Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Ağustos 2004

CUMA

Sayı : 25566

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7530 Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine Seçilmeleri Hakkında Karar

2004/7756 Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2004/7757 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7758 Çay Bahçelerinin Islahı ve Kaliteli Çay Üretiminin Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine İlişkin Karar

2004/7765 Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Tespiti Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Milli Savunma, İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik

— Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7530

Ekli listede ad ve soyadları yazılı kişilerin Yüksek Hakem Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmeleri; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Kanunu’nun değişik 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B.ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

30/6/2004 Tarihli ve 2004/7530 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

ADI VE SOYADI:

GÖREVİ :

Prof. Dr. Ali ŞAFAK

Asil Üye

Prof. Dr. İsmet Yılmaz TOPRAK

Yedek Üye

Metin YILMAZ

Yedek Üye

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7756

Ekli “Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 18/8/2004 tarihli ve 46501 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K.UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7757

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 18/8/2004 tarihli ve 51968 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K.UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1 —Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8 inci maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve (d) fıkrası (c) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7758

Çay bahçelerinin ıslahı ve kaliteli çay üretiminin temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 5/8/2004 tarihli ve 3725 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

23/8/2004 Tarihli ve 2004/7758 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — Gerçek ve tüzel kişilerce usulüne uygun olarak kurulan yaş çay işleme tesisleri, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan ruhsatlı çay bahçesi sahibi üreticilerden satın alabilirler.

Madde 2 — 3092 sayılı Çay Kanunu ile bu Kanundan önceki kanunlara dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ile tespit edilmiş bulunan çay tarım alanlarında, 15/12/1993 tarihli ve 93/5096 sayılı Kararname ile ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, kaliteli çay yaprağı üretimi amacıyla 7 yıllık bir süre için bakım ve yaprak üretim tekniğine uygun olarak her yıl 1/7 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulur.

Madde 3 — Çay tarım alanları içindeki ruhsatlı çay bahçelerinin her yıl 1/7'sinin budanmasından doğacak gelir kaybı üreticilere yedi yıl için ödenir. Gelir kaybının hesaplanmasında, 1994 yılında ruhsata bağlanmış 767.800 dekar alanda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından dekar başına tespit edilen ortalama üretim olan 1.000 kg çay yaprağı baz alınarak, bunun 1/7'sine isabet eden miktarın % 70'i esas alınır.

Madde 4 — Üreticilere yapılacak tazminat ödemeleri ile ÇAY-KUR tarafından budama ve bakım uygulaması ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için gerekli finansman, ilgili yıl bütçesinin ilgili harcama kalemine tahsis edilen ödenekten Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından avans olarak karşılanır.

Ruhsatlı çay bahçelerinin her yıl 1/7'sinin budanmasından doğacak ve ÇAY-KUR tarafından bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen usule göre hesaplanan ve onaylanan gelir kaybına ilişkin belgelere istinaden ödenecek olan tazminat, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

Ayrıca, ÇAY-KUR tarafından budama ve bakım uygulaması ile ilgili olarak yapılan harcamalar, belgelendirilmek koşulu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kaynak aktarılmasını müteakip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce ÇAY-KUR'a ödenir.

Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan ödeme tutarının % 0.5'i T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Madde 5 — Bu Karar kapsamında yapılacak ödemelerin ÇAY-KUR nezdinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birlikte yıl sonları itibarıyla denetimini yaptırmaya Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

Bu Karar kapsamında yapılacak ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. ÇAY-KUR bu kapsamda doğan zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 6 —Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen çay tarım alanları içinde ruhsatsız çaylık kurmak suretiyle üretim yapılamaz, kurulanlar ÇAY-KUR tarafından söktürülür ve söküm bedeli ilgililerden tahsil edilir.

Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak ruhsatsız çaylık kurduğu saptananlar bu Kararda öngörülen uygulamalardan yararlanamazlar.

Madde 7 — ÇAY-KUR'un Ana Statüsü çerçevesinde, üreticilerden kalite standartlarında işlemeye uygun nitelikteki çay yaprakları satın alınır. Kalite standardı ve işlemeye uygun olmayan yaş çay yapraklarının alımı yapılmaz. ÇAY-KUR bu uygulamayla ilgili tedbirleri almaya ve kontrolleri yapmaya yetkilidir.

Madde 8 — Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, 2005 Mali Yılı Bütçesine konulacak ödenekten Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından karşılanır.

Geçici Madde 1 —18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış olan 1993/5096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca çay tarım alanları içindeki ruhsatlı çay bahçelerinin her yıl 1/5'inin budanmasından doğan 2000 yılına ilişkin ödenmemiş gelir kayıpları ile budama, bakım ve uygulaması ile ilgili yapılan harcamalar tutarı, 1/7 oranı yerine 1/5 oranı esas alınmak suretiyle, bu Karar kapsamında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak incelemeler sonucunda tespit edilecek miktar üzerinden ÇAY-KUR'a ödenir.

Madde 9 — Bu Kararın geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ÇAY-KUR'un ilgili olduğu Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7765

Katma değer vergisinden istisna edilen bazı işlemlerle ilgili asgari tutarın ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 13/8/2004 tarihli ve 37426 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü ve geçici 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K.UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

23/8/2004 Tarihli ve 2004/7765 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 —3065 sayılı Katma Değer vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve geçici 19 uncu maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar katma değer vergisi hariç 500 milyon Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6274

1 — Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri As.Hak.Alb. Orhan KÖPRÜ (As.Hak.1972-Mu.29); 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu 16 ncı maddesine istinaden,Milli Savunma Bakanlığı Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığına (ANKARA) onay tarihinden geçerli olarak atanmıştır.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V.GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6275

1 — Bu kararda ismi yazılı bir Hakim Subay’ın karşısında gösterilen göreve atanması, 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V.GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

K.K. Ad.Müş.Huk.İşl. Md.lüğünden-ANKARA, Hak.Kd.Alb., Kerim KOÇER, DENİZLİ, 1975-Ord.1, 30.08.1999, K.K. Ad.Müş.liğine-ANKARA.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6266

1 — Aksaray Emniyet Müdürü Mahmut NAS’ın,

Iğdır Emniyet Müdürü Fazlı ÇELİK’in,

Mardin Emniyet Müdürü Orhan KAYA’nın,

Nevşehir Emniyet Müdürü Şinasi ŞENER’in,

Siirt Emniyet Müdürü H. Murat KARCIOĞLU’nun,

Tunceli Emniyet Müdürü Sinan SALMAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

2 — Aksaray Emniyet Müdürlüğüne,Birinci Hukuk Müşaviri A. Nihat DÜNDAR’ın,

Mardin Emniyet Müdürlüğüne,Ardahan Emniyet Müdürü İsmet TAŞHAN’ın,

Ardahan Emniyet Müdürlüğüne,Polis Başmüfettişi Mehmet GÜRTEKİN’in,

Iğdır Emniyet Müdürlüğüne,Kırklareli Emniyet Müdürü Metin GÜNAY’ın,

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne,Polis Başmüfettişi Reşat ALTAY’ın,

Neşvehir Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü APK Uzmanı İsmail GÜZELDEMİRCİ’nin,

Siirt Emniyet Müdürlüğüne,Polis Başmüfettişi Şevket TAŞDELEN’in,

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne,Rize Emniyet Müdürü Osman ÖZTÜRK’ün,

Rize Emniyet Müdürlüğüne,Polis Başmüfettişi İbrahim KAYA’nın,

atanmaları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3870 sayılı Kanun ile değişik 13. maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6268

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nevzat KAVAKLI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6271

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Fehmi OKUMUŞ’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6272

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Ziya ÇOŞAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6273

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Cemalettin TÜNEY’in atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

26 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pedigri - pasaport ve damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, tohumlama izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını, soy kütüğüne kayıt edilip pedigrisi verilen atların gerektiğinde yeniden muayeneleri, sahip değişiklikleri ile ilgili esasların belirlenmesi, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri, yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu atçılık ve yarışçılıkla ilgili uluslar arası organizasyonların kayıt standartlarına uyumunu sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan Arap ve İngiliz atlarını kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 — 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna ve 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Taşra Kuruluşu: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları,

c) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanunun 1 inci, 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre yarış yapma yetkisini kullanan teşekkülü,

d) İl At Islah Komisyonu: İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki veteriner hekimden oluşan komisyonu,

e) Üye Olunan Uluslar Arası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili uluslar arası kuruluşlar; WAHO "World Arabian Horse Organization", IFHA "International Federation of Horseracing Authorities", IFAHR "International Federation of Arabian Horse Racing Authorities", IROA "International Racehorse Owner’s Associations", ISAG "International Society for Animal Genetics", AORC "Associations Official of Racing Chemist" ve ilerde üye olunabilecek kuruluşları,

f) At Eşkâl ve Muayene Raporu: Yurt içinde doğan tayın veya yurt dışından ithal edilen atın donu, eşkâli, ırkı, ana-babası, anasının tohumlanma tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren veteriner hekim raporunu (EK-1),

g) Kan ve/veya DNA Raporu: Atın kan veya dokusunun değişik tekniklerle yapılan analizi sonucunda genetik olarak ana-babasına uygunluğunu belirten belgeyi,

h) At: Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayı,

ı) Don: Atların vücutlarını örten kıllara hâkim olan veya bu kıllardan çoğunluğa yakın kısmının müşterek olarak gösterdiği rengi,

j) Eşkâl: Atın dış bakısında vücudun görünüşü ve üzerindeki şekil ile nişaneleri,

k) Soy Kütüğü: Pedigrinin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplandığı yazılı belge ve veri tabanını,

l) Stud Book: Üye olunan uluslar arası kuruluşlarca kuralları belirlenen, yayımlanması istenilen ve bu kuruluşlarca kabul görmüş atların bilgilerinin yazılı olduğu ve belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan uluslar arası kitabı,

m) Pedigri-Pasaport: Soy kütüğüne kayıt edilen safkan atların numara, isim, orijin, ırk, don, eşkâl, cinsiyet, doğum tarihi, yetiştiricisi, sahibi, koruyucu aşılamaları, sağlık testleri ile diğer bilgileri ihtiva eden atın kimlik belgesini,

n) Yetiştirici: Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan özel veya tüzel kişileri,

o) Sahip Değiştirme Belgesi: Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas teşkil eden belgeyi,

p) Damızlık At: Bakanlıkça soy kütüğüne kaydedilmiş ve üye olunan uluslar arası kuruluşlar tarafından kabul görmüş Stud Book’ta yayınlanmış atlardan Bakanlıkça yetiştirmede kullanılmasına izin verilmiş olan atı,

r) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi (EK-3, 4),

s)Tohumlama Belgesi: Tohumlanan kısrağın adı, damızlık belge numarası, sahibinin adı, tohumlanma şekli ve tarihi ile tohumlamada kullanılan aygırın adı, damızlık belge numarası ve diğer bilgileri ihtiva eden belgeyi (EK-5),

t) Uzman Heyet: At yetiştiriciliği konusunda uzmanlık belgesi veya akademik çalışması bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış en az üç veteriner hekimden oluşan komisyonu,

u) Sun’î tohumlama: Uygun tohumlama zamanında dişi hayvanların genital kanallarına tekniğine uygun olarak spermanın hijyenik koşullarda nakledilmesini,

v) Embriyo transferi: Sağlıklı ve yüksek verimli kısraklardan elde edilen embriyonun taze veya dondurularak, uygun dönemdeki kısrakların döl yatağına uygun teknik ve hijyenik koşullarda aktarımını,

y) Sperma: Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan aygırlardan belirli yöntemlerle alınan ejakülatların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonra taze veya dondurulmuş sperma porsiyonlarını,

z) Özel Hara: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından safkan Arap ve İngiliz atı yetiştirmek amacıyla kurulan ve Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre izin alınmış at yetiştirme işletmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

At Islahı

Islah Çalışması

Madde 5 — At ıslahı ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılması hususunda tedbirler almaya Bakanlık yetkilidir.

Damızlık Belgesi

Madde 6 — Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlardan damızlık belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri il müdürlüklerince hazırlanarak, tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, üye olunan uluslar arası kuruluşların kuralları ve stud book kayıtları esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler tasdik edilir. Daha önce uzman heyetler tarafından muayeneleri yapılarak pedigrileri iptal edilen atlar ve yakın akrabaları ile yine damızlık belgelerini inceleyen komisyon tarafından gerekli görülen ve/veya hakkında şikayet olan atlar Bakanlıkça oluşturulan uzman heyetçe incelenir, gerektiğinde muayene edilir ve uygun görülmeyenlerin damızlık belgeleri iptal edilir. Damızlık belgesi verilmemesi ve iptali, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

Damızlık belgesi verilen atlardan doğan tayların, uzman heyetçe yapılan muayenelerinde pedigrileri iptal edilenlerin, ana ve babaları da gerektiğinde yeniden muayeneye tâbi tutulurlar.

Damızlık belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilân edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.

Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları hâlinde vizeleri, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek, bunların listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir.

Soy kütüğüne kayıtlı ve damızlık belgesi almış olup, sonradan herhangi bir sebeple damızlık belgesi iptal edilen atların, damızlık belgesinin iptal edildiği tarihten sonraki tohumlamalardan olan tayları soy kütüğüne kaydedilmez.

Soy kütüğüne kayıtlı olsa bile damızlık belgesi verilmemiş ana veya babanın tayları soy kütüğüne kaydedilmez. Damızlık belgesi iptal edilen atların soy kütüğü kaydına not düşülür ve bu ata tekrar damızlık belgesi verilmez.

Yurt dışından gebe olarak ithal edilen kısrakların, yalnızca bu taylarının tescilinde ana ve babasının damızlık belgesi alma şartı aranmaz.

Ülkemiz soy kütüğüne kayıtlı ve damızlık belgesi olan kısraklar, yurt dışındaki aygırla tohumlandığı taktirde, doğan tayın tescilinde babasının damızlık belgesi şartı aranmaz.

Tohumlama Belgesi

Madde 7 — Tohumlama belgeleri, tohumlama istasyonunda görevli veteriner hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek imzalanır.

a) Damızlık aygır sahipleri veya tohumlama durağının sorumlusu tarafından, tohumlama yapılan kısraklara ait tohumlama belgelerinin birer nüshası bir dilekçe veya yazı ekinde toplu olarak o yılın Eylül ayı sonuna kadar il müdürlüğüne teslim edilir.

b) Tohumlama belgesinin bir nüshası tescil belgelerine eklenmek üzere kısrak sahibine verilir.

c) Tohumlama belgesinin üçüncü nüshası tohumlama istasyonunda muhafaza edilir.

d) İl müdürlüklerine verilen tohumlama belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilir.

e) Safkan Arap atlarının tohumlama şekli tohumlama belgesi üzerinde belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil ve Soy Kütüğüne Kayıt

Tescil İşlemleri

Madde 8 — İllerde tescil ile ilgili işlemler il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğü tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah Komisyonu tarafından düzenlenir.

Tescil işlemleri için, bu Yönetmelikte belirtilen ve at sahipleri tarafından verilmesi gereken evraklarla birlikte, atların bulunduğu il müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat edilmesi şarttır.

Tescili yapılacak atların muayeneleri, il müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah Komisyonu’nun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dâhilinde belirlenecek yolluk ve zarurî masraflarının (yevmiye, yol, ibate masrafı vb.) at sahibi tarafından illerde Muhasebe Müdürlüğü, ilçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.

Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya yetkili vekilinin; dilekçe, tohumlama belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken lâboratuvar ücretinin yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı (EK-2) ile pedigriye yapıştırılacak damga pulu ve tayın usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.

Müracaat süreleri, Türkiye’de doğan taylar için doğum tarihinden itibaren üç ay, ithal atlar için gümrük giriş işlemlerinin tamamlanması tarihinden itibaren iki ay ve gümrükte satılan atlar için satış tarihinden itibaren bir aydır. Bu süreler içinde bu maddede belirtilen belgelerle birlikte müracaatı yapılmamış tayların soy kütüğüne kaydı yapılmaz ve sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 526 ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulur.

Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, il müdürü tarafından onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.

Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için gerekli yasal süre içersinde il veya ilçe müdürlüğüne başvurarak atların kan veya DNA raporu için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonu’na aldırmaya mecburdur. İl müdürlüklerince gönderilen numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuvarı’nca tahlil edilerek "Kan ve/veya DNA raporu" düzenlenir.

Kan Grupları ve Genetiği Laboratuvarı kan ve/veya DNA Netice Raporu’nu Bakanlık ve il müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporu’nu ise Bakanlığa gönderir.

Soy Kütüğüne Kayıt Edilecek Atlar

Madde 9 — Soy kütüğüne aşağıda belirtilen atlar kaydedilir:

a) Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pedigrili safkan ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve kendi ırk vasıflarına haiz safkan Arap ve İngiliz atları ile ülkemizin de üye olduğu uluslar arası kayıt otoritelerince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.

b) Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, Damızlık Belgesi almamış ana-babanın tayları, kendi ırk vasıflarını genetik veya morfolojik olarak göstermeyen taylar veya ırkının göstermesi gereken gelişmeyi gösteremeyen taylar soy kütüklerine kaydedilmez. Soy kütüğüne kaydedilmiş olan atların, yukarıda sayılan hâlleri sonradan tespit edildiği taktirde, bu atların soy kütük kayıtları silinerek pedigrileri geri alınır.

İthal Edilen Atların Soy Kütüğüne Kaydı

Madde 10 — Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan Arap veya İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için, kısrağın kendi ırkı aygırdan tohumlanmış olduğunu gösterir tohumlamanın yapıldığı memleketin yetkili mercilerince tasdik edilmiş Tohumlama Belgesi, sun’î tohumlama sonucu doğmuş ise ayrıca sun’î tohumlama izin belgesinin ibrazı gerekir.

Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen ve karantina süresi içinde herhangi bir sebeple mahrecine iade edilen veya transit geçen kısraklardan doğan taylara, sahiplerinin il müdürlüklerine gerekli evraklar ile müracaatları hâlinde tescil belgeleri Bakanlığa gönderilir ve tayın soy kütüğü kaydı yapılır. Ancak kaydedilen bu taylar Türkiye’ye kesin ithalâtı gerçekleşmediği için Türkiye’de doğan ve ithal edilmiş atların haklarından yararlanamaz.

Tescil Evraklarının Gönderilmesi

Madde 11 — Müracaat tarihinden itibaren il müdürlükleri tarafından, At Eşkâl ve Muayene Raporu ve İl At Islahı Komisyonu kararı düzenlenerek at sahibinin müracaat tarihinden itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa gönderilmesi şarttır.

Hazırlanacak At Eşkâl ve Muayene Raporu’nda, atın donu, kartopu veya yıldız, akıtma, abraş, seki, servi, tırnakların rengi ve benzeri nişanelerinin yazılması ve şekiller üzerine işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca atta hiçbir nişane bulunmaması hâlinde mutlaka en az üç tane servinin (kıl dönmesi) yerinin yazılması ve şekiller üzerine (X) işareti ile işaretlenmesi gerekmektedir.

Kamu kuruluşlarında doğan tayların her türlü tescil belgeleri, bu kuruluşlar tarafından düzenlenir. Tamamlanan tescil belgeleri, tayın doğum tarihinden itibaren en geç bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde Bakanlığa gönderilir.

Soy Kütüğü Kayıtlarında İstenen Belgeler

Madde 12 — Soy Kütüğü kayıtlarında istenen belgeler:

a) Türkiye’de doğan taylar için;

1) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

2) At sahibinin resmî kimlik belge fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

3) Anasının tohumlama belgesi,

4) Kan ve/veya DNA netice raporu,

5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

6) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pedigriye yapıştırılacak damga pulu.

b) İthal atlar için;

1) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

2) At sahibinin resmî kimlik belge fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

3) Atın safkan Arap veya İngiliz olduğunu gösteren pedigri veya pasaportu,

4) Kan ve/veya DNA netice raporu,

5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

6) At Eşkal ve Muayene Raporu,

7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pedigriye yapıştırılacak damga pulu,

8) İthal edilen ülkenin gönderdiği eksport sertifikası (Export certificate),

9) Atın ismi yazılı ve onaylı Gümrük Giriş Beyannamesi,

10) Sun’î tohumlamadan doğan safkan Arap taylar için aygırın sun’î tohumlama izin belgesi,

11) Gümrük idarelerince satılan atlar için gümrük satış belgesi.

Soy Kütüğü Tutulması ve Stud Book Yayınlanması

Madde 13 — Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tutulur. Stud book, üye olunan uluslar arası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak yayınlanır. Stud bookun yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası, doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler "Supplament" yayınlanabilir. Bu hizmetlerin giderleri yarış gelirlerinden karşılanır.

Üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud booklar, Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud booklarında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve üye olunan uluslar arası kuruluşların kabul ettiği stud booklarda yayınlanmış atların yavruları stud booklarda yayınlanır.

Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarından Türk stud bookunda yayınlanmayarak register (kayıt) numarası almayan atların yavruları, stud booklarda yayınlanmaz.

Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi

Madde 14 — Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.

Safkan Arap atlarında ata verilecek isim tescil belgeleriyle birlikte yazılarak Bakanlığa gönderilmesi mecburîdir. Safkan Arap atları isimsiz olarak tescil edilmez.

Verilecek isimler, boşluklar dâhil safkan Arap atlarında 27 harf, İngiliz atlarında 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.

İsim vermede dikkat edilecek hususlar;

a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler,

b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,

c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dinî ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan isimler,

d) Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,

e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,

f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.

g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.

h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir.

Pedigri

Madde 15 — Soy kütüklerine kayıtları yapılan atların pedigrileri, il müdürlüklerince sahiplerine verilmek üzere Bakanlıkça ilgili valiliğe gönderilir. Pedigriler, Bakanlığın her yıl belirleyeceği ücretin yarış müessesesine yatırıldığına dair makbuz mukabilinde at sahibi veya yetkili vekiline teslim edilir.

Kaybından Dolayı Pedigri Düzenlenmesi

Madde 16 — Soy kütüğüne kayıtlı atların pedigrileri kaybolduğunda atın sahibi illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa yeni pedigri çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.

a) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

b) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

c) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pedigriye yapıştırılacak damga pulu,

d) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

e) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.

Tayların Don Değişikliklerinin Kaydı

Madde 17 — At sahibi don değişikliğini yaptırmak için tayın doğumundan itibaren 12 ay içinde illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa müracaat etmek zorundadır. Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;

a) At sahibinin resmî tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,

b) At Eşkâl ve Muayene Raporu,

c) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,

d) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,

e) Atın Pedigrisi,

f) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.

Sahip Değiştirme İşlemleri

Madde 18 — Sahip değişikliklerinde;

a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pedigriye en geç 1 ay içinde işletilmesi için müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pedigrisi ile birlikte illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa veya yarış müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.

b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilâmı suretinin de gönderilmesi şarttır.

c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilâm tarihinden itibaren başlar.

Sahip Değişikliğinde İstenecek Belgeler

Madde 19 — Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;

a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmî tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC kimlik numarası yazılı resmî kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilâmı ve benzeri satış evrakları veya resmî makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve satanın, alıp sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,

b) Atın pedigrisi.

İhracat

Madde 20 — Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce soy kütüğü bürosundan izin alınması gerekir. İzin alınan atlar ihraç edilmeden önce, eşkâl muayenesinin mevcut pedigriyle karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek veteriner hekime yaptırılması ve export sertifikası düzenlenirken kullanılmak üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Ölen Atlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 21 — Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, ata ait pedigri ve varsa damızlık belgesi illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa teslim edilir. Ölen ata ait gerekli işlemler yapıldıktan sonra pedigri Bakanlığa gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Safkan Atlarda Irkın Korunması

Tayların Muayenesi

Madde 22 — Soy kütüklerine kaydedilip pedigrisi verilmiş atların görülen lüzum üzerine Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyetçe kan ve/veya DNA raporu da dikkate alınarak, genetik ve morfolojik muayeneleri yapılır.

Muayene neticesinde, safkan olmadıkları, kan ve/veya DNA yönünden ana-babaya uygunluk göstermediği, kan ve/veya DNA yönünden ana-babaya uygunluk gösterse dahi morfolojik olarak kendi ırk vasıflarını göstermediği tespit edilenlerin veya kendi ırkının gelişmesini göstermeyenlerin soy kütüğü kayıtları iptal edilir ve pedigrileri geri alınır. Bu atların taylarına pedigri verilmez, verilenlerde geri alınır. Tespite ilişkin karar, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

Muayeneler 15 gün önceden hipodromlarda ilân tahtasına asılmak suretiyle ve resmî programlara yazılarak ilân edilir. Bu şekilde tebligat yapılmış sayılır. Bu işlemler tutanakla tespit edilir. Muayeneler Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyetçe ilân edilen yerlerde yapılır. Görevli heyetin ücret, ulaşım ve diğer zarurî masrafları yarış gelirlerinden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Pedigriye Yapıştırılacak Fotoğraf

Madde 23 — Soy kütüklerine ve pedigriye yapıştırılacak fotoğraflar 9 x 12 cm. ebadında ve atın sol tarafından baş hafif sola dönük alın ve dört ayağı tırnakları dâhil görülecek şekilde yatay çekilmiş olmalıdır.

Kayıt Defteri

Madde 24 — İl müdürlüklerinde, pedigri verilen safkan Arap ve İngiliz atlarına mahsus, Bakanlıkça gönderilen defterler ayrı ayrı tutulur.

Atın Menşei

Madde 25 — Bir atın menşei olarak yurt içinde doğanlar için doğduğu il, yurt dışında doğanlar için doğduğu ülke esas alınır.

Atın Yetiştiricisi

Madde 26 — Bir atın yetiştiricisi o atın doğumu esnasında anasına sahip olan kişidir. Yetiştiricilik hakkı hiçbir şekilde devredilemez.

Damga Pulu

Madde 27 — Komisyon kararları, Eşkâl ve Muayene Raporu’na yapıştırılacak damga pulları Damga Vergisi Kanunu’nda belirtilen miktarlarda uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tohumlama

Tohumlamada Kullanılacak Aygırlarda Aranan Nitelikler

Madde 28 — Yurt dışından tohumlama için gelen yabancı menşeli aygırların tohumlamada kullanılabilmesi için, at ithalâtında aranan şartlara uygun olması ve tohumlama için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.

Tabiî tohumlamada kullanılacak safkan İngiliz aygır ile tabiî veya sun’î tohumlamada kullanılacak safkan Arap aygırlarında damızlık belgesi alınmış olması şartı aranır.

Safkan İngiliz atlarında sun’î tohumlama yasaktır.

Ayrıca, safkan Arap atlarında;

a) Sun’î tohumlamada kullanılacak aygırlar için bu amaçla kullanılacağına dair Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

b) Sun’î tohumlama, veteriner hekimlerce yapılır ve Tohumlama Belgesi, sun’î tohumlamayı yapan veteriner hekimce doldurularak imzalanır.

c) Sun’î tohumlama ve embriyo transferlerinde kullanılacak dondurulmuş sperma ve embriyonun alındığı atlar için, önceden Bakanlığın belirlediği hastalıklar yönünden salim olduğunu gösterir rapor istenir.

Sperma ve Embriyo İhracı

Madde 29 — Türkiye soy kütüklerine kayıtlı safkan atlar ile bunların sperma ve embriyolarının ihracı Bakanlık iznine tâbi olup, ihraçla ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Haralar

Veteriner Hekim Çalıştırılması ve Yükümlülükler

Madde 30 — Özel Haralarda;

a) Hara sahibinin kendi kısrakları dışında 10 baş ve üzerinde kısrak tohumlanması hâlinde; at yetiştirme, tohumlama ve kayıt tutma hizmetleri için sorumlu bir veteriner hekim bulundurulur.

b) Yetiştirme ve tohumlama hizmetleri; sorumlu veteriner hekimin kontrolü altında yürütülür. Yetiştirme kayıtları ve Tohumlama Belgesi, Bakanlık talimatlarına göre veteriner hekim tarafından tutulur ve düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma

Madde 31 — Sun’î ve tabiî tohumlamada kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilâtına tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu Yönetmelik gereğince muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar hakkında 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Evrakta Tahrifat

Madde 32 — Düzenlenen evraklardan;

a) Safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için bu Yönetmeliğe göre verilmesi gereken evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.

b) Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkâli üzerinde değişiklik yapanlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci maddesi hükümleri uygulanır. Mahkumiyet hâlinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir, pedigrileri iptal edilerek geri alınır.

Amaç Dışı Kullanma, Eşkâl ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme

Madde 33 — 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarının ölmeleri hâlinde pedigrilerini aynı kanunun 7 nci maddesindeki süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen at sahipleri hakkında, aynı kanunun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan para cezalarını, sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Mahkumiyet hâlinde söz konusu atların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigrileri iptal edilerek geri alınır.

Kaybolduğu Bildirilen Pedigrinin Kullanılması

Madde 34 — Kaybından dolayı düzenlenen pedigri verildikten sonra orijinal pedigri bulunacak olursa bu pedigri geçersiz sayılır. Bu pedigri gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Kayıp pedigri kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Yasaklar

Madde 35 — Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan ve yetiştirmede kullanılan atlar, damızlık özelliğini sürdürdüğü sürece amacı dışında kullanılamaz. Amacı dışında kullanıldıkları tespit edilenlerin damızlık belgeleri iptal edilir.

Diğer Düzenleyici İşlemler

Madde 36 — 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer alt düzenleyici işlemlere ilişkin hususlar Bakanlıkça tespit edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 37 — 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, işleyen, ambalâjlayan, depolayan, nakleden, pazarlayan iş yerlerinin çalışma izni, gıda sicili ve üretim izni işlemlerini, bu iş yerlerinin taşıması gereken asgarî ve teknik şartlar ile sorumlu yönetici istihdamına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretildiği, işlendiği, ambalâjlandığı, depolandığı, nakledildiği, pazarlandığı yerlerin çalışma izni, gıda sicili ve üretim izni ile bu iş yerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlar ile sorumlu yöneticilerde aranacak esaslara dair usul ve esasları kapsar.

Ürünün özelliğine göre özel teknik ve hijyenik şartlar gerektiren iş kollarına ait ek teknik ve hijyenik şartlar tebliğ ile belirlenir.

Yasal Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,

c) Türk Gıda Mevzuatı: Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm mevzuatı,

d) Gıda Kodeksi: Türk Gıda Kodeksini,

e) Gıda/Gıda Maddesi: Tütün ve sadece ilâç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dâhil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi,

f) Gıda Maddeleri Üreten İş Yeri: Gıdaların ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hâle getirme, ambalâjlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile taşıma araçları dâhil bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

g) Gıda Maddeleri Üreten ve Satan İş Yeri: Gıdaların ham maddeden başlayarak depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hâle getirme, ambalâjlama işlemlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıdaların toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerleri,

h) Kalite: Gıdaların mevzuatla belirlenmiş kriterlere uygunluğunu tayin eden özelliklerinin toplamını,

i) Organik Gıda: Organik üretim ve yetiştirme tekniği ile kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kontrolünde üretilmiş, yetiştirilmiş, doğadan toplanmış, avlanmış, ambalâjlanmış ve etiketlenmiş, ham, yarı mamul veya mamul hâldeki sertifikalı gıdayı,

j) Gıda İşletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri veya dağıtımını yaptıkları gıdaların gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,

k) Sorumlu Yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasında, işveren ve/veya tüzel kişilik yasal temsilcisi ile birlikte sorumlu olan yöneticiyi,

l) Usta: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde uygulayabilen, yetkili makamlardan ustalık belgesi almış kimseyi,

m) Ustalık Belgesi: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre meslekî eğitimden geçen ustalara yetkili mercilerce verilen meslekî yeterlilik belgesini,

n) Tescil: Çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izninin verilmesi işlemini,

o) Ham Madde: Gıdaların üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini,

p) Gıda İşlemeye Yardımcı Maddeler: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli teknolojik amaca yönelik olarak ham madde, gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan; son üründe kendisi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak, kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri,

r) Gıda Katkı Maddesi: Tek başına gıda olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi ve/veya gıda işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalâjlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıdaların tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanımına izin verilen maddeleri,

s) Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler: Gıda ile temasta bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri,

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerleri: Gıdaları dış etkilerden koruyan, taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım işlemlerinde kullanılan ve Türk Gıda Kodeksinde tanımlanan gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, işleme ve depolama işlemlerinin yapıldığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

t) Gıda/Gıda Maddesi Etiketi: Gıdayı tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalâjında basılı bulunan tanıtım bilgilerini,

u) Mamul Madde: Belli bir teknik ve/veya teknoloji kullanılarak elde edilen, tüketime hazırlanmış gıda maddesini,

v) Depo: Gıdaları ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri muhafaza etmek amacıyla ürünün özelliğine göre tesis edilen yerleri,

y) Soğuk Depo: Gıdaların soğutulduğu ve/veya dondurulduğu ve soğukta ve/veya dondurulmuş olarak muhafazasının yapıldığı tesisi,

z) Mübadeleye Konu Gıda Maddeleri: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne surette olursa olsun devredilen gıdaları,

aa) Gıda Hijyeni: Gıdanın sağlıklı olması için alınması gereken tüm tedbirleri,

ab) Gayrisıhhî Müessese: Çevresinde bulunanlara fizikî, ruhî ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri,

ac) Güvenli Gıda: Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdaları,

ad) Gıda Güvenliği: Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,

ae) Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere, en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya, su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarından resmî kontrolleri yapan yetkili makam tarafından, uzmanlık alanlarında kendi görevlerini yeterince yapmak ve resmî kontrollerin aynı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere aşağıda belirtilen hususlarda eğitim verilerek yetkilendirilmiş kişileri;

1-Resmî kontrol, izleme, gözetim, numune alma ve doğrulama gibi çeşitli kontrol teknikleri,

2-Resmî kontrol prosedürleri,

3-Türk gıda mevzuatı,

4-Üretim, işleme, dağıtım ve depolamanın çeşitli aşamaları ile gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin, insan sağlığı açısından ve gerekli görüldüğü taktirde hayvan ve bitki sağlığı ile çevre açısından taşıyabileceği riskler,

5-Türk gıda mevzuatına uyumsuzluğun değerlendirilmesi,

6-Gıda üretimindeki tehlikeler,

7-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) prosedürleri ve HACCP prosedürlerini değerlendirme teknikleri,

8-Gıda sektöründe uygulanan kalite kontrol programları gibi yönetim sitemleri ve bunların Türk gıda mevzuatı gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesi,

9-Resmî sertifikasyon sistemleri,

10-Acil durumlar için beklenmedik durum düzenlemeleri,

11-Resmî kontrollerde yasal işlemler ile ilgili konular,

12-Türk gıda mevzuatına uygunluğun değerlendirilmesi bakımından gerekli olabilecek yeterlilik testi, akreditasyon ve risk değerlendirmesi belgeleri de dâhil olmak üzere yazılı belgelerin ve diğer kayıtların incelenmesi,

13-Resmî kontrollerin bu Yönetmeliğe göre yapılmasını sağlamak için gerekli görülen, hayvan sağlığı ve hayvan refahı da dâhil olmak üzere diğer alanlar,

af) Genetik Modifiye Gıdalar: Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklara, genetik modifikasyon teknolojileri ile başka bir canlı türüne ait bir genin aktarılması ile DNA’sının belli bir bölümünde istenilen değişiklik yapılmış olan gıdaları,

ag) Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar: Özel bileşimlerine veya üretim proseslerine bağlı olarak, normal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan edilen özel beslenme amaçları için uygun olan ve bu uygunluklarını belirtir şekilde piyasaya sunulan gıdaları,

ah) Fonksiyonel/Özel Beyanlı Gıdalar: Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerleri

İş Yerlerinin Taşıması Gereken Genel Teknik ve Hijyenik Özellikler

Madde 5 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini yapan iş yerlerinde aşağıdaki özellikler aranır.

a) Üretimde kullanılan ve gıda ile temas eden tüm alet, ekipman ve yeniden kullanılabilen kaplar/ konteynırlar sağlığa uygun malzemeden, kolay ve iyi temizlenebilir, dezenfekte edilebilir, pürüzsüz ve kontaminasyona yol açmayacak özellikte olmalıdır. Bunlar, daima temiz bulundurulmalı ve uygun olanlar gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Üretim teknolojisi gereği kullanılan malzeme, alet ve ekipman ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır.

b) Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmanın onarım, boya, badana ve periyodik bakımları aksatılmadan yapılmalıdır.

c) İş yeri, zararlı canlılar ile çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde tesis edilmelidir.

d) Zemin, iş yerinin özelliğine göre su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte ve suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli bir eğimde olmalıdır.

e) Duvarlar, yapılan işin özelliğine göre su geçirmeyen, yıkanabilir, zararlı canlıların yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmalı, çatlak olmamalı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır. Duvar- zemin bağlantısının yuvarlatılmış yapıda olması gerekir.

f) Pencereler ve benzeri açık yerler kirlenmeye izin vermeyecek biçimde yapılmalı, ince gözenekli, kolay temizlenebilir, sökülüp takılabilir ve sürekli bakımları yapılabilir özellikte tel, plâstik veya uygun bir malzeme ile kaplanmalıdır. Pencere eşikleri raf olarak kullanılmamalıdır.

g) Kapılar, pürüzsüz ve su geçirmeyen yüzeylere sahip, duruma göre kendiliğinden kapanır, zararlı canlıların girişini engelleyecek şekilde olmalıdır.

h) Merdivenler, asansör kabinleri ve boşaltma olukları gibi yardımcı yapılar gıdaların kirlenmesine yol açmayacak konum ve yapıda olmalıdır.

i) Tavan donanımları, buharlaşma ve damlamadan dolayı gıda ve ham maddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden olmayacak biçimde tesis edilmeli ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

j) Kullanımı zorunlu durumlar dışında, işlenmemiş tahta gibi temizliği ve dezenfeksiyonu güç malzemeler kullanılmamalıdır.

k) İş yeri gerekli asgarî teknik donanıma sahip olmalı ve tekniğine göre ilgili bölümlerinde basınç, sıcaklık, akış göstergeleri bulunmalı ve gerektiğinde kaydetme işlemi yapılmalı ve kayıtlar saklanmalıdır.

İş Yerinde Kullanılacak Su, Buz ve Buhar

Madde 6 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimi yapılan iş yerinde kullanılan su, buz ve buharda aşağıdaki özellikler aranır.

a) Üretimde kullanılan su, içilebilir nitelikte olmalıdır. Suyun sürekli ve yeterli sağlanması, depolanması, basınç ve sıcaklığının kontrolü için uygun tesisat bulunmalıdır.

b) Ürünle temas edecek şekilde kullanılan buz, içilebilir nitelikte sudan üretilmiş olmalı ve işletme içinde hijyen kurallarına göre depolanmalı ve taşınmalıdır.

c) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerle doğrudan temas eden yüzeylerde kullanılan buhar, içilebilir nitelikteki sudan elde edilmelidir.

d) Buhar üretimi, soğutma ve yangın söndürme gibi işlerde kullanılan, gıdalarla temas etmemesi gereken su tamamen ayrı hatlarda taşınmalı, bu hatlar belirlenmiş standartlara göre değişik renklerle belirtilmeli ve içme suyu taşıyan sisteme geri dönüş yapmamalıdır.

Sıvı Atık Hatları ve Katı Atıkların Depolanması ve Uzaklaştırılması

Madde 7 —İş yerine ait sıvı atık sistemi korozyondan etkilenmeyen, temizlik ve bakımları kolayca yapılabilecek şekilde düzenlenmeli, koku kapaklı ve sıvı atık miktarını kaldırabilecek biçimde olmalıdır. İş yeri sahibi/sorumlu yöneticisi, yapılan üretim için arıtma tesisi ve deşarj izni gerekiyorsa Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre gereğini yapmalıdır.

İş yerinin özelliğine göre, katı atıkların iş yerinden uzaklaştırılıncaya kadar toplanacağı, uygun şekilde yapılmış, yıkama ve dezenfeksiyona uygun, kapalı bir katı atık depolama yeri olmalıdır. Katı atık depolama ve naklinde kullanılan malzeme, alet ve ekipman tek kullanımlık veya kolayca yıkanabilir, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalı, üzerleri işaretlenerek üretimi etkilemeyecek yerlerde bulundurulmalı ve kesinlikle gıda maddeleri üretimiyle ilgili işlerde kullanılmamalıdır. Katı atıkların toplanıp uzaklaştırılması işlemi Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Sosyal Tesis ve Tuvaletler

Madde 8 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimi yapılan iş yerinde giyinme, soyunma, dinlenme odaları, tuvaletler ve varsa yemekhanelerde aşağıdaki özellikler aranır.

a) İş yerindeki sosyal tesis, duş ve tuvaletler gıda üretim alanlarından ayrı olmalıdır. Tuvaletler gıda üretim yerlerine doğrudan açılmamalıdır.

b) İş yerinde personel için giyinme, soyunma, dinlenme odaları ve tuvalet bulunmalı, tuvaletler atık maddelerin hijyen kurallarına uygun bir biçimde uzaklaştırılacağı şekilde tasarlanmalı ve bu alanlarda hijyen kurallarını hatırlatıcı uyarı levhaları bulundurulmalıdır.

c) Gerekli görülen yerlerde sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı ve elle kullanılmayan muslukların bulunduğu lâvabolar takılmalıdır. Sıvı sabun, kurutma cihazı veya kâğıt havlu bulunmalı, gerektiğinde el ve ayakların dezenfekte edilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.

d) Yemekhane varsa, hijyen kurallarına uygun olmalıdır.

e) Sosyal tesise ait atıklar kapalı sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yapılmış foseptiklere bağlanmalıdır.

Aydınlatma ve Havalandırma

Madde 9 —Üretim yeri işin özelliğine uygun yoğunlukta aydınlatılmış olmalıdır. Aydınlatma tabiî renkleri değiştirmeyecek özellikte yapılmalı ve aydınlatma cihazlarında muhafaza bulunmalıdır.

İşlem ihtiyacına göre sıcaklığın kontrolü, nem kontrolü, toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Havalandırma açıklıklarının üzerinde bir ızgara veya aşınmayan malzemeden yapılmış koruyucu düzenek bulunmalıdır. Izgaralar temizlenmek için kolayca sökülebilir nitelikte olmalıdır.

İş Yeri Çevresi

Madde 10 —İş yeri çevresinde her türlü kirliliğe ve kötü kokuya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.

Ham Madde Kabul Yerleri

Madde 11 —İş yerinin özelliğine göre ham madde kabul yerlerinde ham maddenin tozlanmasını, kirlenmesini ve bozulmasını engelleyecek koruma tedbirleri alınmalıdır.

Depolama

Madde 12 —Ham madde, mamul madde, katkı ve diğer yardımcı maddeler, alet ve ekipman, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile temizlik madde ve malzeme depoları birbirinden ayrı olmalı ve bu Yönetmelikte yer alan iş yerinin taşıması gereken genel özellikler kısmındaki ilgili hükümlere uygun olmalıdır. Ürünler bulaşmanın ve bozulmanın önleneceği koşullarda ayrı ayrı ve palet yüksekliğinde zeminle ve duvarla temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.

Lâboratuvar

Madde 13 —Lâboratuvarlar üretim bölümlerine doğrudan açılmamalıdır. Ancak gerekli hâllerde üretime yön verecek analizler için üretim yerinin bir bölümünde test üniteleri yer alabilir.

Yakıt Depoları

Madde 14 —Yakıt depoları uygun yerlerde, üretim yerine doğrudan açılmayan ve kendi mevzuatına uygun olmalıdır.

Temizlik ve Dezenfeksiyon

Madde 15 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi yapılan iş yeri temizlik ve dezenfeksiyon koşulları:

a) Gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi tarafından hijyen kontrol programları yapılmalı, bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları iş yerinin ilgili bölümlerine asılarak veya dosyada bulundurularak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kaydedilmelidir.

b) Gıda işletmelerinde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş uygun deterjan, kimyasal ve/veya dezenfektanlar veya bunların etken ham maddeleri kullanılmalıdır.

c) Su, deterjan ve/veya dezenfektan ve bunların çözeltileri aracılığı ile işletmenin, malzeme, alet ve ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sırasında gıda maddesinin kirlenmesini ve bulaşmayı engelleyecek önlemler alınmalıdır.

d) Günlük çalışmaların bitiminden hemen sonra veya işletmenin veya ürünün özelliğine göre hazırlanmış temizleme prosedürüne göre gıdaların işlendiği ortamdaki zemin, işlemle ilgili kanallar, malzeme, alet ve ekipman ile duvarlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Zeminde kullanılan temizlik materyali ile alet ve ekipmanda kullanılan temizlik materyali tanımlanmalı ve ayırt edici olmalıdır.

e) Malzeme, alet ve ekipman temizliğinden sonra kurutulması gerekenler en kısa zamanda kurutulmalıdır. Temizlikte kullanılan malzemeler yıpranmış ve kirli olmamalıdır.

f) İş yeri personelinden bir kişi işletme temizliğinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.

g) Risk analizine göre mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin mikrobiyolojik yönden temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.

h) Mikrobiyolojik bulaşmanın önem taşıdığı iş yerinin üretim yeri girişinde, içinde dezenfektan bulunan havuz veya paspas bulunmalıdır veya başka uygun bir yöntem ile söz konusu işlem gerçekleştirilmelidir.

Evcil Hayvanlar

Madde 16 —Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında, iş yerinde kesinlikle hayvan bulundurulmamalıdır. Hayvan bulunan güvenlik bölümleri üretim ve depolama tesislerinden ayrı olmalıdır.

Zararlı Canlılar

Madde 17 —Zararlı canlılarla mücadele için etkili, sürekli ve yeterli bir program yapılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele ilâçları veya sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerlerinde toksik etkileri ve kullanımları açısından uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı, sadece bu amaç için kullanılan kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalıdır. Bunlar, bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli ve kullanılmalıdır. Zararlı canlılarla mücadele için ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilâçlar, amacına ve genel halk sağlığına uygun olarak kullanılmalıdır.

Personel Eğitimi

Madde 18 —Gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi, üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitim sağlamalıdır.

Sağlık Kontrolü

Madde 19 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde çalışacak personel sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamalardan gıda işletmecisi/sorumlu yöneticisi sorumludur.

Personel Hijyeni ve Davranışları

Madde 20 —Gıdaların üretildiği alanda çalışan herkesin, kişisel temizliğine yüksek derecede özen göstermesi gerekir. Tırnaklar kısa kesilmiş olmalı, eller sürekli temiz tutulmalı, açıkta yara olmamalıdır. Çalışırken başlık, maske, bone, eldiven ve ayak giysileri gibi uygun koruyucu giysiler gerektiğinde giyilmelidir. Bu giysiler kolay temizlenebilir olmalı ve temiz tutulmalıdır.

Üretim esnasında herhangi bir şey yemek, tütün kullanmak, sakız çiğnemek, tükürmek ve gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışların yapılmaması gerekir. Kişisel eşyalar ve giysiler gıdaların işlendiği alanlarda bulundurulmamalı, üretim esnasında hiçbir takı takılmamalıdır.

Gıdalarla taşınması ihtimali olan bir hastalığı veya bulaşmış yara, deri enfeksiyonları, ağrılar ve ishal gibi hastalığı olan kişilerin, gıdaları işlemesine veya gıdaların işlendiği alana girmesine, izin verilmez. Bu şekilde etkilenen ve gıda işinde çalışan gıda ile teması olma ihtimali olan herkes hastalığını veya belirtilerini eğer mümkünse onun sebeplerini gıda işi yapan işletmeciye bildirecektir.

Ziyaretçiler

Madde 21 —Gıda üretim alanında, ziyaretçilerin gıdaları kontamine etmesini önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Bu amaçla ziyaretçilere verilmek üzere koruyucu giysiler bulundurulmalıdır.

Taşıma

Madde 22 —Gıdaların taşınması için kullanılan araç ve/veya kaplar;

a) Yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde tasarlanmalı, temiz tutulmalı, gerektiğinde bakımı yapılmalı ve iyi muhafaza edilmelidir.

b) Araç ve/veya konteynır içindeki kaplar, bulaşmaya sebep olabileceği için gıdadan başka herhangi bir şeyin taşınmasında kullanılamaz.

c) Gıda ile birlikte başka herhangi bir şeyin veya farklı gıdaların aynı anda birlikte taşınması durumunda, ürünler birbirinden tamamen ayrılacaktır.

d) Sıvı, granül ve toz hâldeki dökme gıdalar, gıdaların taşınmasında kullanılan kap ve/veya konteynır/tankerlerle taşınacaktır. Gıdaların taşınmasında kullanılan kap/konteynırların üzerinde açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde "yalnızca gıda maddesi için" ibaresi bulunmalıdır.

e) Araçlar ve/veya konteynırlar gıdalardan başka bir şeyin veya farklı gıdaların taşınmasında kullanılmaları durumunda, bulaşmayı önlemek için yüklemeler arasında iyice temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmelidir.

f) Gıdalar araç ve/veya konteynırların içerisine bulaşma riskini en aza indirecek biçimde yerleştirilmeli ve korunmalıdır.

g) Gıdaların taşınması için kullanılan araçlar gerektiğinde, gıdaları uygun sıcaklıklarda muhafaza edebilecek ve söz konusu sıcaklıkları izlemeye imkân verecek nitelikte olmalıdır.

Gıdaların Ambalâjlanması ve Paketlenmesi

Madde 23 —Gıdaların ambalâjlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler;

a) Bulaşma/kirlilik kaynağı olmamalı ve ambalâj malzemeleri, bulaşma riskine maruz kalmayacak şekilde depolanmalı ve kullanılacağı zamana kadar koruyucu örtüleri açılmamalıdır.

b) Ambalâjlama ve paketleme işlemleri ürünlere bulaşmayı önleyecek şekilde yürütülmelidir.

c) Gıdalar için bir defadan fazla kullanılmak amacıyla üretilmiş olan ambalâjlama malzemeleri temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir olmalı ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için işletme uygun tesise sahip olmalıdır.

d) Ambalâjlama ve paketleme malzemeleri, bu işlemlerin yapılacağı oda veya alanlara hijyen kurallarına uygun olarak getirilmelidir.

e) Gıda ambalâjlanması ve paketlenmesinde kullanılacak madde ve malzemeler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Ambalâjlama bölümünde belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma İzni ve Gıda Sicili İşlemleri

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Vermeye Yetkili Makamlar

Madde 24 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri için ilgili merci çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkilidir.

Çalışma İzni ve Gıda Sicili

Madde 25 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu

Madde 26 —Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar.

a) Dilekçe,

b) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

c) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,

d) İmza sirküleri sureti,

e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

f) Kapasite raporu,

g) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

Çalışma İzni ve Gıda Siciline Esas İşlemler

Madde 27 —Başvuru işlemlerinde;

a) İşlemler, eksiksiz olan başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. Söz konusu iş yeri bu Yönetmelikte geçen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından 24 üncü maddede belirtilen ilgili merci tarafından görevlendirilen gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından denetlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun bulunan iş yeri için Ek-2/A ve/veya Ek-2/B’ de örneği verilen çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, iş yerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen çalışma izni ve gıda sicili belgesi, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde bu belgeler geçerliliğini kaybeder. Değişiklik durumlarında ilgili bilgi, belge, çalışma izni ve gıda sicili belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde, ölüm durumlarında ise dört ay içinde ilgili mercie başvurulur ve yeni duruma göre çalışma izni ve gıda sicili düzenlenir. Başvurularını bu süre içinde gerçekleştirmeyen iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.

c) Çalışma izni ve gıda sicili belgesinin kaybolması hâlinde yazılı beyan veya okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek ilgili mercie başvurulur ve bu belge yeniden düzenlenir.

d) Çalışma izni alanlar altı ay içinde faaliyete geçmek zorundadır. Mevsimlik olarak faaliyet gösteren iş yerleri ile lokavt ve benzeri mücbir sebepler hariç olmak üzere faaliyete geçmeyenler ile faaliyetlerini kesintisiz altı aydan fazla durduran iş yerlerinin, durumlarını ilgili mercie bildirmemeleri hâlinde çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil ve Üretim İzni İşlemleri

Tescil ve Üretim İzni

Madde 28 —Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Bu amaçla;

a) Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni almak isteyenler Ek-3’de yer alan beyanname ve ürün etiket örneği ile birlikte ilgili mercie başvurur.

b) Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni almak isteyenler Ek-4’deki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvurur.

c) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni almak isteyenler Ek-5’deki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvurur.

d) EK-1’de belirtilen iş kollarına ait üretim izni başvuruları ilgili mercie yapılır. Dosyaların eksiksiz ve tam olması durumunda işlemler, başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere ilgili merci tarafından Ek-6/A ve Ek-6/B’de örneği verilen üretim izni belgesi düzenlenir.

e) Üretim izni belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, değişiklikle ilgili bilgi, belge ve üretim izni belgelerinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde ilgili mercie başvurulur ve bu belgeler ilgili merci tarafından yeniden düzenlenir.

f) Aynı yüzde bileşene haiz ürünler birden fazla marka ile üretilip piyasaya arz edilebilir.

g) Üretim izin belgesi olmayan ürünler piyasaya sunulamaz.

h) Bakanlıkça yapılan yeni düzenlemelere veya iş yerinin ilgili mercie ibraz ettiği beyanlarına uygun olmayarak ürünü imal etmesi hâlinde, söz konusu ürüne ait üretim izni belgesi iptal edilir.

i) İş kollarına göre üretim izinlerinin hangi merci tarafından verileceği Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İstihdam

Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları

Madde 29 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

a) Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve Diyetisyenler hazır yemek üreten her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

b) (a) bendi dışında kalan iş yerleri; (a) bendindeki meslek gruplarına uygun olarak azamî 5 iş yeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki iş yerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler.

c) (a) bendi dışında kalan iş yerlerinden yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik iş yerleri ile 20 beygir gücü ve altında motor gücü bulunan ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri, pastacılık ürünleri üreten iş yerleri, mantı, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kadayıf gibi unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri; yetkili makamlarca verilmiş ustalık belgesi almış elemanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili meslek odalarının birlikte açtığı kurslardan sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesi almış olmaları hâlinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

d) Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde ise her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak gıda, ziraat, makine, petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdamı zorunludur.

e) 60 beygir gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kâğıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerlerinde (d) bendinde belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azamî 5 iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

f) Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunulan meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. İş yeri ile sorumlu yönetici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir.

g) Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir iş ile iştigal edemezler.

h) Sorumlu yöneticiler EK-7/A ve EK-7/B’de belirtilen iş kollarına göre istihdam edilirler.

Sorumlu Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerindeki üretim zincirinden tüzel kişiliğin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur.

b) İş yerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve tespit ettiği eksiklikleri bir rapor hâlinde tüzel kişiliğin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek.

c) Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

d) Yetkili makam tarafından iş yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.

e) Çalışan personelin sağlık ile ilgili kontrollerini yaptırmak, meslekî bir hastalığın veya iş ile ilgili bir hastalığın tespiti hâlinde koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

f) İş yerinde hijyenik bir ortamın oluşturulması, çalışan personelin sağlığının korunması ve eğitimi ile yan ürünlerin uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

g) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden çalıştığı iş yeri idaresine ve iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili mercie yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemlerin iş yeri idaresince yapılması ve bu sure zarfında yeni bir sorumlu yönetici istihdamının yapılması zorunludur.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

Madde 31 —9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin değişik 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri ile Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 — Hâlen faaliyet gösteren gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde Yönetmeliğin hükümlerine uymak zorundadır. Yönetmeliğin hükümlerine uymayanlar hakkında 5179 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesine göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce çalışma izni, gıda sicili, üretim izni almış olan iş yerlerinin hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sorumlu yönetici olarak görev yapan kişilerin çalıştıkları iş yerinden ayrılana kadar sorumlu yöneticilik yapma hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 4 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde gayrisıhhî müessese ruhsatı olmayan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartları taşıması koşulu ile, çalışma izni ve gıda sicili için ilgili mercie başvurmaları hâlinde, bu Yönetmeliğin yayım tarihi esas alınarak bir yıl süreli geçici çalışma izni ve gıda sicil belgesi alabilirler. Bu süre içerisinde gayrisıhhî müessese ruhsatını alamayan iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicil belgesi iptal edilir.

Yürürlük

Madde 32 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa Başı