Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Ağustos 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25565

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7690   Merkezi İstanbul’da Bulunan “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği”nin İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

2004/7700   Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2004/7710   4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7728   Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin 2004/7127 Sayılı Kararnamenin Eki (VII) Sayılı Haritanın Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

— Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

— Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

— Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (No: 1)

— Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (No: 2004/3)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7690

Merkezi İstanbul’da bulunan “Türkiye Kas Hastalıkları Derneği”nin izin almadan yardım toplayan kuruluşlardan sayılması; İçişleri Bakanlığı’nın 16/7/2004 tarihli ve 134105 sayılı yazısı üzerine, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. BABACAN

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7700

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 21/6/2004 tarihli ve 13867 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7710

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 7/5/2004 tarihli ve 630 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

30/7/2004 Tarihli ve 2004/7710 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 — Envanterinde bulunan araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri, 31/12/2004 tarihine kadar uygulanmak üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7728

Bazı alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesine ilişkin 22/3/2004 tarihli ve 2004/7127 sayılı Kararnamenin eki (VII) sayılı haritanın ekli haritada gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulu’nun 24/2/2004 tarihli ve 18 sayılı Kararına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 19/7/2004 tarihli ve 1030 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü federasyon başkanlarının seçimi, göreve başlatılmaları, görevden alınmaları ile seçimde oy kullanacaklarla ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, federasyon başkanlığı seçimine katılacaklarda aranılacak şartları, seçimde oy kullanacak kişi, kurum ve kuruluşlar ile seçimle ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

Bakan: Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanı,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

Spor Kulübü: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescillerini yaptırmış spor kulüplerini,

Spor Kulübü Yöneticisi : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescillerini yaptırmış kulüplerin başkanı ve yönetim kurulu üyelerini,

Hakem: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce kendilerine hakemlik belgesi verilen fiilen hakemlik yapan kişileri,

Antrenör: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce açılan kursları bitirip antrenörlük belgesine sahip kişileri,

FISU: Dünya Üniversite Sporları Federasyonunu,

CISM: Uluslar Arası Askeri Sporları Konseyini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Federasyon Başkanı Adaylarında Aranılacak Şartlar

Madde 5 — Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) 25 yaşından gün almış olmak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

e) Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş olmak,

f) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

g) Bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

h) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, organize suçlar, zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (c) bendi hükmü aranmaz.

Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında; Genel Müdür yardımcısı, kurul ve daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, federasyon genel sekreteri, il müdürü ve şube müdürü görevinde bulunanlar seçimle ilgili adaylık başvurularının yapıldığı tarihte idari görevlerinden ayrılmadıkça aday olamazlar.

Adaylık ile ilgili diğer usul ve esaslarla, adaylardan alınacak seçim giderlerine katılma payı Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

Federasyon Başkanı Seçiminde Oy Kullanacaklar

Madde 6 — Federasyon Başkanı seçiminde oy kullanacak olanlar şunlardır:

A) Tüm branşlarda oy kullanacaklar;

a) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapanlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak görev yapanlar,

b) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek bir üye,

c) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

d) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek beş üye,

e) Paralimpik Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek üç üye,

f) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek beş üye,

g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek dört üye,

B) Kendi branşında oy kullanacaklar;

a) Seçimin yapıldığı sezonda, sezon başlamamış ise bir önceki sezonda; bayan ve/veya erkeklerde federasyonların en üst liglerine katılan kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek beş’er üye, bunlardan sadece birine katılan kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarınca belirlenecek üç’er üye,

b) Ülkemizde büyükler kategorisinde şampiyon olan ve halen faal kulüpleri temsilen iki’şer üye,

c) Seçimin yapıldığı sezonda bayan ve/veya erkeklerde federasyonların ikinci liglerine katılan kulüp başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek bir’er üye,

d) Seçimin yapıldığı sezonda bayan ve/veya erkeklerde federasyonların üçüncü liglerine katılan kulüp başkanları,

e) Ligi bulunmayan federasyonların yıllık faaliyet programında yer alan faaliyetlere seçimin yapıldığı sezonda, sezon başlamamış ise bir önceki sezonda; bayan ve/veya erkeklerde katılan kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek beş’er üye, bunlardan sadece birine katılan kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarınca belirlenecek üç’er üye,

f) Bölgesel faaliyetlere katılan kulüp başkanları,

g) Seçimin yapıldığı sezonda, sezon başlamamış ise bir önceki sezonda ilindeki en üst lig veya kümeye katılan kulüplerin başkanları,

h) Altı ay önce tescili yapılmak kaydıyla; federasyon faaliyetlerine katılan kulüp başkanları,

ı) Bağlı oldukları dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında üyelik yapanlar,

i) Olimpiyat Oyunları, dünya veya Avrupa şampiyonalarında görev almış seçim tarihinden en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış uluslar arası hakemler,

j) Seçimin yapıldığı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış; olimpiyat oyunları, büyükler kategorisinde dünya veya Avrupa şampiyonlarında ilk üç’e girenler ile büyükler kategorisinde CISM dünya şampiyonu olanlar,

k) Milli takımda en az bir yıl teknik direktörlük veya iki yıl antrenörlük yapmış olanlar,

l) Ağalık taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla Kırkpınar yağlı güreşlerinde ağalık yapmış olanlar,

m) Seçimin yapıldığı tarihte faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan olanlar,

n) Engelliler spor federasyonları seçiminde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulunca belirlenecek üç üye,

o) En az bir yıl federasyon başkanlığı yapanlar,

ö) Seçimin yapıldığı sezonda; ilinde federasyon faaliyetlerine katılan ve ilgili branşta spor kulübü bulunan il müdürleri.

C) Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı seçiminde; bünyesinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fakültelere bağlı beden eğitimi ve spor bölümü bulunan üniversiteleri temsilen bölüm başkanı veya yüksek okul müdürü ile seçecekleri birer üye, diğer üniversitelerde ise; rektörlerince belirlenecek birer üye, Harp Okulları Komutanları, Polis Akademisi Başkanı, yaz ve kış dünya üniversiyad oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular.

D) Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı seçiminde;

a) Büyükşehirde; büyükşehir belediye başkanı, diğer illerde ise ilin belediye başkanı,

b) Gençlik ve Spor İl müdürleri.

Oy kullanma hakkını kazanmış üye, aynı branşta birden fazla oy kullanma hakkı olsa dahi, ancak bir kez oy kullanır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Seçim Tarihi

Madde 7 —Seçimler, dört yılda bir branşına göre Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren dört ay içerisinde yapılır.

Olimpik olmayan spor federasyon başkanı seçimi ise, Yaz Olimpiyat Oyunlarını takiben dört ay içerisinde yapılır.

Seçimle İlgili Duyurular

Madde 8 — Seçimin yapılacağı tarih, son müracaat tarihi belirtilmek kaydıyla Türkiye genelinde baskısı olan iki ayrı gazetede iki gün arayla iki kez ilan edilir.

Bu ilan metinleri, federasyon başkanlarında aranacak şartlar ve seçime ilişkin esaslarla birlikte Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlükleri bu ilan metinlerini ilan tahtalarında ilan ederler.

Merkez Seçim Kurulunun Teşkili ve Görevlendirilmesi

Madde 9 —Merkez Seçim Kurulu, Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, bir hukukçu, bir başmüfettiş ve en az şube müdürü seviyesinde iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Merkez Seçim Kurulunun Görevleri

Madde 10 — Merkez Seçim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Federasyon başkanı seçimi ile ilgili ilanları hazırlamak ve ilan etmek,

b) Federasyon başkanı aday adaylarının belirlenen niteliklere uygun olup, olmadığını incelemek ve adayları belirlemek,

c) Tespit edilen adayların listelerini il seçim kurullarına ilan edilmek üzere bildirmek,

d) Seçimle ilgili oy pusulalarını bastırmak ve il seçim kurullarına göndermek,

e) İl seçim kurullarından gelecek oyları tasnif etmek, seçim sonuçlarını Genel Müdüre sunmak,

f) Seçimle ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Merkez Seçim Kurulunun aldığı kararlar kesindir.

İl Seçim Kurulları

Madde 11 — İl seçim kurulu, gençlik ve spor il müdürünün başkanlığında; iki şube müdürü, şef ve il müdürünce belirlenecek bir personelden olmak üzere beş kişiden oluşur. Aynı vasıfta eleman bulunmaması halinde, il müdürünün teklifi ve il başkanlığının oluru ile il seçim kurulu oluşturulur.

Federasyon başkan adayları, il seçim kurullarında isterlerse gözlemci bulundurabilir.

İl Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 12 — İl seçim kurullarının görevleri şunlardır;

a) Merkez Seçim Kurulunca hazırlanarak gönderilen talimatlar doğrultusunda seçim hazırlıklarını yapmak ve seçimleri sonuçlandırmak,

b) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak illerinde oy kullanacakların isimlerini tespit etmek, gençlik ve spor il müdürlüğü panolarında ilan etmek ve seçim gününe kadar muhafazasını sağlamak,

c) Seçimin sağlıklı ve düzenli yapılıp sonuçlandırılması için her türlü tedbirleri almak,

d) Seçim sonuçlarını tasnif ederek, gerekli tutanakları hazırlayıp, komisyon üyelerince müştereken imzalandıktan sonra oy pusulaları ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içinde Merkez Seçim Kuruluna bir kurye aracılığı ile göndermek.

İl seçim kurulları ihtiyaç duymaları halinde yeteri kadar sandık kurulu oluşturabilir.

Seçimlerde Oy Kullanma Zamanı ve Yeri

Madde 13 — Seçim, il seçim kurulunca tespit edilen yerde yapılır.

a) Tüm illerde seçim aynı saatte başlar, aynı saatte sonuçlandırılır. Bununla ilgili hususlar Merkez Seçim Kurulunca, il seçim kurullarına duyurulur.

b) Oy kullanma mahalleri il seçim kurullarınca ilan edilir.

c) Seçimler gizli oy açık tasnif usulüyle yapılır.

İtirazlar

Madde 14 — Her türlü itiraz Merkez Seçim Kuruluna, ilan tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek itiraz ücreti yatırılarak yapılır. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para ilgiliye iade edilir.

İtirazlar üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilir.

Federasyon Başkanlarının Görev Süresi

Madde 15 — Yapılan seçim sonucunda en çok oy alan aday, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır. Oyların eşitliği halinde Genel Müdür ve eşit oy alan adayların huzurunda, Merkez Seçim Kurulu tarafından çekilecek kur'a sonucu kazanan aday federasyon başkanlığına aynı usulle göreve başlatılır.

Başkan adayı çıkmayan federasyonlar için; Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, kurul başkanları, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanları ve Spor Toto Teşkilat Müdüründen oluşan kişiler tarafından en geç bir ay içinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyanlar arasından başkan seçilir.

İlgili branşta seçime bir tek adayın iştirak etmesi halinde adayın, o branşta kullanılması gereken oyların en az 1/3 ünü alması şarttır. Aksi taktirde federasyon başkanının seçimi, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından en geç bir ay içerisinde yapılır.

Federasyon başkanlarının görev süresi dört yıldır.

Federasyon Başkanlarının Ayrılmaları veya Görevden Alınmaları

Madde 16 — Federasyon başkanı kendi isteğiyle görevden ayrılabileceği gibi seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda görevde kalmasında sakınca görülmesi halinde veya Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından sportif olarak başarısız olmasının tespiti veya yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirememesi durumunda, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile görevden alınır.

Federasyon başkanlığı görevinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde tüm kurulları görevinden ayrılmış sayılır. Kalan sürenin tamamlanması için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler tarafından Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyanlar arasından federasyon başkanı seçilir.

Ancak; yeni başkan seçilinceye kadar mevcut kurullar görevlerine devam ederler.

Federasyon Kurullarının Oluşturulması

Madde 17 — Federasyon kurulları, Federasyon Başkanının göreve başlamasını müteakip, 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur.

Sportif Değerlendirme Kurulu

Madde 18 — Spor federasyonlarının yıllık ve/veya dört yıllık faaliyetleri ile sporcu ve kulüp sayılarındaki artış oranıyla, Ülkemizdeki yaygınlığını değerlendirmek amacıyla Sportif Değerlendirme Kurulu kurulur.

Sportif Değerlendirme Kurulu; Genel Müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Genel Müdürlükçe belirlenecek iki kişi,

b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve belirlenecek bir üye,

c) Merkez Danışma Kurulunca tespit edilecek iki üye,

d) Bünyesinde spor bölümü bulunan üniversiteleri temsilen iki üye,

e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı,

f) Türkiye Parolimpik Komitesi Başkanı,

g) I. Hukuk Müşaviri ile Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı,

olmak üzere toplam onüç üyeden oluşur. Kurul en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır. Federasyon başkanının görevden alınması toplantıya iştirak eden üyelerin 2/3’ünün oyu ile teklif edilir.

Kurulun sekreterya görevi Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Federasyon başkanının, sportif alanda başarısızlığı aşağıdaki kriterlere göre belirlenir;

a) Bir önceki yıla göre sporcu ve kulüp sayısı,

b) Federasyonun Ülkemizdeki gelişmişlik potansiyeli ve faaliyette bulunduğu il ve ilçeler,

c) Faal sporcu ve kulüp sayısının yıllar itibariyle artış oranı,

d) Uluslar arası müsabakalarda aldığı başarı,

e) Kaynaklarının kullanımı,

f) Faaliyetlerini sponsorlara yaptırma başarısı,

g) Anti doping maddelere karşı mücadele yeteneği,

h) Yıllık ve/veya dört yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirme oranı.

Kurul, Bakanın veya Genel Müdürün talimatıyla yılda en az iki kez toplanabileceği gibi bilgi ve belgeye dayalı yapılan başvurular üzerine de toplanabilir.

Yeni Kurulan Federasyonlar

Madde 19 — Yeni kurulan spor dallarına ait federasyon başkanlıklarının seçimi bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne istinaden yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20 — 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 28/3/2001 tarihli ve 24356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan :

Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, telekomünikasyon hizmeti yürütmek ve/veya altyapısı kurmak ve işletmek isteyen sermaye şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2nci maddesinin (g) bendi, 3üncü maddesinin (e) bendi, Ek 18inci ve Ek 27nci maddeleri ile 2813 sayılı Telsiz Kanununun 7nci maddesinin (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu,

b) Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu,

c) Yetkilendirme : Kurum tarafından, telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve/veya altyapısının kurulması ve işletilmesi için sermaye şirketlerine verilen lisans veya genel izin ile bunların verilmesi işlemini,

d) Görev sözleşmesi : Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Kurum arasında, katma değerli hizmetler dahil, her türlü telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar muvacehesinde Kurumun takdir edeceği bir süre için akdedilen sözleşmeyi,

e) GSM görev sözleşmesi : Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Kurum arasında, GSM 1800 mobil telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve gerekli telekomünikasyon altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere akdedilen bir sözleşmeyi,

f) İmtiyaz sözleşmesi : İşletmeci tarafından söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Kurum ve işletmeci arasında yapılan sözleşmeyi,

g) Telekomünikasyon ruhsatı : İşletmeci tarafından söz konusu telekomünikasyon ruhsatında belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Kurum tarafından verilen ruhsatı,

h) Genel izin : Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için, Kurum tarafından işletmecileri belirli genel şartlara ve Kurum nezdinde kayıt yaptırılmasına tâbi olarak yetkilendiren genel düzenleyici işlemi,

ı) Lisans : Kullanıldığı yere göre, görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatını,

j) Abone : Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile ilgili hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Ana telekomünikasyon şebekesi : Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında telekomünikasyonu sağlayan transmisyon altyapısı ve anahtarlama ekipmanları da dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesini,

l) Arabağlantı : İki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon trafiğinin gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandırılmasını,

m) Asgari değer : Lisans ve genel iznin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan asgari değerini,

n) Brüt satışlar : Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları ve vergi iadeleri dahil, katma değer vergisi hariç olmak üzere, işletmecinin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri,

o) İlgili mevzuat : Telekomünikasyon sektörüne ilişkin kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, tüzük, yönetmelik, tebliğ, lisans, genel izin, genelge, usul ve esaslar, Kurul kararı ve ilgili diğer düzenleme ve mevzuatı,

p) İşletmeci : Türk Telekomünikasyon A.Ş. de dahil olmak üzere, Kurum ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı ya da genel izin kapsamında yapılan bir kayıtlanma uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketini,

r) Katma değerli telekomünikasyon hizmetleri : Aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleri ile veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arası interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini,

s) Kişisel telekomünikasyon tesisi : Bir gerçek veya tüzel kişinin kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasır olarak şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde kullanılmayan telekomünikasyon tesisleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesislerini,

t) Kontrol unsuru : Ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları,

u) Kullanıcı : Aboneliği olup olmamasına bakılmadan telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

v) Net satışlar : Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,

y) Satış indirimleri : Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri,

z) Sermaye şirketi : Kurum tarafından aranacak şartları taşıyan, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak bir sermaye şirketini,

aa) Şebeke : İki veya daha fazla nokta arasında telekomünikasyonu sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

ab) Telekomünikasyon : Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

ac) Telekomünikasyon altyapısı : Telekomünikasyonun, üzerinden veya aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlayan anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini,

ad) Telekomünikasyon altyapısı işletimi : İlgili altyapıya ilişkin gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veya herhangi bir surette temin edilmesi ile bu tesisin diğer işletmecilerin veya talep eden diğer gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulmasını,

ae) Telekomünikasyon hizmeti : Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tümünün hizmet olarak sunulmasını,

af) Telekomünikasyon tesisi : Telekomünikasyon şebekesini oluşturan ve kendi içinde bütünlük arz eden bölümlerin her birini,

ag) Türk Telekom : Türk Telekomünikasyon A.Ş.’yi,

ah) Yetkilendirme ücreti : İmtiyaz sözleşmesi ve 1. Tip telekomünikasyon ruhsatı için ihale sonucunda oluşan, 2. Tip telekomünikasyon ruhsatı ve genel izin için ise Kurul tarafından belirlenen ücreti

ifade eder.

Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

Kısaltmalar

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

a) ETSI (European Telecommunications Standards Institute) : Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

b) Gİ : Genel izni,

c) ITU (International Telecommunication Union) : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

d) TR : Telekomünikasyon ruhsatını

ifade eder.

Yetkilendirme

Madde 6- Hiç kimse, Kurum tarafından bir lisans verilmiş veya genel izin kapsamında kayıtlanmış olmadıkça telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez. Ancak kişisel telekomünikasyon tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen faaliyetler herhangi bir lisans veya genel izne tâbi değildir.

Yetkilendirme Türleri

Madde 7- Yetkilendirme türleri; görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izindir.

Yetkilendirme Ücreti

Madde 8- Lisans ve genel iznin asgari değeri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Yetkilendirme ücreti ise, asgari değerlerden az olmamak kaydıyla; imtiyaz sözleşmesi ve 1. Tip TR için yapılacak ihale sonucunda oluşan, 2. Tip TR ve Gİ için ise Kurul tarafından tespit ve ilan edilen ücrettir. Kurulun, gerekli gördüğü hallerde, bu ücreti yeniden değerlendirme ve tespit etme hakkı saklıdır.

Yetkilendirme ücretinin mümkün olduğu ölçüde nesnel olarak haklı kılınabilir, şeffaf ve orantılı olmasına ve ayrımcı olmamasına dikkat edilir.

Yetkilendirme kapsamında tahsis edilen kaynakların bir kısmının Kuruma iade edilmesi ya da yetkilendirmenin herhangi bir nedenle iptali/feshi veya sona ermesi durumunda yetkilendirme ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.

Yetkilendirme Süresi

Madde 9- Lisans en çok yirmi beş (25) yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenir. İşletmeci, Sözleşme süresinin bitiminden yirmi dört (24) ve altı (6) ay önceki tarihler arasında Kuruma, lisansın yenilenmesi için belgelerle başvurabilir. Kurum yenileme talebini o tarihteki mer'i mevzuat uyarınca değerlendirerek, işletmecinin lisansını yenileyebilir. Genel izin ise kayıtlanma usulü ile gerçekleştirilir ve süresi işletmecinin Kuruma kayıtlı bulunduğu süre kadardır.

Başvuru ve Yetkilendirmelerin Ayrı Yapılması

Madde 10- Sermaye şirketleri, yetkilendirmeye tâbi olan her bir telekomünikasyon hizmeti ve/veya altyapısına yönelik olarak ayrı ayrı başvuru yapar ve yetkilendirilirler.

Hizmetin Devamlılığı

Madde 11- İşletmeci, lisans ve genel izin kapsamında yürüttüğü telekomünikasyon faaliyetini Kurumdan yazılı izin almadıkça durduramaz veya hizmeti sunmakla yükümlü olduğu bölgeden geri çekemez.

İşletmecilerin İlan Edilmesi

Madde 12- Kurum, işletmecilerin listesini Kurumun internet sitesinde güncel olarak ilan eder.

İlgili Tarafların Görüşlerinin Alınması

Madde 13- Kurum, gerek görmesi halinde bu Yönetmelik hükümlerinde değişiklikler yapmadan önce, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin görüşlerine başvurur ve görüşlerin bildirilebilmesi için makul bir süre tanır. Kurum bu süre içerisinde gelen görüşleri değerlendirir ve uygun gördüğü değişiklikleri yapar.

Hak İddiasında Bulunulamayacağı

Madde 14- Bu Yönetmelik ve Yönetmeliğe istinaden yapılacak yetkilendirmenin varlığı, Kurumca tahsis edilen frekans, numara gibi kaynaklar üzerinde hiç kimse yararına herhangi bir mülkiyet hakkı veya benzer bir hak doğurmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Sözleşmesi

Görev Sözleşmesinin Kapsamı

Madde 15- Türk Telekom, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde katma değerli hizmetler dahil, her türlü telekomünikasyon hizmetini yürütmeye ve telekomünikasyon altyapısını işletmeye yetkilidir. Türk Telekomun söz konusu telekomünikasyon hizmeti ve altyapılarına ilişkin hak, yetki ve yükümlülükleri görev sözleşmesinde ve/veya görev sözleşmelerinde belirtilir.

GSM Görev Sözleşmesinin Kapsamı

Madde 16- GSM Görev Sözleşmesi, görev sözleşmesi için öngörülen hükümlere tâbidir.

Görev Sözleşmesinin Yapılması

Madde 17- Türk Telekom tarafından bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve/veya altyapısının kurulması ve işletilmesi için ayrı bir görev sözleşmesinin yapılması Kurumca uygun bulunduğu takdirde, bu hizmet ve/veya altyapı için Türk Telekomla ayrı bir Görev Sözleşmesi yapılır.

Görev sözleşmeleri düşüncesi alınmak üzere Danıştay’a gönderilip, Anayasada belirtilen süre kadar beklendikten sonra akdedilir. Söz konusu sözleşmeler sürelerinin bitiminde, benzer konudaki imtiyaz sözleşmeleri ile aynı şartlarda yenilenebilir.

Türk Telekomun ana telekomünikasyon şebekesi üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkı görev sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder. Türk Telekomun, hangi telekomünikasyon hizmetlerini, kuracağı ya da iştirak edeceği şirketler eliyle ve hangi şartlarda yürüteceği görev sözleşmelerinde düzenlenir.

Aksi görev sözleşmeleri ve bu Yönetmelikte belirtilmediği müddetçe görev sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri için belirlenen hükümlere tâbi olur. Yeni nesil telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak Türk Telekom ile diğer işletmeciler arasında ayırım gözetilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmtiyaz Sözleşmesi ve 1. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı

İmtiyaz Sözleşmesinin Kapsamı

Madde 18- Sınırlı sayıda işletmeci tarafından ulusal çapta yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon altyapıları, Kurumla imzalanan imtiyaz sözleşmesi ile yürütülür.

1. Tip TR’nin Kapsamı

Madde 19- Sınırlı sayıda işletmeci tarafından bölgesel veya yerel çapta yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon altyapıları Kurum tarafından verilen 1. Tip TR ile yürütülür.

Yetkilendirmeye İlişkin Kısıtlama

Madde 20- İmtiyaz sözleşmesi veya 1.Tip TR ile yetkilendirilmiş işletmeci ilave bir yetkilendirme alamaz.

İmtiyaz Sözleşmeleri İçin Yetkilendirme Plânı Hazırlanması

Madde 21- Kurum, imtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapılarına yönelik olarak, hizmetin tanımı ve kapsamını, yapılacak ihalenin muhtemel zamanını, imzalanması plânlanan imtiyaz sözleşmesi sayısını ve politika belirlemeye ilişkin benzeri diğer hususları içerecek şekilde yetkilendirmeye ilişkin plânlar hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığına sunar. Bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.

İhaleye Katılma

Madde 22- İmtiyaz Sözleşmesi veya 1. Tip TR için yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır :

a) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde kurulacak olması,

b) Mevcut bir işletmeci ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere ayrı bir anonim şirket kurmuş olması ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde kurulacak olması,

c) Anonim şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

d) Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi” ifadesine ya da yetkilendirilmeyi talep ettiği telekomünikasyon faaliyetine yer verilmiş olması,

e) Şirket hisselerinden en az yüzde beş (%5)’ine sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin;

1) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsa dahi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22nci maddesi ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine muhalefet, yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması,

f) İhaleye ilişkin şartnamede belirtilecek diğer şartların sağlanması.

İstekli, bu maddede belirtilen ve ihale aşamasında Kurum tarafından ilan edilecek koşulları taşıyan bir anonim şirket olması veya söz konusu koşulları taşıyacak bir anonim şirket kuracağını taahhüt etmesi halinde, ihaleye katılmak için başvuru yapabilir.

Başvuru sahibi, imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya 1. Tip TR alarak işletmeci olması halinde, işletmeci olduğu süre boyunca, Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sayılan şartları sağlamak zorundadır.

İhale Aşaması

Madde 23- İhale şartnamesinde en az, bu Yönetmeliğin 22nci maddesinde belirtilen yeterlik koşulları ile ilgili bilgi ve belgelere ilave olarak, başvuru sahibini tanımlayan ve başvuru sahibinin teknik ve mali yeterliğinin tespitine ilişkin bilgi ve belgeler istenir. İhaleye yönelik şartnamenin hazırlanması, ihaleye çıkılması ve tekliflerin değerlendirilmesi süreci, yetkilendirme plânı ve ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

Kurumun ihalelerin sonucuna ilişkin karar verme süreci, istisnai haller dışında, ilgili şartnamelere uygun olarak hazırlanmış tekliflerin alınmasından itibaren; numara tahsisini gerektiren durumlarda altı (6) hafta, frekans tahsisini gerektiren durumlarda ve diğer hallerde otuz sekiz (38) hafta içerisinde sonuçlandırılır.

İhaleye katılan başvuru sahiplerinin tekliflerinde yerli katkı oranının yüksekliği, kullanılacak teknoloji ve araştırma-geliştirme yatırımlarına ilişkin taahhütler, seçimde bir tercih ölçütü olarak değerlendirilir.

Söz konusu ihale; nesnel, ayrımcılık gözetmeyen, şeffaf ve orantılı seçim ilkeleri temel alınarak gerçekleştirilir.

İmtiyaz Sözleşmesi Yapılması

Madde 24- Kurum, ihaleyi kazanan başvuru sahibi ile imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzere görüşmeleri başlatır. İmtiyaz sözleşmesinde en az, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2nci maddesinin (e) bendinde belirtilen hükümlere yer verilir.

Kurum ile başvuru sahibi arasında yapılacak görüşmeler neticesinde parafe edilen imtiyaz sözleşmesi düşüncesi alınmak üzere Danıştay’a gönderilir. Danıştayın yasal süre içerisinde düşüncesini göndermesi üzerine imtiyaz sözleşmesinde değişiklikler yapılabilir. Kurum ile başvuru sahibi arasında imtiyaz sözleşmesi imzalanarak başvuru sahibi yetkilendirilir.

Sözleşme hükümlerinin değişen şartlara uyumunu temin etmek amacıyla tarafların katılımıyla Sözleşme Koordinasyon Kurulu oluşturulur.

1. Tip TR Verilmesi

Madde 25- İhaleyi kazanan ve yetkilendirme ücretini Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırarak banka dekontunu Kuruma teslim eden sermaye şirketine bir örneği Ek-B1’de yer alan 1. Tip TR belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin

2.Tip TR’nin Kapsamı

Madde 26- Sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gerekmeyen ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 18inci maddesi kapsamında yer alan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon altyapıları, Kurum tarafından verilen 2. Tip TR ile yürütülür.

Gİ’nin Kapsamı

Madde 27- Sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gerekmeyen ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 18inci maddesi kapsamında yer almayan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve işletilecek telekomünikasyon altyapıları, Kurum nezdinde Gİ kapsamında kayıtlanma yoluyla yürütülür.

Başvuru Sahibinde Bulunması Gereken Şartlar

Madde 28- 2. Tip TR almak veya Gİ kapsamında kayıtlanmak için Kuruma başvuru yapan sermaye şirketinde aşağıdaki şartlar aranır :

a) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri yürütmek üzere anonim veya limited şirket statüsünde kurulmuş olması,

b) Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği telekomünikasyon faaliyetine yer verilmiş olması,

c) Şirket hisselerinden en az yüzde beş (%5)’ine sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerin Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması. Ayrıca, 2. Tip TR başvuruları için, söz konusu kişilerin bu koşulun yanı sıra; taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsa dahi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22nci maddesi ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine muhalefet, yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması.

d) Bu Yönetmeliğin hizmete özel eklerinde belirtilecek diğer şartların sağlanması.

Başvuru sahibi sermaye şirketi, 2. Tip TR alarak veya Gİ kapsamında kayıtlanarak işletmeci olması halinde, işletmeci olduğu süre boyunca, Kurum düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sayılan şartları sağlamak zorundadır.

Başvuru Usul ve Esasları

Madde 29- Bu Yönetmeliğin 28inci maddesinde yer alan koşulları sağlayan sermaye şirketi, 2. Tip TR almak için bir örneği Ek-B2’de yer alan başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye ekleyeceği Ek-B3’teki bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyası ile birlikte Kuruma başvurur. Kurum, başvuru kapsamında Ek-B3’te belirtilenlerin yanı sıra hizmetin türüne göre başka bilgi ve belgeler de isteyebilir.

Bu Yönetmeliğin 28inci maddesinde yer alan koşulları sağlayan sermaye şirketi, Gİ kapsamında kayıtlanmak için bir örneği Ek-B5’te yer alan başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye ekleyeceği Ek-B6’daki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya ile Kuruma başvurur.

Yukarıda sözü edilen başvurular, elden ya da iadeli taahhütlü posta ile yapılır.

2. Tip TR Başvurularının İncelenmesi

Madde 30- Kurum, yapılan 2. Tip TR başvurusunu değerlendirir, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibinden bu eksikliklerin giderilmesini ister. Eksikliklerin, Kurum tarafından başvuru sahibine bildirim yapılmasını müteakip üç (3) ay içinde tamamlanmaması halinde, başvuru işlemden kaldırılır. Anılan belgelerde eksiklik bulunan sermaye şirketine yetkilendirme ücretini ödemiş olsa bile, 2. Tip TR verilmez, ödenen yetkilendirme ücreti iade edilmez.

İlgili mevzuatta ve bu Yönetmeliğin 28inci maddesinde belirtilen şartları taşıdığı ve Ek-B3’te belirtilen belgeleri eksiksiz olarak sağladığı Kurum tarafından tespit edilen sermaye şirketinin başvurusu kabul edilir. Aksi takdirde başvuru sahibine, kendisine 2. Tip TR verilemeyeceği bildirilir ve başvurusu reddedilir.

Başvuru konusu hizmetin kaynak tahsisi gerektirmesi halinde Kurum, istisnai haller dışında, başvuru sahibinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz başvuru yapmasını müteakip, Ulusal Numaralandırma Plânı dahilindeki numaraların tahsisine yönelik kararını üç (3) hafta, Millî Frekans Plânı dahilindeki frekansların ve diğer kaynakların tahsisine yönelik kararını ise altı (6) hafta içerisinde verir. Kaynak tahsisine yönelik kararın müspet olması halinde sermaye şirketinin başvurusu kabul edilir.

Başvurusu kabul edilen sermaye şirketine Kurum tarafından belirlenen 2. Tip TR ücretini Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırması bildirilir.

2. Tip TR Verilmesi

Madde 31- Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırarak banka dekontunu Kuruma teslim eden sermaye şirketine bir örneği Ek-B4’te yer alan 2. Tip TR belgesi verilir.

Gİ Kapsamında Kayıtlanma

Madde 32- Bu Yönetmeliğin 29uncu maddesine göre Kuruma başvuru yapan ve başvurusu ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun bulunan sermaye şirketine Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırması bildirilir.

Başvurunun ilgili mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edildiği takdirde, Kurum başvuru sahibinden bu uygunsuzlukların giderilmesini ister. Uygunsuzluklar giderilmediği sürece, başvuru sahibi yetkilendirme ücretini ödemiş olsa bile Gİ kapsamında kayıtlanmış sayılmaz, ödenen yetkilendirme ücreti iade edilmez. Uygunsuzlukların, Kurum tarafından başvuru sahibine bildirim yapılmasını müteakip üç (3) ay içinde giderilmemesi halinde, başvuru işlemden kaldırılır. Başvurunun veya başvuru sahibinin ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan başvuru sahibi sorumludur. Kurumca uygunsuzlukları giderdiği anlaşılan sermaye şirketine Kurum tarafından belirlenen Gİ ücretini Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırması bildirilir.

Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırarak banka dekontunu Kuruma teslim eden sermaye şirketi Gİ kapsamında kayıtlanmış olur.

Başvuru konusu hizmetin kaynak tahsisi gerektirmesi halinde Kurum, istisnai haller dışında, başvuru sahibinin Kuruma bu Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz başvuru yapmasını müteakip, Ulusal Numaralandırma Plânı dahilindeki numaraların tahsisine yönelik kararını üç (3) hafta, Millî Frekans Plânı dahilindeki frekansların ve diğer kaynakların tahsisine yönelik kararını ise altı (6) hafta içerisinde verir. Kaynak tahsisine yönelik kararın menfi olması halinde, sermaye şirketi yetkilendirme ücretini ödemiş olsa bile Gİ kapsamında kayıtlanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmecinin Hak ve Yükümlülükleri

Yetkilendirmenin Kapsamı

Madde 33- İşletmeci, ilgili mevzuata, ihale yapılmasını gerektiren durumlarda ise ilaveten şartname hükümlerine uymak kaydıyla, yetkilendirme kapsamındaki telekomünikasyon hizmetini yürütmeye ve/veya altyapısını kurmaya ve işletmeye yetkilidir.

İdari Hususlar

Madde 34- İşletmecinin idari nitelikteki hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruma Bilgi Verme : İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirme kapsamında istenen her türlü bilgi ve belgeyi doğru ve eksiksiz olarak ve Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

İşletmeci, yetkilendirme başvurusunda beyan ettiği bilgilerde değişiklik olması halinde bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurumu bir (1) ay içerisinde bilgilendirir.

Adres değişiklikleri bildirilmediği sürece, değişiklikten önceki adrese yapılan tebliğ, alındı belgesi olmaksızın işletmeciye yapılmış sayılır.

b) Lisans ve Gİ’nin Devri : İşletmecinin, imtiyaz sözleşmesi veya 1. Tip TR’yi devretmek istemesi durumunda, Kuruma imtiyaz sözleşmesi veya 1. Tip TR’yi devralacak şirketin bu Yönetmeliğin 22nci maddesinde yer alan şartları taşıdığına dair bilgi ve belgelerin yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte devir izni için başvurur.

İmtiyaz sözleşmeleri; Kurumun imtiyaz sözleşmesinin devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde bu izni müteakip bir (1) ay içerisinde imtiyaz sözleşmesini devralacak şirketle yenilenir. İmtiyaz sözleşmesi ile yetkilendirilen işletmeci, bu lisansı Türkiye’de aynı hizmet ve altyapıya ilişkin lisans almış olan şirketlere, bu şirketlerin ortaklarına veya bu şirketlerin ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi oldukları ya da başka yollarla kontrolleri altında bulundurdukları şirketlere ve iştiraklerine ve bunların tamamının yöneticileri ile birinci ve ikinci dereceden kan ve sıhri hısımlarına hangi surette olursa olsun devredemez.

1. Tip TR belgesi, Kurumun 1. Tip TR’nin devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde bu izni müteakip bir (1) ay içerisinde 1. Tip TR’yi devralacak şirket adına düzenlenir.

İşletmeci, 2. Tip TR veya Gİ’yi devretmek istemesi durumunda Kuruma 2. Tip TR veya Gİ’yi devralacak şirketin bu Yönetmeliğin 28inci maddesinde yer alan şartları taşıdığına dair bilgi ve belgelerin yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte devir izni için başvurur.

2. Tip TR belgesi, Kurumun lisans devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde bu izni müteakip bir (1) ay içerisinde lisansın devredileceği şirket adına düzenlenir.

Kurumun yazılı izin vermesi halinde bu izni müteakip Gİ’nin devredileceği şirket Gİ kapsamında kayıtlanır.

Lisans veya Gİ sahibi sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde başka bir şirkete devrolmasının veya başka bir şirketle birleşmesinin istenmesi durumunda ilgili işletmeci, lisans veya Gİ sahibi sermaye şirketini devralacak veya bünyesinde birleşilecek şirketin; bu Yönetmeliğin, imtiyaz sözleşmesi ve 1.Tip TR için 22nci, 2.Tip TR ve Gİ için 28inci maddesinde yer alan şartları taşıdığına dair bilgi ve belgelerin yanısıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile şirket devrine veya birleştirilmesine ilişkin izin verilmesi için Kuruma başvurur.

Kurum tarafından şirket devrine veya birleştirilmesine yazılı izin verilmesi halinde, şirket devir veya birleşme tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde, yeni şirket adına lisans düzenlenir veya yeni şirket Gİ kapsamında kayıtlanır.

Bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın lisans veya Gİ sahibi sermaye şirketinin devredilmesi veya başka bir şirketle birleştirilmesi halinde; idari para cezası uygulanır, devralan veya bünyesinde birleşilen şirketin, ilgili mevzuatta yer alan şartları Kurumca belirlenen süre içerisinde sağlaması halinde yeni şirket adına lisans düzenlenir veya yeni şirket Gİ kapsamında kayıtlanır, aksi halde söz konusu lisans veya Gİ iptal edilir.

c) Hisselerin Devri : Türk Telekoma ait hisseler, bu konuya ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilir.

İmtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciye ait hisseler, ilgili imtiyaz sözleşmesi hükümleri çerçevesinde devredilebilir.

İmtiyaz sözleşmesi, 1. Tip TR ve 2.Tip TR sahibi işletmeci, her türlü hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu en geç bir (1) ay içerisinde bilgilendirir.

Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, edinim ve hareketleri, Kurumun yazılı izni ile gerçekleştirilir.

Hisselerin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; idari para cezası uygulanır, anılan devrin Kurumca uygun bulunmaması ve Kurumca belirlenen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilir.

Mali Hususlar

Madde 35- İşletmecinin mali nitelikteki hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yetkilendirme Ücreti : İmtiyaz sözleşmesi ve 1. Tip TR bakımından; başvuru sahibi/işletmeci, ilgili ihale aşamasında ve/veya imtiyaz sözleşmesinde belirtilen şekilde yetkilendirme ücretini ödemekle yükümlüdür.

2. Tip TR ve Gİ sahibi işletmeci, 2. Tip TR’yi aldığı veya Gİ kapsamında kayıtlandığı tarihten itibaren, her bir (1) yıllık sürenin bitiminden önceki on beş (15) gün içerisinde söz konusu bir (1) yıllık sürenin bitiminde geçerli olan, Kurumca belirlenmiş yetkilendirme ücretini, Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırmakla ve banka dekontunu Kuruma teslim etmekle yükümlüdür.

Yıllık 2. Tip TR ve Gİ ücretleri bakımından; yıllık yetkilendirme ücretini ödemiş olan işletmeciden, yetkilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren her bir (1) yıllık süre içerisinde bu ücretlerin Kurul tarafından yeniden tespiti halinde, söz konusu bir (1) yıllık dönemlerde meydana gelebilecek yetkilendirme ücreti değişikliklerine ilişkin ek bir ücret talep edilmez.

Ancak, işletmeci 2. Tip TR ve/veya Gİ’ye ilişkin ücretlerin hesaplanmasında kullanılan terminal sayısı, bant genişliği gibi ölçütlerde meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklanan, yıl içinde oluşacak yetkilendirme ücreti farklarını Kurumun kendisine tebliğinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunu Kuruma teslim etmekle yükümlüdür.

2. Tip TR ve Gİ için; yetkilendirme ücretlerinin ve yetkilendirme ücret farklarının Katma Değer Vergisi dahil tam olarak yatırıldığına ilişkin banka dekontunun yukarıda belirtilen sürelerin bitimini takip eden bir (1) aylık sürenin sonuna kadar Kuruma teslim edilmemesi halinde söz konusu yetkilendirme herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edilir. Ayrıca, işletmecinin zamanında ödemediği bu ücretlere yönelik olarak söz konusu bir (1) ay için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar aylık gecikme faizi oranı uygulanır. Kurum tarafından bildirilen gecikme faizinin, tebellüğ tarihinden itibaren on beş (15) günlük sürenin sonuna kadar tam olarak yatırılmaması halinde, söz konusu yetkilendirme herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş kabul edilir.

b) Kurum Masraflarına Katkı Payı : İmtiyaz sözleşmesi yoluyla yetkilendirilen işletmeci, her yıl imtiyaz sözleşmesinde belirtilen ilgili matrah üzerinden ve söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen oranda ve tarihte Kurum masraflarına katkı payı öder.

1. Tip TR ve/veya 2. Tip TR sahibi işletmeci, her yıl net satışlarının on binde otuz beş (% 0,35)’i tutarında Kurum masraflarına katkı payı öder. Katkı payı, beş yüz milyon (500.000.000) T.L. alt sınırından daha az olamaz ve söz konusu alt sınır her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artar. Katkı payı, aksi Kurul tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Nisan ayı son iş gününe kadar Kuruma ödenir.

Lisans ile yapılan yetkilendirmelerde Kurum, işletmecinin araştırma-geliştirme yatırımlarının ve yerli katkı oranının yüksekliğini dikkate almak suretiyle Kurum masraflarına katkı payı ile ilgili olarak işletmeci lehine usul ve esaslar tespit edebilir.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2nci maddesinin (f) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, işletmecinin süresi içinde ödemediği Kurum masraflarına katkı payı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar aylık gecikme faizi oranı uygulanır.

c) Ruhsatname ve Kullanma Ücretleri : İşletmeci, kendi sistemine dahil her türlü abonenin 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerini abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurumun hesaplarına devretmekle yükümlüdür.

İşletmeci, kendi transmisyonu için kurduğu tesisat ile ilgili frekans kullanımından dolayı ruhsatname ve kullanma ücretini öder.

Diğer Hususlar

Madde 36- İşletmecinin diğer hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tüketici Hakları : İşletmeci, tüketici haklarına ilişkin olarak tüm tedbirleri almakla ve bu konudaki ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

b) Muhasebe Kayıtlarının Ayrımı : 2. Tip TR ve Gİ sahibi işletmeci, sahip olduğu her bir lisans veya Gİ kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin muhasebe kayıtlarını ayrı tutar.

c) Frekans Tahsisi : Kurum, işletmeciye tahsis ettiği frekans bandının 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine göre temiz ve enterferanssız olmasını temin eder.

İşletmeci, frekans tahsis ve tesciline ilişkin Kurum düzenlemelerine, Milli Frekans Plânına ve bunlarda yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

İşletmeci, Türkiye’de ve komşu ülkelerde diğer işletmeciler veya kullanıcılar ile enterferansı önlemek amacıyla ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile öngörülen prosedür, ölçüt ve frekans koordinasyon parametreleri uyarınca gerekli bütün önlemleri alır.

Teknolojide meydana gelen gelişmeler, frekans spektrumunun etkin ve verimli kullanılmasına yönelik Kurumun yapacağı düzenlemeler veya tarafı olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabilecek yeni plânlamalar çerçevesinde Millî Frekans Plânında yapılacak olan değişikliklere paralel olarak, işletmeciye tahsis ve tescil edilmiş frekanslar mümkün olduğu ölçüde korunmak ve Kurumca gerekli görüldüğü takdirde işletmecinin görüşü alınmak suretiyle, işletmeciye tahsis ve tescil edilen frekanslarda iptal dahil her türlü değişiklik Kurum tarafından yapılabilir. Kurum, söz konusu değişikliklerde işletmeciye uluslararası normlara uygun süre verir. İşletmeci, Millî Frekans Plânında yapılacak değişikliklere uyum sürecinde doğacak gider kalemleri için Kurumdan veya abonelerden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

d) Numaralandırma : İşletmeci, numaralandırmaya ilişkin Kurum düzenlemelerine, Ulusal Numaralandırma Plânına ve bunlarda yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

Numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik Kurumun yapacağı düzenlemeler veya taraf olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabilecek yeni plânlamalar çerçevesinde, Ulusal Numaralandırma Plânında yapılacak olan değişikliklere paralel olarak, işletmeciye tahsis edilmiş numaralar mümkün olduğu ölçüde korunmak ve Kurumca gerekli görüldüğü takdirde işletmecinin görüşü alınmak suretiyle, işletmeciye tahsis edilen numaraların iptali de dahil olmak üzere her türlü değişiklik Kurum tarafından yapılabilir. Kurum, Ulusal Numaralandırma Plânı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü değişikliklerde, işletmeciye uluslararası normlara uygun süre verir. İşletmeci, Numaralandırma düzenlemeleri ve Ulusal Numaralandırma Plânındaki değişikliklere uyum sürecinde doğacak gider kalemleri için Kurumdan veya abonelerden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

e) Numara Taşınabilirliği ve Taşıyıcı Seçimi : İşletmeci, numara taşınabilirliği ve taşıyıcı seçimine ilişkin Kurum düzenlemelerine uymakla yükümlüdür.

f) Erişim, Arabağlantı ve Dolaşım : İşletmeci, erişim, arabağlantı ve dolaşım ile ilgili olarak bu konuya ilişkin Kurum düzenlemelerinde yer alan hak ve yükümlülüklere sahiptir.

g) Asgari Hizmetler : İşletmeci, asgari hizmetler ile ilgili olarak bu konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı ve Kurum düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklere tabidir.

h) Geçiş Hakkı : İşletmeci, geçiş hakkı ile ilgili olarak bu konuya ilişkin Kurum düzenlemelerinde yer alan hak ve yükümlülüklere sahiptir.

ı) Hizmet Kalitesi : İşletmeci, Kurum düzenlemelerine, ETSI standartlarına ve ITU standart, karar ve tavsiye kararlarına uygun hizmet kalitesini sağlamak amacıyla her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

j) Teknik Düzenlemelere Uygunluk : Telekomünikasyon şebekeleri, ilgili teknik düzenlemelere uygun olmak ve diğer işletmecilerin mevcut şebekeleriyle, şebeke arabağlantılarının kurulmasında gerekli olan fonksiyonel özellikler bakımından uyumlu olmak zorundadır.

k) Terminal Cihazlarının Sisteme Bağlanması : İşletmeci, ilgili teknik düzenlemelere uygun olan terminal cihazlarını kendi sistemine bağlamak veya bağlanmasına izin vermekle yükümlüdür.

l) Tesislerin Devri : İmtiyaz sözleşmesi yoluyla yetkilendirilen işletmeci, imtiyaz sözleşmesinin süresinin bitiminde veya herhangi bir nedenle feshi durumunda, sistemin işleyişini etkileyen tüm teçhizatı bütün fonksiyonları ile çalışır vaziyette ve bu teçhizatın kurulu bulunduğu, kendi kullanımında olan taşınmazları Kuruma veya Kurumun göstereceği kuruluşa bedelsiz olarak devreder.

TR’ler için gerekli görüldüğü takdirde, tesislerin devri ile ilgili hükümlere ihale şartnamesinde veya bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde yer verilir.

m) Sigorta Yaptırma Zorunluluğu : İmtiyaz sözleşmesi yoluyla yetkilendirilen işletmeci, telekomünikasyon hizmetlerini ve kurulacak veya devralınacak olan tesis ve sistemleri, özelliklerine göre sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Söz konusu sigortanın türü, asgari bedeli, süresi, kapsamı, koşulları ve benzeri hususlar imtiyaz sözleşmesi için hazırlanacak ihale şartnamelerinde belirtilir.

TR’ler için gerekli görüldüğü takdirde, sigorta yaptırma zorunluluğuna ilişkin hükümlere ihale şartnamesinde veya bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde yer verilir.

n) Diğer İzinler ve Formaliteler : İşletmeci yetkilendirme kapsamında faaliyet yürütmek için gerekli olan diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan almakla ve gerekli formaliteleri yerine getirmekle yükümlüdür.

o) İşletmecinin Yetkilendirmeyi Fesih/İptal Talebi : İşletmecinin imtiyaz sözleşmesinin feshini talep etmesi durumunda ilgili imtiyaz sözleşmesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılır.

1. Tip TR, 2. Tip TR ve Gİ sahibi işletmeci, yetkilendirmenin iptal edilmesi için Kuruma yazılı talepte bulunur. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu yetkilendirmeyi iptal edebilir ve konuya ilişkin kararını talep sahibine yazılı olarak bildirir.

p) Mücbir Sebepler : Kurum aşağıda belirtilenlerle sınırlı kalmamak kaydıyla mücbir sebep hallerini belirleyebilir. Belirlenen mücbir sebeplerin yetkilendirmenin coğrafi kapsamında belirtilen alandaki hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek nitelikte olması ve işletmecinin kusuru ve ihmalinden kaynaklanmamış olması esastır.

1) Grev ve lokavt,

2) Deprem, sel baskını, savaş ve abluka hali,

3) Yetkilendirme kapsamında faaliyet yürütmek için gerekli izinlerin alınamaması.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Atıflar

Madde 37- 28/03/2001 tarihli ve 24356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğine ve 04/02/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe yapılmış olan bütün atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Hizmete Özel Ekler

Madde 38- Kurum, herhangi bir telekomünikasyon hizmeti ve/veya altyapısına yönelik olarak yetkilendirme yapmak için bu Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin yeterli olduğunu değerlendirmesi durumunda, söz konusu hizmet ve/veya altyapıya özel nitelikte bir Yönetmelik eki yayımlayamayabilir.

Lisans ve Gİ Almış Olan İşletmeciler

Madde 39- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurumdan lisans ve Gİ belgesi almış olan işletmeciler, bu Yönetmelik doğrultusunda lisans almış ve Gİ kapsamında kayıtlanmış kabul edilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 40- Bu Yönetmelikle, 04/02/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 28inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, diğer sektörlerde de faaliyet göstermekte olan veya yetkilendirme konusu olmayan faaliyetlerde de bulunan işletmeciler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde; yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetlerini yürütmek üzere ana sözleşmelerinde yer alan faaliyet alanında “telekomünikasyon ve haberleşme hizmetleri sunmak” ifadesinin veya vermekte oldukları telekomünikasyon hizmetinin türünün bulunduğu ayrı bir şirket kurarlar ve mevcut yetkilendirmelerinin yeni kurulacak şirkete devredilmesi için bu Yönetmeliğe uygun olarak gerekli bilgi ve belgelerle Kuruma başvururlar ya da şirketlerini yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetlerini yürütecek hale getirmek üzere ana sözleşmelerinde yer alan faaliyet alanında gerekli değişiklikleri yaparak bu konuda Kurumu bilgilendirirler. Aksi takdirde söz konusu işletmecilerin yetkilendirmeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş sayılır.

Yürürlük

Madde 41- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42- Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız.

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan :

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, sertifika mali sorumluluk sigortasının içeriğine ve bu sigorta ile ilgili branş, genel şartlar, tarife ve talimatlara ilişkin usûl ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri,

Sertifika mâli sorumluluk sigortası: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla yaptırmakla yükümlü olduğu sigortayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usûl ve Esasları

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğü

Madde 5 — Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine teslim etmeden önce sertifika malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı

Madde 6 — Sertifika mali sorumluluk sigortası, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının güvenli ürün ve sistemleri kullanma, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütme ve sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla zarar görecek olanlara karşı doğacak hukuki sorumlulukların teminat altına alınmasını kapsar.

İlgili Branş

Madde 7 — Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri sertifika malî sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdürler. Sertifika malî sorumluluk sigortası ile ilgili sigorta branşı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar

Madde 8 — Sertifika malî sorumluluk sigortası ile ilgili genel şartlar, tarifeler ve talimatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1)

1- Bu Tebliğin amacı; 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 31.03.2004 tarih ve 25419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik"in uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılarak, ilgililerin gereksiz başvuru ve işlemlerde bulunmalarını önlemektir.

2- İşverenin yaptığı bildirim, öncelikle Türkiye İş Kurumu tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir.

3- Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının genel ekonomik krizin varlığını kabul eden açıklaması bulunmadan, genel ekonomik kriz gerekçesi ile yapılan başvurulara, Türkiye İş Kurumu tarafından, kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığı bildirilir.

4- Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki zorlayıcı sebep tanımına girmeyen kısa çalışma, faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulma hallerinde işverenin bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür bildirimler 4857 sayılı İş Kanununun 65 nci madde kapsamı dışında kabul edilir.

Zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi işyeri ekonomik kriz sebeplerine dayalı olarak yapılan başvurular için uygunluk tespiti yapılmayacaktır. Bu tür başvurular da Türkiye İş Kurumunca yanıtlanır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce zorlayıcı sebepler içinde değerlendirilen başvurular, uygunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Devlet Personel Başkanlığından:

Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3)

Devlet memurlarına doğum sebebiyle verilen mazeret izni ve aylıksız izne ilişkin olarak, 21 Temmuz 2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14.7.2004 tarihli ve 5223 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile değiştirilen 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin değişik (A) bendi ile değişik 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A-ESKİ VE YENİ HÜKÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Doğum Sebebiyle Verilecek Mazeret İzni

Değişiklikten önceki hali; "Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir."

Değişiklikten sonraki hali; "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık sureye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır."

Yapılan bu değişiklikle;

a) Memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta süreyle, verilen toplam 9 haftalık mazeret izni, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren de 8 hafta olmak üzere toplum 16 haftaya çıkarılmıştır.

b) Doğumdan önceki mazeret izni süresi 3 haftadan 8 haftaya çıkarılmakla birlikte, çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz...) bu 8 haftalık süreye 2 haftalık bir süre daha ilave edilmiştir. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki mazeret izni süresi 10 haftaya çıkarılmıştır.

c) Memura, sağlık durumunun uygun olmasına ve tabibin onay vermesine bağlı olarak, isteği üzerine doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilmesi ve bu durumda çalıştığı sürelerin doğum sonrası izin sürelerine eklenmesi imkanı tanınmaktadır.

d) Kanunda öngörülen doğum sonrası mazeret izni sürelerinin, memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilmesi imkanı getirilmiştir.

e) Memura doğum sonrası 6 haftalık izinden sonra verilen 6 ay süreli süt izninin, başlangıç tarihi belirlenmeksizin çocuğun bir yaşını doldurduğu tarihe kadar verilmesi imkanı sağlanmış ve günde toplam bir buçuk saat olan bu iznin kullanımında anneye saat seçimi hakkı
da tanınmıştır.

2. Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin

Değişiklikten önceki hali; "Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok on iki aya kadar aylıksız izin verilebilir."

Değişiklikten sonraki hali; "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir."

Yapılan bu değişiklik ile;

a) Memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası mazeret izninin bitimi olarak belirlenmek suretiyle, aylıksız iznin hangi tarihte başlatılacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

b) Aylıksız izin verilmesi konusunda, önceki düzenlemede yer alan "... aylıksız izin verilebilir." ifadesi ile izin verme hususu idarenin takdirine bırakılmışken, yeni düzenlemede yer alan " .... aylıksız izin verilir." ifadesi ile memurun isteği halinde idarenin izin vermesi gerektiği kanun hükmünde açıkça belirtilmiştir.

B - UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Doğum Öncesi Mazeret İzni

Doğum yapmış olan veya eski hükme istinaden doğum öncesi mazeret iznini kullanmakta olan memurlar doğum öncesi 8 haftalık izin süresinin kalan 5 haftalık kısmını doğum sonrası kullanamayacaklardır.

Şöyle ki; yeni düzenleme ile doğum öncesi mazeret izni hakkı 8 hafta olarak belirlenmiş, ancak, sağlık durumunun uygunluğu ve tabibin onayı şartına bağlı olarak memurun istemesi halinde, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, doğum öncesi iznin asgari sınırı 3 hafta olarak kabul edilerek, kalan 5 haftalık sürenin (memur 4 hafta izin kullanıyorsa; kalan 4 haftalık sürenin, memur 5 hafta izin kullanıyorsa; kalan 3 haftalık sürenin ya da memur 6 hafta doğum öncesi izin kullanıyorsa; kalan 2 haftalık sürenin) doğum sonrası sürelere eklenmesi imkanı getirilmiştir. Ancak, memurun doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabileceğine dair kararın tabip onayı ile belirleneceği ve geçmişe yönelik bir tabip onayının alınmasından söz edilemeyeceği gözönüne alındığında, doğum yapmış olan veya eski hükme istinaden doğum öncesi mazeret iznini kullanmakta olan memurların izin süresinin 3 haftadan fazla olan kısmının doğum sonrası mazeret iznine ilavesi imkansız hale gelmekte, bu sebeple, doğum öncesi 8 haftalık izin süresinden artan 5 haftalık izin süresinin doğum sonrasına ilave edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Henüz doğum öncesi iznine ayrılmamış olan ve doğum yapmasına 3 haftadan fazla süresi bulunan memur, 8 haftadan fazla olmamak üzere izin kullanabileceği gibi istemesi ve tabibin onayı ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışmasına karar verilmesi halinde, çalıştığı sürelerin doğum sonrası izin süresine eklenmesi gerekmektedir.

Örnek: Kanunun yürürlük tarihi olan 21.07.2004 tarihi başlangıç alınarak doğum yapmasına 6 hafta kalmış olan bir memurun doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışmasına tabip onayı ile karar verilmiş olması halinde kalan 3 haftalık süre doğum sonrası iznine eklenebilir. Yine 21.07.2004 tarihi başlangıç alınarak doğum yapmasına 4 hafta kalan bir memur 1 haftalık sürenin tabip raporu ile doğum sonrasına eklenmesini isteyebilir.

2. Doğum Sonrası Mazeret İzni

Eski hükme istinaden doğum sonrası iznini kullanmakta olan memurun izin süresinin, 8 haftalık süreye tamamlattırılması gerekmektedir.

Örnek: Halen doğum sonrası mazeret izni kullanan ve henüz bu iznin 2 nci haftasında olan bir memura 6 hafta daha izin verilir, aynı şekilde doğum izninin 6 ncı haftasında olan bir memura ise 2 hafta daha izin verilir.

3. Süt İzni

Eski hükme istinaden 6 aylık süt izni süresini tamamlayıp tamamlamadığına ve gebeliğin çoğul gebelik olup olmadığına bakılmaksızın, çocuğu henüz bir yaşından küçük olan memurun, çocuğu bir yaşını tamamlayana kadar günde bir buçuk saatlik sili izninden yararlandırılması ve önceden süt izninin kullanımında anneye saat seçim hakkı tanınmamış ise bu hakkın da ayrıca tanınması gerekmektedir.

Örnek: 6 aylık süt izni süresini kullanan ve şu anda çocuğu 9 aylık olan bir memura 3 ay daha süt izni verilmesi ve bu sürenin hesabında "... bir yaşından küçük olma ..." kriterinin esas alınması, ayrıca ikiz veya üçüz çocuğu olan bir memur için de süt izninin toplam bir buçuk saat olarak kullandırılması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı