Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Temmuz 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25530

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5221  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

 

TBMM Kararı

817 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7564 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ulaştırma Karma Komisyonu Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararı

 

Vatandaşlık Kararı

— 242 Kişi ile İlgili Verilen İptale İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 5, 6, 7 ve 13 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 36)

— İthalat: 2004/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

Kurul Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 342 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun

Kanun No. 5221

Kabul Tarihi : 14.7.2004

MADDE 1. — 10.11.1983 tarihli ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Yüce Divan sıfatıyla yapılan yargılamanın gerekli kıldığı durumlarda genel, katma ve özerk bütçeli dairelerde çalışanlar ile hâkim, savcı ve Sayıştay denetçileri aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Anayasa Mahkemesinde görevlendirilir. Görevlendirme, Anayasa Mahkemesi Başkanının istemi üzerine ilgili kurum ve kurullarca on gün içinde sonuçlandırılır. Geçici görev süresi ilgililerin terfi ve emekliliklerinde hesaba katılarak özlük hakları devam ettirilir. Geçici görev süresince yükselme ve kademe ilerlemelerine esas olmak üzere Anayasa Mahkemesi Başkanı, ilgili kurum ve kurullara yazılı bilgi verir. Geçici olarak görevlendirilenlere bu görev süresince almakta oldukları aylık, ödenek, zam ve tazminatlardan ayrı olarak her ay (2500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ek ödenek verilir.

Anayasa Mahkemesi personeline, bütçe kanunlarındaki sınırlamalara bağlı kalınmaksızın fiilen ödenmekte olan fazla çalışma ücretleri Yüce Divan sıfatıyla yapılan yargılamanın sonuçlanmasına kadar iki katı olarak ödenir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2004

—— • ——

TBMM Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

Karar No. 817

Karar Tarihi: 15.7.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 17 Temmuz 2004 Cumartesi gününden başlamak ve 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00’de toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 15 Temmuz 2004 tarihli 116 ncı Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7564

4 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ulaştırma Karma Komisyon Protokolü”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/6/2004 tarihli ve İEGY/209718 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-10250

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Temmuz 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Mehmet Ali ŞAHİN

Başbakan V.   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06/216-2004-836

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10250 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2004 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5909

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Naci YATBAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6057

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gaziantep 10 uncu Bölge Müdürlüğüne Hüseyin SÖNMEZLER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 5/6/2001 tarih ve 24423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 – Merkez Müdürü, Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim elemanları arasından 3 yıl süreyle Rektörce atanır. Müdür Yardımcısı müdürün teklifi üzerine 3 yıl süreyle Rektör tarafından atanır."

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 5, 6, 7 ve 13 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 3/5/2003 tarihli ve 25097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 – Hastane Yönetim Kurulu, Rektörün Başkanlığında, birisi Rektör tarafından atanan, diğeri Döner Sermaye İşletmesinde sorumlu 2 (iki) Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi ve Üniversite Yönetim Kurulunun 1 (bir) yıl içinde kendi üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) Profesörden oluşur. Üyeler tekrar atanabilirler. Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektör Vekili kurula başkanlık eder. Kurulun raportörlüğünü Başhekim, sekreterliğini oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 – Hastane Yönetim Kurulu; Hastane ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin ve Hastane Danışma Kurulunun alacağı istişari kararların ışığında, hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları alır.

Hastane Yönetim Kurulu, Rektörün çağrısı ile toplanır. Toplantılar üye tamsayısının çoğunluğu ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Rektörün oyu 2 (iki) oy yerine geçer."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 – Hastane Başhekimliğine, Rektör tarafından, Hastanede uygulamalı öğretim yapan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi 2 (iki) yıl için atanır. Süresi biten Başhekim yeniden atanabilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Başhekimin, öğretim üyeleri arasından önereceği en çok 2 (iki) Başhekim yardımcısı, Rektör tarafından atanır. Başhekimin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Başhekim yardımcılarının görev süresi sona erer."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 – Hastanenin ita amiri Rektördür. Rektör uygun gördüğü takdirde, bu yetkisini kısmen veya tamamen Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör yardımcısına ya da Hastane Başhekimine devredebilir."

Yürürlük

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 36

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (Tasdik Yönetmeliği) 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiştir.

Bakanlığımızca yayımlanan 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 01.07.2003 gün ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar kapsamında özel tüketim vergisi sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına ilişkin düzenleme ile getirilen imkandan yararlanılması yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup, Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporunda bulunması gereken zorunlu bilgiler, rapor dispozisyonu, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmektedir.

I – TASDİKİN AMACI

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.07.2003 gün ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve buna ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile gerektiğinde bu konuda yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemeler kapsamında, Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı uygulamasından yararlanması için mükelleflerin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

II – YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITINA İLİŞKİN DÖNEM FAALİYETİ TASDİK RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) no.lu ekini oluşturan rapor kapağına ve (2) no.lu ekini oluşturan raporun dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Bu Tebliğ ile 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Sözü edilen Tebliğ uyarınca, Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (ticari ve zirai kazançları gerçek usulde tespit edilmeyenler hariç) her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci döneminde kullandıkları deniz yakıtı ile gerçekleştirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek Tasdik Raporunun, bu dönemleri takip eden ay başından itibaren 1 ay içerisinde deniz yakıtı kullanıcılarının KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.

Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “14- Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır.

III – YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

Yeminli mali müşavirlerin yapmış olduğu incelemenin amacı, 01.07.2003 gün ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar hükmünden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğini, deniz akaryakıtı kullanımının aranılan şartlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla bu konu ile sınırlı olmak üzere ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin sıfıra indirilmesi gerekçesine uygun olarak kullanımın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve Tasdik Yönetmeliği çerçevesinde her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde deniz akaryakıtının öngörülen mevzuata aykırı kullanımının tespiti nedeniyle alınması gereken vergilerden ve kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

IV – RAPORUN TESLİMİ

Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu, deniz yakıtı kullanıcılarının KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar, vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

-----------------------------

EK 1: Yeminli mali müşavirlik özel tüketim vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu kapak örneği

EK 2: Rapor dispozisyonu

 

 

----------------------------

1 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2 02/01/1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3 31/12/2003 tarih ve 25333 (3.M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

4 16/12/1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

EK:1

 

 

Rapor Sayısı : YMM..../......        ......................

Rapor Ekleri: ..../..../....

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ

DENİZ YAKITI TASDİK RAPORU

İncelemeyi yapan

Yeminli Mali

Müşavirin

Adı Soyadı :

Bağlı Olduğu Oda :

Büro Adresi :

Telefon Numarası :

Dayanak

Sözleşmesinin

Günü :

Sayısı :

Mükellefin

Adı Soyadı (Unvanı) :

Adresi :

Vergi Dairesi :

Hesap No.su :

Telefon Numarası :

İnceleme Dönemi

:

Konusu

:

Toplam Kullanılan Yakıt Tutarı

:

DEB’in (Su ürünleri ruhsat tezkeresi)

Geçerlilik Süresi

:

SONUÇ

:

 

EK:2

 

RAPOR DİSPOZİSYONU

I — GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

A- Dağıtım İzin Belgesine Sahip Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine İlişkin Bilgiler

- Dağıtım izin belgesinde yer alan bilgiler.

- Adı, soyadı, ünvanı, sermayesinin % 10 ve daha fazla paylı ortaklarının adları ve adresleri.

- İştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

- Bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası.

- Söz konusu şirketlere ilişkin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde haklarında rapor veya tespit varsa bununla ilgili bilgiler.

- Gerekli görülen diğer hususlar.

B - Özel Tüketim Vergisi Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Alan Kullanıcılarına İlişkin Bilgiler

- Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.

- Mükellefin iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

- Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası.

- Mükellefin ticaret sicil kaydı, sicil numarası.

- Kayıtlı oldukları mesleki kuruluşlar.

- ÖTV’si indirilmiş yakıt alacak deniz aracının adı, tonilatosu, DEB bilgileri. (Balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresi)

- Gemilerin mevcut yakıt tankları kapasitesi ve deniz aracına verilen yakıtların cinsi (fuel-oil veya motorin) ile Yakıt Alım Defterinde belirtilen bir defada ve bir yılda alabilecekleri azami yakıt miktarları hakkında bilgiler.

- Gerekli görülen diğer hususlar.

II — USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:

- Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

- Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

- Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

- Gerekli görülen diğer hususlar.

III — HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

- Özel Tüketim Vergisi sıfıra (0) indirilmiş yakıt kullanarak yapılan ticari ve zirai faaliyet sonucu elde edilen hasılat tutarlarına ilişkin bilgiler.

- Mükellefin son hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu.

- Özel Tüketim Vergisi sıfıra (0) indirilmiş olarak satın alınan yakıtın hangi amaçla, hangi işlerde kullanıldığı, kullanılan yakıtın miktarı.

- Yakıt alım defterine ilişkin bilgiler.(geçerlilik süresi, onaylanıp onaylanmadığı, DEB’in (balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresi) geçerlilik tarihine ilişkin bilgiler vs.)

- Son iki yıllık katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi beyanları, nakden veya mahsuben yapılan ödemeleri.

- Gerekli görülen diğer hususlar.

IV — SONUÇ

Yeminli mali müşavir, Özel Tüketim Vergisi sıfıra indirilmiş olarak satın alınan yakıtın hangi amaçla ve hangi işlerde kullanıldığı ve kullanılan yakıtın miktarına ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı         

İmza-Mühür          

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalat: 2004/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

MADDE 1 — 31.12.2003 tarihli ve 25333 1 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat: 2004/14 sayılı Tebliğ”e, 24.01.2004 tarihli ve 25356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat: (2004/14) sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile eklenen “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi”ne (EK F) “İsrail” ilave edilmiştir.

MADDE 2 —Bu Tebliğ 14.07.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 342

Karar Tarihi: 13/07/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/07/2004 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesinin (f) bendi, ek 2 nci maddesi, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri uyarınca, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış tarifesi hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından LNG satın alanlara uygulanacak Özel Tüketim Vergisi hariç LNG satış fiyatı üst sınırı her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

LNGBSÜ(i) = LNG alım(i) + ∆LNG alım(i-1) + [( LNG alım(i) + ∆ LNG alım(i-1) ) x k]

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

LNGBSÜ(i) : i nci ayda, BOTAŞ’ın Özel Tüketim Vergisi hariç LNG satış fiyatı üst sınırı (ABD Doları/1000 m3),

LNG alım(i) : i nci ayda, BOTAŞ tarafından öngörülen ağırlıklı ortalama LNG alım fiyatı (ABD Doları/1000m3),

∆LNGalım(i-1) : i-1 inci ayda, BOTAŞ tarafından temin edilen LNG’nin ABD doları cinsinden gerçekleşen ve öngörülen ağırlıklı ortalama alım fiyatları arasındaki fark (ABD Doları/1000m3),

k : 0,28 olup, BOTAŞ’ın işletme maliyeti ve kar toplamına ulaşmak için kullanılan katsayıdır.

Madde 2 - a) BOTAŞ haricindeki toptan satış lisansı sahibi şirketlerin LNG satışı yapmaları durumunda, iletim dahil, özel tüketim vergisi hariç LNG satış fiyatı üst sınırı her ay için aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

LNG TSÜ(i) = LNGBUS(i) + S

Burada:

i : Tarifenin uygulanacağı ay,

LNGTSÜ(i) : i nci ayda, toptan satış lisansı sahibi şirketlerin iletim dahil, özel tüketim vergisi hariç LNG satış fiyatı üst sınırı (ABD Doları/1000 m3),

LNGBUS(i) : i nci ayda, BOTAŞ tarafından toptan satış lisansı sahibi şirketlere uygulanan özel tüketim vergisi hariç LNG satış fiyatı (ABD Doları/1000m3),

S : BOTAŞ tarafından toptan satış lisansı sahibi şirketlere uygulanan özel tüketim vergisi hariç LNG satış fiyatına her ay sabit olarak eklenecek tutar (ABD Doları/1000 m3) olup, aşağıdaki formüle göre hesaplanır;

S = LNGBSÜ(Temmuz) x kt

LNGBSÜ(Temmuz): Temmuz ayında, BOTAŞ’ın Özel Tüketim Vergisi hariç LNG satış fiyatı üst sınırı (ABD Doları/1000 m3),

kt : 0,90 olup, toptan satış lisansı sahibi şirketlerin işletme maliyeti, iletim gideri ve kar toplamına ulaşmak için kullanılan katsayıdır.

b ) BOTAŞ haricinde toptan satış lisansı sahibi şirketlerin, kendi aralarında LNG alım satımı yapmaları halinde, fiyatlar serbestçe belirlenir.

Madde 3 – LNG iletim bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Madde 4 - 1 inci ve 2 nci maddede ABD Doları/1000 m3 olarak düzenlenen LNG satış fiyatı üst sınırlarına uygun olarak ilgili şirket tarafından belirlenen LNG satış fiyatları, faturalandırmada TL/m3’e çevrilir. Kullanılacak ABD dolar kuru için, faturalandırma günü (dahil) ile bir önceki aya ait aynı gün (dahil) arasındaki T.C. Merkez Bankası tarafından günlük olarak saat 15:30 itibariyle açıklanan gösterge nitelikli döviz satış kurlarının aritmetik ortalaması dikkate alınır.

Madde 5 - Bu Kararda hesaplama yöntemi gösterilen ve 4 üncü maddeye göre hacim (TL/m3) cinsine çevrilen sıvılaştırılmış doğal gaz satış fiyatları, 10,64’e bölünmek suretiyle enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 6 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 7 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 8 - Bu Karar çerçevesinde; BOTAŞ ve LNG satışı yapan toptan satış lisansı sahibi şirketler, her ay uygulama dönemi başlangıcında, LNG satış fiyatı üst sınırlarını (ABD Doları/1000 m3), müşteri bazında LNG satış fiyatlarını, tarife döneminden önceki aya ilişkin müşteri bazında gerçekleşen satış fiyat (TL/m3) ve miktarlarını her ay başından itibaren 7 gün içinde Kurum’a bildirir. Ayrıca, uygulanacak Özel Tüketim Vergisi BOTAŞ tarafından bildirilir.

Madde 9 - Bu Kararın 1 inci maddesi ve ilgili hükümleri 1/7/2004 tarihinde, 2 nci maddesi ve ilgili hükümleri 1/8/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı