Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Eylül 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25584

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7805 İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Krokide Yer ve Sınırları İşaretlenen Alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’ne Dahil Edilmesine Dair Karar

Bakanlığa Vekâlet İşlemi

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

Tebliğler

— 16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 9) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 31)

— İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 34)

— Sivas Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7805

2/3/1992 tarihli ve 92/2778 sayılı Kararnameye ektir.

İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokide yer ve sınırları işaretlenen alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’ne dahil edilmesi; Devlet Bakanlığı’nın 17/8/2004 tarihli ve 46256 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12541

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Eylül 2004 tarihinde Kosova’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-256-2004-981

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12541 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Eylül 2004 tarihinde Kosova’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6350

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Baş Hesap Uzmanı Yusuf TIPIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                K. UNAKITAN

           Başbakan                                                 Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6351

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                K. UNAKITAN

           Başbakan                                                 Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6353

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum Milli Eğitim Müdürü Aziz YAVAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Doç. Dr. H.ÇELİK

            Başbakan                                       Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6354

1 — Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet CEYLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     B. YILDIRIM

             Başbakan                               Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6357

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne, Bekir ULUBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          S. GÜÇLÜ

            Başbakan                              Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6358

1 — Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Menderes ÖZLܒnün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          S. GÜÇLÜ

            Başbakan                              Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6359

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Metin ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      M. BAŞESGİOĞLU

                Başbakan                     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6360

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Nezih KAYNAR’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       A. COŞKUN

           Başbakan                            Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6361

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. B. Bahadır ERDEM’in atanması,

5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           A. COŞKUN

           Başbakan                                  Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6362

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Levent AYDIN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Dr. M. H. GÜLER

                 Başbakan                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6363

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir III üncü Bölge Müdürlüğüne Necmi ÖZGÜL’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

14 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Dr. M. H. GÜLER

                 Başbakan                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından:

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim

Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına

Gönderilme Usul ve Esaslarına

İlişkin Yönetmelik

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının, yabancı dilde yayımlanmış eserleri ve karşılaştırmalı hukuka ait mevzuatı inceleyip hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmeleri hususunda yetişmeleri için yurt dışına gönderilerek yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarını,

b) Personel Genel Müdürlüğü: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

c) Eğitim Dairesi Başkanlığı: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını

ifade eder.

Yabancı Dil Eğitiminin Süresi

Madde 5 —Adaylar, staj döneminin son altı ayında yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler.

Yabancı dil eğitim programının süresi, son eğitim döneminin başlangıç tarihi dikkate alınarak belirlenir.

Aranılacak Şartlar

Madde 6 —Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Staj döneminin onbir ayını tamamlamak,

b) Disiplin cezası almamış bulunmak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Yurt Dışına Gönderileceklerin Belirlenmesi

Madde 7 —Adaylar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşımak koşuluyla, Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddesi ile 80 inci maddesi gereğince hazırlanan ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, çalışma süresi şartına tabi olmaksızın, Adalet Bakanlığı için Bakanlar Kurulunca uygun görülen kontenjana göre yurt dışına gönderilebilirler.

Ancak, ayrılan kontenjandan fazla başvuru bulunması halinde yurt dışına gönderilecek adaylar sırasıyla;

a) Doktora veya yüksek lisans programını tamamladıklarını veya devam ettiklerini belgeleyenler,

b) Hâkim adaylığı yazılı sınavındaki notları,

c) Yabancı dil seviyeleri

dikkate alınarak Personel Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Yurt dışına gönderilecek adaylar için Bakanlar Kurulunca ayrılacak kontenjana, adayların gönderilecekleri ülkede yabancı dil kursuna katılmalarına ve eğitim programının gerçekleştirilmesine ilişkin bütün işlemler Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Gözetim

Madde 8 —Adayların yurt dışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları Personel Genel Müdürlüğünce izlenir.

Adaylar, devam ve başarı durumlarını belirten belgeleri ayda bir düzenli olarak Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler.

Başarı Belgesi

Madde 9 —Adaylar, bitirdikleri yabancı dil kursundan alacakları başarı belgesini yurda döndükleri tarihi takip eden 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Geri Çağrılma ve Sorumluluk

Madde 10 —Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilen adaylardan;

a) Yapılan ara sınavlarda üst üste iki kez başarısız olanlar,

b) Eğitim gördüğü kursa düzenli olarak devam etmeyenler ile kendi kusurları sebebiyle kursla ilişiği kesilenler,

c) Hâkim ve savcı adaylığına yakışmayan tutum ve davranışları tespit edilenler

derhal yurda geri çağrılırlar ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır. Geri çağırma işlemine karşı yapılan itiraz bu işlemi durdurmaz.

Göreve Dönme

Madde 11 —Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilen adaylar, eğitim süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde meslek öncesi eğitimini yaptığı staj merkezinde görevine başlarlar.

Bu sürenin bitiminde özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar meslekten çekilmiş sayılırlar.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 13 —Sayıştay’ın istişarî mütalâası alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kuruluş ve çalışma esasları, faaliyet alanları, gelir kaynakları, giderleri ile idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişik 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,

İşletme: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

Saymanlık: İşletme Saymanlığını,

İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezini,

Bölge Laboratuvar Şefliği: İSGÜM’e bağlı Bölge Laboratuvar Şefliklerini,

ifade eder.

Faaliyet Alanları

Madde 5 —İş sağlığı ve güvenliği konularında;

a) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek,

b) Standardizasyon çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek; ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, organizasyon, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,

c) Kişisel koruyucular ve makine koruyucularıyla ilgili standartları tespit etmek,

d) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu test etmek veya ettirmek,

e) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

f) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,

g) Genel Müdürlüğün faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,

işletmenin faaliyet alanlarını oluşturur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Gelir ve Giderler

Sermaye

Madde 6 —İşletmenin kuruluş sermayesi 300.000.000.000.-(Üçyüzmilyar)TL’dır.

Sermaye Kaynakları

Madde 7 —Döner Sermaye, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar ile bağış ve yardımlardan oluşur.

Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir.

Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

İşletmenin zararları yıl sonunda Geçmiş Yıl Zararları Hesabına aktarılır ve ertesi yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.

Gelirler

Madde 8 —İşletmenin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

b) Tesis, makine, ekipman ve cihazların kira gelirleri,

c) Yurt dışından sağlanan hibe ve proje yardımları ile her türlü ticari gelirler,

d) Bağışlar ve diğer gelirler.

Giderler

Madde 9 —İşletmenin giderleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kadroları döner sermaye işletmesinde bulunan memurların aylık ve mali hakları ile sosyal hak ve yardımları ve döner sermaye işletmesi adına vizesi yapılmış sözleşmeli personel ücretleri, döner sermaye işletmesinin sürekli işçi kadrolarında ve geçici iş pozisyonlarında istihdam edilen işçilerin ücretleri,

b) Döner Sermaye hizmetlerinde çalıştırılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek giderler,

c) İşletme hizmetlerinin ifasında kullanılmak üzere gayrimenkul satın alınması ve kiralanması, her türlü laboratuvar cihazları ile bu cihazlarda kullanılacak gaz tüpleri, kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri ve benzeri sarf malzemelerinin satın alınması, İşletmeye ait veya İşletmenin kullanımına tahsis edilen her türlü araç, gereç, alet ve laboratuvar cihazlarının bakım ve onarım giderleri,

d) Döner Sermaye işlerinde kullanılacak olan demirbaş, donanım malzemeleri ile makine ve teçhizat alım giderleri,

e) İşletme matbaasının bakım ve onarımı ile matbaada kullanılacak her türlü makine, alet ve malzeme alımı giderleri,

f) Ulaştırma, taşıma ve haberleşme giderleri,

g) Binaların bakım, onarım, su, ısıtma, aydınlatma, temizlik, ilaçlama ve benzeri giderleri,

h) İşletmeye ait veya İşletme kullanımına tahsis edilen taşıtların bakım ve onarımı ile akaryakıt, yağ giderleri ve diğer giderleri,

i) Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri,

j) Döner Sermaye hizmetlerinin yürütüldüğü mevcut laboratuvarların akreditasyon giderleri,

k) Her türlü telif, tercüme ve patent hakkı giderleri,

l) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak yurtdışı ve yurtiçi eğitim, tanıtım, kurs, konferans, fuar, sergi düzenleme ve faaliyetlerine katılma giderleri,

m) Her türlü yayınla ilgili giderler ile teşhir ve satış yeri kurma, reklam, ilan ve tanıtma giderleri,

n) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince eğitim gören stajyer öğrencilere ödenecek ücretler,

o) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük, İSGÜM ve Bölge Laboratuvar Şefliklerinin her türlü hizmet alımı, kiralama ve hizmet üretmek için ortaklıklar kurulması ile ilgili giderler,

ö) Her türlü araştırma, inceleme, planlama, etüt, fizibilite çalışması, proje hazırlama, sistem analizi, programlama ve danışmanlık hizmetleri giderleri,

p) İşletmenin faaliyetlerini yürütebilmek için taşınabilir mal, makine, alet, araç, gereç, cihaz, mobil laboratuvar satın alınması ve kiralanması giderleri,

r) Hukuki ve ticari işlemler dolayısıyla mali ve hukuki giderler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Yönetim

Madde 10 —İşletme hizmetleri; işletme müdürü, tahakkuk memuru, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru ve mutemet olarak Makam tarafından görevlendirilecek personel ile döner sermaye saymanı tarafından yürütülür.

İta Amiri

Madde 11 —İşletmenin ita amiri Genel Müdürdür. İta Amiri, birinci derecede imza atmaya yetkili olup, işletmenin amacına uygun olarak çalışmasını ve yönetilmesini sağlamaktan sorumludur.

İta Amiri gerek gördüğünde bu yetkisini sınırlarını yazılı olarak belirlemek şartıyla devredebilir. Ancak bu devir İta Amirinin sorumluluğunu kaldırmaz.

İşletme Müdürü ve Görevleri

Madde 12 —İşletme Müdürü Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayıyla görevlendirilir. İşletme Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek ve işletmeyi idare ve temsil etmek,

b) İşletmeye personel alınması, çıkarılması ve çalışanların özlük haklarına ilişkin işlerin mevcut esas ve usullere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

c) İşletme personelinin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak ve Bakanlığa sunmak,

e) Taşınmaz mallar ve demirbaşlar ile malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını ve denetimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimi yapmak.

İşletme Müdürünün Sorumluluğu

Madde 13 —İşletme Müdürü, idari işlerden resen, teknik işlerden ilgili teknik elemanlarla birlikte ve mali işlerden de ilgisine göre sayman ve tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu olur.

Tahakkuk Memuru

Madde 14 —İşletme tarafından yapılacak gider ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili işlemler tahakkuk memurunca yerine getirilir.

Tahakkuk memuruna ita amirliği yetkisi verilmesi halinde, tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütülür. Bu yetki devri, üst yöneticinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Tahakkuk Memurunun Görevleri

Madde 15 —Tahakkuk Memuru, gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine eklenmesi gereken tahakkuk belgelerinin tamam olması,

f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

Döner Sermaye Saymanı

Madde 16 —İşletmenin mali ve muhasebe işleri, Bakanlıkça teklif edilen ve Maliye Bakanlığınca Döner Sermaye Saymanı olarak görevlendirilmesi uygun görülen personel tarafından yürütülür. Görevlendirilen personelin, yıllık ve hastalık izni ile geçici görev gibi nedenlerle görevini yapamadığı durumlarda geçici olarak görev yapacak personel de aynı şekilde görevlendirilir.

Saymanın Görevleri

Madde 17 —Saymanın görevleri şunlardır:

a) Mali işleri ve muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

b) 13/6/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defter ve muhasebe kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

i) Aylık mizanları, izleyen ayların en geç 9 una kadar düzenlemek,

j) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini denetim için Sayıştay’a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

k) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurunu, Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

l) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

n) İşletme bütçesini İşletme Müdürü ile birlikte hazırlamak.

Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

Madde 18 —Sayman, tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

c) Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdam ile ilgili ödemelerde kadro imkanlarının elverişli olması.

Sayman, bu hususlara uygun olmayan ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği taktirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine eklenir ve sorumluluk, emri veren ita amirine ait olur.

Saymanın Sorumluluğu

Madde 19 —Sayman, bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 20 —İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi aynı kişi uhdesinde birleşemez.

Veznedar

Madde 21 —Saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan işlemler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedarın izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, veznedarlık görevi saymanlığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

Veznedarın Görevleri

Madde 22 —Veznedarın görevleri şunlardır:

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak.

Veznedarın Sorumluluğu

Madde 23 —Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin zayii veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Vezne İşlemleri

Madde 24 —Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde Saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır. Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler Sayman tarafından imzalanan çeklerle veya gönderme emri ile bankadan yapılır. Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sayman tarafından kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

Madde 25 —İşletmeden yapılacak giderler için 14/10/1991 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

Ayniyat Memuru

Madde 26 —İşletmede ayniyat işleri, saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru, Genel Müdürlük personeli arasından İta Amirince görevlendirilir. Ayniyat memurunun izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisine işletme müdürü tarafından verilir.

Ayniyat Memurunun Görevleri

Madde 27 —Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

a) 1/6/1939 tarihinde yürürlüğe giren Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

e) Ambar mevcudunu kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

Ambar Memuru

Madde 28 —İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak gerekli görülen hallerde ayrıca ita amirince ambar memuru görevlendirilebilir.

Ambar Memurunun Görevleri

Madde 29 —Ambar memurunun görevleri şunlardır:

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Satın alınarak ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

d) Ambara giren malzeme ve malları düzenli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkartılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

Ambarın Sayımı

Madde 30 —İşletmenin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek üç kişilik komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak tespit edilir. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları, ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

Sayman Mutemetleri

Madde 31 —Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile tespit edilir.

Tahsil İşlemleri

Madde 32 —Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, sayman mutemetlerce tutulacak "Sayman Mutemetleri Kasa Defteri"ne kaydedilir.

Mutemetlerce yapılan tahsilat, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahsil edilirken veya mutemetçe bankaya para yatırılırken, kasa defterine, "… numaradan … numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılmış, sayman mutemetleri kasa defteri kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan… TL. … tarihli ve …. sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasına da "… numaradan… numaraya kadar olan alındılar sayman mutemetleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam …. TL. … tarihli ve…. sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konularak sayman ve mutemet tarafından imzalanır.

Sayman, her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

Devir ve Teslim

Madde 33 —Sayman, veznedar, ayniyat saymanı ve ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de genel hükümler uygulanır.

Avans ve Kredi İşlemleri

Madde 34 —Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını bekleyemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanan miktarları geçmemek üzere avans verilebilir. Avans miktarını aşan masraflar için saymanın göstereceği lüzuma ve ita amirinin onayına dayanılarak banka nezdinde mutemet adına kredi açılır.

Avans verilmesi ve kapatılması işlemleri, 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi ve diğer ilgili hükümleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin avans ve kredi işlemlerine ilişkin hükümleri gereğince gerçekleştirilir.

İta amiri mutemetleri için Bakanlıkça tespit edilen avans miktarları aşan giderler için ita amirinin izniyle mutemetler adına saymanlık veya banka nezdinde kredi açtırılır.

Kayıt Usulleri

Madde 35 —İşletmede tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği esasları uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali İşlemler ve Bütçe

Hesap Dönemi

Madde 36 —İşletmenin hesap dönemi mali yıldır.

İş Programı ve Bütçe

Madde 37 —Hazırlanan bütçe tasarısı en geç Ekim ayı başında onaylanmak üzere Bakanlık Makamına gönderilir. Bakanın Onayı ile kesinleşen bütçe uygulanmak üzere işletmeye gönderilir.

İşletme gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez.

Bütçede bölümden bölüme yapılacak aktarmalar işletme müdürünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile olur. Personel giderleri bölümünden diğer bölümlere aktarma yapılamaz. Bölüm içindeki harcama kalemleri arasında yapılacak aktarma saymanın teklifi ve işletme müdürünün onayı ile yapılır. Ancak bu aktarmalar gerekçesi ile birlikte Bakanlık Makamına bildirilir.

İşletme, olağanüstü sebepler veya bütçenin iş programına kâfi gelmemesi halinde verilen ödenek bitmeden ihtiyaca göre gerekçelerini belirterek, ek bütçe talebinde bulunabilir. Ek bütçenin uygulamaya konulmasında bütçenin hazırlanmasındaki esas ve usule uyulur.

Mali Denetim

Madde 38 —Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince, hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay’a, bilanço ve eklerin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

İşletmenin işlemleri, gelirleri ve giderleri Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

Muafiyet

Madde 39 —Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Alınacak Bedeller ve Fiyat

Madde 40 —İşletme, hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç olmak üzere bedelsiz ve emsaline nazaran düşük bedelle iş yapamaz, hizmet veremez, mal satamaz veya her hangi bir menfaat sağlayamaz.

Mal ve hizmetlerin fiyatları, maliyet-işletme, gider-kâr unsurları dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak İşletme Müdürünün teklifi Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

Alım ve Satım İşleri

Madde 41 —İşletme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Satış işlemleri ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/8/1984 tarihli ve 18479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten Kaldırma ve Devir

Madde 42 —27/12/1994 tarihli ve 22154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin ayni ve nakdi mal varlığı, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın İşletmeye devredilir.

İşletmenin Malları

Madde 43 —İşletmenin bütün mal ve kıymetleri Devlet malı hükmündedir.

Yürürlük

Madde 44 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 4958 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, teşkilat, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin merkez ve taşra teşkilatında çalışan Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Sigorta Müdürü ve Müdür Yardımcısı, kadrolu ve sözleşmeli Avukatlar ile servislerde çalışan personelin, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 9/C maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

 

Başkanlık

:Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

 

Başkan

:Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

 

Kurum

:Sosyal Sigortalar Kurumunu,

 

Yönetim Kurulu

:Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

 

Hukuk Müşavirliği

:Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliğini,

 

Birinci Hukuk Müşaviri

:Sosyal Sigortalar Kurumu Birinci Hukuk

 

Müşavirini,

 

Hukuk Müşaviri

:Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği

 

Hukuk Müşavirlerini,

 

Avukat

:Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği,

 

Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl / Sigorta

 

Müdürlükleri Avukatlarını,

 

Personel

:Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk

 

Müşavirliği, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri,

 

Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri Hukuk

 

Servislerinde görev yapan şube müdürü, şef,

 

uzman, memur, veri hazırlama işletmeni,

 

daktilograf ve hizmetli personeli,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat ve Görevleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat Yapısı

Madde 5 —Hukuk Müşavirliği; Birinci Hukuk Müşaviri, Merkezde Hukuk Müşavirleri, yeteri kadar Avukat, Şube Müdürü, Uzman, Şef, Takip Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograflar ve Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri ile Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerinde görevlendirilen Avukat ve diğer personelden oluşur.

Birinci Hukuk Müşaviri, Kurumda veya Kurum dışında en az on yıl fiili hizmeti bulunan Hukuk Müşavirleri veya avukatlar arasından müşterek kararname ile atanır.

Hukuk Müşaviri; Kurumda veya Kurum dışında en az on yıl fiili hizmeti bulunan avukatlar arasından, Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

Hukuk İşleri Sigorta Müdür ve Müdür Yardımcısı; Kurumdan veya Kurum dışında avukatlar arasından Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

Bu teşkilat Birinci Hukuk Müşavirinin gözetim ve denetimi altında çalışır.

Hukuk Müşavirliğinin Görev ve Yetkileri

Madde 6 —Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlıkça veya Merkez Birimleri tarafından Başkanlık kanalıyla tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa beyan etmek ve hukuki konular ile ilgili işlemleri yapmak,

b) Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinin her derecede takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Kurum hizmetlerine ait ilgili birimler tarafından hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarıyla, tip sözleşme tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek,

d) Bakanlık ile diğer Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınmak üzere gönderilen Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında hukuki görüş bildirmek,

e) Gerekli görülen hallerde, Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davaları merkezden takip etmek,

f) Uygulamada birliği temin etmek ve karşılaşılan güçlükleri müştereken halletmek üzere, Başkanlık Makamının onayı alınarak Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisleri Avukatlarını toplantıya çağırmak,

g) Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinin Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerinin Hukuk Servisi muamelatını gerektiğinde yerinde incelemek ve denetlemek,

h) Hukuk Müşavirliği hizmetlerinde performans, kalite ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak.

Hukuk Müşavirliği hizmetlerinin, Yönetmelik esaslarına uygun olarak ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden kendi görevleri çerçevesinde bütün personel sorumludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birinci Hukuk Müşaviri

Birinci Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 —Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğinin üst yöneticisi olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını düzenlemek, yönetmek, denetlemek, personelin verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

c) Görev ve yetkileri içindeki konularda, Hukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri arasında işbirliğini sağlamak, denetlemek veya gerektiğinde bu yetkiyi Hukuk Müşavirine devretmek,

d) Hukuk Müşavirliği personelinin seçimi ve kadrolarının tespiti hususunda Başkana teklifte bulunmak,

e) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Sosyal Sigortalar Kurumunu temsil etmek,

f) Başkanlık Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

Birinci Hukuk Müşaviri kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak ve yaptırmak ile yetkilerini kullanmaktan Başkana karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 —Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelik ile Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Birinci Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

b) Birinci Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirliği iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Görevlendirildiği kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak,

d) Kendilerine havale edilen konularda hukuki görüş bildirmek, mütalaayı gerektiren işlerde Birinci Hukuk Müşavirinin görüşünü almak,

e) Birinci Hukuk Müşavirince kendisine verilen benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşaviri bu Yönetmelik ile verilen görevleri zamanında düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmak ile yetkilerini kullanmaktan Birinci Hukuk Müşavirine ve Kurum Başkanına karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliği Avukatları

Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 —Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirince kendilerine havale olunan her türlü dava ve icra takiplerini mevzuata uygun şekilde yürütmek ve deracattan geçirerek sonuçlandırmak,

b) Dava ve icra takiplerinin devamı sırasında gerekli gördüğü tedbirleri almak,

c) Kendilerine havale olunan konularda hukuki görüş bildirmek,

d) Görevlendirildiği kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak,

e) Takip ettikleri dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri belge ve bilgiyi Hukuk Müşavirliği vasıtası ile ilgili birimden istemek,

f) Takip ettikleri dava ve icra takipleri sonuçlandığında ilgili birime Hukuk Müşavirliği vasıtası ile bilgi vermek,

g) İstenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Birinci Hukuk Müşavirine yazılı bilgi vermek,

h) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdii olunan iş ve işlemleri gerekirse yerinde yürütmekle de görevlidirler.

Hukuk Müşavirliği Avukatları, bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri, Birinci Hukuk Müşaviri ve Kurum Başkanına karşı sorumludurlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliği Şube Müdürlüğü ve Servislerin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10 —Şube Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır :

a) Kendisine bağlı servislerin bütün görev ve işlemlerini genel ve Kurum mevzuatı çerçevesinde düzenlemek ve yönetmek,

b) Görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak,

c) Hizmetin yürütülmesinde, personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, astlardan gelen önerileri değerlendirmek, personel ve servisler arasında eşgüdümü sağlamak,

d) Görev ve yetkileri içindeki konularda Kurum içi ve dışı yazışmaları Birinci Hukuk Müşaviri kanalıyla yapmak,

e) Çalışmalarda hizmet kalitesini ve tasarrufu arttırıcı önlemler almak,

f) Hizmet içi eğitimlere eğitici olarak katılmak, eğitim notlarını hazırlamak,

g) Kendisine bağlı personelin yıllık izin teklifinde bulunmak,

h) Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliği’nin verdiği görev ve yetkileri kullanmak,

i) Vekalet ücreti ile limit dışı vekalet ücreti dağıtım bordrosunu hazırlamak,

j) Çalışma alanına giren konularda Birinci Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürü, kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Personel Şefinin Görev ve Yetkileri

Madde-11 —Personel Şefinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Personel işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, görevi icabı gereken yazıları yazmak, çözümleyemediği işleri bir üst makama iletmek,

b) Servisi ile ilgili her türlü evrakı kontrol etmek, yazıları paraflamak,

c) Kendisine bağlı personelin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek,

d) Gizlilik dereceli evrakların muhafazası, devir ve tevdii işlemlerini yapmak,

e) Hukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü, Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servislerinin çalışma raporlarını dosyalamak bu raporlarla ilgili belgeleri derlemek, üç ayda bir rapor hazırlamak, yıllık raporlar hakkında ilgili işlemleri yapmak,

f) Verilen diğer görevleri yapmak.

Arşiv Şefinin Görev ve Yetkileri

Madde 12 —Arşiv Şefinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği arşivinin ve arşiv kayıtlarının zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini, dosya ve evrakın muhafazasını sağlamak, görevi icabı yerine getirilmesi gereken yazıları yazmak, çözümleyemediği işleri bir üst makama iletmek,

b) Arşiv personelinin mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol etmek,

c) Arşiv ve arşiv kayıtları ve fihrist defterlerinin düzgün ve günü gününe tutulmasını sağlamak,

d) Arşivde saklanması gereken dosyaların konularına göre arşivlenmesini sağlamak,

e) İstenilen dosyanın arşivden bulunarak ilgilisine teslimini sağlamak,

f) Verilen diğer görevleri yapmak.

Evrak, Tescil, Ayniyat Şefinin Görev ve Yetkileri

Madde 13 —Evrak, Tescil ve Ayniyat Şefinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit etmek, havale edilenleri zimmet mukabilinde ilgilisine vermek,

b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

c) Gelen ve giden yazışmalar için planına göre defter tutmak,

d) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek,

e) İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlemek ve arşive kaldırılmasını sağlamak,

f) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve gerekli malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,

g) Serviste çalışan personelin mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol etmek,

h) Verilen diğer görevleri yapmak.

Dava Takip Memurlarının Görevleri

Madde 14 —Dava ve İcra Takip Memurlarının görevleri şunlardır:

a) Adli ve idari merciler ile icra dairelerine verilecek dosya ve belgelerin hazırlanmasında avukata yardım etmek, hazırlanan dosyada belgeleri ilgili mercilere intikal ettirmek ve avukata bilgi vermek,

b) Avukatın talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu avukata bildirmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,

c) Takip ettikleri dava ve icra takiplerinin icap ettirdiği masrafları karşılamak üzere avans almak, yetki verildiğinde adliye ve icra daireleri veznelerinden para çekmek,

d) Avukatların talimatı üzerine ara kararların gereğini ve icra işlemlerini yapmak, bunların gerektirdiği masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan avukata bilgi vermek,

e) Verilen diğer görevleri yapmak.

Gelen Evrak Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 15 —Gelen Evrak Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, bilgi işlem kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek havale edilmek üzere Birinci Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgilisine vermek,

b) Gelen yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

c) Her ayın ilk haftasında Gelen Evrak Defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak ve ilgilisine vermek,

d) Verilen diğer görevleri yapmak.

Giden Evrak Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 16 —Giden Evrak Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Giden evrakın bilgi işlem kaydını yapmak, gelen evrak defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

b) Giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

c) Verilen diğer görevleri yapmak.

Takip, Tekit, Yazışma Servisi Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 17 —Takip, Tekit, Yazışma Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek,

b) İşlemi biten dava ve icra dosyalarını esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlemek ve arşive kaldırılmasını sağlamak,

c) Verilen diğer görevleri yapmak.

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeninin Görev ve Yetkileri

Madde 18 —Veri Hazırlama Kontrol İşletmeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bilgi işleme kaydı gereken bilgileri doğru olarak ve zamanında bir format dahilinde bilgi işleme yüklemek,

b) Bilgi işleme yüklenmiş bilgilerin alınmasını sağlamak,

c) Bilgi işlem makine ve malzemelerini usulüne uygun olarak kullanmak,

d) Verilen diğer görevleri yapmak.

Daktilo Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 19 —Daktilo Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğince hazırlanan yazı ve taslakların, genelge ve talimatlar dahilinde bilgi işlem makinelerinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,

b) Bilgisayarları usulüne uygun olarak kullanmak,

c) Verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliğindeki Personelin Sorumlulukları

Madde 20 —Şube Müdürü, Şef, Memur, Dava Takip Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Daktilograflar kendilerine verilen görevleri zamanında, düzenli ve gereği gibi yerine getirmekten Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve bağlı olduğu Şube Müdürü ve Şefe karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sigorta Müdürlükleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinin Teşkilatlanması

Kuruluş ve Teşkilat

Madde 21 —Kurum Yönetim Kurulunca karar alınmak ve Bakan onayına sunulmak sureti ile gerekli görülen yerlerde Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri kurulabilir.

Hukuk İşleri Sigorta Müdürü ile Yardımcıları, Kurum veya Kurum dışı Avukatlar arasından Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile atanır.

Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, kadro ile belirlenen bir Hukuk İşleri Sigorta Müdürü ile yeteri kadar Sigorta Müdür Yardımcısı, Avukat, Muhasebeci, Şef, Dava Takip Memuru, Memur, Veznedar, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Dağıtıcı ve yardımcı personelden oluşur.

Müdürün mazeretli veya izinli olması halinde Müdürlük işlemleri, Birinci Hukuk Müşavirinin onaylayacağı Müdür Yardımcılarından biri tarafından yönetilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 22 —Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına göre hukuki ihtilafları dava ve icra takiplerini hukuki gereklerine göre yürütmek ve sonuçlandırmak, hukuki konularda görüş vermek ve gerekli hukuki işlemleri yapmak, sözleşme tasarılarını inceleyerek düşüncelerini bildirmek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince akdedilecek sözleşmeler, ilgili Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra imzalanır.

Lüzumu halinde Hukuk Müşavirliğinden talimat istenir.

Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü Avukatları bulundukları il dışındaki davaları da Hukuk Müşavirliğinin talimatı üzerine yerinde takip ederler.

Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan işlemleri merkezden bulundukları ilden veya yerinden yürütmekle görevlidirler.

Avukatlar, yıllık izin haricinde herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava, icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk İşleri Sigorta Müdürüne teslim ederler.

Hukuk İşleri Sigorta Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Kadrolu ve Sözleşmeli Avukatlar bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında tam ve doğru olarak yapılmasından sıralı olarak Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Sigorta Müdürüne karşı sorumludurlar.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 23 —Dava, icra ve diğer işler, Hukuk İşleri Sigorta Müdürü veya yardımcıları tarafından ilgililere dağıtılır.

Çalışma usul ve esasları, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde genelgeler, genel yazılar göz önünde tutularak Hukuk İşleri Sigorta Müdürleri tarafından düzenlenir, yönetilir ve denetlenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisleri

 

Kuruluş ve Teşkilat

Madde 24 —Kurum Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki Hukuk Servisleri; Avukatlar, Takip Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf ve yardımcı personelden oluşur.

Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri Avukatları bu Yönetmeliğin uygulanmasında Hukuk Müşavirliğine bağlıdır.

Birden fazla Avukat çalıştıran Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki kadrolu Avukatlardan Birinci Hukuk Müşavirinin uygun göreceği birisine, servis işlerini düzenlemek, yönetmek ve denetlemek görevi verilir. Görevlendirilen bu Avukata birinci derece imza yetkisi verilebilir. Mazeretli veya izinli olma halinde servis işlemleri görevlendirilen Avukatın teklifi ve Hukuk Müşavirliğinin onayı üzerine diğer avukat tarafından yürütülür.

Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde vekalet akdine istinaden istihdam edilecek Avukatlarla yapılacak sözleşmelere ilişkin iş ve işlemler Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 25 —Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri kadrolu ve sözleşmeli Avukatları bu Yönetmelik ile kendilerine verilen dava ve icra takiplerini hukuki icaplara göre yürütmek, sonuçlandırmak, hukuki konular hakkında görüş bildirmek, gerekli hukuki işlemleri yapmak, sözleşme tasarılarını inceleyerek düşüncelerini bildirmek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Gerekli hallerde Hukuk Müşavirliğinden talimat isterler.

Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü Avukatları bulundukları il dışındaki davaları da Hukuk Müşavirliğinin talimatı üzerine yerinde takip ederler.

Avukatlar yıllık izin haricinde herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava, icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile ilgili Müdüre teslim ederler.

Kadrolu ve sözleşmeli Avukatlar bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında tam ve doğru olarak yapılmasından sıralı olarak Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 26 —Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servislerinin çalışmaları bu Yönetmelik hükümleri dahilinde genelgeler ve genel yazılar gözönünde tutularak görevli Avukat tarafından düzenlenir, yönetilir ve denetlenir.

Sigorta İl/Sigorta Müdürleri ile görevli Avukatın birlikte düzenleyecekleri çalışma şekli ve esaslarını gösteren iş bölümü Hukuk Müşavirliğinin onayına tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Hukuk Müşavirliği Çalışma Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Mütalaalar

Hukuki Görüş İstenilmesi

Madde 27 —Merkez birimleri, Hukuk Müşavirliğinden hukuki konular hakkında görüş alınması veya hukuki konularla ilgili bir işlemin yapılması hususunda mütalaaya ihtiyaç duydukları takdirde, Başkanlık kanalı ile talepte bulunabilirler.

Görüş istenilen yazıda, olay izah edilerek mütalaa istenilen konuların nelerden ibaret olduğu belirtilir, konu hakkında birimin görüşü açıklanır ve olay ile ilgili belgeler yazıya eklenir.

Bu suretle Hukuk Müşavirliğine intikal eden dosya üzerine Müşavirlik, mütalaasını ve yaptığı işlemlerin sonucunu Başkanlık Makamına arz eder.

Hukuk Müşavirliği mütalaa istenilen konu veya yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belgeye lüzum gördüğü takdirde, ilgili birimden doğrudan isteyebilir.

Sigorta İl/ Sigorta Müdürlükleri dava ve icra takipleri ile ilgili konular dışında, hukuki görüş isteklerini ilgili Daire Başkanlığından talep ederler. İlgili Daire Başkanlığınca konu hakkında mütalaaya gerek görülmesi halinde bu madde de yer alan usullere göre talepte bulunurlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dava ve İcra İşleri

İş Dağılımı

Madde 28 —Dava ve icra takipleri; Merkezde Birinci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinde Müdür veya Yardımcıları, Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerinde görevli Avukat tarafından işin gereği, içeriği ve önemi nazara alınarak Avukatlara tevzi ve tevdii edilir.

Hukuk Müşavirliğince gerekli görüldüğü takdirde, davanın veya icra takibinin yürütülmesi veya sonuçlandırılması başka bir Avukata verilebilir.

Davaların açılması

Madde 29 —Kurum tarafından bir davanın açılması, Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Başkanlık Makamının emriyle olur. Ancak dava konusu miktara bakılmaksızın;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu sigortalılara veya hak sahiplerine bağlanan gelirler ile daha sonra bu gelirlerdeki artışların peşin sermaye değerlerinin rücuan tazminine,

b) İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu sigortalılara veya hak sahiplerine gelir tahsis edilmemesi halinde bu sigorta ile diğer sigorta kollarından yapılan her türlü masraf ve ödemelerin tahsiline,

c) Ünite işlemlerinden doğan alacaklara,

ilişkin davalar, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin talebiyle açılır.

Bu konudaki talebin Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki Hukuk Servislerine intikali üzerine, dosyası ve ilgili belgeler çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda, dava açılmasına yeterli delil olmaması halinde veya zamanaşımı gibi sair hukuki sebeplerle davanın açılıp açılmaması hususunda tereddüt hasıl olduğu taktirde, durum yazılı olarak dava açılmasını isteyen Makama bildirilir.

İlgili Makam görüşünde ısrar ederse keyfiyet Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilerek, alınacak talimata göre işlem yapılır.

Herhangi bir sebeple, Kurum personeli aleyhine açılacak davalar için Başkanlığın izni alınır ve safahatından bilgi verilir.

Davaların Yürütülmesi

Madde 30 —Kendisine dava ve icra dosyası verilen Avukat, işi önce zamanaşımı bakımından gözden geçirerek, gerekli önlemleri alır.

Dava ve icra takiplerinin, dosyanın veriliş tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve gerekli işlemlerin yapılması zorunludur.

Merkez Avukatları tarafından sonuçlandırılan dava ve icra takipleri, Hukuk Müşavirliğince gerektiğinde Başkanlık Makamına arz olunur.

Davaların Yargıtay’da ve Danıştay’da yapılacak mürafaalarında Birinci Hukuk Müşavirinin uygun göreceği Merkez Avukatlarından biri bulunur.

Ancak, Hukuk Müşavirliğince gerekli görüldüğü takdirde, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü avukatlarınca takip ve sonuçlandırılan davalarda işin özelliği dikkate alınarak ilgili Avukat mürafaada bulunması için Ankara’ya çağrılabilir.

Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Avukatları, dava nihai karara bağlanınca, kararın kesinleşme şerhine havi onaylı örneği ile emsal nitelikteki mahkeme kararı ile Yargıtay ilamlarını Hukuk Müşavirliğine gönderirler. Gönderilen emsal kararlar Hukuk Müşavirliğinde saklanır ve gerekli görülenler uygulama birliğini teminen teşkilata duyurulur. Kurum Avukatları, bu kararlardan gerekli görülenlerin tebliğ işlemlerinin yapılması ile icra işlemlerini de takip ederler.

Kurum menfaati olan hallerde ya da Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili, her kamu davasına müdahale talebinde bulunulur.

İcra İşleri

Madde 31 —İcra İşlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

a) Kurum tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açılan icra takipleri her safhada Kurumun kadrolu ve sözleşmeli Avukatlarınca takip edilir ve sonuçlandırılır, limiti Başkanlıkça belirlenen icra takiplerinin safahatından Hukuk Müşavirliğine bilgi verilir.

b) Kurumca açılan icra ve iflas takiplerinde alacakların tahsilinde kısa sürede olumlu bir sonuca varılamayacağı kanaati hasıl olur ve bu kabil borçlular taksitle ödeme talebinde bulunurlarsa, alacağın takside bağlanabilmesi için, asgari aşağıda yazılı şartların varlığı aranır:

1) Taksit talebinde bulunan borçlunun iyi niyetli ve samimi olduğuna kanaat getirilmesi,

2) Borcun def’aten ödenmesi imkanının mevcut olmadığının anlaşılması,

3) Taleple birlikte ilk taksidin peşin ödenmesi,

4) Alacağın kat’i ve vadesiz banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, haciz veya temlik ile teminata bağlanması,

5) Taksit talebi hakkında karar verilinceye kadar kabul anlamına gelmemek kaydıyla taahhüt edilen taksitlerin düzenli olarak ödenmesi,

6) Borca oranla aylık ödeme miktarının yeterli olduğunun kabul edilmesi,

7) Taksitlendirme şartlarının ihlali halinde alınmış olan teminatın paraya çevrileceğinin borçluya bildirilmesi.

Bu şartların varlığı halinde, Başkanlıkça belirlenecek miktarların, altındaki Kurum alacaklarının takside bağlanması Sigorta İl / Sigorta Müdürü, Müdür Yardımcısı, ilgili Avukat ve Servis Şefinden oluşan komisyonda incelenerek karara bağlanır.

Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinde bu komisyon; Hukuk İşleri Sigorta Müdürü, Müdür Yardımcılarından biri ve ilgili Avukattan teşekkül eder.

Komisyonlarda karar alınamaması halinde ve ünitelerin tereddüt ettikleri hususlarda Hukuk Müşavirliğinden alınacak talimata göre işlem yapılır.

Kanun Yollarına Başvurma

Madde 32 —Davalar sonucu verilen kararların kanuni derecaattan geçirilmesi esastır. Kurum aleyhindeki her türlü yargı mercii kararlarına karşı süresi içinde kanun yollarına başvurulur.

Ancak, Kurum yararı bulunmadığı takdirde temyiz yoluna başvurudan Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin talebi, Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Başkanlık Makamının emri ile vazgeçilebilir.

Temyizden vazgeçilmesi hususunda talimat istenilirken buna ilişkin ünite görüşü ayrıntılı olarak açıklanır ve vakit geçirilmeksizin kararın bir örneği Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

Kararın düzeltilmesi, yargılamanın iadesi ve yazılı emir ile bozma yollarına müracaat için sebeplerin var olduğunun anlaşılması halinde talimat istenilmek üzere keyfiyet Hukuk Müşavirliğine bildirilir ve müddetlerin korunması için gerekli tedbirler alınır.

Kurum Başkanının yapacağı yetki devrine ilişkin konulardaki işlemler Birinci Hukuk Müşavirinin onayına bağlıdır.

Dava veya İcra Takibi Açılmaması

Madde 33 —Dava ve icra takibinin açılmamasına ilişkin hususlar aşağıda düzenlenmiştir:

a) Hukuk Müşavirliği bir davanın açılmasında veya icra takibinin yapılmasında fayda görmediği takdirde keyfiyeti gerekçesiyle, ayrıca davanın açılmamasında veya takibin yapılmamasında sorumluluğa gerektirir hususlar varsa bu hususları ve sorumlu şahısları yahut sorumlu şahısların takibinde hukuken veya maddeten imkan yok ise bunları belirterek Başkanlığa arz eder ve gereği Başkanlıkça yapılır.

b) Merkez Birimleri ile Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri tarafından bir davanın veya icra takibinin açılması hususunda Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine gelen talimat ve talep üzerine Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerince davanın ve icra takibinin açılmasında imkan ve fayda görülmediği takdirde keyfiyet, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dairesinde Başkanlığa intikal ettirilir, alınacak talimata göre gereği yapılır. İşlem sonucu ilgili Merkez Birimi ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bildirilir.

c) Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri tarafından bir davanın veya icra takibinin açılması hususunda Hukuk Servislerine gelen talep üzerine Hukuk Servisleri bir davanın ve icra takibinin açılmasında imkan ve fayda görmediği takdirde keyfiyeti bu maddenin (a) bendinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde Müdüriyet Makamına arz eder. İhtilaf halinde konu Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Alınacak talimat doğrultusunda işlem yapılır.

d) Dava ve icra takibinden sarfınazar veya feragat edilmesi, bunlara ait meblağın terkini, davayı kabul, ihtilafın sulh veya tahkim yolu ile halledilmesi, Başkanlığın teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Yönetim Kurulunun ya da Kurum Başkanının yapacağı yetki devrine ilişkin konulardaki işlemler, niteliğine göre, Başkan ya da Birinci Hukuk Müşavirinin onayına bağlıdır.

Aciz Vesikası

Madde 34 —Aciz vesikalarına bağlanan takiplerde takip konusu alacak bir numaralı aylık faaliyet cetvelinden düşülerek, aciz vesikaları ile ilgili servise gönderilir.

İlgili servis tarafından, zaman zaman yapılacak araştırma sonunda borçluların mal edinmeleri veya İcra İflas Kanununun 143 üncü maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılmasını gerektiren bir durumun tespiti halinde, aciz vesikası tespit olunan hususları belirten bir yazı ile birlikte ve gereği yapılmak üzere Hukuk Servisine gönderilir.

Ancak, aciz vesikasına bağlanan alacak, borçlunun durumu veya alacağın azlığı sebebiyle gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kararı ile terkin olunabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defter ve Dosyaların Tutulması, Fiş Tanzimi

ve Cetvellerin Hazırlanması

Defter Tutma

Madde 35 —Hukuk Müşavirliği Merkez, Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde en az birer adet hukuk davaları, ceza davaları, icra takipleri, idari ve vergi davaları defterleri ile bir de takside bağlanan borçlar defteri bulunur. Bu defterler, görevlendirilen memurlar tarafından tutulur.

Kayıt

Madde 36 —Davalar ve icra takipleri ait oldukları defterlere sıra numarası ile ve her yıl birden başlayan numara verilmek suretiyle kaydolunur.

İşlerin İntikali, Dava ve İcra Dosyalarının Tutulması ve İçeriği

Madde 37 —İşlerin intikali, dava ve icra dosyalarının tutulması ve içeriği hakkında aşağıdaki yol izlenir:

a) Mahkemeye veya icraya intikal etmiş ve edecek olan ihtilaflı işlerin dosyası, muamele safhasını, işle ilgili kanun ve tüzük hükümleriyle, işin teknik yönlerini ve ünitenin görüşünü bildirir bir yazıya bağlanarak, Merkezde Daire Başkanlıkları tarafından Başkanlık kanalı ile Hukuk Müşavirliğine, taşra ünitelerinde alakalı servis tarafından Hukuk Servisine veya teşkilatı varsa Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine verilir. Dava ile ilgisi olup da dosyada bulunmayan kayıt ve belgelerin onaylı birer örneği dosyaya konulur. Bu kayıt ve belgelerin asıllarının veya ihtilaflı iş dolayısıyla tetkikine gerek görülen diğer evrakın talep edilmesi halinde, bunlar da dizi pusulaları ile birlikte ve imza karşılığında Merkezde Hukuk Müşavirliğine, taşra ünitelerinde Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine ya da Hukuk Servislerine tevdi olunur.

Hukuk Müşavirliğine, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğüne veya Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisine verilen dosya bilgi, kayıt ve belgelerin yanlış veya noksan olmasından yahut geciktirilmesinden, o işi tevdi eden ünitenin amiri sorumludur.

b) Hukuk işlerinde görevlendirilen memurlar, dava ve takibin mahiyetine göre gerekli dosyayı düzenler. Dosyada işin avukata tevdiini gösteren belge, avukatın merciine verdiği dilekçe ve layiha örnekleri, karşı tarafın verdiği usuli evrak, duruşma zabıtları veya bu Yönetmelik gereğince avukatın tanzim edeceği yazı ve fişler ve dosyaya konulması gereken sair belgeler bulunur.

İcra İz Dosyalarının Tutulması

Madde 38 —Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri avukatları takip etmekte oldukları icra dosyalarındaki her türlü icrai işlemlerin safahatını ünite iz dosyalarına da işlerler. İz dosyasının düzenli ve gereği gibi tutulmasından takibi yürüten avukat sorumludur.

Masraf belgelerinin suretleri ünite iz dosyasında saklanır.

Cetvellerin Hazırlanması

Madde 39 —Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri yürüttükleri dava ve icra takipleri ile ilgili faaliyetlerini 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde 0702-0700-007 kod numaralı cetvel düzenlenmek suretiyle bir rapor halinde Hukuk Müşavirliğine bildirirler. Ayrıca 10 Ocak tarihine kadar bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporu düzenlenerek Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

Cetveller, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğünde Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde Müdür ile Avukat tarafından imzalanır.

Fiş Tanzimi

Madde 40 —Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri avukatları tarafından Başkanlık talimatına istinaden açılan davalara ait (1) numaralı fişle dilekçe ve ekleri iki örnek olarak hazırlanır ve bir örnek Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Diğeri ünite dosyasında saklanmak üzere görevli memura verilir.

Başkanlığa bildirilecek icra takiplerinin safahatından, aksine talimat verilmedikçe, altı ayda bir bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dava ve İcra Masrafları, Avans Mahsubu, Tahsilat

Dava ve İcra Masrafları

Madde 41 —Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ve takip işleri ile görevlendirilen memurlara, davalar ile icra takiplerinin icap ettirdiği masrafları karşılayacak miktarda Kurum Muhasebe talimatı esaslarına göre avans verilir.

Avans Mahsubu

Madde 42 —Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki kadrolu ve sözleşmeli avukatlar ile takip işleri ile görevlendirilen memurlar, dava ve icra takipleri için kendilerine verilen masraf avanslarının vaziyetini bildirir bir listeyi ve müsbit evrakını her ay merkezde Hukuk Müşavirliğine, diğer yerlerde ise Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vererek, aldıkları avansın mahsubunu sözügeçen talimat dairesinde yaptırırlar.

Tahsilat

Madde 43 —İcra Dairelerince tahsil edilen paraların derhal çekilmesi için Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince her türlü tedbirler alınır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel Sorumluluğu

Madde 44 —Hukuk Müşavirliği Merkez ve Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisinde çalışanlar ile sözleşmeli Avukatlar kendilerine verilen işlerde gereken dikkat, basiret ve sürati göstermekle yükümlüdürler. Bu esaslara aykırı hareketlerinden dolayı şahsen sorumlu tutulurlar.

Yıllık Rapor

Madde 45 —Her sene Nisan ayında, bir evvelki takvim yılına ait Kurumun hukuk işlerinin genel durumu hakkında Hukuk Müşavirliğince hazırlanacak rapor Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

Atama ve Nakil

Madde 46 —Hukuk Müşavirliği teşkilatında görev alacak Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Sigorta Müdür ve Müdür Yardımcıları, Avukat, Sözleşmeli Avukat ve diğer personelin tayin, nakil, Kurum veya servis değiştirme işlemleri Birinci Hukuk Müşavirinin uygun görüşü alınarak yapılır.

Teftiş

Madde 47 —Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisi işlemleri, Birinci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından tetkik edilir ve denetlenir.

Başkanlıkça gerekli görülen hallerde Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü Hukuk Servisi işlemleri Başkanlık Müfettişlerine de teftiş ettirilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 48 —6/11/2001 tarihli ve 24575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 49 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 9) 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 31)

MADDE 1 — 16/2/2004 tarihli ve 2004/6840 sayılı Kararnamenin eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 9) 6 ncı maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Karar kapsamında Bakanlık tarafından tohumcu kuruluş olarak kabul edilen kuruluşlar tarafından yurt içinde üretilip sertifikalandırılan buğday ve arpa tohumluklarını kullanan ve bu kuruluşlar tarafından üzerinde sertifika numarası yazılı faturaları ibraz eden üreticilerin sadece tohumluk girdi giderleri, bu tohumlukları kullanarak sözleşmeli olarak sertifikalı tohumluk üreten üreticilerin ise her türlü tarımsal girdileri için Karar’da belirtilen Bankanın tarımsal krediler için uyguladığı cari faiz oranından, %50 indirimli oranda azami 1 yıl vadeli işletme kredileri kullandırılır."

MADDE 2 — 16/2/2004 tarihli ve 2004/6840 sayılı Kararnamenin eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 9) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen işletmeler ile hazırladıkları projeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mahalli Teşkilatlarınca onaylanan yeni kurulacak işletmelere projeler çerçevesinde Bankanın tarımsal krediler için uyguladığı cari faiz oranından, %30 indirimli oranda azami 1 yıl işletme kredisi, azami 3 yıl vadeli yatırım kredileri kullandırılır."

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 31/5/2004

Karar No      : 34

Mahalli Çevre Kurulu 31/5/2004 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — Periton diyaliz hastalarından ve başta hepatit hastalığı olmak üzere herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunan hastalardan kaynaklanan tıbbi atıkların, hastaların evlerinden, ikamet ettiği ilgili belediye tıbbi atık araçları tarafından toplanmasına,

Madde 2 — Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan enfekte özellikte olan periton diyaliz hastalarının tıbbi atıklarını en yakın sağlık kuruluşuna bırakmaları ve bu atıkların sağlık kuruluşlarınca kabulünün yapılmasına,

Madde 3 — Periton diyaliz hastalarından kaynaklanan tıbbi atıkların sadece 2004 yılı için ücret alınmaksızın toplanması, 2005 yılı itibariyle ücretlendirilmesinin her yıl toplanan Tıbbi Atık Ücretlendirme Komisyonunca görüşülerek belirlenmesine,

Madde 4 — Hastanelerce konu ile ilgili olarak hizmet verdikleri hastalara, hastalardan kaynaklanan tıbbi atık materyallerinin toplanması ve ayrıştırılması konularında gerekli eğitimlerin verilmesine,

Madde 5 — Periton diyaliz hastalarına hizmet veren hastanelerin, hizmet verdikleri hastaların ikamet bilgilerini, tıbbi atıklarını toplayacak olan ilgili belediyelere ileterek sözkonusu belediyeleri bilgilendirmesine,

karar verilmiştir.

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 —Bu Kararı İstanbul Valisi yürütür.

—— • ——

Sivas Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 29 /07/2004

Karar Sayısı : 2004/07

Mahalli Çevre Kurulu 29/07/2004 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

Madde 1 — Genel Hükümler

a) İlimizde hava kirliliği ile mücadele ve hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Sivas İli belediye mücavir alan sınırları içerisinde, aksi yönde bir karar alıncaya kadar ısınma amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların aşağıda belirtilen standartlarda olmasına,

b) Merkez ilçe dışındaki ilçelerde uygulamanın (kömürün niteliği ve satış izin belgesi), ilçedeki mevcut hava kirliliği düzeyi ve diğer koşullar göz önüne alınarak, Kaymakamlıklar tarafından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda yürütülmesine,

c) Merkez ilçe dışındaki ilçelerde, Kaymakamlıklar tarafından, kömürün çıkarıldığı İl Valiliğinden alınmış olan noter onaylı Uygunluk Belgesi ve ithal kömür için Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış olan noter onaylı Kontrol Belgesi bulunan işletmelerin kömür satışı yapmasına,

Madde 2 — Isınma ve Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yakıt Özellikleri

a) Isınma Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)*

: %2 max

 

Boyut

: 18mm-150 mm

   

(+150 mm max %10 -18mm max %10 tolerans)

*Alt ısıl değerin 4000 kcal/kg’dan daha yüksek olması durumunda daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına toplam kükürt oranı %0.1 değerini geçmeyecektir.

b) Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: 6200 kcal/kg (- 400 kcal/kg tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: %12-28 (+%1 tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max)

 

Kül (kuru bazda)

: % 14 (max) (+%1 tolerans)

 

Şişme İndeksi

: 1 (max)

 

Boyut

: 18mm-150 mm

   

(+1500 mm max %10, -18mm max %10 tolerans)

*Kül oranının max %14+2 olması durumunda, kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

c) Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: 6000 kcal/kg (min) (-500 kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: %1 (max) (%0,1 tolerans)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: %36 (max) (%1 tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm

d) Briket Kömür Özellikleri:

Yerli veya ithal-linyit kömürlerden veya her ikisinin karışımından üretilen Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi- Isınmada Kullanılan" standardına uyulması gerektiği,

e) Sıvı Yakıt Özellikleri:

Konutlar, okullar ve resmi binalarda, TÜPRAŞ tarafından üretilen ve max %1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının, sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt içeren ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oilin de kullanılabileceğine,

Madde 3 — Uyarı Kademeleri ve Alınacak Önlemler

İlimizde hava kirliliği düzeyinin, Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesinde belirtilen uyarı kademelerine ulaşması durumunda, Mahalli Çevre Kurulunda 26/06/2003 tarihli ve 2003/06 sayılı kararla alınan, Uyarı Kademeleri ve Alınacak Önlemler Başlığı altındaki kararlara uyulmasına,

Madde 4 — Yakıtların Üretim, Satış ve Pazarlaması ile İlgili Esaslar

İlimizde yakıt satışı ve pazarlaması yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Sivas ili sınırları içerisinde aşağıda belirtilen hususlara uymalarına,

a) İlimiz sınırları içerisinde, çıkarılan yerli kömürler için Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan ve analiz masrafları üretici firma tarafından karşılanan numunenin, analiz sonuçları dikkate alınarak Uygunluk Belgesi verilmesine,

b) Kömürün çıkarıldığı İl Valiliğinden noter onaylı Uygunluk Belgesi ve ithal kömür için Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış olan noter onaylı Kontrol Belgesi bulunan işletmelerin, Belediye sınırları içerisinde, kömür satışı yapabilmeleri için Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi almalarına,

c) Uygunluk Belgesi ve Satış İzin Belgesi alacak firmaların, bir dilekçe ekinde Sivas İl Mahalli Çevre Kurulunda kömürlerin üretimi ve satışı ile denetlenmesine yönelik alınan kararların tümüne uyacağı, kararda belirtilen özelliklere uygun olmayan kömür sattığında pazarlamacı ve tüketicilerin bütün zararlarını karşılayacağına, alınan kömür numunelerinin analiz edilmesine yönelik masrafları karşılayacağına ve Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) ve denetim ekipleri tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeleri sunacağına, İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen kriterlere uygun olmayan kömürün depolanması ve satışı durumunda idarece uygulanacak cezai işlemleri kabulleneceğine ilişkin noter onaylı taahhütnamenin yanı sıra, noter onaylı imza sirküleri, tesisin işyeri açma ve çalışma belgesi, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesinin bir sureti ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulmasına,

d) İlimiz sınırları içerisinde 01/09/2004 tarihi itibari ile kömürlerin çıkarıldığı yerde torbalanması ve pazarlamacıların üreticiden ve ithalatçıdan torbalı kömür satın almaları ve üreticilerin pazarlamacı ve vatandaşlara torbalı kömür satmalarına,

e) Kömürlerin torbaları üzerinde, üretici ve pazarlamacı firma adı, adresi, kömürün cinsi, kömürün özellikleri (Madde 2’de belirtilen bütün paremetrelere yer verilecek), kömürün paketleme tarihi, miktarı, kaçıncı derece illerde kullanılacağı, Uygunluk Belgesi veren Valiliğin adı, hangi yakma sistemlerinde yakılacağı (soba, kalorifer, stokerli), torbalayan firmanın haberleşme bilgilerinin, ithal kömür için ise Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesinin sayısının belirtilmesine,

f) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde Belediyeden işyeri ruhsatı olmayanların yakıt satışı yapmasına izin verilmemesine, arsalarda, sair yerlerde ve kamyon üzerinde satış yapılmamasına,

g) Sevk edilecek her parti kömür için tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, fatura veya perakende satış fişi ile kömür satış izin belgesinin bir nüshasının verilmesine,

h) İl sınırları içinde Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği oluşturulan denetim elemanlarınca her aşamada yapılacak kontrollerde tüm bilgi ve belgelerin ibraz edilmesine,

ı) Herhangi bir şikayet ve denetim esnasında Sivas İli Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşımayan kömüre el konulmasına ve tüketiciye ulaşmış olup ta, denetim sırasında el konulan kömür olduğunda, tüketicinin zararının karşılanmasına,

j) İlimizden başka bir ile gitmek üzere transit geçecek kamyonların şehir içine girişinin yasaklanmasına, kömür yada tozumaya neden olacak malzeme taşıyan kamyonların branda ile örtülü olmasına, brandasız kamyonların geçişinin Bölge Trafik Müdürlüğünce engellenmesine,

Madde 5 — Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi İle İlgili Esaslar

a) Tüketicilerin satış izin belgesi bulunan firmalardan, ilimizin kirlilik derecesi baz alınarak Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen özelliklere uygun torbalı kömür satın almalarına,

b) Kömür torbalarının hiçbir suretle soba ve kalorifer kazanlarında yakılmamasına, çevreye atılmamasına, boş kömür torbalarının pazarlamacı firmalar ile işbirliği yapılmak sureti ile ücretli ve/veya ücretsiz olarak iade edilmesine,

c) Ekim ve Mart ayları dahil olmak üzere 6 ay süren kış sezonu boyunca dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde soba ve kaloriferlerin yakılmamasına,

d) Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

e) İş yeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına,

f) İşyeri ve konutların kalorifer dairelerinde satın alınan kömürün soba veya kaloriferde yakılmasına ilişkin belgeleri içeren "Kazan Yakma Talimatı" bulundurulmasına ve muhafaza edilmesine ve kaloriferlerin talimattaki hususlara uygun olarak yakılmasına,

g) TSE standartlarına uygun olan soba ve kalorifer kazanlarının kullanılmasına, tüm konut ve işyerlerinin kalorifer kazanlarının ve tesisatlarının işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmasına ve bacaların en geç Eylül ayı içerisinde temizletilmesine,

h) Kömür kullanılan kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ve sıvı yakıt kullanan kazanların 06.00-07.00 saatleri arasında yakılıp, saat 10.00 da uyutulmasına, uyutulmuş kazanların akşam 16.00-17.00 saatleri arasında yakılıp 22. 00’da uyutulmasına, (Yakma saatleri meteorolojik koşullara ve hava kirlilik durumuna göre Valilik tarafından değiştirilebilir ve bu durum basın yoluyla halka duyurulur.)

ı) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rasgele yerlere dökülmemesine,

Madde 6 — Denetime İlişkin Esaslar

a) Katı ve sıvı yakıtların, şehir merkezindeki denetimlerinin Sivas Belediyesi tarafından yapılmasına, bu denetimlerin daha etkin kılınması için gerekli durumlarda, İl Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve MTA Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına, ayrıca sıvı yakıtlardan numune alınması sırasında İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden personel temin edilmesine,

b) Şehir giriş noktalarında Belediye tarafından yapılan denetimlerin daha etkin kılınması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Defterdarlığı ile işbirliği yapılmasına,

c) Herhangi bir şikayet ve denetim esnasında Sivas İli Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşımayan yakıtın analiz sonuçları açıklanıncaya kadar, Belediye tarafından belirlenen bir depoda, yedd-i emine alınması ve analiz sonucu uygun çıkmayan yakıtların Belediye mücavir alan sınırları dışına çıkarılması durumunda, işçilik, taşıma, park vb. masrafların Sivas Belediyesince ilgilisinden tahsil edilmesine, tüketiciye ulaşmış olup ta, denetim sırasında el konulan kömür olduğunda, tüketicinin zararının karşılanmasına,

d) Denetimler sırasında analize gönderilecek numunenin kargo ve analiz masraflarının karşılanmasına, analiz ücretini 5 işgünü içerisinde yatırmayan gerçek ve tüzel kişilerin uygunluk ve satış izin belgelerinin iptal edilmesine,

e) Yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşımayan yakıtı üreten, satan ve tüketen gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmasına, fiilin tekrarı halinde Kömür Satış İzin Belgesinin iptal edilmesine ve anılan Kanun gereğince para cezasının 2 katı oranda uygulanabilmesi amacıyla tutanakların İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

Madde 7 — Hava Kirliliğini Önleyici Diğer Önlemler

a) İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimler sırasında 27/11/2001 tarih ve 24596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ’in" 12 nci maddesi uyarınca egzozundan belirgin bir şekilde siyah duman ve aşırı gürültü çıkaran (susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmayan) araçlara yönelik kontrollerin sıklaştırılmasına, gerekli durumlarda trafikten men edilmesine, söz konusu taşıtlara ait ruhsat bilgilerinin bir tutanak ekinde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne) bildirilmesine,

b) Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve egzozlarından belirgin şekilde duman çıkaran araçların gerekli bakımlarının ve egzoz emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılması konusunda kurum amirlerince daha titiz davranılmasına,

c) Sanayi sitesi, işyerleri, konutlar, sokak, bahçe gibi açık alanlarda yanık yağ, hurda lastik, plastik, bahçe atıkları, çöp gibi maddelerin ısınma amaçlı veya başka bir amaçla yakılmasının yasaklanmasına, (Bilimsel olarak çevreye zarar vermediği ispatlandığı taktirde ve uygun yakma sistemleri olduğu taktirde bunlar kapsam dışı bırakılacaktır.)

d) 6 nolu fuel-oilin ısınma ve sanayide üretim amaçlı kullanılmamasına,

e) Petrol kokunun ısınma amacıyla ve briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak kullanımının yasaklanmasına, ilimiz sınırları içerisinde yalnızca çimento fabrikasında kullanımına izin verilmesine ve petrokoku kullananlar hakkında herhangi bir uyarı yapılmaksızın işlem yapılmasına,

f) Stokerli sistemlerin kullanıldığı işyerleri ve konutlarda, bu sistemlerin otomatik yüklemeli fanlı ve döner ızgaralı olmasına, bu sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş yıkanmış kömürlerin kullanılmasına, torba üzerinde sadece stokerli sistemde kullanılacağının yazılı olarak belirtilmesine, ilk yanmada bacadan atılan emisyonları kontrol etmek amacıyla sürekli yanmanın sağlanmasına ve filtre kullanılmasına,

g) Stokerli yakma sistemlerinin, Türk Standartları Enstitüsüne uygunluğunu kontrol etmek amacıyla gerekli görülen durumlarda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına,

Madde 8 — Anız Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Esaslar

İlimizde, temel ekolojik sistemlerin dengesinin bozulmasına, orman yangınlarına, çit, telefon direkleri, diğer tarlalardaki hasat edilmemiş ürünler ve meyve ağaçlarının yanması sonucu ekolojik ve ekonomik kayıplara, hava kirliliğine, görüş mesafesinin azalması nedeni ile trafik kazalarının artmasına, toprağın en önemli kısmını oluşturan organik maddelerin, mikroorganizmaların ve diğer canlıların tahribine yol açması nedeni ile ilimizde anız yangınlarının önlenmesine yönelik olarak aşağıdaki kararların uygulanmasına,

a) İlimiz sınırları içerisinde anız ve yol kenarlarında kuru otların hiçbir gerekçe ile yakılmamasına,

b) Kamu görevlileri ve köy muhtarlarının anız yakılan tarlaların durumunu duyum aldıktan sonra bir tutanakla tespit edip, adli mercilere sunmalarına,

c) İl Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar kanalı ile anız yakmanın zararları hakkında çiftçi toplantıları, sap parçalama tarla günleri, çiftçi mektupları sap parçalama makine kursları ve dik rotavatörlerin özendirilmesi yönünde eğitim çalışmaları yapılmasına,

d) Anız yakılmasının yasaklanması kararının merkez ilçeye bağlı köylerde Mahalli İdareler Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar aracılığı ile köy ilan tahtaları ve hoparlör gibi duyuru araçları kullanmak sureti ile ilgililere duyurulmasına,

e) Anız ve kuru otların yakılmasının yasaklanmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda Kaymakamlıklar ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların Çevre ve Orman Bakanlığı’na bildirilmek üzere Mayıs ve Ekim aylarının ilk haftası içerisinde aylık uygulama raporları halinde Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne) sunulmasına,

f) Alınan kararlara uymayanlar hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Merkez Av Komisyonu Kararı ve 6831 sayılı Kanun gereğince hapis ve para cezası uygulanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 9 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Kararı Sivas Valisi yürütür.

Sayfa Başı