Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Ağustos 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25567

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7693   Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 25 Kişiyle İlgili Hükmün İptali ve 4 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

2004/7694   389 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2004/7743   2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 367)

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

2004/7755   Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

— Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4, 10 ve 15 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayısının Tespitine İlişkin Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/9)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/10)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7693

1 — Ekli (I) sayılı listede tarihleri ve sayıları belirtilen kararnameler ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen 25 kişi hakkındaki hükmün iptali;

2 — Ekli (II) sayılı listede tarihleri ve sayıları yazılı kararnameler ile Türk vatandaşlığı kaybettirilen 4 kişi ile ilgili bazı maddi hataların, aynı listede belirtildiği şekilde düzeltilmesi;

İçişleri Bakanlığı’nın 21/7/2004 tarihli ve 34800 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M.V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7694

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 389 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 21/7/2004 tarihli ve 34801 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bendlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7743

Ekli “2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 9/8/2004 tarihli ve 3737 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Madde 1 —28/5/2004 tarihli ve 2004/7360 sayılı Kararnamenin eki 2004-2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar'ın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 —Toprak Mahsulleri Ofisi, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara, Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine uygun olan ve belgelerinde yer alan un, makarna, bisküvi, gofret, kek, bulgur, irmik, şehriye, buğday nişastası ve bünyesinde un ihtiva eden diğer gıda ürünleri ile sanayi yemi şeklinde yapmış oldukları veya yapacaklarını taahhüt ettikleri ihracatlarının karşılığında hububat satışı yapabilir. Bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanı, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni peşin ve/veya vadeli olarak hububat satmakla görevlendirebilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yapılmış veya yapılacak olan ihracatların bu madde hükümlerine uygunluğunu bildirmesi üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi piyasa regülasyonu açısından stok durumunu dikkate alarak söz konusu satış işlemini gerçekleştirir. İhracat öncesi verilen emtia sözleşmesinin tasfiyesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan ihracatın usulüne uygun yapıldığının bildirilmesini müteakip yapılır.

Bu kapsamda satışı yapılacak ürünlerin fiyatları ihale yoluyla ve/veya dünya fiyatları da dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tespit edilir."

Madde 2 —Aynı Kararın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 —a) Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2004-2005 faaliyet dönemi ve daha önceki yıllarda iç alım yoluyla temin edilmiş ürünlerin, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve ihraç yoluyla yapılan satışlarından ve gerektiğinde yapılacak ithalattan doğan zararlar görev zararı sayılır ve Hazinece ödenir.

b) 2003-2004 ve daha önceki kampanya dönemlerinde temin edilen ürünlerle ilgili olarak o yıllara ait kararname hükümleri çerçevesinde [ (a) fıkrasında sayılan işlemler dışında] işlem yapılır.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde doğmuş ve doğacak görev zararları ile 2004-2005 kampanya dönemine ilişkin görev zararları avans olarak Hazinece ödenir.

Avans olarak ödenen ve/veya ödenecek olan görev zararlarının incelenmesini müteakip bir fark ortaya çıkarsa taraflar ödeme yükümlülüklerini yerine getirirler.

Avans niteliğinde yapılan görev zararı ödemesi Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan satışlardan doğan görev zararlarını içermez. Dahilde İşleme izin Belgesi kapsamında yapılan satışlardan doğan görev zararları, gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra ödenir."

Madde 3 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.

Sayfa Başı


Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

K. Tarihi : 19/7/2004

K. No : 367

1) Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet MUTLU,

2) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür V. H. Nesrin YILMAZCAN,

3) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Salih Zeki İSKENDER,

4) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Muhlis KARAKAŞ,

5) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Birsen KARAKAŞ,

6) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Emel ÖZGAN,

7) Yargıtay Tetkik Hâkimi Camal BAŞ,

8) Yargıtay Tetkik Hâkimi Zeynep Nilgün HACIMAHMUTOĞLU

9) Yargıtay Tetkik Hâkimi Erdoğan BUYURGAN,

10) Yargıtay Tetkik Hâkimi Türkan ERTURAN,

11) Yargıtay Tetkik Hâkimi Halil AKDAĞ,

12) Yargıtay Tetkik Hâkimi Ali Cengiz ÖZBEK,

13) Yargıtay Tetkik Hâkimi Emine Sabâ YALÇIN,

14) Yargıtay Tetkik Hâkimi Muhittin Metin KAYA,

15) Yargıtay Tetkik Hâkimi Ali KINACI,

16) Yargıtay Tetkik Hâkimi Ayşe DOĞAN,

17) İstanbul ACM Başkanı Şerafettin İSTE,

18) Üsküdar ACM Başkanı İsmail Rüştü CİRİT,

19) Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fevzi ELMAS,

20) Ankara Hâkimi Muammer ÖZTÜRK,

21) İzmir Hâkimi Necdet OKAY,

22) Ankara Hâkimi Remzi BALTA,

23) İstanbul Hâkimi Nilüfer CENGİZ,

24) Mersin Hâkimi Hasan PÜRLÜPINAR,

25) Bursa Hâkimi Mahmut BİLGEN,

26) Ankara Hâkimi Feyzi ALTINOK,

Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6279

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Remzi SAĞLAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6281

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Özürlüler İdaresi Başkanlığı 1 inci Hukuk Müşavirliğine,Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Mustafa KAZKAYASI’nın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

G.AKŞİT

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6282

1 — Açık bulunan Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına,Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı 20981 Yusuf ÖĞMEN’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C.ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6329

1 — Bu karada kimlikleri yazılı on üç yedek askerî hâkim subayın, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.V.GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

 

12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mustafa KEÇELİ, ISPARTA, 297-7613, 30.06.2004, 12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-AĞRI.

2 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Serdar ÇELİKEL,YOZGAT, 297-7631, 30.06.2004, 2 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-GELİBOLU.

5 nci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Salih KILIÇDAĞI, SİVAS, 297-7706, 30.06.2004, 5 nci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-SİVAS.

5 inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Gökhan KARAKÖSE, ANKARA, 297-7722, 30.06.2004, 5 nci Zh.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-GAZİANTEP.

5 inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Önal AYDIN, İZMİR, 297-7699, 3.06.2004, 5 inci Zh.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-GAZİANTEP.

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Kerem ARABACI, ISPARTA, 297-7699, 30.06.2004, 6 ncı Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ADANA.

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Tuna ÖZKAN, AKSARAY, 297-7177, 30.00.2004, 7 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-DİYARBAKIR.

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Veysi BÜYÜKKILIÇ, ŞANLIURFA, 297-7655, 30.06.2004, 7 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-DİYARBAKIR.

8 inci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., M.Nedim BAŞARANGİL, BİNGÖL, 297-7694, 30.06.2004, 8 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına -ELAZIĞ.

9 uncu P.Tüm.K.lığı Emrinden Hak.Atğm., Serhat BAYRAKTUTAN, ERZURUM, 297-7633, 30.06.2004, 9 uncu P.Tüm.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-SARIKAMIŞ.

Dağ Kom.Ok.ve Eğt.Mrk.K.Emrinden, Hak.Atğm., Oğuzhan KARAHAN, SİVAS, 297-7758, 30.06.2004, Dağ Kom.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ISPARTA.

J.Gn.K.lığı Ad.Müş.liği Emrinden, Hak.Atğm., Cengiz ŞAŞI, KONYA, 297-7696, 30.06.2004, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ANKARA.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Salih BAŞ, TOKAT, 297-7676, 30.06.2004, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-K.K.T.C.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6283

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliğine;

Türkoğlu Kaymakamı Dr. Ergüder CAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6286

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına İstanbul Defterdarı Kadir BOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6287

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Maliye Başmüfettişi Mehmet KİLCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6289

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yüksel GÖÇER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6290

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4000 ek göstergeli Sayıştay Savcı Yardımcılığına,Niğde Defterdarı Ali ERDAL’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

— Niğde Defterdarlığına,Çorum Defterdarı Selami SİPAHİGİL’in,

— Çorum Defterdarlığına, Aydın Defterdarı Talat ÇALIŞKAN’ın,

— Bilecik Defterdarlığına, Şanlıurfa Defterdarı Durmuş KUŞAK’ın,

— Şanlıurfa Defterdarlığına,Amasya Defterdarı Rahmi TURAN’ın,

Atamaları;

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 832 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6291

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karabük Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Batman Bayındırlık ve İskan müdürü Ahmet PINARBAŞI’nın atanması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Batman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Mehmet Ali TUNǒun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71, 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6293

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çorum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ömer ABUHANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6294

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kütahya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Hüseyin Vahit OKUMUŞER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6295

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Dt. Ömer KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6296

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat ARTIK’ın görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6297

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İsmet İÇDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6298

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Uşak İl Müdürlüğüne, Atilla ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6299

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Gülşen TERAKYE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6300

1 — Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bedii BOZ’un Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresinin sona ermesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6301

1 — Eskişehir İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Mahmut YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6302

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İsmail KANSIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7755

Ekli “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 16/7/2004 tarihli ve 243 sayılı yazısı üzerine, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M.AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

B.ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/4/2003 tarihli ve 25083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin eki Ek II de AS y 4114 tarife pozisyonu için dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" * Söz konusu kural, Romanya ve Bulgaristan ile ticarette 1/1/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. "

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde anılan ülkeyle tercihli ticarette yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/6/1984 tarihli ve 18433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin değişik 20 nci maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

"Söz konusu sınavlar, ülkemizin üyesi bulunduğu Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) e tam üye olan ve JAR-FCL veya JAR-66 lisansı düzenlemeye yetkili kılınmış ülkeler tarafından tanzim edilmiş olan lisanslı personele uygulanmaz. Bu personelin lisansları aynen kabul edilir.

Ayrıca, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamına girmeyen durumlarda; 6 (altı) ayı geçmemek üzere, kiralama yöntemi ile sadece yurt dışındaki operasyonlar sırasında Türkiye Cumhuriyeti tescilli uçaklarda görev alacak Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) üyesi olmayan ülkelere mensup yabancı personel ile ilgili izinler Bakanlık tarafından ayrıca değerlendirilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Galatasaray Üniversitesinden:

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4, 10 ve 15 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —17/07/2001 tarihli ve 24465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 4 —Lisans öğretimi, ders geçme esasına dayanan doksanaltı kredi-saat değerinde zorunlu ve kırksekiz kredi–saat değerinde seçmeli dersler ile, yazılı olarak hazırlanan altı kredi-saat değerinde bitirme ödevinden oluşur. Senato kararı ile ders programına eklenen derslerin kredileri bu sayıya ilave edilir. Derslere bağlı olarak yapılan uygulamalı çalışmalar ve ödevler ilgili dersin kapsamına göre belirlenir ve değerlendirilir. Bitirme ödevine ilişkin yazım, sunum ve sınav ilkeleri yönerge ile düzenlenir.

Öğretim programı Fakülte Kurulunca düzenlenir. Bölümler öğretim programları içinde açtıkları zorunlu derslerin yanısıra, eğitim planları ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli derslere de yer verirler. Seçmeli dersler beşinci yarıyılda başlar. Bölümlerin açacakları zorunlu derslerin adları ile yarıyılları, haftalık ders saatleri ve kredileri bu Yönetmeliğe ekli ders programında yer almaktadır.

Fakülte Kurulu, bahar yarıyılının son toplantısında; ilgili bölümün önerisi üzerine:

a) Gelecek ders yılında açılacak seçmeli dersleri ve seçmeli derslerin açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayılarını belirler.

b) Ön koşullarını saptar. Önkoşul, herhangi bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken ders veya derslerdir.

c) Gelecek ders yılının öğretim programında yer alan dersleri yürütecek öğretim üyeleri ile uygulamalı çalışmaları yapacak araştırma görevlilerini belirler.

Öğretimin tamamlayıcı unsuru olarak öğrencilerin staj yapmalarına; ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karar verilir. Staj yapmalarına karar verilen bölüm öğrencilerinin mezuniyet için staj yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Staja ilişkin esaslarla, bu yükümlülüğü yerine getirmeye yönelik belge sistemi Fakülte Staj Yönergesiyle düzenlenir ve staj sonucu öğrencinin dosyasına işlenir.

Öğretimi desteklemek amacı ile derslere bağlı seminer ve konferanslar düzenlenebilir. Seminer ve konferansların konuları ile tarihlerine; dersin öğretim üyesinin teklifi üzerine, ilgili bölüm başkanınca karar verilir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 —Öğrenciler yedinci yarıyıl zorunlu derslerine kayıt olma aşamasına geldiklerinde, derslere kayıt süresi içinde, bölüm tarafından danışman olarak belirlenen bir öğretim üyesi ile birlikte bir "Bitirme Ödevi" konusu belirleyerek bölüm başkanına onaylatır ve Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirirler.

144 kredi değerinde zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan ve not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler için, Fakülte Dekanlığınca yönetim kurulu toplantısında sınav jürisi seçilir. Jüri; öğrencinin bitirme ödevi danışmanı ve konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından seçilen iki üye ile birlikte üç öğretim üyesinden oluşur. Bitirme ödevi sınavı, jüri üyelerinin belirlendiği Yönetim Kurulu tarihinden itibaren en erken beş gün sonra sözlü olarak yapılır ve sonuç bir tutanakla Fakülte Dekanlığına bildirilir. Fakülte Dekanlığı sonucu Öğrenci İşlerine öğrencinin dosyasına işlenmek üzere gönderir.

Bitirme ödevinin jüri tarafından başarısız bulunması durumunda, danışmanın önerisi üzerine bölüm başkanı tarafından öğrenciye bitirme ödevini geliştirme amacı ile, gerekli süre verilir ve durum yazılı olarak Fakülte Dekanlığına bildirilir. Sürenin son günü geliştirilmiş bitirme ödevi jüri üyelerine ve Fakülte Dekanlığına tutanakla teslim edilir. Bitirme ödevi sınavı Fakülte Dekanlığı’na teslim tarihinden en erken beş gün sonra aynı jüri tarafından yapılır ve sonuç bir tutanakla Fakülte Dekanlığına bildirir. Fakülte Dekanlığı bu sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına öğrencinin dosyasına işlenmek üzere gönderir."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 —Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl (yıl) içi çalışmaları (yarıyıl içi sözlü ve yazılı sınavları, kısa sınavlar, uygulama, ödev, proje, seminer, devam ) ve yarıyıl (yıl ) sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcında o yarıyıl açılacak derslere ait "başarı değerlendirme sistemi" (yarıyıl veya yıl içi çalışmalarının türleri sayısı ve başarı notuna katkıları) dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir, ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine Fakülte Kurulu kararı ile kesinleşir ve Dekanlıkça ilan edilir.

Derslere %70 oranında devam zorunludur. Öğrencilerden her ders alınan devam kontrol imzalarına dayanarak hazırlanan devam cetveli, dersin öğretim üyesi tarafından bölüm başkanına onaylatılarak son dersi izleyen gün ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl (yıl) sonu sınavına giremezler. Bir dersin yarıyıl (yıl) sonu sınavına girebilme koşulunu devamsızlık nedeni ile yerine getirmeyen öğrenciler bu dersten (DF) almış sayılırlar.

Yarıyıl (yıl) sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz.

Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl (yıl) sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içerisinde öğretim üyesi tarafından ilan edilmek üzere Öğrenci Bürosuna teslim edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerekirse bir dersin öğretim üyesinin, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini kuracağı üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yeniden incelemesini isteyebilir."

Yürürlük

MADDE 4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli 24578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15.07.2004 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Tebliğ olunur.

Hizmet Kolu Sıra No

Hizmet Kolunun Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

144.382

BES (Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

28.491

19,73

        

        

        

TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

36

28.902

20,02

        

        

        

BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

63

7.440

5,15

        

        

        

BÇS (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası)

BASK

89

622

0,43

        

        

        

HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

98

30

0,02

2

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

735.745

TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

12

135.224

18,38

        

        

        

EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

14

154.524

21,00

        

        

        

EĞİTİM - BİR - SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası )

MEMUR-SEN

28

48.517

6,59

        

        

        

TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

43

1.399

0,19

        

        

        

HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

93

20

0,00

        

        

        

BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası)

BASK

94

324

0,04

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

320.110

TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

5

69.484

21,71

        

        

        

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

16

41.408

12,94

        

        

        

SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

30

21.024

6,57

       

       

             

BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

2.123

0,66

       

       

       

SAĞLIK BİR ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )

BAĞIMSIZ

50

2

0,00

       

       

       

BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

87

879

0,27

       

       

       

HÜR SAĞLIK-SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

97

97

0,03

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

77.577

TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

20

32.611

42,04

       

       

       

TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

T. KAMU - SEN

25

15.823

20,40

       

       

       

YÖNES (Ulusal Yerel Yönetim Memurları Sendikası)

BAĞIMSIZ

37

11

0,01

       

       

       

BEM - BİR - SEN (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

51

15.128

19,50

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

55.295

TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

T. KAMU - SEN

6

19.399

35,08

       

       

       

HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası )

KESK

19

7.631

13,80

       

       

       

BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

MEMUR-SEN

53

4.205

7,60

       

       

       

BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

102

1.913

3,46

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

12.034

TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

8

2.024

16,82

       

       

       

KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

10

3.346

27,80

       

       

       

KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

84

254

2,11

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

29.557

TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

22

9.008

30,48

       

       

       

YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

29

7.837

26,51

       

       

       

BAYINDIR MEMUR - SEN (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Çalışanları)

MEMUR-SEN

55

1.239

4,19

       

       

       

BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

86

538

1,82

8

Ulaştırma Hizmetleri

24.466

TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

11

7.869

32,16

       

       

       

BTS (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

21

3.702

15,13

       

       

       

ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

85

2.268

9,27

       

       

       

BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

104

380

1,55

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

49.536

TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri

Sendikası)

KESK

4

7.840

15,83

       

       

       

TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

T. KAMU - SEN

24

19.993

40,36

       

       

       

TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

34

5.627

11,36

       

       

       

BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

90

235

0,47

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

44.998

TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

T. KAMU - SEN

7

11.052

24,56

       

       

       

ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

27

9.724

21,61

       

       

       

ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

35

2.733

6,07

       

       

       

BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

91

337

0,75

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

71.077

TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

T. KAMU - SEN

9

25.143

35,37

       

       

       

DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

18

29.502

41,51

Toplam Memur Sayısı:

1.564.777

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

787.882

50,35

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/9)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen hoparlörlerin ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bir beyanname kapsamında 50 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

8518.21.90.00.00

Diğerleri

8518.22.90.00.00

Diğerleri

8518.29.80.00.00

Diğerleri

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim uygulaması, Madde 2’de belirtilen maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I/1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/9 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

İmza-Kaşe

İsim-Unvan

1-İthalatçının ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

e) 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları):

2-Beyan sahibinin ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır):

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler) :

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke :

e) Miktarı ( Adet ve Kg olarak ayrı ayrı belirtilmelidir) :

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli) :

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi) :

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir), (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CIF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proformalarda CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir).

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: 2002 ve 2003 yıllarına ait vergi levhasının noter tasdikli sureti.

EK-6: Madde Bilgi formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır), (2 adet).

EK I/2

Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmzalar

 

 

 

Damga Pulu

5.900.000 TL(*)

 

 

 

(*) 31.12.2004 tarihine kadar geçerli değer.

 

 

Firmanın adresi :

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı :

Firmanın vergi sicil no.su :

 

EK I/3

 

GÖZETİME TABİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

I.Genel Bilgiler:

İhracatçı firma ünvanı adresi:

İthalatçı firma ünvanı, adresi, vergi numarası:

Fatura/proforma tarihi sayısı:

 

Menşe ülkesi:

 

II. Fatura kalemleri bazında bilgiler:

İthal edilecek ürüne ilişkin özellikler, marka, model bilgileri, faturadaki tanımı ve G.T.İ.P.

Hoparlör ağırlığı(Kg/Adet) ve

köşegen uzunluğu

(cm)

Kabindeki hoparlör sayısı

Kabin ağırlığı (Kg/Adet)

FOB Değeri

(USD/Adet)

Kullanım Alanı

 

          

 

              

        

         

            

 

          

 

      

 

 

              

             

        

        

         

 

Açıklamalar: Hoparlörlerin kabine monte edilmiş olması durumunda her kabindeki hoparlörlerin ağırlıkları ve köşegen uzunlukları ayrı ayrı belirtilecektir.

 

Bilgilerin doğru olduğunu onaylarım.

(Firma Kaşesi/ Yetkili Kişi İsim Soyadı/İmzası)

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/10)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddenin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması 8210.00.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus cihazlar”ın ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bir beyanname kapsamında 25 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- zetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim uygulaması, Madde 2’de belirtilen madde için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I/1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/10 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

İmza-Kaşe

İsim-Ünvan

1-İthalatçının ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

e) 2002 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları):

2-Beyan sahibinin ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır) :

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri marka, model ve üretim tarihine ilişkin bilgiler):

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Kg ve Adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CIF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proformalarda CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: 2002 ve 2003 yıllarına ait vergi levhasının noter tasdikli sureti.

EK-6: Madde Bilgi Formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır) (2 adet).

EK I/2

 

Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi) gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

Firma Unvanı

Yetkili İmzalar

 

 

 

Damga Pulu

5.900.000 TL(*)

 

(*) 31.12.2004 tarihine kadar geçerli değer.

Firmanın adresi :

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı :

Firmanın vergi sicil no.su :

 

 

EK I/3

 

GÖZETİME TABİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

I.Genel Bilgiler:

İhracatçı firma ünvanı, adresi:

İthalatçı firma ünvanı, adresi, vergi numarası:

Fatura/proforma tarihi, sayısı:

 

Menşe ülkesi:

 

II. Fatura kalemleri bazında bilgiler:

İthal edilecek ürüne ilişkin özellikler, marka, model bilgileri, faturadaki tanımı ve GTİP

Birim ağırlığı

(Adet/Kg)

Toplam Miktarı (Adet ve Kg olarak)

FOB Değeri

(USD/adet)

Ebatları (cm.)

Hangi malzemeden yapıldığı (krom, çelik vb.)

Kullanım Alanı

(ev tipi, sanayi tipi vb.)

         

 

        

          

           

            

             

              

                  

           

             

       

             

           

               

 

Bilgilerin doğru olduğunu onaylarım.

(Firma Kaşesi/ Yetkili Kişi İsim Soyadı/İmzası)

Sayfa Başı