluk kullanımına öncelik verilmek şartı ile küçük değerler prime esas olarak alınır. Prim Kayıt Formu üzerindeki üretim alanlarının PKS’ye veri olarak girişleri ilçe bazında yapılacaktır. Sertifikalı tohumluk bilgileri, alım satım belgeleri ve zeytinyağında tasiriye faturası bilgileri her belge için ayrı ayrı girilecektir.

-Alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler tarafından komisyona ibraz edilen alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve/ veya borsa alım satım beyannamesi ve tasiriye fatura fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresini yazarak alır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde “2004 yılı kütlü pamuk/yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola/dane mısır/zeytinyağı prim ödemesinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

-Sertifikalı kütlü pamuk/soya fasulyesi tohumluk kullanımıyla ilgili mevcut tüm bilgileri üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır ve değerlendirme sonucunda sertifikalı tohum kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir. Kanola ve dane mısırda sertifikalı tohumluk kullanım şartını arar.

-Prime esas ekim/zeytinlik alanını, üretim miktarını ve ödenecek toplam prim miktarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde PKS’den alacağı icmalleri ilçelerde ve köylerde 10 gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır. Üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen İlçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları İl Komisyonu’na gönderir.

İl Komisyonları;

-Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

-İldeki prime esas ürünlerin ekim/zeytinlik alanlarını, üretim miktarlarını ve ödenecek toplam prim miktarlarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde PKS’den alarak mevcut bilgileri İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve İl icmalini imzalar.

-Ödemeye ilişkin Komisyon Kararının bir nüshasını İlçe Komisyonlarına, İl İcmalinin ve ödemeye ilişkin Komisyon Kararının bir nüshasını da Bakanlığa gönderir.

Prim Ödemesi İçin Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca İstenen Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Madde 6– İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-2),

b) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura) ve/veya borsa alım satım belgesi ve zeytinyağında tasiriye faturası (tasiriye faturalarının tarihi hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.),

c) Üretici adına düzenlenmiş 2004 yılına ait kanola/dane mısır ve varsa kütlü pamuk/soya fasulyesi sertifikalı tohumluk faturasının aslı,

d)Üretici tarafından 2004 ÇKS kayıtlarındaki hisseli arazileri için Muvafakatname 1 ibraz edilmemişse Taahhütname (Ek-3) alınır.

Komisyonca istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller

Madde 7- Bunlar;

a) 2004 yılı ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler,

c) 2004 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler,

d) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,

primden yararlanamazlar.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Madde 8- Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan gerçek kişilerden, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, çırçır/yem/yağ/gıda/zeytin sıkma fabrikaları/tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EKLER.doc

Sayfa Başı