Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

14 Eylül 2004

SALI

Sayı : 25583

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

— Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

 

Sürücü Davranışlarını Geliştirme

Eğitimi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri alınan sürücülere sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verilmesi, bu eğitimi verecek birimlerin açılması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi veren birimleri, bu birimlerin faaliyetleri ile bu birimlerde eğitim verenleri ve görenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesinin 4785 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi veren resmi sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğünü,

d) Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,

e) Eğitim: Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimini,

f) Eğitim Birimi: İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan ve faaliyette bulunan sürücü davranışları geliştirme eğitimi verecek birimi,

g) Eğitim Programı: Eğitim birimlerinde; eğitim ve izleme değerlendirme olmak üzere iki bölümde uygulanacak teorik ve uygulamalı sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi programını,

h) Eğitimci: Bakanlıkça hazırlanan sürücü davranışlarını geliştirme eğitimci eğitimini almış ve sertifikalandırılmış, eğitim biriminde sürücülere verilecek eğitim programının uygulanmasında görev alacak kişiyi,

i) Trafik Eğitimcisi: İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubelerinde görevli en az lisans düzeyinde eğitim görmüş ve trafik eğitimi almış kişiyi,

j) Sertifika: Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi verecek eğitimci yetiştirme programının tamamlanması sonucunda verilecek belgeyi,

k) Sürücü: Kanuna göre ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen ve sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulan kişiyi,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Birimlerinin Açılma Şartları ve Nitelikleri

 

Eğitim Birimlerinin Açılması

Madde 5 — Eğitim birimleri Bakanlıkça uygun görülen il sağlık müdürlüğü bünyelerinde kurulur.

Eğitim biriminde görev alacak eğitimcilerin, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda bulunmaması halinde, sertifikalı olmak şartıyla diğer resmi kurum ve kuruluşlardan görevlendirilebilir.

Eğitim biriminde görevlendirilecek eğitimciler İl içinde Valilik, İl dışında Bakanlık onayı ile görevlendirilir.

Bakanlıkça yetki verilen eğitim birimleri sorumluluk bölgesine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne veya Jandarma Genel Komutanlığına yazı ile bildirilir.

Eğitimcilerin Nitelikleri ve Eğitimleri

Madde 6 — Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimini; psikiyatri uzmanları, pratisyen hekimler, psikologlar ve trafik eğitimcileri verir.

Eğitimci psikiyatri uzmanları, pratisyen hekimler ve psikologlar, Bakanlıkça eğitime tabi tutulur ve kendilerine sertifika verilir.

Eğitim Birimlerinin Nitelikleri

Madde 7 — Eğitim Birimi açılması ve Eğitim Programı düzenleme yetkisi verilebilmesi için;

a) Eğitim programını interaktif olarak uygulamak amacıyla; gerekli eğitim materyalleri ve cihazların kullanılabileceği şekilde düzenlenmiş en az 15 kişilik toplantı salonu bulunması,

b) Bu birimlerde gerekli eğitim materyallerinin ve cihazlarının olması,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programı ve Süresi

 

Eğitim Programı

Madde 8 — Sürücülerdeki riskli davranışları belirlemek ve bu davranışları değiştirmek amacıyla eğitim programı düzenlenir (Ek-4).

Eğitime alınacak sürücü sayısı bir eğitim seansı için en az 4 kişi en fazla 12 kişidir.

Eğitim programının açılma tarihleri başvuru yapan sürücü sayısına göre Müdürlük tarafından belirlenir.

Eğitim Programı Süresi

Madde 9 — Eğitim programı süresi en az 24 saattir. Program günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir.

İzleme-Değerlendirme Bölümü

Madde 10 — Eğitimin tamamlanmasını müteakip eğitimciler tarafından başarılı görülen sürücülere, ilk üç ay içerisinde Eğitim Birimi tarafından izleme-değerlendirme görüşmesi yapmak için gün verilir. Bu eğitimde başarısız görülen sürücüler yeniden eğitime alınır.

İzleme- değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir (Ek-2). İzleme-değerlendirme bölümü tamamlanmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Esasları

 

Eğitim Programına Başvuru

Madde 11 — Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.

Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Müdürlüğe, eğitim birimi bulunmayan illerde en yakın eğitim birimi olan İl Müdürlüğüne başvurulur.

a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe,

b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağı örneği,

c) Nüfus cüzdanı örneği,

d) 4 adet fotoğraf.

Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekalet verilen şahıslarca da yürütülebilir.

Müdürlük tarafından, yapılan başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve sürücüye hangi tarihte eğitime alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Eğitim Programına Devamsızlık

Madde 12 — Eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.

Eğitim Birimince Tutulacak Kayıtlar ve Düzenlenecek Belgeler

Madde 13 — Eğitime başvuran her sürücü için ayrı bir dosya tanzim edilir. Sürücünün adı, soyadı, adresi ve fotoğrafının yer aldığı kayıt defteri tutulur ve eğitim biriminde muhafaza edilir.

Sürücülerin devam durumunun belirlenmesi için bir imza föyü hazırlanır ve her ders saati için imza alınır. Sürücülerin eğitim programına takip ve başarı durumlarını değerlendirmek üzere Eğitim Formu ve İzleme-Değerlendirme Formu doldurulur ve sürücünün dosyasında saklanır (Ek-1), (Ek-2). Eğitim Programı sonucunda sürücülere, sürücü sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi ve davranışa haiz olduklarına ve eğitimi başarı ile tamamladıklarına dair Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi düzenlenir (Ek-3). Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, birinci nüsha hakkında belge düzenlenen sürücüye imza karşılığında verilir, ikinci nüsha İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüshası ise eğitim biriminde beş yıl süreyle saklanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Düzenleme Yetkisi

Madde 14 — Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere tebliğ, genelge ve yönerge çıkarmaya yetkilidir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

 

EK-1

 

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME

EĞİTİMİ FORMU

 

 

 

Başvuru sıra no

:

     
           
 

Sürücünün

       
 

Adı, Soyadı

:

     
 

Doğum yeri - tarihi

:

     
 

Baba adı

:

     
 

Adresi (iş veya ev)

:

     
           
           
 

Eğitim Başlangıç Tarihi

:

 

Bitiş

Tarihi :

           
           
 

Karar

:

     

 

Yapılan Eğitimler sonucu Başarılı /Başarısız görülmüştür.

Sürücü başarısız ise başarısız olduğu alanlar : (Başarısız olduğu konular ve gerekçeleri yazılmalıdır.)

 

Belgenin düzenlenme tarihi ..../..../......

 

Eğitimciler

 

Adı Soyadı

:

 

İmza

:

     
 

Adı Soyadı

:

 

İmza

:

     
 

Adı Soyadı

:

 

İmza

:

 

EK-2

 

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ

İZLEME - DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Başvuru sıra no

:

     
           
 

Sürücünün

       
 

Adı, Soyadı

:

     
 

Doğum yeri - tarihi

:

     
 

Baba adı

:

     
 

Adresi (iş veya ev)

:

     
           
 

İzleme - Değerlendirme

       
 

Eğitim Başlangıç Tarihi

:

 

Bitiş

Tarihi :

 

Karar                                        :

 

Yapılan İzleme Değerlendirme Sonucu Başarılı /Başarısız görülmüştür.

 

Sürücü başarısız ise gerekçesi : (Bulgular açıkça yazılmalıdır)

Eğitimcinin

 

Adı Soyadı

:

 

İmza

:

 

EK 3

 

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİM BELGESİ

 

Belge numarası ve tarih :

       
           
           
 

Sürücünün

       
 

Adı, Soyadı

:

     
 

Doğum yeri - tarihi

:

     
 

Baba adı

:

     
 

Adresi (iş veya ev)

:

     
           
 

Sürücü Davranışlarını Geliştirme

       
 

Eğitimine Başlangıç Tarihi

:

 

Bitiş

Tarihi :

 

Yapılan eğitim programı ve izleme değerlendirme sonrasında sürücü sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi ve davranışlara sahip olduğunu gösterir başarı belgesidir. Belgenin düzenlenme tarihi ..../..../......

 

 

İl Sağlık Müdürü

Vali adına

 

Adı, soyadı 

: 
 

İmza

:

 

EK- 4

 

EĞİTİM PROGRAMI

 

Birinci Hafta

İlk değerlendirme:

1 - Görüşme ve ruhsal durum muayenesi (2 saat)

2 - Psikolojik testlerle değerlendirme (1 saat)

Eğitim

1 - Alkol intoksikasyonu (1 saat)

2 - Alkol-araç-sürücü ilişkisi (2 saat)

- Motor koordinasyon

- Alkolün motor refleksler üzerine etkisi

- Beyinciğin işlevleri ve alkolün beyincik üzerine etkileri

- Alkolün görsel-işitsel algılar üzerindeki etkileri

 

İkinci Hafta

1 - Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının tanımı (2 saat)

2 - Öğrenme ve içme davranışı (2 saat)

3 - Alkole tolerans gelişimi (1/2 saat)

4 - Alkol kesilmesi (1 saat)

5 - Alkol-ilaç etkileşimi (1/2 saat)

 

Üçüncü Hafta

1. Alkol kullanımının fiziksel, ruhsal ve toplumsal sonuçları (1 saat)

2. Adli tıp uygulamaları ve alkol kullanımı (1 saat)

3. Alkol kullanımı (1 saat)

4. Sorular ve yanıtlar (1 saat)

5. Trafik eğitimi (2 saat)

 

Dördüncü Hafta

Grup Uygulaması (4 saat)

1. Fokus Grupları Rol Oynama grupları Problem Çözme Grupları alternatif olarak kullanılır.

2. Trafik eğitimi (2 saat)

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar. Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile başasistanlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kura, sınav veya hizmet puanına göre yapılır. Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen D ve C hizmet grubu iller, kapsam dışı unvan ve branşlar için; dönem tayini ve kuralarda atamaya açılan iller olarak, mazeret durumlarında ise personel dağılım cetvelinde o unvan ve branşla ilgili kadro öngörülen iller olarak uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler."

"Üstteki üç fıkrada tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve valilikler personelin herhangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeler yapabilir. Bakanlıkça 1, 2, 3 ve 4 üncü bölgelerin A ve B hizmet gruplarından ve bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçmemek üzere, geçici görevlendirme yapılabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan üç aydan fazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz. İl içinden yönetici kadrolarına yapılan görevlendirmelerde süre kaydı aranmaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde her yıl yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Müracaatları Bakanlıkça uygun görülenler tercihlerine göre kura ile yerleştirilirler."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlararası atama için kura dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi kurası için Haziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi kurası için Eylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar C ve D hizmet grubu illere her zaman için naklen atanabilirler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir; Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu il’e atanır. Aksi taktirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Ancak dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel nakil dönemleri beklenmeden ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatlarının boşanma ve eşin vefatından sonraki 6 ay içinde yapılması gerekmektedir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır."

"Bu madde gereği atananlar atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça naklen atama talebinde bulunamazlar."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Bakanlık merkez teşkilatına, il müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. Atanma talebinde bulundukları tarihte bu görevlerde bulunan ve en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Bakanlıkça uygun görülmesi halinde aynı hizmet bölgesinde A ve B hizmet gruplarından C ve D hizmet gruplarına ve üst hizmet bölgesi illerden alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine her zaman atama yapılabilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur’a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur’a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22 ve 27 nci maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atama talebinde bulunamaz.

Sağlık mazeretleri halinde bu süre aranmaz. Personelin eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinde bulunması halinde Bakanlık o personelin yerine başka personel planlar. Fiilen 3 ay çalışmasına rağmen, bu personelin yerine başka bir personelin atanması sağlanamazsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre işlem yapılır.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Ek Madde 1 — Başasistan olabilmek İçin;

a) İlgili dalda uzman olmak,

b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

d) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen yabancı dillerden birisinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Dil Sınavında (ÜDS) başasistanlık sınav ilanı tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ve yabancı dil belgesini başasistanlık sözlü sınavından en az üç gün önce ibraz etmiş olmak,

e) Başasistan olmak istenilen daldaki yayınlarından uzman olarak geçirilen her yıl başına EK-3’de belirtilen kriterlere göre en az 10 ve üzerinde puan aldığı, Başasistan Sınav Komisyonu tarafından tespit edilmiş olmak,

f) Başasistan Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak.

Başasistan sınav komisyonu; branşlar itibariyle Klinik şefi, Klinik şef yardımcısı, Profesör ve Doçentler arasından Bakanlıkça belirlenen 3’er kişiden oluşur. Komisyonlar her sınav için yeniden oluşturulur. Açılan kadro sayısına göre, aynı branşta il veya hastane ölçeğinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

Sınavda başarılı olan uzman tabibin başasistanlık kadrosu kendisi adına tefrik edilir. Kadrosu tefrik edilen personel, 6 ve 5 inci hizmet bölgesinin "D" hizmet grubunda, yıllık izin ve mazeret izinleri süreden sayılmak kaydı ile fiilen bir yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen kadrosuna atanır. Bu bölgelerde Genel Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesindeki süre kadar daha önce görev yapmış olan personel ise 4 ve 3 üncü hizmet bölgelerindeki bir il’e aynı usul ve süre ile atanır. Kadrosu tefrik edilen uzman tabiplerin atanacağı illerin belirlenmesi sırasında, 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri hariç, D hizmet grubu illerde personel karşılama oranına göre Bakanlıkça belirlenen sayılarda kadro açılır. "D" hizmet grubunda personelin branşına uygun kadro bulunmazsa sırası ile "C-B-A" hizmet grubundan kadro belirlenir. Personelin tercihleri alınarak, kura ile atamaları yapılır. İhtiyaç duyulması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ilgili branşta profesör veya doçent unvanını almış olanlar başkaca bir şart aranmaksızın, sınavsız olarak başasistan atanabilirler"

"Başasistanların Atama ve Nakilleri

Ek Madde 2 — Bakanlıkça boş başasistan kadroları yılda iki defadan fazla olmamak üzere ilan edilir. Müracaatlar il müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça gerekli şartları haiz olan uzman tabiplerin dosyaları Komisyona teslim edilir. Komisyon, sınava katılan adayları puana göre sıralamaya tabi tutar. İlan edilen kadro sayısına göre 100 üzerinden 70 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puanı alan uzman tabipler başarılı sayılarak tercih ettikleri başasistanlığa atanmaya hak kazanır. Sınavda alınan puan, tercih edilmeyen diğer boş kadrolar veya sonraki sınavlar için geçerli değildir.

Bu yolla başasistanlığa atananlar, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile görev yaparlar.

Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;

a) Uzmanlık dalı ile ilgili yayınlardan 3 yılda Ek-3’de belirtilen kriterlere göre en az 40 puan almış,

b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az %70 devamlılıkla katılmış,

c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansta görev almış ve en az on beş literatür sunumu yapmış olmak şartıyla; bu çalışmalarını şef veya koordinatör şef ve kurum amirinin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların başasistanlık süreleri ilgili klinik şefi ve Başhekimin teklifi üzerine, Bakanlık tarafından iki defadan fazla olmamak kaydıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir.

Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu şekilde bildirilen personel ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel bu Yönetmelik hükümlerine göre atanır. Başasistanlıktan ayrılan veya başasistanlığının son yılında olan personel tekrar başasistanlık kadrolarına bu Yönetmeliğin ek madde I hükümlerine göre atanmak için müracaat edebilir."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin EK-2 tablosu ekteki şekilde değiştirilmiş, ekli EK-3 tablosu eklenmiştir.

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir."

MADDE 18 — Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibari ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden Bakanlıkça yapılacak duyuru üzerine başasistan olarak atanma talebinde bulunanların başasistan kadroları, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranmaksızın ve kadro imkanlarına göre kendileri adına tefrik edilir. Kadro sayısının yeterli olmaması halinde branşına göre hizmet puanı yüksek olan personele öncelik tanınır. Bu personel Ek madde 1 in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen 1 yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen başasistanlık kadrosuna atanır. Atama işlemleri, gerekçeleri gösterilmek kaydıyla başhekimlerce yapılan plana göre, böyle bir plan olmazsa Bakanlıkça hizmet puanına göre 2 dönem halinde gerçekleştirilir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibari ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden aynı klinikte başasistan olarak atanacak birden fazla personel bulunması halinde toplam sayının en fazla yarısı 2 nci döneme ertelenebilir.

Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmayan personel hakkında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Kadroları kaldırılan uzman tabipler Bakanlıkça yapılan duyuru üzerine il içinde ve "D" ve "C" hizmet grubu illerde 5’er tercihte bulunur. İl içi atamalarda bu Yönetmeliğin 18, 19 ve 20 nci maddelerine göre geçerli mazereti olan personel öncelikle değerlendirilir. Tercihte bulunan personel hizmet puanına göre, bulunmayanlar ise Bakanlıkça resen atanır.

Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmasına rağmen, kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle atanamayan, süresi içerisinde göreve başlamayan veya vazgeçen personel hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle başasistanlıkta 9 yılını dolduran personel, ek madde I’in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen bir yıl uzman tabiplik yaptıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız 3 yıllığına başasistanlık kadrosuna atanabilirler."

"Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başasistan olarak atanma işlemleri tamamlanmış, fakat tebligat işlemi yapılamayan personel fiilen 1 yıl uzman tabip olarak görev yapma şartı aranmaksızın başasistanlık görevlerine başlatılırlar."

Yürürlük

MADDE 19 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı

Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Birinci fıkradaki yasak, eğitim hastanelerinde eğitim verilmeyen birimlerinde istihdam edilecek laboratuar uzmanları ile konsültan uzmanlar bakımından uygulanmaz. Bu birimlerde hangi sayıda laboratuar uzmanı ile konsültan uzmanı bulunacağı eğitim hastanelerinin fiili yatak sayısı ve yatak işgal oranı göz önünde bulundurularak branşlar itibariyle beşi ve her semt polikliniği için biri geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin Eki Cetvellerinin EK (1-A) sayılı Cetvelin (idari bölüm) "A, B ve C GRUBU İLLERE UYGULANACAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" kısmının "I Müdürlük" cetvelinin (**) dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(**) 10 yıllık tabiplik yapmış Tabip veya Uzman Tabip (Halk Sağlığı Uzmanı tercih edilir) ile sağlık bilimlerinde profesör veya doçent unvanı almış olanlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Eki cetvellerinde Eğitim hastanelerinin kadro standartlarına ilişkin Ek (3-D) sayılı Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 22/5/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 28/4/2001 tarihli ve 24386 sayılı Yönetmelikle değişik 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... ve uzman ..." ibaresi, aynı fıkranın, "Birimdeki eğitim dışı faaliyetler birim şefleri tarafından planlanarak yürütülür." şeklindeki ikinci cümlesi ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... ve uzman ..." ibaresi ile aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Niğde Üniversitesinden:

Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları tespit etmektir. Bu Yönetmeliğin kapsamına giren birimlerin yürüttüğü eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği farklılıklara ilişkin düzenlemeler yönergelerinde belirlenir.

Yasal Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunların ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi

Madde 3 —Niğde Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretime başlama tarihi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Öğrenim Süresi

Madde 4 —Niğde Üniversitesinde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıllık ders dönemi en az 14 haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. Resmi tatiller ile yarıyıl ve yıl sonu sınavları bu süreye dahil değildir.

a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi, 8 yarıyıl (4 yıl), meslek yüksekokullarında ise 4 yarıyıl (2 yıl) dır.

b) Öğrenimini (a) bendinde öngörülen sürelerde tamamlayamayan öğrenciler için 8 yarıyıl eğitim-öğretim yapan birimlerde 6 yarıyıl, 4 yarıyıl eğitim-öğretim yapan birimlerde ise 4 yarıyıl ek süre verilir.

c) Öğrenci, danışmanının olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve ağırlıklı not ortalamasının en az 75 (yetmiş beş) olması şartıyla, bir üst yarıyıldan haftalık azami ders yükü kadar ders alabilir.

d) Azamî yasal süreleri kullandıkları halde başarılı olamayan öğrencilere, mezun olabilmeleri için devam şartını yerine getirip de başarısız oldukları bütün derslerden biri bütünleme olmak üzere iki ek sınava ve devam şartını yerine getirmedikleri derslere de, azamî ders yükü sınırı içinde ve ek sınav hakkını kullanma sınırları içerisinde kalma koşuluyla, kayıt olarak devam etme ve sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere, devam şartını yerine getirdikleri derslerin açılan sınavlarına üç yarıyıl süreyle girme, devam şartını yerine getirmedikleri derslere ise devam şartını yerine getirmek koşuluyla üç yarıyıl süreyle sınavlarına girme hakkı tanınır.

Ek sınav hakkını kullanmadan beş (5) derse kadar başarısız olan öğrencilere ise devam şartını yerine getirdikleri dersler için dört yarıyıl süreyle açılacak sınavlara girme, devam şartını yerine getirmedikleri dersler için de devam ve sınavlarına girme hakkı tanınır.

Devam şartını yerine getirdikleri halde üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Devam şartını yerine getirmedikleri üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise, derslere devam şartını yerine getirmek kaydıyla açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Üniversiteye Kayıt

Madde 5 —Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Niğde Üniversitesinin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak,

c) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Niğde Üniversitesinin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

Kayıt Yeniletme

Madde 6 —Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadırlar. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.

c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yeniletme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.

Eğitim-Öğretim Planları

Madde 7 —Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulları, bir sonraki eğitim öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajlarını gösteren eğitim-öğretim planlarını her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar. Eğitim-öğretim planları Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yan dal Programları

Madde 8 —Niğde Üniversitesi öğrencilerine kendi programları dışında, başka bir yüksek öğretim programını yan dal programı olarak izleme imkânı verilebilir. Yan dal programı ayrı bir önlisans veya lisans programı anlamı taşımaz. Yan dal programı ile ilgili hususlar ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Çift Ana dal Programları

Madde 9 —Niğde Üniversitesi öğrencilerine kendi programları dışında, başka bir yükseköğretim programını çift ana dal programı olarak izleme imkânı verilebilir. Çift ana dal programı ile ilgili hususlar ayrı bir yönergeyle belirlenir.

Ön Şart ve Ön Şartlı Dersler

Madde 10 —Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için başarılmış olması şartı aranan derse ön şart dersi, kaydolunması bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan derse de ön şartlı ders denir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar, birimlerin yönergelerinde belirlenir ve ön şart veya ön şartlı dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir.

Akademik Danışmanlık

Madde 11 —Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olurlar.

Muafiyet

Madde 12 —a) Üniversiteye kaydı yapılan öğrencilerinden daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olanların, hangi derslerden muaf sayılacaklarına, eşdeğerlik şartını göz önünde bulundurularak ilgili birimin Yönetim Kurulu karar verir. Bu haktan faydalanmak isteyen öğrenciler; kayıtlarını takip eden öğretim yılının ilk iki haftası içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe, muaf olmak istedikleri derslerin müfredatları, haftalık ders saatleri ve geçme notlarını gösterir belgelerle müracaat ederler. Muaf sayılacak derslere ilişkin notlar değerlendirilirken, söz konusu derslerle ilgili transkripte yer alan ve yüz üzerinden alınan notlar aynen korunur. Harf sistemli transkriptlerdeki değerlendirmede ise, harflerin karşısındaki notların alt ve üst sınırının toplamı ikiye bölünerek bulunan not muafiyet notu olarak belirlenir. Bu müracaatları müteakip iki hafta içinde karara bağlanır. Karar ilgili öğrenciye tebliğ edilinceye kadar, öğrenci muafiyet talebinde bulunduğu derslere devamdan sorumludur. Bu hususta mazeretler değerlendirilmez. Muaf olunan derslere göre öğrencinin intibakı yapılarak kullanacağı öğretim süresi tespit edilir. Öğrenci, intibak ettiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

b) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar, hazırlık sınıfında muafiyet hakkı alanlar veya Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak "Yabancı Dil Muafiyet Sınavı”nda başarılı olanlar, ortak zorunlu "Yabancı Dil" derslerinden muaftırlar. Muafiyet sınavı Güz Yarıyılı’nın üçüncü haftası içinde yapılır ve başarı notu, bu yönetmelikte belirlenen başarı notlarının aynıdır. Bu not öğrencinin aynı zamanda transkriptine yazılacak nottur. Yabancı Dil ders tekrarı yapan öğrenciler Muafiyet Sınavına katılamazlar.

Ders Alma

Madde 13 —Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde "Ders Alma Formu" nu bizzat doldurarak veya internet aracılığı ile alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

a) Kayıt yeniletme süresi içinde birinci sınıf öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azâmi ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

b) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar. Bu derslerin yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmek için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

c) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

d) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği azâmi haftalık ders saati, fakülte ve yüksekokullarda ders programında yer alan ve ders saati olarak belirlenen tüm dersler dahil en fazla 32 (otuz iki), meslek yüksek okulları ve sağlık yüksekokullarında ise 40 (kırk) saattir.

Ders Başarı (Geçme) Notu

Madde 14 —Tam not 100’dür. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40 (yüzde kırk)’ı ile genel sınav notunun %60 (yüzde altmış)’ı nın toplamıdır. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun, genel sınav notu en az 50 (elli) olmak kaydıyla 60 (altmış) veya daha yukarı olması gerekir. Başarı notu değerlendirilirken buçuk veya daha büyük kesirler en yakın tam sayıya tamamlanır.

 

Değerlendirme Ölçeği

 

Başarı Puanı

Katsayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi

 

90-100

4.00

AA

Üstün Başarı

 

85-89

3.50

BA

Pekiyi

 

80-84

3.00

BB

İyi

 

75-79

2.50

CB

Orta-İyi

 

70-74

2.00

CC

Orta

 

65-69

1.50

DC

Geçer-Orta

 

60-64

1.00

DD

Geçer

 

50-59

0.50

FD

Zayıf

 

00-49

0.00

FF

Çok Zayıf

 

Ağırlıklı Ortalama Ve Mezuniyet Derecesi

Madde 15 —Ağırlıklı ortalama; Eğitim-Öğretim planında yer alan "Eğitim-Öğretim Çalışmaları"nın her birinden elde edilen başarı notu ile kredi-saat değerlerinin çarpımından elde edilecek sayılar toplamının kredi-saat değerleri toplamına bölünmesi sonucunda ortaya çıkacak değerdir. Mezuniyet derecesi ağırlıklı ortalamanın tam sayı değeridir. Buna göre mezuniyet dereceleri ve karşılığı olan ağırlıklı ortalamalar aşağıda gösterilmiştir.

 

Başarı Puanı

Kat Sayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi

 

90-100

4.00

AA

Üstün Başarı

 

85-89

3.50

BA

Pekiyi

 

80-84

3.00

BB

İyi

 

75-79

2.50

CB

Orta-İyi

 

70-74

2.00

CC

Orta

 

65-69

1.50

DC

Geçer-Orta

 

60-64

1.00

DD

Geçer

 

Ağırlıklı ortalama hesabına isteğe bağlı (Beden Eğitimi-Güzel Sanatlar) dersler ile hazırlık sınıfı dersleri ve "Başarılı" şeklinde değerlendirilen çalışmalar dahil edilmez.

Derse Devam ve Yoklamalar

Madde 16 —Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80 dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir.

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.

Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranır. Hangi derslerin uygulamalı ders olduğuna ilgili birim, yönergesinde karar verir.

Sınavlar

Madde 17 —Sınavlar, ara sınavları, mazeret sınavları, yarı yıl veya yıl sonu,bütünleme,tek ders sınavları ve ek sınavlar olmak üzere altı çeşittir.

a) Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına öğretim elemanının talebi ve bölüm kurulunun kararıyla ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.

c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

d) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. İlgili kurul birden fazla ara sınav yapılmasına karar verebilir ve bu sınavlardan biri seminer, ödev ve proje şeklinde de olabilir.

e) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.

Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz.

Sağlık mazeretleri gerekçesiyle mazeret sınavlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, tam teşekküllü resmi hastaneler dışındaki sağlık merkezlerinden aldıkları raporları, Niğde Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine veya Devlet Hastanelerinin ilgili birimlerine onaylatmaları gerekir.

f) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi ile azâmi öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrencilere verilen sınavlara ek sınavlar denir.

g) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak yarı yıl veya yıl sonunda, yarı yıl veya yıl sonu sınavlarına girerler.

h) Azâmi ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her yarıyılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

Bütünleme Sınavları

Madde 18 —Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır. Bu sınavlara genel sınava girme hakkına sahip öğrenciler girebilirler.

Tek Ders Sınavı

Madde 19 —Bir sonraki yarıyıla taşmayacak şekilde, bütünleme sınavlarını müteakip iki hafta içerisinde yapılmak üzere ilgili yönetim kurulunun belirlediği tarihte tek ders sınavı açılır. Bu sınava, meslek stajı dışında, mezun olabilmek için tek dersten başarısız olan öğrenciler katılabilir. Tek ders sınavına katılmak isteyen öğrenciler, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yazılı olarak başvururlar. Bu sınava girebilmek için genel sınava girebilme şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Değerlendirmede ara sınav şartı aranmaz.

Sınav Düzeni

Madde 20 —Sınavlar birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

Sınavı yapan öğretim elemanı, sınava ilişkin belgeleri(cevap anahtarı ve cevap kağıtlarını) ve sınav sonuçlarını en geç on beş gün içinde ilgili birim yönetimine ilan edilmek üzere teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 21 —Öğrenciler, sınav sonucuna notların ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe maddi hata yönünde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanı tarafından birlikte tetkik edilir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Madde 22 —Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulu'nca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azâmi yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

a) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile azâmi bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/ yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; birim yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar.

d) (c) bendinde belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.

e) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi, Bitirme Projesi veya Staj

Madde 23 —Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Birimler bu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili ilkeleri yönergelerinde belirler.

Kredi Hesabı

Madde 24 —Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.

b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredidir.

c) Eğitim-Öğretim çalışmalarının öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi-saat üzerinden yapılır. Her bir dersin kredi-saat değeri birimlerce, derslerin ağırlığına göre tespit edilir.

Geçme Sistemi

Madde 25 —Üniversitenin birimlerinde aksi belirtilmedikçe ders geçme sistemi uygulanır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ortak zorunlu derslerle bitirme ödevi ve araştırma projesi gibi buna benzer dersler yıllık olarak düzenlenebilir. Mezun olabilmek için eğitim-öğretim planında yer alan tüm çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.

Yatay Geçişler

Madde 26 —Niğde Üniversitesine bağlı öğretim programlarına, gerek bu üniversiteye bağlı öğretim programlarından, gerekse başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

Birim İçi Geçişler

Madde 27 —Niğde Üniversitesine bağlı herhangi bir birimde, aynı puan türünden öğrenci alan program veya bölümler arasında geçişler yapılabilir. Bu geçişlerle ilgili esaslar ve koşullar Senato tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dikey Geçişler

Madde 28 —ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

Diplomalar

Madde 29 —Dört yarıyıllık (2 yıl) eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması; sekiz yarıyıllık (4 yıl) eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere, Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

Diploma bir defa verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Senatoca belirlenir. Diplomaların kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Fakültelerde Dekan ve Rektör, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Müdür ve Rektör, Dekanlığa bağlı Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Müdür, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

Önlisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak

Madde 30 —Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, önlisans diploması verilir.

Niğde Üniversitesi öğrencilerinden lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, Üniversite yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlara başvurmaları halinde Meslek Yüksekokullarına intibakları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara önlisans diploması verilmez.

Önlisans diplomasını alarak lisans programından ilişkisi kesilenler, kendilerine tanınacak yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Madde 31 —Niğde Üniversitesi öğrencileri, kayıtlarını yeniletebilmek için her yarıyıl öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesi uyarınca, katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanır. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu'nca tespit edildiği şekilde tahsil edilir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 32 —Aşağıdaki hallerde öğrencinin bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararıyla üniversiteyle ilişkisi kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmemek,

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun verdiği hakları kullandıkları halde başarısız olmak,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili birim Yönetim Kurulunca karar verilmiş olmak,

e) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz).

Disiplin İşleri

Madde 33 —Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Madde 34 —30/9/1998 tarihli 23479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üniversitede kayıtlı olan öğrenciler, 30/9/1998 tarih ve 23479 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler. Ancak bu Yönetmelikle öğrenci lehine getirilen hükümler eski öğrencilere de uygulanır.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelikte bahsedilen yönergeler, ilgili birimlerce yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. 

Yürürlük

Madde 35 —Bu Yönetmelik hükümleri 2004-2005 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yeni kayıt olan öğrencilere uygulanır.

Yürütme

Madde 36 —Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sabancı Üniversitesinden:

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinin

18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —18/8/2004 tarih ve 25557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aynı düzeyi tekrar ettiği halde yine başarısız olan”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı