Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Temmuz 2004

PAZAR

Sayı : 25512

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Tebliğ

— 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10) (Tedavi Yardımı)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7501

25 Ağustos 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/4/2004 tarihli ve 5158 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ile eki Protokol’ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/6/2004 tarihli ve EİGY/204171 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı

(Sıra No: 10) (Tedavi Yardımı)

11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tedavi yardımına ilişkin (4) sıra nolu 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Anılan Talimatın "5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi" başlıklı bölümüne aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

"5.2.11. Spastik özürlü kişilerin diş tedavileri, birinci basamak resmi sağlık kurumlarından alınacak sevk ile anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının sorumluluğunda olan, genel ve lokal anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınan raporun onaylı bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.

Bu tür tedaviler için Diş Tedavileri Fiyat Tarifesinde (Ek-7) yer alan fiyatlar geçerlidir."

2. Anılan Talimatın 8 sıra nolu Bütçe Uygulama Talimatı ile değişik "Klopidogrel Kullanım İlkeleri" başlıklı 12.7.14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda;

1. Koroner stent uygulanan hastalarda 12 ayı geçmemek üzere,

2. Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dökümante edilmiş olan ST yükselmesiz myokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 12 ayı geçmemek üzere,

3. Gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun ve diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dökümante edilen yüksek riskli hastalarda,

Kardiyoloji, dahiliye, nöroloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarından herhangi biri tarafından düzenlenen ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Bu ilaçlar sağlık kurulu raporuna istinaden diğer tabiplerce de reçete edilebilir."

3. Anılan Talimatın 8 sıra nolu Bütçe Uygulama Talimatı ile değişik "Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri" Başlıklı 12.7.16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri

Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçlarının kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) raporda tedavi süresi belirtilecek, omurgadan ve femurdan yapılan tetkikte, kemik mineral içeriği (gr) ile kemik mineral yoğunluk değerini (gr/cm2) cinsinden ve bu değerlere göre geliştirilmiş T scorunu gösteren belge rapora eklenecektir.

1. Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L l-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen "T"değerlerinden herhangi birinin -l veya daha düşük olduğu hastalarda,

2. Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total Ll-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen "T" değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

3. Osteoporozla ve kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya Ll-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen "T" değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

kullanılacaktır.

4. Bu grup ilaçlar hasta katılım payından muaf değildir."

4. Anılan Talimatın "Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar" listesinde (EK-2/B) yer alan "Fentanyl Transdermal TTS" isimli ilaç, bu listeden çıkarılmış, aynı Talimatın "Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar" listesine (EK-2/C) eklenmiştir.

5. Anılan Talimatın "13. Eczanelerle Yapılacak Anlaşma" başlıklı bölümünde yer alan 13.11 inci maddesi ile Talimat eki (Ek-3) Protokolün "VI. Anlaşma" başlıklı bölümünde yer alan 5, 6 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

6. Anılan Talimatın "Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi"nde (EK-8) yapılan değişiklikler, ilave tetkik ve fiyat değişiklikleri bu Talimatın ekinde (EK-1) gösterilmiştir.

7. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

EK-1

 

RESMİ SAĞLIK KURUMLARI FİYAT TARİFESİ (EK-8)'DE DEĞİŞTİRİLEN İŞLEMLER

 

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

PUAN

BİRİM FİYAT

621.770

Varikoselektomi (çift taraflı)

 

500

350.000.000

801.080

C-14 ile üre nefes testi

 

56

39.000.000

801.130

İyodohippuran ile böbrek sintigrafisi

 

214

150.000.000

801.100

Diüretikli renogram çalışması

 

221

155.000.000

801.140

Kaptopril renogram (çift çalışma)

 

286

200.000.000

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESMİ SAĞLIK KURUMLARI FİYAT TARİFESİ (EK-8)'E İLAVE EDİLEN İŞLEMLER

 

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

PUAN

BİRİM FİYAT

530.585

İntradermal test

 

11

8.000.000

Sayfa Başı