Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

2 Temmuz 2004

CUMA

Sayı : 25510

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5189 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7486 2004 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

2004/7490 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Kurulması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelikler

2004/7461 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

2004/7513 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

— Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği

— Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/32)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/33)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/34)

— Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/166 (1632 Sayılı Kanunu Değiştiren 4551 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/3 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5189

Kabul Tarihi : 16.6.2004

MADDE 1. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Bu Kanuna ve 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olup, Kurumun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

MADDE 2. — 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil" ve ikinci cümlesinde yer alan "yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması" ibareleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3. — 406 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin sonunda yer alan "tâbidir" ibaresi "tâbi değildir" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4. — 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 29.- Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personelden, Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemeyenler ile Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Hazine tarafından karşılanır.

Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu tarih için ücret ve diğer malî hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanları için belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin altıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvele tâbi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer malî haklar esas alınır.

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tâbi kapsam dışı personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Nakledilen personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.

MADDE 5. — 406 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 31.- Türk Telekom, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca alınmakta olan hisse, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınmakta olan pay, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 inci maddesi uyarınca alınmakta olan nisbî aidatlar, 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca alınmakta olan aidatlar ile benzeri fon ve aidatlardan muaftır.

EK MADDE 32.- Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta olan personel, istekleri halinde iş mevzuatına tâbi personel statüsüne geçirilir ve ek 22 nci maddenin (c) bendi hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Bu kadrolardan boş ve/veya herhangi bir sebeple boşalacak olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Mevcut kadrolarında çalışmaya devam eden söz konusu personelin, ek 22 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde bu Kanun ile yapılan değişiklikten önceki ücret rejimi, statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur.

Türk Telekomda kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan personel ile kadrolu veya sözleşmeli statüde çalışmakta iken iş mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yaşlılık aylığından yararlanma hakkını kazanmış olanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay; Türk Telekomdaki kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar bu hakları sonradan kazanacak olanlar da kazandıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 fazlasıyla ödenir.

Türk Telekomda iş mevzuatına tâbi olarak çalışmakta olan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvurarak kendi isteği ile işten ayrılanlara iş mevzuatı hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatı % 20 fazlasıyla ödenir. Bu fıkra hükmünden yararlanan işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanmaz.

İş mevzuatına tâbi personele, kadrolu ve sözleşmeli statüde iken 5434 sayılı Kanuna tâbi olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek kıdem tazminatının tutarı Türk Telekomdaki kamu payı % 50’nin altına düştükten sonra bu hizmetleri işçilikte geçmiş gibi kabul edilerek iş mevzuatına göre hesaplanır.

Bu madde kapsamında yapılacak % 30 ve % 20 oranındaki ödemeler Türk Telekomca karşılanır. Türk Telekomca karşılanan tutarlar, Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kaydedilir. Borç olarak kayıtlanan tutarlar dönem kârı üzerinden Türk Telekomca Hazineye ödenecek temettü tutarlarına mahsup edilir.

Türk Telekom ile iştiraklerinde çalışan ve yardım sandıklarına üye bulunan personelin, Türk Telekom ve iştiraklerinden ayrılmaları halinde de aralıksız sürekliliği bulunmak kaydıyla üyeliği devam eder.

EK MADDE 33.- Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticarî faaliyette bulunmak üzere, bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi, Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilân ile faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici kuruluşa, aynî ve nakdî sermayesinin vaz'ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 ve 422 nci madde hükümleri Türksat A.Ş. hakkında uygulanmaz.

Türksat A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türksat A.Ş.'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar ile sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco'da bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip iki ay içerisinde Türksat A.Ş.'ye yapılacak protokoller ile devredilir. Bu devirlere ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır.

Türksat A.Ş.'de iş mevzuatına tâbi personel istihdam edilir. Türksat A.Ş.'nin faaliyete geçtiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk Telekomun iş mevzuatına tâbi bulunan personeli, istekleri ve Türksat A.Ş. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Türksat A.Ş.'ye devredilir. Bu şekilde devredilen personelin sayısı ikiyüzelli kişiyi geçemez. Bu personelin tâbi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde Türksat A.Ş.’de devam eder.

Türksat A.Ş. ile Kurum arasında, bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi ve alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir görev sözleşmesi imzalanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip, Türksat A.Ş. ile Kurum arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer.

Türksat A.Ş., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Uydu haberleşme hizmetleriyle ilgili olarak diğer kanunlarda Türk Telekoma yapılan atıflar Türksat A.Ş.'ye yapılmış sayılır. Bu maddeye göre gereken düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konuluncaya kadar diğer mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uydular üzerinden haberleşme, uydudan iletim, uydu işletme, yörünge ve uydu yönetimi, yeni uyduların plânlanması ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili diğer yönetsel ve ticarî hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yeni şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olma hususları ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesi yüzyirmibeştrilyon Türk Lirası olup, bu tutar Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye devredilecek gelir, gider, borç, alacak ve benzeri aktif ve pasif arasındaki fark, Türk Telekom tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kayıtlanır. Bu tutar, Türk Telekomun 2003 yılı gelirlerinden 2004 yılında Hazineye aktarılması için belirlenen temettü tutarına halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye edilir. Türksat A.Ş. tarafından devralınan aktif ve pasif arasındaki müspet fark Hazine Müsteşarlığının payı olarak Türksat A.Ş. sermayesine eklenir.

EK MADDE 34.- Türk Telekomun, kaynağına ve yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın, tüm alacaklarının, yargı kararıyla kesinleşenler hariç olmak üzere, sulhen tahsili hususunda, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

EK MADDE 35. - Kurum ile imzalamış oldukları GSM Görev ve İmtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde mobil telekomünikasyon hizmeti yürütmekte olan telekomünikasyon işletmecileri ile Kurumdan yetki almak sureti ile telekomünikasyon hizmeti yürüten diğer işletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin 2813 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve eki ücret tarifesince Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlüdürler.

Elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı, alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır, taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve Kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tâbi değildir.

MADDE 6. — 406 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8. - PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığının işletilmesine, tasfiyesine ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Sandığa tâbi personelden kesilmiş olan aidatlar toplamından, ilgili personele ait ihtilaflı borçlar düşüldükten sonra kalan tutarlar, son bir yıllık TÜFE oranında artırılarak hak sahiplerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde defaten ödenir.

Sandığın bu ödemeden sonra kalan toplam nakit mevcudundan ihtilaflı borçları için gerekli meblağ ayrıldıktan sonra kalan tutarın % 70'i nemalandırılmak suretiyle PTT Genel Müdürlüğünün taşıt, otomasyon ve modernizasyon hizmetlerine ilişkin harcamalar ile Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalışan personele (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılmak üzere ayrılır. Geriye kalan % 30'u ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.

MADDE 7. — 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "dört" ibaresi "altı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8. — 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan "Telekomünikasyon sektörünü temsil eden" ibaresinden sonra gelmek üzere "iki" ibaresi eklenmiş; aynı fıkradaki "birer" ibaresi "ikişer"; "bir" ibaresi de "iki" olarak değiştirilmiştir.

Kurul Başkanıyla, telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden iki üye Ulaştırma Bakanının göstereceği iki kat üye adayı arasından atanır.

MADDE 9. — 2813 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne" ibaresi "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10. — 2813 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2. - Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu hizmetlere ilişkin olarak Türk Telekomda bulunan tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, malvarlığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistemleri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antalya ve Samsun kontrol merkezlerindeki iş mevzuatına tâbi personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yapılacak protokoller ile devredilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır.

Devredilen personel, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana statüsü ve mevzuatı çerçevesinde bu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek pozisyonlarda istihdam edilir ve devredilen bu personelin tâbi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde bu Genel Müdürlükte devam eder.

Devredilen personele, devredildiği tarihteki pozisyonlarına ait aylık ücret, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bu personelin istihdam edileceği pozisyonda hak edeceği aylık ücretlerinin, varsa ikramiye dahil, her türlü ödemelerin, fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç olmak üzere, toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe ayrıca tazminat olarak ödenir.

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu ile bir görev sözleşmesi imzalar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip bu Genel Müdürlük ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer. Türk Telekom, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar herhangi bir değişiklik olmaksızın hizmetlerini yürütmeye devam eder.

Bu Kanunla Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilen hizmetlere ilişkin olarak diğer mevzuatta doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Telekoma yapılan atıflar Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

MADDE 11. — 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fonun yönetim ve denetimine sahip olduğu şirketlerin ve/veya bu fıkra uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin, Fon tarafından atanan yönetim, müdürler ve denetim kurulu üyeleri ile Fonun atadığı bu yöneticiler tarafından şirketi temsil ve ilzam ile yetkili kılınan genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür gibi şirket çalışanları ve Fon, bu şirketlere Fon tarafından yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürlerin atanmasından sonra, bu bentte sayılan gerçek veya tüzel kişilere ait şirket hisselerinin ve/veya bu şirketlerdeki lisans, ruhsat ve imtiyaz sözleşmelerinden doğan hakları dahil olmak üzere diğer tüm hak ve varlıklarının ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerinin satışı ve bu satışlardan elde edilen tutarları Fon alacaklarına mahsup etmeye veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanmaya ve bu işlemler ile ilgili kararlar almaya 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi ile bağlı kalmaksızın yetkilidirler. Bu şirket ve iştiraklerin % 49'undan fazlası yabancı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak satılabilir. Yukarıdaki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon, enerji, ulaşım, medya ve diğer sektörlerdeki Fona devredilmiş olan şirketlere tanınmış imtiyaz sözleşmesi, lisans, ruhsat gibi benzeri izinlerin yenilenmesi veya değişikliği işlemi ilgili kuruluşlarınca iki ay içinde tamamlanır. Fon tarafından atanan yöneticilerin, şirketlerin sermayesini kaybetmesinden ve/veya borca batık olmasından dolayı mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolayı bu şahıslar hakkında İcra ve İflas Kanununun 179, 277 ve devamı maddeleri ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz ve Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyarınca şahsî sorumluluk davası açılamaz. Yönetim ve denetimi Fon tarafından devir alınmamış şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden alınamayacağı gibi ibra edilmeyerek haklarında kendilerinin görev yaptıkları dönem veya dönemler dışında şahsî sorumluluk davası da açılamaz.

MADDE 12. — Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafının ikinci ve üçüncü cümleleri, (b) bendinin birinci paragrafı ve ikinci paragrafında yer alan "Bakanlar Kurulunca bu Kanuna göre belirlenen kadrolarda çalışan personel dışında kalan ve" ibaresi.

b) 2813 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü imkânları ile haberleşme sağlanamaması veya" ibaresi ve aynı maddenin ikinci fıkrası.

c) 12.5.2001 tarihli ve 4673 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi.

d) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "ve Limanların, mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir" ibaresi ile aynı bendin son cümlesi.

GEÇİCİ MADDE 1. — GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerine istinaden işletmeciler tarafından Hazineye ödenmesi gereken paylardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmeyen kısmın, ihtilaflı olanlar dahil, fer'ileriyle birlikte sulhen tahsili hususunda GSM işletmecileriyle gerektiğinde uzlaşmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı müştereken yetkilidir. Uzlaşma konusundaki bu anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen ek 31 inci maddesi 1.1.2005 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/7/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7486

2004 Yılı Yatırım Programının ekte belirtildiği şekilde düzeltilmesi; Yüksek Planlama Kurulu’nun 8/6/2004 tarihli ve 2004/30 sayılı Raporu üzerine, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C.ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7490

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 7/6/2004 tarihli ve 12591 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C.ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

H.ÇELİK

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

1 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9252

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 2004 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

1 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-196-2004-736

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9252 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 2004 tarihinde Lübnan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

1 Temmuz 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-9242

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

1 Temmuz 2004

B.01.0.KKB.01-06-195-2004-734

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1 Temmuz 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9242 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 2004 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6000

1 — Bingöl İli Karlıova İlçesi Göynük Bucağına bağlı Karlıca Köyü ile Adaklı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Elmadüzü Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzerine,

“2018 rakımlı nirengi noktasının kuzey doğusunda bulunan mezarlıktan başlayarak, buradan güneyden gelen ve mahallen Çevirme Hark Suyu denilen Dereyi kuzeye doğru izleyerek Seviş Tepesinin kuzey batısından Cevreşiye giden yol ile derenin birleştiği noktaya çekilen hat, buradan bu yolu kuzey doğuya doğru izleyerek 2422 rakımlı Hışk Tepesinde son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 —Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 —Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29 Haziran 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7461

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 24/2/2004 tarihli ve 5545 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

H.ÇELİK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A.AKSU

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B.YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Madde 1 — 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 35 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan bir ana taşınmaz mal ya da ana yapı üzerinde bulunan ve birden çok kamu kurumu veya kuruluşuna tahsisli kamu konutlarının ve bunlarla ilgili ortak yerlerin, idarelerince yapılması gereken bakım ve onarımları; bağımsız bölümlerin arsa payları toplamının, arsa payları bilinemiyor ise, kira bedeline esas konut alanları toplamının en fazlasına sahip kamu kurumu veya kuruluşunca yaptırılır. Diğer kamu kurumu veya kuruluşları da kendilerine tahsisli bağımsız bölümlerin payına düşen onarım ödeneği tutarını, onarımı üstlenen kamu kurumu veya kuruluşunun bütçesine aktarırlar veya öderler. Bu kapsamda yapılan işlerin ita amirliği, ihale komisyonu, tahakkuk memurluğu ve saymanlık hizmetleri, onarımı yaptırmakla görevli kamu kurumu veya kuruluşunca yerine getirilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, maliye hazinesi mülkiyetinde olan ve kendisine tahsisli bağımsız bölümü bulunan yapıların idarelere ait bakım ve onarımlarının tamamını, gerekli görmesi durumunda yaptırabilir.”

Madde 2 —Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7513

Ekli “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 7/6/2004 tarihli ve 6469 sayılı yazısı üzerine, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerdeki organize sanayi bölgelerinin mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş parsellerin, yeni yatırımlar için gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisi ile 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellerin ödemesinin durdurulması ve kalan meblağın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredilerden mahsup edilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerdeki organize sanayi bölgelerinde, fiili ve sürekli olarak en az 10 kişilik istihdamı olan ve/veya öngören yatırımlar için organize sanayi bölgelerinin yetkili organlarının karar almaları halinde bedelsiz parsel tahsisinden yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici l inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Başvuru ve istenecek bilgi ve belgeler

Madde 4 — 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda ve 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yatırımları kapsamak kaydıyla, bedelsiz parsel tahsisi isteyen gerçek veya tüzel kişiler Ek: 1'de yer alan form dilekçe ve Ek:2'de yer alan yatırım bilgi formunu doldurup tahsisi talep edilen parselin bulunduğu organize sanayi bölgesine başvurur.

İlgili organize sanayi bölgesinin yetkili organı parsel tahsislerine ilişkin kararını müracaat tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde verir.

5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce parsel tahsis edilen gerçek veya tüzel kişilerden, Kanunun yayımı tarihinden sonra tahsisleri iptal edilenlere, bu Kanun gereğince yeni tahsis yapılamaz.

Bedelsiz parsel tahsislerde öncelik sırası

Madde 5 — Aynı parsele birden fazla talep olması halinde, organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırasının tespitinde, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi faktörler dikkate alınır.

Borçlardan mahsup işlemleri için başvuru

Madde 6 — 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellerin mahsup işlemleri ile tahsis edilecek parsel bedellerinin mahsubu için ilgili organize sanayi bölgesi, müteşebbis heyet kararı ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmak zorundadır.

Başvuruya, organize sanayi bölgesi yetkili organlarının kararı ile birlikte, 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller ile gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak tahsis edilecek boş parsellerin ada, parsel numaraları ile büyüklüklerini ve tahsis edilenleri gösterir Yönetim Kurulu tarafından tasdikli bir liste eklenecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, ilgili organize sanayi bölgesinin başvurusu ekinde yer alan liste ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen kredi hesabı dikkate alınarak yapılacak mahsup işlemlerinden ilgili bölgeye bilgi verilir.

Ödemelerin durdurulması

Madde 7 — 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bulunan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanan organize sanayi bölgesinin mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş parseller, organize sanayi bölgesi yetkili organlarının karar almaları halinde, gerçek veya tüzel kişilere; bedeli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, bedelsiz olarak tahsis edilebilir.

5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulur. Ancak tahsis bedeline ilişkin vadesi geçen borcu bulunan gerçek veya tüzel kişiler, borçlarını organize sanayi bölgesinin arsa satışları hesabına yatırır.

Bedelsiz parsel tahsislerinde mahsup işlemleri

Madde 8 — Ödemeleri durdurulan parsellerin 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihindeki, yeni tahsis edilecek parsellerin ise tahsis tarihindeki bedelleri, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğündeki, ilgili organize sanayi bölgesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kullandırılmış bulunan kredilere ait anapara, faiz, komisyon ve gider vergilerinin tutulduğu borçlu cari hesap bakiyesinin toplam sanayi alanına bölünmesi suretiyle bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır.

Altyapı yatırımları devam eden organize sanayi bölgelerindeki mahsup işlemleri, her yıl 31 aralık tarihi itibarıyla borçlu cari hesap bakiyesine ilave edilen yılı kredi kullanım ve masrafları toplamının toplam sanayi alanına bölünmesi ile bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanan bedelden bir önceki yıl tespit edilen bedelin düşülmesi ile yeniden hesaplanacak bedelin mahsubu yapılmak suretiyle yatırımın geçici kabul tarihine kadar devam eder.

Parsel bedellerinin ödenmesi

Madde 9 — Planlı alanda kendi imkanları ile altyapı inşaatları biten Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanmamış organize sanayi bölgeleri ile altyapı inşaatı tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan organize sanayi bölgelerinden de yetkili organlarının karar almaları halinde mülkiyetindeki parsellerin tahsisi yapılabilir.

Tahsis edilen parsel bedelleri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili organize sanayi bölgesinin muhasebe kayıtlarındaki toplam yatırım harcamalarının toplam sanayi alanına bölümü ile elde edilen yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak protokol hükümlerine göre ödeme yapılır.

Yatırım ve istihdam koşulları

Madde 10 — Altyapı inşaatının durumuna göre ilgili organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yapılacak duyuru tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınarak yatırımın iki yıl içinde üretime geçirilmesi ve üç yıl süre ile istihdamın on kişinin altına düşürülmemesi zorunludur.

İstihdamın fiili, sürekli ve üretime katkı sağlayıcı olması gerekir.

5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tahsislerden, üretime geçen gerçek veya tüzel kişilerde bu şartlar aranmaz.

Mahsupların iptali

Madde 11 — İlgili organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından istihdam ve yatırım koşullarını yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişilerin bedelsiz arsa tahsislerinin iptali halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili parsel için yapılan mahsup veya ödeme iptal edilir.

Mücbir sebepler

Madde 12 — Yatırım ve istihdamda öngörülen süreler ile yılı metrekare fiyatlarının tespiti ve mahsup işlemlerinde, ilgili organize sanayi bölgelerinin, karma organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri hariç, ihtisas organize sanayi bölgelerinde ise arıtma tesisleri dahil olmak üzere elektrik, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri ile organize sanayi bölgesi içindeki yollardan oluşan alt yapı yatırımlarının tamamlanamaması ve yangın, doğal afetler gibi mücbir sebepler nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.

Taahhütname alınması

Madde 13 — Parsel tahsisinden önce, bu Yönetmelik ekinde yer alan taahhütname (Ek:3) gerçek veya tüzel kişiler tarafından notere tasdik ettirilerek ilgili organize sanayi bölgesine verilir.

Tapu kaydına konulacak şerh

Madde 14 — Bedelsiz tahsis edilen parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında aşağıdaki şerh konulur:

"Bu taşınmaz 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun geçici l inci maddesine göre, ..... ada..... parseli devir alan gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu Kanun ve Kanunun uygulanması ile ilgili çıkarılmış Yönetmelik ile taahhütnamede belirtilen devir amaç ve koşullarına uymak zorundadır. Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemez, haczedilemez, ipotek edilemez, teminat verilemez. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez."

Yatırım ve istihdamın denetlenmesi ve şerhin kaldırılması

Madde 15 — Organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yatırımın aşamaları ve istihdam koşulları takip edilerek denetlenir.

Gerçek veya tüzel kişiler, tahsisi yapan organize sanayi bölgesi yetkili organlarından, 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve taahhütnamedeki şartlara uygun olarak, yatırımın üretime geçtiği tarihten itibaren üç yıl sonra tapu kayıtlarındaki şerhin kaldırılmasını isteyebilir.

Denetim sonucunda, şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde ilgili organize sanayi bölgesinin istemi üzerine tapu kayıtlarından şerh kaldırılır.

Devredilen taşınmazın tahliyesi ve geri alınması

Madde 16 — Gerçek veya tüzel kişilerin iflas dahil yatırıma devam etmediğinin, ilgili organize sanayi bölgesi tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının veya tahsis edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda, 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve taahhütnamede belirtilen şartlara uyulmadığının tespiti halinde yapılan tahsis iptal edilir.

Diğer hükümler

Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 — Hakkında Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK-1

 

..............................................................NA,

 

29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun geçici l inci maddesinden yararlanmak istiyorum.

Şahsım/Şirketim, yatırım ve talep ettiğim parsel ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.

Gereğini arz ederim ...../....../20...

 

EKLER:

-Yatırım bilgi formu

- Üretim akış şeması ve

  açıklama raporu

 

 

Kişi veya Yetkili temsilcisinin

Adı ve Soyadı

Tüzel Kişilerin Unvanı

İmza /Kaşe

 

 

TALEP FORMU

 

YATIRIMCININ

ADI VE SOYADI

UNVANI

 

İKAMETGAH ADRESİ

KANUNİ ADRESİ

 

TELEFON NUMARALARI

 

VERGİ SİCİL NUMARASI

 

ODA SİCİL NUMARASI

 

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ

TALEP EDİLEN PARSEL ADEDİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

 

ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU

DİLEKÇE EKİNDE

VERİLECEKTİR.

ÜRETİM MİKTARI

 

KULLANILACAK SU MİKTARI (m3/ay)

 

KULLANILACAK ENERJİ MİKTARI (kwa/ay)

 

ATIK SU MİKTARI (m3/gün)

 

İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

 

FAALİYETE GEÇME TARİHİ

 

YATIRIM TUTARI

 

YATIRIMIN TAMAMLAMA SÜRESİ (AY)

 

DİĞER HUSUSLAR

 

 

 

EK-2

 

YATIRIM BİLGİ FORMU

BÖLÜM I

 

YATIRIMCI KURULUŞUN :

1. Adı ve unvanı:

2. Haberleşme adresi:

3. Telefon, faks no ve e-posta adresi:

4. Sermayesi:

Ortaklar Hisse Oranı (%) Kayıtlı Sermaye Ödenmiş Sermaye

a) Yabancı ortaklar

  (Yabancı sermayeli

  firmalar için)

-

-

b) Yerli ortaklar

-

-

Toplam

 

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:

6. Ortaklar hakkında bilgi:

(İsim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı

özgeçmişi.)

7. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluşlar ve bankalar, adresler

ve telefon numaraları:

8. Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları:

 

BÖLÜM II

 

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

1. Yatırımın cinsi:

(Komple yeni, tevsi, entegrasyon, tamamlama, yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme,

kalite düzeltme, ürün çeşitlendirme cinsinden hangisi olduğu belirtilir.)

2. Yatırımın konusu:

3. Yatırıma başlama tarihi:

(6 aylık dönemler itibarıyla yatırımın tamamlanma aşamaları belirtilir.)

4. İşletmeye geçiş tarihi:

5. Yatırımın bitiş tarihi:

6. Öngörülen istihdam (kişi):

7. Projenin kapasitesi:

(Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.)

PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ

1. Üretilecek mallar:

2. Projenin gerekçesi:

3. Projenin kısa anlatımı:

4. Üretim teknolojisi:

5. Çevreye etkisi:

(Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir.)

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI

Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek Top-

lam Yatırım ve Yıllara Göre Dağılımı Tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla

harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.

1. Etüt ve Proje Giderleri: Yatırıma ait etüt ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve

teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç du-

yulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar bu ka-

lemde dikkate alınır.

2. Bina İnşaat Giderleri: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere

ilişkin binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere her bir harcama kalemi için

metrekare ve birim değerlerde belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama

yöntemleri uygulanarak hesaplanır.

3. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri:

4. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma

tesis vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri ortaya konacaktır.

5. Montaj giderleri: Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm

masraflar verilir. (Ortalama bir değer olarak toplam makine- teçhizat bedelinin % 6'sı

kadar bir meblağ alınabilir.)

6. Taşıt araçları: Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, cins,

miktar ve birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir.

7. İşletmeye alma giderleri: Deneme üretimine başlangıçtan itibaren kesin işletmeye

geçişe kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.

8. Genel giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım

vergileri, yatırım dönemi personel, personel eğitimi ve yönetim giderleri, idari ve sos-

yal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.

9. Diğer giderler: Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere çeşitli fon vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.

 

EK-3

 

YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ

 

Madde 1 — 5084 sayılı Kanunun geçici linçi maddesine istinaden ...... Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği tarafından ..... parsel yatırımcıya tahsis edilecektir.

Madde 2 — YATIRIMCININ ADI SOYADI VEYA TİCARET UNVANI

Madde 3 — PARSELİN TAHSİS VE TESLİM TARİHİ

Madde 4 — YATIRIMIN KONUSU

Madde 5 — YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ

Madde 6 — YATIRIMIN FAALİYETE GEÇECEĞİ TARİH

Madde 7 — İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI

Madde 8 — İSTİHDAM DARALTICI PLAN VE PROJE TADİLATI YAPMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı, istihdamı daraltacak plan ve proje tadilatına gidemez.

Madde 9 — İNŞAAT VE İŞLETMENİN KONTROLÜNE İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı yatırımının başlangıcından itibaren üretim aşamasına kadar organize sanayi bölgesi ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının her türlü takip ve denetiminde gereken her türlü kolaylıkları göstermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

Madde 10 — MASRAFLARI KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı, tahsis edilen parsel üzerine ipotek konulması veya kaldırılması ile tapuya ilişkin diğer işlemlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, katılma payı ve katkı payı gibi diğer masrafları karşılamak zorundadır.

Madde 11 — TAHSİSLERİN İPTALİ

Tahsis koşul ve esaslarına uyulmadığı takdirde taşınmazın muhdesatı ile birlikte yatırımcı 5084 sayılı Kanun, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ve bu taahhütname hükümlerine uymadığı takdirde parsel üzerindeki muhdesat ile birlikte geri alınarak başkaca bir hüküm ve karar aranmaksızın tahsis iptal edilir.

Madde 12 — HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yatırımcı, inşaat sırasında bulunacak olan taşınır kültür varlıklarını mülki amirliklere bildirmek zorundadır.

Madde 13 — DİĞER HÜKÜMLER

Bu taahhütnamede yer almayan hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

YUKARIDAKİ ESAS, KOŞUL, KURAL VE YÖNTEMLERE UYACAĞIMI VE YERİNE GETİRECEĞİMİ, YATIRIM BİLGİ FORMUNDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU TAAHHÜT EDERİM.

 

YATIRIMCI

Kişi veya Yetkili Temsilcisi

Tüzel Kişilerin Unvanı

İmza/Kaşe

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı birimler tarafından işletilmekte olan geçici depolama yerleri, antrepolar, yolcu beraberi eşya ambarları, tasfiye ambarları ve kaçak eşya ambarlarına eşya alınması, muhafazası ve teslimine ilişkin esas ve usulleri, kullanılacak defter ve belgeleri göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık; Maliye Bakanlığını,

Genel Müdürlük; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

İşletme; İşletme Bölge Müdürlükleri, İşletme Şube Müdürlükleri ve İşletme Şefliklerini,

Tüzük; Tasfiye Tüzüğünü,

Tarife; Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesini,

Geçici Depolama Yeri; Gümrüğe sunulmuş olup, henüz gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmamış eşyayı, her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı, yarı açık ve açık alanları,

Antrepo; Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri,

Kaçak Eşya Ambarı; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer kaçak eşyanın konulduğu yerleri,

Yolcu Beraberi Eşya Ambarı; Yolcu beraberinde getirilen veya götürülen ve ilgili gümrük idaresine sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşyanın konulduğu geçici depolama yerlerini,

Tasfiye Ambarı; Gümrük denetimi dışında, tasfiyelik hale gelen her türlü eşyanın konulduğu kapalı, yarı açık ve açık alanları,

Ambar; yukarıda belirtilen geçici depolama yeri, antrepo ve tüm ambarları,

Ambar Memuru; Bu Yönetmelik kapsamına giren ambarlardaki eşyanın sorumluluğunun verildiği kefalete tabi memurları,

Sundurma; Gümrük işlemleri tamamlanana kadar ithal, ihraç, geçici, terk olarak, kaçak zannıyla yakalanarak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca tasfiye edilmek üzere teslim edilen ya da Devlete intikal eden araçların konulduğu geçici depolama yerleri, antrepo ve diğer depolama yerlerini,

Eşya; her türlü madde, ürün ve değeri,

Eşya Sahibi; kendisi, yetkili kılınan kişi veya kişileri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Depolama Yerleri

Eşyanın Geçici Depolama Yerine Alınması

Madde 4- Eşya, geçici depolama yerlerine buralarda görevli ambar memurlarının sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetim ve denetimi altında alınır. Eşya, dış görünümleri, kap adetleri ve ambalajları itibariyle teslim alınır ve teslim edilir. Bu tür eşyanın muhteviyatından veya ağırlığından işletme sorumlu değildir.

Gümrük memuru, geçici depolama yerine alınan eşya için, kendisine verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı ve nakliyeci firma (acenta) tarafından düzenlenen boşaltma listesi ile ilgisine göre, tır karnesi, konşimento, CMR, özet beyan gibi belgelerdeki bilgileri karşılaştırarak geçici depolama yeri giriş işlemlerini onaylar. Eşyanın, söz konusu belgelere uygunluğu (muhteviyatı ve ağırlığı hariç) ambar memurunca da kontrol edildikten sonra eşya, geçici depolama yerine alınır. Boşaltma Listesinin bir nüshası dosyasında saklanır. Geçici depolama yerine getirilen eşyanın boşaltma listesine uygun olmaması halinde, ambar memurunca boşaltma listesi imzalanmayıp, durum gümrük idaresine bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Geçici kabul, transit ve bunun gibi diğer gümrüklerden gelen, işletmenin görev yaptığı gümrükçe teslim alınması istenilen eşya için üç nüsha “Diğer Eşya Boşaltma Tutanağı” (EK:1) düzenlenerek eşya teslim alınır. Tutanağın aslı dosyasında saklanır. Diğer nüshalar gümrük memuru ve eşyayı teslim edene verilir.

Geçici depolama yerine alınan ihracat tırları ile ihracat eşyasının ambara boşaltılması halinde, ambar memuru, gümrük memuru ve eşya sahibi tarafından imzalanacak üç nüsha “İhraç Eşya Giriş Formu” (EK:2) düzenlenir. Formun bir nüshası ilgili gümrük idaresine, bir nüshası eşyayı teslim edene verilir. Aslı dosyasında saklanır. İşletme sahasına alınan ihracat eşyası taşıyan tırlar “İhracat Aracı Giriş Defteri”ne (EK:3) kaydedilir.

Geçici depolama yerlerine alınan eşya, “Geçici Depolama Yeri Giriş Defteri”ne (EK:4), ambara boşaltılan ihracat eşyası ise “Geçici Depolama Yeri Giriş Defteri (İhraç Eşya İçin)”ne (EK:5) kaydedilir.

Bu defterlere, yılbaşında birden başlayarak birbirini takip eden sıra numarası verilir. Bir konşimento muhteviyatı eşyanın bölünmesine ilişkin liste geldiğinde, defter kaydının altındaki satıra, eşyaya ilk kayıtta verilen kayıt numarası/sıra numarası şeklinde numara verilmek suretiyle kayıt yapılır.

Eşyanın Geçici Depolama Yerinden Çıkışı

Madde 5- Gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın gümrük idaresince çıkışına izin verilmesini ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgenin bir örneğinin alınmasını müteakip, eşya “Geçici Depolama Yeri Çıkış Defteri”ne (EK:6), çıkan ihracat eşyası ise “Geçici Depolama Yeri Çıkış Defteri (İhraç Eşya İçin)”ne (EK:7) kaydedilir. İşletme sahasından eşyasını boşaltmadan işlem görerek çıkan ihracat eşyası taşıyan tırlar, “İhracat Aracı Çıkış Defteri”ne (EK:8) kaydedilir.

Gümrük idaresince düzenlenen ve gümrük memurunca imzalanan çıkış kontrol fişi, eşyayı teslim alan kişiye imzalattırıldıktan sonra ambar memurunca da imzalanır ve fişin birer nüshası eşyayı teslim alana ve gümrük idaresine verilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. Eşya kapıdan çıkarken, gerekli kontroller gümrük muhafaza memuru tarafından yapılır. Bir gün içinde düzenlenen bu fişler ayrı bir listeye kaydedilir, liste gümrük ve ambar memurunca imzalanarak gümrük idaresine verilir. Fişlerin ve listenin bir nüshası dosyasında saklanır.

Geçici depolama yerine boşaltılan ihracat eşyası ile eşya boşaltmayan tırların işletme sahasından çıkışında, ambar memuru, gümrük memuru, gümrük muhafaza memuru ve eşya sahibi tarafından imzalanacak üç nüsha “İhraç Eşya Çıkış Formu” (EK:9) düzenlenir. Formun bir nüshası ilgili gümrük idaresine, bir nüshası eşyayı teslim alana verilir. Aslı dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Antrepolar

Eşyanın Antrepoya Alınması

Madde 6- Eşya, antrepolara, buralarda görevli ambar memurlarının sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetim ve denetimi altında alınır. Eşya, dış görünümleri, kap adetleri ve ambalajları itibariyle teslim alınır ve teslim edilir. Bu tür eşyanın muhteviyatından veya ağırlığından işletmeler sorumlu değildir.

Gümrük memuru, antrepolara alınan eşya için, kendisine verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı ve nakliyeci firma (acenta) tarafından düzenlenen boşaltma listesi ile ilgisine göre, tır karnesi, konşimento, CMR, özet beyan gibi belgelerdeki bilgilerle karşılaştırarak antrepo giriş işlemlerini onaylar. Boşaltma listesi, gümrük memuru, sürücü veya nakliyeci şirket temsilcisi ve ambar memurunca imzalanmak suretiyle üç nüsha düzenlenir. Listenin birer nüshası imzalayanlara verilir. Eşyanın, söz konusu belgelere uygunluğu (muhteviyatı ve ağırlığı hariç) ambar memurunca da kontrol edildikten sonra eşya antrepoya alınır ve boşaltma listesinin bir örneği ambar memuru tarafından saklanır. Antrepoya getirilen eşyanın boşaltma listesine uygun olmaması halinde, ambar memurunca boşaltma listesi imzalanmayıp, durum gümrük idaresine bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Geçici kabul, transit ve bunun gibi diğer gümrüklerden gelen, işletmenin görev yaptığı gümrükçe teslim alınması istenilen eşya için üç nüsha Diğer Eşya Boşaltma Tutanağı düzenlenerek eşya teslim alınır. Tutanağın aslı dosyasında saklanır. Diğer nüshalar gümrük memuru ve eşyayı teslim edene verilir.

Yukarıda belirtilen şekilde antrepoya alınan eşya, “Antrepo Giriş Kayıt Defteri”ne (EK:10) kaydedilir.

Eşyanın Antrepodan Çıkışı

Madde 7- Gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın gümrük idaresince çıkışına izin verilmesini ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgenin bir örneğinin alınmasını müteakip, eşya “Antrepo Çıkış Kayıt Defteri”ne (EK:11) kaydedilir. Gümrük idaresince düzenlenerek, eşyayı teslim alan ve gümrük memurunca imzalanan çıkış kontrol fişi, ambar memurunca da imzalanarak bir nüshası muhafaza edilir. Eşya kapıdan çıkarken, gerekli kontroller gümrük muhafaza memuru tarafından yapılır. Çıkış kontrol fişi düzenlenmeksizin gümrük idaresince düzenlenen tutanakla antrepodan teslim edilen eşyanın tutanağı, girişte düzenlenen belgeleriyle birlikte dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yolcu Beraberi Eşya Ambarları

Eşyanın Yolcu Beraberi Eşya Ambarına Alınması

Madde 8– Yolcu beraberi eşya ambarlarına eşya alınırken, “Yolcudan Alınan Eşyaya Ait Ambar Makbuzu”ndan (EK:12) üç nüsha düzenlenir. Makbuzun aslı eşya sahibine verilir. Bir nüshası ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bir nüshası da dosyasında saklanır. Teslim alınan eşya, “Geçici Depolama Yeri Giriş Defteri (Yolcu Beraberi Eşya İçin)” ne (EK:13) kaydedilir. Bu defterde her yolcu için bir giriş sıra numarası verilir ve o yolcuya ait eşya kalemler itibariyle aynı girişe alt sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilir. Bir yolcuya ait eşya, diğerleri ile karışmayacak ve birbirine zarar vermeyecek şekilde, üzerine defter sıra numarası ve eşya sahibini gösteren etiketler takılarak muhafaza edilir.

Eşyanın Ambardan Çıkışı

Madde 9– İlgili gümrük idaresince eşyanın teslimine ilişkin düzenlenen çıkış kontrol fişi, gümrük memuru, eşyayı teslim alan ve ambar memuru tarafından imzalanır ve fişin bir nüshası eşyayı teslim alanda, bir nüshası gümrük idaresinde ve bir nüshası da ambarda kalır. Eşya kapıdan çıkarken, gerekli kontroller gümrük muhafaza memuru tarafından yapılır. Bu şekilde teslim edilen eşya, “Geçici Depolama Yeri Çıkış Defteri (Yolcu Beraberi Eşya İçin)” ne (EK:14) kaydedilir. Bir gün içinde düzenlenen bu fişler ayrı bir listeye kaydedilir, liste gümrük ve ambar memurunca imzalanarak gümrük idaresine verilir. Fişlerin ve listenin bir nüshası dosyasında saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Antrepolara, Geçici Depolama Yerlerine ve Yolcu Beraberi Eşya Ambarlarına İlişkin Ortak Hükümler

Hasarlı Eşya

Madde 10- Daha önce düzenlenmiş hasar tutanağı yoksa, kırık veya tamire muhtaç kaplar ile dağınık ve ambalajı orijinal olmayan eşya, ambar memurunca teslim alınmadan önce muayene memuru tarafından, varsa eşya sahibi, boşaltma ile ilgili kuruluş yetkilisi, ambar memuru ve gümrük memuru huzurunda muayene edilerek, eşyanın durumu tutanakla belirlenir. Bir nüshası dosyasında saklanır.

Eşya ambara alındıktan sonra hasara uğrarsa durum, olaya tanık olanlarla birlikte düzenlenecek tutanakla saptanarak hasarlı eşya için ayrılmış yere kaldırılmakla birlikte yukarıdaki işlemin yapılması için ilgili gümrük idaresine bildirilerek, sonucuna göre sorumlular tespit edilip, haklarında yasal işlem yapılır.

Hasarlı eşya, tutanağın düzenlenmesinden sonra, ambar ve gümrük memurlarınca ambarda ayrılmış kapalı ve muhafazalı yere konulur. Bu yerler gümrük ve ambar memurlarınca çift kilit altında tutulur.

Değersiz, Bekletilmeyecek ve Özelliğini Kaybetmekte Olan Eşya

Madde 11- Değeri, verilecek hizmet ücretlerini karşılamayacak eşya ile bekletilmeyecek ve çabuk bozulacak cinsten eşya, Tarife uyarınca depozito alınması ve “Taahhütname” (EK:15 ) düzenlenmesinden sonra ambarlara alınır. Bu şekilde teslim alınan eşya ve ambarda bozulan veya bozulmakta olan eşya ile kapları dağılan, delinen ve kırılan eşya ambar memuru tarafından derhal işletmeye bildirilerek, Tüzük hükümleri uyarınca işlem yapılması için ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Ayrıca, eşya teslim alınırken, sahibi veya temsilcisinin, nakliyecisinin bulunmaması veya diğer nedenlerle depozitonun alınamadığı durumlarda ve eşyanın bozulması halinde ise Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca imha masrafları eşya sahibinden alınır. Bu tür eşya, diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde veya muhafazaları için uygun ambarlara konulur.

Eşyanın Geçici Olarak Çıkışı

Madde 12- Gümrüğün izniyle geçici olarak bir kısmı ambardan çıkacak eşya için üç nüsha “Eşyanın Geçici Çıkış Tutanağı” (EK:16) düzenlenir. Tutanağın aslı dosyasında muhafaza edilir. Bir nüshası gümrük memuruna, diğer nüshası numuneyi alan ya da muayeneyi yapan memura verilir. Eşyanın çıkışı, giriş defterinde eşyayla ilgili açıklama kısmına not olarak yazılır.

Tahlil, ölçüm yapılması gibi nedenlerle geçici olarak ambardan tamamı çıkacak eşyanın, tarifeye göre ücretleri alındıktan sonra çıkışına izin verilir. Bu eşyanın ambara tekrar getirilmemesi halinde ilgili gümrük idaresine sorularak işlemlerinin tamamlandığı anlaşılanlar, ilgili çıkış defterine kaydedilir. Söz konusu eşyanın Devlet malı olması halinde ilgilinin müracaatı üzerine tahsil edilen ücret iade edilir.

Tamamı Çıkmayan Eşya

Madde 13- Eşyanın bir kısmının ambardan çıkışına izin verilmediği durumlarda, eşyanın tamamı için ilgili deftere çıkış kaydı yapılmakla birlikte, kalan kısmı, gümrükçe düzenlenecek tutanağa göre giriş defterine ilk kayıt numarası belirtilmek suretiyle kaydedilir. Gümrükçe düzenlenen tutanağın bir nüshası dosyasında muhafaza edilir.

Gümrük işlemleri tamamlanarak çeşitli nedenlerle aynı günde tamamı ambardan çekilemeyen eşya için eşya sahibi, gümrük memuru ve ambar memurunca üç nüsha tutanak düzenlenerek birer nüshası imzalayanlara verilir.

Tasfiyelik Hale Gelen Eşya

Madde 14- Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tüzük hükümlerine göre tasfiyelik hale gelen eşya için dörder nüsha “Tasfiye Listesi” (EK:17) düzenlenir. İki nüshası gümrük idaresine gönderilir. Bir nüshası dosyasında saklanırken bir nüshası işletmeye verilir. Listenin sıra no bölümüne her ambar için yıllık olarak birden başlanmak suretiyle numara verilir. Sayfa no bölümüne ise düzenlenen listenin sayfa sayısına göre numara verilir.

Gümrükten gelen tespit tahakkuk kağıtları, “Tespit ve Tahakkuk Kağıdı Kayıt Defteri” ne (EK:18) kaydedilir.

Satış, tahsis ve perakende satılmak suretiyle tasfiye edilecek eşya, tespit ve tahakkuk kağıtları beraberinde, üç nüsha düzenlenecek “Eşya Teslim-Tesellüm Belgesi” (EK:19) ile tasfiye ambarına teslim edilir. Belgenin aslı teslim eden ambar memurunda, bir nüshası teslim alan ambar memurunda kalır. Bir nüshası da eşyayı teslim eden ambar memurunca işletmeye teslim edilir. Eşya Teslim-Tesellüm Belgelerine, her ambar için yıllık olarak birden başlanmak suretiyle numara verilir. Diğer işletmeci kuruluş ambarlarından eşya teslim alınmasında, örneğine uygun ve işletme şube müdürlüğünce sıra numarası verilerek bastırılmış eşya teslim - tesellüm belgeleri kullanılır. Bu belgeler zimmetle ambar memurlarına verilir.

İmha edilmesi gerektiği anlaşılan eşya için üç nüsha “Yoketme Formu” (EK:20) düzenlenerek, eşyaya ilişkin tespit ve tahakkuk kağıdı, varsa analiz raporu ve diğer belgelerin birer örneği ile birlikte ilgili gümrük idaresine intikal ettirilir. Gümrük idaresince imha kararı alınan eşyanın, işletme ambar memurunun katılımıyla imhası gerçekleştirilir. İmhanın gerçekleştirilmesine müteakip imha kararı ve tutanağının bir nüshası dosyasında saklanır.

Eşya Üzerinde Gümrükçe Yapılacak İşlemler

Madde 15- Eşyadan numune alınması, eşyanın muayene edilmesi, sigorta uzmanlarınca ekspertiz yapılması, elleçleme yapılması gibi eşya üzerinde herhangi bir işlem yapılması halinde ambar memuru hazır bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Kaçak Eşya Ambarları

Kaçak Eşyanın Ambara Alınması

Madde 16- 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak zannıyla el konularak ilgili gümrük müdürlüğünün yazısıyla kaçak eşya ambarına getirilen eşya, zapta ilişkin tutanaktaki bilgilerle karşılaştırılarak üç nüsha Eşya Teslim-Tesellüm Belgesi düzenlenir ve bu belgede eşyanın her birinin, tüm ayırt edici özellikleri (adet, marka, ağırlık, model, seri numarası, IMEI numarası, tip, hasar durumu, kutudaki eşya adeti gibi) belirtilerek teslim alınır. Ambar memuru ile eşyayı teslim eden görevli ve varsa eşya sahibi belgeyi imzaladıktan sonra, birer nüshası imzalayanlara verilir, aslı dosyasında saklanır. Kaçak tutanakları ile ambara getirilen eşya arasında farklılık olması durumunda, Eşya Teslim-Tesellüm Belgesine buna ilişkin şerh düşülmekle birlikte, farklılığa ilişkin ayrıntılı tutanak düzenlenerek eşya teslim alınır. Ancak, farklılığa ilişkin tutanak ile Eşya Teslim-Tesellüm Belgesinin, eşyayı getiren görevli tarafından imzalanmaması halinde, eşya teslim alınmaz. Teslim alınan eşyadaki farklılık veya görevlinin imzadan kaçınması halinde bu durum, eşyayı getiren görevlinin dairesine ve ilgili gümrük idaresine yazı ile bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ilgili kuruluşlarca muhafaza edilmesi öngörülen eşya ile miktar bakımından fazla olan veya ambardaki tertibat ve koşullardan dolayı niteliği korunamayacak olan eşya ambara alınmaz.

Ambara alınan eşya, Eşya Teslim-Tesellüm Belgesindeki bilgilere uygun olarak “Kaçak Eşya Giriş Defteri”ne (EK:21) kaydolunur. Yıl başından itibaren teselsül etmek üzere her kaçak olayına bir giriş sıra numarası verilir ve o olaya ait eşya, kalemler itibarıyla aynı girişe alt sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilir. Bir olaya ait kaçak zannı ile el konulan eşya başka olaylara ait olanlarla karışmayacak ve birbirine zarar vermeyecek surette üzerlerine defter sıra numaraları ve eşya sahipleri yazılı etiketler takılarak muhafaza edilir.

Ambara alınan eşya için, sahipleri itibariyle “Alfabetik Fihrist Defteri” (EK:22) tutulur.

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer eşya için de yukarıda belirtilen işlemler yapılmakla birlikte, bu tür eşya, ambarda ayrı bir bölüme konulur veya diğer eşyalarla karışmayacak şekilde yerleştirilir ve “Diğer Eşya Giriş Defteri”ne (EK: 23) kaydolunur. Bu tür eşya için ayrı bir Alfabetik Fihrist Defteri tutulur.

Kaçak Eşya Ambarında Yapılacak İşlemler

Madde 17– Eşyadan çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan, saklanması masraflı ve külfetli olanlarla son kullanma tarihleri yakın zamanda dolacak olanlar için ambara alınmalarını takiben, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tüzük hükümlerine göre ivedilikle tasfiye edilmek üzere, tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilir ve takibi yapılarak tasfiyesi sonuçlandırılır.

Ambarda imhalık hale gelen eşya, ilgili gümrük idaresine bildirilerek mahkemesinden imha için karar alınması istenir. Karar verilen eşya, ambar memurunun da katılımıyla ilgili gümrük idaresince oluşturulan komisyonca imha edilir. Eşyanın imhalık hale geliş sebebi araştırılır ve gerekli durumlarda ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İmha işlemine ilişkin tutanağın ve yoketme formunun bir örneği dosyasında, bir örneği işletmede muhafaza edilir. Eşyanın çıkış defterine kaydı bu tutanağa göre yapılır.

Eşya ambara alındıktan sonra bir ay içerisinde eşya ile ilgili olarak dava açılıp açılmadığı açılmış ise dava açılış tarihi, mahkemesi, dosya numarası ilgili gümrük idaresine sorulur. Dava açılış tarihinden itibaren bir yıl geçen eşya için Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilmek üzere, dört nüsha tasfiye listesi düzenlenerek iki nüshası ilgili gümrük idaresine, bir nüshası işletmeye gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. Eşyanın tasfiyesine ilişkin mahkemeden alınmış kararla, tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenen eşya, Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir. Satış suretiyle tasfiye edilen eşya, ambarda diğer eşyadan ayrı olarak görüşe sunulur.

Eşyadan numune alınmasının gerektiği hallerde, üç nüsha “Numune Alma ve Analiz Tutanağı” (EK:24 ) düzenlenir. Tutanağın bir örneği dosyasında muhafaza edilir. Eşya, gümrük ve işletme mührüyle mühürlenmek suretiyle teslim edilir. Bu durum, giriş defteri açıklama bölümüne not olarak yazılır.

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer eşyadan, çabuk bozulma telef olma tehlikesine maruz bulunan, saklanması masraflı, külfetli ve son kullanma tarihleri yakın zamanda dolacak olan veya imhalık hale gelenler için işletmece, mahkemesiyle irtibata geçilerek yapılacak işlemin bildirilmesi istenir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır. Bu kapsamdaki diğer eşya, ilgili mahkemenin karar vermesine kadar muhafaza edilir.

Hasarlı Eşya

Madde 18- Ambara getirilen eşyanın hasar durumu, Eşya Teslim Tesellüm Belgesi ile giriş defterine ayrıntılı olarak yazılır. Eşya ambara alındıktan sonra hasara uğrarsa, diğer eşyaya zarar vermeyecek önlemler alınarak durum, olaya tanık olanlarla birlikte düzenlenecek tutanakla belirlenir.

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olanlar, gerekli işlemin yapılması için ilgili gümrük idaresine bildirilir. Eşya, ambar memuru, gümrük memuru ve hazır bulunması halinde eşya sahibi huzurunda muayene edilerek eşyanın durumu bir tutanakla belirlenir. Tutanağın bir örneği ambar memurunca muhafaza edilir.

Yapılacak inceleme sonucunda eşyanın hasara uğramasında kasıt, kusur veya ihmali olduğu anlaşılan görevliler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Kaçak Eşyanın Ambardan Çıkışı

Madde19- Mahkemece iadesine karar verilen eşyadan, işlemleri Gümrük Kanununda belirtilen sürede tamamlananlar, ilgili gümrük idaresince düzenlenecek çıkış kontrol fişinin, eşya sahibi, gümrük memuru ve ambar memurunca imzalanmasından sonra teslim edilir. Eşya kapıdan çıkarken, gerekli kontroller gümrük muhafaza memuru tarafından yapılır. Fişin birer örnekleri imzası olanlara verilir. Eşyanın çıkış defterine kaydı bu fişe göre yapılır. Mahkemece iadesine karar verilen eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili gümrük idaresince yapılacak tebligattan sonra, Gümrük Kanununda belirtilen sürede tamamlanmaması halinde, tasfiye listesi ile tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenmesini müteakip, tasfiye ambarına Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle devredilir.

Kaçak eşya ambarındaki eşyadan, ilgili gümrüğünden zoralımına ilişkin mahkeme kararı gelenler, Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle tasfiye ambarına teslim edilir. Eşyanın çıkış defterine kaydı bu belgeye göre yapılır.

Mahkemece eşyanın bir kısmının iadesine bir kısmının zoralımına karar verilmesi halinde, iadesine karar verilen eşyanın çıkış işlemleri, zoralımına karar verilenlerin de tasfiye ambarına teslim işlemleri yapılır.

Bu şekilde ambardan çıkarılan eşya ile mahkeme kararı kesinleşmeden tasfiye edilenler, “Kaçak Eşya Çıkış Defteri”ne (EK:25) kaydedilir.

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer eşyadan mahkemece iadesine karar verilenler, giriş kayıtlarına uygun olarak eşya sahibine, Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. Bu eşya ile müsaderesine karar verilenler “Diğer Eşya Çıkış Defteri”ne (EK:26) kaydedilir. Müsaderesine karar verilenler, 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamındaki eşya ambarına bakan memura Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle teslim edilerek 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamındaki Eşya Çıkış Defterine kaydedilir ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca (mer-i mevzuata) uygun olarak tasfiyeleri sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tasfiye Ambarları

Tasfiye Ambarına Eşya Alınması

Madde 20–İşletmelere veya diğer işletmecilere ait geçici depolama yeri, antrepo ve kaçak eşya ambarındaki eşyadan tasfiyelik hale gelenler, tespit tahakkuk kağıtları beraberinde, üç nüsha Eşya Teslim-Tesellüm Belgesi düzenlenerek tasfiye ambarına alınır. Başka yerdeki eşyadan, sadece aynı gün işletme ambarına çekimi yapılacak olanlar için teslim alma belgesi düzenlenir. Ambara çekilmeyecek eşya için, yerinde teslim alındığına ilişkin belgeler imzalanmaz. Belgenin aslı dosyasında, bir nüshası eşyayı teslim eden görevlide kalır. Bir nüshası da işletmeye verilir. Ambara alınan eşyanın her biri, tüm ayırt edici özellikleri (adet, marka, ağırlık, model, seri numarası, IMEI numarası, tip, hasar durumu, kutudaki eşya adedi gibi) belirtilerek bu belgeye yazılır.

Teslim alınan eşya, “Tasfiye Ambarı Giriş Defteri”ne (EK:27) kaydedilir. 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, ilgili kurumla yapılan yazışmalar sonucunda teslim alınan eşya ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer eşyadan mahkemece müsaderesine karar verilen eşya, Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle teslim alınarak “193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamındaki Eşya Giriş Defteri”ne (EK:28) kaydedilir.

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler, muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşya, bir arada bulunduğu eşya için tehlike ve zarar doğuran eşya ile imhalık eşya tasfiye ambarına alınmadan bulunduğu yerde tasfiye edilir.

Hasarlı eşyanın durumu belge ve defterde ayrıntılı olarak belirtilir.

Tasfiye Ambarında Yapılacak İşlemler

Madde 21- Ambara alınan eşyanın özelliklerine göre tasfiye usulleri belirlenir.

Satış suretiyle tasfiye edilecek eşya, ambar memurunca idareye bildirilir. Eşyanın tespit ve tahakkuk kağıdı ile varsa diğer belgelerine uygun olup olmadıkları, düzenlenecek “Ayniyat Tutanağı” ile belirlenir. Belgelerinde yazılı bilgilere uygun olmayan eşya hakkında gerekli inceleme yapılarak, sonucuna göre işlem yapılır. Satışa sunulan eşya, ambarda diğer eşyadan ayrı bir yerde görüşe sunulur. Görüşe gelenlere nezaret etmek üzere yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Perakende satılacak eşya için, Perakende Satış Talimatına göre perakende satış kararı alınarak perakende satış mağazasına teslim edilir.

Tasfiyelik hale gelen eşyadan Tasfiye Tüzüğü hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelli veya bedelsiz tahsisi düşünülenler için, İşletme Müdürlüklerince “İcmal Listesi” (EK:29) düzenlenerek onay için bölge müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük ve Bakanlığın onay yetkisindeki tahsis kararları, gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Tahsis kararı alınan eşya ilgili kurum ve kuruluş yetkilisine Eşya Teslim-Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. Teslim alınmayan eşyanın tahsis kararı iptal edilerek, Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir.

Gümrük denetimindeki ambarlarda, imhalık hale gelmiş eşya tasfiye ambarlarına alınmaz. Tasfiye ambarlarına alınan eşyadan imhalık hale gelenler ise, imhalık hale geliş nedeni araştırıldıktan sonra işletme şube müdürü başkanlığında işletme şefi ve ilgili ambar memurundan oluşan heyet huzurunda eşyanın tespiti yapılır. Giriş kayıtları ile karşılaştırılır. Eşyanın imhalık hale geldiğine ilişkin analiz raporu gerekiyorsa, ilgili kurumdan analiz raporu alınır. İmhalık olması halinde üç nüsha Yoketme Formu düzenlenir. Eşyaya ilişkin tespit ve tahakkuk kağıdı, varsa analiz raporu, mahkeme kararı ve tutanakların birer örneği eklenerek, imha izni istenir. İznin alınmasını müteakip, eşya nitelik ve özelliklerine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde yakılmak, denize atılmak, gömülmek, kimyasal maddeler eklenerek bozulmak, suda eritilerek dökülmek veya kamu kuruluşlarına ait fabrikaların ocaklarında yakılmak gibi eşyanın tamamen değersiz veya yararlanılamaz hale sokulması suretiyle yokedilir. Belediye ve sağlık kuruluşlarına bilgi verilerek yoketme sırasında, çevre sağlığı yönünden gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Yoketme işlemi, hazır bulunanlarca dört nüsha düzenlenecek “Yoketme Tutanağı” ile belgelendirilir. Yoketme tutanakları ve belgelerin asıl nüshaları işletmede, birer nüshası ambarda saklanır. Birer nüshası da bölge müdürlüğüne gönderilir.

Tasfiye Ambarından Eşya Çıkışı

Madde 22- Alıcısına teslim edilen eşya için üç nüsha “Teslim Fişi” (EK:30), tahsis edilen kurum ve kuruluş görevlilerine teslim edilmesi ya da başka ambar ve perakende satış mağazasına gönderilmesi gereken eşya, üç nüsha Eşya Teslim-Tesellüm Belgesi, tahlil, ölçüm gibi sebeplerle ambardan çıkarılan eşya için üç nüsha “Tasfiyelik Eşya Geçici Çıkış Tutanağı” (EK:31) düzenlenerek eşyayı teslim alacak alıcı veya görevliye teslim edilir. Bu belgelerin asılları dosyasında, nüshaları eşyayı teslim alanda kalır ve birer nüshaları işletmeye verilir. Eşya, alıcılara satış listesine uygun olarak teslim edilir. Satış listesindeki miktardan eksik veya fazla çıkan eşya hakkında, Tüzük ve satışa ilişkin şartname hükümleri uygulanır.

Bu şekilde teslim edilen eşya, ilgisine göre “Tasfiye Ambarı Çıkış Defteri”ne (EK:32) veya “193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamındaki Eşya Çıkış Defteri”ne (EK:33) kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sundurma İşlemleri

Sundurmaya Araç Alınması

Madde 23- Araçlar, sundurmaya aşağıda belirtildiği şekilde ve geliş türlerine göre ayrı ayrı yerlere alınırlar. Araçların üzerine defter kayıtlarına göre düzenlenen etiketler yapıştırılır.

A) İthal edilmek üzere yurt dışından, gümrüğün yazısı ile birlikte sundurmaya getirilen veya yurt içi gümrüklerden aktarma yoluyla gelen araçlarla ilgili olarak gümrük memuru, kendisine verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı ve nakliyeci firma (acenta) tarafından düzenlenen boşaltma listesi ile ilgisine göre, fatura, tır karnesi, konşimento, CMR, özet beyan gibi belgelerdeki bilgileri karşılaştırarak sundurma giriş işlemlerini onaylar. Boşaltma listesi, gümrük memuru, sürücü veya nakliyeci şirket temsilcisi ve ambar memurunca imzalanmak suretiyle üç nüsha düzenlenir. Listenin birer nüshası imzalayanlara verilir. Bu tür araçlar sundurmaya alınırken ayrıca, üç nüsha “Teslim-Tesellüm Tutanağı (İthal Araç İçin)” (EK:34) düzenlenir. Teslim Tesellüm Tutanağının aslı acenta yetkilisine verilir, bir nüshası ilgili gümrük idaresine gönderilir, bir nüshası da araca ilişkin dosyasında saklanır. Aracın, boşaltma listesine uygunluğu ambar memurunca da kontrol edildikten sonra araç sundurmaya alınır. Sundurmaya getirilen aracın boşaltma listesine uygun olmaması halinde, boşaltma listesi imzalanmayıp, durum gümrük idaresine bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Bu şekilde sundurmaya alınan araçlar ilgisine göre, “Geçici Depolama Yeri Giriş Defteri (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin)” (EK:35) veya “Antrepo Araç Giriş Defteri”ne (EK:36) kaydedilir.

B) Geçici olarak sundurmaya bırakılan araçlar, ilgili gümrük idaresinin yazısıyla birlikte gelen “Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı” (EK:37) imzalanarak teslim alınır. Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağının bir nüshası araç sahibine verilir. Bu şekilde teslim alınan araçlar, Geçici Depolama Yeri Giriş Defterine (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin) kaydedilir.

C) Kaçak zannıyla yakalanarak ilgili gümrük müdürlüğünün yazısıyla sundurmaya getirilen araçlar için düzenlenen Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı, zapta ilişkin tutanaktaki bilgilerle karşılaştırılarak imzalanır ve bir örneği aracı teslim edene verilir, bir örneği ilgili gümrüğüne gönderilir, bir örneği de dosyasında saklanır. Araca ilişkin trafik ve tescil belgelerinin ve zaptetme tutanağının örnekleri alınır. Bu şekilde sundurmaya alınan araçlar, “Kaçak Araç Giriş Defteri”ne (EK:38) kaydedilir. Sundurmaya alınan araçlar için, sahipleri itibariyle Alfabetik Fihrist Defteri tutulur.

Bu şekilde sundurmaya alınan araçların, sundurmaya alınışlarından itibaren bir ay içerisinde, araç ile ilgili olarak dava açılıp açılmadığı, açılmış ise dava açılış tarihleri, ilgili gümrük idaresine sorulur. Dava açılış tarihinden itibaren bir yıl geçen araç için Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilmek üzere, dört nüsha tasfiye listesi düzenlenerek iki nüshası ilgili gümrük idaresine, bir nüshası işletmeye gönderilir, bir nüshası dosyasında saklanır. Mahkemeden aracın tasfiyesine ilişkin alınmış kararla, tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenen araç, Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir. Satış suretiyle tasfiye edilen araç, sundurmada diğer araçlardan ayrı olarak görüşe sunulur.

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen araçlar, el koyma tutanağı veya ilgili kurumun yazısına istinaden üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek ambara alınır. Tutanak, ambar memuru, varsa araç sahibi ve aracı getiren ilgili kuruluş yetkilisi tarafından imzalanır ve birer nüshası imzalayanlara verilir. Araca ilişkin trafik ve tescil belgelerinin ve zaptetme tutanağının örnekleri alınır. Sundurmaya alınan araç, Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağındaki bilgilere uygun olarak “Diğer Araç Giriş Defteri”ne (EK:39) kaydolunarak kaçak araç sundurmasının ayrı bölümünde muhafaza edilir. Bu araçlar için ayrı bir Alfabetik Fihrist Defteri tutulur.

D) İlgili gümrük idaresince, Devlete terk edildiği bildirilen ve araç tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenen araçlar, terk dilekçesi ile araca ilişkin mülkiyet belgesinin bir örneği ve dört nüsha araç tespit ve teslim tesellüm tutanağı düzenlenmek suretiyle sundurmaya alınarak Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağının bir örneği aracın ön camının iç kısmına dışarıdan okunacak şekilde yapıştırılır. Bu şekilde sundurmaya alınan araçlar, “Terk, Tasfiyelik Araç Giriş Defteri”ne (EK:40) kaydedilir. Tutanağın aslı araç sahibine verilir ve bir örneği dosyasında saklanır. Birer örneği işletmeye ve ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu araçlar Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir.

İşletmelere veya diğer işletmecilere ait ithal, ihraç, geçici ve kaçak araç sundurmasındaki araçlardan tasfiyelik hale gelenler, tespit tahakkuk kağıtları beraberinde, üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek tasfiye ambarına alınır. Ambara alınmayan araç için yerinde teslim alındığına ilişkin belgeler imzalanmaz. Tutanağın aslı dosyasında, bir nüshası aracı teslim eden görevlide kalır. Bir nüshası da işletmeye verilir.

Bu şekilde teslim alınan araçlar, Terk, Tasfiyelik Araç Giriş Defterine kaydedilir.

E) 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ve diğer yollarla Devlete intikal eden kamu kurumlarının yazısı, taşıt muayene ve kontrol raporu ve trafik tescil kaydının silindiğini belirtir şerhi içeren tescil belgesiyle birlikte gelen araçlar, üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek sundurmaya alındıktan sonra, tutanağın bir örneği aracın ön camının iç kısmına, dışarıdan okunacak şekilde yapıştırılır. Tutanağın bir nüshası aracı teslim eden görevliye, bir nüshası da işletmeye verilir. Teslim alınan araçlar, “Tasfiyelik Araç Giriş Defteri (193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamı) ” ne (EK:41) kaydedilir. Bu tür araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılır.

Sundurmada Yapılacak İşlemler ve Araç Çıkışı

Madde 24– Gümrük işlemleri tamamlanarak, tarifeye göre ücretleri ilgilisi tarafından ödenenlerden;

A) İthal edilmek üzere sundurmaya getirilen veya gümrüklerden aktarma beyannamesiyle gelen araçlar için, gümrükçe düzenlenen çıkış kontrol fişinin araca ve diğer belgelere uygunluğu anlaşıldıktan ve fişe imzası alındıktan sonra, sahibine teslim edilir. Fişin bir nüshası aracı teslim alana, bir nüshası ilgili gümrük idaresine verilir.

Bu şekilde sundurmadan çıkan araçlar, ilgisine göre, “Geçici Depolama Yeri Çıkış Defteri (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin)” (EK:42) veya “Antrepo Araç Çıkış Defteri”ne (EK:43) kaydedilir.

B) Geçici olarak bıraktıkları araçlarını teslim almak isteyen kişilere ait araçlar, gümrük işlemlerinin tamamlandığının anlaşılması üzerine, çıkış kontrol fişi gümrük memuruyla birlikte imzalanıp aracı teslim alanın imzası da alınır. Fişin bir nüshası aracı teslim alana, bir nüshası ilgili gümrük idaresine verilir. Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek ambar memuru ve eşya sahibi tarafından imzalandıktan sonra araç teslim edilir. Teslim edilen bu araçlar, Geçici Depolama Yeri Çıkış Defterine (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin) kaydedilir.

(A) ve (B) bentlerinde belirtilen araçlardan, Gümrük Kanununda belirtilen sürede işleme tabi tutulmayanlar için dört nüsha tasfiye listesi düzenlenir. İki nüshası, tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenmek üzere ilgili gümrük idaresine, bir nüshası işletmeye gönderilir. Bir nüshası dosyasında muhafaza edilir. Tespit tahakkuk kağıdı gelenler, tasfiyelik araç sundurmasından sorumlu ambar memuruna, Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağıyla teslim edilir. Teslim edilen araçlar Geçici Depolama Yeri Çıkış Defterine (İthal, Geçici Bırakılan Araçlar İçin) kaydedilir.

(A) ve (B) bentlerine göre, sundurmadan çıkan araçların, gerekli kontrolleri gümrük muhafaza memuru tarafından yapılır. Bu bentlerde belirtilen araçlardan, tasfiyelik hale gelerek ilgili çıkış defterine kaydedilenler aynı zamanda Terk, Tasfiyelik Araç Giriş Defterine kaydedilir.

C) Mahkemelerce iadesine karar verilen araçlar, gümrük müdürlüğünün yazısına istinaden mahkeme kararının bir örneği alındıktan sonra, Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek ambar memuru ve eşya sahibi tarafından imzalandıktan sonra teslim edilir. Teslim edilen araçlar “Kaçak Araç Çıkış Defteri”ne (EK:44) kaydedilir.

Mahkemelerce zoralımına karar verilenlere ilişkin mahkeme kararının bir örneği alınarak, dört nüsha tasfiye listesi düzenlenir. İki nüshası tespit ve tahakkuk kağıdı düzenlenmek üzere ilgili gümrük idaresine gönderilir. Tespit tahakkuk kağıdı gelenler, tasfiyelik araç sundurmasından sorumlu ambar memuruna Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağıyla teslim edilir. Teslim edilen araçlar Kaçak Araç Çıkış Defterine kaydedilir. Teslim alan ambar memurunca da Terk, Tasfiyelik Araç Giriş Defterine kaydedilir.

Dava açılış tarihinden itibaren bir yılını dolduranlar için dört nüsha tasfiye listesi düzenlenerek ikisi ilgili gümrük idaresine, birisi işletmeye gönderilir. Bir nüshası dosyasında saklanır. Tespit tahakkuk kağıtları gelenler Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilir ve Kaçak Araç Çıkış Defterine kaydedilir.

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında olmayan, kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen diğer araçlardan iadesine karar verilenler Araç Tespit ve Tesellüm-Teslim Tutanağı düzenlenerek araç sahibine teslim edilir. Bu araçlar ile müsaderesine karar verilenler “Diğer Araç Çıkış Defteri”ne (EK:45) kaydedilir. Müsaderesine karar verilenler, 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamındaki araç sundurmasına bakan memura Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağıyla teslim edilerek Tasfiyelik Araç Giriş Defteri (193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamı) ne kaydedilir ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca (mer-i mevzuata) uygun olarak tasfiyeleri sağlanır.

D) Devlete terk edilen araçlar ile tasfiyelik hale gelen diğer araçlardan tahsis yapılanlar üç nüsha Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek ilgili görevliye, satışı yapılanlar ise Teslim Fişi ile Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek alıcısına teslim edilir ve “Tasfiyelik Araç Çıkış Defteri” ne (EK:46) kaydedilir. Belgelerin bir nüshası aracı teslim alana verilir.

E) 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ve diğer yollarla Devlete intikal eden araçlardan, satışı yapılan araçlar üç nüsha Teslim Fişi ile Araç Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenerek alıcısına teslim edilir. Belgelerin bir nüshası aracı teslim alana, bir nüshası da işletmeye verilir. Bir nüshası dosyasında saklanır. Teslim edilen araçlar, “Tasfiyelik Araç Çıkış Defteri (193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Kapsamı)” ne (EK:47) kaydedilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer İşlemler

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul (Supalan) İşlemleri

Madde 25– Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul (Supalan) işlemi yaptırmak üzere işletme sahasına giren taşıtlar için iki nüsha “Supalan Giriş Formu” (EK:48) düzenlenir. Bir nüshası nakliyeci şirket temsilcisine verilir. Tarifeye göre ücret alınmasını takiben “Supalan Giriş Defteri”ne (EK:49) kaydedilir. İşlemleri tamamlanarak sahadan çıkan araçlar için ise, birisi nakliyeci şirket temsilcisine verilmek üzere iki nüsha “Supalan Çıkış Formu” (EK:50) düzenlenerek “Supalan Çıkış Defteri”ne (EK:51) kaydedilir. Giriş ve çıkış formlarının birer nüshası dosyasında saklanır. Fiziki muayene nedeniyle boşaltılan bu usule tabi araçlardan, yapılan işlem için Tarifeye göre ücret alınmadıkça, aracın çıkışına izin verilmez.

Ro Ro İşlemleri

Madde 26- Ro Ro gemileriyle eşya taşıyacak araçlar için iki nüsha “Ro Ro Giriş Form(EK:52) düzenlenerek bir nüshası nakliyeci şirket temsilcisine verilir. Bu şekilde işletme sahasına giren tırlar, “Ro Ro Giriş Defteri”ne (EK:53) kaydedilir. Gümrük işlemleri bitirilen tırlar için birisi nakliyeci şirket temsilcisine verilmek üzere iki nüsha “Ro Ro Çıkış Formu” (EK:54) düzenlenir ve sahadan çıkan tırlar “Ro Ro Çıkış Defteri”ne (EK:55) kaydedilir. Giriş ve çıkış formlarının birer nüshası dosyasında saklanır.

Akaryakıt İşlemleri

Madde 27- Mutat depo fazlası olarak, kaçak zannıyla yakalanarak veya diğer suretlerle işletmeye teslim edilen akaryakıtlar için üç nüsha “Sayaç Fişi“ (EK:56 ) düzenlenir. Fişin birer nüshası teslim edene ve ilgili gümrük müdürlüğüne verilir. Bir nüshası dosyasında saklanır. Bir gün içinde düzenlenen fişler için “Günlük Akaryakıt Giriş Listesi” (EK:57 ) düzenlenir. Liste, günlük fişlerle birlikte dosyasında saklanır. Bu şekilde teslim alınan akaryakıtlardan tasfiyelik halde olanlar, “Tasfiye Ambarı Giriş Defteri (Akaryakıt)”ne (EK:58), kaçak zannıyla elkonularak işletmeye teslim edilen akaryakıtlar “Kaçak Eşya Giriş Defteri (Akaryakıt)”ne (EK:59) kaydedilir. Satış, tahsis veya sahibine iade suretiyle teslim edilecek akaryakıtlar, ilgisine göre, Teslim Fişi veya Eşya Teslim Tesellüm Belgesiyle teslim edilir. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından belirlenen fire oranları düşüldükten sonra teslim edilen akaryakıtlar, mahiyetine göre “Tasfiye Ambarı Çıkış Defteri (Akaryakıt)”ne (EK:60) veya “Kaçak Eşya Çıkış Defteri (Akaryakıt)”ne (EK:61) kaydedilir.

Akaryakıtın teslim alınması için tertip ve tesisi olmayan işletmelerde ise akaryakıtlar, muhafaza edilecekleri kapların darası belirlendikten sonra, kaplarıyla birlikte tartılarak, belgelerindeki miktarlar ile karşılaştırılır. Farklılık olması durumunda, teslim belgelerine buna ilişkin şerh düşülmekle birlikte, farklılığa ilişkin ayrıntılı tutanak düzenlenerek akaryakıt teslim alınır. Ancak, farklılığa ilişkin tutanak ile teslim belgesinin, akaryakıtı getiren görevli tarafından imzalanmaması halinde, akaryakıt teslim alınmaz. Görevlinin imzadan kaçınması halinde bu durum veya teslim alınan akaryakıttaki farklılık, akaryakıtı getiren görevlinin dairesine ve ilgili gümrük idaresine yazı ile bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Bu şekilde teslim alınan akaryakıt, geliş türüne göre (ithal, ihraç, kaçak, tasfiyelik hale gelmiş ve benzeri) belgeleri düzenlenerek ilgili giriş defterine kaydedilir. Akaryakıtlardan teslimi gerekenlerden Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından belirlenen fire oranları düşüldükten sonra, çıkış türüne göre (ithal, ihraç, sahibine iade, tasfiye ve benzeri) belgeleri düzenlenerek ilgilisine teslim edilir ve ilgili çıkış defterine kaydedilir.

ONUNCU BÖLÜM

Ambarlara İlişkin Ortak Hükümler

Ambarların Açılıp Kapatılması

Madde 28– Ambarlarda hiç kimsenin kalmadığı, içerde yangın çıkartabilecek bir durum olmadığı anlaşıldıktan ve elektrik devreleri kapatıldıktan sonra, kapı kapatılıp kilitlenerek gümrüğün denetim ve gözetimi altındaki ambarlar, işletmenin ve gümrüğün mührüyle, tasfiye ambarları ise işletmenin mührüyle mühürlenerek “Ambar Açma Kapama Tutanağı”nın (EK:62) “Mühürleme Tutanağı” bölümü, tutanakta yer alan görevlilerce düzenlenir. İşletmeye ait anahtarlar, dikişsiz bir torba içinde, mühürlenmiş olarak tutanakla güvenlik görevlilerine teslim edilir. Güvenlik görevlileri bu anahtarları kendilerinde bulunan kilitli güvenlik yerlerinde saklarlar. Ambar memurları, mesai başlangıcında torbadaki mührü kontrol ettikten sonra güvenlik görevlilerinden tutanakla anahtarları alırlar. Ambar kapısındaki mührü de kontrol edip, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşıldıktan sonra, Ambar Açma Kapama Tutanağının “Mühür Bozma Tutanağı” bölümü tutanakta yer alan görevlilerce düzenlenerek, gümrük denetimindeki ambarları, gümrük memuruyla birlikte, tasfiye ambarını ise kendileri açarlar. Ambarların açılması sırasında, şüpheli bir durum olması halinde kapı açılmaksızın ilgili amirlere haber verilir.

Ambarın kapalı bulunduğu zamanlarda, yangın, su baskını ve müdahale edilmediğinde eşyanın daha çok zarar görebileceği bu gibi zorunlu nedenlerle anahtarların kullanılmasına ve ambarların açılmasına gerek duyulması halinde, durum ve eşya ayrıntılı olarak görevlilerce bir tutanakla saptanır. Durum, işletmeye ve ilgisine göre gümrük idaresine derhal bildirilir.

Defter Kayıtları

Madde 29- Defterlere, her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilir. Defterlerin günlük olarak işlenmesi esas olup, işletme tarafından iş yoğunluğu dikkate alınarak belirlenecek sürelerde, en az haftada bir defa olmak üzere, bilgisayardan iki nüsha defter çıktısı alınır. Bu defterlerin her sayfası işletme mührüyle mühürlendikten sonra, bir nüshası ambarda bir nüshası işletmede muhafaza edilir. Yıl sonlarında, bir yıl içerisinde alınan defterler birleştirilerek son sayfaya defterin sayfa ve kayıt sayısı yazılarak işletme amirince imzalanır ve mühürlenir. Defterlere, bir önceki yıl kayıtları yazılmaz.

Bu Yönetmelikte adı geçen defterlerde belirtilen bilgiler, ambar memurlarınca ilgili bölümlere eksiksiz olarak kaydedilir.

Düzenlenen ve alınan tüm belgeler, ambar memurunca konularına göre, kaçak eşya ve yolcu beraberi eşya ambarında ise eşya sahibine göre, ayrı dosyalarda muhafaza edilir.

Defter ve belgelerle bilgisayar kayıtları on yıl süreyle muhafaza edilir. İhtilaf konusu işlere ait defter ve belgeler, ihtilafın çözümüne kadar saklanır.

Ambarların Düzeni

Madde 30- Ambara alınan eşya, birbirine zarar vermeyecek ve karışmayacak şekilde raflara, raflara sığmayanlar paletlerin üzerine yerleştirilir. Raflar, harf ve rakam verilmek suretiyle numaralandırılır. Eşyanın üzerine “Etiket”ler (EK:63) yapıştırılır.

Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyası, işletme amiri, ambar memuru ve teslim eden kişi tarafından düzenlenecek üç nüsha tutanakla teslim alınır ve muhafazalı özel yerine konulur. Ayrıca, değerli madenlerden yapılmış eşya, tartılarak teslim alınır ve bilirkişi raporu olmayanlar için hemen bilirkişi istenir. Tutanağın aslı dosyasında, bir nüshası işletmede bir nüshası da teslim edende kalır. Üzerlerine zarar vermeyecek şekilde mühür tatbik edilir.

Ambarlara dağınık ve ambalajsız olarak gelen eşya, gerekli koruyucu tedbirler alınarak raflara yerleştirilir.

Ambarların daima düzenli ve temiz olması sağlanır.

Ambarlara Alınmayacak Eşya

Madde 31- Gümrük Yönetmeliğinin 16 nolu ekinde yer alan; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler, muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşya, bir arada bulunduğu eşya için tehlike ve zarar doğuran eşya, ancak bunların muhafazasına uygun ambarlara alınabilir.

Genel Müdürlükten izin alınmadan, canlı hayvanlar ve dökme eşya ambara alınmaz.

Ambarlara Girebilecek Kişiler

Madde 32- Ambarlara, Gümrük Yönetmeliğinin 345 inci maddesinde belirtilenler dahil görevli memur, hizmetli ve işçilerle, gümrük ve tasfiye idaresi amir ve denetim elemanlarından, ilgili gümrük müşaviri ve yardımcılarından, eşya sahibi, gümrük ve tasfiye idaresince izin verilenlerden başkası giremez. Ambarlara, sorumlu ambar memuru olmadan girilemez.

Ambarda Bulunamayan Eşya

Madde 33- Eşyanın ambarda bulunamaması halinde, ambar memurunca işletme amirine bilgi verilir. Yapılan inceleme sonucu eşyanın bulunamaması durumunda, konu inceleme belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe ve ilgisine göre ilgili gümrük idaresine intikal ettirilir. Alınacak talimatlara göre işlem yapılır.

Yıllık Sayımlar

Madde 34- Ambarların sayımını yapmak üzere, her yıl başında, başkanlığını şube müdürü veya şefin yapacağı, birisi sayımı yapılacak ambar veya sundurmadan sorumlu memur olmak üzere, üç kişilik sayım komisyonu oluşturulur. Komisyonun, bilgisayardan ilgisine göre, “Stok Defteri” (EK:64) veya “Araç Stok Defteri” (EK:65) alarak, eşya ve araçları belgeleriyle de karşılaştırdıktan sonra düzenleyeceği sayım tutanağında, giriş defteri kayıtlarına göre ambarda olması gerekli miktar, sayımda bulunan miktar, eksiklik ve fazlalık bilgilerine yer verilir. Eksiklik çıkması halinde, sebepleri araştırılarak ambar memuruna tazmin ettirilir. Fazla çıkan eşyanın daha önce deftere kaydedilmeme sebebi araştırılarak eşya ilgili giriş defterine kaydedilir. Eksiklik ve fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğini ispat edemeyen görevliler hakkında yasal işlem yapılır. Yapılacak denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda çıkan eksik ve fazlalıklar için de yukarıdaki hükümler uygulanır.

Gümrüğün denetimi altında bulunan ve gümrük idaresince sayımı yapılmayan antrepo, geçici depolama yeri, kaçak eşya ambarı, yolcu beraberi eşya ambarı ve sundurmanın sayımlarından önce komisyona bir gümrük memuru verilmesi ilgili gümrük idaresinden yazılı olarak istenir. Yukarıda anlatıldığı şekilde oluşturulan komisyona gümrükçe görevlendirilen memur da dahil edilir. Gümrükçe 15 gün içerisinde memur görevlendirilmemesi halinde, sayım yukarıda belirtilen komisyonca yapılır ve tutanağın bir örneği ilgili gümrük idaresine gönderilir.

Geçici depolama yeri ve antrepolardaki eşya örnekleme yöntemiyle sayılır. Diğer ambarlardaki eşyanın ise tamamı sayılır. Eşyanın belgelerinde yazılı bilgilere uygun olduğu belirtilerek düzenlenen sayım tutanaklarının asılları Mayıs ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu sürede tamamlanamayacağı anlaşılan sayımlar için, önceden Genel Müdürlükten mazeretleri de belirtilmek suretiyle süre istenilebilir. Sayımda, belgelerinde yazılı özelliklerine uymayan eşya tespit edilmesi halinde, sebepleri araştırılarak gerekli düzeltmeler yapılır. Ayrıca, gerekli hallerde ilgili personel hakkında yasal işlem yapılır.

Denetleme

Madde 35- Ambarlarda, ilgili gümrük ve tasfiye idaresi denetim elemanları, amirleri ya da yetkili kılacakları memurları, görev ve yetki sınırları içinde, gümrük haklarını korumaya, suiistimalleri önleyecek tedbirleri almaya, kayıt ve belgeleri tetkik etmeye ve her zaman eşyayı kayden veya fiziken incelemeye yetkilidirler. İşletmeler, kayıtları, belgeleri ve eşyayı bunlara göstermeye, ambarları açmaya ve yapılacak denetimleri kolaylaştırmaya mecburdurlar.

İşletme şube müdürlerince en geç iki ayda bir ambarlar kontrol edilir. Bu kontrollerde, ambarların fiziki durumuna, örnekleme yöntemiyle sayım yapılarak eşyanın belgelere uygunluklarına, ambar ve tasfiye işlemleri aksatılan eşya olup olmadığına bakılır. Yapılan örnekleme sayım sonuçları bir tutanakla belgelendirilir ve bu tutanaklar ayrı bir dosyada muhafaza edilir. Bölge Müdürlerince, bu kontrollerin yapılıp yapılmadığı takip edilir.

Memurların Görevlendirilmesi ve Memurlar Arasında Devir

Madde 36- İşletmelerce, ambarlarla ilgili tüm görevlendirmeler yazılı olarak yapılır. Ambarda görevlendirilen memur burada, zorunlu haller dışında üst üste en fazla iki yıl görev yapabilir.

Görev veya görev yeri değişikliği, görevden uzaklaştırma, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle, sorumlu olduğu ambarı devretmesi gereken memur, devreden ve devralan memurun da yer aldığı, en az şefin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak sayımla ambardaki eşyaları, defter ve belgeleri devretmedikçe, görevinden ayrılamaz.

Ambar memurunun, izin veya rapor gibi sebeplerle görevi başında olmadığı zamanlarda, ambarlar en az şefin başkanlığında üç kişilik komisyon tarafından, iki nüsha “Sorumlu Ambar Memuru Olmadan Açma Kapama Tutanağı” (EK:66) düzenlenerek açılıp kapatılır. Tutanağın aslı İşletmede muhafaza edilir. Nüshası ise sorumlu ambar memuruna teslim edilir.

Eşya giriş ve çıkışı yoğun olan ambarlarda, sorumlulukları müşterek olmak üzere, birden fazla ambar memuru görevlendirilebilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Ambar Memurları

Ambar Memurlarının Görevleri

Madde 37- Ambar Memurları;

a) Antrepo ve geçici depolama yerine alınan eşyanın, dışından anlaşılabilen kap adeti, ambalaj ve menşei gibi özelliklerine göre belgeleriyle karşılaştırarak, bakmak ve saymak suretiyle teslim alınması,

b) Tasfiye, kaçak ve yolcu beraberi eşya ambarına alınan eşyanın cinsi, türü, markası, modeli, seri numarası, IMEI numarası, hasar durumu gibi tüm ayırt edici özelliklerinin defter ve belgelere kaydedilerek, belgeleriyle teslim alınması,

c) Ambardaki eşya ve araçların muhafazası ve eksiksiz olarak ilgilisine teslim edilmesi,

d) Ambardaki rafların, harf ve rakam verilmek suretiyle numaralandırılması,

e) Ambarda tutulan defterlere tüm bilgilerin yazılması, işlemlerin günlük olarak kaydedilmesi ve belgelerin eksiksiz düzenlenmesi,

f) Eşyanın raflara düzenli ve birbirine zarar vermeyecek ve karışmayacak şekilde yerleştirilmesi,

g) Eşyanın tasfiyelik hale gelip gelmediğinin günlük olarak izlenerek zamanında tasfiye listesi düzenlenip ilgili gümrük müdürlüğüne intikalinin sağlanması,

h) Bozulan veya bozulmakta olan eşya ile ambalajları kırılan, dağılan ve delinen eşyanın, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren, çabuk bozulmak, akmak, sızmak tehlikesine maruz bulunan, süreli ve saklanması masraflı, külfetli, tehlikeli veya sakıncalı eşyanın ambara alınmasını müteakip ilgili gümrük ve işletme amirliğine bildirilmesi,

ı) Eşyanın tesliminden önce, tahsil edilmesi gerekli olan hallerde, Tarifedeki ücretlerin tahsil edilip edilmediğinin kontrol edilmesi,

j) Eşyanın imhalık hale gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,

k) Diğer mevzuatla ve amirlerce verilen görevlerin yapılması,

ile görevlidirler.

Ambar Memurlarının Sorumlulukları

Madde 38- Ambar memurları, her türlü ambardaki eşyanın eksilme, kaybolma, değiştirilme, değerini yitirme ve bu gibi nedenlerden dolayı meydana gelen zararlardan birinci derecede mali yönden sorumludurlar.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Amirlerin Sorumlulukları

Madde 39- Her kademedeki yönetici, kendisine bağlı birimlerde, bu yönetmelik kapsamındaki işlerin, yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, zamanında yapılmasını takip etmek ve sağlamakla görevli ve sorumludur.

Tahmil, Tahliye, Nakliye, Aktarma ve Hamallık İşleri

Madde 40- İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ambar ve sundurmalardaki her türlü tahmil, tahliye, nakliye, hamallık ve aktarma işleri, mevcut şartlar dikkate alınarak işletmelerce yapılır.

İşletmeler, söz konusu işlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Yapılan İşlerin, Verilen Hizmetlerin Ücretleri

Madde 41- İşletmelerde gerçekleştirilen ambarlama, tahmil, tahliye, nakliye, aktarma, bakım, onarım ve hamallık iş ve hizmetlerinin karşılığında ilgililerden ücret alınır.

Bu iş ve hizmetlerin ücretleri, eşyanın muhafaza edildiği yerin özellikleri de dikkate alınarak ağırlık, adet veya kıymet üzerinden, Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Bakanlıkça onaylanan tarifeye göre alınır.

Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapılacak İşlemler

Madde 42– Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesine Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 43- 26/12/1986 tarihli ve 19323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tasfiye İşletmeleri Ambarlarının Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

02/01/1985 tarihli ve 18623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik “Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinin Mali ve İdari İşlemleri Yönetmeliği”nin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 44- Bu yönetmelik 01/08/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

YÖNETMELİK EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve hareket engelli şahısların araçlara kolaylıkla giriş-çıkışlarını sağlamak üzere, sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçların ve ayrı teknik ünite olarak araç karoserinin belgelendirilmelerine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan, sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan, Ek I madde 1.1’de belirtilen M2 veya M3 kategorisi motorlu araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi ve bu araçların karoserisine ayrı teknik ünite olarak AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Kullanım amaçları bakımından bu Yönetmeliğin uygulama alanı içinde ve dışında kalan araçlar Ek I madde 1’de belirtilmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle son seviyesini,

c) Araç : Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; MARTOY’un Ek II Kısım A’da tarif edilen M2 veya M3 kategorisi motorlu araçları,

d) Karoseri: Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından; MARTOY’un 4 üncü maddesinin (j) bendinde tarif edilen ayrı teknik üniteyi,

e) Araç sınıfı: Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından bu Yönetmeliğin Ek I’inde verilen sınıf tarifine uyan araçları,

f) Tip Onayı: Bir aracın bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre imal edildiğinin belgelenmesi işlemini,

g) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan, araçların veya karoserilerin ticari isim veya markasının sahibi olan kişi veya kuruluşu,

h) AT: Avrupa Topluluğunu,

i) Onay Kuruluşu: Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, aksam tip onayı belgesi ve araç tip onayı belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirleyen, yetkili kuruluş olan Bakanlığı,

j) Teknik Hizmetler Kuruluşu: Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

k) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

l) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

m) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

Ayrıca, bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Başvurusu

Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte Ek I’de belirtildiği şekilde imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tek bir araç ve karoseri ile ilgili tip onayı başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri

Madde6- Tip onayı işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen yapı ve deney özelliklerini sağlayan karoseri tipine ayrı teknik ünite olarak Ek II İlave 2 Alt İlave 2’de örneği bulunan AT tip onayı belgesini ve AT tip onay numarasını verir.

b) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin ilgili şartlarını sağlayan araç tipine Ek II İlave 2 Alt İlave 1’de ve ayrı bir teknik ünite olarak halihazırda onaylanmış bir karoseri takılmış olan bir araç tipine Ek II İlave 2 Alt İlave 3’te örneği bulunan AT tip onayı belgesini ve AT tip onay numarasını verir.

Hareket engelliler ile ilgili hususlar

Madde 7- Araçların hareket engelliler ile ilgili hususları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınıf I araçlar, Ek VII’de belirtilen teknik hükümlere göre tekerlekli sandalye kullanıcıları dahil, hareket engelli kişiler için girilebilir olmalıdır.

b) İmalatçı, Sınıf I dışındaki araçlarda uygun hale getirilmiş girişi sağlamak için en uygun çözümü seçmekte serbesttir. Bununla birlikte, Sınıf I’in dışındaki araçlar hareket engelli kişiler ve/veya tekerlekli sandalye kullanıcıları için tertibatlarla donatılmışsa, bu araçlar Ek VII’nin ilgili şartlarına uygun olmalıdır.

Yönetmeliğin uygulaması

Madde 8- MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak yeni bir araç, bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi taktirde Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmez.

Eşdeğer Belgeler

Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan araçlar ve karoseriler ile ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun R-36 (motorlu araçların genel yapısı bakımından büyük yolcu araçlarının onayı ile ilgili hükümler), R-52 (küçük kapasiteli kamu hizmeti veren araçlarının yapımı ile ilgili hükümler), R-66 (karoserisinin dayanımı konusunda büyük yolcu araçlarının onayı ile ilgili hükümler) ve R-107 (genel yapımı konusunda çift katlı büyük yolcu araçlarının onayı ile ilgili hükümler) sayılı teknik düzenlemelerin son versiyonlarına göre bu Yönetmelikteki ilgili kısımlarına karşılık gelecek şekilde verilen belgeler eşdeğer olarak kabul edilir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 10- Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkili kılınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

Tedbirler

Madde 11- Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay kuruluşu, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin ve eklerinin şartları yerine getirilirse, sürücü koltuğu dahil sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçların hükümleri ile ilgili gerekçelere dayanarak, bir aracın veya ayrı teknik ünite olarak karoserinin tescilini veya kullanımını, satışını reddetmez veya yasaklamaz veya bir aracın, bir karoserinin ve ayrı teknik ünite olarak halihazırda tip onayı verilmiş olan bir aracın AT tip onayını veya ulusal tip onayını reddetmez.

b) Bu Yönetmeliğin eklerindeki özelliklerin teknik ilerlemelere uyarlanması için gereken herhangi bir değişiklik, MARTOY’un 15 inci maddesinde belirlenen işleme uygun olarak yapılır.

Bildirimler

Madde 12- 2001/85/EC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

Madde 13- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş araçlara ve karesorilere ilişkin tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, AT komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, araçlara ve karesorilere ulusal tip onayı belgesi verilebilir.

b) Mevcut araçlar için uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış motorlu araçlara ve bunların karoserilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak veya daha önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış araçlar 13/2/2008 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı almak zorundadır. Aksi takdirde bu araçların Araç Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

 

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

YÖNETMELİK EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 25/06/2004

Karar No

: 2004/32

İşyeri

: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı işyerleri

 

Karaağaç Mh. Güllapoğlu Yerleşkesi EDİRNE

 

1-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

2-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

3-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

B.M. Dosya No

: 17056.22-8202.22-17618.22

Tespiti İsteyen

: Ayten YILMAZ-Ertan AKLUM-Esmehan AKGÜN

İnceleme : Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede, Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü işyerinde çalışan 161 işçinin (4 işçi hariç) Trakya Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde ebe, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni olarak çalıştığı, Hastanenin bölgenin en büyük sağlık kuruluşu olması, geniş kesimlere sağlık hizmetinin verilmesi nedeniyle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işyerlerinde çalışan işçilerin anılan daire başkanlıkları dışında Üniversiteye bağlı fakülte, meslek yüksek okulu ve çeşitli daire başkanlıklarında hizmetli, büro işçisi, şoför, bekçi, kaloriferci, beden işçisi v.b. unvanlarla çalıştırılmaları ve çalıştırılan birimlerde de üniversitenin kuruluş kanunu gereğince eğitim, öğretim ve büro hizmetlerinin yapılması nedeniyle 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 25/06/2004

Karar No

: 2004/33

İşyeri

: Gama Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

 

Hadımköy Hoşdere Köyü 2.Bölge Kömürcüyolu Mevkii

 

yükçekmece/İSTANBUL

Tespiti İsteyen

: Birleşik Metal-İş Sendikası

İnceleme : Gama Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket ana sözleşmesinde amaç ve konularının, "Akaryakıt istasyonları yapımı, yenilenmeleri, inşa ve dekore edilmeleri, her cins ve ebatlarda reklam panoları imalatı, her türlü reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi, radyo, sinema, tv, basın gibi medya içerisinde ajans faaliyetlerinde bulunmak, konusunda gereken işler için her türlü malzemenin üretilmesi, imali, satın alınması, satılması, ithali ve ihracaatı" olarak belirtildiği, şirketin idari-teknik-büro (insan kaynakları, muhasebe, satış, satınalma, mühendislik işleri), üretim (grafik, plastik, hafif metal, boyahane, elektrik, prototip işleri), planlama (sevkiyat, ambalaj ve depolama) ve dış montaj olmak üzere 4 ana bölümden oluştuğu, işyerinde akaryakıt ve servis istasyonlarının dış cephe kaplama elemanlarının, tanıtım, marka, fiyat panolarının, değişik tip ve dekorasyonda komple banka ATM kabinlerinin, ışıklı-ışıksız reklam panolarının imalatının yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Gama Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 25/06/2004

Karar No

: 2004/34

İşyeri

: Sodexho Toplu Yemek ve Servis A.Ş.

 

Altunizade, Mahir İz Cd. No: 48/3

 

Bağlarbaşı-Üsküdar/İSTANBUL

B.M. Dosya No

:

Tespiti İsteyen

: Tek Gıda-İş Sendikası

İnceleme : Sodexho Toplu Yemek ve Servis A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin maksat ve mevzuu'nun " Özel ve kamu kuruluşlarına, okullara, üniversitelere her türlü hizmeti ve özellikle hazır yemek, lokantacılık, ağırlama ve benzeri hizmetleri vermek, şirket yukarıda yazılı kuruluşlara gerekli hizmetleri verebilmek için merkezi yemek üretim kurar ve/veya işletir..." olarak belirtildiği, şirketin Türkiye çapında ve çeşitli illerde toplu yemek üretimi ve servis işi yaptığı, ayrıca merkez mutfakta üretilen yemeğin, yerinde toplu üretim yapılmayan işyerlerine firmaların araçlarıyla nakledildiği ve dağıtım, servis, temizlik (mutfak temizliği) ve büro hizmetlerinin asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğu, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Sodexho Toplu Yemek ve Servis A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ

(İhracat 2004/ 4 )

Madde 1 - Bu Tebliğ ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3’üncü maddesinin (k) bendine istinaden, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, Dış Ticaret Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) Statüsü" verilmesi, geri alınması ve sorumlulukları düzenlenmektedir.

Madde 2 - Bu Tebliğde geçen:

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ): 1 (bir) ila 250 (ikiyüzelli) arasında çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen işletmeleri,

Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

Kalkınmada Öncelikli Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamındaki illeri,

Normal Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamı dışında kalan illeri,

Üretici Derneği: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

Üretici Birliği: Aynı üretim dalında faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri,

Fuar: Yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergiler ile münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerini,

ifade eder.

Madde 3 - a) Normal yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı üretim dalında (Ek-1) faaliyette bulunan, asgari 10 (on) KOBİ’nin bir araya gelmesiyle en az 500 (beşyüz) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir.

b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan, asgari 5 (beş) KOBİ’ nin en az 250 (ikiyüzelli) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir.

c) Aynı üretim dalında (Ek-1) faaliyette bulunan Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri tarafından anonim şirket şeklinde ve en az 500 (beşyüz) milyar TL sermaye ile kurulan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilebilir.

d) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin, Normal Yörelerde % 10 ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 20'sinden fazla olamaz.

e) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi durumunda, Müsteşarlığın önceden izni ve görüşü alınması şartıyla (d) bendinde belirtilen ortaklık payına ilişkin sınırlamalar uygulanmaz.

f) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekmektedir.

g) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü için Müsteşarlığa başvuruda bulunan şirket ve ortaklarıyla ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının, başvuru sahibi şirket ve ortakların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak bir yazı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Madde 4- Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla, ortaklık payları münferiden veya toplu olarak % 40’ı aşmamak üzere,

a) Normal Yörelerde aynı üretim dalında, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde aynı veya farklı üretim dalında faaliyette bulunan, 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketler,

b) Profesyonel yönetici olarak çalışmaları kaydıyla gerçek kişiler,

c) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ve ortaklarına mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirketler,

d) Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar,

ortak olabilirler. Ancak, gerçek kişilerin ortaklık payı her halükarda % 10’u aşamaz.

Madde 5 - Şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi olabilmeleri için örneği ekli (Ek-2) müracaat formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Yapılan inceleme sonucunda, bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilir ve konuya ilişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlanır.

Madde 7 - a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının üretimine katkıda bulunmak veya faaliyette bulundukları sektörle ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla, Sektörel Dış Ticaret Şirketi yönetim kurulunca oybirliğiyle karar verilmesi ve Müsteşarlıktan önceden izin alınması kaydıyla, hizmet ve imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan şirketlere ortak olabilirler veya şirket kurabilirler.

b) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendirilirler.

c) Normal Yörelerde yerleşik Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, aynı sektörde faaliyette bulunmak kaydıyla ortağı olmayan KOBİ’lerin, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yerleşik SDŞ’ler ise sektör ayrımı olmaksızın KOBİ’lerin ihracatına aracılık edebilirler. Ancak, ihracata aracılık etmeden önce, söz konusu KOBİ’den Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak bir yazı ile belgelendirmesini talep eder. Sektörel Dış Ticaret Şirketi söz konusu KOBİ’lerin ihracatına aracılık ettiği süre içinde, gerekli denetimleri gerçekleştirir.

Madde 8 - Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde; ortaklıktan ayrılmak isteyen ortakların payları, şirket yönetim kurulunun izniyle ve bu Tebliğde belirtilen koşullara uymak kaydıyla, yeni veya mevcut ortaklara devredilebilir. Bu konuda Müsteşarlığa bilgi verilir.

Madde 9 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, şirket kuruluşundan itibaren;

a) Ortakları adına bir fuara katılım gerçekleştirmek,

b) Ortakları adına yurt dışında düzenlenen KOBİ’ler arası işbirliği organizasyonlarına iştirak etmek veya ortaklarının katılımıyla yurt dışında KOBİ’ler arası işbirliği organizasyonu gerçekleştirmek ,

c) Faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yurt dışı pazar araştırması projesi yürütmek,

d) Ortakları adına ve/veya ortaklarıyla, Müsteşarlığın koordinasyonunda organize edilen ticaret heyeti programlarına katılım sağlamak,

e) Sektörel Dış Ticaret Şirketi ve/veya ortağı KOBİ yöneticilerini ve/veya personelini, dış ticaret, kambiyo, gümrük, teşvik mevzuatı vb. konularda bilgilendirmek üzere seminer/eğitim programı düzenlemek veya düzenlenen seminer/eğitim programlarına iştirakini sağlamak,

faaliyetlerinden en az ikisini her takvim yılı içinde gerçekleştirmekle,

f) Beş takvim yılı içinde ortakları adına pazarlama faaliyeti yürütmek üzere yurt dışında ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. açmakla,

yükümlüdür.

Madde 10 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, faaliyetleriyle ilgili olarak, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş altı aya ilişkin Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ekli (Ek-3) faaliyet raporunu vermekle yükümlüdürler.

Madde 11 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve ortağı KOBİ’ler, ihracata yönelik devlet yardımlarının hedef grubunu oluştururlar ve bu yardımlardan öncelikle yararlandırılırlar.

Madde 12 - a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kendi nam ve hesabına yurt içinden satın aldıkları malların ihracında; ihracat, gümrük, kaçakçılık, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran sorumludur.

b) Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile imalatçı arasında bir aracılık sözleşmesine binaen imalatçı şirketin bizzat imal ve tedarik ederek Sektörel Dış Ticaret Şirketi üzerinden gerçekleştirdiği ihracatta ise, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece ihracat, gümrük, kaçakçılık, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı şirketler sorumludur.

Madde 13 - Müsteşarlıkça, aşağıda belirtilen hallerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınır.

a) Madde 3/a'da tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 1 (bir) milyon ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de 1 (bir) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere faaliyette bulundukları üretim dalının toplam ihracat miktarının ABD Doları cinsinden en az %0,1’ini gerçekleştirmemeleri,

b) Madde 3/b'de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de en az 500.000 (beşyüzbin) ABD Doları ihracat gerçekleştirmemeleri,

c) Madde 3/c'de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de en az 500.000 (beşyüzbin) ABD Doları ihracat gerçekleştirmemeleri,

d) Bu Tebliğin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen faaliyetlerden en az ikisinin gerçekleştirilmemesi,

e) Bu Tebliğin 9’uncu maddesinin (f) bendi uyarınca, şirket kuruluşundan itibaren beş takvim yılı içinde ortakları adına pazarlama faaliyeti yürütmek üzere yurt dışında ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. açılmaması,

f) Yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, bu Tebliğ hükümleri ile ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi,

g) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü alındığı tarihten sonra, bizzat SDŞ tarafından Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğinin ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi,

h) İki dönem üst üste Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) faaliyet raporu sunulmaması.

Madde 14 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ortakları tarafından, Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğinin veya kullanıldığının tespiti halinde, Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile bahse konu ortağı arasındaki aracı ihracatçı sözleşmesi derhal feshedilir. Fesh edilmemesi halinde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınabilir.

Madde 15 - İşbu Tebliğde belirlenen konular dışında kalan hususlar, Müsteşarlıkça İhracat Rejimi çerçevesinde sonuçlandırılır.

Madde 16 - 26/12/1996 tarihli ve 22859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 96/39 sayılı Tebliğ”, 08/07/1998 tarihli ve 23396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 98/13 sayılı Tebliğ” ve 26/10/2000 tarihli ve 24212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2000/17 sayılı Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 96/39 Sayılı Tebliğ kapsamında Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü devam eden şirketlerin, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 6 ay içinde sermayeye ilişkin hükmü, beş takvim yılı içinde 9’uncu maddenin (f) bendindeki hükmü, müteakip takvim yılı içinde diğer hükümleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu koşulları yerine getirmeyen şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü geri alınır.

Geçici Madde 2 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Müsteşarlığa intikal eden başvuru talepleri, 96/39 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca incelenip sonuçlandırılır. Bu kapsamdaki şirketlere Geçici Madde 1 hükümleri uygulanır.

Madde 17 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

 

(Madde 3/a ve 3/c'de tanımlanan SDŞ'ler için)

ÜRETİM DALLARI

I.TARIM

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

Yaş Meyve ve Sebze

Meyve Sebze Mamulleri

Kuru Meyve ve Mamulleri

Fındık ve Mamulleri

Zeytin ve Zeytinyağı

Tütün

Kesme Çiçek

Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri

II.SANAYİ ÜRÜNLERİ 

Tekstil ve Hammaddeleri

Deri ve Deri Mamulleri

Halı

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Hazır giyim ve Konfeksiyon

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi

Elektrik-Elektronik

Makina ve Aksamları

Demir ve Demir Dışı Metaller

Çimento ve Toprak Ürünleri

Diğer Sanayi Ürünleri

Değerli Maden ve Metaller

III. MADENCİLİK

Maden ve Metaller

V.DİĞER  

EK-2

 

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ BAŞVURU FORMU

 

 

Şirket unvanı

 

Adres-Telefon-Faks-E-Posta

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Vergi dairesi ve vergi no:

 

Ticaret sicil no:

 

İlgili üretim dalı (Ek-1’de yer alan üretim dallarından biri yazılmalıdır.)

 

Sermayesi (Taahhüt edilen sermayenin hangi süre zarfında ödeneceği belirtilmelidir.)

Taahhüt edilen:

Ödenen:

Ortaklar ve hisse payları (Her bir ortağın unvanı ve ortaklık payı açık olarak yazılmalıdır.)

KOBİ:

250’den Fazla Çalışan İstihdam Eden Şirket:

Gerçek Kişi:

Mal, Ekipman ve Hizmet Sağlayan Şirket:

Üretici Derneği, Üretici Birliği, Vakıf , Mesleki Federasyon v.b. Kuruluşlar:

Varsa ihracatınız ve ihracat yaptığınız ülkeler (Son takvim yılı itibariyle)

Ülke Miktar Tutar

 

Şirketin yönetim yapısı hakkında bilgi veriniz.

 

Şirketin yönetim birimlerinde çalıştırılan veya çalıştırılması öngörülen eleman sayısı, öğrenim ve yabancı dil düzeyleri hakkında bilgi veriniz.

İhracat:

Muhasebe:

Denetim:

Ortaklarınız adına sektörünüzde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara veya Türk İhraç Ürünleri Fuarlarına katılmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız yılda kaç fuara katılım sağlayacağınızı ve gerekçelerini belirtiniz.

 

 

Ortaklarınız adına yurt dışında düzenlenen KOBİ’ler arası işbirliği programlarına katılmayı veya ortaklarınızın katılımıyla bu tür bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyor musunuz?

 

 

Ortaklarınız adına yurt dışında yürüttüğünüz ve/veya yürütmeyi planladığınız pazar araştırması/pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi veriniz

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca koordine edilen Ticaret Heyeti programlarına katılmayı planlıyor musunuz?

 

Şirketiniz veya ortağınız şirketlerinin personel ve yöneticileri için yurt içinde veya yurt dışında seminer/eğitim programları düzenlemeyi veya düzenlenen seminer/eğitim programlarına katılmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız eğitim konularını, eğitim vermesi öngördüğünüz kurum ve/veya kişileri, bir yıl içinde düzenleyeceğiniz eğitim faaliyeti sayısını belirtiniz.

 

 

Yurt dışında faaliyette bulunan ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. var mı? Varsa ülke ve şehir belirtiniz. Yoksa yurt dışında ortaklarınızın ürünlerini pazarlamak üzere ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. açmayı planlıyor musunuz?

 

Ortaklarınız adına yurt dışında markalaşma faaliyetleri yürütmeyi planlıyor musunuz?

 

Şirketinizce yürütülmesi planlanan diğer pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi veriniz.

 

Şirketinizin geleceğe yönelik öngörülerini, gelişme stratejilerini ve yıllar itibariyle ihracat hedeflerini anlatınız.

 

 

SDŞ statüsü almanın şirketinize sağlayacağı avantajları belirtiniz.

 

Yararlanmayı planladığınız ihracata yönelik devlet yardımlarını sıralayınız.

 

Diğer görüşlerinizi belirtiniz.

 

 

SDŞ Yetkilisinin Adı-Soyadı-Unvanı:

İmza ve kaşe:

 

Bu Forma İlave Edilecek Belgeler: (Tüm belgelerin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin intikali gerekmektedir.)

1 - Şirket kuruluşuna ve değişikliklere ait ticaret sicil gazeteleri. (Şirket ana sözleşmesinde imalatçı ibaresinin yer almamasına, her bir ortağın hisse oranının belirtilmesine dikkat edilmelidir.)

2 - Şirketiniz ile ortağınız tarafından uygulanacak aracı ihracatçı sözleşmesi. (Müsteşarlık gerektiğinde aracı ihracatçı sözleşmesinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.)

3 - Şirket imza sirküleri.

4 - Bağlı olduğunuz vergi dairesinden alınan, şirketiniz tarafından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğini veya kullanılmadığını belgeleyen yazı.

 

 

 

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ ORTAĞI BAŞVURU FORMU

 

Bu form ortaklar tarafından doldurulacak ve ekte istenen belgeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılacak başvuruda kullanılmak üzere SDŞ statüsü talep eden şirkete verilecektir.

 

Şirket unvanı

 

Adres-Telefon-Faks-E-Posta

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Vergi dairesi ve vergi no:

 

Ticaret sicil no:

 

Ortağı olduğunuz başka Sektörel Dış Ticaret Şirketi var mı? Varsa unvanını belirtiniz.

 

Varsa şirketinizce son iki yılda gerçekleştirilen ihracat ve ihracat yaptığınız ülkeleri belirtiniz.

Ülke Miktar Tutar

 

SDŞ ortağı olmanızın şirketinize sağlayacağı faydaları belirtiniz.

SDŞ’lerin ortakları adına uluslararası fuarlara katılım sağlaması, pazar araştırması ve aktif pazarlama faaliyetleri yürütmesi hakkında önerilerinizi sıralayınız.

 

 

KOBİ’lerin ihracata yönlendirilmesi hususunda önerilerinizi belirtiniz.

 

 

Bugüne kadar ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandınız mı? Yararlandıysanız isimlerini ve destek tutarlarını belirtiniz.

Devlet Yardımı Dönem Miktar (ABD Doları)

 

 

Diğer görüşlerinizi belirtiniz.

 

 

 

 

Şirket Yetkilisinin Adı-Soyadı-Unvanı:

İmza ve kaşe:

 

Bu Forma İlave Edilecek Belgeler: (Tüm belgelerin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin intikali gerekmektedir.)

1. Şirket kapasite raporu veya faaliyet belgesi. (profesyonel yönetici ve kuruluşlar hariç)

*Kapasite raporunun TOBB onaylı olmasına ve geçerlilik süresinin geçmemesine, faaliyet belgesinin ilgili meslek kuruluşundan (TESK v.b.) onaylı olmasına dikkat edilmelidir.

2. Şirket kuruluşuna ilişkin ticaret sicil gazeteleri. (TESK’e bağlı meslek federasyonları üyeleri için Esnaf ve Sanatkarlar Sicili aranır.)

3. Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar için kuruluş belgeleri.

4. Gerçek kişi ortağın özgeçmişi.

5. Şirket imza sirküleri

6. Bağlı olduğunuz vergi dairesinden alınan, şirketiniz tarafından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının belgeleyen yazı.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2002/166

Karar Sayısı : 2004/3

Karar Günü : 21.1.2004

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : 1 inci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 22.5.1930 günlü, 1632 sayılı “Askeri Ceza Kanunu”nun 4551 sayılı Yasa ile değiştirilen 67. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin, Anayasa’nın 10., 13., 23. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 67/1-A maddesinde yer alan yurt dışına firar suçundan açılan kamu davasında itiraz konusu kuralın, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Türk vatandaşlarının ne şekilde Türkiye’ye girip çıkacakları 15.07.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu kanun hükümlerine uyan her Türk vatandaşının yurt dışına çıkma hakkı bulunmaktadır. Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde, Türk vatandaşlarının seyahatlerinin sınırlandırılması veya yasaklanmasının ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Asker personele, Pasaport Kanununda belirtilen şartları taşımalarının yanı sıra, yurt dışına çıkmak için Genelkurmay veya Kuvvet Komutanlıklarından izin alınması zorunluluğu getirilmiştir. 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 127 nci maddesinde yurt dışı izinlerinin ne şekilde verileceği düzenlenmiş, buna göre general amirallere Genelkurmay Başkanlığınca, diğer personele ise Kuvvet Komutanlıkları aracılığıyla izin verilebileceği düzenlenmiştir. 28.01.1999 tarih ve 20769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetler İzin Yönetmeliğinin 15 inci madde 3 üncü fıkra (2) numaralı bendinde yurt dışı izin talebinde bulunanların izin evrakını en az üç ay önce, personele yurt dışı izin vermeye yetkili komutanlıkta hazır bulundurulması gerektiğine dair düzenleme, Yönetmeliğin mezkur maddesinde 17.09.2002 tarih ve 24879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bir aya indirilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler, özellikle ulaşım ve bilişim alanındaki yeni buluş ve ilerlemeler dünyada mesafe ve uzak kavramının yeniden değerlendirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu gelişmelerle, insanlar dünyanın en uzak bölgesindeki olayları anında canlı olarak izleyebilmekte, elindeki küçücük bir telefonla nerede bulunursa bulunsun görüntülü mesaj alıp göndermekte, kamera olarak kullanmakta, görüştüğü kişiye canlı olarak görüntü aktarabilmekte, internette her işlemi yapabilmektedir. Daha fazlası sayılabilecek bu gelişmeler insanlar arası ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Bu sayede insanlar yurtdışındaki etkinliklere daha fazla katılabilmekte, değişik ülkelerdeki insanlar arasında etkileşim ile bilgi akışı hızlanmaktadır. Bu değişim ve ekonomik gelişmeler Türk vatandaşlarının daha fazla ve daha sık yurtdışına çıkması imkanını arttırmıştır. Bunlar dışında, halen yurt dışında özellikle Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaklaşık üç milyon Türk vatandaşının yaşadığı bilinen bir husustur. Birçok insanın yakınları Avrupa ülkelerinde ikamet etmektedirler. Yurtdışında yaşayan insanlarımızın çoğu imkanı varken çifte vatandaşlığı seçmeyip çocuğunu askerliğini yapması için ülkesine göndermektedir. Asker kişilerin de diğer insanlar gibi yakın akrabasının ağır hastalığı, ölümü veya başka makûl nedenlerle ani olarak yurtdışına çıkmaları gereği zaman zaman ortaya çıkabilir. Eğitim, seminer veya araştırma için yurt dışına çıkmak artık sıradan bir olay haline gelmiştir.

Bu açıklamalar ışığında, bilfarz; bir askeri şahıs ani bir mazereti nedeniyle mazeret veya yıllık iznini alarak birliğinden ayrılsa, ancak yurt dışı izni almadan yabancı memlekete çıksa, izin bitiminden önce yurda dönüp görevine katılsa, daha sonra ihbar veya başka bir şekilde bu kişinin izinli iken yabancı memlekete çıktığı saptanıldığında, izin bitiminde görevine başladığı için firar kastı ile hareket etmediği açıkça belli olmasına rağmen bu kişinin eylemi yabancı memlekete firar olarak sayılmaktadır. Bu durum, açıkça, Anayasanın 10 uncu maddesinde düzenlenen “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırıdır. Zira, As. CK. nun 67/1-A maddesinde yapılan bu değişiklik ile sivil bir vatandaşla aynı şartlarda (kanuni yükümlülüklerini yerine getirerek ve yasal yollardan) yurt dışına çıkan bir askeri şahıs firar kastı ile davranmasa dahi, sırf yetkili komutanlıktan yurt dışına çıkış izni almadığı için üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası, dahası As. CK. nun 30/A maddesi uyarınca “Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma” fer’i cezası ile cezalandırılmaktadır. Suçun sırf askeri suç olması ve verilen cezanın miktarı bakımından hapis cezası herhangi bir tedbire de çevrilememektedir. Aynı maddenin 2 nci fıkra C bendinde ise “Fail mükerrir ise” verilecek cezanın beş seneden on seneye kadar hapis cezası olacağı belirtilmiştir. (Çarpıcı olması bakımından bu durumu bir örnekle belirtmek gerekirse; ağır tahrik altında adam öldürmenin cezasının 8 yıla kadar -takdiri indirim uygulanmadan- indirilebileceği nazara alındığında, As. CK. nun 67 nci maddesinin öngördüğü cezanın seyahat hürriyetinin kullanımına getirdiği tahdit ve tehdidin boyutu daha iyi anlaşılmaktadır.) Getirilen ceza nedeniyle temel haklardan olan seyahat hürriyeti kullanılamaz duruma getirilmektedir. Sivil vatandaşlarla aynı şartları yerine getiren, ancak sırf yetkili komutanlıktan izin almayan asker kişinin eylemi kastına bakılmaksızın “yabancı memlekete firar” olarak vasıflandırılmakta, bu durumda asker vatandaşlar ile sivil vatandaşlar arasında, asker vatandaşların ağır derecede aleyhine bir eşitsizlik yaratılmaktadır. Temel hak ve hürriyetlerin kullanımı açısından bir kişinin sırf asker kişi olması nedeniyle bu derece farklı bir sınırlamaya tabi tutulması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Bu husus, açıkça Anayasanın 10 uncu maddesinde düzenlenen “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırıdır.

Anayasanın 03.10.2001 tarihinde 4709 sayılı Kanunun 2 maddesi ile değiştirilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması” başlıklı 13 üncü maddesi şu şekildedir: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

Anayasanın 13 üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabileceği belirtilmiştir. Anayasanın “Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti” başlıklı 23 üncü maddesi;

“Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli bir kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti; suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.” şeklindedir.

Yurtdışına çıkış seyahat hürriyetinin bir parçası olup, ancak Anayasanın 23 ncü maddesinde öngörülen “Suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek” amacıyla kanunla sınırlanabilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili 13 üncü maddede temel hak ve hürriyetlerin “Özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği” belirtilmiştir.

As. CK. nun 67 nci maddesinde yapılan değişiklikle, asker vatandaşların seyahat hürriyeti ağır bir ceza tehdidi ile ve hakkın özüne dokunularak, içi boşaltılmış, bu hak kullanılamaz duruma getirilmiş, hakkın özü zedelenmiştir. Seyahat hürriyetine getirilen bu sınırlama, gerek Anayasanın 13 ve gerekse 23 üncü maddelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Getirilen sınırlamanın 23 üncü maddede sayılan sınırlama sebepleri ile her hangi bir ilgisi de bulunmamaktadır.

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 127 nci maddesinde; asker kişilerin kurumlarından izin alarak yurtdışına çıkabilecekleri belirtilmiş, TSK İzin Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ise izin evraklarının en az üç ay önceden izin verecek makamda hazır bulundurulması öngörülmüştür. İzin evrakları asgari tugay ve eşiti birlik komutanlıklarınca gönderileceğinden ve personelden istenen belgelerin temini için de en az iki ay gerekeceğinden yurtdışına çıkış için asgari beş aylık süre gerekmektedir. (Üç aylık süre, suç tarihinde geçerli süre olup, yukarda belirtilen düzenleme ile bir aya indirilmiştir. Bu değişiklik dahi idarenin yeni koşulları dikkâte aldığını göstermektedir.)

Üç aylık süre, iznini plânlı olarak yurtdışında geçirmek isteyen bir personel için makul bir süre olabilir. Ancak yurtdışına çıkma gereği her zaman önceden öngörülemez ve plânlanamaz. Asker bir kişinin acil olarak yurtdışına çıkması gerektiği bir durumda, yıllık veya mazeret iznini alarak, izin süresi içerisinde yasal yollardan yurtdışına çıkması imkanı As. CK. nun 67/1-A maddesindeki düzenleme ile ağır bir cezayı tehditle sınırlandırmaktadır.

Asker kişilerin yurtdışına çıkmalarından idarenin haberdar olması hakkı elbette vardır. Ancak buna aykırı davranma karşılığında getirilen önlem ağır, taşkın ve ölçüsüzdür. İdare başka idari tedbirler alarak personelin yurtdışına çıkışını rahatlıkla takip edebilir. Günümüz haberleşme ve ulaşım olanakları sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun anında irtibat kurulmakta ve haberleşme tesis edilmektedir. En uzak ülkelerden dahi yurda dönüş için gereken süre 24 saati aşmamaktadır. İzne çıkan asker personele ihtiyaç duyulduğunda en kısa sürede birliğine katılabilir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, temel hak ve hürriyetlerden olan seyahat hürriyeti Anayasanın sözü ve ruhuna, demokratik toplum gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak kısıtlanmaktadır.

Anayasanın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138 inci maddesinin 1 inci fıkrası; “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.” şeklindedir.

Maddede mahkemelerin bağımsızlığı düzenlenmekte olup, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri öngörülmüştür.

Ceza Hukukunda suçun oluşması için maddi ve manevi unsurların birlikte oluşması gerekir. Maddi ve manevi unsurun değerlendirmesini yapacak olan hakimdir. Hakim, topladığı deliller ve duruşmada edindiği vicdani kanaati nazara alarak, suçun maddi ve manevi yönden oluşup oluşmadığını tespit eder. Esasen ceza yargılamasının amacı maddi hakikatin tespiti ile manevi unsurun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesidir.

As. CK. nun 67 nci maddesinin 1 inci fıkra A bendinde 4551 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle hakimlerin bağımsız olarak karar vermesi imkânı elinden alınmıştır. Şöyle ki; 67 nci maddenin 1 inci fıkra A bendinde yapılan değişiklikten sonra yargılama faaliyeti suçun maddi unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinden ibarettir. Hakim, failin yurtdışına çıktığını ve yurtdışında 3 gün geçirdiğini tespit etmesi halinde mezkûr suç oluşmaktadır. Zira “her hangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı memlekete gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında 3 günü geçirenlerin eylemlerinin yabancı memlekete firar suçunu oluşturduğu belirtildiğinden, hakimin, failin kastını tespit etmesine gerek kalmamaktadır. Bu duruma nazaran, hakim, sadece maddi unsurun gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek, maddi unsur gerçekleşmiş ise öngörülen cezayı şahsileştirerek hüküm verecektir.

Askeri Ceza Kanunu’nun 67/1-A maddesinde 4551 S.K.nun 14 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle yabancı memlekete gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenlerin eylemi yabancı memlekete firar olarak sayılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kanun koyucunun, herhangi bir nedenle, izinli olsa dahi bu eylemi yabancı memlekete firar olarak nitelemiş olmasıdır. Aslında yapılan değişiklik ile suçun kapsamı genişletilerek, firar kastı ile yurtdışına çıkanların yanında, firar kastı bulunmayan, ancak yetkili makamdan izin almadan yurtdışına çıkanların eylemleri de yabancı memlekete firar olarak kabul edilmiştir. Oysa, bir personelin firar kastı ile davranıp davranmadığı rahatlıkla anlaşılabilecek bir husustur. İzinli iken yurtdışına çıkan asker kişi, izin bitiminde birliğine katılıyorsa artık bu kişinin firar kastı ile davrandığını kabul etmek, gerçeğe tamamen aykırı bir kabule dayanıldığını gösterir. Aslında böylece adı konmasa da yabancı memlekete firar suçunun içinde “izinsiz yurtdışına çıkma” suçu yaratılmıştır.

Aykırılık kararının verildiği yargılamada, sanık tabip subay olup, mesleki gelişimini sağlamak için yurtdışına çıktığını savunmalarında belirtmektedir. Sanık, rahatsızlığını beyan ederek 18.01.2001 tarihinde GATA H. Paşa Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi bölümüne sevk edilmiş, aynı gün muayenesi sonunda 15 gün istirahatı uygun görülmüş, sanık istirahatlı olduğu sırada 21.01.2001-31.01.2001 tarihleri arasında yurtdışına çıkmış, istirahatının sonunda birliğine katılmıştır. Sonraki bir tarihte tarihsiz ve imzasız, muhtemelen sahte bir isimle sanık hakkında ihbarda bulunulması üzerine hakkında takibata başlanılmıştır. As. CK. nun 67 nci maddesinin 4551 sayılı Kanunla değişik 1 inci fıkrası (A) bendine göre sanığın firar kastıyla hareket edip etmediği artık önem taşımamaktadır. Zira getirilen değişiklikle “her hangi bir nedenle izinli olsa dahi” suçun oluşacağı belirtilmiştir. Böylece, hakimin suçun manevi unsurunu takdir imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenleme Anayasanın 138 inci maddesine açıkça aykırı olup, hakim bağımsızlığı ile bağdaşmamaktadır.

Netice ve Karar : Sanık Dz. Tbp. Yzb. Firuz ÇAPRAZ hakkında 1. Or. K.lığı As. Savcılığının 15.1.2002 tarih ve 2002/68-21 sayılı iddianamesiyle sanığın 21.1.2001-31.1.2001 tarihleri arasında yabancı memlekete firar suçunu işlediği öne sürülerek eylemine uyan As. C. K.nun 67 ve 73 üncü maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de;

4551 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişik As. C. K.nun 67/A maddesinin, Anayasa’nın “kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesine, “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” başlıklı 13 üncü maddesine, “Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti” başlıklı 23 üncü maddesine ve “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138 inci maddesine aykırı olduğu kanaatine varılmakla, Anayasa’nın 152 nci maddesi uyarınca bu konuda bir karar vermek üzere dosyanın tasdikli suretinin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine,

Anayasaya aykırılık iddiası ile ilgili karar verilinceye kadar veya dosyanın Anayasa Mahkemesine varış tarihinden itibaren 5 ay süreyle davanın geri bırakılmasına,

Dosya suretinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere As. Savcılığa tevdiine ...karar verildi”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 4551 sayılı Kanunla değişik 67. maddesinin birinci fıkrasının itiraz konusu (A) bendini de kapsayan bölümü şöyledir:

“Madde 67- Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak üç seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

A) Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenler,”

B- Dayanılan ve İlgili Görülen Anayasa Kuralları

Başvuru kararında, Anayasa’nın 10., 13., 23. ve 138. maddelerine dayanılmış, 2. maddesi ise ilgili görülmüştür.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılmalarıyla 11.12.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı

Askeri Ceza Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde firar suçu, kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşmak olarak tanımlanmış, 22.03.2000 tarih ve 4551 sayılı Yasa ile değişik 67. maddesinin birinci fıkrasında da “Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak üç seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.”denildikten sonra yabancı ülkeye kaçma eylemleri A-D bentlerinde düzenlenmiştir. Bunlardan itiraz konusu (A) bendinde herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenlerin eylemleri, yabancı memlekete firar sayılmıştır. Askeri Ceza Kanunu’nun 73. maddesinde ise firar, izin tecavüzü, yabancı memlekete firar ve sözleşerek firar suçlarını işleyenler hakkında kaçak, kaçtığından altı hafta içinde kendiliğinden geri gelirse bu suçlardan verilecek cezaların yarısına kadar indirileceği öngörülmüştür.

Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi, “İzinsiz vatan hudutlarından dışarı çıkan askeri şahıslar gaybubetleri gününden üç gün sonra” biçiminde iken 4551 sayılı Yasa ile birinci fıkrada öngörülen unsurlarda ve ceza süresinde bir değişiklik yapılmaksızın “Herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenler” şeklinde değiştirilmiştir. Bu duruma göre, izinli veya raporlu olsa dahi yetkili makamlardan yurt dışına çıkış izni almadan yasal veya yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma ve üç gün geçirme yabancı memlekete firar suçunu oluşturmaktadır. Bu suçun maddi unsuru bakımından kıt’asından izin almadan yurt dışına çıkmakla, yurt içi izni alıp bu iznini yurt dışında geçirmek arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Suçun manevi unsuru ise, yurt dışına çıkma için ayrı bir izin alınması gerektiği bilindiği halde bu izin alınmadan bilerek ve isteyerek yurt dışına çıkma iradesidir.

Yabancı memlekete firar suçu, Askeri Ceza Kanunu’nun 66. maddesinde düzenlenen firar suçunun vasıflı halidir. Bu nedenle Yasakoyucu, yurt dışına kaçan bir askeri şahsa, hakimiyet alanı dışına çıkması nedeniyle yurt içi firar edene nazaran daha fazla ceza öngörmüştür. Yurt içi firar suçu için cezanın alt sınırı bir yıl olarak gösterilmişken, yabancı memlekete firar suçu için üç yıl tespit edilmiştir.

Sırf askeri suç niteliğinde olan firar, izin tecavüzü, yabancı memlekete firar ve sözleşerek firar suçları, askeri sadakat vazifesine karşı yapılan ve hizmeti ağır surette ihlal eden fiiller olduğundan bu tür suçlardan verilen cezalar Askeri Ceza Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca ertelenemez, 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin son fıkrasına göre de para cezasına ve tedbire çevrilemez. Ayrıca Askeri Ceza Kanunu’nun 30. maddesinin (A) bendi gereğince yukarıda sayılan suçlardan bir seneden fazla hapis cezasıyla hükümlü olan subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen askeri şahıslar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma cezası da uygulanır.

B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

Başvuru kararında, Pasaport Kanunu hükümlerine uyan her Türk vatandaşının yurt dışına çıkma hakkı bulunduğu, itiraz konusu düzenleme ile asker personele, Pasaport Kanununda belirtilen şartları taşımalarının yanı sıra, yurt dışına çıkabilmek için yetkili komutanlıklarından izin alınması zorunluluğu getirildiği, bu iznin alınmaması halinde asker kişinin eyleminin kastına bakılmaksızın yabancı memlekete firar olarak vasıflandırıldığı, bu durumda asker kişiler ile sivil vatandaşlar arasında hürriyetlerin kullanılması açısından bir kişinin sırf asker kişi olması nedeniyle farklı bir sınırlamaya tabi tutulmasının hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu, asker kişilerin seyahat hürriyetlerinin ağır bir ceza tehdidi ile hakkın özüne dokunularak, kullanılamaz duruma getirildiği, hakkın özünü zedelediği, ağır, taşkın ve ölçüsüz olduğu, bu haliyle demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine de uygun bulunmadığı gibi yurt dışına firar suçunun manevi unsuru yönünden de hâkimin takdir olanağını ortadan kaldırdığı, bu nedenlerle itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 10., 13., 23. ve 138. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’ya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir. Anayasa Mahkemesi taleple bağlı kalmak kaydıyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık kararı verebilir. Bu nedenle, itiraz konusu kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 91. maddesi yönünden de incelenmiştir.

1- Anayasa’nın 10. Maddesi Yönünden İnceleme

Başvuru kararında yurt dışına çıkışta sivil vatandaşlarla aynı şartları yerine getiren, ancak sırf yetkili komutanlıktan izin almayan asker kişinin firar kastına bakılmaksızın, eyleminin ‘yabancı memlekete firar’ olarak vasıflandırıldığı, bu durumda asker kişiler aleyhine eşitsizlik yaratıldığı ileri sürülmektedir. Eşitlik ilkesi, herkesin her bakımdan aynı kurallara bağlı tutulmasını gerektirmez. Bu nedenle, farklı konumdaki kişilere farklı kuralların uygulanmasına engel oluşturmaz. Asker kişilerin yurt içinde izinli olsalar bile, yurt dışına çıkmaları bakımından ayrı bir izne bağlı olmaları askerlik hizmetinin ve onun ayrılmaz bir parçası olan askeri disiplinin gereğidir. Bu anlamda hizmetin gereği, asker kişiyi sivilden daha farklı bir hukuksal statü içine sokar. Farklı konumdaki kişilere farklı kuralların uygulanması ise eşitlik ilkesine aykırı değildir.

2- Anayasa’nın 138. Maddesi Yönünden İnceleme

Başvuru kararında, itiraz konusu kurala göre izinli iken yurt dışına çıkan asker kişinin, izin bitiminde birliğine katılması durumunda firar kastı ile davrandığını kabul etmenin gerçeğe aykırı olacağı herhangi bir nedenle izinli olsa dahi salt ülke sınırları dışında üç günü geçirmekle firar suçunun oluşacağı, bunun da hakimin suçun manevi unsurunu takdir imkanını ortadan kaldıracağı, bu nedenle düzenlemenin Anayasa’nın 138. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa’nın 138/1. maddesinde “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” denilmektedir. İtiraz konusu düzenlemede yurt dışına çıkma için ayrıca izin alınması öngörülmektedir. Buna göre, asker kişi yurt dışına çıktığı için değil, bu çıkış için gerekli olan izni almadığı için cezalandırılmaktadır. Suçun buradaki manevi unsuru ise, “yurt dışına çıkmak için ayrı bir izin alınması gerektiğini bilerek bu izni almaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirme” eylemidir. Bu unsur, yasanın suç tanımı içinde açıkça yer aldığından, hakimin suçun manevi unsurunu takdir imkanının ortadan kaldırıldığı savı yerinde değildir. Bu nedenle Anayasa’nın 138. maddesinin birinci fıkrasına aykırılıktan söz edilemez.

3- Anayasa’nın 2., 13. ve 23. Maddeleri Yönünden İnceleme

Başvuru kararında, Anayasa’nın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, itiraz konusu kuralla getirilen sınırlamanın, Anayasa’nın yerleşme ve seyahat özgürlüğüne ilişkin 23. maddesinde sayılan nedenler arasında yer almadığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 23.ve 13. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

İtiraz konusu kuralla herhangi bir nedenle izinli olsa dahi, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçiren asker kişilerin, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak üç seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları öngörülmektedir.

Yasakoyucu ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde yetkisini kullanırken kuşkusuz, Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, cezayı ağırlaştırıcı veya hafifleştirici tutum ve davranışların neler olacağı, hangi cezaların para cezasına çevrilebileceği veya tecil edilebileceği gibi konularda takdir yetkisine sahiptir. Bu takdir yetkisinin kullanılmasında suçun askeri olup olmamasının da dikkate alınacağı açıktır. Askerlik hizmetinin ulusal güvenliğin sağlanmasındaki belirleyici yeri ve ağırlığı, sivil yaşamda suç oluşturmayan ya da önemsiz görülebilecek cezaları gerektiren kimi eylemlerin askeri suç olarak kabul edilmelerini ve ağır yaptırımlara bağlanmalarını zorunlu kılabilmektedir. Ancak, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu uygulamakla yükümlü devlet anlayışını yansıttığından,askeri ceza hukuku alanında da suçla ceza arasında akla uygun, kabul edilebilir, amaçla uyumlu bir orantının sağlanması, hukuk devleti olmanın gereğidir.

Askeri hizmetin özellikleri ve eylemleri ceza yaptırımına bağlanan kişilerin askerliği meslek olarak kabul ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, itiraz konusu kuralla suç kabul edilen eylemle cezası arasında demokratik bir toplumda uygun görülebilecek adil bir dengenin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır, iptali gerekir.

Bu durumda itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 23 ve 13. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

C- İptal Hükmünün Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu

Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.” denilmekte, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanmaktadır. Maddenin 5. fıkrasında ise, Anayasa Mahkemesi’nin, iptal halinde meydana gelecek hukuksal boşluğunu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici mahiyette görürse yukarıdaki fıkra hükmünü uygulayacağı belirtilmiştir.

1632 sayılı “Askeri Ceza Kanunu”nun 4551 sayılı Yasa ile değiştirilen 67. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin iptali sonucunda doğacak hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

VI- SONUÇ

A- 22.5.1930 günlü, 1632 sayılı “Askeri Ceza Kanunu”nun 4551 sayılı Yasa ile değiştirilen 67. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B- İptal edilen bendin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa’nın 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

21.1.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

Sayfa Başı