Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Eylül 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25578

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7813 Öğretmenlere Her Öğretim Yılı Başında Ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin (350.000.000.-) Lira Olarak Tespiti ve Bu Ödeneğin 15/9/2004 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

2004/7814  Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Atama Kararı

2004/791Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Bazı Kişilerin Atanması Hakkında Karar

 

Tebliğler

— Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : 2004-32/29)

— Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat : 2004/21)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/37)

— Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 43)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/76 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/78 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7813

Öğretmenlere her öğretim yılı başında ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin (350.000.000.-) lira olarak tespiti ve bu ödeneğin 15/9/2004 tarihinde ödenmesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7814

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 3/9/2004 tarihli ve 041151 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2004/7791

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Adalet Bakanlığından:

Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar için Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Amaç ve kapsam

Madde 1 —İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tebliğde düzenlenen Tarife hükümleri uygulanır.

Hukuki dayanak

Madde 2 —Bu Tebliğ, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Muhafaza ücretinin hesabı

Madde 3 —Adalet Bakanlığının depo ve garajlarındaki mahcuz malın muhafaza ücreti, o malın İcra ve İflas Kanununun 87 nci maddesine göre takdir edilen değeri üzerinden günlük binde bir olarak hesap edilir. Ancak yapılacak hesaplamalarda mahcuz malın hacmi iki metre küpün üzerinde ise belirlenecek ücretlere binde bir oranında ilave yapılabilir.

Bu yerlerde muhafaza edilen mahcuz motorlu araçlar için maktu olarak:

a) Otobüs ve kamyonlardan 3.250.000 TL.,

b) Minibüs, midibüs ve kamyonetlerden 2.450.000 TL.,

c) Diğer binek ve yük vasıtalarından 1.850.000 TL.,

günlük ücret alınır.

Ancak, altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler 1/2 oranında uygulanır.

Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz.

Muhafaza ücretinin azami haddi

Madde 4 —Muhafaza müddeti hitamında Tarifenin üçüncü maddesi uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın icra ve iflas dairelerince takdir edilen değerinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak, mahcuz malın takdir edilen değeri üç milyar iki yüz elli milyon liranın üzerinde ise, üç milyar iki yüz elli milyon liranın üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde onbeşini geçemez.

Muhafaza ücretinin alınması

Madde 5 —Muhafaza ücreti ilgili icra dairesince muhafaza hitamında bu Tarifeye göre hesap edilip, bu hususta alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır ve bu suretle tahsil edilen ücret en geç onbeş gün içinde Maliye veznesine ilgili icra dairesince yatırılır ve keyfiyet depo ve garaj memurluğuna yazı ile bildirilir.

Yürürlük

Madde 6 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

01/07/2004 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

 

 

 

 

01/07/2004 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri

için

 

63748,37

1981

"

"

"

 

43888,14

1982

"

"

"

 

29335,83

1983

"

"

"

 

23335,74

1984

ilk

dönemi

sözleşmeleri

için

18884,64

1984

2.

"

"

"

16130,94

1985

ilk

"

"

"

12257,08

1985

2.

"

"

"

11089,88

1986

ilk

"

"

"

8861,70

1986

2.

"

"

"

7980,20

1987

ilk

"

"

"

6378,82

1987

2.

"

"

"

5529,50

1988

İlk

"

"

"

4221,87

1988

2.

"

"

"

3477,41

1989

ilk

"

"

"

2728,95

1989

2.

"

"

"

1416,79

1990

ilk

"

"

"

1164,07

1990

2.

"

"

"

923,96

1991

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

757,98

1991

2.

" (1 Temmuz-14 Eylül)

"

"

571,19

1991

3.

" (15 Eylül-31 Aralık)

"

"

531,04

1992

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

400,82

1992

2.

" (1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

330,39

1993

İlk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

248,96

1993

2.

" (1 Temmuz-30 Eylül)

"

"

199,96

1993

3.

" (1 Ekim-31 Aralık)

"

"

181,28

1994

İlk

" (1 Ocak-31 Mart)

"

"

148,26

1994

2.

" (1 Nisan-30 Haziran)

"

"

131,74

1994

3.

" (1 Temmuz-30 Eylül)

"

"

128,95

1994

4.

" (1 Ekim-31 Aralık)

"

"

124,49

1995

ilk

"(1 Ocak-31 Mart)

Sözleşmeleri

için

108,31

1995

2.

"(1 Nisan-14 Nisan)

"

"

101,99

1995

3.

" (15 Nisan-14 Kasım)

"

"

62,90

1995

4.

" (15 Kasım-31 Aralık) ve

 

 

 

1996

İlk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

42,73

1996

2.

"(1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

28,91

1997

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

16,43

1997

2.

" (1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

12,23

1998

İlk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

9,25

1998

2.

"(1 Temmuz- 30 Eylül)

"

"

7,69

1998

3.

" (1 Ekim-31 Aralık)

"

"

6,93

1999

ilk

" (1 Ocak-30 Haziran)

"

"

5,36

1999

2.

" (1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

4,48

2000

ilk

"(1 Ocak-31 Mayıs)

"

"

3,92

2000

2.

" (1 Haziran-30 Haziran)

"

"

3,61

2000

3.

"(1 Temmuz-14 Aralık)

"

"

3,37

2000

4.

" (15 Aralık-31 Aralık)

"

"

3,16

2001

İlk

" (1 Ocak- 14 Nisan )

"

"

2,88

2001

2.

"(15 Nisan-14 Mayıs)

"

"

2,83

2001

3.

" (15 Mayıs-14 Haziran)

"

"

2,54

2001

4.

" (15 Haziran-30 Haziran)

"

"

2,44

2001

5.

" (1 Temmuz-14 Eylül)

"

"

2,33

2001

6.

" (15 Eylül-14 Ekim)

"

"

2,24

2001

7.

" (15 Ekim-14 Kasım)

"

"

2,11

2001

8.

"(15 Kasım-14 Aralık)

"

"

1,99

2001

9.

"(15 Aralık-31 Aralık)

"

"

1,90

2002

İlk

"(1 Ocak-14 Ocak)

"

"

1,74

2002

2.

"(15 Ocak-14 Mayıs)

"

"

1,41

2002

3.

"(15 Mayıs-14 Temmuz)

"

"

1,37

2002

4.

"(15 Temmuz-30 Eylül)

"

"

1,29

2002

5.

"(1 Ekim-31 Aralık)

"

"

1,24

2003

İlk

"(1 Ocak – 30 Haziran)

"

"

1,13

2003

2.

"(1 Temmuz-31 Aralık)

"

"

1,12

2004

İlk

"(1 Ocak - 30 Haziran)

"

"

1,06

2004

2.

"(1 Temmuz - )

"

"

1,00

olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2004-32/29)

MADDE 1 —Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

Madde 15 —a) Türkiye'den ihracat, İhracat Rejimi Karar ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğler ve talimatlar ile bankacılık teamüllerine göre yürütülür.

b) İhracat bedelleri, peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır. Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin döviz olarak yapılır.

c) İhracatta ödeme şekilleri ile transit ticarete ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası'nca belirlenir.

d) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

e) İşlenmemiş altın ihracatında ihracat bedellerinin yurda getirilmesi yükümlülüğü aranmaz.

f) İhracat bedeli ile transit ticarette satış bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi esastır.

Ancak,

- Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satış bedelini,

-Yabancı taşıtlar ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli taşıtlara verilen yağ, yakıt, temizlik maddeleri ve kumanya bedellerini

oluşturan efektiflerde beyan yükümlülüğü aranmaz.

g) Irak'a gerçekleştirilen ve tutarı 50.000,- ABD Doları veya eşitine kadar olan ihracat veya transit ticarete ilişkin mal bedellerini oluşturan efektiflerde 30.06.2005 tarihine kadar beyan yükümlülüğü aranmaz.

MADDE 2 —Tebliğin 16. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 —Tebliğin 26. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 —Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ

İthalat: (2004/21)

Madde 1- Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında ihdas edilen Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.) ile Gelişme Yolundaki Ülkelere (G.Y.Ü.) ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri ithalat Rejimi Kararı ile belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararı'nda GTS'ne ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelerin belirlenmesinde esas teşkil eden hususları açıklamak amacı ile yayımlanmıştır.

Madde 2- GTS, ülkemizin başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) olmak üzere uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, İthalat Rejimi Kararı Eki II sayılı Listede (93 üncü fasıl ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri hariç) yer alan GB kapsamındaki eşyalar için tatbik edilmekte olup,

- Gümrük vergisi tavizlerinin tek taraflı olması,

- Tavizlerin verilişlerinin bağlayıcı olmaması,

- Tercihlerin kısmen veya tümüyle kaldırılabilmesi,

- Tek taraflı veya uluslararası müzakereler sonucunda yapılacak en çok kayrılan ülke
esasına dayalı tarife indirimlerini engelleyici olmaması

temel ilkelerine dayanmaktadır.

Madde 3- GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa derc edilerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak G.Y.Ü. İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Listede, E.A.G.Ü. ise İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 B) sayılı Listede yer almaktadır. GTS kapsamında tercihli tarifeler, bu Listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

E.A.G.Ü. için GTS kapsamında yer alan eşyaların gümrük vergileri askıya alınırken, G.Y.Ü. için gümrük vergileri askıya alınır veya indirimli gümrük tarifeleri uygulanır.

Taviz tanınan eşyalar hassaslık derecesine göre, İthalat Rejimi Kararı (EK: 5) sayılı Listede "hassas" ve "hassas olmayan" olarak iki gruba ayrılır. Eşyanın ait olduğu hassaslık grubu değiştirilebilir. G.Y.Ü. için hassas ürünlerde tarife indirimine gidilirken, hassas olmayan ürünlerde gümrük vergileri askıya alınmıştır.

Hassas ürünlerde, maktu gümrük vergileri % 30 oranında azaltılmış, nispi gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı Eki II sayılı Listede Diğer Ülkeler (D.Ü.) sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden 3,5 puan indirilmiştir. Ancak, 50 ila 63 üncü fasıllar (bu fasıllar dahil) arasında yer alan hassas ürünlerde, İthalat Rejimi Kararı Eki II sayılı Listede D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden % 20 oranında indirim yapılmıştır. GTS kapsamında tanınan tercihli tarifenin nihai oranı 1 inci ondalık sayıya yuvarlanmıştır.

Ayrıca, AB'nin yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak, bazı eşya için bir üst fıkrada belirtilen tavizlerden daha tercihli gümrük tarifeleri uygulanmıştır.

Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranlarının % 1 veya daha az olması, maktu vergilerin 2 EURO (€) veya daha az olması durumunda, G.Y.Ü. için gümrük vergileri askıya alınmıştır.

GTS kapsamında sağlanan tercihli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

Gümrük Giriş Tarife Cetveli ve ülkelerin statülerinde olabilecek değişiklikler İthalat Rejimi Kararına yansıtılır.

GTS'nde yapılacak her türlü düzenlemeye ilişkin olarak yararlanıcı ülke/ülkeler konu hakkında bilgilendirilir.

Madde 4- GTS kapsamında sağlanan tavizler;

- Menşe kurallarının sistematik bir biçimde ihlal edilmesi,

- Menşe kurallarının kontrolü için gerekli idari düzenlemelerin dikkate alınmaması,

- DTÖ tarafından haksız ticari uygulamaların tespit edilmesi,

- GB'nin etkin işleyişine zarar verecek şekilde trafik sapması olması

halinde ilgili ülkeler menşeli eşyalar için belirli veya belirsiz süreyle geçici veya daimi olarak askıya alınabilir.

GTS kapsamında tavizden faydalanan ülke menşeli bir eşyanın ithali benzer ya da doğrudan rakip bir eşyanın yerli üreticisinin ciddi zarar görmesine neden olur ya da ciddi zarar tehdidi yaratır ise ilgili ülke menşeli bu eşya için İthalat Rejimi Kararı Eki II sayılı , Listede D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri yeniden yürürlüğe konulabilir.

Ayrıca, gerekli hallerde, GTS kapsamında yer alan eşya ve/veya sektör, GTS'den yararlanacak ülke için hariç sektörler kapsamına alınabilir.

Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle GTS kapsamı dışına alınan ilgili ülke/ülkeler, yapılacak değerlendirme sonucunda tekrar GTS kapsamına dahil edilebilir.

Madde 5- Türkiye, Gümrük Birliğinin etkin işleyişini teminen, GTS kapsamında gerekli düzenlemeleri yapma hakkını saklı tutmak kaydıyla, AB'nin konu hakkındaki düzenlemelerini esas alır ve bu çerçevede, mevzuatında gerekli uyumlaştırmayı yapar.

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 43)

MADDE 1 —12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin değişik geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 —Bu Tebliğin yayımından önce Kurulca listeye alınmış bulunan şirketler; faaliyetlerine ve organizasyon yapılarına ilişkin şartları Tebliğin yayımını takip eden 2 yıl içinde, Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişik (f) bendi hükmünde yer alan şartı ise 31/12/2007 tarihine kadar sağlamak zorundadırlar."

MADDE 2 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 06.09.2004

KARAR NO : 2004/76

KONU : Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Hayat Sigorta A.Ş.'deki T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 07/05/2003 tarih ve 3898 sayılı yazısına istinaden,

1- Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Hayat Sigorta A.Ş.'deki T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Bu hisselerin satış yöntemi ile özelleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin bir (1) yıl içerisinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 07.09.2004

KARAR NO : 2004/78

KONU : Sümer Holding A.Ş.’ye ait Bakırköy Konfeksiyon Sanayii İşletmesi'nin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 02/8/2004 tarih ve 7237 sayılı yazısına istinaden; Sümer Holding A.Ş.'ye ait Bakırköy Konfeksiyon Sanayii İşletmesi'nin (Bakırköy İşletmesi) "Satış Yöntemi" ve "Pazarlık Usulü" ile özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartlan Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde;

1. Bakırköy İşletmesi'nin; 44.000.000.- (Kırkdörtmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Doğa Madencilik Endüstri ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına, Doğa Madencilik Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın İdare lehine irat kaydedilmesine ve 43.600.000.- (Kırküçmilyonaltıyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına, Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın İdare lehine irat kaydedilmesine ve 42.300.000.-(Kırkikimilyonüçyüzbin) ABD Doları bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Atakaş Ticaret ve Nakliyat Ltd. Şti.'ne satılmasına, Atakaş Ticaret ve Nakliyat Ltd. Şti.'nin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın İdare lehine irat kaydedilmesine ve 42.100.000.- (Kırkikimilyonyüzbin) ABD Doları bedelle dördüncü yüksek teklifi veren Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satılmasına, Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın idare lehine irat kaydedilmesine,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Sayfa Başı