Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Temmuz 2004

CUMA

Sayı : 25517

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

813 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7563 Polonya Cumhuriyeti Ulusal Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Arasında Muvazzaf Askeri Personelin Karşılıklı Sosyal Ziyaretleri ile İlgili Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik

— İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik

— Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)

— Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (90/384/AT)

— Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (78/1031/AT)

Tebliğ

— 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye

Büyük Millet Meclisinin Tatili

Sırasında Çalışabilmesine

İlişkin Karar

 

Karar No. 813

Karar Tarihi: 6.7.2004

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 6.7.2004 tarihli 110 uncu Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7563

Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Nisan 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Polonya Cumhuriyeti Ulusal Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Arasında Muvazzaf Askeri Personelin Karşılıklı Sosyal Ziyaretleri ile İlgili Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/6/2004 tarihli ve AVGY/261866 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9605

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil’in cenaze törenine katılmak üzere, 9 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-204-2004-795

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9605 sayılı yazınız.

Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil’in cenaze törenine katılmak üzere, 9 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9604

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Gayrıresmi Ulaştırma Konseyi’ne katılmak üzere, 9 Temmuz 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-203-2004-794

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9604 sayılı yazınız.

Gayrıresmi Ulaştırma Konseyi’ne katılmak üzere, 9 Temmuz 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından:

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim

Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem

Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargıda hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitimlerinin yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilecek konuları, eğitim sürelerini, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 23/7/ 2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hâkim adaylığına atananları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

e) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

g) Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Eğitiminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

Hazırlık Eğitiminin Amacı

Madde 5 — Hazırlık Eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerin verilmesidir.

Hazırlık Eğitiminin Süresi ve Yeri

Madde 6 — Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim, hazırlık eğitim dönemi ile başlar.

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

Madde 7 — Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetleri uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, Türk Ceza Kanununun genel hükümlerinin ceza davalarında uygulanması, Borçlar Kanununun hukuk davalarında uygulanması, Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin uygulanması, tenfiz ve tanıma davaları, adalet psikolojisi, hukukta metod, adli tıp ve uygulaması, hukuk yargılaması usulü, ceza yargılaması usulü, karşılaştırmalı ceza hukuku,

b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tebligat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri,

c) Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsavcılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri,

d) Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Hazırlık Eğitimi Konuları

Madde 8 — İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

a) Anayasa hukuku ve Anayasa yargısı, insan hakları ve kamu hürriyetleri hukuku uygulamaları, Avrupa Birliği hukuku, idare hukuku, karşılaştırmalı idare hukuku, hukukta metod, Türk Medenî Kanunu’nun başlangıç hükümlerinin uygulamalı örnekleri, kişiler hukukunun uygulamalı örnekleri, idarî sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idarî dava türleri, Türkiye’nin idarî yapısı, idarî yargılama usulünün uygulamalı anlatımı ve hukuk yargılaması usulü,

b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

c) Danıştay, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kağıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

d) Dosya inceleme tekniği, heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

e) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

f) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

Son Eğitim Döneminin Amacı

Madde 9 — Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Son Eğitimin Süresi ve Yeri

Madde 10 — Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Bu eğitim kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Son Eğitim Konuları

Madde 11 — Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına son eğitim döneminde;

a) Türk Ceza Kanununun birinci ve ikinci kitabının cürüm ve kabahatler bölümünde sayılan suçların oluşumunun uygulamalı ve örnekleme metodu ile anlatımı,

b) Banka, sigorta ve sermaye piyasası mevzuatlarından kaynaklanan suçlar, bilişim teknolojisinden kaynaklanan suçlar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundan kaynaklanan suçlar, Orman Kanunundan kaynaklanan suçlar, deniz hukukundan kaynaklanan suçlar, gıda mevzuatından kaynaklanan suçlar, trafik mevzuatından kaynaklanan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunundan kaynaklanan suçlar, gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan ve diğer kanunlardan kaynaklanan suçların oluşumu, Yargıtay uygulamaları dikkate alınarak anlatımı,

c) Milletlerarası ceza hukuku, karşılaştırmalı ceza hukuku ve infaz hukukunun uygulama ve örnekleme metodu ile anlatımı,

d) Dernekler ve vakıflar hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, rekabet hukuku, tahkim hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku özel hükümleri, tüketici hukuku ve tazminat hukukunun uygulama ve örnekleme metodu ile anlatımı,

e) Seçim hukuku ve çocuk hukukunun uygulama ve örnekleme metodu ile anlatımı,

f) Tapu iptal ve tescil davaları, el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi ve şufa davaları, kadastro davaları, kamulaştırma davaları, icra ve iflâs davaları, fikrî- sinaî ve mülkiyet hakkından kaynaklanan davalar,

g) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

h) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Son Eğitim Konuları

Madde 12 — İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

a) İptal davaları, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve tam yargı davalarının uygulamadan örnekleri,

b) İmar, Kamulaştırma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarından doğan davalar,

c) Personel hukuku, disiplin hukukundan doğan davalar,

d) Banka, sermaye piyasası mevzuatı ve bağımsız idarî otoriteler ile ilgili davalar,

e) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri ile ilgili davalar,

f) Çevre, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalar,

g) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

h) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanmasına ilişkin işler,

ı) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gümrük vergisine ilişkin hususlar ile ilgili davalar,

i) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

Derslerin ve Öğretim Elemanlarının Bildirimi

Madde 13 — Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde, adaylara verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

Seminer, Sempozyum, Konferanslar ve Benzeri Etkinlikler

Madde 14 — Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Eğitim Konularında Değişiklik

Madde 15 — Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilmek üzere bu Yönetmeliğin 7, 8, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen konular, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı çerçevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı gereksinimlere göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya bu konulara eklemeler yapılabilir.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görüşleri alınmak suretiyle hazırlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

 

İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde

Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, idarî yargı hâkim adaylarının idarenin kuruluş ve teşkilâtı ile çalışma sistemini yakından tanımasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, idarî yargı hâkim adaylarını kapsar.

Kanunî Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28’inci maddesi ile 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 11’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Staj Programı ve Süresi

Madde 4- İdarî yargı hâkim adayları atandıkları illerde bizzat valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının belirleyecekleri bir program dahilinde, valilik birimlerinden başlamak üzere bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında; valiliklerde, defterdarlıkta ve il müdürlüklerinde yirmişer gün olmak üzere toplam iki ay süreyle staj yaparlar.

Stajın Esasları

Madde 5- İdarî yargı hâkim adayları valilik stajlarını aşağıdaki esaslar dahilinde yaparlar:

a) Valiliklerde, en büyük mülkîye âmirinin başkanlığında toplanan kurul ve komisyonlara izleyici veya vali uygun görürse raportör olarak katılırlar.

b) Defterdarlıkta, her türlü vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin işlemlerin tesisi ve uygulanması ile yargılama esaslarını görüp incelerler.

c) İl Müdürlüklerinde, idarî işlemlerin yargısal denetimlerinin yoğun olduğu bakanlıkların ilde mevcut bulunan müdürlük ve kuruluşlarında görevlendirilirler.

Gözetim ve Denetim

Madde 6- İdarî yargı hâkim adayları il valiliği stajı süresince idarî yargı adalet komisyonu başkanının gözetim ve denetimi altında olup, bizzat vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısı tarafından izlenirler.

  Staj Raporu

Madde 7- İdarî yargı hâkim adayları çalıştırıldıkları her birimde, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ile genelgeleri inceler, o birimdeki görevlilerle birlikte hizmetlerin yürütülme şeklini yakından takip eder ve stajın sonunda valiliğe verecekleri Yönetmelik ekindeki staj raporunda bunları özetlerler. Ayrıca, raporda genel mevzuat ve uygulamada gözlemleyecekleri hata ve noksanları belirleyerek, o birimdeki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için kişisel görüşlerini belirtirler. Bu raporlar, valinin mütalâası ile birlikte her adayın valilik staj dosyasında toplanır.

Valilik Staj Dosyası

Madde 8- Valilik staj dosyası, her idarî yargı hâkim adayı için valilikte görevlendirildikleri tarihten başlamak üzere ayrı ayrı açılacak dosyadır. Adayın dosyasına iki aylık sürede sadece değerlendirilmesine ve başarı derecesi hakkında hüküm verilmesine yardımcı olacak bilgi, rapor ve yazılar konulur. Adalet Bakanlığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıkları ile yapılan yazışmalar bu dosyada yer almaz.

Valilik staj dosyası, stajın bitiminden itibaren on gün içinde bölge idare mahkemesi başkanlığına gönderilir.  Bölge idare mahkemesi başkanı valilik staj dosyasını inceleyerek Yönetmelik ekindeki (1) numaralı gizli fişi doldurur ve hemen Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderir.

Staj Yeri

Madde 9- Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan staj bölge idare mahkemesi bulunan illerde yapılır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

VALİLİK MAKAMINA                                                                                                EK-1)

(Staj Raporu)  

                  Düzenlenen iki aylık programım gereğince:

1-       /         /20 Tarihinden          /           /20 tarihine kadar Valilikte

2-      /         /20 Tarihinden          /           /20 tarihine kadar Defterdarlıkta

3-     /         /20 Tarihinden          /            /20 tarihine kadar .................................

.................................................................................................................... Müdürlüklerinde,

yapmış olduğum çalışmalarım sırasında;

ilgili mevzuat olarak aşağıdaki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceledim.

a)

b)

c)

Staj gördüğüm yerlerde yürütülen başlıca hizmetler ve buna ilişkin görüşlerim de şunlardır:

a)

b)

c)

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                      İdarî Yargı Hâkim Adayı

                                                                                                      İsim- Sicil Numarası- İmza

İl Valisinin Mütalâası:

 

                                                                                                                             İl Valisi

                                                                                                            Resmî Mühür- İmza- Tarih-

 

                                   EK-2

 

İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ VALİLİK STAJINA İLİŞKİN

(1) NUMARALI GİZLİ FİŞ

Sicil Numarası

 

Adı ve Soyadı

 

Staj Gördüğü Valilik

 

Staj Gördüğü Daireler

 

1-İşine Bağlı mıdır?

 

2-Disipline Uyar mı?

 

3-Verilen Görevleri Eksiksiz ve Süresinde Yapar mı?

 

4-Görevini Yapmaktaki Kabiliyeti ve Başarısı Nasıldır?

 

5-Kendisinin veya Ailesinin Şeref ve Haysiyet İhlâl Edici Fiil ve Hareketleri Var mıdır?

 

6-Memuriyet Şeref ve Haysiyetini İhlâl Edecek Şekilde Kumara veya İçkiye Düşkünlüğü Var mıdır?

 

7- Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları Nasıldır?

 

8-Giyimi Hâkimlik Onuru İle Bağdaşıyor mu?

 

9-Gizli Tutulması Gereken Bilgileri İfşa Ediyor mu?

 

10-Güveni Sarsacak Hâlleri Var mıdır?

 

11-Hâkimliğe Uymayan Diğer Hâlleri Görülmüş müdür?

 

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

    Resmî Mühür - İmza- Tarih

 

NOT: Her sütunda sorulan sorular açık olarak cevaplandırılacaktır.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği

(SHY-145)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar, Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü hava aracına ve/veya komponente bakım yapmak için kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin bakım kuruluşu olarak yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Ulaştırma Bakanlığınca Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği SHY-6A kapsamında ruhsatlandırılmış işletmelerin bünyesinde bulunan her türlü hava aracı ve/veya komponentleri ile yabancı tescilli olup ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü hava aracına ve/veya komponentlerine bakım hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları kapsar.

Tanım ve Kısaltmalar

Madde 3 — Bu Yönetmelik kapsamında kullanılan;

a) "Bakım Kuruluşu" terimi, SHGM tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak bakım kuruluşu sertifikası verilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,

b) "Bakım" terimi, birlikte veya ayrı yapılmak üzere hava aracı/hava aracı komponentinin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, onarımını, arıza veya hasar giderimini,

c) "BKEK" kısaltması, Bakım Kuruluşu El Kitabını,

d) "Hat Bakım" terimi, hava aracının/hava aracı parçasının onaylanmış standartlara göre hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderimlerinin yapılmasını,

e) "Hava aracı" terimi, havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

f) "Hizmete sunuş" veya "Bakım Çıkış" terimi, bakımı yapılan hava aracı/hava aracı parçasının bakım kuruluşu tarafından yeniden hizmete verilmesini,

g) "ICAO" kısaltması, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nı,

h) "İnsan Faktörü" terimi, havacılıkla ilgili tasarımlarda, sertifikalandırmada, eğitimde, operasyonlarda ve bakımlarda insan performansını doğru bir şekilde göz önünde bulundurarak insan ile diğer sistem bileşenleri arasında güvenli bir arayüz arayan prensipleri,

i) "İnsan Performansı" terimi, havacılıkla ilgili işlemlerin emniyeti ve verimliliği üzerinde bir etkiye sahip olan insan kapasitesi ve sınırlamaları,

j) "JAA" kısaltması, Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği’ni,

k) "JAR-145" kısaltması, JAA tarafından onaylı bakım kuruluşları ile ilgili yayımlanmış olan kuralları,

l) "JAR-21" kısaltması, JAA tarafından Hava Aracı ve İlgili Ürün ve Parçaların Sertifikalandırılması ile ilgili yayımlanmış olan kuralları,

m) "JAR-66" kısaltması, JAA tarafından bakım onaylayıcı personeli ile ilgili yayımlanmış olan kuralları,

n) "JAR-OPS" kısaltması, JAA tarafından ticari hava taşımacılığı ile ilgili yayımlanmış olan kuralları,

o) "Kalite politikası" terimi, bakım kuruluşunun kaliteye bakışına dair sorumlu yönetici tarafından onaylanan niyetini ve yönünü,

p) "Komponent" terimi, hava aracı motoru ve/veya herhangi bir işlevsel/acil durum ekipmanı da dahil olmak üzere, hava aracında bulunan ya da kullanılan herhangi bir parçayı,

r) "Modifikasyon" terimi, hava aracında veya hava aracı komponentinde onaylı bir standarda göre yapılan değişikliği,

s) "Muayene" terimi, hava aracının veya hava aracı parçasının onaylanmış standartlar ile uygunluğunun tespit edilmesi için yapılan kontrolleri,

t) "Onarım" terimi, hava aracı/hava aracı parçasının onaylanmış standartlara göre restorasyonunu,

u) "Onaylanmış Standartlar" terimi, SHGM’ce onaylanmış veya hava aracının veya komponentinin üreticisinin yayımladığı üretim, tasarım, bakım ve kalite standartlarını,

v) "Onaylanmış" terimi, bir işlemin SHGM tarafından doğrudan veya kabul edilmiş bir yönteme göre onaylı olduğunu,

y) "Restorasyon" terimi, hava aracı/hava aracı parçasını onaylanmış standartlara getirmek için yapılan tüm yenileme işlerini,

z) "SHD-T-35" kısaltması, 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı’nı,

aa) "SHGM" kısaltması, T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,

bb) "SHY-6A" kısaltması, 16/6/1984 tarihli ve 18433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’ni,

cc) "Sorumlu Yönetici" terimi, müşteri tarafından talep edilen tüm bakımların bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını hiyerarşik ve finansal açılardan temin edecek olan yetkili kişiyi,

dd) "TSE" kısaltması, Türk Standartları Enstitüsü’nü,

ee) "Uçuş Öncesi Kontrol" terimi, hava aracının uçuş için elverişli olduğundan emin olmak için uçuş öncesinde yapılan ve arıza giderimini kapsamayan kontrolü,

ff) "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" terimi, hava aracı imalatçısı ve/veya tescil ülkesi Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayımlanmış olan ve hava aracının uçuşa elverişli kalmasını sağlamak için yapılması gereken işlemleri kapsayan direktifleri,

gg) "Üs Bakımı" terimi, hava aracının hangar ve atölye mekanlarında onaylanmış standartlara göre yenileştirme, onarım, parça değiştirme veya hasar giderimlerinin birlikte veya ayrı yapılmasını,

hh) "Yenileştirme" terimi, hava aracı/hava aracı parçasının işlevsel ömrünü arttırmak için, onaylanmış standartlara uygun olarak tetkik edilmesi ve parça değiştirmesi ile restorasyonunu,

ii) "Yetkilendirme Belgesi" terimi, bakım kuruluşunun bakım çıkış sertifikasını imzalayacak olan onaylayıcı personel için düzenleyeceği ve personelin hangi hava araçlarına/komponentlerine hangi bakımları yapma konusunda yetkilendirildiğini gösterir belgeyi,

ifade eder.

Hukuki Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Yetki Belgesi Zorunluluğu

Madde 5 — SHY-6A kapsamındaki hiçbir hava aracı, bu hava aracı ve üzerindeki komponentleri için bu Yönetmelik kapsamında ve ilgili hava aracı veya komponenti üzerine SHGM tarafından yetkilendirilmiş veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir bakım kuruluşunun düzenlediği bakım çıkış sertifikası bulunmadan uçuş yapamaz. Hiçbir kuruluş, SHY-6A kapsamındaki bir hava aracı veya komponenti için bu Yönetmelik kapsamında ve ilgili hava aracı veya komponenti üzerine yetkilendirilmedikçe bu hava aracı veya komponenti için bakım çıkış sertifikası düzenleyemez. Uçuş öncesi kontrolleri yapmak için bir kuruluşun bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş olması gerekmez.

İlk Başvuru

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek için başvuran kuruluşlar Ek-1’de bir örneği bulunan JAA Form 2’yi, Ek-2’de bir örneği bulunan JAA Form 4’leri ve Ek-3’te içeriği verilen BKEK’i SHGM’ye sunmak zorundadır. SHGM, başvuru sahibinin gerekli nitelikleri taşıdığına kanaat getirirse başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde kuruluşun yönetim ve bakım tesislerinde denetleme yapar. Bu denetleme sonrasında SHGM, varsa eksiklikler ile sonucu kuruluşa yazılı olarak 30 gün içinde bildirir.

Denetleme

Madde 7 — SHGM, bakım kuruluşunu bu Yönetmelik ve ilgili talimatlarda belirtilen esaslara göre denetler. Yapılan denetlemeler sırasında Ek-4’te bir örneği bulunan JAA Form 6 kullanılır. Denetlemeler haberli veya habersiz yapılır. SHGM bakım kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini, yazışmalarını, kayıtlarını vs. her zaman denetleyebilir. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar tarafından SHGM’ye yapılan denetlemeler sırasında bu uluslararası kuruluşlarda görev alan denetçiler bakım kuruluşunu bu madde kapsamında denetleme hakkına sahiptir.

Yetkilendirme

Madde 8 — SHGM, yaptığı denetlemeler sonrasında kuruluşun bu Yönetmelik esaslarına uygun olduğuna kanaat getirirse, kuruluşa yetki belgesi olarak Ek-5’te bir örneği bulunan JAA Form 3 düzenler. Yetki belgesinin geçerlilik süresi 2 (iki) seneyi geçmemek koşuluyla SHGM tarafından belirlenir.

Onay Kapsamı Değişikliği veya Yetki Belgesi Yenilemesi

Madde 9 — Bakım kuruluşu, onay kapsamında gerçekleştirmek istediği bir değişiklik için veya yetki belgesinin yenilenmesi amacıyla SHGM’ye Ek-1’de bir örneği bulunan JAA Form 2 ve gerekiyorsa BKEK’in ilgili sayfalarının revizyonları ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Yapılan başvurunun ardından SHGM tarafından gerekli görüldüğü takdirde madde 7’ye uygun olarak yeni bir denetleme yapılır. Yetki belgesinin yenilenmesi için bakım kuruluşu SHGM’ye yetki belgesinin geçerlilik tarihinden en az 30 gün önce başvurmak zorundadır.

Yetkinin Geçerliliği

Madde 10 — Bakım kuruluşuna verilen yetki belgesi, geçerlilik süresinin dolmadığı, SHGM tarafından feshedilmediği veya askıya alınmadığı durumlarda;

a) Bakım kuruluşunun bu Yönetmelik şartlarını yerine getirmesi,

b) Bakım kuruluşunun SHGM denetçilerine ve/veya madde 7’de anılan diğer denetçilere denetim yapmaları amacıyla bakım kuruluşuna girmelerine imkan vermesi,

c) Belirlenmesi durumunda denetleme ücretinin ödenmesi,

şartlarını sağladığı sürece geçerlidir.

Yetkinin Feshi, Askıya Alınması, Sınırlandırılması, Yenilenmesinin Reddi

Madde 11 — SHGM, çeşitli sebeplerden ötürü bakım kuruluşuna verilen yetkinin feshine, askıya alınmasına, sınırlandırılmasına veya bakım kuruluşu tarafından yapılan yenilenme başvurusunun reddine aşağıdaki hükümlere uygun olarak karar verebilir:

a) Bu maddenin (b) bendinde anılan durumlar haricinde SHGM, bakım kuruluşuna verilen yetkinin feshine, askıya alınmasına, sınırlandırılmasına veya bakım kuruluşu tarafından yapılan yenilenme başvurusunun reddine karar verirse, bu hususu bakım kuruluşuna bildirir ve 28 günlük süre verir. Bu süre içinde bakım kuruluşu eksikliklerin giderilmesi için bir iş planı hazırlayıp SHGM’ye sunar. SHGM bu planı onaylarsa, bakım kuruluşu söz konusu iş planında belirtilen sürelere göre taahhüt ettiği işlemleri yapar. İş planı SHGM tarafından onaylanmazsa, SHGM’nin bakım kuruluşuna bildirdiği husus işleme konulur.

b) SHGM, uçuşa elverişsiz bir durum olabileceği kanaatine varırsa, yetkinin tümünü veya bir kısmını bakım kuruluşunu önceden uyarmaksızın bu maddenin (a) bendinde anılan işlemler tamamlanıncaya kadar askıya alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım Kuruluşunun Yapısı

Tesisler

Madde 12 — Tesisler ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Tesisler her türlü planlı çalışmaya olanak verecek, özellikle hava koşullarına ve toza karşı koruma sağlayacak biçimde olmalıdır. Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Motor atölyesi, lastik atölyesi, aviyonik atölyesi gibi özel amaçlı atölyeler uygun biçimde ayrılmış olmalıdır.

b) Bakım ve kalite yönetimleri, planlama ve teknik kayıtlar için uygun bir ofis yerleşimi sağlanmalıdır.

c) Çalışma ortamı, havalandırma, topraklama, aydınlatma, sıcaklık, nem ve gürültü yönlerinden yapılan işe uygun ve personelin verimli çalışmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.

d) Depolama koşulları, faal ve gayri faal hava aracı komponentlerinin, malzemelerinin, alet ve ekipmanlarının ayrı yerlerde tutulmasını sağlamalı ve bunların bozulmasını ve zarar görmesini engelleyecek şekilde, imalatçı talimatlarına uygun ve güvenli olmalıdır. Depolama birimlerine giriş yetkili personel ile sınırlandırılmalıdır.

Personel

Madde 13 — Personel ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşunun bu Yönetmelik esaslarına göre işletilmesinden sorumlu olan ve SHGM’ce uygun görülen yönetici veya yöneticiler atanmalıdır. Bu yönetici veya yöneticiler, SHGM’ce uygun görülen sorumlu yöneticiye karşı nihai olarak sorumludur. Söz konusu yöneticilerin işbaşında olmadığı durumlarda bu yöneticilere kimlerin vekalet edeceği bir prosedürle belirlenir. Bu yöneticilerin her birine ait JAA Form 4 SHGM’ce onaylanır. JAA Form 4’ü SHGM’ce onaylanmayan bir yönetici belirlenen göreve başlayamaz.

b) Sorumlu yönetici, bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getirmek için gerekli mali yapıyı oluşturmaktan ve madde 21’in (a) bendinde belirtilen emniyet ve kalite politikasını kurmaktan ve geliştirmekten sorumludur.

c) Sorumlu yönetici, kaliteden sorumlu bir yöneticiyi madde 21’de anılan kalite sistemini izlemek ve ilgili geri beslemeyi yapmak üzere görevlendirmelidir. Bu personel, bakım kuruluşunun bu Yönetmelik ile uyumu ve kalite ile ilgili konularda sorumlu yöneticinin düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla sorumlu yöneticiye doğrudan bağlı olmalıdır.

d) Bakım kuruluşu, bakımı planlayacak, uygulayacak, kontrol ve muayene edecek, nezaret edecek ve kalite izlemesini yapacak yeterli personele sahip olduğunu gösteren bir adam-saat planına sahip olmalıdır. Ayrıca bakım kuruluşu, herhangi bir iş vardiyası ya da süresi için mevcut personel sayısının planlanandan daha az olması durumunda yapılacak bakımı tekrar değerlendirmek için bir prosedüre sahip olmalıdır.

e) Bakım, yönetim ve kalite denetimlerinde görev alan personelin yeterliliği, SHGM’ce uygun görülen bir prosedürle bakım kuruluşunca belirlenmeli ve kontrol edilmelidir. Yeterlik kavramı, yapılan işle ilgili mesleki uzmanlığa ek olarak, personelin kuruluş içindeki görevine uygun insan faktörleri ve insan performansı konularının uygulanmasını da içerir.

f) Hava aracı ve/veya komponentleri üzerinde tahribatsız muayene işlemi yapacak personel, TSE TS EN 4179 standardına uygun niteliklere sahip olmalıdır.

g) Azami kalkış ağırlığı 5700 kilogram üzerindeki hava araçlarına bakım yapan bakım kuruluşu madde 14’e göre nitelikli ve SHD-T-35 kapsamında düzenlenmiş II. Sınıf Uçak Bakım Teknisyen Lisansına sahip olan yeter sayıda personele sahip olmalıdır.

h) Onaylı bakım kuruluşu;

1) Tekrar eden bir uçuşa elverişlilik direktifinde, bu direktifi uçuş ekibinin uygulayabileceği açıkça belirtilmişse, hava aracının kaptanının ve/veya uçuş mühendisinin bu uçuşa elverişlilik direktifinin gereklerini yerine getirmesi için yeterli derecede uygulama eğitimi almış olduğunu sağlaması şartıyla hava aracının kaptanına ve/veya uçuş mühendisine sadece söz konusu direktifin ilgili bölümü için yetkilendirme belgesi düzenleyebilir.

2) Bir JAA tam üyesi ülke tarafından yetkilendirilmiş JAR-145 onaylı bir bakım kuruluşu bulunmayan bir yerde beklenmedik bir şekilde yerde kalan hava araçları için, söz konusu hava aracına bakım desteği vermek üzere anlaşması var ise, en az 5 yıllık bakım tecrübesi bulunan ve söz konusu hava aracı tipini kapsayan geçerli bir ICAO teknisyen lisansına sahip bir kişiye bir defa geçerli olmak üzere yetkilendirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, bu yetkilendirme belgesinin düzenlenmesi için söz konusu kişinin tecrübesi ve ICAO lisansıyla ilgili belgelerin onaylı bakım kuruluşunun elinde bulunması zorunludur. Onaylı bakım kuruluşu böyle bir durumu, söz konusu yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün içinde SHGM’ye bildirmelidir. Söz konusu yetkilendirme belgesi düzenlendikten sonra onaylı bakım kuruluşu, hava aracına ulaşabildiği ilk fırsatta yapılan bakımı incelemeli ve gerekiyorsa yeniden yapmalıdır.

Onaylayıcı Personel

Madde 14 — Onaylayıcı personel ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, onaylayıcı personele yetkilendirme belgesi düzenlemeden önce bu personelin SHGM tarafından verilmiş teknisyen lisansının geçerli olduğunu, yetkilendirme belgesinde yer alan hava aracı ve/veya komponentleri ve kuruluş prosedürleri üzerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasını sağlamalıdır.

b) Bakım kuruluşu, bütün onaylayıcı personelin son iki yıl içinde en az 6 (altı) ay süresince, onaylayıcı personel olarak bakım çıkış belgelerini imzalamış olmalarını veya bu personelin yetkilendirme belgesinde yer alan hava aracı/komponentlerinden en az biri üzerinde bakım yapmış olmalarını sağlamalıdır.

c) Bakım kuruluşu, onaylayıcı personelin SHY/JAR-145, ilgili teknoloji, kuruluş prosedürleri ve insan faktörü konularında güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla bütün onaylayıcı personelin bu konularda en geç 2 (iki) yılda bir sürekli eğitim almalarını sağlamalıdır.

d) Bakım kuruluşu, sürekli eğitim için bir program ve onaylayıcı personele verilecek yetkilendirme belgesine esas olmak üzere bu maddede belirtilen koşulları sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.

e) Bakım kuruluşu, yetkilendirme belgelerinin verilmesi ve/veya yenilenmesi öncesinde, tüm onaylayıcı personel adaylarını kendilerinden beklenen görevler kapsamında yeterlilikleri, nitelikleri ve kabiliyetleri bakımından SHGM’ce uygun görülen bir prosedürle değerlendirmelidir.

f) Bakım kuruluşu, bu maddenin (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen koşulları sağlayan ve bakım kuruluşu adına yetkilendirilecek personele yetkinin kapsamını ve sınırlarını açıkça belirten yetkilendirme belgesi düzenler. Yetkilendirme belgesi, bu maddenin (a), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen koşullar sağlandığı sürece geçerlidir.

g) Kalite sisteminden sorumlu olan yönetici personel, yetkilendirme belgesini bakım kuruluşu adına yayımlamaktan sorumludur. Bu personel, söz konusu belgeyi yayımlamak için başka bir personeli SHGM’ce uygun görülen bir prosedürle yetkilendirebilir. Ancak bu konudaki yetki devri, yetkisini devreden kalite sisteminden sorumlu yönetici personelin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

h) Bakım kuruluşu, tüm onaylayıcı personelin tamamlanmış bütün eğitimlerinin, yetkilerinin ve her türlü lisanslarının ayrıntılarını içeren kayıtları muhafaza etmelidir. Bir onaylayıcı personelin yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi halinde ise, bu kayıtların iptalden sonra 2 (iki) yıl süreyle muhafaza edilmesi zorunludur.

i) Yetkilendirme belgesinin bir kopyası onaylayıcı personele verilmelidir. Bu kopya basılı veya elektronik olabilir.

j) Onaylayıcı personel, yetkilendirme belgesini yetkili kişilere 24 saat içinde gösterebilmelidir.

Alet, Ekipman ve Malzeme

Madde 15 — Alet, ekipman ve malzeme ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamındaki yetkisi dahilinde bulunan bakımları yapmak için gerekli alet, ekipman ve malzemeyi temin etmekle yükümlüdür.

b) Bakım kuruluşu, kontrole veya kalibrasyona ihtiyaç duyan aletleri ve ekipmanı faal tutmak için bu aletleri ve ekipmanı gerekli sürelerde ve SHGM'nin kabul edeceği standartlara göre kontrol ve/veya kalibre etmeli veya ettirmeli ve bu kalibrasyonların ve kullanılan standartların kayıtlarını saklamalıdır.

Bakım Verileri

Madde 16 — Bakım verileri ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamındaki yetkisi dahilinde bulunan her türlü bakım, tamir ve modifikasyon işleri için güncel ve geçerli bakım verilerini temin etmeli ve kullanmalıdır.

b) Bu Yönetmelik kapsamında anılan bakım verileri terimi aşağıdakileri kapsar:

1) JAA veya JAA tam üyesi otorite tarafından yayımlanan ilgili her türlü gereklilik, prosedür, uçuşa elverişlilik direktifi, işletme direktifi veya bilgi,

2) Hava aracı veya komponentinin tip sertifikasını onaylayan otoritenin JAA tam üyesi otorite olmadığı durumlarda bu otoritenin yayımladığı ilgili her türlü uçuşa elverişlilik direktifi,

3) Hava aracı veya komponentinin tip sertifikasının veya ilave tip sertifikasının sahibi kuruluşların yayımladığı ve JAA tam üyesi bir otoritenin onayladığı ilgili her türlü doküman ile JAA tam üyesi bir otoritenin uygun şekilde yetkilendirdiği bir kuruluşun yayımladığı bakım ve tamir kitapları gibi ilgili her türlü doküman,

4) Hava aracı veya komponentinin tip sertifikasını yayımlayan otoritenin JAA tam üyesi otorite olmadığı durumlarda bu otoritenin yetkilendirdiği bir kuruluşun yayımladığı bakım ve tamir kitapları gibi ilgili her türlü doküman,

5) JAA tam üyesi bir otorite veya herhangi bir otorite, kurum veya kuruluş tarafından yararlı bakım standardı olarak tanınan her türlü ilgili doküman,

6) Bu maddenin (d) bendine uygun olarak yayımlanan ilgili veriler.

c) Bakım kuruluşu, bakım verilerinde rastlanabilecek hatalı, eksik veya anlaşılmaz prosedürleri, uygulamaları, bilgileri veya talimatları bakım verisinin yayımcısına göndermek için bir prosedür oluşturmalıdır.

d) Bakım kuruluşu bakım verilerini, sadece değiştirilmiş talimatların denk ya da daha yüksek bir standart getirdiğini ve tip sertifikası sahibinin SHGM’ce uygun görülen bir prosedüre göre bilgilendirilmesini sağladıktan sonra değiştirebilir. Bu fıkra tamir ve modifikasyonların mühendislik tasarımlarını kapsamaz.

e) Bakım kuruluşu, tamirleri küçük ve büyük olarak sınıflandırmak ve küçük tamir tasarım verilerini onamak için JAR-21 Subpart M kapsamında yetkilendirilmiş olmalıdır. Bakımları tip sertifikası sahibinin veya JAA tam üyesi bir otoritenin yayımladığı verilere göre yapan bakım kuruluşları için böyle bir onay gerekli değildir. Her iki durumda da bakım kuruluşu, gerekli olduğu durumlarda uygun hasar değerlendirmesini yapmak ve sadece onaylı bakım verilerinin kullanılmasını sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.

f) Bakım kuruluşu, kuruluşun ilgili bölümlerinde kullanılmak üzere bir iş kartı sistemi oluşturmalı ve bakım verilerini bu iş kartlarına uygun şekilde aktarmalı ya da iş kartlarında ilgili bakım verilerini açık olarak referans vermelidir. Bakım kuruluşunun hizmet verdiği hava aracı işleticisinin kendi iş kartlarının kullanılmasını istediği durumlarda bakım kuruluşu bu kartların doğru olarak doldurulmasını sağlamak için bir prosedür oluşturmalıdır.

g) Bakım kuruluşu, gerekli bütün bakım verilerinin gerektiği zaman bakım personelinin kullanımı için hazır bulundurulmasını sağlamalıdır.

h) Bakım kuruluşu, bünyesindeki tüm bakım verilerinin güncel olmasını sağlamalıdır. Hizmet verilen işleticinin sağladığı bakım verilerinin güncel olmasını sağlamak için bakım kuruluşu, işleticiden yazılı onay almalı veya sağlanan bakım verilerinin güncel olduğunu revizyon listelerini kullanarak kendisi teyit etmelidir.

Üretim Planlama

Madde 17 — Üretim planlama ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, gerekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesisin kullanılmasını planlamak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir sisteme sahip olmalıdır.

b) Bakım işlerinin ve vardiyaların planlanması insan performansı sınırlarını dikkate alacak şekilde yapılmalıdır.

c) Bakım kuruluşu, vardiya ya da personel değişimlerinde gerekli bilgilerin gelen ve giden personel arasında aktarımını SHGM’ce uygun görülen bir prosedürle sağlamalıdır.

Bakımın Sertifikalandırılması

Madde 18 — Bakımın sertifikalandırılması ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bir bakım çıkış sertifikası, hava aracı veya komponenti üzerinde işletici tarafından talep edilen tüm bakımların madde 21’de anılan BKEK prosedürlerine ve madde 16’da anılan bakım verilerine uygun olarak tamamlandığından emin olduktan sonra, bakım kuruluşu adına yetkilendirilmiş onaylayıcı personel tarafından imzalanmalıdır. Hava aracından söküldükten sonra bakım yapılmış bir hava aracı komponenti için bu bakımın yapıldığını ve komponentin hava aracına uygun bir şekilde takıldığını belgeleyen iki ayrı bakım çıkış sertifikası düzenlenmelidir.

b) Bir bakım çıkış sertifikası, yapılan bakımın temel ayrıntılarını, bakımın tamamlandığı tarihi, bakım kuruluşunun onay numarasını ve sertifikayı düzenleyen onaylayıcı personelin adı veya onay numarası ile imzasını içermelidir.

c) Bakım kuruluşu, işletici tarafından talep edilen bütün bakım işlemlerini tamamlayamadığı durumlarda bu hususu bakım çıkış sertifikasında belirtmelidir.

d) Bakım kuruluşunca bilinen uçuş emniyetini tehlikeye atacak durumlarda bakım çıkış sertifikası düzenlenmemelidir.

Bakım Kayıtları

Madde 19 — Bakım kayıtları ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, yapılan bakımın tüm ayrıntılarını SHGM’ce uygun görülen bir forma işlemelidir.

b) Bakım kuruluşu, her bir bakım çıkış sertifikasının ve özel bir tamir veya modifikasyon yapıldıysa, bunlarla ilgili onaylı verilerin bir kopyasını işleticiye vermelidir.

c) Bakım kuruluşu, bütün ayrıntılı bakım kayıtlarını ve bunlarla ilgili bakım verilerinin kopyalarını bakımın tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle yangına, doğal afetlere ve çalınmaya karşı önlem alınmış bir şekilde muhafaza etmelidir.

Olay Bildirimi

Madde 20 — Olay bildirimi ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, hava aracı veya komponentinin uçuş emniyetini tehlikeye atan veya atabilecek olay olarak tanımlanmış durumlarla karşılaştığında bu hususu SHGM’ye ve hava aracının veya komponentinin üreticisine bildirmelidir.

b) Bakım kuruluşu, olaylara ilişkin raporların toplanmasını, değerlendirilmesini ve (a) bendi kapsamında bildirilecek olayların belirlenmesini sağlayan ve SHGM’ce uygun görülen bir iç olay raporlama sistemi kurmalıdır. Bu sistem, elverişsiz eğilimlerin belirlenmesi ve uygunsuzlukların tespiti için alınan önleyici faaliyetleri tanımlamalı ve olayların değerlendirilmesi ile değerlendirme sonuçlarının yayımlanması yöntemlerini içermelidir.

c) Bildirimler SHGM’ce uygun görülen bir şekilde olmalı ve olayla ilgili tüm bilgiler ile değerlendirme sonuçlarını içermelidir.

d) Bakım kuruluşu bir işleticinin anlaşmalı bakım kuruluşuysa, (a) bendinde anılan durumları işleticiye de bildirilmelidir. Eğer böyle bir durumla bir hava aracında karşılaşılmışsa ve hava aracının tescil ülkesi JAR-145 veya JAR-OPS sertifikasını düzenleyen ülkeden farklıysa, bakım kuruluşu söz konusu olayları hava aracının tescil ülkesinin sivil havacılık otoritesine de bildirmelidir.

e) Bildirimler olayla karşılaşıldıktan itibaren en fazla 72 saat içinde yapılmalıdır.

Bakım Prosedürleri ve Kalite Sistemi

Madde 21 — Bakım prosedürleri ve kalite sistemi ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, BKEK’de yer alacak bir emniyet ve kalite politikası belirlemelidir.

b) Bakım kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamak ve hava aracını veya komponentini bu koşullara uygun olarak sertifikalandırmak için çalışma düzenini ve uygulamaları belirten prosedürler oluşturmalıdır. Bu prosedürler insan faktörü ve insan performansı ölçütlerini dikkate almalı, ayrıca kritik hava aracı sistemlerine ilişkin bakım ve arıza giderme işlemlerinde uygulanacak ikinci kontrol sistematiğini içermelidir.

c) Bakım kuruluşu,

1) Hava aracı veya komponentlerinin gerekli standartlarda olup olmadığını ve prosedürlerin uçuşa elverişli olan hava aracı veya komponentlerinin sertifikalandırılması için yeterli olup olmadığını gözlemlemek için bağımsız iç denetimler yapılmasını sağlayan bir sistem kurmalıdır.

2) Bu bendin (1) no’lu alt bendinde anılan denetimleri ve bu denetimler sonucunda yapılan düzeltici işlemleri madde 13’de belirtilen yönetici personele ve sorumlu yöneticiye bildiren bir geri besleme sistemini kurmalıdır. Bakımın yapılmasında aktif olarak görev alan bakım personelinin sayısı 10 (on) kişiden fazla olmayan bakım kuruluşları, bu madde kapsamındaki bağımsız iç denetlemeleri bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş başka bir bakım kuruluşuna ya da uygun teknik bilgi ile denetleme tecrübesine sahip ve SHGM’ce uygun görülen başka bir kişiye bir anlaşmayla yaptırabilir.

Bakım Kuruluşu El Kitabı

Madde 22 — Bakım kuruluşu el kitabı ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu, aşağıdaki bilgileri içeren BKEK’i hazırlamalıdır:

1) BKEK’in ve BKEK’de referans verilen tüm prosedürlerin bu Yönetmeliğe uygun olduğunu ve her zaman uygun olacağını belirten ve sorumlu yönetici tarafından imzalanan taahhütname, (Sorumlu yöneticinin bakım kuruluşunun genel müdüründen farklı bir kişi olduğu durumlarda, söz konusu taahhütname, genel müdür ve sorumlu yönetici tarafından müştereken imzalanmalıdır.)

2) Bakım kuruluşunun madde 21’de anılan emniyet ve kalite politikası,

3) Madde 13’te anılan ve SHGM’ce uygun görülmüş yönetici personelin adları ve ünvanları,

4) Yönetici personelin, SHGM ile hangi konularda doğrudan irtibat kurabileceklerini içeren görev ve sorumlulukları,

5) Bakım kuruluşunun organizasyon şeması,

6) Onaylayıcı personel listesi,

7) İnsan gücü kaynaklarının genel tarifi,

8) Bakım kuruluşunun onay sertifikasında belirtilen her bir adreste bulunan tesislerin genel tarifi,

9) Bakım kuruluşunun onay sertifikasında yer alan iş kapsamının ayrıntılı tanımı,

10) Madde 25’te anılan değişiklikleri bildirim prosedürü

11) BKEK değişiklik prosedürü,

12) Madde 10, madde 12 ilâ madde 25 tarafından gerekli kılınan prosedürler ve kalite sistemi,

13) Bakım kuruluşunun bakım hizmeti verdiği işleticilerin listesi,

14) Madde 23’ün (b) bendinde anılan kuruluşların listesi,

15) Madde 23’ün (d) bendinde anılan hat istasyonlarının listesi,

16) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş anlaşmalı bakım kuruluşlarının listesi.

b) Bu maddenin (a) bendinin (6, 12, 13, 14, 15 ve 16) no’lu alt bentlerinde belirtilen bilgiler BKEK’de açık referans verilmek şartıyla başka dokümanlarda bulunabilir.

c) BKEK ve BKEK’de yapılacak değişiklikler SHGM’nin onayı olmadan uygulamaya konamaz.

Bakım Kuruluşunun Yetkileri

Madde 23 — Bakım kuruluşu, BKEK’e uygun olarak sadece aşağıdakileri yapmaya yetkilidir:

a) Yetkili olduğu hava araçlarına veya komponentlerine yetki belgesinde ve BKEK’de tanımlanan adreslerdeki tesislerde bakım yapmak,

b) Bakım kuruluşunun kalite sistemi altında çalışan bir kuruluşa veya bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş başka bir kuruluşa, işin bütün bir üs bakımı olmaması şartıyla iş vermek,

c) Yetkili olduğu hava araçlarına ve komponentlerine, hava aracının gayri faal olduğu durumlarda SHGM’ce uygun görülen bir prosedürle herhangi bir yerde bakım yapmak,

d) BKEK’de yer alan hat bakım istasyonlarında hat bakımı yapmak,

e) Yukarıdaki fıkralarda anılan bakımların bitiminde madde 18’e uygun olarak bakım çıkış sertifikası düzenlemek.

Bakım Kuruluşunun Sınırlamaları

Madde 24 — Bakım kuruluşu, ancak gerekli tesis, alet, ekipman, malzeme, bakım verileri ve onaylayıcı personelin mevcut olduğu durumlarda yetkili olduğu hava aracı veya komponentine bakım yapabilir.

Bakım Kuruluşuna İlişkin Değişiklikler

Madde 25 — Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler ile ilgili aşağıdaki koşulların sağlanması zorunludur:

a) Bakım kuruluşu aşağıdaki hususlarda gerçekleşecek değişiklikleri, SHGM’nin yetki belgesinin devamı veya değiştirilmesi yönünde karar vermesine imkan tanımak için bu değişiklikler gerçekleşmeden önce SHGM’ye bildirmelidir:

1. Kuruluşun resmi adı,

2. Kuruluşun adresi,

3. Kuruluşun hat istasyonlarının adresleri,

4. Sorumlu yönetici,

5. Madde 13’te anılan yönetici personelden en az biri,

6. Yetkiyi etkileyebilecek tesis, alet, ekipman, malzeme, bakım verileri, prosedür, iş kapsamı ve onaylayıcı personel.

b) SHGM, yukarıdaki değişiklikler sonrasında yetkinin askıya alınmasına karar vermediyse, bu değişiklikler sırasında bakım kuruluşunun çalışma şartlarını yeniden belirleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Talimatlar

Madde 26 — SHGM, bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin ayrıntılarını açıklamak üzere talimatlar yayımlayabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27 — 24/4/2001 tarihli ve SHT-145 Revizyon 2 numaralı Havacılık Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — SHGM tarafından SHT-145 ve/veya JAR-145 kapsamında yetkilendirilmiş mevcut bakım kuruluşları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.

Geçici Madde 2 — Onaylayıcı Bakım Personeli Yönetmeliği SHY-66’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra SHY-66 B1 kategori B1 lisansına sahip olan personel sıvı penetrant muayenesini yapabilir ve kontrol edebilir.

Geçici Madde 3 — Azami kalkış ağırlığı 5700 kilogram üzerindeki hava araçlarına bakım yapan bakım kuruluşu Onaylayıcı Bakım Personeli Yönetmeliği SHY-66’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra,

1) Hava aracı hat bakımı için madde 14’e ve SHY-66 kategori B1 ve B2 lisansına sahip olan ve bakım yapılacak hava aracı üzerine tip eğitimi almış onaylayıcı personele sahip olmalıdır. Kuruluş, planlı küçük çaplı hat bakımları ve basit arıza giderme işlemleri için, madde 14’e ve SHY-66 kategori A’ya göre nitelikli ve yapılacak iş üzerine eğitim görmüş onaylayıcı personel kullanabilir.

2) Hava aracı üs bakımı için madde 14’e ve SHY-66 kategori B1, B2 ve C lisansına sahip olan ve bakım yapılacak hava aracı üzerine tip eğitimi almış onaylayıcı personele sahip olmalıdır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine

Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

(90/384/AT)

 

MADDE 1 — 17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 1— Bu Yönetmelik hükümlerinin zorunlu olarak uygulanacağı 1/1/2004 tarihinden önce, 15/4/2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine göre alınmış Tip ve Sistem Onay Belgelerinin vizeleri yaptırılmak kaydıyla geçerliliği 31.12.2005 tarihine kadar devam eder, bu belgelere ilave yapılmaz, 31.12.2005 tarihinden sonra bu belgelerin vize bitiş süresi dikkate alınmaksızın geçerliliği sona erer.

Yukarıda belirtilen istisna haricinde, 90/384/AT Yönetmeliğinin gereklerinin sağlanması zorunludur.”

“Geçici Madde 2– 15/4/2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğinin yürürlüğü 31/12/2005 tarihinde sona erer.

“Geçici Madde 3 - 90/ 384/AT Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(78/1031/AT)

 

MADDE 1 - 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmeliğin EK, 2.5.8.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2.5.8.3. Gerçek Belirsizlik Aralığı (Ua)

Terazinin, kontrolü yapılacak yük için önceden verilmiş tartım hızında iki farklı sınıflandırmayla karşılaşabileceği, Muayene Kuruluşu tarafından belirtilen ve kütle birimleri cinsinden ifade edilen aralık.

Bu aralığın standard değeri 6 σ’ ya eşittir (-3 σ’ dan +3 σ’ a kadar). Burada σ standard sapmadır.”

MADDE 2 - 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmeliğin EK, 7.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.2.4. Test yeri

Tip onayı için başvurulan teraziler aşağıdaki mekanlarda test edilirler:

-Başvurulan , Muayene Kuruluşu mekanlarında,

-Ya da Muayene Kuruluşu ve başvuruda bulunanın birlikte kararlaştırarak saptadığı uygun bir mekanda.”

MADDE 3 - 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmeliğin EK, 8.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.1. AT İlk Muayenesi Testi

Nominal belirsizlik aralığına (Un) ilişkin bir veya birden fazla belirlenmiş ürünler için, teraziler, kendi ölçüm aralığı dahilinde, yani kapasite ve asgari yük arasında ya da asgari ve azami tartım hızının, Ek madde 3, madde 4.2., madde 5 ve madde 6’daki şartlara uygun olmalıdır.

AT ilk muayenesi, Muayene Kuruluşu tarafından bir ya da iki aşamada yapılmalıdır

MADDE 4 - 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmeliğin EK, 8.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“8.3. AT ilk muayenesi mekanı

Birinci aşama işletmede ya da Muayene Kuruluşu ile birlikte kararlaştırılacak bir başka uygun mekanda yapılır. İkinci aşama ise terazinin kurma mekanında yapılır.”

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre

Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu

Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları

Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

 

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler öngören 5198 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 6 Temmuz 2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4688 sayılı Kanunun;

25 inci maddesinde;

Kamu Görevlileri Sendikasına kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılacağı ve ödenti listesinin bir örneğinin ilgili sendikaya gönderileceği, Kamu işverenin de; sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan edeceği,

30 uncu maddesinde;

Kurumlarca yapılacak tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcinin katılacağı, toplantının her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılacağı,

Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibariyle listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin, toplantıya katılanlarca değerlendirileceği, bu değerlendirmeden sonra toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanağın toplantıya katılan taraflarca imzalanacağı, imzalı tutanağın kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son işgününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderileceği,

Kurumların taşra teşkilatlarının; yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderileceği, bu tutanakların kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirileceği,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibariyle hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit edeceği, buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirleyeceği ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler uyarınca;

1) Anılan Kanunun Geçici 9 uncu maddesi gereğince; 2004 yılı için 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit, 15 Temmuz 2004 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir.

2) Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi gereğince yapılacak tespite ilişkin toplantı l5 Temmuz tarihinden sonra beş işgünü içerisinde Kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılacaktır.

3) Kurumların taşra teşkilatları, 2004 yılı için yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları, kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Temmuz 2004 tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine göndereceklerdir.

4)Kurum merkezleri de; gönderilen tutanakları tek tutanak haline getirerek, tebliğ ekinde örneği gösterilen formata uygun olarak doldurduktan sonra 20 Temmuz 2004 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndereceklerdir.

5) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak tespit ise 30 Ağustos 2004 tarihine kadar Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

6) 2004 yılından sonra yapılacak tespitlerde ise; Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen tarih ve esaslar uygulanacaktır.

7) Kanunun yukarıda belirtilen 25 inci maddesinde de belirtildiği üzere; Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan edecek ve üyelik ödenti listesinin bir örneğini ilgili sendikaya gönderecektir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı