Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Temmuz 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25532

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7615 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Vize Anlaşması’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7625 Bazı Yerleşim Yerlerinin “Uygulama Alanı” Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standardlara Dair Tebliğ (2004/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7615

1993 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki Vize Anlaşması’nda değişiklik yapılmasına ilişkin iki ülke arasında 26 Mayıs 2004 tarihinde nota teatisi yoluyla akdedilen ekli anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/6/2004 tarihli ve KVDB/249256 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M.H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7625

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” ilan edilen ve ekli listede adları belirtilen yerleşim yerlerinin, karşılarında gösterilen kararnamelerin kapsamından çıkarılması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 18/6/2004 tarihli ve 2304 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M.H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

9/7/2004 Tarihli ve 2004/7625 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ-BELDESİ

KAPSAMDAN ÇIKARILACAK KARARNAMENİN TARİH VE SAYISI

Aydın

Söke

Batı

13/9/1989-89/14543

Konya

Yunak

Saray, Odabaşı, Küçükhasan, Hacıfakılı, Böğrüdelik

14/10/1990-90/1033

Aksaray

Eskil

Böğet

Konya

Cihanbeyli

Turhanlar, Kelhasan

21/9/1991-91/2277

Yunak

Büyükhasan, Hacıömerlioğlu, Ortakışla, Karayayla

Konya

Cihanbeyli

Yapalı

24/11/1992-92/3780

Aksaray

Merkez

Hatipoğlu

Edirne

İpsala

Turpçular, Pazardere, Hıdırköy, Sarpdere, Hacıköy

Konya

Çumra

Taşağıl

20/1/1995-95/6596

Konya

Ereğli

Belkaya

Samsun

Çarşamba

Karabahçe, Kürtün

Edirne

Süloğlu

Büyükgerdeli, Karamettin

27/4/1996-96/8154

Uzunköprü

Kavakayazma

Kırklareli

Merkez

Asilbeyli

Konya

Cihanbeyli

Sağlık

7/10/1997-97/10079

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-10386

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Temmuz 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-224-2004-866

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10386 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Temmuz 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/3/1997 tarihli ve 22927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiş, (c) bendinin ikinci paragrafı değiştirilmiştir.

"Enstitümüz Fotoğraf, Geleneksel Türk El Sanatları, Heykel, Müzik Bilimleri, Resim, Sahne Sanatları ve Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dallarında; Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, LES puanının % 50'si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30'u, yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20'si alınarak toplanır. Bu toplam 50'den aşağı olamaz. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek alınacak adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Puanların eşitliği halinde LES puanı yüksek olan kazanmış sayılır."

"Sanatta Yeterlilik programlarına öğrenci kabulünde adayların, LES puanının % 50'si, ile lisans ve yüksek lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının yarısının % 30'u, yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20'sinin toplamı 60'dan az olamaz. Lisans diploması ile başvuranların ise LES puanının % 50'si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30'u, yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20'sinin toplamı 70'den az olamaz. En yüksek ortalamadan başlayarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek alınacak adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Puanların eşitliği halinde LES puanı yüksek olan kazanmış sayılır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşulu ile yarıyılın ilk on (10) iş günü içinde yapılır. Ancak iki yarıyıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istemleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu süre geçerli değildir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkra eklenmiştir.

"Birinci ve ikinci yarıyıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve Bölüm Kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yüksek öğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir."

"Yurt dışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates - Erasmus ve benzeri) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 28 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrenci, yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı Fakülte Kurulunca belirlenir.

AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken "Değerlendirmeye Katma Limiti" (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25'i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30'nu aşamaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile 27 nci maddede belirtildiği gibi çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO'sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başarı baraj notu en az 2.00'dir. En son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’in altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO'su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO'larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin, üniversite veya devlet hastanelerinin ya da Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarının ilgili uzmanlık alanındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarlarıyla belgeledikleri sağlıkla ilgili mazeretleri,"

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/06/1989 tarih ve 20199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, "Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin" değişik 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Doktora (Bilim Doktorluğu): Doktora, Sağlık Bilimleri ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans veya buna eşdeğer bir derece almış olanların yapacakları eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora Programı: Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya ilgili doktora alanında yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) veya eşdeğeri bir derece olması ve LES sınavından, başvurduğu programın puan türünde; en az 55(ellibeş), standart puan almış olmaları gerekmektedir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve son bir yıl içerisinde yapılan TUS sınavından en az 55(ellibeş) Temel Tıp puanına veya Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES)’den en az 55(ellibeş) sayısal standart puana sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları ve LES sınavından en az 55(ellibeş) sayısal standart puan almış olmaları gerekir.

Temel Tıp Puanı Hesaplanması aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; Birinci aşama olarak; lisans veya yüksek lisans mezuniyeti not ortalaması, mülakat ve yazılı kompozisyon sınavı notu, ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan LES puanı (başvurduğu programın puan türünde), ikinci aşama olarak da yabancı dil yeterlik sınavı sonucu esas alınır.

Doktora adaylarının birinci aşama sınavı başarı derecesi, şu esasa göre saptanır;

- Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10‘u,

- Mülakat ve yazılı kompozisyon sınavı notunun %40’ı,

- LES sınavında alınan (başvurduğu programın puan türünde) standart puanın %50’si toplanarak, 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir.

Bilim sınavı genel başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin (a) bendinin 3 ve 4 nolu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3-Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları Yükseköğretim Kurumu dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından almış doktora adayları,

4-Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, 21(yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az 7(yedi) adet lisansüstü ders, en az 2(iki) seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42(kırkiki) krediden az olmamak koşuluyla, en az 14(ondört) ders, en az 2(iki) seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminerler ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca; doktora öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce, doktora ders yükü dışında, 3 kredilik "Gelişim ve Öğrenme" ve 4 kredilik "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" adlı dersleri zorunlu olarak alıp başarmaları gerekmektedir. Bu dersler doktora kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez."

"d) Doktora öğrencileri; lisans veya yüksek lisans eğitimi sırasında almamış olmak koşulu ile, en çok iki dersi lisans veya yüksek lisans programlarından seçebilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Süre

a) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8(sekiz) yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıldır. Ancak; Doktora programının gereklerini yerine getirerek, doktora eğitimi süresinde, uluslararası atıf indekslerine kayıtlı dergilerin birinde, ismi 1 veya 2’nci sırada yer alacak şekilde en az 1(bir) makale yayınlayan öğrenci; diğer bilimsel aktivitelere ilgisi, kalitesi ve başarısı da dikkate alınarak, öğrencinin danışmanının ve TİK’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin 8(sekiz) yarıyıldan önce (en erken altıncı yarıyılın sonundan itibaren), lisans derecesi ile kabul edilenlerin 10 (on) yarıyıldan önce (en erken sekizinci yarıyılın sonundan itibaren) doktora tez savunma sınavına alınabilir. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilir.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 4(dört) yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler 6 (altı) yarıyıl sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamazlarsa Enstitü ile ilişikleri kesilir.

c) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını Madde 23-a'da belirtilen sürede; (yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerin 8(sekiz), lisans derecesi ile kabul edilenlerin 10 (on) yarıyıl sonuna kadar) tamamlayamadıkları için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, Enstitü Anabilim Dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulu onayı ile, tezini jüri önünde savunması için en fazla 4(dört) yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesinin (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca (h) bendi ilave edilmiştir.

"b) Yeterlik sınavları her akademik yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Zaruri hallerde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır."

"g) Doktora Yeterlik Komitesi (DYK), yeterlik sınavını başaran öğrencilerden ders yükünü tamamlamış olsalar bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dördüncü yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için de altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almalarını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Fazladan aldığı dersleri bu süre içinde tamamlayamayan öğrencilerin, Enstitü ile ilişikleri kesilir."

"h) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve 21 (yirmibir) krediden az olmamak üzere en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci;

- En çok 2 (iki) yarıyıl ders almış olması,

- Aldığı derslerin tamamından başarılı olması ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması en az 80 (seksen) olması halinde,

- Anabilim Dalı akademik kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, aynı anabilim dalındaki yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilir.

Geçiş koşullarını sağlayan öğrencilere, bu Yönetmeliğin yüksek lisans ile ilgili hükümleri uygulanır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde-3 ilave edilmiştir.

"Ek Madde 3 — a) Enstitümüzde yürütülmekte olan doktora programlarında; ilgili anabilim dalı akademik kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, birleşik yüksek lisans/doktora programı uygulanabilir.

Birleşik yüksek lisans/doktora programı uygulanan anabilim dallarında eğitim gören yüksek lisans öğrencilerinden, aşağıda belirlenen geçiş koşullarını sağlayanlar ilgili anabilim dalı akademik kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, birleşik yüksek lisans/doktora programlarına yatay geçiş yapabilirler.

b) Tezli Yüksek lisans programından "Birleşik Yüksek Lisans/Doktora" programlarına yatay geçiş koşulları

(1) Yüksek lisans öğrencisinin en çok 2 yarıyıl ders almış olması,

(2) Öğrencinin tez çalışmasına başlamamış olması,

(3) Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması,

(4) LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının (ilgili programın puan türünde) en az 60 olması,

(5) ÜDS veya KPDS sınavından en az 60 puan almış olması,

(6) Yüksek lisans eğitimi esnasında almış olduğu tüm derslerini başarı ile geçmiş olması,

(7) Bu derslerin ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 85 olması gerekmektedir."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümleri Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Telekomünikasyon Kurumundan:

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standardlara Dair Tebliğ (2004/1)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinde atıfta bulunulan ulusal standart ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının yer aldığı Ek 1’deki listenin yayımlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Ulusal standart ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının yer aldığı Ek 1’deki listenin yayımlanmasını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 11/5/2003 tarih ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 11/5/2004 tarihinde yürürlüğe giren Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca çıkarılmıştır.

Değişiklik

Madde 4 — Kurum gerek gördüğü takdirde Ek 1’de yer alan listeyi günceller.

Yetki

Madde 5 — Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Telekomünikasyon Kurumu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

EK 1

 

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİNİN ATIF YAPTIĞI UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR İLE KARŞILIK GELEN UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARDLARIN YER ALDIĞI LİSTE

 

 

SIRA

NO

ULUSLARARASI STANDART ORGANİZASYONU

UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART NO

UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART İSMİ

UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDART NO

UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDART İSMİ

1

CENELEC

EN 41003:1998

Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks

 TS EN 41003   

Haberleşme Ağlarına Bağlanan Cihazlar İçin Özel Güvenlik Kuralları

2

CENELEC

EN 50081-1:1992

Electromagnetic compatibility - Generic emission standard --

Part 1: Residential, commercial and light industry

 TS EN 50081-1

Elektromanyetik Uyumluluk- Genel Yayım Standardı Bölüm 1- Yerleşim, Ticari ve Hafif Sanayi

3

CENELEC

EN 50081-2:1993

Electromagnetic compatibility - Generic emission standard --

Part 2: Industrial environment

 TS EN 50081-2

Elektromanyetik Uyumluluk-Genel Yayım Standardı Bölüm 2- Sanayi Ortamı

4

CENELEC

EN 50082-1:1997

Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard -

Part 1: Residential, commercial and light industry

 TS EN 50082-1

Elektromanyetik Uyumluluk-Genel Bağışıklık Standardı Bölüm 1: Yerleşim, Ticari ve Hafif Sanayi

5

CENELEC

EN 50083-1:1993

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services --

Part 1: Safety requirements

 TS EN 50083-1

Kablolu Dağıtım Sistemleri Televizyon ve Ses İşaretleri İçin Bölüm 1- Güvenlik Kuralları

6

CENELEC

EN 50360:2001

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

 TS EN 50360

İnsanların Maruz Kaldığı Elektromanyetik Alanlara (300 MHz-3 GHz) İlişkin Temel Sınırlamalar İle Seyyar Telefonların Uygunluğunu Gösteren Ürün Standardı

7

CENELEC

EN 50364:2001

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

 TS EN 50364

Elektronik sistem gözetimi (EAS) – Radyo frekans tanımlama (RFID) ve benzer uygulamalara ait sistemlerde kullanılan 0 Hz – 10 GHz frekans aralığında çalışan cihazlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalan insanların bu alanlardan korunması

8

CENELEC

EN 50371:2002

Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz) – General public

 TS EN 50371

İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması İle İlgili Temel Sınırlamalara Sahip Alçak Gerilimli Elektronik ve Elektrikli Cihazların Uyumunu Göstermek Amacıyla Genel Özellik Standardı (10 MHz-300 GHz)-Genel Kullanım

9

CENELEC

EN 50385:2002

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz – 40 GHz) – General public

 TS EN 50385

Radyo Frekansı Elektromanyetik Alanlarına (110 MHz-40 GHz) Kamunun Genel Maruziyetine İlişkin Referans Seviyeleri ya da Temel Kısıtlamaları Bulunan Telsiz ve Haberleşme Sistemleri için Radyo Baz İstasyonları ve Sabit Terminal İstasyonlarının Uyumluluğunu göstermek için Ürün Standardı

10

CENELEC

EN 55024:1998

Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement

TS EN 55024   

Bilgi teknolojileri techizatı – Bağışıklık özellikleri – Ölçümlerin limit ve yöntemleri

11

CENELEC

EN 60215:1989

Safety requirements for radio transmitting equipment

TS 2140 EN 60215

Radyo Verici Cihazları İçin – Güvenlik Kuralları

12

CENELEC

EN 60825-1:1994

Safety of laser products –

Part 1: Equipment classification, requirements and user’s guide

TS 8496 EN 60825 –1

Güvenlik Kuralları-Laser Mamulleri İçin Bölüm 1: Donanım Sınıflandırması-Kurallar ve Kullanıcı Kılavuzu

13

CENELEC

EN 60825-2:2000

Safety of laser products –

Part 2: Safety of optical fibre communication systems

TS EN 60825 - 2

Laser Mamullerin Güvenliği- Bölüm 2: Fiber Optik Haberleşme Sistemlerinin Güvenliği

14

CENELEC

EN 60825-4:1997

Safety of laser products --

Part 4: Laser guards

TS EN 60825 - 4  

Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer koruyucuları

15

CENELEC

EN 60950:1992

Safety of information technology equipment

TS EN 60950+A1+A2+A3+A4+A11 

Bilgi Teknoloji Malzemesinin Güvenliği, Elektrikli Büro Malzemesi Dahil  

16

CENELEC

EN 60950-1:2001

 

Information technology equipment - Safety --

Part 1: General requirements

TS EN 60950 - 1

Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar

17

CENELEC

EN 61000-3-2:1995

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)

TS EN 61000-3-2+A1+A2 

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 3:Sınır Değerler- Kısım 2:Harmonik Akım Yayınlarına Ait Sınır Değerler (Cihaz Giriş Akımı Faz Başına 16A) (IEC 1000-3-2:1995) 

18

CENELEC

EN 61000-3-2:2000

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)

TS EN 61000- 3 -2

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 3-2 : Sınır Değerler - Harmonik Akım Emisyonlar İçin Sınır Değerler (Faz Başına Donanımın Giriş Akımı ₤ 16 A)

19

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection

TS EN 61000 - 3 - 3

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) - Bölüm 3 : Sınır Değerler - Kısım 8 : Beyan Akımı 16 A olan Cihazlar İçin Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınırları (IEC 1000 - 3 -3:1994)

20

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection

TS EN 61000 -3 -11

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 3-11: Sınır Değerler -Düşük Gerilimli Şehir Şebekesi Beslenme Sistemlerindeki Gerilim Değişimleri, Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri - <= 75 A olan ve Bağlantısı Şarta Dayalı Donanım

21

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

TS EN 61000 - 6- 1

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 6 - 1: Genel Standartlar -Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Bağışıklık Standardı

22

CENELEC

EN 61000-6-2:1999

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

TS EN 61000-6-2 

Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-2: Genel standartlar - endüstriyel ortamlar için bağışıklık 

23

CENELEC

EN 61000-6-2:2001

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

TS EN 61000 - 6- 2

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 6-2: Genel Standartlar-Endüstriyel Ortamlar İçin Bağışıklık

24

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

TS EN 61000 - 6- 3

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 6-3: Genel Standartlar - Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı

25

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

Electromagnetic compatibility (EMC) --

Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

TS EN 61000 - 6- 4

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 6-4: Genel Standartlar-Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı

26

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 300065-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Meteoroloji ve Denizcilikle İlgili Bilgileri (NAVTEX) Almak için Dar Bant Doğrudan Yazma Telgraf Cihazları; Bölüm 2: R&TTE Yönetmeliğinin Madde 3.2’sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN

27

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 3: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE directive

TS EN 300065-3 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Meteoroloji ve Denizcilikle İlgili Bilgileri (NAVTEX) Almak için Dar Bant Doğrudan Yazma Telgraf Cihazları; Bölüm 3: R&TTE Yönetmeliğinin Madde 3.3’ünde Belirtilmiş Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN

28

ETSI

EN 300 113-2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300113 – 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti -Veri İletimi (ve Konuşma) İçin Amaçlanan ve Bir Anten Bağlayıcıya Sahip Radyo Cihazı- Bölüm 2 : RTTE Direktifinin Madde 3. 2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

29

ETSI

EN 300 135-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment); Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of R&TTE Directive

EN 300135 – 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Açı Modülasyonlu Halk Bandlı Radyo Cihazı (Cept PR 27 Radyo Cihazları) Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

30

ETSI

EN 300 152-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300152-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Yalnız Ev Amaçları için 121.5 MHz’lik Frekansta veya 121.5 MHz ve 243 MHz Frekanslarda Kullanılması Düşünülen Denize Ait Acil Durumu Gösteren Radyo Yayın Kuleleri (EPIRBs); Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’si ile Harmonize edilmiş EN Standardı

31

ETSI

EN 300 152-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 300152-3 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Yalnız Ev Amaçları için 121.5 MHz’lik Frekansta veya 121.5 MHz ve 243 MHz Frekanslarda Kullanılması Düşünülen Denize Ait Acil Durumu Gösteren Radyo Yayın Kuleleri (EPIRBs); Bölüm 3: R&TTE Direktifinin Madde 3.3(e)’si ile Harmonize edilmiş EN Standardı

32

ETSI

EN 300 162-2 V1.1.2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300162 - 2 V1.1.2

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin Radyo Telefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

33

ETSI

EN 300 162-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 300162 - 3 V1.1.2

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin Radyo Telefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 3 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.3(e)’sindeki Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

34

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300219 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti; Alıcıda Özel Bir Tepkiyi Başlatan İşaretleri Gönderen Radyo Cihazları; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

35

ETSI

EN 300 220-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300220 - 3 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) ; Güç Seviyesi 500 mW’a Kadar Olan 25 MHz - 1000 MHz Aralığında Kullanılan Radyo Cihazları; Bölüm 3 : R ve TTE Direktifinin Madde 3. 2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

36

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300224 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Yerinde Çağrı Servisi; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

37

ETSI

EN 300 279 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for private land mobile radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non speech)

TS EN 300279 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Özel Kara Seyyar Radyo (PMR) ve Yardımcı Cihazlar (Konuşma ve/veya Konuşma Olmayan ) İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı

38

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300296 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti; Analog Konuşma İçin Tasarlanmış dahili Anten Kullanan Radyo Cihazı; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

39

ETSI

EN 300 328-2 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300328 - 2 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Geniş Bandlı İletim Sistemleri ; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

40

ETSI

EN 300 330-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300330 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) ; 9 KHz -25 MHz Frekans Aralığında Radyo Cihazları ve 9 KHz - 30 MHz Frekans aralığında Endüktif Döngü Sistemleri; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

41

ETSI

EN 300 339:1998

Electromagnetic compatibility and radio spectrum (ERM); General electromagnetic compatibility (EMC) for radio communications equipment

TS EN 300339 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Haberleşme Cihazları İçin Genel Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

42

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300341 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmetleri(RP 02); Alıcıda Özel Bir Tepkiyi Başlatmak İçin İşaret Gönderen Dahili Antenin kullanıldığı Radyo Cihazı;Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

43

ETSI

EN 300 385:1999

 

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for fixed radio links and ancillary equipment

TS EN 300385 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Sabit Radyo Hatları ve Haberleşme Cihazları İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı

44

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300390 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti - Veri (ve Konuşma) İletimi İçin Amaçlanan ve Dahili Anten Kullanan Radyo Cihazları - Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

45

ETSI

EN 300 422-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300422 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; 25 MHZ – 3 GHZ Frekans Aralığındaki Kablosuz Mikrofonlar; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Uyumlaştırılmış EN Standardı

46

ETSI

EN 300 440-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300440-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kısa Mesafeli Cihazlar; 1 GHz – 40 GHz Frekans Aralığında Kullanılan Radyo Cihazları; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

47

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wide band audio links; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300454 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Geniş Band Ses Hatları; - Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

48

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Access protocol, occupation rules and corresponding technical characteristics of radio equipment for the transmission of data on shared channels; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300471 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; - Kara Seyyar Hizmeti ; Ortak Kullanılan Kanalların EN 300 113 ile Uyumlu Cihazlar Vasıtasıyla Erişim ve Paylaşımı İçin Kurallar - Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

49

ETSI

EN 300 698-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300698 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin İç Sularda Kullanılan Radyotelefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

50

 ETSI

EN 300 698-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 300698 -3 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; VHF Bantlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin İç Sularda Kullanılan Radyotelefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 3 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.3(e)’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

51

 ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems;

Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300718-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Çığ Radyo Cihazı; verici ve alıcı sistemler; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN Standardı

52

ETSI

EN 300 718-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche beacons; Transmitter-receiver systems; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 300718-3 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Çığ Tipi Yayın Kuleleri; Verici Alıcı Sistemler; Bölüm 3: R &TTE Direktifinin Madde 3.2’si ile Harmonize Edilmiş EN Standardı

53

ETSI

EN 300 720-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications systems and equipment; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300720 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) – Çok Yüksek Frekans (UHF) Yerleşik Haberleşme Sistemleri ve Cihazı - Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

54

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 2: Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300761 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) 2.45 GHZ Frekans Aralığında Çalışan Demiryolları İçin Otomatik Taşıt Tanıma; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

55

ETSI

EN 300 827:1998

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for terrestrial trunked radio (TETRA) and ancillary equipment

TS EN 300827 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - Yeryüzünde Kullanılan Trank Radyo (TETRA) ve Yardımcı Cihazlar İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı

56

ETSI

EN 300 828:1998

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands

TS EN 300 828 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) – VHF bantta çalışan deniz hareketli hizmetler için telsiz alıcı ve vericileri için elektromanyetik uyumluluk

57

ETSI

EN 300 829:1998

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for maritime earth stations (MMES) operating in the 1,5/1,6 GHz bands providing low bit rate data communications (LBRDC) for the global maritime distress and safety system (GMDSS)

TS EN 300829 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Küresel Denizcilik tehlike ve Güvenlik Sistemleri (GMDSS) İçin Düşük Bit Hızlı Bilgi Haberleşmesi (LBRDC) Sağlayan 1,5/1,6 GHz Bantlarında Çalışan Denizcilik İçin Kullanılan Seyyar Yer İstasyonu (MMES) İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)

 

58

ETSI

EN 301 025-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301025 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Genel Haberleşme İçin VHF Radyo Telefon Cihazları ve Sınıf “D” Sayısal Seçmeli Arama (DSC) İçin İlgili Cihazlar; Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

59

ETSI

EN 301 025-3 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 301025 - 3 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Genel Haberleşme İçin VHF Radyotelefon Cihazları ve Sınıf “D” Sayısal Seçmeli Arama (DSC) İçin İlgili Cihazlar; Bölüm 3: R ve TTE Direktifi Madde 3.3 (E)’ye Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

60

ETSI

EN 301 090:1998

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) for maritime radiotelephone watch receivers operating on 2 182 kHz

TS EN 301 090 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve radyo spektrum unsurları (EMR) elektromanyetik uyumluluk (EMC)

61

ETSI

EN 301 178-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301178 - 2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - VHF Bantlarında Çalışan Deniz Seyyar Hizmeti İçin Taşınabilir Çok Yüksek Frekans (VHF) radyotelefon Cihazları (Sadece GMDSS Dışındaki Uygulamalar İçin) Bölüm 2 : R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

62

ETSI

EN 301 357-2 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2000 MHz; Consumer radio microphones and in-ear monitoring systems operating in the CEPT harmonized band 863 MHz to 865 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301357 - 2 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - 25 MHz- 200 MHz Aralığındaki Kablosuz ses Cihazları – Tüketici Radyo Mikrofonları ve 863 MHz – 865 MHz Cept Uyumlaştırılmış Bandında Çalışan Kulak İçi İzleme Sistemleri- Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

63

ETSI

EN 301 360 V1.1.3

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27,5 to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301 360 V1.1.3

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES) ; R&TTE Direktifinde Madde 3.2’ye Göre Temel Kuralları Kapsayan 27,5 ile 29,5 GHz Frekans Bandında Uydunun Yere Göre Sabit Bir Yörünge Boyunca Yayım Yapan Uydu Kullanıcı Bağlantıları (SUT) için harmonize Edilmiş EN Standardı

64

ETSI

EN 301 406 V1.4.1

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301406 V1.4.1

Geliştirilmiş Sayısal Kablosuz Telekomünikasyon Cihazı (DECT) ; R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Geliştirilmiş Kablosuz Telekomünikasyon Cihazı (DECT) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı; Genel Radyo Standardı

65

ETSI

EN 301 419-1 V.4.1.1

Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS 1 800 bands; Access (GSM 13.01 version 4.0.1)  (applicable parts: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1, 14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1, 26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3, 26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3, 26.12.4, 27.6, 27.7, 31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)

TS EN 301419-1 V.4.1.1

Sayısal Hücreli Telekomünikasyon Sistemi (Faz 2+) Seyyar Haberleşmede Küresel Sistem için Bağlantı Kriterleri (GSM) ; Bölüm 1: GSM 900 ve DSC 1800 Bantlarındaki Seyyar İstasyonlar; Erişim

66

ETSI

EN 301 419-2 V5.1.1

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) Multislot Mobile Stations; Access

TS EN 301419-2 V5.1.1

Sayısal Hücreli Telekomünikasyon Sistemi (Faz 2+) Seyyar Haberleşmede Küresel Sistem için Bağlantı Kriterleri (GSM) ; Çok Slotlu Yüksek Hızlı Devre Anahtarlamalı Seyyar Veri İstasyonları (HSCSD); Erişim

67

 ETSI

EN 301 419-3 V5.0.2

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Advanced Speech Call Items (ASCI); Mobile Stations; Access (GSM 13.68 version 5.0.2 Release 1996) (applicable parts: 26.14.5.2, 26.14.7.3, 26.14.8.1)

TS EN 301419-3 V5.0.2

Sayısal Hücreli Telekomünikasyon Sistemi (Faz 2+) Seyyar Haberleşmede (GSM) için küresel sistem bağlantı şartları; Geliştirilmiş konuşma çağrı maddeleri (ASCI); Seyyar istasyonlar; Erişim

68

 ETSI

EN 301 419-7 V5.0.2

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Railways Band (R-GSM); Mobile Stations; Access (GSM 13.67 version 5.0.2) (applicable parts: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9, 14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)

TS EN 301419-7 V5.0.2

Sayısal Hücreli Telekomünikasyon Sistemi (Faz 2+) Seyyar Haberleşmede Küresel Sistem için Bağlantı Kriterleri (GSM) ; Demiryolu Bandı (R-GSM); Seyyar İstasyonlar, Erişim

69

 ETSI

EN 301 423

Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301 423

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Karasal Uçuş Haberleşme Sistemleri için R&TTE Madde 3.2’sine Göre Harmonize Edilmiş EN Standardı

70

 ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301426 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine Göre temel Şartları Kapsayan Düşük Veri Aktarma Hızlı Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) ve 1,5/1,6 GHz Frekans Bantlarında Çalışan Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemlerine Amaçlamayan Deniz Seyyar Uydu Yer İstasyonları (MMES) için Uyumlaştırılmış EN Standardı

71

 ETSI

EN 301 427 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301427 V1.1.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sindeki Temel Özellikleri Kapsayan 11/12/14 GHz Frekans Bantlarında Çalışan Düşük Veri Hızlı Karasal Hareketli Uydu Yer İstasyonları İçin EN ile Harmonize edilmiş

72

 ETSI

EN 301 428 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301428 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki Temel Özellikleri Kapsayan 11/12/14 GHz Frekans Bantlarında Çalışan, Sadece Gönderen, Gönderen/Alan veya Sadece Alan , Uydu Yer İstasyonları ; Çok Küçük Açıklık –Terminali için EN ile Harmonize Edilmiş

73

 ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301430 V1.1.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları içeren 11-12/13-14 GHz frekans bantlarında çalışan uydu ile haber toplayan taşınabilir yer istasyonları (SNG TES) için uyumlaştırılmış EN standardı

74

 ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301441 V1.1.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki Temel Özellikleri Kapsayan Hareketli Uydu Hizmetleri altında 1,6/2,4 GHz Bandında Uydu Kişisel Haberleşme Şebekesinde Kullanılan Yer İstasyonlarını İçeren Hareketli Yer İstasyonları için EN ile Harmonize Edilmiş

75

 ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301442 V1.1.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki Temel Özellikleri Kapsayan Hareketli Uydu Hizmetleri için 2,0 GHz Bandında Uydu Kişisel Haberleşme Şebekesinde Kullanılan, Yer İstasyonlarını İçeren Hareketli Yer İstasyonları için EN ile Harmonize Edilmiş

76

ETSI

EN 301 443 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301443 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); Çok küçük delikli terminal (VSAT) için uyumlaştırılmış EN standardı; R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan 4 GHz ve.6 GHz frekans bantlarında çalışan, sadece gönderme, alma ve gönderme, sadece alma yapan uydu yer istasyonları

77

 ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301444 V1.1.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine göre Temel Şartları Kapsayan Temel Şartları Kapsayan 1.5 GHz ve 1.6 GHz frekans bantlarında çalışan, Ses ve/veya Veri iletişimi Sağlayan Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) için Uyumlaştırılmış EN Standardı

78

 ETSI

EN 301 459 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 to 30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301459 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki Temel Özellikleriı Kapsayan 29,55 GHz ve 30,0 GHz frekans bantlarında çalışan Uydulara Doğru iletim yapan Uydu Kullanıcı Terminalleri (SUT) ve uydu interaktif Terminalleri (SIT) için Harmonize Edilmiş EN Standardı

79

 ETSI

EN 301 489-01 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

TS EN 301489 - 1 V1.4.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 1: Genel Teknik Şartlar

80

 ETSI

EN 301 489-02 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment

TS EN 301489 - 2 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 2: Radyo Çağrı Cihazları için Özel Şartlar

81

 ETSI

EN 301 489-03 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

TS EN 301489- 3 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 3: 9 KHz ile 40 GHz Frekans Aralığında Çalışan Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) İçin Özel Şartlar

82

 ETSI

EN 301 489-04 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services

TS EN 301489-4 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) ; Bölüm 4: Sabit Radyo Linkleri ve bunlara ait Cihazlar ve Servisler için Özel Şartlar

83

 ETSI

EN 301 489-04 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services

TS EN 301489-4 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 4: Sabit Radyo hatları ve yardımcı cihaz ve hizmetler için özel şartlar

84

 ETSI

EN 301 489-05

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)

TS EN 301489-5 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 5:Özel Kara Mobil Radyo (PMR) ve Buna İlişkin Cihazlar (Ses ve Ses Harici) İçin Özel Şartlar 

85

 ETSI

EN 301 489-05 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)

TS EN 301489-5 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihaz ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı Bölüm 5: Özel karasal seyyar radyo (PMR) ve yardımcı cihaz (konuşmalı ve konuşmasız) için özel şartlar

86

 ETSI

EN 301 489-06 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

TS EN 301489 - 6 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 6: Sayısal Gelişmiş Kablosuz telekomünikasyon (DECT) Cihazları İçin Özel Şartlar

87

 ETSI

EN 301 489-07 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)

TS EN 301489-7 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 7: Sayısal hücreli radyo telekomünikasyon sisteminin (GSM ve DCS) seyyar ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazları için özel şartlar

88

 ETSI

EN 301 489-08 V1.1.1

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations

TS EN 301489-8 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 8:GSM Baz İstasyonları İçin Belirli Şartlar 

89

 ETSI

EN 301 489-08 V1.2.1

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations

TS EN 301489-8 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 8: GSM baz istasyonları için özel şartlar

90

 ETSI

EN 301 489-09 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices

TS EN 301489-9 V1.2.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 9:Kablosuz Mikrofonlar, Benzer Radyo Frekans (RF) Ses Link Cihazları, Kordonsuz Ses ve Kulaklıklı İzleme Cihazları İçin Belirli Şartlar 

91

 ETSI

EN 301 489-09 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices

TS EN 301489-9 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 9: Telsiz mikrofonlar ve benzer radyo frekanslı (RF) ses hattı cihazı, kablosuz ses ve kulak içi izleme cihazları için özel şartlar

92

 ETSI

EN 301 489-10 V1.2.1

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

TS EN 301489-10 V1.2.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 10:1.(CT1 ve CT1+) ve 1.(CT2) Jenerasyon Kablosuz Telefonlar İçin Özel Şartlar 

93

 ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

TS EN 301489-10 V1.3.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 10: Birinci (CT1 ve CT1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (CT’) cihazı için özel şartlar

94

 ETSI

EN 301 489-11 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting service transmitters

TS EN 301489-11 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmet vericileri için özel şartlar

95

 ETSI

EN 301 489-11: V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 11: Specific conditions for analogue terrestrial sound broadcasting (Amplitude Modulation (AM) and Frequency Modulation (FM)) service transmitters

TS EN 301489-11 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 11:Analog Karasal Ses Yayını (Genlik ve Frekans Modüleli) Yapan Vericiler İçin Özel Şartlar 

96

 ETSI

EN 301 489-12 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)

TS EN 301489-12 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 12:Çok Küçük Açıklığa Sahip Terminaller İçin Özel Şartlar; Sabit Uydu Servislerinde (FSS) 4 GHz-30 GHz Frekans Aralığında Çalışan Uydu İnteraktif Yer İstasyonları 

97

 ETSI

EN 301 489-12 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)

TS EN 301489-12 V1.2.1

-

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 12: Sabit Uydu Hizmetlerinde (FSS) 4 GHz İlâ 30 GHz frekans aralıklarında çalışan uydu etkileşmeli yer istasyonları ve çok küçük açıklıklı terminaller için özel şartlar

98

 ETSI

EN 301 489-13 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for Citizens' Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech)

TS EN 301489 -13 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 13 : Halk Bandı (CB) ve Yardımcı Cihaz (Konuşma - Konuşmasız) İçin Özel Şartlar

99

 ETSI

EN 301 489-14 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial TV broadcasting service transmitters

TS EN 301489-14 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 14:Analog ve Sayısal Karasal TV Yayın Servis Vericileri İçin Belirli Şartlar 

100

 ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial TV broadcasting service transmitters

TS EN 301489-14 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı - Bölüm 14: Analog ve sayısal yayın yapan karasal TV vericileri için özel şartlar

101

 ETSI

EN 301 489-15 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment

TS EN 301489-15 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk EMU)-Bölüm 15:Ticari Olarak Piyasada Bulunan Amatör Radyo Cihazları İçin Özel Şartlar 

102

 ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment

TS EN 301489-15 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı - Bölüm 15: Ticari olarak bulunabilen amatör radyo cihazları için özel şartlar

103

 ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable

TS EN 301489-16 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 16: Seyyar ve taşınabilir analog hücreli radyo haberleşme cihazları için özel şartlar

104

 ETSI

EN 301 489-17: V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment

TS EN 301489 -17 V1.2.1

Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 17 : Geniş Band Veri ve Hiperlan Cihaz İçin Özel Şartlar

105

 ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 18: Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment

TS EN 301489- 18 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 18 : Karasal Trank Radyo (Tetra) Cihazları İçin Özel Şartlar”

106

 ETSI

EN 301 489-19 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communication

TS EN 301489-19 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk EMU)-Bölüm 19:Data Haberleşmesinde Kullanılan ve 1,5 GHz Frekans Bandında Çalışan Mobil Yer İstasyonlarının (ROMES) Alıcıları İçin Özel Şartlar 

107

 ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communication

TS EN 301489-19 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 19 : Veri iletişimi sağlayan 1,5 GHz bandında çalışan sadece alıcı seyyar yer istasyonları (ROMES) İçin Özel Şartlar

108

 ETSI

EN 301 489-20 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS)

TS EN 301489-20 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 20 : Mobil Uydu Servislerinde (MMS) Kullanılan Mobil Yer İstasyonları (MES) için Özel Şartlar

109

 ETSI

EN 301 489-22 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 22: Specific requirements for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment

TS EN 301489-22 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 22 : Yer Yüzeyinde Havacılıkla ilgili Kullanılan VHF Mobil ve Sabit Radyo Cihazı için Özel Şartlar

110

 ETSI

EN 301 489-22 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 22: Specific requirements for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment

TS EN 301489-22 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 22 : Kara Tabanlı VHF hava ile ilgili seyyar ve sabit radyo cihazları için Özel Şartlar

111

 ETSI

EN 301 489-23 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment

TS EN 301489-23 V1.1.

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 23: IMT-2000 CDMA Doğrudan Dağıtım (ULTRA) Tekniğini Kullanan Baz İstasyon Tekrarlayıcıları ve Bunlara İlişkin Cihazlar için Özel Şartlar

112

 ETSI

EN 301 489-24 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

TS EN 301489-24 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 24: Mobil ve Elde Taşınabilir Cihazlarda ve Bunlara İlişkin Cihazlarda IMT-2000 CDMA Doğrudan Dağıtım (ULTRA) Tekniği için Özel Şartlar

113

 ETSI

EN 301 489-24 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

TS EN 301489-24 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait IMT-2000 CDMA Doğrudan yayılımlı (ULTRA) için Özel Şartlar

114

 ETSI

EN 301 489-25 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Mobile Stations and ancillary equipment

TS EN 301489-25 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 25: IMT-2000 CDMA, Çoklu Taşıyıcılı Mobil İstasyonlar ve Bunlara İlişkin Cihazlar için Özel Şartlar

115

ETSI

EN 301 489-26 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 26: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Multi-carrier Base Stations and ancillary equipment

TS EN 301489-26 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 26: Mobil ve Elde Taşınabilir Cihazlarda ve Bunlara İlişkin Cihazlarda IMT-2000 CDMA, Çoklu Taşıyıcılı Baz İstasyonlar ve Bunlara İlişkin Cihazlar için Özel Şartlar

116

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM); Base Station and Repeater equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version 8.0.1 Release 1999)

TS EN 301502 V8.1.2 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Küresel Sistem Mobil Haberleşmesi (GSM) İçin Uyumlaştırılmış EN; R&TTE Yönetmeliğinin Madde 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan Baz İstasyonlar ve Tekrarlayıcı Cihazlar 

117

ETSI

EN 301 511 V7.0.1

Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) (GSM 13.11 version 7.0.0 Release 1998)

TS EN 301511 V7.0.1 

Mobil Haberleşme İçin Evrensel Sistem (GSM); R&TTE Yönetmeliğinin (1999/5/EC) Madde 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ve GSM 900 ve DCS 1800 Bantlarında Çalışan Mobil İstasyonlar İçin Uyumlaştırılmış Standard 

118

ETSI

EN 301 681 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301681 V1.3.2 

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Seyyar Uydu Servislerinde (MSS) 1,5/1,6 GHz Bantlarında, Kişisel Uydu Haberleşme Şebekeleri (S-PCN) İçin, Elde Taşınabilen Yer İstasyonları Dahil Olmak Üzere Yer Durağan Seyyar Uydu Sistemlerine Ait Seyyar Yer İstasyonları İçin (MES) Uyumlaştırılmış EN Standardı 

119

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301 681 V1.3.2

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2!sine Göre Temel Şartları Kapsayan Seyyar Uydu Servislerinde (MSS) 1,5/1,6 GHz Bantlarında, Kişisel Uydu Haberleşme Şebekeleri (S-PCN) İçin, Elde Taşınılabilen Yer İstasyonları Dahil Olmak Üzere Yer Durağan Seyyar Uydu Sistemlerine Ait Seyyar Yer İstasyonları

120

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301721 V1.2.1 

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES): R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartlarını İçeren, 1 GHz'nin Altında Çalışan ve Düşük Yer Yörüngeli (LED) Uyduları Kullanılarak Düşük Basamak Hızlı Veri Haberleşmeleri Sağlayan Mobil Yer İstasyonları (MES) İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı 

121

ETSI

EN 301 751 V1.2.1

Fixed Radio Systems; Point-to-Point equipment and antennas; Generic harmonised standard for Point-to-Point digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under

TS EN 301751 V1.2.1 

Sabit Radyo Sistemleri; Noktadan Çoklu Noktaya Donanım ve Antenler; 1999/05/EC Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren Noktadan Noktaya Dijital Sabit Radyo Sistemleri ve Antenleri Genel Harmonize Edilmiş Standard 

122

ETSI

EN 301 753 V1.1.1

Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint equipment and antennas; Generic harmonised standard for Point-to-Multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the 1999/05/EC Directive

TS EN 301753 V1.1.1 

Sabit Radyo Sistemleri; Noktadan Çoklu Noktaya Donanım ve Antenler; 1999/05/EC Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren Noktadan Çoklu Noktaya Dijital Radyo Sistemleri ve Antenleri İçin Genel Harmonize Edilmiş Standard 

123

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301783-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); seyyar kara hizmeti; ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı 

124

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301796 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); R ve TTE direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan CT1 ve CT1+ kablosuz telefon cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı 

125

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301797 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); CT2 Kablosuz Telefon Cihazları İçin R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı 

126

ETSI

EN 301 839-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra Low Power Active Medical Implants and Accessories; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301839-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); İnsan vücuduna yerleştirilen çok düşük güçte aktif tıbbi cihazlar ve aksesuarlar için 402 MHz - 405 MHz frekans aralığındaki radyo cihazları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı 

127

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital wireless microphones operating in the CEPT harmonized band 1785 MHz to 1 800 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301840-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); 1785 MHz - 1800 MHz CEPT uyumlaştırılmış bandında çalışan sayısal radyo mikrofonları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN Standardı 

128

ETSI

EN 301 843-1 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

TS EN 301843-1 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Denizcilikte Kullanılan Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 1:Ortak Teknik Özellikler 

129

ETSI

EN 301 843-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radiotelephone transmitters and receivers

TS EN 301843-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 2: Radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar 

130

ETSI

EN 301 843-4 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers

TS EN 301843-4 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM): Denizciliğe Ait Radyo Donanımı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 4:Dar-Bant Doğrudan-Basma ((NBDP) NAVTEX Alıcıları İçin Özel Şartlar 

131

ETSI

EN 301 908-01 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301 908-01 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü-Kuşak Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazı (UE); Bölüm 1: IMT-2000 İçin, R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı, Giriş ve Ortak Şartlar

132

ETSI

EN 301 908-02 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301 908-02 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü- Kuşak Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazı (UE); Bölüm 2 : 1: IMT-2000 İçin, R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı, CDMA

133

ETSI

EN 301 908-03 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301 908-03 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü-Kuşak Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazı (UE); Bölüm 3: IMT-2000 İçin, R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı, CDMA Doğrudan Yayma (Utra FDD) (BS)

134

ETSI

EN 301 908-04 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-4 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM): Üçüncü Kuşak Hücreli Devreler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Donanımı (UE); Bölüm 4:R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren IMT-2000, CDMA Çok Amaçlı Taşıyıcı (cdma2000), (UE) İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı 

135

ETSI

EN 301 908-05 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-5 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM):Üçüncü Kuşak Hücreli Devreler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Donanımı (UE); Bölüm 5:R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren IMT-2000, CDMA Çok Amaçlı Taşıyıcı (cdma2000), (BS) İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı 

136

ETSI

EN 301 908-06 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-6 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon (Nesil) Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazlar (UE); Bölüm 6:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

137

ETSI

EN 301 908-07 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-7 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazlar (UE); Bölüm 7:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

138

ETSI

EN 301 908-08 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-8 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazlar (UE); Bölüm 8:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWc 136) (UE) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

139

ETSI

EN 301 908-09 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-9 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Donanımı (UE); Bölüm 9:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWC 136) (BS) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

140

ETSI

EN 301 908-10 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-10 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazlar (UE); Bölüm 10:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWC 136) (BS) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

141

ETSI

EN 302 018-2 V1.1.1

Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302018-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); Frekans modülâsyonlu (FM) ses yayın hizmeti için verici cihazlar; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN standardı

142

ETSI

EN 303 035-1 V1.1.1

Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 1: Voice plus Data (V+D)

TS EN 303035-1 V1.1.1 

R ve TTE Direktifi Madde 3.2'deki Temel Özellikleri Kapsayan TETRA Cihazı İçin Harmonize Edilmiş EN, Bölüm 1: Ses+Veri (V+D) 

143

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 1: Voice plus Data (V+D)

TS EN 303035-2 V1.2.1 

R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren TETRA Donanımı İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı Bölüm 2:Doğrudan Mod İşlemi (DMO) 

144

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.1

Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 2: Direct Mode Operation (DMO)

TS EN 303035-2 VI.2.1 

R ve TTE Direktifi Madde 3.2'deki Temel Özellikleri Kapsayan TETRA Cihazı İçin Harmonize Edilmiş EN, Bölüm 1: Ses+Veri (V+D)  

145

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 2: Direct Mode Operation (DMO)

TS EN 303035-2 VI.2.2 

R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartları İçeren TETRA Donanımı İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı Bölüm 2:Doğrudan Mod İşlemi (DMO)  

Sayfa Başı