Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Temmuz 2004

PAZAR

Sayı : 25533

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Harran Üniversitesinden:

Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Eğitim-Öğretim Dönemleri ile İlgili Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun ilke ve kararlarına göre hazırlanmıştır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu kararları ve ilkeleriyle, yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kurulların kararları uygulanır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra Yükseköğretim Kurulu ve Organları tarafından yönetmelik kapsamındaki hükümlerle ilgili alınacak olan kararlar doğrudan bu Yönetmeliğe yansıtılır.

Eğitim–Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 2 — Eğitim ve öğretim dönemleri Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az ondört haftadır. Resmi tatil günleri, öğretim elemanlarıyla ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen bilimsel toplantılara katılma ve diğer mazeretler nedeniyle yapılamayan dersler, yine birim yönetim kurulu tarafından programlanarak telâfi edilir.

Yarıyıl süresi, birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile uzatılabilir.

Bir yarıyıl, eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ve sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde, ilgili kurullarca bir dersin iki yarıyılda okutulmasına karar verilebilir.

Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları, gece öğretimi, uygulamaya dayalı öğretim, destek ve hazırlık okulu ya da yaz dönemi öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, birimlerin ilgili kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bir sonraki eğitim-öğretim yılının Akademik Takvimi, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senato tarafından kararlaştırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt – Kabul İşlemleri

Üniversiteye İlk Kayıt

Madde 3 — Harran Üniversitesine bağlı akademik birimlerde yürütülen önlisans ve lisans programlarına öğrenci kaydı, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Kayıt işlemleri Rektörlük tarafından belirlenen ve ilân edilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt için zamanında başvurmayan veya ÖSYM tarafından istenen belgeleri zamanında sağlayamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlar ile başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış bulunanların ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olduğu anlaşılanların (Yükseköğretim Kurulunun örgün yükseköğretim programında okuyanların veya bu programdan mezun olanların, Açıköğretim Programlarına kaydolmalarına ilişkin bildirdiği esaslarda söz konusu edilenler hariç) kesin kayıtları yapılmış olsa bile, üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, üniversiteden mezun olsalar bile, kendilerine verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 4 — Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde harcını yatırmak ve danışmanına kayıt formunu onaylatarak kaydını yenilemek zorundadır. Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, Bahar dönemi başında öğrencilerin sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

Bir dersi almak için, varsa o dersin ön şartı olan derslerden başarılı olmak zorunludur.

Önceki yarı yıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı programındaki derslerle aynı saatlerde ise, üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki yarıyıllara ait dersin devamı alınmış ise, bu koşul dikkate alınmaz. Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar dolayısıyla oluşan sorumluluk, öncelikle öğrenciye aittir.

Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır.

Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrencilere, kayıt süresinin bitiminden sonraki üç işgünü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci, o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

Geç kayıt nedeniyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda devamsızlıktan kalmış kabul edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders Ekleme – Ders Bırakma

Madde 5 — Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başından itibaren en geç iki hafta içinde, almak zorunda oldukları dersler dışında, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Bu süreçte öğrenciler, danışman ve ilgili yönetim kurulunun onayını alarak, istedikleri ders değişikliklerini yapabilirler. Ancak, ders değişikliği nedeniyle öğrencinin derse girmediği günler devamsızlıktan sayılır.

Yabancı Dil Seçimi ve Muafiyet Sınavı

Madde 6 — Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıtlarında ders alma formunda kodlayacağı yabancı dili izlemek zorundadırlar. Öğrenci daha sonra yabancı dilini değiştiremez.

Öğrenciler eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, başvuruda bulunanlar için Rektörlükçe düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda yetmiş ve daha yukarı not alan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

Yatay – Dikey Geçişler, Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Madde 7 — Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları "Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" esas alınarak, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

Harran Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, her yarıyıl/yıl eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları dersler için, muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler. Bu konuda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

Eğitim– Öğretim Süreleri

Madde 8 — Harran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki eğitim-öğretim süresi aşağıdaki şekildedir:

a) Tıp Fakültesinde altı yıl,

b) Veteriner Fakültesinde beş yıl,

c) Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulunda dört yıl,

d) Bütün Meslek Yüksekokullarında ise iki yıldır.

Fakülte ve Yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için tanınan azami süreler:

- İki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıl,

- Dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıl,

- Beş yıllık programlar için sekiz yıl,

- Altı yıllık programlar için dokuz yıldır.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda:

(1) Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl,

(2) Ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrencilere, dört yarıyıl, (sınıf geçme sistemi olan birimlerde iki öğretim yılı)

(3) Bu sınavlar sonucunda üç veya daha az dersten başarısız öğrencilere, bu derslerin döneminde açılacak sınavlarına sınırsız girebilme hakkı tanınır.

Bu derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önceden alınmamış dersler dışındaki derslere, devam koşulu aranmaz.

Öğrencinin devamsız olduğu ya da daha önce kayıt yaptırmamış olduğu ders sayısı beş dersi geçerse, öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Açılacak sınavlara art arda üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sınırsız hak sahibi olan öğrenciler, katkı payını ödemek zorundadırlar.

Haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, yasanın tanıdığı bu sürelerde öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrencinin yukarıda belirtilen sınav haklarından yararlanabilmesi için başvuruda bulunması ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı gereklidir.

İzledikleri programlardan mezun olmak için gerekli bütün dersleri başardıkları halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olması nedeni ile mezun olamayan veya ilişikleri kesilme durumuna gelen lisans öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltebilmeleri amacıyla son dört yarıyılın, ön lisans öğrencilerine ise son iki yarıyılın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler dışındakilerden devam şartı aranmaz. Yarıyıl ve ders kayıtları ile ilgili hükümleri yerine getirdikleri halde, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam altı yarıyıl hiç girmeyen veya üst üste iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

Eğitim – Öğretim Programları

Madde 9 — Eğitim-öğretim programları, ilgili anabilim dalı/program/bölüm kurulunun önerisi üzerine, ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleştirilir. Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri, aynı yolla her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kesinleştirilir.

Birimlerde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile, ders ve/veya sınıf geçme sistemi uygulanabilir.

Öğretim programları, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması ve benzerleri) oluşur. Ortak zorunlu, ön koşullu ve seçmeli derslerin, kredi değerleri ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Öğretim programlarında yapılacak değişiklikler nedeniyle, yeni programa intibak işlemleri ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile kararlaştırılır. Yeni programa intibak işlemleri kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır.

İntibak işlemleri, Senato tarafından kararlaştırılan uyum esaslarına göre yapılır.

Fakülte/yüksekokullardan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

Kredi

Madde 10 — Derslerin eğitim-öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi esası üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi değeri, aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin haftalık her bir saati bir kredidir.

Programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların her iki saati bir kredidir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde, eğitim-öğretim çalışmalarının kredi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

- Yıllık teorik derslerin haftalık her saati iki kredi,

- Yıllık uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalarının haftalık her saati bir kredi,

- Stajların her haftası, bir kredi olarak kabul edilir.

- Hesaplamalar sonucunda virgülden sonraki kısım, bir üst rakama tamamlanır.

Dersler

Madde 11 — Üniversitede dersler şu gruplardan oluşur:

a) Zorunlu dersler: İlgili birime kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekli derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencilerin kendi tercihleri ile danışmanın onayına bağlı olarak alacakları derslerdir. Seçmeli derslerin değiştirilmesi ya da bırakılması, ilgili birimin yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu olan derslerdir.

d) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, seçmeli olmak koşulu ile Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden birisinin alınması gereklidir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Kredi Yükü

Madde 12 — Öğrencinin kredi yükünün belirlenmesinde, bulunduğu normal dönemdeki ders programının kredi sayısı dikkate alınır.

Bir öğrenciye bir yarıyılda verilebilecek kredi miktarı; normal dönemdeki kredi miktarına ilave olarak ara sınıflarda, bu sınıfın kredi toplamının 1/3’ünü, son sınıflarda 1/2’sini aşamaz. Virgülden sonraki kısım öğrenci lehine tam sayıya tamamlanır. Ancak, öğrenciye verilebilecek haftalık ders saati kırk saati aşamaz.

Öğrenci Katkı Payları

Madde 13 — Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin, giriş veya yarıyıl/yıl kaydı yapılmaz, derslere ve/veya sınavlara girmelerine izin verilmez. Sınavlara giren öğrencilerin sınavları, bütün sonuçları ile geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt silme veya sildirme halinde, alınan harçlar iade edilmez.

Stajlar

Madde 14 — Öğrenci stajları, ilgili birim kurullarınca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergelere göre yürütülür. Tüm ders ve yükümlülüklerini tamamladığı halde staj yapmayan, stajı eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajı tamamlayana kadar mezun olmuş sayılmazlar. Bu öğrenciler, her yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Derse Devam ve Yoklamalar

Madde 15 — Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin yüzde otuzunu ve uygulamaların yüzde yirmisini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de, devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde, derslere ve sınavlara alınırlar.

Devam yoklamaları, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyılın ders bitiminde dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Ders Tekrarı

Madde 16 — Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam zorunda değildirler; ancak ara sınavlarına katılmak zorundadırlar.

Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlarına katılmak zorundadırlar.

Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

Sadece uygulamadan ya da teori ve uygulamadan oluşan derslerde, ayrıca uygulama sınavının yapılıp - yapılmayacağı ve sınavın yapılacak olması durumunda sınav değerlendirme esasları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Öğrenciler, devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken dersler programdan çıkarılmış ise, öğrenciler bunların yerine ilgili birim kurulunca uygun görülen ve kredi bakımından yakın dersleri alırlar. Ancak, eşdeğerliliği kabul edilen bu dersler bir daha değiştirilemez.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olup DC ve DD aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler, bir dersten F veya U kodlu not alan veya dersi alması gereken yarıyılda almayan öğrenciler, bu dersleri tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine danışmanın önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile uygun görülen dersleri alabilirler. Öğrenci tekrarlamak ve almak zorunda olduğu bir dersi, ilgili yönetim kurulu kararı olmadan ders açıldığı halde iki yarıyıl/yıl üst üste almadığı takdirde, üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirilmesi

Sınav Türleri

Madde 17 — Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve azami eğitim süresini tamamlayan öğrenciler için açılacak olan ek sınavlardan oluşur.

Sınav Programları

Madde 18 — Ara sınavların, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının tarih ve yerlerini gösteren "Sınav Programı", bölümlerin görüşü de alınarak dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanır ve sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Resmi bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de, sınav yapılabilir.

Sınavların Yapılması

Madde 19 — Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Ancak, yazılı sınav dışındaki sınavlar, ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

Sınav belgeleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından iki yıl süreyle saklanır.

Ara Sınavlar

Madde 20 — Her ders için her yarıyılda en az iki ara sınav yapılır. İkiden fazla ara sınav, ilgili dersin öğretim elemanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. İkiden fazla ara sınav yapıldığında, ara sınav notu aritmetik ortalama ile hesaplanır. Ara sınav programı her yarıyılın başından itibaren, ilk ara sınav tarihinin en az iki hafta öncesinde, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Bir güne aynı yarıyıl derslerinin en fazla ikisinin ara sınavı konulabilir. Ancak alt yarıyıllardan alınan dersler için bu sınırlama aranmaz. Ara sınav yapılan saatler dışında, haftalık ders programına göre eğitim-öğretime devam edilir.

Dersin özelliğine göre dönem içi çalışmalardan da bir ara sınav notu verilebilir. Bu notun ara sınav notuna katkı biçimi, ders sorumlusunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu değerlendirme biçimi her yarıyılın/yılın ilk üç haftası içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır almış sayılır.

Öğretim elemanları değerlendirme sonuçlarını ve sınav belgelerini, sınav gününden itibaren en geç on gün içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe vermek zorundadırlar; sonuçlar bu birimler tarafından bekletilmeden ilan edilir.

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları

Madde 21 — Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için:

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları derslerin bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimler tarafından hazırlanan ve ilk sınav gününden en az iki hafta önce ilân edilen programda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Hafta sonu tatili günlerinde de yarıyıl/yıl sonu sınavları yapılabilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ve belgeleri, öğretim elemanlarınca dekanlık/müdürlüğe sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde teslim edilir. Sonuçlar, bu birimler tarafından bekletilmeden ilan edilir.

Bütünleme Sınavları

Madde 22 — Bütünleme sınavı, sadece Tıp Fakültesinde uygulanır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Mazeret Sınavları

Madde 23 — Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili, dekanlık/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere, ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için, yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslar arası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde ülkemizi ya da üniversitemizi temsil etmek üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca saptanır ve ilgililere duyurulur.

Tek Ders Sınavları

Madde 24 — Tek ders sınavının her yarıyılın ilk bir ayı içerisinde yapılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir. İlgili yönetim kurulları, bu kararda tek ders sınavına son başvuru tarihini ve sınav günlerini belirler. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler, başarısız oldukları tek dersin sınavına, ilgili dekanlık/müdürlüğe başvurarak, katkı payını ödemek koşulu ile girebilirler. Tek ders sınavında alınan not, o dersin yarıyıl başarı notudur.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 25 — Öğrencinin bir dersteki başarı durumu Ders Başarı Notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60’tır. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.

Ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60'ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. %40 ve %60'ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.

Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan başarı notuna katkısı %60’tan az olamaz.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 26 — Bir sınavın ya da yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili dekanlık/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık/müdürlük gözetiminde sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse; bu hata, ilgili öğretim elemanının görüşü de alındıktan sonra, birim yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Öğrenciler, öğretim elemanının not değerlendirmesiyle ilgili itirazda bulunamazlar.

Sınavlarda Kopya

Madde 27 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması açılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Notlar, Değerlendirme ve Diploma

Notlar ve Değerlendirme

Madde 28 — Bir öğrenciye, her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda, o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri yarılyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir.

Harf notlarının katsayısı ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Notu

Katsayı

Puan

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

75-84

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

55-59

FD

0.50

50-54

FF

0.00

00-49

- Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

- Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci o dersi "şartlı" başarmış sayılır.

- Bir dersten F kodlu notları alan bir öğrenci o dersi başarmamış sayılır.

FF, FD (Başarısız) : Girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.

FZ (Devamsız) : Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse, varsa uygulamalara devam ederek, sınavlarına girmesi gereken, devamsız öğrencilere verilir.

FT (Tekrar) : Teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse, uygulamaları ile birlikte devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

- M (Muaf) : M notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı yatay, dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine, ilgili Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir.

- Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

(S) Yeterli (S) notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

(U) Yetersiz (U) notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

Entegre sistemi uygulayan Tıp Fakültesinde sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, bu Yönetmelik esasları dikkate alınarak, ayrıca hazırlanacak yönergeler ile düzenlenir.

Not Ortalamaları

Madde 29 — Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması" (YNO) yanı sıra bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm dersler için "Genel Not Ortalaması" (GNO) ile izlenir. YNO ve GNO’nun hesaplanmasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. GNO tekrar edilen derslerden alınan en son not, göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Bu ortalamalar, ilgili derslerden bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile, o dersin Üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların belirlenmesinde virgülden sonraki 3 üncü hane, 5’ten küçük ise sıfıra, 5 veya daha büyük ise, ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlayarak iki hane esas alınır.

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

Madde 30 — Bir Yarıyıl/Yıl Sonu Not Ortalaması (YNO) en az 1.80 olan öğrenciler, o yarıyılı "şartlı olarak başarmış" sayılarak bulundukları eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılına devam edebilirler. Devam edilen ikinci yarıyıl sonunda, Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması (YNO) 1.80 ve Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı sayılırlar. İki yarıyıl üst üste Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması (YNO) 1.80 ile 2.00 arasında öğrenciler yarıyıl/yılları tekrarlama durumuna düşerler. Yarıyıl/Yıl tekrarında öğrenciler, Genel Not Ortalamasını (GNO) 2.00 veya daha üzerine çıkarabilmek için, öncelikle alt yarıyıl/yıllardan daha önce almadıkları dersleri ve (F) veya (U) kodlu derslerle birlikte şayet şartlı olarak almış ise, (DC) ve (DD) kodlu dersleri tekrarlarlar. Böyle bir öğrenci, Genel Not Ortalamasını (GNO) 2.00’ye yükseltinceye kadar, bir sonraki yarıyıl/yıllardan ders alamaz. Bu süreler öğrencinin öğretim süresinden sayılır. Bununla birlikte Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 veya daha fazla olupta, başarısız oldukları (F) kodlu ders veya dersleri bulunan öğrenciler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilirler. Ancak alt yarıyıl/yıllardan başarısız oldukları dersleri, ait oldukları dönemde öncelikle tekrar ederler.

Bir öğrencinin Üniversitede kayıtlı bulunduğu bölüm/programı başarı ile tamamlayabilmesi için programda belirtilen tüm ders, uygulama ve stajların her birinden en az (DD) veya (S) notu almış olması ve Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2.00 olması gerekir.

Bulunduğu yarıyıl/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile, o Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması (YNO) 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler "Onur Öğrencisi", 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, her yarıyıl/yılın sonunda ilan edilir.

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 31 — Genel Not Ortalamasını (GNO) yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak, bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz, ara sınavlarına katılmak ise zorunludur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zorunda kalırlar.

Yaz Okulu Dersleri

Madde 32 — Yaz okulu bitimindeki Güz Dönemi başında, başarı durumu Yarıyıl/Yıl Sonu Not Ortalaması (YNO) ve Genel Not Ortalamasına (GNO) göre belirlenir. Yaz okulu bir dönem değildir. Bu nedenle, Yaz Okulunda alınan derslerin ortalaması başarısızlık durumunu belirlemede göz önüne alınan Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) olarak kullanılamaz. Ancak, Genel Not Ortalamasına (GNO) dahil edilir.

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla Gelen Öğrenciler

Madde 33 — Dikey geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt olan öğrencilerden, intibak sınıflarında ilgili yönetmelikle belirlenen süre sonunda başarısız dersleri olmayan ve Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı, diğer öğrenciler ise başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yatay geçiş yoluyla Üniversitemize gelen öğrencilerin, geldikleri okullardan aldıkları notlar Üniversitemizde uygulanan not dönüştürme tablosuna göre uyarlanır.

Diplomalar

Madde 34 — Harran Üniversitesi tarafından verilen diplomalar; iki yıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim-öğretim yapılan Tıp Fakültesi programı için, Tıp Doktoru diplomasıdır.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere, diplomasını aldığında geri vermek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Ayrıca istedikleri takdirde, bütün öğrenimini kapsayan transkript belgesi de verilir.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz, fotoğraf yapıştırılmaz.

Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diplomalarda şu imzalar bulunur:

a) Fakültelerde dekan, rektör,

b) Dört yıllık yüksekokullarda müdür, rektör,

c) Meslek yüksekokullarında müdür, rektör.

Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, diploma yerine geçecek ve kayıp nedeniyle verildiğini belirten, diploma bilgilerini taşıyan bir belge, düzenlenir. Bu belge, fakültelerde dekan ve rektör, yüksekokullarda müdür ve rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Akademik Danışmanlık

Madde 35 — Öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel yönden yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Öğretim elemanları, danışmanlığını üstlendiği öğrenciler mezun oluncaya kadar bu görevi sürdürürler.

Akademik danışmanlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve öğrenci not belgelerinin saklanma ve düzenlenmesi ile ilgili işlemler, yönetim kurullarının belirleyeceği esaslar doğrultusunda, bölüm başkanlarınca yerine getirilir.

Kayıt Sildirme

Madde 36 — Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik Kesme

Madde 37 — Aşağıdaki hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olması.

b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği azami süre ve ek süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamaması.

c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni gibi ruhsal bozukluk sebebiyle tüm öğrenim süresi içerisinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden, yeniden sağlık raporu alınması ve incelenmesi suretiyle öğrenime devam edemeyeceklerinin anlaşılması.

d) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa art arda kaydını yenilememesi.

Kayıt Dondurma (Yarıyıl İzini) ve Gerekçeleri

Madde 38 — Öğrenciler, aşağıda belirtilen gerekçelerle ve tekrar üniversiteye dönmek üzere fakülte veya yüksekokulların ilgili kurullarının kararı ile kayıtlarını dondurabilirler.

Kayıt dondurma istekleri her yarıyılın ilk on beş günü içinde yapılır. Ancak çok özel durumlarda yapılacak başvurular, bu sürenin dışında olabilir.

Kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarıyıla, fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık kurulu raporları değerlendirilerek, yukarıda belirtilen süreler iki katına çıkarılabilir.

Kayıt dondurma izninde geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Öğrencilere, aşağıdaki durumlarda yarıyıl izini verilebilir:

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri ya da devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci Maddesi d/2 fıkrasının 3 üncü alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile, doğal afetler nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde, ailenin geri kalanına bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermesinin, ilgili yönetim kurulunun kararıyla kabul edilmesi,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetmeliği itibariyle öğrencilik sıfatının kaldırılmasını veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

i) Spor karşılaşmaları ve benzeri etkinliklerde, Üniversitenin temsil edilmesinde görevli olması,

j) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt içi, yurt dışı-burs-staj-araştırma gibi olanakların doğması ve bunun ilgili yönetim kurulunca uygun bulunması,

k) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği veya üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek diğer haller.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 39 — Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak ve biriminde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu birimlerine bildirmemiş olan ya da yanlış veya eksik adres bildirmiş olan öğrenciler, Üniversitede bulunan adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Uygulama, Yönerge ve Esasları

Madde 40 — Fakülte ve Yüksekokullar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile, uyguladıkları eğitim-öğretim programının özelliklerinin gerektirdiği diğer esasları, kendi eğitim-öğretim, sınav, yönerge veya uygulama esaslarında belirtebilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 41 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 25/10/1999 tarih ve 23857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Harran Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile 9/3/2000 tarih ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve 31/05/1996 tarih ve 1996/3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler için bağlı oldukları yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ufuk Üniversitesinden:

Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ufuk Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt kabulleri, eğitim-öğretim süreleri ile sınav ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Ufuk Üniversitesinin, Tıp Fakültesi hariç Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında yürütülen Önlisans, Lisans ve Eğitim Fakültesinin beş yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans düzeyindeki) eğitim-öğretim ve sınav ilkelerini kapsar. Gerektiğinde özelliği olan diğer Fakülte/Yüksekokulların önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ve sınav hükümleri ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi Kuruluş Kanunu ve Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

Dekan: Fakülte Dekanını,

Müdür: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü,

Kurul: Fakülte ve Yüksekokul Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulü

Öğrencilerin Kabulü

Madde 5 — Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır.

Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Üniversitenin Önlisans ve Lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınır.

ÖSYM tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak Meslek Yüksekokullarına sınavsız öğrenci alınabilir.

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Madde 7 — Lisansüstü programlara öğrenci kabulü Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

İlk Kayıt İşlemleri

Madde 8 — Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler esas alınarak Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.

Kayıt için gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda istenen belgelerin dışında aşağıdaki koşullar aranır.

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu Ufuk Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak.

b) Önlisans ve Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploması bulunmak.

c) Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri sağlamış olmak.

d) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olmak.

Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Üniversiteye kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

Mezun olan ya da üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik belgesini iade eder. Yıpranan kimlik belgesi yenisi ile değiştirilir. Kimlik belgesini kaybeden öğrenci, gazetede yayımlattığı kayıp ilanı ile Rektörlüğe başvurduğunda kendisine yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 9 — Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak istenen belgelerle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Program kayıtları ekle-sil süresi sonunda kesinleşir.

Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt yenileme işlemlerini kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Özürü Rektörlükçe kabul edilen öğrencinin ders alma süresi içinde kaydını geç yeniletmesi mümkündür. Bu durumda olan öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile ek süre tanınır. Bu ek süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci her türlü öğrencilik haklarını kaybeder ve üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Madde 10 — Öğrenciler istedikleri anda Rektörlüğe bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili Bölüm Başkanlığına, Yüksekokul Müdürlüğüne, Fakülte Dekanlıklarına ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci üniversiteye yeniden kayıt yaptıramaz. Bu öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olmak suretiyle üniversiteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alarak ilişiklerini kesebilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini ödemeleri ve üniversitece tespit edilen ilişki kesme işlemlerini yaptırmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabul

Madde 11 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Ufuk Üniversitesine yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" de belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden geldiği yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmayanlar, Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavında başarısız olanlar bir eğitim-öğretim yılı Ufuk Üniversitesinin Hazırlık Sınıfı Programında öğrenim görürler.

Geldiği yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil Hazırlık Programında başarısız olarak yatay geçiş yapan öğrenciler ise mezun oluncaya kadar yeterlik sınavından başarılı olmak koşulu ile yatay geçiş yaptığı fakülte/ bölüm/ programa başlarlar.

Eğitim-öğretiminin tümünü Yabancı Dil olarak yapan, yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ile uluslar arası nitelikteki kuruluşlar tarafından verilen dil sınavına katılmış olanların yabancı dil sınav sonuçları senatonun tespit ettiği puanı aşanlar doğrudan yatay geçiş yaptığı fakülte/ bölüm/ programlarına başlarlar.

Üniversitemiz öğrencileri, kayıtlı bulundukları bir bölümden diğer bir bölüme, kayıtlı bulundukları bir programdan başka bir programa aldıkları eğitim-öğretim programlarının içeriği dikkate alınarak geçiş yapabilirler. Bu tür geçişlere ait kontenjanlar Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Geçiş yapmak isteyen öğrenciler ilandaki ilkelere uygun olarak geçiş için başvuruda bulunurlar.

Yatay geçiş başvurularının işleme konulabilmesi için öğrencinin:

a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurusunu yapmış olması,

b) Bulunduğu fakülte/bölüm/programda almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olması,

c) Yatay geçiş yapacağı fakülte/bölüm/programın öngördüğü diğer yatay geçiş koşullarını yerine getirmiş olması,

d) Ayrıca, kayıtlı olduğu lisans programının birinci sınıfındaki derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

e) Yatay geçiş yapılacak Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer koşulları da sağlamış olması halinde, belirlenecek kontenjanlar dahilinde diğer fakülte/bölüm/programlara yatay geçiş yapabilirler.

Yatay geçiş başvuruları, öğrencinin geçmek istediği Fakülte/Yüksekokul Kurulunun görüşü alınarak ilgili Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Üniversite içinden ya da dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almış oldukları derslerden hangilerinin yatay geçiş yaptıkları fakülte/bölüm/programdaki derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dikey Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabul

Madde 12 — Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne dair ilkeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

Eğitim-Öğretim

Madde 13 — Eğitim-Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bazı dersler Bölüm/Anabilim dalı önerisi, ilgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile yıllık okutulabilir. Yıllık okutulan derslerin kredi hesabına katılması çift yarı yılların sonunda olur. Yarıyıl kredi değerinin iki katı olarak değerlendirilir.

Bir eğitim-öğretim yılı, her biri sınav süreleri de dahil en az on altı haftalık, Güz ve Bahar Yarı Yıllarından oluşur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

Ayrıca, Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Yaz Yarıyılı veya Yoğunlaştırılmış Yaz Yarıyılı eğitim-öğretimi yapılabilir.

Uygun görülen fakülte-bölüm ve programlarda ilgili mevzuat kurallarına uygun olarak ikili, gece, yaygın eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim ve programları Senatonun önerisi Mütevelli Heyetinin onayladığı usul ve ilkelere göre belirlenir.

Eğitim-Öğretim Programları

Madde 14 — Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu, teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, Bölüm/Anabilim dalının önerisiyle Fakülte/Yüksekokul ilgili Kurullarınca düzenlenir ve senatonun onayına sunulur.

Seçmeli dersler Bölüm/Anabilim dalının önerisi ve Fakülte/Yüksekokul ilgili kurullarının onayı ile açılır veya kaldırılır.

Eğitim-Öğretim Süreleri

Madde 15 — Öğrenciler, eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dahil değildir.

Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın, lisans öğrencileri normal eğitim-öğretim süresi dört yıl olan programları yedi yılda, beş yıl olan programları sekiz yılda altı yıl olan programları dokuz yılda, önlisans Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise en çok dört yılda tamamlamak zorundadır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine, geldiği kurumda ya da daha önceki fakülte/bölüm/programda geçirdiği süreler eklenir. Toplam öğrenim süreleri, kanun ile belirlenen süreleri aşamaz.

Öğretim Dili

Madde 16 — Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunun Kararı doğrultusunda Yabancı Dil destekli Türkçe eğitim - öğretim yapılmaktadır. Ancak dersin öğretim elemanı tarafından Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde hazırlanmış ödev, proje ve rapor istenebilir.

Yabancı dil eğitim-öğretimleri "Ufuk Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre yürütülür.

Üniversiteye kayıt olan öğrenciler Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce Yabancı Dil "Yeterlik Sınavına" tabii tutulur. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.

Senatonun önerisi Mütevelli Heyet Kararı ile bazı dersler yabancı dille yapılabilir ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile Yabancı Dille eğitim-öğretim yapan bölümler açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretler

Eğitim-Öğretim ve Sınav Ücretleri

Madde 17 — Eğitim - öğretim ve sınav ücretleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. Eğitim - öğretim ve sınav ücretinin ilk taksidi Güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksidi ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir. Burslu öğrenciler dışında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Öğrenim ücreti yalnızca normal arasınav, sınav ve öğretimi kapsar.

Öğrenciler, Mütevelli Heyetin ayrıca belirlediği eğitim, öğretim, sınav, özel öğrenciler ve benzeri işlemlerle ilgili olarak;

a) Özel öğrenci öğreniminin,

b) Yaz Yarıyılı eğitim-öğretiminin,

c) Bütünleme sınavı, ek sınav ve ek dersin,

d) Alt ve üst sınıflardan alınan derslerin,

e) Tek ders ve ders tekrarının,

f) Sınırsız sınavın,

g) Kayıt dondurma ve izinli sayılmanın,

ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Dersler

Zorunlu, Seçmeli ve Önkoşullu ve Ortak Zorunlu Dersler

Madde 18 — Öğretim programındaki dersler, zorunlu, seçmeli ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olmak üzere dört grupta toplanır:

a) Zorunlu Dersler: Kayıtlı oldukları öğretim programlarında yer alan derslerden öğrencilerin alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Dersler: Öğrencinin, meslekle ilgili formasyonlarını tamamlayan derslerden genel kültür yada değişik ilgi alanındaki derslerden seçmesi istenen derslerdir.

Öğrenci mezun olabilmek için seçmeli derslerden öngörülen krediyi tamamlamak zorundadır.

Öğrencinin ders programında yer alan seçmeli dersler, öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ile belirlenir. Programdan çıkarılan seçmeli ders yerine, öğrenciler danışmanın önerisi ile eşdeğer kredili başka bir ders alır.

İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanat ve benzeri derslerden biri isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulabilir.

c) Ön koşullu dersler: Ön koşullu ders, alınabilmesi için alt yarı yıllarda yer alan derslerden bir veya bir kaçının başarılması koşulu aranan derstir. Ön koşullu dersin alınabilmesi için, öncelikle kendisine ön koşul olan dersin başarılmış olması gerekir.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşullu dersler ile ön koşul olan dersler, ilgili bölümün önerisi Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirlenen "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi", "Türk Dili" ve "İngilizce" dersleridir. İngilizce dışındaki dersler başarılı/başarısız (S/U) olarak değerlendirilir. Kredi hesabına ve ortalamalara katılmaz.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 19 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile, Laboratuvar, atölye, klinik çalışma ve diğer etkinliklerin haftalık saatinin yarısından oluşur. İki saat uygulama, iki saat Laboratuvar, iki saat atölye, iki saat stüdyo, iki saat klinik çalışma ve iki saatlik diğer etkinlikler (inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri) birer kredi olarak değerlendirilir.

Derslerin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği Fakülte ve Yüksekokul kurulunca saptanır.

Kredisiz dersler not ortalamasına alınmaz. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri ile başarı durumunun belirtilmesi ile yetinilir.

Ders Yükü

Madde 20 — Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda belirtilen yüktür. Öğrenciler, danışmanının önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en çok iki ders artırabilir veya azaltabilir. Sınamalı öğrenciler sadece ders azaltabilirler. Bırakılan dersler verilen ilk yarıyılda alınmak zorundadır. Yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması öğrencinin aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Ders Ekleme ve Bırakma

Madde 21 — Üniversite açılışını izleyen ilk iki hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilirler.

Öğrenciler bu süre içinde danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, tekrar almak kaydıyla zorunlu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

Öğrenci, süresi içinde kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez, sınava giremez, girmiş ise notu iptal edilir.

Dersten Çekilme

Madde 22 — Öğrenci yarıyıl başından itibaren ilk beş hafta içinde kendi isteği, danışmanın önerisi ve öğretim elemanın oluru ile aşağıdaki koşullarda (zorunlu dersler dışındaki) derslerden çekilebilir.

a) Lisans programının ilk iki yarıyılındaki dersler ve tekrarlamak zorunda olduğu dersler hariç daha önce ki yarıyıl veya yılda geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı derslerden çekilebilir.

b) Bir öğrenciye bir yarı yılda en çok bir ders olmak üzere, önlisans programında en çok üç, Lisans programında bütün lisans öğreniminde danışmanın önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile en çok altı dersten çekilme izni verilebilir.

c) Ufuk Üniversitesi ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Ufuk Üniversitesinde öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme işlemini öğretim üyesinin izni ile yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilere (W) notuna ilişkin kurallar uygulanamaz.

Danışman

Madde 23 — Danışman, öğrencilerin, eğitim-öğretim çalışmalarını, üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarını ve akademik başarılarını izlemek, kayıt, ders almak, ders ekleme-bırakma ders seçme gibi işlemlerde öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmak üzere Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanıdır Öğrencinin ders alma, bırakma, çekilme işlemleri danışmanın onayı ile olur.

Stajlar ve Bitirme Projesi

Madde 24 — Stajların yarıyıl içinde yada tatil aylarında yapılması zorunludur. Stajların koşulları ve ilkeleri Fakülte/Yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.

Bitirme Projesi, Öğrencilerden öğrenimini tamamlayabilmeleri için koşul ve ilkeleri Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca saptanan Bitirme Projesi istenebilir.

Öğrencilerin yapacakları eğitim-öğretim programına ait Bitirme Projesinin kapsam ve alanı Senato kararıyla belirlenir.

Derslere Devam

Madde 25 — Öğrenciler derslerin ve uygulamaların yüzde yetmişine (%70) devam etmek zorundadırlar.

Özürleri ne olursa olsun (rapor dahil, kişisel veya herhangi bir özüre dayalı) devamsızlığı yüzde otuzu (%30) geçen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına katılamazlar.

Öğrenciler, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri tekrar aldıklarında devam etmek zorundadırlar.

Devamsızlık dışındaki başarısızlıkları nedeniyle ders tekrarında devam koşulunun aranılıp aranılmayacağı senato kararıyla belirlenir.

Derslerden (Muaf) Yükümlü Tutulmama

Madde 26 — Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü tutulmamak için başvurmaları halinde istekleri ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Hazırlık sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak başarılı olamamış öğrenciler öğrenim süresi içinde başarılı olmak koşulu ile kayıtlı olduğu programlara devam eder. Her dönemin başında, zorunlu yabancı dil ve isteğe bağlı yabancı dilden yükümlü tutulmama sınavı (mazeret) açılır. Başarılı öğrencilerin yükümlülükleri ortadan kalkar. Not çizelgesinde dersi başardığı belirlenir. Bu ders kredi hesabına katılmaz.

Özürler (Mazeretler)

Madde 27 — Ufuk Üniversitesi öğrencileri eğitim-öğretim süresince sağlık raporu ile özürlü sayılabilmeleri için aldıkları sağlık raporlarının "Ufuk Üniversitesi Öğrenci, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri" Yönergesinin ilgili hükümlerine göre işlem görmesi gerekir. Ayrıca,

1 — Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu süreler içinde Ankara ili dışındaki hastanelerden alınan sağlık raporları kabul edilemez.

2 — Resmi tatiller ve yarıyıl tatilleri süresinde, öğrencinin sağlık raporunun bulunduğu ildeki üniversite hastaneleri(varsa), Devlet Hastaneleri ve SSK Hastanelerinden alınmış ve hastane yetkililerince onaylanmış olması gerekir.

3 — Ayakta tedavi amaçlı poliklinik raporları devamsızlık özürü olarak kabul edilemez. Ancak, hastanede yatarak tedavi veya acil ameliyat raporları ile belgelenenler devamsızlık özürü olarak dikkate alınabilir.

4 — Sağlık ve yönetsel mevzuata göre tanzim edilmemiş resmi belge niteliğini taşımayan sağlık raporları geçerli olamaz. Gerektiğinde üniversite öğrenci hakem hastaneleri kanalıyla öğrenciyi sağlık kuruluna sevk edebilir.

5 — Sağlık özürü kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez, sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılma ve sonuçları geçersiz sayılır.

6 — Hastalığın ve hısımlığın belirlenmesi, kaydıyla birinci, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımların, acil hastalık veya vefat ve defin tarihleri ayrıca belgelenmek koşulu ile özür olarak kabul edilebilir.

7 — Deprem, sel ve benzeri tabii afet hallerinde ortaya çıkan tablo ve öğrencinin durumu dikkate alınarak özür talebi değerlendirilir.

Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, ayrıca öğrencinin yukarıda belirtilmeyen her türlü özürlerini değerlendirerek kabul veya ret edebilir.

İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma

Madde 28 — Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler belgeleri kabul edilmek koşulu ile Dekanlıklara veya Müdürlüklere başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Kayıt dondurma veya izin talepleri Yönetim Kurulunun Kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Hazırlık Sınıfındaki öğrencilerin kayıt dondurma ve izin işlerinde ayrıca Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünün görüşü alınır.

Kayıt dondurma veya izinler bir keresinde en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince de toplam dört yarıyıl verilebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler artırılabilir.

Kayıt dondurma veya izin istekleri zorunlu nedenler dışında gerekçeleri ve belgeleri ile her yarıyıl ders ekleme ve bırakma süresinin son gününe kadar yapılabilir.

Kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. Ancak eğitim–öğretim amacıyla Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışı için verilen izinlerde geçen süreler öğretim sürelerine dahildir.

Gözaltına alınan, tutuklanan, mahkum olan (taksirli suçlar hariç) veya Resmi makamlarca aranmakta olan öğrenciler kayıt dondurma veya izin isteğinde bulunamazlar. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreleri kayıt dondurma süreleri gibi işlem görür.

Kayıt dondurma ve izin süreleri sona eren öğrenciler süre bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Sağlık kurulu raporu ile izinli sayılan öğrenciler sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık kurulu raporu ile belgelemek koşulu ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

İki yarıyıl izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde (Hazırlık Sınıfı hariç) bir dilekçe ile ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

Kaydını donduran veya izinli sayılan öğrencilerin bu süre ile ilgili olarak ödeyecekleri ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Ücretini ödemeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav Türleri

Madde 29 — Sınavlar; Ara sınav, yarıyıl /yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, özür sınavı, ek sınav, yaz yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde öğretim elemanınca öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

Arasınavlar

Madde 30 — Arasınavlar; Dersler devam ederken yarıyıl içinde yapılan sınavlardır. Her ders için en az bir arasınavı yapılmak koşulu ile, arasınav sayısı, kapsamı, biçimi, değerlendirme özellikleri ilgili bölüm/anabilim dalı önerisi Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Bir günde en çok iki dersin arasınavı yapılabilir. Özürsüz ara sınavlara girmeyen öğrenci sıfır not alır.

Arasınav tarihleri önceden ilan edilir. Arasınavlar dışında tarih belirtilmeksizin kısa süreli sınav veya yoklamalar yapılabilir. Yarıyıl süresince yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar arasınav ile birlikte değerlendirilebilir.

Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavları

Madde 31 — Yarıyıl sonu sınavı; Dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılan sınavdır. Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girerler.

Yarıyıl sonunda müfredatın hacmi nedeniyle tamamlanması mümkün olmayan ve Eğitim-Öğretim yılı boyunca kesintisiz devam etmesi gereken dersler, Fakülte/Yüksekokulun ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla yıllık ders olarak belirlenir. Yıllık derslerde her yarı yıl en az bir arasınav yapılması gereklidir.

Yıllık derslerin başarı notu, yarı yıllarda yapılan arasınavlar dikkate alınarak yıl sonu sınav notu ile birlikte değerlendirilir. Birinci yarıyıldaki arasınav notunun yüzde kırkı (%40), yıl sonu notunun yüzde altmışı (%60), birinci yarıyıl başarı notu, ikinci yarıyıl arasınav notunun yüzde kırkı (%40) ile yıl sonu sınavının yüzde altmışı (%60) ikinci yarıyıl başarı notunu oluşturur.

Yaz Yarıyıl Sonu Sınavı

Madde 32 — Yaz yarıyıl sonu sınavı, Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre ilgili kurulların önerisi, Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulanan yaz yarıyılı programı sonunda yapılan sınavdır. Yaz yarıyıl programındaki toplam ders saati, ilgili dersin yarı yıl içindeki toplam ders saatinden daha az olamaz. Gerektiğinde yoğunlaştırılmış yaz yarı yıl programı uygulanabilir.

Bütünleme Sınavı

Madde 33 — Bütünleme Sınavı, Yıllık derslerden yıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi, Senato kararı ile akademik yıl başlamadan önce açılan sınavdır.

Başarısız olunan ders yaz yarıyılında açılmış ise o dersin bütünleme sınavı yaz yarıyılı sınavı ile birlikte yapılır.

Bütünleme sınavındaki ve yaz yarıyılındaki başarı notu dersin okutulduğu yıl/yarıyıl dersleri ile birlikte değerlendirilir.

Bütünleme sınav notu yıl sonu sınav notu yerine geçer. Yaz yarıyıl sınavında başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına giremez.

Özür (Mazeret) Sınavı

Madde 34 — Özür (mazeret) sınavı sadece ara sınav için yapılır. Özürleri ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yarıyıl sonu sınavından önce özür sınavı yapılır.

Özür sınavının özürü olmaz.

Kopya

Madde 35 — Sınavlarda kopya yapanlara, kopyaya teşebbüs edenlere veya yardım edenlere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır. Sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı yada yardım ettiği belirlenenler o sınavdan sıfır not almış sayılırlar. Bunlara aynı Yönetmeliğin 7 nci maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır.

Ödevlerinde, bitirme projelerinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen aynen aktarma yapan veya ödevini kendisi yapmayarak başkasına yaptırdığı saptanan öğrenciye o çalışmadan sıfır not verilir.

Sınavların Yapılış Biçimleri

Madde 36 — Sınavlar, test usulü dahil, yazılı, sözlü, hem yazılı-hem sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir.

Sınav tipi, her akademik yılın eğitimi-öğretim programları ile akademik takvim yapılırken, ilgili kurulların önerileri dikkate alınır.

Sınav Notuna İtiraz

Madde 37 — Sınav kağıt ve notlarının öğrenci işlerine verilmesinden sonra maddi hata dışında not değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirler. Maddi hatanın olduğu o dersin öğretim elemanı tarafından belirlenirse ilgili Yönetim Kurulunca maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur.

Onur Öğrencisi

Madde 38 — Her dersi ilk hakkında başarmış disiplin cezası almamış tüm dönemlerde en az alması gereken ders kredisini almış eğitim yılı sonunda veya mezuniyet sırasında genel başarı not ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılır ve bunlara "ONUR" belgesi verilir.

Başarı Notları

Madde 39 — Bir dersin başarı durumu "Başarı Notu" ile değerlendirilir. Başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarı yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınav ve varsa diğer yarıyıl içi çalışmalardan alınan notun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu notunun yüzde altmışı (%60) nın toplamı başarı notunu oluşturur.

Not Ortalamaları

Madde 40 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda ara sınavın %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplamından oluşan başarı notuna karşı gelen başarı katsayısının çarpımı ile elde edilir.

Herhangi bir yarıyılın yarıyıl not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı tüm derslerin toplam kredi tutarı alınan derslerin toplam kredi değeri toplamına bölünerek bulunur. Genel Not Ortalaması (GNO) ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına yıllık dersler çift yarıyıllar sonunda tekrar edilen ve yaz yarıyılında alınan derslerin notları ve bütünleme sınav notları, Yarıyıl Not Ortalaması ve Genel Not Ortalamasında dikkate alınır.

Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve kat sayıları ile başarı grupları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

BAŞARI NOTLARI VE BAŞARI DERECELERİ

Yazı ile

Rakamla

Harfle

Kat sayı

Başarı Grubu

Pekiyi

90-100

AA

4.00

BAŞARILI-Geçer

İyi-Pekiyi

80-89

BA

3.50

BAŞARILI-Geçer

İyi

70-79

BB

3.00

BAŞARILI-Geçer

Orta-İyi

65-69

CB

2.50

BAŞARILI-Geçer

Orta

60-64

CC

2.00

BAŞARILI-Geçer

Zayıf-Orta

55-59

DC

1.50

KISMEN BAŞARILI

 

 

 

 

(Şartlı Geçer)

Zayıf

50-54

DD

1.00

KISMEN BAŞARILI

 

 

 

 

(Şartlı Geçer)

BAŞARISIZ

0-49

FF

0.00

BAŞARISIZ-Geçmez

Ortalamalara Katılmayan Notlar

I-Eksik,

S-Yeterli (Geçer),

U-Yetersiz (Kalır),

EX-Muaf,

W-Dersten Çekilmiş,

FF1- Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2- Devamsızlık nedeni ile yarıyıl / yılsonu sınavına girme hakkı yok, başarısız,

(I) Notu: Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde öğretim elemanın kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitirmeyen öğrenciye verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, öğretim elemanının notları Öğrenci İşlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzere hallerde, Bölüm başkanlığının önerisi ve Fakülte /Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt yarıyılının başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ve muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilere verilir. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı ilgili Fakülte /Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Dışardan nakil yolu ile gelip yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez.

(U) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler (S) notu alıncaya kadar bu dersi alırlar.

(EX) Notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili Bölüm /Yüksekokul tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce bir yükseköğretim kurumundan almış oldukları ve denkliği Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde kredisi ile birlikte gösterilir.

(W) Notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra olmak kaydıyla "dersten çekilme" süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak (öğrencinin isteği, danışmanın önerisi, öğretim elemanının oluru) Fakülte/Yüksekokul Kurulunun onayı ile çekilen öğrenci için kullanılır.

(FF1) Notu: Derse devam ve uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirerek yarıyıl / yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde, sınava girmeyen öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.

(FF2) Notu: Derse devam veya uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirememiş öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.

Başarı Durumu

Madde 41 — Başarılı Öğrenci; Yarıyıl ve Genel Not ortalaması 2.00 ve üstünde olan öğrencidir. Bir dersten başarılı olmak için o dersten CC ve üstü not almak gerekir.

Yarı yıl başarı notu 2.00 ve üstünde olan öğrenciler FF notu dışındaki DC ve DD notu aldıkları derslerden başarılı sayılırlar. 2.00’nin altında olan öğrenciler CC üstündeki not aldıkları derslerden başarılı sayılırlar. Ancak; bu durumdaki öğrenciler sınamalı öğrenci durumuna düşerler. Öğrenci FF notu aldığı derslerden her koşulda başarısız sayılır.

Sınamalı Öğrenci; Yarıyıl not ortalaması 2.00 altında olan öğrencilerdir. Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Sınamalı öğrencilerden izleyen yarıyıl (Yaz yarıyılı dahil) sonunda da yarıyıl not ortalamaları 2.00 altında olan öğrenciler son iki yarı yılda CC’nin altında not aldıkları tüm dersleri tekrarlar. Sınamalı duruma düşen öğrencilerin aldıkları derslerin not ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak değerlendirilir. Sınamalı öğrenciler öncelikle başarısız olduğu dersleri almak koşulu ile en fazla toplam 18 kredilik ders alabilirler. Toplam alınacak kredi senato kararıyla değişebilir. Sınamalı öğrenciler yarıyıl öğrenim ücretini tam öderler.

Başarısız Öğrenci ;Yarıyıl ve Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilerdir. Öğrenciler FF notu aldığı dersi tekrarlar.

Dördüncü yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler Genel Not Ortalamasını (GNO) 2.00’ye çıkarana kadar üst yarıyıldan ders alamaz.

Bu öğrenciler alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler ile notunu yükseltmek istediği dersleri yaz yarıyılında da alabilirler.

Yaz yarıyılı sonunda da genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne çıkaramayan öğrenci üst yarıyıllardan daha önce almadığı dersleri alamaz.

Son yarıyılda başarısız olan öğrenciler ile azami öğrenim süresi sona eren öğrenciler Yönetmelikteki koşullara uygun olarak verilen sınav haklarını yaz yarıyılında veya bütünleme sınavında da kullanabilirler.

Yaz yarıyılında aldığı derslerle genel not ortalamasını (GNO) 2.00’ye çıkaran öğrenciler alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olması koşulu ile yaz yarıyılı veya bütünleme sınavı sonunda da mezun olabilir.

Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için başarısız olan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda veya yaz yarıyılında tekrar alırlar.

Ders Tekrarı

Madde 42 — Bir dersten (FF), (W) veya (U) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi, tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar öğrenci isterse ilgili dersleri yaz yarı yılında da alabilir. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar.

Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak (CC)’nin altında not aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir. Devam yükümlülüğü yerine getirilen dersler için Senato kararı ile devam koşulu aranmayabilir.

Tek Ders Sınavı

Madde 43 — Tek ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış, eğitim-öğretim yılının dördüncü yarıyılı sonunda tek ders dışındaki bütün derslerinden başarılı olan veya mezun olmak için tek dersi kalan öğrencilere Bölüm/Anabilim dalının önerisi, Fakülte/Yüksekokul kurullarının kararı ile tek ders sınavı açabilir.

Tek ders sınavına girecek olan öğrenciler, o yarı yılın eğitim-öğretim ücretini yatırmak zorundadırlar.

Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir.

Devam yükümlülüğü yerine getirilen dersler için Senato kararı ile devam koşulu aranmayabilir.

Üst Yarıyıldan Ders Almak

Madde 44 — Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan başarılı öğrencilere danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan en fazla iki ders verilebilir. Not yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir. Ön koşullu dersler bu kapsamın dışındadır.

Mezuniyet Durumu

Madde 45 — Mezuniyet durumundaki öğrenci, mezuniyet için gerekli derslerini başarı ile tamamlamış öğrencidir. Gerekli tüm dersleri alan ancak son iki yarıyılda en çok iki dersten FF ve not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten U notu alarak başarısız olan öğrencilere bu derslerin her biri için ek bir sınav hakkı verilir.

Yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması, verilen ek sınav sonunda alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

FF notu almadıkları halde genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 2.00’nın altında olan öğrencilere yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde dilekçe ile başvurdukları takdirde DD, DC veya CC notu aldıkları en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakkı verilen öğrenciler ilk açılacak yarıyıl sonu sınavına alınırlar. Ek sınavlarda alınan not yarıyıl başarı notu yerine geçer. Ek sınavlar için mütevelli heyetin belirleyeceği ücret ödenir.

İlişik Kesilmesiyle İlgili Kurallar

Madde 46 — Aşağıdaki durumlarda Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla;

1- Başka bir öğretim kurumunda asıl öğrenci olarak kaydının bulunduğu tespit edilen,

2- 2547 sayılı Kanunla belirlenen yasal azami öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerden;

a) Azami öğrenim süresi sonunda devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilen bu sınavlar sonunda başarması gereken ders sayısını beşe indiremeyen,

b) Hiç almadığı ve/veya alıp ta devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı beşten fazla olan,

c) Ek sınavlar sonunda başarması gereken toplam ders sayısını beşe indiren ve üç yarıyıl ek süre verilen ve bu süre sonunda başarısız ders sayısını üçe indiremeyen,

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını beşe indiren ve başvurması halinde ilgili Yönetim Kurulunca dört yarıyıl ek süre verilen bu ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üç ve daha aza indiremeyen,

e) Azami öğrenim süresi tamamlandıktan sonra sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen ve bu sınavlara üst üstte yada aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılan,

3- Sağlık Kurulu Raporu ile "sağlık nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği" belgelenen ve raporu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen,

4- Kendi isteği ile kaydını almak için başvuran,

5- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre "Yükseköğretim Kurumlardan" çıkarma cezası alan,

6- Süresi içinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrencinin,

üniversite ile ilişikleri kesilir.

Ara sınıflarda İlişik Kesilmesi ve Ek Sınav Hakları

Madde 47 — a) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde sınavlarda başarısız oldukları için ilişiği kesilen öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddenin (i) bendi gereği yabancı dil dışında verilen dersler hesaba katılmadan birinci sınıfta (birinci ve ikinci yarıyıl) en fazla bir dersten ek sınav hakkı verilir.

b) Arasınıflarda (İkinci ve üçüncü sınıflarda) ise en fazla üç dersten başarısız olarak ilişiği kesilen öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi gereği üç yıl (altı yarıyıl) içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

c) Öğrenci sınav haklarını yarıyıl/yılsonu sınavlarına girerek kullanır. Bu sınavlarda CC notuna karşı gelen 100 not üzerinden (60 not) alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Sorumlu oldukları derslerin sınavını üç yıl içinde başaranların kaydı yenilenir, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

e) Ek sınav haklarının kullanıldığı süre yasal öğrenim süresine dahil değildir. Öğrenciler bu süre içinde sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

f) Ek sınav hakları için özür sınavı açılamaz.

Son Sınıfta İlişiği Kesilen Öğrenciler ve Ek Sınav Hakları

Madde 48 — Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:

a. Yasal azami öğrenim sürelerini tamamladıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için yeniden sınava girmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi gereğince iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav haklarının sonucunda başarısız oldukları ders sayısını beş derse indiren öğrencilere bu beş ders için, üç yarıyıl ek süre verilir.

b. Ek sınav hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl bu sınav sonunda başarısız ders sayısını, üç veya daha az derse indirenlere ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız olarak girebilme hakkı verilir.

c. Öğrenciler bu sınav haklarını yarıyıl sonu sınavlarına veya bütünleme sınavına girerek kullanırlar.

d. Bu sınavlara girebilmek için uygulamalı ve uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslerde devam ve ara sınav koşulu aranmaz.

e. Ders sayısı belirlenirken Yabancı Dil dersi dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddenin (i) bendi uyarınca verilen dersler hesaba katılmaz.

f. Bu sınavlara toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

g. Öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarını kullanamazlar.

h. Bu sınavlarda CC notuna karşı gelen (100) yüz üzerinden 60(altmış) not alan öğrenci başarılı sayılır. Alınan not yönetmelikteki not harfleri ile yarıyıl/yıl sonu başarı notu olarak değerlendirilir.

i. Bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmeliğe göre başarılı sayılabilmeleri için öngörülen genel not ortalamasını sağlayamayan ve üniversiteden ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere not ortalamasını yükseltmek için diledikleri son iki yarı yıl derslerinden fakülte/yüksekokulların önerisi ve Senatonun kararı ile sınırsız sınav hakkı tanınır.

Özel Öğrenciler

Madde 49 — Bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Ufuk Üniversitesinin ön lisans ve lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak katılabilmesi, öğrencinin geldiği öğretim kurumunun senatosu ve Ufuk Üniversitesi Senatosunun kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde olur.

Özel öğrenci statüsünde ders alan bu öğrenciler Ufuk Üniversitesi öğrenci statüsü ve diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun uygun gördüğü kredileri transfer edebilir.

Ayrıca söz konusu öğrencilerin "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayarak Ufuk Üniversitesine yatay geçiş yapmaları halinde sadece transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edebilecektir.

Çift Anadal Lisans Programı

Madde 50 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde yada dışında başka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa "Çift Anadal Programı" denir. Çift Anadal Programlarına ait koşullar Çift Anadal Programı Yönergesi ile belirlenir.

Yandal Programı

Madde 51 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, kayıtlı bulundukları lisans programlarına ek olarak "Yandal Programını" izleme izni verilebilir. Ayrı lisans programı anlamını taşımayan "Yandal Programlarına" ait koşullar "Yandal Programı Yönergesi" ile belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Unvanlar

Diploma Verilme Koşulu

Madde 52 — Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve son iki yarıyılda üst üste sınamalı duruma düşmeden genel not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önlisans Diploması

Madde 53 — Fakültesinden ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğrenim programlarında zorunlu seçmeli ve kredisiz dersleri başarı ile tamamlayarak dördüncü yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması en az 2.00 olan Lisans öğrenimlerini tamamlamadan üniversiteden ayrılan öğrencilere "Önlisans diploması" verilir.

Önlisans diplomasında ilgili Bölüm Başkanı, Dekan/Yüksekokul Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur.

Lisans Diploması

Madde 54 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "lisans" diploması verilir.

Lisans diploması ilgili Bölüm Başkanı ve Rektör tarafından imzalanır. Varsa yandal ve programı belirtilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 55 — Eğitim Fakültesinin beş yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tezsiz Yüksek Lisans" diploması verilir.

Bu diplomada Rektör ve Eğitim Fakültesi Dekanının imzası bulunur.

Çift Ana Dal Diploması

Madde 56 — Çift ana dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.

Yan Dal Sertifikası

Madde 57 — Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir.

Unvanlar

Madde 58 — Diploma ile birlikte kazanılan unvanlar için, Üniversitelerarası Kurul önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Ufuk Üniversitesi Senatosunca işlem yapılır.

Unvanlar diploma üzerinde belirtilir.

Not Belgeleri ve Saklanması

Madde 59 — Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir ve dosyasında saklanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 60 — Bu Yönetmelikte yer almayan veya eksik yer alan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan her türlü mevzuat ve Ufuk Üniversitesi Yönetmelikleri ve Yönergeleri hükümleri uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 61 — 12/10/2002 tarihli ve 24904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği ile 12/10/2002 tarihli ve 24904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 62 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 63 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı