Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Temmuz 2004

SALI

Sayı : 25514

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5198 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5200 Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

5203 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5205 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5208 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5209 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5210 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5212 Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5213 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5214 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiyede Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN’ın Atanmasına Dair Karar

— Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nusret ARAS’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ayşe SOYSAL’ın Atanmasına Dair Karar

— Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BAKIR’ın Atanmasına Dair Karar

— Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Alper AKINOĞLU’nun Atanmasına Dair Karar

— Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fikri CANORUǒun Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Emin ALICI’nın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cengiz UTAŞ’ın Atanmasına Dair Karar

— Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ’un Atanmasına Dair Karar

— Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kadri YAMAǒın Atanmasına Dair Karar

— Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. ErhanEKİNCİ’nin Atanmasına Dair Karar

— İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU’nun Yeniden Atanmasına Dair Karar

— İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. H. Faruk KARADOĞAN’ın Atanmasına Dair Karar

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim ÖZEN’in Atanmasına Dair Karar

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İ. Vildan ALPTEKİN’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. R. Ferit BERNAY’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ural AKBULUT’un Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Enver DURAN’ın Atanmasına Dair Karar

— Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. M. Abbas YURTKURAN’ın Yeniden Atanmasına Dair Karar

— Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. E. Durul ÖREN’in Atanmasına Dair Karar

— Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar

Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

Kanun No. 5198

Kabul Tarihi : 24.6.2004

MADDE 1. — 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14. — Sendikalara üye olmak serbesttir.

Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.

Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.

Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

MADDE 2. — 4688 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16. — Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

MADDE 3. — 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18. — Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.

Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.

Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur.

Mahallî ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur.

Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.

Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.

Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

MADDE 4. — 4688 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25. — Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

Aylık üyelik ödenti tutarı; 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun aylık, taban aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının binde beşinden az, otuzda birinden fazla olmamak üzere sendika tüzüğünde belirtilir.

Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.

Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca onbeş gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur.

Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.

MADDE 5. — 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. — Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.

Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Kurumlarca yapılacak tespit;

Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.

MADDE 6. — 4688 sayılı Kanunun 35 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Toplu görüşme çalışmaları ile Uzlaştırma Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, yolluk ve gündelikleri ile toplantı ücretleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır.

MADDE 7. — 4688 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — 2004 yılı için;

a) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit, 15 Temmuz 2004 tarihi itibarıyla gerçekleştirilerek 20 Temmuz 2004 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

b) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak tespit ise 30 Ağustos 2004 tarihine kadar Resmî Gazetede yayımlanır.

c) 32 nci maddenin birinci fıkrasındaki "Ağustos ayının onbeşinci günü", "Eylül ayının onbeşinci günü" olarak uygulanır.

MADDE 8. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücrettir; üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 6,5 katıdır.

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan "140 ıncı maddesine" ibaresi "140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinin son fıkralarına" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11. — 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesinin değişik beşinci fıkrasında yer alan "51 inci maddesi" ibaresi "51 ve 102 nci maddeleri" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12. — 506 sayılı Kanunun değişik 83 üncü maddesinin başlığı "Teminatın ve hakedişlerin prim borcuna karşılık tutulması ile yapı kullanma izin belgesinin verilmesinde borcu yoktur belgesinin aranması:" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

MADDE 13. — 506 sayılı Kanunun değişik 85 inci maddesinin (C) bendinin (a) alt bendi ile 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "%30" ibaresi "% 25" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14. — 506 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15. — 506 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tedavinin nasıl yapılacağı:

Madde 118. — Hastalık ve analık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca tespit edilecek belgelerle Kurumca bildirilen sağlık müesseselerine veya hekimlere başvurarak muayene ve tedavi olurlar.

MADDE 16. — 506 sayılı Kanunun 120 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz.

MADDE 17. — 506 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasına "nafaka borçları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bu Kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18. — 506 sayılı Kanunun değişik 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri anılan fıkrada belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için belgenin;

1- Asıl nitelikli olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla Kuruma verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgarî ücretin 1/5'i tutarında,

2- Ek nitelikte olması halinde Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için aylık asgarî ücretin 1/8'i tutarında,

Şu kadar ki, ek belgenin 79 uncu maddenin üçüncü fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

3- Mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği üzerinde durulmaksızın aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

Bu Kanunun 79 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca sigorta müfettişi tarafından veya 130 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının maledildiği aylardan dolayı aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

MADDE 19. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

EK MADDE 48. — Bu Kanunun 36 ncı maddesinin (B) bendi uyarınca ilaç, protez, araç ve gereç bedellerinden alınacak katkı payı ile ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak muayene ücreti, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanların gelir ve aylıklarından, gelir ve aylık almakta iken vefat edenlerin hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıklarından, hak sahiplerinden vefat edenler ile gelir ve aylık hakkını kaybedenlerin ise aynı tahsis dosyasından gelir ve aylık alan diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıklarından da kesilebilir. Katkı payı ile muayene ücretinin gelir ve aylıklardan kesilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.

MADDE 20. — 29.7.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine (9) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (10) numaralı alt bent eklenmiş ve mevcut (10) numaralı alt bent (11) olarak teselsül ettirilmiştir.

10) 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesindeki cezalar hariç olmak üzere, diğer maddelerine göre tahsil edilen idari para cezaları.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun çerçevesinde çıkarılacak yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin 4688 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2. — 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, konfederasyonların ve sendikaların yönetim kurulu üyelerinin, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki sendikal faaliyetleri ve aylıksız izinleri ile ilgili olarak idari ve mali takibat yapılamaz, başlatılmış olanlar işlemden kaldırılır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 4688 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca açılmış bulunan davalar işlemden kaldırılır.

MADDE 21. — Bu Kanunun;

a) 9 uncu maddesi 1.7.2004 tarihinde,

b) 13 üncü maddesi yayımını takip eden aybaşında,

c) 20 nci maddesi 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

 

 

Kanun No. 5200

Kabul Tarihi : 29.6.2004

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.

Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Tarım üreticisi: Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su ürünleri üretimini yaparak, bunları pazara sunan gerçek ve tüzel kişileri,

c) Birlik: Tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birliklerini,

d) Birlik tüzüğü: Üreticiler tarafından kurulan birliklerin ve üst örgütlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını içeren hukukî düzenlemeyi,

İfade eder.

Ürün veya ürün grubu

MADDE 3. — Tarımsal üretici birlikleri, her türlü bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulabilir. Hangi ürün veya ürün grubu için birlik kurulacağı, tarım sektöründeki ihtiyaçlar ve öncelikler ışığında, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu ve tescili

MADDE 4. — Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgarî ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgarî düzeyin altında olmaması gerekir.

Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilir. Birlikler, tarım üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak tedbirler alır.

Birlik, üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır.

Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerince imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri, Bakanlıkça otuz gün içinde incelenir.

Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.

Birlik tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi, geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlıkça birliğin tescili yapılmayarak, kurucu üyelere bildirilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

Birliğin görevleri

MADDE 5. — Birlikler, bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.

d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.

f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.

h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.

ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.

i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.

j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.

l) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.

m) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.

n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

Birliğin organları

MADDE 6. — Birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, görev ve yetkileri

MADDE 7. — Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.

b) Çalışma raporlarını incelemek.

c) Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek.

d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.

e) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

f) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek.

h) Merkez birliğine temsilci seçmek.

ı) Üyelikten çıkarılmayı onaylamak.

i) Diğer karar ve tedbirleri almak.

Genel kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmadan yapılır. Genel kurul, denetim kurulunun veya yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Yönetim kurulu; görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8. — Yönetim kurulu, genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üye kabul etmek.

b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.

d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek.

e) Birliğe hizmet satın almak.

f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak.

g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.

h) Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Birlik üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

i) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

j) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

k) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

l) Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulu üyeleri, birlik faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar.

Denetim kurulu, görev ve yetkileri

MADDE 9. — Denetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.

b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak.

c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Üyelik şartları, aidat ve üyelikten çıkarılma

MADDE 10. — Birliğe üye olmak isteyen tarım üreticilerinde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Üye olacağı birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak.

b) Çiftçi belgesi sahibi olmak.

c) Gerçek kişiler bakımından, onsekiz yaşını doldurmuş olmak.

Üyelik için gerekli özel şartlar birlik tüzüğünde belirlenir.

Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.

Yönetim kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların üyeliklerini kabul eder. Üyelik, giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır.

Birlik üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından belirlenir.

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller, birlik tüzüğünde belirlenir.

Birliğin gelirleri

MADDE 11. — Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Üyelik aidatları.

b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler.

c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.

g) Diğer gelirler.

Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

Birliğin giderleri

MADDE 12. — Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

Merkez birlikleri

MADDE 13. — Birlikler ürün veya ürün grubu bazında ulusal düzeyde merkez birliği şeklinde örgütlenebilir.

Merkez birliği, aynı ürün veya ürün grubunda faaliyet gösteren en az yedi tarımsal üretici birliğinden oluşur. Aynı ürün veya ürün gurubu için birden fazla merkez birliği kurulamaz.

Merkez birliklerinin kuruluşu, tarımsal üretici birliklerinin kuruluşundaki esaslara tabidir.

Merkez birliğinin genel kurulu, üye birliklerinin genel kurullarınca seçilecek birer temsilciden oluşur.

Merkez birliklerinin yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı, görevleri ve sorumlulukları tüzüklerinde belirlenir.

Merkez birliklerinin görev ve yetkileri

MADDE 14. — Merkez birliklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Faaliyet gösterdikleri ürün veya ürün grubuyla ilgili olarak ulusal düzeydeki üretim planlarına ve ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek.

b) Üyelerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek.

c) Üyelerini, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

d) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ürün bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek.

Merkez birliklerinin gelir ve giderleri

MADDE 15. — Merkez birlikleri, genel kurul tarafından belirlenen oranlarda, üyesi olan birliklerin üyelik aidatı gelirlerinden pay alır. Bu miktar, birliklerin üyelik aidatı gelirlerinin yüzde onundan fazla olamaz.

Merkez birliklerinin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 16. — Bakanlığın birliklerle ilgili görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliklerin ve merkez birliklerin kuruluşu ile ilgili işlemleri yapmak.

b) Birlikleri ve merkez birliklerini uluslararası anlaşmalar, ulusal plân ve programlar çerçevesinde bilgilendirmek ve yönlendirmek.

c) Birliklerin ve merkez birliklerinin çalışmalarını teknik yönden desteklemek ve merkez birliklerini teknik yönden denetlemek.

Ceza hükümleri

MADDE 17. — Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

Denetim

MADDE 18. — Birliklerin ve merkez birliklerin mali denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi yeminli mali müşavirlere veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçları genel kurul öncesi üyelere dağıtılır.

Denetim kuruluşlarının tespiti ile denetim usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Muafiyet

MADDE 19. — Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır.

Uygulanacak diğer hükümler

MADDE 20. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler ile 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Mevcut tarımsal örgütlerin uyumu

MADDE 21. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan tarımsal örgütler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uyulması kaydı ile bu Kanun kapsamında faaliyet gösterebilirler.

Yönetmelikler

MADDE 22. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlük

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun

 

 

Kanun No. 5203

Kabul Tarihi : 29.6.2004

MADDE 1. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29. — Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

 

Kanun No. 5205

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ruhsata tabi olmayan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti

Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5206

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 16 Eylül 2003 tarihinde Tel-Aviv’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5207

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 19 Aralık 2003 tarihinde Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5208

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 13 Ocak 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova

Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği

Protokolünün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5209

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5210

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 13 Ocak 2004 tarihinde Muskat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin

Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın

Korunması Protokolünün Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5212

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Haziran 2002 tarihinde Sofya’da imzalanan “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın,

Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5213

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 3 Mart 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa

İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında

Türkiyede Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması

ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

 

Kanun No. 5214

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. — 19 Ocak 2004 tarihinde Szentendre’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/7/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9440

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Bulgaristan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-18-2004-782

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9440 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9441

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-197-2004-783

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9441 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9442

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-198-2004-784

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9442 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9443

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-199-2004-785

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9443 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9444

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-200-2004-786

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9444 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2004 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/22

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/23

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Nusret ARAS yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/24

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Yaşar SÜTBEYAZ yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/25

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ayşe SOYSAL atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/26

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mehmet BAKIR atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/27

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Alper AKINOĞLU atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/28

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Fikri CANORUÇ yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/29

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Emin ALICI yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/30

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/31

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Cengiz UTAŞ atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/32

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/33

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Kadri YAMAÇ atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/34

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Erhan EKİNCİ atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/35

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/36

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. H. Faruk KARADOĞAN atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/37

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. İbrahim ÖZEN atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/38

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. İ. Vildan ALPTEKİN yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/39

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. R. Ferit BERNAY yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/40

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ural AKBULUT yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/41

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Enver DURAN atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/42

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. M. Abbas YURTKURAN yeniden atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/43

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. E. Durul ÖREN atanmıştır.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6036

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Murat Bey BALTA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                D oç. Dr.H. ÇELİK

                  Başbakan                                          Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6078

1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Selami DUMAN’ın;

Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Mustafa EJDER, Vedad GÜRGEN, Özgür ŞAHİN, Yaşar Ziya ESER, Ali Evren İMRE, Alim EZBER, Fikri ACAR, Ayla VURAL, Ahmet Hikmet ALGAN, Selçuk BAKKALOĞLU, Hüseyin YAVUZ, Ahmet Mustafa GEDEN, Baykal Deniz ATİLLA, Cüneyt Kaan ULUKAN, Mutlu ZİYANOĞLU, Ülgen ŞEKERCİOĞLU SELAM, Uğur DUYAN ve Yusuf ADIGÜZEL’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67, 68 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Z. ERGEZEN

            Başbakan                                     Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6060

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mustafa YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           Prof. Dr.R. AKDAĞ

                Başbakan                                              Sağlık Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6070

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri XXVI ncı Bölge Müdürlüğüne, İzmir II nci Bölge Müdürü Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Dr. M. H. GÜLER

             Başbakan                               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6073

1 — Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf  YAZAR’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5 Temmuz 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              Dr. M. H. GÜLER

             Başbakan                               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Çankaya Üniversitesinden:

Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve sonradan yapılan tüm değişikliklere dayalı oluşturularak, Çankaya Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretimini düzenler.

Lisansüstü eğitim, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlükleri tarafından yürütülür. Lisansüstü eğitim "yüksek lisans", "doktora" ve sanat dallarında gerçekleştirilen "sanatta yeterlik" programlarından oluşur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

Mütevelli Heyet: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

Enstitü Müdürü: Çankaya Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Anabilim/Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını (EABD),

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı (EABDB),

Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/anasanat dalının, lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent ünvanlı öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

Öğrenci: Lisanüstü eğitim için Enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,

Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde, bir saatlik teorik ders; iki saatlik uygulama karşılığı olan puanı veya öğretim faaliyetinin, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre değerlendirilmesi ile bulunan puanı,

Tez: Lisanüstü programların amacına uygun olarak hazırlanmış yüksek lisans tezini, doktora tezini, sanatta yeterlik tezini/eserini,

Dönem Projesi: Lisansüstü eğitim programlarında öğrencilerce ders döneminde araştırılan/incelenen bilimsel bir konunun araştırma raporu biçiminde sunulan projeyi,

Seminer Ödevi: Lisansüstü eğitim programlarında öğrencilerce ders döneminde araştırılan/incelenen bilimsel bir konunun araştırma raporu biçiminde hazırlanıp sözlü olarak da sunulup değerlendirilen ödevi,

Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümleme, bağımsız bir çalışmayı yürütme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışmalarına rehberlik etme görevini üstlenen ve birisi tez danışmanı olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve İzinler

Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a) Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvuracakların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almış olmaları gerekir. Bazı programlara, LES sınav sonuçları yanında, ilgili EABDB tarafından önerilip Enstitü Kurulu kararıyla uygun görülen ve Rektörlükçe onaylanan lisans/yüksek lisans not ortalaması, mülakat, sınav, yetenek sınavı, portfolyo incelemesi gibi değerlendirme kriterlerine göre de öğrenci kabul edilebilir.

b) Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Çankaya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (ÇÜİYS) sonuçlarına göre belirlenir. ÇÜİYS, Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulunca veya ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca (EABDB) gerçekleştirilir. KPDS, ÜDS veya ÇÜİYS yerine kabul edilebilecek diğer İngilizce bilgi düzeyi belirleme sınavları ve en az başarı puanları ile yabancı öğrencilerin tabi tutulacakları dil sınavları, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ilkeler dikkate alınarak, Senatoca saptanır.

c) Yukarıda işaretlenen kriterler çerçevesinde EABDB tarafından değerlendirilerek başarılı bulunanlar, lisansüstü programlara kabul edilirler. Değerlendirme sonuçları, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede LES sonucunun ağırlığı yüzde 50 den az olamaz.

d) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak, Senatoca belirlenir.

e) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenecek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur. İlk defa açılacak programların açılması ve açılacak programlara kabul edilecek en az öğrenci sayısının saptanması EABDB’nın talebi, Enstitü Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosu kararı ile Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Bilimsel hazırlık programı, 2 nci maddedeki koşullar çerçevesinde başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanır.

1. Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış adaylar,

2. Lisans derecesini Çankaya Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yüksek lisans programı adayları,

3. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Çankaya Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış doktora programı adayları.

b) Bu programa hangi öğrencilerin kabul edileceği EABDB tarafından, adayların lisans ve/veya lisansüstü programlardaki başarı düzeyleri ile bu programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

c) Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine geçemez.

d) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans ve/veya yükseklisans derslerinden oluşur. Bu dersler doktora programını tamamlamak için gereken derslerin yerine geçemez.

e) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü veya doktora programı kapsamındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez. Bu sayı, EABDB nın gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

f) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir yıldır. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Çankaya Üniversitesinde ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, Çankaya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Çankaya Üniversitesi dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin 2 nci maddenin (c) bendinde belirtilen ölçütler içinde İngilizce bilgisini belgelemesi veya ÇÜİYS’nda başarılı olması gerekir. Hukuk programlarına ancak diğer hukuk programlarından yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil olan üniversiteler-den/üniversitelere yapılacak öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde gerçekleştirilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özel öğrencilerden daha sonra lisansüstü programa kabul edilenlerin, özel öğrenci statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla başarılı oldukları derslerden en çok üçü, EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında kabul edilebilir.

Öğretim Ücreti

Madde 7 — Lisansüstü programların öğretim ücretleri öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

İngilizce Bilgisi Yetersizliği

Madde 8 — Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen ancak İngilizce bilgileri 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen koşulları karşılamayan adaylara İngilizce öğrenebilmeleri için en çok bir yıl süre verilir. Adaylar, bu süre içinde girecekleri 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen bir İngilizce sınavında başarılı olmaları halinde izleyen yarıyıl başından itibaren ilgili programa kayıt yaptırabilirler.

Devam Mecburiyeti

Madde 9 — Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim üyesince izlenir. Bir öğrencinin yarıyıl içindeki devamsızlığı, toplam sürenin yüzde otuzunu geçemez.

İzinli Ayrılma

Madde 10 — Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile, öğrencilere hastalık, askerlik, yurt dışında öğrenim ve kişisel-ailevî güçlükler ve benzeri gibi haklı nedenlerle ve belgelenmesi koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona eren öğrenciler, aklanmış olduklarını belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılabilirler. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için kayıt yenileme ücretini ödemek zorundadırlar.

Kayıt süresi içerisinde kayıt ücretini ödemeyenlerin kayıt hakkı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azamî öğretim süresine dahil edilir.

İzin İçin Başvuru

Madde 11 — İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır. Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzinden Dönüş

Madde 12 — Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler EABDB’nca incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeniyle izin almış öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Kayıt, Sınav Değerlendirme, Notlar ve İlişik Kesilmesi

Derslere Kayıt ve Lisansüstü Derslerin Kredi Değerleri

Madde 13 — Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci ilk yarıyılda en az bir derse kaydını yaptırmak zorundadır. Bu gereğe uymayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olarak yürütüleceği EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla saptanır. Seminer dersi/projesi ve tez çalışması kredisiz derslerdendir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 14 — Öğrenciler her yarıyılda en az bir kez yapılacak ara sınav ile yarıyıl içi çalışmaları dışında yarıyıl sonu sınavı ve seminer ödevi/proje çalışması açısından değerlendirilirler. Yarıyıl sonu sınavları EABDB tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafından, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.

Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak veya seçmeli derslere EABDB nca eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler tekrarlanabilir veya EABDB nca eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak EABDB tarafından Enstitü Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

Notlar

Madde 15 — Öğrencilere, aldıkları her ders için, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak, aşağıdaki harf notlarından birisi, öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

 

Ders Notu

Değeri

Katsayı

 

AA

Pekiyi

4.00

 

BA

İyi-Pekiyi

3.50

 

BB

İyi

3.00

 

CB

Orta-İyi

2.50

 

CC

Orta (Doktora için başarısız)

2.00

 

DC

Başarısız

1.50

 

DD

Başarısız

1.00

 

FD

Başarısız

0.50

 

FF

Başarısız

0.00

 

FG

Başarısız (Yarıyıl/yılsonu

 
   

sınavlarına girmedi)

0.00

Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

(I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

(S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında "kabul" kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir.

(U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında "red" kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

(NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir: (FF) notu gibi işlem görür.

(P) Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(EX) Notu: Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir.

EX notu ortalamaya katılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarınca yürütülen lisansüstü programlarında sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az 70 dir.

Sınav Notuna İtiraz ve Maddî Hata

Madde 16 — Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilan edilir. İlan edilen ders notlarına yalnızca maddî hata bulunduğu gerekçesiyle ilan tarihini izleyen onbeş gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusu, EABDB nca görevlendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim elemanınca değerlendirilerek EABDB nca karara bağlanır.

Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde EABDB na düzeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara bağlanır.

Not Ortalamaları

Madde 17 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin aldığı toplam kredi tutarı alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. Genel not ortalaması, öğrencinin lisanüstü programa kabul edilişinden itibaren EABDB nca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak için almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır.

Yüksek lisans programından ve sanatta yeterlik programlarından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.70, doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması, Hukuk Fakültesi için ise yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 70, doktora programından mezuniyet için en az 80 olması gerekir.

Ders Saydırma

Madde 18 — Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Bir lisansüstü programla ilişkisi kesilen öğrencinin aynı veya başka bir programa bir akademik yıl geçmeden önce başvurması halinde geçmiş dönemlerde aldığı ve AA, BA veya BB ile başarılı olduğu derslerden en fazla üçü yeni kaydolduğu program için saydırılabilir. Bir yılı geçtikten sonra yapılan başvurularda geçmiş dönemlerde alınmış dersler yeni kayıt olunan programda saydırılamaz.

İlişik Kesilmesi

Madde 19 — Durumları aşağıda işaretlenen;

1) Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin,

2) EABDB tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programında altı yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

3) Programı, süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,

4) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerin,

5) Yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora tez çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (U) notu olarak değerlendirilen öğrencilerin,

6) Yüksek lisans, sanatta yeterlik tez sınavı veya doktora tezi savunması jüri tarafından red kararıyla değerlendirilen öğrencilerin,

7) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından red kararıyla değerlendirilen yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerin,

8) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

kayıtlı oldukları programla ilişkileri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Açılacak Programlar

Madde 20 — Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenir ve ilan edilerek duyurulur.

Programlar Arasında Geçiş

Madde 21 — Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu ve EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

A – Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 22 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Süre ve Ders Yükü

Madde 23 — Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlar ve seminer dersinin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunar.

Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, ilgili EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

Öğrenci, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

En az ders yüküne ek olarak EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm mükellefiyetlerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler. Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tez sınavına girip tezini savunması için ilgili EABDB nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Konusu ve Tez Danışmanı

Madde 24 — Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Konu ve danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Tez çalışmasının, niteliği gereği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Üniversite Senatosu tarafından belirlenecek niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca yürütülür.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 25 — Yüksek lisans tez çalışmasını bu Yönetmelikte işaretlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezin yeterli sayıda kopyası jüri üyelerine dağıtılmak üzere ilgili Enstitüye verilir.

Yüksek lisans tez jürisi, EABDB nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, birisi öğrencinin tez danışmanı ve en az birisi Çankaya Üniversitesi içindeki bir başka anabilim dalından veya bir başka yükseköğretim kurumundan olan üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürilerin oluşturulmasıyla ilişkili tarihler akademik takvimde işaretlenir.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav tarihi ve yeri daha önceden öğrenciye bildirilir ve bir ilanla duyurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Jüri kararı, EABDB tarafından en geç ertesi gün ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Diğer koşullar da yerine getirilmek kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye "yüksek lisans diploması" verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylı adı ve varsa meslek ünvanı da yazılır.

B – Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

Madde 26 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Süre ve Ders Yükü

Madde 27 — Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile seminer dersinden oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlamak ve dersin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunmak zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını birinci yarıyılın kayıt döneminde belirler.

Öğrencinin alacağı derslerin saptanması ve kayıt işlemleri danışmanınca yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, ilgili EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, bu derslerden en çok iki tanesi ders yükünün ve yüksek lisans kredisinin hesabında dikkate alınır.

Öğrenci ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 28 — Kredili derslerini ve seminer ödevini/projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylı adı ve varsa meslek ünvanı da yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 29 — Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora Süresi ve Ders Yükü

Madde 30 — Doktora programı, toplam yirmibir krediden az olmamak üzere, en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programını tamamlama süresi en çok sekiz yarıyıldır. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler programı daha kısa sürede tamamlayabilirler.

Doktora programındaki öğrenciye birinci yarıyılın kayıt döneminde ilgili EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanları, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanınca yürütülür.

Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca yürütülür.

Doktora programındaki öğrenciler, ilgili EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla üçü geçmeyen sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri alabilirler. Ancak, alınan lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Öğrenciler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilirler. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

En az ders yükünü tamamlayan ancak EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 31 — Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanıyla ilişkili temel konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını sınamaktır. Yeterlik sınavları Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan ve doktora yeterlik sınavına girmek üzere başvuran öğrencilerin adları EABDB’nca ilgili enstitüye bildirilir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Kamu Personeli Dil Sınavında (KPDS) 100 üzerinden en az 60, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 puan almış ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birisinde başarılı olmuş bulunmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadilleri dışında bir yabancı dilden veya Türkçeden, Üniversitelerarası Kurulca belirlenmiş esaslar çerçevesinde sınava tabi tutulurlar.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.

Doktora yeterlik sınavları, Enstitü EABDB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan sürekli görev yapacak beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve uygulamak üzere sınav jürileri kurabilir.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişkisi kesilir.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok iki ders daha almasını isteyebilir. Programa devam için bu derslerde başarılı olmak gerekir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 32 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 33 — Tez izleme komitesi oluşturulan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi ile ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci tez önerisi hakkında yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulü ya da reddi yolundaki kararını salt çoğunlukla verir ve bu karar bir tutanakta işaretlenir. Bu karar EABDB tarafından en geç ertesi gün Enstitüye tutanakla birlikte bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu seçebilir. Bu durumda, yeni bir tez izleme komitesi ve tez danışmanı atanması mümkündür. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri içinde yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir.

Doktora Tezinin Sonuçlanması

Madde 34 — Doktora tez çalışmasını bu Yönetmelikte belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Çankaya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak zorundadır.

Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EABDB’na başvurur. EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte, öğrenci tarafından jüri üye sayısından bir fazla sayıda ve ciltlenmemiş olarak teslim edilmiş tezi ilgili enstitüye iletir.

Doktora tez jürisi EABDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üyelerden üçü öğrencinin tez izleme komitesinden ve en az biri bir başka üniversiteden olmak üzere beş üyeden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olmaları gerekir.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Sınav sonunda jüri, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, EABDB’nca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişkisi kesilir.

Doktora Diploması

Madde 35 — Diğer koşullar da yerine getirilmek kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden doktora öğrencisine "doktora diploması" verilir.

Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve Kapsam

Madde 36 — Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Sanatta yeterlik programı açılabilecek dallar Yükseköğretim Kurulunca saptanan esaslar çerçevesinde, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

Sanatta yeterlik programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Lisansüstü dersler, Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

Süre

Madde 37 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler programı daha kısa sürede tamamlayabilirler.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili dersleri ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 38 — Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi, konser, proje ve benzer çalışmaların yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri ilgili Senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca yürütülür.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Madde 39 — Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Çankaya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak veya projesini, sergisini, resitalini, konserini, temsilini sunmak zorundadır.

Jüri, ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya proje, sergi, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya projesini, sergisini, resitalini, konserini, temsilini aynı jüri önünde yeniden savunur/sunar. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 40 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Disiplin İşlemleri

Madde 41 — Enstitü Müdürü, enstitü çalışmaları ile ilgili işlemler nedeniyle enstitü görevlileri hakkında disiplin soruşturması açmaya veya açtırmaya yetkilidir. Bu hususta, 21/8/1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Madde 42 — Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve 13/1/1985 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

Madde 43 — Her türlü tebligat, öğrencinin ilgili enstitüye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 44 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 14/1/2001 tarih ve 24287 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 45 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı