Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Eylül 2004

SALI

Sayı : 25590

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

— Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah DÖRTLEMEZ’in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/48)

— Danıştay Üyeliğine, Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ali ATAGÜN’ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/49)

— Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Ankara Muhakemat Müdürü Mehmet Zeki ÇELEBİOĞLU’nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/50)

Atama Kararları

2004/7632 Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Olarak Kamil ACAR’ın Görevlendirilmesi ve Akademi Başkan Yardımcılıklarına Hasan DUDAKLI ile Hayrettin TÜRE’nin Atanmaları Hakkında Karar

— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— Samsun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3–2004/4)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5234      

 

Kabul Tarihi : 17.9.2004      

 MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (12) numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

b) 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

c) 80 inci maddesinin başlığı "Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme esasları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiştir.

Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

d) 125 inci maddesinin (B) bendine aşağıdaki (m) alt bendi eklenmiştir.

m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

e) 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 171. - Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.

f) 209 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

g) Ek 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmelikle belirlenen başarısızlık ve geri çağrılma hallerinde de ilgililer için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir. Bu yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşü üzerine Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır.

h) Ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına, "geçmemek üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın" ibaresi eklenmiştir.

i) Ek 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yurt dışı eğitim

EK MADDE 38. - Kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek amacıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura veya benzeri gider belgesinin bizzat öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

Bu şekilde gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaçla konulan ödenek tutarını aşmayacak şekilde tespit edilir.

j) Ekli (I) sayılı cetvelinin "V - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

V – AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

      Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan              1         3000

                                                                                  2         2200

                                                                                  3         1600

                                                                                 4         1500

                                                                                 5         1200

                                                                                 6         1100

                                                                                 7           900

                                                                                 8           800

 MADDE 2. - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Üniversite ödeneği, idarî görev ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam, temsil veya görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar.

b) 40 ıncı maddesine aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.

d. (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

c) 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.

Kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri ve 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz.

d) 58 inci  maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafındaki "% 80'ini" ibaresi "% 100'ünü" şeklinde, "% 80 oranı" ibaresi "% 100 oranı" şeklinde, aynı paragrafın son cümlesi ise "Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir." şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki beşinci paragraf eklenmiş ve mülga (b) fıkrasından sonra gelen ilk paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner sermaye gelirlerinden ayrılan en az % 35'lik tutar, bu ihtiyaçların  yanı  sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan tutarı, ilgili yüksek öğretim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu projelerde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumunun bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, üniversite döner sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın % 5'inden az olmamak kaydıyla, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

e) 60 ıncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık, ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

f) Ek 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 26. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam ikiyüzseksen ders saatine karşılık olmak ve 46 ncı madde uyarınca belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarların tespitinde, normal süresi içinde mezun olamayan veya lisans düzeyinde ikinci bir yüksek öğretim yapan öğrencilerden alınabilecek zamlı katkı payı miktarları dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler tarafından peşin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70'i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir; kalan kısmı ise üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve sınav ücreti ödenir. Bu fıkranın uygulanmasında, son fıkrasının ilk cümlesi hariç olmak üzere 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi dikkate alınır.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu maddeye göre yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunludur.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin yaz okulu açılması halinde bu madde uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

EK MADDE 27. - Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarihlerde asgarî iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır.

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarında yer alan mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydedilerek 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren  öğretim  üyelerine  ek  ders ve sınav ücreti; 3843  sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre bu program için görevlendirilen idarî personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu maddenin uygulanmasında yukarıda belirtilmeyen hususlar hakkında 2914 sayılı Kanun ile 3843 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Gerektiğinde yukarıda yer alan hükümler kısmen veya tamamen, ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanılmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

MADDE 3. – 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun;

a) 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin üçüncü alt bendinden sonra gelen paragraftaki "iştirakçi" ibareleri, "iştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi" olarak değiştirilmiş ve anılan maddenin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendirilirler. Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar ile aynı esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl

için bir kademe ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tâbi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanunun uygulanmasında isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler.

Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren son verilir. Diğer   sosyal    güvenlik    kurumları   ile  zorunlu  olarak   ilgilendirilmelerini   gerektirir görevlerde çalışmakta olan ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

b) Ek 68 inci maddesinin sondan üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra hükmü uygulanmaz.

c) Ek 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 80. - T.C. Emekli Sandığı, emekli veya malullük aylığı alanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretler ile sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçları ile tetkik ve tahlil bedelleri için Maliye Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatların altında bir fiyatla, ilgili kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir.

d) Geçici 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 218.- T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş olanlardan, 12 nci madde uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.

MADDE 4. – 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun;

a) 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.   

Ancak, Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içerisinde alınması gerekli görülen taşıtlar ile Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde hibe edilen taşıtlar Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.

Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

b) Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Danıştay Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı                             1    Binek       5 Yıl

MADDE 5. – 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının; (a) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline (sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil, bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" ibaresi "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)" şeklinde; (c) bendinde yer alan "teşkilatında çalıştırılan personele, bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla mesaiye ilave olarak" ibaresi "teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele" şeklinde değiştirilmiş ve son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Bu madde kapsamında bulunan personele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, döner sermaye katkı payı ödemeleri, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek benzeri ödemelerin net tutarları, bu madde kapsamında yapılan ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 6. – 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir.

MADDE 7. – 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

b) Geçici 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8. – 31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.

Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 8. – 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.

MADDE 9. – 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun;

a) 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. 10 uncu madde uyarınca yapılacak ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin, tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında ise satışa esas bedelin % 3'ünden az olamaz.

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına "Bankalarca" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve özel finans kurumlarınca" ibaresi ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

c) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında kesin teminat, ihale bedelinin % 6'sından az olamaz.

MADDE 10. – 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 10 uncu maddesinin (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (o) bendinden sonra gelmek üzere (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

p) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek.

r) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ayakta tedavileriyle ilgili ilaç kullanımında, gerektiğinde ilaçların eşdeğerlikleri dikkate alınarak tespit edilecek her türlü referans fiyatlar üzerinden bedellerinin ödenmesini sağlamak ve bu hususlara ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek.

b) 11 inci maddesine (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

n) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ilgili kanunlar uyarınca ödemeleri gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak.  

o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek,

c) Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üçyüzaltmış saati aşmamak ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ve sınav ücretlerini geçmemek üzere, Bakanlık tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ve sınav ücreti ödenir.

MADDE 11. – 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinde yer alan "2003 yılı sonuna kadar," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 12. – 27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı Kanuna mülga 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

MADDE 2/A. - Geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin esas ve usulleri, Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.

MADDE 13. – 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir; kesinhesap kanunu tasarıları ise ikinci düzeyde hazırlanır.

b) 11 inci maddesinin (d) bendinde yer alan "(Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan tertipleri hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 17 nci maddesinin (a) fıkrasının (10) numaralı bendi ile (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.

10. Aynı kuruluş bütçesi içinde fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın aktarma yapmaya veya kuruluşların bütçelerinden Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertiplerine aktarma yapmaya,

e) Bütçenin (B) işaretli cetvelinde GSM Hazine payları için öngörülen gelir tahminini aşan kısım, bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığı bütçesinde yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydedilir. Bu ödenekten, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibine yüztrilyon lirayı, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.06-1-05.1 tertibine yüztrilyon lirayı aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine yetmişbeştrilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine elliüçtrilyon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine yüzyetmiştrilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine ellidörttrilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine doksansekiztrilyon lirayı geçmemek üzere toplam dörtyüzellitrilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi dahil) projesine yüzaltıtrilyon lirayı geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu projelerinde mevsim şartları nedeniyle harcanamayacağı belirlenen tutarları, aynı Genel Müdürlüğün 2004 yılı Yatırım Programında devam eden diğer öncelikli projelerinde kullanılmak üzere revize etmeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

h) Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince yapılacak her türlü aktarmalarda, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

d) 32 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve araştırma görevlisi kadrolarına" ibaresi eklenmiştir. 

e) 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki parantez içi hükümde yer alan "pozisyonlar ile" ibaresi "pozisyonlar, 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanun, 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Kanun, 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun, 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 34 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinin son cümlesinde yer alan "fazla çalışmalar" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar" ibaresi eklenmiştir.

g) 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup, yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğal gaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının % 10'u,

h) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodundan yaparlar.

i) 49 uncu maddesinin (ö) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

4. 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydedilen ödeneklerden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılıp harcanamayan tutarları devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 14. – 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 18. – Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışmakta iken çalıştıkları kuruluşun 1.1.1992 tarihinden itibaren özelleştirilmesi, kapatılması, tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitleri feshedildiği veya özelleştirilmiş bulunan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibaren işveren tarafından altı ay içinde iş akitleri feshedildiği için 2004 yılında  14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve diğer özlük hakları 31.12.2004 tarihine kadar Özelleştirme Fonunun İş Kaybı Tazminatı ödeneğinden ilgili kuruluşlara aktarılır. Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda istihdam edilenlerin ücret ve diğer özlük hakları karşılığı aktarılacak tutarlar, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Yapılacak ödemeler ise, genel ve katma bütçeli kurum bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerinden ödenir. Ödemeye ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde % 50’den fazla kamu payı satış yoluyla özelleştirilmiş şirketlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas kararı alınanlarda çalışan, kamuda çalıştıkları sürelere ilişkin tazminatlarını alamayan ve bu konuda doğmuş alacaklarını iflas masalarına kaydettirmiş bulunan işçilerden, bu kararın yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunanların kamuda geçen sürelere ilişkin olarak kuruluşun özelleştirildiği tarihteki ücreti üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen kıdem tazminatı alacakları Özelleştirme Fonundan ödenir. İşçiler adına iflas masasına alacak kaydedilen tutarın Özelleştirme Fonunca yapılan ödemeye tekabül eden kısmı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve tahsil edilir.

MADDE 15.- 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "her yıl bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı" ibaresi "Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı", "bakanlığın" ibaresi "kurumun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16.- 25.3.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin bir önceki yıla ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarı, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 17.- 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz.

MADDE 18.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. - a) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin, ilgili malî yıl kârlarından Hazineye isabet eden tutarları;

1) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,

2) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin ödenmemiş sermayesine veya 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

b) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin ilgili malî yıldan önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararı alacakları veya ödenmemiş sermayesine mahsubuna ilişkin işlemleri yapmaya,

c) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin bir önceki malî yıl sonu itibarıyla; Hazineye (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların hasılatından pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye,

Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 19. – 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

MADDE 20. – 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - a) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihi itibarıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna olan borçlarından, Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecinde, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile bu borçların tasfiyesine kadar geçecek süre içinde doğacak faizin terkin edilmesine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

b) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından 99/13288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu koşullarında kullandırılan ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Hazine kaynağına dönüşen kredilerden birliklerin yeniden yapılandırılma sürecinde tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

c) Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihinden önce mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili banka borçları, birliklerin yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak Hazine tarafından söz konusu borçların, hangi miktar ve koşullarda üstlenileceğine ve 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ve ilgili yıl bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde üstlenilecek borçların tasfiye edilmesine ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

MADDE 21. – 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun;

a) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından devir alınan taahhütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir alan Bankaya Hazine Müsteşarlığınca nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi şeklinde avans mahiyetinde ödenir. Ancak Hazinece avans mahiyetinde yapılan ödemeler ve devir tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer alan taahhütlerden nakde dönüşenler Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak incelemeler sonucu düzenlenecek nihaî raporlar ve onaylanacak devir bilançoları esas alınarak kesinleştirilir. Söz konusu inceleme sonucunda nakde dönüşen taahhütler de dahil edilerek Hazine aleyhine tespit edilen farkın, ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama kaleminden bankalara nakden ödenmesine ve/veya anılan bankaların kâr paylarından Hazineye isabet  eden  tutarlarını,  Hazineden  bu  madde  kapsamında  olan  alacaklarına  mahsup   etmeye

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bankalar Yeminli Murakıplarınca Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde ise bankalarca nakden ödeme yapılır ve /veya daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve/veya Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden nakden tahsil edilir.

Bu devirden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bilançosunda görünen alacaklar özelleştirme süreci başlayana kadar karşılık ayrılarak giderilir ve karşılıklar ayrıldıkları yıla ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

b) Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. – 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin avans olarak tasfiyesi yapılan görev zararı ve/veya gelir kayıplarının kesin tespitini teminen yapılacak nihaî inceleme sonuçlarına göre; Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu farkın ilave faiz yürütülmeksizin ilgili harcama kaleminden nakden ödenmesine veya anılan Bankaların önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden olan görev zararı veya gelir kaybı alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 22. – 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yer alacak ödemeler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan para piyasası nakit işlemleri" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

d) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç),

MADDE 23. – 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (6), (7) ve (8) numaralı fıkralar eklenmiştir.

4. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kâr, müesseselerde teşekküle, teşekküllerde ise Hazineye devredilir.

6. a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kuruluşlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin (özelleştirme programına alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla ilişkin kârlarından Hazineye isabet eden tutarları;

1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tâbi olmaksızın, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye,

2) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların geçen yıldan daha önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşların görev zararı alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.

7. Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla;

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın alınmasına,

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devir alınmasını sağlamaya, 

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye,

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

8. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının bir önceki yıl sonu itibarıyla Hazineye (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 24. – 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde" ibaresi "31.12.2005 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve anılan Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır.

MADDE 25.- 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 3. - Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tâbi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Başbakanca tespit olunur.

MADDE 26. – 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, denizcilikle ilgili konularda lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının güverte, gemi makineleri işletme ve gemi inşa mühendisliği bölümleri mezunu olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Denizcilik Müsteşarlığına başvuranlar arasından Kurumca yapılacak sınavda  başarılı olanlardan başarı  sırasına göre  (80) kişi, açıktan atamaya ilişkin sınav ve yerleştirme hükümleri ile 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 32 nci maddesinin (a) fıkrasında düzenlenen hükme tâbi olmaksızın ve başka bir şart aranmaksızın Gemi Sörvey Kurulu uzmanlığı kadrolarına atanırlar.

MADDE 27. – 28.5.1970 tarihli ve 1264 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan "mal sandıkları ve" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 28. – 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

i) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve ziraî ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve ziraî sanayî tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek.

b) 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

c) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üst üste iki dönem Birlik yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

d) 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birlik gelirlerinin en az yüzde ellisi odaların kayıtlı üye sayıları, ekonomik durumları ve projeleri dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde odalara dağıtılır.

MADDE 29. – 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun;

a) 39 uncu maddesine mülga (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

c) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler,

b) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Resmî Gazetede" ibaresi "Kurum internet sayfasında" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir ay" ibaresi "üç ay" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30. - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Denizcilik Müsteşarlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 31. - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri (kamu bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç) kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar.

Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar.

Kamu kaynaklarının bu madde hükmüne aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.

Haznedarlıkla ilgili yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 32. - Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen ücretler de dahil olmak üzere projeye yönelik yapılacak her türlü harcamalar proje kaynaklarından gerçekleştirilir. Harcamalar, proje sözleşmelerinde yer alan hükümler ile bu sözleşmelere dayanak teşkil eden program kuralları çerçevesinde yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Maliye Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 33 . - a) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 9 uncu maddesindeki "en geç onbeş gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve anılan maddenin üçüncü fıkrası,

b) 20.3.1997 tarihli ve 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi,

c) 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi, 

d) 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanunun; 10 uncu maddesi, 15 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları, 26 ncı maddesi, 27 nci maddesinin (a) fıkrası ve (b) fıkrasının (1) numaralı bendi, 36 ncı maddesinin (b) fıkrası, 42 nci maddesinin son fıkrası, 43 üncü maddesinin son fıkrası ile 49 uncu maddesinin (i) ve (l) fıkraları,

e) 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası; 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkraları ve 36 ncı maddesinin birinci fıkrası,

f) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinin (g) alt bendi,

g) 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı olarak kurulmuş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın % 15'i (ilaç ve tıbbî sarf malzemesi hasılatının % 5'i), en geç takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranı döner sermayeler itibarıyla %30'a kadar yükseltmeye veya %10'a kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde, Maliye Bakanlığınca ek süre verilebilir. Yıl sonu kârları ile aylık gayrisafi hasılat üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar zamanında yatırılmadığı takdirde 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre, aylık %1 zamlı olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yarı yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine, katma bütçeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye işletme saymanlıklarını il düzeyinde kurumlar bazında birleştirmeye ve bu konuda doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinden kendi özel kanunlarında 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanuna tâbi olmayacağı belirtilenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. - A) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispî kira bedellerinin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı denizcilik ve liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur.

Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından, konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler adına yapılacak deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, Araştırma Dairesince yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylanması için alınacak bedellerin yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek altyapı tesislerinin onarımları ile ulaştırma hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı bütçesine, diğer yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur.

Yukarıda belirtilen hükümlere göre özel gelir ve ödenek kaydedilen miktarların önceki yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir.

Telekomünikasyon hizmeti veren işletmecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden tahsil edilerek, bir taraftan bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere anılan Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlardan önceki yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir.

B) 7.2.2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci madde gereğince tahsil edilen ve saymanlık hesabına yatırılan payın yarısı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.

C) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedelleri ile yabancı ülke meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere veya yurt içi kişi ve kurumlara, yabancı ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün meteorolojik ürünlerini diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken miktarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlüğün talimatı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez Saymanlık hesabına yatırılır. Saymanlık hesabına yatırılan bu tutarlar, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan Genel Müdürlük bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmı ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

D) Bu madde hükümleri 31.12.2004 tarihine kadar uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3. - Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak posta ve haberleşme masrafları karşılığı tahsil edilen miktarlardan 31.12.2003 tarihi itibarıyla harcanmayan kısımları Dışişleri Bakanlığının ihtiyaçlarında kullanılmak    üzere  genel  bütçenin  (B)  işaretli  cetveline  özel   gelir  ve  Dışişleri   Bakanlığı bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kısımları bir kereye mahsus olmak üzere ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4. – 1.1.2004 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler tarafından mevzuatı gereğince alınmış olup çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir kaydedilme ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5. - Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye ve İhsaniye mahallelerinde bulunan ve Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazları, üzerindeki muhdesatı ile birlikte ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere, Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu taşınmaz mallarla ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi olmaksızın, her ölçekteki imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re’sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. Plân hazırlama ve onaylama işlemleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plân uygulama işlemleri ise Bayındırlık ve

İskân Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesinleşen plânlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu plânların uygulanması zorunludur.

Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 6.- 25.3.2004, 28.3.2004 tarihlerinde Erzurum-Ilıca, Aşkale, Çat ve çevresinde, 2.7.2004 tarihinde Ağrı’da meydana gelen depremler ile 4-5-6.3.2004 tarihlerinde Ilıca ve çevresindeki sel afeti sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye sınırları ile mücavir alanlarında belirlenen ağır hasarlı veya yıkık konut ve işyeri sahibi afetzedeler için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından konut, her türlü alt yapı ve sosyal donatılar ile toplu işyeri yapılabilir veya yaptırılabilir. Orta hasarlı olduğu belirlenen konut veya işyeri sahibi afetzedelere ise, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, güçlendirme projesi ve onarım işleri için kredi verilebilir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu işler için gerektiğinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevlendirilmesi için talepte bulunabilir. Söz konusu kredilerin kullandırılması, geri dönüşü ve yapılacak konut–işyerlerinin afetzedelere tahsisine ilişkin usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yukarıdaki fıkranın uygulanması için gerekli malî kaynak; bütçeden aktarılacak ödenekler, 7269 sayılı Kanunun 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplanan nakdî bağış ve yardımlar ile yurt dışından sağlanan her türlü dış kredi ve hibelerden sağlanır.

Afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla tespit edilen alanlarda arsa ve arazi temininde 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 21, ek 9 ve ek 10 uncu maddelerindeki hükümler uygulanır. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve araziler görevlendirilmesi halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu araziler üzerinde imar mevzuatındaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın harita, her türlü imar ve parselasyon planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır ve onanır.

Bu madde uyarınca temin edilecek arsa ve araziler ile yeniden inşa edilecek veya onarılacak alt ve üst yapılarla ilgili; harita, imar ve parselasyon planları, ifraz, tevhit, tescil, ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, verilecek beyanname, taahhütname ve sözleşmeler ile tapu ve kadastro müdürlükleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim, harç, fon, pay ve ücretten muaftır.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılır.

MADDE 34. - Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesinin (a) fıkrası, 16.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,                                      

b) 33 üncü maddesinin  (b) fıkrası 15.12.2004 tarihinde,

c) 1 inci maddesinin (e), (g) ve (i) fıkraları, 2 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (f) fıkraları, 3 üncü maddesinin (b) fıkrası, 4 üncü maddesinin (a) fıkrası (Bu fıkrayla değiştirilen 237 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hariç), 7 nci maddesi, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesi, 12 nci maddesi, 15 nci maddesi, 16 ncı maddesi, 17 nci maddesi, 18 inci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile (b) fıkrası, 22 nci maddesi, 33 üncü maddesinin (a) fıkrası 1.1.2005 tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 35. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/9/2004

 

(1) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU   : DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

  

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulu Kadro Adedi

TOPLAM

TH

Gemi Sörvey

Kurulu Uzmanı

 

5

 

160

 

-

 

160

 

TOPLAM

 

160

-

160

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12754

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Eylül 2004 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-264-2004-1008

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12754 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Eylül 2004 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/48

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, (mülga) Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah DÖRTLEMEZ seçilmiştir.

20 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/49

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Gümrük Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ali ATAGÜN seçilmiştir.

20 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/50

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Ankara Muhakemat Müdürü Mehmet Zeki ÇELEBİOĞLU seçilmiştir.

20 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2004/7632

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak Kamil Acar’ın görevlendirilmesi ve Akademi Başkan yardımcılıklarına Hasan Dudaklı ile Hayrettin Türe’nin atanmaları; Adalet Bakanlığının 28/6/2004 tarihli ve 047685 sayılı yazısı üzerine, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 9 uncu ve geçici 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. BABACAN

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6333

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli; İstanbul Defterdarlığına İzmir Defterdarı Mehmet Akif ULUSOY’un, bu suretle boşalacak olan İzmir Defterdarlığına, Adana Defterdarı İhsan AKYOL’un atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

20 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   K. UNAKITAN

             Başbakan                                  Maliye Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —15 Ekim 2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak tespit edilen fakülte kontenjan miktarının Polis Koleji öğrencileri tarafından tamamlanamayan kısmı genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunlarına ayrılır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı her ülke için en fazla beş öğrenci ile sınırlıdır. Ancak; Bakan, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak bu sayıyı bir katına kadar arttırmaya yetkilidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin miktarı tespit edilen kontenjan sayısının % 25’ini aşamaz.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görevde Yükselme

Esaslarına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünde çalışan memurların, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan memurlardan Şube Müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak olanları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

c) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) Hizmet birimi: 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatını,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Hizmet grupları: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

g) Alt hizmet grupları: Hizmet grubunun içerisinde yer alan aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

h) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerini,

ı) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvanlarda, alt görevden üst göreve niteliğinde yapılacak geçişleri,

j) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye dair görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

k) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiminin tamamına katıldıktan sonra Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

l) İşletme şefi: İşletme Müdürlüklerine bağlı İşletme Şefliklerinde Mühendis (Orman Mühendisi) kadrosunda İşletme Şefliği görevini yürütenleri,

m) Kadastro komisyon başkanı: 6831 sayılı Orman Kanununa göre çıkarılan 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen görevlileri,

n) Kadastro komisyonu ormancı üyesi: Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen görevlileri,

o) Amenajman heyet denetçisi: 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenajman planlarını, teknik yönetmeliğe uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanununun 29 uncu maddesine göre hazırlanan 30/5/1988 tarih ve 4244 sayılı Orman İdaresi ve Planlama (Denetim ve Kontrol, Amenajman Heyet Başkanlığı ve Mühendisliği) Başmühendisliklerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen görevleri yürütenleri,

p) Amenajman heyet başkanı: Orman İdaresi ve Planlama (Denetim ve Kontrol, Amenajman Heyet Başkanlığı ve Mühendisliği) Başmühendisliklerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yürütenleri,

r) Amenajman heyet mühendisi: Orman İdaresi ve Planlama (Denetim ve Kontrol, Amenajman Heyet Başkanlığı ve Mühendisliği) Başmühendisliklerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen görevleri yürütenleri,

s) Teknik nitelikli Şube Müdürlüğü: Atanacaklarda mühendislik öğrenimi gerekli görülen ve (Ek-2 ve 3 No’lu) çizelgelerde (T) işareti ile belirtilen Şube Müdürlüklerini,

t) İdari nitelikli Şube Müdürlüğü: Atanacaklarda teknik veya mühendislik öğrenimi gerekli görülmeyen ve (Ek-2 ve 3 No’lu) çizelgelerde (İ) işareti ile belirtilen Şube Müdürlüklerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar ve Şartlar

Hizmet Grupları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi Genel Müdürlük personeli; sekiz hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu hizmet gruplarında aşağıdaki unvanlar bulunur.

a) Yönetim grubu;

1) Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Harita ve Fotogrametri Müdürü, Yedek Parça Depo Müdürü,

2) İşletme Müdür Yardımcısı, Harita ve Fotogrametri Müdür Yardımcısı, Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısı,

3) İşletmeler Saymanı, Sayman,

4) Şef.

b) Araştırma planlama grubu;

APK Uzmanı, Uzman.

c) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Ekonomist,

3) Tekniker,

4) Teknisyen.

d) Bilgi işlem grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı.

e) Sağlık hizmetleri grubu;

1) Daire Tabibi, Tabip, Fizyoterapist, Diş Tabibi, Biyolog,

2) Çocuk Gelişimcisi,

3) Hemşire, Laborant, Sağlık Memuru, Çocuk Eğitimcisi.

f) Hukuk grubu;

Hukuk Müşaviri, Avukat.

g) İdari hizmetler grubu;

Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Daktilograf, Ambar Memuru, Mutemet, Veznedar, Santral Memuru, Haberleşme Memuru, Matbaacı, Orman Muhafaza Memuru, Şoför.

h) Yardımcı hizmetler grubu;

Bekçi, Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşcı, Kaloriferci.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 —Orman Genel Müdürlüğünde;

a) Şube Müdürü, İşletme Müdürü, Harita ve Fotogrametri Müdürü, Yedek Parça Depo Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Harita ve Fotogrametri Müdür Yardımcısı, Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Uzman, Çözümleyici, Başmühendis, Mühendis, Mimar, İstatikçi, Ekonomist, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Fizyoterapist, Biyolog, Hukuk Müşaviri, Avukat ve bu düzeyde bulunan görevlere atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

b) İşletmeler Saymanı, Sayman, Şef, Programcı, Tekniker, Çocuk Gelişimcisi ve bu düzeyde bulunan görevlere atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

c) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Daktilograf, Çocuk Eğitimcisi, Ambar Memuru, Mutemet, Veznedar, Santral Memuru, Haberleşme Memuru, Matbaacı, Orman Muhafaza Memuru, Şoför ve bu düzeyde bulunan görevlere atanabilmek için en az ortaöğrenim mezunu olmak,

şarttır.

Sicil

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara ilişkin görevde yükselme eğitimine katılabilmek için;

Son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan az olmaması esastır.

Görevde Yükselmede Aranan Özel Şartlar

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvanlara atanacaklarda 6 ve 7 nci maddelerdeki genel ve (Ek-2 ve 3 Nolu) çizelgelerde belirtilen öğrenim nitelikleri yanında aşağıdaki şartlar da aranır.

A) Mühendis (Orman İşletme Şefi) kadrosuna atanabilmek için;

Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği bölümü mezunu olmak,

B) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

En az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

En az 1 yıl süreyle Kadastro Komisyon Başkanı veya Ormancı Üyesi veya kadastro hizmetlerinde veya,

Amenajman Heyet Denetçiliği veya Amenajman Heyet Başkanı veya son 1 yılı dahil en az 5 yıl süreyle Amenajman Heyet Mühendisliği görevlerinde çalışmak,

C) Müdür Yardımcılığına atanabilmek için;

1) İşletme Müdür Yardımcılığına atanabilmek için;

En az 5 yılı İşletme Şefliği görevinde olmak üzere en az 11 yıl hizmeti bulunmak,

2) Harita ve Fotogrametri Müdür Yardımcılığına atanabilmek için;

En az 11 yıl hizmeti bulunmak,

En az 5 yıl İşletme Şefliği, Amenajman Heyeti veya Kadastro Komisyonu Başkan veya üyesi görevlerinde veya, en az 7 yıl Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü emrinde çalışmış olmak,

3) Yedek Parça Depo Müdür Yardımcılığına atanabilmek için;

En az 11 Yıl Hizmeti bulunmak,

En az 8 yılını Genel Müdürlükte atanacağı görev yerinin hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

D) Müdürlüğe atanabilmek için;

1) İşletme Müdürlüğüne atanabilmek için;

En az 13 Yıl Hizmeti bulunmak,

İşletme Müdür Yardımcılığı sınavında başarılı olmak kaydıyla; en az 2 yıl süreyle İşletme Müdür Yardımcısı, Amenajman Heyeti veya Kadastro Komisyonu Başkanı veya üyesi veya İşletme Şefi olarak çalışmak,

2) Harita ve Fotogrametri Müdürlüğüne atanabilmek için;

En az 13 Yıl hizmeti bulunmak,

Harita ve Fotogrametri Müdür Yardımcılığı sınavında başarılı olmak kaydıyla; en az 2 yıl süreyle Harita ve Fotogrametri Müdür Yardımcılığı, Kadastro Komisyonu veya Amenajman Heyeti Başkanı veya üyesi veya İşletme Şefi olarak çalışmak,

3) Yedek Parça Depo Müdürlüğüne atanabilmek için;

En az 13 Yıl hizmeti bulunmak,

Yedek Parça Depo Müdür Yardımcılığı sınavında başarılı olmak kaydıyla; en az 2 yıl süreyle Yedek Parça Depo Müdür Yardımcılığı görevinde veya atanacağı Müdürlüğün hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

E) Şube Müdürlüğü için;

1) Teknik nitelikli Şube Müdürlüğüne atanabilmek için,

a) En az 14 yıl hizmeti bulunmak,

b) Hizmetinin tamamını Kadastro Komisyonu veya Amenajman Heyeti Başkan veya üyeliğinde geçirmiş olmak veya,

c) İşletme Müdür Yardımcılığı sınavında başarılı olmak kaydıyla; en az 3 yıl süreyle İşletme Müdür Yardımcısı, Amenajman Heyeti veya Kadastro Komisyonu Başkanı veya Üyesi veya İşletme Şefi veya Şube Müdürlükleri emrinde Mühendis olarak çalışmış olmak veya,

d) İşletme Şefi veya Amenajman Heyeti veya Kadastro Komisyonu Başkanı veya üyesi olarak en az 8 yıl çalışmak kaydıyla 15 yıl hizmeti bulunmak veya,

e) Hizmetinin en az 7 yıllık bölümünü, Genel Müdürlükte atanacağı Şube Müdürlüğünün hizmet birimlerinde çalışmış olmak,

2) İdari Nitelikli Şube Müdürlüğüne atanabilmek için;

a) En az 14 yıl Hizmeti bulunmak,

b) APK Uzmanı, Uzman, İşletmeler Saymanı, Sayman, Şef kadrosunda olup, Genel Müdürlükte en az 7 yıl çalışmış olmak,

F) Şef kadrosuna atanabilmek için;

En az 12 yıl hizmeti bulunmak,

En az 7 yıl Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

G) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

En az 12 yıl hizmeti bulunmak,

Son 2 yılı dahil en az 5 yıl Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde çalışmış olmak,

H) İşletmeler Saymanlığı kadrosuna atanabilmek için;

En az 14 yıl hizmeti bulunmak,

En az 2 yıl Genel Müdürlükte Saymanlık görevinde çalışmış olmak,

I) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

En az 12 yıl hizmeti bulunmak,

En az 7 yıl Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

J) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

En az 12 yıl hizmeti bulunmak,

En az 7 yıl Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

K) Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

L) Orman Muhafaza Memuru kadrosuna atanabilmek için;

Erkek olmak,

Askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak,

Arazide çalışmak üzere bedenen ve ruhen uygun olduğu ve silah kullanmasına mani bir hali olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almış olmak,

Son iki yılı Genel Müdürlükte olmak üzere en fazla 15 yıl hizmeti bulunmak,

M) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

N) Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvanların arasında yer alıp yukarıda sayılanların dışında kalan unvanlara atanabilmek için, atanılacak kadronun niteliklerini taşımak

şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Duyuru

Madde 9 — Atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve nitelikleri Genel Müdürlükçe personele en az 1 ay önce bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine katılacakların; bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen atama şartlarını taşımaları yanında, Genel Müdürlükte en az iki yıl süreyle çalışmış olmaları şarttır.

Ancak görevde yükselmeyle ilgili başvuruların ilana çıkılan sayıdan az olması halinde Genel Müdürlükte iki yıl çalışma şartı aranmaz.

Başvuru

Madde 11 — Yapılacak duyuru üzerine ilanda belirtilen şartları taşıyıp da görevde yükselme eğitim programına katılmak isteyenler, son başvuru tarihine kadar birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına müracaat ederler.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 12 — Başvuruda bulunanların bu yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve gerekli şartları haiz olanlar tespit edilir. Bunlardan görevde yükselme eğitimine alınacak olanlara eğitimin yeri ve zamanı en az 15 gün önce Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tebliğ edilmek üzere bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Verecek Birim

Madde 13 — Eğitimler; Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevde yükselmeye katılacaklara ilişkin görevin özelliğine göre diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Hizmet içi eğitim programının konusunu, eğitimi verecek personelin seçimini, eğitimin başlama tarihi ve süresini, bitirme belgesi verme ve diğer hususları, Eğitim Dairesi Başkanlığı ilgililere duyurulmak üzere görev yaptıkları birimlere ve sınav kuruluna bildirir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvurular yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle değerlendirilir. Toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek çağrılır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 15 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

Genel Müdürlükçe düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı %60’tır.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 16 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 15’inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav

Madde 17 — Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Eğitim Dairesi Başkanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yazılı sınav yapılabilmesi için başvurulur.

Sınav Kurulu

Madde 18 — Görevde yükselme sınav işlemlerini yürütmek üzere 5 kişiden oluşacak sınav kurulu kurulur. Bu kurul, Genel Müdürün onayı ile personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının katılımı ile diğer başkanlıklardan tespit edilecek üyelerden teşekkül eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılırlar ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulunun sekreterya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri;

a) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

b) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,

d) Sınavlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

Başarı Notu

Madde 20 — Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınavların Ertelenmesi, Geçersiz Sayılması

Madde 21 — Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar beş yıl süreyle görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamazlar.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Geçerliliği

Madde 22 — Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından her sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve sınava katılan personel ile Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığına yazıyla bildirilir.

Sınav sonuçları, atanma açısından, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23 — Sınava katılanlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde, sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 10 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 24 — Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, münhal görev yerleri için yapılacak ilanlar çerçevesinde tercih ettikleri görev yerleri arasından başarı puan sırasına göre 3 ay içinde atanır. Başarı notlarının aynı olması halinde Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanı yüksek olana öncelik tanınır. Tercih neticesine göre ataması yapılamayanlar, münhal bulunan görev yerlerine, aynı veya benzer görevler için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi başlayıncaya kadar Genel Müdürlükçe yapılacak ilanlara tercihte bulunmak suretiyle atanırlar.

Yapılacak toplam 5 ilana hiç tercihte bulunmayanlar, Genel Müdürlükçe uygun görülen göreve atanabilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hizmet Grupları Arasında ve Aynı Grupta Geçişler

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d), (g), (h) bentleri ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan gruplar arasındaki unvanlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır. Hizmet gruplarından (c) bendinin (2), (3), (4) numaralı alt bendi ile (e), (f) bentlerinde sayılanlara atanılacak kadronun gerektirdiği ve 8 inci maddede belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına bağlı kalmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sınıf ve unvan değişikliği esaslarına göre atanabilir.

Kendi isteğiyle bir alt hizmet grubunda yer alan görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 26 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Açıktan Atamalar

Madde 27 — Devlet Memurluğuna ilk defa açıktan atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümleri gereğince işlem yapılır.

Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli şartları taşımaları, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görev veya o görevin bulunduğu hizmet grubundaki eş değer görevlere ya da alt görevlere atanabilirler.

Kurum Dışından Yapılacak Atamalar

Madde 28 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Müdürlüğe naklen yapılacak atamalarda; ilgili personelin halen bulundukları görevle aynı veya o görevin yer aldığı hizmet grubundaki eş değer görevlere veya kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın üç dereceden çok olmaması koşuluyla ve memurun isteğiyle alt görevlere atanması mümkündür.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 29 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30 — 11/11/1999 tarihli ve 23873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, fiilen yürütülen yönetmelik esaslarına tabi görevler için, görevde yükselme eğitimi sonucunda yapılacak sınavda başarılı olan personelin, bulundukları birimlere ilana çıkılmaksızın atamaları yapılır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Samsun Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 02/06/2004 - 09/08/2004

Karar No      : 2004/3 - 2004/4

Mahalli Çevre Kurulu, 2004-2005 kış dönemine ait Isı Yakıt Programı görüşülerek; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, İlimiz hava kirliliğinin birinci derecede yoğun olduğu 1 inci grup iller kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle İlimizde 2004-2005 ısınma dönemi için aşağıda kriterleri belirtilen katı ve sıvı yakıtların kullanılması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 —Genel Esaslar

Samsun il sınırları içerisinde ısınma amaçlı yerli, ithal ve briket kömür kullanılan konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan kömürlerin kullanılmasına,

a) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler

 

-Alt Isıl Değer (Orijinal)

: 4000 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

 

-Toplam Kükürt (Kuru bazda)

: % 2 max (satışa sunulan)

 

-Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı max ve 150 mm üstü için

   

% 10 Tolerans

1 inci derece kirli illerde en az 4000 Kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/Kg başına % 0.1 (satışa sunulan) değerleri geçmeyecektir.

Torbalamanın kömür çıkarıldığı yerde yapılması ve pazarlamacıların, üreticiden torbalı kömür satın almaları, Kömürün üretildiği yerde üreticilerin pazarlamacı ve vatandaşa torbalı kömür satmaları gerekmektedir.

b) Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranacak Özellikler (satışa sunulan)

 

-Alt Isı Değeri (Orijinal)

: En az 6200 Kcal/kg.(-400 kcal/kg tolerans)

 

-Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0.9 (max)

 

-Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 12-28 (+1 tolerans)

 

-Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max)

 

-Kül (kuru bazda)

: % 14 (max) (+ 1 tolerans)*

 

-Şişme İndeksi

: 1 (max)

 

-Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için

   

max % 10 tolerans)

*Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

Pazarlamacıların, ithalatçıdan torbalı kömür satın almaları ve ithalatçılarında pazarlamacı ve vatandaşa torbalı kömür satmalarına,

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerde Aranacak Özellikler

Alt Isıl Değeri

: min. 6000 Kcal/kg.(Orijinalde) (500 Kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt

: max.% 1(Kuru Bazda) (+ % 0.1 tolerans)

Uçucu Madde

: max.% 36 ( Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 050 mm

d) Isınmada Kullanılacak Briket Kömürlerin Özellikleri

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi - Isınmada Kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir. Briket kömürlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıda verilmektedir.

 

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

 

Alt Isıl Değeri (%) (kcal /kg), en az

5000

4000

 

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

0.8

1.0

 

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

 

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

75

65

 

Kırılma

   
 

Sağlamlığı               Yastık veya Yumurta Şeklindeki

80

60

 

                                 Briketlerde (Kgf), en az

   
 

                                 Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli

130

100

 

                                 Briketlerde (Kg/cm2), en az

   
 

Suya Dayanım (2) (%), en az

70

70

 

Isıl Verimi (%), en az

75

75

 

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranacaktır.

Sadece briket kömürlerde geçerli olmak üzere sınıfına göre öncelikle TSE'den Uygunluk Belgesi almış ve tesisin bulunduğu yerdeki İI Çevre ve Orman Müdürlüğünden satış izin belgesi alınan ve torbalanmış briket kömürlerinin diğer illerde kullanımı uygundur.

Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddeler kullanılması gerekmektedir.

Madde 2 — Petrokok

Petrol kokunun ısınma amacıyla kullanımı 13/1/1995 tarih ve 1995/1 sayılı ve 23/11/1995 tarih ve 1995/10 sayılı Genelgelerimizle yasaklanmıştır. İthal kömür adı altında, yüksek oranda kükürt içeren petrol kokunun ısınmada kullanılmaması ve tüketiminin önlenmesi için denetimler yapılacaktır.

Isınma amaçlı kullanıldığı tespit edilen petrokokun ithalatçı ve satıcılarına Çevre mevzuatına göre cezai müeyyide uygulanacak olup, bu maddelerin Bakanlığımızca izin verilen ve uygun görülen çimento ve kireç fabrikalarına satılması gerekmektedir.

Madde 3 —Fuel-Oil

Hava kirliliğine neden olan emisyonlar arasında yer alan kükürt dioksit (SO2 ) emisyonunun azaltılması için yaklaşık % 3.5 kükürt (S) içeren 6 nolu fuel-oilin ısınma ve sanayide ısınma ve üretim amaçlı kullanılması yasaklanmıştır. Bu çerçevede,

Meskun mahal içerisinde sanayi tesislerinde, resmi daireler, hastaneler, işyerleri ve konutlarda sıvı yakıt olarak ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak, Tüpraş tarafından üretilen % 1.5 kükürt içeren Tüpraş 615 Kalorifer yakıtının kullanılmasının sağlanmasına,

Gazyağı için kükürt ve su miktarının TSE 3355 ‘e ve motorin (mazot) için ise kükürt ve su miktarının TSE 3082’e uygun olmasına ve bu özelliklere uymayan sıvı yakıtların temin, satış, dağıtım ve kullanımının yasaklanmasına,

İlimizde kullanılmasına müsaade edilen sıvı yakıtların tespit, temin, dağıtım ve satışında denetimde bulunmak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Başkanlığında;

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon oluşturulmasına,

Perakende akaryakıt satıcılarının, bayisi olmadığı firmanın yakıtını satmasının yasaklanmasına, denetimin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce yapılmasına,

Madde 4 —Motorlu Taşıtlar

8/7/2003 tarih ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ" de belirtilen esaslar göz önüne alınarak, il merkezinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Samsun Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı işbirliği ile motorlu araçların egzoz gazı emisyonu ve egzoz gazı emisyon ölçüm belgesi kontrolünün yapılmasına, yapılacak denetimlerde egzoz gazı emisyon belgesi bulunmayan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması ile birlikte egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu ve yük taşıyan ve yağ yakan motorlu taşıtlar trafikte denetlenerek kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyidelerin uygulanması ve gerektiğinde trafikten men edilmesine,

Benzinli ve dizel motorlu araçlarda egzoz gazlarının kontrolü için şok denetimlerin yapılarak araçların sürekli bakımlarının sağlanmasına,

Servis araçları ile ilgili kuralların getirilmesi ve egzozundan siyah duman atan servis araçlarının trafikten men edilmesine,

Süper benzinde kurşunsuz benzine göre 31 kat daha fazla kurşun bulunmaktadır. Benzinli araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması konusunda halkın uyarılması,

Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde tek çift plaka uygulanmasına giderek trafiğin sınırlandırılmasına,

Trafiğin aksamasına neden olan araçların denetlenmesine,

Sinyalizasyon sisteminin sabit hızda gidildiği takdirde durmayı önleyecek şekilde düzenlenerek yeşil dalga sisteminin oluşturulması ve bu sayede gereksiz beklemenin ortadan kaldırılarak egzoz emisyonunun en aza indirilmesinin sağlanmasına,

Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve yapılmasına,

Madde 5 —Samsun merkez ve mücavir alan sınırları içerisinde, ısınma amaçlı olarak pazarlanan kömürlerin, ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına, resmi dairelerinin kömürlerinin de Valilikçe görevlendirilecek mutemetler vasıtasıyla satın alınmasına,

Madde 6 —Soba ve Kalorifer Kazanları

Şehirlerimizde ısınmada kullanılan soba ve kalorifer kazanlarının uygun koşullarda yakılmadığında hava kirliliğinin arttığı bilinmektedir. Soba ve kalorifer kazanları satın alınırken daha az yakıt tüketilmesi ve daha verimli yakılması için, TSE standartlarına uygun olması önem taşımaktadır. TSE belgeli ve üstten yakmalı sobalarda yakıt tüketimi % 25-30 oranında azaltılabilmekte ve buna paralel olarak hava kirliliğine neden olan emisyonlar azaltılmaktadır. Bu çerçevede, soba ve kalorifer kazanlarında TSE standartlarına uygunluğun aranması ve gerekli denetimlerin yapılmasına,

Plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların soba ve kalorifer kazanlarında yakılmasının yasaklanmasına,

Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçi Kursları" düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesine,

TSE Standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışının yasaklanması, (özellikle teneke ve alttan yakmalı sobalar) satıcıların bu konuda uyarılmasına,

Yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda ısınma amaçlı kullanımının önlenmesine,

Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik temizliğinin yapılıp yapılmadığının düzenli denetlenmesine,

Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gereklidir. Bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma verimi sağlanamamakta ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlar artmaktadır. Bu çerçevede, bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği konusunda Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile eğitim programları düzenlenmesi ve küçük broşürler hazırlanarak halka dağıtılmasına,

Madde 7 — Isı Yalıtımı

Yeni inşaa edilecek binalara belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarınca, Belediye sınırları dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzni verilirken, ısı yalıtımı ile ilgili olarak 14/6/1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı, 8/5/2000 tarihinde yayımlanan "Isı Yalıtım Yönetmeliği", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerinin gözönüne alınarak ruhsatlandırılmalarına,

Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanmasına,

Okullarda ve resmi binalarda kullanılmayan odaların radyatör vanalarının kapatılmasına,

Madde 8 —Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri

Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmasına,

Kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin semtler itibari ile belirlenmesi ve uygulamanın belirlenen saatlere göre yapılıp yapılmadığının denetlenmesine,

Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10'dan sonra ve akşam en geç saat 16'dan önce yakılmasına,

Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobalarının iç ortam sıcaklığı 20 °C dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

Madde 9 —Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Isınma amaçlı diğer alternatif yakıtların (LPG, motorin, gazyağı ve elektrik enerjisi gibi) kullanımın teşvik edilmesine,

Madde 10 — Sanayi Tesisleri

- Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, sanayi tesisleri Emisyon İzni alarak faaliyet göstermek zorundadır. Emisyon İznine Tabi Olmayan Sanayi Tesislerinden yayılan emisyonlar, bu yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde olamaz.

- Emisyon İznine Tabi Olan/Olmayan Tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesine, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğe sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile, sanayi tesislerinde her boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılmasına,

- Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini ilgili Valiliğe bildirmeleri gerekmektedir. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile, sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanmasının gerektiğine,

- Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin, genelge ekinde verilen sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak özelliklere sahip olmasına,

- Tüpraş tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımının önlenmesi, sıvı yakıt taşıyıcı ve satıcı firmaların bu konuda uyarılmasına,

- Sanayi tesislerinde Tüpraş spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir. Bu yakıtın anma ısıl gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın arttırılması amacıyla ön ısıtma yapılmasının gerektiğine,

- Sanayi amaçlı ithal edilen ve sadece çimento ve modern teknoloji ile donatılmış ve Ek-III de listesi verilen kireç fabrikaları dışında kullanılmasına izin verilmeyen kalsine edilmemiş petrol kokunun diğer sanayi tesislerinde kullanımının yasaklanması, bunun için gerekli denetimlerin yapılmasının gerektiğine,

- Bacasından siyah duman atan işyerlerinin ve sanayi tesislerinin denetlenmesi, kullanılan yakıt ve bacadan atmosfere verilen emisyonlar dikkate alınarak sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin denetim altına alınması ve gerekli yasal işlemin yapılmasına,

- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediyelerin teknik elemanlarının koordineli bir şekilde bölgelerindeki çevreyi kirleten sanayi tesislerini tespit etmeleri ve denetlemelerine,

Madde 11 —Hava Kirliliği Ölçümü

Hava kirliliği ölçümünün TSE ve/veya uluslar arası standartlara uygun cihazlarla yapılmasına,

İllerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak hava kirliliği ölçüm istasyonlarının sayılarının belirlenmesi ve bölge özelliklerini (yerleşimi, trafiği, sanayi, trafik+yerleşim, yerleşim+sanayi, trafik+sanayi, kırsal bölgeyi (hakim rüzgara göre) temsil edici yerlere yerleştirilmesine,

Madde 12 —Halkın Bilgilendirilmesi

Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde, öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesine,

Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesine,

Halkın TSE belgeli, üstten yakmalı soba ve kaliteli yakıt satın almaları, kullanmaları durumunda hem bütçeleri hem de hava kirliliğinin azaltılması ve sağlık açısından faydaları hakkında bilgilendirilmesinin sağlanmasına,

Madde 13 —Denetim

Denetimlerin, il merkezinde Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşacak bir komisyon tarafından, ilçe merkezlerinde Kaymakamlığın koordinasyonu ile Sağlık Grup Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı personelinden oluşacak komisyon tarafından yapılmasına, gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü ve/veya Jandarma Komutanlığının da komisyona dahil edilmesine, yasal işlemlerin ilçelerde ilgili Kaymakamlık tarafından uygulanmasına,

Denetimlerde yakalanan veya şüphelenilen kömürlerin analizlerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı veya Bakanlığın yetki verdiği laboratuvarlara yaptırılmasına, sıvı yakıt analizlerinin ise bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarında yapılmasına,

Numunelerin bayilerden veya gerekli hallerde üretim yerinden alınmasına, analiz ve kargo ücretlerinin numunenin alındığı perakende satıcı veya toptancı firma tarafından karşılanmasına,

Madde 14 —Uygulanacak Cezalar

Yukarıda belirtilen, Samsun ili sınırları içerisinde satılması ve kullanılması uygun görülen standartlar dışında kömür satışı ve/veya kullanıldığının tespiti halinde; Çevre ve Orman Bakanlığının 8/1/2003 tarihli ve 24987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Para Cezalarına İlişkin Genelgesi" (2003/1) doğrultusunda,

Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler." Hükmü gereğince satıcı ve kullanıcılardan;

 

(1) Gerçek kişilere

7.296.988.000 TL

 

(2) Kuruluş ve İşletmelere

21.890.983.000 TL

 

(3) Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara

36.485.040.000 TL

idari para cezasının uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 15 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 — Bu Kararı Samsun Valisi yürütür.

Sayfa Başı