Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Temmuz 2004

PAZAR

Sayı : 25526

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/24/AT)

— Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/2)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/3)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/4)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/5)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/7)

— Kocaeli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 120)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/52, (2908 Sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili) K: 2004/94 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-10043

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-209-2004-815

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10043 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Temmuz 2004 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların

Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

(92/24/AT)

MADDE 1 — 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (92/24/AT) değişik Geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 9 — Hız sınırlayıcılarının set değerleri, 11/4/2003 tarihli ve 25076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (c) bendinin (4) numaralı alt bendine göre belirlenecek tarihe kadar ayarlanmayabilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "ön eleme sınavı" tanımı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "sınav kurulu kararıyla yapılacak ön eleme sınavında en az 70 puan alanlardan;" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek, itirazları incelemek ve karara bağlamak,

c) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavla ilgili diğer işleri sonuçlandırmak."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Personeli

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/12/1999 tarihli ve 23911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin; (f) bendinin l inci alt bendinin sonuna "Koruma ve Güvenlik Görevlisi." ibaresi ile, (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi ve (1) alt bendi eklenmiştir.

"g) Yardımcı Hizmetler Grubu

1-Hizmetli, Gemici"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alınacaklar, atama yapılacak kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda eğitime alınacaklar; bu Yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere belirlenir. Başka kurum ve kuruluşlardan naklen atama yoluyla gelenler ile kurum içerisinde aynı görev için benzer eğitimi alıp sınava geçerli bir mazeret nedeniyle katılamayanların bu hakları geçerli kabul edilir. Ancak daha önce görevde yükselme eğitimine katılıp görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar aynen uygulanır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Görevde yükselme eğitimlerine ilişkin duyuru, görevde yükselme eğitiminden en az bir ay önce aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılır.

a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sınıfı, adedi, hangi birimde bulunduğu,

b) Eğitime girecek personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Eğitimlerin yapılacağı yer ve tarih.

Eğitime katılacaklara eğitimin yeri ve tarihi eğitimden en az onbeş gün önce bildirilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için gerekli işlemler başlatılır. Görevde yükselme sınavı yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınavı kazananlar ilgili boş kadrolara üç ay içerisinde başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde ataması yapılacak personel ekli formdaki puanlama esas alınarak tespit edilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (b) bendinin 3 üncü alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğe ekte gösterildiği şekilde düzenlenen "Ek-1 Değerlendirme Formu" eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

 

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve

Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Yer

Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Taşra Teşkilatı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taşra Teşkilatı : Teşekkül Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında yer alan Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Işıklar (İzmir) ve Erzincan Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Müessese Teşkilatları ile Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüklerinin Merkez Teşkilatları dışında kalan İşletme Müdürlükleri ve bağlı ünitelerini"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin, 15/6/2003 tarihli ve 25139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 5 inci maddesinin (A) bendinin (2/a) alt bendinde yer alan İşletme Müdürü ifadesi çıkartılarak, aynı maddenin (A) bendine (1/ö) alt bendi olarak eklenmiştir.

"ö) İşletme Müdürü (Bağlı Ortaklık)"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (D) bendinin (c) alt bendinde yer alan Matematikçi, Kimyager, Fizikçi ve İstatistikçi ifadeleri çıkartılmış ve (b) alt bendine eklenmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin, değişik 7 nci maddesinin (A) bendinin (a) ve (a/4) numaralı alt bentlerinde yer alan İşletme Müdürü ifadeleri, (a/5) numaralı alt bendinde yer alan ve İşletme Müdürü (Teknik) ifadesi ile (a/6) numaralı alt bendinde yer alan İşletme Müdürlükleri ifadesi metinden çıkartılmış, aynı maddenin (A) bendinin (a/5) ve (a/6) numaralı alt bentleri ile (b/3) ve (b/4) numaralı alt bentlerinde yer alan "ilgili Mühendislik Fakültelerinden mezun olması" ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okulların ilgili teknik bölümlerinden mezun olması"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (f) bendi eklenmiştir.

"Sınava tabi olmayan kadro veya pozisyonlara atanacak personelin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan genel şartları haiz olması (f bendi hariç) koşuluyla atanmaları aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bağlı Ortaklık Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı ile İşletme Müdürü kadrolarına atanacak personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki ilgili hükümlere tabidir.

Ancak, bu kadrolara ataması yapılacak olan personelin 4 yıllık yüksek okul mezunu olması şart olup, aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi bu kadrolara atanacak personel için uygulanmaz.

f) Basın ve Protokol Müşaviri, Halkla İlişkiler Müşaviri, Müşavir ve Başuzman kadrolarına, Teşekkülde (I) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan personel arasından atama yapılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan İşletme Müdürü ifadelerinin tamamı maddeden çıkartılmıştır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmış (c) bendi (b) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 34 üncü maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"e) II ve III sayılı cetvele dahil kadro ve pozisyonlarda görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan Bağlı Ortaklık Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı ile 2 numaralı alt bendinde yer alan İşletme Müdürü kadrolarına atanacaklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel hükümlere tabidir.

Ancak, bu kadrolara ataması yapılacak olan personelin 4 yıllık yüksek okul mezunu olması şart olup, aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi bu kadrolara atanacak personel için uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türkiye Noterler Birliğinden:

Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/1991 tarihinde yürürlüğe giren Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — İmhası kararlaştırılan ve uygunluk kontrolü yapılarak imha listesi kesinleşen B ve C grubu noterlik işlemleri ile defterler, evrak ve belgeler imha edilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyonca, bu suretle kesinleşen listelere göre imha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.’’

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4— Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği yürütür.

—— • ——

Türkiye Noterler Birliğinden:

Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 10.05.1999 tarihli ve 23691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği merkez birimleri ve noter odaları ile vekaleten yönetilenler de dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıf tüm noterliklerin denetimini kapsar."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetçi sayısı ve büro kadrosu Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Türkiye Noterler Birliği Kongresi tarafından belirlenir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Birlik bünyesinde yer alan merkez birimlerinin, noter odalarının ve noterlerin görevlerini kanun, yönetmelik, genelge ve uyulması zorunlu meslek kurallarına uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, işlemlerini incelemek, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında hukuka aykırı davranıp davranmadıklarını, tutum ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uyup uymadığını araştırmak,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Birlik merkez birimleri ile noter odaları ve noterliklerin görevlerini kanun, yönetmelik, genelge ve uyulması zorunlu meslek kurallarına uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, işlemlerini incelemek,"

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Denetleme, inceleme ve araştırma yapılan birim ilgilileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, denetçilere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almakla yükümlüdür.

Denetçiler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve araştırma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı suretlerini almak, kasa ve depo gibi yerleri incelemek ve saymak, inceleme ve sayma işlerinde yardım talebinde bulunmak, Yönetim Kurulundan gerektiğinde diğer kamu idare ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek için talepte bulunmak yetkisine sahiptir. İlgililer, Yönetim Kurulunun bu isteklerini yerine getirmek ve soruları cevaplamak zorundadırlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Denetçiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde sayılan nitelikleri taşıyan, disiplin cezası almamış Hukuk Fakültesi mezunu, Noterlik Hukukuna vakıf ve en az 10 yıl süre ile Hakimlik, Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Avukatlık, Üniversite Öğretim Üyeliği yapmış veya Noterlik Kanununun 126 ncı maddesinin (c), (d), (e) fıkralarında sayılan disiplin cezalarını almamış ve en az 10 yıl süre ile noterlik hizmetinde bulunmuş olan istekliler arasından Yönetim Kurulunca atanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile aralarında kayın dahi olsa üstsoy veya altsoy veya kan hısımlığından 3 üncü derece, kayın hısımlıkta 2 nci derecede ve bu dereceler dahil hısım olanlar ile fiilen noterlik görevinde bulunanlar denetçiliğe atanamazlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Denetim; birim, servisler veya noterliğin her bakımdan denetlenmesidir. Ancak Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde denetimi sınırlandırabilir ve belli konu veya konularda yapılmasına karar verebilir. Bu takdirde Yönetmeliğin 4 üncü Kısım 2 nci Bölümündeki işlemler sadece o iş veya konu ile sınırlı olmak üzere yapılır.

Noterler, noterlik hizmetinin kanun, yönetmelik, genelge ve uyulması zorunlu meslek kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve noterlik işlemlerinde birlik ve beraberliğin temini amaçları ile lüzum görülmesi halinde veya ciddi bulunan bir ihbar veya duyum üzerine Yönetim Kurulunca alınacak karar çerçevesinde denetlenir.

Noter vekillerinin denetimi, Başkanlık Divanının veya acil hallerde Birlik Başkanının gerek göreceği zamanlarda bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Birlik merkez birimleri ve noter odaları ise; Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda ve kararda belirtilecek çerçeve içinde denetlenir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiş, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Noterliklerde denetim, Yönetim Kurulunun denetim istemi doğrultusunda, denetçi ile noter veya noter vekili arasında denetim konusunun da belirtildiği bir tutanak ile başlar

Yapılacak denetim, hesapların incelenmesini de kapsıyor ise denetim aşağıdaki hesapların tespiti işlemleri ile başlar.

a) Emanet para hesabı,

b) Harç, damga vergisi ve değerli kağıt bedeli hesapları,"

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1, 2, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 nci ve 8 inci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Yapılacak denetim hesapların incelenmesini de kapsıyor ise, noterliklerin denetiminde harç, damga vergisi ve değerli kağıt hesabı ile emanet para hesabı ve ücretler incelenir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca tahsil edilen vergi ve harçlar ile değerli kağıt bedellerinin, yevmiye defteri toplamlarına uygun şekilde ilgili vergi dairesine beyanname ile süresinde yatırılıp yatırılmadığı, makbuz, beyanname ve yevmiye defterlerinin karşılaştırılması suretiyle araştırılır.

Vekaleten yönetilen noterliklerde ayrıca iş sahiplerinden harç, damga vergisi ve değerli kağıt karşılığı olarak tahsil edilmiş paralardan, henüz dönem itibarıyla merciine yatırılmamış olanların mevcut olup olmadığı araştırılır. Mevcut olmaması veya noksan olması halinde keyfiyet bir tutanakla tespit olunur.

İşlemlerde fazla veya noksan harç, vergi, değerli kağıt bedeli ve ücret alındığının tespiti halinde, işlem numaraları ve niteliği ile eksik ve fazla alınan miktarlar belirtilmek suretiyle düzenlenecek tutanak doğrultusunda, denetlenen noterin kabulü halinde eksik harç, vergi ve değerli kağıt bedelinin tamamlatılması sağlanır. Noterin veya vekilin itirazı halinde bu husus da tutanakta belirtilmek suretiyle durum Yönetim Kurulunun takdirlerine sunulur."

MADDE 11— Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 1 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir.

"Denetlenen noterliğin iş hacmine göre, sondaj suretiyle değeri yüksek harç, vergi ve ücret tahsil edilmiş işlemler ile değişik hukuki vasıflı harç ve damga vergisinden muaf olarak yapılmış işlemlerden, uygun sayıda işlem yevmiye defterindeki numaralarından saptanarak incelenir.

Kanun ve genelgelere aykırı işlem yapılıp yapılmadığı, muafiyetlerin isabetle takdir edilip edilmediği, kayıtların düzgün bir şekilde yapılmasına özen gösterilip gösterilmediği incelenir ve eski tarihli evrak düzenleme, yevmiye defterinde numara ayırma, beyanname ve makbuzlarda tahrifat yapılması gibi konular üzerinde titizlikle durulur.

Fazla veya eksik ücret alınmasının kasıtlı olduğu sonucuna varılır ise hakkında işlem yapılmak üzere durum Yönetim Kuruluna sunulur.

Noterlik Kanununun 117. maddesinin tatbikini gerektirecek şekilde fazla ücret alındığının saptanması halinde Noterin veya vekilin beyanını da içeren tutanak düzenlenerek Yönetim Kuruluna sunulur."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Dairede tutulması gerekli defter ve kartonların usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, personel hizmet sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, bordrolar, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bildirgeler ve ödeme makbuzları incelenir. Noterlik dairesi ve arşivin temiz ve düzgün olup olmadığı hususlarıda inceleme kapsamındadır."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetlenmesine karar verilen merkez birimlerinin görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapıp yapmadıkları, Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı karar gereklerinin zamanında yerine getirilip getirilmediği, dosyaların, yazı ve belgelerin düzgün bir şekilde muhafaza edilip edilmediği hususları incelenir".

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü Kısım 3 üncü Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetimde Uyulacak Kurallar"

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetlenenin Uyacağı Kurallar

Madde 25 — Denetlenen dairenin yetkilisi tarafından, denetçilere görevleri ile ilgili gerekli kolaylıklar gösterilerek özellikle istek halinde hizmeti aksatmayacak şekilde araç, gereç ve eleman sağlanması suretiyle yardımcı olunur."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetçilerin Uyacağı Kurallar

Madde 26 — Denetçiler;

a) Denetlenen dairenin çalışma saatlerine uyulmak suretiyle ve çalışmaları aksatmayacak şekilde denetim yaparlar,

b) Görevleri sırasında öğretici ve uyarıcı olmaya önem verirler, kırıcı olmaktan kaçınırlar,

c) Denetleme, inceleme ve araştırma için gidecekleri yerler ve yapacakları işler hakkında başkalarına bilgi ve belge veremezler,

d) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususları, yaptıkları denetimle ilgili konuları açıklayamazlar,

e) Hangi döneme ait işleri denetlediklerini göstermek üzere tarih ve imza koymak suretiyle yapacakları açıklamalar dışında, evrak ve defterler üzerinde düzeltme yapamazlar, üzerlerine not düşemezler.

f) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar".

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası, 3 üncü fıkrasının (b) bendi ile 4 ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetim raporları üç nüsha halinde hazırlanır ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verilir.

b) Denetlenen dairenin yeri, yerleşme durumu, geliri ile uygun döşenip döşenmediği,

Denetimin belli konu veya konularda yapılması öngörülmüş ise denetim raporunda sadece verilen görev ile ilgili bölümlere yer verilir.

Sonuç bölümünde, varsa bir önceki denetime göre gelişmeler ve görülen noksanlıklar, önemli ihtiyaçlar, kanun, yönetmelik, genelge ve görüşlere aykırı uygulamalar açıklanarak gereği için Yönetim Kuruluna sunulur."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci madde başlığı ile 1, 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

"Denetçi Önerileri

Uygulamada faydalı olabilecek hususlarla, uyulmaması halinde ilgilisi hakkında sorumluluk gerektirebilecek aksamalar bakımından yapılacak öneriler denetçi tarafından bir liste halinde düzenlenir.

İlgili dosya ve evrak gün ve numaraları belirtilmek suretiyle rastlanan aksamalar ve çözüm yolları gösterilir. İşin önemine göre gerekmiyorsa, tek konuyu kapsayan ve yerinde giderilmesi mümkün olan durumlar ile defter ve kayıtların tutulmasından kaynaklanan noksanlıklar öneriye konu edilmez.

Mevzuata uygun olup olmadığında tereddüt edilen hususlarla, uygulamada sakıncaları olduğu saptanan genelge ve görüşlere konu işlemler hakkında öneri yapılmaz, durum Yönetim Kurulunun takdirlerine sunulur."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — İnceleme, Yönetim Kurulunun kararına göre, dosya üzerinde merkezde yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde mahallinde de yapılabilir.

Muhbir veya müştekiler dinlenir. Ancak işleme yönelik şikayetlerde iddianın niteliğine göre bu şahısların dinlenmesine gerek olup olmadığı denetçi tarafından takdir edilir.

Muhbir veya müştekileri farklı olsa da konu ve delil bakımından bağlılık bulunan hallerde evrak birleştirilerek tek inceleme raporu düzenlenebilir.

Konu ile ilgili delillerin eksiksiz toplanmasına özen gösterilir. Gerekli görülen belge örnekleri alınarak rapora eklenir.

İnceleme sonucunda bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta noter veya noter vekilinin konu hakkındaki sözlü veya yazılı beyanına da yer verilir."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Yapılan inceleme neticesinde üç nüsha halinde inceleme raporu düzenlenir ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe verilir.

İnceleme Raporunda;

a) Yönetim Kurulunun inceleme kararının tarih ve sayısı,

b) Muhbir veya müştekilerin ad ve soyadları,

c) Hakkında inceleme yapılan görevliler,

d) Yapılan incelemenin konusu,

e) Yapılan incelemenin ne şekilde yapıldığı, hangi delillerin toplandığı, toplanmasına gerek görülmeyenlerin toplanmama sebebi,

f) Delillerin tartışılması,

g) Sonuç (Varılan kanaat ve Yönetim Kurulu takdirlerine sunuş)

bölümlerine yer verilir."

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı Kısım başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değerlendirme, Çeşitli ve Son Hükümler"

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 32 nci madde eklenmiş, Yönetmeliğin diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Yönetim Kurulunca Yapılacak İşlemler

Madde 32 —Yönetim Kurulu kendisine gelen denetim veya inceleme raporu ile önerileri ilgilisine tebliğ eder ve varsa itirazlarını 7 iş günü içinde Yönetim Kuruluna sunmasını ister.

İlgilinin cevap süresi de geçtikten sonra Yönetim Kurulu denetleme veya inceleme raporu ve varsa itirazlar üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda;

a) Denetleme veya incelemenin genişletilmesine,

b) İlgili hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

c) Görülen yanlışlık ve noksanlıkların giderilmesi için ilgilinin uyarılmasına,

d) İlgilinin disiplin kuruluna gönderilmesi gerektiği sonucuna varırsa, denetim dosyasının Disiplin Kuruluna gönderilmesine,

e) Yasalara göre suç teşkil eden bir durum varsa ayrıca durumun soruşturulması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına konunun intikal ettirilmesine,

karar verir.

Yönetim Kurulunun yaptırdığı tüm denetim ve incelemeler sonuçlarıyla birlikte her yıl bir rapor halinde Türkiye Noterler Birliği Kongresine sunulur."

Yürürlük

MADDE 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür."

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, EK I’de G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim uygulaması, EK I’de belirtilen kıymetlerin altında veya üstünde kıymetleri haiz maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

2004-1' in EKLERİ.doc

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/2)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, EK I’de G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim uygulaması, EK I’de belirtilen kıymetlerin altında veya üstünde kıymetleri haiz maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2004-2'nin EKLERİ.doc

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/3)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet (ABD Doları/Adet)

9025.11.91.00.11

Kliniklerde kullanılan termometreler

3

9025.11.91.00.12

Veterinerlikte kullanılan termometreler

3

9025.11.99.00.11

Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, vidalı)

3

9025.11.99.00.19

Diğerleri

3

 

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim uygulaması, Madde 2’de belirtilen kıymetlerin altında veya üstünde kıymetleri haiz maddeler için Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2004-3'ün EKLERİ.doc

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/4)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddenin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması 3802.90.00.90.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “aktif hale getirilmiş toprak ve killer”in ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Sözkonusu madde ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddenin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2004-4'ün EKLERİ.doc

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/5)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddenin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması 70.13 gümrük tarife pozisyonlu “sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya”nın ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Sözkonusu madde ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

09.05.2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/11sayılı Tebliğ kapsamında ithal lisansı düzenlenmiş maddeler için ithal lisansının ibraz edilmesi durumunda gözetim belgesi aranmaz.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddenin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2004-5'in EKLERİ.doc

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/6)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerin ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.P.

Madde Adı

7009.91

Çerçevesiz (Aynalar)

7009.92

Çerçeveli (Aynalar)

 

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Müsteşarlığa iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve belgenin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2004-6'nın EKLERİ.doc

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/7)

 

 Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda G.T.İ.P.’ları ve adları belirtilen maddelerin ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Müsteşarlık) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

9030.39.30.00.11

Voltmetre (Elektronik Voltmetre)

9030.39.91.00.00

Voltmetre (Elektrikli Voltmetre)

9030.83.90.00.11

Voltmetre (Kaydedici tertibatı olan)

9030.39.30.00.14

Ampermetre (Elektronik Ampermetre)

9030.39.99.00.13

Ampermetre (Elektrikli Ampermetre)

9030.83.90.00.14

Ampermetre (Kaydedici tertibatı olan)

8504.31.39.00.00

Diğerleri (Ölçü Transformatörleri - Güç=<1 Kva)

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Müsteşarlığa iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim Uygulamasına, Gözetim belgesine ve belgenin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Bildirim

Madde 5- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticari tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı, değeri, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içerisinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2004-7'nin EKLERİ.doc

—— • ——

Kocaeli Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/04/2004

Karar No     : 120

İl Mahalli Çevre Kurulu 30/04/2004 tarihinde toplanarak 2004-2005 kış sezonunda ısınma ve sanayi amaçlı tüketilecek kömür kullanımına dair “Yakıt Programı” oybirliği ile aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

Madde 1 — Gene lKurallar:

İlimiz sınırları içinde tüketime arz edilecek kömür özellikleri:

 

a) İthal Kömür Özellikleri

 
 

Kükürt (Kuru Bazda)

: %0,9 (max)

 

Alt Isıl Değeri (Orjinalde)

: 6200 kcal/kg (min)

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: %10-28 (+ - 1 tolerans)

 

Toplam Nem (Orjinalde)

: %10 (max)

 

Kül (Kuru Bazda)

: %14 (max) (+ % 1 tolerans)

 

Boyut

: 18-150 mm ( 18 mm altı ve 150 mm üstü için max (%10 tolerans)

 

b) Yerli Kömür Özellikleri

 
 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: % 2 (max)

 

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: Min. 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağının yazılı olarak belirtilmesine,

Yerli kömürün çıkarıldığı İl Valiliğinden kömürlere uygunluk ve satış izin belgelerinin alınması, bu kömürleri kullanacak diğer illerin ise ayrıca izin belgeleri düzenlememeleri ve kömürün çıkarıldığı ilin vermiş olduğu uygunluk ve satış izin belgeleri istenecektir.

c) İlimiz merkezinde kullanılabilecek ısınma amaçlı torbalanmış Kömür Briketlerinin Özellikleri

 

Özellik

Sınıf 1

Sınıf 2

 

Alt ısıl değeri (1) ( kcal/kgr), en az

5000

4000

 

Baca gazına geçen Kükürt oranı ( %), m /m, en fazla

0.8

1.0

 

Düşme Sağlamlığı ( %), m /m, en az

90

80

 

Aşınma sağlamlığı ( %), m /m, en az

75

65

 

Kırılma sağlamlığı Yastık veya yumurta şeklindeki briketlerde (Kgf),en az

80

60

 

                                 Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde (Kg/cm2), en az

130

100

 

Suya dayanım(2) (%), en az

70

70

 

Isıl verimi (%), en az

75

75

 

Duman emisyon oranı (g / kg), en fazla

8

12

 

(1) Bu özellik orijinal ( satışa sunulan) briket bazındadır

   
 

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz

   

d) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin Kocaeli İl sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlaması ve tüketilmesi yasaklanmıştır.

e) Isınma amaçlı olarak Çevre Bakanlığı Genelgeleri ile yasaklanan petrokokun ilimizde kullanılması yasaktır. Çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikaları bu uygulamanın dışındadır.

f) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak %1,5 kükürt içeren fuel oil, motorin, kullanılacaktır.

g) İlimiz sınırları içerisinde kömür satacak olan işletmeler yapacakları müracaatlar sonucunda, Kocaeli Çevre ve İmar Koruma Birliği tarafından kömür numuneleri alınacak; analizler Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Tübitak Mam Laboratuvarlarında yaptırılacaktır. Analiz sonuçlarının uygun çıkması durumunda firmalara Çevre ve Orman İl Müdürlüğünce menşei belgesi verilecektir. Kömür numunelerinin TSE 2390 (Nisan 1976) "Kömürden Numune Alma Standardı" na göre alınacaktır. Numune alımı ve analiz ücretleri kömür ocakları sahipleri tarafından karşılanacaktır. Alınan 1 inci numunenin yukarıda belirtilen kömür özelliklerini sağlamaması durumunda firmanın talebi doğrultusunda 2 nci bir numune alınacak analiz sonucuna göre gerekli işlem yapılacaktır. İkinci kez uygun çıkmayan işletmelerden aynı sezonda başka numune alınmayacaktır.

h) Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’ne ait kömür ocaklarından yada ilimiz dışındaki kömür ocaklarından, ilimizde satış yapmak üzere kömür satın alan pazarlamacılarda üretici gibi mütalaa edilecek ve izin sistemine tabi olacaklardır.

i) Valilik ve kaymakamlıklarca il ve ilçe mutemedi olarak görevlendirilen İl Özel İdaresi ya da komisyonlar TTK ve TKİ den kömür satın alarak ilimize getirmeleri izin sisteminden muaftır.

j) İlimizde 2004-2005 kömür sezonunda her türlü kömür torbalanarak satılacaktır.

k) Dökme kömür satışı yasaktır. Açıkta kömür satışı yapılması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacaktır.

l) İlimize kömür getiren kamyonların denetimleri il ve ilçe merkezlerine gelene kadar uygun noktalarda İl Jandarma ekiplerince, İl ve ilçe merkezlerinde ise Belediye Başkanlıklarınca görevlendirilen elemanlarca yapılacak, kömüre ait menşei belgesi kontrol edilerek bir nüshası alınacaktır.

m) İl ve ilçelerdeki kömür satış yerlerinin denetimini yapmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü elemanlarından kurulu bir ekip oluşturulacaktır. Oluşturulan bu ekip denetim noktalarının da kontrollerini yapacaktır.

n) İlimizde hava kalitesinin korunması, kirliliğin azaltılması veya en aza indirilmesi amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları,sanayi tesisleri,işyerleri,konutlar ve tüm yerleşim bölgeleri yakıt sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmesi zorunluluğunun getirilmesi sağlanacaktır.

Madde 2 —İlimize Kömür Sevk Edecek Üreticilere Uygulanacak Kurallar:

a) Kömür ve kömür briketi kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler Kocaeli il sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde, Çevre ve Orman Bakanlığından izin alacaklardır. Yukarıda adı geçen kömür üretiminden kasıt, kömür ocaklarından istihraç edilen ithal kömürlerin kırma, eleme, yıkama, gereğinde kurutma ve paketleme birimlerinin hepsini veya kömür özelliklerine göre bir kısmını içeren tesislerde işlenmek suretiyle satışa hazır hale getirilmesidir. İthal kömürü eleyip, paketleyip ilimizde satışa sunanlar da üretici gibi mütalaa edilecektir.

b) İlimiz sınırları içerisinde kömür satışları yapmak isteyen yerli kömür üreticileri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaklardır. Kocaeli Çevre ve İmar Koruma Birliği tarafından alınan kömür numunelerinin analiz sonuçları MÇK tarafından belirlenen standartlara uygun çıkması halinde firmalara satış izni verilecektir. Ayrıca kömür menşeini belirten Menşei Belgesi verilecektir. Menşei belgeleri firma tarafından üç (3) nüsha halinde belge numarası verilerek bastırılacak ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ilgili şube müdür veya yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra işleme konacaktır. Menşei belgesi örneği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından firmalara verilecektir. Denetimlerde menşei belgesi olmayan kömürlerin Kocaeli İline girişleri yasaktır.

c) Kömür satış izni alan yerli kömür üreticileri noter onaylı taahhütname vermek zorundadır. Taahhütname;

(1) Doğrudan veya sözleşmeli bayiler aracılığı ile pazarlayacakları kömürlerin Kocaeli MÇK ile belirlenen özelliklere sahip olacağı,

(2) Görevlilerce yapılan denetimlerde tesiste üretiminin denetleyebileceğini, istenen belge ve bilgilerle satılan kömürlerin listesini vereceği,

(3) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağı,

(4) Sevk edilecek her kömür kamyonuna kantar fişi, sevk irsaliyesi ve kömürün ocaktan yada tesisten çıkışını belirleyen onaylı menşei belgesini vereceğini,

(5) Pazarlayacağı kömürlerin il ve ilçe merkezlerindeki denetim noktalarından geçtikten sonra tüketiciye intikal edeceği,

(6) Denetimlerde alınan numunelerin analizlerinin bozuk çıkması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesi ve aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi, hususlarını içerecektir.

Madde 3 — Kömür Pazarlamacılarının Uyması Gereken Kurallar:

a) Kömür pazarlamacıları yalnızca izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini pazarlayacaktır.

b) Tüketicilere satacakları kömürlere ait fatura, irsaliye,kantar fişlerini denetim esnasında ibraz edecek; onaylı menşei belgelerinin bir örneğini denetim noktalarına vereceklerdir.

c) İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır. Aksi takdirde idari para cezası uygulanacaktır.

d) Yapılacak denetimlerde istenilen belgeleri ibraz etmeyen, il Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürleri satan pazarlamacılara idari para cezası uygulanacaktır.

e) İlimize giriş izni olmayan kömürleri taşıyan kamyonlarını tespiti halinde il dışına çıkarılacaktır. Kontrol esnasında il sınırları içerisinde M.Ç.K. kararına uygun olmayan kömürlerin ilgili Belediye Başkanlıklarına yed-i emin olarak teslim edilecek ve Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde kovuşturma yapılması sağlanacaktır.

Madde 4 — Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliği 53/4 Maddesinde Belirtilen Uyarı Kademelerine Ulaşıldığında Alınacak Önlemler:

I. Kademe İlk Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 700 , Duman oranı : 400 ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak;

Kömür yakılan kalorifer ve sobaların ilk yakılış saatleri sabah; 05.00 – 07.00, öğleden sonra 14.00 – 15.00 arasında olması, bu saatler dışındaki yanmalar ise kurum bina ve tesislerinin iç hacimlerinde 18°C, konut ve özel işyerlerinde 20°C yi geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır.

II. Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1000, Duman oranı : 600 ise genel önlemlerle birlikte I. Kademe Önlemlere ek olarak;

a) Hava kirliliğine neden olan I. ve II. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kapasiteleri %50 düşürülecek,

b) Kömür yakılan kalorifer ve sobaların günde toplam 6 saati geçmemek şartı ile 3 er saat yakılması, tamamen söndürülmesi teknik yönden sakıncalı olan kaloriferlerinde en az düzeyde yakılması sağlanacaktır.

III. Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1500, Duman oranı : 800 ise genel önlemler ile I. ve II. Kademe önlemlere ek olarak;

a) Özel binek otoların haftanın çift sayılı günlerinde, plakalarının son rakamı çift numara ile biten, haftanın tek sayılı günlerinde, plakaların son rakamı tek sayı ile bitenlerin trafiğe çıkması sağlanacaktır,

b) Hava kirliliğine neden olan birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin kapasitelerinin %50 düşürülmesi,

c) Kömür yakılan kalorifer ve sobaların günde bir defa 3 (üç) saati geçmeyecek şekilde yakılması tedbirleri alınmasına,

Madde 5 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 — Bu Kararı Kocaeli Valisi yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Esas Sayısı : 2004/52

Karar Sayısı : 2004/94

Karar Günü : 13.7.2004

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu Dairesi

 

İTİRAZIN KONUSU : 6.10.1983 günlü, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 71. maddesinin 4552 sayılı Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (2) sayılı bendinin Anayasa’nın 2., 13. ve 33. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.

I- OLAY

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkez Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve bu organların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurulların oluşturulmasına ilişkin 13.10.2003 günlü, 2003/6256 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralın, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddî bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“30.3.2000 tarih ve 24005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28.3.2000 tarih ve 4552 sayılı “Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 71. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilerek;

“Türkiye Kızılay Derneği kuruluş amacına ve uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve durumuna göre; Türk Hava Kurumu ise kuruluş amacına göre düzenlenen tüzüklerine ve kanunların verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir.

Bakanlar Kurulu, Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunun;

1- Genel kurullarının kararı üzerine tüzüklerini onaylamaya,

2- Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporları üzerine,

a) Organlarının görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya,

b) Tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya ve yeniden düzenlemeye,

Yetkilidir.” hükümleri getirilmiştir.

Dayanılan Anayasa Kuralları:

“MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

“MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

“MADDE 33. - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

Uyuşmazlık konusu olay:

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan araştırma raporunda, Kızılay Genel Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve personeli tarafından yapılan işlemlerle ilgili sorumluluklar tespit edildiği, sözkonusu tespitlerden Türkiye Kızılay Derneğinin iyi yönetilmediği sonucuna varıldığı ve bu nedenle 2908 sayılı Dernekler Kanununun değişik 71/2. maddesine göre Türkiye Kızılay Derneğinin, Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetçiler Kurulunun görevlerine son verilmesi ve bunların yerlerine geçici kurullar oluşturulmasına karar verilmesinin 22.7.2003 tarih ve 133745 sayılı İçişleri Bakanlığı yazısı ile istenmesi üzerine 13.10.2003 tarih ve 2003/6256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkez Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetçiler Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve organların görevlerini yerine getirmek üzere ekli listelerde belirtilen geçici kurulların oluşturulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Anayasaya aykırılığın irdelenmesi:

Türkiye Kızılay Derneği, 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine tabi kamu yararına çalışan bir özel hukuk tüzel kişisidir.

Anayasada, kamu yararına çalışan dernekler ile diğer dernekler için farklı düzenlemeler yapılmamıştır. Türkiye Kızılay Derneği de, kanunla düzenlenmiş olan özel durumlar dışında 2908 sayılı Dernekler Kanununun genel hükümlerine tabidir.

Derneklerin nasıl kurulacağı, dernek kurma hürriyetinin hangi sebeplerle ve ne şekilde sınırlanabileceği Anayasanın 33. maddesinde hükme bağlanmış olup, derneklerin, Kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabileceği veya faaliyetten alıkonulabileceği, ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla, bir merciin, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebileceği, bu merciin kararının yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulacağı, hakimin kararını kırksekiz saat içinde açıklamaması halinde bu idari kararın kendiliğinden yürürlükten kalkacağı öngörülmüştür.

Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu uyarınca; en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi ve tüzüğünü yetkili makama vermesiyle tüzel kişilik kazanan ve organları oluşturulan derneğin; yetkili organlarının bir kararı olmadan; 2908 sayılı Yasanın 4552 sayılı Kanunla değişik 71. maddesinin 2. fıkrasının 2. bendi ile Bakanlar Kuruluna, denetlemeye yetkili mercilerin raporları üzerine; organlarının görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya yetki verilmesinde Anayasanın 33. maddesinde öngörülen dernek kurma hürriyetini ortadan kaldırması nedeniyle Anayasanın anılan maddesine ve 13. maddesine aykırılık bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Derneklerin kurucu unsurları olan organlarının görevlerine Bakanlar Kurulunca son verilmesi; dernek kurma hürriyetini ortadan kaldırıcı nitelik taşıması nedeniyle demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 4552 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değiştirilen 6.10.1983 günlü, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 71. maddesinin 2. fıkrasının (2) sayılı bendinin, Anayasanın 2., 13. ve 33. maddelerine aykırı olduğu kanısına varıldığından anılan Yasa hükmünün yürürlüğün durdurulması istemli olarak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar dosyanın bekletilmesine 28.5.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

28.3.2000 günlü, 4552 sayılı Yasa ile değiştirilen itiraz konusu kuralı da içeren 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 71. maddesi şöyledir:

“Madde 71- (Değişik 1. ve 2. fıkralar: 4552 - 28.3.2000) Türkiye Kızılay Derneği kuruluş amacına ve uluslar arası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve durumuna göre; Türk Hava Kurumu ise kuruluş amacına göre düzenlenen tüzüklerine ve kanunların verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir.

Bakanlar Kurulu, Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunun;

1.Genel kurullarının kararı üzerine tüzüklerini onaylamaya,

2. Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporları üzerine,

a) Organlarının görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya,

b) Tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya ve yeniden düzenlemeye,

Yetkilidir.

Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumunun mal ve paraları Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç işleyenler Devlet memuru gibi cezalandırılır.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararında Anayasa’nın 2., 13. ve 33. maddelerine dayanılmıştır.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Fazıl SAĞLAM, A. Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün katılımlarıyla 8.7.2004 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında öncelikle, davada uygulanacak kural sorunu görüşülmüştür.

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca, bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4552 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 71. maddesinin ikinci fıkrasının (2) sayılı bendinin iptali istenilmiş ise de, görülmekte olan dava, Türkiye Kızılay Derneği organlarının görevlerine son verilmesi ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurulların oluşturulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali olduğundan 71. maddenin ikinci fıkrasının (2) sayılı bendinin (b) alt bendinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından bu bende ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, işin esasının incelenmesine, 8.7.2004 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuru kararında, kamu yararına çalışan özel hukuk tüzelkişisi olan Türkiye Kızılay Derneği’nin Kanunla düzenlenen özel durumlar dışında 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun genel hükümlerine tabi olduğu, dernek kurma hürriyetinin hangi sebeplerle sınırlanabileceğinin Anayasa’da belirtildiği, tüzelkişilik kazanan derneğin organlarının görevlerine son verme ve bunların görevlerini yerine getirmek için geçici kurullar oluşturmak üzere Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesinin dernek kurma özgürlüğünü engellediği, bu nedenlerle itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.

2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 71. maddesinin 4552 sayılı Yasa ile değiştirilen ikinci fıkrasının (2) sayılı bendinin (a) alt bendinde, denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporları üzerine Türkiye Kızılay Derneği organlarının görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya, Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu öngörülmüştür.

Anayasa’nın “Dernek kurma hürriyeti” başlığını taşıyan 33. maddesinde, herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahip olduğu, hiç kimsenin bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamayacağı, dernek kurma hürriyetinin ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabileceği, dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda gösterileceği, derneklerin kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabileceği veya faaliyetten alıkonulabileceği, ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suçun işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca bulunması halinde kanunla bir merciin derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebileceği, bu merciin kararının yirmi dört saat içinde, görevli hâkimin onayına sunulacağı, hâkimin kararını kırksekiz saat içinde açıklayacağı, aksi halde, bu idari kararın kendiliğinden yürürlükten kalkacağı öngörülmüştür. Buna göre, dernek kurma özgürlüğü, derneğin kuruluş sözleşmesi niteliğindeki tüzüğünü kendisinin oluşturması, değiştirmesi, organlarını belirleyebilmesi, organlarının iradeleri dışında ancak mahkeme kararıyla kapatılabilmesi gibi güvenceleri kapsamaktadır.

Nitekim, 2908 sayılı “Dernekler Kanunu”nun 9. maddesinin birinci fıkrasında, derneklerin kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzelkişilik kazanacakları; 19. maddesinde, her dernekte genel kurul, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu; 26. maddesinde, dernek organlarının seçilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshedilmesi; 49. maddesinde, dernek genel kurulunun her zaman derneğin feshine karar verebileceği; 50. maddesinde, hangi hallerde mahkeme kararı ile derneğin feshine karar verilebileceği; 51. maddesinde, derneğin ne zaman kendiliğinden dağılmış sayılacağı; 52. maddesinde de derneklerin yasada öngörülen hallerde ancak mahkeme kararıyla kapatılabileceği, faaliyetlerinin yasaklanabileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelerden, dernek tüzelkişiliğinin kurucu unsurlarının derneğin tüzük ve organları olduğu, derneklerin kuruluş sözleşmesi niteliğindeki tüzüklerini kendilerinin oluşturabilecekleri, değiştirilebilecekleri, organlarını belirleyebilecekleri, organlarının iradeleri dışında derneklerin ancak mahkeme kararıyla kapatılabilecekleri anlaşılmaktadır.

Anayasa’nın 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamanın Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir.

İtiraz konusu kuralla Türkiye Kızılay Derneği’nin yetkili organlarının iradeleri dışında bu organların görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya yürütmenin yetkili kılınması Anayasa’nın 33. maddesinin güvence altına aldığı dernek kurma özgürlüğü alanına yapılmış açık bir müdahale niteliğindedir. Böyle bir müdahalenin her şeyden önce Anayasa’nın ilgili maddesinde belirtilen nedenlerden birine dayandırılmış olması gerekir. Oysa, itiraz konusu kural Anayasa’nın 33. maddesinde belirtilen sınırlama nedenlerinden herhangi birine dayanmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 13. ve 33. maddelerine aykırıdır ve iptali gerekir.

İtiraz konusu yasa kuralı Anayasa’nın 13. ve 33. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiş olduğundan, ayrıca Anayasa’nın 2. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

VI- SONUÇ

6.10.1983 günlü, 2908 sayılı “Dernekler Kanunu”nun 71. maddesinin 4552 sayılı Yasa ile değiştirilen ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE, 13.7.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

Sayfa Başı