Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Temmuz 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25534

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2004/7614 22 Kasım 1928’de Paris'te İmzalanan, 10 Mayıs 1948, 16 Kasım 1966, 30 Kasım 1972 Protokolleri ve 24 Haziran 1982 Değişiklik önerisi ile Değiştirilen ve Tamamlanan Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19, 20, 22 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslar Arası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/7614

27/2/2003 tarihli ve 4820 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “22 Kasım 1928’de Paris’te imzalanan, 10 Mayıs 1948, 16 Kasım 1966, 30 Kasım 1972 Protokolleri ve 24 Haziran 1982 Değişiklik Önerisi ile Değiştirilen ve Tamamlanan Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye değişiklik getiren 31 Mayıs 1988 tarihli Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararı”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/6/2004 tarihli ve TAGY/256289 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M.H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-10387

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Temmuz 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-225-2004-867

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10387 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Temmuz 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19, 20, 22 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/3/2002 tarihli ve 24687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler içinde en az 45 kredilik 15 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıldır. En az 2 yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı en erken 5 yarıyılda tamamlanabilir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda, kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya İTÜ Senato Esaslarında belirtilen genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 8 yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 10 yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili program yürütme kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5 inci fıkra eklenmiştir.

"İTÜ doktora yeterlik sınavları güz yarıyılı için Kasım, bahar yarıyılı için Mayıs ayları olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 olan ve yabancı dil koşulunu sağlayan öğrenci yeterlik sınavına başvurabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanır."

"Lisans derecesi ile kabul edilmiş, en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm şartlarını sağlamış olan bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları İTÜ Senato Esasları ile belirlenir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını 2 yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri gibi çalışmaların süresi 2 yarıyıldan az olmamak üzere tamamlaması halinde sanatta yeterlik çalışmalarını en az 5 yarıyılda bitirebilir. İlgili Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayamayan veya İTÜ Senato Esasları ile öngörülen en az genel not ortalaması 3.00 tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir.

Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez ve sergi, proje, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri çalışmalarını 8 yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için 10 yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen öğrenciye, ilgili enstitünün program yürütme kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini ve sergi, proje, konser, resital, gösteri, temsil ve benzeri çalışmalarını jüri önünde savunması için en çok 4 yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 5 — 2/3/2002 tarihli ve 24683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslar Arası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesinin yurt dışında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumlarıyla birilikte yürüttüğü ve ayrı bir yönetmelikle düzenlenmeyen Çift Diplomaya Yönelik Uluslar Arası Ortak Lisans Programlarının uygulama esaslarını belirler. Bu Yönetmelikte yer almayan tüm hususlar için, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Tanım

Madde 2 — Bu Yönetmelikte adı geçen; İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ; birlikte Çift Diplomaya Yönelik Uluslar Arası Ortak Lisans Programının yürütüldüğü yurt dışında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumu, diğer üniversite; Çift Diplomaya Yönelik Uluslar Arası Ortak Lisans Programı, uluslararası program olarak anılacaktır.

Diploma

Madde 3 — Uluslar arası programı, bu programın yürütüldüğü her iki yükseköğretim kurumunun tüm gereklerini yerine getirerek başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, İTÜ ve diğer üniversiteden birer diploma almaya hak kazanırlar.

Uluslar arası programı başarıyla tamamlayanlara İTܒde program adı ve varsa fakülte adı da açıklanmak suretiyle, mühendislik öğretimi yapılan programlarda, İTÜ mühendislik; diğer lisans öğretimi yapılan programlarda, İTÜ Lisans diploması verilir. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar aynı zamanda, diğer üniversitenin ilgili programının diplomasını da alırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul Esasları ve Kesin Kayıtlar

Madde 4 — Uluslar arası programa girebilmek için, lisans öğrenimiyle ilgili merkezi Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak ve başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunmamak gereklidir. Uluslar arası programa kabul edilmiş olmak, Madde 5’deki yabancı dil koşulu sağlanmadıkça İTÜ öğrencisi olma hakkı vermez.

Ancak, yurt dışında yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, başvurularını doğrudan diğer üniversiteye yapmış olsalar bile, uluslar arası programa kabul edilebilmeleri için, bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmaları zorunludur.

Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar İTÜ Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Süresi içinde İTܒye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenci, 5 inci maddede belirtilen yabancı dil koşulunu sağlamışsa, İTܒde ders alır, sağlamamış ise, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfına başlar. Ancak derslere başlamış olmasına karşın, vize koşulunu sağlamaması durumunda, İTÜ öğrencisi olma niteliğini kaybeder.

Öğrenci, diğer üniversitece istenen bütün belgeleri, İTÜ Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen tarihe kadar hazırlamakla yükümlüdür. Hazırlanan belgeler, diğer üniversiteye gönderilir. Öğrenci, kabul belgesi her iki kurum tarafından onaylandıktan sonra, uluslar arası programın öğrencisi olur. Öğrenci tüm diğer koşulları sağlamış olsa dahi, diğer üniversitede ders almaya başlayacağı tarihe kadar, ilgili ülke için vize alamadığı takdirde, uluslar arası programla ilgili haklarından feragat etmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim

Öğretim Dili

Madde 5 — Uluslar arası programın öğretim dili İngilizce’dir. Türk uyruklu öğrenciler için Türkçe dersleri ile, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri Türkçe verilir. Ulusal konuları içermesi zorunlu dersler, İTÜ Yönetim Kurulu kararıyla Türkçe verilebilir.

Uluslar arası programa kabul edilen öğrenciler, yazılı TOEFL sınavından en az 550; veya bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından en az 213 puan alarak veya İTÜ ile diğer üniversitenin, uluslar arası program için ortaklaşa belirledikleri yabancı dil koşulunu yerine getirerek İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu belgeledikleri takdirde, ilgili Fakülte ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uluslar arası programın öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, süresi içinde İTÜ Yabancı Diller Yüksekokuluna kayıt yaptırırlar. Bu öğrencilerin tabi olacakları İngilizce öğretim kuralları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen esaslar ile belirlenir. İngilizce geliştirme öğretimine devam etmekte olan öğrenciler, güz yarıyılı sonuna kadar yabancı dil koşulunu yerine getirmiş olsalar dahi, bir sonraki akademik yıl başında öğrenimlerine başlarlar.

Bir yıllık hazırlık öğretimi sonunda, yabancı dil koşulunu sağlayamayanlar "İngilizce Hazırlık Öğretimi"ne bir yıl daha devam edebilirler. Bu dönem sonunda da başarısız olan öğrencilerin, uluslar arası programla ilişkileri kesilir. Bu öğrenciler isterlerse, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlar hariç, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilebilirler.

Yatay Geçiş ve Çift Anadal Programı

Madde 6 — Bir uluslar arası programdan, sadece diğer bir uluslar arası programa yatay geçiş yapılabilir, diğer İTÜ programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Çift Anadal uygulamaları, sadece uluslar arası programlar arasında yapılabilir.

Madde 7 — Bir uluslar arası programa, İTܒnün diğer bütün programlarından ve İTÜ dışındaki üniversitelerin eşdeğer programlarından yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişler, İTÜ ve İTÜ dışındaki programlar için ayrı ayrı olmak üzere, Üniversite Yönetim Kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri ilgili program koordinatörü başkanlığındaki bir komisyon tarafından yapılır.

Yatay geçiş başvurusunda bulunan ve ilan edilen koşulları sağlayan adaylardan, kontenjanda belirtilen sayıda öğrenci, İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri halinde uluslar arası programa kabul edilir.

Yatay geçiş ile uluslar arası programa kabul edilen öğrenciler, 4 üncü maddede belirtildiği şekilde ilgili ülke için vize alma koşulunu sağlamakla yükümlüdür.

Öğretim Yılı ve Süresi

Madde 8 — Uluslar arası programlar için öğretim yılı ve öğretim süresi, her programın yapısal özelliğine bağlı olarak, İTÜ Senatosu tarafından belirlenir ve duyurulur. Dört yıllık lisans programlarına eşdeğerlik esas olmak koşuluyla, uluslar arası programın öğretim süresi dört yılın altında belirlenebilir.

Öğretim Şekli

Madde 9 — Öğretim süresinin İTÜ ve diğer üniversite arasındaki dağılımı, her bir uluslar arası program için, İTÜ Senatosu tarafından belirlenir. Uluslar arası programın İTÜ tarafından yürütülen kısmında, İTÜ yönetmelik hükümleri, diğer üniversite tarafından yürütülen kısmında ise, diğer üniversite yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğretim Planı

Madde 10 — Uluslar arası programın öğretim planı, İTÜ ve diğer üniversite tarafından birlikte hazırlanır, ilgili Fakülte Kurulu ve İTÜ Senatosunca onaylanarak yürürlüğe girer.

Uluslar arası programın İTܒde yürütülen her yarıyılında öğrenci, en fazla 23 kredilik ders alabilir. Gerekli hallerde yarıyıl kredi yüküne ilişkin bu kısıt, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Danışmanlık

Madde 11 — Uluslar arası programların öğrencilerine, her iki üniversiteden birer danışman atanır. İTܒdeki danışman öğretim planının her yılı için ayrı bir kişi olarak belirlenir. Öğrencinin öğretim durumuna ilişkin bilgiler, danışmanlar tarafından birlikte değerlendirilir.

Staj

Madde 12 — Staj zorunluluğu olan uluslar arası programlarda staj, her iki üniversitede geçerli kurallara göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar ve Öğretimi Bitirme

Not ve Başarı Durumu

Madde 13 — Uluslar arası programda öğrencinin bir dersteki başarısının belirlenmesine yönelik not sistemi uygulanması ve başarı derecesinin hesaplanması, o dersin tamamlandığı üniversitede geçerli olan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

Madde 14 — Uluslar arası programın öğretim planına göre, öğrencinin İTܒde ve diğer üniversitede yürütülen dönemlerdeki başarı derecesi ayrı ayrı hesaplanır ve her iki üniversite tarafından iki ayrı not belgesi (transkript) ile belirlenir.

Uluslar arası programı başarı ile tamamlayan öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması, iki üniversite tarafından düzenlenen not belgelerinin kredi yüküne göre, ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle birleştirilerek hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, iki üniversitenin birlikte düzenleyeceği tek bir belgede tanımlanıp, tescil edilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 15 — Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, İTܒde bu programlarda daha önce alıp başardığı veya şartlı başarılı olduğu dersleri, İTÜ Uluslar Arası Programlar Senato Esasları hükümleri uyarınca İTܒde tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar ve işaretler not belgesinde gösterilir.

Gözetim

Madde 16 — İTܒden aldıkları ders yükü itibarı ile ağırlıklı genel not ortalamaları, İTܒdeki herhangi bir yarıyılı sonunda, 1.90’ın altında kalan öğrenciler gözetim listesine alınırlar. Gözetim listesinde olan bir öğrenci, 12 krediden fazla kredi yükü alamaz.

İki defa üstü üste gözetim listesine girip, ikinci gözetim listesine girdiği yarıyılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkaramayan öğrencinin, uluslar arası programla ilişkisi kesilir.

İTܒde tamamlanan bir öğretim yılı sonunda, gözetim listesinde olan öğrencinin, not ortalamasını gözetim düzeyinin üzerine çıkartmadan, diğer üniversitede yürütülecek bir sonraki döneme devamına izin verilmez.

Başarısız Derslerin Tekrarı

Madde 17 — Öğrenci İTܒde başarısız olduğu bir dersi, diğer üniversiteden alabilir. Bu dersin eşdeğerliğinin danışmanlarca kabul edildiği belgelenmelidir. Benzer uygulama, öğrencinin diğer üniversitede başarısız olduğu dersler için geçerlidir.

Farklı üniversitelerde tekrarlanan derslerdeki başarı notları, her iki üniversitenin not belgesinde birlikte yer alır.

Öğretimi Bitirme

Madde 18 — Bağlı bulunduğu programın öğretim planında yer alan zorunlu derslerle, yine programda öngörülen toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve her iki üniversite tarafından belirlenen bütün çalışmaları yapmış öğrenciler, öğrenimlerini bitirmiş sayılır ve kendilerine bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen diplomalar verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mevcut Uluslar Arası Programlar

Madde 19 — Bu Yönetmeliğin geçerli olduğu tarih itibari ile, yürürlükte olan Uluslar Arası Programların öğretim yılı ve süreleri aşağıdaki gibidir:

İTÜ – SUNY New Paltz ortak programları için üç takvim yılıdır. Öğrenciler her yıl güz ve bahar yarıyıllarını İTܒde, yaz dönemini ise, iki yaz yarıyılı şeklinde SUNY New Paltz’da geçirirler. İTܒdeki yarıyıllar 14 hafta, SUNY New Paltz’daki her bir yaz yarıyılı ise 5 haftadır.

İTÜ – SUNY Binghamton ortak programı dört yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve üçüncü akademik yılı İTܒde, ikinci ve dördüncü akademik yılı Binghamton’da tamamlarlar.

İTÜ – SUNY Maritime ortak programları beş yıl süreli olup, öğrenciler hazırlık sınıfını, birinci ve üçüncü akademik yıl güz dönemlerini ve dördüncü sınıf güz ve bahar dönemlerini İTܒde, birinci akademik yıl bahar dönemini ve ikinci akademik yıl güz ve bahar dönemlerini SUNY Maritime’da tamamlar. Birinci ve ikinci akademik yıl yaz dönemlerinde Açık Deniz Eğitimleri, SUNY Eğitim gemisinde iki ay süreyle yapılır. Üçüncü akademik yıl bahar ve yaz dönemlerindeki Açık Deniz Eğitimi, sekiz ay süreyle SUNY-İTÜ organizasyonunda Uluslar Arası/ Ulusal ticaret gemilerinde yapılır.

Madde 20 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, açılacak olan yeni programlar için yeni koşullar belirlenebilir. Belirlenmediği takdirde, bu Yönetmelikte yer alan koşullar geçerlidir.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik 2003-2004 Akademik yılı başından geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini İTÜ Rektörü yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden:

Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/7/1997 tarih ve 23056 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Öğrenciler iki yıllık önlisans programını dört yılda, dört yıllık lisans programını yedi yılda, beş yıllık eğitim programını sekiz yılda, altı yıllık eğitim programını da dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

a) Bu süreler sonunda kayıtlı oldukları öğretim kurumundan mezun olabilmek için hiç almadığı, devamsız olunan ve uygulamada başarısız olduğu dersleri bulunmayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav verilir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl ek süre verilir.

c) Ek sınavları almadan hiç almadığı, devamsız olunan ve uygulamada başarısız olduğu dersleri bulunmayan öğrencilerden;

1. Beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre, öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

2. Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak ara ve diğer sınavlara girmek hakkı tanınır.

Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan, devamsız olunan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

d) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfla en az bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde Fakülte/Yüksekokulun her eğitim öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — a) Ders başarı notu Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki, mutlak değerlendirme sistemi (MDS) uygulanan fakülte ve yüksekokullarda;

1. Kuramsal dersler ile kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılamayan derslerde ara sınav notlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl/yıl sonu notunun %60'ı,

2. Uygulamalı derslerde ara sınav notlarının ortalamasının %60'ı ile yarıyıl/yıl sonu notunun %40'ı

toplanarak hesaplanır.

3. Yarıyıl/yıl sonu sınavından en az 50 almak zorunludur.

4. Yarıyıl/yıl sonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması gerekir.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında, Fakülte veya Yüksekokul Kurulu kararıyla bağıl değerlendirme sistemi (BDS) uygulanabilir. BDS uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından çıkarılan bir yönerge ile tespit edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için BDS ile hesaplanan notun en az CC olması gerekir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — a) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS) uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ders başarı notları, 100 üzerinden verilir. Ders başarı notunun kesirli çıkması halinde, notun buçuk ve fazlaları üst, daha küçükleri alt tamsayıya tamamlanır. Notlar istenildiğinde aşağıdaki çizelgeye uygun biçimde derecelerle ifade edilebilir.

Not

Derecesi

Anlamı

85-100

Pekiyi

Geçer

70-84

İyi

Geçer

60-69

Orta

Geçer

0-59

Zayıf

Geçmez

b) MDS uygulanan fakülte ve yüksekokullarda bir yarıyıl/yılın normal ders yükünü 80-89 ders başarı notu ortalamasıyla tamamlayan öğrenciler onur öğrencisi, 90 ve üstünde ders başarı notu ortalamasıyla tamamlayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl/yıl sonunda Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir. Disiplin cezası alan öğrenciler onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılamaz ve ilan edilemezler.

c) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ders başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre verilir:

Notu

Ağırlık Katsayısı

Derecesi

Anlamı

AA

4.00

Pekiyi

Geçer

BA

3.50

İyi-Pekiyi

Geçer

BB

3.00

İyi

Geçer

CB

2.50

Orta-İyi

Geçer

CC

2.00

Orta

Geçer

DC

1.50

Zayıf-Orta

Şartlı Geçer

DD

1.00

Zayıf

Şartlı Geçer

FF

0.00

Başarısız

Geçmez

YT

--

Yeterli

Geçer

YZ

--

Yetersiz

Geçmez

MU

--

Muaf

Geçer

DZ

0.00

Devamsız

Geçmez

GR

0.00

Sınava Girmedi

Geçmez

UB

0.00

Uygulamada Başarısız

Geçmez

EN

--

--

Eksik Not

Buna göre,

1. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2. Bir dersten DC, DD notlarından birisini alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.

3. Bir dersten alınan FF notu bu dersin başarılamadığını belirtir.

4. Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir. Bu not öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmazlar ve doğrudan o dersten başarısız sayılırlar. DZ notu genel not ortalamasına katılır.

5. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir. GR notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

6. YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

7. YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.

8. MU notu, iki şekilde uygulanır:

- Kredisiz derslerde yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilere verilir. Bu notlar, ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye katılmaz.

- Kredili derslerde yapılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilere verilir. Bu notlar ise, ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye katılır.

9. UB notu, laboratuvar, atölye, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan öğrencilere verilir. UB notu genel not ortalamasına katılır.

10. EN notu, yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş ve geçerli bir nedenle laboratuvar, proje, ödev, staj ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EN alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadır. Aksi halde EN notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile EN notunun süresi sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

11. Herhangi bir dersin ham başarı notu 60 (atmış) ve üzerinde ise ve bağıl değerlendirme uygulandığında bu not geçmez veya şartlı geçer notlarından birini alıyorsa, 60 (atmış) ve üzerindeki notlar CC olarak verilir.

12. 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversitemize yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları, "CÜ Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi"ndeki "Dönüşüm Çizelgesi" ile harfli notlara dönüştürülür. Geçer not sınırı 50 olan üniversitelerde 50-59 arasında alınan notlar CC olarak belirlenir.

13. YZ, DZ, GR ve UB notları, FF notu gibi değerlendirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — a) Mutlak değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda bir dersin kredisi ile dersten alınan notun çarpımı, o dersin puanını verir. "Akademik Başarı Ortalaması", öğrencinin fakülte ya da yüksekokula kayıt yaptırmasından itibaren aldığı tüm derslerin puanlarının toplamı, toplam kredi miktarına bölünerek hesaplanır. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.

b) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu "yarıyıl not ortalaması" (YNO) ve "genel not ortalaması" (GNO) ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa "yarıyıl not ortalaması" (YNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa "genel not ortalaması" (GNO) elde edilir. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notları YT ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri gibi ortak zorunlu dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

1. Lisans veya önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve Genel Not Ortalaması (GNO) değerinin en az 2.00 olması gerekir.

2. GNO değeri üst üste iki yarıyıl 1.80’in altında olan öğrenciler "başarısız" duruma girerler. Başarısız öğrenciler, içinde bulundukları yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak daha önce başarısız veya koşullu olarak başarılı oldukları derslerden içinde bulundukları yarıyılda açılanlardan öncelikle FF, daha sonra DD ve DC aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ders tekrarı ile GNO’nı 1.80 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız durumda olan öğrenciler fakültede/yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci derneklerine, kulüplerine ve spor kollarına ve benzeri yönetici olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır ve bu tür öğrenciler kendilerine tanınan azami süre içinde öğrenimine devam eder.

3. GNO değeri 1.80 ile 1.99 arasında olan öğrenciler öncelikle FF aldıkları dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulundukları dönemde açılan derslerden de alabilirler. Bu öğrenciler not yükseltmek için isterlerse, en fazla iki dönem öncesinde DD ve DC aldıkları dersleri de alabilirler.

4. GNO değeri en az 2.00 olan öğrenciler öncelikle FF aldıkları dersleri tekrarlar. Ayrıca içinde bulundukları dönemde açılan dersleri de alabilirler. Bu öğrenciler not yükseltmek için isterlerse, en fazla iki dönem öncesinde DD, DC ve CC aldıkları dersleri de alabilirler. Not yükseltmek için alınan derslerde öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

5. Tekrarlanan derslerle yeni yarıyılda alınacak olan derslerin toplam saati, 36 saati geçemez.

6. GNO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir ders başarı notunun FF olmaması koşuluyla başarılı kabul edilir.

7. Derslerde başarılı olan ve GNO değeri 3.00-3.49 arasındaki öğrenci yarıyıl onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yarıyıl yüksek onur öğrenci listesinde yer alır. Onur öğrencilerinin listesi her yarıyıl sonunda Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilân edilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler ödüllendirilebilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sayılamaz ve ilan edilemez.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe üç geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 6 — 10 uncu maddede yer alan hükümler ve bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda YNO ve GNO hesaplamalarına göre başarı durumları 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, diğer hükümler ise tüm öğrencilere uygulanır. Karşılaşılabilecek sorunlar, bu Yönetmelik ve ilgili Yönergede belirtilen hususlar çerçevesinde fakülte/yüksekokulların Yönetim Kurulu kararıyla giderilir.

Geçici Madde 7 — Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından önce üniversiteye kayıt olan öğrencilerin daha önceki yıllara ait notları, Senato tarafında çıkarılan "CÜ Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi"nde yer alan "Dönüşüm Çizelgesi" kullanılarak harfli notlara çevrilir. Bu değerlendirmede başarı notu 60 ham puan ve üzeridir.

Geçici Madde 8 — Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan fakülte/yüksekokulllarda 1998 yılı öncesinde alınmış 50-59 notları CC olarak verilir.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sakarya Üniversitesinden:

Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Lisansüstü eğitim ve öğretim, Yüksek Lisans (tezli ve tezsiz) ve Doktora programlarından oluşur.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Üniversitelerarası Kurul tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi esas alınarak, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik Sakarya Üniversitesinde yürütülen Lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması ve Öğrenci Kabulü

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Açılması

Madde 3 — a) Bir enstitü anabilim dalı bünyesinde Yüksek Lisans (tezli veya tezsiz) programı, ilgili anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulu kararı, Enstitü Kurulunun kabulü ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır.

b) Bir enstitü anabilim dalı bünyesinde Doktora programı, ilgili anabilim dalının teklifi, Enstitü Kurulunun kabulü ve Üniversite Senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

c) Bir enstitü anabilim dalı bünyesinde Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili anabilim dalının teklifi, Fakülte Kurulu kararı, Enstitü Kurulunun kabulü, Üniversite Senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.

Öğrenci Kabulü

Madde 4 — Lisansüstü programlarına kabul için adaylardan beklenen nitelikler Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, program türüne bağlı olmak üzere Sakarya Üniversitesi Senato Esasları ile belirlenir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları Yükseköğretim Kurumu dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından almış olan Yüksek Lisans programları adayları,

c) Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini başvurdukları Yükseköğretim Kurumu dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından almış olan Doktora adayları,

d) Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

e) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

f) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme gibi konularda, ilgili lisansüstü programın esasları tatbik edilir.

g) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre (güz, bahar ve yaz öğrenimini kapsayan) en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora programı süresine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 —Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ile özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin takip ettikleri derslerdeki başarı durumları not ile değerlendirilmez. Aldığı dersler, Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki derslerden muafiyet hakkı sağlamaz.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 7 — Sakarya Üniversitesindeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü programlarına Sakarya Üniversitesi Senato Esasları çerçevesinde kabul edilir.

Lisansüstü Programlara Kayıt

Madde 8 — Sakarya Üniversitesinde başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar, Enstitülerce belirlenen süre içinde Sakarya Üniversitesi Senato Esaslarında belirlenen koşullarda kayıtlarını yaptırırlar.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 9 — a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar Sakarya Üniversitesi Senato Esasları ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

 

A- Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 10 — a) Tezli Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişmek, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 11 — a) Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, öğrenci derslerinin tamamını iki yarıyılda başarı ile tamamladığı ve tezini de bir yarıyılda hazırlayıp tez sınavında da başarılı olduğu takdirde, programı daha kısa sürede tamamlayabilir.

b) Yüksek Lisans yapan öğrencinin; birinci ve ikinci yarıyıllarının her birinde en az iki ders alması zorunludur. Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.00’den; ikinci ve sonraki yarıyıl sonlarında ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olan öğrenciler ile; dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını (FF, DZ, GR= 0.00 olarak değerlendirilecektir) tutturamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

d) Yüksek Lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin ve yönetmeliklerle belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyecekleri anlaşılanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 12 — a) Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı her öğrenciye ilk ders kayıt döneminden önce Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır. Atanan danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının onayı göz önünde bulundurularak, ancak tez döneminde Sakarya Üniversitesi içinden veya dışından bir öğretim üyesi Ortak Danışman olarak atanabilir. Öğrenci ikinci yarıyılın bitimine en geç 1 ay kala; tez konusunu belirten formu enstitüye teslim etmek zorundadır.

b) Tez Danışmanı değişikliği; istisnai durumlar (hastalık, en az 6 ay süreli yurt dışı, Askerlik görevi, kurum dışı atama) dışında, ancak öğrencinin ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına yazılı başvurusu ile olabilir. Söz konusu yazılı başvuru ekinde, eski ve yeni danışmanların yazılı görüşü ve Enstitü Anabilim Dalı (Bölüm Kurulu) kararı bulunmak zorundadır. Aynı yöntem danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi için de geçerlidir. Danışman ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

c) Tez Danışmanı veya Tez Konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilen öğrenci, (12 nci maddenin (b) bendinde belirtilen zorunlu haller dışında) öğrenim süresi içinde yönetim kurulunu takip eden en az 1 (bir) yarıyıldan önce tezini teslim edemez.

d) Tez Danışmanı öğretim üyelerinden seçilir. Gerekli olduğu hallerde, konusunda uzman ve tecrübeli Doktor unvanına sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 13 — a) Tezli Yüksek Lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek Lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, bir öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden (mümkünse en az biri Profesör) oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç 1 (bir) ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez savunma sınavı; danışman tarafından belirlenecek tarihten en az 1 hafta önce Enstitü Müdürlüğü ve ilgili Enstitü Anabilim Dalının bağlı olduğu fakülte binasında ilan edilir. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukta "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli Yüksek Lisans Diploması

Madde 14 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan Yüksek Lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Yüksek Lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

B- Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 15 — a) Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamalı nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz Yüksek Lisans programı ikinci öğretimde de yürütülür. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Bir öğrenci her bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Öğretim elemanları tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptıramaz.

d) Alınan bütün derslerin başarı ile tamamlanmasından sonra, Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulmuş, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri huzurunda Yüksek Lisans yeterlik sınavı yapılır. Aday bu sınavda başarısız olduğu takdirde 3-6 ay içinde sınav yenilenir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman Atanması

Madde 16 — a) Tezsiz Yüksek Lisans programında kayıtlı her öğrenciye ilk ders kayıt döneminden önce Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır. Atanan danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının onayı göz önünde bulundurularak, Sakarya Üniversitesi içinden veya dışından bir öğretim üyesi Ortak Danışman olarak atanabilir. Öğrenci ikinci yarıyılın bitimine en geç 1 ay kala; dönem projesi konusunu belirten formu enstitüye teslim etmek zorundadır.

b) Tez Danışmanı Enstitünün ilgili anabilim dalından veya Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunan öğretim üyelerinden seçilir. Gerekli olduğu hallerde, konusunda uzman ve tecrübeli Doktor unvanına sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

Süre

Madde 17 — a) Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Enstitüye kayıt yaptırma hakkı kazanan, ancak derse yazılma döneminde mazeret bildirmeksizin derslere yazılmamış olan; yazılmış olsa bile mazeret bildirmeksizin veya mazereti yönetim kurulunca kabul edilmediği halde devamsız öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin ve yönetmeliklerle belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyecekleri anlaşılanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 18 — Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 19 — Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurumunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmektir. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsar.

Süre

Madde 20 — a) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

b) Ortaöğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin ve yönetmeliklerle belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyecekleri anlaşılanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 21 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci her bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir.

c) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve Doktora kredisine sayılmaz.

Süre

Madde 22 — a) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı en erken beş yarıyılda tamamlanabilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

d) Doktora öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin ve yönetmeliklerle belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyecekleri anlaşılanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 23 — a) Doktora programında kayıtlı her öğrenciye ilk ders kayıt döneminden önce Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır. Atanan danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının onayı göz önünde bulundurularak, ancak Tez Öneri Savunma Sınavından sonra Sakarya Üniversitesi içinden veya dışından bir öğretim üyesi Ortak Danışman olarak atanabilir. İkinci tez danışmanı en az Doktora derecesine sahip olmak koşulu ile (konusunda uzman) Sakarya Üniversitesi dışından da olabilir.

b) Tez Danışmanı değişikliği; istisnai durumlar (hastalık, en az 6 ay süreli yurt dışı, Askerlik görevi, kurum dışı atama) dışında, ancak öğrencinin ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına yazılı başvurusu ile olabilir. Söz konusu yazılı başvuru ekinde, eski ve yeni danışmanların yazılı görüşü ve Enstitü Anabilim Dalı (Bölüm Kurulu) kararı bulunmak zorundadır. Aynı yöntem danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi için de geçerlidir. Danışman Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez aşamasındaki Danışman değiştirme işlemlerinde, Tez İzleme Komitesi de aynı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir.

c) Tez Danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilen öğrenci, (23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen zorunlu haller dışında) öğrenim süresi içinde yönetim kurulunu takip eden en az 2 (iki) yarıyıldan önce tezini teslim edemez.

Yeterlik Sınavı

Madde 24 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve Doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS (Üniversitelerarası Dil Sınavı) veya KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)’da yüz üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmak gerekir. Anadili girmesi gereken yabancı dil ile aynı olan adaylar bu yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.

c) Öğrenci, yeterlik sınavına Şubat-Mart ve Eylül-Ekim aylarındaki yeterlik sınav dönemlerinde girebilir. Ancak, öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

d) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri başka üniversite(ler)den (mümkünse profesör unvanlı) olmak üzere 5 kişilik sınav jürileri teşkil eder.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyıl da aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Doktora programı ile ilişiği kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 25 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Öğrenci yeterlik sınavını takip eden en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini; Tez İzleme Komitesi önünde 50-60 dakika içerisinde sözlü olarak savunur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 26 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez Öneri Savunma Sınavı ve bunu takip eden her altı ayda bir yapılması gereken Tez İzleme Sınavları sınav tarihinden 1 hafta önce Enstitüye bildirilmek kaydıyla, enstitü bünyesindeki savunma salonunda yapılır.

c) Tez İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilebileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından 'başarılı' veya 'başarısız' olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Tez Öneri Savunma Sınavı ve bunu takip eden her altı ayda bir yapılması gereken Tez İzleme sınavlarına mazeret bildirmeksizin süresi içinde girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 27 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ilgili Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora öğrencisi Yeterlik sınavını takip eden en erken 3 yarıyıldan önce tezini teslim edemez.

b) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir Yükseköğretim Kurumunun öğretim üyesi (mümkünse en az biri Profesör unvanlı) olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1(bir) ay içinde tez ile ilgili görüşlerini içeren raporu Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Raporların tamamlanmasından sonra sınav günü belirlenir.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün, en geç 1 (bir) ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

e) Tez Savunma Sınavı; sınav tarihinden 1 hafta önce enstitüye bildirilmek kaydıyla, enstitü bünyesindeki savunma salonunda yapılır.

f) Tez Savunma Sınavı; danışman tarafından belirlenecek tarihten en az 1 hafta önce Enstitü Müdürlüğü ve ilgili Enstitü Anabilim Dalının bağlı olduğu fakülte binasında ilan edilir. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul","ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Diploması

Madde 28 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Doktora tezinin ciltlenmiş 5 (beş) kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 29 — Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını tam teşekküllü bir resmi sağlık kurumundan alınacak bir kurul raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Sağlık mazereti ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Öğrenci mazeretinin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içinde durumunu açıklayan dilekçesini ve mazeretini kanıtlayan belgelerini Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Kabul edilen mazeretin öğrencinin eğitim süresine etkisi Enstitü Yönetim Kurulunca bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman değerlendirilir.

Madde 30 — Makul bir sebeple öğrenime ara vermek zorunda bulunan öğrenciye danışmanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Ancak, kendisine izin verilen öğrenci, izin süresi sonunda kayıt döneminde kaydını yenilemek zorundadır. İzin süresi sonunda dönmeyen ve kaydını yenilemeyenlerin öğrencilik statüleri sona erer.

Madde 31 — Lisansüstü öğrenciler, lisans öğrencilerine uygulanan Disiplin Yönetmeliğine tabidirler.

Madde 32 — Tezlerin yazım şekli, sunuluşu ve çoğaltılması ile ilgili hususlar Enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan "Tez Yazım Kılavuzu"nda belirtilir.

Madde 33 — Bir enstitü anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi, dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını Anabilim Dalı Başkanlığına yapar. Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi (Bölüm Kurulu kararı), Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Üniversite Senatosu onayı ile yeni ders açılır.

Bir dersin bir yarıyılda verilebilmesi için, o derse en az dört öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Bu şartın sağlanmaması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile o ders yürütülebilir.

Madde 34 — Enstitünün herhangi bir Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitime başlamış olan öğrenci, daha önceki yıllarda yaptığı lisansüstü öğrenim döneminde aldığı ve başardığı derslerini saydırabilir. Ancak bu kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayısının %70’ini geçemez. Ders saydırma işlemi; öğrencinin yazılı başvurusu, danışmanının uygun görüşü ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının Bölüm Kurulu kararı ile enstitüye önerilir. e nstitü Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir.

Madde 35 — Enstitünün herhangi bir anabilim dalında lisansüstü eğitime kayıtlı öğrenci; farklı enstitüde ve/veya başka bir üniversitede açılmış olan lisansüstü derslere de yazılabilir. Farklı enstitüden bir dönemde en fazla 2 ders alınabilir. Söz konusu dersler; öğrencinin ders aşamasında aldığı/alacağı derslerin % 30’unu aşamaz. Farklı enstitüden ders alma işlemi, öğrencinin yazılı başvurusu, danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının (Bölüm Kurulu kararı) onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. İki enstitü arasındaki yazışmaları Enstitü Müdürlüğü yapar.

Madde 36 — Askerlik nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrencilere; Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla askerlik hizmeti süresince kayıt dondurma hakkı verilir. Öğrenciler terhis tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Geçici Maddeler, Yürütme ve Yürürlük

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 37 — 5/12/1996 tarihli ve 22838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği", değişik ve ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 2003-2004 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Yabancı Dil hazırlık sınıfı programına kayıtlı öğrenciler; 2004-2005 Öğretim Güz Yarıyılından itibaren ders alır.

Geçici Madde 2 — Lisansüstü programlara 2004-2005 Öğretim yılından önce başlamış olanlar (Geçici Madde 1’e göre ilk kez 2004-2005 Güz Yarıyılında ders almaya başlayanlar hariç) önceki yönetmelik ve Senato Esaslarına tabidirler.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 2004-2005 Öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı