Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Temmuz 2004

CUMA

Sayı : 25524

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7592 Eskişehir İli, Sarıcakaya Belediye Başkanlığı’nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

2004/7580 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Harp Okulları Yönetmeliğinin 61 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/106/EEC)

— Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 335)

— Yapı Malzemeleri için Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: TAU/2004-002)

— Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No:TAU/2004-007)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/35)

— Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 14 Sayılı Tebliğ - Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ - Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7592

Eskişehir İli, Sarıcakaya Belediye Başkanlığı’nın, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 1/7/2004 tarihli ve 58223 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

H. ÇELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9954

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Birliği Çevre Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 16 Temmuz 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-208-2004-811

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 15 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9954 sayılı yazınız.

Avrupa Birliği Çevre Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 16 Temmuz 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7580

Ekli “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 25/6/2004 tarihli ve 8068 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

A. AKSU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Harp Okulları Yönetmeliğinin 61 inci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüelik, gayri tabiî mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler ve harp okulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.”

Yürürlük

MADDE 2 —Yükseköğretim Kurulu ile Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

(89/106/EEC)

MADDE 1 — 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) 4 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Avrupa Teknik Onayı (ETA): Tâbi olduğu bir uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veyahut Komisyon tarafından standart hazırlanması öngörülmeyen malzemelere ilişkin olarak,Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde,Avrupa Teknik Onay Organizasyonunca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara göre, bunlar yok ise Açıklayıcı Dokümanlar dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesini,

Onay Kuruluşu: Belirli yapı malzemeleri kapsamında Avrupa Teknik Onayı vermek üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen kamu kuruluşunu veya özel kuruluşu,

Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA): Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Avrupa Teknik Onayı vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilâtı,

Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ETAG): Bir malzeme veya malzeme grubuna ilişkin olarak Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde Yapı Daimi Komitesince belirlenen ortak esasları,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemeler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecek, muayene ve deney faaliyetlerini yürütecek belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları ve deney laboratuarları ve ayrıca Avrupa Teknik Onayı verecek onay kuruluşları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğe ekli EK-II’nin (5) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Avrupa teknik onayları, diğer bütün onaylanmış kuruluşları da bundan haberdar edecek olan onay kuruluşları tarafından yayımlanır.Yetkili bir onay kuruluşunun isteği üzerine, verilen bir onaya dayanak oluşturulan bütün dokümanlar söz konusu kuruluşa gönderilir.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğe başlığı ile birlikte aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi

Ek Madde 1 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasının ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde,Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 —Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle bir geçiş dönemi uygulanır. B u süre zarfında, gerek bu Yönetmelik hükümlerine ve gerekse daha evvel yürürlükte bulunan ilgili standartlara uygun olarak imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.”

Yürürlük

MADDE 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Erciyes Üniversitesinden:

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Erciyes Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim; tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programları ile ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlarından oluşur.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi esas alınarak, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen:

a) Enstitü: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri veya Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

b) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan kurulunu,

c) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulu tarafından 3 yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulunu,

d) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerine göre tanımlanan ve Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimlerini,

e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görevli kadrolu profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulunu,

f) Bilim Dalı veya Sanat Dalı: 2809 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK'ün olumlu görüşü alınarak Senatoca belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dallarını,

g) Lisansüstü Eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi eğitimini,

h) Yarıyıl: Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az 70 (yetmiş) çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

i) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve yeterlik sınav dönemleri ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

j) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

k) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği olarak Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Erciyes Üniversitesinde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

m) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

n) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projeyi,

o) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

p) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

r) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki ila altı saatlik uygulama karşılığını,

t) Anabilim Dalı Semineri Dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere yapılan kredisiz dersi,

u) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması ve Yürütülmesi

Program Açma Teklifleri

Madde 4 — a) Açılacak lisansüstü programlar Enstitü anabilim/anasanat dalları esas alınarak ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu kararına dayandırılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, en geç her yılın Nisan ayı sonuna kadar ilgili Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim dalı bulunmayan programların teklifi Enstitü Müdürü tarafından yapılır. Program açma tekliflerinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 ve 7 nci maddelerine ve Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararlarına uygun olması gerekir.

b) Program açma teklifleri, açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçimlik olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak LES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de belirtilir.

Program Açma Ölçütleri

Madde 5 — Program açma teklifleri aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır:

a) Bir öğretim üyesi iki yarıyılda 12 krediyi geçmemek şartıyla, bir dönemde aynı programda en fazla sekiz kredilik ders verebilir.

b) Farklı anabilim/anasanat dalları tarafından aynı mahiyette teklif edilen programlar müşterek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerisi üzerine Enstitü Müdürü tarafından belirlenip, Enstitü Kuruluna sunulur. Ders programlarının hazırlanmasında farklı seçeneklere imkan vermeye özen gösterilir.

c) Programlar enstitünün ilgili anabilim dalının araç, gereç ve mekan durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

d) İlk defa açılacak programlar Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile açılır. Gerekli hallerde ayrıca Yükseköğretim Kurulunun izni alınır.

Kontenjan Belirleme ve İlan

Madde 6 — Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, başvuru ve sınav tarihleri, programların özelliği ve imkanlar dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir ve diğer başvuru şartları ile birlikte ilan edilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

İkinci Öğretim ve Ücretli Lisansüstü Programlar

Madde 7 — Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programları da açılabilir. Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılamaz.

Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin miktarı Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücretli tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarındaki eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

Derslerin ve Ders Sorumlularının Belirlenmesi

Madde 8 — Lisansüstü dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığınca teklif edilir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dersler, öncelikle ilgili bilim dalındaki profesör, doçent, yardımcı doçent veya doktoralı öğretim görevlileri tarafından verilir. Ders vermekle ve tez yönetmekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, üniversite bünyesinde mevcut olan birimlerde ve aynı mahiyette eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli olan öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanları ile birlikte dikkate alınır. Gerekli olduğu takdirde anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer anabilim dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

Öğretim Dili

Madde 9 — Enstitülerde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim-öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav ve tezlerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

Anabilim Dalı Başkanının Görevleri

Madde 10 — Anabilim dalı başkanı, lisansüstü program kontenjanlarını, lisansüstü giriş ve tez savunma sınavı jürilerini, doktora yeterlik ve tez izleme komitelerini, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ve danışmanların listesini, anabilim dalı akademik kurulunun görüşlerini de alarak Enstitü Müdürlüğüne teklif eder. Anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretimin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru ve Giriş

 

Başvuru Şartları

Madde 11 — Lisansüstü programlara başvurular, ilânda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına, doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların ise lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adayların öğrenimleri yüksek lisansa eş değer sayılır.

b) LES’ten Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen puan türünden olmak şartıyla, tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 50, doktora ve sanatta yeterlik programları için ise başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 50, lisans mezunu olanların ise en az 55 puan almış olması gerekir.

Uluslar arası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların puanları LES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların LES karşılığı Erciyes Üniversitesi Enstitülerinin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

c) Yüksek lisans programlarına başvuranların lisans not ortalaması tam notun en az % 55'i veya eş değeri olmalıdır. Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların tezli veya tezsiz yüksek lisans not ortalaması tam notun en az % 75'i veya eş değeri, yalnızca lisans mezunu ise lisans not ortalaması tam notun en az % 65’i veya eş değeri olması gerekir. En az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri diplomasına sahip adaylar ile Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine sahip veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adayların mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 65’i olması gerekir.

d) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların ÜDS veya KPDS’den en az 50 yahut TOEFL’dan en az 173 puan aldıklarını belgelemeleri gerekir.

e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin LES sınavına girmiş olması gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için LES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe Yeterlik Belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

f) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ya da yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı anabilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz

Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

Jüriler

Madde 12 — Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere anabilim dalı başkanının yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asıl ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ayrıca yabancı dil sınavı yapılması kararlaştırılmadığı takdirde, lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak yalnızca başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içinde yapılan ÜDS, KPDS ve TOEFL sonuçları dikkate alınır. Enstitü Yönetim Kurulunca yabancı dil sınavı yapılmasına karar verildiği takdirde her yabancı dil için ayrı bir jüri oluşturulur. Dil sınavı jürileri profesör, doçent ve doçentlik dil belgesini alan yardımcı doçentlerden olmak üzere en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Giriş Şartları

Madde 13 — Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.

a) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans: İlgili puan türünden olmak üzere LES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının % 30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir.

b) Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans : İlgili puan türünden LES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir.

c) Doktora : İlgili puan türünden LES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir.

d) Sanatta Yeterlik: Sözel puan türünden LES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir.

e) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanının gerekçeli yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu, jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı yapılan durumlarda başarı puanının nasıl hesaplanacağını Enstitü Yönetim Kurulu belirler. Ancak LES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olamaz.

Sınav yapılan hallerde jüriler Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

Enstitüye Kayıt

Madde 14 — Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Yönetim Kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye bizzat vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

Yatay Geçiş

Madde 15 — Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Erciyes Üniversitesinin eş değer lisansüstü programlarına Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilme şartları;

a) Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.

b) Not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta tam puanın en az % 75’i, doktora ve sanatta yeterlikte ise tam puanın en az % 80’i olmalıdır.

c) Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

d) Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

e) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

f) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş yapılamaz.

g) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılamaz.

h) Vakıf üniversitelerinin lisansüstü programlarından yalnızca ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir.

i) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Kayıt Yenileme

Madde 16 — Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarıyılın başında Senato tarafından belirlenen süreler içinde öğrenci katkı payını ödemek ve kaydını bizzat yenilemek zorundadırlar.

Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, en geç her yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde kaydını yaptırabilir. Her yarıyılın en geç ikinci haftası sonuna kadar yazılı olarak bildirilmeyen mazeretler dikkate alınmaz. Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar mazeretini enstitüye bildirmeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kaydı silinir.

Özel Öğrencilik

Madde 17 — a) Lisans diplomasına sahip olup, Erciyes Üniversitesindeki herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olmayan, belli konularda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

b) Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden en fazla altı kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadırlar.

c) Özel öğrencilerden, diğer öğrencilerden alınan katkı payını aşmamak kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda katkı payı alınır. Ancak özel öğrenciler öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamazlar.

d) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 18 — Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yüksek öğretim kurumunun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, başvurdukları lisansüstü programın anabilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

Türkçe sınavında başarısız olan yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.

Kayıt Dondurma ve İzin

Madde 19 — a) Öğrenciler Yükseköğretim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerinden dolayı veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde, danışmanın ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle kayıt dondurabilirler. Aynı lisansüstü programda yalnızca bir defa kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma taleplerinin yarıyılın başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Kayıt dondurma süresi yasal öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Süresi içinde kaydını yenilemeyenlerin öğrencilik statüleri sona erer.

b) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerin bulunması, ülkemizi veya üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları ya da yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkanların doğması halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi yasal öğrenim süresine eklenir. Zorunlu haller dışında izin başvurularının kayıt yenileme süresi içinde yapılması gerekir.

c) Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelenmek kaydıyla, basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluklar, askerlik, öğretim elemanlarının veya resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi sebeplerle yurt dışında görevlendirilmeleri halinde öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir yıldan daha uzun süre izin verilebilir. İzin süresi yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak ruhsal sağlık sorunları sebebiyle devamsızlığı iki yılı aşanların, lisansüstü öğrenime davam edebileceklerine dair yeni bir sağlık kurulu raporu getirmedikleri takdirde kayıtları silinir.

Kayıt dondurma ve izin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

İzni sona eren öğrenci en geç bir ay içinde enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını açtırmazsa kaydı silinir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Dersler ve Sınav Türleri

 

Danışmanlar

Madde 20 — Enstitü Yönetim Kurulu öğretime başlayan her öğrenciye ilgili anabilim dalı akademik kurulu ve anabilim dalı başkanının teklifini dikkate alarak ders döneminin başında bir danışman belirler. Öğrencinin alacağı dersler danışmanın onayıyla belirlenir. Danışman tez danışmanı olarak da görev yapar. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Ders Kayıtları

Madde 21 — Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve danışmanlarınca uygun görülen dersler için gerekli formları doldurmak, danışmanlarına ve anabilim dalı başkanlarına imzalatmak ve enstitüye bizzat teslim etmek suretiyle kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile enstitünün farklı anabilim dallarından, diğer Enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da ders alabilirler. Ancak, bu derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz.

Ders Ekleme, Bırakma ve Değiştirme

Madde 22 — Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri, danışmanının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak yarıyılın ilk iki haftası içinde bırakabilir veya değiştirebilirler. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılamaz.

Kredi Sınırları

Madde 23 — Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri ilk iki yarıyılda en az 24 kredilik derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse kayıt yaptırılabilir. Bir öğrenci almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının üçte ikisinden fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

Bir Alt Programdan Ders Alma

Madde 24 — Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak şartı ile ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki derslerden seçebilirler. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından ders alma esasları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

Kredi Toplamı

Madde 25 — Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç en az 36 kredilik 12 ders alınması ve başarılması gerekir. Tezli yüksek lisans programında ise tez dönemine geçebilmek için Anabilim Dalı Semineri dersi hariç en az 24 kredilik sekiz ders alınması ve başarılması gerekir.

Doktora programına kayıt yaptırmadan önce ilgili alanda yüksek lisans yapmış olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri yeterlik sınavına girebilmek için en az 24 kredilik sekiz ders almak ve başarmak zorundadırlar. İlgili alanda yüksek lisans yapmamış olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri yeterlik sınavına girebilmek için en az 48 kredilik 16 ders almak ve başarmak zorundadırlar.

Bu maddede belirlenen kredi limitleri ilgili anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en fazla % 50 artırılabilir.

Ders Muafiyeti ve Kredi Aktarımı

Madde 26 — Bir öğrencinin enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde aynı enstitüde özel öğrenci olarak başardığı veya son dört yarıyıl içinde diğer yüksek öğretim kurumlarından alarak, tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında tam notun en az % 75’i, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise tam notun en az % 85’i ile başarmış olduğu dersler, kendi bilim alanı ile ilgili olması halinde anabilim dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz.

Devam Zorunluluğu

Madde 27 — Öğrenciler kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az % 70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

Ders Tekrarı

Madde 28 — Yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıt yaptırdıkları ve başarısız oldukları zorunlu dersleri, asgari kredi limitlerini doldurmuş olsalar dahi yeniden alarak başarmak zorundadırlar. Bu dersler açılamadığı takdirde öğrenci, danışmanın teklifi, anabilim dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bunların yerine açılmış bulunan eşdeğer olabilecek başka dersleri alır. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam şartı aranır.

Tekrar aldığı zorunlu dersten başarısız olan ve açılmış olduğu halde başarısız olduğu zorunlu derse kayıt yaptırmayan öğrencinin kaydı silinir.

Uzmanlık Alan Dersi

Madde 29 — Tez projesinin veya tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanının teklifi üzerine her yüksek lisans veya doktora öğrencisi için ayrı ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz dönemlerinde devam etmek üzere, danışmanın tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, haftalık üç teorik saati geçmemek şartıyla "Uzmanlık Alan Dersi" açılabilir. Bir öğretim üyesinin uzmanlık alan derslerinin toplamı haftalık 9 teorik ders saatini geçemez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 30 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

-Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

-Lisans derecesini Erciyes Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

-Lisans veya yüksek lisans derecelerini Erciyes Üniversitesi dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

-Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

b) Bilimsel hazırlık programına enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, daha önce alınmamış olmak kaydıyla lisans programlarından da ders aldırılabilir.

d) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki ilkelere uygun olarak yürütülür.

Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre anabilim dalı Akademik Kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

Sınav Türleri

Madde 31 — Sınavlar ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavıdır. Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatlerde girmek zorundadır.

a) Ara Sınav: Programda yer alan dersler için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların ara sınava katkısının belirlenmesi ya da ikinci bir ara sınav olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu başvuruların her yarıyılın en geç üçüncü haftasında enstitüye ulaşmış olması gerekir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sınavların yarıyıl sonu sınavına katkısı belirlenebilir. Bu başvuruların her yarıyılın en geç üçüncü haftasında enstitüye ulaşmış olması gerekir.

c) Mazeret Sınavı: Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması zorunludur.

d) Tek Ders Sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, Enstitü Kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 32 — Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl sonu sınavı notunun % 60'ı dikkate alınır. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarında en az 50 almaları gerekir. Başarı notu, 100 tam not üzerinden, yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olmak zorundadır. Başarı derecesi aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

 

Başarı Derecesi

Yüksek Lisans

Doktora ve Sanatta Yeterlik

 

Pekiyi

91-100

91-100

 

İyi

75-90

81-90

 

Orta

65-74

75-80

 

Başarısız

0–64

0-74

 

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Madde 33 — Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde enstitüye teslim edilir ve enstitüde ilan edilir. Öğrenci sınav sonuçlarının ilânından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, sınav kağıdının fotokopisi ile birlikte yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse, gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da enstitüye teslim ederler. Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde enstitüye teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 34 — Yükseköğretim Kurulunca belirlenen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, mezun oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılabilir.

Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, bu programların ders, uygulama ve sınavları ile sınavların değerlendirilmesi ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun düzenlemeleri ve kararları doğrultusunda belirlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki dersler, sınavlar ve diğer eğitim-öğretim esasları bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümlerine tabidir.

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Madde 35 — Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

a) Birleştirilmiş Lisans artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

A - Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Amaç ve Kapsam

Madde 36 — Tezsiz Yüksek Lisans, en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlara meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim, dönem projesi ve yeterlik sınavını kapsayan bir lisansüstü programdır.

Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili anabilim dalının isteği ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Süre

Madde 37 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç en fazla altı yarıyıldır. Öğrencinin azami sürede programı tamamlayamayacağı kesinleşirse bu süre beklenmeden kaydı silinir.

Dersler

Madde 38 — a) Tezsiz yüksek lisans programı toplamı 36 krediden az olmamak şartıyla, en az 12 adet ders ile bir yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin en az beşi birinci yarıyılda, en az beşi ikinci yarıyılda, kalan dersler üçüncü yarıyılda alınır.

b) Birinci ve ikinci yarıyıllarda en az ikişer dersten başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.

c) Başarısız olduğu zorunlu derslere ilgili dönemde kayıt yaptırmayan, tekrar aldığı veya tekrara kaldığı zorunlu ders yerine yeni aldığı dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

d) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla en çok dokuz kredilik ders lisans derslerinden de seçilebilir.

Danışmanlar ve Dönem Projesi

Madde 39 — Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanının teklifi üzerine her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar. Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanına sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyılın sonunda tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesi dersinden üst üste iki yarıyıl başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı

Madde 40 — Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci en geç iki ay içinde, biri danışman olmak üzere en az üç üyeden oluşan jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı jürileri ilgili anabilim dalı başkanının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek üye seçilerek belirlenir. Yeterlik sınavı dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, kararını başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla verir. Yeterlik sınav tutanakları jüri başkanı tarafından en geç takip eden iş gününde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci iki ay içinde aynı jüri tarafından yeniden sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

B - Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Amaç ve Kapsam

Madde 41 — Tezli Yüksek Lisans, en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan lisans diploması alanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak amacıyla açılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programdır.

Süre

Madde 42 — Tezli yüksek lisans programının süresi, iki yarıyılı ders dönemi, iki yarıyılı tez dönemi olmak üzere birbirini izleyen dört yarıyıldır.

a) Bu programın kredili ve kredisiz derslerinin tamamına ilk iki yarıyılda kayıt yaptırılır. Herhangi bir sebeple bu derslerden başarısız olan öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla başarısız oldukları dersleri tekrar etmeleri için iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.

b) Kredili ve kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci danışmanı yönetiminde en geç iki yarıyıl içinde bir tez hazırlar. Derslerini iki yarıyılda tamamlayan, ancak tez çalışmalarını iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders döneminde kullanılmamış olmak şartıyla tez döneminde kullanılmak üzere en fazla iki yarıyıllık ek süre verilebilir. Bu süre sonunda tezini tamamlayarak tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin kaydı silinir.

c) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen ve en az 24 kredilik sekiz dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar başvurmaları halinde, danışman ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans programına geçirilebilirler.

Dersler ve Krediler

Madde 43 — Tezli yüksek lisans programı öğrencileri teze başlamadan önce, toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet dersi, anabilim dalı semineri dersini ve uzmanlık alanı dersini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Birbirini izleyen dört yarıyılın sonunda kredili dersler ile Anabilim Dalı Semineri dersinden başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Anabilim Dalı Semineri Dersi

Madde 44 — Anabilim Dalı Semineri dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerlerin yazılmasında enstitü tez yazım kurallarına uyulur. Seminer çalışmasını değerlendiren öğretim üyesi tarafından imzalanmış bir nüshası, değerlendirme sonucu ile birlikte enstitüye teslim edilir.

Tez Konusu ve Tez Projesi

Madde 45 — Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez projesi, en geç izleyen yarıyılın başına kadar danışman tarafından anabilim dalı başkanına sunulur. Tez konusu ve tez projesi anabilim dalı akademik kurulunda incelendikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektiriyorsa ikinci tez danışmanı da görevlendirilebilir.

Öğrenci izleyen yarıyıllarda danışmanı tarafından hazırlanacak olan tez raporu ile birlikte kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır. Süresi içinde tez projesini hazırlamayan veya tez projesi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından iki kez reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 46 — a) Öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak altı nüsha halinde Enstitü Müdürlüğüne sunulmak üzere, anabilim dalı başkanına teslim eder. Öğrenci tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren sekiz ay geçmeden tezini Enstitü Müdürlüğüne sunamaz.

b) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve biri ilgili başka bir bilim/anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öncelikle öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş üyeden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili bilim/anabilim dalından, diğeri kurum içindeki başka bir bilim/anabilim dalından ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Üç kişilik jürilerde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim ederler ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az 45 en fazla 90 dakikadır. Jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararlarından birini verir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

d) Tezi kabul edilen öğrenciye "pekiyi", "iyi" veya "orta" şeklinde sınav başarı notu verilir. Sınav sonucunu ve gerekçeli jüri kararlarını içeren tutanak ve belgeler eksiksiz olarak doldurulmuş ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

e) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak Enstitü Müdürlüğü tarafından istenen sayıda çoğaltılır ve en geç tez savunma sınavının yapıldığı tarihi izleyen 45 gün içinde enstitüye teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

 

Amaç ve Kapsam

Madde 47 — Doktora programının amacı, lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması aşamalarından oluşur.

Süreler

Madde 48 — a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu sürelerde programı tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin kaydı bu süreden önce de silinebilir.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

c) Öğrenci tezini, tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren 4 yarıyıldan (iki yıl) önce enstitüye sunamaz.

Dersler ve Krediler

Madde 49 — a) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye ek süre verilmez ve kaydı silinir.

Devam ettiği programın birinci ve ikinci yarı yıllarında en az ikişer dersten başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.

b) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, tez çalışması döneminde Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerini almak zorundadır. Bu dersler kredi hesabında dikkate alınmaz. Doktora tez savunmasına girebilmek için bu derslerden başarılı olmak ön şarttır.

Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Madde 50 — Doktora tez danışmanı profesör ve doçentler arasından seçilir. Ancak bunların sayıca yetersiz olması halinde yardımcı doçentler arasından da seçilebilir. Tez danışmanı olarak atanabilecek yardımcı doçentlerin sahip olması gereken kriterler Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Öğrenci tez döneminde her yarıyıl kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Yeterlik Sınavı

Madde 51 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

b) Yeterlik sınavları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek aylarda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini başarıyla tamamlayıp yabancı dil şartını yerine getiren öğrencinin yeterlik sınav tarihi, anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

c) Doktoraya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, doktoraya lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve kaydı silinir.

d) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanının teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilirler. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş veya üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürilerini ilgili enstitüye önerir. Jüriler, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

e) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS veya KPDS’den en az 50 yahut TOEFL’dan en az 173 puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Bu öğrenciler ÜDS, KPDS ya da TÖMER'in açacağı Türkçe veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 50, TOEFL sınavından ise en az 173 puan almak zorundadırlar. ÜDS veya KPDS kapsamında olup, ancak TÖMER'in açamadığı yabancı dil bilgisi seviye tesbit sınavları Üniversite Yönetim Kurulunca en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılabilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, ancak yabancı dil şartını sağlayamadığı için yeterlik sınavına giremeyen öğrencilere derslerini tamamladığı tarihten itibaren bir yıl süre tanınır. Bu süre sonunda yabancı dil şartını yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir. Bu bir yıllık süre öğrenim süresine dahil edilmez.

f) Doktora yeterlik sınavı öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavlardan 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların ortalamasının tam notun en az %75'i olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı anabilim dalı başkanı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

g) Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sınavda da başarısız olan ya da ikinci yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 52 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Varsa ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 53 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi belirlenen öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma plânını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce, komite üyelerine dağıtır.

b) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu sonuç, ilgili anabilim dalı başkanınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez süresi, yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

c) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman veya tez konusunu değiştirilen öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, her toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma plânı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması raporu, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Tez önerisi raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci o dönem için başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 54 — a) Doktora tezi çalışmalarını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak ciltlenmemiş şekilde ve sekiz nüsha halinde Enstitü Müdürlüğüne sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

b) Doktora tezinin:

-Bilime yenilik getirme,

-Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

-Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

c) Doktora tezi sınav jürisi Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki öğretim üyesi yedek jüri üyesi olarak belirlenir.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim ederler ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav süresi en az 60 en fazla 90 dakikadır.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını verir. Tezi kabul edilen öğrenciye sınav başarı notu takdir edilebilir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Düzeltme kararı verilmesi halinde öğrenciye tezde gerekli görülen düzeltmeleri yapması için en çok altı aya kadar süre verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, bu süre içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde savunmak üzere tezini teslim eder. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

f) Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun olarak ve enstitü tarafından istenen sayıda çoğaltılarak sınav tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 55 — Sanatta yeterlik programının amacı, lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek ya da özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama becerisi kazandırmaktır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programı ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Süreler

Madde 56 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu sürelerde programı tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını (a) bendinde belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunca onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

d) Öğrenci tez, sergi veya proje çalışmasını, bu çalışmalara başladığı tarihten itibaren iki yıl geçmeden enstitüye sunamaz.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlandırılması

Madde 57 — a) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital konser, temsil ve benzeri çalışma yapan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

b) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az birisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, birisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

c) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmayı bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek hazırladıkları ayrıntılı kişisel raporlarını enstitüye sunarlar ve toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitü ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez, sergi, proje, resital konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tezi veya çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik tezi veya çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli görülen düzeltmeleri yaparak tezini veya çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Diğer Konular

Madde 58 — Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda doktoraya ilişkin hükümler uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Mezuniyet

Madde 59 — Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin dosyası usul yönünden incelendikten sonra Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci enstitü tarafından istenen belgeleri, son sınav tarihini izleyen 45 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Sınavlarda başarılı olsa dahi mezuniyet için gerekli belgeleri bu süre içinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Diplomalar

Madde 60 — Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere "Yüksek Lisans Diploması", doktora programından mezun olan öğrencilere "Doktora Diploması", sanatta yeterlik programından mezun olan öğrenciye "Sanatta Yeterlik Diploması" verilir.

Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir.

Diplomalarda Enstitü Müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.

Diploma Başarı Derecesinin Hesaplanması

Madde 61 — Diploma başarı derecesi, öğrencinin geçer not aldığı tüm derslerden elde ettiği notların ağırlıklı ortalamasıdır. Derslerin ağırlıklı ortalaması, program için geçerli sayılan derslerden her birinin kredisi ile başarı notu çarpımları toplamının kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada kesirli sayılar en yakın tam sayıya çevrilir.

Mazeretler

Madde 62 — Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için Erciyes Üniversitesi Hastanelerinden ya da resmi sağlık kurumlarından alınan veya özel bir sağlık kurumundan alınıp Erciyes Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi tarafından onaylanan sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, doğal afet; anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri hallerin belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrenci devamdan muaf tutulamaz.

Kayıt Silme ve Sonuçları

Madde 63 — Bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle, süresinde mazeretsiz olarak kayıt yenilememe sebebiyle, disiplinsizlik sebebiyle ya da kendi isteğiyle ilişiği kesilecek öğrencilerin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

Başarısızlık sebebiyle kaydı silinen öğrenci aynı enstitü anabilim dalında ya da bu anabilim dalına bağlı bilim dallarında yer alan aynı seviyedeki lisansüstü programlara tekrar başvuramaz.

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler Erciyes Üniversitesindeki hiçbir lisansüstü programa başvuramazlar.

Tebligat

Madde 64 — Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini derhal enstitüye bildirmeyen öğrenciler enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin İşleri

Madde 65 — Lisansüstü öğrencilerinin yükseköğretim kurumu içinde veya dışında işleyecekleri suçlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 66 — 2/12/1998 tarihli ve 23541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 67 — Bu Yönetmelik 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 68 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde

Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin

Değiştirilmesine Dair Tebliğ

(Tebliğ No: TAU/2004-002)

MADDE 1 — 31.08.2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri için Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin (Tebliğ No: TAU/2003-0019) 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 11 — Görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşun, aynı zamanda Onay Kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere müracaatı halinde, aynı kuruluş Onay Kuruluşu olarak da yetkilendirilebilir. Söz konusu müracaatta, kuruluşun icra edeceği faaliyetleri yerine getirmeye uygun idari ve teknik personeli ve altyapısının bulunduğunun belgelendirilmesi gerekir. Bakanlık birden fazla Onay Kuruluşu görevlendirmiş ise, bunlar arasında görevlendirme alanı en geniş olanı EOTA’da sözcü olarak seçer. Bakanlık söz konusu görevlendirmeleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile Komisyona iletir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu

ve Görevlerine Dair Tebliğ

(Tebliğ No: TAU/2004-007)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile yayımlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ 4703 sayılı Kanuna dayanılarak 08.09.2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında yer alan konularda, teknik şartnamelerin hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla ve yapı malzemeleri ile ilgili olabilecek diğer teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan ve yapı malzemeleri sanayi temsilcilerinden oluşan ‘Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin (YAMTEK) görevlendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 08.09.2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

YAMTEK Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 4 — YAMTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığını temsilen dört üye,

b) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,

c) Bakanlığın görevlendirdiği Onay Kuruluşları arasından, EOTA’da sözcü olmak üzere Bakanlıkça seçilecek kuruluşu temsilen bir üye,

d) Gerçek ve tüzel kişiliği haiz, ülkemizi Avrupa Yapı Malzemesi Üreticileri Konseyinde temsil etme hakkını kazanmış sektör örgütünü temsilen bir üye,

e) Bakanlığın görevlendirdiği Onaylanmış Kuruluşlar tarafından, AB Onaylanmış Kuruluşlar Grubunda ülkemizi temsil etmek üzere seçilen veya bunun olmaması halinde, Onaylanmış Kuruluşları temsilen, bu kuruluşlar arasından doğrudan Bakanlıkça seçilecek bir üye,

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir.Bu üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılmaları esastır. Gerekli olduğu hallerde yapılan toplantılara YAMTEK üyesi kuruluşlardan yeteri sayıda temsilcinin katılması temin edilir.

Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin çalışma alanına giren konularda görüşlerine başvurmak üzere bir "Danışma Kurulu" oluşturulur. Bu kurul aşağıdaki kurumların yetkililerinden oluşur.

a) Dış Ticaret Müsteşarlığını temsilen bir üye,

b) Çevre ve Orman Bakanlığını temsilen bir üye,

c) İçişleri Bakanlığını temsilen bir üye,

d) Sağlık Bakanlığını temsilen bir üye,

e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen bir üye,

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye,

g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,

h) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye,

i) Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliğini temsilen bir üye,

j) Toplu Konut Yapımcıları Derneğini temsilen bir üye,

k) Türkiye Müteahhitler Birliğini temsilen bir üye,

l) İnşaat Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

m) Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

n) Elektrik Mühendisleri Odası’nı temsilen bir üye,

o) Kimya Mühendisleri Odasını temsilen bir üye

p) Mimarlar Odasını temsilen bir üye,

Bu Tebliğin yayımından sonra Danışma Kuruluna katılmak isteyebilecek kurum ve kuruluşların talepleri, Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecektir.

Madde 5 — YAMTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam sayısının 2/3’ü ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır,

b) Komite, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanının başkanlığında toplanır. Başkan vekilini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üyeleri arasından Başkan seçer,

c) Komitenin sekreterya hizmetleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür,

d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca gerçekleştirilir,

e) Toplantıda alınan kararlar, komite sekreterliği tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir,

f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlar üyelerce imzalanarak onaylanır,

g) Komitece gerekli görülen hallerde, Danışma Kurulu’nun görüşlerine başvurulur, Komite toplantılarına temsilciler davet edilebilir,

h) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Gereği halinde, bu çalışma gruplarına ilgili Danışma Kurulu üyelerinin de katılımını sağlar.

Madde 6 — Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında uygulanacak teknik şartnamelerin hazırlanması talimatlarının verilmesinde ülke politikasını tespit etmek,

b) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan yapı malzemelerini imal, ithal veya ihraç eden sektörün uyum süreci ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

c) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata ilişkin olarak yetkili ve uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak,

d) "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu" ve "Onaylanmış Kuruluşlar" dan ve sektörden gelen görüş ve teklifleri değerlendirmek,

e) AB Komisyonu ve diğer uluslar arası kurum ve ilgili kuruluşlar bünyesinde konu ile ilgili düzenlenen toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,

f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatlarda yapılacak revizyon çalışmaları veya yapı malzemeleri ile ilgili hazırlanacak yeni mevzuat taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Yetkili Kuruluşa/Kuruluşlara bildirmek,

g) Yapı Malzemeleri sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

YAMTEK Kararlarının Değerlendirilmesi

Madde 7 — Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar Yetkili Kuruluş/Kuruluşlar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Avrupa Yapı Daimi Komitesinde Temsil

Madde 8 — Komite kararları gereği halinde, Avrupa Yapı Daimi Komitesinde ülke pozisyonunun belirlenmesinde esas alınır. Komite temsili, Bakanlık ve Bakanlığın belirleyeceği kuruluşlar tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 9 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/35)

MADDE 1 — 1/2/2003 tarihli ve 25011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/3)” ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 197-1 “Çimento-Bölüm 1: Genel çimentolar-Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri”, 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/2)” ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 206-1 “Beton-Bölüm 1: Özellik, performans, imalat ve uygunluk” ve 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/4)” ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 934-2 “Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Bölüm 2: Beton katkıları-Tarifler, özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme” ile TS EN 934-4 “Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Bölüm 4: Öngerme çeliği için şerbet katkıları-Tarifler, özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme” standardlarının mecburi uygulama süreleri 8/12/2004 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 2 —Bu Tebliğ 8/6/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

 

—— • ——

Sayfa Başı