Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Ağustos 2004

SALI

Sayı : 25563

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7730  Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği

— Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 339)

— Bursa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/9)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 2490 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7730

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 2/8/2004 tarihli ve 36255 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

9/8/2004 Tarihli ve 2004/7730 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 —6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

B CETVELİ

 

 

 

Vergi

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi                                                 

Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.25.00.00

Diğerleri

600.000

Litre

Madde 2 —Bu Karar 3/8/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Milli Eğitim Bakanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs-kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının (Vakıf üniversiteleri hariç) kendi mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrenciler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs-kredi verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

Genel Kurul: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunu,

Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunu,

Öğrenci : Yurt içinde öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencisini,

Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Kredi: Burs aldıktan sonra başarısızlığı sebebiyle bursu kesilen öğrencilere, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu çerçevesinde uygulanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre verilen borç parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,

İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

Başarı (Yeterlik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili İş ve İşlemler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

Madde 5 — 5102 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları (Vakıf üniversiteleri hariç) yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar. Ancak; mevzuatlarındaki kriterlere göre burs verilmesini öngördükleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.

Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

Madde 6 — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrencilere, öngördükleri miktarda ödeme yapılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.

a) Gerekli meblağı Kurumca belirlenen ödeme tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Kurum hesabına yatırmak zorundadırlar. Bu süreden sonra yatırılan meblağ ilgili kuruluşlara iade edilmeyip, öğrenciye takip eden ödeme döneminde ödenir.

b) Aktarılan meblağ Kurumca herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, bildirilen öğrencilerin hesabına yatırılır.

c) Öğrencilere verilecek burs-kredinin süresi ve kesilmesine ilişkin işlemler ilgili kuruluşlarca yapılarak, Kuruma bildirilir.

Belediyeler Tarafından Yapılacak İşlemler

Madde 7 — Belediyeler tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgiler Kurumca belirlenen formata uygun olarak Kasım, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında Kuruma bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti

Madde 8 — Kurum Bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

Aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye ise Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu;

a) Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, burs kontenjanı ayırır. (Vakıf üniversiteleri hariç)

Üniversiteler; kendilerine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içerisinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak şartıyla tespit ederek her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.

b) Genel bütçeli daireler ve üniversiteler dışında kalan katma bütçeli idarelerden 5102 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatlarında burs verilmesine ilişkin hüküm bulunanların bildirdikleri öğrencilere, uygun sayıda burs kontenjanı ayırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Tahsis İşlemleri

Burs Başvurusu

Madde 10 — Burs almak isteyen öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

Madde 11 — Öğrencinin Kuruma başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İsteme

Madde 12 — Kuruma burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.

Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde belge kabul merkezlerinden herhangi birine vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

Madde 13 — Öğrencilerden alınan belgeler Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

Madde 14 — Kurumca burs verilecek öğrenciler, Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir.

Taahhütname İsteme

Madde 15 — Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirerek, Kuruma vermekle yükümlüdür.

Tahsis ile İlgili İtirazların İncelenmesi

Madde 16 — Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

Madde 17 — Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

Belge ve Durum Araştırması

Madde 18 — Kurum gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Verilmesi ve Süresi

Madde 19 — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

Madde 20 — Kurumdan burs alan öğrencilerin başarı durumları her yıl Eylül ayı sonuna kadar öğretim kurumlarından istenir. Öğretim kurumları yetkili kurullarının belirleyecekleri esaslara göre başarısız olarak tespit ettikleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

Madde 21 — Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

Madde 22 — Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

Madde 23 — Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Kurumun işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

Madde 24 — Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez.

Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 25 — Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 26 — Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 27 — Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Ancak, bursunun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 28 — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 29 — Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Anarşi ve Terör Olayları Sebebiyle Bursun Kesilmesi

Madde 30 — Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan, bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrenciler ile belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bursun Tahsili

Bursun Tahsili

Madde 31 — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.

Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Verme

Madde 32 — Öğretim kurumları, burs verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirirler.

Duyurma

Madde 33 — Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve Kurumca belirlenen süre kadar ilan ederler.

ONUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 34 — Bu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkemiz florasının korunması amacıyla, doğada bulunan soğanlı çiçek neslinin tahrip edilmeden ve tüketilmeden, tohum, soğan veya diğer aksamının doğadan toplanması, üretilmesi, büyütülmesi, depolanması ile yurtiçi ve yurtdışı ticaretine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülkemiz doğasında bulunan ve doğal çiçek soğanları sınıfına giren soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitki türlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye, dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

TÜGEM: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

Tarım İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

CITES: Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri Washington DC.’de imzalanan, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu: Konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan Kurulu,

Danışma Kurulu: Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Kurulu,

Teknik Komite: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan Doğal Çiçek Soğanı Teknik Komitesini,

Sivil Toplum Kuruluşları: Doğal çiçek soğanlarının sökümü, üretimi, ticareti ile ilgilenen kişi ve özel kuruluşların oluşturduğu dernekler ile doğal yaşam ve doğal kaynakların korunmasını amaçlayan gönüllü kuruluşları,

Firma: Çiçek soğanını ve/veya soğanlı bitkilerin diğer aksamını (yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları) yetiştirerek veya doğadan elde ederek yurtiçinde ve yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

Çiçek Soğanı: Doğada bulunan bazı bitkilerin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

Öndepo: Çiçek soğanlarının, Teknik Komitenin uygun gördüğü tarihte doğadan sökümünü müteakip, bölgesindeki ekolojik şartların sağlanabildiği yakınlıkta tesis edilen, çeşit, miktar ve menşe kayıtlarının tutulduğu, hastalık ve zararlılara karşı karantina önlemlerinin alındığı ve ana depoya gidinceye kadar ürünün muhafaza edildiği, Bakanlıkça kabul edilen mevkideki depoları,

Ana Depo: Bünyesinde sıcaklık, nem ayarı, ventilasyon ve sirkülasyon gibi donanımı bulunan iklim odaları ile çiçek soğanlarının iç ve dış pazara hazırlanması için gerekli temizleme, kurutma, boylandırma ve ilaçlama alet ve ekipmanlarına sahip özel depoları,

Kota: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği tebliğ ile ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait çiçek soğanlarının azami miktarlarını,

Kontenjan: Her yıl tebliğ ile ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın firmalara kg veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Doğal Çiçek Soğanlarının Sınıflandırılması

Doğal Çiçek Soğanlarının Üretim Yönünden Sınıflandırılması

Madde 5 — Doğal çiçek soğanları üretim yönünden aşağıda belirtildiği gibi üç gruba ayrılır.

a) Anaç çiçek soğanları: Üretim amacıyla sadece tohum veya yavru soğan elde etmek için yetiştirilen veya bu amaçla teknik komite kararı ve Bakanlığın izni ile doğadan temin edilen çiçek soğanlarıdır.

b) Üretme çiçek soğanları: Menşei anaç çiçek soğanları olup, tohum veya doku kültürü, kesme, bölme, çizme gibi uygun çoğaltma teknikleri kullanılmak suretiyle elde edilen çiçek soğanlarıdır.

c) Büyütme çiçek soğanları: Doğa menşeli olup, ihraç edilemeyen ancak ihracat boyuna getirilmesi amaçlanan çiçek soğanlarının uygun alanlara dikilmesi ile elde edilen çiçek soğanlarıdır.

Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Yönünden Sınıflandırılması

Madde 6 — Doğal çiçek soğanları ihracat yönünden üç gruba ayrılır.

a) Doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanları;

Türkiye’de endemik ve nesilleri tehlike altında olan doğal çiçek soğanlarının sökümü ve ticareti yasaktır.

b) İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan çiçek soğanları;

Doğadan elde edildiği gibi ihraç edilecek türlere ait çiçek soğanlarının sökümü ve ihracatı ile materyali doğadan temin edilerek kontrol altında üretilen veya büyütülen çiçek soğanlarının ihracatı kotaya tabidir. Kotadan yararlanmak isteyen firmaların bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre yeterlilik almaları ve 23 üncü maddesindeki ihracat yeterlilik koşullarını taşımaları zorunludur.

Çiçek soğanlarının doğadan sökümü ve ihracatı, bu Yönetmelikte adları geçen organların önerileri ile sınırlandırılabilir.

Bu gruptaki çiçek soğanlarının üretimi için doğadan materyal toplanması, Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle Bakanlığın iznine tabidir.

c) İhracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları;

Bu gruptaki çiçek soğanlarının üretimi için, doğadan materyal sökümüne izin verilmez. Tarla veya uygun alanlarda tohumdan üretilmek suretiyle elde edilen çiçek soğanlarının, il müdürlükleri tarafından üretim alanlarında, dikim, vejetasyon, hasat ve ihracat aşamalarında kontrol edilmek kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı ticaretine Bakanlıkça izin verilebilir. Bu konuda Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun görüşleri de dikkate alınır. Bu kapsama giren çiçek soğanlarına ait tür adları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen tebliğde yer alır, ancak kota sınırlaması yapılmaz.

Türkiye’de herhangi bir genetik ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanlarının ihracatı ise, il müdürlüklerinden alınacak ihracat izni ile serbesttir ve bu yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmez.

Bu maddede belirtilen tüm çiçek soğanlarının araştırma amacıyla doğadan sökülmesi ve ihracı, Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun görüşleri alınarak Teknik Komite kararı doğrultusunda Bakanlığın iznine tabidir.

CITES kapsamında olan doğal çiçek soğanlarına bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri de uygulanır.

İhracat Listesinin Resmî Gazete’de Tebliği

Madde 7 — Teknik Komitenin, ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve türleri ile, doğadan elde edilmesini kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırdığı çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri yada ihracat amacıyla üretilmesini veya büyütülmesini uygun gördüğü çiçek soğanlarının cins ve türleri Bakanlık tarafından her yıl Ekim ayı sonuna kadar Resmî Gazete’de Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi adı altında tebliğ olunur. Tebliğde belirtilen miktarlara ilave olarak herhangi bir ek kota verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevleri

Danışma Kurulunun Kuruluşu

Madde 8 — Danışma kurulu, aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur. Kurul başkanı, kuruldaki temsilciler arasından oy çokluğu ile seçilir. Kurulun sekreteryası TÜGEM tarafından yürütülür.

Kuruluşun Adı

Temsilci Sayısı

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu

6

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

2

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve

 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü

1

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

1

Jandarma Genel Komutanlığı

1

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

1

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

1

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

1

Konu ile ilgili İl Müdürlükleri

15

Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen İhracatçı Birliği

1

Sivil Toplum Kuruluşları (Her kuruluştan bir temsilci)

1

Danışma Kurulunun Toplanması

Madde 9 — Danışma kurulu, Bakanlığın çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma kuruluna yeterlilik almış firmalar birer temsilci ile oy hakkı olmaksızın gerekli görüldüğü hallerde davet edilebilir.

Danışma Kurulunun Görevi

Madde 10 — Danışma kurulunun görevi; ülkemiz doğasının korunması temel hedefi ile doğal çiçek soğanlarının; hem doğadaki varlığının sürdürülmesi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığa ve Teknik Komiteye tavsiyelerde bulunmaktır.

Danışma Kurulunda Karar Alma ve Kararların Yürürlüğe Konması

Madde 11 — Danışma Kurulu temsilcileri, birer oy hakkına sahiptir. Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, oy çokluğu ile alınır, oyların eşit çıkması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Bu kararlar Teknik Komitenin görüşüne sunulur. Teknik Komitede uygun görülen kararlar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konur.

Teknik Komitenin Kuruluşu

Madde 12 — Teknik Komite, aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur. Komitenin Başkanlığı TÜGEM Genel müdürü veya genel müdür yardımcısı, sekreterya hizmetleri ise aynı genel müdürlük tarafından yürütülür. Gerekli hallerde Bakanlık tarafından uygun görülen ilgili kuruluş ve kişiler Teknik Komiteye oy hakkı olmaksızın katılımcı olarak çağrılır.

Kuruluşun Adı

Temsilci Sayısı

Bakanlık/Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gn. Md.

2

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu

3

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

1

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

1

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü

1

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

1

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Atatürk

 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

1

Teknik Komitenin Toplanması

Madde 13 — Teknik komite, Bakanlığın çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Teknik Komitenin Görevleri

Madde 14 — Teknik komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından yapılan önerileri ve hazırlanan raporları, üniversitelerin ilgili fakülteleri ve araştırma kuruluşları tarafından sonuçlandırılan araştırmaları, derneklerin ve diğer ilgili kuruluşların görüşlerini değerlendirir.

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen çiçek soğanları ile araştırma veya başka herhangi bir nedenle doğadan sökülerek ihracatının sınırlandırılması gereken çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini, miktarlarını ve söküm takvimlerini belirler.

c) Materyali doğadan elde edilmeyen, kültüre alınmış olan ve Türkiye’de üretilmek ve büyütülmek suretiyle ihraç amacıyla elde edilen çiçek soğanlarının cinslerini ve türlerini tespit eder.

d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen doğadan sökümü ve ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini ve yasaklama nedenlerini belirler.

e) Firmaların ihracat kontenjanlarını tespit eder.

f) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu ve Danışma Kurulu tarafından alınan diğer kararları inceler ve uygun bulduklarını onaylar.

Teknik Komitede Karar Alma ve Kararların Yürürlüğe Konması

Madde 15 — Teknik Komitede kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Bu kararlar Bakanlığa sunulur, uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur. Uygun görülmemesi halinde, tekrar görüşülmek üzere teknik komiteye iade edilir.

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun Kuruluşu

Madde 16— Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu; CITES Bilimsel Mercii olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun önerdiği 3 temsilci, üniversitelerin ziraat fakültelerinden 3 temsilci ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden 1 temsilci olmak üzere Bakanlık Olur’u ile kurulur. Kurulun çalışma süresi 5 yıldır. Bu sürenin dolması ile birlikte kurul yeniden oluşturulur. Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek 10 gün içinde Bakanlığa bildirir. Kurul başkanı kurul üyelerini temsile yetkilidir.

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun Toplanması

Madde 17 — Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu başkanın teklifi üzerine bu Yönetmelikle verilen görevler için, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı kararları, Bakanlığa bildirilir.

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun Görevleri

Madde 18 — Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun bu Yönetmelik kapsamındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ülkemiz doğasında ve firmaların üretim alanlarında incelemelerde bulunmak, bu inceleme sonuçlarına göre, doğal çiçek soğanı potansiyelini dikkate alarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini belirleyerek Teknik Komiteye tavsiyede bulunmak,

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının, miktarlarını, söküm bölgelerini, toplama zamanlarını ve çevre ölçülerini tesbit etmek, gerekli raporu hazırlayarak Teknik Komiteye sunmak,

c) Söküm alanlarını incelemek ve firmaların söküm planlarını değerlendirerek uygun gördüklerini onaylamak,

d) Firmaların üretim faaliyetlerini kontrol etmek, üretim ile ilgili tavsiyelerde bulunmak,

e) Yabancı ülkelerin benzer kurulları ile gerekli koordinasyonu sağlamak, CITES kapsamındaki faaliyetlere katılmak ve bu konuda Bakanlığı, Danışma Kurulunu ve Teknik Komiteyi bilgilendirmek,

f) Teknik Komiteye katılacak üç temsilci belirlemek,

g) Bakanlığın ve Teknik Komitenin vereceği diğer görevleri yapmak,

h) İhtiyaç duyulduğu hallerde mevcut ana depoları denetlemek ve Bakanlığa bilgi sunmak.

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunda Karar Alma ve Kararların Yürürlüğe Konması

Madde 19 — Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve üyelerin imzaladığı bir protokol ile tesbit edilir. Bu protokol Teknik Komitede görüşülmek üzere TÜGEM’e sunulur. Teknik Komitenin onayladığı kararlar, Bakanlık tarafından da uygun görülmesi halinde yürürlüğe konur. Uygun görülmemesi halinde gerekçesi ile birlikte Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kuruluna iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeni Kurulacak Firmalar

Yeni Kurulacak Firmaların Yeterliliklerinin Tespiti

Madde 20 — Çiçek soğanı ihraç etmek üzere Bakanlığa yeni başvuran firmaların "yeterlilikleri", Danışma Kurulunun teklifi, Teknik Komitenin oluru ve Bakanlığın görevlendirmesi ile geçici olarak oluşturulacak "Bilirkişi Kurulu" tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilir, uygun bulunursa önce bu kurul tarafından onaylanır.

Bilirkişi kurulu aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur;

Kuruluşun Adı

Temsilci Sayısı

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2

Doğal çiçek soğanları uzman kurulu

1

İlgili tarım il müdürlüğü

1

Bilirkişi kurulu, Bakanlıkça görevlendirildikten sonra en geç 1 ay içerisinde gerekli incelemeyi yaparak raporunu hazırlar. Bu rapor, teknik komitede görüşülmek üzere TÜGEM’e verilir. Teknik komitede alınan karar, Bakanlık tarafından firmaya ve ilgililere bildirilir. Firmanın yeterlilik alabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

1) Asgari 5 dekarlık doğal çiçek soğanı üretim alanına sahip olması veya kiralaması,

2) Firmanın, bu yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanıma uygun ana depoya sahip olması,

3) Firmanın doğal çiçek soğanı üretimi, değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında ihtisaslaşmış en az bir teknik personel istihdam etmesi gerekir.

Yeterlilik alan firma, doğal çiçek soğanı ihracatı için kontenjan almaya hak kazanır ve bu firma bir sonraki yılın kontenjan dağılımına dahil edilir. Yeterlilik alamayan firmaya ihracat kontenjanı verilmez. Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yeterlilik almış firmaların hakları saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doğal Çiçek Soğanlarının Elde Edilmesi ve İhracat Esasları

Doğadan Çiçek Soğanı Elde Edilmesi

Madde 21 — İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları için, Teknik Komitenin onayladığı kontenjan ve söküm takvimine göre, firmalar söküm planı hazırlar, bu planı Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu Başkanına veya başkanın yetki verdiği üyeye onaylatır ve TÜGEM’e gönderir. Bu plan Teknik Komite kararlarına uygun ise, Bakanlık tarafından ilgili kuruluşlara duyurulur. Söküm planlarında değişiklik yapılamaz. Devlet ormanlarından elde edilecek doğal çiçek soğanlarına ihracat izni verilebilmesi için o mahallin Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarınca düzenlenen Menşei Belgesi aranır. Devlet ormanları dışında kalan yörelerden sökülen türler için de, firma tarafından il veya ilçe müdürlüklerine, o bölgedeki Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca belirlenen tarife bedeli üzerinden bedel ödenerek il müdürlüğünce Menşei Belgesi verilir.

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanları ve muhafaza ormanları, yaban hayatı koruma, yaban hayatı geliştirme sahaları ve yaban hayatı üretme istasyonları ile özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları dahilinde ve orman doğal gençleştirme alanları, biyolojik bağımsızlığını kazanmamış suni gençleştirme ve ağaçlandırma alanları ile meralardan doğal çiçek soğanı sökümü yasaktır.

Üretim ve Büyütme Alanlarından Çiçek Soğanı Hasadı

Madde 22 — Üretim ve büyütme alanlarından çiçek soğanı elde edilebilmesi için; ekim, dikim, vejetasyon, üretme, büyütme ve hasat aşamalarında il müdürlükleri tarafından kontrol yapılır. Üretim alanları ayrıca Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulunun denetimine tabidir. Hasat, il müdürlüğü ve firma arasında yapılacak hasat programına göre, il müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilir. Sonuçta il müdürlüğünce firmaya, elde edilen çiçek soğanlarının büyütme veya üretme olduğunu belirten onaylı "Hasat Belgesi" verilir. Ekim dikim raporu ve bitki yetiştirme ruhsatı olmayan tarlalardan sökülen çiçek soğanları için hasat raporu düzenlenmez.

Firmaların İhracat Yeterliliklerinin Tespiti

Madde 23 — Firmaların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarını ihraç edebilmesi için ihracat yeterliliği almaları gereklidir. İhracat yeterlilik tespit esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Firmanın, bu yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanıma uygun ana depoya sahip olması gereklidir.

b) Firmanın ihracat amacıyla doğadan elde ettiği çiçek soğanlarını, her söküm bölgesindeki öndepodan geçirmesi gerekir. Söküm bölgesinde sadece bir adet öndepoya Bakanlıkça izin verilir ve bütün firmalar tarafından ortak kullanılır.

c) Firmanın doğal çiçek soğanı üretimi, değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında ihtisaslaşmış en az bir teknik personel istihdam etmesi gerekir.

Firmaların İhracat Kontenjanlarının Tespiti

Madde 24 — Firmaların ihracat kontenjanları, Teknik Komite tarafından tespit edilir, onaylanarak kesinleşir.

Bu Yönetmeliğin 20 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen şartları haiz olup, ihracat yeterliliği tesbit edilmiş ve Teknik Komite tarafından onaylanmış olan firmaların o yıla ait toplam kontenjanları, aşağıda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hükümlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen puanların toplanması ile belirlenir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de tebliğ edilen ihracat listesinde yer alan cins ve türlerden, her bir firma tarafından ihraç edilebilecek çiçek soğanlarının dağılımı, bu puanlama sonucunda belirlenen orana göre yapılır. Yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan kontenjan tablosu, firmalara ve ilgili kuruluşlara Bakanlıkça duyurulur. İki yıl üst üste herhangi bir türde kontenjan hakkını kullanmayarak ihracat yapmayan firmaya, bir sonraki yıl, o tür için kontenjan verilmez.

Yeterlilik alan yeni firmanın başlangıç puanı iki (2) olarak belirlenir. Takip eden yıllarda Yönetmelikte belirtilen hükümler yeni kurulan firmaya da uygulanır.

Firmaların puanları, TÜGEM’de bulunan firmalara ait tüm türlerin son 5 yıllık ihracat verileri esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır.

a) İhracat ve pazarlama durumu: 60 Puan

Bu değerlendirmedeki 60 puan, aşağıdaki (1) inci ve (2) nci alt bentlerde belirtilmiş olan hususların her biri için 30’ar puan üzerinden hesaplanır. Hesaplama sonucu her bir firmanın ihracat puanı ve ihracat gelir puanı belirlenir.

1- Soğanların adet olarak fiili ihracat miktarı: 30 Puan

2- Soğanların EURO olarak ihracat geliri: 30 Puan

b) Kontenjan oranı: 10 Puan

Firmaların son 5 yıllık kontenjanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

c) Yeterlilik: 10 Puan

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu ve il müdürlükleri tarafından firmaya ait işletme kapasitesi, organizasyonu, tesis varlığı, tesis ve arazinin amaca uygun kullanımı ve konu ile ilgili üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Danışma Kurulu toplantısında Teknik Komiteye sunulur. Bu bilgiler, Teknik Komitede değerlendirilerek firma bazında yeterlilik puanı paylaştırılır.

d) Değerlendirme: 10 Puan

Doğal çiçek soğanlarını ihraç eden firmaların Yönetmelik kurallarına uyumu, doğadan toplanmış, büyütülmüş veya üretilmiş olduğunu gösteren etiketlerin yapıştırılması ve benzeri hususlar dikkate alınarak Teknik Komite tarafından firma bazında puan belirlenir.

e) Üretim puanı: 10 Puan

Firmaların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen türlere ait yıllık üretim miktarları esas alınarak Teknik Komite tarafından firma bazında puan hesaplanır.

İhracat İzninin Verilmesi

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının ihracat izinlerinin verilebilmesi için; firmaların bu Yönetmeliğin 21 ve 22 nci maddelerinde de belirtilen Menşei ve Hasat Belgelerine sahip olmaları gerekir. Firma, ihracat izni almak üzere bu belgelerle TÜGEM’e müracaat eder. Uygun görüldüğü taktirde 3 suret ihracat izni düzenlenir. Bir sureti TÜGEM’de kalmak üzere, bir sureti firmaya ve bir sureti il müdürlüğüne gönderilir.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının, üretim alanlarında, dikim, vejetasyon, hasat ve ihracat aşamalarında kontrolleri il müdürlükleri tarafından yapılır ve hasat belgesi düzenlenir. Hasat belgesine istinaden ihracat izni il müdürlükleri tarafından verilir. Bu maddede belirtilen ve CITES kapsamına giren türler için, Bakanlıkça CITES belgeleri tasdik edilerek, ihraç izinleri TÜGEM tarafından verilir.

İhracat

Madde 26 — İhraç izni alan firma, ihracat için yüklemenin yapılacağı ilin, il müdürlüğüne başvurur. İhraç edilecek çiçek soğanlarının miktarları, fiziki kontrolleri ve denetimleri il müdürlüğü tarafından yapılır. İhracat aşamasında ilgili il müdürlüğünün bitki koruma şubesi tarafından "Bitki Sağlık Sertifikası" düzenlenir. İl müdürlüğü, tür tespitinde tereddüt yaşadığı durumlarda, Doğal Çiçek Soğanları Uzman Kurulu ve Araştırma Kuruluşlarından teknik yardım alır.

İhraç edilecek çiçek soğanlarının Teknik Komite tarafından kabul edilmiş esaslar uyarınca doğadan toplanmış, büyütülmüş veya üretilmiş olduğunu gösteren etiketler ihraç paketlerine yapıştırılır.

İhracatçı firma, gerçekleşen ihracat sonucunda, ilgili fatura, çeki listesi ve gümrük çıkış beyannamesinin birer örneğini her yıl Aralık ayı sonuna kadar topluca TÜGEM’e gönderir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kontenjan Devri

Madde 27 — Yıllık kontenjanlar firmalar arasında devredilemez.

Yönetmeliğe Uymayanlara Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 28 — Yönetmelikte belirtilen hususlardan herhangi birine uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara; bir sonraki yıl Teknik Komite tarafından Genel Değerlendirme kapsamında yaptırım uygulanır. Yönetmelikte belirtilen türlerin doğadan toplanması, üretimi ve ihracatı ile ilgili hususlardan herhangi birine uymadığı tespit edilen firmaya bir sonraki yıl Teknik Komitenin teklifi ile Bakanlıkça suça konu olan tür için üretim ve doğa ihracat kontenjanı verilmez. Firmanın aynı suçu tekrar etmesi halinde, o firmaya bir sonraki yıl Bakanlıkça hiçbir tür için üretim ve doğa ihracat kontenjanı verilmez. Doğadan, izinsiz yapılan kaçak sökümler ile söküm planına uymayan sökümlerin; ticareti yasak olan bir türün başka bir tür adı altında ihraç edilmesi hakkında 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 29 — 11 Ağustos 1995 tarih ve 22371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Bahçeşehir Üniversitesinden:

Bahçeşehir Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ile ilerde arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı, bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini ve milli menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usül ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik Bahçeşehir Üniversitesi birimlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"in 45 inci maddesine ve 07/01/1990 tarih ve 20395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup üniversite birimlerinin işlemleri sonucunda teşekkül eden ve üniversite tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik ve teknik her hangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü kaseti, bilgisayar disketleri, CD’ler ile bunların kullanılabilirliğini sağlayan dokümantasyonu, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

b) Arşivlik Malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Üniversitenin, gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar gibi belgeleri,

c) Birim Arşivi: Üniversitenin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içerisinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı;

Rektörlük’de; Daire Başkanlıkları ile Rektöre doğrudan bağlı birimler düzeyinde,

Akademik Teşkilat’da; Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri, Araştırma Müdürlükleri düzeyinde, ayrı ayrı teşkil olunan arşivleri,

d) Üniversite Arşivi: Üniversitenin merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivi,

e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

f) Rektörlük: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Akademik Teşkilat: Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlükleri, Araştırma Merkezi Müdürlüklerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Üniversite Arşivinde Saklanması ve Yararlanma

Koruma Yükümlülüğü

Madde 4 — Rektörlük, gerek birim arşivlerinde gerekse üniversite arşivinde bulunan arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

g) Sıcaklığın mümkün olduğu kadar sabit (kağıt malzeme için 12-15 derece arasında) tutulmasından,

sorumludur.

Üniversite ve Birim Arşivleri

Madde 5 — Üniversite bünyesinde uzun bir süre saklanacak arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme için bir "Üniversite Arşivi", belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri" kurulur.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 6 — Birimler elinde bulunan ve işlem gördüğü dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliğini koruyan arşiv malzemesi, üniversite arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu tür arşiv malzemesinin gizliliğinin kaldırılmasına ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Rektörlükçe karar verilir.

Arşivlerden Yararlanma

Madde 7 — Arşiv malzemesinin aslı hiçbir sebep ve suretle arşiv dışına çıkarılamaz. Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 8 — Üniversite arşivindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 01/03/2002 tarih 24682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi İşlemleri

Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

Madde 9 — Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur.

Ayırım işlemlerine müteakip, arşive devredilecek malzeme ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),

c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe göre yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,

esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak, istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası, emekli sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de, buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde –alfabetik, numerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri- hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.

Gizliliği kaldırılan malzemeye, "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.

Uygunluk Kontrolü

Madde 10 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfalarının ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 11 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde birim arşivine devredilir. Malzemenin belirtilen süre içinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

Teslim işlemleri birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 12 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 13 — Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Birim arşivlerinde bekleme süresini tamamlayan arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme aynı düzende Üniversite arşivine teslim edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 14 — Arşivlik malzemenin birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 15 — Birimlerce, gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir. Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 16 — Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri Üniversite arşivinde yapılır.

Üniversite Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması

Madde 17 — Birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, "Üniversite Arşivine Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, bu Yönetmeliğin 10 uncu madde hükümlerine göre uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksikleri varsa tamamlanır.

Üniversite Arşivine Devretme

Madde 18 — Birim arşivlerinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile birlikte üniversite arşivine devredilir.

Üniversite Arşivi İşlemleri

Üniversite Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 19 — Üniversite arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin dört ve beşinci bölümlerindeki hükümlere göre yapılır.

21 inci maddede açıklandığı üzere Üniversite arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, Üniversite arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Damgalama

Madde 20 — Üniversite arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla "Bahçeşehir Üniversitesi Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Malzemenin Üniversite Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 21 — Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan asli düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu birimler, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder:

a) Önce, her birime ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir. Ayırma işlemi, üniversitenin genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır. Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.

c) Ayırımı yapılan evraktan, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir. Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evraktan ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

(1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrakın, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

(2) Üzerinde yalnızca "ay" olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak koyulur.

(3) Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna koyulur.

(4) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına koyulur.

e) Ayırma neticesinde arşiv malzemesinin ait olduğu, başkanlığa kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası"(Ek:1) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Numarası" bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konulacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası", aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

Kodlamada, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" (Ek:2) konacaktır.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek:3),"Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile, ayrıca "İşlem Yılı" yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrakın almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, "İşlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek:4) (veya klasörlere) koyulmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü kaseti, disket, CD vb.) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 22 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle saklanır.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer malzemeler için uygulanan hükümler aynen geçerlidir.

Malzemenin Üniversite Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 23 — Arşiv malzemesinin Üniversite Arşivinde bekletilme ve saklanma süreleri, birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

Madde 24 — Üniversite arşivindeki arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi

Madde 25 — Üniversite arşivinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek:5)varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.

Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara uyulur.

Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 26 — Aynı tür arşiv malzemesi, aynı form’a kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü kaseti, ses kaseti, damga vb. olduğu,

c) "İşlem yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

d) "Teşkilat kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki "kutu" ve "dosya" bölümüne de, kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter sıra numarası" bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,

g) "Sayı" bölümüne, evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak "G" kısaltılması ile gösterilir.)

ı) "Konusu" bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

i) "Adedi" bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için toplam adet,

j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) "Evrak sıra numarası" bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme Ayıklama ve İmha Komisyonları

İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 27 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 28 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 28 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir.

(1) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekid yazıları,

(2) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

(3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

(4) Adli ve idari yargı organları ile ptt ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, ptt’ye zimmet karşılığında verilen evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

(5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

(6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

(7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

(8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

(9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

(10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum, ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, asıl ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

(11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

(12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

(13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

(14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

(15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

(16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

(17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

(18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

(19) Personel defter devam ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

(20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

(21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar,

(22) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

(23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

(24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

(25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

(26) Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,

Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin, imhasına Üniversite bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve İmha Komisyonları" nca karar verilir.

Üniversite Arşivinde Yapılacak Ayıklama ve İmha

Madde 29 — Birim arşivlerinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, üniversite arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Üniversite arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında üniversite arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi üniversite arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 30 — Üniversite arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya üniversite arşiv sorumlusunun başkanlığında, üniversite arşivinden görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşacak 5 kişilik "Üniversite Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" Rektör onayı ile kurulur. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı veya belirleyeceği kişi veya kişiler de bu komisyona asli üye olarak katılır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 31 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 35 inci madde hükümleri saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 32 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İmha İşlemleri

Ayıklama ve Tasnif

Madde 33 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listelerinin Düzenlenmesi

Madde 34 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Madde 35 — Üniversite arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, Rektör onayı ile kesinleşir.

İmha Şekilleri

Madde 36 — İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 37 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

İmha Tutanağı

Madde 38 — İmha işlemi düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

İmha Listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme

Madde 39 — İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi üniversite arşivinde muhafaza edilir.

Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faaliyet Raporu

Madde 40 — Rektörlük, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, "08/08/2001 tarih ve 24487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ekler için tıklayınız

Sayfa Başı


—— • ——

Bursa Valiliğinden:

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 28/7/2004

Karar No : 2004/9

İl Mahalli Çevre Kurulu; 28/7/2004 tarihinde toplanarak, 31/5/2005 tarihine kadar 2004-2005 yılı yakıt kriterleri ve uygulama esaslarını görüşerek aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — Genel Esaslar

Bursa İlinde hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik ilçeleri mülki sınırlarındaki yerleşim birimlerinde bulunan sanayi kuruluşları, mesken, ticari işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 31/5/ 2005 tarihine kadar aşağıda belirtilen katı ve sıvı yakıtların kullanılmasına;

a) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: min. 6200 kcal/kg (- 400 kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt (kuru bazda)

: % 0,9 (max.)

Uçucu madde (kuru bazda)

: % 12-28 (+1 tolerans)

Toplam nem (orijinalde)

: % 10 (max.)

Kül (kuru bazda)

: % 14 (max.) (+1 tolerans)*

Şişme İndeksi

: 1 (max.)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans)

* Eğer kül oranı max. %14+2 ise kömürdeki kalori değeri min. 6000 kcal/kg olacaktır.

b) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömür Özellikleri:

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: min. 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg)

Toplam kükürt (kuru bazda)

: max. % 1 (+ %0,1 tolerans)

Uçucu madde (kuru bazda)

: max. %36 (+ %1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

c) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri:

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: min. 4000 kcal/kg. (-200 kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt (kuru bazda)

: % 2 (max.)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans)

* Alt ısıl değerin en az 4000 kcal/kg olması durumunda toplam kükürt oranında, daha üst kalori değerleri için her 1000 kcal/kg başına % 0.1 tolerans tanınmasına,

Isınmada kullanılan yerli kömür kriterlerinin boyutu farklı olmak ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmamak kaydıyla sanayide de yerli kömür kullanılmasına, stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür ismi ile tanınan 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilmesine, torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağının yazılı olarak belirtilmesine,

d) Briket Kömür Özellikleri:

PARAMETRE

SINIF 1

SINIF 2

Alt Isıl Değeri (satışa sunulan) kcal/kg (min.)

5000

4000

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%) m/m (max.)

0.8

1

Düşme Sağlamlığı (%) m/m (min.)

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m (min.)

75

65

Kırılma Sağlamlığı

Yastık veya yumurta şeklindeki briketlerde

80

60

Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde kg/cm2 (min.)

130

100

Suya Dayanım (%) (Su Geçirmeyen Torbalar İçerisinde

 

 

Satılan Briketlerde Bu Özellik Aranmaz.) (min.)

70

70

Isı Verimi (%) (min.)

75

75

Duman Emisyon Oranı g/Kg (max.)

8

12

Briket kömürde bağlayıcı olarak melas, nişasta veya petrol ve petrol türevi olmayan, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı ve bağlayıcı özelliği bilimsel olarak kabul edilmiş olan diğer maddeler kullanılabilecektir.

Briket kömürlerde 12058 “Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan” standardına uyulması gerekmektedir.

e) Sıvı Yakıt Özellikleri:

Sanayi tesislerinde, okullarda, resmi binalarda, iş yerlerinde ve meskenlerde (max) % 1,5 kükürtlü sıvı yakıt kullanılmasına, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde yer alan sıvı yakıtlı yakma tesisleri için emisyon sınır değerlerinin sağlanmasına,

Madde 2 — Stokerli Sistemlerle (cebri yüklemeli fanlı)

a) Hava kirliliğinin azaltılmasını ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için bu sistemlerin otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları,

b) İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması,

c) Bu yakma sistemleri için Türk Standartları Enstitüsünden Yeterlilik Belgesi alınmış olması,

d) Stokerli sistemlerin kullanıldığı sanayi tesislerinde sıkı denetimlerin yapılması, filtre kullanılması ve hava kalitesinin düzenli olarak izlenmesi, kaydı ve koşulu ile ısınma amaçlı kullanımına izin verilen ithal ve yerli kömür özelliğini taşıyan ve piyasada fındık kömür ismi ile tanınan 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin sadece sanayi amaçlı olarak stokerli sistemlerde kullanılabilmesine, ısınma amaçlı olarak kullanılmamasına,

Madde 3 — Kısıtlamalar

Kok kömürlerin ısınma amacıyla kullanılmamasına, (Çevre Bakanlığının 13/1/1995 tarih ve 1995/1 sayılı Genelgesiyle sadece çimento fabrikalarına ve modern teknoloji ile çalışan "reküparasyonlu" kireç fabrikalarına kullanım izni Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmektedir.)

Yukarda belirtilen standartlara uymayan katı ve sıvı yakıtların, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri, yanık yağ, lastik, çöp, plastik ve benzeri havayı kirleten maddelerin yakılmamasına,

Madde 4 — Satış Yapacak Kişi ve Kuruluşların Sorumlulukları

a) İlimizde 1/6/2004 tarihinden sonra ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak kriterlere uygun olarak ithal kömür satışı yapacak olan firmaların, kömür satışı ile ilgili satış izin belgesi alabilmek için; İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı) TMMOB bünyesindeki Maden Mühendisleri Odası ile Mahrukatçılar Odası elemanlarınca oluşan komisyon marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile aldırmalarına, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere numune analizlerinin, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı, TÜBİTAK Müdürlüğü laboratuvarlarından herhangi birine yaptırılmasına, komisyonca ısınma ve sanayi amaçlı kömürlerin analiz sonuçlarının değerlendirilmesine, müsaade edilen yakıt kriterlerine uygun olanlarına Bursa Valiliğince Satış İzin Belgesi verilmesine, uygun görülmeyenlerin talebinin reddedilmesine,

b) İthal kömürler için Çevre ve Orman Bakanlığından ithal izni alan firmaların, noter onaylı olmak kaydıyla gerekli evraklarını (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, praforma faturası, Analiz Sertifikası, uluslar arası gözetim firmalarınca numunesi alınan MTA veya TÜBİTAK Analiz Raporu, Gümrük Giriş Beyannamesi) 5 inci maddede belirtilen analiz raporlarını vererek satış izin belgelerini Bursa Valiliğinden almalarına,

c) Bursa İline kömür satış izin belgesi almadan ithal-yerli ve briket kömür getirilmemesine, 2003-2004 kış sezonunda izin belgesi almış olan firmaların, 31/5/2004 tarihinde izin süreleri sona ereceğinden, 2004-2005 kış sezonunda kömür sevkıyatı yapacak olan firmaların izin belgelerini yenilemelerine, izin belgesini yenilemeyen veya izin belgesi olmayan firmalara kömür sevkıyatı yaptırılmamasına,

d) Yukarıda kriterleri belirtilen katı ve sıvı yakıtların dışında yakıt kullanmak isteyen, sanayi kuruluşlarının yakma teknolojileri ve arıtma sistemleri ile ilgili gerekli belgeleri yetkili merciye vermeleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmamak üzere yetkili makamdan izin belgesi almaları kaydıyla yakıt kullanabilmelerine,

e) İlimizde ithal, briket ve yerli kömür pazarlayacak firmalar tarafından komisyon tarafından hazırlanmış olan taahhütnamenin noter tasdikli örneğinin hazırlanmasına, ve istenilen belgelerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmesine,

f) Bursa İlinde ısınma amaçlı kullanımına izin verilen ithal, briket ve yerli kömürlerin ilimize torbalı olarak sevk edilmesine ve satışa sunulmasına, torbalarının üstüne kömür özelliklerinin yazılmasına, torbalama sistemine geçiş amacıyla, 1/7/2004 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmesine, tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile sanayi amaçlı kullanımına izin verilen ithal, briket ve yerli kömürlerin açık olarak tüketilebileceğine,

g) Torba kömürlerin, mahrukatçı depoları dışında ve diğer esnaf kollarında satışının yasaklanmasına, Valilikten Kömür Satış İzin Belgesi alan ithalatçı firmalar ve yerli kömür ocaklarının mahrukatçı esnafından mahrukatçılar ve benzerleri odasının üyesi olduğuna dair faaliyet belgesi istemelerine ayrıca perakende kömür satan mahrukatçı esnafın tüp gaz bayii, çimento-tuğla-kum satış yeri, bakkal, market, manav ve benzeri yerlere kömür satışı yapmamalarına, kömür satışı yapanlar hakkında Belediye tarafından işlem yapılmasına,

h) Katı yakıt kriterlerine bakılmaksızın Valilikten Kömür Satış İzin Belgesi almamış firmaların, 1 inci maddede belirtilen alanlarda, yakıt satışına izin verilmemesine,

ı) Sanayi kuruluşlarının kendi ihtiyaçları olan katı ve sıvı yakıtları 5 inci maddede belirtilen komisyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde izin almak kaydıyla temin edebileceklerine,

j) Yerli kömür üreticilerinin kömür üretiminin ilk aşamasından, ithalatçı firmaların ithalatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılmalarına,

k) İlimiz sınırları içerisinde yerli ve briket kömür üretimi yapacak firmaların Uygunluk Belgesi almak için, istenilen belgelerle birlikte Bursa Valiliğine müracaat etmelerine ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre hareket edilmesine,

Madde 5 — Denetimler

a) 31/5/2005 tarihine kadar hava kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye sınırlarında ve mücavir alanlarda yürütülen denetim hizmetlerine ilave olarak Gürsu, Kestel, Gemlik ve Mudanya İlçeleri ile birlikte Demirtaş, Ovaakça, Hasanağa, Akçalar, Barakfakih, Çalı, Kayapa, Emek, Görükle ve Bademli yerleşim birimlerinde de koordinatörlüğünün Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılmasına 1 inci maddede belirtilen yerleşim yerlerinde aralıksız olarak 24 saat denetim ve İl Emniyet Müdürlüğünce "mobil denetim ekipleri" kurulmasına, yakıt denetimi yapma yetkisinin verilmesine, gerekirse ilçe belediyelerle koordineli olarak çalışılmasına, ayrıca İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve gerektiğinde İl Jandarma Komutanlığınca müştereken denetim yapılmasına, konunun ilçe belediyelerince de takip edilerek denetimlerin yapılmasına, mobil denetim ekiplerinin sayısının ve etkinliğinin arttırılması için gerekli önlemlerin alınmasına,

b) Isınma ve sanayi amaçlı katı ve sıvı yakıt nakliyesi yapan araçlardan,

(1) Menşei belgesi,

(2) Kantar fişi,

(3) Sevk irsaliyesi veya fatura istenmesine,

(4) Bu belgeler istasyonlarda denetlenerek menşei belgesine "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurulacak, tarih ve saat yazılarak araç şoförüne verilecektir. "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurulmamış evrakla ilimize giren kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılmasına,

(5) Transit geçiş yapacak olan ve kömür taşıyan araçlara "Transit Geçiş Belgesi" verilmesine, bu belgede aracın plakası, ruhsat sahibinin adı soyadı, yakıtın cinsi, tonajı, gideceği yer, tarih ve saatin belirtilmesine, belgenin üç nüsha olarak tanzim edilmesine, bir nüshasının denetim istasyonunda kalmasına, iki nüshasının şoföre verilmesine, transit geçiş belgesini alan yakıt kamyonlarının verilen süre içerisinde şehri terk etmelerine, katı ve sıvı yakıt taşıyan araçların sabit denetim istasyonlarından gidecekleri istikamete göre transit geçiş belgesi almalarına, transit geçiş belgesi almadan seyirleri halinde haklarında yasal işlem yapılmasına,

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Halk Eğitim Merkezleri ve benzeri ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde mesken, ticari işletmeler ile kamu, kurum ve kuruluşlarında kalorifer kazanlarının denetlenmesine ve kalorifer kazanları ateşleyicileri ile bina yöneticilerinin eğitimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi doğrultusunca yapılmasına,

(1) Kalorifer ateşçisinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluştan ve/veya Makine Mühendisleri Odası tarafından ateşçi diplomasına haiz olmasına, sadece bir binaya (siteye) ait kalorifer sistemi yakmaya, yapılan denetimlerde aksi tespit edildiğinde (birkaç binaya ve siteye baktığında) yönetici ve kaloriferci (ateşçi) hakkında yasal işlem uygulanmasına,

(2) İzinsiz katı ve sıvı yakıtlar ile ilgili ihbarların değerlendirilebilmesi için, ilgili belediyelere ait ihbar telefonlarının radyo ve televizyonlar aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasına,

d) Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik, Isı Yalıtım Yönetmeliği ve TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları standardı uygulamaları konusunda Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından iş birliği yapılmasına, başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanmasına,

Madde 6 — Düzenleyici Hükümler

a) Doğalgaz hattının geçtiği yerlerde bulunan resmi ve özel kuruluşlara ait konut, işyeri, sosyal tesisler, sanayi ve benzeri yerlerin doğalgaz kullanımının özendirilmesine,

b) Isınma amaçlı alternatif temiz enerji kaynaklarının kullanılabilirliğinin araştırılarak bu kaynakların uygulanabilirliği için tüm imkanların seferber edilmesine, ısınma amaçlı diğer alternatif yakıtların (LPG, motorin, gazyağı ve elektrik enerjisi gibi) kullanımının teşvik edilmesine,

c) Soba ve kalorifer kazanlarında TSE standartlarına uygunluğun aranmasına, TSE standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışının yasaklanmasına (özellikle teneke ve alttan yakmalı sobalar), gerekli denetimlerin yapılmasına,

d) Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik temizliğinin yapılıp yapılmadığının denetlenmesine,

e) Sıcaklık ve yakma şartları ile ilgili olarak;

(1) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 150C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

(2) Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18OC, konutlarda 20OC den yukarı olmayacak şekilde yakılmasının sağlanmasına,

(3) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzlerin yurtları, kreşler, terminaller, kolluk binalarında kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 0C den fazla olmayacak şekilde devamlı olarak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

(4) İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine ve meskenlere ait kazan ve bacaların temizlikleri ile ilgili çalışmaların ilçe belediyelerince her yıl 1 Ekim tarihine kadar yaptırılmasına, yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda ısınma amaçlı olarak kullanımının yasaklanmasına,

(5) Halkın; hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken tedbirler hakkında gerekli hassasiyeti göstermesi, doğru bir şekilde soba kurulması ile TSE belgeli üstten yakmalı soba ve kaliteli yakıt kullanmaları konularında bilgilendirilmesine ve hava kirliliği ile ilgili eğitici programlar düzenlenmesine,

(6) İhbarda bulunmak isteyenlerin aşağıda belirtilen telefonlara ulaşmalarına;

Alo Belediye:153, Polis İmdat:155, Jandarma:156, Doğalgaz:187

Büyükşehir Belediye Zabıtası

225 48 17 – 225 18 09

Osmangazi Belediye Başkanlığı

256 13 13 – 273 00 00

Yıldırım Belediye Başkanlığı

327 88 78 – 366 55 00

Nilüfer Belediye Başkanlığı

451 66 33 – 451 65 65

Madde 7 — Cezai İşlemler

Normal veya ihbar üzerine yapılan denetimlerde, gerekli tüm belgeler mevcut olmasına rağmen, denetim esnasında alınan birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmasına, ikinci defa alınan numunenin analiz sonucunun da uygun çıkmaması durumunda ise Satış İzin/Uygunluk Belgesinin iptal edilmesine, analiz bedellerinin vatandaşlara yansıtılmamasına, Valilikçe verilen Ceza ve Satış İzin/Uygunluk Belgesi iptal edilmiş kömür ithalatçı, üretici ve/veya satıcıların isimlerinin, adreslerinin ve markalarının Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilmesine,

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca; oluşturulan sabit denetim istasyonları ve mobil ekipleri tarafından kontrol edilen katı ve sıvı yakıt taşıyan araçlardan istenen belgelerin bulunmaması veya kullanımına müsaade edilmeyen katı ve sıvı yakıtın tespiti halinde, ilgilisi hakkında yasal işlemler yapılıncaya kadar araçların otoparka çekilmesine, işlem sonucunda araçların şehir dışına çıkışının sağlanmasına, bu süre içerisinde otopark analiz ve diğer gider masraflarının araç sahibi tarafından sağlanmasına,

b) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği yasal işlem yapılmak üzere, Belediyelerce tanzim edilen tutanak ve evrakların İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,

c) Yasaklanmış katı ve sıvı yakıtları toptan ve perakende depolayan, satışını yapan ve ısınma amaçlı kullanılmak üzere izin verilen ithal, yerli ve briket kömürlerin açıkta satışını yapan kişi veya kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereği yasal işlem yapılmasına,

d) Yasaklanmış katı ve sıvı yakıt kullanan veya depolayan ve ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştıran apartman ve/veya site yöneticileri hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kararı Bursa Valisi yürütür.

 

EKLER

EK-1: KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ MÜRACAATINDA DOLDURULACAK TAAHHÜTNAME

Bursa İli içinde yakıt satacak olan bütün firmalar için taahhütname; (Firmalar noter tasdikli aşağıdaki esasları belirtmiş olan bir taahhütnameyi imzalayarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek zorundadır.)

1- Bursa İl Mahalli Çevre Kurulunun ..../.../2004 tarih ve ...... sayılı kararında belirtilen özelliklerde yakıt satacağımı aynı kararda belirtilmiş olan bütün madde ve şartlara uyacağımı ve yerine getireceğimi,

2- Kararda belirtilen özelliklerde olmayan yakıt sattığımın tespiti halinde bayilerimin ve tüketicilerin bütün zarar ve ziyanının tazminini kabul edeceğimi,

3- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde yetkili makamlara gerekli kolaylığı sağlayacağımı,

4- Kömür Satış İzin müracaatı sırasında ve sonrasında Bursa Valiliğinin istediği belgeleri sunacağımı, beyan ettiğim bilgilerde değişiklik olması durumunda 15 gün içinde konuyla ilgili Bursa Valiliğine bilgi vereceğimi,

5- İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen kriterlere uymayan yakıt depoladığımın ve pazarladığımın tespiti halinde idarece uygulanacak cezai işlemleri kabulleneceğimi,

6- Alınan yakıt numunelerinin analiz ücretlerini ödeyeceğimi, aksi taktirde izin belgemin idarece iptal edilebileceğini,

Kabul ve taahhüt ederim.

 

EK-2: İTHAL/YERLİ KÖMÜR VE BRİKET KÖMÜR SATIŞ İZİN VE UYGUNLUK BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

A-) İTHAL KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ İLE BRİKET VE YERLİ KÖMÜR UYGUNLUK BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

a) Firma adı, adresi, tesis adreslerini içeren başvuru dilekçesi,

b) Noterden tasdikli taahhütname, (Örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır.) (Briket ve yerli kömür için uygunluk belgesi müracaatında istenmeyecektir.)

c) En son değişiklikleri de içeren Ticaret Sicil Gazetesi,

d) İmza Sirküleri (Noterden onaylı),

e) Bursa’da satmayı planladığı kömürlerin aylık sevk programı,

f) Tesisin iş akım şeması, kapasitesi, işyeri açma belgesi veya işyeri ile ilgili Belediye yazısı,

g) Tesisin mülkiyetine ilişkin belge (tapu veya kira kontratı),

h) Bursa İlinde kömür satılan ana dağıtım bayileri ve mahrukatçıların isim, adres, telefonlarını içeren listesi, (Listede değişiklik olması durumunda en geç 15 gün içerisinde Valiliğimize yazılı olarak bildirilmesi)

ı) Listesi Valiliğimize iletilen ana dağıtım bayileri/mahrukatçılarla yapılacak olan denetimler esnasında, alınan numunelerin analiz sonuçlarının uygun çıkmaması ve cezai işlem uygulanması durumunda, sorumluluğu kimin üstleneceği konularını içeren sözleşmenin onaylı kopyası,

i) İthal kömür için satış izni başvurularında; kömür ithalatı ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından alınan evrakların (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, praforma faturası, analiz sertifikası, ithal izni olmak kaydıyla gerekli uluslar arası gözetim firmalarınca numunesi alınan MTA veya TÜBİTAK analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi) noter onaylı sureti,

B-) BRİKET VE YERLİ KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

a) Firma adı, adresi, tesis adreslerini içeren başvuru dilekçesi,

b) Noterden tasdikli taahhütname, (Örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır.)

c) İmza Sirküleri (Noterden onaylı),

d) Bursa İlinde satmayı planladığı kömürlerin aylık sevk programı,

e) Bursa İlinde kömür satılan ana dağıtım bayileri ve mahrukatçıların isim, adres, telefonlarını içeren listesi, (Listede değişiklik olması durumunda en geç 15 gün içerisinde Valiliğimize yazılı olarak bildirilmesi)

f) Listesi Valiliğimize iletilen ana dağıtım bayileri/mahrukatçılarla yapılacak olan, denetimler esnasında alınan numunelerin analiz sonuçlarının uygun çıkmaması ve cezai işlem uygulanması durumunda sorumluluğu kimin üstleneceği konularını içeren sözleşmenin onaylı kopyası,

g) Briket kömür üretim tesisinin bulunduğu ilden alınan uygunluk belgesinin, TSE'den alınan uygunluk belgesinin ve resmi kurum tarafından mühürlenerek alınmış kömür numunesinin analiz sonucunun onaylı kopyaları,

h) Yerli kömür için satış izni başvurularında; yerli kömürün çıktığı ilden alınan uygunluk belgesinin ve resmi kurum tarafından mühürlenerek alınmış kömür numunesinin analiz sonucunun onaylı kopyaları,

n) Ana dağıtım bayii veya mahrukatçı olarak yerli ve briket kömür satış izin belgesi başvurusu yapılması durumunda ilgili belediyeden işyeri açma belgesi ve mahrukatçı olduğuna dair ilgili merciden yazı,

EK-3 : TORBA KÖMÜR ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Kömürlerin, ağırlık olarak 25 (± 500 gr.) ve/veya 40 kg.( ± 800 gr.) lık torbalarda satışa sunulmasına,

Ambalajların 2 nci kez kullanılmayacak şekilde dikiş veya ısıl işlemle kapatılmasına,

Ambalajlar üzerinde;

A-) Yerli Kömür İçin;

Kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi,

Kömürün menşei ve cinsi,

Kömürün özellikleri, (toplam kükürt değeri, alt ısıl değer, nem, boyut, diğer özellikler)

Uygunluk İzin Belgesi veren Valilik,

Kömürün kaçıncı derece kirli illerde kullanılacağı,

Ağırlık,

B-) İthal Kömür İçin;

Kömür ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi,

Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış Kontrol Belgesinin sayısı,

Kömürün menşei ve cinsi,

Kömürün özellikleri, ( Alt ısıl değer, kükürt değeri, uçucu madde, nem, boyut, diğer özellikler)

Ağırlık,

C-) Briket Kömür İçin;

Kömür üreten ve satışa sunan firmanın ismi,

Uygunluk Belgesi veren Valilik,

Kömürün menşei ve cinsi,

Kömürün özellikleri, ( TSE 12055 standardı)

Ağırlık,

Etiket bilgilerinin okunabilir, torbalara zıt renkte ve büyük puntolarla yazılmasına,

Torba üzerinde kömür ambalaj torbasının (kağıt hariç) yakılmaması için uyarı yazısının bulunmasına,

 

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

BELGE ALAN

 

ÜRETİCİ FİRMA ADI

:

SATICI FİRMA ADI

:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ

:

KÖMÜRÜN ÖZELİKLERİ

:

Alt Isıl Değeri

:

Toplam Kükürt Değeri

:

Nem

:

Boyut

:

Diğer Özellikler

:

AĞIRLIK

:

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI

:

UYGUNLUK BELGESİ VEREN VALİLİK

:

Yakılacak Yakma Sistemleri : Soba/Kalorifer/Stokerli

:

Torbalayan Firma Adı

:

Adres, Tel, Faks, E-mail

:

 

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHAL EDEN FİRMA ADI

:

SATICI FİRMA ADI

:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ

:

KÖMÜRÜN ÖZELİKLERİ

:

Alt Isıl Değeri

:

Kükürt Değeri

:

Uçucu Madde

:

Nem

:

Boyut

:

Diğer Özellikler

:

AĞIRLIK

:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN

 

KONTROL BELGESİ SAYISI

:

Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

:

Torbalayan Firma Adı

:

Adres, Tel, Faks, E-mail

:

 

BRİKET KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI

:

SATICI FİRMA ADI

:

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ

:

KÖMÜRÜN ÖZELİKLERİ (TSE 12055 Standardı)

:

AĞIRLIK

:

UYGUNLUK BELGESİ VEREN VALİLİK

:

Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli

:

Torbalayan Firma Adı

:

Adres, Tel, Faks, E-mail

:

Sayfa Başı


Sayfa Başı