Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Eylül 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25585

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası   Andlaşma

2004/7822 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında İnsan Ticareti ve Yasadışı Göç ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7833 Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 6 Kişi ile İlgili Hükmün İptali Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir  AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali  YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Adalet, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2004/7754 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik

— Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

— Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tarımsal Faaliyette Bulunanların Tespit, Tescil ve Takibi Hakkında Yönetmelik


Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12563

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2004 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

 —————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-257-2004-982

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 15 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12563 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2004 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12563

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

“Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Gayriresmi Troika Toplantısı”na katılmak üzere; 16 Eylül 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-258-2004-983

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 15 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12564 sayılı yazınız.

“Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Gayriresmi Troika Toplantısı”na katılmak üzere, 16 Eylül 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir  AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12565

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali  Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

 

—————

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-259-2004-984

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 15 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12565 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali  YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Sayfa Başı


Atama Kararları

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6344

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı (27508) Mustafa KÖKÇAM’ın, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

15 Eylül 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

 

—— • ——

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6365

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa KUZU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

15 Eylül 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

 

—— • ——

 

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6355

1 — Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Ümit ÇENDEK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

15 Eylül 2004

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

 

—— • ——

 

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6356

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf  TOPRAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

15 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

—— • ——

 

İçişleri Bakanlığından:

Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların yönetim kurulu seçimlerinin esas ve usullerine ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, cemaat vakıflarının seçim çevresini ve vakıf yönetim kurulu seçimlerinin esas ve usullerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesi ile Vakıflar Nizamnamesi’nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Seçim Çevresi, Seçim Süresi ve Seçmenlik Şartları

Seçim Çevresi

Madde 4 —Cemaat vakfı hayratının bulunduğu ilçe, o vakfın seçim çevresidir.

Ancak, vakfın müracaatı üzerine valilikçe yapılan araştırma sonucuna göre; cemaat vakfının bulunduğu ilçede yeterli cemaatının bulunmaması veya aynı cemaata ait başka bir vakfın bulunmaması hallerinde, vakfın bulunduğu il sınırı, vakfın bulunduğu il sınırları dahilinde yeterli cemaatin bulunmaması durumunda, cemaati en fazla olan çevre il İçişleri Bakanlığı’nca seçim çevresi olarak ilan edilebilir.

Yönetim Kurulu Seçim Süresi ve Yapılanması

Madde 5 —Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinde;

a) Vakfın yönetim kurulu seçimine, vakıf veya hayratından yararlanan ve vakfın seçim çevresinde ikamet eden cemaat mensupları katılır.

b) Her vakıf için ayrı bir yönetim kurulu seçilir ve yönetim kurulu seçimleri dört yılda bir yapılır. Cemaat vakfı yönetim kurulu yedi üyeden oluşur. Ancak cemaat sayısının yetersizliği durumunda yönetim kurulu en az üç üyeden oluşturulabilir. İstifa, ölüm, azledilme ve benzeri nedenlerle yönetim kurulu üye sayısının üçten aşağı düşmesi halinde yeni yönetim kurulu seçimi yapılır.

Seçmenlik Şartları

Madde 6 —Seçmenlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) On sekiz yaşını doldurması,

c) Seçim çevresinde ikamet etmiş olması,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçileceklerde Aranılacak Şartlar ve Seçim Usulleri

Seçileceklerde Aranılan Şartlar

Madde 7 —Vakıf yönetim kuruluna seçilecek kişilerin 6 ncı maddede belirtilenlerden başka, aşağıdaki şartları da taşıması gerekir:

a) En az ilkokul mezunu olmak,

b) Devletin şahsiyeti ve ammenin nizamı aleyhine işlenen cürümlerden, terörle mücadele ile örgütlü suçlarla mücadele konuları kapsamına giren suçlardan biri ile mahkum edilmiş bulunmamak.

Seçim Usulleri

Madde 8 —Cemaat vakıflarının seçimleri aşağıdaki usuller çerçevesinde yapılır:

a) Mevcut yönetim kurulu; tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihini, oy kullanma yerini ve hangi saatler arasında yapılacağını, oy sandığının nereye konulacağını, seçim tarihinden en az on beş gün önceden ilgili valilik veya kaymakamlığa bir dilekçe ile bildirir.

Mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesine rağmen yönetim kurulu seçimine gidilmemesi durumunda, ilgili valilik veya kaymakamlıkça cemaat mensupları arasından belirlenen seçim tertip heyeti, seçim işlerini yürütür.

b) Yönetim kurulu seçimi bir gün içinde sonuçlandırılır.

c) Seçmen listelerinde ve oy pusulalarında, vakfın ismi başa gelmek suretiyle, “...vakfı yönetim kurulu seçimi” tabirinden başka isimler kullanılamaz.

d) Seçim tertip heyeti, seçmen listelerinde semt, mahalle, cadde ve sokak temelinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra seçmen listesini kolaylıkla görülüp okunabileceği yerlere asar. Seçmen listeleri ve bu listelerin askıdan indirileceği tarih cemaat gazeteleri veya diğer mahalli gazetelerden birinde ya da alışılmış usullerle ilan edilebilir.

e) Seçmen listeleri onbeş gün süre ile askıda kalır. Bu süre içinde yapılacak itirazlar Tertip Heyetince karara bağlanır.

f) Cemaat vakfı yönetim kurulu seçimlerinde seçim tertip heyetince seçim tasnif kurulu oluşturulabilir.

g) Seçmen, oyunu bizzat kullanır; her vakıf yönetim kurulu seçimi için ayrı sandık kullanır.

h) Cemaat vakfı seçimleri noter huzurunda gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylar aldıkları oy sayısına göre sıralanarak, noterce düzenlenen seçim tutanağına göre en fazla oy alanlar asil üye ve yedek üye olarak vakıf yönetim kuruluna seçilmiş sayılır.

ı) Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimleri ve güvenliği ilgili valilik ve kaymakamlıkça sağlanır.

i) Seçim işlemleri tamamlandıktan sonra on gün içerisinde, vakıf yönetim kuruluna seçilenlerin isim listesi, nüfus cüzdanı suretleri, ikamet belgeleri ve seçim tutanağının bir suretinin ilgili valilik ya da kaymakamlığa verilmesi ile seçim tertip heyetinin görevi sona erer.

j) Seçimle ilgili tüm giderler o vakfın bütçesinden karşılanır.

k) Vakıf yönetim kurulu seçim sonuçlarının, seçilen kişilerin ve seçim işlemlerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerine uygun olup olmadıkları hususunda ilgili valilik ya da kaymakamlıkça gerekli araştırma yapıldıktan sonra, yeni seçilen vakıf yönetim kurulu üyelerine yetki belgesi verilir.

Ayrıca, yeni seçilen yönetim kurulu, yetki belgesini aldıktan sonra yapacağı görev bölümünü ilgili valilik veya kaymakamlığa bildirir.

l) Seçim sonuçları ve yönetim kurulu, İçişleri Bakanlığı’nca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

 

DÖRDÜN CÜBÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan cemaat vakfı yönetim kurullarının görevleri yeni seçimlere kadar devam eder.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Tarımsal Faaliyette Bulunanların Tespit, Tescil ve Takibi Hakkında Yönetmelik

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan, bu Kanuna göre sigortalı sayılanların tespit, tescil ve takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bağ-Kur veya Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Bağ-Kur İl Müdürlüklerini,

Kanun: Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu,

Sigortalı: 2926 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalı olanları

ifade eder.

Tarımsal Faaliyetin Tanımı

Madde 4 — Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini yapmak, avlamak ve muhafaza etmek, taşımak veya ürünlerden sair şekilde faydalanmak ve benzeri işler tarımsal faaliyet sayılır. Ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde tarımsal faaliyetin yapıldığının tespitinde mahalli örf ve adete bakılır.

Sigortalı Sayılanlar

Madde 5 — Herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlardan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalanlar sigortalı sayılırlar. Ancak, ilk tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde sigortalılık kapsamına alınırlar.

Sigortalı olmak için tarımsal faaliyet sonucu bir gelir elde edilmesi şart olmayıp fiilen tarımsal faaliyette bulunulması yeterlidir.

Mülk veya hayvan sahibinin elde edilen üründen belli bir pay almak veya kiralamak suretiyle, mülkünden veya hayvanından başkalarının yararlanmasına izin vermesi, bu Yönetmelik kapsamında ortaklık olarak kabul edilir ve mülk veya hayvan sahibi ile bunlardan yararlananların her biri tarımsal faaliyette bulunanlar kapsamında değerlendirilir.

Sigortalı Sayılmayanlar

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Kanunla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kurumlarına sigortalı olarak prim veya kesenek ödeyenler,

b) Bu Maddenin (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik kurumlarından malullük aylığı, yaşlılık aylığı veya daimi tam işgöremezlik geliri alanlar ile malullük veya yaşlılık veya tam işgöremezlik geliri almak için talepte bulunanlar,

c) 18 yaşını doldurmayanlar,

d) Tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler

sigortalı sayılmazlar.

Sigortalılarının Tespitinde Esas Alınacak Kayıtlar

Madde 7 — Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde; valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye, muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, 21/10/1935 tarihli ve 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ile birliklerinin, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Türkiye Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst birliklerinin, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan milli bankaların kayıtları esas alınır.

Bu maddenin birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, Kurumun isteği üzerine her türlü bilgiyi ve belgeyi verirler.

Sigortalılığın Tespitine İlişkin İşlemler

Madde 8 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan kuruluşlar; kendi kayıtlarından ve bağlı ve ilgili kuruluşlarının kayıtlarından Bağ-Kur’un yararlanması ve tarımsal faaliyette bulunan ve Kanuna göre sigortalı sayılanların tespitine yarayacak bilgi ve belgelerin yazılı olarak veya bilgisayar ortamında aktarılması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve istenildiğinde bu bilgileri vermekle ilgili tedbirleri alırlar.

İl müdürlükleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen kurum ve kuruluşların il bünyesinde bulunan birimlerinde tarım sigortalılarının tespiti ile ilgili bilgi ve belgeleri doğrudan talep edebilirler. Anılan birimler, istenen bilgi ve belgeleri doğrudan il müdürlüklerine gönderir. Bilgisayar ortamında bilgi ve belge aktarımı söz konusu olduğunda, yerel olarak aktarma mümkün ise yerel bazda aktarma işlemi yapılır. Aktarma işleminde kurumların merkezi bilgisayarlarının kullanılması gerektiğinde ise mutabakat çerçevesinde aktarma işlemi gerçekleştirilir.

Muhtarların Bildirme Yükümlülüğü

Madde 9 — Köy ve mahalle muhtarları, Kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirirler.

İl müdürlükleri de, üçer aylık dönemler halinde kendi görev alanında bulunan muhtarlardan Kanun kapsamında tarımsal faaliyete başlayanlar ile tarımsal faaliyetleri sona erenlere ait kayıtları isterler. Muhtarlar, istenilen bilgileri en geç bir ay içinde il müdürlüklerine vermek zorundadırlar. İl müdürlüğünce istenilen kayıtları süresi içinde vermeyen veya eksik ve yanlış bilgi veren muhtarlar, bağlı oldukları valilik veya kaymakamlığa bildirilir.

Kurum ve Kuruluşların Belge İsteme Zorunluluğu

Madde 10 — Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Yönetmeliğe göre tarımsal faaliyette bulunanların, ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde; 2926 sayılı Kanun veya diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Uygulanacak Diğer Hükümler

Madde 11 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda, 2926 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 12 — 26/07/1984 tarihli ve 18470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Hükümlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Sayfa Başı