Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Eylül 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25582

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelik

— Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Yönetmeliği

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/44)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/80 Sayılı Kararı

— Bolu İlinde Basın Açıklamalarının Nerelerde Yapılıp Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/1)

— Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)


 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12416

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Eylül 2004 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-24-2004-973

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12416 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Eylül 2004 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12465

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Eylül 2004 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-255-2004-975

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12465 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Eylül 2004 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekalet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz genelinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden bir kısmının, uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde ve uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini tespit için bilimsel araştırmalarda kullanılması amacıyla ilgili birime teslimi, kullanımı, muhafazası ve imha usullerini düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun değişik 20 ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Uyuşturucu Madde: 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında olup da imali, ithali, ihracı, satılması, devri, bulundurulması, kullanılması ve tedariki suç teşkil eden maddeleri,

Bakanlık: İçişleri, Milli Savunma ile Tarım ve Köyişleri bakanlıklarını,

21/11/1982 tarihli Yönetmelik: 21/11/1982 tarihli ve 17875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

Eğitim: Uyuşturucu madde arama köpeği ve idarecisi eğitimi için yapılan çalışmaları,

Eğitim Yerleri: Uyuşturucu madde arama köpeği ve idarecisinin performans ve başarısının arttırılması amacıyla her türlü açık ve kapalı yer, mekanda ve taşıtta (hudut kapıları, deniz limanı, atölye, depo, okul, imalathane, açık arazi, yük ve yolcu taşıma araçları vb.) icra edilen kurs programları, günlük eğitim faaliyetleri ile rutin idmanların yapıldığı eğitim yerleri ve bu yerlere gidiş geliş güzergahlarını,

Bilimsel Araştırma: Uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşlarınca gerçekleştirilen araştırma faaliyetini,

Kurum: Uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde uyuşturucu madde kullanmakla yetkili olan İçişleri Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerini; uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmakla yetkili olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşlarını,

ifade eder.

Uyuşturucu Madde Talep ve Temini

Madde 4 — Uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılacak uyuşturucu maddeler, İçişleri Bakanının talebi üzerine İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilir.

Uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak üzere ihtiyaç duyulacak uyuşturucu madde ise, Tarım ve Köyişleri Bakanının talebi üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimine teslim edilir.

Uyuşturucu madde talepleri 21/11/1982 tarihli Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen imha heyetleri tarafından, mahkemelerce müsadere kararı verilen ve imha edilmek üzere teslim edilmiş olan uyuşturucu maddelerden karşılanır. İmha heyetleri, haklarında imha kararı verilen uyuşturucu maddelerden öncelikle eğitim ve bilimsel araştırma için talep edilen miktar/adetleri ayırır ve bunları muhafaza altına aldırır. Bu maddelerin ivedilikle teslim alınmasını, talepte bulunan birime bildirir. Talepte bulunan birim, uyuşturucu maddeleri kurye vasıtasıyla teslim aldırır.

Miktar ve Adet

Madde 5 — Eğitim ve bilimsel araştırmada kullanılması amacıyla temin edilebilecek uyuşturucu maddelerin adet/miktarı aşağıdaki gibidir:

a) Eğitim:

Gerekli eğitimi alarak uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede istihdam edilen görev köpeklerinin, günlük eğitimlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen uyuşturucu maddeler, her bir görev köpeği için aşağıda belirtilen miktar ve adetleri aşamaz:

1) Esrar : 100 gram,

2) Eroin : 100 gram,

3) Baz morfin : 100 gram,

4) Kokain : 100 gram,

5) Ecstasy : 20 adet,

6) Captagon : 20 adet,

7) Diğer : 100 gram/litre veya 20 adet.

Uyuşturucu madde arama köpeği ve idarecisi yetiştiren eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere temin edilen ve eğitim merkezinde muhafaza edilen uyuşturucu maddeler, aşağıda belirtilen miktar ve adetleri aşamaz:

1) Esrar : 5 kilo,

2) Eroin : 5 kilo,

3) Baz morfin : 5 kilo,

4) Kokain : 2,5 kilo,

5) Ecstasy : 1000 adet,

6) Captagon : 1000 adet,

7) Diğer : 5 kilo/litre veya 1000 adet.

b) Bilimsel araştırma amacıyla yapılacak uyuşturucu madde talepleri, araştırmanın niteliğine ve ihtiyaca göre belirlenir.

Uyuşturucu Maddelerin Taşınması ve Muhafazası

Madde 6 — Eğitim ve bilimsel araştırma için temin edilen uyuşturucu maddelerin her türlü nakilleri, taşınan uyuşturucu madde miktarı ve cinsini belirten bir yetki belgesi düzenlenerek gerçekleştirilir.

Eğitim ve bilimsel araştırma için temin edilen uyuşturucu maddeler, ilgili birimde uygun bir yere ve mümkünse çelik dolap veya kasa içerisine konur. Uyuşturucu maddenin bozulmaması ve güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

Uyuşturucu maddeler, eğitim ve bilimsel araştırma yapılan yerlerin dışına çıkarılamaz.

Eğitim veya Bilimsel Araştırma Amacıyla Temin Edilen Uyuşturucu Maddelerin İmhası

Madde 7 — Eğitim veya bilimsel araştırmada kullanılmak amacıyla temin edilen uyuşturucu maddeler;

a) Bir yılını doldurması ve yenisinin temin edilmesi,

b) İklim şartları vb. nedenlerle özelliklerini kaybetmesi,

c) Eğitime veya bilimsel araştırmaya son verilmesi gibi nedenlerle ihtiyaç kalmaması,

hallerinde, 21/11/1982 tarihli Yönetmeliğin imhaya ilişkin altıncı bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde imha edilmek üzere, uyuşturucu maddenin temin edildiği Valiliğe teslim edilir.

1) Eğitim sırasında köpeğin maddeyi yutması, parçalaması, saçması gibi durumlarda,

2) Bilimsel araştırma sırasında uyuşturucu maddelerin başka karışımlara/sıvılara karıştırılması, ısıtılması gibi araştırmanın gereği olan çalışmalar nedeniyle,

uyuşturucu maddelerin niteliğinde bozulmalar, kayıplar veya dönüşümler meydana gelerek bu maddeler ziyan olursa veya maddelerin miktarı azalırsa, durum ayrıntılı bir tutanakla tespit edilir.

Görev köpeklerinin sebep olduğu uyuşturucu madde kayıp ve ziyanlardan eğitimci personel, bilimsel araştırma sırasında bilimsel araştırmanın gereği olan zorunlu kayıplardan ise araştırma personeli sorumlu tutulamaz.

Bilimsel araştırma sırasında, araştırmanın niteliğine göre muhtevası değişen, farklılaşan her türlü uyuşturucu madde, bunların türevleri ve uyuşturucu madde içeren her türlü karışım/atık da uyuşturucu maddelerle birlikte muhafaza ve imha edilir.

Envanter

Madde 8 — Uyuşturucu madde temin ederek çalışmalarında kullanan kurumlar, her yıl, yıl içerisinde temin ettikleri, kullandıkları, zayi olan veya imha edilen uyuşturucu madde miktar/adedini gösteren bir doküman hazırlar. Bu doküman, uyuşturucu maddeyi talep eden Bakanın onayına sunulur.

Kurum İçi Düzenleme

Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında uyuşturucu madde temin etmeye ve kullanmaya yetkili olan kurumlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra altı ay içinde, konuyla ilgili ayrıntıları ve kurum içi çalışma düzenini belirleyen bir Yönerge yayımlarlar.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma ile Tarım ve Köyişleri bakanları yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve İhtisas Alt Komisyonlarının oluşturulma ve çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksinin hazırlanmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu: Gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli olan komisyonu,

c) İhtisas Alt Komisyonu: Gıda Kodeksinin hazırlanması için Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu tarafından oluşturulan ihtisas komisyonunu,

d) Kodeks Alimentarius Komisyonu: Gıda ve Tarım Teşkilatı/FAO ve Dünya Sağlık Teşkilatı/WHO tarafından ortaklaşa kurulan ve merkezi Roma’da bulunan komisyonu,

e) Ulusal Program: Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye ulusal programını

ifade eder.

Kısaltmalar

Madde 5 — Bu yönetmelikte geçen ;

a) UGKK: Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunu,

b) KAK: Kodeks Alimentarius Komisyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Kuruluşu

Madde 6 — UGKK gıda konusunda görevli olmak üzere; Bakanlıktan iki, Sağlık Bakanlığı’ndan bir, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda temayüz etmiş birer bilim adamı, Türk Standartları Enstitüsünden bir üye ve en fazla üyeye sahip olan gıda konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütünden bir üye olmak üzere gıda konusunda deneyimli 7 üyeden oluşur.

UGKK üyeleri bakanlıklar adına ilgili Bakanlıkça, Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi ilgili kuruluşça, Sivil Toplum Örgütü temsilcisi ilgili örgütçe, bilim adamı temsilcileri her iki Bakanlıkça ayrı ayrı belirlenir.

Faaliyet konusu gıda olan sivil toplum örgütleri Bakanlıkça belirlenir, en çok üyeye sahip sivil toplum örgütü İçişleri Bakanlığından alınan kayıtlara göre değerlendirilir. Bu bilgiler UGKK nun teşkil edileceği iki yılda bir yenilenir.

UGKK Başkanı, Bakanlık temsilcileri arasından Bakan tarafından atanır.

UGKK sekreteryası Bakanlıkça yürütülür. Başkanın katılamadığı toplantılarda UGKK Başkanlığını Bakanlığın diğer temsilcisi yürütür.

UGKK üyelerinden görev süresi dolmadan görevinden ölüm, uzun süreli hastalık, istifa vb. nedenlerle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin bağlı bulunduğu kurum en geç otuz gün içerisinde yeni bir üye belirler. Ayrılan üye bilim adamı ise yeni belirlenen bilim adamı, ayrılan bilim adamını seçen Bakanlık tarafından belirlenir. Ayrılan üye sivil toplum örgütü mensubu ise onun yerine atanacak üye aynı sivil toplum örgütünce belirlenir. Yeni atanan her üyenin görev süresi diğer üyelerle birlikte biter.

Belirlenen UGKK üyeleri Bakanlık Makamınca onaylanır.

UGKK üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Yeni dönem UGKK üyeleri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenerek, UGKK görev süresi dolmadan en geç 15 gün önce Bakanlık makamının onayına sunulur.

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — UGKK görevleri aşağıda verilmiştir:

a) Gıda kodeksi hazırlanması, izlenmesi ve alt komisyon çalışmalarının denetlenmesi,

b) Gıda kodeksinin hazırlanması için İhtisas Alt Komisyonlarının ve üyelerinin belirlenmesi, çalışma takviminin belirlenmesi ve bu takvime uyum hususlarının denetlenmesi,

c) Ulusal Programda gıda kodeksi ile ilgili yer alacak mevzuatın belirlenmesi,

d) Gıda kodeksi ve/veya ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında kurum ve kuruluşlara konu ile ilgili çalışmalar yaptırılması ve veri tabanı oluşturulması,

e) Gıda Kodeksi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardan gelecek başvuruların değerlendirilmesi,

f) Bakanlıkça tespit edilen önerilerin değerlendirilmesi,

g) Gerek kendi gerekse İhtisas Alt Komisyonlarının çalışma yönteminin belirlenmesi,

h) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde, AB - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararları ve Ulusal Programda yer alan taahhütler öncelikli olmak üzere hazırlanacak gıda kodekslerini ve hangi İhtisas Alt Komisyonunda değerlendirileceğinin belirlenmesi, gerekli gördüğü hâllerde değişiklik yapma ve/veya yürürlükten kaldırma kararı alınması, alınan kararların İhtisas Alt Komisyonuna gönderilmesi,

i) İhtisas alt komisyonlarınca hazırlanan taslakların karara bağlanması, gerek görüldüğünde gerekçelerini yazılı olarak bildirerek taslağı yeniden değerlendirmek üzere İhtisas Alt Komisyonuna iade edilmesi ve konu ile ilgili ilâve görüşlerin alınması,

j) Kabul edilen gıda kodekslerinin yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulması,

k) KAK tarafından hazırlanan tasarıların, ilgili İhtisas Alt Komisyonları tarafından incelenmesinin sağlanması ve ihtisas alt komisyonlarınca hazırlanan görüş taslaklarının ülke görüşü hâline getirilmesi, gerek görüldüğünde gerekçelerini yazılı olarak bildirerek, görüş taslağının yeniden değerlendirmek üzere İhtisas Alt Komisyonuna iade edilmesi ve konu ile ilgili olarak ilâve görüşlerin alınması,

l) KAK toplantıları sonuç raporlarının değerlendirilmesi veya incelenmek üzere İhtisas Alt Komisyonuna gönderilmesi, gelen ihtisas alt komisyon raporlarının ve toplantıya katılan delegasyon raporlarının incelenmesi,

m) Karar verirken, gerek görüldüğünde kamu ve özel hukuk kişilerinin görüşlerine başvurulması,

n) İhtisas Alt Komisyonundan gelen konuların on beş gün içinde karara bağlanması.

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Toplantı Usulü ve Karar Alma

Madde 8 — UGKK yılda en az dört defa olağan olarak plânlama ve değerlendirme toplantısı yapar. UGKK gerektiğinde, UGKK Başkanının daveti ile veya UGKK üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı teklifi ile toplantıya çağırılabilir.

Üyelerin sağlık raporu ve geçici görevlendirme dışındaki mazeretleri olması durumunda mazeretlerini yazılı olarak başkana bildirmeleri gerekir. Ancak acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum başkana bildirilir.

Mazeretsiz olarak bir yıl içerisinde art arda üç toplantıya veya üç ay içerisindeki toplantı sayısının üçte birine katılmayan üyenin üyeliği Bakan onayı ile kaldırılır.

UGKK üye sayısının salt çoğunluğu olan dört üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu olan dört üye ile karar alır. UGKK üyeleri çekimser oy kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhtisas Alt Komisyonlarının Kuruluş, Görev ve Yetkileri

İhtisas Alt Komisyonlarının Kuruluşu

Madde 9 — İhtisas Alt Komisyonları üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer ve sekreterya Bakanlık tarafından yürütülür. İhtisas Alt Komisyonunda çalışılacak konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı sağlanır. İhtisas Alt Komisyonu üyeleri hazırlanacak kodeks ile ilgili konuda uzmanlaşmış kişilerden oluşmalıdır.

İhtisas Alt Komisyonunun Görevleri

Madde 10 — İhtisas Alt Komisyonunun görevleri aşağıda verilmiştir:

a) UGKK tarafından tespit edilen İhtisas Alt Komisyonları; Avrupa Birliği Mevzuatı öncelikli olmak üzere, KAK yaklaşımları, ulusal ve uluslararası mevzuat ile ülke koşullarını dikkate alarak gıda kodeks taslaklarının hazırlanması,

b) Hazırlanan gıda kodeks taslak metinlerinin konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe açılması, görüşlerin Bakanlığa ulaşmasını takiben İhtisas Alt Komisyonu Başkanının ilgili İhtisas Alt Komisyonunu toplantıya çağırması ve İhtisas Alt Komisyonunun gelen görüşleri değerlendirmesi,

c) UGKK tarafından tekrar değerlendirilmek üzere iade edilen gıda kodekslerinde ve/ veya gelen görüşlerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü hallerde geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi,

d) Gıda kodeks taslak metinlerine son şekli verilerek UGKK na sunulması,

e) UGKK tarafından gönderilen KAK taslaklarının incelenmesi, oluşturulan ulusal görüşün UGKK na iletilmesi,

f) UGKK tarafından gönderilen KAK sonuç raporlarının ve delegasyon raporlarının incelenmesi ve UGKK na değerlendirme raporu verilmesi,

g) İhtisas Alt Komisyon başkanının, ilgili kodeks taslakları görüşülürken UGKK toplantılarına katılarak bilgi vermesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Madde 11 — UGKK ve İhtisas Alt Komisyonlarının her türlü giderleri, ilgili kurum, kuruluş ve Bakanlıklarca karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 12 — 7/2/1994 tarihli ve 21842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ Ulusal Gıda Kodeks Komitesi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

KARAR TARİHİ

: 06/09/2004

KARAR NO

: 2004/44

İŞYERİ

: Ay gaz A.Ş. Dörtyol Dolum Tesisleri ve Adana Tüp Dağıtım Merkezi Hüseyin Tanın İşletmeciliği

 

- Yeşilçaylı Beldesi Kırıkköprü Mevkii Dörtyol/ HATAY

 

- İncirlik Beldesi Ceyhan Yolu 9.Km. Yüreğir/ADANA

B.M. DOSYA NO

: 5154.31- 53722.01

TESPİTİ İSTEYEN

: Petrol-İş Sendikası

İNCELEME

: Aygaz A.Ş. Dörtyol Dolum Tesisleri ve Adana Tüp Dağıtım

Merkezi Hüseyin Tanın İşletmeciliği'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Hüseyin Tanın Alt İşverenliği ile Aygaz A.Ş. arasında 14/03/2003 tarihinde imzalanan Müteahhitlik Sözleşmesinin bulunduğu, Dörtyol Dolum Tesislerinde genellikle yurtdışından ithal edilen LPG (Bütan-Propan karışımı sıvılaştırılmış) gazlarının gemilerden, dolum tesisi içerisindeki çeşitli tanklara, deniz içerisinde bulunan (takriben iki kilometre uzunluktaki) borularla pompalanarak depolanması, tanklarda depolanmış olan LPG gazlarının kamp, ev ve sanayi tüplerine doldurularak ya da dökme olarak kamyon tankerlerle alıcı sanayi kuruluşlarına, konutlara ve otogaz satış istasyonlarına dolum ve sevk işleri ile dolumu yapılacak tüplerin dolum önce ve sonrası kontrolleri ile boyama işlerinin yapıldığı, Adana Tüp Dağıtım Merkezinde de Aygaz A.Ş.'ne ait dolum tesislerinde dolumu yapılan çeşitli LPG tüplerinin depolanması, tahmil-tahliye, sevk ve satışının yapıldığı, Aygaz A.Ş.'nin kuruluş amacı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerinin tamamına yakın bir bölümünün Hüseyin Tanın alt işverenliğince yerine getirildiği, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

KARAR : Aygaz A.Ş. Dörtyol Dolum Tesisleri ve Adana Tüp Dağıtım

Merkezi Hüseyin Tanın İşletmeciliği işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 09/09/2004

KARAR NO : 2004/80

KONU : Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ. sermayesinde bulunan %45 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 19/08/2004 tarih, 7922 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun 13.8.2003 tarih ve 2003/45 sayılı Kararı ile Eti Holding A.Ş.'nin Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (Şirket) sermayesinde bulunan % 45 oranındaki hisseleri satış yöntemiyle özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (İdare) ait söz konusu hisselerin özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından yapılan ihale sonucunda;

1. Şirketteki %45 oranındaki İdare hissesinin 49.250.000 (Kırkdokuzmilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Inmet Mining Corporation'a (ALICI) İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Inmet Mining Corporation'nın devir sözleşmesi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 3.000.000,-(Üçmilyon) ABD doları geçici teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve Şirkette %45 oranında bulunan İdare hisselerinin özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine,

2. Satışa konu hisselerin ihale bedelinin, İhale Şartlan Belgesi'nin "Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları" başlıklı 15. Maddesi çerçevesinde ödenmesine,

3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için İhale Şartlan Belgesinin "Teklif Bedelinin Vadeli Olması Halinde Kesin Teminat" başlıklı 16. Maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına,

4. Devir Sözleşmesi'nin ALICI ile İdare arasında imzalanmasına,

5. Devir işlemlerinin İhale Şartları Belgesi'nin "Devir ve Teslim" başlıklı 18. Maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

6. Bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

—— • ——

Bolu Valiliğinden:

Basın Açıklamalarının Nerelerde Yapılıp/Yapılamayacağına Dair Karar

Karar Tarihi : 16/8/2004

Karar No : 2004/01

Amaç

Madde 1 — Bu Karar; Anayasanın 26 ncı maddesi gereğince İlimizde sivil toplum örgütleri veya gerçek kişiler tarafından yapılacak olan basın açıklamalarının kamu güvenliği açısından nerelerde yapılıp yapılmayacağı amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Karar; basın açıklaması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Karar; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi ve İçişleri Bakanlığının 11/6/2004 tarih ve 2004/100 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4 — Valiliğimize bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı basın açıklamaları, kendilerine ait kapalı alanlarda usulüne uygun olarak önceden izin almak kaydıyla yapılacaktır.

Basın Açıklamalarının Yapılamayacağı Yerler

Madde 5 — Başta Valilik binası olmak üzere Belediye Başkanlığı, 2 nci Komando Tugay Komutanlığı, Adliye Binası, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü ile Hastane binaları önlerinde ve bunlara ait müştemilatlarda (otopark, bahçe meydanları vb.) ise kamuoyuna hitaben açıklama/basın açıklaması yapılamayacaktır.

Basın Açıklamalarının Yapılacağı Yerler

Madde 6 — Araç trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatın doğal seyrini önemli ölçüde kesintiye uğratmadan, şiddete başvurmadan, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, umuma mahsus yerlerden; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi, Ferit Talay Caddesi ve Dik Sokak arasında kalan yaya kaldırımı üzerinde (İzzet Baysal Anıtının önü ve çevresi hariç), Kardelen Sineması önünde, Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı, Büyükcamii Mahallesi Kültür Parkı, Sağlık Mahallesi Atatürk Orman Parkı içerisinde veya Karaçayır Mahallesi eski panayır alanında (havuz kenarı) kamuoyuna hitaben açıklama/basın açıklaması yapılacaktır.

Çelenk Konulması

Madde 7 — Anıt Park önündeki Atatürk Anıtına kutlama, anma vb. sebeplerle çelenk konulmasında 21/9/1973 tarih ve 14662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşıma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hareket edilmesi uygun görülmüştür.

İdari Tedbirler

Madde 8 — Bu Kararın uygulanması hususunda İl Emniyet Müdürlüğünce gereken tüm tedbirler alınacaktır.

Cezai İşlemler

Madde 9 — Alınan kararlara ve verilen emirlere uymayanlar hakkında eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi gereğince 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanacaktır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Kararı Bolu Valisi yürütür.

—— • ——

Kastamonu Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 23/07/2004

Karar No : 07

Mahalli Çevre Kurulu, 23/07/2004 tarihinde toplanarak, İlimiz, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 27/4/2004 tarih ve 2004/4 no’lu genelgesinde 3 üncü derece kirli iller kapsamında değerlendirildiğinden, 2004-2005 kış sezonu süresince, hava kalitesinin korunması ve önlenmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

Madde 1 — Genel Kurallar

a) İlimiz sınırları içerisinde tüketime sunulacak yerli kömürlerin aşağıda belirtilen standartlarda olmasına,

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

min.3000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

% 2.5 max.

Boyut

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü %10 tolerans)

Not: Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde, toplam kükürt oranı en az 3000 kcal/kg olması durumunda, daha üst kalori için her 1000 kcal/kg başına %0.3 değerini geçmemesine,

b) İlimiz sınırları içerisinde tüketime sunulacak ısınma amaçlı ithal kömürlerin aşağıda belirtilen standartlarda olmasına,

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

En az: 6200 kcal/kg (satışa sunulan) (-400 kcal/kg tolerans)

Kükürt (kuru bazda)

% 0.9 (max)

Uçucu madde (kuru bazda)

% 12-28 (+%1 tolerans)

Toplam Nem

(orijinalde) %10 (max)

Kül (kuru bazda)

% 14 (max) (+%1 tolerans)

Şişme İndeksi

1 (max)

Boyut

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max % 10 tolerans)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

c) İlimiz sınırları içerisinde tüketime sunulacak sanayi amaçlı ithal kömürlerin aşağıda belirtilen standartlarda olmasına,

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

min 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda)

max. % 1 (+%0.1tolerans)

Uçucu madde (kuru bazda)

max.% 36 (+%1 tolerans)

Boyut

0-50 mm

d) İlimiz sınırları içerisinde tüketime verilecek kömür briketlerinin aşağıda belirtilen standartlarda olmasına, üretimi sırasında bağlayıcı olarak petrol ve türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanılmayan, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddelerin kullanıldığı ve sınıfına göre öncelikle TSE’den uygunluk belgesi almış ve tesisin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden satış izin belgesi alınmış torbalanmış briket kömürlerin satışa sunulmasına,

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri(1) (kcal/kg), en az

5000

4000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla

0.8

1.0

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

75

65

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az

80

60

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az

 130

100

Suya Dayanım(2) (%), en az

70

70

Isıl Verimi (%), en az

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

8

12

(1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

e) İlimizde satışa sunulacak sanayi ve ısınma amaçlı yerli kömürlerin torbası üzerinde,

- Üretici firmanın adı ve tesis adresi,

- Satıcı firma adı,

- Kömürün cinsi ve menşei,

- Alt ısıl değeri (Kcal/kg)

- Toplam kükürt değeri,

- Nem,

- Boyut (mm)

- Ağırlık,

- Kaçıncı derecede kirli illerde kullanılabileceği,

- Uygunluk ve Satış İzni Veren Valilik,

- Yakılabilecek yakma sistemleri (Soba/Kalorifer/Stokerli)

- Torbalayan firma adı, adresi, tel ve fax numarası,

belirtilmesine, ayrıca torba üzerinde yakılmaması yönünde uyarı yazısının bulunmasına,

f) İlimizde satışa sunulacak ithal kömürlerin torbası üzerinde,

- İthalatçı firmanın adı ve tesis adresi,

- Satıcı firma adı,

- Kömürün cinsi ve menşei,

- Alt ısıl değer,

- Toplam kükürt değeri,

- Kül ve uçucu madde,

- Nem,

- Boyut,

- Ağırlık,

- Çevre ve Orman Bakanlığından Alınan Kontrol Belgesi sayısı,

- Yakılacak yakma sistemleri (Soba/Kalorifer/Stokerli)

- Torbalayan firma adı,

belirtilmesine, ayrıca torba üzerinde boş torbaların yakılmaması yönünde uyarı yazısının bulunmasına,

g) İlimiz sınırları içerisinde, boş torbaların faaliyette bulunan sanayi tesislerinin kullanacakları kömürlerin uçucu madde ve boyut sınırlandırılmasından muaf tutulmasına,

h) Resmi kurum ve kuruluş binaları ile kaloriferlerle ısınan binaların yukarıda belirtilen özelliklere sahip ithal ve yerli kömürleri torbalı olarak satın almalarına,

ı) İlimiz dahilinde kömür pazarlamacılarının, üreticiden veya ithalatçıdan torbalı kömür satın alarak, ithal ve yerli kömürlerin tüketicilere torbalı olarak satışa sunulmasına,

i) İlimizde ısınma amaçlı olarak petrokok ve petrol briketlerinin satışının ve kullanılmasının yasaklanmasına,

j) İlimizde küçük sanayi sitesinde ve bazı işyerlerinde sobalarda ve benzeri ısınma araçlarında, ısınma amacıyla kullanıldığı bilinen ve hava kirliliğine sebep olan yanık yağ, hurda lastik ve benzeri yanıcı maddelerin yakılmalarının yasaklanmasına,

k) Sıvı yakıt ile ısınan konutlar ile resmi dairelerde ve Kastamonu Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan sanayi tesislerinde ısınma amaçlı olarak en fazla %1.5 kükürt içeren Tüpraş 615 kalorifer yakıtının dışında herhangi bir sıvı yakıtın kullanılmamasına,

l) Meskun mahal dışında faaliyet gösteren sanayi tesislerinin talepleri halinde Valiliğimizce yapılacak inceleme sonucuna göre uygun görülmesi halinde 6 no’lu fuel-oil kullanımına izin verilmesine,

Madde 2 — Kömür Satışı Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyması Gereken Kurallar

a) Kastamonu İli Merkez İlçe Belediye mücavir alan dahilinde yerli ve ithal kömür pazarlaması yapacak gerçek ve tüzel kişiler, kurum, kuruluş ve işletmelerin Kastamonu Valiliği’nden “Kömür Satış Uygunluk Belgesi’’ alma zorunluluğu getirilmesine,

b) “Kömür Satış Uygunluk Belgesi’’ alabilmek için,

- Torba kömür pazarlayacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerden;

(1) Dilekçe,

(2) Noter tasdikli imza sirküleri,

(3) Noter tasdikli taahhütname,

(4) Oda sicil kaydı veya ticaret sicil kaydı,

(5) Vergi levhası,

(6) Kömür numune analiz sonucu, (Her yıl)

(7) Depo Ruhsatı (Şehir dışında)

istenilmesine,

c) Torba kömür pazarlayacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin Kastamonu Valiliğine verecekleri taahhütnamenin aşağıdaki şartları içermesine;

(1) Kastamonu İl Mahalli Çevre Kurulunun 23/07/2004 tarih ve 7 nolu kararında belirtilen özelliklerde kömürleri satışa sunacağını,

(2) Kastamonu Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisindeki kişi, kurum, bina ve tüketicilere sadece torbalar halindeki kömürleri satışa sunacağını,

(3) Torbaların 25 ve/veya 40 kg’lık olacağını,

(4) Kömür torbaları üzerinde (e) ve (f) maddelerinde belirtilen değerlerin, briket kömürler için ayrıca bağlayıcı madde cinsinin kolayca okunacak şekilde yazılı olacağını,

(5) Sevk edilecek her kömür için bayi ve tüketiciye verilmek üzere sevk irsaliyesi, fiş ve/veya faturayı nakil aracında bulunduracağını,

(6) Kalitesiz kömürden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağını, zararı karşılamadığı takdirde “Kömür Satış Uygunluk Belgesi’’nin askıya alınıp, kömür sevkiyatını durduracağını,

(7) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan ve satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını,

(8) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan ve satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden, en az üç torbadan alınan birinci analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması halinde, Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğini,

(9) İkinci defa en az üç torbadan alınan analiz sonucu ortalamasının uygun çıkmaması durumunda ise, “Kömür Satış Uygunluk Belgesi’’nin iptal edileceğini,

(10) Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenecek yeni şartları tek taraflı olarak şimdiden kabul edeceğini,

içermesine,

d) Resmi kömür işletmelerinden kömür alarak torba kömür olarak satacak gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerin üretici firma olarak değerlendirilmesine,

Madde 3 — Tüketicilerin Uyması Gereken Kurallar

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları her tür kömürlerde ihale şartnamelerinde ihaleye katılacaklardan Kastamonu Valiliğinden verilen “Kömür Satış Uygunluk Belgesi’’ni ibraz etme zorunluluğu getirmelerine,

b) Kastamonu Belediyesi mücavir alan içerisinde, özel ve resmi tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını alırken satıcıdan Kastamonu Valiliğinden verilen "Kömür Satış Uygunluk Belgesi" talep etmelerine,

c) Kastamonu Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluş, apartman ve işyerlerinin kömüre ait fatura ve/veya perakende satış fişini almak zorunda olmalarına, yapılacak denetimlerde bu belgeleri ibraz etmekle yükümlü olduklarına,

d) Stokerli tip kalorifer kazanı olan site, apartman ve kurumlara ait binalarda piyasada fındık kömür tabir edilen 10 - 18 mm. ebadında yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılmasına izin verilmesine ve stokerli sistemlerin bulunduğu binalarda filtre kullanılmasına,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kaloriferli bina ve işyerlerinin baca temizliğini 31 Ekim 2004 tarihine kadar yaptırmalarına ve Belediye Başkanlığından yaptırdıklarına dair belge almalarına ve bu belgeyi denetimlerde ibraz etmelerine,

f) Kaloriferli resmi ve özel bina ve işyerlerinde kullanılacak kömürlerin verimli şekilde yakılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi’’nin kalorifer dairesinin uygun bir yerine asılmasına, sıcaklık cetvelindeki değerlerin uygunluğunun sağlanıp, yöneticiler ve kaloriferciler tarafından takip edilmesine,

g) Tüm kalorifercilerin ateşçi belgesinin olmasına, ateşçi belgesi olmayanların çalıştırılmamasına, bu konudaki eğitim kurslarının Milli Eğitim Müdürlüğünce periyodik zamanlarda düzenlenmesine,

h) Tüm resmi ve özel kaloriferli bina ve işyerlerinde, kaloriferlerin ilk yakma ve uyandırma işleminin sabah 05.00-06.30, akşam 18.00 - 19.00 saatleri arasında yapılmasına,

Madde 4 — Denetim ile İlgili Esaslar

a) Denetimin Kastamonu Valiliği adına İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmasına,

b) Mahalli Çevre Kurul Kararının, İlçelerde Kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim ekipleri tarafından uygulanmasına,

c) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulacak denetim ekipleri ile birlikte çalışmak üzere, İlimiz Belediye Başkanlığınca yeterli sayıda zabıta memuru görevlendirilmesine,

d) Kastamonu İli Merkez İlçe mücavir alanı sınırları içerisinde satışa sunulan ve kullanılan kömürleri satış yerinde, depoda, kalorifer dairesinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Belediye yetkili personellerinin İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen esaslar dahilinde denetlemeye yetkili olduklarına,

e) Denetim ekiplerinin daha etkin denetim yapabilmeleri ve alınan ihbarlara daha çabuk müdahale edebilmeleri amacıyla 1/10/2004 - 31/3/2005 tarihleri arasında denetim ekibine kamu, kurum ve kuruluşlarından yapılacak program dahilinde münavebeli olarak vasıta temin edilmesine,

f) Denetim ekipleri tarafından alınan kömür numunelerinin analizlerinin TSE, TÜBİTAK, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarlarından herhangi birisine yaptırılmasına,

Madde 5 — Çeşitli Hükümler

Sıcaklık şartları ve yakma saatleri ile ilgili olarak

a) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

b) Kalorifer ve sobaların, işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C den fazla olmayacak şekilde yakılmasına,

c) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler ve diğer binalarda kalorifer ve sobaların, iç ortam sıcaklığı 20 0C’den fazla ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

Madde 6 — Cezai İşlemler

Çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan ve yukarıda belirlenen tedbirlere uymayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Madde 7 — Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti

Kastamonu İli için 2004 yılı için belirlenen yıllık tıbbi atık bertaraf bedelleri (KDV Hariç) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

2004 Yılı Yıllık

 

 

Tıbbi Atık

S.NO.

Tıbbi Atık Ücretleri

Bertaraf Ücreti TL.

1-

Sağlık Ocakları

10.000.000.TL.

2-

Özel Muayenehaneler

100.000.000.TL.

3-

Özel Tıp Merkezleri, Poliklinikler, Tıbbi Tahlil Lab.

300.000.000.TL.

4-

01-50 Yataklı Hastaneler

500.000.000.TL.

5-

51-200 Yataklı Hastaneler

750.000.000.TL.

6-

200 Üzeri Yataklı Hastaneler

1.000.000.000.TL.

a) Kastamonu İli tıbbi atık üreticilerinin ürettikleri atıkların bertarafı için gereken bedellerin ödeme tarihinin, kurumlar ve Belediye arasında yapılacak protokolle belirlenmesine,

b) İl merkezi ve İlçelerde faaliyette bulunan tüm hastanelerin “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ndeki şartları sağlayacak geçici atık deposunu faaliyete geçirmeleri, toplanan atıkların düzenli olarak alınması için, ilgili belediyeler ile protokol yapılmasına ve söz konusu bilgilerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,

c) “Tıbbi Atık Üreticileri’’nin 4 suret halinde hazırladıkları tıbbi atık teslim tutanağının bir suretini, ürettikleri tıbbi atık miktarını ve bertaraf şeklinin takibi açısından, her yıl Aralık ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine,

d) Tıbbi atık toplama günlerinin belediye ve ilgili kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenecek olan protokolde tespit edilmesine,

e) Merkez Belediyesine “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’nin 24 üncü maddesindeki özelliklere sahip tıbbi atık toplama aracının temini için, Çevre ve Orman Bakanlığı Finansman Dairesinden talep edilecek olan yardım ile alınmasının sağlanmasına,

f) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının; atıklarını “Tıbbi Atık” ibaresi bulunan 150 mikron kalınlığında kırmızı plastik torbalara, diğer atıklardan (evsel) ayrı olarak toplamalarına ve söz konusu poşetlerin atık üreten kurumca karşılanmasına,

g) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili işlemlerin Belediye Başkanlıklarınca, konunun takip ve denetlenmesinin ise İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına,

h) Bu Karara uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına,

ı) Yukarıda belirtilmiş olan karar maddelerinin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimlerinin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kararı Kastamonu Valisi yürütür.

Sayfa Başı