Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Temmuz 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25525

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

815 Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Güneş TANER Hakkında Karar

816 Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur ERSÜMER ve Zeki ÇAKAN Hakkında Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2004/7547 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7550 373 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2004/7591 Bazı Alanların Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM - 2004/5)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/4)

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/5)

— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ ( No: 2004/1)

— Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 3)

DÜZELTME (Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

 

—— • ——

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/7547

Türkiye tarafından 3 Temmuz 2002 tarihinde Strasbourg’da imzalanan ve 5/5/2004 tarihli ve 5166 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/5/2004 tarihli ve AKGY/202831 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B.ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7550

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 373 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 11/6/2004 tarihli ve 34792 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bentlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7591

Ekli haritada sınırları ve koordinatları gösterilen alanların Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi; Değerlendirme Kurulu’nun uygun görüşüne dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 28/6/2004 tarihli ve 906 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H.ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık

Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/6/1995 tarihli ve 22315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ( c ) bendi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 3 üncü maddesinde geçen "Eleme Sınavı" tanımı, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eleme Sınavı: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS)".

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Yarışma sınavı, sınavın başlama tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek sureti ile duyurulur.

Yarışma sınavı duyurusunda, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadroların sayı, sınıf, dereceleri ile sınava girme koşulları, KPSS taban puanı, Yarışma Sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi belirtilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Yarışma Sınavı Kurulu; Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı Kurulun tabii üyesi olup, diğer üyeler Müsteşar tarafından Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri ve Müsteşarlık Müşavirleri arasından seçilir. Gerek duyulması halinde Üniversitelerden uzmanlaşmış öğretim üyeleri de Sınav Kuruluna seçilebilir.

Yarışma Sınavı Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yarışma sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, alınacak personel sayısının 20 katından fazla olmamak kaydı ile Müsteşarlık tarafından belirlenecek sayıda aday çağırılır. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılabileceği gibi, sadece sözlü olarak da yapılabilir. Yazılı sınav, Müsteşarlıkça yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü Müsteşarlıkça belirlenen bir yüksek öğretim kurumuna veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir. Sözlü sınav Müsteşarlık tarafından yapılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Uzmanlık Yeterlik Sınavı Kurulu; Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı Kurulun tabii üyesi olup, diğer üyeler Müsteşar tarafından Müsteşar Yardımcıları, Birim Amirleri ve Müsteşarlık Müşavirleri arasından seçilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır."

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasında Kurum onayına tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması ile bildirime tabi tarifelerin Kuruma bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik;

a) Lisans sahiplerince hazırlanarak Kurul onayını müteakip uygulanacak olan; iletim lisansı kapsamında yürütülen taşıma faaliyetine ilişkin iletim tarifesi ile iletim hatlarıyla bağlantılı depolama tesislerindeki lisanslı depolama faaliyetine ilişkin onaya tabi depolama tarifelerine,

b) Lisans sahiplerince hazırlanarak;

1) Kuruma bildirim sonrası uygulanacak olan; işleme ve iletim hatları ile bağlantılı olmayan lisanslı depolama faaliyetlerine ilişkin tarifelere,

2) Kuruma bildirilerek uygulanacak olan; rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin tarifelere,

c) Bayilik lisansı sahiplerince ilan edilmek suretiyle uygulanacak olan tarifelere,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

1) Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

2) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

3) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

4) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

5) İletim: Boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına ulaşan boru hatları ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),

6) İletim tarifesi: İletim lisansı kapsamında yürütülen faaliyete ilişkin tarifeyi,

7) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

8) Lisanslı depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek üzere başkasının mülkiyetindeki petrolün depolanması işlemini,

9) Onaya tabi depolama tarifesi: Lisansa konu iletim hatlarıyla bağlantılı depolama tesislerinde yürütülen lisanslı depolama faaliyetine ilişkin tarifeyi,

10) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,

11) Tarife: Petrolün rafinajı, dağıtımı, iletimi, depolanması, taşınması, işlenmesi ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri veya lisans sahibi kişiler tarafından oluşturulan fiyat listelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Onaya Tabi Tarifeler

Tarife Başvurusu

Madde 5 — İletim ve onaya tabi depolama tarifelerine ilişkin olarak, lisansa konu her bir tesis için ayrı ayrı olmak üzere; lisans sahiplerince hazırlanacak tarife önerileri; aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte her yıl Ekim ayının sonuna kadar Kuruma sunulur:

a) Ek-1’deki "Tarife Önerisi Formu"na uygun olarak bir önceki yıl için gerçekleşen, cari yıl için tahmini ve gelecek yıl için öngörülen işletme giderleri ile ilgili bilgi ve belgeler,

b) İletilecek veya depolanacak petrolün gravitesi ile kükürt, tuz, su ve tortu miktarları gibi nitelik bilgileri, kurulu kapasite, fire payı gibi tesis bilgileri, yükleme ve teslim noktası, ödeme koşulları, tenzilatlar gibi hizmet bilgileri ile Kurumun isteyeceği diğer bilgi ve belgeler,

c) Tarife önerisinin oluşumuna ilişkin açıklamalar.

İletim ve depolama lisansı başvuruları kapsamında, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgeler de Kuruma sunulur. Lisans verilmesi ile birlikte, iletim ve onaya tabi depolama tarifeleri de onaylanır. Bu şekilde onaylanan tarife cari yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olur.

İnceleme-Değerlendirme ve Tarife Onayı

Madde 6 — Tarife başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için usulüne uygun olarak yapılması zorunludur. Eksiklikler içeren tarife başvuruları lisans sahibine yazılı olarak bildirilerek, tarife önerisini yeniden hazırlaması için on iş günü süre verilir. Tarife önerisinin süresinde yenilenmemesi halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.

İnceleme ve değerlendirmeye alınan tarife önerisi, başvurunun eksiksiz olarak yapılması durumunda otuz gün içerisinde Kurulca karara bağlanır. Tarifenin onaylanması halinde, onaylanan tarife, takip eden yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasını kapsayan tarife dönemi için geçerli olur. Onaylanan tarife Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Piyasa faaliyetine yıl içinde başlanması halinde, inceleme ve değerlendirmeye alınan tarife önerisi, başvurunun eksiksiz olarak yapılması durumunda otuz gün içerisinde Kurulca karara bağlanır. Tarifenin onaylanması halinde, onaylanan tarife cari yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olur. Onaylanan tarife, Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur ve takip eden ayın başından itibaren uygulanır.

Tarife önerisinin uygun bulunmaması halinde, ret gerekçeleri lisans sahibine yazılı olarak bildirilerek, tarife önerisini yeniden hazırlaması için on iş günü ek süre verilir. Ek süre içerisinde verilen yeni tarife önerisinin de onaylanmaması halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Kurum, gerekli gördüğü her türlü ek bilgi ve belgeyi lisans sahiplerinden isteyebilir ve lisans sahiplerini doğrudan görüşmeye çağırabilir.

Kurulun onayladığı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Tarifelendirmeye Esas Fiyatlandırma Yöntemi

Madde 7 — Onaya tabi tarifelerin hesaplanmasında yıllık gelir tavanı yöntemi uygulanır. Tarife önerileri; enflasyon etkisi dikkate alınmaksızın, tarife önerisinin yapıldığı tarihteki sabit fiyatlar bazında, finansman giderleri hariç olmak üzere sabit ve değişken maliyetlerin karşılanması ve yatırımların sürdürülmesi için makul bir getiri elde edilmesine imkan verilecek şekilde hesaplanır.

Tarife önerisinde, lisansa konu faaliyet ile ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz ve farklı faaliyetler arasında çapraz sübvansiyona yer verilemez. Lisans sahibi tarafından ilgili mevzuat ve/veya diğer mevzuat çerçevesinde ödenen her türlü para cezası, gecikme faizi gibi mali yaptırımlara ilişkin harcamalar, hazırlanacak tarife önerisinde maliyet unsuru olarak gösterilemez.

Tarife önerisinin, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, iletim mesafesi, depolama süresi, iletilen ve/veya depolanan petrolün miktarı ve özelliklerine göre oluşturulması esastır.

Tarife Değişikliği

Madde 8 — Lisans sahibinin talebi üzerine veya aşağıdaki hallerde, onaylanmış tarifede değişiklik yapılması için inceleme ve değerlendirme yapılabilir:

a) İlgili mevzuat ve/veya diğer mevzuat hükümlerinde, onaylanmış tarifeleri etkileyebilecek değişikliklerin olması,

b) Lisans tadillerinin, onaylanmış tarifeleri etkileyebilecek değişikliklere yol açması,

c) İlgili mevzuatta belirtilen mücbir sebeplerin gerçekleşmesi.

Kurum tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçları Kurul Kararını takiben işleme konulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirime ve İlana Tabi Tarifeler

Bildirime Tabi Tarifeler

Madde 9 — Tarifenin değişmesi durumunda, bildirimler; Ek-2’de yer alan "Tarife Değişikliği Bildirim Formu"na uygun olarak aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) İşleme ve iletim hatları ile bağlantılı olmayan lisanslı depolama faaliyetlerine ilişkin tarifeler Kuruma bildirim sonrası uygulanır.

b) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirilir.

Bildirime tabi tarifeler onay gerektirmez.

İlana Tabi Tarifeler

Madde 10 — İlana tabi tarifeler; bayilik lisansı sahipleri tarafından akaryakıt istasyonlarında görünür şekilde yerleştirilmiş panolarda, akaryakıt tavan fiyatları olarak ilan edilmek suretiyle uygulanır.

İlana tabi tarifeler onay ve bildirim gerektirmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yerli Üretim Ham Petrol Fiyatına İlişkin Uyuşmazlıklar

Madde 11 — Yerli ham petrol üreticileri ile rafinerici lisansı sahipleri arasındaki yerli ham petrol fiyatına ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili olarak, başvuru üzerine Kurum tarafından inceleme ve değerlendirme başlatılır. Kurum, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan isteyebilir ve tarafları doğrudan görüşmeye çağırabilir. Uyuşmazlık, inceleme ve değerlendirme sonrasında Kurul Kararı ile en geç otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.

Uyuşmazlık sonuçlanana kadar rafinerici lisansı sahipleri teklif ettiği fiyattan yerli ham petrolü almaya devam eder.

Piyasaya Müdahale

Madde 12 — Piyasada faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, Kurum; gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespit edebilir. Bu durumda, gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; 6326 sayılı Petrol Kanununa göre belge sahibi olan iletim ve bu hatlarla bağlantılı depolama faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişilerin; ilgili mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden:

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/6/1998 tarih ve 23386 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Öğrenci, devamsız veya dönem sonu sınavında başarısız ise, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız olarak tamamlayan 4 üncü sınıf öğrencileri yıl sonu sınavına alınmazlar. Ancak bu öğrenciler 4 Klinik Uygulama miktarını aşmamak (20 günden kısa süren stajlar bu sınırlama dışında tutulur) kaydı ile Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak telafi staj uygulamalarında başarılı oldukları takdirde dönem sonu sınavına girme hakkını kazanırlar. Telafi stajlarında ya da dönem sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler o ders veya dersleri takip eden öğretim yılında tekrar ederler.

Sınav dönemine kadar klinik uygulamalarını (staj) eksik veya başarısız tamamlayan 5 inci sınıf öğrencileri yaz döneminde telafi stajına katılırlar ( Yıl içinde mazeretli ya da mazeretsiz staj yapmayan öğrenciler bu telafi stajından yararlanamaz). Telafi stajında başarısız olanlar takip eden öğretim yılında stajlara katılırlar. Stajlarında başarılı olan öğrenciler staj sonu sınavına girer ve tüm stajlarını bitirdikleri tarihte mezun olmuş sayılırlar.

5 inci sınıf öğrencilerinden klinik uygulamada (staj) başarılı olup da, staj sonu sınavından başarısız olanlar, o stajın staj sonu sınavına, dönem sonu ve takip eden öğretim yılındaki ilgili her staj sonunda katılırlar."

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sakarya Üniversitesinden:

Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

8 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/5/2003 tarihli ve 25119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Öğretim; öğretim planında görülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, ev çalışmaları eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin uygulama, laboratuvar ve benzerlerinin süresi bir yarıyıldır. Ancak Devlet Konservatuvarının 1 inci sınıfında dersler, uygulamalar ve benzerleri yıllık olarak düzenlenir. 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda ise dersler yarıyıllık olarak düzenlenir. İngilizce destekli programda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hazırlanmış yönetmelik veya Senato esaslarına göre düzenlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 24/12/2003 gün ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Dördüncü yarıyıl sonunda öğrencilerin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonuna kadarki ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 1.80’e yükseltilmiş olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını 1.80’e çıkarıncaya kadar, üst yarıyıllardan ders alamazlar."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: SGM - 2004/5)

Amaç

Madde l — Bu Tebliğin amacı, ülke ekonomisine canlılık kazandırmak, istihdama katkı sağlamak ve ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için yabancılara ikinci el taşıt satışı ve devri ile ihracatına ilişkin 5086 sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ; karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu veya motorsuz tescilli olan taşıtların, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satışı ve devri ile ihracatına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

Taşıtların İkinci El Satışı ve Devri

Madde 4 — Tescil edilmiş taşıtın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınan belgenin ibrazı üzerine taşıt sahibinin adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan satış ve devirler noterlerce yapılır. Bu satışlar harç ve damga vergisinden istisnadır. Noterlerce yapılacak satış ve devirler aynı gün taşıtın kayıtlı olduğu trafik tescil müdürlüğüne bildirilir.

Yabancı gerçek veya tüzel kişilere satış ve devri yapılan Türkiye'de kullanılacak taşıtların tescilinde, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca, zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı aranır. Zorunlu malî sorumluluk sigorta poliçesi ibraz edilen taşıtın, MA - MZ grubu plakaya göre tescili yapılarak trafik ve tescil belgeleri ile tescil plâkası Trafik tescil kuruluşlarınca verilir. Taşıtın tescil kaydının yapıldığı, tescil tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir. Bu şekilde tescili yapılan taşıtların yurtiçinde satışı ve devri halinde 5086 sayılı Kanunun hükümleri uygulanmaz. Yurtdışına çıkarılmasında bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yabancı tüzel kişiler adına araç tescili talep edilmesi halinde, yabancı şirketin varlığını belirleyen Ticaret Odası sicil kaydı tescil kuruluşuna ibraz edilir.

İkinci El Taşıt İhracı

Madde 5 — Yabancılara devir ve satışı yapılan taşıtların yurtdışına çıkarılacağına dair araç sahibi veya adına yetki belgesi olan kişi tarafından ilgili trafik birimlerine yapılan talep üzerine, vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi, trafik ve tescil belgeleri ile tescil plakası alınarak taşıtın trafik tescil kaydı silinir. Tescil kaydının silindiği, silinme işlemini takip eden yedi iş günü içerisinde, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, ikinci el olarak satın aldıkları taşıtların ilgili trafik tescil müdürlüğünce düzenlenen kaydının kapatıldığına ait aracın teknik bilgilerini de içeren belgenin gümrük idaresine ibrazı üzerine, taşıtın yurt dışına çıkarılmasına izin verilir. Gümrük idaresince bu belge dışında herhangi bir belge talep edilmez.

Taşıtın çıkış işlemlerini yapan gümrük idaresi aracın çıkışına dair belgeyi aracın kaydının silindiği trafik tescil kuruluşuna 15 iş günü içerisinde gönderir.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak çıkarılan taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesine geri getirilmeyecek olması veya ilgili ülkede yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el taşıt olarak satılması halinde, satışı gerçekleştiren kişi tarafından bulunulan ülkedeki Türk Konsolosluğuna yazılı olarak başvurulur. İlgili temsilcilik, konuya ilişkin yazılı başvuruyu ve taşıtın satışını kanıtlayan belgeyi ihracat prosedürünün yerine getirilmesi için taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine, ilgili gümrük idaresi ve trafik tescil dairesine bildirir. Aracın kayıtlı bulunduğu Trafik Tescil Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayıtların kapatıldığına ilişkin belgenin gümrük idaresine gönderilmesiyle ilgili gümrük idaresindeki geçici çıkış kayıtları kapatılır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini; Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakan, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

 

Başvuru

Madde 1- 9025.11.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “diğerleri” başlığı altında yer alan termometrelerin ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar görmeye başladığı ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, korunma önlemi alınması için başvuru konusu maddenin yerli üreticisi/üreticileri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

İthalat

Madde 2- Sözkonusu malın toplam ithalatı 2000 yılında 216.236 adet iken, 2001-2003 yılları için sırasıyla 146.827; 510.293 ve 840.262 adet olmuştur. 2003 yılının ilk üç aylık döneminde 60.207 adet olan toplam ithalat 2004 yılının aynı döneminde 136.149 adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Sözkonusu malın genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 2000 yılından 2003 yılına 2,24; 2,95; 1,56 ve 1,19 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılının ilk üç aylık döneminde ise birim fiyat 1,32 ABD Doları olmuştur.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

Madde 3- Başvuru sahibi yerli üretici tarafından sağlanan bilgiler, yerli üretimin kapasite kullanım oranı, üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, istihdam vb. ekonomik unsurlarında bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

Madde 4- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 9025.11.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “diğerleri” başlığı altında yer alan termometrelerin ithalatına yönelik olarak 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5- Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 06

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

İlgili tarafların kendilerini tanıtması

Madde 6- Soruşturma kapsamında sözkonusu maddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğin yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak kendilerini tanıtmaları ve neden ilgili taraf olduklarını gerekçelendirmeleri halinde soruşturmada “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

İlgili tarafların bilgi sunması

Madde 7- Madde 6 çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yer alacak olan soru formunu doldurmak suretiyle Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı olarak sunar.

İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 8- İlgili taraflar varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie iletir. Soruşturma kapsamında talep edilmesi üzerine düzenlenecek olan toplantıdan önce ilgili taraflara soruşturmada elde edilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti gönderilir ve toplantı tarihi bildirilir.

Sözkonusu toplantıda sözlü olarak beyan edilecek görüşler toplantı tarihinden önce yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

Madde 9- Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 10- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tesbit edildiği taktirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Madde 11- Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/2)

 

Başvuru

Madde 1- 3802.90.00.90.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “aktif hale getirilmiş toprak ve killer” in yağ sanayiinde kullanılmakta olanlarının ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar görmeye başladığı ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, korunma önlemi alınması için başvuru konusu maddenin yerli üreticisi/üreticileri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

İthalat

Madde 2- Sözkonusu malın toplam ithalatı 2000 yılında 3.749.432 Kg iken, 2001-2003 yılları için sırasıyla 3.173.604 Kg; 3.977.236 Kg ve 4.970.399 Kg olmuştur.

Sözkonusu malın genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 2000-2003 döneminde 0.43; 0.43; 0.43 ve 0.45 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

Madde 3- Başvuru sahibi yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, yerli üretimin kapasite kullanım oranı, üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, istihdam vb. ekonomik unsurlarında bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

Madde 4- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3802.90.00.90.11 GTİP’li aktif hale getirilmiş toprak ve killerin yağ sanayiinde kullanılmakta olanlarının ithalatına yönelik olarak 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5- Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 05

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

İlgili tarafların kendilerini tanıtması

Madde 6- Soruşturma kapsamında sözkonusu maddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğin yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak kendilerini tanıtmaları ve neden ilgili taraf olduklarını gerekçelendirmeleri halinde soruşturmada “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

 

İlgili tarafların bilgi sunması

Madde 7- Madde 6 çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yer alacak olan soru formunu doldurmak suretiyle Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı olarak sunar.

İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 8- İlgili taraflar varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie iletir. Soruşturma kapsamında talep edilmesi üzerine düzenlenecek olan toplantıdan önce ilgili taraflara soruşturmada elde edilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti gönderilir ve toplantı tarihi bildirilir.

Sözkonusu toplantıda sözlü olarak beyan edilecek görüşler toplantı tarihinden önce yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

Madde 9- Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 10- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tesbit edildiği taktirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Madde 11- Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/3)

 

Başvuru

Madde 1- 70.13 gümrük tarife pozisyonlu “sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya”nın ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar görmeye başladığı ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, korunma önlemi alınması için başvuru konusu maddenin yerli üreticisi/üreticileri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

İthalat

Madde 2- Sözkonusu malın toplam ithalatı 2000 yılında 40.134.932 adet iken, 2001-2003 yılları için sırasıyla 19.172.972; 27.174.379; 46.372.645 adet olmuştur. 2003 yılının ilk üç aylık döneminde 8.849.157 adet olan toplam ithalat 2004 yılının aynı döneminde 14.858.997 adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

Sözkonusu malın genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF adet fiyatları 1999 yılından 2003 yılına 0,66; 0,70; 0,63 ve 0,46 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılının ilk üç aylık döneminde ise birim fiyat 0,45 ABD Doları olmuştur.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

Madde 3- Başvuru sahibi yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, yerli üretimin üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, istihdam vb. ekonomik unsurlarında bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

Madde 4- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 70.13 gümrük tarife pozisyonlu “sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya”nın ithalatına yönelik olarak 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5- Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 17

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

İlgili tarafların kendilerini tanıtması

Madde 6- Soruşturma kapsamında sözkonusu maddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğin yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak kendilerini tanıtmaları ve neden ilgili taraf olduklarını gerekçelendirmeleri halinde soruşturmada “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

İlgili tarafların bilgi sunması

Madde 7- Madde 6 çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yer alacak olan soru formunu doldurmak suretiyle Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı olarak sunar.

İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 8- İlgili taraflar varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie iletir. Soruşturma kapsamında talep edilmesi üzerine düzenlenecek olan toplantıdan önce ilgili taraflara soruşturmada elde edilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti gönderilir ve toplantı tarihi bildirilir.

Sözkonusu toplantıda sözlü olarak beyan edilecek görüşler toplantı tarihinden önce yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

Madde 9- Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 10- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tesbit edildiği taktirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Madde 11- Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/4)

 

Başvuru

Madde 1- 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu “çerçevesiz aynalar”ın ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar görmeye başladığı ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, korunma önlemi alınması için başvuru konusu maddenin yerli üreticisi/üreticileri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

İthalat

Madde 2- Sözkonusu malın toplam ithalatı 2000 yılında 323.860 Kg iken, 2000-2003 yılları için sırasıyla 175.136; 1.630.532 ve 1.297.771 Kg olmuştur. 2003 yılının ilk üç aylık döneminde 38.953 Kg olan toplam ithalat 2004 yılının aynı döneminde 825.514 Kg düzeyinde gerçekleşmiştir.

Sözkonusu malın genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 2000 yılından 2003 yılına 9,01; 9,17; 1,45 ve 2,23 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılının ilk üç aylık döneminde ise birim fiyat 0,64 ABD Doları olmuştur.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

Madde 3- Başvuru sahibi yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, yerli üretimin kapasite kullanım oranı, üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, istihdam vb. ekonomik unsurlarında bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

Madde 4- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu “çerçevesiz aynalar”ın ithalatına yönelik olarak 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5- Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 01

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

İlgili tarafların kendilerini tanıtması

Madde 6- Soruşturma kapsamında sözkonusu maddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğin yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak kendilerini tanıtmaları ve neden ilgili taraf olduklarını gerekçelendirmeleri halinde soruşturmada “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

İlgili tarafların bilgi sunması

Madde 7- Madde 6 çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yer alacak olan soru formunu doldurmak suretiyle Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı olarak sunar.

İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 8- İlgili taraflar varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie iletir. Soruşturma kapsamında talep edilmesi üzerine düzenlenecek olan toplantıdan önce ilgili taraflara soruşturmada elde edilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti gönderilir ve toplantı tarihi bildirilir.

Sözkonusu toplantıda sözlü olarak beyan edilecek görüşler toplantı tarihinden önce yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

Madde 9- Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 10- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tesbit edildiği taktirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Madde 11- Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/5)

 

Başvuru

Madde 1- 9030.39.30.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Voltmetre” (Elektronik Voltmetre); 9030.39.91.00.00 G.T.İ.P.’li “Voltmetre” (Elektrikli Voltmetre); 9030.39.30.00.14 G.T.İ.P.’li “Ampermetre” (Elektronik Ampermetre); 9030.39.99.00.13 G.T.İ.P.’li “Ampermetre” (Elektrikli Ampermetre) ve 8504.31.39.00.00 G.T.İ.P.’li “Diğerleri” (Ölçü Transformatörleri - Güç=<1 Kva)’nin ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar görmeye başladığı ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, korunma önlemi alınması için başvuru konusu maddenin yerli üreticisi/üreticileri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

İthalat

Madde 2- 9030.39.30.00.11 G.T.İ.P.’li ve 9030.39.91.00.00 G.T.İ.P.’li voltmetrelerin toplam ithalatı 1999 yılında 16.140 Kg iken, 2000-2003 yılları için sırasıyla 8.538; 6.917; 18.690 ve 21.354 Kg olmuştur.

9030.39.30.00.11 G.T.İ.P.’li ve 9030.39.91.00.0 G.T.İ.P.’li voltmetrelerin genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 1999 yılından 2003 yılına 19,47; 32,41; 20,83; 11,89 ve 16,79 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

9030.39.30.00.14 G.T.İ.P.’li ve 9030.39.99.00.13 G.T.İ.P.’li ampermetrelerin toplam ithalatı 1999 yılında 7.654 Kg iken, 2000-2003 yılları için sırasıyla 17.191; 5.371; 25.604 ve 42.980 Kg olmuştur.

9030.39.30.00.14 G.T.İ.P.’li ve 9030.39.99.00.13 G.T.İ.P.’li ampermetrelerin genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Kg fiyatları 1999 yılından 2003 yılına 46,60; 20,86; 40,77; 14,89 ve 11,12 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

8504.31.39.00.00 G.T.İ.P.’li maddenin ithalatı 1999 yılından 2003 yılına sırasıyla 574.928; 636.726; 203.209; 734.357 ve 1.446.692 Adet olarak gerçekleşmiştir.

8504.31.39.00.00 G.T.İ.P.’li maddenin genel ithalatı için hesaplanan ağırlıklı ortalama CIF Adet fiyatları 1999 yılından 2003 yılına 11,36; 5,09; 3,86; 2,78 ve 1,79 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

Madde 3- Başvuru sahibi yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, yerli üretimin kapasite kullanım oranı, üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, istihdam vb. ekonomik unsurlarında bozulmanın varlığını göstermektedir.

Karar

Madde 4- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 9030.39.30.00.11 G.T.İ.P.’li “Voltmetre” (Elektronik Voltmetre); 9030.39.91.00.00 G.T.İ.P.’li “Voltmetre” (Elektrikli Voltmetre); 9030.39.30.00.14 G.T.İ.P.’li “Ampermetre” (Elektronik Ampermetre); 9030.39.99.00.13 G.T.İ.P.’li “Ampermetre” (Elektrikli Ampermetre) ve 8504.31.39.00.00 G.T.İ.P.’li “Diğerleri” (Ölçü Transformatörleri - Güç=<1 Kva)’nin ithalatına yönelik olarak 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 5- Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 77 01

Faks: +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

E-posta: korunma@dtm.gov.tr

İlgili tarafların kendilerini tanıtması

Madde 6- Soruşturma kapsamında sözkonusu maddenin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri ve ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğin yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak kendilerini tanıtmaları ve neden ilgili taraf olduklarını gerekçelendirmeleri halinde soruşturmada “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

İlgili tarafların bilgi sunması

Madde 7- Madde 6 çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülke/ülkelerde yerleşik ihracatçılar/üreticiler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yer alacak olan soru formunu doldurmak suretiyle Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie yazılı olarak sunar.

İlgili tarafların dinlenmesi

Madde 8- İlgili taraflar varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de Madde 6’da belirtilen süre içerisinde yetkili mercie iletir. Soruşturma kapsamında talep edilmesi üzerine düzenlenecek olan toplantıdan önce ilgili taraflara soruşturmada elde edilen bilgilerin gizli olmayan bir özeti gönderilir ve toplantı tarihi bildirilir.

Sözkonusu toplantıda sözlü olarak beyan edilecek görüşler toplantı tarihinden önce yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gizlilik

Madde 9- Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 10- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tesbit edildiği taktirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Madde 11- Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/1)

Kapsam

Madde 1 — Bu Tebliğ, 28/06/2003 tarihli ve 25152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/7 sayılı Tebliğ uyarınca 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (G.T.P.) "çekme veya üfleme cam" ile 70.05 G.T.P.’lu "float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam" ithalatında, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Mevzuatı çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) tarafından Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti’ne (İran) uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru Usul ve Esasları

Madde 2 — Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran menşeli anılan maddelere yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK I’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak ekinde istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde 30/07/2004 tarihi mesai bitimine kadar Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Bir kotaya, aynı firma tarafından bir kota dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz. Bu maddenin uygulanmasında aynı unvan altında merkez ve şubeleri olan firmalar tek ve aynı firma sayılırlar.

Birinci kota döneminde almış olduğu kota miktarının en az % 50’sini gerçekleştirmeyen, ithal lisansını süresi içerisinde iade etmeyen veya 2002 ve 2003 yıllarında kota konusu maddelerin yurtiçi (alım-satım) yada yurtdışı (ithalat-ihracat) ticaretiyle iştigal etmeyen firmaların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firmalar tarafından yapılan kota başvurularında yer alan bilgilerin (firmanın adı-unvanı, vb.) bir özeti ve varsa bu başvurulardaki eksiklikler Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) yayımlanacaktır. Firmalar, sitede yayımlanan bilgiler çerçevesinde başvuru süresinin bitimine kadar eksikliklerini tamamlamakla yükümlüdür. Belirtilen tarihe kadar eksikliklerini tamamlamayan firmalar kotadan yararlanamayacaktır.

Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Kotanın Dağıtılması

Madde 3 — İkinci dönem kota miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İran için kota miktarı ithalat istatistiklerinde yapılan güncellemeye göre yeniden belirlenmiştir.

 

Menşe Ülkeler

Miktar (Ton/Kota Dönemi)

 

Rusya Federasyonu

36.000

 

Ukrayna

13.000

 

İran

8.750

 

Kota, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi çerçevesinde Müsteşarlıkça, ürünün yapısı, ekonomik miktarı, belirlenen kota miktarı ve yapılan başvurular dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu yöntemde firmaların geçmiş dönem ithalat performansları da değerlendirilecektir.

Yapılacak değerlendirme sonrasında firmaların almaya hak kazandıkları kota miktarları sadece evrak giriş numaraları belirtilmek suretiyle Müsteşarlığın internet sitesinde (http://www.dtm.gov.tr/ITHALAT/gozkor/ithalat.htm) ilgililere duyurulacak; ayrıca ithal lisansları adreslerine gönderilecektir.

İthal Lisansına ve İthal Lisansı Kullanımına Ait Bilgiler

Madde 4 — Kota konusu maddeler ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansları devredilemez. İthal Lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iadesi zorunludur.

İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, İthal Lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamında ithal lisansına tabi malın ithalatıyla ilgili veriler (malın ticari tanımı, gümrük tarife istatistik pozisyonu, miktarı, fiyatı, menşe ve ihracatçı ülkesi) ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

 

T.C. BAŞBAKANLIK                                                                                                                                                                                                             Tarih: .../.../.....

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ kapsamında ithali kotaya tabi aşağıda belirtilen madde için firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

İmza-Kaşe

Adı-Soyadı

1- İthalatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

e) Malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi) :

2-Beyan Sahibinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- Kota tahsisi istenen maddenin;

a) Menşe ülkesi :

b) G.T.İ.P.’nu :

c) Ticari tanımı ve özellikleri :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Ton ve m2 olarak) :

f) Değeri (FOB ve CIF olarak) :

g) İthalatının yapılacağı muhtemel gümrük kapısı ve tarihi :

4 — Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi :

e) İhracatçı aynı zamanda maddenin üreticisi değil ise üreticinin adı, adresi,

telefon ve faks numaraları ile kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasının adı ve adresi:

E K L E R:

EK-1) Beyan sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı

EK-2) Taahhütname

EK-3) İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti. (Proforma fatura ya da fatura ilgili ülkelerde yerleşik T.C. Konsolosluklarının birinden tasdikli olacak ve 2 adet fotokopisi eklenecek) (Proforma fatura ya da fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için m2 ve kg olarak ayrı ayrı gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve malın değeri her bir madde için FOB ve CIF olarak ayrı ayrı belirtilmelidir.)

EK-4) Kota konusu maddenin alım satımına ilişkin 2002 ve 2003 yıllarına ait ticari faturaların (alım-satım) ayrıntılı dökümünün (Faturaların kaydedildiği yevmiye defterinin tarih ve numarası, alıcı/satıcı firma adı, alıcı/satıcı vergi no, fatura tarih ve no, miktar ve değer, vb.) yer aldığı yeminli mali müşavir, mali müşavir yada serbest muhasebeci tarafından onaylı bir liste.

EK-5) Başvuruda bulunan firmaların çalıştırdıkları işçi sayısını gösterir 2002 ve 2003 yıllarının Aralık ayına ait ilgili SSK müdürlüğünce onaylanan SSK prim bordroları ile ilgili vergi dairesinden alınan 2002 ve 2003 yıllarına ait tahakkuk eden vergi ile ödenen vergiyi gösterir yazı.

 

Taahhütname

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

 

İthal Lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız tarafından ya da firmamız adına başka bir başvuru yapılmadığını, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Müsteşarlığa iade edeceğimizi; ayrıca, kota konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü şahıslara devredildiğinin denetim birimlerince belirlenmesi durumunda ithal lisansının iptal edileceğini ve uygulama yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha ithal lisansı düzenlenmeyeceğini kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

 

İmza ve Kaşe

 

 

Damga Pulu

(5.900.000 TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmanın adı/unvanı :

Firmanın adresi :

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı :

Firmanın vergi numarası :

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin

Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

(Seri No: 3)

03.10.2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulama esasları gerekli hallerde Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Buna göre, aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür.

Madde 1 —Yönetmelik uyarınca lisans sahibi tüzel kişiler tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacak sınırlı ve sürekli denetimlerde, Maliye Bakanlığı veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürürlüğe konulan muhasebe ve mali tablolara ilişkin standartlardan birinin seçilmesi gerekmektedir. Muhasebe ve mali tablolara ilişkin olarak seçilen standart, bağımsız denetim raporlarında belirtilir ve herhangi bir mevzuat gereği olmaksızın en az iki hesap dönemi geçmeden değiştirilemez.

Madde 2 —Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürürlüğe konulan muhasebe ve mali tablolara ilişkin standartların seçilmesi halinde, sınırlı ve sürekli denetimlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun enflasyon muhasebesi, konsolidasyon ile mali tablo ve raporların ilanına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınmayabilir.

Madde 3 —Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan sınırlı denetim raporlarının Kuruma gönderilmesine ilişkin süre, 2004 yılında yapılacak sınırlı denetimler için aranmaz. Ancak, 2004 yılına ilişkin ilk altı aylık sınırlı denetim raporlarının 15.09.2004 tarihine kadar Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Madde 4 — 17.10.2003 tarihli ve 25262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in 3 üncü maddesinde yer alan “2004 yılı hesap dönemi” ibaresi, “2004 ve 2005 hesap dönemleri” olarak değiştirilmiştir.

Madde 5 — Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in 3 üncü maddesi hükmü, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iken, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna tabi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlanan veya özelleştirilen lisans sahibi tüzel kişiler için de uygulanır.

Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 —Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 16.7.2004 tarihli ve B.02.1.DTM.02.06.01.100/39979 sayılı yazısına istinaden; 15.7.2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’nin 340 ıncı sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan,

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1. maddesinin 55 numara ile başlayan satırın adres kısmında yeralan “34950 Tuzla İSTANBUL” şeklindeki ibarenin, “Evren Mahallesi Koçman Caddesi Polat İş Merkezi C Blok Kat: 1/3 34540 Güneşli İstanbul” olarak, telefon kısmında “(216) 585 85 85” şeklinde yer alan ibarenin, “(212) 489 11 44” olarak ve faks kısmında ise “(216) 585 80 80” şeklinde yer alan ibarenin, “(212) 489 09 87” olarak,

— 58 numara ile başlayan satırın adres kısmında da “Selanik Cad. No: 82/1 Kızılay İSTANBUL” şeklinde yeralan ibare “Selanik Cad. No: 82/1 Kızılay ANKARA” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı