Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Temmuz 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25536

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşleminin İptaline Dair İşlem

— Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptal Edilmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (Karar No: 12)

 

DÜZELTME (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 14) ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşleminin İptaline Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-10552

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 26.07.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10496 sayılı yazımız.

b) 26.07.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-227-2004-870 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Temmuz 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, program değişikliği nedeniyle İran’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif ŞENER

Başbakan V.  

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06/C-5-2004-874

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 26.07.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10496 sayılı yazınız.

(b) 26.07.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-227-2004-870 sayılı yazımız.

(c) 27.07.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10552 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Temmuz 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, program değişikliği nedeniyle, İran’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Milli Savunma Bakanlığından:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 29/12/2001 tarihli ve 24625 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin adı "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin l inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kurum Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları hariç olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Yönetmelikte belirtilen görevde yükselmeye tabi personel ile hizmet grupları arasında geçiş yapacak personeli kapsar."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kurum : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını (MKE),

b) Yönetim Kurulu : Kurum Yönetim Kurulunu,

c) Genel Müdür : Kurum Genel Müdürünü,

d) Merkez Teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,

e) Taşra Teşkilatı : İşletme/Fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünü,

f) İşletme/Fabrika : Mal ve hizmet üretilen birimleri,

g) Birim : MKE Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

i) Kadrolu Personel : Kurumun genel idare esaslarına göre yürütmesi gereken asli ve sürekli görevleri yerine getiren ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen ve 657 sayılı Kanuna göre çalışan personeli,

k) Unvan : Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci paragrafı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (f) bendinde yer alan "Kimyager" unvanına "Mimar" unvanının yanında, (ı) bendinde yer alan "Tabip" ve "Diş Tabibi" unvanlarına ise "Uzman Tabip"in yanında yer verilmiş ve (g) bendinde yer alan "Bilgisayar İşletmeni" ve "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" ile (1) bendinde yer alan "Şoför" unvanı buralardan çıkarılarak, (k) bendinde yer alan İdari Personel Grubuna "Veznedar"dan sonra gelmek üzere alınmış ve bu gruba ayrıca "Başveznedar" unvanı eklenmiştir. Aynı maddenin (j) bendinde yer alan "İtfaiye Amiri" unvanı ise "Amir" olarak değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının kadro ve pozisyon unvanları aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır:

a) Yönetim Grubu:

1- Daire Başkanı, İşletme/Fabrika Müdürü, Bölge Müdürü,

2- Daire Başkan Yardımcısı, İşletme/Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik, İdari), Bölge Müdür Yardımcısı (Teknik, İdari),

3- Şube Müdürü, Müdür,"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci paragrafı ile aynı maddenin (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarından (a) bendinin (1) ve (2) nolu alt bentlerinde yer alan Daire Başkanı, İşletme/Fabrika Müdürü, Bölge Müdürü, İşletme/Fabrika Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, (c) bendinde yer alan I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve (d) bendinde yer alan Müşavir ve Başuzman kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadro unvanlarına yapılacak atamalarda aranılacak şartlar aşağıda gösterilmiştir:"

"1) İşletme/Fabrika Müdürü ve İşletme/Fabrika Müdür Yardımcılığına (Teknik) atanabilmek için; Makina, Kimya, Elektrik, Elektronik, Metalürji, Bilgisayar, Endüstri, İnşaat, Maden, Fizik branşlarında en az 4 yıllık teknik yüksek öğrenim veren fakülte/yüksek okul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş ve I sayılı cetvelde görev yapmış olmak,

İşletme/Fabrika Müdürü ve İşletme/Fabrika Müdür Yardımcılığına (İdari) atanabilmek için; üniversitelerin 4 yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksek okullarının Maliye, İktisat, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi ve Sosyal Bilim dallarında eğitim veren branşları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş ve I sayılı cetvelde görev yapmış olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) nolu alt bendinde yer alan Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü görevleri ile (2) nolu alt bendinde yer alan Daire Başkan Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanmak için; 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş ve I sayılı cetvelde görev yapmış olmak,"

"4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendinde yer alan görevlerden;

Müşavir kadrosuna atanabilmek için, Kurumda Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İşletme/Fabrika Müdürü, İşletme/Fabrika Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Başuzman görevlerinden birinde bulunmuş olmak,

Başuzman kadrosuna atanabilmek için, I sayılı cetvelde (Kurum Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları hariç) görev yapmış olmak."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı alt bendi "3) Hizmetinin en az 2 yılını Kurumda geçirmiş olmak," şeklinde; (b) bendinin (1), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan "Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarında" ibaresi "Kurumda" şeklinde; (1) numaralı alt bentte yer alan "Şube Müdürü/Kısım Müdürü" ibaresi ise "Şube Müdürü/Müdür" şeklinde; (11) numaralı alt bentte yer alan "İtfaiye Amiri" ibaresi ise "Amir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan "Teşekkül veya Bağlı Ortaklıklarında" ibaresi "Kurumda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet Süresi

Madde 9 — Sınav açılan kadro ve pozisyonlar için aranılan hizmet sürelerinin hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükümleri dikkate alınır. Bu sürenin en az iki yılının Kurumda geçirilmiş olması şarttır. Ancak, daha önce Kuruma bağlı olup da daha sonra kapatılan, statüsü değiştirilen ve özelleştirilen bağlı ortaklıklarda geçen süreler de Kurumda geçirilmiş sayılır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler ve kadro ve pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi ile son başvuru tarihi, eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az (15) gün öncesinden duyurulur."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birim amirleri, başvuru dilekçelerini Kurum merkez teşkilatında Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise İdari İşler müdürlüklerine gönderirler."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Kurumun merkez teşkilatında Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında İdari İşler Müdürlüklerine gönderilen başvuru dilekçeleri üzerine, başvuruda bulunanların aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları ile 11 ve 15 inci maddeler çerçevesinde eğitime alınıp alınamayacakları incelenir. Yapılan inceleme sonucunda görevde yükselme eğitimine katılacak personel tespit edilir. İşletme/fabrika müdürlükleri ve Bölge Müdürlüğünde görevde yükselme eğitimine katılacak personel, Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığına bildirilir. Gerekli şartları taşımayanlara ise durum çalışmakta oldukları birimler kanalıyla duyurulur."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Madde 14 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro ve/veya pozisyon sayısının (2) katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Bu durumdaki personelin eğitime katılmasını sağlamak için gerekli duyuru Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığınca yapılır. Duyurulan kadro ve/veya pozisyon sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, EK-1'deki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro ve/veya pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Görevde yükselme eğitim programları Kurum tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebilir. Ancak Genel Müdürün uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro ve/veya pozisyon unvanları ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) bendinde yer verilen ",233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler" ibaresi buradan çıkarılarak, aynı maddenin (g) bendine "ilgili konular" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmiş ve bu bentte yer alan "MKEK Genel Müdürlüğünce" ibaresi "Kurumca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından itibaren (1) ay içinde, yazılı sınavın yapılabilmesi için gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvurur."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Teşekkülde" ibaresi "Kurumda" olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren l0 gün içinde bir dilekçe ile merkez teşkilatında doğrudan, taşra teşkilatında ise idari işler müdürlükleri kanalıyla Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. Bu itirazlar Sınav Kurulunca en geç l ay içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavı kazananlar başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadro ve pozisyonlara en geç 3 ay içinde atanırlar. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde, ataması yapılacak personel EK-1'deki Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

"d) Aynı alt grup içindeki geçişler, atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıması kaydıyla, görevde yükselme eğitim ve sınavına bağlı olmaksızın yapılabilir. Ancak, farklı hizmet grupları arasında yer alan Şef pozisyonu ile Teknik Şef pozisyonu arasındaki geçişler, bu pozisyonların gerektirdiği niteliklerin taşınması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın yapılabilir.

e) Memur ve daktilograf pozisyonlarından koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna; hizmetli ve dağıtıcı pozisyonlarından itfaiyeci pozisyonuna yapılacak geçişler, atanılacak görevin niteliklerinin taşınması kaydıyla sınava tabi değildir."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer kurumlardan, Kurumun merkez ve taşra teşkilatına yapılacak naklen atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:"

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan "MKEK" ibaresi "Kurum" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde l eklenmiştir.

"Vekaleten Atananlar

Ek Madde l — Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşıyor olsa da vekalet edilen kadro veya pozisyon unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden, bu durumda olan personelin de vekalet edilen kadro ve pozisyona asaleten atanabilmesi için görevde yükselme eğitim ve sınavına katılarak başarılı olması gerekir."

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 Değerlendirme Formu eklenmiştir.

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin geçici l inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren açılacak ilk iki görevde yükselme sınavı için başvurabilirler."

Yürürlük

MADDE 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesinin (g), (h) ve (ı) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (Karar No: 12)

507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Kurulumuzun 11.06.2002 tarih ve 24782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11 nolu kararıyla belirlenen “Esnaf ve Sanatkar Kolları” listesinin “B-Hizmetle ilgili Meslek Kolları” bölümünün 2- Ulaştırma Hizmetlerinin 12. sırasında yer alan “Taksi sahipleri” ibaresi “Taksicilik” olarak değiştirilmiştir.

Sayfa Başı


DÜZELTME

21/7/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmî Gazete’nin 37 nci sayfasında yayımlanan, Dış Ticaret Müsteşarlığına ait “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/14)” 1 inci maddesinde yer alan tablodaki “GTİP” sütununda ikinci sıradan sonra gelen sayı “6001.92” olması gerekirken, sehven “6001-92” olarak yayımlanmıştır.

Sayfa Başı