Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Ağustos 2004

PAZAR

Sayı : 25568

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7695 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği

— Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/06)

— Aksaray Valiliğine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7695

13 Ocak 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5208 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/7/2004 tarihli ve İSTY/287178 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sabancı Üniversitesinden:

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Sabancı Üniversitesi (SÜ) Enstitülerince yürütülecek lisansüstü öğrenimini düzenler. Lisansüstü öğrenim, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar. Yüksek lisans ve doktora programları İlgili Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi, Akademik Kurulun uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır veya kapatılır.

Öğrenim Dili

Madde 2 — Sܒde öğrenim dili İngilizcedir, ancak Akademik Kurul tarafından onaylanan dersler Türkçe olarak sunulur.

Akademik Yıl

Madde 3 — a) Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık sonbahar ve ilkbahar dönemlerinden oluşur. Bazı lisansüstü programlarda süresi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen zorunlu yaz dönemi de bulunabilir. Dönem sonu sınavları belirtilen sürelere dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile açılacak 7 haftalık yaz döneminde de lisansüstü dersler verilebilir.

b) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde başvuru, kayıt, ücretler, sınavlar, mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirtilir ve öğrenciler ile çalışanların bu tarihlere uymaları gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kabul ile İlgili Hükümler

Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları Fakültelerin önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir.

b) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

c) SÜ Enstitülerinde lisansüstü programların koordinasyonu, ilgili Enstitü Müdürü’nün önerisi ve Rektör’ün onayı ile her bir Enstitü için atanacak bir Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

d) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili Enstitü Müdürü tarafından en az 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşan bir Kabul Jürisi kurulur.

e) Jüri, adayların geçmiş akademik başarı düzeylerini, ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuçlarını, gerekli görüldüğünde yapılacak mülakat, yazılı bilim sınavı ve/veya ilgili alanda Üniversite tarafından belirlenebilecek uluslararası lisansüstü kabul sınavlarında (GMAT/GRE) alınan puanları değerlendirerek adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, jürinin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak sunulan yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa (tezli veya tezsiz) kabul edildiği kesin kabul kararında belirtilir.

f) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran öğrencinin, Sܒnün düzenlediği ve sınav sonucunun geçerliliği iki yıl olan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olması yada Üniversitece eşdeğer olarak görülen uluslararası düzeyde bir İngilizce Dil Sınavı’ndan SÜ tarafından tespit edilecek yeterli puanı almış olması gereklidir.

g) SÜ mezunları, mezuniyetlerini takiben iki yıl içinde SÜ lisansüstü programlarına kabul edilirse İngilizce Dil Ölçme Sınavı’ndan muaf tutulur.

h) Yüksek lisans programını Sܒde üstün başarı ile bitirenler jüri kararı ile doktora programına kabul için gereken bilim sınavından muaf tutulabilirler. Bunun için adayın doktora programına süresi içinde başvurmuş olması gerekir.

ı) Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden T.C. uyruklu adayların kabulünde, LES’na ilişkin ilgili yönetmeliklerce belirlenen muafiyetler saklı kalmak üzere aynı esaslar uygulanır.

i) SÜ ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında Sܒye kabul edilen öğrenciler, belirli bir süre için, tam zamanlı öğrenci statüsünde kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin sonunda, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi başarıyla tamamlamış ve başvuru sırasında aktif öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yurt dışından alınmış lisans/yüksek lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilmek için Madde 4/d bendinde tanımlanan Kabul Jürisi’nin olumlu kararı ve Enstitünün onayı gerekir. Kabul Jürisi, farklı Üniversiteden gelen öğrencinin kredi eşdeğerlilik değerlendirmesini yapar ve öğrencinin ilgili kurumdaki başarısının derecesini ve İngilizce dil bilgisini olumlu karar almakta temel kıstas olarak alır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin , öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gördükleri süreler de katılır. Toplam sürenin, azami öğrenim süresini aşmaması gerekir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 — İlgili Enstitü tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgili Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir. Bu öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir "Programa Katılım Belgesi" verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz. Sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanları Üniversite tarafından lisansüstü programı kontenjanında açık kalan kontenjana göre belirlenir ve ilan edilir. Özel öğrenciler SÜ öğrencisi sayılmazlar ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. SÜ diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamazlar.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 7 — a) Kabul edildikleri lisansüstü programı izleyebilmek için eksiklikleri olduğu belirlenen adaylar Bilimsel Hazırlık Programı’na alınır. Bilimsel Hazırlık Programı süresi iki dönemi aşamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü programlardaki süreler dışındadır.

b) Bilimsel Hazırlık Programını süresi içinde tüm derslerden en az D notu ve 2.50 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlayan öğrenci lisansüstü programa başlayabilir.

c) Adayın Bilimsel Hazırlık Programı için aldığı derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programda kullanılamaz.

d) Bilimsel Hazırlık Programı sırasında öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Hükümler

Üniversiteye İlk Kayıt İşlemleri

Madde 8 — Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliği kabul edilenler akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne teslim ederek Üniversite’ye ilk kayıt işlemini yaptırmak zorundadırlar. Kayıt için gereken belgeler SÜ tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işlemini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem Kayıtları

Madde 9 — a) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle, dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat yaptırmakla yükümlüdürler. 7 haftalık yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

b) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırmak mümkün değildir. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren 2 haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektör’ün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

c) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi takdirde öğrencilik haklarını tamamıyla kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına katılır.

d) Herhangi bir dönemde Üniversiteden ilişkisi kesilmiş olan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

Ders Ekleme-Bırakma

Madde 10 — Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden 2 nci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadırlar. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca Enstitü Yönetim Kurulu’nun, öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile mümkündür. 7 haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma yapılamaz.

Danışmanlık

Madde 11 — Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren Enstitü Müdürü tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin kişisel gelişimi yanında, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Ayrıca, tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ikinci dönem, doktora programında kayıtlı öğrenciler için üçüncü dönem başına kadar Enstitü Müdürü tarafından bir tez danışmanı atanır. Her iki danışmanın görevini aynı kişi yerine getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Hükümler

Ders Programları ve Ders Yükü

Madde 12 — a) Lisansüstü ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler her dönem başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

b) Öğrencilerin 7 haftalık yaz döneminde alabilecekleri en fazla ders yükü 7 kredidir.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 13 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerinin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Yedi haftalık yaz döneminde her ders için sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Sınavlar

Madde 14 — a) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav(lar) dışında, dönem sonu sınavına da girmek zorundadırlar.

b) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje de yaptırılabilir.

c) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

d) Bir öğrenciye aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilemez.

e) Dönem sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı verilmez.

f) Öğretim üyeleri, ilgili Enstitü Müdürünün onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

g) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için ‘I’ notu verilir. ‘I’ notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili Madde 16 hükümleri uygulanır.

h) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle Enstitüde saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 15 — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak Enstitüye başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Enstitü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Enstitü Müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, Madde 19 çerçevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve Notlar

Madde 16 — Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi sınav ve çalışmaları ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Dersler SÜ Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir. Öğrenciye dersin ne şekilde değerlendirileceği, dönem çalışması ile dönem sonu sınavlarının ağırlığının ne olacağı o dönemin başında bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Bir dersten başarılı sayılmak için en az geçer not, kredili dersler için ‘C’, kredisiz dersler için ‘S’dir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler ‘F’, kredisiz dersler ‘U’ notu olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, Madde 19 çerçevesinde gerçekleştirilir.

Harf Notu

Katsayı

A

4.0

A-

3.7

B+

3.3

B

3.0

B-

2.7

C+

2.3

C

2.0

C-

1.7

D+

1.3

D

1.0

F

0

I=Eksik P=Devam eden S=Yeterli U=Yetersiz T=Transfer NA=Devamsız

‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu, kredili dersler için ‘F’, kredisiz dersler için ‘U’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu bu süreyi izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen ‘I’ notunun en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir.

‘P’ notu, kredisiz ders ve tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

‘S’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

‘U’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

‘T’ notu, Üniversite’ye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilere veya Sܒde lisansüstü programa başlamadan önce bir yükseköğretim kurumunda ders almış öğrencilere daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Kabul Jürisi tarafından kabul edilen dersler için verilir.

‘NA’ notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. ‘NA’ notu ortalama hesaplarında kredili dersler için ‘F’, kredisiz dersler için ‘U’ notu gibi işlem görür.

‘P’ , ‘S’, ‘U’ ve ‘T’ notları ortalama hesaplarına katılmaz.

Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Not Ortalamaları

Madde 17 — Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem Not Ortalaması (DNO) hesabında, ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin Sܒye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Notların Açıklanması ve Not Belgeleri

Madde 18 — Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’nün sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Sܒde öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 19 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam Zorunluluğu

Madde 20 — Öğrencilerin, aldıkları bütün lisansüstü ders, seminer ve proje çalışmalarına devam etmeleri zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.

Başarı Denetimi

Madde 21 — Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması (GNO) en az 3.00 olan öğrenciler, ‘Başarılı’, GNO’sı 3.00’ın altında olan öğrenciler ‘Sınamalı’ sayılır.

İlişki Kesilmesi

Madde 22 — a) Bilimsel Hazırlık Programı hariç, Herhangi bir dönem sonunda GNO’sı 2.00’den az olan,

b) Tez çalışması ile ilgili ders notu, üstüste iki kez ‘U’ olan,

c) GNO’sı iki dönem üst üste 2.50’nin altında olan,

d) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders programını her dersten en az geçer not alarak tezli yüksek lisans programında 4, tezsiz yüksek lisans programında 6, doktora programında; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 6, dönemde tamamlayamayan ve/veya ilgili programın süresi sonunda GNO’sı 3.00’ün altında olan,

e) Bilimsel hazırlık programında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders yükünü her dersten en az geçer not alarak verilen süre sonunda tamamlayamayan ve/veya süre sonunda GNO’sı 2.50’nin altında olan,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen,

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen,

h) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan,

i) Doktora tez önerisi ikinci kez reddedilen,

j) Programı süresi içinde tamamlayamayan,

k) Doktora yeterlik sınavını tamamladıktan sonra fazladan aldığı dersleri 6. dönem sonuna kadar tamamlayamayan,

Öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

l) Yedi haftalık yaz dönemi sonunda akademik başarısızlık nedeniyle ilişki kesme işlemi yapılmaz, ancak aldığı notlar ile başarısız olup ilişki kesilme durumuna gelen öğrencilerin akademik durumu "Sınamalı" olarak düzeltilir.

Derslerden Muafiyet

Madde 23 — Daha önce bir yükseköğretim programında ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversite’ye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili Enstitü’ye başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Kabul Jürisi tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen ‘T’ notu, GNO ve DNO hesabına katılmaz. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de Kabul Jürisinin kararında belirtilir.

Ders Tekrarı

Madde 24 — Lisansüstü programlarda bir dersten ‘F’, ‘U’, ‘NA’, ‘D’, ‘D+’, ‘C-‘ notu alan öğrencilerin, bu dersi, tekrar almaları gerekir. Bu dersler seçmeli yada sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler, bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alırlar. Kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve diğer mezuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz. Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır, ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir. Notu ‘B’ veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz.

Ders Saydırma

Madde 25 — Aynı kod ile alınan dersler, ders tekrarı esasları çerçevesinde, otomatik olarak sayılır ve bu konuda öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Farklı kod ile alınan seçmeli dersler ile sonradan programdan çıkartılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki kurallar çerçevesinde birbiri yerine saydırılabilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka derse karşılık gelebilir.

b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbiri yerine sayılamaz.

c) Son alınan ders, daha önceki dönemlerde alınan bir başka ders yerine saydırılabilir.

d) Ders saydırma, ancak seçmeli dersler yada programdan çıkarılan dersler için olabilir. Zorunlu dersler yerine ders saydırılamaz.

e) Yüksek lisans programında kayıtlı iken daha sonra doktora programına saydırılmak üzere alınan dersler, dönem kayıtlarından önce Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirilmelidir.

f) "B" veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırmak mümkün değildir. Diğer Üniversitelerden "T" notu ile transfer edilen dersler, ders saydırma işleminde kullanılmaz. Ancak not yükseltmek amacıyla ‘T’ notu ile muaf tutulan derslerin yerine ders alınabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yapması gerekir.

g) Sܒde kayıtlı iken, diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınan derslerin Sܒdeki programa sayılması için; alınacak olan dersin uygunluğuna ve diploma programı içindeki konumuna Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin ders sayımı için başvuru yapacağı dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar, kayıtlı olduğu Enstitü’ye başvuruda bulunması gerekir. Eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler ‘T’ notu ile öğrencinin Sܒdeki programına sayılır. 7 haftalık yaz döneminde Sܒden alınan veya diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin kredi toplamı en fazla 7 olabilir.

h) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir ders daha önceki dönemlerde alınan bir ders yerine saydırılabilir, her ikisi de daha önceki dönemlerde alınmış olan dersler için saydırma işlemi yapılamaz.

ı) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanına iletir ve onaylandığı takdirde, bu istek, işlem yapılmak üzere öğrenci tarafından Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne iletilir. Ders saydırma istekleri; Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 11inci haftanın başı ve 7 haftalık yaz dönemi için ise 5 inci haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son iş günü arasındaki zaman aralığında Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmelidir.

i) Ders saydırma işlemleri, daha önce alınmış olan dersin toplam puanının GNO hesaplarından düşürülüp en son dersin toplam puanının bu hesaba katılması suretiyle, kayıtlı bulunulan dönem GNO hesaplanmasında kullanılır; daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Diplomalar

Madde 26 — a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet isteklerini Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne başvuru yaparak bildiren ve mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen yüksek lisans öğrencilerine SÜ Yüksek Lisans diploması, doktora öğrencilerine SÜ Doktora Diploması verilir.

b) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Programının adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin meslek unvanını belirten yazılı belge öğrencinin isteği üzerine kendisine verilir.

c) Sܒden lisansüstü diploması alabilmek için öğrencinin en az son iki dönemini Sܒde tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması gerekir. Yedi haftalık yaz dönemi son iki dönem tanımlaması dışındadır.

d) Kayıtlı olduğu doktora programında sunulan derslerden en az 7 dersi başarı ile tamamlamış, ancak herhangi bir nedenle doktora programını tamamlayamayan öğrencilerin bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür. Enstütü Yönetim Kurulu kararında öğrencinin hangi derslerinin yüksek lisans programına sayılacağı ve öğrenim süresinden kaç dönem harcamış kabul edileceği belirtilir.

Diploma Kaybı ve Yeni Diploma Hazırlanması

Madde 27 — Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversite’ye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare konur.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 28 — a) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, kredisiz ders ve tez çalışmasından oluşur.

b) Programdaki kredili ve kredisiz dersleri tamamlama süresi 7 haftalık yaz dönemi hariç en fazla 4 dönemdir. Bu süre sonunda ders başarı koşullarını yerine getiren öğrencinin tez eksikliklerini tamamlamak için süreye gereksinimi olması durumunda, öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla 2 dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır.

c) Yüksek lisans programını tamamlayabilmek için öğrencinin GNO’sunun en az 3.00 olması ve tezinin başarılı bulunması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlaması gerekir.

d) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca, öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir.

Tez

Madde 29 — a) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci Yüksek Lisans derecesini haketmek için bir tez hazırlayıp sunmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrenciler en geç üçüncü dönemin başından itibaren her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Yüksek Lisans Tez Jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez Jürisi biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri SÜ içindeki farklı bir alandan veya diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri arasından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Tez Jürisi’nin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, yüksek lisans programına başlarken aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

d) Tez danışmanınca tezi onaylanan öğrencinin tezinin ciltlenmemiş 5 kopyası tez danışmanının onayı ile birlikte tez danışmanınca ilgili Enstitüye iletilir.

e) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak tez ile ilgili raporlarını hazırlar ve Enstitüye sunar. Jüri tercihen toplantı günü veya en geç 3 gün içinde öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

f) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri, alınan kararı en geç 3 gün içinde ilgili Enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu öğrenciler uzatma aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

g) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 30 — a) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet kredili ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur.

b) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi 7 haftalık yaz dönemi hariç en fazla 6 dönemdir.

c) Öğrencinin programın süresi sonunda GNO’sının en az 3.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projesi dersini başarı ile tamamlaması gerekir.

d) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki Üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

e) Öğrenci dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

f) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en çok iki adet lisans dersi alabilir.

g) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

TEZSİZ ORTAK YÜKSEK LİSANS

Amaç

Madde 31 — Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yüksek lisans derecesi alma imkanı verecek bütünleşik olarak tasarımlanmış "tezsiz ortak yüksek lisans programları" açılabilir.

Tezsiz Ortak Yüksek Lisans Programı Açılması

Madde 32 — Tezsiz ortak yüksek lisans programı, ilgili Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

Program gerekleri ve süreler

Madde 33 — a) Tezsiz ortak yüksek lisans programı, toplam 60 krediden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10’ar adet ders olmak üzere toplam 20 adet kredili ders ve kredisiz proje çalışmasından oluşur.

b) Tezsiz Ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi 7 haftalık yaz dönemi hariç en fazla 6 dönemdir.

c) Öğrencinin programın süresi sonunda her iki diploma programının GNO’larının en az 3.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projelerini başarı ile tamamlaması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer koşulları da sağlaması gerekir.

d) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki Üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

e) Öğrenci dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

f) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile en çok iki adet lisans dersi alabilir.

g) Tezsiz Ortak yüksek lisans programın herhangi bir aşamasında diploma programlarının birisinden ayrılmak isteyen öğrencinin Üniversitede sunulan diğer yüksek lisans programlarına intibakı veya Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

DOKTORA

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 34 — a) Doktora programı; Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 42 kredilik 14 adet ders ile doktora yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

b) Doktora programında ders tamamlama süresi 7 haftalık yaz dönemi hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 dönem, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 6 dönemdir. Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8 dönem, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönemdir. Bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede mezun olabilirler. Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tezini jüri önünde savunması için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır.

c) Öğrencinin derslerini tamamladığı süre sonunda GNO’sının en az 3.00 olması, program süresinin sonunda kredili derslerini, doktora yeterlik sınavını ve tezini başarı ile tamamlaması gerekir.

d) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir.

e) Enstitü tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler GNO’sına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

f) Öğrencinin programı sırasında alacağı fazla dersler, her dönem kayıtlarından önce Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne bildirilir.

g) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmak üzere, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile en çok iki adet lisans dersi alabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için lisans dersleri doktora mezuniyet yükümlülüklerine sayılmaz.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 35 — a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 7 haftalık yaz dönemi hariç ilk 5 dönem içinde, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 7 haftalık yaz dönemi hariç ilk 7 dönem içinde doktora yeterlik sınavını başarmak zorundadırlar.

b) Doktora yeterlik sınavına girmek için öğrencinin aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarından birisinden yeterli puan almış ve sonuç belgesinin geçerlilik süresini doldurmamış olması gerekir:

(1) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60,

(2) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 60,

(3) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az yeni değerlendirme sistemine göre 213, eski değerlendirme sistemine göre 550,

(4) International English Language Testing System (IELTS) sınavından her bölümden en az 6.0.

c) Doktora yeterlik sınavları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan Sܒde sürekli görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından yürütülür. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere Doktora Yeterlik Komitesi tarafından Sܒnün Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyeleri arasından belirlenen 3 kişilik Jüri tarafından yapılır.

d) Doktora Yeterlik Komitesi, jürinin önerilerini ve sınav sonuçlarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı yada başarısız olduğuna sınav tarihinden itibaren en geç üç gün içinde salt çoğunlukla karar verir.

e) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Sınavın yazılı veya sözlü kısımlarından herhangi birisinde başarılı olan öğrenci bir sonraki dönemde sadece başarısız olduğu kısımdan sınava alınır.

f) Doktora Yeterlik Komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan derslerin alındığı süreçte, her dönem sonunda en az 2.00 GNO’sı sağlanması, 6 ncı dönemin sonunda her dersten en az ‘C’ notu alınmış olarak en az 3.00 GNO’sı ile sürecin tamamlanması gereklidir.

Tez İzleme Komitesi ve Tez Önerisi Savunması

Madde 36 — a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, Sܒnün Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyelerinden 3 kişilik bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez danışmanı, SÜ içinden aynı programın bir öğretim üyesi ile SÜ içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının farklı programından bir öğretim üyesinden oluşur.

b) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

c) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve verilen karar Enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Tez

Madde 37 — a) Doktora tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenci en az bir dönem sonra doktora tez savunmasına girer. Öğrenci, aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce olarak yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora Tez Jürisi ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri, Tez İzleme Komitesi’ndeki üç öğretim üyesi, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğeri Sܒnün Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyelerinden bir kişi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye belirlenir.

c) Tez savunması, hazırlanan tezin jüriye teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Tez savunma tarihi ve yeri Enstitü tarafından tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir ve tez Enstitüde öğretim üyeleri tarafından incelemeye açık tutulur. Tez savunması tez çalışmalarının takdimi ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

d) Tez savunmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "Kabul", "Red" veya "Düzeltme" kararı verir ve bu kararı yazılı tutanakla Enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde bildirir. Tez savunması kabul edilen öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini jüri tarafından önerilen şekilde düzelterek aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı dönemde kayıt yaptırması gerekir.

e) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Üniversiteden Ayrılma ve Kayıt İptali

Madde 38 — Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7 haftalık yaz dönemi kaydının iptali talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere ücret ödemeleri ve kayıtlı oldukları dersler ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödemesi gereken ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar Üniversite’den ayrılma başvurusu veya 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başladığı haftayı takip eden 2 nci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebini yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir. Öğrenci, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inden fazla ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar, ilkbahar ve zorunlu yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 10 uncu haftanın son iş gününe kadar Üniversite’den ayrılma veya 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başlamasını takip eden 2 nci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda öğrencinin kayıtlı olduğu dersler ve notları kayıtlarına geçirilir.

d) Üniversite’den mezuniyet, kendi isteği veya ilişki kesilmesi gibi nedenlerle ayrılan öğrencilerin, belgelerini alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

e) Üniversite’den ayrılan öğrencilerin, Üniversite’ye tekrar dönmek istemeleri halinde, tüm yeni öğrenciler gibi, bu yönetmelikte belirtilen öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağlamaları gerekir.

İzinli Sayılma Gerekçeleri

Madde 39 — Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu yetkili makamlar tarafından bildirilen öğrenciler, izin için başvuramazlar; ancak tutukluluk durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler.

İzin Süreleri

Madde 40 — Lisansüstü öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu ile toplam 4 dönem izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte ilgili Enstitü’ye iletilir. Enstitü’nün uygun görmesi üzerine öğrenci izinli sayılır. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

İzin Başvurusu

Madde 41 — İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, derslerin başlamasını takip eden 10 uncu haftanın son iş gününe kadar ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne başvururlar. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İzin talebi, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Yedi haftalık yaz dönemine kayıtlı öğrenciler izin talebinde bulunamazlar, ancak derslerin başlamasını takip eden 2 nci haftanın son iş gününe kadar bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere ücret ödemeleri ve ders notları ile ilgili uygulanacak hükümler Madde 38’de belirtilmiştir.

İzinli Ayrılma

Madde 42 — a) Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için, bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inin, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’inin ödendiğini gösteren banka dekontunun Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmesi, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Ödemelerde, izin başvurusunun yapıldığı tarihteki SÜ ödemeleri için belirlenmiş olan döviz kuru esas alınır. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ise, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir. Bu aşamada ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

b) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

c) İzinli öğrenciler, Üniversite’nin sağladığı olanaklardan ve öğrencilik haklarından izin süresince yararlanamazlar.

İzinden Dönüş

Madde 43 — Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında, izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sayılacağı dönem için ödemiş olduğu ücret kayıt yaptırdığı dönem, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Disiplin İşlemleri

Madde 44 — Öğrencilerin disiplin durumu, YÖK tarafından ilan edilen "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" çerçevesinde, SÜ tarafından belirlenen kurallara göre izlenir. Disiplin cezası nedeni ile Üniversite’den uzaklaştırılan öğrenciler için, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılmaz. Ancak, bu öğrencilerin izinli öğrenciler gibi, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Burslar

Madde 45 — Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör tarafından atanan bir Komite tarafından ve SÜ tarafından düzenlenen kurallara göre gerçekleştirilir.

Ücretler

Madde 46 — Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 47 — 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Sܒde kayıtlı lisansüstü öğrencilerine tümüyle uygulanır. Ancak, 2004-2005 akademik yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler, 2004-2005 akademik yılı ikinci dönemi sonuna kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyebilirler. Daha sonraki dönemlerde gelen isteklere yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin isteklerini yazılı olarak Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne bildirmeleri gerekir.

Yürürlük

Madde 48 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile ders geçme esası uygulayan diğer fakülte ve yüksekokullar, bu yönetmelik çerçevesinde kalmak kaydıyla, kendi birimleri ile ilgili özel konularda yönergelerini hazırlayarak senatonun onayından sonra yürürlüğe koyabilirler.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunlar ile yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerine ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

İlk Kayıt

Madde 3 — Süleyman Demirel Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir.

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla Kayıt

Madde 4 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı birimlere yatay geçiş, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir.

Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, "Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak fakülte yönetim kurullarınca yapılır.

Bölümler Arası ve Programlar Arası Yatay Geçiş

Madde 5 — Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılacak bir yönerge ile düzenlenir.

İntibak

Madde 6 — Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eşdeğer bir birimin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyon görüşlerinin fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar (ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç) üst yarıyıldan ders alabilirler.

Yarıyıl/Yıl Ders Kayıtları

Madde 7 — Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk on beş günü içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk üç işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır. Bu süre içersinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.

Muafiyetler

Madde 8 — a) Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 başarı notu sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

b) Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara kayıtlı öğrenciler için bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

c) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet sınavı uygulanır. Enformatik bölümü tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılan bu sınavlardan 70 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Hükümler

Eğitim Öğretim Yılı ve Akademik Takvim

Madde 9 — Bir öğretim yılı, her biri 70 eğitim-öğretim iş gününü kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Tatil günleri, yarıyıl veya yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır. İlgili kurullar, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç haziran ayı sonunda ilan edilir.

Eğitim Öğretim Türleri

Madde 10 — Örgün öğretim yapan fakülte ve yüksekokullar, ilgili bölümlerinin/programlarının önerisi, fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarıyla üniversite senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulu’nun izniyle ikinci öğretim programı, uzaktan eğitim programı ve yaz okulu açabilirler. Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri senato tarafından kabul edilen ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 11 — Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte ve yüksekokullarda yetkili kurullarının önerisi, senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun izni ile "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik " çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili Fakülte/Yüksekokul kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile belirlenir. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Esasları "SDÜ Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönergesi" ile düzenlenir. Hazırlık sınıfı öğrencileri, diğer öğrencilerin tüm haklarından yararlanırlar ve yükümlülüklerini taşırlar.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanan fakülte/yüksekokulun birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlilik sınavı ile belirlenir. Yeterlilik sınavından geçerli not alanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Sınavda başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi bir yıl devam eder. Bu eğitim 140 (yüzkırk) eğitim-öğretim gününden ve haftada 20 (yirmi) saatten az 30 (otuz) saatten fazla olamaz. Başarılı olan öğrenciye "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi" verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve diplomalarına da "Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamıştır." ibaresi yazılır.

Hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrenciler, ertesi yıl hazırlık sınıfına yeniden devam etmek suretiyle tekrar etmek zorundadırlar. Bu durumda da başarısız olanlardan;

a) Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır. Bunların azami öğrenim süresi içinde açılacak hazırlık sınıfı sınavlarında başarılı olmaları gerekir, ancak bu öğrencilerin lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmalarına bağlıdır.

b) Yabancı dilde eğitim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler, açılması halinde yaz okulu haklarından da yararlanabilirler. Bu haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 12 — Önlisans ve lisans ders programları bölüm kurulunun önerisi fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Her öğrenci bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karara bağlanır. Fakülte ve yüksekokullar bazı derslere ön şart koyabilirler.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç, lisans ve ön lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 kredi-saat, ön lisans öğrencilerinin 90±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (i) bendindeki dersler bunun dışındadır. Seçimlik dersler, mezuniyet kredi saatinin %20’sini geçemez.

Fakülte ve yüksekokullarda teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim türleri yer alabilir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 13 — Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi-saat esasına göre yapılır. Teorik dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan teorik ve uygulamalı dersler (kredisiz dersler) olarak ders programında belirtilir.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve yüksekokulların haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu dersler dahil, her yarıyıl için haftada 36 ders saatini (teorik ve uygulamalar dahil) geçemez. Bu durum Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde kendi yönergeleri ile düzenlenir.

Ders Yükü

Madde 14 — Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü, öğrencinin 12 inci madde hükümlerine göre tespit edilecek yarıyılına ait derslerin kredi değerleri toplamıdır. Bu ders yüküne ortak zorunlu dersler ile Türkçe eğitim yapan birimlerde yabancı dil dersleri dahil değildir.

Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, Genel Not Ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ise, istekleri halinde, ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının kararı ile, ez fazla 2 ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Genel Not Ortalamaları en az 2.50 olan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en fazla 2 ders artırılabilir.

Genel Not Ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz. Ancak Kanunda belirtilen azami eğitim-öğretim sürelerinin son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, Genel Not Ortalamalarına bakılmaksızın Bölüm Başkanının (Anabilim Dalı Başkanının) onayı ile artırılabilir.

Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, Genel Not Ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu ile, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en fazla 1 ders artırılabilir.

Çift Anadal Programı

Madde 15 — Çift Anadal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir

Yan Dal Programı

Madde 16 — Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

Yan Dal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir

Akademik Danışmanlık

Madde 17 — Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ile İlgili Hükümler

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Madde 18 — Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulur. Bir dersin her yarıyıl /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları fakülteler/yüksekokullar tarafından belirlenerek ilan edilen yer ve tarihte yapılır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yıl sonu sınavından en az on beş gün sonra bütünleme sınavı yapılır. Ders geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sonu sınav dönemlerinde okutulan bütün derslerin sınavı yapılır.

Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. Sınav şekli ve tarihleri, sınav döneminden en az bir hafta önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav sonuçları, son sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemek,

b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,

c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,

d)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir.

Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir.

Yukarıdaki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci o yarıyıl/yılda o dersin yarıyıl/yıl sonu varsa bütünleme sınavına giremez. Ders notu olarak FF verilir ve devamsızlıktan kaldığı belirtilir. Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde kendilerine mazeret sınavı hakkı tanınır.

Ders Başarı Notu

Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bu değerlendirme ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır.

Ders başarı puanının da bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen "Geçer Notlara" karşılık puanlardan biri olması gerekir. Ancak bir dersin "Ders başarı notu" DC ve DD (Koşullu geçer) ise, bu dersin başarılmış sayılabilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında o yarıyılda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin FF notları dahil yarıyıl akademik ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin yarıyıl akademik ortalaması 2.00’ın altında ise ders başarı notu DC ve DD olan dersler başarılmamış sayılır.

Yarıyıl akademik ortalamasının hesabında, G ve K notları verilen dersler ile öğrencinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretinden dolayı, genel sınava girememesi nedeniyle H notu verilen dersler dikkate alınmaz. Öğrencinin mazereti nedeniyle genel sınava giremediği dersler, mazeretlerinin bitiminden sonra genel sınava girdikleri yarıyılın akademik ortalamasının hesabında dikkate alınır.

Notlar ve Katsayıları

Madde 20 — Notlar ve Katsayıları aşağıda açıklanmıştır.

Başarı Notu

Katsayı

Katsayıların 100 puan üzerinden değeri

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

80-84

CB

2.50

75-79

CC

2.00

70-74

DC

1.50

65-69

DD

1.00

60-64

FD

0.50

50-59

FF

0.00

0-49

a) Geçer Notlar AA, BA, BB, CB, CC

G GEÇER (Kredisiz derslerde ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.)

b) DC ve DD (Koşullu geçer not): Yarıyıl/akademik yıl ortalaması en az 2.00 ise DC ve DD notu başarılı, 2.00 ın altında ise başarısız nottur.

c) Geçmez notlar: K, FD ve FF notları geçmez notlardır.

K: Geçmez (Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir)

d) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

e) H (mazeretli): Mazereti nedeniyle dersin genel sınavına giremeyen öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile verilen işarettir.

f) M (Muaf): Herhangi bir üniversiteden ya da yüksek öğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan öğrencilerle ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için verilen işarettir.

Not Ortalamaları

Madde 21 — Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan "Dönem Not Ortalaması (DNO)" ve almış oldukları tüm dersler için "Genel Not Ortalaması (GNO)" ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması, esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K, FF ve H notu aldığı dersler dikkate alınmaz. Ancak DC ve DD notlarının değerlendirilebilmesi için yarıyıl akademik ortalama hesaplanırken FF notları da dikkate alınır.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 22 — Bir dersten (FF), (FD), (DC), (DD) veya (K) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine, kayıtlı olduğu Bölümün Bölüm Kurulunca uygun görülen dersleri alırlar. Öğrenciler not yükseltme amacıyla, lisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler, bu durumda devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Başarı veya Başarısızlık

Madde 23 — Genel Not Ortalaması en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden, öğrenim sonunda en az normal ders yükü ile, not ortalaması 3.00-3.49 olanlar "Başarı Belgesi", 3.50-4.00 arasında olanlar "Üstün Başarı Belgesi" almaya hak kazanırlar.

Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır. Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’nin altında olan lisans öğrencilerden, DNO’sı iki yarıyıl üst üste 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenci, GNO’nı 2.00’ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden alıp, (DC), (DD), (FD), (FF), (NA) ve (K) notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci GNO’nı 2.00’ye yükseltinceye kadar, üst yarıyıldan ders alamaz. Önlisans öğrencileri bu koşulların dışında tutulur. Ancak bu öğrencilerin mezun olabilmesi Genel Not Ortalaması en az 2.00 olmalıdır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Bir dersten (FD), (FF), (NA) ve (K) alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanının önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri Yönetim Kurulunun kararı ile alabilirler.

Normal eğitim süresini tamamlayarak mezun olabilmek için programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve en çok 5 dersten başarısız olan öğrencilerin herhangi bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavında ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz. Ancak bu öğrenciler de başarısız oldukları dersin açıldığı ilk dönemde o derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.

GNO’nı yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, GNO hesabında alınan en son not geçerlidir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Madde 24 — Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra ilan edilir. Sınav evrakının fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde Yönetim Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Öğrenim Süresi

Madde 25 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Yukarıda belirtilen yasal öğrenim süreleri sonunda son yıl veya son iki yarıyılın bütün derslerini almış olup başarısızlık nedeniyle öğrenimini tamamlayamayacak durumda olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 4111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi gereği başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakları sonucunda başarısız oldukları ders sayısını beş derse indiren öğrenciler bu 5 ders için 3 yarıyıl, ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrenciler 4 yarıyıl (sınıf geçme esasına göre eğitim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), 3 veya daha az dersten başarısız olan öğrenciler ise başarısız oldukları dersler için sınırsız sınav hakkı kullanırlar.

Bu sınavlara girebilmek için uygulamalı veya uygulaması olup daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği belirlenen "öğrenci katkı payını veya II. öğretim ücretini" ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Azami süreler sonunda, mezuniyet için gerekli tüm derslerini alan ve bu derslerden başarılı oldukları halde GNO’sı 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, ortalamalarını yükseltmeleri için lisans düzeyinde son dört yarıyıl, önlisans düzeyinde son iki yarıyılın ders planlarındaki derslerden, sınırsız sınav hakkı verilir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Aşağıdaki durumlarda fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,

c) Öğrencinin 25 inci maddede belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,

d) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,

e) 3843 sayılı ikinci öğretim kanununun 7 nci maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da öğrenim ücretinin yatırılmaması.

İzin

Madde 27 — Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.

Mezuniyet

Madde 28 — Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 25 inci Maddede belirtilen yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diploma

Madde 29 — Kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulun eğitim-öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tespit edilir ve kendisine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen "diploma" verilir. Diplomalar, senato tarafından onaylanan "Diploma Yönergesi"ndeki ilkeler çerçevesinde düzenlenir.

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO’sının en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde üniversite ile ilişiği kesilerek ünvansız ön lisans diploması verilebilir.

Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere bir "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, Fakülte/yüksekokul yönetim Kurulu toplanma tarihidir.

Diplomanın kaybedilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek bir belge düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

Madde 30 — Her türlü bildirim öğrencinin üniversiteye kayıt anında Üniversiteye bildirdiği adrese veya Yüksek Öğretim Kurumunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Kayıt sırasında bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu kurumlarına bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 31 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu karar verir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 32 — 26/5/1998 tarihli ve 23353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için, 26/5/1998 tarih ve 23353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Elazığ Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 6/8/2004

Karar No : 2004/06

İl Mahalli Çevre Kurulu, 6/8/2004 tarihinde toplanarak 2004-2005 ısınma döneminde Elazığ ilinde hava kirliliğinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlere ilişkin aşağıda belirtilen kararları almıştır:

Madde 1 — 2004-2005 kış döneminde (Ekim-Mart) ilimizdeki hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince ilimizde kullanılacak yakıt programı ve programın uygulanması için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Yakıt Özellikleri

Hava kirliliği ile mücadele için ilimiz sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin ve sıvı yakıtların özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Isınma amaçlı yerli kömür özellikleri

Elazığ il sınırları içinde, ısınma amaçlı yerli kömür kullanılan kaloriferli veya sobalı konutlar ile işyerlerinde kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri,

 

1- Alt Isıl Değeri (orijinalde)

4000 kcal/kg (200 kcal/kg tolerans)

En az

2- Toplam Kükürt (Kuru bazda)

%2 max.

En çok

3- Boyut

18-150 mm 18 mm altı max %10 tolerans 150 mm üstü %10 tolerans

Değerleri arasında

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları hava kirliliği sınıflandırmasında birinci derece illerde en az 4000 kcal/kg olması şartıyla, daha üst ısıl değerler için her 1000 kcal/kg başına % 0,1 değerini geçmeyecektir.

*** Yukarıdaki özellikler Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarih ve 3888-21363 sayılı genelgesiyle "Hava Kirliliğinin Birinci Derecede Yoğun Olduğu İller"de kullanılacak yerli kömür için belirlemiş olduğu özelliklerdir.

b) Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri

Elazığ il sınırları içinde, ısınma amaçlı ithal kömür kullanan kaloriferli veya sobalı konutlar ya da işyerlerinde kullanılacak ithal kömürlerin özellikleri,

1 - Alt Isıl Değeri (orijinalde)

400 kcal/kg tolerans) 6200 kcal/kg

En az

2 - Kükürt (kuru bazda)

% 0,9

Max. (Kuru Bazda)

3 - Uçucu madde

% 12-28

(Kuru Bazda) (+ 1 tolerans) Değerleri arasında

4 - Toplam Nem

% 10

(orijinalde) Max.

5 - Kül (kuru bazda)

% 14

+1 tolerans* Max.

6 - Şişme İndeksi

1

Max. Değerleri arasında

7 - Boyut

18

150 mm 18 mm altı ve 150 mm üstü için max.%10 tolerans

*Eğer kül oranı max.%14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

***Yukarıdaki özellikler Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarihli ve 3888-21363 sayılı genelgesiyle ithal kömürler için belirlenmiş özelliklerdir.

c) Sanayi amaçlı ithal kömür özellikleri

Elazığ il sınırları içinde sanayi amaçlı ithal kömür kullanan tesislerde kullanılacak ithal kömür özellikleri,

1- Alt Isıl Değeri (orijinalde)

 

 

Min.

2- Toplam Kükürt

% 1

6000 kcal/kg

(-500 kcal/kg tolerans)

3- Uçucu madde

% 36

(Kuru Bazda) (+ % 0,1 tolerans)

Max.

4- Boyut

50 mm

(Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

Max. Değerleri arasında

 

*** Yukarıdaki özellikler Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarih ve 3888-21363 sayılı genelgesiyle sanayi amaçlı ithal kömürler için belirlenmiş özelliklerdir.

d) Isınma amaçlı briket kömür özellikleri

Yerli veya ithal linyit kömürlerin yanısıra briket kömürün kullanılması halinde ise; TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uygun briket kömürlerin kullanılmasına,

Özellik

 

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt Isıl Değeri (*) [kcal/kg] en az

 

5000

4000

Baca gazına geçen kükürt oranı [%], m/m, en fazla

 

0,8

1,0

Düşme sağlamlığı (%) m/m, en az

 

90

80

Aşınma sağlamlığı (%) m/m, en az

 

75

65

Kırılma sağlamlığı

Yastık ve Yumurta Şeklindeki briketlerde (Kgf), en az

80

60

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az

130

100

Suya Dayanım (**) (%), en az

 

70

70

Isıl verimi (%), en az

 

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla

 

8

12

* Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

** Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Bağlayıcı madde olarak petrol türevi olmayan nişasta, melas v.s. kullanılacaktır.

*** Yukarıdaki özellikler Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarih ve 3888-21363 sayılı genelgesiyle ısınma amaçlı briket kömür için belirlenmiş özelliklerdir.

e) Sıvı yakıt özellikleri

(1) Elazığ il sınırları içerisinde bulunan konut, iş yeri ve sanayi tesislerinde sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının (KAL-YAK) kullanılmasına, diğer sıvı yakıtların kullanılmamasına,

(2) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan bacagazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanılabilmesine,

(3) Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılmasına, ancak bu yakıtın anma ısıl gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın arttırılması amacıyla ön ısıtma işleminin yapılmasına,

Madde 2 — GenelEsaslar

(1) İlimiz sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt satış ve pazarlaması yapan tüm satıcı ve üreticilerin bu kurul kararı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve bu kapsamda yeniden karar alınıncaya (2005 yıl kararlarına) kadar geçerli olmak üzere, Elazığ Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) taahhütname vererek "Yakıt Satış İzin Belgesi" almalarına,

(2) Yakıt Satış İzin Belgesi olan satıcı ve üreticilerin 2004-2005 dönemine esas teşkil etmek üzere 30 gün içerisinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurarak belgelerini yenilemelerine,

(3) Yakıt Satış İzin Belgesi almayan satıcı ve üreticilerin ilimiz sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt satış ve pazarlaması yapmalarına izin verilmemesine,

(4) 2004-2005 ısınma döneminde belirlenen kriterlere uygun olmayan yakıt satışı yaptığı 2 defa belirlenerek cezai yaptırım uygulanan satıcı ve üreticilerin gelecek yıl için (2004-2005 ısınma dönemi) Yakıt Satış İzin Belgelerinin yenilenmemesine,

(5) Merkez ilçe sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt pazarlamak amacıyla açılan irtibat bürolarına Belediye Başkanlığı tarafından ruhsat verilmeden önce İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınmasına,

(6) İlimiz Merkez ilçe sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak pazarlanacak tüm kömürlerin; torbalanma işleminin kömürün çıkarıldığı yerde yapılmasına,

(7) İlimiz sınırları dahilinde kömür pazarlaması, kömür satışı, kömür torbalaması, sıvı yakıt pazarlaması yapan tüm firmaların yetkili merci’den (İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı) ilgili mevzuatlar uyarınca ruhsat almalarına, ruhsat almayan ve 1 inci maddede belirtilen taahhütname ve katı veya sıvı yakıt analiz teminatı vermeyen firmaların, pazarlama, satış ve torbalama faaliyetlerinden bu kararda belirtilen şartlar yerine getirilinceye kadar izin veren yetkili merci tarafından men edilmesine,

(8) İthal kömür satışı yapacak firmaların taahhütname ve analiz teminatı dışında ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak olan ithalat izin belgesini de vermelerine,

(9) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurul Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

(10) Yeni inşa edilecek binalarda Belediye sınırları içinde Belediye Başkanlıklarınca Belediye sınırları dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce binalar için inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni verilirken;

• 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği",

• 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik",

• 08/05/2000 tarih ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 14/06/2000 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği"

hükümlerinin göz önüne alınarak ruhsatlandırma yapılmasına,

(11) Isınma amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile belirlenmiş olan özellikleri taşımasına, bunun dışında toz kömür, kok kömürü, petrokok, 5 ve 6 no’lu fuel-oil ile (Fuel–oil light hariç) lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanmasına,

(12) Çevre ve Orman Bakanlığınca tahsisatı yapılan sanayi tesislerinin haricindeki tesislere veya ısınma amaçlı kullanım için petrol koku sattığı veya bulundurduğu tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlara Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci bendi ve aynı Kanunun 20 nci maddesinin "a" bendine göre yasal işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, gerekli yasal işlemleri müteakip, Çevre ve Orman Bakanlığından uygun görüş alınarak, Valilik nezaretinde malın sahibi tarafından, Çevre ve Orman Bakanlığınca petrol koku kullanılmasına izin verilen sanayi tesisine (yıllık tahsisatından düşülmek üzere) satışın gerçekleştirilmesine,

(13) Sanayi amaçlı olarak kullanılacak katı ve sıvı yakıtların bu kurul kararı ile sanayi için belirlenmiş özellik ve şartlara uygun olması halinde kullanılmasına ayrıca lastik, yanık yağ, çöp, pamuk yağı gibi uygun olmayan yakıtların kullanımının yasaklanmasına,

(14) Resmi kurumlarca kullanılacak yakıtların, mutlaka Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından “Yakıt Satış Belgesi” verilen firmalardan alınmasına, bunun dışındaki firmalardan satın alınmamasına, ihale şartnamelerinin bu hususu içerecek şekilde düzenlenmesine,

(15) Kamu kurum ve kuruluşlara sıvı yakıt getirecek araçların (tankerler) üst gözlerinin açılıp kapanabilmeli, bu nedenle ihale şartnamesinde belirtilmeli ve denetim ekiplerince numune alma esnasında bu tür hususlara dikkat edilmesine,

(16) Resmi Kurumlarca yapılan ihale sonrasında, yakıt kabulü yapılmadan önce her parti yakıt için Hava Kirliliği Denetim Ekiplerinin davet edilerek numune alınmasının sağlanmasına, numune analiz ücretlerinin satıcı tarafından karşılanmasına ve yakıt bedellerinin ödemesinin alınan numunenin sonuçlarının uygun çıkması halinde yapılmasına, aksi halde herhangi bir işlem yapılmamasına,

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan kamu kurum ve kuruluşlara (yetkili birim amiri) mahalli çevre kurulunun aldığı kararlara uymaması nedeniyle gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

(17) İlimiz sınırları dahilinde Çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarının Çevre ve Orman Bakanlığının 13 Ocak 1995 tarih ve 1995/1 sayılı genelgesine istinaden sanayi amaçlı olarak petrokok kullanabilmelerine,

(18) Sanayi tesislerinde toz kömür kullanılabilmesi için; Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin "İzne Tabi Tesisler Listesi" başlıklı Ek-8’de yer alan tesislerden emisyon izni bulunmayanların emisyon iznine esas belgelerle müracaatı kaydıyla toz kömür kullanım talebinin emisyon izni vermeye yetkili merci (Belediye Başkanlığı ya da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesine,

(19) Tüm konut ve işyerlerinde mutlaka ateşçi ehliyet belgesine sahip olan ateşçilerin çalıştırılmasına,

(20) Katı ve Sıvı yakıt analizlerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün belirleyeceği, bu yakıtları analiz etme yeterliliğine sahip kurum veya kuruluş laboratuvarlarında yapılmasına,

(21) İl sınırları dahilinde motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinin kontrol altına alınması ve daha etkin bir denetimin sağlanması amacıyla; İl merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nce belirlenecek muhtelif güzergahlar üzerinde, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube Müdürlüğü), İl Çevere ve Orman Müdürlüğü ve Elazığ İli Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı işbirliği dahilinde araçların egzoz gazı emisyon ölçüm pulu kontrolünün ve egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılmasına,

(22) Egzozundan aşırı derecede yoğun duman çıkaran taşıtların kamu ve özel olarak ayırt edilmeksizin (Otomobil, otobüs, kamyon, motosiklet vb.) Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafikten men edilmesine,

Madde 3 —Yakıtların Üretimi, Satışı-Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar

Katı Yakıtların Üretimi, Pazarlanması ve Torbalanması ile İlgili Esaslar:

a) Yerli veya ithal kömür satış ve pazarlaması yapan gerçek ve tüzel kişilerin Elazığ İli sınırları içerisinde satış yapmak için Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’nden "Yakıt Satış İzin Belgesi" almalarına, Yakıt Satış Belgesi bulunmayan satıcıların satış yapmalarına izin verilmemesine, Yakıt Satış Belgesi almak için başvurunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerle yapılmasına,

-Mahrukatçılar odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (şirketler için)-

-İşyeri açma ruhsatı ve depo yerine ait resmi bilgi ve belgeler,

-İthal kömür satışı yapacak firmaların Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış ithalat kontrol belgesini, yerli kömür satışı yapan firmaların ise kömürün çıkarıldığı ilden almış oldukları uygunluk belgesini getirmeleri,

-Bayi listesi (ana üreticiler için),

-Bayilik belgesi ve ana firmanın Yakıt Satış Belgesi örneği (bayiler için),

-Satış ve pazarlaması yapılacak yakıta ait analiz raporu,

-Taahhütname.

b) İl sınırları dahilinde ya da ilimiz sınırları dışında bulunan ocak işletmelerinin bu kurul kararı ile belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü ilimizdeki satıcı, pazarlayıcı, torbalayıcı firmalara veya nihai tüketiciye satmamalarına,

c) İl sınırları içerisinde ve il sınırları dışından ilimize kömür satışı veya torbalaması yapan tüm firmalar ile sendika, vakıf ve derneklerin Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ ne taahhütname vererek Yakıt Satış İzin Belgesi almasına, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecek taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına ve taahhütname örneğinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek başvuru sahiplerine verilmesine,

(1) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde, alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

(2) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan kömürleri satacağını, Yakıt satış izin belgesi alacağını, sevk edecekleri her parti kömür için tüketiciye yakıt analiz raporu (son 6 aya ait olacaktır) sevk irsaliyesi veya fatura vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere denetim esnasında el konulmasını kabul edeceğini,

(3) Denetimler esnasında analiz edilmek üzere alınan kömür numunelerine ait analiz ücretlerinin, analizlerin ilimiz dışındaki laboratuvarlarda yapılması durumunda analiz ücreti ve kargo bedellerinin karşılanacağını, analiz sonucu olumsuz çıkan kömürlerden dolayı sorumlu olacağını,

(4) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

(5) Kömür torbalarının yakılmasının önlenmesi amacıyla geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağını ayrıca bu konuda tüketicilere bilgi vereceğini,

(6) Merkez ilçe sınırları içerisinde üzerinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirtilen bilgilerin yer aldığı torbalanmış kömürü satacağını,

(7) Gerek satış noktasında ve kömür deposunda gerekse tüketicinin deposunda, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür yakalanması halinde, uygun nitelikte olmayan kömürün tahliye ederek il sınırları dışına çıkaracağını ve tüketicinin zararını ve masrafları karşılayacağını,

(8) Yapılacak analizler ile Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan kömür özellikleri dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde;

* 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari ceza verilmesini,

* Fiilin ikinci defa tekrarı halinde; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve aynı kanunun fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari para cezası ile birlikte Yakıt Satış İzin Belgesinin iptalini,

kabul ve taahhüt etmelerine,

d) Merkez ilçe sınırları içerisinde satış ve pazarlaması yapılacak Kömürlerin bulunduğu torbalar üzerinde;

• Kömürün T.S. 5788’le belirlenen kriterlere uygunluğu halinde üretici ve/veya torbalayan firmanın adı ve adresinin yer almasına,

• Aksi halde Çevre ve Orman Bakanlığının 27/4/2004 tarih ve 2004/04 nolu Genelgede belirtilen ve aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen bilgilerin yer almasına,

 

Yerli

İthal

Kömür torbaları üzerinde yer alması gereken bilgiler

Kömür

Kömür

Belge Alan Üretici veya Satıcı Firma Adı

+

+

Kömürün Menşei/Cinsi

+

+

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ

+

+

Alt Isıl Değer

+

+

Toplam Kükürt Değeri (yerli), kükürt değeri (ithal)

+

+

Nem

+

+

Uçucu Madde

 

+

Boyut

+

+

Diğer Özellikler

+

+

Ağırlık

+

+

Kaçıncı Derece İllerde Kullanılacağı

+

-

Uygunluk ve Satış İzni Veren Valilik

+

-

Çevre ve Orman Bakanlığından Alınan Kontrol Belgesi Sayısı

-

+

Yakılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

+

+

Torbalayan Firmanın Adı:

+

+

Adres, tel, Faks, E-mail

+

+

e) Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömürün menşeinin açıkça belirtilmesine,

f) Kömür satışlarının, yetkili mercilerden ilgili mevzuatlar gereği izin almış olan ve yukarıda belirtilen taahhütnameyi vererek ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi alan satıcılar tarafından yapılmasına, bunun dışında kömür satışı yapılmamasına,

g) Tüzük ve ana sözleşmesinde, üyelerine kömür temin etme mükellefiyeti olan Dernek, Sendika, Vakıf v.s. gibi kuruluşların sadece üyelerinin ihtiyacı kadar kömürü İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi alan firmalardan satın almalarına ayrıca söz konusu kuruluşların üyelerine tahsis ettiği kömür miktarını ve üye adreslerini gösteren listeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermelerine,

h) Tüzük ve ana sözleşmelerinde üyeleri dışındaki tüketicilere de kömür satışı yapabilme hükmü yer alan sendika, Vakıf, Dernek gibi kuruluşların da kömür ticareti yapan diğer firmalar gibi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Yakıt Satış İzin Belgesi almalarına,

ı) İlimiz sınırları dahilinde torbalama tesisi kurmak isteyen faaliyet sahibinin; mücavir alan dışında İl Sağlık Müdürlüğüne, mücavir alan içinde ise Belediye Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda yazılı belgelerle birlikte başvuruda bulunmasına,

• Firmanın kuruluşu ile ilgili ticaret sicil gazetesi örneği,

• Firmayı temsile, belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

• Aylık sevk programı, sözleşmeli bayilerin adı ve adresi,

• Depo yerleri ve depolama kapasitelerini gösterir belge,

• Tesisin özellikleri, kapasitesi, iş akım şeması v.s bilgileri kapsayan tesisle ilgili tanıtıcı bilgiler,

j) İlimiz dahilinde kurulacak kömür torbalama tesislerinin aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak kurulmasına, torbalanan kömürlerden TS-4744 ve TS-2390 Kömürden numune alma standardına göre numune alınarak analiz ettirilmesine,

(1) Sanayi Bölgeleri içerisinde kurulacak kömür torbalama tesisleri için yerleşim biriminden uzaklık şartı aranmamasına; sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları içerisinde yer alması halinde "Sanayi Bölgesidir" belgesinin Belediye Başkanlıklarından, sanayi bölgesinin mücavir alan sınırları dışında yer alması halinde ise "Sanayi Bölgesidir" belgesinin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınmasına,

(2) Tesisin; hammadde stok, torbalama ve mamül stok ünitelerinden oluşmasına ve bütün ünitelerin kapalı olmasına,

(3) Torbalama ünitesinden itibaren inceleme kurulu tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı oluşturulmasına,

(4) Tozuma ve gürültü oluşumuna karşı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Gürültü Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli bütün önlemlerin alınmasına,

(5) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında gerekli tüm önlemlerin alınmasına,

(6) Sosyal tesislerin, çalışan işçi sayısına göre yeterli kapasitede olmasına,

Madde 4 — Sıvı Yakıtların Satışı ve Pazarlanması ile İlgili Esaslar;

a) Elazığ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’nden "Yakıt Satış İzin Belgesi" almalarına, Yakıt Satış Belgesi bulunmayan satıcıların satış yapmalarına izin verilmemesine, Yakıt Satış Belgesi almak için başvurunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgelerle yapılmasına,

-Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (şirketler için)

-İşyeri açma ruhsatı ve Depo yerine ait resmi bilgi ve belgeler

-Bayi listesi (ana üreticiler için)

-Bayilik belgesi ve ana firmanın Yakıt Satış Belgesi örneği (bayiler için)

-Satış ve pazarlaması yapılacak yakıta ait analiz raporu

-Taahhütname

b) İl sınırları içerisinde sıvı yakıt satıcılarının Elazığ Valiliği(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ne taahhütname vererek Yakıt Satış İzin Belgesi almasına, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecek taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına ve taahhütname örneğinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek başvuru sahiplerine verilmesine,

(1) Denetim ekipleri tarafından denetim sırasında numune alınması halinde alınan numunenin analiz edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılayacağını,

(2) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşıyan sıvı yakıtları satacağını, Yakıt satış izin belgesi alacağını, sevk edecekleri her parti sıvı yakıt için tüketiciye yakıt analiz raporu (son 6 aya ait olacaktır) sevk irsaliyesi veya fatura vereceğini, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki sıvı yakıta denetim esnasında el konulmasını kabul edeceğini,

(3) Denetimler esnasında analiz edilmek üzere alınabilecek sıvı yakıt numunelerinin analiz ücretlerinin, analizlerin ilimiz dışındaki laboratuarlarda yapılması durumunda analiz ücreti ve kargo bedellerinin karşılanacağını, analiz sonucu olumsuz çıkan sıvı yakıttan dolayı sorumlu olacağını,

(4) İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında sıvı yakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

(5) Gerek satış noktasında ve deposunda gerekse tüketicinin deposunda İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan sıvı yakıt yakalanması halinde, uygun nitelikte olmayan sıvı yakıtın tahliye ederek il sınırları dışına çıkaracağını ve tüketicinin zararını ve masrafları karşılayacağını,

(6) Yapılacak analizler ile Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilmiş olan sıvı yakıt özellikleri dışında sıvı yakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde;

* 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari ceza verilmesini,

* Fiilin ikinci defa tekrarı halinde; 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve aynı kanunun fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari para cezası verilmesini,

* Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde; 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve aynı kanunun fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari para cezası ile birlikte Yakıt Satış İzin Belgesinin iptalini,

kabul ve taahhüt etmelerine,

Madde 5 — Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi ile İlgili Esaslar;

a) Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, yakıt analiz raporunu, baca temizlik belgesi ya da baca temizliğinin yapıldığına dair tutanağı, yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmelerine,

b) Yakma kazanlarında İl Mahalli Çevre Kurul kararı ile belirlenen özellikleri taşıyan yakıt kullanılmasına ve bu kurul kararlarında yer alan hususlara uyulmasına, kömür torbalarının yakılmamasına ve uygun olmayan yanıcı diğer maddelerin (lastik, yanık yağ, pamuk yağı, çöp v.b.) yakıt olarak kullanılmamasına,

c) Tüketicilerin, yakıtlarını Elazığ Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) Yakıt Satış İzin Belgesi alan firmalardan almalarına, bunun dışındaki firmalardan yakıt satın almamalarına, yapılacak denetimlerde kurul kararıyla belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıtın tespit edilmesi halinde, yakıt satın alma kararını verenlerin (bina yöneticiliğinin) sorumlu tutulmasına,

d) 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre ateşçi işverenlerinin, kalorifer kazanı ya da sanayi kazanı işletme ehliyet belgesine haiz ateşçileri ateşçilikle görevlendirmesine, bunun dışında ateşçi ehliyet belgesi olmayanların kesinlikle ateşçilikle görevlendirilmemesine,

e) Yakıt olarak kömür kullanan binalarda, bir ateşçinin bir binada veya birden fazla binada toplam en fazla 2 (İki) kalorifer kazanı yakabilmesine, aksi takdirde işyeri sahibi, kurum amiri veya bina yöneticiliğinin sorumlu tutulmasına,

f) Tüm konut ve işyerlerinin, bacalarını 31/10/2004 tarihine kadar temizlettirmelerine, buna ilişkin belgeleri denetimler sırasında ibraz etmelerine,

g) Tüm konut ve işyeri kalorifer kazanlarının ve tesisatının işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına, TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılmasına,

h) Kalorifer kazanlarının nasıl yakılacağına dair İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"nin kazan dairesinde, görünür bir yere asılmasına ve bu talimatnamede belirtilen bütün hususlara titizlikle uyulmasına,

ı) Dış ortam sıcaklığının 15 °C ve daha altında olması durumunda; kalorifer ve sobaların, işyerlerinde iç ortam sıcaklığının 18 °C , konutlarda ise 20 °C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

j) Hastaneler yatılı ve gündüzlü okullarda, öğrenci yurtlarında, kreşlerde, terminallerde ve kolluk binalarında kalorifer veya sobaların iç ortam sıcaklığı 20 °C’den yukarı olmamak üzere ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

k) Kömür kullanılan Kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek uyutulmasına, uyutulmuş kazanların ve sıvı yakıt kullanılan kazanların ilk işletme saatlerinin sabah 05-06 arası olmasına ve sönen kazanların(kömür kullanılan) ise ilk yakma saatinin ise gece 24-01 saatleri arasında olmasına, (kış dönemi içerisinde yakma saatleri meteorolojik özelliklere ve hava kirlilik durumuna göre Valilik tarafından belirlenebilecek ve basın yoluyla duyurulacaktır.),

l) Yakıtın ateşçi tarafından yakma talimatnamesine göre yakılmasına ve bunun sağlanması için ateşçi işvereninin gözetim ve denetimde bulunmasına,

m) Tüm ısıtma tesislerinin periyodik bakımlarının, ayar ve tamirlerinin, işveren ve tesisatı yapan veya bu konuda uzman olan ehliyetli kişiler veya firmalar arasında yapılacak yazılı anlaşmalar dahilinde düzenli olarak yaptırılmasına,

n) İşverenin, ateşçileri kazan dairelerinde yakıt depolarında veya ocak gazlarının sızabileceği yerlerde yatırmamasına ve barındırmamasına,

o) Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasına, yeterli miktarda yangın söndürme cihazlarının kazan dairesinde kolay ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmasının idareci veya yöneticilerce sağlanmasına,

Madde 6 — Denetim ile İlgili Esaslar

a) Bu Kararda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının denetimini yapmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü (veya İl Jandarma Komutanlığı)’nden birer elemanın katılımı ile 2 ayrı denetim ekibi oluşturulmasına,

b) Denetim ekiplerine ait bir aracın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından, diğer aracın İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Defterdarlık tarafından (şoförü ile birlikte) 15 günlük periyotlarla dönüşümlü olarak sağlanmasına,

c) Gerekli görüldüğü takdirde denetim ekiplerine Defterdarlık ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden birer elemanın katılımının sağlanmasına,

d) Denetimlere ait tutanakların değerlendirilmek üzere, her gün düzenli olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine,

e) Alınan kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla oluşturulan denetim ekiplerince gerçekleştirilecek denetimlerin dışında,

(1) 26/09/1995 tarih ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" kapsamında izin (Yer Seçim İzni, Tesis İzni, Deneme İzni, Açılma İzni) verilen ve hava kirliliği önlemleri bakımından önem arzeden tesis veya işletmelerin, bu kararlara uyup uymadığının denetiminin, "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği"nin denetim başlıklı 19. maddesine göre izin veren merciler (İl Sağlık Müdürlüğü ya da Belediye Başkanlığı) tarafından,

(2) 09/03/1989 tarih ve 20103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında izin verilen (İşyeri Açma ve Çalışma İzni) ve hava kirliliği önlemleri bakımından önem arzeden tesis veya işletmelerin bu kararlara uyup uymadığının denetiminin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği"nin "Başvuru Formu Üzerine Yapılacak Denetim" başlıklı 9 uncu maddesine ve "Gayri Sıhhi Müesseseler" başlıklı 12 nci maddesine göre izin veren merciler (İl Sağlık Müdürlüğü ya da Belediye Başkanlığı) tarafından,

(3) 02/11/1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında izin (Emisyon Ön İzni, Emisyon Kısmi İzni, Emisyon İzni) verilen tesis veya işletmelerin bu kararlara uyup uymadığının denetiminin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından,

(4) Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği kapsamı dışında kalan ve Hava Kalitesinin korunması Yönetmeliğine göre emisyon iznine tabi olmayan konut ve işyerlerinin denetiminin, 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" VI. Bölüm "yapılacak kontroller ateşçilere ve işverenlere uygulanacak cezalar" başlıklı 9 uncu maddesine göre Belediye Başkanlığı tarafından, yapılmasına,

(5) "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği", "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" kapsamında olduğu halde izin almayan tesis ve işletmelerin izin başvurularının sağlanmasına,

Madde 7 — Koordinasyon

İl Merkezinde:

Bu kurul kararının uygulanmasına yönelik çalışmalarda görev alan ilgili kurum ve kuruluşlarca, bu kararların uygulanmasından doğan sorunların çözülmesi amacıyla gerek duyulduğunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün sekretaryasında Vali Yardımcısının başkanlığında değerlendirme toplantısı yapılmasına,

İlçe Merkezlerinde:

Alınan kararlarla ilgili uygulamanın Kaymakamlıklarca sağlanmasına, denetim ekiplerinin Sağlık Grup Başkanlıkları, Belediye Başkanlığı ve istenmesi halinde İlçe Emniyet Müdürlükleri (Jandarma Bölgesinde ise, İlçe Jandarma Komutanlığı) ile gerek görülen ilgili diğer kamu kurum elemanlarından oluşturulmasına,

İlçe merkezlerinde denetim esnasında tutulan tutanaklarla ilgili gerekli yasal işlemlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına,

Madde 8 — Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler

Uyarı kademelerinde uygulanacak denetimlere ilişkin iş programları İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hazırlanacak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde belirtilen Uyarı Kademeleri 24 saatlik (00.00-24.00 arası) ortalamalar itibarı ile aşağıdaki gibidir.

 

SO2(µg/m3 )

PM (µg/m3 )

1. Uyarı Kademesi

700

400

2. Uyarı Kademesi

1000

600

3. Uyarı Kademesi

1500

800

4. Uyarı Kademesi

2000

1000

SO2 ve PM miktarları günlük 24 saatlik ortalamalar itibariyle yukarıda belirtilen kademelere ulaştığında uyarı kademeleri uygulanacaktır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden günlük ve haftalık hava tahmin raporları alınacak ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan hava kirliliği ölçüm neticeleri her gün saat 09.00'da alınarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilecek ve tedbir alınması yoluna gidilecektir.

1. Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 700 µg/m3, PM'de 400 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin uyarı kademesine ulaştığı halde veya meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

a) Birinci Uyarı Kademesine girildiğinde basın-yayın ve siren vasıtasıyla kamuya duyuru yapılacaktır. Ayrıca sağlık kuruluşları özellikle hava kirliliğinden etkilenecek risk grupları için uyarı ve önlemleri içeren bir bildiriyi Televizyon, Radyo ve Belediye hoparlörü vasıtasıyla yayınlayacaklardır.

b) 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışma sürelerini veya yakıt sarfiyatlarını kısıtlayacaklardır.

c) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 8 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı yakma kazanları ise toplum sağlığı bakımından yaşanabilecek olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak minimum düzeyde yakılacaktır.

e) Denetim ekipleri kirletici kaynaklar ve yoğunlaştığı bölgeler göz önüne alınarak denetimlerini yoğunlaştıracaklardır.

f) İl merkezindeki kritik güzergahlarda, Valilik Makamının Uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce, trafik yoğunluğu tek çift plaka uygulanarak kısıtlanacaktır. (Kamu araçları hariç)

2.Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 1000 µg/m3, PM'de 600 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin uyarı kademesine ulaştığı halde veya meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında, hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

a) İkinci Uyarı Kademesine girildiğinde basın-yayın ve siren vasıtasıyla kamuya duyuru yapılacaktır. Ayrıca sağlık kuruluşları özellikle hava kirliliğinden etkilenecek risk grupları için uyarı ve önlemleri içeren bir bildiriyi Televizyon ve Radyo vasıtasıyla yayınlayacaklardır. Bütün Sağlık Kuruluşları insan sağlığı üzerinde kirlilik etkisiyle oluşabilecek rahatsızlıkların dağıtımı için gerekli organizasyonu ön tedbirleri alacaklardır.

b) 1., 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışma süre veya yakıt sarfiyatını kısıtlayacaklardır.

c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 6 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.

e) İl merkezindeki kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce trafiğe kapatılacaktır.

3. Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 1500 PM'de 800 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin Uyarı Kademesine ulaştığı halde veya meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

1. ve 2. Uyarı Kademeleri uygulanacak ve ek olarak;

a) İlk ve Orta Dereceli Okullarla, Yüksek Okullar tatil edilecektir.

b) 1., 2. ve 3. Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) emisyonlarını % 50 düşürecek şekilde çalışma süre veya yakıt sarfiyatını kısıtlayacaklardır.

c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı olan yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.

e) İl Merkezindeki kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce trafiğe kapatılacaktır. (Uygulamaya kamu araçları dahil olacak, ancak hayati önem taşıyan durumlarda araç kullanımı ambulans, itfaiye, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, kolluk güçlerinin araçları ve hava kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde görev alacak kamu araçları hariç olacaktır.)

4. Uyarı Kademesinde Alınacak Tedbirler

24 saatlik (günlük) ortalama µg/m3 olarak SO2'de 2000 µg/m3, PM'de 1000 µg/m3 ya da bu kirlilik parametrelerinden herhangi birinin Uyarı Kademesine ulaştığı halde veya Meteorolojik faktörlerde göz önüne alındığında hava kirliliğinin devam edebileceği düşünülerek aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır.

1., 2. ve 3. Uyarı Kademeleri Uygulanacak ve ek olarak;

a) Tüm okullar, resmi daireler ve işyerleri tatil edilecektir.

b) 1., 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ve Binalar (Resmi ve Özel) Faaliyetlerini tamamen durduracaklardır.

c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır.

d) Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı olan yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.

e) İl Merkezinde kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğünce trafiğe kapatılacaktır. (hayati önem taşıyan durumlarda araç kullanımı ambulans, itfaiye, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, kolluk güçlerinin araçları ve hava kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde görev alacak kamu araçları hariç olacaktır.)

Madde 9 —Uygulanacak Mevzuat ve İdari İşlemler

Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere;

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9-11-66 madde hükümlerinin,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı madde hükümlerinin,

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci madde hükümlerinin,

d) 18/11/1994 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği" hükümlerinin,

e) 03/11/1977 tarih ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" "Yapılacak kontroller ateşçilere ve işverenlere uygulanacak cezalar" başlıklı 9 uncu madde hükümlerinin,

f) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili madde hükümlerinin,

g) 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili madde hükümlerinin,

h) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili madde hükümlerinin,

uygulanmasına,

Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenen yakıt özellikleri dışında yakıt satışı yapıldığının, numune alınarak analiz edilmesi sonucu tespit edilmesi halinde;

• 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesine ve yakıtın tahliye edilerek il dışına çıkarılmasının sağlanmasına,

• Fiilin ikinci defa tekrarı halinde; yakıtın tahliye edilerek il dışına çıkarılmasının sağlanmasına, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ve aynı kanunun fiillerin tekrarı maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,

• Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde; yakıtın tahliye edilerek il dışına çıkarılmasının sağlanmasına, 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanmasına, satıcının yakıt satış izin belgesinin iptal edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 10 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 — Bu Kararı Elazığ Valisi yürütür.

—— • ——

Aksaray Valiliğinden:

Valilik Kararı

Karar Tarihi : 12/8/2004

6136 sayılı Kanun kapsamına girmeyen, piyasada serbest olarak satışı yapılan, görünümü itibarıyla gerçek tabancalardan farkı olmayıp, ateş edildiğinde hakiki tabancalar gibi ses çıkaran, namlu ve şarjörünün değiştirilmesi ile 6136 sayılı Kanun kapsamına giren silahlara dönüştürülebilen bu aletlerin çeşitli suçlarda kullanıldığı, meskun mahallerde ateş edilerek, halk arasında korku, panik ve huzursuzluğa yol açtığı tespit edilmiş olduğundan aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1 —Yanıcı, parlayıcı ve ses çıkarıcı özelliği olan füze, torpil, çıtır pıtır, sis bombası, mantar ve benzeri maddelerin kullanılması,

Madde 2 — Gaz ve ses tabancaları ve benzeri maddelerin meskun mahallerde taşınması ve kullanılması, tabancalar ile ateş edilmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesi gereğince yasaklanmıştır.

Madde 3 —Mezkur yasaklama kararlarına muhalefet edenler hakkında hareketleri ayrı bir suç teşkil etmiyorsa 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi gereğince, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır.

Madde 4 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Kararı Aksaray Valisi yürütür.

Sayfa Başı