Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Ağustos 2004

SALI

Sayı : 25549

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7668 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

2004/7674 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet,  Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına AitAtama Kararları

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 329 Sayılı Kararı

Tebliğ

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 283)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7668

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/6/2004 tarihli ve 028526 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinden, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

Madde 2 — Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.

Madde 3 — Bu Karar, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7674

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/8/2004 tarihli ve 036551 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6216

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Kenan IŞIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

              Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6217

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Murat SARAÇOĞLU’nun; başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   M. A. ŞAHİN

            Başbakan                             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6184

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Ahmet KESİK’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               A. BABACAN

              Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6185

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İlyas ARLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        K. UNAKITAN

             Başbakan                                       Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6189

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Muş Milli Eğitim Müdürlüğüne, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi BUDAK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                Doç. Dr. H. ÇELİK

              Başbakan                                              Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6190

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu 15 inci Bölge Müdürlüğüne, aynı Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı İsmail KARTAL’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Z.ERGEZEN

              Başbakan                                          Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6192

1 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Edirne Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Ali AYDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 76. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Z.ERGEZEN

             Başbakan                                      Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6193

1 — Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 13 üncü Bölge Müdürü Nidayi ŞAHİNÖZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Z.ERGEZEN

            Başbakan                             Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6194

1 — Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürü Ekin GÜNEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ile,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Abdulvahap GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Z.ERGEZEN

             Başbakan                         Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6218

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Personel Dairesi Başkanı Abdurrahman KÖROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Z.ERGEZEN

            Başbakan                           Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6195

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Fehmi AYDINLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. R. AKDAĞ

            Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6196

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Nurdoğan Ahmet KUŞHANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                    B. YILDIRIM

                 Başbakan                           Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6197

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yaşar Metin TAHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   B. YILDIRIM

             Başbakan                            Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6213

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Dr. Lütfü TAHTACIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         S. GÜÇLÜ

            Başbakan                          Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6214

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Refik KORKMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             S. GÜÇLÜ

               Başbakan                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6198

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Tevfik BİLGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  M. BAŞESGİOĞLU

             Başbakan                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6199

1 — Açık bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine (Bakanlık Temsilcisi), Ahmet ALDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 93 üncü maddesi ile 4958 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                M. BAŞESGİOĞLU

                Başbakan                               Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6200

1 — Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Ali Kemal IŞIKER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6204

1 — Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Cumali KINACI’nın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. M. H. GÜLER

           Başbakan                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6205

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon XXII nci Bölge Müdürlüğüne, Edirne XI inci Bölge Müdürü Bahri EGE’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6207

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri XII nci Bölge Müdürlüğüne, Sedat ÖZPINAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Dr. M. H. GÜLER

             Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6208

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Afyon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kazım ÇENGELCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         E. MUMCU

              Başbakan                          Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6209

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erdinç KARAKÖSE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                         E. MUMCU

              Başbakan                          Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6210

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Hikmet DİKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                         E. MUMCU

              Başbakan                          Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6220

1 — Antalya İli Alanya İlçesi Payallar Belediyesinin Cüllepler, Kölehasanlı ve İncirli mevkilerinin Türkler Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

               Başbakan                             İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6221

1 — Bartın İli Merkez İlçesine bağlı Gerişli Köyü ve bağlılarının Hasankadı Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      A. AKSU

               Başbakan                             İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 08.07.2004

Karar No      : 329

1) Kartal Çocuk Mahkemesi yargı çevresinin, Kartal Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi ile aynı olmak üzere,

2) Bakırköy Çocuk Mahkemesi yargı çevresinin, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi ile aynı olmak üzere,

3) Beyoğlu Çocuk Mahkemesi yargı çevresinin, Beyoğlu ve Eyüp Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevreleri ile aynı olmak üzere,

4) Üsküdar Çocuk Mahkemesi yargı çevresinin, Üsküdar ve Kadıköy Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevreleri ile aynı olmak üzere,

Belirlenmesine karar verilmiştir.

Sayfa Başı


Sayfa Başı