Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Eylül 2004

CUMA

Sayı : 25579

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7815 Samsun İli, 19 Mayıs Belediye Başkanlığı’nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararı

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

2004/7808 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Tenis Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

— 2003/9 Sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/4)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/42)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/43)

— Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

— Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7815

Samsun İli, 19 Mayıs Belediye Başkanlığı’nın, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 3/9/2004 Tarihli ve 55015 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6334

1 — Bu kararda kimliği yazılı bir askerî hâkim subayın 30 Ağustos 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 1 inci Daire Başkanlığına atanması, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

9 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Hak. Kd. Alb., Ömer Faruk ÖZEROĞLU, SİVAS, 1975-Top-71, 30.08.1998, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 1 inci Daire Başkanlığına.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7808

Ekli “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 23/7/2004 tarihli ve 21020 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; lisansa konu tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ve yurt içinde satışı yapılacak petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

e) EN: Avrupa Standartlarını,

f) TS: Türk Standartlarını,

g) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

h) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,

i) Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tarım ürünlerinden denatüre olarak üretilenler ile biodizel hariç) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan ve olacak ürünleri,

j) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri,

k) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

l) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,

m) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

n) Katkı maddeleri: Akaryakıt ürünlerinin özelliklerini iyileştirmeye matuf organik ve inorganik maddeleri,

o) Kalite uygunluk belgesi: Türk Standartı bulunmayan bir malzeme ya da ekipmanın, ilgili uluslararası standartlara veya diğer ülkelerin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilip, piyasaya arz edildiğini gösterir belgeyi,

p) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,

r) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,

s) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

t) Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın; ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

u) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idari bölümler bütününden oluşan yapıyı veya deniz, demiryolu veya karayolu araçlarını,

v) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen akaryakıta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek katkıyı,

y) Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,

ifade eder.

Standartlar ve Teknik Düzenlemeler

Madde 5 — Piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanmasında, öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.

Akaryakıt ile ilgili olarak TS veya EN standartları, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğlerle teknik düzenleme haline getirilir.

Yurt içinde satışı yapılacak;

a) Akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olması zorunludur.

b) Ürünlerin öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olması esastır.

c) Mineral ve sentetik esaslı madeni yağların, teknik düzenlemeleri, standartları veya uluslar arası kabul görmüş diğer dokümanları karşılaması esastır. Mineral ve sentetik esaslı baz yağ ithalatı Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden madeni yağ üretiminde kullanılmak kaydıyla sadece madeni yağ lisansı sahipleri tarafından yapılır.

Ölçüm Birimleri

Madde 6 — Akaryakıt satışlarında metrik ton, kilogram ve 15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş olarak metreküp veya litre üzerinden işlem yapılır. Rafinericiler dahil, kullanıcılara kadar yapılacak olan akaryakıt teslimatlarında 15 °C sıcaklığa göre düzeltilmiş, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat yapılması esastır. Fuel-oil türlerinin teslimatları ise ağırlık ölçüsü üzerinden yapılır.

Teknik Kriterlerden Doğan Yükümlülükler

Madde 7 — Lisans sahiplerinin, teknik kriterlerden doğan yükümlülükleri aşağıdadır:

a) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ve madeni yağ ikmal eden lisans sahipleri, kullanıcılara verilen zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve hasarların tazmini hususu, lisanslarda ve sözleşmelerde yer alır.

b) Lisans sahipleri, kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar etmek, tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirmek ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdür.

c) Sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi halinde, Kuruma bilgi verilmesini müteakip, teknik düzenlemelere uygun olanlar ulusal marker eklenmek üzere dağıtıcılara, uygun olmayanlar ise rafinericilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma sağlanması halinde rafinericilere teslim edilir.

d) Lisans sahipleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak arz etmekle yükümlüdür.

e) Atık yağların geri dönüşümü, kullanımı ve imhası diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Atık yağların geri dönüşümüyle elde edilen yağların piyasaya sunumunda ambalaj üzerine okunacak şekilde "ATIK YAĞDAN ÜRETİLMİŞTİR" ifadesinin konulması zorunludur.

f) Numunelerde yapılacak testlerde, ulusal markerin Kurumca belirlenen şart ve seviyede bulunmadığı ve alınan numunelerin laboratuvar analizi ile teknik düzenlenmelere uymadığı tespit edildiğinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

g) Lisans sahipleri faaliyetlerini yürütürken çevreye zarar vermemek ve bu konudaki mevzuata uymakla yükümlüdür.

h) Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markaları altında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin kalite-kontrol izlemesini etkin bir biçimde yapar; tescilli markaları altında faaliyette bulunan bayilerinin, yönetmelikte belirtilen teknik düzenlemelere uygunluğunu tetkik eder, bunlara ilişkin rapor tutar ve Kuruma bildirir.

Akaryakıt ile Harmanlanan Ürünler ve Katkı Maddeleri

Madde 8 — Saf biodizel ve etanolün akaryakıt ile harmanlama işlemini rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri yapar. Metil tersiyer bütil eterin harmanlama işlemi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır. Harmanlanan akaryakıtın piyasaya sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması zorunludur.

Biodizel dışındaki akaryakıtlar birbirleriyle karıştırılamaz.

Akaryakıta katkı maddesi ilavesi sadece rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerince yapılabilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından akaryakıta ilave edilecek olan marker ve katkı maddelerinin ulusal markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olması zorunludur. Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri, akaryakıta ilave ettikleri marker ve katkı maddelerinin isimleri, özellikleri ve kullanacakları miktara, kullanım amacı ve çevreye olan etkileri hakkında uygulamaya başlamadan önce Kuruma bilgi verir.

Akaryakıt Üretimi

Madde 9 — Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.

Analiz Raporları

Madde 10 — Analiz raporları, ilgili teknik düzenlemede yer alan tüm analizleri kapsayacak şekilde;

a) Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen gümrük idarelerinden yapılacak girişlerde; rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından,

b) Rafineri çıkışında; rafinerici lisansı sahipleri tarafından,

c) Lisanslı depolama tesislerine akaryakıt giriş ve çıkışında; depolama lisansı sahipleri tarafından,

hazırlanır. Gümrük girişlerinde düzenlenecek analiz raporları gümrük beyannamesine eklenir.

Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan akaryakıt analiz raporu,

a) İhrakiye satışlarında; dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansı sahipleri tarafından,

b) Bayilere ve serbest kullanıcılara yapılan akaryakıt satışında; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından,

hazırlanır.

Bayiler tarafından yapılan pompa harici akaryakıt satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek analiz raporlarında en az ulusal marker ve varsa dağıtıcı marker test değerleri yer alır.

Analiz raporları, raporu ibraz eden lisans sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerce imzalanarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi gereken ilk belgeye eklenir. Analizlerin yapılmamış olması, doğurabileceği sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Denetimler kapsamında ya da ihbar ve şikayetler üzerine yapılacak laboratuvar incelemelerinde ilgili teknik düzenlemede yer alan tüm test ve analizler yapılır.

Akaryakıt haricindeki petrol ürünlerinin ve madeni yağın yurt içinde piyasa faaliyetine konu edilmesi halinde, beşinci madde hükümlerine uygunluk şartı aranır.

Laboratuvarlar

Madde 11 — Numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş sabit ve gezici laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır.

Ölçüm ve Ayarlar

Madde 12 — Lisans sahipleri, petrolün temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb. donanımın bakım, ayar ve muayenesini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak, bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza etmekle yükümlüdür.

Kantar, akaryakıt pompası ve sayaç ayarlarının bozuk olması veya 6 ncı madde hükümlerine aykırılık nedeniyle akaryakıt tesliminin eksik yapıldığının tespiti halinde, lisans sahipleri tespit edilen miktar çerçevesinde talep edilecek zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. Kasıt unsurunun tespiti halinde ise Kanunun 19 uncu ve 20 nci madde hükümleri uygulanır.

Mecra ve Emniyet Şeridi

Madde 13 — İletim hatlarının her iki tarafında yüz metre mesafe ile boru hattı için gerekli tesisler, rafineriler ve lisanslı depoları sınırlayan alanlara göre beşyüz metre mesafe içerisinde oluşan mecra ve emniyet şeridi dahilinde herhangi bir risk doğurabilecek nitelikte yapılaşma, ziraî faaliyetler ve tehlikeli işler yapılamaz.

İletim tesisleri için mecra oluşturulur. Mecranın arz yüzeyinin asgari genişliği, boru hattının her iki kenarında onbeşer metreden az olamaz.

Lisans sahibi, mecra dahilinde tesis emniyetini sağlayıcı önlemleri alır. Ayrıca;

a) Toprakta 30 cm den fazla derinliğe nüfuz eden makine ve cihazların kullanımı,

b) Hafriyat, sondaj ve bina,

c) Geçiş olarak işaretlenen yerler dışında dingil ağırlığı 10 tonu geçen taşıtların kullanımı,

lisans sahibinden izin almaksızın yapılamaz.

Rafineri ve lisanslı depolar ile tüm iletim tesisleri için emniyet şeridi oluşturulur. Emniyet şeridi uygulaması, Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının onayı sonrası başlar.

Emniyet şeritleri;

a) İletim tesislerinde mecra yüzey sınırından başlamak üzere borunun iki tarafında en fazla 85’er metre,

b) İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisleri için dış duvardan başlamak üzere en fazla 500’er metre,

olarak belirlenir; ancak, iletim tesisleri için her halükarda boru hattı merkezinden başlamak üzere 100 metreyi aşamaz.

İletim tesisleri emniyet şeridi içinde, boru hattı kesitinin merkezinden itibaren;

a) 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj,

b) 50 metre uzaklığa kadar;

I) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,

II) Boru hattına zarar verebilecek nitelik ve nicelikte, ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin kullanımı,

III) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,

IV) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,

V) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,

lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.

İletim hatlarının boru hattı dışında kalan üniteleri ile rafineri veya lisanslı depolama tesisi emniyet şeridi içinde, dış duvardan itibaren 100 metre uzaklığa kadar;

a) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin üretimi ve depolanması,

b) Tesise zarar verebilecek nitelik ve nicelikte ateş yakılması, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı maddelerin kullanımı,

c) Katodik koruma sistemi ile etkileşim yaratabilecek malzemeden bina,

d) Yüksek ve orta gerilim trafolarının kullanımı,

e) Deniz, göl ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik,

lisans sahibinden izin alınmaksızın yapılamaz.

Emniyet şeritleri, faaliyete başlama öncesinde tesis sahiplerince kamuoyuna duyurulur.

Mecra ve emniyet şeridi oluşturulmasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Görevli Personelin Vasıfları ve Eğitimi

Madde 14 — Lisans sahipleri; tesislerin yapım ve işletilmesinde, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip personel istihdam eder, personelin görev tanımı ile eğitim sürelerini kapsayacak şekilde bir program hazırlar ve uygular.

Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı, patlayıcı sıvı ve gazların özellikleri ile potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında, belirli aralıklarla tekrarlanan uygulamalı eğitime tabi tutulur.

Acil Durumda Müdahale

Madde 15 — Lisans sahipleri, acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve malzemeleri hazır bulundurur ve tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında ilgili makamlara bilgi verir. Acil durum halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak lisans sahiplerince müdahalede bulunulabilir.

Lisans sahipleri, etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile koordinasyon sağlar.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik, 20/12/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

EK

AKARYAKIT ANALİZ RAPORU

Analiz Türü

Benzin

Türleri

Gazyağı

Motorin

Türleri

Fuel Oil

Türleri

G.T.İ.P No

+

+

+

+

Ulusal Marker

+

+

+

+

Oktan Numarası Tayini RON ve MON

+

  

   ggg

ggg

Reid Buhar Basıncı*

+

ggg

ggg

ggg

Otomatik Destilasyon

+

ggg

ggg

ggg

Buhar Kilitlenmesi

+

ggg

ggg

ggg

Oksijen Miktarı Tayini

+

ggg

ggg

ggg

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

ggg

+

Kükürt Miktarı Tayini

+

+

+

+

Kurşun Miktarı

+

ggg

ggg

ggg

Setan Numarası Tayini**

ggg

ggg

+

ggg

Setan İndisi Tayini

ggg

ggg

+

ggg

Yoğunluk Tayini

+

+

+

+

Doktor Testi

+

ggg

ggg

ggg

Bakır Şerit Korozyon Testi

+

+

+

+

Oksidasyon Kararlılığı Testi

+

ggg

+

ggg

Sakızlanma Noktası Tayini

+

ggg

ggg

ggg

Parlama Noktası Tayini

ggg

+

+

+

Akma Noktası Tayini

ggg

ggg

ggg

+

Su ve Tortu Tayini

ggg

ggg

+

+

Mikro Karbon Kalıntı Tayini

ggg

ggg

+

Kül Tayini

ggg

ggg

+

+

Viskozite Tayini Saybolt/Kinematik

ggg

+

+

+

Yanma Testi

ggg

+

ggg

ggg

CFPP*

ggg

+

ggg

Saybolt Renk Tayini

+

+

ggg

ggg

Donma Noktası Tayini

ggg

+

ggg

ggg

Benzen

+

ggg

ggg

* Benzin türlerindeki Reid Buhar Basıncı değeri ile motorin türlerindeki CFPP değerinin yaz dönemi 01 Nisan / 30 Eylül (± 20 gün) kış dönemi ise 01 Ekim / 31 Mart (± 20 gün) olarak kabul edilir.

** Setan Numarası Tayin Testi 2007 yılından itibaren geçerli olacaktır.

(+) Yapılması gerekli analizler

Sayfa Başı


Tebliğler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Özerklik Kararı

23 Ocak 1953 tarihinde kurulan Tenis Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 5105 sayılı Kanunla eklenen ek-9 uncu madde hükmü gereği Başbakanlık Makamının 27/8/2004 tarihli ve MDK - 281 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

2003/9 Sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: İTG-2004/4)

27/06/2000 tarih ve 24092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik"in 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 14/11/2003 tarih ve 25289 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliği aynı Yönetmelik maddesinin son fıkrasına göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

2004 YILI FUAR TAKVİMİNDEN ÇIKARILAN VEYA TARİHLERİ VE YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN FUARLAR

(Tebliğ No: İTG-2004/4)

SIRA NO

FİRMA ADI

FUARIN ADI

KONUSU

DÜZENLEME TARİHİ ESKİ YENİ

DÜZENLENECEĞİ YER ADRESİ

1

YEFAŞ YESEMEK FUARCILIK A.Ş.

ÇUKUROVA LIFT'2004

Material Handlıng ve Lojistik

16-19 Eylül

25-28 Kasım

SEAP FUAR MERKEZİ ADANA

2

AKORT TAN.ORG.FUAR.LTD.ŞTİ.

MOTEKS'2004

Moda Tekstil, Tekstil Makineleri, Konfeksiyon ve Yan Sanayi

16-19 Eylül

30 Eylül-03 Ekim

M1 TEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ FUAR ALANI GAZİANTEP

3

YEFAŞ YESEMEK FUARCILIK A.Ş.

ÇUKUROVA TARIM

Tarım Makinaları ve Yan Sanayi

23-26 Eylül

İPTAL

SEAP FUAR MERKEZİ ADANA

4

AKORT TAN.ORG.FUAR.LTD.ŞTİ.

OTOSHOW'2004

Otomobil ve Ticari Araçlar

26 Eylül-02 Ekim

İPTAL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARKI GAZİANTEP

5

AKORT TAN.ORG.FUAR.LTD.ŞTİ.

GATEMAK

Tekstil Mak.Yedek Parça ve Aksesuar

16-19 Eylül

30 Eylül-03 Ekim

M1 TEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ FUAR ALANI GAZİANTEP

6

ALPARSAN FUARCILIK TAN.ORG.HİZ.LTD.ŞTİ.

USAMYAP'2004

Uluslararası Samsun Sanayi Tek. Yapı, Doğalgaz, Dekorasyon Yan San. Ür.

01-05 Ekim

07-11 Ekim

DOĞUPARK FUAR ALANI SAMSUN

7

MERCAN FUARCILIK VE TAN.HİZ.LTD.ŞTİ.

HEDİYELİK EŞYA EL SANATLARI VE TEKSTİL

Hediyelik Eşya , El Sanatları ve Tekstil

02-21 Ekim

02-21 Kasım

İPEKYOLU FUAR ALANI TRABZON

8

MERCAN FUARCILIK VE TAN.HİZ.LTD.ŞTİ.

HEDİYELİK EŞYA EL SANATLARI VE TEKSTİL

Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Tekstil

02-21 Ekim

02-21 Kasım

RİZE

9

MERCAN FUARCILIK VE TAN.HİZ.LTD.ŞTİ.

HEDİYELİK EŞYA EL SANATLARI VE TEKSTİL

Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Tekstil

05 Ekim-24 Kasım

05-24 Ekim

STADYUM ÖNÜ TOKAT

10

VİZYON FUARCILIK ORG.TAN.TİC.LTD.ŞTİ.

DİGİTECH'2004

Bilgi Teknolojileri, Ofis Otomasyonu, Telekominikasyon Sistem ve Donanımları

06-10 Ekim

16-19 Aralık

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ULUS/ ANKARA

11

AKORT TAN.ORG.FUAR.LTD.ŞTİ.

GAPFOOD'2004

Gıda Gıda Teknolojileri ve Ambalaj

07-10 Ekim

23-26 Eylül

M1 TEPE ALIŞVERİŞ MERKEZİ FUAR ALANI GAZİANTEP

12

MARMARA TANITIM FUARCILIK ORG.REKLVE TİC.LTD.ŞTİ.

ENDÜSTRİ

Endüstri

07-10 Ekim

İPTAL

ANFA ALTINPARK EXPQ CENTER AYDINLIKEVLER/ANKARA

13

AFT FUARCILIK ORG.VE TAN. LTD. ŞTİ.

GIDA'2004

Gıda ve İhtiyaç Ürünleri

11-17 Ekim

22-28 Kasım

CAM PİRAMİT SABANCI KONGRE VE FUAR MERKEZİ ANTALYA

14

İPEKYOLU FUARCILIK A.Ş.

DOĞALTEK ANADOLU'2004

Doğalgaz ve Teknolojileri

14-17 Ekim

07-10 Ekim

KONFAŞ FUAR VE KONGRE MERKEZİ KONYA

15

VİLLA EKİP FUARCILIK PAN. SERGİ VE TANITIM ORG. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

MAYTİD'2004

Yenileme Tadilat İnşaat Dekorasyon

03-07 Kasım

03-07 Kasım

PİNETA HOTEL SALONLARI MARMARİS / MUĞLA adresi MARES OTEL MARMARİS / MUĞLA olarak değiştirilmiştir.

16

FORZA FUARCILIK VE ORG.HİZ.A.Ş.

EGE SÜS BİTKİLERİ

Süs Bitkileri

04-07 Kasım

İPTAL

FUAR ALANI KÜLTÜRPARK/İZMİR

17

ALPARSAN FUARCILIK TAN.ORG.HİZ.LTD.ŞTİ.

UÇİF'2004

Çorum Yapı Mobilya.Doğalgaz ve Otomotiv ve Yan Sanayi

17-21 Kasım

İPTAL

TİCARET VE SANAYİ ODASI FUAR ALANI ÇORUM

18

ATLAS ULUSLAR ARASI FUAR REK.VE ORG.LTD.ŞTİ.

GAP-TARIM'2004

Tarım ve Hayvancılık

25-28 Kasım

İPTAL

TEMAV FUAR ALANI ŞANLIURFA

19

ATLAS ULUSLAR ARASI FUAR REK.VE ORG.LTD.ŞTİ.

GAP-SUTEX'2004

Sulama Teknolojileri ve Ekipmanları

25-28 Kasım

İPTAL

TEMAV FUAR ALANI ŞANLIURFA

20

MAKSİMUM FUARCILIK A.Ş.

YURTDIŞI EĞİTİM

Eğitim

27-28 Kasım

27-28 Kasım

THE MARMARA OTELİ TAKSİM/İSTANBUL adresi LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI HARBİYE/ İSTANBUL olarak değiştirilmiştir.

 

2004 YILI FUAR TAKVİMİNE İLAVE EDİLEN FUARLAR

(Tebliğ No: İTG-2004/4)

SIRA NO

FİRMA ADI

FUARIN ADI

KONUSU

TARİHİ

FUAR AYI

FUARIN TÜRÜ

DÜZENECEK YER ADRESİ

1

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

11.09.2004 30.09.2004

EYLÜL

TÜKETİCİ

MİLAS/ MUĞLA

2

MASTER FUARCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GLASS TECHNOLOGY'2004

Cam ve Cam Teknolojileri

16.09.2004 19.09.2004

EYLÜL

İHTİSAS

ANFAŞ ANTALYA FUAR VE KONGRE MERKEZİ AKSU/ANTALYA

3

RMD.FUAR ORG.TAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

MİLAS HEDİYELİK EŞYA EL SANATLARI, TEKSTİL

Hediyelik Eşya El Sanatları Tekstil

17.09.2004 05.10.2004

EYLÜL-EKİM

TÜKETİCİ

MİLAS/ MUĞLA

4

EFOR FUARCILIK LTD.ŞTİ.

SAGREX'2004

Tarım ve Hayvancılık

23.09.2004 26.09.2004

EYLÜL

İHTİSAS

GARAJ ÜSTÜ SALİHLİ/ MANİSA

5

ÖNCÜ FUARCILIK TİC.LTD.ŞTİ.

EL SANATLARI VE HEDİYELİK EŞYA

El Sanatları ve Hediyelik Eşya

24.09.2004 10.10.2004

EYLÜL-EKİM

TÜKETİCİ

LİMAN SAHASI GİRESUN

6

LADİN FUAR VE KONGRE ORG.HİZ.A.Ş.

DÜNYA TÜRK İŞ ADAMLARI KURULTAYI

Dünya Türk İş Adamları Kurultayı

30.09.2004 01.10.2004

EYLÜL-EKİM

İHTİSAS

BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ ANKARA

7

REM FUAR SERGİ VE PANAYIR TAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ISOYAP"2004

Balıkesir Doğalgaz Isıtma Soğutma Sistemleri ve Yapı Ürünleri

30.09.2004 03.10.2004

EYLÜL-EKİM

İHTİSAS

BALIKESİR

8

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

01.10.2004 19.10.2004

EKİM

TÜKETİCİ

FUAR ALANI MUĞLA

9

FİLSAN FUARCILIK A.Ş.

OSMANİYE SANAYİ VE TİCARET

Sanayi ve Ticaret

02.10.2004 10.10.2004

EKİM

GENEL

SEAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ OSMANİYE

10

START FUARCILIK REK.ORG.LTD.ŞTİ.

ÇUKUROVA TEKSTİL VE KONFEKSİYON

Tekstil ve Konfeksiyon

04.10.2004 10.10.2004

EKİM

İHTİSAS

ULUSLARARASI FUAR ALANI ADANA

11

START FUARCILIK REK.ORG.LTD.ŞTİ.

ÇUKUROVA EV DONANIMI VE MOBİLYA

Ev Donanımı ve Mobliya

04.10.2004 10.10.2004

EKİM

İHTİSAS

ULUSLARARASI FUAR ALANI ADANA

12

START FUARCILIK REK.ORG.LTD.ŞTİ.

ÇUKUROVA GIDA VE TEKNOLOJİLERİ

Gıda ve Teknolojileri

04.10.2004 10.10.2004

EKİM

İHTİSAS

ULUSLAR ARASI FUAR ALANI ADANA

13

START FUARCILIK REK.ORG.LTD.ŞTİ.

ÇUKUROVA İNŞAAT VE MAKİNE YEDEK PARÇA

İnşaat,Makine Yedek Parça

04.10.2004 10.10.2004

EKİM

İHTİSAS

ULUSLAR ARASI FUAR ALANI ADANA

14

S.N.S,FUARCILIK TANITIM REK.ORG.YAY.SAN.TİC.lTD.ŞTİ.

AYDIN SANAYİ VE TİCARET

Sanayi ve Ticaret

04.10.2004 10.10.2004

EKİM

GENEL

ATATÜRK MEYDANI AYDIN

15

FORZA FUARCILIK VE ORG.HİZ.A.Ş.

BİLTEK 2004

İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri ve İlgili Ürünler

07.10.2004 09.10.2004

EKİM

İHTİSAS

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ DENİZLİ

16

ÜNYAP FUARCILIK ORG.VE TİC.LTD.ŞTİ.

HOMETEXTILE'2004

Ev Tekstili ve Aksesuarları

07.10.2004 10.10.2004

EKİM

İHTİSAS

DÜNYA TİCARET MERKEZİ TRABZON

17

İNFO EKSPO ORG.LTD.ŞTİ.

OTO SHOW YAN SANAYİ VE AKSESUARLARI

Otomobil Firmaları,Yetkili Distribitörler,Yan San.Ürünleri,Aksesuarları ve Ekipmanlar

07.10.2004 11.10.2004

EKİM

İHTİSAS

DÜNYA TİCARET MERKEZİ KAYSERİ

18

MAKSİMUM FUARCILIK A.Ş.

YURTDIŞI EĞİTİM

Eğitim

09.10.2004

EKİM

İHTİSAS

İSTANBUL HİLTON OTELİ HARBİYE/İSTANBUL

19

İZFAŞ-İZMİR FUAR.HİZ.KÜL.VE SAN.İŞLERİ TİC.A.Ş.

MOTOR SHOW

Otomotiv

09.10.2004 14.10.2004

EKİM

İHTİSAS

FUAR ALANI KÜLTÜRPARK /İZMİR

20

DEMOS FUARCILIK VE OR.LTD.ŞTİ.

BOLU SAN-TEK'2004

Sanayi ve Ticaret

13.10.2004 17.10.2004

EKİM

GENEL

BOLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARKI BOLU

21

EFM EKİN FUARCILIK ORG.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

STRES"2004

Stresten Korunma Yolları

14.10.2004 17.10.2004

EKİM

İHTİSAS

DÜNYA TİCARET MERKEZİ KAVAKLIDERE/ ANKARA

22

İNFO EKSPO ORG.LTD.ŞTİ.

GÜZELLİK

Güzellik Ürünleri veKozmetik Ürünleri,Makine ve Ekipmanları

14.10.2004 18.10.2004

EKİM

İHTİSAS

DÜNYA TİCARET MERKEZİ KAYSERİ

23

ARMONİ FUARCILIK VE ORG.LTD.ŞTİ.

ANKARA KİTAP KÜLTÜR VE SANAT

Kitap Kültür ve Sanat

15.10.2004 31.10.2004

EKİM

GENEL

ANFA ALTINPARK EXPO CENTER AYDINLIKEVLER/ ANKARA

24

ÖZNE FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

EL SANATLARI VE HEDİYELİK EŞYA

El Sanatları ve Hediyelik Eşya

16.10.2004 04.11.2004

EKİM-KASIM

TÜKETİCİ

BATIKENT KAVŞAĞI DİYARBAKIR

25

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

21.10.2004 31.10.2004

EKİM

TÜKETİCİ

FUAR ALANI MUĞLA

26

AKARE FUARCILIK LTD.ŞTİ.

DÜNYA MBA TURU

Eğitim

24.11.2004

EKİM

İHTİSAS

İSTANBUL CONRAD OTEL BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

27

RMD FUAR ORG.TAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

KIRŞEHİR HEDİYELİK EŞYA EL SANATLARI, TEKSTİL

Hediyelik Eşya El Sanatları Tekstil

25.10.2004 12.11.2004

EKİM-KASIM

TÜKETİCİ

FUAR ALANI KIRŞEHİR

28

DEMOS FUARCILIK VE OR.LTD.ŞTİ.

SAN-TEK'2004

Sanayi ve Ticaret

27.10.2004 31.10.2004

EKİM

GENEL

ŞEKER FABRİKALARI BİNALARI ADAPAZARI

29

DETAY FUARCILIK ORG.VE TAN.HİZ.LTD.ŞTİ.

RUSİMPORT'2004

Rusya Alkollü İçkiler

04.11.2004 07.11.2004

KASIM

İHTİSAS

CAM PİRAMİT SABANCI KONGRE VE FUAR MERKEZİ ANTALYA

30

ARMONİ FUARCILIK VE ORG.LTD.ŞTİ.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE ANKARA BAYRAM

Kitap Kültür ve Sanat Ürünleri

05.11.2004 14.11.2004

KASIM

TÜKETİCİ

ANFA ALTINPARK EXPO CENTER AYDINLIKEVLER/ANKARA

31

ARES FUARCILIK LTD.ŞTİ.

KAYSERİ ALIŞVERİŞ GÜNLERİ'2004

Üreticiden Tüketiciye

06.11.2004 12.11.2004

KASIM

TÜKETİCİ

DÜNYA TİCARET MERKEZİ KAYSERİ

32

İN-FAŞ ULUSLAR ARASI FUAR ORG. MRK. A.Ş.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ BAYRAM ALIŞVERİŞ

Ramazan Etkinlikleri ve Bayram Alışverişi

06.11.2004 16.11.2004

KASIM

TÜKETİCİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ULUS/ ANKARA

33

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

06.11.2004 21.11.2004

KASIM

TÜKETİCİ

NAZİLLİ/ AYDIN

34

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

06.11.2004 21.11.2004

KASIM

TÜKETİCİ

SÖKE/ AYDIN

35

AKARE FUARCILIK LTD.ŞTİ.

AKARE YURTDIŞI EĞİTİM

Eğitim

20.11.2004 21.11.2004

KASIM

İHTİSAS

İSTANBUL HİLTON OTEL HARBİYE/İSTANBUL

36

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

23.11.2004 05.12.2004

KASIM-ARALIK

TÜKETİCİ

NAZİLLİ/ AYDIN

37

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

23.11.2004 05.12.2004

KASIM-ARALIK

TÜKETİCİ

SÖKE/ AYDIN

38

ALPARSAN FUARCILIK TAN.ORG.HİZ.LTD.ŞTİ.

ÇGMF'2004

Gıda İşleme Makinaları Ambalaj ve Temizlik Ürünleri

24.11.2004 28.11.2004

KASIM

İHTİSAS

FUAR ALANI ÇORUM

39

KOZA FUARCILIK LTD.ŞTİ.

e-DEVLET, e-TİCARET, BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Bilişim Teknolojileri

02.12.2004 05.12.2004

ARALIK

İHTİSAS

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA

40

REM FUAR SERGİ VE PANAYIR TAN.TİC.LTD.ŞTİ.

EL SANATLARI VE HEDİYELİK EŞYA

Hediyelik Eşya El Sanatları

04.12.2004 12.12.2004

ARALIK

TÜKETİCİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ULUS/ ANKARA

41

KARİZMA FUARCILIK REK. ORG.LTD. ŞTİ.

BEBEĞİM

Bebek Ürün ve Hizmetleri

04.12.2004 12.12.2004

ARALIK

İHTİSAS

ÇANKAYA BELEDİYESİ FUAR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA

42

EZGİ AJANS FUARCILIK VE TİC.LTD.ŞTİ.

DERİ GÜNLERİ

Deri Deri Ürünleri, Makine Kimya ve Yan Sanayi

10.12.2004 12.12.2004

ARALIK

İHTİSAS

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL

43

EZGİ AJANS FUARCILIK VE TİC.LTD.ŞTİ.

GOLDEN HORN

Deri Deri Ürünleri, Makine Kimya ve Yan Sanayi

10.12.2004 12.12.2004

ARALIK

İHTİSAS

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL

44

RMD FUAR ORG.TAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

ADIYAMAN HEDİYELİK EŞYA EL SANATLARI, TEKSTİL

Hediyelik Eşya El Sanatları Tekstil

10.12.2004 28.12.2004

ARALIK

TÜKETİCİ

FUAR ALANI ADIYAMAN

45

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

12.12.2004 31.12.2004

ARALIK

TÜKETİCİ

FUAR ALANI DENİZLİ

46

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

12.12.2004 31.12.2004

ARALIK

TÜKETİCİ

FUAR ALANI ADANA

47

YÖN FUARCILIK TAN.ORG.LTD.ŞTİ.

SANAT VE EL SANATLARI

Sanat ve El Sanatları

12.12.2004 31.12.2004

ARALIK

TÜKETİCİ

FUAR ALANI UŞAK

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 02/09/2004

Karar No : 2004/42

İşyeri : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerleri

Tespiti İsteyen : T. Harb-İş Sendikası

İnceleme : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kurumun 17/06/2000 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olmaktan çıkartılarak, 3046 sayılı Kanunun değişik 4. maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı ile ilgilendirildiği, Kurumun 233 sayılı KHK hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğine sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı özel hukuk hükümlerine tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olduğu, sınırlı sermayeden başka hiçbir devlet desteği almadan, tamamen ticari bir kuruluş olarak kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre faaliyet gösterdiği, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaklık statüsündeki 12 anonim şirketin Yüksek Planlama Kurulunun 06/02/2003 tarih ve 2003/T-l sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanununun 454. maddesi uyarınca bağlı ortaklık statülerine son verildiği ve tüzel kişiliklerine son verilen şirketlerin faaliyetlerini ana teşekkül MKE Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde işletme/fabrika şeklinde sürdürmelerine karar verildiği, Maksam Makine Sanayi Fabrikası Müdürlüğü, Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, Hurda İşletmesi Müdürlüğü (Ankara, Kırıkkale, Seymen ve Aliağa), Silah Fabrikası Müdürlüğü, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü, Pirinç Fabrikası Müdürlüğü, Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü, Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü, Elmadağ Roket Fabrikası Müdürlüğü ve Kayaş Kapsül Fabrikası Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda, Nitroselüloz Fabrikası Müdürlüğü ve Elmadağ Barut Fabrikası Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

KARAR: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Maksam Makine Sanayi Fabrikası Müdürlüğü, Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, Hurda İşletmesi Müdürlüğü (Ankara, Kırıkkale, Seymen ve Aliağa), Silah Fabrikası Müdürlüğü, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü , Pirinç Fabrikası Müdürlüğü, Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü, Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü, Elmadağ Roket Fabrikası Müdürlüğü ve Kayaş Kapsül Fabrikası Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna, Nitroselüloz Fabrikası Müdürlüğü ve Elmadağ Barut Fabrikası Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 02/09/2004

Karar No : 2004/43

İşyeri : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Fabrikası Emet-KÜTAHYA

B.M. Dosya No : 639.43

Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Fabrikası işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Emet Bor İşletmesinde; Hisarcık ve Espey Açık ocaklarında, dekapaj faaliyetlerinden sonra üzeri açılan kolemanit cevheri ortalama 26-28 B2O3 tenörlü üretilerek kamyonlar ile Konsantratör tesislerine taşındığı, Konsantratör tesislerinde kırma, yıkama, eleme, sınıflandırma ve elle ayıklama (triyaj) işlemleri ile 36 B2O3 baz tenörlü 0-3 mm, 38 B2O3 baz tenörlü 3-25 mm, ve 42 B2O3 baz tenörlü 25-100 mm boyutlu kolemanit konsantreler elde edildiği, konsantre cevherlerin tenör durumuna göre, Emet Borik Asit Fabrikasına beslenerek, fabrikada kırma, öğütme, reaksiyon, filtreleme, kristalizasyon, santrifüj, kurutma ve paketleme işlemleri yapılarak Borik asit elde edildiği, Borik Asit Fabrikasında üretimde hammadde olarak kullanılan kolemanitin yanında, Reaksiyon ünitesinde öğütülmüş kolemaniti çözmek ve sıvı faza geçirmek amacıyla yardımcı hammadde olarak dışarıdan temin edilen sülfürik asit kullanıldığı, ayrıca üretim için gerekli olan kesintisiz elektrik ve buhar için Kojenerasyon ünitesinde yardımcı hammadde olarak yine dışarıdan temin edilen LPG kullanıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin 02 sıra numaralı "Madencilik" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

KARAR: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Fabrikası işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 02 sıra numaralı "Madencilik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

Madde 1- 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Tütün Mamulleri İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, nargilelik tütün mamulünün etiketlenmesinde ve tüketim yerlerinin işletilmesinde aşağıdaki hususlara uyulmak zorundadır:

a) 18 yaşından küçüklere nargilelik tütün mamulleri sunulamaz.

b) Nargilelik tütün mamulü tüketilen yerlerde, birim ambalajı üzerinde Kurumun gözetim, denetim ve uygunluğunu ifade ve işaret eden "TAPDK" bandrolü bulunan nargilelik tütün mamullerinin kullanılması zorunludur.

c) Nargilelik tütün mamulleri; ambalajlarında, serin ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilir, ambalajından çıkarılarak başka kaplara aktarılamaz.

d) Birim ambalajlan üzerinde üretim, son kullanma tarihi veya kullanım süresi bulunmayan ve son kullanma tarihi geçmiş nargilelik tütün mamulleri tüketime sunulamaz.

e) Nargilenin yan yüzeyinde kullanıcının görebileceği ve üç satıra yerleşecek şekilde 20 punto boyutunda beyaz zemin üzerine tamamı siyah büyük harflerle "nargile, tütün içimindeki sağlığa zararlı ölümcül etkileri ortadan kaldırmaz" uyarısının bulunması zorunludur.

f) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir. Dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz.

g) Nargilelik tütün mamulü tüketiminde kullanılan nargileler; her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçanın (sipsi) yerine yenisi takılır. İnsan ağzıyla temas eden bu parça tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olmak zorundadır.

h) Nargilelik tütün mamulünün tüketime sunulduğu yerlerde veya halkın göreceği alanlarda (tabela, camekan, duvar vs.) bu mamullere ilişkin reklam ve tamum ve/veya nargile tüketimini özendirici, teşvik edici yazılı ve görsel sunumlar yapılamaz veya bu nitelikte etkinlik ve kampanyalar düzenlenemez.

î) Nargilelik tütün mamulü tüketilen yerleri işletenler, nargilelik tütün mamulünü Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan almak, bunlara ilişkin belgeleri saklamak ve gerektiğinde ilgililere ibraz etmek zorundadır.

Madde 2- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 4703 sayılı Kanun, 4733 sayılı Kanun ve Tütün Mamulleri İle ilgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Geçici Madde - Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce üretilmiş veya piyasaya arz edilmiş olup üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan ürünler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok bir yıl süre ile piyasada bulunabilir.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Madde 1- Nihai satış noktalarında, tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır. Satış yerlerinin dış yüzeyi, içerisi ve vitrinlerinde ürün markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, renk ve harfler ile diğer her türlü işaretler bulundurulamaz.

Madde 2- Satış noktalarındaki raf ünitelerinde (Stand) her türlü tütün mamulü, hiçbir ürüne ve firmaya üstünlük sağlamayacak şekilde adil olarak teşhir edilir. Raf üstü posterlerde tütün mamullerinin paket, karton olarak veya başka bir vasıta kullanmak suretiyle görüntülerine yer verilemez, firma ismi ve markaları yazılamaz.

Madde 3- Tütün mamullerinin nihai satış noktalarında bulunan veya tütün mamulü sağlayıcı firmalarca konulan raf ünitelerinde, belirli bir ürünü veya belirli bir firmayı çağrıştıracak figür ve renk kombinasyonları kullanılamaz.

Madde 4- Raf ünitelerinin bir kısmının tütün üreticisi veya pazarlayıcı firmalarca sağlanması halinde bu raflar, ancak aynı işyerinde diğer firmaların raf ünitelerinin bulunması veya diğer firma ürünlerinin benzer şekilde teşhirinin mümkün olması halinde, münhasıran ilgili firma ürünleri için kullanılır. Satış alanının bütün firmaların raf ünitelerinin yerleştirilmesine imkan vermeyecek durumda olması halinde, münhasır ürün teşhiri ve düzenlemesi yapılamaz.

Madde 5- Ürünlerin perakende satış fiyatları, tütün mamullerinin satışa arz edildikleri işyerlerinin içerisinde uygun bir yerde; görülebilir, rakam ve harfleri okunabilir yeterli büyüklükte listelerde gösterilir. Listelerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde, başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep vermeyecek görünüşte olması gerekir.

Madde 6- Ürün sağlayıcı firmalar, daha önce satış noktalarına verdikleri raf ünitelerindeki yukarıda belirtilen hususlara aykırılıkları bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde giderirler.

Madde 7- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan bu tebliğ hükümlerine aykırılık halinde "Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik" ve 4207 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılır.

Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Tebliği Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı