Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Ağustos 2004

PAZAR

Sayı : 25547

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7662 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında İmzalanan Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (SBSAM) Yönetmeliği

— Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (MÜYYM) Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7662

19 Ocak 2004 tarihinde Szentendre’de imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5214 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/7/2004 tarihli ve ESGY/288461 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa

İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu

Arasında Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve

Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olup,

Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi Şartı’nı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti imzaladığı cihetle;

BÇM faaliyetlerinin niteliğinin, çevrenin korunmasının bütün veçhelerinde hükümet ve sivil toplum kuruluşları, özel girişim ve çevre ile ilgili diğer paydaşlar arasında işbirliğini sağlamak, kolaylaştırmak ve desteklemek olduğunu hatırlatarak;

BÇM’nin, Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde, çevre koruma alanında etkin biçimde kolaylaştırıcı olmaya özel önem vereceğini göz önünde bulundurarak;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1

İşbu Anlaşmanın amaçlarına göre

a) "BÇM" Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi anlamına gelecektir;

b) "BÇM Şartı" ve "Şart" Merkezi ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi Şartı anlamına gelecektir;

c) "Hükümet" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti anlamına gelecektir;

d) "Yönetim Kurulu" Şart’ın 3. Maddesine göre kurulmuş olan BÇM’nin yönetim organı anlamına gelecektir;

e) "Ülke Ofisi" ve "Ofis" işbu Anlaşmaya göre Ankara’da kurulacak BÇM ofisi anlamına gelecektir.

Madde 2

Taraflar İşbu Anlaşma’yı işbirliği içinde ve karşılıklı olarak kolaylaştırıcı biçimde uygulayacaklardır.

Türkiye’de BÇM faaliyetlerinin yürütülmesi için, Ankara’da bir Türkiye Ülke Ofisi kurulacaktır.

Madde 3

Türkiye’de BÇM faaliyetleri özellikle, aşağıda belirtilen öncelikli çevresel işbirliği alanlarında odaklanacaktır:

- çevre alanında AB’ye katılım sürecinin desteklenmesi ve kolaylaştırılması,

- halkın katılımının ve kamu bilincinin desteklenmesi,

- sivil toplum gelişiminin teşvik edilmesi,

- Taraflarca ortak ilgi konusu olarak görülen diğer alanlar.

Madde 4

BÇM faaliyetleri aşağıdaki çevresel işbirliği yöntemleriyle yürütülecektir.

- kapasite geliştirme programları,

- bilgi programları,

- bağış programları,

- Taraflarca ortak ilgi konusu olarak görülen diğer işbirliği yöntemleri.

Madde 5

Ülke Ofisi faaliyetleri Hükümete herhangi bir ek parasal yük getirmeyecektir. Hükümetin ofise sağlayacağı yardım aynî, ve uygun ve yeterli bir ofis alanı sağlamakla sınırlı olacaktır.

BÇM, Ofis binası ve yerleşiminin tüm olağan tamiratı, muhafaza ve bakımı ile idarî ve işletme masraflarını karşılamaktan sorumlu olacaktır.

Madde 6

Ülke Ofisi görevlerini yapmak ve amaçlarını yerine getirmek için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde,Türk Hukuku’na göre, akit yapma, mal satın alma ve malı elden çıkarma ve yasal işlemleri başlatma yetkisini haiz tüzel kişiliğe sahip olacaktır.

Madde 7

Ülke Ofisi’nin yapısı ve programları, aynı zamanda idari ve yönetim usulleri Şart’ta yer alan ve/veya ondan kaynaklanan ve tüm BÇM Ülke Ofislerinde uygulananlar olacaktır. Türkiye, Şart’ın imzacısı olarak BÇM Yönetim Kurulu’na üyelerin atanmasına ve Kurul’un izleyeceği ana politikaların belirlenmesine tam olarak katılır. Kurul, Türkiye Cumhuriyeti bakımından asli önem arz eden politikaya ilişkin bir maddenin görüşülmesini önerirse, BÇM Yönetim Kurulu Başkanı bir Türk temsilciyi Kurul’a katılmak ve danışmak üzere davet edecektir.

Madde 8

Ülke Ofisi ve çalışanları, Türkiye’de işbu Anlaşma’nın Ek’inde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanacaklardır.

Madde 9

BÇM, esas faydalanıcı Çevre ve Orman Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı ile Taraflar arasında oybirliğiyle yılda iki kez belirlenecek programlarda yer alan Türkiye’deki BÇM faaliyetlerinin programlama ve uygulamasında yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

İşbu Anlaşma’nın uygulanmasına ilişkin BÇM faaliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmek, izlemek ve değerlendirmek ve AB üyelik müzakereleri sürecinde çevre alanında gerekli önlemlerin alınmasını teminen eşgüdüm programlarını planlamak üzere Taraflar arasında toplantılar yapılacaktır.

Madde 10

İşbu Anlaşma’nın yorumlanması ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlık, Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.

Madde 11

İşbu Anlaşma, Hükümet’in, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal yasal işlemlerin tamamlandığına dair BÇM’ye bildirimde bulunduğu tarihi izleyen gün yürürlüğe girecektir. İşbu Anlaşma, Taraflarca sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 12

Hükümet, BÇM’nin mevcut yasal statüsünün BÇM’nin bir Uluslararası Örgüt olarak sınıflandırılmasına ve bu sınıflandırmanın parçası olarak bağışıklıklara izin vermeyeceği görüşünde olmakla beraber, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden iki sene sonra ve bu süre içinde BÇM’nin statüsü, kural ve düzenlemelerinde meydana gelebilecek herhangi bir gelişmeyi dikkate alarak, sınıflandırma ve bağışıklık konusunu incelemeyi taahhüt eder.

BUNUN ŞAHİDİ OLARAK, aşağıda imzaları bulunanlar Tarafların usulüne uygun olarak atanmış temsilcileri olarak, Taraflar adına işbu Anlaşma’yı imzalamışlardır.

19 Ocak 2004 tarihinde Szentendre’de, Türkçe ve İngilizce dillerinde, her iki metin de eşit olarak geçerli olmak üzere ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

BÇM Yönetim Kurulu

 

Adına

Adına

     
 

Aydan KARAHAN

Corrado CLINI

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin

Başkan

 

Macaristan Nezdinde Büyükelçisi

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin

Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında

Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve Faaliyetleri

Hakkında İkili Anlaşma’nın Eki

 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklar

Bu Ek, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa için bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma”nın bir parçasıdır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ya da Türkiye’de sürekli ikamet etmeyenler Ülke Ofisi çalışanları, münhasıran görevlerini yerine getirmeleri ile bağlantılı olarak aşağıdaki ayrıcalık ve bağışıklıklara sahip olacaklardır:

i) geçerli pasaportlara hamil olan ve BÇM tarafından Türkiye’de çalışmak üzere istihdam edildiklerini kanıtlayan belgeleri sunabilenlere çalışma vizesi sağlanacaktır. Çalışma vizeleri, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ya da Büyükelçiliklerinin Konsolosluk Şubeleri tarafından verilir. Çalışma vizeleri ücretsiz olarak verilecektir;

ii) ailelerine giriş vizeleri ücretsiz olarak verilecektir;

iii) göreve başlamak üzere Türkiye’ye ilk gelişlerinde, mobilyalarını ve eşyalarını ve yabancı çalışan başına bir motorlu taşıt aracı gümrükten muaf olarak ithal etme hakları;

iv) aileleriyle birlikte ülkeye gelişlerini takiben, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki kural ve yönetmeliklere uygun olarak kimlik kartları düzenleyecektir. Bu kart, aynı zamanda, ikamet izni olarak da işlev görecektir;

v) aileleriyle birlikte, uluslararası bir ihtilaf durumunda ülkeyi en kısa zamanda terk etmelerini sağlayacak kolaylıklar gösterilecektir.

2. BÇM tarafından, BÇM’ye verdikleri hizmete göre ödenecek maaşlar ve ücretler ve benzeri ödemeler, eğer birey Türk vatandaşı değilse, Türkiye’deki vergilerden muaf tutulacaktır.

3. BÇM Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarına Türkiye’ye yapacakları resmi ziyaretleri için ücretsiz olarak vize verilecektir.

4. Ülke Ofisi:

i) herhangi bir fon ve para birimine sahip olabilecek ve herhangi bir para biriminde hesap açtırabilecektir;

ii) fon veya parasal birikimlerini bir ülkeden diğerine transfer edebilecek ve bir para birimini başka bir para birimine çevirebilecektir.

5. Ülke Ofisi gayri menkul vergisinden muaf tutulacaktır.

6. Ülke Ofisi, faaliyetlerini yürütmek için ithal ettiği mallarda gümrük vergilerinden muaf tutulacaktır.

7. Hükümet Ülke Ofisi’ni her türlü zorla girme ve zarara karşı korumak üzere tüm uygun önlemleri alacaktır.

8. BÇM bu ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bütün kişilerin Türkiye’nin yasa ve yönetmeliklerine uymasını saygılı olmasını sağlayacak tüm önlemleri alacaktır.

9. Bu ayrıcalık ve bağışıklıklar, sadece BÇM’nin çevre ile ilgili misyonunu yerine getirmesi için sağlanacak ve yargı sürecine engel oluşturmaları durumunda BÇM tarafından kaldırılabilecektir.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri,

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Bakanlık il müdürlüklerini ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ve mühendislikler ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu ve geçici 1 inci maddesi ile geçici 1 inci maddeye dayalı olarak çıkarılan, 22/7/2003 tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık

: Çevre ve Orman Bakanlığını,

 

İl Müdürlüğü

: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

 

İl Müdürü

: İl Çevre ve Orman Müdürünü,

 ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Taşra Teşkilatının Yapısı ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Görevleri

Madde 5 — Çevre ve orman il müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) İl müdürlüğü ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak,

c) Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çevre kirliliği ile ilgili olarak mahallinde ölçüm ve tespit yapılmasını sağlamak,

ç) Kurulacak tesisler için Bakanlık ve Valilik makamınca istendiğinde alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

d) Atıklar ve kimyasallarla ilgili olarak, belirlenen esaslara göre verilen görevleri yapmak,

e) Gerekli durumlarda hazırlanan acil müdahale planlarına göre verilen görevleri yapmak,

f) Kara kökenli kirleticilerin neden olduğu kirliliği önlemek ve azaltmak için alınan önlemlerin uygulamasını, deniz ve diğer su kaynaklarının ekolojisini bozacak kirlenmeye neden olacak her türlü faaliyetin kuruluş aşamasından itibaren denetimini yapmak,

g) Kuruluşlarca yapılan ve yerel yönetimler tarafından izin verilen tesisler ile yerel yönetimlerce yapılan atık toplama ve deşarj sistemlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen çevre standartlarına göre kontrolünü yapmak,

ğ) Mahallinde çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek, denetlemek ve tehlikeli hallerde ya da gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini Bakanlığa iletmek,

h) Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması için alınan tedbirler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

ı) İlin doğal zenginliklerini göz önünde bulundurarak korunması gerekli görülen alan ve kaynakları tespit etmek, özellikleri ile birlikte Bakanlığa sunmak,

i) Çevresel etki değerlendirmesi raporu ve çevresel etki değerlendirmesi ön araştırma raporu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j) Çevresel etki değerlendirmesine tabi projelerle ilgili, Bakanlıkça verilecek iş ve işlemleri yürütmek,

k) Çevre Düzeni Planlarında arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda koruma ve kullanım esaslarına ilişkin olarak yapılacak uygulamalara katılmak ve ildeki ilgili kuruluş temsilcileri ile işbirliği yapmak,

l) Mahallin çevre envanterini hazırlamak, envanter sonuçlarını il haritasına işlemek ve çevre durum raporları ile ilgili çalışmalar yapmak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek,

m) Mahalli çevre kurulunun kararları gereğince, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin il düzeyinde uygulama programları hazırlamak, uygulamaları izlemek, diğer bakanlıkların ilde mevcut taşra teşkilatları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

n) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine İlişkin Bazı Giderler ile Bu Hususlarda Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller dahilinde idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili diğer bakanlıkların il düzeyindeki taşra teşkilatları ve kuruluşlarınca yapılan tahsilatlarını izlemek ve gelir paylarının intikalini sağlamak,

o) İl düzeyinde Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine İlişkin Bazı Giderler ile Bu Hususlarda Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller dahilinde özel ödenekten gerçek ve tüzel kişilere verilen kredi, yardım, bağış ve her türlü araç ve gerecin kullanımını izlemek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,

ö) Mahalli çevre kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

p) İldeki çevre ve orman ile ilgili eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

r) Mahalli basında yer alan Bakanlıkla ilgili haberleri izlemek ve Bakanlığa göndermek,

s) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü ekonomik ve sosyal amaçlı kredi ve diğer yardım kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, esas ve usullerde belirtilen gelirlerin tahsilini sağlamak, idare ile orman köylülerinin iş birliğini geliştirmeye yönelik tedbirleri almak,

ş) Bakanlıkça belirlenen öncelik kriterlerine göre, yıllık çalışma programına alınacak köyleri, orman işletme müdürlükleri ile protokol yaparak belirlemek,

t) Hazırlanan yıllık çalışma programlarının Bakanlığın onayından sonra uygulanmasına yönelik tedbirleri almak,

u) Bakanlıkça belirlenecek yetki limitleri dahilinde karşılıksız yardım ve ferdi kredilerin tahsis, iptal ve devir işlemlerini onaylamak,

ü) Orman köylerinde kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasına; idari, mali ve hukuki denetimler sonucu uygunluğu belirlenen kooperatiflerin projelerinin desteklenmesine yönelik tedbirler almak, ürünlerin pazarlamasına yardımcı olmak,

v) Çalışma alanı içerisinde orman-halk ilişkilerini düzenleyici eğitim tekliflerini Bakanlığa sunmak,

y) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmasının Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

z) İl koordinasyon kurulu aracılığıyla diğer kamu kuruluşlarınca orman köylerine götürülmesi gereken hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

aa) Fidanlık, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, orman ve köy ilişkileri, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, izinleri, Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere; orman içi su ürünleri, mesire yerleri ve av-yaban hayatı faaliyetlerine ilişkin planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

ab) Fidanlık, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, orman ve köy ilişkileri, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, izinleri, Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere; orman içi su ürünleri, mesire yerleri ve av-yaban hayatı konuları ile her türlü inşaat makine ve ikmal işlerine ait keşif evraklarını incelemek, yetkisi dahilindekileri onaylamak ve uygulanmalarını sağlamak,

ac) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde aynı faaliyet programları arasında program ve ödenek aktarmaları yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

aç) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar-ihya, fidanlık çalışmaları ve verilecek kredilere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek,

ad) Çalışma alanı içerisindeki çalışanları ve halkın doğa, çevre ve ormancılık konularında bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, tanıtım ve yayın işlerini planlamak, Bakanlığa sunmak, onaylananların uygulanmasını sağlamak,

ae) Faaliyet konuları ile ilgili olarak mülki idare amirlikleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

af) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine ilişkin Özel Ödeneğin Kullanım Esas ve Usullerinde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilemeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek,

ag) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince avcılık belgelerinin ve idari para cezalarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,

ağ) Bakanlığın 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemleri yaptırmak,

ah) Sorumluluk alanı içindeki illerde müdürlüğe ait hizmet vasıtaları ve iş makinelerinin sevk ve idaresi ile işletilmesini ve görevlendirmesini yapmak,

aı) Görev alanı dahilinde hizmet verilen alan ve tesislerde çıkacak her tür yangınlara etkin olarak müdahale edilmesi, söndürülmesi ve zararların en alt seviyede tutulması için gerekli tedbirleri almak,

ai) Görev alanı dahilindeki halkın faydalanmasına açık olarak işletilen/işlettirilen yerlerle buralarda bulunan tesislerin düzenli ve temiz olarak işletilmesini/işlettirilmesini sağlamak,

aj) 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun gereğince Hazine avukatının bulunmadığı yerlerde görev alanına giren konulardaki dava ve icra işlemlerinin takibini yapmak veya yaptırmak,

ak) Görev alanına giren faaliyetler ile ilgili işlemlerde; gerektiğinde yetki sınırları dahilinde olan ihaleleri doğrudan, yetki sınırlarını aşan ihaleleri ise Bakanlıktan izin alarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak, onaylamak veya onaylattırmak,

al) Ev ve süs hayvanları ile hayvan refahı, hayvanların korunmasına yönelik mevcut kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetim, iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

an) Bakanlık ve valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Kuruluş

Madde 6 — İl çevre ve orman müdürlükleri; aşağıdaki şube müdürlükleri ve mühendisliklerden teşekkül eder:

a) Şube müdürlükleri:

1) Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü

2) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Şube Müdürlüğü

3) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğü

4) Etüt Proje Şube Müdürlüğü

5) Orman-Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü

6) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

b) Mühendislikler:

1) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Mühendisliği

2) Fidanlık Mühendisliği

3) Orman-Köy İlişkileri Mühendisliği

4) Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği

Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü

Madde 7 — Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çevre kirliliği ile ilgili olarak mahallinde ölçüm ve tespit yapmak veya yaptırmak,

b) Kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

c) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili mahallinde her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, uygulanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek,

ç) Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini Bakanlığa iletmesini sağlamak,

d) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin olarak belirlenen hedef ve politikaların uygulanmasını sağlamak,

e) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklerle, kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

f) Mahallinde su kaynaklarının kalite sınıflarını belirlemek, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımların sağlanması çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

g) Su kaynakları için mahallinde koruma ve kullanma planları yapmak, su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

ğ) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri denetlemek,

h) Mahalli çevre kurulu çalışmalarını yönlendirmek ve alınan kararların kontrol ve uygulamasını sağlamak,

ı) Renk ve koku kirliliği konularında kriter ve standardı olmayıp çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

k) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

l) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama (ÇED) Şube Müdürlüğü

Madde 8 — Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama (ÇED) Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerin süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve seçme, eleme kriterlerine tabi projelere ilişkin uygulanacak işlemlerle ilgili olarak il müdürünce iş ve işlemleri yapmak, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü görev alanına giren konulara ilişkin olarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrasında Yönetmelik hükümlerine göre izlenmesi ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Çevre düzeni planlarının uygulanmasını izlemek, kontrolü için verilecek iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve il müdürünü bilgilendirmek,

ç) Ülke, bölge, havza ve sektör çevre yönetim plan uygulamalarını izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Stratejik çevresel değerlendirme ile ilgili işlerin izlenmesi için Bakanlıkça verilecek iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak,

e) Görevleriyle ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili dairelerle koordinasyonu sağlamak,

f) Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda il genelinde çevre durum raporlarının, il çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin il’e ait çevre değerleri ve kirlilik haritalarını hazırlamak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek,

g) Avrupa Çevre Ajansına üyelik çerçevesinde Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,

ğ) Bakanlıkça oluşturulacak çevre veri tabanına veri girişini sağlamak,

h) Bakanlıkça belirlenen sürelerde ve önceki yıllarla karşılaştırılarak, Ocak-Aralık verilerini içerecek şekilde hazırlanacak olan il çevre durum raporunun takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

ı) Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda tanımlanan çevre düzeni planına ilişkin; çevre düzeni planı yapımı, revizyonu, ilavesi ve değişikliği konusundaki başvuruların incelenmesi, Bakanlık ile koordinasyonun sağlanması ve incelenen planların Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, onaylamak üzere il idare kurulunun gündeminde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının il de eğer var ise çevre düzeni planlarına uygunluğunu incelemek ve gerektiğinde Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak,

i ) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

j) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

k) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğü

Madde 9 — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bozuk orman alanlarında, gerektiğinde verimli ormanlarda ve orman kurmak üzere tahsis edilen yerlerde her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

b) Ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon, mera ıslahı, fidan ve tohum üretimine ait yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, programların yersel dağılım cetvellerini düzenlemek, uygulamaların proje ve tekniğine uygunluğunun kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

c) Görev alanı dahilindeki ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahına konu potansiyel alanları tespit etmek,

ç) Tohum bahçesi, tohum plantasyonları, klon bankaları, döl deneme alanlarının tespiti, tesisi, bakımı ve korumasını yapmak ve yaptırmak,

d) Ağaç ıslahı, tohum üretim ve transferi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

e) Sorumluluk alanı dahilindeki alanlarda orman ağacı, ağaççığı ve süs bitkileri fidanı ihtiyacını tespit etmek, üretimini planlamak, fidanlıklardan ağaçlandırma ve gençleştirme sahalarına uygun nitelikli fidanların transfer planlamasını yapmak, ihtiyaç duyulan ve/veya ihtiyaç fazlası olan fidan miktarını Bakanlığa bildirmek,

f) İhtiyaç halinde yeni fidanlık kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

g) Fidan üretim planlarını yapmak veya yaptırmak,

ğ) Fidanlık, tohum bahçesi, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu, rehabilitasyon faaliyetleri ile ilgili her türlü toprak ve su etütlerini yapmak veya yaptırmak,

h) Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinde verilen görevleri yapmak veya yaptırmak,

ı) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar-ihya ve fidanlık çalışmaları ve verilecek kredilere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek. Gerektiğinde hazineye ait olupta ağaçlandırılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi söz konusu olan sahalar için "Ön Etüt Raporu" düzenleyerek ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarına uygunluğu konusunda görüş bildirmek. Özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

i) Görev alanında gerçek ve tüzel kişilikler ile sivil toplum kuruluşlarınca hatıra ormanları kurulmasını teşvik etmek, talep halinde teknik destekte bulunmak,

j) Gerektiğinde her türlü etüt ve projeyi yapmak veya yaptırmak,

k) Görev alanına giren yatırım harcamalarının takibini yapmak,

l) Uygulama izleme raporları ve süreli cetvelleri düzenlemek,

m) Mühendislikler arasında koordinasyonu sağlamak,

n) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanım Esas ve Usullerinde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilmeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve il müdürüne bilgi vermek,

o) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

ö) Bakanlığın Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

p) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Etüt Proje Şube Müdürlüğü

Madde 10 — Etüt Proje Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Çalışma sahası içinde yer alan ağaçlandırma ve erozyon kontrolu şube müdürlükleri ile koordineli olarak il’e ait yıllık etüt-proje program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, gerektiğinde uygulamaların projeye uygunluğunu kontrol etmek veya ettirmek,

b) Sorumluluk alanı içindeki illerde yapılacak olan ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, yeşil kuşak ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili etüt ve projeleri yapmak, gerektiğinde etüt proje şube müdürlüğünün kurulduğu illerdeki özel ağaçlandırma müracaatlarını incelemek ve sonuçlandırmak,

c) Her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, yeşil kuşak ve rehabilitasyon projeleri ile ön etüt raporlarını yapmak veya yaptırmak,

ç) Proje değişiklik tekliflerini hazırlamak ve onaydan sonra proje revizyonu yapmak veya yaptırmak,

d) Hazineye ait olup da ağaçlandırılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi söz konusu olan sahalar için Ön Etüt Raporu düzenleyerek ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarına uygunluğu konusunda görüş bildirmek,

e) Mevzuatında; Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünce yapılması belirtilen özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar- ihya, ön etüt raporu ve uygulama projelerini yapmak veya yaptırmak,

f) Süreli cetvelleri düzenleyerek zamanında göndermek,

g) Gerektiğinde sorumluluk alanları dahilindeki ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahına konu potansiyel alanları tespit etmek,

h) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

ı) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

i) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Orman–Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü

Madde 11 — Orman –Köy İlişkileri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi faaliyetlerinin; etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için gereken çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak,

b) 6831 ve 2924 sayılı Kanunların uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

c) İl koordinasyon kurulu aracılığıyla, diğer kamu kuruluşlarınca orman köylerine götürülmesi gereken hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

ç) Orman köyleri kalkınma planı ve plan revizyonlarını hazırlatmak,

d) Orman köyü tespit çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

e) Uygulamalarla ilgili demonstrasyon çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

f) Bakanlıkça belirlenen öncelik kriterlerine göre, orman işletme müdürlükleri ile birlikte yıllık çalışma programına alınacak köylerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

g) Yıllık çalışma programlarında yer alan konularla ilgili tip projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, onay için Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

ğ) Kredi uygulamalarının gerektirdiği proje, keşif ve metraj evrakını yapmak veya yaptırmak, bu işlere ait sözleşme ve şartnameleri düzenlemek veya düzenletmek,

h) Bakanlıkça tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onay için Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

ı) Ferdi kredi yardımı yapılacakların kredi olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,

i) Kredilendirme ile ilgili her türlü borçlandırma iş ve işlemlerini yapmak,

j) Ferdi ve kooperatif kredi uygulamalarının kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

k) Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilemeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve bu konuda Bakanlığa bilgi verilmesini sağlamak,

l) Orman –Köy İlişkileri ile ilgili diğer yatırım faaliyetlerini yürütmek, bu konudaki harcamaları (cari harcamalar hariç) izlemek, nakit akışının düzenli sağlanması için gerekli önlemleri almak,

m) Ferdi ve kooperatif kredi uygulamalarına ilişkin sektörel eğitim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

n) Gerektiğinde sektörel proje tekliflerini hazırlamak,

o) Sosyal ormancılık uygulamaları yönünden idare ile orman köylülerinin işbirliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak, eğitimler düzenlemek ve bu konudaki yayım çalışmalarını yürütmek,

ö) Orman köylerinde yapılan kredilendirme ve benzeri çalışmalar sonucu üretilen ürünlerin değerlendirmesine ve pazarlamasına yardımcı olmak, bu hususta diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

p) Uygulama, izleme ve diğer istatistiki bilgi cetvellerini hazırlamak, Bakanlığa göndermek,

r) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

s) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

Madde 12 — Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Görev alanı dahilinde teknik, idari ve mali işlerin yürütülmesini ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

b) Bütçe ve program teklifini hazırlamak, uygulama izleme raporlarını ve gerekli cetvelleri tanzim etmek ve düzenli olarak il müdürlüğüne göndermek,

c) Görev alanı dahilinde, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, avlakların, av kaynaklarının ve üretme istasyonlarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek,

ç) Görev alanı dahilinde ekoturizm ile ilgili alanları belirlemek, bu yerlerle ilgili ekoturizm planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamalarını izlemek,

d) Görevi ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler konusunda gerekli bilgi, belge ve cetvelleri hazırlamak ve talep edilen zamanda gönderilmesini sağlamak,

e) Görev alanı dahilinde; 4856 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kanun ve bu Kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Merkez Av Komisyon Kararı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemler ile, her türlü koruma hizmetlerini yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ön ÇED raporlarına ve halk katılım toplantılarına teknik bir elemanın katılımını sağlamak, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, mesire yerleri, av-yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, örnek avlaklar, üretme istasyonları ile yerleri, orman içi su kaynakları, sulak alanlar ve hassas bölgeler ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

f) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) tabi olmayan yaban hayvanlarının ve tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ithali ve ihracına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan yaban hayvanlarının tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ticareti ile sergilemek ve gösteri amaçlı olarak uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde ithaline izin verilen yaban hayvanlarını denetlemek ve denetlettirmek,

g) İl av komisyonu kararlarının hazırlanması ile merkez av komisyonu kararlarına ilişkin hizmetleri zamanında yapmak, il av komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

ğ) Özel avlandırma izni olan yerli ve yabancı avcıların mevzuat doğrultusunda avlanmalarını sağlamak, ava katılma ve avlanan türlere ait avlanma ve trofe bedeli paylarının tahsil edilmesini ve tahsil edilen bu bedellerin il müdürlüğü döner sermaye işletmesine yatırılmasını sağlamak,

h) Görev alanı dahilindeki idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak,

ı) Görev alanı dahilinde, uluslar arası koruma sözleşmeleri ile belirlenmiş yörelerde koruma ve kullanma esaslarına yönelik her türlü iş ve işlemi yapmak,

i) Görev alanı dahilinde ulusal mevzuat ve uluslar arası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri (flora ve fauna) ile alanların korunması konusunda her türlü iş ve işlemi yapmak,

j) Görev alanı dahilinde, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve denetlemek,

k) Görev alanı dahilinde, bitki ve hayvan türü gen kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

l) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

m) 4915 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince avcılık belgelerinin ve idari para cezalarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,

n) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

o) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Madde 13 — İdari ve mali işler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İl koordinasyon kurulu dönem raporlarının hazırlanması ve valiliğe sunulması çalışmalarını yürütmek,

b) İl Müdürlüğünün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, sicil, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Hizmetiçi eğitim programları hazırlamak, onaya sunmak, düzenlemek ve uygulamak,

ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

d) İl Müdürünün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, il müdürlüğünün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

e) İl Müdürlüğünü ilgilendiren toplantı, brifing, panel, sempozyum ve benzeri faaliyetleri ilgili şubelerle birlikte organize etmek,

f) İl müdürlüğü bünyesinde gerektiğinde koordinasyon çalışmalarını sağlamak,

g) İl müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak hizmet vasıtaları, iş makinalarının ve ekipmanlarının planlamasını yapmak, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre araçların sevk ve idaresi hususlarını düzenlemek,

ğ) İl Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

h) İdare binaları ve memur konutları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) İl Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv, kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Bilgi işleme yönelik yazılım ve donanım ile otomasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

j) İl Müdürlüğünün yıllık cari giderler bütçesini hazırlamak, ödenek iş ve işlemlerini yürütmek,

k) İl müdürlüğünün ambar ayniyat işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, kayıtlardan düşürmek, sarf malzemelerinin dağıtımı ve depolanmasını sağlamak, demirbaş malzemelerinin takibini yürütmek,

l) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

m) İl müdürlüğünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, internet, telefon, doğalgaz, elektrik, su ve benzeri giderleri ile alınan malzemelerin ödemelerini tahakkuk ettirmek,

n) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, evrak kayıt ve akışı, posta ile dağıtım hizmetlerini yürütmek,

o) Sayıştay ilamlarının kayıtlarını tutmak, tazmin veya zimmete ait işlemleri yürütmek, il müdürlüklerinin 832 sayılı Sayıştay Kanununun 43 üncü maddesine göre kendi ayniyat saymanlık idare hesabı cetvellerini Sayıştay başkanlığına ve bilgi için Bakanlık Merkez Ayniyat Saymanlığına göndermek,

ö) Görev alanına giren konularda yürütülen faaliyetler ile ilgili tahakkuk işlerinin düzenli ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, genel bütçe ayniyat işlerini yürütmek,

p) Mutemetlerin hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak, bütçe ödenek kayıtlarını tutmak,

r) İşçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

s) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

ş) Cari harcamalarının takibini yapmak,

t) 4915 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen tüfek, fişek ve benzeri av malzemelerinin satışından alınacak yüzde iki döner sermaye işletmesi katılım paylarının takip ve tahsili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

u) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Mühendisliği

Madde 14 — Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu hizmetlerinin yürütülmesi için görevlendirilen mühendisin görevleri şunlardır:

a) Programlar çerçevesinde ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarını projesine ve tekniğine uygun şekilde yapmak ve kontrol etmek,

b) Proje uygulama sahalarını orman işletme müdürlüklerinden zamanında teslim almak ve ağaçlandırılması tamamlanmış sahaları teslim etmek,

c) Proje sahalarında koruma tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak,

ç) Mühendisliği ile ilgili yersel dağılıma bağlı olarak bütçe teklifi ve iş programlarını hazırlamak,

d) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı, terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e) Özel ağaçlandırma çalışmalarına ait iş ve işlemleri yapmak ve kontrol etmek,

f) Uygulama ve izleme raporları ile süreli cetvelleri düzenlemek ve göndermek,

g) Teknik gözlem defteri tutmak,

ğ) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

h) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

ı) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Fidanlık Mühendisliği

Madde 15 — Fidanlık Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

a) Programlar çerçevesinde; Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve peyzaj düzenleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü orman ağacı fidanlarını üretmek, dağıtımını ve satışını yapmak,

b) Orman ağaçları ile süs bitkileri tohum ve çeliklerini üretmek ve saklamak,

c) Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili olarak Zirai Karantina Yönetmeliğinde verilen görevleri yapmak,

ç) Özel orman fidanlığı kuruluş raporlarını incelemek ve uygulamaları kontrol etmek,

d) Bütçe ve program teklifini hazırlamak, uygulama izleme raporlarını ve süreli cetvelleri düzenlemek ve göndermek,

e) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı, terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

f) Teknik gözlem ve tarihçe defteri tutmak,

g) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

ğ) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

h) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Orman–Köy İlişkileri Mühendisliği

Madde 16 — Orman –Köy İlişkileri Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

a) Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi faaliyetlerine ilişkin yapılması gereken çalışmaları etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapmak,

b) Orman köyü tespit çalışmalarını yapmak,

c) Uygulamalarla ilgili demonstratif çalışmalar yapmak,

ç) Bakanlıkça tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaya göndermek,

d) Kredi uygulamalarının gerektirdiği proje, keşif ve metraj evrakını yapmak, bu işlere ait sözleşme ve şartnameleri düzenlemek,

e) Ferdi kredi yardımı yapılacakların kredi olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,

f) Kredilendirme ile ilgili her türlü borçlandırma iş ve işlemlerini yapmak,

g) Kredi tahsisi yapılmış ferdi ve kooperatif projelerinin kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek, şube müdürlüğüne bildirmek,

ğ) Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek süresi içinde tahsil edilemeyen alacakları ve icra işlemlerini takip etmek,

h) Kredi ve yapılacak yardımların amacına uygun harcanmasını, kredilerin kontrolünü ve geri dönüşümlerini sağlamak,

ı) Sosyal ormancılık yönünden idare ile orman köylülerinin işbirliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

i) 6831 ve 2924 sayılı Kanunların uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j) Orman köylerinde yapılan kredilendirme ve benzeri çalışmalar sonucu üretilen ürünlerin değerlendirmesine ve pazarlamasına yardımcı olmak, bu hususta diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

k) Uygulama, izleme ve diğer istatistiki bilgi cetvellerini hazırlamak ve il müdürlüğüne göndermek,

l) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

m) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

n) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği

Madde 17 — Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

a) Milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, üretme istasyonları ve yerleri ile izinleri Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş, işlem ve teklifleri yapmak ve mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek,

b) Görev alanı dahilinde; 4856 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, 2873 sayılı Kanun, 2872 sayılı Kanun, 1380 sayılı Kanun, 4915 sayılı Kanun ve bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Merkez Av Komisyon Kararı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemler ile, her türlü koruma hizmetlerini yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ön ÇED raporlarına ve halk katılım toplantılarına teknik bir elemanın katılımını sağlamak, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, mesire yerleri, av-yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, örnek avlaklar, üretme istasyonları ile yerleri, orman içi su kaynakları, sulak alanlar ve hassas bölgeler ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İdareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak,

d) Her türlü yatırım tesis ve bu konularla ilgili ödenek talebini şube müdürlüğüne bildirmek ve gelen ödeneğin usulüne uygun sarf edilmesini sağlamak,

e) Hizmetlerle ilgili saha, tesis, demirbaş eşya ve malzemenin, araç ve gereçlerin, makine ve ekipmanın bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, bunların korunmasını ve verimli kullanımını sağlamak,

f) Yaban hayatının güvenliğini sağlamak gayesi ile muayyen bir işi olmasa dahi bina ve tesisler ile görev alanı içindeki tüm sahanın en ücra taraflarını dahi sık sık gezmek, idari ve teknik tetkikler yapmak ve gerektiği takdirde şube müdürlüğüne tekliflerde bulunmak,

g) Görevi ile ilgili olabilecek her türlü usulsüzlük hakkında suç tutanağı düzenleyip, dava açılmasını temin etmek üzere şube müdürlüğüne göndermek,

ğ) Ev ve süs hayvanları ile hayvan refahı, hayvanların korunmasına yönelik mevcut kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetim, iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

h) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

ı) Memurların mevzuata göre çalışıp çalışmadıklarını kontrol ve murakabe ederek gerekli bilgi ve direktifler vermek ve verilen emirleri ayrıca direktif defterine kayıt ve imza etmek,

i) Eko turizm ve av turizmi etkinliklerini yönetmek veya yürütülmesini sağlamak,

j) Uygulama izleme cetvellerini şube müdürlüğüne göndermek,

k) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

l) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü

Görevleri

Madde 18 — Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 2873 sayılı Kanun, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı çerçevesinde her türlü idari, teknik ve mali tedbirleri almak, gerekli uygulamaları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

b) Milli Park sınırları dahilindeki idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konuları takip etmek,

c) Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak ve onaylanan bütçe ve programları uygulamak,

ç) Plan ve programlarda yer alan her nevi bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanları planlamak, yapımı, temini, işletilmesi/işlettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

d) Milli Park ile ilgili eğitim, tanıtım, yayın ve yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Mili park faaliyetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini sağlamak,

f) Uzun Devreli Gelişme Planında tanımlanmış işleri ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plan proje ve yıllık programları uygulamak, düzenlemek ve kontrol etmek,

g) Etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları müşavirlik hizmetleri, milli parkın topografik özellik ve gen karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelerin sürdürülmesi için gerekli işlemleri yapmak,

ğ) Planları gereğince gerekli taşınmazların tahsisi ve uygun taşınmazların kamulaştırılması belli sürelerle intifa hakkı satın alınması, kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,

h) İşletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, alt yapı, üst yapı idare binası sosyal binalar müze ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt şehitlik ve benzerlerine ilişkin planlama, yapım, temini, işletim, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ı) Taşınmaz malların envanteri, alım ve terkin işlemlerini yürütmek,

i) Milli Park hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç gereç ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması kiralanması bakımı onarımı ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak,

j) Milli park sahasındaki yapıların denetimi ve yıkılması ile izin ve irtifak hakkı uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

k) Personelin özlük hakları ile ilgili ve diğer gider tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

l) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı gelirlerini izlemek ve denetlemek,

m) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetki ve Sorumluluklar

 

Yöneticilerin Sorumluluk ve Yetkileri

Madde 19 — Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri; mevzuata, Bakanlık emirlerine, plan program ve projelere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle yetkili ve sorumludur.

İl müdürü, iş durumuna ve ihtiyaca göre il müdürlüğüne bağlı personelden yılda üç ayı geçmemek üzere geçici görevlendirme yapabilir.

Şube müdürleri ve mühendisler il müdürüne karşı sorumludur.

Şube müdürleri görev alanlarındaki personelin amiridir.

Mühendisler görev alanındaki personelin amiridir.

İl müdürü gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını şube müdürlerine ve mühendislere devredebilir. Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20 — 25/10/1994 tarihli ve 22092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatı Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile 12/5/1993 tarihli ve 20579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile bu yönetmeliklere dayanılarak daha önce teşkilata gönderilmiş olan talimat, genelge ve benzeri mevzuatta yer alan bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 17/1/1997 tarihli ve 22880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, adayların yurt içi veya yurt dışı en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması, sözlü bilim sınav notu, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nce tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) ve yabancı dil yeterlik sınav sonucu esas alınır. Lisansüstü giriş sınavlarına başvuru için Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (LES) girmek zorunluluğu olup, eşit ağırlık puan türünden elli (50) ve yukarı puanı olanların başvuruları kabul edilir.

Tezli yüksek lisans programına giriş sınavındaki başarı notu; lisans not ortalamasının yüzde yirmibeşi (%25), sözlü bilim sınavının yüzde yirmibeşi (%25) ve ÖSYM’ce yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) eşit ağırlık puanının yüz tam puana göre değerinin hesaplanmasından sonra yüzde ellisi (% 50) toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yüz üzerinden altmışbeş (%65) veya daha yukarı not almış olması gerekir.

b) Doktora programlarına lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Yüksek lisans diploması ile başvuranların, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) eşit ağırlık puan türünden elli (50) veya daha yukarı bir eşit ağırlık puanının bulunması gerekir. Lisans diploması ile birleşik doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 (Yetmişbeş) (veya eşdeğeri) olması, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) eşit ağırlık puan türünden altmış (60) veya daha yukarı puanının bulunması ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 50 (elli) veya daha yukarı bir puana sahip olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca) sınavlarından birinden başarılı buna denk puan almış olması gerekir.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve/veya yüksek lisans not ortalaması, sözlü bilim sınavı notu, ÖSYM’ce yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) ve yabancı dil yeterlik sınav sonucu esas alınır.

Yüksek lisans diploması ile başvuranlar için doktora programına giriş sınavındaki başarı notu; lisans not ortalamasının yüzde beşi (%5), yüksek lisans not ortalamasının yüzde onbeşi (%15), sözlü bilim sınavı notunun yüzde otuzu (%30) ve ÖSYM’ce yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) eşit ağırlık puanın yüz (100) tam puana göre değerinin hesaplanmasından sonra yüzde ellisi (%50) toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun yüz üzerinden yetmişbeş (75) veya daha yukarı olması gerekir.

Lisans diploması ile birleşik doktora programına başvuranlar için doktora programına giriş sınavındaki başarı notu; lisans not ortalamasının yüzde yirmisi (%20) sözlü bilim sınavı notunun yüzde otuzu (%30) ve ÖSYM’ce yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) eşit ağırlık puanın yüz (100) tam puana göre değerinin hesaplanmasından sonra yüzde ellisi (%50) toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun yüz üzerinden yetmişbeş (%75) veya daha yukarı olması gerekir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı, nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini, Akdeniz Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı öğrencileri,

3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Akdeniz Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış doktora programı öğrencileri,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrenciler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim dalları veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programlarından birinde en az bir yarıyılı tamamlamış, kayıt yaptırdığı tüm dersleri başarmış ve aldığı derslerdeki not ortalaması yüz (100) üzerinden en az seksenbeş %85 veya eşdeğeri olan başarılı öğrenciler, başvurduğu anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş için başvuracak adayların (yatay geçiş yoluyla birleşik doktora programı için başvuranlar hariç) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının eşit ağırlık puan türünden en az elli (50) puana sahip olmaları ve Akdeniz Üniversitesi merkezi yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmaları gerekir. Ancak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 50 (elli) veya daha yukarı bir puana sahip olanlar ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca) sınavlarından birinden başarılı buna denk puan alan adaylar Yabancı Dil Yeterlik sınavından muaf tutulur.

Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin diğer işlemleri bu Yönetmelikte belirtilen ilgili programın esaslarına göre yürütülür. Yatay geçiş, ancak ders aşaması için geçerlidir. Tez aşamasında yatay geçiş yapılamaz.

Tezli yüksek lisans öğrencileri yatay geçiş yoluyla birleşik doktora programına başvurabilirler. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin yatay geçiş yoluyla birleşik doktora programına başvurabilmeleri için yüksek lisans öğrenimi sırasında en az bir veya en fazla iki dönem ders almış olmaları, kayıt yaptırdığı tüm dersleri başarmış ve aldığı derslerdeki not ortalamasının en az seksenbeş (85) olması ve 4 üncü maddenin (b) bendinde birleşik doktora programına kabul için belirtilen asgari koşulları taşımaları gerekir. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin yatay geçiş yoluyla birleşik doktora programına kabulleri anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Lisansüstü öğrenciler her yarıyılın ilk haftasında kayıtlarını yeniler ve dönem içerisinde izleyeceği dersleri danışmanı ile birlikte belirler. Aksi taktirde kayıt yaptırmadığı kabul edilir ve o yarıyıl öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Toplam iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans ve doktora programlarında açılacak olan dersler ve bu derslerin kapsamları anabilim dalı kurulunca belirlenerek enstitüye sunulur. Bunlar, Enstitü Kurulunda görüşüldükten sonra Senatonun onayına sunulur ve Senatoca karara bağlanır. Lisansüstü programlarında açılan kredili derslerin kredileri, dersin haftalık teorik saati ile haftalık uygulamalı saatlerinin yarısı toplanarak hesaplanır. Bir ders en fazla 3 (üç) kredidir. Lisansüstü dersleri, öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri tarafından verilir.

Lisansüstü öğrencileri öğrenimleri süresince danışmanları tarafından açılacak olan "Uzmanlık Alan Dersi"ni alır. "Uzmanlık Alan Dersi" kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — a) Doktora programının amacı, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla; en az yedi adet lisansüstü ders, en az iki seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile birleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 (kırkiki) kredilik 14 (ondört) adet ders, en az iki seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminerler ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile birleşik doktora programına kabul edilenler için on yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği önceden kesilebilir. Bu süre içerisinde tez savunma sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile birleşik doktora programına kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci doktora öğrenimini altı yarıyıldan (birleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler için sekiz yarıyıldan) daha az sürede tamamlayamaz. Yatay geçiş yapanlarda, enstitüye kayıt tarihinden itibaren bu süre anabilim dalı başkanlığının önerisi ile dört yarıyıla (birleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler için yedi yarıyıla) kadar düşürülebilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile birleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

b) Yeterlik sınavları yılda iki dönemde, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrenci en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan; sürekli görev yapan öğretim üyeleri arasından her eğitim-öğretim yılı için belirlenen beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Öğrencinin danışmanı sınav jürisinin asıl üyesi olarak seçilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 50 (elli) veya daha yukarı bir puana sahip olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca) sınavlarından birinden başarılı buna denk bir puan almış olması gerekir.

Yabancı uyruklular, kendi anadili dışında başka bir dilden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı ilgili Üniversite Yönetim Kurulunca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılır.

Belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora öğrencileri üniversite tarafından organize edilecek ve en fazla bir takvim yılını kapsayan yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre öğrenim süresine dahil değildir. Bu süre sonunda yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunluk ile karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanak ile bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl sonuna kadar tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 21 inci maddenin (b) bendinde öngörülen duruma düşmemesi koşulu ile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler altıncı yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile birleşik doktora programına kabul edilenlerin sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlamaları gerekir. Tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Lisans derecesi ile birleşik doktora programına kabul edilmiş ve yirmibir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi (7) dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci talep ettiği takdirde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş koşulları belirtilen şekilde yüksek lisans programına geçen öğrenciye bu Yönetmeliğin yüksek lisans ile ilgili hükümleri uygulanır."

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Bilkent Üniversitesinden:

Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Yönetmeliği

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Merkezin amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki uyum çalışmaları kapsamında; bilimsel, teknolojik ve akademik etkinliklerde yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliklerine, üye ve aday ülkelerle ülkemizdeki akademik ve sanayi kuruluşları arasında yürütülecek ortak projelere ve Bilkent Üniversitesi akademik kadrosunun katılacağı,AB destekli eğitim ve araştırma çalışmalarına lojistik destek vermek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Kuruluş ve Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bilkent Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca Avrupa Birliği Merkezi kurulmuştur.

Merkez bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki iş ve hizmetleri yapar:

a) Avrupa Birliği mevzuatı,Avrupa Birliğinin çeşitli programlarının sağladığı olanaklar ve bunlardan yararlanma koşul ve yöntemleri konusunda bilgi birikimi oluşturup, Üniversite içinde yaymak ve paylaşmak,

b) Ülkemizdeki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki benzer kuruluşlarla ilişkiler kurulmasına ve bu ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak,

c) Bilkent Üniversitesi öğretim elemanları, araştırmacı ve öğrencilerine yönelik tanıtıcı ve eğitici seminer, atölye çalışmaları ve toplantılar düzenlemek, benzer toplantılara katılmak ve araştırmalar yapmak,

d) Çeşitli Avrupa Birliği programlarında yer almak üzere, Türkiye Ulusal Ajansına sunulacak kurumsal sözleşmeleri hazırlamak ve izlemek,

e) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki araştırmacılarla, Bilkent Üniversitesi araştırmacılarını bir araya getirmek üzere yerel tematik ağlar kurulmasına, bu ağların uluslar arası benzerleri ile ilişkilendirilmelerine yardımcı olmak,

f) Uluslar arası çocuk merkezi kurmak,

g) Avrupa Birliği programları çerçevesinde Üniversite ile sanayi arasında işbirliği geliştirilmesine yönelik imkan ve fırsatları izleyerek, Bilkent Üniversitesi mensuplarını bilgilendirmek ve ilişkiler kurulmasına destek olmaktır.

Merkezin Organları

Madde 3 —Merkezin organlarını Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu oluşturur.

Merkez Müdürü ve Görevleri

Madde 4 —Merkez Müdürü, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü,Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetimi ve denetimi ile sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.

Merkez Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu,Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için, Merkez Müdürü tarafından seçilen ve Rektör tarafından onaylanan iki öğretim üyesi ile Merkez Müdüründen oluşur.

Yönetim Kurulu Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda kararlar alır, yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlar.

Yürürlük

Madde 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmelik İzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi düzenler. Lisansüstü öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — a) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına; doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmesi için, lisans veya yüksek lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uluslar arası geçerliliği olan ve LES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan yeterli puana sahip olması gerekir.

b) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, adayların geçmiş akademik başarı düzeyleri, LES veya LES’e eşdeğer kabul edilen sınavlarda aldıkları puanlar, mülakat ve gerekli görüldüğünde yapılacak yazılı bilim sınavı, İngilizce bilgi düzeyi ve ilgili Enstitünün önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler dikkate alınır.

c) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerin kontenjanları, başvuran adaylarda aranacak asgari koşullar ve değerlendirme ölçütleri ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ç) Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (İEÜ İYS) sonuçlarına göre belirlenir. Lisansüstü programlara kabul edilebilmek için yeterli sınav başarı notu, ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. KPDS, ÜDS veya uluslar arası geçerliği olan TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE, CAMB.PROF. vb. sınavlardan Üniversitenin belirlediği puanı alarak başarılı olduğunu belgeleyenler, İngilizce Yeterlik Sınavından muaf tutulabilir.

d) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden T.C. uyruklu adayların kabulünde de Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek muafiyetler saklı kalmak üzere aynı esaslar uygulanır.

e) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, LES ve LES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen asgari puanlar Senato tarafından yükseltilebilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — a) Bilimsel hazırlık programında Enstitü tarafından belirlenen ders yükünü her dersten en az geçer not alarak, verilen süre sonunda tamamlayamayan ve/veya süre sonunda GNO'sı 2.00'nin altında olan yüksek lisans öğrencileri ile, GNO'sı 2.50'nin altında olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin,

b) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan yüksek lisans öğrencileri ile, 2.50’den az olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin,

c) Yüksek lisans veya doktora tez/sanatta yeterlik çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,

ç) Enstitü tarafından belirlenen ders programını her dersten en az geçer not alarak tezli yüksek lisans programında 4, tezsiz yüksek lisans programında 6; doktora ve sanatta yeterlik programında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların süresi sonunda genel not ortalaması 3.00'ün altında olan öğrencilerin,

d) Jüri tarafından tezi/yeterlik çalışması reddedilen öğrencilerin,

e) Düzeltilmiş tezi/yeterlik çalışması jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

f) ÜDS'de bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin,

g) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin,

h) Tez /yeterlik çalışması önerisi ikinci kez reddedilen doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin,

ı) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,

i) Yeterlik sınavını tamamladıktan sonra, fazladan aldığı dersleri lisans derecesi ile başlayanlar için 8 inci dönem, yüksek lisans derecesi ile başlayanlar için 6 ncı dönem sonuna kadar tamamlayamayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanları öğretim üye veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"b) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasıdır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — a) Doktora ve sanatta yeterlik programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez veya sergi, proje gibi çalışmalardan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en az 42 kredilik ondört adet ders alırlar.

Doktora ve sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok 6 yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok 4 yarıyıldır.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi, proje gibi çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EADB'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir danışman atanır. Doktora tezinin ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Doktora programı öğrencilerinin danışmanları doktoralı öğretim üyeleri; sanatta yeterlik öğrencilerinin danışmanları ise, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışman ve ikinci danışmanın atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri danışmanı, danışmanı atanıncaya kadar ise, ilgili EADB tarafından yürütülür.

d) Doktora ve sanatta yeterlik programını tamamlama süresi lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 10 yarıyıl; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerinin tümünü yerine getirenler, daha kısa sürede mezun olabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/yeterlik çalışması önerisi kabul edilen, ancak tez/yeterlik çalışmasını belirlenen süreler sonuna kadar tamamlayamadığı için tez/yeterlik çalışması sınavına giremeyen bir öğrenciye, tezini/yeterlik çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

e) Doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğrenciler, lisans dersleri alabilirler. Ancak bu dersler, ders yüküne ve doktora/sanatta yeterlik öğretimi kredisine sayılmaz.

f) Öğrenci, EADB'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, İEÜ dışındaki Üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

g) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve (GNO) Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan bir öğrenci, yüksek lisans öğretimi için tanınan yasal öğretim süresi içinde olmak kaydı ile yüksek lisans programına geçebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — a) Yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları EADB'ce ilgili enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS'de 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarılı olmak gerekir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinden lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en geç 7 yarıyıl; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar ise en geç 5 yarıyıl içinde yeterlik sınavına alınır.

b) Yeterlik sınavı, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

c) Yeterlik sınavları, EADB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri, öğretim üyeleri arasından seçilir.

ç) Yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim/sanat alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yeterlik sınavının tümü İngilizce olarak yapılır.

d) Yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik programıyla ilişiği kesilir.

f) Yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili dersler, NI (Not Ortalamasına Katılmayan) statüsünde olup en az CC notu alınması gerekir. Dersleri bu koşullarda tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez /Yeterlik Çalışması İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Komite üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrenci danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Komitenin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"Madde 34 — a) Tez /Yeterlik Çalışması izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmalarını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan önerisini komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Komite, öğrencinin sunduğu önerinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından öneriyi izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez/Yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/ yeterlik çalışma konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/yeterlik çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez /çalışma konusunu değiştiren bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez/yeterlik çalışma önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

ç) Önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışma notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — a) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil v.b. çalışma hazırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ses ve görüntü kayıtları ile birlikte belgeleyen bir raporu İEÜ Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve tezini/ yeterlik çalışmasını jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Danışmanınca tezi/yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci, tez sınavı/yeterlik çalışması sınavına girmek için EADB'ye başvurur. EADB, jüri önerisiyle birlikte tezin/raporun ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez sınavına/yeterlik çalışması sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

c) Jüri, EADB'nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur.

ç) Jüri üyeleri, tezin/raporun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tezin/sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

d) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez / sanatta yeterlik çalışması hakkında "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini/yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 36 — a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla tezinin/raporunun ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez/yeterlik çalışması sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi/raporu şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye "Doktora/Sanatta Yeterlik Diploması" verilir.

b) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur."

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu

Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

(SBSAM) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Amacı

Madde 1 — Merkezin amacı aşağıdaki konuları kapsar;

a) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında, ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak ve araştırma yapmak isteyenlere parasal ve bilimsel kaynak sağlamak,

b) Profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak, her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek,

c) Özel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak,

d) Spor yaralanmalarının tedavisinden çok yaralanmalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, yaralanmış sporcuların spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına sağlık hizmeti sunmak ve sağlık hizmeti sunanlara eğitim vermek ve ihtiyaç duyulan yerlerde yukarıdaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermektir.

Kuruluş

Madde 2 — Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi" (SBSAM) adı altında bir merkez kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

Üniversite : Marmara Üniversitesini,

Rektör : Marmara Üniversitesi Rektörünü,

Merkez : Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

Müdür : Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Görevleri

Merkezin Görevleri

Madde 4 — Merkez 1 inci maddedeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

Araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak

Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle tartışacakları ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak, başka bir yönden de lisans ve lisansüstü programlarda insan performansı ve sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu alanlarındaki araştırmalara destek sağlamak,

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma desteği

Üniversite bünyesinde spor ile ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin pratik alandaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, spor bilimlerindeki lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara katkı ve destek sağlamak,

Sportif yönlendirme

Spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak, uyguladığı motor testler sonucunda yaş ve yeteneklerine göre uygun spor dalına yönlendirme yapmak,

Performans ölçümü

İster pasif ister aktif sporcu olsun yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının tespit edilerek arttırmak için gerekli uygulama modellerini yaşa, cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak geliştirerek önermek,

Spor yaralanmalarının önlenmesi

Spor yaralanmaları önlenmesine ilişkin, performansın laboratuvar şartlarında değerlendirilmesi, farklı yaş gruplarındaki spor ve sağlık arasındaki ilişkinin ortaya konulmasını sağlamak, ortaya konulan bilimsel gerçeklere uygun olarak egzersiz programları düzenlemek,

Sportif rehabilitasyon

Sportif sakatlıklarda spesifik ve hızlandırılmış rehabilitasyon prensiplerini araştırmak ve bu prensiplerin uygulamaya konulmasında modeller oluşturup önermek,

Poliklinik hizmetleri

Sportif performans ölçümü, sporcu yaralanmaları, spora başlama check-up muayeneleri, sporcu beslenmesi ve her yaş gurubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik hizmetlerini vermek,

Meslek içi eğitim

Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist, doktor) elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgemizdeki spor bilimleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini arttırmaya çalışmak,

Danışmanlık hizmetleri

Kamu ve özel sektörün, spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine, ihtiyaçlarına cevap vermek üzere danışmanlık hizmeti yapmak, araştırma yapmak, projeler almak yürütmek, çözümler üretmek ve önermek,

Sağlık için Spor programlarının düzenlenmesi

Her yaş grubuna, yaş cinsiyet ve fiziksel uygunluklarına yaşam için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve geliştirmek,

Özel Gruplar ve Engelliler için

Özel gruplarda ve engellilerde fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişiminin sağlanarak sosyal yaşama uyumlu, üretken bir birey olarak topluma kazandırılma konusunda sosyal ve sportif programlar düzenlenerek bu programlara ilişkin malzeme ve ekipman desteği sağlamak ve geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları

Merkezin Organları

Madde 5 — Merkezin Organları "Merkez Müdürü" ve "Yönetim Kurulu"dur.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü, merkezde görevli üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

Gerektiğinde Merkez Müdürüne, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile bir veya daha fazla sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün yokluğunda Merkez Müdürünün öngöreceği ve Rektörün onaylayacağı yardımcısı Merkez Müdürüne vekalet eder. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla yurt dışına gitmesi halinde yukarıdaki usule göre önceki Merkez Müdürünün süresini tamamlayacak yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürü ve Müdür yardımcılarının yokluğunda Merkez Müdürlüğüne ait görevler en kıdemli Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yerine getirilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 7 — Merkez Müdürünün görevleri;

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak amaca uygun proje karşılıklı yardım gerçekleştirmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bağlı olduğu üst makama sunmak,

e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek yürütmek ve denetlemektir.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür yardımcısı veya yardımcıları ve altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun altı üyesi Merkez Müdürü tarafından, üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri (öğretim üyesi eksikliğinde, kadrolu öğretim görevlileri) arasından seçilir ve Rektör onayından sonra göreve başlar.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı Merkez Müdürüdür. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görev Merkez Müdürüne vekalet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Ayrılma nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliği için yukarıdaki işlem aynen uygulanır. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine bunların sürelerini doldurmak üzere yenileri atanır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü konularda görüş almak üzere Danışma Kurulları oluşturabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını Rektörlük Makamına sunmak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplara atanacak adayları tespit edip karara bağlamak,

d) Kuruluş amacına uygun araştırma ve proje müracaatlarını inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak,

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulanmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak,

g) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak,

h) Danışma Kurulları oluşturmak ve üyeleri seçmek,

i) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (MÜYYM) Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — MÜYYM’nin amacı; demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak; AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerimizi AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak; Merkez’i ülke düzeyinde kurumsallaştırarak bölgesel bir merkez haline getirmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, MÜYYM’nin amaçlarını, organlarını, organlarının görev ve yetkilerini ve MÜYYM’nin ulusal ve uluslar arası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin dayanağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 3/j maddesi ve mezkur Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendidir.

Kuruluş

Madde 4 — Bu Yönetmelik ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, “Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (MÜYYM)” kurulmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanı

Faaliyet Alanı

Madde 5 — MÜYYM, kuruluş amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1) Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek,

2) Yerel yönetimler konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

3) Bu konularda ulusal ve uluslar arası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

4) Yerel yönetimler ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, bir ihtisas kitaplığı oluşturmak,

5) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak, web ortamında bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

6) Yerel yönetimlere nitelikli eleman yetiştirmek, meslek içi bilgi geliştirme şeklinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge, sertifika, ödül ve burs vermek,

7) Yerel yönetimlerin talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek,

8) Yerel yönetimler ile ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli bağlantıları kurmak ve öğrencilerin uygulamalara katılmasına öncülük etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkez Organları

Madde 6 — MÜYYM’nin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 7 — Merkez Müdürü, yerel yönetimler konusunda akademik faaliyetleri bulunan öğretim üyeleri arasından 3 yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

Merkez Müdürü, yönetim kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi, 3 yıl için, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere görevlendirir. Merkez Müdürü gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Merkez Müdürü görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Merkez Müdürü, MÜYMM’nin kuruluş amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkez Müdürü, Merkezi temsil eder ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu müdürlerinin tarafından belirledikleri birer öğretim elemanı ile, Marmara Üniversitesi Rektörünün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları arasından belirleyeceği yerel yönetimler konusunda akademik faaliyetleri bulunan iki üyeden oluşur. Dört üye ve Rektör tarafından atanan Merkez Müdüründen oluşan beş üyeli Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süre için aynı usulle yenileri belirlenir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporunu görüşür.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

c) Merkeze gelen eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi, yayın ve benzeri iş ve proje taleplerini/ tekliflerini değerlendirip karara bağlar.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 11 — Merkez Danışma Kurulu Merkez Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, Merkez Müdürü tarafından Rektörün onayı ile belirlenen temsilcilerden oluşur. Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler ile ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan birer kişi Merkez Danışma Kurulunun üyesi olabilirler.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi, kendi kurumlarındaki görev süreleri dikkate alınarak, Merkez Müdürü tarafından belirlenir.

Merkez Danışma Kurulu istişari bir organdır. Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır ve MÜYYM’nin faaliyet alanıyla ilgili konuları görüşür. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı